KARI KIRJAVAINEN RFID-TEKNOLOGIAN KEHITYS, SENSORIT JA HYÖDYNTÄMI- NEN OLOSUHDEMITTAUKSISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARI KIRJAVAINEN RFID-TEKNOLOGIAN KEHITYS, SENSORIT JA HYÖDYNTÄMI- NEN OLOSUHDEMITTAUKSISSA"

Transkriptio

1 KARI KIRJAVAINEN RFID-TEKNOLOGIAN KEHITYS, SENSORIT JA HYÖDYNTÄMI- NEN OLOSUHDEMITTAUKSISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. maaliskuuta 2015

2 i TIIVISTELMÄ KARI KIRJAVAINEN: RFID-teknologian kehitys, sensorit ja hyödyntäminen olosuhdemittauksissa Tampereen teknillinen yliopisto Diplomityö, 55 sivua Toukokuu 2015 Tietotekniikan koulutusohjelma Pääaine: Ohjelmistotekniikka Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Avainsanat: RFID, sensori, langaton sensorijärjestelmä, olosuhdemittaus RFID eli radiotaajuinen etätunnistusmenetelmä on langaton kommunikointimenetelmä, jota käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen ja yksilöintiin tai ympäristön olosuhdetilojen mittaamiseen sensoreiden avulla. RFID ja sensorit ovat jo pitkään olleet tunnettua teknologiaa, joka on nopeasti yleistymässä. RFID- ja sensoritekniikkaa on nykyisin alettu hyödyntämään kaupallisesti eri sovelluskohteissa. Diplomityön tarkoituksena oli perehtyä RFID:n historiaan, teknologiaan, sensoreihin ja niiden järjestelmiin sekä liikkuvaan olosuhdemittaukseen. RFID ja langattomien sensoriverkkojen tulevaisuudennäkymiä pyrittiin arvioimaan maailmanlaajuisesti. Työssä käsitellään RFID-tekniikkaan liittyen myös sensorijärjestelmiä ja niiden tekniikkaa. Varsinkin langattomaan sensoriverkkoteknologiaan perustuvien sovellusten odotetaan lähitulevaisuudessa voimakkaasti kasvavan. Langattomat sensorijärjestelmät ovat verrattain uusi tieteenala. Käyttöalueita löytyy lukemattomia teollisuudesta ja ympäristön monitoroinnista kotitalouksia hyödyttäviin sovelluksiin. Työssä tarkastellaan RFIDperusteisten olosuhdemittauspilotin ja järjestelmän perusominaisuuksia ja arvioidaan niiden toimintaa sekä tutkitaan niiden hyötynäkökohtia nykyisissä sovellutuksissa.

3 ii ABSTRACT KARI KIRJAVAINEN: The Development in RFID-technology, The Sensors and The Utilization in Environmental Measurements Tampere University of Technology Master of Science Thesis, 55 pages May 2015 Master s Degree Programme in Information Technology Major: Software Engineering Examiner: Professor Hannu Jaakkola Keywords: RFID, sensor, wireless sensor system, environmental condition Radio-frequency identification (RFID) is a wireless communication method that is commonly used for observation and identification. The sensor systems use this method for measuring the environmental conditions such as temperature and humidity. RFID and sensors have a long history for being well-known technology and is quickly becoming more standardized. The technology today is becoming more available and commercially used by various application businesses. The purpose of this thesis was to examine RFID-technology from general aspects. The thesis starts with the historical aspect of RFID-technology and its revolution. The main focus in the thesis is in physical environmental measurements and studying how wireless sensor systems can utilize them. Also the possible future prospect is being studied. The thesis studies RFID-technology also in relation to the sensor systems. Wireless sensor network-based applications are expected to grow strongly in the near future. Sensors and RFID-technology are well-known but the wireless sensor systems are relatively new field of science. The sensor systems can be utilized in many different areas for monitoring and measuring purposes. This study examines one pilot project that is featuring the implementation of sensor system for measuring the environmental conditions. The study explores aspects that are beneficial for the current and future application development.

4 iii ALKUSANAT Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä/ laitoksella syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. Haluan kiittää työni toimeksiantajaa, joka on antanut mahdollisuuden diplomityöni toteuttamiseen. Kiitokset esitän myös diplomityöni ohjaajalle ja tarkastajalle Hannu Jaakkolalle rakentavista seikoista ja korjausehdotuksista läpi työn. Haluan myös kiittää ystäviäni ja perhettäni opintojeni aikana saadusta kannustuksesta ja tuesta. Porissa, Kari Kirjavainen

5 iv SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO RFID-HISTORIA Alkuajoista 1990-luvulle Nykyisyys luvuilla RFID-TEKNOLOGIAKATSAUS Tunnisteet Aktiivinen tunniste Passiivinen tunniste Puolipassiivinen tunniste Lukija Taustajärjestelmä ja ohjelmistot Taajuusalueet Muistit Tehonsyöttö ja fysikaalinen toiminta Yhdistämistavat radiorajapinnassa Standardointi NFC:n käyttö älypuhelimisssa SENSORIT JA SENSORIJÄRJESTELMÄT Sensorit ja rakenne Sensoriverkot ja järjestelmät Kiinteistöautomaatio, tiedonsiirto ja väylät Yhteydet ja kommunikointi Yleiset käyttökohteet Teollinen ja kaupallinen sektori Kodin automaatio ja elektroniikka Kulkuvälineiden automaatio Maatalousala Logistiikka, kuljetukset ja tuotanto Terveydenhuolto Pelastustoiminta Sotilaskäyttö ja muita sovellusalueita OLOSUHDEMITTAUS Mittausjärjestelmän toiminta Mitattavat ympäristösuureet ja anturit NFC-teknologian käyttö Mobiiliohjelmistot ja pilvipalvelu Mittauspilottien tuloksista Parannuskohteita ja hyötyseikkoja TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT... 46

6 6.1 Kehityssuunta laitteistoista ohjelmistoihin Kehityssuuntana marginaaliset toimialat Kehityssuuntana pilvisovellukset Kehityssuuntana anturisovellukset Huomioitavaa RFID:n teknologian kehityskulusta Sensorijärjestelmien kehitysnäkymistä JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET v

7 vi KUVALUETTELO Kuva 1. RFID-järjestelmän perusrakenne (Rftrend 2014)... 5 Kuva 2. RFID-tunnisteiden kokojen ja mallien kehitystä. (Landt 2005, s. 10)... 7 Kuva 3. RFID:n historian aikajaksotus. (Seppä 2011; Microsoft 2014)... 8 Kuva 4. RFID-järjestelmän yleiskuvaus. (RFIDLabd 2015) Kuva 5. Tunnisteiden toiminnallisuusvertailu (RFIDLabd 2015) Kuva 6. Sensoreita olosuhdemittauksiin (TUTWSN -mittausverkko 2009) Kuva 7. Langattomien verkkoteknologioiden ryhmittely. (Hännikäinen 2010) Kuva 8. Yleiskuvaa sensoriverkon kommunikaatiosta. (Soini 2009) Kuva 9. Langattomien sensoriverkkojen sovellusarkkitehtuuri (Hännikäinen 2010) Kuva 10. Olosuhteiden mittaustietojen keräys, valvonta, tallennus ja kontrollointi (Green ICT 2014) Kuva 11. NFC-tekniikkaa sisältäviä lämpötilan ja kosteuden mittausantureita (Green ICT 2014) Kuva 12. Anturin tietoja mobiiliohjelmiston näytöllä. (Technosoft 2014) Kuva 13. Mobiilisovelluksen näytön tietoja ja käyriä lämpötiloista ja kosteudesta. (Track It 2014) Kuva 14. Ensimmäisen pilotin lämpötila- ja kosteuskäyrät (Green ICT 2014) Kuva 15. Toisen pilotin lämpötila- ja kosteuskäyrät (Green ICT 2014)... 42

8 vii LYHENTEET JA MERKINNÄT Bluetooth Avoin standardi laitteiden väliseen langattomaan radiokommunikointiin lähietäisyydeltä CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations CMOS DOS EAS EEPROM EHS EIB EPC ERP Gen 2 HF Complementary Metal Oxide Semiconductor Denial-of-Service Electronic article surveillance Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory European Home Systems European Installation Bus Electronic Product Code Enterprise resource planning UHF Generation 2 standardi High frequency, korkea taajuus IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, kansainvälinen tekniikan alan järjestö IEEE IEC IFF Standard for low-rate wireless personal area networks, standardi vähäkuormitteisille langattomille henkilökohtaisille alueverkoille International Electrotechnical Commission Identification friend or foe ISM Industrial, Scientific and Medical, maailmanlaajuinen radiotaajuuskaista ISO International Organization of Standards, kansainvälinen standardisoimisjärjestö

9 viii ITU International Telecommucation Union, kansainvälinen televiestintäliitto LF LON LR-WPAN NFC RF RFID RO RTLS RW SRAM TIRIS UHF Wi-Fi WLAN WORM WPAN WSN Low frequency, matala taajuus Local Operating Network Low-Rate Wireless Private Area Network Near Field Communication, lähitunnistustekniikka Radio-frequency, radiotekniikka Radio-frequency identification, tunnistus käyttäen radiosignaalia Read-only, lukumuisti Real-time location system, reaaliaikainen paikannusjärjestelmä Read/Write, luku ja kirjoitusmuisti Static random-access memory Texas Instruments Registration and Identification System Ultra High Frequency, ultra korkea taajuus Wireless Fidelity Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko Write-once-read-many, kirjoitus ja lukumuistityyppi Wireless Personal Area Network Wireless Sensor Network, langaton anturiverkko

10 1 1. JOHDANTO Tässä luvussa käsitellään diplomityön aiheen taustoja, määritetään toteutetun työn tavoitteet ja asetetut rajaukset sekä esitellään diplomityön rakenne. Työn rakenne koostuu useasta kokonaisuudesta, kuten RFID:n (Radio-frequency identification) historiasta, RFID-teknologian teoriasta, sensoriverkoista, olosuhdemittauspilotin toiminnasta, RFID:n ja sensorijärjestelmien tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Tämä diplomityö tehdään suurimmalta osalta kirjallisuuteen perustuvana tutkimuksena. Kirjallisuutta on etsitty perinteisten hakukoneiden ja muun muassa eri hakukoneiden, kuten Googlen ja Yahoon avulla. RFID-teknologiasta ja sensoriverkoista on kirjoitettu useita suomalaisia opinnäytetöitä ja alan perusteoksia sekä siitä löytyy paljon verkkolähteitä ja dokumentteja. Varsinaisesti olosuhteiden mittaamisesta ja sen järjestelmistä ei tietoa ole vielä paljon saatavilla ja kyseisen tiedon saatavuus on vielä haasteellista. RFID-tekniikasta on myös kirjoitettu paljon kirjoja. Sensoriverkoista on kirjoitettu joitain englanninkielisiä kirjoja. Työssä käytettyjen kirjallisten teosten heikkous on kuitenkin se, että tietty osa niistä on julkaistu jo lähes 5-10 vuotta sitten, joten etenkin kaupallisista asioista kertovia tietoja ei voi pitää kovin luotettavina lähteinä. Nykytilanteessa RFID:n ja sensoreiden perustekniikka ei ole paljoa muuttunut, sillä monet jo luvun alkupuolella käyttöön otetuista standardeista ovat vielä luotettavia. Viime vuosikymmeninä automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun järjestelmät ovat lisääntyneet huomattavasti yhä useammilla sovellusalueilla. Automaattisiksi tunnistuksen ja tiedonkeruun järjestelmiksi luetaan: viivakoodi, tekstintunnistus, biometrinen tunnistus, sirukortit ja radiotaajuinen etätunnistus eli RFID. Lisäksi sensoreiden ja niiden verkkojen avulla voidaan kerätä tietoa eri seikoista, kuten ympäristöarvoista lämpötila, kosteus, valoisuus tai hiilidioksidipitoisuus. Sensoreiden ja RFID:n avulla voidaan seurata ja suorittaa nykyään liikkuvaa olosuhteiden mittausta tai vaikkapa perinteisesti kulunvalvontaa. Kyseisiä järjestelmiä tapaa muun muassa teollisuudessa, kiinteistöissä, maataloudessa, logistiikan ja materiaalivirtojen hallinnassa ja kaupoissa. Tunnistuksia voidaan tehdä tuotteilla, eläimillä, ihmisillä biologissa passeissa tai mitata lämpötiloja, ilman kosteutta tai hiilidioksidipitoisuutta antureilla. Tässä diplomityössä keskitytään RFID:n ja langattomiin sensorijärjestelmiin. Työssä pyritään tarkastelemaan RFID:n ja sensoreiden avulla tapahtuvaa liikkuvaa olosuhdemittausta ja arvioida tulevaisuuden näkökulmia ja hyötykäyttöä. RFID on radioaaltoja hyväksikäyttävä langaton kommunikointitekniikka, jota käytetään tunnistamaan tunnisteella merkittyjä esineitä tai ihmisiä yksilöinä. RFID:tä on jo pit-

11 2 kään pidetty viivakoodien korvaajana parempien ominaisuuksien takia. Toistaiseksi kuitenkin viivakoodien halpa hinta pitää sen silti vielä käytössä. RFID-teknologian markkinaosuus kuitenkin kasvaa vuosi vuodelta ja monet yrityksetkin käyttävät jo RFID:tä ja sensoreita eri tarkoituksiin, kuten tuotantoketjun seuraamiseen, kulunvalvontaan tai olosuhteiden ympäristöolojen valvontaan kiinteistöissä. Työn historiaosuuden tarkoituksena on antaa yleinen käsitys RFID:n synnystä alkuajoilta 1930-luvulta ja siitä, kuinka RFID-tekniikka on kehittynyt nykypäivään mennessä. RFID-teknologian teoriaosuuden jälkeen lukijalla pitäisi olla ymmärrys perinteisten järjestelmien eri komponenteista, niiden toiminnasta, ominaisuuksista, kuten tunnisteiden tyypeistä, taajuusalueista ja fysikaalisista seikoista. Sensorijärjestelmien teoriaosuuteen kuuluvat mm. sensoriverkot, tiedonsiirto ja kommunikointi. Teknologia- ja sensorien teoriaosuuksissa on myös käytössä olevien standardien esittelyä sekä lopuksi sensoriverkkojen yleisiä käyttökohteita. Olosuhdemittaus-luvun tavoite on havainnollistaa RFID-tekniikan teorioita liikkuvissa olosuhdemittauksissa. Luvussa perehdytään esimerkin avulla, kuinka olosuhdemittausjärjestelmät käytännössä toimivat. Osiossa tarkastellaan muun muassa mittausjärjestelmän komponentteja ja niiden toimintaa. Käytännön esimerkkikohteessa esitetään liikkuvasta kuljetuksen tai kiinteistön pilotin olosuhdemittauskohteesta selvitystä. Tehdään myös havaintoja, kuinka tietoa kerätään NFC-puhelimella ja sensorijärjestelmä toimii ja arvioidaan sen hyötynäkökohtia. Tulevaisuuden kehitysnäkymät-luvussa arvioidaan RFID:n ja sensorijärjestelmien nykytilaa ja pohditaan mitä eri suuntauksia voisi muodostua tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti. Luvussa tarkastellaan mahdollisia kehityssuuntauksia ja niiden jakautumista eri toimialoille ja markkinoille sekä mille aloille RFID-tekniikan sovellutukset ovat asettuneet. Luvussa pohditaan, mitkä sektorit voisivat olla markkinoiden kannalta potentiaalisia hyötyjiä tulevaisuudessa. Luku 1 toimii diplomityön johdantona. Luvussa käsitellään työn taustoja, tavoitteet ja rajaukset sekä työn rakenne. Luvussa 2 tehdään katsaus RFID:n historiaan: mistä RFID alkoi ja mitkä olivat tärkeimmät seikat sen tekniikan historiassa. Luvussa 3 ja 4 käydään läpi RFID:n teknologiaosuus ja sensorijärjestelmien rakenne. Niissä esitellään järjestelmät, niiden osat ja tyypit, tunnisteiden käyttötaajuudet ja niiden muistit, fysikaaliset seikat, NFC sekä kansainväliset standardit. Luvussa 5 sovelletaan käytännön esimerkkinä liikkuvaa olosuhdemittausta havainnollistamalla sitä RFID:n ja sensoriperusteisen olosuhdejärjestelmän avulla. Luvussa 6 tarkastellaan RFID:n tämän hetken kaupallisen tilanteen laajuutta maailmanlaajuisesti ja kehityssuuntauksia sekä otetaan kantaa myös sensoriverkkojen kehitysnäkymiin tulevaisuudessa. Luvussa käsitellään muun muassa yleisimpiä sovellusaloja ja kaupallisia näkemyksiä tulevaisuudessa. Luvussa 7 esitetään diplomityön johtopäätökset.

12 3 2. RFID-HISTORIA Luvussa käsitellään yleisellä tasolla, kuinka kyseinen tekniikka on kehittynyt alkuajoista 1930-luvulta nykypäivään 2010-luvulle. Selvennökseksi luvusta on luotu ja esitetty aikajaksotus RFID-historian kulusta tämän osion lopulla. 2.1 Alkuajoista 1990-luvulle Ensimmäiset RFID-järjestelmät, joissa on käytetty lähettimiä ja kyseisen lähettimen tunnistamiseen tarkoitettua havainta-laitteistoa, pystytään sijoittamaan toisen maailmansodan läheiseen aikaan luvuille. Tekniikan juuret liittyvät vuoteen 1935, jolloin lentokoneita ja -aluksia havaitseva tutka keksittiin. (RFIDLab 2014) Varsinaisen RFID-tekniikan alkulähdettä on kuitenkin vaikea määrittää tarkasti. Perinteisen tutkan ongelmana oli, että vaikka laite havaitsikin lähestyvät lentokoneet, ei siinä pystynyt erottamaan omia ilma-aluksia vihollisen sotakoneista. Kyseiseen ongelmaan kehitettiin ensimmäinen RFID-tekniikkaa muistuttava järjestelmä, ns. Identification friend or foe eli IFF, johon kuuluivat omien joukkojen lentokoneissa oleva lähetin ja maassa oleva radioasema. Radioasema lähetti signaalin lähestyvän lentokoneen suuntaan, jolloin lentokoneen lähetin signaalin saatuaan alkoi lähettää omaa signaalia takaisinpäin, jolloin maassa pystyttiin tunnistamaan lentokone omaksi koneeksi. (RFID- Lab, 2014). Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948 Harry Stockman julkaisi tieteellisen julkaisun kyseisestä point-to-point-kommunikointitekniikasta. Tämä julkaisu on ensimmäisiä RFID:n syntyyn vaikuttaneista teoksista. (Hunt et al. 2007, s. 53). Tosin Neuvostoliitossa alettiin soveltaa RFID:n vakoilukäyttöä jo vuodesta (Seppä 2011, s. 5) 1960-luvulla RFID:n teorian kehitys jatkui ja tuolloin suoritettiin ensimmäisiä kenttätestejä. Niitä tehtiin pääasiassa elektromagneettisen säteilyn sekä RFID-innovaatioiden teorian tutkimisella. Huomattavia teoksia ovat tässä asiassa R.F. Harringtonin elektromagneettista säteilyä tarkastelevat tutkimukset Field Measurements Using Active Scatterers ja Theory of Loaded Scatterers, jotka ovat tehty vuosina Itse RFID-innovaatioihin liittyviä julkaisuja ovat muun muassa Robert Richardsonin Remotely activated radio frequency powered devices vuodelta 1963, ja J. H. Vogelman Passive data transmission techniques utilizing radar beams vuodelta (Landt 2001, s. 4; 2005, s. 9)

13 4 Samaisella vuosikymmenellä kenttätestien lisäksi tehtiin yksittäisiä kaupallisia sovelluksia. Tuolloin perustettiin yrityksiä, kuten Checkpoint ja Sensormatic. Checkpointin tarkoituksena oli kehittää vähittäiskauppoihin ja myöhemmin myös muun muassa kirjastoihin varkaudenestoon pyrkiviä ratkaisuja, jotka käyttäisivät hyväkseen radioaaltoja. EAS-varkaudenhavaitsemisjärjestelmissä (Electronic article surveillance) käytettävät tunnisteet sisälsivät yhden bitin verran muistia ilmaisemaan, onko kyseinen tuote ostettu vai varastettu. EAS-järjestelmäratkaisut eivät näin ollen kuulu RFID:n piiriin, koska ne eivät kykene erottamaan tuotteita toisistaan. EAS-järjestelmät voivat havaita ainoastaan tunnisteen aktiivisen paikallaolon. (Landt 2001, s. 4; 2005, s. 9) Seuraavilla vuosikymmenillä luvuilla tapahtui RFID-tekniikan kaupallistuminen. RFID-tekniikan kehitys alkoi kasvaa voimakkaasti. Yritykset, akateemiset instituutiot ja hallinnolliset virastot alkoivat kiinnostua RFID:stä. Vuosikymmenellä tehtiin ja julkaistiin tutkimuksia. Alfred Koellen, Steven Deppin and Robert Freymanin tekivät tutkimuksen nimeltään Short-Range Radio- Telemetry for Electronic Identification Using Modulated Backscatter vuonna Tämä aloitti passiivisten RFIDtunnisteiden kehityksen. (Landt 2001, s. 4; 2005, s. 9) Yhdysvallat ja sen hallinto aloitti tutkimukset kulkuvälineiden tunnistamiseksi luvun lopussa alettiin tehdä tutkimuksia tietokoneiden ja tietojenkäsittelyn käyttöä RFID-tunnistustekniikassa. Nämä tutkimukset ovat mahdollistaneet myöhemmin kätevän ja taloudellisen tavan kerätä ja hallita informaatiota tietokonejärjestelmissä. (Hunt et al. 2007, s. 27) Varsinaisesti 1980-luvulla ilmestyivät ensimmäiset kaupalliset RFID-sovellukset ja passiiviset tunnisteet. Passiiviset tunnisteet käyttivät CMOS-teknologiaa (Complementary Metal Oxide Semiconductor), joka käytti energialähteenä sähkömagneettista induktiota lukijasta, eikä näin ollen tarvittu erillistä virtalähdettä. Ensimmäiset passiiviset tunnisteet toimivat taajuusalueella 100 khz khz. (Seppä 2011, s. 5-6) Vuosikymmenellä RFID-sovellukset olivat pitkälti hyvin yksinkertaisia, jotka sisälsivät maataloudessa karjan yksilötunnistusta, tuotteiden kuljetuksen hallintaa ja henkilöiden kulunvalvontaa. (Hunt et al. 2007, s. 28) Ensimmäinen kaupallinen tietullijärjestelmä, jossa käytettiin RFID-tekniikkaa, otettiin käyttöön Euroopassa ja Norjassa vuonna Nämä järjestelmät olivat vuosikymmenellä lähes aina sovelluskohtaisia. Kaupallista kilpailua alalla oli aika vähän, minkä vuoksi kehitys hidastui ja järjestelmien hinnat pysyivät korkeina. (Landt 2005, s. 10). Tärkein syy johtui tekniikasta, LF-taajuusalueella toimivat RFID-tunnisteet edellyttivät usean kierroksen pituisia lankakäämejä. Tämän vuoksi etätunnisteet olivat erittäin kalliita. (Seppä 2011, s. 6)

14 lukua voidaankin pitää alkavan RFID-tekniikan kokeiluvuosikymmenenä. Tänä aikajaksona havaittiin tekniikan rajoitukset ja myös sen liian kallis hinta. Tietyissä erityissovelluksissa tekniikka lopullisesti vakiintui. Tämä aiheutti uuden HF-taajuisen tekniikan kehitystyön alkamisen. Vuosikymmentä voidaan pitää innovaatiomielessä vaatimattomana, mutta 1980-luku oli välttämätön pioneerivaihe, jonka vuoksi RFIDtekniikka herätti kiinnostusta ja kehitys jatkui kokeilujen myötä. (Seppä 2011, s. 6) 1990-luvun aikana RFID-tekniikan kehittyminen liittyi pääosin laajeneviin tietullisovelluksiin Yhdysvalloissa (Landt 2001, s. 5) sekä HF-tunnisteiden käyttöönottoon, koska ymmärrettiin, että taajuutta nostamalla ja korvaamalla lankakäämi ns. etsausprosessilla, joka tapahtui kemiallisesti syövyttämällä haluttuun muotoon valmistetulla antennilla. Tämä aiheutti sen että tunnisteiden kokoa ja hintaa pystyttiin alentamaan. Perinteiseksi HF-taajuudeksi vakioitui 13,56 MHz, joka myös nosti tunnisteiden lukuetäisyyttä LFtunnisteiden noin 10 cm:stä peräti yhteen metriin. (Seppä 2011, s. 6) Vuosikymmenen aikana Yhdysvalloissa RFID-tekniikka otettiin käyttöön monenlaisissa sovelluksissa. Varsinkin tietullisovellukset pystyivät huomaamaan autojen tunnisteet eri nopeuksissa moottoriteillä. Ensimmäinen tällainen elektroninen tietullijärjestelmä otettiin käyttöön Oklahomassa vuonna Lisäksi eri standardien käyttö alettiin havaita sovellusten lukijoiden avulla. (Landt 2005, s. 10) Kuvassa 1 on esitetty perinteinen RFID-järjestelmä yhdistettynä tietokoneeseen. Kuva 1. RFID-järjestelmän perusrakenne (Rftrend 2014) RFID alkoi olla kovassa käytössä ja lisääntynyt merkittävästi myös muilla kaupallisilla ja teknisillä aloilla. Esimerkiksi voidaan mainita puolijohteiden valmistajayrityksen

15 6 Texas Instrumentsin kehittämä TIRIS-järjestelmä (Texas Instruments Registration and Identification System). Tämä järjestelmä kehitti ratkaisuja muun muassa auton käynnistyksenestoon, kulkuneuvojen kulunvalvontaan sekä laskettelupassijärjestelmiin. Lukuisat sovellusalat ja tekniikan kehityksen hidastuminen aiheuttivat myös tarpeen tekniikan standardoinnille. Standardointiorganisaatioita ovat mm. CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), ISO (International Organization of Standards) ja Auto-ID Center. Nämä organisaatiot alkoivat julkaista standardeja ja suosituksia HF-taajuuksiin. (Hunt et al. 2007, s ) Vuosikymmenen lopulla vuonna 1999 perustettiin standardointiorganisaatio Auto-ID Center ja kyseisen organisaation tehtävänä oli myös luoda maailmanlaajuinen numerointijärjestelmästandardi EPC (Electronic Product Code) ja kehittää siihen läheisesti liittyvää teknologiaa. Tämä numerointistandardi oli tarkoitettu lähinnä kansainvälisiin avoimiin logistiikkaketjuihin. Auto-ID Center kehitti numerointijärjestelmän kattamaan tiedonsiirtoprotokollan ja tunnisteen tietosisällön. Auto-ID Center kehitti lisäksi verkkoinfrastruktuurin palvelemaan tiedon varastointia ja siirtoa globaalisti eri toimijoiden välillä. (RFIDLabb 2014). 2.2 Nykyisyys luvuilla 2000-luvulla UHF-antennien hyödyntäminen alkoi taloudellisesti. Ensimmäiset UHFantennit (Ultra High Frequency) tosin kehitettiin jo 1990-luvulla. HF-tekniikka oli toimiva ja standardoitu, alkoi Auto-ID Center standardoida UHF-tekniikkaa logistiikkasovelluksiin. Auto-ID Centerin tavoitteena oli minimoida EPC-koodilla varustettujen tunnisteiden muistin määrä 96 bittiseen standardiin. Tämän arvioitiin riittävän jokaisen maailmassa myytävän tuotteen, paketin ja lavan merkitsemiseen. Toisena tavoitteena alettiin edellä mainittua standardointia käyttää myös mahdollistamaan useiden, jopa tuhannen tunnisteen lukemisen samanaikaisesti. Tärkein asia ei ollut lisämuistissa tai tiedon salauksessa. Päätavoitteena oli edullinen ja kertakäyttöinen tunniste logistiikkasovelluksia varten. (Seppä 2011, s. 7) Tällä vuosikymmenellä RFID-tekniikan kehitys eteni myös siihen, että tunnisteissa oli integroituja komponentteja jäljellä vain CMOS-mikropiiri ja antenni. Tunnisteiden koko alkoi vaikuttaa teknisiin seikkoihin. Antennin ja tunnisteen koko tulivat riippuvaisiksi toisistaan. Tämän johdosta mahdollistui pienempien tunnisteiden kehittäminen ja niiden liittäminen tarraan, jonka pystyi laittamaan esimerkiksi autojen tuulilaseihin ja tuotepakkauksiin. (Landt 2005, s. 11)

16 7 Kuva 2. RFID-tunnisteiden kokojen ja mallien kehitystä. (Landt 2005, s. 10) Vasemmalla kuvassa 2 on esitetty 12-bittinen RO-tunniste (Read-only) vuodelta 1976, jossa on CMOS-mikropiiri varustettuna paksulla kalvovastuksella. Keskellä on 128- bittinen RO-tunniste vuodelta 1987, jossa on CMOS-piirin lisäksi ulkoisia komponentteja. Oikealla kuvassa on 1024-bittinen RW-tunniste (Read/Write), jossa on integroitu CMOS-piiri vuodelta (Landt 2005, s. 10) 2000-luku on merkittävin vuosikymmen RFID-historiassa. Passiiviset tunnisteet (HF ja UHF) ovat vakiinnuttaneet asemansa. Kirjastot alkoivat soveltaa myös HF-tekniikkaa, jota oli jo aiemmalla vuosikymmenellä käytetty matkalipuissa ja kulunvalvonnassa. Auto-ID Centerin kehitystyön lisäksi toinen merkittävä asia oli, että amerikkalainen kauppaketju Walmart aloitti laajat RFID-testaukset vuosina Todellinen buumi alkoi, kun RFID-teollisuus alkoi käyttää UHF-tunnisteita yhä enemmän ja maailmalla käynnistyi useita pilotteja. (Seppä 2011, s. 7) Tunnisteiden komponenttien hinnat muuttuivat edullisemmaksi ja hinnat laskivat edelleen. EPC-standardin julkistamisen jälkeen RFID:n käyttäminen eri sovellusalueilla lisääntyi kuten toimitusketjun, logistiikan ja tuotteen valvonnassa. Kauppaketju Wal- Mart ja USA:n puolustusministeriö alkoivat hyödyntää toimissaan RFID-tekniikkaa vuonna 2003, jolloin tekniikan markkinat lähtivät voimakkaaseen kasvuun. (Hunt et al. 2007, s. 29)

17 8 Vuosikymmenellä EPC-standardin mukaisia etätunnistimia alettiin tutkia laajamittaisesti monenlaisissa logistisissa ongelmissa. Myös auto- ja lentokoneteollisuus aloitti useita pilotteja laitteiden, kuljetusalustojen ja osien merkkaamiseksi. Vasta vuosina EPC-standardia alettiin käyttää laajamittaisesti, koska yritykset jäädyttivät RFIDpilotteja ja jäivät odottamaan edullisia etätunnisteita. (Seppä 2011, s. 7) Kuvassa 3 on selvitys RFID:n historian aikajaksoista ja kuvassa on nähtävissä kehityksen eteneminen eri vuosikymmenittäin Teorian kehitystyö Yleinen kiinnostus tekniikkaa kohtaan nousee Kaupallisten sovellusten lisääntyminen Tekniikkaan vaikuttaa IImaailmansota HFtaajuuden kehitys ja käyttöönotto UHFtaajuuden kehitys ja käyttöönotto Ensimmäiset kaupalliset sovellukset Passiivisten tunnisteiden kehitys Passiivisten tunnisteiden käyttöönotto Tekniikan standardoinnin aloittaminen IFFjärjestelmä RFIDmarkkinoiden nousu Point-to pointtekniikan kehitys EASjärjestelmä Kehitys tietokoneiden yhdistämiseksi RFIDjärjestelmiin Integroitu CMOSmikropiiri tunnisteissa Tekniikan laaja hyödyntäminen tietulli-, kulunvalvonta- ja eläintunnistusjärjestelmissä Tekniikan vakiintuminen NFC:n kehitys Kuva 3. RFID:n historian aikajaksotus. (Seppä 2011; Microsoft 2014) Kehityskulku ja RFID-teknologian yleistyminen maailman väestön keskuudessa on aiheuttanut paljon kysymyksiä tekniikan eettisyyden ja uhkiin liittyvissä asioissa, koska tunnisteiden lukuetäisyys oli kasvanut merkittävästi. Ohjelmistojen suunnitteluun, järjestelmien ylläpitämiseen, mikropiirien ja antennien muotoiluun sekä tiedon salaamiseen on alettu panostamaan enemmän. (Cormode 2006) Toisaalta RFID ei ole merkittävä uhka yksityisyydelle, kun sitä verrataan muihin teknologioihin, kuten internet, matkapuhelimet, pankkikortit, kameravalvonta, satelliittipaikannus ja turvatarkastukset lentokentillä. Nykytilanteessa RFID-järjestelmiä valvotaan ja seurataan niin, että ihmisistä kerättyjä tietoja ei voi väärinkäyttää. Mahdollisesti tuotteisiin pitkät lukuetäisyydet pitää tuhota tai deaktivoida esim. ostostapahtuman yhteydessä. Kaikissa etätunnistukseen liittyvissä asioissa, tuotteissa tulee olla tästä informoiva merkintä. Kauppojen on informoitava asiakkaitansa mahdollisista tietoturvaongelmista, jos etätunniste jätetään aktiiviseksi. RFID:tä on käytetty yleisesti jo yli 30 vuotta. Tänä aikana on sattunut vain jotain väärinkäytöstapauksia, joten RFID-käytön myötä esimerkiksi auton varastaminen on vaikeutunut. (Seppä 2011)

18 RFID-historiaosuuden jälkeen tässä diplomityössä siirrytään teknologiaosuuteen, jossa paneudutaan tarkemmin muun muassa tunnisteisiin, laitteisiin, ohjelmistoihin, taajuusalueisiin, fysikaalisiin seikkoihin, standardointeihin ja NFC-tekniikkaan. 9

19 10 3. RFID-TEKNOLOGIAKATSAUS Tämän luvun tarkoituksena on esittää RFID-järjestelmien eri komponentteja, tutkitaan millä taajuuksilla kommunikointi eri komponenttien välillä tapahtuu ja minkälainen muisti on tunnisteilla. Keskeisimmät RFID-järjestelmän komponenteista koostuvat RFID-lukijasta, RFIDtunnisteesta sekä oheisohjelmista, joiden avulla tunnistetietoa hyödynnetään halutulla tavalla. Väli- ja taustaohjelmistoilla voidaan hallita tietoja. Lisäksi järjestelmään kuuluvat lukijaan tarvittaessa yhdistettävät antennit sekä tietokone oheisohjelmia ja tunnistetiedon käsittelyä varten. Kuvassa 4 on esitelty RFID-järjestelmän yleiskuvaus. Kuva 4. RFID-järjestelmän yleiskuvaus. (RFIDLabd 2015)

20 11 RFID:tä on verrattu usein viivakoodiin ja sitä voidaan pitää viivakoodin kehittyneempänä versiona. Taulukossa 1 suoritetaan RFID:n ja viivakoodin vertailua toisiinsa. Taulukon tiedot perustuvat RFID Lab Finland ry:n antamiin tietoihin. (Isomäki 2012, s. 7) Taulukko 1. RFID:n ja viivakoodin vertailua toisiinsa. RFID Lukijan ja tunnisteen välillä ei vaadita näköyhteyttä Lukuetäisyys 5-10 metriä (passiivinen UHF) Tunnisteen tietoa voidaan muuttaa kirjoittamalla Monta tunnistetta voidaan lukea samanaikaisesti Tunnistus automaattinen, ei manuaalista työtä Toimii likaisissa ja kuluttavissa ympäristöissä Vaikea väärentää RFID-tunnisteen hinta vaihtelee kalliista melko halpaan, halvimmat ovat n. 10 snt ja Erikoistunnisteiden hinnat ovat jopa euroja Voidaan käyttää varkaudenestotarkoituksiin Jokainen tunnisteen sisältävä tuote on yksilöitävissä Haastava lukea vain tietty tunniste (tähtäys), mikäli tunnisteita on paljon lähekkäin ja lukuetäisyys on pitkä. Viivakoodi Lukijan ja tunnisteen välillä vaaditaan näköyhteys Lukuetäisyys 20-30cm Vain luku mahdollista Voidaan lukea vain yksi tunniste kerrallaan Manuaalista työtä yleensä tarvitaan Voidaan suojata, mutta altis naarmuuntumiselle ja lialle Helposti kopioitavissa Viivakoodin hinta on halpa Ei sovellu varkaudenestotarkoituksiin Tavallisesti vain tuotetyyppi tunnistettavissa Yksittäisen tunnisteen lukeminen helppoa, voidaan tähdätä aina tiettyyn viivakoodiin.

RFID:n perusteita ja RFID-demo

RFID:n perusteita ja RFID-demo RFID:n perusteita ja RFID-demo Teknologiapäällikkö Sami Isomäki RFIDLab Finland ry RFID Lab Finland ry lyhyesti: voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys tarjoamme neutraalia RFID- ja NFCtietoutta

Lisätiedot

RFID-teknologia ja kulunvalvontajärjestelmät

RFID-teknologia ja kulunvalvontajärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö RFID-teknologia ja kulunvalvontajärjestelmät Aleksi Raskinen Työn tarkastaja: TkT Ari Happonen

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi. RFID:n perusteet ja käyttö liiketoiminnassa www.rfidlab.fi

Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi. RFID:n perusteet ja käyttö liiketoiminnassa www.rfidlab.fi Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi RFID:n perusteet ja käyttö liiketoiminnassa www.rfidlab.fi Oletko käyttänyt RFID:tä tänään? Bussikortti Auton avain Kulunvalvonta Lemmikki

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi. Etätunnistustekniikkaa rakennusalalla www.rfidlab.fi

Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi. Etätunnistustekniikkaa rakennusalalla www.rfidlab.fi Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi Etätunnistustekniikkaa rakennusalalla www.rfidlab.fi Oletko käyttänyt RFID:tä tänään? Bussikortti Auton avain Kulunvalvonta Lemmikki Lentokentän

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 12:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 13:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFID Lab Finland Professori Kari Tanskanen,

Lisätiedot

Radio. Frequency. Identification. (RFId) kirjastoissa. Pauli Tossavainen, 24.5.2005

Radio. Frequency. Identification. (RFId) kirjastoissa. Pauli Tossavainen, 24.5.2005 Radio Frequency Identification (RFId) kirjastoissa Pauli Tossavainen, 24.5.2005 Agenda ToP Tunniste lyhyesti Historia lyhyesti RFId:n kartta Aktiivinen tunnistetekniikka Passiivinen tunnistetekniikka /

Lisätiedot

RFID Teknologiaa Metsäteollisuudelle

RFID Teknologiaa Metsäteollisuudelle RFID Teknologiaa Metsäteollisuudelle Janne Häkli Tutkija VTT / Wireless sensors PL 1000, 02044 VTT Puhelin: +358 20 722 4117 Email: janne.hakli@vtt.fi Kaj Nummila Asiakaspäällikkö VTT / Wireless sensors

Lisätiedot

RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland

RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland 2 RFID massasovellukset UHF-passiivi HF-passiivi NFC MMID erikoissovellukset Anturi-RFID

Lisätiedot

RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA. Asko Poikela 17.3.2008

RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA. Asko Poikela 17.3.2008 RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA Asko Poikela 17.3.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ I. RFID? II. RFID & PUUTAVARALOGISTIIKKA III. METSÄTEHON RFID-HANKE IV. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Oheismateriaali: Telama, M. 2007. Hakatun

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Tampere 3.12

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Tampere 3.12 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Tampere 3.12 12:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 13:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFID Lab Finland 13:05 RFID liiketoiminnan

Lisätiedot

EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat. Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006

EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat. Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006 EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006 IDrum Kaapeliteollisuuden toimitusketjun tehostaminen RFID-ratkaisuilla Selvitystyö, EP Logistics Osallistujat

Lisätiedot

Mikä on NFC kameroissa?

Mikä on NFC kameroissa? Mikä on NFC kameroissa? Jos olet ollut ostamassa (video)kameraa äskettäin, olet luultavasti nähnyt termin NFC. Kyseessä on Near Field Communication (lähiluku) ominaisuus. Videokerhon kerhoiltaan 22.11.2016

Lisätiedot

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Kotka 20.8

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Kotka 20.8 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Kotka 20.8 12:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFIDLab Finland ry Koulutuspäällikkö, Jenna Lehtimäki, Kymenlaakson kauppakamari 12:05 RFID liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Ammattikorkeakoulu. Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Jussi Tielinen. Opinnäytetyö RFID. Teknologia, historia ja sovellukset

Tampereen Ammattikorkeakoulu. Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Jussi Tielinen. Opinnäytetyö RFID. Teknologia, historia ja sovellukset Tampereen Ammattikorkeakoulu Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Jussi Tielinen Opinnäytetyö RFID Teknologia, historia ja sovellukset Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 2011 lehtori Erkki Hietalahti

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 27.8.

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 27.8. RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 27.8. 12:00 Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Asko Puoliväli, RFIDLab Finland ry Yhteistyö yritysten ja Aalto-yliopiston välillä toimitusketjujen hallinnan

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Johdatus radiotekniikkaan. Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja

Johdatus radiotekniikkaan. Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja Johdatus radiotekniikkaan Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja Sisältö Johdanto radiotekniikkaan Epälineaarisuuden hyödyntäminen RFIDssä Esimerkkejä radiotekniikan tutkimuksesta Radiotieteen ja tekniikan

Lisätiedot

12:50 Näin asiakkaillamme case esimerkkejä RFID:stä Myyntipäällikkö Mikko Jokela/Toimitusjohtaja Jussi-Pekka Koskinen, Top Tunniste

12:50 Näin asiakkaillamme case esimerkkejä RFID:stä Myyntipäällikkö Mikko Jokela/Toimitusjohtaja Jussi-Pekka Koskinen, Top Tunniste RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 19.8 12:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFIDLab Finland ry Professori Kari Tanskanen, Aalto Yliopisto 12:05 RFID liiketoiminnan tehostajana

Lisätiedot

Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa

Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa Jouko Pakanen Prof. TKK Nykytilanne Rakennusautomaatiossa langatonta tiedonsiirtoa ei ole hyödynnetty laaja-alaisesti. Nykyteknologian puolesta se olisi jo

Lisätiedot

Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi insinööritutkintoa varten Työn valvoja: Yliopettaja Jorma Punju

Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi insinööritutkintoa varten Työn valvoja: Yliopettaja Jorma Punju TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto RFID-tekniikka ja sen sovellukset Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi insinööritutkintoa

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Hämeenlinna 13.3

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Hämeenlinna 13.3 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Hämeenlinna 13.3 11:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 12:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFIDLab Finland ry 12:05 RFID liiketoiminnan

Lisätiedot

Mika Arffman AUTOMAATTINEN OVIKELLO

Mika Arffman AUTOMAATTINEN OVIKELLO Mika Arffman AUTOMAATTINEN OVIKELLO AUTOMAATTINEN OVIKELLO Mika Arffman Opinnäytetyö Kevät 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RFID-tekniikan käyttö betonielementtien tunnistamiseen

RFID-tekniikan käyttö betonielementtien tunnistamiseen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO RFID-tekniikan käyttö betonielementtien tunnistamiseen Diplomityön aihe on hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13.12.2006 Työn

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Seinäjoki 9.3.

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Seinäjoki 9.3. RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Seinäjoki 9.3. Ohjelma: 11:30 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 12:00 Tilaisuuden avaus, yliopettaja Hannu Reinilä, SeAmk Teollisen internetin liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi?

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä Jero hola ja Ville Särkimäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Toimilaitediagnostiikassa

Lisätiedot

Idesco on turvallisten RFID-tekniikkaan perustuvien etätunnistusratkaisujen toimittaja

Idesco on turvallisten RFID-tekniikkaan perustuvien etätunnistusratkaisujen toimittaja Idesco on turvallisten RFID-tekniikkaan perustuvien etätunnistusratkaisujen toimittaja Tuotteidemme avulla parannetaan turvallisuutta ja kerätään tietoa Kulunvalvontajärjestelmissä Henkilöiden kulun seuranta

Lisätiedot

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet Konferenssin avaus RFID ja teollisen internetin mahdollisuudet Jukka Wallinheimo Toiminnanjohtaja RFIDLab Finland ry RFID ja Teollinen Internet konferenssin ohjelma

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Turku 12.3

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Turku 12.3 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Turku 12.3 12:00 Tilaisuuden avaus Professori Lauri Ojala, Turun kauppakorkeakoulu Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFIDLab Finland 12:05 RFID liiketoiminnan tehostajana

Lisätiedot

Timo Timonen

Timo Timonen Timo Timonen 26.3.2013 Tutkimuksen tausta RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen

Lisätiedot

RFID (Radio Frequency Identification)

RFID (Radio Frequency Identification) RFID (Radio Frequency Identification) Radiotaajuinen etätunnistus on menetelmä tiedon etälukuun ja -tallentamiseen käyttäen RFID tunnisteita eli tägejä RFID tunniste tai saattomuisti on pieni laite, joka

Lisätiedot

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN Mikko Jokela ToP Tunniste Oy ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId

Lisätiedot

RFIDLab Finland RFID:n uudet tuulet. Sami Isomäki Teknologiapäällikkö, RFID Lab Finland ry

RFIDLab Finland RFID:n uudet tuulet. Sami Isomäki Teknologiapäällikkö, RFID Lab Finland ry RFIDLab Finland RFID:n uudet tuulet Sami Isomäki Teknologiapäällikkö, RFID Lab Finland ry RFID Lab Finland ry lyhyesti: voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys tarjoamme neutraalia RFID- ja NFCtietoutta

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka OPINNÄYTETYÖ

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka OPINNÄYTETYÖ TEKNIIKKA JA LIIKENNE Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka OPINNÄYTETYÖ NFC-tekniikka ja testaukseen tarvittavat komponentit Työn tekijä: Pia-Maria Saloranta Työn ohjaaja: yliopettaja Antti Koivumäki

Lisätiedot

RFID. Oppimisympäristö

RFID. Oppimisympäristö RFID Oppimisympäristö Kirsti Hyppönen Opinnäytetyö Syyskuu 2017 Kone- ja tuotantotekniikka Koneautomaatio TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Koneautomaatio HYPPÖNEN KIRSTI

Lisätiedot

Kutsu. RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään

Kutsu. RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään Kutsu RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään 4.-5.6.2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto on kehittänyt yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kanssa RFID tekniikan ammatillisen

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

RFID-TEKNIIKKA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN KIRJASTOISSA

RFID-TEKNIIKKA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN KIRJASTOISSA RFID-TEKNIIKKA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN KIRJASTOISSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Automaatiotekniikan koulutusohjelma Valkeakoski, 15.08.2013 Simo Kainunkangas TIIVISTELMÄ Valkeakoski Automaatiotekniikan

Lisätiedot

SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot.

SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot. SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot. Helppokäyttöinen Kohdejohto ja suuntanuolet tunnistavat nopeasti

Lisätiedot

RFID-teknologia ja sen hyödyntäminen Case Euroports

RFID-teknologia ja sen hyödyntäminen Case Euroports RFID-teknologia ja sen hyödyntäminen Case Euroports Logis&ikkapäivä, Turun AMK 15.01.2015 Turku Jussi Nummela, TkT Riffid Oy 1 Sisältö Riffid Oy lyhyes& Mikä RFID? Case Euroports 2 Riffid Oy on vuonna

Lisätiedot

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittajana vuodesta 2002 Automaattinen tunnistaminen RFID = Radio Frequency Identification NFC = Near Field Communication

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Oulu 26.8.

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Oulu 26.8. RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Oulu 26.8. Ohjelma ja esiintyjät: 11:30 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 12:00 Tilaisuuden avaus Teknologiapäällikkö Sami Isomäki, RFIDLab Finland ry

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Hämeenlinna 4.3.

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Hämeenlinna 4.3. RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Hämeenlinna 4.3. 12:00 Tilaisuuden avaus Teknologiapäällikkö Sami Isomäki, RFIDLab Finland ry Mittaustekniikan yliopettaja Katariina Penttilä, HAMK RFIDLab Finland ry:n

Lisätiedot

Antti Tainio RFID-TUNNISTUS PAKKAUSPROSESSIIN

Antti Tainio RFID-TUNNISTUS PAKKAUSPROSESSIIN Antti Tainio RFID-TUNNISTUS PAKKAUSPROSESSIIN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalous Marraskuu 2010 TIIVISTELMÄ Yksikkö Aika Ylivieska Marraskuu 2010 Koulutusohjelma Tuotantotalous

Lisätiedot

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01 Idesco EPC Ajoneuvontunnistus C00442F 1.01 Sisältö Yleistä tunnisteiden ja lukijan toiminnasta 3 Lukijan ja tunnisteiden antennien säteilykuviot 4 Idesco EPC-lukijan asennus 5 Erikoistuulilasit 8 Ajoneuvojen

Lisätiedot

Indisputable Key-hanke

Indisputable Key-hanke Indisputable Key-hanke Janne Häkli Tutkija VTT / Wireless sensors PL 1000, 02044 VTT Puhelin: +358 20 722 4117 Email: janne.hakli@vtt.fi Kaj Nummila Asiakaspäällikkö VTT / Wireless sensors PL 1000, 02044

Lisätiedot

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID Lab Roadshow 05.03.2015 Vaasa Jussi Nummela, TkT Riffid Oy 1 Sisältö Riffid Oy lyhyes, EasyRFID- konsep, Case Euroports 2 Riffid

Lisätiedot

HAKATUN PUUTAVARAN JÄLJITETTÄVYYDEN TOTEUTTAMINEN RADIOTAAJUISILLA ETÄTUNNISTUSTEKNIIKOILLA. Miika Telama

HAKATUN PUUTAVARAN JÄLJITETTÄVYYDEN TOTEUTTAMINEN RADIOTAAJUISILLA ETÄTUNNISTUSTEKNIIKOILLA. Miika Telama HAKATUN PUUTAVARAN JÄLJITETTÄVYYDEN TOTEUTTAMINEN RADIOTAAJUISILLA ETÄTUNNISTUSTEKNIIKOILLA Sisältö RFID tunnisteet Aktiivinen - passiivinen Passiiviset LF, HF, ja UHF Haasteet & rajoitteet Aktiiviset

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Vaasa 5.3.

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Vaasa 5.3. RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Vaasa 5.3. 12:00 Tilaisuuden avaus Teknologiapäällikkö Sami Isomäki, RFIDLab Finland ry Tunnistaminen tulevaisuudessa Professori Timo Mantere, Vaasan yliopisto RFIDLab

Lisätiedot

RFID-tekniikka supermarketeissa. Tulevaisuuden näkymät

RFID-tekniikka supermarketeissa. Tulevaisuuden näkymät Emmi Hämäläinen RFID-tekniikka supermarketeissa Tulevaisuuden näkymät Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.11.2007 Tekijä(t) Emmi Hämäläinen

Lisätiedot

RFID-seminaarin ohjelma Vantaa 28.8. 8:30 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen

RFID-seminaarin ohjelma Vantaa 28.8. 8:30 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen RFID-seminaarin ohjelma Vantaa 28.8. 8:30 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 9:00 Tilaisuuden avaus Teknologiapäällikkö Sami Isomäki, RFIDLab Finland ry RFIDLab Finland ry:n palvelut Teknologiapäällikkö

Lisätiedot

RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN

RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2010 Lassi Murto & Matti Sipola RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojekäsittely Tietoliikenne

Lisätiedot

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID Lab Roadshow 12.03.2014 Turku Jussi Nummela, TkT Riffid Oy 1 Sisältö Riffid Oy lyhyes, EasyRFID- konsep, Case Euroports 2 Riffid

Lisätiedot

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID Capturing IDeas Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID 14.11.2013 Jari Ovaskainen 1 JOHTAVA RFID-TUNNISTERATKAISUJEN TOIMITTAJA Specialists in industrial RFID tags Designing, Development and Manufacturing

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ICT:n seuraava murros. Mediatilaisuus , Oulu Tutkimusprofessori Heikki Ailisto, VTT

ICT:n seuraava murros. Mediatilaisuus , Oulu Tutkimusprofessori Heikki Ailisto, VTT ICT:n seuraava murros Mediatilaisuus 3.10.2012, Oulu Tutkimusprofessori Heikki Ailisto, VTT 2 Tietotekniikan murrokset eivät ole ohi 3 Seuraava murros: Esineiden ja asioiden internet (IoT) Määritelmä:

Lisätiedot

RFID 301. Tunnisteet. Tunnisteiden erot. RFID kirjastoissa yksityiskohtaisemmin

RFID 301. Tunnisteet. Tunnisteiden erot. RFID kirjastoissa yksityiskohtaisemmin RFID 301 RFID kirjastoissa yksityiskohtaisemmin Harkittaessa RFID-järjestelmän (radio frequency identification eli radiotaajuustunnistus) hankintaa kirjastoon, päättäjien keskeisiä arviointiperusteita

Lisätiedot

TURVAVÄYLÄSEMINAARI. Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002. Jukka Hiltunen

TURVAVÄYLÄSEMINAARI. Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002. Jukka Hiltunen TURVAVÄYLÄSEMINAARI Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002 Jukka Hiltunen Miksi väylätekniikkaa? 1. luonnolliset perusteet: : kehittyneiden kenttälaitteiden ja ylemmän tason laitteiden välille

Lisätiedot

Logistiikka-ala ja tulevaisuuden tietotekniikka

Logistiikka-ala ja tulevaisuuden tietotekniikka Logistiikka-ala ja tulevaisuuden tietotekniikka Tietotekniikka ja tuottavuus 1. Suomen BKT:n vuotuinen kasvu vuosina 1995-2005 oli 4,06%. Tästä vajaa kolmannes johtui työtuntien määrän lisääntymisestä

Lisätiedot

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT Last update : 05.09.2012 LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT H. Honkanen Lyhyen matkan langattoman siirron tarkoitus on siirtää tietoa ( = dataa ) lähietäisyydellä ( alle 1m 50m ) Siirtotekniikoita

Lisätiedot

Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla

Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Vallankumouksellinen RFID Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Heikki Seppä Tekesin katsaus 249/2009 Vallankumouksellinen RFID Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Heikki

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat

RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat Heikki Seppä VTT heikki.seppa@vtt.fi Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 9/2011 RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat Heikki Seppä VTT heikki.seppa@vtt.fi

Lisätiedot

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta ACCO kulunohjaus APPARATUS sanomavälitys RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta 20.8.2014 Oy Santa Margarita SA Santa Margarita Oy ICT-ratkaisut Operatiiviset järjestelmät Mittausjärjestelmät Logistiikka

Lisätiedot

RFID-teknologian hyödyntäminen valmistavan teollisuuden toimitusketjuissa

RFID-teknologian hyödyntäminen valmistavan teollisuuden toimitusketjuissa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen RFID-teknologian hyödyntäminen valmistavan teollisuuden toimitusketjuissa Utilizing RFID-technology in supply chains of manufacturing industry Kandidaatintyö

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa

RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa Mikko Mertjärvi Toimitusjohtaja Viivakoodi Optiscan Oy 1 NOKIA NET_RFID_EGLO.PPT / 16-05-2005/ M.Parttimaa & J.Keränen Partnerit Hanke toteutettiin

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä UUSI TEKNOLOGIA VAHINKOJEN TORJUNTA ERITTÄIN TARKKA TURVALLISUUS Uusi 3M Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä HELPPOA KUIN PUHELIMEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma. Emmi Suursalmi RFID-TEKNIIKAN HYÖDYLLISYYS ALUEEN YRITYKSILLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma. Emmi Suursalmi RFID-TEKNIIKAN HYÖDYLLISYYS ALUEEN YRITYKSILLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma Emmi Suursalmi RFID-TEKNIIKAN HYÖDYLLISYYS ALUEEN YRITYKSILLE Insinöörityö 2006 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikka SUURSALMI,

Lisätiedot

Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta

Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta TransSmart-seminaari Finlandia-talo 11.11.2015 Sakari Backlund Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 1) Logistiikkapalvelujen 2) digitalisaatio

Lisätiedot

OHJE RFID - Suoraohjauskoodin muodostamiseen Toshiba SX sarjan tulostimilla

OHJE RFID - Suoraohjauskoodin muodostamiseen Toshiba SX sarjan tulostimilla OHJE RFID - Suoraohjauskoodin muodostamiseen Toshiba SX sarjan tulostimilla 1.1 Suoraohjauskoodi Suoraohjauskoodi on tulostimen ymmärtämää komentokieltä. Tyypillisesti jokaisella tulostinmerkillä on oma

Lisätiedot

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

Radiotekniikan perusteet BL50A0301 Radiotekniikan perusteet BL50A0301 1. Luento Kurssin sisältö ja tavoitteet, sähkömagneettinen aalto Opetusjärjestelyt Luentoja 12h, laskuharjoituksia 12h, 1. periodi Luennot Juhamatti Korhonen Harjoitukset

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Puhelimien Nokia 5140 ja Nokia 5140i Nokia Field Force NFC -kuorien käyttöohje. 9249001 1. painos

Puhelimien Nokia 5140 ja Nokia 5140i Nokia Field Force NFC -kuorien käyttöohje. 9249001 1. painos Puhelimien Nokia 5140 ja Nokia 5140i Nokia Field Force NFC -kuorien käyttöohje 9249001 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA OYJ ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote CC-244D vastaa Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Älypuhelimet. Sisällysluettelo

Älypuhelimet. Sisällysluettelo Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen

Lisätiedot

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Häiriöt peittävät mitattavia signaaleja Häriölähteitä: Sähköverkko 240 V, 50 Hz Moottorit Kytkimet Releet, muuntajat Virtalähteet Loisteputkivalaisimet Kännykät Radiolähettimet,

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus Ympäristön häiriöt Laite toimii suunnitellusti Syntyvät häiriöt Sisäiset häiriöt EMC Directive Article 4 1. Equipment must be constructed

Lisätiedot

Suomen haasteet ja mahdollisuudet

Suomen haasteet ja mahdollisuudet Suomen haasteet ja mahdollisuudet Placeholder for optional product photo (Delete box if not used) Ympäristömittaus ja monitorointiala kansalliseksi kehitystyöksi Kutsuseminaari Vantaalla Heurekassa 29.1.2007

Lisätiedot

EMC Säteilevä häiriö

EMC Säteilevä häiriö EMC Säteilevä häiriö Kaksi päätyyppiä: Eromuotoinen johdinsilmukka (yleensä piirilevyllä) silmulla toimii antennina => säteilevä magneettikenttä Yhteismuotoinen ei-toivottuja jännitehäviöitä kytkennässä

Lisätiedot

MATERIAALI. Leveys (W)

MATERIAALI. Leveys (W) Johdinsiteet RFID-sirulla T50RFID - ow Frequency (F) ja High Frequency (HF) Johdinsiteet RFID-sirulla tarjoavat innovatiivisen ratkaisun mm. tuotteiden, työkalujen, mittalaitteiden ja varastojen turvalliseen

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari. ToP Tunniste Oy Mikko Jokela

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari. ToP Tunniste Oy Mikko Jokela Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari ToP Tunniste Oy Mikko Jokela ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId Radio Frequency Identification Markkinasegmentit

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Datan käsittely ja tallentaminen Käytännössä kaikkien mittalaitteiden ensisijainen signaali on analoginen Jotta tämä

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät Sähkötekniikan tutkintoohjelma DI-tutkinto ja uranäkymät Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon! ITEE RESEARCH UNITS Tutkinto-ohjelman tuottajat CAS CIRCUITS AND SYSTEMS PROF. JUHA KOSTAMOVAARA

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

Tuotannon laitteiden käyttöasteen seuranta

Tuotannon laitteiden käyttöasteen seuranta Tuotannon laitteiden käyttöasteen seuranta Jaakko Yli-Luukko t95586@student.uwasa.fi 19. maaliskuuta 2017 KEY WORDS Internet of Things, esineiden Internet, teollinen Internet, datan visualisointi 1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/M02/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Uusi arjen tietoyhteiskunta Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Kriittisiä kehitystekijöitä Kuinka teknologian mahdollisuudet hyödynnetään? Miten kuljetusten tehokkuutta

Lisätiedot