KARI KIRJAVAINEN RFID-TEKNOLOGIAN KEHITYS, SENSORIT JA HYÖDYNTÄMI- NEN OLOSUHDEMITTAUKSISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARI KIRJAVAINEN RFID-TEKNOLOGIAN KEHITYS, SENSORIT JA HYÖDYNTÄMI- NEN OLOSUHDEMITTAUKSISSA"

Transkriptio

1 KARI KIRJAVAINEN RFID-TEKNOLOGIAN KEHITYS, SENSORIT JA HYÖDYNTÄMI- NEN OLOSUHDEMITTAUKSISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. maaliskuuta 2015

2 i TIIVISTELMÄ KARI KIRJAVAINEN: RFID-teknologian kehitys, sensorit ja hyödyntäminen olosuhdemittauksissa Tampereen teknillinen yliopisto Diplomityö, 55 sivua Toukokuu 2015 Tietotekniikan koulutusohjelma Pääaine: Ohjelmistotekniikka Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Avainsanat: RFID, sensori, langaton sensorijärjestelmä, olosuhdemittaus RFID eli radiotaajuinen etätunnistusmenetelmä on langaton kommunikointimenetelmä, jota käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen ja yksilöintiin tai ympäristön olosuhdetilojen mittaamiseen sensoreiden avulla. RFID ja sensorit ovat jo pitkään olleet tunnettua teknologiaa, joka on nopeasti yleistymässä. RFID- ja sensoritekniikkaa on nykyisin alettu hyödyntämään kaupallisesti eri sovelluskohteissa. Diplomityön tarkoituksena oli perehtyä RFID:n historiaan, teknologiaan, sensoreihin ja niiden järjestelmiin sekä liikkuvaan olosuhdemittaukseen. RFID ja langattomien sensoriverkkojen tulevaisuudennäkymiä pyrittiin arvioimaan maailmanlaajuisesti. Työssä käsitellään RFID-tekniikkaan liittyen myös sensorijärjestelmiä ja niiden tekniikkaa. Varsinkin langattomaan sensoriverkkoteknologiaan perustuvien sovellusten odotetaan lähitulevaisuudessa voimakkaasti kasvavan. Langattomat sensorijärjestelmät ovat verrattain uusi tieteenala. Käyttöalueita löytyy lukemattomia teollisuudesta ja ympäristön monitoroinnista kotitalouksia hyödyttäviin sovelluksiin. Työssä tarkastellaan RFIDperusteisten olosuhdemittauspilotin ja järjestelmän perusominaisuuksia ja arvioidaan niiden toimintaa sekä tutkitaan niiden hyötynäkökohtia nykyisissä sovellutuksissa.

3 ii ABSTRACT KARI KIRJAVAINEN: The Development in RFID-technology, The Sensors and The Utilization in Environmental Measurements Tampere University of Technology Master of Science Thesis, 55 pages May 2015 Master s Degree Programme in Information Technology Major: Software Engineering Examiner: Professor Hannu Jaakkola Keywords: RFID, sensor, wireless sensor system, environmental condition Radio-frequency identification (RFID) is a wireless communication method that is commonly used for observation and identification. The sensor systems use this method for measuring the environmental conditions such as temperature and humidity. RFID and sensors have a long history for being well-known technology and is quickly becoming more standardized. The technology today is becoming more available and commercially used by various application businesses. The purpose of this thesis was to examine RFID-technology from general aspects. The thesis starts with the historical aspect of RFID-technology and its revolution. The main focus in the thesis is in physical environmental measurements and studying how wireless sensor systems can utilize them. Also the possible future prospect is being studied. The thesis studies RFID-technology also in relation to the sensor systems. Wireless sensor network-based applications are expected to grow strongly in the near future. Sensors and RFID-technology are well-known but the wireless sensor systems are relatively new field of science. The sensor systems can be utilized in many different areas for monitoring and measuring purposes. This study examines one pilot project that is featuring the implementation of sensor system for measuring the environmental conditions. The study explores aspects that are beneficial for the current and future application development.

4 iii ALKUSANAT Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä/ laitoksella syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. Haluan kiittää työni toimeksiantajaa, joka on antanut mahdollisuuden diplomityöni toteuttamiseen. Kiitokset esitän myös diplomityöni ohjaajalle ja tarkastajalle Hannu Jaakkolalle rakentavista seikoista ja korjausehdotuksista läpi työn. Haluan myös kiittää ystäviäni ja perhettäni opintojeni aikana saadusta kannustuksesta ja tuesta. Porissa, Kari Kirjavainen

5 iv SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO RFID-HISTORIA Alkuajoista 1990-luvulle Nykyisyys luvuilla RFID-TEKNOLOGIAKATSAUS Tunnisteet Aktiivinen tunniste Passiivinen tunniste Puolipassiivinen tunniste Lukija Taustajärjestelmä ja ohjelmistot Taajuusalueet Muistit Tehonsyöttö ja fysikaalinen toiminta Yhdistämistavat radiorajapinnassa Standardointi NFC:n käyttö älypuhelimisssa SENSORIT JA SENSORIJÄRJESTELMÄT Sensorit ja rakenne Sensoriverkot ja järjestelmät Kiinteistöautomaatio, tiedonsiirto ja väylät Yhteydet ja kommunikointi Yleiset käyttökohteet Teollinen ja kaupallinen sektori Kodin automaatio ja elektroniikka Kulkuvälineiden automaatio Maatalousala Logistiikka, kuljetukset ja tuotanto Terveydenhuolto Pelastustoiminta Sotilaskäyttö ja muita sovellusalueita OLOSUHDEMITTAUS Mittausjärjestelmän toiminta Mitattavat ympäristösuureet ja anturit NFC-teknologian käyttö Mobiiliohjelmistot ja pilvipalvelu Mittauspilottien tuloksista Parannuskohteita ja hyötyseikkoja TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT... 46

6 6.1 Kehityssuunta laitteistoista ohjelmistoihin Kehityssuuntana marginaaliset toimialat Kehityssuuntana pilvisovellukset Kehityssuuntana anturisovellukset Huomioitavaa RFID:n teknologian kehityskulusta Sensorijärjestelmien kehitysnäkymistä JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET v

7 vi KUVALUETTELO Kuva 1. RFID-järjestelmän perusrakenne (Rftrend 2014)... 5 Kuva 2. RFID-tunnisteiden kokojen ja mallien kehitystä. (Landt 2005, s. 10)... 7 Kuva 3. RFID:n historian aikajaksotus. (Seppä 2011; Microsoft 2014)... 8 Kuva 4. RFID-järjestelmän yleiskuvaus. (RFIDLabd 2015) Kuva 5. Tunnisteiden toiminnallisuusvertailu (RFIDLabd 2015) Kuva 6. Sensoreita olosuhdemittauksiin (TUTWSN -mittausverkko 2009) Kuva 7. Langattomien verkkoteknologioiden ryhmittely. (Hännikäinen 2010) Kuva 8. Yleiskuvaa sensoriverkon kommunikaatiosta. (Soini 2009) Kuva 9. Langattomien sensoriverkkojen sovellusarkkitehtuuri (Hännikäinen 2010) Kuva 10. Olosuhteiden mittaustietojen keräys, valvonta, tallennus ja kontrollointi (Green ICT 2014) Kuva 11. NFC-tekniikkaa sisältäviä lämpötilan ja kosteuden mittausantureita (Green ICT 2014) Kuva 12. Anturin tietoja mobiiliohjelmiston näytöllä. (Technosoft 2014) Kuva 13. Mobiilisovelluksen näytön tietoja ja käyriä lämpötiloista ja kosteudesta. (Track It 2014) Kuva 14. Ensimmäisen pilotin lämpötila- ja kosteuskäyrät (Green ICT 2014) Kuva 15. Toisen pilotin lämpötila- ja kosteuskäyrät (Green ICT 2014)... 42

8 vii LYHENTEET JA MERKINNÄT Bluetooth Avoin standardi laitteiden väliseen langattomaan radiokommunikointiin lähietäisyydeltä CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations CMOS DOS EAS EEPROM EHS EIB EPC ERP Gen 2 HF Complementary Metal Oxide Semiconductor Denial-of-Service Electronic article surveillance Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory European Home Systems European Installation Bus Electronic Product Code Enterprise resource planning UHF Generation 2 standardi High frequency, korkea taajuus IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, kansainvälinen tekniikan alan järjestö IEEE IEC IFF Standard for low-rate wireless personal area networks, standardi vähäkuormitteisille langattomille henkilökohtaisille alueverkoille International Electrotechnical Commission Identification friend or foe ISM Industrial, Scientific and Medical, maailmanlaajuinen radiotaajuuskaista ISO International Organization of Standards, kansainvälinen standardisoimisjärjestö

9 viii ITU International Telecommucation Union, kansainvälinen televiestintäliitto LF LON LR-WPAN NFC RF RFID RO RTLS RW SRAM TIRIS UHF Wi-Fi WLAN WORM WPAN WSN Low frequency, matala taajuus Local Operating Network Low-Rate Wireless Private Area Network Near Field Communication, lähitunnistustekniikka Radio-frequency, radiotekniikka Radio-frequency identification, tunnistus käyttäen radiosignaalia Read-only, lukumuisti Real-time location system, reaaliaikainen paikannusjärjestelmä Read/Write, luku ja kirjoitusmuisti Static random-access memory Texas Instruments Registration and Identification System Ultra High Frequency, ultra korkea taajuus Wireless Fidelity Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko Write-once-read-many, kirjoitus ja lukumuistityyppi Wireless Personal Area Network Wireless Sensor Network, langaton anturiverkko

10 1 1. JOHDANTO Tässä luvussa käsitellään diplomityön aiheen taustoja, määritetään toteutetun työn tavoitteet ja asetetut rajaukset sekä esitellään diplomityön rakenne. Työn rakenne koostuu useasta kokonaisuudesta, kuten RFID:n (Radio-frequency identification) historiasta, RFID-teknologian teoriasta, sensoriverkoista, olosuhdemittauspilotin toiminnasta, RFID:n ja sensorijärjestelmien tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Tämä diplomityö tehdään suurimmalta osalta kirjallisuuteen perustuvana tutkimuksena. Kirjallisuutta on etsitty perinteisten hakukoneiden ja muun muassa eri hakukoneiden, kuten Googlen ja Yahoon avulla. RFID-teknologiasta ja sensoriverkoista on kirjoitettu useita suomalaisia opinnäytetöitä ja alan perusteoksia sekä siitä löytyy paljon verkkolähteitä ja dokumentteja. Varsinaisesti olosuhteiden mittaamisesta ja sen järjestelmistä ei tietoa ole vielä paljon saatavilla ja kyseisen tiedon saatavuus on vielä haasteellista. RFID-tekniikasta on myös kirjoitettu paljon kirjoja. Sensoriverkoista on kirjoitettu joitain englanninkielisiä kirjoja. Työssä käytettyjen kirjallisten teosten heikkous on kuitenkin se, että tietty osa niistä on julkaistu jo lähes 5-10 vuotta sitten, joten etenkin kaupallisista asioista kertovia tietoja ei voi pitää kovin luotettavina lähteinä. Nykytilanteessa RFID:n ja sensoreiden perustekniikka ei ole paljoa muuttunut, sillä monet jo luvun alkupuolella käyttöön otetuista standardeista ovat vielä luotettavia. Viime vuosikymmeninä automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun järjestelmät ovat lisääntyneet huomattavasti yhä useammilla sovellusalueilla. Automaattisiksi tunnistuksen ja tiedonkeruun järjestelmiksi luetaan: viivakoodi, tekstintunnistus, biometrinen tunnistus, sirukortit ja radiotaajuinen etätunnistus eli RFID. Lisäksi sensoreiden ja niiden verkkojen avulla voidaan kerätä tietoa eri seikoista, kuten ympäristöarvoista lämpötila, kosteus, valoisuus tai hiilidioksidipitoisuus. Sensoreiden ja RFID:n avulla voidaan seurata ja suorittaa nykyään liikkuvaa olosuhteiden mittausta tai vaikkapa perinteisesti kulunvalvontaa. Kyseisiä järjestelmiä tapaa muun muassa teollisuudessa, kiinteistöissä, maataloudessa, logistiikan ja materiaalivirtojen hallinnassa ja kaupoissa. Tunnistuksia voidaan tehdä tuotteilla, eläimillä, ihmisillä biologissa passeissa tai mitata lämpötiloja, ilman kosteutta tai hiilidioksidipitoisuutta antureilla. Tässä diplomityössä keskitytään RFID:n ja langattomiin sensorijärjestelmiin. Työssä pyritään tarkastelemaan RFID:n ja sensoreiden avulla tapahtuvaa liikkuvaa olosuhdemittausta ja arvioida tulevaisuuden näkökulmia ja hyötykäyttöä. RFID on radioaaltoja hyväksikäyttävä langaton kommunikointitekniikka, jota käytetään tunnistamaan tunnisteella merkittyjä esineitä tai ihmisiä yksilöinä. RFID:tä on jo pit-

11 2 kään pidetty viivakoodien korvaajana parempien ominaisuuksien takia. Toistaiseksi kuitenkin viivakoodien halpa hinta pitää sen silti vielä käytössä. RFID-teknologian markkinaosuus kuitenkin kasvaa vuosi vuodelta ja monet yrityksetkin käyttävät jo RFID:tä ja sensoreita eri tarkoituksiin, kuten tuotantoketjun seuraamiseen, kulunvalvontaan tai olosuhteiden ympäristöolojen valvontaan kiinteistöissä. Työn historiaosuuden tarkoituksena on antaa yleinen käsitys RFID:n synnystä alkuajoilta 1930-luvulta ja siitä, kuinka RFID-tekniikka on kehittynyt nykypäivään mennessä. RFID-teknologian teoriaosuuden jälkeen lukijalla pitäisi olla ymmärrys perinteisten järjestelmien eri komponenteista, niiden toiminnasta, ominaisuuksista, kuten tunnisteiden tyypeistä, taajuusalueista ja fysikaalisista seikoista. Sensorijärjestelmien teoriaosuuteen kuuluvat mm. sensoriverkot, tiedonsiirto ja kommunikointi. Teknologia- ja sensorien teoriaosuuksissa on myös käytössä olevien standardien esittelyä sekä lopuksi sensoriverkkojen yleisiä käyttökohteita. Olosuhdemittaus-luvun tavoite on havainnollistaa RFID-tekniikan teorioita liikkuvissa olosuhdemittauksissa. Luvussa perehdytään esimerkin avulla, kuinka olosuhdemittausjärjestelmät käytännössä toimivat. Osiossa tarkastellaan muun muassa mittausjärjestelmän komponentteja ja niiden toimintaa. Käytännön esimerkkikohteessa esitetään liikkuvasta kuljetuksen tai kiinteistön pilotin olosuhdemittauskohteesta selvitystä. Tehdään myös havaintoja, kuinka tietoa kerätään NFC-puhelimella ja sensorijärjestelmä toimii ja arvioidaan sen hyötynäkökohtia. Tulevaisuuden kehitysnäkymät-luvussa arvioidaan RFID:n ja sensorijärjestelmien nykytilaa ja pohditaan mitä eri suuntauksia voisi muodostua tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti. Luvussa tarkastellaan mahdollisia kehityssuuntauksia ja niiden jakautumista eri toimialoille ja markkinoille sekä mille aloille RFID-tekniikan sovellutukset ovat asettuneet. Luvussa pohditaan, mitkä sektorit voisivat olla markkinoiden kannalta potentiaalisia hyötyjiä tulevaisuudessa. Luku 1 toimii diplomityön johdantona. Luvussa käsitellään työn taustoja, tavoitteet ja rajaukset sekä työn rakenne. Luvussa 2 tehdään katsaus RFID:n historiaan: mistä RFID alkoi ja mitkä olivat tärkeimmät seikat sen tekniikan historiassa. Luvussa 3 ja 4 käydään läpi RFID:n teknologiaosuus ja sensorijärjestelmien rakenne. Niissä esitellään järjestelmät, niiden osat ja tyypit, tunnisteiden käyttötaajuudet ja niiden muistit, fysikaaliset seikat, NFC sekä kansainväliset standardit. Luvussa 5 sovelletaan käytännön esimerkkinä liikkuvaa olosuhdemittausta havainnollistamalla sitä RFID:n ja sensoriperusteisen olosuhdejärjestelmän avulla. Luvussa 6 tarkastellaan RFID:n tämän hetken kaupallisen tilanteen laajuutta maailmanlaajuisesti ja kehityssuuntauksia sekä otetaan kantaa myös sensoriverkkojen kehitysnäkymiin tulevaisuudessa. Luvussa käsitellään muun muassa yleisimpiä sovellusaloja ja kaupallisia näkemyksiä tulevaisuudessa. Luvussa 7 esitetään diplomityön johtopäätökset.

12 3 2. RFID-HISTORIA Luvussa käsitellään yleisellä tasolla, kuinka kyseinen tekniikka on kehittynyt alkuajoista 1930-luvulta nykypäivään 2010-luvulle. Selvennökseksi luvusta on luotu ja esitetty aikajaksotus RFID-historian kulusta tämän osion lopulla. 2.1 Alkuajoista 1990-luvulle Ensimmäiset RFID-järjestelmät, joissa on käytetty lähettimiä ja kyseisen lähettimen tunnistamiseen tarkoitettua havainta-laitteistoa, pystytään sijoittamaan toisen maailmansodan läheiseen aikaan luvuille. Tekniikan juuret liittyvät vuoteen 1935, jolloin lentokoneita ja -aluksia havaitseva tutka keksittiin. (RFIDLab 2014) Varsinaisen RFID-tekniikan alkulähdettä on kuitenkin vaikea määrittää tarkasti. Perinteisen tutkan ongelmana oli, että vaikka laite havaitsikin lähestyvät lentokoneet, ei siinä pystynyt erottamaan omia ilma-aluksia vihollisen sotakoneista. Kyseiseen ongelmaan kehitettiin ensimmäinen RFID-tekniikkaa muistuttava järjestelmä, ns. Identification friend or foe eli IFF, johon kuuluivat omien joukkojen lentokoneissa oleva lähetin ja maassa oleva radioasema. Radioasema lähetti signaalin lähestyvän lentokoneen suuntaan, jolloin lentokoneen lähetin signaalin saatuaan alkoi lähettää omaa signaalia takaisinpäin, jolloin maassa pystyttiin tunnistamaan lentokone omaksi koneeksi. (RFID- Lab, 2014). Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948 Harry Stockman julkaisi tieteellisen julkaisun kyseisestä point-to-point-kommunikointitekniikasta. Tämä julkaisu on ensimmäisiä RFID:n syntyyn vaikuttaneista teoksista. (Hunt et al. 2007, s. 53). Tosin Neuvostoliitossa alettiin soveltaa RFID:n vakoilukäyttöä jo vuodesta (Seppä 2011, s. 5) 1960-luvulla RFID:n teorian kehitys jatkui ja tuolloin suoritettiin ensimmäisiä kenttätestejä. Niitä tehtiin pääasiassa elektromagneettisen säteilyn sekä RFID-innovaatioiden teorian tutkimisella. Huomattavia teoksia ovat tässä asiassa R.F. Harringtonin elektromagneettista säteilyä tarkastelevat tutkimukset Field Measurements Using Active Scatterers ja Theory of Loaded Scatterers, jotka ovat tehty vuosina Itse RFID-innovaatioihin liittyviä julkaisuja ovat muun muassa Robert Richardsonin Remotely activated radio frequency powered devices vuodelta 1963, ja J. H. Vogelman Passive data transmission techniques utilizing radar beams vuodelta (Landt 2001, s. 4; 2005, s. 9)

13 4 Samaisella vuosikymmenellä kenttätestien lisäksi tehtiin yksittäisiä kaupallisia sovelluksia. Tuolloin perustettiin yrityksiä, kuten Checkpoint ja Sensormatic. Checkpointin tarkoituksena oli kehittää vähittäiskauppoihin ja myöhemmin myös muun muassa kirjastoihin varkaudenestoon pyrkiviä ratkaisuja, jotka käyttäisivät hyväkseen radioaaltoja. EAS-varkaudenhavaitsemisjärjestelmissä (Electronic article surveillance) käytettävät tunnisteet sisälsivät yhden bitin verran muistia ilmaisemaan, onko kyseinen tuote ostettu vai varastettu. EAS-järjestelmäratkaisut eivät näin ollen kuulu RFID:n piiriin, koska ne eivät kykene erottamaan tuotteita toisistaan. EAS-järjestelmät voivat havaita ainoastaan tunnisteen aktiivisen paikallaolon. (Landt 2001, s. 4; 2005, s. 9) Seuraavilla vuosikymmenillä luvuilla tapahtui RFID-tekniikan kaupallistuminen. RFID-tekniikan kehitys alkoi kasvaa voimakkaasti. Yritykset, akateemiset instituutiot ja hallinnolliset virastot alkoivat kiinnostua RFID:stä. Vuosikymmenellä tehtiin ja julkaistiin tutkimuksia. Alfred Koellen, Steven Deppin and Robert Freymanin tekivät tutkimuksen nimeltään Short-Range Radio- Telemetry for Electronic Identification Using Modulated Backscatter vuonna Tämä aloitti passiivisten RFIDtunnisteiden kehityksen. (Landt 2001, s. 4; 2005, s. 9) Yhdysvallat ja sen hallinto aloitti tutkimukset kulkuvälineiden tunnistamiseksi luvun lopussa alettiin tehdä tutkimuksia tietokoneiden ja tietojenkäsittelyn käyttöä RFID-tunnistustekniikassa. Nämä tutkimukset ovat mahdollistaneet myöhemmin kätevän ja taloudellisen tavan kerätä ja hallita informaatiota tietokonejärjestelmissä. (Hunt et al. 2007, s. 27) Varsinaisesti 1980-luvulla ilmestyivät ensimmäiset kaupalliset RFID-sovellukset ja passiiviset tunnisteet. Passiiviset tunnisteet käyttivät CMOS-teknologiaa (Complementary Metal Oxide Semiconductor), joka käytti energialähteenä sähkömagneettista induktiota lukijasta, eikä näin ollen tarvittu erillistä virtalähdettä. Ensimmäiset passiiviset tunnisteet toimivat taajuusalueella 100 khz khz. (Seppä 2011, s. 5-6) Vuosikymmenellä RFID-sovellukset olivat pitkälti hyvin yksinkertaisia, jotka sisälsivät maataloudessa karjan yksilötunnistusta, tuotteiden kuljetuksen hallintaa ja henkilöiden kulunvalvontaa. (Hunt et al. 2007, s. 28) Ensimmäinen kaupallinen tietullijärjestelmä, jossa käytettiin RFID-tekniikkaa, otettiin käyttöön Euroopassa ja Norjassa vuonna Nämä järjestelmät olivat vuosikymmenellä lähes aina sovelluskohtaisia. Kaupallista kilpailua alalla oli aika vähän, minkä vuoksi kehitys hidastui ja järjestelmien hinnat pysyivät korkeina. (Landt 2005, s. 10). Tärkein syy johtui tekniikasta, LF-taajuusalueella toimivat RFID-tunnisteet edellyttivät usean kierroksen pituisia lankakäämejä. Tämän vuoksi etätunnisteet olivat erittäin kalliita. (Seppä 2011, s. 6)

14 lukua voidaankin pitää alkavan RFID-tekniikan kokeiluvuosikymmenenä. Tänä aikajaksona havaittiin tekniikan rajoitukset ja myös sen liian kallis hinta. Tietyissä erityissovelluksissa tekniikka lopullisesti vakiintui. Tämä aiheutti uuden HF-taajuisen tekniikan kehitystyön alkamisen. Vuosikymmentä voidaan pitää innovaatiomielessä vaatimattomana, mutta 1980-luku oli välttämätön pioneerivaihe, jonka vuoksi RFIDtekniikka herätti kiinnostusta ja kehitys jatkui kokeilujen myötä. (Seppä 2011, s. 6) 1990-luvun aikana RFID-tekniikan kehittyminen liittyi pääosin laajeneviin tietullisovelluksiin Yhdysvalloissa (Landt 2001, s. 5) sekä HF-tunnisteiden käyttöönottoon, koska ymmärrettiin, että taajuutta nostamalla ja korvaamalla lankakäämi ns. etsausprosessilla, joka tapahtui kemiallisesti syövyttämällä haluttuun muotoon valmistetulla antennilla. Tämä aiheutti sen että tunnisteiden kokoa ja hintaa pystyttiin alentamaan. Perinteiseksi HF-taajuudeksi vakioitui 13,56 MHz, joka myös nosti tunnisteiden lukuetäisyyttä LFtunnisteiden noin 10 cm:stä peräti yhteen metriin. (Seppä 2011, s. 6) Vuosikymmenen aikana Yhdysvalloissa RFID-tekniikka otettiin käyttöön monenlaisissa sovelluksissa. Varsinkin tietullisovellukset pystyivät huomaamaan autojen tunnisteet eri nopeuksissa moottoriteillä. Ensimmäinen tällainen elektroninen tietullijärjestelmä otettiin käyttöön Oklahomassa vuonna Lisäksi eri standardien käyttö alettiin havaita sovellusten lukijoiden avulla. (Landt 2005, s. 10) Kuvassa 1 on esitetty perinteinen RFID-järjestelmä yhdistettynä tietokoneeseen. Kuva 1. RFID-järjestelmän perusrakenne (Rftrend 2014) RFID alkoi olla kovassa käytössä ja lisääntynyt merkittävästi myös muilla kaupallisilla ja teknisillä aloilla. Esimerkiksi voidaan mainita puolijohteiden valmistajayrityksen

15 6 Texas Instrumentsin kehittämä TIRIS-järjestelmä (Texas Instruments Registration and Identification System). Tämä järjestelmä kehitti ratkaisuja muun muassa auton käynnistyksenestoon, kulkuneuvojen kulunvalvontaan sekä laskettelupassijärjestelmiin. Lukuisat sovellusalat ja tekniikan kehityksen hidastuminen aiheuttivat myös tarpeen tekniikan standardoinnille. Standardointiorganisaatioita ovat mm. CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), ISO (International Organization of Standards) ja Auto-ID Center. Nämä organisaatiot alkoivat julkaista standardeja ja suosituksia HF-taajuuksiin. (Hunt et al. 2007, s ) Vuosikymmenen lopulla vuonna 1999 perustettiin standardointiorganisaatio Auto-ID Center ja kyseisen organisaation tehtävänä oli myös luoda maailmanlaajuinen numerointijärjestelmästandardi EPC (Electronic Product Code) ja kehittää siihen läheisesti liittyvää teknologiaa. Tämä numerointistandardi oli tarkoitettu lähinnä kansainvälisiin avoimiin logistiikkaketjuihin. Auto-ID Center kehitti numerointijärjestelmän kattamaan tiedonsiirtoprotokollan ja tunnisteen tietosisällön. Auto-ID Center kehitti lisäksi verkkoinfrastruktuurin palvelemaan tiedon varastointia ja siirtoa globaalisti eri toimijoiden välillä. (RFIDLabb 2014). 2.2 Nykyisyys luvuilla 2000-luvulla UHF-antennien hyödyntäminen alkoi taloudellisesti. Ensimmäiset UHFantennit (Ultra High Frequency) tosin kehitettiin jo 1990-luvulla. HF-tekniikka oli toimiva ja standardoitu, alkoi Auto-ID Center standardoida UHF-tekniikkaa logistiikkasovelluksiin. Auto-ID Centerin tavoitteena oli minimoida EPC-koodilla varustettujen tunnisteiden muistin määrä 96 bittiseen standardiin. Tämän arvioitiin riittävän jokaisen maailmassa myytävän tuotteen, paketin ja lavan merkitsemiseen. Toisena tavoitteena alettiin edellä mainittua standardointia käyttää myös mahdollistamaan useiden, jopa tuhannen tunnisteen lukemisen samanaikaisesti. Tärkein asia ei ollut lisämuistissa tai tiedon salauksessa. Päätavoitteena oli edullinen ja kertakäyttöinen tunniste logistiikkasovelluksia varten. (Seppä 2011, s. 7) Tällä vuosikymmenellä RFID-tekniikan kehitys eteni myös siihen, että tunnisteissa oli integroituja komponentteja jäljellä vain CMOS-mikropiiri ja antenni. Tunnisteiden koko alkoi vaikuttaa teknisiin seikkoihin. Antennin ja tunnisteen koko tulivat riippuvaisiksi toisistaan. Tämän johdosta mahdollistui pienempien tunnisteiden kehittäminen ja niiden liittäminen tarraan, jonka pystyi laittamaan esimerkiksi autojen tuulilaseihin ja tuotepakkauksiin. (Landt 2005, s. 11)

16 7 Kuva 2. RFID-tunnisteiden kokojen ja mallien kehitystä. (Landt 2005, s. 10) Vasemmalla kuvassa 2 on esitetty 12-bittinen RO-tunniste (Read-only) vuodelta 1976, jossa on CMOS-mikropiiri varustettuna paksulla kalvovastuksella. Keskellä on 128- bittinen RO-tunniste vuodelta 1987, jossa on CMOS-piirin lisäksi ulkoisia komponentteja. Oikealla kuvassa on 1024-bittinen RW-tunniste (Read/Write), jossa on integroitu CMOS-piiri vuodelta (Landt 2005, s. 10) 2000-luku on merkittävin vuosikymmen RFID-historiassa. Passiiviset tunnisteet (HF ja UHF) ovat vakiinnuttaneet asemansa. Kirjastot alkoivat soveltaa myös HF-tekniikkaa, jota oli jo aiemmalla vuosikymmenellä käytetty matkalipuissa ja kulunvalvonnassa. Auto-ID Centerin kehitystyön lisäksi toinen merkittävä asia oli, että amerikkalainen kauppaketju Walmart aloitti laajat RFID-testaukset vuosina Todellinen buumi alkoi, kun RFID-teollisuus alkoi käyttää UHF-tunnisteita yhä enemmän ja maailmalla käynnistyi useita pilotteja. (Seppä 2011, s. 7) Tunnisteiden komponenttien hinnat muuttuivat edullisemmaksi ja hinnat laskivat edelleen. EPC-standardin julkistamisen jälkeen RFID:n käyttäminen eri sovellusalueilla lisääntyi kuten toimitusketjun, logistiikan ja tuotteen valvonnassa. Kauppaketju Wal- Mart ja USA:n puolustusministeriö alkoivat hyödyntää toimissaan RFID-tekniikkaa vuonna 2003, jolloin tekniikan markkinat lähtivät voimakkaaseen kasvuun. (Hunt et al. 2007, s. 29)

17 8 Vuosikymmenellä EPC-standardin mukaisia etätunnistimia alettiin tutkia laajamittaisesti monenlaisissa logistisissa ongelmissa. Myös auto- ja lentokoneteollisuus aloitti useita pilotteja laitteiden, kuljetusalustojen ja osien merkkaamiseksi. Vasta vuosina EPC-standardia alettiin käyttää laajamittaisesti, koska yritykset jäädyttivät RFIDpilotteja ja jäivät odottamaan edullisia etätunnisteita. (Seppä 2011, s. 7) Kuvassa 3 on selvitys RFID:n historian aikajaksoista ja kuvassa on nähtävissä kehityksen eteneminen eri vuosikymmenittäin Teorian kehitystyö Yleinen kiinnostus tekniikkaa kohtaan nousee Kaupallisten sovellusten lisääntyminen Tekniikkaan vaikuttaa IImaailmansota HFtaajuuden kehitys ja käyttöönotto UHFtaajuuden kehitys ja käyttöönotto Ensimmäiset kaupalliset sovellukset Passiivisten tunnisteiden kehitys Passiivisten tunnisteiden käyttöönotto Tekniikan standardoinnin aloittaminen IFFjärjestelmä RFIDmarkkinoiden nousu Point-to pointtekniikan kehitys EASjärjestelmä Kehitys tietokoneiden yhdistämiseksi RFIDjärjestelmiin Integroitu CMOSmikropiiri tunnisteissa Tekniikan laaja hyödyntäminen tietulli-, kulunvalvonta- ja eläintunnistusjärjestelmissä Tekniikan vakiintuminen NFC:n kehitys Kuva 3. RFID:n historian aikajaksotus. (Seppä 2011; Microsoft 2014) Kehityskulku ja RFID-teknologian yleistyminen maailman väestön keskuudessa on aiheuttanut paljon kysymyksiä tekniikan eettisyyden ja uhkiin liittyvissä asioissa, koska tunnisteiden lukuetäisyys oli kasvanut merkittävästi. Ohjelmistojen suunnitteluun, järjestelmien ylläpitämiseen, mikropiirien ja antennien muotoiluun sekä tiedon salaamiseen on alettu panostamaan enemmän. (Cormode 2006) Toisaalta RFID ei ole merkittävä uhka yksityisyydelle, kun sitä verrataan muihin teknologioihin, kuten internet, matkapuhelimet, pankkikortit, kameravalvonta, satelliittipaikannus ja turvatarkastukset lentokentillä. Nykytilanteessa RFID-järjestelmiä valvotaan ja seurataan niin, että ihmisistä kerättyjä tietoja ei voi väärinkäyttää. Mahdollisesti tuotteisiin pitkät lukuetäisyydet pitää tuhota tai deaktivoida esim. ostostapahtuman yhteydessä. Kaikissa etätunnistukseen liittyvissä asioissa, tuotteissa tulee olla tästä informoiva merkintä. Kauppojen on informoitava asiakkaitansa mahdollisista tietoturvaongelmista, jos etätunniste jätetään aktiiviseksi. RFID:tä on käytetty yleisesti jo yli 30 vuotta. Tänä aikana on sattunut vain jotain väärinkäytöstapauksia, joten RFID-käytön myötä esimerkiksi auton varastaminen on vaikeutunut. (Seppä 2011)

18 RFID-historiaosuuden jälkeen tässä diplomityössä siirrytään teknologiaosuuteen, jossa paneudutaan tarkemmin muun muassa tunnisteisiin, laitteisiin, ohjelmistoihin, taajuusalueisiin, fysikaalisiin seikkoihin, standardointeihin ja NFC-tekniikkaan. 9

19 10 3. RFID-TEKNOLOGIAKATSAUS Tämän luvun tarkoituksena on esittää RFID-järjestelmien eri komponentteja, tutkitaan millä taajuuksilla kommunikointi eri komponenttien välillä tapahtuu ja minkälainen muisti on tunnisteilla. Keskeisimmät RFID-järjestelmän komponenteista koostuvat RFID-lukijasta, RFIDtunnisteesta sekä oheisohjelmista, joiden avulla tunnistetietoa hyödynnetään halutulla tavalla. Väli- ja taustaohjelmistoilla voidaan hallita tietoja. Lisäksi järjestelmään kuuluvat lukijaan tarvittaessa yhdistettävät antennit sekä tietokone oheisohjelmia ja tunnistetiedon käsittelyä varten. Kuvassa 4 on esitelty RFID-järjestelmän yleiskuvaus. Kuva 4. RFID-järjestelmän yleiskuvaus. (RFIDLabd 2015)

20 11 RFID:tä on verrattu usein viivakoodiin ja sitä voidaan pitää viivakoodin kehittyneempänä versiona. Taulukossa 1 suoritetaan RFID:n ja viivakoodin vertailua toisiinsa. Taulukon tiedot perustuvat RFID Lab Finland ry:n antamiin tietoihin. (Isomäki 2012, s. 7) Taulukko 1. RFID:n ja viivakoodin vertailua toisiinsa. RFID Lukijan ja tunnisteen välillä ei vaadita näköyhteyttä Lukuetäisyys 5-10 metriä (passiivinen UHF) Tunnisteen tietoa voidaan muuttaa kirjoittamalla Monta tunnistetta voidaan lukea samanaikaisesti Tunnistus automaattinen, ei manuaalista työtä Toimii likaisissa ja kuluttavissa ympäristöissä Vaikea väärentää RFID-tunnisteen hinta vaihtelee kalliista melko halpaan, halvimmat ovat n. 10 snt ja Erikoistunnisteiden hinnat ovat jopa euroja Voidaan käyttää varkaudenestotarkoituksiin Jokainen tunnisteen sisältävä tuote on yksilöitävissä Haastava lukea vain tietty tunniste (tähtäys), mikäli tunnisteita on paljon lähekkäin ja lukuetäisyys on pitkä. Viivakoodi Lukijan ja tunnisteen välillä vaaditaan näköyhteys Lukuetäisyys 20-30cm Vain luku mahdollista Voidaan lukea vain yksi tunniste kerrallaan Manuaalista työtä yleensä tarvitaan Voidaan suojata, mutta altis naarmuuntumiselle ja lialle Helposti kopioitavissa Viivakoodin hinta on halpa Ei sovellu varkaudenestotarkoituksiin Tavallisesti vain tuotetyyppi tunnistettavissa Yksittäisen tunnisteen lukeminen helppoa, voidaan tähdätä aina tiettyyn viivakoodiin.

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Anne-Mari Valtonen MOBIILIN LÄHIMAKSAMISEN MAHDOLLISUUDET

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Anne-Mari Valtonen MOBIILIN LÄHIMAKSAMISEN MAHDOLLISUUDET POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Anne-Mari Valtonen MOBIILIN LÄHIMAKSAMISEN MAHDOLLISUUDET Opinnäytetyö Kesäkuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN

RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2010 Lassi Murto & Matti Sipola RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojekäsittely Tietoliikenne

Lisätiedot

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Automaatiotekniikan laboratorio Miika Telama Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Lisätiedot

RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat

RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat Heikki Seppä VTT heikki.seppa@vtt.fi Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 9/2011 RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat Heikki Seppä VTT heikki.seppa@vtt.fi

Lisätiedot

Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla

Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Vallankumouksellinen RFID Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Heikki Seppä Tekesin katsaus 249/2009 Vallankumouksellinen RFID Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Heikki

Lisätiedot

LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA

LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Liiketoiminnan logistiikka Timo Aatola LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA Opinnäytetyö 2006 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

Tavarakuljetusten seuranta TASKU

Tavarakuljetusten seuranta TASKU ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 4059/02 Tavarakuljetusten seuranta TASKU Jani Granqvist, VTT/RTE Antti Permala, VTT/RTE Johan Scholliers, VTT/TUO Harri Rauhamäki, TTKK/LIKU Juha Laakso, SCC Viatek Mika

Lisätiedot

ETÄTUNNISTIMIEN SOVELLUKSET LIIKENNETELEMATIIKASSA ESISELVITYS. Muistio 2.8.2003

ETÄTUNNISTIMIEN SOVELLUKSET LIIKENNETELEMATIIKASSA ESISELVITYS. Muistio 2.8.2003 ETÄTUNNISTIMIEN SOVELLUKSET LIIKENNETELEMATIIKASSA ESISELVITYS Muistio 2.8.2003 ESIPUHE Etätunnistimien sovellukset liikennetelematiikassa muistio laadittiin liikenne- ja viestintäministeriön Liikennetelematiikan

Lisätiedot

Eemeli Merisalo. Sensoriverkot. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (AMK) Tietotekniikka. Insinöörityö

Eemeli Merisalo. Sensoriverkot. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (AMK) Tietotekniikka. Insinöörityö Eemeli Merisalo Sensoriverkot Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 16.4.2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Eemeli Merisalo Sensoriverkot 38 sivua 16.4.2015

Lisätiedot

SYNERGIOIDEN SAAVUTETTAVUUS AUTOMAATTISESSA MITTARIN- LUENNASSA SÄHKÖ-, KAUKOLÄMPÖ- JA VESIHUOLTOYHTIÖIDEN VÄLILLÄ

SYNERGIOIDEN SAAVUTETTAVUUS AUTOMAATTISESSA MITTARIN- LUENNASSA SÄHKÖ-, KAUKOLÄMPÖ- JA VESIHUOLTOYHTIÖIDEN VÄLILLÄ Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Markus Piispanen SYNERGIOIDEN SAAVUTETTAVUUS AUTOMAATTISESSA MITTARIN- LUENNASSA SÄHKÖ-, KAUKOLÄMPÖ- JA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Teollinen internet ja huoltovarmuus

Teollinen internet ja huoltovarmuus Teollinen internet ja huoltovarmuus 1 2 Teollinen internet ja huoltovarmuus Esiselvitys Huoltovarmuuskeskukselle Siilojen vahtijasta siilojen purkajaksi 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Tietotekniikan kandidaatintutkielma 20. syyskuuta 2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Petri Lamminaho Yhteystiedot: petri.lamminaho.jyu.fi

Lisätiedot

Langattoman lähiverkon toteutus. Tuire Vähä-Touru. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2007 Työn ohjaaja: Harri Hakonen

Langattoman lähiverkon toteutus. Tuire Vähä-Touru. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2007 Työn ohjaaja: Harri Hakonen T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Langattoman lähiverkon toteutus Tuire Vähä-Touru Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2007 Työn ohjaaja: Harri Hakonen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Koneautomaatio INSINÖÖRITYÖ MTS2-KOKOONPANOLINJAN OHJAUKSEN MODERNISOINTI

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Koneautomaatio INSINÖÖRITYÖ MTS2-KOKOONPANOLINJAN OHJAUKSEN MODERNISOINTI TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Kone- ja tuotantotekniikka Koneautomaatio INSINÖÖRITYÖ MTS2-KOKOONPANOLINJAN OHJAUKSEN MODERNISOINTI Työn tekijä: Juhana Kaikkonen Työn valvoja: Jari Savolainen Työn ohjaaja:

Lisätiedot

ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö

ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jari Multisilta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

EERO ALKKIOMÄKI MIL-STD-1553:N SOVELTAMINEN TEOLLISUUDEN TURVA-AUTOMAATIOON

EERO ALKKIOMÄKI MIL-STD-1553:N SOVELTAMINEN TEOLLISUUDEN TURVA-AUTOMAATIOON EERO ALKKIOMÄKI MIL-STD-1553:N SOVELTAMINEN TEOLLISUUDEN TURVA-AUTOMAATIOON Diplomityö Tarkastajat: professori Lauri Sydänheimo, dosentti Leena Ukkonen Tarkastajat ja aihe hyväksytty automaatio-, kone-

Lisätiedot

LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN

LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan laitos LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Dosentti Jouni Ikonen Diplomi-insinööri

Lisätiedot

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna Diplomityö Tarkastajat: Kari Systä ja Terhi Kilamo Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Taneli Härkönen. SSD-massamuistin sulauttaminen ajoneuvotietokoneeseen

Taneli Härkönen. SSD-massamuistin sulauttaminen ajoneuvotietokoneeseen Taneli Härkönen SSD-massamuistin sulauttaminen ajoneuvotietokoneeseen Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Tietotekniikka Kevätlukukausi 2010 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.

Lisätiedot

SAMPPA TOIVIAINEN Inertia-anturihiiri mobiililaitteelle

SAMPPA TOIVIAINEN Inertia-anturihiiri mobiililaitteelle SAMPPA TOIVIAINEN Inertia-anturihiiri mobiililaitteelle Diplomityö Tarkastajat: Prof. Jarmo Takala TkL Helena Leppäkoski Diplomityön aihe on hyväksytty tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ WLAN JA LOGISTIIKKA-ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ WLAN JA LOGISTIIKKA-ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ WLAN JA LOGISTIIKKA-ALA Työn tekijä: Mikko Hämäläinen Työn valvoja: Antti Koivumäki Työn ohjaaja: Jyri Junkkari Työ hyväksytty:..

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA

ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA Diplomityö Tarkastaja: professori Irek Defée Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. maaliskuuta

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

PANOULU-VERKON KÄYTTÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN

PANOULU-VERKON KÄYTTÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PANOULU-VERKON KÄYTTÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN Työn tekijä Työn valvoja Toni Hakanen Timo Ojala Hyväksytty / 2010 Arvosana Hakanen

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006.

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006. Riku Louho Hybridimediasovellusten käyttöön vaikuttavat tekijät Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006. Valvoja Professori Pirkko

Lisätiedot