Systemaattisen käyttöliittymäsuunnittelun vaikutus käyttäjän ja asiakkaan rooleihin vaatimusten määrittelyssä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Systemaattisen käyttöliittymäsuunnittelun vaikutus käyttäjän ja asiakkaan rooleihin vaatimusten määrittelyssä"

Transkriptio

1 Systemaattisen käyttöliittymäsuunnittelun vaikutus käyttäjän ja asiakkaan rooleihin vaatimusten määrittelyssä Katja Korpela Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto TIIVISTELMÄ Käyttäjäkeskeinen ohjelmistosuunnittelu on yleistymässä, mutta käyttäjän rooli ei välttämättä näy lopputuotteessa. Tässä kirjoitelmassa tarkastellaan GUIDe-prosessimallin vaikutusta käyttäjän rooliin ja edelleen ohjelmistokehitysprosessiin. Tarkoituksena on pohtia yleensä erilaisia vaikutustapoja käyttäjän roolin ja miten systemaattinen käyttöliittymäsuunnittelu vaatimusmäärittelyvaiheessa toteutettuna mahdollistaa käyttäjän roolin hyödyntämisen ohjelmistotuotannossa verrattuna siihen, miten asiakkaan tai ohjelmoijan rooliin painottuva yrityskulttuuri vaikuttaa lopputulokseen. Avainsanat GUIDe-prosessimalli, käyttäjän rooli, systemaattinen käyttöliittymäsuunnittelu, vaatimusmäärittely. JOHDANTO Nykyäänkin tavataan ohjelmistosuunnittelua, jossa käyttäjää ei oteta lainkaan mukaan suunnitteluun. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussakaan käyttäjän tarpeet eivät välttämättä tule itse ohjelmaan [6]. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ei myöskään välttämättä tarkoita, että käyttäjä on mukana suunnittelussa; käyttäjän mukanaolo saattaa jäädä käyttäjähaastatteluihin [12]. Jos käyttäjä on jossain määrin mukana prosessin useimmissa vaiheissa, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että käyttäjä olisi mukana kaiken aikaa [3]. Lisäksi käyttäjäkeskeisessäkin suunnittelussa itse käyttöliittymän suunnittelu voi olla ohjelmoijien vastuulla [6]. Yhtenä ongelmana pidetään, että käytettävyyden suunnittelu ei ole osana ohjelmistokehitysprosessia [3]. Ongelmia tulee myös, jos ohjelmistosuunnittelijat tekevät käyttöliittymän välittämättä käytettävyysasiantuntijoiden mielipiteistä [6]. Gulliksen et al. tutkimuksesta ilmeni, että tarkkailua, työnkulkukuvauksia ja kontekstuaalisia käyttäjähaastatteluja käytetään eniten ruotsalaisten käytettävyysasiantuntijoiden keskuudessa ja niitä myös pidetään parhaiten tulosta antavina vaatimusmäärittelymenetelminä käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa [3]. Kysyttäessä taas amerikkalaisilta ja eurooppalaisilta käyttäjäkeskeistä suunnittelua käyttäviltä ohjelmistoalan yrityksiltä heidän käyttämistään menetelmistä ilmeni, että usein käytetään kustannuksiltaan alhaisia menetelmiä, vaikka kenttätutkimuksia pidetään parhaimpina [12]. GUIDe-prosessimallissa (Goals User Interface Design Implementation) [8] käytettävät menetelmät ovat samoja, joita yleisesti pidetään parhaimpina käytettävyysasiantuntijoiden keskuudessa [3, 12]. Lisäksi GUIDe-mallissa käytetään systemaattista käyttöliittymäsuunnittelua ja tämä suoritetaan aina ohjelmistoprosessin alussa. GUIDeprosessimalli integroi käytettävyyssuunnittelun käyttöliittymäsuunnittelun ohessa osaksi vaatimusmäärittelyprosessia tuoden siten käytettävyyden osaksi vaatimusdokumenttia. Kirjoitelmassa käsitellään ohjelmistokehitysprojekteissa esiintyviä rooleja, joitain niihin liittyviä ongelmia ja ratkaisuja sekä GUIDe-mallin käytön vaikutusta käyttäjän rooliin ja miten käyttäjän rooliin vaikuttaminen vaikuttaa käyttäjän tietämyksen välittämiseen ohjelmiston (käyttöliittymä) suunnittelijoille. Lisäksi pohditaan asiakkaan ja ohjelmoijan roolia painottavan ohjelmistosuunnittelun vaikutusta käyttäjän rooliin ja miten GUIDe-mallin käyttö voisi muuttaa näitä suhteita. OHEJLMISTOKEHITYSPROJEKTIN ROOLEISTA Puhuttaessa perinteisestä käyttöliittymäsuunnittelusta asiakkaan rooliksi jää yleensä tiedon tuottaminen. Käyttäjä on harvemmin mukana vaatimusten kartutuksessa ja jos on, hän ei yleensä sano mitään. Tiedon tuottamisen aktiivisuuden aste riippuu asiakkaan omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta sekä vaatimusmäärittelijöiden käyttämistä menetelmistä. Kun puhutaan käyttäjän mukanaolosta ohjelmistosuunnittelussa, käyttäjän rooli voi olla mitä tahansa aktiivisesta mukanaolijasta, joka osallistuu ohjelmistokehitysprosessin kaikkiin vaiheisiin, puhtaaseen tiedon tuottajaan ja tarkkailtavaan [6]. Yleensä käyttäjän mukanaololla tarkoitetaan, että käyttäjään ollaan oltu yhteydessä. Myös tiedon tuottajan rooli voi vaihdella aktiivisesta hyvinkin passiiviseen, riippuen esimerkiksi käyttäjän kiinnostuksesta ja vastuuntunnosta suunniteltavan ohjelmiston suhteen. Ohjelmistosuunnittelijan tai ohjelmoijan vaikutus lopulliseen ohjelmaan ei ole vähäinen. Ohjelmistosuunnittelijat voivat jättää huomioimatta käyttäjän tarpeet ja käytettävyysasiantuntijoiden mielipiteet [6, 3]. Tällöin käyttäjän rooli kadottaa merkityksensä käyttäjän mielipiteiden ja tarpeiden jäädessä huomiotta. Ongelmia Käyttäjän ollessa mukana ongelmia voi tuottaa käyttäjän taidot ja tietämys ja hänen sitoutuneisuutensa projektiin. Käyttäjän roolin näkymiseen lopputuotteessa vaikuttaa myös ohjelmistotuotantoprojektin muiden jäsenten suh- 1

2 tautuminen käyttäjän mukanaoloon ja tarpeisiin. Seuraavassa esitetään muutamia esimerkkejä eri rooleihin liittyvistä ongelmista. Käyttäjä ei kerro tietämystään. Käyttäjä voi olla mukana haastattelussa, mutta hän ei välttämättä sano mitään, jos samassa tilaisuudessa on esimerkiksi häntä itseään asiantuntevampia työntekijöitä tai hän ei koe olevansa vastuussa ohjelmiston käytettävyydestä tai ylipäätään ohjelmiston toteuttamisesta. Käyttäjä ei ymmärrä, mitä tehtävän suorittaminen vaatii. Käyttäjä tai asiakas ei osaa kertoa, mitä hän haluaa ohjelmalta. Käyttäjä tai asiakas ei tiedä, mitä hän tarvitsee ohjelmalta. Käyttäjä tai asiakas ei tunne teknisiä mahdollisuuksia eikä tiedä, mitä on mahdollista saavuttaa. Käyttäjä tai asiakas on aktiivinen osallistuja ja tiedon tuottaja. Käyttäjä tai asiakas saattaa olla hyvinkin aktiivisesti mukana kaikissa ohjelmistokehitysprosessin vaiheissa, mutta tämä ei takaa hyvää käyttöliittymää. Käyttäjä tai asiakas ei kuitenkaan ole asiantuntija käytettävyysasioissa tai käyttöliittymäsuunnittelussa. Asiakas ei välttämättä itse käytä suunniteltavaa järjestelmää. Asiakas voi myös esiintyä liiankin asiantuntevana ja luetella vaatimuksia vakuuttaen suunnittelijat. Ongelmana voi olla asiakkaan liiankin itsevarma käsitys suunnitteilla olevasta ohjelmistosta. Tämä ei aina ole sama asia kuin asiakkaan tarpeita vastaava ohjelmisto. Vaarana on myös, että ohjelma ei toimikaan halutulla tavalla tai että projektiaikataulu pitkittyy. Ohjelmoijat pitävät itseään käyttäjää parempina asiantuntijoina. Ohjelmoijat saattavat kuvitella tietävänsä kaiken käyttäjistä ja heidän tarpeistaan tai ohjelmoijat voivat kuvitella tuntevansa sovellusalueen käyttäjää paremmin esimerkiksi työskenneltyään itse aiemmin samassa tehtävässä kuin käyttäjä nyt. Ohjelmoijat eivät välttämättä halua puhua käyttäjien kanssa. Ohjelmoijat käyttävät itselleen ennestään tuttuja menetelmiä ja ratkaisuja. Yhteistä kaikille näille ongelmatapauksille on, että käyttäjää enimmäkseen ei oteta mukaan tai käyttäjän rooli on korkeintaan konsultoiva, jolloin heitä ei tarvitse huomioida. GUIDE-MALLIN KÄYTÖN VAIKUTUS KÄYTTÄJÄN ROOLIIN GUIDe-prosessimalli lähtee käyttäjän tarpeista [8]. Se on kokonaisuus, johon sisältyy kenttätutkimus (tarkkailu ja kontekstuaaliset haastattelut), tavoitepohjaisten käyttötapausten laatiminen ja käyttöliittymän suunnittelu käyttötapaus kerrallaan simuloimalla käyttäjän toimintaa. Lopuksi käyttöliittymästä tehdyt näyttökuvat testataan käyttäjällä. Tässä luvussa tarkastellaan, miten käyttäjän rooliin liittyviä ongelmia on pyritty ratkaisemaan. Löydettyjä ratkaisuja sovelletaan GUIDe-prosessimallin vaiheisiin tuoden esille GUIDe-mallin tarjoamia mahdollisuuksia parantaa viestintää käyttäjän ja käyttöliittymäsuunnittelijoiden välillä, käyttäjän mahdollisuuksia tiedon tuottamisessa ja käyttäjien antamaa palautetta. Viestinnän paraneminen Hartwick ja Barki [4] mittaavat tutkimuksessaan viestinnän aktiivisuutta sillä kuinka paljon ja kuinka usein käyttäjä kommunikoi ohjelmistotuotantoon liittyviä asioita projektin aikana. Viestinnän aktiivisuudella he tarkoittavat käyttäjän tekemää toimintoa tai käyttäjän tiedon vaihtoa ohjelmistotuotantoon liittyvissä asioissa minkä tahansa sidosryhmän jäsenen kanssa. Tutkimustuloksena Hartwick ja Barki esittävät, että projektiryhmän jäsenet olivat aktiivisempia kommunikoimaan kuin ryhmään kuulumattomat henkilöt. Tehokas käyttäjän mukanaolo edellyttää tietoa sisältävän viestinnän määrän kasvua, mikä parantaa projektiryhmän tiedonhakuprosessia ja tiedon hyväksikäyttöprosessia [5]. Tämä taas lisää keskinäistä yhteisymmärrystä, mikä parantaa ryhmän toimintatehokkuutta [5]. Vastaavasti ryhmien väliset konfliktit kasvavat ja keskinäinen luottamus laskee ryhmien välisen yhteisymmärryksen laskiessa ja kun tietämys ja odotukset eroavat toisistaan liiaksi. GUIDe-mallin alussa suoritetaan kenttätutkimus, joka ollessaan riittävän pitkä lisää passiivisenkin käyttäjän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista projektiin ja siten käyttäjän halua kommunikoida itselleen tärkeitä asioita ja epäkohtia. Myös käyttäjälle omasta työelämästään tutut käyttötapaukset, joilla testausvaiheessa simuloidaan käyttäjän todellisia tavoitteita, ja iteroiva suunnitteluprosessi todennäköisesti parantavat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Täten GUIDe-mallin käytön pitäisi parantaa paitsi viestinnän määrän kasvua myös käytettävyysasiantuntijoiden tiedonhakuprosessia ja tiedon hyväksikäyttöprosessia lisäten keskinäistä yhteisymmärrystä. Tiedon tuottamisen paraneminen Beyer ja Holzblatt esittelevät kisälli mestari -mallin, jossa he vertaavat käyttäjää käsityöläismestariin, joka siirtää taitonsa vieressä seuraavalle kisällille [2]. Mestari ei ole luonteva opettamisessa, koska hänen työtänsä ei ole opettaa, vaan olla asiantuntija omassa työssään. Myöskään puhuminen ei ole mestarin työtä ja mestari ei välttämättä pystykään tehokkaasti kertomaan työstänsä. Mestari opettaa tekemällä työtänsä ja puhuen samalla työstänsä. Perinteisessä ohjelmistokehitysprojektissa asiakas tai käyttäjä on helposti opettajan roolissa, jossa häntä pyydetään kertomaan työstänsä ja vaatimuksista ohjelmiston suhteen. Tällöin voidaan törmätä ongelmiin vaatimusten kattavuuden ja oikeellisuuden suhteen, jos käyttäjä ei tiedä, mitä hän haluaa tai ei osaa sitä kertoa tai käyttäjä ei ymmärrä, mitä tehtävän suorittaminen vaatii. Mestari kisälli -mallin mukaan käyttäjä on asiantuntija omassa työssään. Beyer ja Holzblatt esittävät, että omak- 2

3 suessaan kisällin roolin käyttäjätarkkailussa suunnittelija automaattisesti omaksuu hyvän tiedon keräämiselle välttämättömät asenteet kuten nöyryys, uteliaisuus ja yksityiskohtiin keskittyminen. Samalla kisällin rooli Beyerin ja Holzblattin mukaan vähentää suunnittelijoiden halua esittää abstrakteja kysymyksiä ja saa heidät keskittymään meneilläänolevaan työhön. Opettaminen vaatii myös, että opettajan on etukäteen selvitettävä asian rakenne. Mestarin opettaessa työtä tekemällä rakenne paljastuu työskentelyn aikana. Beyerin ja Holtzblattin mukaan rakenteen selvittäminen kuuluu suunnittelijoille. Lisäksi suunnittelijoiden täytyy selittää havaitsemansa rakenne käyttäjälle varmistaakseen, että ovat ymmärtäneet oikein. Käyttäjän ei oleteta näkevän työnsä rakennetta, mutta käyttäjä kyllä tunnistaa rakenteen oikeellisuuden. Asian voisi myös ilmaista sanomalla, että ilman kenttätyötä asiakkaan tai käyttäjän rooli on yrittää kertoa parhaansa mukaan, mitä hän haluaa ohjelmalta. Ei ole realistista vain kysyä käyttäjältä tai asiakkaalta, mitä he haluavat ohjelmaansa. He eivät aina pysty kertomaan tarkasti haluamaansa ja eivät välttämättä tiedä, mitä vaatimuksia heidän tulisi esittää. GUIDe-mallissa ei oletetakaan asiakkaan tai käyttäjän listaavan tarpeitaan ohjelmistolle vaan asiakkaan työprosessit tuovat nämä esille kenttätutkimuksen aikana. GUI- De-mallilla nähdään myös nopeasti, pystyykö ohjelmalla tekemään käyttäjän työtehtävät sillä käyttöliittymä suunnitellaan simuloimalla työprosessista johdettuja tavoitepohjaisia käyttötapauksia, jotka myös testataan käyttäjällä. Käyttäjien antaman palautteen paraneminen Visser ja Visser [13] uskovat, että käyttäjien hyödyntäminen ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheissa motivoi käyttäjiä, saa heidän arvostamaan itseään ja kokemaan vastuuta roolistaan sovellusalueen asiantuntijana. Heidän mukaansa tietoisuuden luominen vie aikaa ja on osoitettavissa, että käyttäjän herkkyys kasvaa ensimmäistä tapaamiskertaa seuraavilla tapaamiskerroilla. Ensimmäisellä tapaamiskerralla käyttäjien reaktiot ovat usein pinnallisia ja he keskittyvät yksityiskohtiin arvioimatta uutta sovellusta mitenkään syvällisesti. Visserin ja Visserin huomioiden mukaan käyttäjät myös prosessoivat vapaaehtoisesti motivaatioitaan, huolenaiheitaan ja toiveitaan liittyen heille esiteltyyn aihealueeseen tapaamiskerran päätyttyä ja ovat halukkaita kommunikoimaan niitä eteenpäin. Käyttäjien uudelleenkäyttäminen oletettavasti poistaa ongelmia liittyen käyttäjän osaamiseen ja tehtäväalueen ymmärtämiseen. Käyttäjän rooli muuttuu myös aktiivisemmaksi itsevarmuuden ja tietämyksen lisääntyessä käyttäjän kuitenkin pysyessä omalla osaamisalueellaan. Myös käyttäjän viestintä lisääntyy ja viestinnän tietomäärä kasvaa. GUIDe-prosessimalli kokonaisuutena mahdollistaa kenttätutkimuksissa käytettyjen käyttäjien uudelleenkäyttämisen testattaessa käyttöliittymää näyttökuvien avulla käyttäjillä. Myös jos kenttätutkimuksen osuus on huomattavan laaja, on odotettavissa, että samoja käyttäjiä käytettäessä käyttäjät syventyvät paremmin aihealueeseen ja heiltä voi odottaa tarkempia vaatimuksia käyttöliittymän ja ohjelman toiminnallisuuksien suhteen. Käytettävyysasiantuntijoiden keskuudessa ollaan yleisesti sitä mieltä, että käyttäjän kanssa on helpompi kommunikoida näyttökuvien avulla. On myös tärkeää näyttää käyttäjälle, että hänen sanomisensa on huomioitu. GUI- De-mallissa käytetään simuloinnissa käyttäjälle tuttuja tavoitepohjaisia käyttötapauksia, jotka kuvaavat hänen omia tavoitteitaan. Tavoitepohjaiset käyttötapaukset ovat konkreettisia ja niissä on selkeästi erotettuna käyttäjän motivaatio ja tilanteeseen liittyvät tilatiedot, mikä tekee niihin reagoimisen ja niiden muokkaamisen helpoksi. Varsinkaan projektin alkuvaiheessa asiakas tai käyttäjä ei voi tietää, mikä kaikki on mahdollista. GUIDe-mallia käytettäessä, asiakas näkee näyttökuvia simuloitaessa, mikä on mahdollista. Käyttäjälle saattaa tulla mieleen asioita, joita hän ei ole aiemmin huomannut ja hän saattaa keksiä uusia vaatimuksia edellisten pohjalta. Käyttäjä saa tilaisuuden kertoa niistä asioista, joita häneen mieleensä on tullut sitten edellisen tapaamisen. Simuloitaessa käyttötapauksia käyttäjälle, käyttäjä näkee myös heti, jos jokin asia ei toimi käyttöliittymällä. ASIAKKAAN ROOLIA PAINOTTAVA OHJELMISTOSUUNNITTELU Tässä luvussa katsotaan esimerkkien avulla asiakkaan asiantuntevan roolin ja voimakkaiden ennakko-odotusten vaikutusta prosessiin ja miten GUIDe-prosessimallin käyttö voisi muuttaa lopputulosta. Hali-projekti Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteenlaitoksen Hali-ohjelmistotuotantoprojektissa [10] suunniteltiin tietokanta, käyttöliittymä ja ohjelmisto merikotkien pesintätietojen tallettamiselle tietokantaa ja raporttien tuottamiseen. Hali-projekti oli tietokantapainotteinen, ja se toteutettiin vesiputousmallin mukaan osittain siksi, että tietojenkäsittelytieteenlaitoksella oli aiemmin toteutettu vastaavia järjestelmiä. Käyttöliittymä suunniteltiin erillään muusta suunnittelusta prosessin suunnitteluvaiheessa. Heti projektin alussa asiakas kertoi taustatietoja ja projektiryhmälle esiteltiin 4 lomaketta, joihin pesimätiedot kerättiin kentällä pesätarkastuksien yhteydessä. Tietoa oli kerätty samoihin lomakkeisiin jo vuosia ja pesintäpaikalle pääsi käymään vain muutamat valitut henkilöt, joille nämä lomakkeet olivat tuttuja. Ideana oli, että lomakkeissa olevat tiedot talletetaan tietokantaan, josta sitten saadaan raportteja. Tietokannassa olevia tietoja täytyi myös pystyä päivittämään, ja luonnollisesti tietoa piti pystyä hakemaan tietokannasta. Tietokantaa ylläpitäisi ja käyttäisi toimistohenkilökunta. Lisäksi oli joitain etäkäyttäjiä, jotka ajaisivat raportteja. Koko ryhmä oli mukana vaatimusmäärittelyssä. Palavereita pidettiin kaksi viikossa ja ne kestivät yleensä kaksi tuntia. Asiakas ja käyttäjä olivat mukana joissain palaverissa. Jos projektiryhmän jäsenillä oli jotain kysyttävää, vastauksen sai seuraavassa palaverissa tai sähköpostitse. 3

4 Asiakkaan roolilla oli voimakas vaikutus projektin kulkuun. Asiakas oli jo muodostanut voimakkaan käsityksen, että järjestelmä muistuttaisi tietojenkäsittelytieteenlaitoksella aiemmin tehtyjä vastaavia järjestelmiä lintujen pesintätietojen tallettamiselle. Asiakas esitti omaaloitteisesti vaatimuksia ja projektin jäsenet kirjasivat vaatimukset ylös. Tiedon yksityiskohtaisen luonteen vuoksi tiedon ja toiminnallisuuden pystyi määrittelemään vain asiakas. Ryhmää ohjattiin ehkä väärään suuntaan, sillä kaikki tieto oli lomakkeilla ja asiakas painotti tietokannan suunnittelun tärkeyttä. Toiminnallisuuteen liittyvät vaatimukset kuvattiin käyttötapauksina, jotka jäivät hyvin pintapuolisiksi ja epätarkoiksi [1]. Suunnitteluvaiheessa projektiryhmän käytettävyysasiantuntijat suorittivat käyttäjähaastattelun ja tekivät paperiprototyypin käyttöliittymästä. Etukäteen oli selvää, että asiakas halusi samantyyppisen käyttöliittymän kuin vastaavissa järjestelmissäkin. Prototyyppiä esiteltiin käyttäjälle, asiakkaalle ja ryhmän muille jäsenille ja siitä kerättiin palautetta. Käyttöliittymän suunnittelussa käytettiin samoja käyttötapauksia kuin vaatimusmäärittelyssä - ne esitettiin ainoastaan tarkemmilla tilatiedoilla. Suunnitteluvaiheessa selvisi muun muassa että ohjelmiston toiminnallisuuden suunnittelusta vastaavien ryhmän jäsenten oli vaikea suunnitella toiminnallisuutta tietokannan ja käyttöliittymän välillä, koska ei ollut tiedossa millainen käyttöliittymä olisi. Suunnitteluvaihe alkoi viikon myöhässä ja vaatimusdokumenttiin tuli korjauksia tietokantakaavioon ja tietosisältöön vielä kahdeksan viikon ajan vaatimusmäärittelyvaiheen päätyttyä. Prosessimallina olevaa vesiputousmallia ei noudatettu tiukasti, sillä se olisi estänyt suunnittelun aloittamisen. Hali-projektin osalta toteutusta jatkettiin Kotkaprojektissa [11], koska ohjelman vaatimusten selvittämiseltä ja ohjelmiston määrittelyltä ei jäänyt enää juurikaan aikaa toteutukseen. Vaatimusdokumentin päivittäminen tietokannan osalta asiakkaan vaatimuksia vastaavaksi ei sinänsä voinut viedä paljoa aikaa, eikä yksinään selittää, miksi projekti ei pysynyt aikataulussaan. GUIDe-mallin vaikutus asiakkaan rooliin ja prosessiin Systemaattisessa käyttöliittymäsuunnittelussa asiantuntija selvittää vaatimukset systemaattisesti, eikä vain kuuntele, mitä asiakkaalla on sanottavaa. Tämä vaatii kuitenkin kokemusta, jota esimerkiksi Hali-projektin jäseniltä puuttui. Voisi kuitenkin ajatella, että GUIDe-mallin käyttö olisi pakottanut projektiryhmä aktiivisemmin selvittämään vaatimuksia sen sijaan, että ryhmä kuunteli, mitä asiakkaalla oli sanottavana. Systemaattinen käyttöliittymäsuunnittelu olisi saanut myös asiakkaan ja käyttäjän miettimään tiiviimmin vaatimuksia. Käyttöliittymäsuunnittelun sijoittaminen prosessin alkuun olisi hyvinkin lisännyt projektiryhmän ymmärrystä siitä, mitä ohjelmalta haettiin. Samalla projektin johto olisi tullut selkeästi projektiryhmälle. Yleensäottaen prosessin alkuun olisi tullut enemmän intensiteettiä ja tiedon vaihto olisi mahdollisesti tullut luontevammaksi. Vaatimusmäärittelyvaihe ei välttämättä olisi lyhentynyt sijoitettaessa käyttöliittymäsuunnittelu prosessin alkuun, mutta suunnitteluvaiheen alussa olisi mahdollisesti ollut kaikki tarvittava tieto käytettävissä. Hali-projektissa tavalliset palaverit eivät tuottaneet ainakaan parempaa tulosta kuin mitä GUIDe-mallin käyttäminen olisi tuottanut. Tiettyjen perusrakenteiden selvittämisessä käyttöliittymäsuunnittelu olisi voinut tuoda nopeammin selvennystä vaatimuksiin. Esimerkiksi merikotkat halusivat pitää useampaa pesää, eivät välittäneet kuntarajoista ja muuttivat reviiriäkin vuosittain. Lisäksi GUIDe-mallin käyttö olisi antanut asiakkaalle enemmän aikaa miettiä tarpeitaan ohjelmiston suhteen ja osa projektiryhmästä olisi voinut keskittyä teknisen osaamisensa kartuttamiseen. SQUID-projekti [7] osoitti, että jos ohjelmistoprojektin jäsenet lähtevät kenttätutkimusmenetelmillään selvittämään asiakkaan ja käyttäjän tarpeita, asiakas ja käyttäjä lähtevät tilanteeseen mukaan, vaikka mitä ilmeisemmin tämä vaati erityisen jämäkkää otetta projektiryhmän jäseniltä. Kun SQUID-projektissa ei tullut tulosta lähdettäessä liikkeelle asiakkaan esittämästä ratkaisusta, projektin jäsenet sivuuttivat asiakkaan ratkaisuehdotuksen ja menivät käyttäjän luo ja määrittivät sitä kautta ohjelmiston vaatimukset. Lopputulos oli SQUID-projektin osalta tuloksekas ja ohjelma sai toimivan ja helppokäyttöisen käyttöliittymän. Asiakas voi olla itsevarma ja hänellä voi mielestään olla selkeä kuva siitä, miten ohjelman tulee toimia. Hali- ja SQUID-projektit osoittavat, että asiakkaan käsitys ohjelmasta oli kuitenkin abstrakti sisältäen puutteita yksityiskohdissa. Jatkuva yksityiskohtien lisääminen tuottaa ongelmia erityisesti vesiputousmallissa. GUIDe-malli tuo käyttöliittymäsuunnittelun prosessin alkuun, jolloin lienee vähemmän tarvetta lisätä tietoa prosessin kuluessa. Samalla asiakkaan rooli muuttuu enemmän tuloksia seuraavaksi. Hali-projektin aikataulujen venyminen ja SQUIDprojektin onnistunut lopputulos antavat viitettä siitä, että projektiryhmän on voitava ja uskallettava sivuuttaa asiakkaan mielipiteet ja häiritä sekä asiakasta, että käyttäjää ja käytettävä heidän aikaansa. Jotta tämä tapahtuisi onnistuneesti, on asiakkaalle annettava mahdollisuus hyväksyä esitetty tulos ennen suunnittelua ja toteutusta. Systemaattinen käyttöliittymäsuunnittelun oikea paikka on vaatimusmäärittelyvaiheessa. OHJELMOIJAN ROOLIA PAINOTTAVA OHJELMISTOSUUNNITTELU Yrityskulttuurilla voi olla voimakas vaikutus siihen, miten käyttäjän mukana olemiseen suhtaudutaan ohjelmistokehitysprojektissa. Iivari on tutkinut yrityskulttuurin vaikutusta käyttäjien mukanaoloon ohjelmistosuunnitteluprosessissa [6]. Tutkimuksessa oli mukana kaksi yksikköä, joilla oli kokemusta käyttäjän mukanaolosta. Yksiköt saivat itse määritellä, millainen heidän työkulttuurinsa oli. Yksikössä A oli kolmen vuoden ajan toiminut käytettävyysasiantuntija ja yksikön johtaja painotti käyttäjän mukanaolon tärkeyttä. Nyt käytettävyysasiantuntijoita oli neljä ja loput ryhmän jäsenet olivat teknisesti suuntautuneita. 4

5 Yksikön A jäsenet kokivat olevansa arvostettuja työntekijöitä ja että kaikki ryhmän jäsenet kunnioittivat toisiaan alusta alkaen. He pitivät työn jatkuvaa mittaamista ja valvomista normaalina työnkuvana ja kokivat aikatauluissa pysymisen tärkeäksi. He pitivät myös tärkeänä, että heidän valmistamansa komponentti toimii yhteen koko järjestelmän kanssa. Yksiköllä B oli pitkä historia käyttäjien huomioimisesta ja käytettävyystestauksesta. Yksikkö oli jaettu käytettävyysyksikköön ja tekniseen yksikköön. Käytettävyydestä vastaavassa yksikössä toimi yksi käytettävyysasiantuntija ja graafinen suunnittelija, mutta sekä ryhmän vetäjä että johtaja olivat aiemmin toimineet käytettävyysasiantuntijoina. Toisen yksikön jäsenet olivat ohjelmoijia ja heillä oli oma ryhmän vetäjä. Yksikössä B pidettiin tärkeimpänä pysyä teknologisen kehityksen kärjessä. Heidän mielestään ihmiset haluavat kokeilla uusia asioita ja ihmisiä ei pidä valvoa. Työssä he saavat tehdä mitä haluavaa ja aloitteellisuuteen kannustettiin. Työilmapiirin harmonisuus ei ollut heille tärkeää vaan konflikteja saattoi syntyä, koska ryhmässä oli voimakkaita persoonallisuuksia. Pätevyyttä ja teknistä osaamista arvostettiin. Käytettävyysasiantuntijan mielestä tekniset asiantuntijat pitivät käytettävyysasiantuntijoita ainoastaan palvelijoinaan. Teknisen puolen ryhmän vetäjän mielestä tekniset asiantuntijat arvostivat innovatiivisuutta Miten kävi käyttäjän roolille Kummassakin yksikössä käyttäjän mukanaololla ajateltiin olevan merkitystä siihen, että käyttäjät pystyisivät tehokkaammin käyttämään ohjelmistoa. Käytettävyysasiantuntijoiden käyttämiä menetelmä ei Iivarin tutkielmassa käsitelty. Yksikössä A käytettävyysasiantuntija loi hieman naiivin persoonan nimeltä Eric edustamaan käyttäjän tietämystä ja taitoja tehdäkseen käyttäjät näkyvämmäksi ohjelmoijille. Ohjelmoijat kritisoivat, että Eric on liian tyhmä ja päättivät pitää Ericiä erikoistapauksena, jota ei tarvitse ottaa huomioon ohjelmaa suunniteltaessa. Ohjelmoijat päätyivät huomioimaan ainoastaan kokeneen käyttäjän. Yksikössä B ajateltiin, että kukaan ei halua suunnitella ohjelmistoa, joka ei ota käyttäjää huomioon. He ajattelivat, että heillä on yhteinen tavoite yksikön sisällä. Ohjelmoijat kuitenkin ajattelivat itse edustavansa tyypillistä käyttäjää, mikä ei miellyttänyt käytettävyysasiantuntijaa. Ohjelmoijilla oli kuitenkin vapaus hylätä täysin käytettävyysasiantuntijan laatimat määrittelyt. Käytettävyysasiantuntijan mielestä näyttikin siltä, että yritykselle riittää, että yrityksellä on tieto käytettävyydestä, vaikka se ei päätyisikään lopputuotteeseen. Kuten Iivari esittääkin, käyttäjien rooliksi jää konsultoida käytettävyysasiantuntijoita. Pahimmillaan käyttäjien konsultointi on passiivista esimerkiksi tavanomaisia haastatteluja kontekstuaalisten haastattelujen sijaan. Iivari myös esittää, että näissä tapauksissa ohjelmoijat eivät saa paljoakaan tietoa käyttäjistä ja käytettävyysasiantuntijoiden työksi jää kommentoida ohjelmoijien tuloksia. Ongelmaa lisää, että ohjelmoijat kuitenkin suunnittelevat käyttöliittymän. GUIDe-mallin vaikutus ohjelmistosuunnittelijan rooliin Yrityskulttuurin painottuessa voimakkaasti ohjelmoijan rooliin pelkkä GUIDe-mallin käyttö tuskin riittää. Lundell ja Notess viittaavat siihen, että käyttäjän tarpeet saadaan parhaiten ohjelmaan, jos käyttöliittymäsuunnittelu tehdään prosessin varhaisessa vaiheessa ja käytettävyysasiantuntija on mukana ohjelmiston suunnittelussa ja toteutuksessa yhtenä ryhmän jäsenenä [9]. Käytettävyysasiantuntijan tulisikin aktiivisesti vaikuttaa siihen, että käyttäjältä saatu tieto päätyisi lopputuotteeseen. Käytettävyysasiantuntijan mukanaolo tuotekehitysryhmässä mahdollistaa nopean palautteen ohjelmistokehittäjien ja käytettävyysasiantuntijan välillä. Gulliksenin et al. tekemässä tutkimuksessa [3] ilmenee, että ohjelmistokehitysprosessin jäsenet kaipaavat käyttöliittymäsuunnittelun integrointia osaksi ohjelmistokehitysprosessia. GUIDe-prosessimalli, jossa systemaattinen käyttöliittymäsuunnittelu toteutetaan vaatimusmäärittelyvaiheen alussa, ei juurikaan muuta valitun ohjelmistokehitysprosessin muita vaiheita, mutta tuo suunnitellun käyttöliittymän osaksi asiakkaan vaatimuksia [8]. Lisäksi GUIDe-mallin käyttö mahdollistaa käyttäjän aktiivisen konsultoivan roolin, jossa tietoa siirtyy suunnittelijoiden käyttöön. Jos ohjelmistosuunnittelussa käytetään keksityn hahmon sijaan todellista hahmoa, joka oikeasti tekee työtä, käyttäjän tarpeita on vaikeampi sivuuttaa. YHTEENVETO GUIDe-prosessimalli sisältää kokoelman yleisesti hyväksi havaittuja menetelmiä [12]. GUIDe määrittelee systemaattisen käyttöliittymäsuunnittelun sijainnin prosessin alkuun, mikä osaltaan voisi ratkaista ohjelmistosuunnittelijoiden kokemaa tarvetta käyttöliittymäsuunnittelun integroinnista ohjelmistokehitysprosessiin. Mielestäni GUIDe-mallin käyttö kokonaisuudessaan muuttaa käyttäjän roolia aktiiviseksi tiedon tuottajaksi lisäämällä käyttäjän yhteenkuuluvuuden tunnetta projektiryhmän käytettävyysasiantuntijoiden kanssa. Tämä edelleen lisää viestintää ja tiedon siirtoa käyttäjän ja projektin jäsenten välillä. Käyttäjän uudelleenkäyttäminen testausvaiheessa ja iterointikierroksilla lisää käyttäjän tietoisuutta tulevasta ohjelmasta, tekniikan antamista mahdollisuuksista ja omasta työprosessistaan. Iteratiivinen suunnittelumalli mahdollistaa tulosten esittämisen käyttäjälle ja käyttäjäpalautteen saamisen. Tavoitepohjaiset käyttötapaukset ja niiden simulointi näyttökuvien avulla antavat asiakkaalle ja käyttäjälle mahdollisuuden reagoimalla kommunikoida tarpeitansa ohjelmiston suhteen. Kaiken kaikkiaan käyttäjän rooli tulee selkeämmin ja aktiivisemmin esille säilyttäen kontrollin ohjelmistosuunnittelijoilla (käytettävyyssuunnittelijat). Asiakas ei voi vain luetella vaatimuksia vaan joutuu miettimään tarkemmin sellaisen asiantuntemuksen luotsaamana, jota hänellä itsellään ei ole. Ongelmaksi jää käyttäjätarpeiden muuntaminen vaatimuksiksi, jotka ohjelmoijat voivat toteuttaa. 5

6 GUIDe-mallin käyttö yksinään ei kuitenkaan riitä siirtämään käyttäjän tarpeita lopputuotteeseen. Ongelmaksi koetaan edelleen johdon tuen puute [3] tai johdon tuen näennäisyys [6], jolloin ohjelmistosuunnittelijat voivat edelleen sivuuttaa käytettävyysasiantuntijoiden mielipiteet. Ongelmaksi jää myös viestintä ja priorisointi käyttöliittymäsuunnittelijoiden ja muun ohjelmistosuunnitteluryhmän välillä. GUIDe-mallin käyttö vaikuttaa käyttäjän rooliin, mutta samalla käyttäjän lisääntynyt yhteenkuuluvuus ja kommunikointi rajautuu käyttöliittymäsuunnittelijoiden ja käyttäjän välille. Voisi ajatella, että GUIDe-malli sopii parhaiten pienten projektiryhmien käyttöön vähättelemättä sen osuutta käyttöliittymäsuunnittelussa yleensä. LÄHTEET 1. Annala, O. et al. Vaatimusdokumentti v.1.7. Ohjelmistotuotantoprojekti Hali, Helsingin yliopisto, Helsinki, Suomi, Beyer, H.R., Holtzblatt, K. Apprenticing With the Customer. Communications of the ACM 38, 5 (1995), Gulliksen, J., Boivie, I., Persson, J., Hektor, A., Herulf, L. Making a difference: a survey of the usability profession in Sweden. In Proc. NordiCHI '04, ACM Press (2004), Hartwick, J., Barki, H. Communication as a Dimension of User Participation. IEEE Transactions on Professional Communication 44, 1 (2001), He, J. Knowledge Impacts of User Participation: A Cognitive Perspective. In Proc. SIGMIS'04, ACM Press (2004), Iivari, N. Enculturation of User Involvement in Software Development Organizations - An Interpretive Case Study in the Product Development Context. In Proc. NordiCHI '04, ACM Press (2004), Kaipiainen, S. Projekti SQUID: Suprajohtavan magnetometrin käyttöliittymä. /tutkielmat/kaipiainen-samuli-squid-tutkielma.pdf. 8. Laakso, S.A., Laakso, K.-P. Hyvän käyttöliittymän varmistaminen GUIDe-prosessimallilla. 9. Lundell, J., Notess, M. Human factors in software development: models, techniques, and outcomes. In Proc. SIGCHI'91, ACM Press (1991), Ohjelmistotuotantoprojekti Hali Ohjelmistotuotantoprojekti Kotkat Vredenburg, K., Mao, J-Y., Smith, P.W., Carey, T. A Survey of User-Centered Design Practice. In Proc. SIGCHI '02, ACM Press (2002), Visser, F.S., Visser, V. Re-using users: co-create and co-evaluate. Personal and Ubiquitous Computing 10, 2 (2006),

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Käytettävyyden huomiointi ohjelmisto prosessissa testausta lisäämällä

Käytettävyyden huomiointi ohjelmisto prosessissa testausta lisäämällä Käytettävyyden huomiointi ohjelmisto prosessissa testausta lisäämällä Agenda Tehtävänanto Johdanto Näkökulma Ohjelmistotuotantoprosessit Testaus & arviointimenetelmät Menetelmien yhdistäminen, onnistuuko?

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

T Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu. Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki

T Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu. Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki T-76.612 Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki Osa 1 - Ongelmat McConnellin (1996) luokittelun mukaisesti: Ihmiset Prosessi Tuote Teknologia Osa

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 21.10.2005 Projektisuunnitelma Työn ositus Projektisuunnitelman sisältö Kurssin luennoitsija ja projektiryhmien ohjaaja: Timo Poranen (email: tp@cs.uta.fi, työhuone: B1042) Kurssin kotisivut:

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen.

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen. Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä 6.6.2017 Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen http://contentunion.net/ Päivän pähkinät 9.00-9.30 Opetellaan palvelumuotoilun yhteisöllisten

Lisätiedot

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Verkkopokerijärjestelmä Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Projektiryhmä Samuli Aalto-Setälä Jukka Kekälainen Jarno Kyykkä Mika Mielonen Mårten Smeds Otto Waltari Ohjaaja

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO User Point Oy aapo.puskala@userpoint.fi www.userpoint.fi Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO +358 40 722 0706 aapo.puskala@userpoint.fi

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering institute

SoberIT Software Business and Engineering institute T-121.700 Käyttäjäkeskeinen Konseptisuunnittelu Perusteet ja prosessi Teknillinen korkeakoulu Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Käytettävyysryhmä Opettava tutkija: Mika P. Nieminen mika.nieminen@hut.fi

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. BetaTeam. Juho Mäkinen, 57796V, Jari Leppä, 42710V, Versio Pvm Tekijä Kuvaus

SEPA päiväkirja. BetaTeam. Juho Mäkinen, 57796V, Jari Leppä, 42710V, Versio Pvm Tekijä Kuvaus SEPA päiväkirja BetaTeam Juho Mäkinen, 57796V, jvmakine@cc.hut.fi Jari Leppä, 42710V, jleppa@cc.hut.fi Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 10.11.2005 Juho Mäkinen Johdanto 1. 0.2 11.11.2005 J.Mäkinen, Käytäntöön

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Näkemyksiä ja kokemuksia käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Hannu Paunonen Metso Automation Oy

Näkemyksiä ja kokemuksia käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Hannu Paunonen Metso Automation Oy Näkemyksiä ja kokemuksia käyttäjälähtöisestä suunnittelusta 22.3.2006 Hannu Paunonen Metso Automation Oy Hannu.Paunonen@metso.com Sisältö Taustaa Käytettävyys ohjausjärjestelmissä Käytettävyysmenetelmät

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Yhteenveto. Aiheita lopuksi

Yhteenveto. Aiheita lopuksi Yhteenveto Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto *) Osan luentokalvoista on laatinut Jenni Anttonen syksyllä 2009. Aiheita lopuksi Kertausta Kurssin keskeiset kysymykset Mitä pitäisi

Lisätiedot

Kenttätutkimusten merkitys vaatimuksille ja käliratkaisuille: kaupan osto-, myynti- ja kassaohjelmisto

Kenttätutkimusten merkitys vaatimuksille ja käliratkaisuille: kaupan osto-, myynti- ja kassaohjelmisto Kenttätutkimusten merkitys vaatimuksille ja käliratkaisuille: kaupan osto-, myynti- ja kassaohjelmisto Aki Korpua Seminaari: Kälisuunnittelun vaikutukset ohjelmistoprosessiin (kevät 2007) Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

Playoff kokouspöytäkirja 4

Playoff kokouspöytäkirja 4 Playoff kokouspöytäkirja 4 Aika ja paikka 13.9.2007 klo 12.15 14.00 TKTL, sali A319 Osallistujat Jari Anttila, puheenjohtaja Sanna Fröblom Aarno Sandvik Tommi Paavilainen Miikka Kohijoki Päivi Pääkkö,

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon

Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 1 Lyhyt johdatus ohjelmistotuotantoon Ohjelmistotuotanto, ohjelmistoprojektit Miten ohjelmistojen tuottaminen eroaa teollisesta tuotannosta

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA OSANA KURSSIA Opettaja: Tomi Jokitulppo email: Tomi.Jokitulppo@metropolia.fi puhelin: 040 5430197 4 opetuskertaa: 2.10., 9.10., 16.10.

Lisätiedot

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä.

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä. KUNTAKYSELY 2017 1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? (Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia) Vastaajien määrä: 66 Täysin samaa mieltä

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Työkykykoordinaattorin tehtäväkuvasta ja koulutuksesta

Työkykykoordinaattorin tehtäväkuvasta ja koulutuksesta Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä 20.5.2014 Riitta Karhapää Työkykykoordinaattorin tehtäväkuvasta ja koulutuksesta Osatyökykyiset työssä ohjelma 2013 2015 STM 1 Työkykykoordinaattori voi toimia erilaisissa

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Haasteita ja mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin 8.2.2008 Eija Korpelainen ja Meri Jalonen TKK, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Esityksen

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Katja Soini TaiK 21.3.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona 21.3.2007 Luento

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia http://www.cs.tut.fi/ihte http://www.cs.tut.fi/ihte/projects/kaste Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia Kati Kuusinen Esityksen sisältö Työn taustasta Työn tavoitteista

Lisätiedot

Määrittelyvaiheen vaatimusten vaikutukset käyttöliittymään

Määrittelyvaiheen vaatimusten vaikutukset käyttöliittymään Määrittelyvaiheen vaatimusten vaikutukset käyttöliittymään Jani Hanhisalo Pro gradu -tutkielma Helsinki 7.12.2007 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Hanna Takamaa 18.9.2014 Case 1. Asiakas on vuoden kestävällä työ/opintovapaalla omasta työstään, joka on fyysisesti raskasta, terveydentilassa tules-oireita, lisäksi

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua

Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua 20.4.2006 Mikä on standardi? sovittu tapa tehdä jokin asia saatetaan tarkoittaa asian määrittelevää normatiivista asiakirjaa varmistetaan esim. Euroopassa

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja käyttöliittymäsuunnittelu

Ohjelmistoprosessit ja käyttöliittymäsuunnittelu Ohjelmistoprosessit ja käyttöliittymäsuunnittelu Seuraavissa kuvauksissa oletetaan, että projektissa ei ole systemaattisen käyttötilanteisiin perustuvan kälisuunnittelun osaamista. Lopuksi palataan kysymykseen,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Valmentajailta Harjoitteita taitojen oppimiseen

Valmentajailta Harjoitteita taitojen oppimiseen Valmentajailta Harjoitteita taitojen oppimiseen Tiistaina 15.4.2008 klo 18-21 SPL:n toimitilat Westendinkatu 7 Mitä purjehtijan tulisi osata.. A) Optien rankingkilpailuihin osallistuessaan? B) Nuorten

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet?

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot