ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille"

Transkriptio

1 ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakoni

2 TIIVISTELMÄ Suvi Hämäläinen. Arvokas vanhuus - materiaalikansio Anna ja Arvo- vanhustyönprojektin vapaaehtoisille. Pori syksy 2007, raportti 28 s; kansio 83 s Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori. sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto sosionomi(amk), kirkon diakoniatyöntekijän virkakelpoisuus Opinnäytetyö oli työelämälähtöinen ja tehty Porin seurakuntayhtymän Anna & Arvo -vanhustyönprojektia varten. Työ koostui teoriaosuudesta sekä varsinaisesta materiaalikansiosta, joka on suunniteltu Anna & Arvo vanhustyönprojektin vapaaehtoisille. Kansion on tarkoitus olla apuna vapaaehtoisen aloittaessa vapaaehtoistyötä. Opinnäytetyön teoriaosuudessa kerrotaan Anna & Arvo projektista ja kansion tarkoituksesta. Siinä käy ilmi kenelle kansio on tarkoitettu sekä miten kansio valmistui ja kuinka kansio tuli lopulliseen muotoonsa. Siinä myös selvitettiin ja perusteltiin miten kansion sisältö valittiin. Materiaalikansio on jaoteltu välilehtien avulla. Osiot on otsikoitu selkeästi, jotta tiedon hakeminen kansiosta helpottuu. Alussa on perusasioita Anna & Arvo projektista sekä vaitiolovelvollisuudesta. Perusasioiden jälkeen siirrytään vapaaehtoisen työnkuvan selvittämiseen sekä annetaan neuvoja aloittamiseen. Lopussa on Anna & Arvo projektissa olevien diakoniatyöntekijöiden nimet ja yhteystiedot. Avainsanat: Produktio, vanhuus, vapaaehtoistyö ja Anna & Arvo -projekti

3 ABSTRACT Hämäläinen Suvi, Dignified old age Material File to the Volunteers in Social Work for the Aged Report 28 p. Material folder 83 p. Language: Finnish. Pori, autumn Diaconia University of Applied Sciences Degree programme in Social Services, Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services The final thesis was done for Pori Parish Union. It is a material file for the voluntary workers in a project within social work for the aged called Anna & Arvo project. Anna & Arvo Project is financed by the Common Responsibility Campaign. The report tells about the Anna & Arvo Project and how the material folder was collected. It also tells to whom it is meant for and how the folder became what it is. The material folder is divided into sections with the help of descriptive pages. The beginning tells about the basics from Anna & Arvo project and about professional confidentiality. The second section deals with the voluntary work in Anna & Arvo Project. The volunteers can take care of the block clubs or they can do house calls to some old people. The fifth and sixth parts help to plan hours of devotions. The seventh part consists of the contact information of the deacon who works in your parish. Keywords: old age, volunteer work, Anna and Arvo project

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO 5 2. KESKEISET KÄSITTEET Vanhuus elämänvaiheena Vanhusten yksinäisyys Vapaaehtoistyö 8 3. ANNA & ARVO PROJEKTI TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KOHDERYHMÄ TAVOITTEET TYÖN SUHDE AMMATILLISIIN KÄYTÄNTÖIHIN AIKATAULU JA MAHDOLLISET RISKIT KANSION TYÖSTÄMINEN ARVIOINTI POHDINTA 25 LÄHTEET 27

5 1. JOHDANTO Opinnäytetyöni on produktio, joka jakaantuu kahteen osaan, tuotokseen ja raporttiin. Tuotoksena olen tehnyt materiaalikansion seurakunnan vanhustyöstä kiinnostuneille vapaaehtoisille. Kansio liittyy vuoden 2006 Yhteisvastuukeräyksen rahoittamaan Anna & Arvo -projektiin Porin seurakuntayhtymässä. Projektin tarkoitus on tuoda seurakunnan palvelut entistä lähemmäksi vanhuksia ja parantaa etenkin syrjäytyneiden sekä yksinäisten vanhusten elämän laatua. (Yhteisvastuu 2006) Idea opinnäytetyön aiheeseen syntyi syksyllä 2006, kun Martintalossa järjestettiin opinnäytetyötori. Siellä Porin seurakuntayhtymän työntekijä Ulla Kuusisto kertoi yhteisvastuukeräyksen rahoittamasta Anna & Arvo- projektista. Kiinnostuin aiheesta, koska aihe liittyi selkeästi sekä sosionomi- että diakoniopintoihini. Olemalla osana Anna & Arvo hanketta, voin auttaa sekä Porin seurakunnan työntekijöitä, vapaaehtoisia että Porissa asuvia vanhuksia. Kansio helpottaa vapaaehtoistyön aloittamista vanhuksien parissa. Anna & Arvo -projektin avulla vanhukset pääsevät paremmin osallistumaan seurakunnan toimintaan. Yksinäisyys on valitettavan yleistä vanhusten keskuudessa ja toiveena on, että vanhukset saavat ehkä loppuiän kestäviä ystävyyssuhteita kotikäyntityön ja korttelikerhojen välityksellä. Materiaalikansio on tarkoitettu erityisesti Porin seurakuntayhtymän järjestämän Anna & Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoistyöntekijöille. Kansiota voi käyttää myös muut projektissa olevat paikkakunnat. Toiveena on, että Anna & Arvo projektin päätyttyä seurakunnat pystyisivät itse hankkimaan ja kouluttamaan lisää vapaaehtoisia vanhustyöhön ja että kansiosta olisi hyötyä myös silloin.

6 6 2. KESKEISET KÄSITTEET Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat vanhuus elämänvaiheena, vanhusten yksinäisyys, vanhukset Porin alueella sekä vapaaehtoistyö 2.1. Vanhuus elämänvaiheena Erik H. Erikson on psykologian historian merkittävimpiä henkilöitä. Hän loi perustan ihmisen koko elämänkaaren kestävän minuuden kehityksestä. Erikson on myös tutkinut ihmisen ja yhteiskunnan vaikutusta toisiinsa. Lapsuudessa yhteiskunta vaikuttaa yksilön elämään huomattavasti. Aikuisuudessa yksilö itse päättää ja tekee valintoja oman vakaumuksensa mukaan. (Dunderfelt 1993, 212.) Eriksonin kehityspsykologisen ajattelun perustana on: Ihmisen olemassaolo on jokaisella hetkellä riippuvainen ruumiin, psyyken ja periaatteiden/elämänkatsomuksen tapahtumakokonaisuuksista, jotka täydentävät toisiaan. Hänen mielestään ihmisellä on elämänsä aikana kahdeksan kehityksen vaihetta, jotka kulkevat läpi elämän. (Dunderfelt 1993, 214.) Vanhuudessa on aikaa pohtia elettyä elämää, onko kaikki mennyt juuri niin kuin on ajatellut, vai olisiko jotain voinut tehdä toisin. Vanhuuden mielikuvat riippuvat paljon siitä, minkälaisena vanhus pitää elettyä elämäänsä. Tyytyväisyys elettyyn elämään tuo Eriksonin mielestä vanhukselle viisauden. Vanhus pystyy tasapainoisin mielin ottamaan vastaan mielikuvan tulevaisuudestaan, eikä pelkää kuoleman läheisyyttä. Toiset vanhukset voivat olla hyvin katkeria ja epätoivoisia, jos he huomaavat, että oma elämä ei ole mennyt kuin sen olisi toivonut menevän. (Dunderfelt 1993, 216.)

7 Vanhusten yksinäisyys Yksinäisyys on arkea vanhuksille, yli kolmannes kärsii vähintään toisinaan yksinäisyydestä ja viisi prosenttia kärsii yksinäisyydestä jatkuvasti. Yksinäisyys voi olla konkreettista yksinäisyyttä, tai yksinäisyyden tunnetta, vaikka ympärillä olisi muita ihmisiä. Kyse ei siis ole siitä käydäänkö vanhuksen luona useasti, vaan siitä minkälainen tunne vanhuksella on kyläilyn aikana. Vaikka vanhusta käydään katsomassa usein, voi hän silti kokea syvää irrallisuutta, kuulumattomuutta tai riittämättömyyttä. (Routasalo, Pitkälä, Savikko ja Tilvis 2005, 10,31.) Vanhustyön keskusliiton teettämästä ikääntyneiden yksinäisyys kyselytutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kaikki yksinäisyydestä kärsivät vanhukset eivät välttämättä kuitenkaan ole täysin syrjäytyneitä yhteiskunnasta ja sen palveluista. Monien yksinäisyyttä kokevien vanhusten luona käydään säännöllisesti ja soitetaan puhelimella. Vanhus voi kokea yksinäisyyttä, koska ei saa sosiaalisista suhteistaan irti niin paljon kuin haluaisi. Monesta vanhuksesta myös tuntuu, että ystävät ja sukulaiset, jotka tulevat käymään eivät välttämättä ymmärrä häntä. (Routasalo ym. 2005, ) Yksinäisyyden kokemukseen vaikuttavat läheisten käyntimäärän lisäksi vanhuksen oma elämänasenne. Toiset vanhukset pärjäävät hyvin eivätkä tunne oloaan yksinäiseksi, vaikka joku kävisikin katsomassa vain kerran kuukaudessa. Toisille vanhuksille taas ei välttämättä riitä sekään että käydään joka päivä. Positiivinen elämänasenne vaikuttaa huomattavasti vanhuksen kokemukseen omasta yksinäisyydestään. Kun katsoo asioita positiivisesti, voi yksinäisyydestäkin löytää monia hyviä puolia. Yksin ollessa on aikaa pohtia jo elettyjä aikoja, sekä suunnitella tulevaa. Yksinäisyyden tunne voi olla myönteistä, rauhoittavaa ja luovaa, mutta se voi olla myös pelottavaa, ahdistavaa ja toivottomuutta aiheuttavaa. (Routasalo ym. 2005, 20.)

8 Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyö sijoittuu ammattiavun ja luonnollisen avun väliin. Ammattilaisten tekemää työtä pidetään ensisijaisena työnä, jota vapaaehtoistyö täydentää. Vapaaehtoistyön laadun arviointiin eivät sovellu samat mittarit kuin ammattilaisten työhön, sillä vapaaehtoistyö perustuu henkilökohtaiseen panostukseen, eikä siinä ole mitään pakotteita jatkuvuuden takaamiseksi. (Kivinen & Kivinen 1999, 74, 104.) Vapaaehtoistoiminta on vuorovaikutusta, jossa on keskeistä ihmisten välinen kunnioitus ja tasa-arvo (Eskelinen 2005, 8). Vapaaehtoistyössä luottamus on erikseen hankittava ja ylläpidettävä. Siksi vapaaehtoistyö ei voi olla vain satunnaista tukea silloin, kuin auttajalle sattuu sopimaan, vaan sen tulee olla tavoitteellista, hyvin organisoitua sekä perustua jatkuvaan koulutukseen ja kehittämiseen. Vapaaehtoistyö menestyy parhaiten, kun sen taustana on tutkittua tietoa vanhusten omista kokemuksista ja tarpeista. (Särmäkari 1995, 8) Vapaaehtoistyö on harrastus, siitä ei makseta palkkaa. Se lähtee omasta halusta auttaa ja tukea toista ihmistä elämän eri tilanteissa (Eskelinen 2005, 7). Vapaaehtoisena voi toimia vain kerran elämässään tai säännöllisesti. Säännöllisyyskin vapaaehtoistyössä voi olla hyvin vaihtelevaa, toiset tekevät vapaaehtoistyötä vain muutaman kerran vuodessa, toiset taas jopa useita kertoja viikossa. Hyvässä vapaaehtoistyön organisaatiossa tulisi olla tehtäviä sekä aktiivisille vapaaehtoisille, jotka haluavat olla useasti auttamassa, kuin heillekin, jotka haluavat olla toiminnassa vähemmän kiinni. Palkitseminen kuuluu myös vapaaehtoistyöhön. Järjestöt voivat maksaa vapaaehtoisilleen esimerkiksi matka- tai puhelinkuluja sekä järjestää erilaisia virkistystapahtumia. Anna & Arvo -projekti järjestää vapaaehtoisilleen aina välillä virkistystapahtumia, jolloin vapaaehtoiset voivat tavata toisiaan ja kysellä kuulumisia. Vapaaehtoiset käyvät myös säännöllisesti oman alueensa diakoniatyöntekijän luona.

9 9 Valittaessa vapaaehtoiselle kotikäyntikohdetta otetaan huomioon vanhuksen ja vapaaehtoisen asuinpaikat, sekä vapaaehtoisen toivomukset siitä, miltä alueelta hän toivoisi vapaaehtoistyön kohteen löytyvän. Tärkeintä olisi, ettei vapaaehtoistyö kävisi liian rankaksi vapaaehtoiselle (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, 24.) Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa riippumatta iästä ja asuinpaikasta, sitä tehdään tavallisen ihmisen taidoin ja opitaan kokemuksien myötä. Toiminnan motiiviksi riittää halu olla mukana. Jokainen vapaaehtoinen toimii oman kykynsä, aikataulunsa ja jaksamisensa mukaan. On tärkeää tuntea oma itsensä, jotta ei pääse väsymään kesken kaiken. (Kivinen & Kivinen 1999, 74 76) Vapaaehtoistyöhön ajaudutaan monia eri reittejä pitkin. Yleensä vapaaehtoiseksi tuleva odottaa työn olevan mielekästä, yhteisölle hyödyllistä tekemistä. Eläkkeelle jouduttuaan ihmiselle voi jäädä tyhjä olo, sillä elämä ei ole vielä loppu ja halutaan tehdä jotain hyödyllistä. Halu kuulua ryhmään on myös yksi yleinen vapaaehtoistyöhön liittymisen syy. Pääsee yhteen samanhenkisten ihmisten kanssa. Arvomaailma sekä Ideologiset ja humanitaariset syyt ovat myös useiden vapaaehtoisten toiminnan lähtökohtana. Tärkein syy vapaaehtoistyön aloittamiseen löytyy kuitenkin auttamisenhalusta. (Eskelinen 2005, 9-10.) Vapaaehtoistyö on hyvin palkitsevaa, mutta se voi olla myös erityisen kuluttavaa, varsinkin jos eteen tulee vaikeita asioita. Vapaaehtoisen täytyy muistaa pitää itsestään huolta, omat ystävät ja sukulaiset ovat tärkeämpiä kuin vapaaehtoistyön avulla autettavat ihmiset. Ei voi pitää huolta muista, jos ei ensin pidä huolta itsestään. Anna & Arvo projektin vapaaehtoisia tukevat omien läheisten lisäksi oman alueen diakoniatyöntekijä sekä toiset vapaaehtoiset, joita virkistyspäivinä voi tavata. (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, 24.)

10 10 3. ANNA & ARVO -PROJEKTI Vuonna 2006 kirkon Yhteisvastuukeräyksen erityiskohde oli vanhukset. Mainosjulisteista kävi hyvin ilmi, ettei ihmisellä ole viimeistä käyttöpäivää, vaan jokainen elää niin kauan kuin elää ja vanhetessaan tarvitsee enemmän apua yhteisöltä, kuin nuorena ja aikuisena. Vanheneminen on arvokasta. Vanhuksiin liittyvä Anna & Arvo -projekti aloitettiin keräyksen tuotosta. Projektissa on mukana 11 paikkakuntaa eri puolilta Suomea. Pääsääntöisesti projekteja toteuttavat seurakunnat yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Porin yhteinen seurakuntayhtymä on yksi noista projektiin osallistujista. (Kirkkopalvelut Oy i.a.) Porissa on yhteensä asukasta, joista 6616 on yli 75 -vuotiaita, joista kirkkoon kuuluu 83.3 %. Iäkkäiden määrän Porin alueella odotetaan kasvavan huomattavasti lähivuosina. Vuonna 2016 yli 75 -vuotiaiden määrän arvioidaan nousevan 8170 henkeen. Tämä aiheuttaa sen, että tulevaisuudessa vanhustenhuoltoon menevät määrärahat tulevat huomattavasti kasvamaan. (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, 4.) Porin kaupunki on levittäytynyt laajalle alueelle. Lähiöissä ja reuna-alueilla vanhukset usein kärsivät yksinäisyydestä, koska eivät pysty heikentyneiden voimavarojensa kanssa enää kulkemaan itsenäisesti. Päivittäiset palvelut ovat keskittyneet vain tietyille alueille, ja sinne suurimman osan vanhuksista on vaikeaa, tai miltei mahdotonta päästä. Porissa toimi ennen Anna & Arvo projektia jo vapaaehtoiskeskus Liisa, Suomen punaisen ristin ystäväpalvelu sekä Mummun Kamari, jotka tekevät vapaaehtoistyötä vanhusten hyväksi. Anna & Arvo projektin on tarkoitus tukea muiden toimijoiden tapaan vapaaehtoistyön kasvun myönteistä kehitystä. Tulevaisuudessa pelkkä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ei pysty takaamaan jokaiselle vanhukselle arvokasta vanhuutta ja hyvää vanhustenhuoltoa. Vanhusten huollossa ammattitaitoisen työvoiman lisäksi kolmas sektori vapaaehtoistyöntekijöineen tulee nousemaan tärkeäksi tekijäksi.

11 11 Porin seurakuntayhtymään kuuluu kuusi seurakuntaa, Ahlainen, Keski-Pori, Länsi-Pori, Pihlava, Porin Teljä ja Reposaari. Jokaisesta seurakunnasta projektissa on mukana yksi diakoniatyöntekijä, joka toimii yhteyshenkilönä kyseisen seurakunnan diakoniatyöntekijöiden sekä vapaaehtoisten ja projektityöntekijän välillä. (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, 6-10.) Anna & Arvo -projektin tarkoituksena on parantaa vanhusten elämänlaatua. Se tulee auttamaan diakoniatyöntekijöiden työtaakan kantamisessa, kun vapaaehtoiset tulevat avuksi vanhustyöhön. Monet vanhukset kärsivät nykyään yksinäisyydestä ja projektin tarkoituksena on auttaa vanhuksia saamaan ihmisarvoinen vanhuus. Vapaaehtoiset voivat tehdä kotikäyntityötä jonkun yksittäisen vanhuksen luona tai auttaa useampia vanhuksia samaan aikaan, esimerkiksi kerhoissa. Jokainen vapaaehtoinen otetaan huomioon yksilöllisesti ja diakoniatyöntekijä pitää huolen, ettei kenellekään kerry liikaa työtä. Kotikäyntityö on perinteistä diakoniatyöntekijän toimenkuvaan kuuluvaa työtä. Vapaaehtoisten toteuttama kotikäyntityö auttaa seurakunnan diakoniatyöntekijöitä huomattavasti. Diakoniatyöntekijöillä jää näin huomattavasti enemmän aikaa tehdä etsivää diakoniatyötä ja löytää juuri ne ihmiset, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta. Jos nykyisistä käynneistä vanhusten luona osa voitaisiin siirtää vapaaehtoisten tehtäväksi, helpottaisi se huomattavasti diakoniatyöntekijän työtaakkaa ja parantaisi jaksamista. Korttelikerhojen on tarkoitus olla täysin vapaaehtoisten vetämiä. Korttelikerhojen aloittaminen on yleensä vaikeaa. Monet vapaaehtoisista eivät tiedä kuinka kerho saadaan parhaiten käyntiin. Seurakunnan työntekijät ovat vapaaehtoisten apuna kerhon perustamisessa sekä tukena kerhon jo toimiessa. Kansiosta löytyy ajatuksia, mitä ensimmäiset kerhoillat voivat sisältää, sekä lähteitä, mistä löytää lisämateriaalia kerhoihin. (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, 9-10.) Korttelikerhojen järjestäminen lähellä vanhusten elinympäristöä auttaa siihen, että kerhoihin saapuisivat myös ne vanhukset, joille liikkuminen esimerkiksi seu-

12 12 rakuntakeskukseen asti on liian vaivalloista. Kerhon tuominen vanhusten luokse on suurempi haaste seurakunnille, kuin kerhojen järjestäminen. Hyvin toteutuessaan korttelikerhotoiminta saa monia uusia vanhuksia seurakunnan toimintaan mukaan. Vanhuksen kokema yksinäisyys voi poistua kokonaan, kun kerhossa alkunsa saavat ystävyyssuhteet toimivat myös muina aikoina. Korttelikerhoja ei ole vielä saatu alkuun Porissa, koska korttelikerhojen pitopaikkojen hankkiminen on oletettua vaikeampaa. Mahdollisia korttelikerhojen pitäjiä ei ole löytynyt vapaaehtoisten joukosta. Jonkinlaista toimintaa on kuitenkin pystytty järjestämään kotikäyntejä tekeville vapaaehtoisille ja heidän vanhuksilleen. Erilaisia teema- ja virkistyspäiviä on jo muutamissa seurakunnissa järjestetty joidenkin alueiden vanhuksille. Odotettavissa on että erilaisten päivien järjestäminen vanhuksille tulee lisääntymään tulevaisuudessa. (Kristiina Isokorpi )

13 13 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KOHDERYHMÄ Opinnäytteen toimintaympäristönä toimii Porin seurakuntayhtymä. Toimijoina ovat osa Porin seurakuntien diakoniatyöntekijöistä sekä projektin vapaaehtoiset, joille kansio on suunnattu. Yhteisvastuulta saaduilla rahoilla Porin seurakuntayhtymä on lupautunut panostamaan lisää vanhustyöhön käynnistämällä Anna & Arvo projektin. Projektin tarkoituksena on järjestää korttelikerhotoimintaa vanhusvoittoisille asuinalueille Porissa sekä rekrytoida vapaaehtoisia kotikäyntityöhön. Opinnäytteen tuotos on kansio, joka voidaan antaa lainaksi vapaaehtoistyöntekijöille vapaaehtoistyön aloittamisen tueksi. Tarpeen tullen kansiosta on helppo ottaa kopioita. Kansio sisältää tietoa Anna & Arvo projektista ja käytännön opastuksia hartauden pitämiseen ja kotikäyntien tekemiseen. Toiveena olisi, että jokainen vapaaehtoinen pystyisi diakoniatyöntekijän alkuopastuksen jälkeen toimimaan melko itsenäisesti. Jokaisesta Porin seurakunnasta on työntekijä lupautunut olemaan mukana Anna & Arvo projektissa, ja toimimaan yhteyshenkilönä vapaaehtoisen ja Porin seurakuntayhtymän Anna & Arvo projektityöntekijän välillä. Kun projekti lähtee kunnolla käyntiin, ja huomataan, että vanhuksille järjestettäviin korttelikerhoihin osallistutaan sekä kotikäyntityö toimii, vapaaehtoisten toiminta-alue seurakunnassa tulee varmasti laajenemaan. (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, ) Vuoden 2007 alussa uusien vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttaminen aloitettiin Porissa. Koulutuksiin saapui paikalle henkilöä, joista kolme oli miehiä. Osallistujat tulivat Keski-Porin, Länsi-Porin, Porin Teljän ja Pihlavan seurakunnista. (Isokorpi Kristiina ) Koulutus pidettiin kahdella eri kerralla ja sen pitivät Porin seurakuntayhtymän vapaaehtois- ja seniorityöntekijä Ulla-Maija Virèn yhdessä projektityöntekijä Kristiina Isokorven kanssa. Itse olin esittelemässä tulevaa kansiota ja kerto-

14 14 massa sen sisällöstä, jotta vapaaehtoiset osaisivat kysyä kansiota lainaksi tarpeen tullen. Koulutuksessa kävi ilmi, että kaikki vapaaehtoiset olivat kiinnostuneita kotikäyntityöstä ja valtaosa aloitti käynnit jo keväällä. Parissa tapauksessa sopivaa paikkaa vielä etsitään ja yksi on lupautunut, että voi osallistua satunnaisiin tapahtumiin. Vapaaehtoiset kokoontuvat alueensa diakoniatyöntekijän kanssa säännöllisesti. (Isokorpi Kristiina )

15 15 5. TAVOITTEET Opinnäytetyöni tavoitteena on valmistaa Anna & Arvo-projektin vapaaehtoistyöntekijöille materiaalikansio, joka sisältää opastusta niin kotikäyntityön tekemiseen kuin pienryhmien vetämiseen. Kansio on jaettu välilehdillä eri osioihin, joiden otsikoista käy helposti ilmi mitä kukin osio pitää sisällään. Yhtenä isona osana kansiota on hartauksien suunnitteleminen. Kansiosta löytyy myös kirjasekä musiikkiluettelo, joista voi löytää vinkkejä siihen, mitä voi käyttää alkuhartauksien yhteydessä. Ajatukset kansion sisällöstä pohdittiin yhdessä Anna & Arvo -projektin Porin projektityöntekijän, Kristiina Isokorven, kanssa. Kansion tavoitteeksi asetettiin, että sitä voitaisiin käyttää tulevissa Anna & Arvo -projektin koulutuksissa apuna sekä vapaaehtoistyöntekijän aloittamisen tukena. Suurin osa kansion sisällöstä on käytännön ohjeita eri tilanteisiin, joita vapaaehtoiselle voi tulla vastaan käydessään kotikäynneillä tai pitäessään kerhoa. Kansion on tarkoitus olla pitkäikäinen, kestävä ja päivitettävissä oleva työkalu, jota voivat käyttää vanhusten parissa työskentelevät vapaaehtoiset sekä työntekijät. Kansio on kätevä muoto, koska sivut on helppo ottaa pois ja monistaa jos on tarvetta. Lisäksi kansioon voi hyvin lisätä omia muistiinpanoja sekä tarvittaessa poistaa vanhentuneita tietoja. Kansio jää Porin seurakuntien käytettäväksi myös Anna & Arvo -projektin jälkeen, joten seurakunnat voivat hyödyntää sen sisältöä pidemmän aikaa. Kansiosta on tarkoitus tehdä myös sähköinen versio, jotta materiaali voidaan helposti lukea miltä tahansa tietokoneelta. Sen avulla materiaalia on myös helpompi päivittää ja muokata tarpeiden mukaan. Sähköinen versio voidaan myös laittaa internetiin, jolloin jokainen vapaaehtoinen voi halutessaan käydä selailemassa kansiota omalta kotikoneeltaan. Ottaen huomioon kuitenkin, ettei jokaisella ole kotonaan tietokonetta, on kansio papereineen tällä hetkellä parhain keino viestin perille menemiseen. Monistaminen ei kuitenkaan onnistu suurim-

16 16 massa osassa diakoniatyöntekijöiden vastaanottoja, joten tulostaminen elektronisesta materiaalista helpottaa materiaalin jakamista. Kansion sisällön tavoitteiksi asetin tarpeellisuuden vapaaehtoistyön aloittamisessa. Tärkeimpiä asioita oli mielestäni ottaa huomioon sellainen vapaaehtoinen, joka ei ole ennen ollut seurakunnan työssä mukana. Kansiota ei myöskään ole tarkoitettu luettavaksi alusta loppuun, vaan siitä voi katsoa vain jonkin tietyn osion. Mielestäni jokaisen Anna & Arvo projektin vapaaehtoisen on hyvä tietää mikä projektin tarkoitus on, sekä lukea muistutus vaitiolovelvollisuudesta. Perustiedot Anna & Arvo -projektista kuuluu kansion sisälle, jotta jokainen vapaaehtoinen tietää mistä projektissa on kyse, ennen kuin sitoutuu varsinaiseen toimintaan. On tärkeää tietää, mihin on alkamassa ja minkä vuoksi tekee työtä. Nykyään on paljon vapaaehtoistyötä järjestäviä organisaatioita ja on hyvä olla tietoinen oman vapaaehtoisjärjestönsä perusajatuksista. Vaitiolovelvollisuuden lisääminen kansioon tuntui tärkeältä. Vaitiolovelvollisuutta ei voi koskaan painottaa liikaa, sillä säästytään monelta mielipahalta. Vapaaehtoisia on mielestäni tärkeä tiedottaa vaitiolovelvollisuuden koskemisesta myös vapaaehtoistyöhön. Usein voi unohtaa, että lopetettuaan vapaaehtoistyön on edelleen vaitiolovelvollinen työn aikana esille tulleista asioista. Uusille vapaaehtoisille on myös hyvä tiedottaa vapaaehtoistyön eri muodoista. On hyvä huomata, että on olemassa erilaisia tapoja olla vapaaehtoisena, eikä kaiken vapaaehtoistyön tarvitse olla yhtä sitovia. Vapaaehtoisena voi olla kerran tai useita kertoja elämässään. Anna & Arvo projektissa vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuutta kotikäyntien tekemiseen vanhusten luona sekä kerhojen pitämiseen vanhuksille. Vaikka vapaaehtoistyötä voi tehdä muillakin tavoilla, kotikäyntityö ja korttelikerhojen pitäminen kuuluvat Anna & Arvo- projektin tavoitteisiin ja siksi juuri niistä kerrotaan kansiossa. Ohjeet hartauden pitämiseen on mielestäni myös hyvin tärkeä osio kansiossa. Itse olisin tarvinnut niitä opintojeni alussa, sillä seurakunnan toiminta ei minua ollut kiinnostanut aikaisempaa ja hartauden sisällön hahmottaminen tuntui to-

17 17 della vaikealta. Uskon, että en ole ainoa, joka ei heti osaa tehdä hartautta ilman neuvoja.

18 18 6. TYÖN SUHDE AMMATILLISIIN KÄYTÄNTÖIHIN Kansion ollessa työelämälähtöinen, palvelee se erityisesti työnkehittämistä ja tekijän ammatillista kasvua. Kansio sisältää valmista materiaalia seurakunnan vanhustyöhön. Opinnäytetyön materiaalin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Anna & Arvo -projektin vapaaehtoiset, mutta myös muut vapaaehtoisesta vanhustyöstä kiinnostuneet. Kansio on tarkoitettu heille hyödylliseksi ja tarpeita vastaavaksi oppaaksi. Kansion ulkonäössä on otettu huomioon Anna & Arvo vanhustyönprojekti ja sisältö on tehty helposti käytettäväksi ja luettavaksi. Kansio pitää sisällään tiedon siitä, miten vapaaehtoistyön aloittaminen Anna & Arvo -projektissa tapahtuu sekä antaa vinkkejä, mitä erilaisia mahdollisuuksia seurakunnan vapaaehtoistyö pitää sisällään. Se helpottaa vapaaehtoisen aloituspaineita antamalla muutamat valmiit rungot, esimerkiksi hartauksien tai kerhoiltojen pitämiseen. Kansion avulla Anna & Arvo -projektissa mukana olevat työntekijät voivat jatkaa vapaaehtoisten etsimistä ja heidän kouluttamistaan ympäri vuoden, vaikka virallisia vapaaehtoisten koulutuspäiviä ei järjestettäisikään useasti. Kansio edesauttaa Anna & Arvo -projektin tavoitteita, sekä auttaa laajentamaan vapaaehtoistyön määrää vielä projektin päättymisen jälkeenkin. Projektin vapaaehtoiset ovat estämässä vanhusten syrjäytymistä ja yksinäisyyden tunnetta yhdessä sosiaali- ja diakoniatyöntekijöiden kanssa. Mitä enemmän vapaaehtoisia saadaan mukaan toimintaan, sitä enemmän vanhuksia saadaan seurakunnan palvelujen piiriin. Projektin myötä monen vanhuksen yksinäisyys poistuu ja vanhus saa elää tuntien, että häntä kunnioitetaan ja hänet otetaan huomioon. Tekijä hyötyy kansiosta tulevaisuuden työelämässä paljon. Vaitiolovelvollisuus on erittäin tärkeä asia etenkin sosiaalialalla, lain hyvä tuntemus auttaa selvittämään vaitiolovelvollisuuden merkitystä myös tuleville asiakkaille. Vanhukset tulevat luultavasti olemaan tulevaisuudessa jokaisen sosiaalityötä tekevän ihmisen kohteina. Vanhuuden elämänvaiheeseen liittyvän kehityksen/ taantumisen tunteminen auttaa ymmärtämään vanhuksia entistä paremmin.

19 19 Vapaaehtoistyö tulee luultavasti lisääntymään tulevaisuudessa, ja uskon että sosiaaliala kuuluu suurimpiin vapaaehtoistyöntekijöitä rekrytoiviin työaloihin. Vapaaehtoistyö on voimavara, josta jokaisen työntekijän on hyvä olla tietoinen. Hyvin organisoituna vapaaehtoistyöntekijät pystyvät helpottamaan monien työpaineita.

20 20 7. AIKATAULU JA MAHDOLLISET RISKIT Syksyllä 2006 järjestetyssä opinnäytetyötorissa kuulin ensimmäistä kertaa Anna & Arvo -vanhustyönprojektista. Päivän jälkeen sovin tapaamisen silloisen projektista vastaavan työntekijän, Ulla Kuusiston, kanssa. Kehittelimme ideaa vihkosesta, joka annettaisiin vapaaehtoisille jotka alkaisivat pitää korttelikerhoja vanhuksille. Tammikuussa 2007 projekti sai työntekijän, Kristiina Isokorven. Ensimmäisenä tapaamiskertana vihkosesta muotoutui laajempi kokonaisuus, kansio. Työn laajeneminen johtui siitä, että Anna & Arvo projekti piti sisällään muutakin kun vain syksyllä 2006 tiedetyt korttelikerhot. Kuvaan tuli vapaaehtoisten tekemä kotikäyntityö. Kansio alkoi saada lopullisen ulkomuotonsa kevään aikana. Silloin oli tiedossa mitä kansion olisi hyvä pitää sisällään. Aikaa opinnäytteen tekemiseen oli noin vuosi. Voisi kuvitella, että opinnäytetyö olisi valmistunut helposti, kun virallisia oppitunteja ei enää ollut. Töiden teko samaan aikaan kuin opinnäytetyön teko täyttivät päivät hyvin, eikä vapaa-aikaa jäänyt paljoakaan. Aluksi vaikutti että kiirettä ei tule ja aikaa opinnäytetyön tekemiseen on runsaasti. Oman jaksamiseni kannalta oli tärkeää pitää viikonloput vapaina. Vapaiden pito auttoi myös saamaan uusia ajatuksia opinnäytetyön sisällöksi. Loppu vaiheessa iski tuttu viime hetken paniikki ja kaikenlaista pientä työtä kasaantui myös viimeisille viikoille. Kansiosta on olemassa 2 erilaista paperiversiota. Molemmissa sisällöt ovat samanlaiset, mutta sivunumerointi on erilainen. Opinnäytetyön raportin yhteyteen liitettävässä kansiossa sivunumerot menevät alusta loppuun säännöllisesti. Anna & Arvo projektille tehty kansio on mapitettu ja siellä luvut on jaettu välilehdillä. Jokainen välilehti aloittaa sivunumerosta 1. Syy sivunumerointiin liittyy kansion käytännöllisyyteen. Jokaisessa luvussa on omat sivunumeronsa, jotta kansion välilehtien lisääminen tai niiden poistaminen käy helpommin, ei tarvitse tulostaa koko kansiota uudestaan, jos jokin osio huomataan turhaksi tai kansion järjestystä halutaan vaihtaa.

21 21 Yhtenä riskinä on, että teen työn yksin. Pelkona on, että kansion sisällöstä tulee liian laaja tai toisaalta liian suppea, eikä siitä siten ole parhainta hyötyä aloittaville vapaaehtoisille. Kansio ei myöskään välttämättä sovi kaikille, toiset voivat pitää kansiota aivan tarpeettomana. Kansiosta ei voi saada kaikkia miellyttävää kokonaisuutta ja kansio onkin tarkoitettu heille, jotka eivät ole täysin perillä seurakunnan vapaaehtoistyöstä.

22 22 8. KANSION TYÖSTÄMINEN Materiaalikansion sisältö on suunniteltu Porin Anna & Arvo -projektin työntekijän Kristiina Isokorven kanssa. Porin seurakuntien diakoniatyöntekijät, jotka ovat lupautuneet olemaan mukana Anna & Arvo -projektissa tulevat hyötymään kansiosta rekrytoidessaan ihmisiä vapaaehtoistyöhön. Kansion työstäminen tapahtui sykähdyksittäin, aluksi luin paljon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja pohdin mitä kansioon olisi tarpeellista laittaa. Kansion työstämisessä apuna olivat omat henkilökohtaiset kokemukset siitä, kuinka vaikeaa seurakunnan toiminta aluksi oli. Hartauden pitäminen, ihmiselle joka ei ole hartauksia elämänsä aikana kuullut, on vaikeaa. Kirjoista ei löydy minkäänlaista perusrunkoa, mitä noudattamalla saisi edes jonkinlaisen käsityksen hartauden sisällöstä. Jälkeenpäin opin, ettei hartauksille ole mitään kaiken kattavaa perustaa, vaan jokainen hartaus on juuri sellainen kuin sen pitäjä päättää. Kansio valmistui hieman ennen raporttiosuutta. Alun perin oli tarkoitus, että kansio olisi ollut valmiina ja vasta sen jälkeen olisin kirjoittanut raportin. Kansiota työstäessä huomasin kuitenkin, että sitä tehdessä jouduin lukemaan monia kirjoja, joista löytyi paljon myös raportti osuuteen liittyviä asioita. Kansion ensimmäiset sivut alkoivat muodostua jo keväällä 2007, mutta sen saaminen lopulliseen muotoonsa vei melkein puoli vuotta. Tietojen etsiminen ja löydettyjen tietojen karsiminen veivät huomattavan paljon aikaa. Alkuosuuteen laitoin perusasioita, mitä jokaisen Anna & Arvo -vapaaehtoisen olisi hyvä tietää. Anna & Arvo projektista kerrottaessa käydään läpi myös hieman vanhuutta elämänvaiheena. En kuitenkaan pitänyt tärkeänä kertoa vapaaehtoiselle Erik H. Eriksonin teoriasta tarkasti. Kansio on suunnattu aloitteleville vapaaehtoisille, enkä usko erilaisten psykologian teorioiden kuuluvan alkuopastukseen.

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 Marraskuu 18/01 SOSIAALITURVA Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 18/2001 89. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot