POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/ (20) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/2015 1 (20) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/ (20) Maakunnan yhteistyöryhmä () Aika klo 13:30 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili pj Kortesoja Jorma varapj Räinä Matti varapj Saarinen Vesa varapj Bäckman Tarja Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jääskö Virpi Kaniin Anu Lehtiniemi Timo Liimatta Jonas Mikkonen Lauri Mustakangas-Mäkelä Anne Närhi Tarja Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa Riekki Vesa Savolainen Sanna Savolainen Terttu Sivonen Tuula Tihinen Paavo Tikanmäki Jukka Ilola Riitta Asiantuntijajäsen Kubin Eero Asiantuntijajäsen Paakkari Jussi Asiantuntijajäsen Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen Virtasalo Eija Asiantuntijajäsen Pohjamo Samuli Maakuntahallituksen pj Muut läsnäolevat Harju Pauli Sihteeristön puheenjohtaja Ojala Heikki Sihteeri Rajala Tiina Kehitysjohtaja Keisanen Päivi Ohjelmapäällikkö Vitikka Riikka EU-tiedottaja

2 Kokouksen 4/2015 asiat Asia Otsikko Sivu 24 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 26 Hanke-esittelyt 5 27 Leiviskäkankaan teollisuusalueen laajennus / EAKR 6 28 Tuottava hajautettu lähienergia / EAKR 8 29 Teollinen internet liiketoiminnan tukena / EAKR Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteiden käsittelyn 13 kehittäminen / EAKR 31 Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen / EAKR Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 20 2

3 24 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen avaus, todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3

4 25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 4

5 26 Hanke-esittelyt Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen -hankkeen esittelevät Matti Peltola ja Sakari Kinnunen. Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteiden käsittelyn kehittäminen -hankkeen esittelee Jari-Pekka Rontu. Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus -hankkeen esittelee Raahen elinkeinojohtaja Risto Pietilä. P-P Verkkopalvelu, kasvuyritysten kumppani -hankkeen esittelevät Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala ja projektipäällikkö Antti Kotka. 5

6 :in sihteeristö Leiviskäkankaan teollisuusalueen laajennus / EAKR S Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 1 / TEM Erityistavoite: 1.2 Hakemusnumero: Hakija: Pyhännän kunta Osahakija: Toteutusaika: Toteuttamisalue: Pyhäntä Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Pyhännän teollisuuskeskittymä kasvaa edelleen ja uusille toiminnoille tarvitaan li sä ti laa, jonka vuoksi kunta on kaavoittanut uuden teollisuusalueen nykyisen Lei vis kän kan kaan alueen välittömään yhteyteen. Alueella on voimassa oleva yleiskaava vuo del ta 1990 ja asemakaava on hyväksytty Tämä hanke on kunnan perusrakenteen investointihanke, jolla vastataan tiedossa ole vaan teollisuustonttien tarpeeseen ja varaudutaan tulevaan tonttitarpeeseen. Uu te na toimintona alueelle sijoittuu bioenergiaterminaali. Alueelle sijoittumisesta on neuvoteltu mm. Latvaenergia Oy:n, Teijo Makkosen ja Lapwall Oy:n kanssa. Li säk si alueen vanhalla osalla toimivien yritysten, kuten PRT-konsernin Jukka-talot, Maus ta ja Oy, Feelia Oy osalta varaudutaan laajennustarpeisiin tälle uudelle alu eel le. Alueelle sijoittuva teollisuus tarvitsee kunnallistekniikkaa, joka rakennetaan tällä hank keel la. Rakennettava kunnallistekniikka käsittää tiestön (Pölkky-, Saha- ja Tuk ki tie), vesi- ja viemäriverkoston, hulevesijärjestelmä ja aluekuivatus Pölkkytien ja Sahatien alueelle sisältyy rakennettavaan kunnallistekniikkaan. Hulevesi- ja kui va tus liitetään öljynerotuskaivoon, josta vedet johdetaan pohjavesialueen ul ko puo lel le pohjaveden suojelusuunnitelman mukaisesti. Pintavedet ohjataan asfaltoinnin ja maanmuotoilun keinoin hulevesijärjestelmään. Aluevalaistusta ei tule tässä vai hees sa. Kokonaan rakennettavia teitä ovat Pölkkytie ja Sahatie. Tukkitietä jat ke taan nykyisen kääntöpaikalta eteenpäin. ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikkö on lausunnossaan todennut, että ra ken ta mi sel le ei ole esteitä, kun hankkeen toteuttamisessa noudatetaan voimassa ole vaa ympäristölainsäädäntöä ja alueelle laadittua pohjavesien suojeluohjelmaa. 6

7 :in sihteeristö Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 18/30 Maakuntaohjelman toimintalinja: 3 C Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. :lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää yritysinvestointeja. Hanke tu kee kestävän kehityksen periaatteita. Hyväksyttiin. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi. 7

8 :in sihteeristö Tuottava hajautettu lähienergia / EAKR S Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / TEM Erityistavoite: 3.2 Hakemusnumero: Hakija: Iin Micropolis Oy Osahakija: Toteutusaika: Toteuttamisalue: Ii, Oulu, Pudasjärvi, Utajärvi Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): EnergiaPLUS-hankkeen tavoite on uuden energiayrittäjyyden ja työpaikkojen syn ty mi nen koko bioenergian hankintaketjuun. Tavoite saavutetaan lisäämällä alueen ener gia oma va rai suut ta sekä selvittämällä mahdollisuudet energian tuottamiseen uu siu tu vaan ja hajautettuun energiaan perustuvilla ratkaisuilla. Hanke vastaa tar pei siin edistää Oulun ja Oulunkaaren alueen lämpöyrittäjyyttä, hajautettua energian tuo tan toa, lähienergian hyödyntämistä, uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä ja los te tun metsäenergian markkinoita. Hankkeen toimenpiteinä kartoitetaan aiemmin tehtyjen selvitysten pohjalta Ou lun kaa ren kuntien öljy- ja sähkölämmityskohteita. Kohteille tehdään yleisesti hyö den net tä vis sä oleva toimenpide-ehdotus uusiutuvaan energiaan perustuvista ener gian tuo tan to rat kai suis ta. Ratkaisumahdollisuuksina huomioidaan hakelämmitys, pienchp, maalämpö, aurinkoenergia ja hybridiratkaisut. Korvaamalla lämmitysöljy uu siu tu vaan energiaan perustuvilla ratkaisuilla, hanke edistää energiayrittäjyyttä se kä luo pohjaa uudenlaisen hybridiratkaisuihin perustuvan energiayrittäjyyden syn ty mi sel le. Uusille laitevalmistajille ja energiantuotantoratkaisuille etsitään pi lot ti koh tei ta. Hankkeessa luodaan uusia palvelukonsepteja hajautetun sähkön- ja läm mönpien tuo tan toon sekä selvitetään ja edistetään jalostetun metsäenergian markkinoita ja vien ti po ten ti aa lia. Biokaasun liiketoimintamahdollisuuksia arvioidaan esimerkiksi bio kaa sun tankkauspisteenä. Yleinen selvitys sisältää ovat tankkauspisteiden op ti maa li sen sijainnin, hinta-arvion, arvio asiakaskunnasta ja -määrästä, sekä tank kaus pis tei den tarvittavan tiheyden huomioiden mahdollisuus liikennöintiin bio kaa su au toil la pääkaupunkiseudulta Pohjois-Suomeen. 8

9 :in sihteeristö Hankkeen tuloksia ovat uuden energiayritystoiminnan ja työpaikkojen syntyminen eri tyi ses ti puuenergian hankintaketjuun. Hankkeella kehitetään koko ener gia puu alan toimintaympäristöä siten, että energiapuu saadaan tehokkaammin käyttöön ta lou del li ses ti kannattavasti. Öljy- ja sähkölämmityskohteille tehtävät kan nat ta vuus las ken nat ja suositukset kohteiden korvaamisesta uusiutuvilla energialähteillä koo taan yleisesti hyödynnettävissä oleviksi liiketoimintamalleiksi ja -suunnitelmiksi. Hank keen tuloksena on myös selvitys kuivatun laatuhakkeen vien ti mah dol li suuk sis ta, jossa arvioidaan laatuhakkeen tuotantotapoja ja -määriä sekä va ras toin ti mahdol li suuk sia, logistiikkaa ja potentiaalisia markkinoita. Hankkeen merkittävin tu los on energiaan käytettävän rahan jääminen omalle alueelle. Etuja ovat yrit tä jyy den, työllisyyden ja talouden lisäksi monipuolistuva elinkeinorakenne. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 31/ 55 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 E5 Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. :lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke tukee yhdyskuntien vähähiilisiä ratkaisuja ja edistää alueellisten ma teri aa lien ja energiavirtojen hyödyntämistä. Hanke on maakunnan biotalouden ke hit tä mis stra te gian mukainen. Hyväksyttiin. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi. 9

10 :in sihteeristö Teollinen internet liiketoiminnan tukena / EAKR S Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Erityistavoite: 4.1 Hakemusnumero: Hakija: Centria ammattikorkeakoulu Oy Osahakija: Oulun yliopisto, Oulun eteläisen instituutti Toteutusaika: Toteuttamisalue: Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan seutukunnat Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Teollinen internet on termi, millä kuvataan anturi- ja tietoliikenne-teknologioiden se kä tiedon analysointimenetelmien hyödyntämistä teollisuudessa ja palveluissa. Teol li nen internet pitää sisällään ajatuksen parantaa sensori- ja tietoverkkojen avul la yritysten tuottavuutta sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. Erilaiset ennusteet verk koon kytkettyjen laitteiden määristä tai teollisen internetin lii ke toi min ta po ten ti aa lis ta ovat käsittämättömän suuria. Kerätyn sensoridatan analysointi mahdollistaa uu det ansaintamallit sekä erilaisten tuotantoprosessien yhdistämisen. Hankkeen tavoitteena on yhdistää langattoman tietoliikennetekniikan asiantun te mus ta teollisuuden automaatiojärjestelmien hallintaan ja ohjaukseen. Hankkeessa tun nis te taan teollisen internetin kannalta keskeiset elementit auto maa tio jär jes tel mis sä ja luodaan luotettavia ratkaisuja automaatiojärjestelmien langattomaan tie don siir toon alueen elinkeinoelämän tarveselvityksen pohjalta. Tavoitteina ovat luo tet ta vat yhteydet yritysten eri toimipaikkojen ja prosessiosien välillä erityisesti toi min nal le kriittisten ohjausja monitorointijärjestelmien yhteyksissä sekä samalla te hos taa teollisuusprosessien energiatehokkuutta langattomien sensoriverkojen avul la. Hankkeessa tehdään sovellusalakohtaisia vaatimusmäärityksiä luotettavalle tie don siir rol le ja tutkimuslaboratorion teollisen internetin tutkimusalustalle. Jat ko ke hi te tään aiemmissa tutkimushankkeissa rakennettua tutkimusympäristöä siten, että ja se soveltuu myös teollisen internetin ratkaisujen testaamiseen (hankitaan mm. oh jel mis to li sens sit, toiminnanohjausjärjestelmä ja tietoturvan testausjärjestelmä). Luotettavan ja turvallisen teollisen internetin tiedonsiirtoyhteyksien turvaamiseksi kar toi te taan olemassa olevat kaupalliset ratkaisut ja algoritmit. Tehdään so vel lus koh tai set algoritmien suorituskyvyn vertailut ja valitaan kustannustehokkaimmat me ne tel mät ja algoritmit. Tarvittaessa kehitetään sovellusten vaatimat uudet al go rit mit. Testataan algoritmien toiminta 10

11 :in sihteeristö simuloinneilla ja varmistetaan toteutettavuus ja toiminta tutkimusalustoilla tehtävillä koejärjestelyillä. Testataan ratkaisuja hank keen aikana valittavissa teollisuuden käyttöympäristöissä. Teollisen internetin ris kei nä nähdyn tietoturvaongelmien kanssa yritykset kaipaavat lisäinformaatiota tie to tur van hallintamenetelmistä. Hankkeessa tuotetaan yleisiä tietoturvan hallinnan ohjei ta ja hallintaohjelmistoja sekä tarvittaessa toimialakohtaisia täydennyksiä. Lisäksi hankkeessa tehdään palvelutoimintakonseptien demonstrointia. Langat to man palvelun liittäminen fyysiseen maailmaan, esimerkiksi RFID- tai sen so ri verk ko tek no lo gian avulla, on teollisen internetin keskeisiä ajatuksia. Pal ve lu lii ke toi min to ja voi tulla etävalvontaan, -käyttöön, huoltoon, tuotantoon, toi min nan oh jaus jär jes tel miin, varastonhallintaan ja työolosuhteiden valvontaan. Hankkeen aikana ke rä tään yrityksiltä kokemuksia teolliseen internetiin pohjautuvien palveluratkaisujen ta lou del li sis ta että yhteiskunnallisesti tärkeistä välillisistä (työsuojelu, työviihtyvyys, ym pä ris tönsuo je lu ym.) hyödyistä. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 36/ 60 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 E1 Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. :lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehit tä mi seen ja teknologiseen muutokseen sekä luo valmiuksia uusien ratkaisujen kau pal li seen hyödyntämiseen. Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-/kou lu tus or ga ni saa tioi den yhteistyönä. Hyväksyttiin. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi. 11

12 :in sihteeristö

13 :in sihteeristö Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteiden käsittelyn kehittäminen / EAKR S Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Erityistavoite: 4.1 Hakemusnumero: Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Osahakija: Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeessa vahvistetaan Oulun alueen toimintavalmiuksia pikadiagnostiikan ke hit tä mi ses sä ja tuotteiden massavalmistuksessa painettavan elektroniikan avulla. Eri tyi se nä kehittämiskohteena ovat näytteenotto-, näytteen esikäsittely- ja näytteen tes taus alus tan tuotantotavat. Hanke tukee valmistukseen tarvittavan toi min ta ym pä ris tön ja osaamiskeskittymän vahvistumista ja laajentaa mahdollisuuksia hyö dyn tää painoteknologiaa hyvinvointi- ja terveysteknologian tuotteiden val mis tuk ses sa. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joiden avulla pikadiagnostiikan käyt tö mah dol li suu det laboratorioiden ulkopuolella esim. lääkärin vastaanotolla ja ko ti ym pä ris tös sä paranevat. Teknologian kehittäminen tähtää pidemmällä aikavälillä ter vey denhuol lon kustannusten vähentämiseen ja entistä nopeamman ja tehokkaamman diag nos tii kan tuotteiden valmistamiseen. Hanke liittyy ille esiteltyyn PrintoCent-hankekokonaisuuteen. Hanke tu kee Inka-ohjelman Tulevaisuuden terveys -kokonaisuutta parantamalla toi min ta ym pä ris töä ja lisäämällä osaamista, jotka edistävät terveysteknologian kan sain vä li sen ja kansallisen tason innovaatioiden kehittämistä. Pikatestien tuotekehityksessä pienyrityksillä on rajoitetut mahdollisuudet kehittää ja sel vit tää valmistuksen ja mittauksen ongelmia. Osaamispotentiaalia ja halua pi ka tes taus so vel lus ten kehittämiseen yrityksistä kuitenkin alueelta löytyy. Yritysten mie len kiin to kehittämisaihetta kohtaan on ollut lupaava, muun muassa hankkeen ra hoit ta jik si on lupautunut useita yrityksiä. Esimerkkitestit osoittavat, että pi ka tes ti tek no lo giaa on mahdollista kehittää siten, että yritykset voivat hyödyntää syntyneitä in no vaa tioi ta ja teknologiasovellutuksia tuotekehitykseensä. Hankkeen tavoitteita ovat: 1) Kehittää pikadiagnostiikan valmistusmenetelmiä ja parantaa laitteiden ky vyk kyyt tä 13

14 :in sihteeristö ) Kehittää pikatesteissä tarvittavien näytteenkäsittelyn komponentteja 3) Kehittää näytteenoton komponentteja ja niiden integrointia näytteenkäsittelyn alus tal le 4) Tuottaa tietoa pikadiagnostiikan edellytyksistä painettavassa tekniikassa. Hanke syntyy tietoa yrityksille ja tutkimuslaitoksille painoprosessin laadullisista vaa ti muk sis ta, näytteiden käsittelyyn ja testaukseen tarvittavien pi ka diag nos tiik ka-alus tan komponenttien suunnitteluvaatimuksista ja painotekniikan suo ri tus ky vys tä sekä mikrofluidiikan yhdistämisestä eri mittausmenetelmiin. Hankkeen tu lok se na syntyy pikadiagnostiikkaan soveltuvia kustannustehokkaita näytteenkäsittelyn me ne tel miä ja valmistusmenetelmien laadunvarmistukseen liittyvää tietoa. Hankkeelle yksityistä rahoitusta ovat lupautuneet antamaan Focal Spec Oy, Lab mas ter Oy, Orion Diagnostica Oy, The Active Paper Company Oy, Ginolis Oy, Screen tec Oy, Goodwiller Oy, ValiRaX Oy, MKFluidics Oy, ja Murata Electronics Oy. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 41/60 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 B Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. :lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin tulosten hyödyn tä mi ses sä. Hanke luo valmiuksia uusien tuotteiden syntymiselle. Hanke tukee äly käs tä erikoistumista ja kohdistuu maakunnan kärkialoihin. Hyväksyttiin. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi. 14

15 :in sihteeristö

16 :in sihteeristö Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen / EAKR S Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Erityistavoite: 4.1 Hakemusnumero: ja (investointiosio) Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Osahakija: Toteutusaika: Toteuttamisalue: Kalajoki Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Oulun eteläisen talousalueella sijaitsee monipuolista metallialan yritystoimintaa ja osaa mis ta, erityisesti tämä näkyy korkeana osaamisena teollisuutta palvelevissa kun nos sa pi to-, automaatio- ja rakentamissektoreissa. Alueen me tal li teol li suu des ta löytyy vahvoja koneenrakentajia, teräsrakenteiden tekijöitä ja metallin ali han kin ta yri tyk siä, jotka toimivat myös kansainvälisillä markkinoilla ja ovat tottuneet kor kei siin laatuvaatimuksiin ja moniin kielitaitotarpeisiin. Yritysten aktiivista ke hit tä mis otet ta ja verkostoitumiskykyä osoittaa muun muassa konepajojen yhteinen mark kinoin ti yh tiö kansainvälisiä hankkeita varten. Osa alueen metalliyrityksistä on mu ka na myös valtakunnallisissa ja kansainvälisissä toimialaverkostoissa. Yritysten me nes ty mi nen kovassa kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaatii osaavaa työ voi maa ja näihin haasteisiin hanke pyrkii osaltaan vaikuttamaan myönteisesti. Hankkeessa on tarkoitus luoda edellytykset nostaa metallialan ammattilaisten osaa mis ta soa luomalla innovatiivinen oppimisympäristö. Tavoitteena on luoda ny ky ai kai nen oppimisympäristö, joka tukee metallialan kasvua sekä laadun ja te hok kuu den parantamista lisäämällä alan työntekijöiden osaamista. Lisäksi hankkeen to teut ta mi nen edistetään uuden teknologian käyttöönottoa yrityksissä ja tuo te ke hi tys. Hankkeessa edistetään osaltaan myös verkostoitumista metallialan toimijoiden kes ken. Keskeiset laiteinvestoinnit: - CNC-työstökeskus - Virtuaalihitsausasema - 3D-suunnitteluympäristö - Särmäyspuristin - IW-hitsausasemat Oppimisympäristön kehittämisprojekti mahdollistaa metallialan aikuiskoulutuksen käyn nis tä mi sen ammattiopistossa (IW-hitsauskoulutukset, 16

17 :in sihteeristö CNC-koneistus, ro bot ti oh jel moin ti). Lisäksi hankeen toteuttaminen mahdollistaa erikois- ja pien sar ja tuo tan non tuotekehityksen ja testauksen toteuttamiseksi. Hankkeen rahoittajina toi mi vat mm. Fortaco Oy, Weldone Oy, Ferral Components Oy, Steel-Kamet Oy, Ka la joen Teräs Oy, Siipotec Oy, KK-Module Oy, Kalajoen Teollisuusrakenne Oy ja Vies kan Metalli Oy Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 30/60 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 C Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. :lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke vahvistaa alueen valmiuksia osaamisen lisäämiseen metallialalla ja uusien val mis tus tek no lo gioi den käyttöönottoa. Hanke kohdistuu työllistävälle toimialalle. Hyväksyttiin. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi. 17

18 32 Muut asiat 18

19 33 Seuraava kokous Seuraava kokous on klo

20 34 Kokouksen päättäminen 20

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) MYR:in sihteeristö Aika 27.01.2015 klo 09:00-11:34 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Helaakoski

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti.

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106 Maakuntahallitus AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30 PAIKKA Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 67 Kokouksen avaus 108

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (47) Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, 88-99 Hänninen Tuomo Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (47) Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, 88-99 Hänninen Tuomo Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (47) Maakuntahallitus Aika 13.04.2015 klo 10:06-11:35 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, 88-99 Hänninen Tuomo Jäsen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 Maakuntahallitus I 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) Maakuntahallitus Aika 19.01.2015 klo 10:05-12:04 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 1-13, 16-25 Hänninen Katja Jäsen

Lisätiedot

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista Kaupunkikehitysjaosto 32 05.03.2014 Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista 536/51.510/2012 KKJ 32 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Lausuntopyyntö Pirkanmaan liitto pyytää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot