ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille"

Transkriptio

1 ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakoni

2 TIIVISTELMÄ Suvi Hämäläinen. Arvokas vanhuus - materiaalikansio Anna ja Arvo- vanhustyönprojektin vapaaehtoisille. Pori syksy 2007, raportti 28 s; kansio 83 s Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori. sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto sosionomi(amk), kirkon diakoniatyöntekijän virkakelpoisuus Opinnäytetyö oli työelämälähtöinen ja tehty Porin seurakuntayhtymän Anna & Arvo -vanhustyönprojektia varten. Työ koostui teoriaosuudesta sekä varsinaisesta materiaalikansiosta, joka on suunniteltu Anna & Arvo vanhustyönprojektin vapaaehtoisille. Kansion on tarkoitus olla apuna vapaaehtoisen aloittaessa vapaaehtoistyötä. Opinnäytetyön teoriaosuudessa kerrotaan Anna & Arvo projektista ja kansion tarkoituksesta. Siinä käy ilmi kenelle kansio on tarkoitettu sekä miten kansio valmistui ja kuinka kansio tuli lopulliseen muotoonsa. Siinä myös selvitettiin ja perusteltiin miten kansion sisältö valittiin. Materiaalikansio on jaoteltu välilehtien avulla. Osiot on otsikoitu selkeästi, jotta tiedon hakeminen kansiosta helpottuu. Alussa on perusasioita Anna & Arvo projektista sekä vaitiolovelvollisuudesta. Perusasioiden jälkeen siirrytään vapaaehtoisen työnkuvan selvittämiseen sekä annetaan neuvoja aloittamiseen. Lopussa on Anna & Arvo projektissa olevien diakoniatyöntekijöiden nimet ja yhteystiedot. Avainsanat: Produktio, vanhuus, vapaaehtoistyö ja Anna & Arvo -projekti

3 ABSTRACT Hämäläinen Suvi, Dignified old age Material File to the Volunteers in Social Work for the Aged Report 28 p. Material folder 83 p. Language: Finnish. Pori, autumn Diaconia University of Applied Sciences Degree programme in Social Services, Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services The final thesis was done for Pori Parish Union. It is a material file for the voluntary workers in a project within social work for the aged called Anna & Arvo project. Anna & Arvo Project is financed by the Common Responsibility Campaign. The report tells about the Anna & Arvo Project and how the material folder was collected. It also tells to whom it is meant for and how the folder became what it is. The material folder is divided into sections with the help of descriptive pages. The beginning tells about the basics from Anna & Arvo project and about professional confidentiality. The second section deals with the voluntary work in Anna & Arvo Project. The volunteers can take care of the block clubs or they can do house calls to some old people. The fifth and sixth parts help to plan hours of devotions. The seventh part consists of the contact information of the deacon who works in your parish. Keywords: old age, volunteer work, Anna and Arvo project

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO 5 2. KESKEISET KÄSITTEET Vanhuus elämänvaiheena Vanhusten yksinäisyys Vapaaehtoistyö 8 3. ANNA & ARVO PROJEKTI TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KOHDERYHMÄ TAVOITTEET TYÖN SUHDE AMMATILLISIIN KÄYTÄNTÖIHIN AIKATAULU JA MAHDOLLISET RISKIT KANSION TYÖSTÄMINEN ARVIOINTI POHDINTA 25 LÄHTEET 27

5 1. JOHDANTO Opinnäytetyöni on produktio, joka jakaantuu kahteen osaan, tuotokseen ja raporttiin. Tuotoksena olen tehnyt materiaalikansion seurakunnan vanhustyöstä kiinnostuneille vapaaehtoisille. Kansio liittyy vuoden 2006 Yhteisvastuukeräyksen rahoittamaan Anna & Arvo -projektiin Porin seurakuntayhtymässä. Projektin tarkoitus on tuoda seurakunnan palvelut entistä lähemmäksi vanhuksia ja parantaa etenkin syrjäytyneiden sekä yksinäisten vanhusten elämän laatua. (Yhteisvastuu 2006) Idea opinnäytetyön aiheeseen syntyi syksyllä 2006, kun Martintalossa järjestettiin opinnäytetyötori. Siellä Porin seurakuntayhtymän työntekijä Ulla Kuusisto kertoi yhteisvastuukeräyksen rahoittamasta Anna & Arvo- projektista. Kiinnostuin aiheesta, koska aihe liittyi selkeästi sekä sosionomi- että diakoniopintoihini. Olemalla osana Anna & Arvo hanketta, voin auttaa sekä Porin seurakunnan työntekijöitä, vapaaehtoisia että Porissa asuvia vanhuksia. Kansio helpottaa vapaaehtoistyön aloittamista vanhuksien parissa. Anna & Arvo -projektin avulla vanhukset pääsevät paremmin osallistumaan seurakunnan toimintaan. Yksinäisyys on valitettavan yleistä vanhusten keskuudessa ja toiveena on, että vanhukset saavat ehkä loppuiän kestäviä ystävyyssuhteita kotikäyntityön ja korttelikerhojen välityksellä. Materiaalikansio on tarkoitettu erityisesti Porin seurakuntayhtymän järjestämän Anna & Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoistyöntekijöille. Kansiota voi käyttää myös muut projektissa olevat paikkakunnat. Toiveena on, että Anna & Arvo projektin päätyttyä seurakunnat pystyisivät itse hankkimaan ja kouluttamaan lisää vapaaehtoisia vanhustyöhön ja että kansiosta olisi hyötyä myös silloin.

6 6 2. KESKEISET KÄSITTEET Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat vanhuus elämänvaiheena, vanhusten yksinäisyys, vanhukset Porin alueella sekä vapaaehtoistyö 2.1. Vanhuus elämänvaiheena Erik H. Erikson on psykologian historian merkittävimpiä henkilöitä. Hän loi perustan ihmisen koko elämänkaaren kestävän minuuden kehityksestä. Erikson on myös tutkinut ihmisen ja yhteiskunnan vaikutusta toisiinsa. Lapsuudessa yhteiskunta vaikuttaa yksilön elämään huomattavasti. Aikuisuudessa yksilö itse päättää ja tekee valintoja oman vakaumuksensa mukaan. (Dunderfelt 1993, 212.) Eriksonin kehityspsykologisen ajattelun perustana on: Ihmisen olemassaolo on jokaisella hetkellä riippuvainen ruumiin, psyyken ja periaatteiden/elämänkatsomuksen tapahtumakokonaisuuksista, jotka täydentävät toisiaan. Hänen mielestään ihmisellä on elämänsä aikana kahdeksan kehityksen vaihetta, jotka kulkevat läpi elämän. (Dunderfelt 1993, 214.) Vanhuudessa on aikaa pohtia elettyä elämää, onko kaikki mennyt juuri niin kuin on ajatellut, vai olisiko jotain voinut tehdä toisin. Vanhuuden mielikuvat riippuvat paljon siitä, minkälaisena vanhus pitää elettyä elämäänsä. Tyytyväisyys elettyyn elämään tuo Eriksonin mielestä vanhukselle viisauden. Vanhus pystyy tasapainoisin mielin ottamaan vastaan mielikuvan tulevaisuudestaan, eikä pelkää kuoleman läheisyyttä. Toiset vanhukset voivat olla hyvin katkeria ja epätoivoisia, jos he huomaavat, että oma elämä ei ole mennyt kuin sen olisi toivonut menevän. (Dunderfelt 1993, 216.)

7 Vanhusten yksinäisyys Yksinäisyys on arkea vanhuksille, yli kolmannes kärsii vähintään toisinaan yksinäisyydestä ja viisi prosenttia kärsii yksinäisyydestä jatkuvasti. Yksinäisyys voi olla konkreettista yksinäisyyttä, tai yksinäisyyden tunnetta, vaikka ympärillä olisi muita ihmisiä. Kyse ei siis ole siitä käydäänkö vanhuksen luona useasti, vaan siitä minkälainen tunne vanhuksella on kyläilyn aikana. Vaikka vanhusta käydään katsomassa usein, voi hän silti kokea syvää irrallisuutta, kuulumattomuutta tai riittämättömyyttä. (Routasalo, Pitkälä, Savikko ja Tilvis 2005, 10,31.) Vanhustyön keskusliiton teettämästä ikääntyneiden yksinäisyys kyselytutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kaikki yksinäisyydestä kärsivät vanhukset eivät välttämättä kuitenkaan ole täysin syrjäytyneitä yhteiskunnasta ja sen palveluista. Monien yksinäisyyttä kokevien vanhusten luona käydään säännöllisesti ja soitetaan puhelimella. Vanhus voi kokea yksinäisyyttä, koska ei saa sosiaalisista suhteistaan irti niin paljon kuin haluaisi. Monesta vanhuksesta myös tuntuu, että ystävät ja sukulaiset, jotka tulevat käymään eivät välttämättä ymmärrä häntä. (Routasalo ym. 2005, ) Yksinäisyyden kokemukseen vaikuttavat läheisten käyntimäärän lisäksi vanhuksen oma elämänasenne. Toiset vanhukset pärjäävät hyvin eivätkä tunne oloaan yksinäiseksi, vaikka joku kävisikin katsomassa vain kerran kuukaudessa. Toisille vanhuksille taas ei välttämättä riitä sekään että käydään joka päivä. Positiivinen elämänasenne vaikuttaa huomattavasti vanhuksen kokemukseen omasta yksinäisyydestään. Kun katsoo asioita positiivisesti, voi yksinäisyydestäkin löytää monia hyviä puolia. Yksin ollessa on aikaa pohtia jo elettyjä aikoja, sekä suunnitella tulevaa. Yksinäisyyden tunne voi olla myönteistä, rauhoittavaa ja luovaa, mutta se voi olla myös pelottavaa, ahdistavaa ja toivottomuutta aiheuttavaa. (Routasalo ym. 2005, 20.)

8 Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyö sijoittuu ammattiavun ja luonnollisen avun väliin. Ammattilaisten tekemää työtä pidetään ensisijaisena työnä, jota vapaaehtoistyö täydentää. Vapaaehtoistyön laadun arviointiin eivät sovellu samat mittarit kuin ammattilaisten työhön, sillä vapaaehtoistyö perustuu henkilökohtaiseen panostukseen, eikä siinä ole mitään pakotteita jatkuvuuden takaamiseksi. (Kivinen & Kivinen 1999, 74, 104.) Vapaaehtoistoiminta on vuorovaikutusta, jossa on keskeistä ihmisten välinen kunnioitus ja tasa-arvo (Eskelinen 2005, 8). Vapaaehtoistyössä luottamus on erikseen hankittava ja ylläpidettävä. Siksi vapaaehtoistyö ei voi olla vain satunnaista tukea silloin, kuin auttajalle sattuu sopimaan, vaan sen tulee olla tavoitteellista, hyvin organisoitua sekä perustua jatkuvaan koulutukseen ja kehittämiseen. Vapaaehtoistyö menestyy parhaiten, kun sen taustana on tutkittua tietoa vanhusten omista kokemuksista ja tarpeista. (Särmäkari 1995, 8) Vapaaehtoistyö on harrastus, siitä ei makseta palkkaa. Se lähtee omasta halusta auttaa ja tukea toista ihmistä elämän eri tilanteissa (Eskelinen 2005, 7). Vapaaehtoisena voi toimia vain kerran elämässään tai säännöllisesti. Säännöllisyyskin vapaaehtoistyössä voi olla hyvin vaihtelevaa, toiset tekevät vapaaehtoistyötä vain muutaman kerran vuodessa, toiset taas jopa useita kertoja viikossa. Hyvässä vapaaehtoistyön organisaatiossa tulisi olla tehtäviä sekä aktiivisille vapaaehtoisille, jotka haluavat olla useasti auttamassa, kuin heillekin, jotka haluavat olla toiminnassa vähemmän kiinni. Palkitseminen kuuluu myös vapaaehtoistyöhön. Järjestöt voivat maksaa vapaaehtoisilleen esimerkiksi matka- tai puhelinkuluja sekä järjestää erilaisia virkistystapahtumia. Anna & Arvo -projekti järjestää vapaaehtoisilleen aina välillä virkistystapahtumia, jolloin vapaaehtoiset voivat tavata toisiaan ja kysellä kuulumisia. Vapaaehtoiset käyvät myös säännöllisesti oman alueensa diakoniatyöntekijän luona.

9 9 Valittaessa vapaaehtoiselle kotikäyntikohdetta otetaan huomioon vanhuksen ja vapaaehtoisen asuinpaikat, sekä vapaaehtoisen toivomukset siitä, miltä alueelta hän toivoisi vapaaehtoistyön kohteen löytyvän. Tärkeintä olisi, ettei vapaaehtoistyö kävisi liian rankaksi vapaaehtoiselle (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, 24.) Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa riippumatta iästä ja asuinpaikasta, sitä tehdään tavallisen ihmisen taidoin ja opitaan kokemuksien myötä. Toiminnan motiiviksi riittää halu olla mukana. Jokainen vapaaehtoinen toimii oman kykynsä, aikataulunsa ja jaksamisensa mukaan. On tärkeää tuntea oma itsensä, jotta ei pääse väsymään kesken kaiken. (Kivinen & Kivinen 1999, 74 76) Vapaaehtoistyöhön ajaudutaan monia eri reittejä pitkin. Yleensä vapaaehtoiseksi tuleva odottaa työn olevan mielekästä, yhteisölle hyödyllistä tekemistä. Eläkkeelle jouduttuaan ihmiselle voi jäädä tyhjä olo, sillä elämä ei ole vielä loppu ja halutaan tehdä jotain hyödyllistä. Halu kuulua ryhmään on myös yksi yleinen vapaaehtoistyöhön liittymisen syy. Pääsee yhteen samanhenkisten ihmisten kanssa. Arvomaailma sekä Ideologiset ja humanitaariset syyt ovat myös useiden vapaaehtoisten toiminnan lähtökohtana. Tärkein syy vapaaehtoistyön aloittamiseen löytyy kuitenkin auttamisenhalusta. (Eskelinen 2005, 9-10.) Vapaaehtoistyö on hyvin palkitsevaa, mutta se voi olla myös erityisen kuluttavaa, varsinkin jos eteen tulee vaikeita asioita. Vapaaehtoisen täytyy muistaa pitää itsestään huolta, omat ystävät ja sukulaiset ovat tärkeämpiä kuin vapaaehtoistyön avulla autettavat ihmiset. Ei voi pitää huolta muista, jos ei ensin pidä huolta itsestään. Anna & Arvo projektin vapaaehtoisia tukevat omien läheisten lisäksi oman alueen diakoniatyöntekijä sekä toiset vapaaehtoiset, joita virkistyspäivinä voi tavata. (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, 24.)

10 10 3. ANNA & ARVO -PROJEKTI Vuonna 2006 kirkon Yhteisvastuukeräyksen erityiskohde oli vanhukset. Mainosjulisteista kävi hyvin ilmi, ettei ihmisellä ole viimeistä käyttöpäivää, vaan jokainen elää niin kauan kuin elää ja vanhetessaan tarvitsee enemmän apua yhteisöltä, kuin nuorena ja aikuisena. Vanheneminen on arvokasta. Vanhuksiin liittyvä Anna & Arvo -projekti aloitettiin keräyksen tuotosta. Projektissa on mukana 11 paikkakuntaa eri puolilta Suomea. Pääsääntöisesti projekteja toteuttavat seurakunnat yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Porin yhteinen seurakuntayhtymä on yksi noista projektiin osallistujista. (Kirkkopalvelut Oy i.a.) Porissa on yhteensä asukasta, joista 6616 on yli 75 -vuotiaita, joista kirkkoon kuuluu 83.3 %. Iäkkäiden määrän Porin alueella odotetaan kasvavan huomattavasti lähivuosina. Vuonna 2016 yli 75 -vuotiaiden määrän arvioidaan nousevan 8170 henkeen. Tämä aiheuttaa sen, että tulevaisuudessa vanhustenhuoltoon menevät määrärahat tulevat huomattavasti kasvamaan. (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, 4.) Porin kaupunki on levittäytynyt laajalle alueelle. Lähiöissä ja reuna-alueilla vanhukset usein kärsivät yksinäisyydestä, koska eivät pysty heikentyneiden voimavarojensa kanssa enää kulkemaan itsenäisesti. Päivittäiset palvelut ovat keskittyneet vain tietyille alueille, ja sinne suurimman osan vanhuksista on vaikeaa, tai miltei mahdotonta päästä. Porissa toimi ennen Anna & Arvo projektia jo vapaaehtoiskeskus Liisa, Suomen punaisen ristin ystäväpalvelu sekä Mummun Kamari, jotka tekevät vapaaehtoistyötä vanhusten hyväksi. Anna & Arvo projektin on tarkoitus tukea muiden toimijoiden tapaan vapaaehtoistyön kasvun myönteistä kehitystä. Tulevaisuudessa pelkkä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ei pysty takaamaan jokaiselle vanhukselle arvokasta vanhuutta ja hyvää vanhustenhuoltoa. Vanhusten huollossa ammattitaitoisen työvoiman lisäksi kolmas sektori vapaaehtoistyöntekijöineen tulee nousemaan tärkeäksi tekijäksi.

11 11 Porin seurakuntayhtymään kuuluu kuusi seurakuntaa, Ahlainen, Keski-Pori, Länsi-Pori, Pihlava, Porin Teljä ja Reposaari. Jokaisesta seurakunnasta projektissa on mukana yksi diakoniatyöntekijä, joka toimii yhteyshenkilönä kyseisen seurakunnan diakoniatyöntekijöiden sekä vapaaehtoisten ja projektityöntekijän välillä. (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, 6-10.) Anna & Arvo -projektin tarkoituksena on parantaa vanhusten elämänlaatua. Se tulee auttamaan diakoniatyöntekijöiden työtaakan kantamisessa, kun vapaaehtoiset tulevat avuksi vanhustyöhön. Monet vanhukset kärsivät nykyään yksinäisyydestä ja projektin tarkoituksena on auttaa vanhuksia saamaan ihmisarvoinen vanhuus. Vapaaehtoiset voivat tehdä kotikäyntityötä jonkun yksittäisen vanhuksen luona tai auttaa useampia vanhuksia samaan aikaan, esimerkiksi kerhoissa. Jokainen vapaaehtoinen otetaan huomioon yksilöllisesti ja diakoniatyöntekijä pitää huolen, ettei kenellekään kerry liikaa työtä. Kotikäyntityö on perinteistä diakoniatyöntekijän toimenkuvaan kuuluvaa työtä. Vapaaehtoisten toteuttama kotikäyntityö auttaa seurakunnan diakoniatyöntekijöitä huomattavasti. Diakoniatyöntekijöillä jää näin huomattavasti enemmän aikaa tehdä etsivää diakoniatyötä ja löytää juuri ne ihmiset, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta. Jos nykyisistä käynneistä vanhusten luona osa voitaisiin siirtää vapaaehtoisten tehtäväksi, helpottaisi se huomattavasti diakoniatyöntekijän työtaakkaa ja parantaisi jaksamista. Korttelikerhojen on tarkoitus olla täysin vapaaehtoisten vetämiä. Korttelikerhojen aloittaminen on yleensä vaikeaa. Monet vapaaehtoisista eivät tiedä kuinka kerho saadaan parhaiten käyntiin. Seurakunnan työntekijät ovat vapaaehtoisten apuna kerhon perustamisessa sekä tukena kerhon jo toimiessa. Kansiosta löytyy ajatuksia, mitä ensimmäiset kerhoillat voivat sisältää, sekä lähteitä, mistä löytää lisämateriaalia kerhoihin. (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, 9-10.) Korttelikerhojen järjestäminen lähellä vanhusten elinympäristöä auttaa siihen, että kerhoihin saapuisivat myös ne vanhukset, joille liikkuminen esimerkiksi seu-

12 12 rakuntakeskukseen asti on liian vaivalloista. Kerhon tuominen vanhusten luokse on suurempi haaste seurakunnille, kuin kerhojen järjestäminen. Hyvin toteutuessaan korttelikerhotoiminta saa monia uusia vanhuksia seurakunnan toimintaan mukaan. Vanhuksen kokema yksinäisyys voi poistua kokonaan, kun kerhossa alkunsa saavat ystävyyssuhteet toimivat myös muina aikoina. Korttelikerhoja ei ole vielä saatu alkuun Porissa, koska korttelikerhojen pitopaikkojen hankkiminen on oletettua vaikeampaa. Mahdollisia korttelikerhojen pitäjiä ei ole löytynyt vapaaehtoisten joukosta. Jonkinlaista toimintaa on kuitenkin pystytty järjestämään kotikäyntejä tekeville vapaaehtoisille ja heidän vanhuksilleen. Erilaisia teema- ja virkistyspäiviä on jo muutamissa seurakunnissa järjestetty joidenkin alueiden vanhuksille. Odotettavissa on että erilaisten päivien järjestäminen vanhuksille tulee lisääntymään tulevaisuudessa. (Kristiina Isokorpi )

13 13 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KOHDERYHMÄ Opinnäytteen toimintaympäristönä toimii Porin seurakuntayhtymä. Toimijoina ovat osa Porin seurakuntien diakoniatyöntekijöistä sekä projektin vapaaehtoiset, joille kansio on suunnattu. Yhteisvastuulta saaduilla rahoilla Porin seurakuntayhtymä on lupautunut panostamaan lisää vanhustyöhön käynnistämällä Anna & Arvo projektin. Projektin tarkoituksena on järjestää korttelikerhotoimintaa vanhusvoittoisille asuinalueille Porissa sekä rekrytoida vapaaehtoisia kotikäyntityöhön. Opinnäytteen tuotos on kansio, joka voidaan antaa lainaksi vapaaehtoistyöntekijöille vapaaehtoistyön aloittamisen tueksi. Tarpeen tullen kansiosta on helppo ottaa kopioita. Kansio sisältää tietoa Anna & Arvo projektista ja käytännön opastuksia hartauden pitämiseen ja kotikäyntien tekemiseen. Toiveena olisi, että jokainen vapaaehtoinen pystyisi diakoniatyöntekijän alkuopastuksen jälkeen toimimaan melko itsenäisesti. Jokaisesta Porin seurakunnasta on työntekijä lupautunut olemaan mukana Anna & Arvo projektissa, ja toimimaan yhteyshenkilönä vapaaehtoisen ja Porin seurakuntayhtymän Anna & Arvo projektityöntekijän välillä. Kun projekti lähtee kunnolla käyntiin, ja huomataan, että vanhuksille järjestettäviin korttelikerhoihin osallistutaan sekä kotikäyntityö toimii, vapaaehtoisten toiminta-alue seurakunnassa tulee varmasti laajenemaan. (Anna & Arvo vanhustyönprojektin Porin seurakuntayhtymän hankesuunnitelma 2006, ) Vuoden 2007 alussa uusien vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttaminen aloitettiin Porissa. Koulutuksiin saapui paikalle henkilöä, joista kolme oli miehiä. Osallistujat tulivat Keski-Porin, Länsi-Porin, Porin Teljän ja Pihlavan seurakunnista. (Isokorpi Kristiina ) Koulutus pidettiin kahdella eri kerralla ja sen pitivät Porin seurakuntayhtymän vapaaehtois- ja seniorityöntekijä Ulla-Maija Virèn yhdessä projektityöntekijä Kristiina Isokorven kanssa. Itse olin esittelemässä tulevaa kansiota ja kerto-

14 14 massa sen sisällöstä, jotta vapaaehtoiset osaisivat kysyä kansiota lainaksi tarpeen tullen. Koulutuksessa kävi ilmi, että kaikki vapaaehtoiset olivat kiinnostuneita kotikäyntityöstä ja valtaosa aloitti käynnit jo keväällä. Parissa tapauksessa sopivaa paikkaa vielä etsitään ja yksi on lupautunut, että voi osallistua satunnaisiin tapahtumiin. Vapaaehtoiset kokoontuvat alueensa diakoniatyöntekijän kanssa säännöllisesti. (Isokorpi Kristiina )

15 15 5. TAVOITTEET Opinnäytetyöni tavoitteena on valmistaa Anna & Arvo-projektin vapaaehtoistyöntekijöille materiaalikansio, joka sisältää opastusta niin kotikäyntityön tekemiseen kuin pienryhmien vetämiseen. Kansio on jaettu välilehdillä eri osioihin, joiden otsikoista käy helposti ilmi mitä kukin osio pitää sisällään. Yhtenä isona osana kansiota on hartauksien suunnitteleminen. Kansiosta löytyy myös kirjasekä musiikkiluettelo, joista voi löytää vinkkejä siihen, mitä voi käyttää alkuhartauksien yhteydessä. Ajatukset kansion sisällöstä pohdittiin yhdessä Anna & Arvo -projektin Porin projektityöntekijän, Kristiina Isokorven, kanssa. Kansion tavoitteeksi asetettiin, että sitä voitaisiin käyttää tulevissa Anna & Arvo -projektin koulutuksissa apuna sekä vapaaehtoistyöntekijän aloittamisen tukena. Suurin osa kansion sisällöstä on käytännön ohjeita eri tilanteisiin, joita vapaaehtoiselle voi tulla vastaan käydessään kotikäynneillä tai pitäessään kerhoa. Kansion on tarkoitus olla pitkäikäinen, kestävä ja päivitettävissä oleva työkalu, jota voivat käyttää vanhusten parissa työskentelevät vapaaehtoiset sekä työntekijät. Kansio on kätevä muoto, koska sivut on helppo ottaa pois ja monistaa jos on tarvetta. Lisäksi kansioon voi hyvin lisätä omia muistiinpanoja sekä tarvittaessa poistaa vanhentuneita tietoja. Kansio jää Porin seurakuntien käytettäväksi myös Anna & Arvo -projektin jälkeen, joten seurakunnat voivat hyödyntää sen sisältöä pidemmän aikaa. Kansiosta on tarkoitus tehdä myös sähköinen versio, jotta materiaali voidaan helposti lukea miltä tahansa tietokoneelta. Sen avulla materiaalia on myös helpompi päivittää ja muokata tarpeiden mukaan. Sähköinen versio voidaan myös laittaa internetiin, jolloin jokainen vapaaehtoinen voi halutessaan käydä selailemassa kansiota omalta kotikoneeltaan. Ottaen huomioon kuitenkin, ettei jokaisella ole kotonaan tietokonetta, on kansio papereineen tällä hetkellä parhain keino viestin perille menemiseen. Monistaminen ei kuitenkaan onnistu suurim-

16 16 massa osassa diakoniatyöntekijöiden vastaanottoja, joten tulostaminen elektronisesta materiaalista helpottaa materiaalin jakamista. Kansion sisällön tavoitteiksi asetin tarpeellisuuden vapaaehtoistyön aloittamisessa. Tärkeimpiä asioita oli mielestäni ottaa huomioon sellainen vapaaehtoinen, joka ei ole ennen ollut seurakunnan työssä mukana. Kansiota ei myöskään ole tarkoitettu luettavaksi alusta loppuun, vaan siitä voi katsoa vain jonkin tietyn osion. Mielestäni jokaisen Anna & Arvo projektin vapaaehtoisen on hyvä tietää mikä projektin tarkoitus on, sekä lukea muistutus vaitiolovelvollisuudesta. Perustiedot Anna & Arvo -projektista kuuluu kansion sisälle, jotta jokainen vapaaehtoinen tietää mistä projektissa on kyse, ennen kuin sitoutuu varsinaiseen toimintaan. On tärkeää tietää, mihin on alkamassa ja minkä vuoksi tekee työtä. Nykyään on paljon vapaaehtoistyötä järjestäviä organisaatioita ja on hyvä olla tietoinen oman vapaaehtoisjärjestönsä perusajatuksista. Vaitiolovelvollisuuden lisääminen kansioon tuntui tärkeältä. Vaitiolovelvollisuutta ei voi koskaan painottaa liikaa, sillä säästytään monelta mielipahalta. Vapaaehtoisia on mielestäni tärkeä tiedottaa vaitiolovelvollisuuden koskemisesta myös vapaaehtoistyöhön. Usein voi unohtaa, että lopetettuaan vapaaehtoistyön on edelleen vaitiolovelvollinen työn aikana esille tulleista asioista. Uusille vapaaehtoisille on myös hyvä tiedottaa vapaaehtoistyön eri muodoista. On hyvä huomata, että on olemassa erilaisia tapoja olla vapaaehtoisena, eikä kaiken vapaaehtoistyön tarvitse olla yhtä sitovia. Vapaaehtoisena voi olla kerran tai useita kertoja elämässään. Anna & Arvo projektissa vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuutta kotikäyntien tekemiseen vanhusten luona sekä kerhojen pitämiseen vanhuksille. Vaikka vapaaehtoistyötä voi tehdä muillakin tavoilla, kotikäyntityö ja korttelikerhojen pitäminen kuuluvat Anna & Arvo- projektin tavoitteisiin ja siksi juuri niistä kerrotaan kansiossa. Ohjeet hartauden pitämiseen on mielestäni myös hyvin tärkeä osio kansiossa. Itse olisin tarvinnut niitä opintojeni alussa, sillä seurakunnan toiminta ei minua ollut kiinnostanut aikaisempaa ja hartauden sisällön hahmottaminen tuntui to-

17 17 della vaikealta. Uskon, että en ole ainoa, joka ei heti osaa tehdä hartautta ilman neuvoja.

18 18 6. TYÖN SUHDE AMMATILLISIIN KÄYTÄNTÖIHIN Kansion ollessa työelämälähtöinen, palvelee se erityisesti työnkehittämistä ja tekijän ammatillista kasvua. Kansio sisältää valmista materiaalia seurakunnan vanhustyöhön. Opinnäytetyön materiaalin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Anna & Arvo -projektin vapaaehtoiset, mutta myös muut vapaaehtoisesta vanhustyöstä kiinnostuneet. Kansio on tarkoitettu heille hyödylliseksi ja tarpeita vastaavaksi oppaaksi. Kansion ulkonäössä on otettu huomioon Anna & Arvo vanhustyönprojekti ja sisältö on tehty helposti käytettäväksi ja luettavaksi. Kansio pitää sisällään tiedon siitä, miten vapaaehtoistyön aloittaminen Anna & Arvo -projektissa tapahtuu sekä antaa vinkkejä, mitä erilaisia mahdollisuuksia seurakunnan vapaaehtoistyö pitää sisällään. Se helpottaa vapaaehtoisen aloituspaineita antamalla muutamat valmiit rungot, esimerkiksi hartauksien tai kerhoiltojen pitämiseen. Kansion avulla Anna & Arvo -projektissa mukana olevat työntekijät voivat jatkaa vapaaehtoisten etsimistä ja heidän kouluttamistaan ympäri vuoden, vaikka virallisia vapaaehtoisten koulutuspäiviä ei järjestettäisikään useasti. Kansio edesauttaa Anna & Arvo -projektin tavoitteita, sekä auttaa laajentamaan vapaaehtoistyön määrää vielä projektin päättymisen jälkeenkin. Projektin vapaaehtoiset ovat estämässä vanhusten syrjäytymistä ja yksinäisyyden tunnetta yhdessä sosiaali- ja diakoniatyöntekijöiden kanssa. Mitä enemmän vapaaehtoisia saadaan mukaan toimintaan, sitä enemmän vanhuksia saadaan seurakunnan palvelujen piiriin. Projektin myötä monen vanhuksen yksinäisyys poistuu ja vanhus saa elää tuntien, että häntä kunnioitetaan ja hänet otetaan huomioon. Tekijä hyötyy kansiosta tulevaisuuden työelämässä paljon. Vaitiolovelvollisuus on erittäin tärkeä asia etenkin sosiaalialalla, lain hyvä tuntemus auttaa selvittämään vaitiolovelvollisuuden merkitystä myös tuleville asiakkaille. Vanhukset tulevat luultavasti olemaan tulevaisuudessa jokaisen sosiaalityötä tekevän ihmisen kohteina. Vanhuuden elämänvaiheeseen liittyvän kehityksen/ taantumisen tunteminen auttaa ymmärtämään vanhuksia entistä paremmin.

19 19 Vapaaehtoistyö tulee luultavasti lisääntymään tulevaisuudessa, ja uskon että sosiaaliala kuuluu suurimpiin vapaaehtoistyöntekijöitä rekrytoiviin työaloihin. Vapaaehtoistyö on voimavara, josta jokaisen työntekijän on hyvä olla tietoinen. Hyvin organisoituna vapaaehtoistyöntekijät pystyvät helpottamaan monien työpaineita.

20 20 7. AIKATAULU JA MAHDOLLISET RISKIT Syksyllä 2006 järjestetyssä opinnäytetyötorissa kuulin ensimmäistä kertaa Anna & Arvo -vanhustyönprojektista. Päivän jälkeen sovin tapaamisen silloisen projektista vastaavan työntekijän, Ulla Kuusiston, kanssa. Kehittelimme ideaa vihkosesta, joka annettaisiin vapaaehtoisille jotka alkaisivat pitää korttelikerhoja vanhuksille. Tammikuussa 2007 projekti sai työntekijän, Kristiina Isokorven. Ensimmäisenä tapaamiskertana vihkosesta muotoutui laajempi kokonaisuus, kansio. Työn laajeneminen johtui siitä, että Anna & Arvo projekti piti sisällään muutakin kun vain syksyllä 2006 tiedetyt korttelikerhot. Kuvaan tuli vapaaehtoisten tekemä kotikäyntityö. Kansio alkoi saada lopullisen ulkomuotonsa kevään aikana. Silloin oli tiedossa mitä kansion olisi hyvä pitää sisällään. Aikaa opinnäytteen tekemiseen oli noin vuosi. Voisi kuvitella, että opinnäytetyö olisi valmistunut helposti, kun virallisia oppitunteja ei enää ollut. Töiden teko samaan aikaan kuin opinnäytetyön teko täyttivät päivät hyvin, eikä vapaa-aikaa jäänyt paljoakaan. Aluksi vaikutti että kiirettä ei tule ja aikaa opinnäytetyön tekemiseen on runsaasti. Oman jaksamiseni kannalta oli tärkeää pitää viikonloput vapaina. Vapaiden pito auttoi myös saamaan uusia ajatuksia opinnäytetyön sisällöksi. Loppu vaiheessa iski tuttu viime hetken paniikki ja kaikenlaista pientä työtä kasaantui myös viimeisille viikoille. Kansiosta on olemassa 2 erilaista paperiversiota. Molemmissa sisällöt ovat samanlaiset, mutta sivunumerointi on erilainen. Opinnäytetyön raportin yhteyteen liitettävässä kansiossa sivunumerot menevät alusta loppuun säännöllisesti. Anna & Arvo projektille tehty kansio on mapitettu ja siellä luvut on jaettu välilehdillä. Jokainen välilehti aloittaa sivunumerosta 1. Syy sivunumerointiin liittyy kansion käytännöllisyyteen. Jokaisessa luvussa on omat sivunumeronsa, jotta kansion välilehtien lisääminen tai niiden poistaminen käy helpommin, ei tarvitse tulostaa koko kansiota uudestaan, jos jokin osio huomataan turhaksi tai kansion järjestystä halutaan vaihtaa.

21 21 Yhtenä riskinä on, että teen työn yksin. Pelkona on, että kansion sisällöstä tulee liian laaja tai toisaalta liian suppea, eikä siitä siten ole parhainta hyötyä aloittaville vapaaehtoisille. Kansio ei myöskään välttämättä sovi kaikille, toiset voivat pitää kansiota aivan tarpeettomana. Kansiosta ei voi saada kaikkia miellyttävää kokonaisuutta ja kansio onkin tarkoitettu heille, jotka eivät ole täysin perillä seurakunnan vapaaehtoistyöstä.

22 22 8. KANSION TYÖSTÄMINEN Materiaalikansion sisältö on suunniteltu Porin Anna & Arvo -projektin työntekijän Kristiina Isokorven kanssa. Porin seurakuntien diakoniatyöntekijät, jotka ovat lupautuneet olemaan mukana Anna & Arvo -projektissa tulevat hyötymään kansiosta rekrytoidessaan ihmisiä vapaaehtoistyöhön. Kansion työstäminen tapahtui sykähdyksittäin, aluksi luin paljon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja pohdin mitä kansioon olisi tarpeellista laittaa. Kansion työstämisessä apuna olivat omat henkilökohtaiset kokemukset siitä, kuinka vaikeaa seurakunnan toiminta aluksi oli. Hartauden pitäminen, ihmiselle joka ei ole hartauksia elämänsä aikana kuullut, on vaikeaa. Kirjoista ei löydy minkäänlaista perusrunkoa, mitä noudattamalla saisi edes jonkinlaisen käsityksen hartauden sisällöstä. Jälkeenpäin opin, ettei hartauksille ole mitään kaiken kattavaa perustaa, vaan jokainen hartaus on juuri sellainen kuin sen pitäjä päättää. Kansio valmistui hieman ennen raporttiosuutta. Alun perin oli tarkoitus, että kansio olisi ollut valmiina ja vasta sen jälkeen olisin kirjoittanut raportin. Kansiota työstäessä huomasin kuitenkin, että sitä tehdessä jouduin lukemaan monia kirjoja, joista löytyi paljon myös raportti osuuteen liittyviä asioita. Kansion ensimmäiset sivut alkoivat muodostua jo keväällä 2007, mutta sen saaminen lopulliseen muotoonsa vei melkein puoli vuotta. Tietojen etsiminen ja löydettyjen tietojen karsiminen veivät huomattavan paljon aikaa. Alkuosuuteen laitoin perusasioita, mitä jokaisen Anna & Arvo -vapaaehtoisen olisi hyvä tietää. Anna & Arvo projektista kerrottaessa käydään läpi myös hieman vanhuutta elämänvaiheena. En kuitenkaan pitänyt tärkeänä kertoa vapaaehtoiselle Erik H. Eriksonin teoriasta tarkasti. Kansio on suunnattu aloitteleville vapaaehtoisille, enkä usko erilaisten psykologian teorioiden kuuluvan alkuopastukseen.

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010 POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY Soittorinki Vapaaehtoistoiminnan malli Reetta Grundström 1.5.2010 2 Soittorinkitoiminnan esittely Pulmun soittoringissä vapaaehtoinen soittaa puhelimella ikäihmiselle

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry

Turun Kaupunkilähetys ry Turun Kaupunkilähetys ry Perustettu vuonna 1880. Toiminta pohjautuu kristillis-sosiaalisiin arvoihin. Tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, yksinäisyyden kokemuksen lievittäminen ihmisten omia voimavaroja

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI IkäArvokas -projekti Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI 2 IkäArvokas projektin taustalla ajatuksia eli mistä yhteisvastuu hanke sai alkunsa Vanhuus voi viedä pohjattomaan yksinäisyyteen Kolmasosa vanhuksista

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA Pekka Paatero 29.9.2009 Kaksi näkökulmaa: 1. Vaikuttavuus julkisen sektorin toimintaa tukevana 2. Vaikuttavuus

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS VETY Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Hermannin ranta>e 2 A, 00580 Helsinki www.kierratyskeskus.fi/vety Tänään:

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tässä esityksessä 1) Väitöskirjan kokonaisuus 2) Fokus viimeisessä osajulkaisussa:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Oikeudet ja vastuut 24.2.2015

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Oikeudet ja vastuut 24.2.2015 Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Oikeudet ja vastuut 24.2.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki/Yhdistysverkosto Vanhus- ja vapaaehtoistyön johtaja Pirjo Heikkilä/Setlementti Louhela MITÄ KUULUU?

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia 1. Sukupuoli Mies 4 12% Nainen 29 88% 2. Ikäsi 18-40 8 24% 41-65 24 73% yli 65 1 3% 3. Oletko Opiskelija 1 3% Kokopäivätyössä 21 64% Osapäivätyössä 2 6% Työtön

Lisätiedot

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Vapaaehtoistoiminta on mittaamattoman arvokas voimavara yhteiskunnassamme, ja meidän on syytä ymmärtää sitä syvemmin ja paremmin. Tässä pohdinnassa

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Yksinäisyys on myrkkyä hyvinvoinnille

Yksinäisyys on myrkkyä hyvinvoinnille Yksinäisyys on myrkkyä hyvinvoinnille Erityisasiantuntija, dosentti Sakari Kainulainen Diakonian tutkimuksen seura 16.3.2015 Vuosikokous, HY 16.4.2015 1 Aiheita Mitä on hyvinvointi? Yhteisö määrittää hyvinvointiamme

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukena

Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukena Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukena Valtakunnalliset sijaishuollonpäivät 29.9.2015 Vilhelmiina Kemppainen Tukea itsenäistymiseen -projekti (2012-2015) EHJÄ ry:n

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12 Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12, palveluohjaaja, vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan koordinointi ja kehittäminen Espoon kaupunki, vanhusten palvelut Mitä työyhteisössä tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Veteraanien avustajatoiminnan aluetapaaminen Ylivieska 21.10.2011. Kokemuksia hankkeesta ja sen tarpeellisuudesta.

Veteraanien avustajatoiminnan aluetapaaminen Ylivieska 21.10.2011. Kokemuksia hankkeesta ja sen tarpeellisuudesta. Veteraanien avustajatoiminnan aluetapaaminen Ylivieska 21.10.2011 Kokemuksia hankkeesta ja sen tarpeellisuudesta Matti Uusi-Rauva 1 1. Kokemukset hankkeesta valmistelusta 2. Hankkeen tarpeellisuus a. veteraanijärjestön

Lisätiedot

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingin kunnan vanhustenhuollossa

Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingin kunnan vanhustenhuollossa Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingin kunnan vanhustenhuollossa HOITO- JA HOIVATOIMISTO Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingissä Arvokas elämä ja hyvinvointi Kansallinen arvoperusta Erään sosiaalipalvelulakiin

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Varpu Salmenrinne ja Siina Lepola 2015 Laitosystävätoiminta...1 Laitosystävien tehtävät ja toimintamuodot...2 Laitosystävätoiminnan

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö.

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö. Kotipalvelu Motalan kotipalvelun perusajatuksena on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Työn lähtökohtana on asiallinen suhtautuminen ja kunnioitus jokaisen yksilön tarpeisiin ja toivomuksiin sekä mahdollisuus

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

Tule mukaan vapaaehtoiseksi Ikäihmisten pariin!

Tule mukaan vapaaehtoiseksi Ikäihmisten pariin! Tule mukaan vapaaehtoiseksi Ikäihmisten pariin! Mietteitä vapaaehtoistoiminnasta Vapaaehtoisuus voi olla säännöllistä toimintaa viikoittain tai kuukausittain, tai sitten voit toimia keikkavapaaehtoisena

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista Tutkimusraportti Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen tilaajina ovat Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Emma & Elias Tuhti-ryhmän kysely Tavoitteena kerätä keskitetysti raportointiin tarvittavat tiedot vapaaehtoisilta Kerätä aineisto, joka tarjoaa

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILSTOT VUODESTA 2012 DIAKONIAN VUODEN 2013 SUUNNITELMIA

DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILSTOT VUODESTA 2012 DIAKONIAN VUODEN 2013 SUUNNITELMIA Kokousaika Maanantai 12.2.2013 kello 15.00 Kokouspaikka Vanha pappila, Rovastintie 3 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILSTOT VUODESTA 2012 YHTEISVASTUU 2013 DIAKONIAN VUODEN

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Johtamisen haasteena asiakkaan ja läheisen äänen kuuleminen. Maria Borg ja Rauha Pulliainen

Johtamisen haasteena asiakkaan ja läheisen äänen kuuleminen. Maria Borg ja Rauha Pulliainen Johtamisen haasteena asiakkaan ja läheisen äänen kuuleminen Maria Borg ja Rauha Pulliainen Asiakaspalautteesta kehitämme toimintaa saadun asiakaspalautteen mukaisesti Miten palautetta on kerätty ja miten

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Investointi sijaisvanhempaanparas

Investointi sijaisvanhempaanparas Investointi sijaisvanhempaanparas sijoitus Sijaisvanhemman hyvinvointi hyvän sijoituksen perustuksena Sijaishuollon päivät Lahti 29.9. 2015/Virpi Vaattovaara Oikea investointi sijaisvanhempaan tuottaa:

Lisätiedot

KIINNOSTUS, KUNNIOITUS, MYÖTÄTUNTO - - LAPSEN JA VANHEMMUUDEN

KIINNOSTUS, KUNNIOITUS, MYÖTÄTUNTO - - LAPSEN JA VANHEMMUUDEN KIINNOSTUS, KUNNIOITUS, MYÖTÄTUNTO - - LAPSEN JA VANHEMMUUDEN TUKEMISEN ASENNE LASTEN SUOJELUN KESÄPÄIVÄT 10.6.2015 1 Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten ja vanhempi-lapsisuhteiden psykoterapeutti Erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISUUTTA RISTIIN RASTIIN

NÄKÖVAMMAISUUTTA RISTIIN RASTIIN NÄKÖVAMMAISUUTTA RISTIIN RASTIIN Jenni Tuomi, Jasmin Roslund, Jenna Lahdelma, Maija Tiisanoja & Tiina Yli-Hongisto VAM 1 Ihan epänormaalia! Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak, Porin toimipiste Sosiaalialan

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Sijaishuollon päivät 30.9.2015 Lahti Iina Järvi Virpi Kujala ja Irja Ojala VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä Vanhemmille, joiden

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

MARAK vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillinen riskinarviointi. Mari Kaltemaa-Uurtamo 27.8.2014 Hki

MARAK vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillinen riskinarviointi. Mari Kaltemaa-Uurtamo 27.8.2014 Hki MARAK vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillinen riskinarviointi Mari Kaltemaa-Uurtamo 27.8.2014 Hki 1 Miksi tarvitaan moniammatillista lähestymistapaa korkean riskin uhrien auttamiseen? Henkirikokset

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot