SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS"

Transkriptio

1 SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007

2 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN ISSN

3 SPECIAN ARVO- JA ASENNETUTKIMUS Sisältö Lukijalle... 5 Johdanto... 7 Elämän tärkeät asiat ja niiden toteutuminen... 8 Elämän keskeinen sisältö... 8 Eri asioiden tärkeys omassa elämässä... 8 Asioiden toteutuminen omassa elämässä Toteutuminen suhteessa asioiden tärkeyteen Asioiden tärkeysjärjestys Yhteiskunnallista suuntautumista mittaavat väittämät Suhtautuminen asenneväittämiin Suhtautuminen itseä koskeviin väittämiin Suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Tyytyväisyys Specian toimintaan Jäsenyyden tyyppi Suhtautuminen speciaan ja ammattiyhdistystoimintaan Suhtautuminen Specian toimintaan Suhtautuminen ammattiyhdistystoimintaan Specian tulevaisuus Puoluekanta Arvio oman elämän kehittymisestä Muut kysymykset Ryhmittelyanalyysi Asenneryhmät Yhteenvetoa Liitetaulukot LIITETAULUKOT... 27

4

5 LUKIJALLE Ammattiyhdistyksen tärkein tehtävä on palvella jäseniään. Me Speciassa haluamme jatkuvasti kehittää jäsenpalveluja, jotta ne mahdollisimman hyvin kohtaisivat jäsentemme tarpeet. Arvo- ja asennetutkimus on yksi hyvä tapa saada kattavampi kokonaiskuva Specian jäsenten tarpeista ja toiveista. Tämän tutkimuksen avulla uskomme voivamme kehittää palvelujamme vielä jäsenläheisimmiksi. Tätä kirjoittaessa Specialla on lähes jäsentä. Tällaiseen joukkoon mahtuu monta eri ihmistyyppiä. Tutkijamme Jari Pekkinen jakoi jäsenet yhdeksään eri ryhmään, joista piirtäjä Miiku Lehtelä luonnosteli erilaisia jäsenhahmoja (katso asenneryhmät). Mihin ryhmään sinä koet kuuluvasi? Oletko elämästä nautiskelija vai koti-ihminen? Tai sekä että? Mielenkiintoisia lukuhetkiä toivottaa Leena-Maija Talikka puheenjohtaja Specia Simon Huldén kehittämispäällikkö Specia 5

6

7 JOHDANTO Tutkimuksessa selvitettiin Specia ry:n jäsenten asen teita ja arvoja sekä suhtautumista Speciaan ja ammatti yhdistystoimintaan yleensä. Jäseniä pyritään myös ryhmittelemään asenteidensa perusteella. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli kerätä tietoja jäsenkunnan arvoista Specian toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi, mutta jäsenkunnan arvomaailman ja asenteiden tuntemus auttaa myös viestinnän suuntaamisessa ja erilaisten tarpeiden tunnistamisessa. Tutkimuksen aihealueet: Mikä antaa keskeisen sisällön elämälle tällä hetkellä Elämän tärkeät asiat ja niiden toteutuminen Tärkeimmät asiat omassa elämässä tärkeysjärjestyksessä Suhtautuminen asenneväittämiin ja kuva omasta itsestä Suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Suhtautuminen ammattiyhdistystoimintaan ja Speciaan Tutkimuksen tulokset ovat luottamuksellisia ja ne on tarkoitettu vain toimeksiantajan käyttöön. Tutkimuksen kohderyhmä oli Specia ry:n jäsenet Tutkimusaineisto kerättiin sähköpostikyselyllä Kysely lähetettiin kaikkiaan 4377 Specian jäsenelle. Hyväksyttyjä vastauksia kertyi 1620 kpl. Vastausprosentti on siten 37, mitä voidaan pitää kohtuullisen hyvänä tämän tyyppiselle kyselylle. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta ja tulosten analysoinnista vastasi Mimes Specia ry:n toimeksiannosta. Aineiston rakenne vastaa hyvin Specia ry:n jäsenkunnan rakennetta. Kyselyyn Kaikki vastanneet kpl % % Sukupuoli Nainen Mies Ei vastausta 9 1 Ikäryhmä Alle 25 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Ei vastausta 2 0 Lääni Suur-Helsinki Muu Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni 94 6 Oulun/Lapin lääni Ei vastausta 9 1 Koulutus Filosofian maisteri Kasvatustieteiden maisteri Hallintotieteiden maisteri 32 2 Valtiotieteiden maisteri 36 2 Muu korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulututkinto 79 5 Ylioppilas Muu 74 5 Ei vastausta 71 4 Noin kolme neljästä vastaajasta (73 %) on kokopäivätyössä, joka kymmenes (11 %) ei oman ilmoituksensa mukaan ole mukana työelämässä. Julkisen sektorin palveluksessa on kaksi viidestä (40 %), yksityisellä sektorilla työskenteleviä on hieman vähemmän (37 %). Melkein puolet vastaajista (45 %) on olut Specian jäsenenä alle 4 vuotta. Kaksi viidestä (41 %) on ollut myös jonkun muun ammattiliiton jäsenenä. Kokonaisuutena näyte vastaa siis hyvin koko Specian jäsenkuntaa. Alle 45-vuotiaat ovat kuitenkin yliedustettuina, mikä johtunee pitkälti tietojen keräämistavasta. Tässä tutkimusyhteenvedossa on esitetty tutkimuksen päätulokset. Tulokset käydään läpi kysymys kysymykseltä ja niiden yhteydessä esitetään myös huomioita tulosten yleisestä merkittävyydestä. Taustaryhmäkohtaisia eroja on tuotu esille niiltä osin kun ne ovat tilastollisesti merkitseviä. Yhteenvedon lopussa käydään läpi ryhmittelyanalyysin tulokset. Tulosten tarkastelussa ja ristiintaulukoinnissa on käytetty seuraavia muuttujia: sukupuoli ikä lääni perheen koko koulutus työsuhde työnantaja tuloluokka jäsenyyden kesto elämän keskeinen sisältö Ristiintaulukoinnit on esitetty tarkemmin taulukkoliitteessä. 7

8 ELÄMÄN TÄRKEÄT ASIAT JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Elämän keskeinen sisältö Mikä seuraavista antaa keskeisen sisällön elämällesi tällä hetkellä, jos on pakko valita yksi vaihtoehdoista? Yli puolet vastaajista (57 %) sanoi perheen ja sukulaisten antavan keskeisen sisällön elämälle, neljännes (24 %) valitsi työn ja menestymisen työssä. Vapaaaika on näistä kolmesta vähiten tärkeä. Perheen ja sukulaisten tärkeys korostuu erityisesti seuraavissa ryhmissä: vuotiaat (64 %) Oulun/Lapin läänissä asuvat (64 %) taloudessa vähintään 3 henkeä (81 %) 4 6 vuotta jäsenenä olleet (64 %) Työ ja menestyminen työssä on keskimääräistä tärkeämpää vuotiaat (35 %) yli 55-vuotiaat (33 %) yksin asuvat (38 %) hallintotieteiden maisterit (41 %) yrittäjät (46 %) muu työnantaja (38 %) Työn ja kodin ulkopuolinen vapaa-aika on tärkeintä miehet (27 %) alle 25-vuotiaat (40 %) yksin asuvat (42 %) valtiotieteen maisteri (28 %) ylioppilas (27 %) opiskelija (32 %) työtön tai lomautettu (32 %) Mikä seuraavista antaa keskeisen sisällön elämällesi tällä hetkellä, jos on pakko valita yksi vaihtoehdoista? 15 % 1 % 59 % 25 % Työ ja menestyminen työssä Perhe ja sukulaiset Työn ja kodin ulkopuolinen vapaa-aika Ei vastausta On selvää, että eri asioiden tärkeys vaihtelee elämäntilanteen ja iän mukaan. Perheen merkitys korostuu luonnollisesti perheellisten ryhmässä: lapset ovat keskeisellä sijalla erityisesti vuotiaiden ryhmässä, kun taas yksinelävien ryhmässä perheellä ei ole niin keskeistä sijaa. Huomionarvoista onkin se, että työn ja työssä menestymisen tärkeys kasvaa iän myötä. Erityisesti vuotiaat specialaiset näyttäisivät korostavan työn ja siinä menestymisen tärkeyttä. Vapaa-ajan merkitys puolestaan laskee iän myötä, mutta yksin asuville ja alle 25-vuotiaille työn ja kodin ulkopuolinen vapaa-aika on hyvinkin tärkeää. Specian miesjäsenet ovat selvästi vapaa-aikakeskeisempiä kuin naiset. Kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei tämän kysymyksen pohjalta kannata tehdä, mutta kysymys toimii jatkossa myös selittävänä muuttujana. On nimittäin oletettavaa, että vapaa-aikaorientoituneet ihmiset suhtautuvat maailmaan yleisemminkin eri tavoin kuin perhekeskeiset tai työhön orientoituneet ihmiset. Eri asioiden tärkeys omassa elämässä Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita? Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa asioiden tärkeyteen riippumatta siitä miten hyvin ne toteutuvat Kaaviossa on olennaista asioiden välinen järjestys: tärkeimmät asiat ovat tärkeitä käytännöllisesti katsoen kaikille Specian jäsenille, vähiten tärkeillä on merkitystä vain harvoille. Välille jäävien asioiden tärkeys riippuvat esim. elämäntilanteesta, elämäntyylistä ja vastaajan arvoista. Toisin sanoen vastaajat arvottivat käytännössä eri asioita ainakin osittain niiden toteutumisen kautta, vaikka eri asioiden tärkeyttä pyydettiin arvioimaan riippumatta niiden toteutumisesta. Erityisen selvästi tämä näkyy suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin -kohdassa. Käytännöllisesti katsoen kaikille specialaisille tärkeitä asioita ovat terveys ja parisuhde, kun taas hengellisellä elämällä, järjestö- ja yhdistystoiminnalla, politiikalla ja yhteiskunnallisiin asioihin osallistumisella ja tuotteiden hankinnalla on merkitystä vain har- 8

9 voille jäsenille. Huomionarvoista Specia ry:n kannalta on se, että järjestö- ja yhdistystoiminta jää tärkeydessä toiseksi viimeiseksi. Asioiden tärkeyttä kannattaa tarkastella myös sukupuolen ja vastaajan iän suhteen. Koska valtaosa vastaajista on naisia, naisten kohdalla ei esille kovinkaan suuria eroja keskimääräiseen tasoon verrattuna, mutta yleisesti ottaen naiset arvostavat miehiä enemmän koti, sisustaminen pelkkä oleilu tuotteiden hankinta, shoppailu lemmikkieläimet aika sukulaisten tai ystävien kanssa Miehille keskimääräistä tärkeämpiä asioita ovat harrastusten parissa vietetty aika itseilmaisu, luova työ suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet politiikka, yhteiskunnallinen osallistuminen järjestö- ja yhdistystoiminta Alle 25-vuotiaiden keskuudessa korostuvat mm. sukulaisten ja ystävien kanssa vietetty aika, opiskelu ja uuden oppiminen, harrastusten parissa vietetty aika, muiden ihmisten auttaminen, pelkkä oleilu, ruoka ja ruoanlaitto, tuotteiden hankinta ja shoppailu sekä tv:n ja videoiden katselu ja äänitteiden kuuntelu vuotiaiden osalta asioiden tärkeydessä ei tule esille kovinkaan suuria eroja keskitasoon nähden vuotiaiden ryhmässä korostuvat suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin, lukeminen ja käsillä tekeminen, kun taas parisuhteen merkitys alkaa laskea. Yli 55-vuotiaat pitävät yhteyttä luontoon ja suhteita lapsiin ja lapsenlapsiin, käsillä tekemistä sekä kulttuuritilaisuuksissa käymistä keskimääräistä tärkeämpinä, kun taas tv:n katselu, shoppailu ja pelkkä oleilu eivät tunnu tärkeiltä. Asiat tärkeysjärjestyksessä asteikolla 4 = erittäin tärkeä, 1 = ei merkitystä Terveys Parisuhde Monipuolinen elämä Liikunta Aika sukulaisten tai ystävien kanssa Yhteys luontoon Suhteet lapsiin (ja lapsenlapsiin) Lukeminen Opiskelu, uuden oppiminen Työpaikan ihmissuhteet Harrastusten parissa vietetty aika Työssä menestyminen ja eteneminen Muiden ihmisten auttaminen Koti, sisustaminen Pelkkä oleilu Itseilmaisu, luova työ Matkailu ja sen suunnittelu Ruoka, ruuanlaitto Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet Käsillä tekeminen TV:n/videon/dvd:n katselu, radion tai äänitteiden kuuntelu Tuotteiden hankinta, shoppailu Politiikka, yhteiskunnallisiin asioihinosallistuminen Lemmikkieläimet Järjestö- tai yhdistystoiminta Hengellinen elämä 3,83 3,72 3,5 3,42 3,42 3,35 3,27 3,22 3,21 3,18 3,15 3,12 2,96 2,93 2,92 2,92 2,89 2,83 2,63 2,63 2,59 2,47 2,11 2,1 2,09 2,05 2,02 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 9

10 Asioiden toteutuminen omassa elämässä Tärkeimmäksi asiaksi rankattu terveys on kokonaisuutena myös toteutunut parhaiten. Tv ja videoiden katselu ja äänitteiden kuuntelu sekä tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet nousevat tärkeyteensä nähden hyvinkin korkealle toteutuneiden asioiden listalle. Toiseksi tärkein asia parisuhde putoaa toteutumisen osalta viidennelle sijalle. Kokonaisuutena toteutuminen korreloi kuitenkin melko vahvasti tärkeyden kanssa. Huomionarvoista on vielä se, että toteutumisen suhteen vastausten hajonta on pienempi kuin tärkeyden osalta. Miten hyvin nämä asiat ovat toteutuneet omassa elämässäsi? Terveys TV:n/videon/dvd:n katselu, radion tai äänitteiden kuuntelu Tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet Yhteys luontoon Parisuhde Työpaikan ihmissuhteet Ruoka, ruuanlaitto Liikunta Monipuolinen elämä Aika sukulaisten tai ystävien kanssa Harrastusten parissa vietetty aika Suhteet lapsiin (ja lapsenlapsiin) Lukeminen Työssä menestyminen ja eteneminen Opiskelu, uuden oppiminen Koti, sisustaminen Pelkkä oleilu Matkailu ja sen suunnittelu Tuotteiden hankinta, shoppailu Muiden ihmisten auttaminen Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Itseilmaisu, luova työ Käsillä tekeminen Järjestö- tai yhdistystoiminta Hengellinen elämä Lemmikkieläimet Politiikka, yhteiskunnallisiin asioihinosallistuminen 3,22 3,12 3,12 3,11 3,08 3,07 3,01 3 2,97 2,9 2,88 2,88 2,85 2,84 2,84 2,79 2,77 2,76 2,72 2,65 2,54 2,53 2,46 2,24 2,16 2,14 2,03 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 10

11 Toteutuminen suhteessa asioiden tärkeyteen Eri asioiden toteutumista specialaisten elämässä kannattaa vielä tarkastella suhteessa niiden tärkeyteen. Näin löydetään esimerkiksi asiat, jotka ovat tärkeitä mutta jotka eivät välttämättä ole toteutuneet tai asiat jotka ovat toteutuneet liiankin hyvin. Asioiden tärkeys ja toteutuminen korreloivat siis keskenään useimpien tekijöiden osalta. Toisin sanoen specialaiset ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä tärkeiksi kokemiinsa asioihin, mutta eri asioiden tärkeyttä on luultavasti arvotettu myös niiden toteutumisen mukaan. Siten nelikentän tuloksia täytyy pitää suuntaa antavina. Kaiken kaikkiaan Specian jäsenten voidaan sanoa olevan ovat kohtuullisen tyytyväisiä elämäänsä. Tietokoneen tarjoaman mahdollisuudet, tv:n katselu ja äänitteiden kuuntelu sekä tuotteiden hankinta ja shoppailu toteutuvat tärkeyteensä nähden liiankin hyvin. Itseilmaisu ja luova työ sekä muiden ihmisten auttaminen ovat puolestaan asioita, jotka voisivat toteutua tärkeyteensä nähden hieman paremminkin. Asioiden tärkeys ja toteutuminen 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 Muiden ihmisten auttaminen Itseilmaisu, luova työ Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Käsillä tekeminen Aika sukulaisten tai ystävien kanssa Suhteet lapsiin (ja lapsenlapsiin) Opiskelu Työssä menestyminen Matkailu Koti, sisustaminen Pelkkä oleilu Monipuolinen elämä Liikunta Parisuhde Terveys Yhteys luontoon Lukeminen Työpaikan ihmissuhteet Harrastukset Ruoka, ruuanlaitto Tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet 2,4 2,2 Politiikka, yhteiskunnallinen osallistuminen Lemmikkieläimet Tuotteiden hankinta, shoppailu TV:n katselu, äänitteiden kuuntelu 2 1,8 Hengellinen elämä Järjestö- tai yhdistystoiminta 1,6 1,4 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 11

12 Asioiden tärkeysjärjestys Specialaisten arvoja ja arvostuksia selvitettiin pyytämällä vastaajia laittamaan 12 eri asiaa tärkeysjärjestykseen. Kysymyksellä ei pyritä löytämään absoluuttista totuutta eri asioiden tärkeydestä, sillä asioiden vertaaminen toisiinsa on vaikeaa ja niiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on siten enemmän tai vähemmän mielivaltaista. Esim. köyhyyden poistamista maailmasta on vaikea arvottaa suhteessa omaan ja perheen turvallisuuteen. Kysymyksen tarkoituksena oli ennemminkin valottaa, miten ja minkälaisiin asioihin jäsenten arvot painottuvat, esim. nousevatko vastauksista esille henkilökohtaiset vai globaalimmat asiat, pehmeät vai kovat arvot. Vastaukset kertovat ennen muuta eri asioi den painoarvon toisiinsa verrattuna ja miten eri asiat asettuvat toisiinsa nähden. Lisäksi on syytä muistaa, että yksilökohtaiset erot arvoissa ja arvostuksissa ovat suuria, mutta tutkimuksessa specialaiset käsitetään yhdeksi enemmän tai vähemmän yhtenäiseksi ryhmäksi, mitä he eivät käytännössä ole. Kolme asiaa nousee tärkeydeltään selvästi muiden edelle. Terveys, oma ja perheen turvallisuus sekä hyvät ihmissuhteet ovat specialaisten mielestä tärkeimmät asiat. Luonnon säilyminen jälkipolville ja tasa-arvo ihmisten välillä sijoittuvat seuraaviksi. Muiden seitsemän asian välillä ei ole olennaisia eroja näin tarkasteltuna, mutta jännittävä elämä keräsi selvästi eniten 12. sijoja ja on siten vähämerkityksisin. Terveyden merkitys nousee iän myötä ja terveydelle on eniten merkitystä yli 55-vuotiaiden ryhmässä. Oma ja perheen turvallisuus korostuu perheellisten vastaajien keskuudessa. Hyvien ihmissuhteiden merkitys nousee esille erityisesti alle 35-vuotiaiden keskuudesta. Asioiden tärkeyttä ja painoarvoa kannattaa tarkastella vielä sen mukaan, mitkä asiat sijoittuvat tärkeysjärjestyksessä useimmin sijoille 11 ja 12. Vähiten tärkeät asiat: 11. tärkein % 12. tärkein % Jännittävä elämä Perinteiden säilyttäminen Köyhyyden poistaminen maailmasta 12 8 Että saisi jotain merkittävää aikaan 20 7 Hyvä toimeentulo 11 3 Työtä kaikille 10 3 Terveys 2 3 Oma ja perheen turvallisuus 4 2 Tasa-arvo ihmisten välillä 4 1 Itsensä kehittäminen 3 1 Luonnon säilyminen jälkipolville 3 1 Hyvät ihmissuhteet 2 1 Jännittävä elämä on siis kokonaisuutena vähämerkityksellisin asia: yli puolet vastaajista sijoitti sen sijalle viimeiselle sijalle. Toisaalta 4 % vastaajista pitää sitä tärkeimpänä asiana. Perinteiden säilyttäminen kerää toiseksi eniten viimeisiä ja toiseksi viimeisiä sijoja, kun taas hyvät ihmissuhteet, luonnon säilyminen jälkipolville, itsensä kehittäminen ja tasa-arvo ihmisten välillä ovat näin mitattuna tärkeimmät asiat. Tulokset kertovat, että Specian jäsenet ovat kokonai suutena turvallisuuskeskeisiä ihmisiä, mutta joukkoon mahtuu myös niin jännittävää elämää hakevia, itsensä kehittämisestä kiinnostuneita kuin globaalisesti suuntautuneita. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? Kolme tärkeintä asiaa. Terveys Oma ja perheen turvallisuus Hyvät ihmissuhteet Luonnon säilyminen jälkipolville Tasa-arvo ihmisten välillä Jännittävä elämä Että saisi jotain merkittävää aikaan Itsensä kehittäminen Köyhyyden poistaminen maailmasta Hyvä toimeentulo Työtä kaikille Perinteiden säilyttäminen 1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein 12

13 SUHTAUTUMINEN ASENNEVÄITTÄMIIN Yhteiskunnallista suuntautumista mittaavat väittämät Väittämäpatteristosta nousee esille kuusi väittämää, joiden kanssa vähintään 70 % Specian jäsenistä on samaa mieltä. Toisesta päästä löytyy kolme väittämää, joiden kanssa vähintään 70 % jäsenistä on eri mieltä. Ihmisten tulisi huolehtia paremmin terveydestään ja hyvinvoinnistaan on väittämä, jonka suhteen specialaiset ovat jokseenkin yksimielisiä: yli 90 % vastaajista on joko täysin tai melko samaa mieltä. Nykyistä elämäntyyliä specialaiset pitävät liian kiireisenä ja stressaavana (85 %) ja yhtä moni on sitä mieltä, että työ on tehtävä mahdollisimman hyvin, vaikkei työ olisikaan kovin kiinnostavaa. Toisaalta 81 % vastaajista on sitä mieltä, että mielenkiintoinen ja haastava työ on tärkeämpää kuin hyvä palkka. Neljä viidestä specialaisesta on sitä mieltä, että ihmiset ajattelevat liiaksi omaa etuaan ja melkein yhtä monen mielestä humaaneille arvoille on liian vähän tilaa nyky-yhteiskunnassa. Specialaisten humaaneja ja pehmeitä arvoja heijastaa myös se, että ihmisten välinen epätasa-arvo on kasvanut ja että monikansallisten yhtiöiden on enemmistön mielestä kasvanut liikaa. Mielenkiintoisempia tutkimuksen kannalta ovat kuitenkin väittämät, jotka jakavat vastaajien mielipiteitä. Esimerkiksi julkisen sektorin työntekijöiden asema yksityisen sektorin työntekijöihin verrattuna jakaa jonkin verran jäsenistöä, samoin suhtautuminen taloudelliseen kasvuun, suomalaisen kulttuurin suojeluun ja yleisen turvallisuuden heikentymiseen jakavat vastaajia. Valmius työskennellä pienemmällä palkalla jakaa niin ikään jäseniä, kuten miesten ja naisten tasa-arvon toteutuminenkin. Miesten ja naisten välillä tulee esille joitakin eroja. Itsestään selvää on, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on toteutunut naisten mielestä huonommin kuin miesten mielestä. Lisäksi naiset ovat miehiä useammin sitä mieltä, että taloudellinen kasvu on Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Ihmisten tulisi huolehtia paremmin terveydestään ja hyvinvoinnistaan Nykyinen elämäntyyli on liian kiireistä ja stressaavaa Työ on tehtävä mahdollisimman hyvin, vaikkei se olisikaan kovin kiinnostavaa Ihmiset ajattelevat nykypäivänä liiaksi vain omia etujaan Monikansallisten yhtiöiden taloudellinen valta on kasvanut liikaa Humaaneille arvoille on liian vähän tilaa nyky-yhteiskunnassa Mielenkiintoinen ja haastava työ on tärkeämpää kuin hyvä palkka On onni ja etuoikeus olla suomalainen Ihmisten välinen epätasa-arvo on kasvanut liikaa Julkisen sektorin työntekijät ovat heikommassa asemassa kuin yksityisellä sektorilla työskentelevät Suomalaista kulttuuria ja perinteitä tulisi suojella nykyistä enemmän Olisin valmis työskentelemään huonommallakin palkalla, jos kokisintekeväni tärkeää työtä Taloudellinen kasvu on saavuttanut äärirajansa Yleinen turvallisuus on heikentynyt selvästi viime aikoina Naisten ja miesten tasa-arvo on toteutunut hyvin Suomessa Luottamus ihmisten omaan arviointikykyyn on vähentynyt Yksittäisen ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa ilmaston muutoksiin ovat hyvin pienet Syntyperä määrää ihmisen mahdollisuudet menestyä elämässä Ihminen on vastuussa omasta elämästään ilman yhteiskunnan tukea Terveydestä hössötetään nykyään aivan liikaa Ympäristöstä ja luonnon suojelusta puhutaan nykyään liikaa Ihmisen ei nykypäivänä ole syytä sitoutua mihinkään eturyhmään tai järjestöön täysin samaa melko samaa en osaa sanoa melko eri täysin eri 13

14 saavuttanut äärirajansa, nykyinen elämäntyyli on liian kiireistä ja stressaavaa, ihmisten välinen tasa-arvo on kasvanut liikaa ja että humaaneille arvoille on liian vähän tilaa nyky-yhteiskunnassa. Yleinen turvallisuus on heikentynyt naisten mielestä useammin kuin miesten mielestä. Kaiken kaikkiaan naisten vastauksissa korostuu pehmeämpi linja. Ikäryhmien väliset erot jäävät yllättävänkin pieniksi. Alle 25-vuotiaat ovat muita useammin sitä mieltä, että mielenkiintoinen ja haastava työ on tärkeämpää kuin hyvä palkka ja he olisivat valmiimpia huonommallakin palkalla jos työ on muuten kiinnostavaa. Asuinpaikalla ja perheen koolla ei ole vaikutusta vastauksiin. Työnantajan mukaan tarkasteltuna yrittäjät erottuvat jonkin verran muista: yrittäjien vastaukset heijastelevat hieman kovempia arvoja. Pienituloiset (= alle euroa vuodessa ansaitsevat) olisivat muita useammin valmiita tekemään töitä huonommallakin palkalla jos työ on muuten kiinnostavaa. Lisäksi pienituloiset ovat muita useammin sitä mieltä, että ihmisten välinen epätasa-arvo on kasvanut liikaa, että monikansallisten yhtiöiden valta on kasvanut ja että julkisen sektorin työntekijät ovat yksityistä huonommassa asemassa. Kaiken kaikkiaan erot vastaajaryhmien välillä jäävät pieniksi. Kokonaisuutena vastaukset heijastelevat specialaisten varsin humaaneja ja ihmisläheisiä arvoja. Vastauksissa näkyy vihreiden suuri kannatus specialaisten keskuudessa ja järjestön naisvaltaisuus. Suhtautuminen itseä koskeviin väittämiin Specian jäsenet haluavat nauttia elämästä täysin rinnoin ja jäsenet arvostavat suomalaista kulttuuria ja perinteitä. Ns. pehmeiden arvojen kannattaminen on hyvin korkealla, kun yli 80 % vastaajista on väittämän kanssa samaa mieltä. Huomionarvoista on se, että yli puolet Specian jäsenistä kokee olevansa alipalkattu, joskin myös täysin eri mieltä olevia löytyy. Specialaiset ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, vaikkakin toiminta järjestöissä ja yhdistyksissä kiinnostaa harvoja. Enemmistö Specian jäsenistä viihtyy parhaiten kotona, uusien asioiden kokeileminen, harrastukset ja rajojen kokeileminen varten jakavat jäsenistöä. Yleisesti ottaen specialaiset voivat toteuttaa itseään myös työssään. Kolme neljästä specialaisesta ilmoittaa olevansa tyytyväinen omaan elämäänsä ja yli puolet olisi valmis tinkimään tuloistaan ympäristön hyväksi. Puolet jäsenistä ilmoittaa olevansa huolissaan tulevaisuudesta, vaikka suoranaista turvattomuutta ei tunneta. Melkein puolet haluaisi hypätä pois oravanpyörästä. Kaiken kaikkiaan itseä koskevat väittämät jakavat jonkin verran jäsenistöä. Tässäkin yhteydessä vastaukset heijastelevat jäsenistön ihmisläheisiä arvoja ja jäsenkunnan naisvaltaisuutta. Naisten keskuudessa korostuvat erityisesti seuraavat väittämät: kannatan ns. pehmeitä arvoja haluan nauttia elämästä täysin rinnoin olen mielestäni alipalkattu viihdyn parhaiten kotona 14

15 Miehet ovat keskimääräistä useammin samaa mieltä minulla on monia harrastuksia olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista olen joutunut luopumaan monista unelmistani koen itseni ikäistäni nuoremmaksi toimin monissa järjestöissä ja yhdistyksissä haluan kokeilla rajojani Vastaajan ikä vaikuttaa ennen muuta uuden kokeilemiseen, aktiivisuuteen ja tulevaisuuden uskoon liittyviin väittämiin. Alle 25-vuotiaat kannattavat keskimääräistä enemmän seuraavia väittämiä haluan nauttia elämästä täysin rinnoin uskon pääseväni pitkälle elämässä minulla on monia harrastuksia olisin valmis tinkimään tuloistani, jos se auttaisi säilyttämään luontoa toimin aktiivisesti monissa järjestöissä ja yhdistyksissä vuotiaat kokevat selvästi muita useammin olevansa alipalkattuja. Yli 55-vuotiaiden ryhmästä erottuvat seuraavat väittämät: koen itseni ikäistäni nuoremmaksi olen joutunut luopumaan monista unelmistani Asuinpaikalla ja perheen koolla ei ole suurta merkitystä. Alla on lueteltu joitakin itseäsi koskevia väittämiä. Mitä mieltä olet niistä? Haluan nauttia elämästä täysin rinnoin Arvostan suomalaista kulttuuria ja perinteitä Kannatan ns. pehmeitä arvoja Olen mielestäni alipalkattu Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista Viihdyn parhaiten kotona Koen itseni ikäistäni nuoremmaksi Voin toteuttaa itseäni myös työssäni Elämä on elämistä, ei säästämistä varten Laitan osan tuloistani sukanvarteen pahanpäivän varalle Olen kaikin puolin tyytyväinen elämääni Haluan kokeilla jatkuvasti uusia asioita Minulla on monia harrastuksia Uskon pääseväni pitkälle elämässä Haluaisin hypätä pois oravanpyörästä Olisin valmis tinkimään tuloistani, jos se auttaisi säilyttämään luontoa ja ympäristöä Olen huolissani tulevaisuudesta Haluan kokeilla rajojani Olen saavuttanut elämässäni sen mitä haluankin Olen joutunut luopumaan monista unelmistani Toimin aktiivisesti monissa järjestöissä ja yhdistyksissä Tunnen oloni usein turvattomaksi Menen usein joukon mukana täysin samaa melko samaa en osaa sanoa melko eri täysin eri 15

16 Suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Vaihtoehtoisten energiamuotojen ja terveydenhuoltomäärärahojen lisäämiseen suhtaudutaan lähes poikkeuksetta yksimielisesti. Myös luonnonsuojelualueiden lisääminen ja yksityisautoilun vähentäminen saavat laajalti kannatusta. Enemmistö specialaisista suhtautuu myönteisesti ulkomaisen työvoiman lisäämiseen ja kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseen. Homoparien adoptio-oikeuteen suhtautuu myönteisesti puolet jäsenistä ja kielteisesti runsas neljännes. Kiintiöpakolaiset, poliisin toimivaltuudet ja kansalaispalkka jakavat homoparien adoptio-oikeuden ohella eniten specialaisia. Naiset suhtautuvat miehiä myönteisemmin homoparien adoptio-oikeuteen, luonnonsuojelualueiden ja kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseen sekä yksityisautoilun vähentämiseen, kun taas ydinvoima saa keskimääräistä enemmän kannatusta miehiltä. Yksityisautoilun vähentäminen ja homoparien adoptio-oikeus korreloivat vastaajan iän mukaan. Nuoremmat vastaajat suhtautuvat yksityisautoilun vähentämiseen vanhempia vastaajia myönteisemmin, homoparien adoptio-oikeus saa eniten kannatusta alle 35-vuotiaiden keskuudesta. Ydinvoiman lisärakentamiseen suhtautuvat myönteisimmin yli 55-vuotiaat ja kielteisimmin alle 25-vuotiaat. Alle 25-vuotiaat ovat jostain syystä muita kriittisempiä kansalaispalkan ja ulkomaisen työvoiman lisäämisen suhteen. Miten suhtaudut seuraaviin ajankohtaisiin kysymyksiin? Vaihtoehtoisten energiamuotojen käytön lisääminen Terveydenhuoltomäärärahojen lisääminen Luonnonsuojelualueiden lisääminen Yksityisautoilun vähentäminen Ulkomaisen työvoiman lisääminen Kehitysyhteistyömäärärahojen lisääminen Homoparien adoptio-oikeus Kiintiöpakolaisten määrän kasvattaminen Poliisin toimivaltuuksien lisääminen Kansalaispalkka Ydinvoiman lisärakentaminen Tasaveron käyttöönottaminen Lakko-oikeuden kaventaminen myönteisesti en osaa sanoa kielteisesti 16

17 SUHTAUTUMINEN SPECIAAN JA AMMATTIYHDISTYSTOIMINTAAN Tyytyväisyys Specian toimintaan Yli puolet vastaajista (59 %) ilmoitti olevansa tyytyväinen Specian toimintaan, joskin erittäin tyytyväisiä on suhteellisen vähän. Runsas kolmannes (39 %) suhtautuu toimintaan neutraalisti ehkä puutteellisen tuntemuksen vuoksi. Tyytymättömiä jäseniä on vain vähän (runsaat 2 %). Erittäin tyytyväisiä löytyy eniten vuotiaiden sekä ei työelämässä olevien ryhmästä ja alle euroa vuodessa ansaitsevien keskuudesta. Kaiken kaikkiaan keskimääräistä tyytyväisempiä ovat naiset alle 25-vuotiaat Itä-Suomen läänissä asuvat kasvatustieteiden maisterit yrittäjät ei työelämässä olevat alle euroa vuodessa ansaitsevat alle vuoden jäsenenä olleet Tyytyväisyys Speciaan laskee vastaajan iän myötä: mitä vanhempi sitä vähemmän löytyy tyytyväisiä jäseniä. Jäsenyyden tyyppi Kaksi kolmannesta (67 %) ilmoitti olevansa perinteinen rivijäsen, kun toiseksi suurimman ryhmän muodostavat taloudellista turvaa hakevat (20 %). Muut luonnehdinnat saavat lähinnä hajamainintoja. Toimintaan enemmän mukaan haluavia on 5 % jäsenistä, aktiivijäseniä vain 1 % vastaajista. Perinteisiin rivijäseniin kuuluu keskimääräistä useammin vuotias (73 %) asuu Itä- tai Pohjois-Suomessa (72 %) taloudessa väh. 4 henkilöä (72 %) hallintotieteiden maisteri (78 %) 6 10 vuotta jäsenenä (74 %) Taloudellista turvaa hakevia ovat keskimääräistä useammin yli 55-vuotiaat (24 %) Länsi-Suomen läänissä asuvat (24 %) kasvatustieteiden maisteri (23 %) työtön tai lomautettu (30 %) yli 10 vuotta jäsenenä (24 %) Toimintaan enemmän mukaan haluavia on eniten vuotiaiden sekä työttömien ja lomautettujen keskuudessa. Miehet ovat naisia useammin aktiivijäseniä. Miten tyytyväinen olet Specian toimintaan? erittäin tyytyväinen tyytyväinen en tyytyväinen enkä tyytymätön tyytymätön erittäin tyytymätön 2 0, Minkälaiseksi jäseneksi kuvailisit itseäsi? aktiivijäsen 1 yhdessäoloa hakeva 4 perinteinen rivijäsen 67 taloudellista turvaa hakeva 20 toimintaan enemmän mukaan haluava 5 jotain muuta

18 Suhtautuminen Specian toimintaan Specia tuntuu vastaajien mielestä omalle kohdalle sopivalta etujärjestöltä, mutta kaiken kaikkiaan vastaukset kertovat, ettei Specian toimintaa välttämättä tunneta kovin hyvin. Ei osaa sanoa-vastausten suuri osuus monien väittämien kohdalla on osoitus siitä, että liiton toiminta tuntuu monista etäiseltä ja että toimintaa ja sen tuloksia ei tunneta parhaalla mahdollisella tavalla. Epätietoisuus näkyy erityisesti toiminnan jämäkkyyden ja määrätietoisuuden, järjestön yhtenäisyyden ja kaikkien jäsenten etujen tasapuolisen ajamisen kohdalla. Specialaiset eivät yleisesti ottaen ole tyytymättömiä, vaan vastauksia leimaa tiedon puute Kun tarkastellaan samaa mieltä olevien määrää, esille nousee neljä väittämää. Speciaa pidetään itselle sopivana etujärjestönä ja jäsenyyttä tärkeänä, mutta sen toivottaisiin ottavan rohkeammin kantaa matalapalkkaisten aseman parantamiseksi ja näkyvän paremmin työpaikoilla. Kolmannes vastaajista on Specian jäsenenä pelkän työttömyysturvan takia, mutta toisaalta yli puolet vastaajista odottaa järjestöltä muutakin kuin pelkkää taloudellista turvaa. Enemmistön mielestä ammattiliiton jäsenyydellä on siis muitakin ulottuvuuksia, esim. sosiaalinen, ammatillinen tai ideologinen kytkös. Yhteenkuuluvuuden tunnetta samaan liittoon kuuluvien kanssa voikin rakentaa esim, yhteisten arvojen kautta. Jäsenenä oleminen pelkän työttömyysturvan takia korostuu miesten, yli 55-vuotiaiden, perheellisten, filosofian maisterien ja valtiotieteen maisterien, osaaikatyössä olevien, yli 10 vuotta jäsenenä olleiden, hyvätuloisten ja yksityisen työnantajan palveluksessa olevien keskuudessa. Neljännes vastaajista haluaisi osallistua enemmän Specian toimintaan. Näitä vastaajia löytyy keskimääräistä enemmän alle 35-vuotiaiden, Itä- ja Pohjois- Suomessa asuvien, kasvatustieteiden maisterien ja ylioppilaiden, pienituloisten, opiskelijoiden, työttömien sekä yrittäjien, kuntatyönantajan palveluksessa ja ei työelämässä olevien keskuudesta. Niin ikään neljännes vastaajista pitää Speciaa yhtenäisenä ja yhteen hiileen puhaltavana etujärjestönä. Alle 25-vuotiaat, työttömät, opiskelijat ja yrittäjät ovat muita useammin tätä mieltä, mutta leimaa antavaa vastauksille on siis kantaa ottamattomien suuri osuus. Liiton vaihtamista on harkinnut runsas 10 % vastaajista. Liiton vaihtamista ovat harkinneet keskimääräistä useammin miehet, vuotiaat, vähintään 4 hengen taloudessa asuvat, hallintotieteiden ja valtiotieteiden maisterit, osa-aikatyössä olevat ja työttömät sekä kuntatyönantajan palveluksessa olevat. Väittämiä kannattaa vielä tarkastella tehdä sen suhteen, kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat Specian toiminnan osalta. Selvää on, että Speciaan toimintaan tyytyväiset suhtautuvat myös väittämiin myönteisemmin, mutta olennaista on ehkä se, minkä väittämien kohdalla tyytymättömyys erityisesti korostuu. Tyytymättömät ovat vahvasti sitä mieltä, että Specian todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset ja että Specia ei näy riittävästi työpaikoilla. Specia ei tunnu välttämättä itselle sopivalta liitolta, eikä liiton uskota ajavan tasapuolisesti kaikkien jäsenten etuja. Tyytymättömät ovat keskimääräistä useammin jäsenenä pelkän työttömyysturvan takia, eli liitto ei ole pystynyt tarjoamaan heille sitoutumiskohteita, jolloin jäsenyys ei tunnu niin tärkeältä. Tyytymättömät odottavat lisää näkyvyyttä ja voimakkaampia kannanottoja. Alla on lueteltu Speciaa koskevia väittämiä. Oletko niiden kanssa samaa vai eri mieltä? Specia tuntuu minulle sopivalta etujärjestöltä Ottaa rohkeammin kantaa matalapalkk. aseman parantamiseksi Specia ei näy riittävästi työpaikoilla Specian jäsenyys on minulle tärkeä Specia ajaa tasapuolisesti kaikkien jäsentensä etuja Olen Specian jäsenenä pelkän työttömyysturvan takia Specia ottaa aktiivisesti kantaa jäseniään koskeviin ajankohtaisiin asioihin Specian todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset Helpommin lähestyttävä kuin useimmat muut vastaavat liitot ja järjestöt Yksityisen ja julk. sektorin työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa Haluaisin osallistua enemmän Specian toimintaan Specia on hyvin yhtenäinen, yhteen hiileen puhaltava etujärjestö Olen harkinnut liiton vaihtoa Specian toiminta on jämäkkää ja määrätietoista täysin samaa melko samaa en osaa sanoa melko eri täysin eri 18

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto NELJÄS SUOMI EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-603-0 ISBN 978-951-628-604-7

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN?

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015 Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Sipola Sarianna Toivonen EVA Raportti 1/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Työ, muutos ja jaksaminen

Työ, muutos ja jaksaminen Työ, muutos ja jaksaminen YHL:n jäsenkysely 2014 Työ, muutos ja jaksaminen. YHL:n jäsenkysely 2014 Satu Henttonen, Saija Kyllönen, Tomi Rosti & Antti Sadinmaa Taitto & kannen kuva: Antti Sadinmaa Yliopistojen

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot