Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN 37 JAKELUUN KOTIHOIDOSSA JA TERVEYSKESKUKSESSA 27 SAVUTON KUNTA YLEISET PERIAATTEET VAPAA-AJAN ASUNNON 41 KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMISEKSI VAKITUISEKSI ASUNNOKSI 29 LASTEN HAMPAIDEN OIKOMISHOITO ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYSPYYNTÖ ÄITIYS- JA 44 LASTENNEUVOLAN LAAJOJEN TERVEYSTARKASTUSTEN TOTEUTUMISESTA 31 VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN 45 MUKAISET KULJETUKSET SEKÄ KIIREETTÖMÄT PAARIKULJETUKSET 32 IRTISANOUTUMINEN FYSIOTERAPEUTIN TEHTÄVÄSTÄ IRTISANOUTUMINEN PERUSTURVASIHTEERIN VIRASTA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT 50

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUSAIKA klo 17:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-18:15 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-18:15 varapuheenjohtaja Laurikainen Mika 17:00-18:15 jäsen Ruotsalainen Anu 17:00-18:15 jäsen Räsänen Martti A. 17:00-18:15 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-18:15 jäsen POISSA Vauhkonen Anna jäsen MUU Gustafsson Auvo 17:00-18:15 khall pj Paatero Ilkka 17:00-18:15 khall edustaja Tilus Riitta A. 17:00-18:15 kunnanjohtaja Malmstedt Anneli 17:00-18:15 perusturvajohtaja, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Mika Laurikainen ja Anna Vauhkonen Valittiin Mika Laurikainen ja Matti Vihma PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Anneli Malmstedt Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Mika Laurikainen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa Matti Vihma :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN JAKELUUN KOTIHOIDOSSA JA TERVEYSKESKUKSESSA PETU 26 Valmistelija kotihoidon johtaja Airi Piiponniemi, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , Terveyskeskuksesta ja kotihoidosta on jaettu erilaisia hoitotarvikkeita ja välineitä ilmaisjakeluna tukemaan asiakkaiden hoitoa kotona. Perusturvalautakunta on edellisen kerran määritellyt jakoperusteet Ohjeet ovat osittain vanhentuneita ja tämän vuoksi tarvikejakeluohjeistus tulee päivittää nykyistä käytäntöä vastaavaksi. Muutokset liitteenä olevaan ohjeistukseen on tehty kursivoidulla tekstillä. Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä kuntaliiton kanssa on laatinut ohjeistuksen hoitotarvikejakelusta (kuntainfo 4/2013), joka korvaa vuonna 1999 (94/59/98) annetun ohjeistuksen. Sairauden hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelun tulee aina perustua yksilöllisesti määriteltyyn tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan. Hoidon kokonaiskustannukset ovat runsaastakin hoitotarvikejakelusta huolimatta laitoshoitoa edullisemmat. Kunnat voivat laatia omia ohjeistuksiaan hoitotarvikkeiden jakelusta, mutta ohjeet eivät saa rajoittaa yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa tarvikemäärää. Hoitotarvikkeet ovat maksuttomia, eikä niistä tule periä mitään omavastuuosuuksia, toimitusmaksuja eikä muitakaan maksuja. Hoitotarvikkeiden ja välineiden jakelu kotihoidossa ja terveyskeskuksessa uudet ohjeet (esityslistan liite no 1) on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuun 2014 lukien. Perusturvalautakunta päättää ottaa käyttöön uudet ohjeet hoitotarvikkeiden ja -välineiden jakelussa kotihoidossa ja terveyskeskuksessa esityslistan liitteen no 1 mukaisesti lukien. Päätösehdotus hyvksyttiin yksimielisesti.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta SAVUTON KUNTA KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Mauno Räsänen jätti valtuustoaloitteen, jonka mukaan kunnan kiinteistöjen välittömässä läheisyydessä tulisi kieltää tupakointi työaikana. Tupakoinnin kieltäminen työaikana on ollut kunnanhallituksessa edellisen kerran käsiteltävänä , jolloin on päätetty, että Heinäveden kunta ak tii visesti tukee vielä tupakoivan henkilökuntansa luopumista tupa koinnista. Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan kieltää alaiseltaan hen ki lö kun nal ta ja muil ta kin perusturvan toimitiloissa työskenteleviltä tupakoin nin työ ai kana alkaen sekä tukea aktiivisesti tupakoinnin lopetta mista työ ter veyshuollossa laaditun tukipaketin keinoin, esityslistan liitteenä nro 16. Kj: Kunnanhallitus pyytää aloitteesta yhteistyötoimikunnan lausunnon, jonka jälkeen voidaan ottaa kantaa myös koko kunnan savuttomaksi julistamiseen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että Mauno Räsänen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Toimeenpano: Tiedoksi: yhteistyötmk YTTK Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Esityslistan liitteenä nro 6 on perusturvalautakunnan päätös Ks: Yhteistyötoimikunta esittää lausuntonaan, että 1. koko Heinäve den kunta julistetaan savuttomaksi 2. työterveyshuoltoa pyydetään laatimaan tiedote tupakoinnin vaaroista ja tukitoimenpiteistä. Hyväksyttiin päätösehdotus

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta KHALL Esityslistan liitteenä nro 13 on perusturvalautakunnan päätös Kj: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen asiassa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: työterveyshuolto henkilöstö PETU 27 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunta on kunnanhallituksen päätöksellä julistautunut savuttomaksi kunnaksi vuonna 2010 ja tehnyt Savuton kunta savuttomuuskriteereiden (10 kriteeriä) edellyttämiä toimenpiteitä. Asiasta tiedottaminen on jäänyt vähälle huomiolle, kuten myöskin kaikkia työyksiköitä koskeva ohjeistus savuttomista toimintalinjauksista savuttoman toimintakulttuurin edistämiseksi työpaikoilla. Työpaikan savuttomuus ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen on työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen yksi keskeinen lähtökohta. Työpaikan savuttomuutta säätelevät tupakkalaki, valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta, työturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki ja työterveyshuoltolaki. Perusturvalautakunnan päätös esityslistan liitteineen on liitteenä no 2. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1. kuntaan tulisi laatia kaikkia työpaikkoja koskevat toimintaohjeet savuttomuuden toteuttamiseksi työpaikoilla ongelmatilanteet huomioiden 2. savuttomaksi kunnaksi julistautuminen tulisi mahdollisuuksien mukaan tehdä näkyväksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi perusturvalautakunta totesi, että erityisesti terveyskeskuksen ja palvelukeskuksen työpaikat

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta piha-alueineen tulisi olla savuttomia, tavoitteena "savuton sairaalanmäki"

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta YLEISET PERIAATTEET VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMISEKSI VAKITUISEKSI ASUNNOKSI TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi yleiset periaatteet vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi. Periaatteet viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Teknisen lautakunnan on pyydettävä asiasta sivistys- ja perusturvalautakunnan lausunnot. Heinäveden kunnassa on myönnetty poikkeamislupia viimeisen kymmenen vuoden ( ) aikana 11 kpl vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi sekä poikkeamislupia 9 kpl asuinrakennuksen rakentamiseen vapaa-ajan tontille (RA). Teknjoht: Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan kunnanhallitukselle, että poikkeamislupien pienten määrien vuoksi ei ole syytä muuttaa nykyistä käytäntöä. Tekninen lautakunta pyytää sivistys- ja perusturvalautakunnalta lausuntoa teknisen lautakunnan päätöksestä. Päätösehdotus hyväksyttiin. PETU 28 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunta toteaa asiassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen näkökulmasta, että 1. kunnan on järjestettävä alueensa asukkaille heidän hoitoja palvelutarpeensa mukaiset kotisairaanhoidon palvelut ja kotipalvelut tukipalveluineen asuinpaikasta riippumatta 2. pitkien etäisyyksien kuntana palvelujen järjestäminen asiakkaan kotiin on ajoittain haasteellista, mutta tulee kehittyvän teknologian myötä ilmeisesti helpottumaan 3. jokainen kuntalainen osallistuu myöskin veronmaksajana palveluiden rahoittamiseen Asiasta käydyn keskustelun pohjalta toimialapäällikko muutti päätösehdotustaan kohtien 2 ja 3 osalta seuraavasti: 2. pitkien etäisyyksien kunnassa palvelujen järjestäminen

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta haja-asutusalueella asuvan asiakkaan kotiin on ajoittain haasteellista ja kustannukset muodostuvat keskimääräistä korkeimmiksi. Kehittyvän teknologian odotetaan tuovan helpotusta asiaan. 3-kohta poistetaan. Toimialapäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta LASTEN HAMPAIDEN OIKOMISHOITO PETU 29 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , ja osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Lasten hampaiden oikomishoidon järjestämisessä omassa hammashoitolassa on ollut vaikeuksia hammaslääkärin virasta irtisanoutumisen jälkeen. Oikomishoito toteutettiin siten, että virkalääkäri toteutti oikomishoidon sekä sen seurannan. Hoitosuunnitelmat laati pari kertaa vuodessa hammashoitolassa käynyt yksityinen erikoishammaslääkäri. Oikomishoito vaatii asiaan kouluttautuneen hammaslääkärin konsultaation lisäksi hoidon toteutumisen säännöllistä seurantaa, johon kaikilla hammaslääkäreillä ei ole osaamista. Hoidon lopputuloksen kannalta kokonaisvaltainen vastuu asianmukaisesta hoidosta olisi tarkoituksenmukaista keskittää yhdelle toimijalle. Lasten hampaiden oikomishoidon järjestäminen on kunnan läkisääteinen tehtävä. Oikomishoidossa hammashoitolan antaman tiedon mukaan on tällä hetkellä 7 lasta, jotka tarvitsevat jatkohoitosuunnitelman ja noin 30 lasta, joilla hoitosuunnitelmaa ei vielä ole. Lasten hampaiden oikomishoidosta on pyydetty tarjous Oral Hammaslääkärit Oyj:ltä, jonka lähin toimpiste sijaitsee Joensuussa, liite no. 3 (ei julkinen -liite). Käytännössä lasten vahemmat varaavat heille sopivan käyntiajan suoraan toimipisteestä hammashoitolasta saamaansa lähetteeseen perustuen. Julkiset hankinnat on kilpailutettava, kun niiden arvonlisäveroton arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. Terveyden- ja sosiaalipalveluissa kansallinen kynnysarvo on euroa. Oikomishoidon hankinnan on tänä vuonna arvioitu tulevan maksamaan noin euroa. Talousarviossa asiakaspalveluiden ostoihin varatussa määrärahassa on varaus oikomishoitohin, mutta sen riittävyys riippuu monista eri tekijöistä. Perusturvalautakunta hyväksyy Oral Hammaslääkärit Oyj:n tarjouksen lasten hampaiden oikomishoidosta. Päätösehdotus hyväksittiin yksimielisesti ajalle

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYSPYYNTÖ ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAN LAAJOJEN TERVEYSTARKASTUSTEN TOTEUTUMISESTA PETU 30 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , ja terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lähettämällään kirjeellä selvitystä perusturvalautakunnalta THL:n tiedonkeruuseen perustuen neuvolatoiminnan puutteista. Neuvolatoiminnasta puuttuu sekä vuoden 2012 että vuoden 2013 tietojen perusteella yksi tai useampi laaja terveystarkastus tai vastaus on kohdan osalta puutteellinen. Selvitystä pyydetään erityisesti siitä, millon ja miten äitiys- ja lastenneuvolan laajat terveystarkastukset (4 kpi) toteutuvat asetuksen mukaisesti. Selvityksessä pyydetään myös kuvaamaan laajojen terveystarkastusten toteutusta ja niistä mahdolliseti annettuja ohjeita ( vanhempien kutsumenettely, laajojen terveystarkastusten sisällöt, ajankäyttö ja menetelmät). Terveydenhoitajat ovat antaneet omat selvityksensä, joiden mukaan laajat terveystarkastukset toteutuvat säännösten mukaisesti, liite no 4. Tilastoinnissa tapahtuneista merkitsemisvirheistä johtuen kaikki laajat terveystarkastukset eivät ole tallentuneet raportteihin oikein. Jatkossa tilastointiin kiinnitetään erityistä huomiota niin, että sieltä saatava tieto antaa oikean kuvan neuvolatoiminnasta. Terveyskeskuksen osastonhoitaja on antanut selvityksen asiasta, liite no 5. Perusturvalautakunta 1) antaa Itä-Suomen aluehallintovirastolle liitteen no mukaisen selvityksen äitiys- ja lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten toteutumisesta 2) toteaa, että laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa toteutuvat, ja ovat toteutuneet myöskin vuosina 2012 ja 2013, säännösten mukaisesti Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUKSET SEKÄ KIIREETTÖMÄT PAARIKULJETUKSET PETU 31 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Keski- Savon logistiikkayksikkö pyysi sitovia tarjouksia Heinäveden kunnan vammaispalvelulain- ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin sekä kiireettömiin paarikuljetuksiin sopimuskaudelle Hankintamuotona käytettiin avointa menettelyä. Hankinta ylittää EUkynnysarvon. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus Hilma- palvelimessa. Avoimena menettelynä toteutettu hankintakierros käytiin kaksi kertaa. Ensimmäisellä kierroksella saapui yksi (1) tarjous VPL ja SHL kyyteihin, mikä ei riittänyt palvelemaan kunnan kuljetuspalveluun oikeutettuja asiakkaita. Hankinta keskeytettiin hankintalain edellyttämillä ilmoituksilla Hilma kanavassa sekä tarjoajalle lähetetyllä keskeyttämisilmoituksella. Toinen avoin kierros käytiin keskeytetyn menettelyn perään Hilma kanavalla. Tarjousaika päättyi klo 12:00. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta. Yksi tarjous saapui sopimusosaan A (keskustan VPL+SHL kuljetukset) sekä yksi yhteenliittymätarjous sopimusosaan C, kiireettömät paarikuljetukset. Sopimukselle B ei saapunut yhtään tarjousta (Karvion alueen VPL+SHL kuljetukset) päättyneen avoimen kierroksen tarjousten avaustilaisuus pidettiin klo 8:50 Varkauden kaupungin kirjaamossa. Avaustilaisuus oli suljettu. Esityslistan liitteenä no 6 on tarjousten avauspöytäkirja, muut asiakirjat nähtävillä kokouksessa. Keski- Savon logistiikkayksikkö esittää, että sopimukselle A saapunut yksi tarjous, tarjoaja Tapio Karvinen, tarjous hylätään. Perustelu: Tarjoaja on tarjonnut Heinäveden keskusta- alueen VPL+SHL kuljetuksia 1+4 autolla, joka ei riitä kattamaan kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden kuljetustarpeita yksinään. Koska muita tarjouksia kohteelle ei saapunut, kuljetuskapasiteetti on riittämätön hankinnan tarkoitukseen nähden. Tarjoaja on myös tarjouksessaan ilmoittanut seuraavaa: Tarjoamme vain tuurausta tarjouskilpailun voittaneelle autoilijalle oman vahvistetun ajovuoroni ajaksi. Tämä siksi, että saadaan kuljetukset joustavasti hoidetuksi. Sopimusosan A ja B ollessa edelleen tuloksettomia, Keski- Savon logistiikkayksikkö päättää siirtyä hankintalain 67 :n mukaisesti suorahankintaan. Sopimusosalle C, kiireettömät paarikuljetukset, esitän valittavaksi yhteistarjouksen jättänyttä Taksi Jarno Kilpeläinen ja Taksi Perttu Laukkanen yhteistarjousta, -9%

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää Keski-Savon logistiikkayksikön esityksen mukaisesti 1) hyväksyä sopimusosalle C, kiireettömät paarikuljetukset, valittavaksi taksi Jarno Kilpeläisen ja taksi Perttu Laukkasen jättämän yhteistarjouksen, -9% 2) hylätä sopimusosalle A saapuneen Tapio Karvisen tarjouksen, koska kuljetuskapasiteetti on riittämätön hankinnan tarkoitukseen nähden 3) toteaa, että siirrytään hankintalain 67 mukaisesti suorahankintaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta IRTISANOUTUMINEN FYSIOTERAPEUTIN TEHTÄVÄSTÄ 60/ /2014 PETU 32 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle saapuneessa kirjeessä fysioterapeutti Anna-Maija Ahonen on sanoutunut irti fysioterapeutin tehtävästä lähtien. KVTES:n VIII -luvun 5 2 momentin mukaan työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli viisi vuotta keskeytyksettä. Heinäveden kunnan hallintosäännön 13 :n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen, ja 8 :n mukaan asia kuuluu perusturvalautakunnan toimivaltaan. Perusturvalautakunta 1. myöntää Anna-Maija Ahoselle eron fysioterapeutin tehtävästä lukien 2. julistaa fysioterapeutin tehtävän haettavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta IRTISANOUTUMINEN PERUSTURVASIHTEERIN VIRASTA 64/ /2014 PETU 33 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle saapuneessa kirjeessä perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö irtisanoutuu perusturvasihteerin virasta lukien. KVTES:n VIII -luvun 5 2 momentin mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa, irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli viisi vuuotta keskeytyksettä. Heinäveden kunnan hallintosäännön 13 :n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan ja 8 :n mukaan asia kuuluu perusturvalautakunnan toimivaltaan. Perusturvalautakunta 1. myöntää Mariitta Rönkölle eron perusturvasihteerin virasta lukien 2. jättää kokeiluluonteisesti perusturvasihteerin viran täyttämättä ja tehtävät jaetaan muiden perusturvan toimistotyöntekijöiden kanssa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU 34 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraava viranhaltijan päätöspöytäkirja, joiden asialista/päätösluettelo on esityslistan liitteenä no 7: kotihoidon johtajan päätösluettelo. Pöytäkirja ovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 35 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös ; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö. 2. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston kirje ; Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Sopimus Heinäveden lääkäreiden päivystysvuoroista PKSSK:n yhteispäivystyksesä Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa: sopimus on määräaikainen ja päättyy Kuntaliiton yleiskirje 6/80/2014, Valinnanvapas julkisessa terveydenhuollossa. 5. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ilmoitus , Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan sairaankuljetuksen asemapaikan lopettaminen/konneveden Sairaankuljetus Oy. 6. Itä-Suomen aluehalllintoviraston ilmoitus ; Yksityisen ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvleun vastuuhenkilön vaihtuminen/karvion itsenäistymisasunnot. 7. Itä-Suomen aluhallintoviraston kirje ; Selvitys lapsiperheiden kotipalveluista Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa 2013, liite no. 8. Heinäveden vanhusneuvoston pöytäkirja kokouksesta. 9. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/2513/ /2013 lastensuojelua koskevassa kantelussa/ Sosiaalityöntekijä on toiminut kantelun kohteena olevassa asiassa asianmukaisesti, lapsen edun sekä lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. 10. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/2361/ /2013 mentettelyä toimeentulotukiasiassa koskevassa kantelussa / Heinäveden sosiaalitoimi on toiminut asianmukaisesti toimeentulotukiasiassa. 11. Valtiokonttorin päätös Dno 47/2012 Sotilasvammalain 6 :n 4 momentissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisista avosairaanhoidon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen ajalla ; ennakkona saatu euroa, valtiokonttori maksaa lisää 8.692,74 euroa. 12. Toimintaterapeutti Elsa Poikonen; Ostopalvelusopimuksen hintojen tarkistaminen vuoden 2014 alusta. 13. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje ; Synnynnäisten

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta aineenvaihduntasairauksien seulonnan laajentaminen. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 26-28, 30, 35 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: 29, 31 Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 17:00-18:02 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Tarkastuslautakunta 04.02.2013 AIKA 04.02.2013 klo 10:00-13:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA

Lisätiedot