SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS"

Transkriptio

1 SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007

2 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN ISSN

3 SPECIAN ARVO- JA ASENNETUTKIMUS Sisältö Lukijalle... 5 Johdanto... 7 Elämän tärkeät asiat ja niiden toteutuminen... 8 Elämän keskeinen sisältö... 8 Eri asioiden tärkeys omassa elämässä... 8 Asioiden toteutuminen omassa elämässä Toteutuminen suhteessa asioiden tärkeyteen Asioiden tärkeysjärjestys Yhteiskunnallista suuntautumista mittaavat väittämät Suhtautuminen asenneväittämiin Suhtautuminen itseä koskeviin väittämiin Suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Tyytyväisyys Specian toimintaan Jäsenyyden tyyppi Suhtautuminen speciaan ja ammattiyhdistystoimintaan Suhtautuminen Specian toimintaan Suhtautuminen ammattiyhdistystoimintaan Specian tulevaisuus Puoluekanta Arvio oman elämän kehittymisestä Muut kysymykset Ryhmittelyanalyysi Asenneryhmät Yhteenvetoa Liitetaulukot LIITETAULUKOT... 27

4

5 LUKIJALLE Ammattiyhdistyksen tärkein tehtävä on palvella jäseniään. Me Speciassa haluamme jatkuvasti kehittää jäsenpalveluja, jotta ne mahdollisimman hyvin kohtaisivat jäsentemme tarpeet. Arvo- ja asennetutkimus on yksi hyvä tapa saada kattavampi kokonaiskuva Specian jäsenten tarpeista ja toiveista. Tämän tutkimuksen avulla uskomme voivamme kehittää palvelujamme vielä jäsenläheisimmiksi. Tätä kirjoittaessa Specialla on lähes jäsentä. Tällaiseen joukkoon mahtuu monta eri ihmistyyppiä. Tutkijamme Jari Pekkinen jakoi jäsenet yhdeksään eri ryhmään, joista piirtäjä Miiku Lehtelä luonnosteli erilaisia jäsenhahmoja (katso asenneryhmät). Mihin ryhmään sinä koet kuuluvasi? Oletko elämästä nautiskelija vai koti-ihminen? Tai sekä että? Mielenkiintoisia lukuhetkiä toivottaa Leena-Maija Talikka puheenjohtaja Specia Simon Huldén kehittämispäällikkö Specia 5

6

7 JOHDANTO Tutkimuksessa selvitettiin Specia ry:n jäsenten asen teita ja arvoja sekä suhtautumista Speciaan ja ammatti yhdistystoimintaan yleensä. Jäseniä pyritään myös ryhmittelemään asenteidensa perusteella. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli kerätä tietoja jäsenkunnan arvoista Specian toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi, mutta jäsenkunnan arvomaailman ja asenteiden tuntemus auttaa myös viestinnän suuntaamisessa ja erilaisten tarpeiden tunnistamisessa. Tutkimuksen aihealueet: Mikä antaa keskeisen sisällön elämälle tällä hetkellä Elämän tärkeät asiat ja niiden toteutuminen Tärkeimmät asiat omassa elämässä tärkeysjärjestyksessä Suhtautuminen asenneväittämiin ja kuva omasta itsestä Suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Suhtautuminen ammattiyhdistystoimintaan ja Speciaan Tutkimuksen tulokset ovat luottamuksellisia ja ne on tarkoitettu vain toimeksiantajan käyttöön. Tutkimuksen kohderyhmä oli Specia ry:n jäsenet Tutkimusaineisto kerättiin sähköpostikyselyllä Kysely lähetettiin kaikkiaan 4377 Specian jäsenelle. Hyväksyttyjä vastauksia kertyi 1620 kpl. Vastausprosentti on siten 37, mitä voidaan pitää kohtuullisen hyvänä tämän tyyppiselle kyselylle. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta ja tulosten analysoinnista vastasi Mimes Specia ry:n toimeksiannosta. Aineiston rakenne vastaa hyvin Specia ry:n jäsenkunnan rakennetta. Kyselyyn Kaikki vastanneet kpl % % Sukupuoli Nainen Mies Ei vastausta 9 1 Ikäryhmä Alle 25 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Ei vastausta 2 0 Lääni Suur-Helsinki Muu Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni 94 6 Oulun/Lapin lääni Ei vastausta 9 1 Koulutus Filosofian maisteri Kasvatustieteiden maisteri Hallintotieteiden maisteri 32 2 Valtiotieteiden maisteri 36 2 Muu korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulututkinto 79 5 Ylioppilas Muu 74 5 Ei vastausta 71 4 Noin kolme neljästä vastaajasta (73 %) on kokopäivätyössä, joka kymmenes (11 %) ei oman ilmoituksensa mukaan ole mukana työelämässä. Julkisen sektorin palveluksessa on kaksi viidestä (40 %), yksityisellä sektorilla työskenteleviä on hieman vähemmän (37 %). Melkein puolet vastaajista (45 %) on olut Specian jäsenenä alle 4 vuotta. Kaksi viidestä (41 %) on ollut myös jonkun muun ammattiliiton jäsenenä. Kokonaisuutena näyte vastaa siis hyvin koko Specian jäsenkuntaa. Alle 45-vuotiaat ovat kuitenkin yliedustettuina, mikä johtunee pitkälti tietojen keräämistavasta. Tässä tutkimusyhteenvedossa on esitetty tutkimuksen päätulokset. Tulokset käydään läpi kysymys kysymykseltä ja niiden yhteydessä esitetään myös huomioita tulosten yleisestä merkittävyydestä. Taustaryhmäkohtaisia eroja on tuotu esille niiltä osin kun ne ovat tilastollisesti merkitseviä. Yhteenvedon lopussa käydään läpi ryhmittelyanalyysin tulokset. Tulosten tarkastelussa ja ristiintaulukoinnissa on käytetty seuraavia muuttujia: sukupuoli ikä lääni perheen koko koulutus työsuhde työnantaja tuloluokka jäsenyyden kesto elämän keskeinen sisältö Ristiintaulukoinnit on esitetty tarkemmin taulukkoliitteessä. 7

8 ELÄMÄN TÄRKEÄT ASIAT JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Elämän keskeinen sisältö Mikä seuraavista antaa keskeisen sisällön elämällesi tällä hetkellä, jos on pakko valita yksi vaihtoehdoista? Yli puolet vastaajista (57 %) sanoi perheen ja sukulaisten antavan keskeisen sisällön elämälle, neljännes (24 %) valitsi työn ja menestymisen työssä. Vapaaaika on näistä kolmesta vähiten tärkeä. Perheen ja sukulaisten tärkeys korostuu erityisesti seuraavissa ryhmissä: vuotiaat (64 %) Oulun/Lapin läänissä asuvat (64 %) taloudessa vähintään 3 henkeä (81 %) 4 6 vuotta jäsenenä olleet (64 %) Työ ja menestyminen työssä on keskimääräistä tärkeämpää vuotiaat (35 %) yli 55-vuotiaat (33 %) yksin asuvat (38 %) hallintotieteiden maisterit (41 %) yrittäjät (46 %) muu työnantaja (38 %) Työn ja kodin ulkopuolinen vapaa-aika on tärkeintä miehet (27 %) alle 25-vuotiaat (40 %) yksin asuvat (42 %) valtiotieteen maisteri (28 %) ylioppilas (27 %) opiskelija (32 %) työtön tai lomautettu (32 %) Mikä seuraavista antaa keskeisen sisällön elämällesi tällä hetkellä, jos on pakko valita yksi vaihtoehdoista? 15 % 1 % 59 % 25 % Työ ja menestyminen työssä Perhe ja sukulaiset Työn ja kodin ulkopuolinen vapaa-aika Ei vastausta On selvää, että eri asioiden tärkeys vaihtelee elämäntilanteen ja iän mukaan. Perheen merkitys korostuu luonnollisesti perheellisten ryhmässä: lapset ovat keskeisellä sijalla erityisesti vuotiaiden ryhmässä, kun taas yksinelävien ryhmässä perheellä ei ole niin keskeistä sijaa. Huomionarvoista onkin se, että työn ja työssä menestymisen tärkeys kasvaa iän myötä. Erityisesti vuotiaat specialaiset näyttäisivät korostavan työn ja siinä menestymisen tärkeyttä. Vapaa-ajan merkitys puolestaan laskee iän myötä, mutta yksin asuville ja alle 25-vuotiaille työn ja kodin ulkopuolinen vapaa-aika on hyvinkin tärkeää. Specian miesjäsenet ovat selvästi vapaa-aikakeskeisempiä kuin naiset. Kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei tämän kysymyksen pohjalta kannata tehdä, mutta kysymys toimii jatkossa myös selittävänä muuttujana. On nimittäin oletettavaa, että vapaa-aikaorientoituneet ihmiset suhtautuvat maailmaan yleisemminkin eri tavoin kuin perhekeskeiset tai työhön orientoituneet ihmiset. Eri asioiden tärkeys omassa elämässä Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita? Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa asioiden tärkeyteen riippumatta siitä miten hyvin ne toteutuvat Kaaviossa on olennaista asioiden välinen järjestys: tärkeimmät asiat ovat tärkeitä käytännöllisesti katsoen kaikille Specian jäsenille, vähiten tärkeillä on merkitystä vain harvoille. Välille jäävien asioiden tärkeys riippuvat esim. elämäntilanteesta, elämäntyylistä ja vastaajan arvoista. Toisin sanoen vastaajat arvottivat käytännössä eri asioita ainakin osittain niiden toteutumisen kautta, vaikka eri asioiden tärkeyttä pyydettiin arvioimaan riippumatta niiden toteutumisesta. Erityisen selvästi tämä näkyy suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin -kohdassa. Käytännöllisesti katsoen kaikille specialaisille tärkeitä asioita ovat terveys ja parisuhde, kun taas hengellisellä elämällä, järjestö- ja yhdistystoiminnalla, politiikalla ja yhteiskunnallisiin asioihin osallistumisella ja tuotteiden hankinnalla on merkitystä vain har- 8

9 voille jäsenille. Huomionarvoista Specia ry:n kannalta on se, että järjestö- ja yhdistystoiminta jää tärkeydessä toiseksi viimeiseksi. Asioiden tärkeyttä kannattaa tarkastella myös sukupuolen ja vastaajan iän suhteen. Koska valtaosa vastaajista on naisia, naisten kohdalla ei esille kovinkaan suuria eroja keskimääräiseen tasoon verrattuna, mutta yleisesti ottaen naiset arvostavat miehiä enemmän koti, sisustaminen pelkkä oleilu tuotteiden hankinta, shoppailu lemmikkieläimet aika sukulaisten tai ystävien kanssa Miehille keskimääräistä tärkeämpiä asioita ovat harrastusten parissa vietetty aika itseilmaisu, luova työ suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet politiikka, yhteiskunnallinen osallistuminen järjestö- ja yhdistystoiminta Alle 25-vuotiaiden keskuudessa korostuvat mm. sukulaisten ja ystävien kanssa vietetty aika, opiskelu ja uuden oppiminen, harrastusten parissa vietetty aika, muiden ihmisten auttaminen, pelkkä oleilu, ruoka ja ruoanlaitto, tuotteiden hankinta ja shoppailu sekä tv:n ja videoiden katselu ja äänitteiden kuuntelu vuotiaiden osalta asioiden tärkeydessä ei tule esille kovinkaan suuria eroja keskitasoon nähden vuotiaiden ryhmässä korostuvat suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin, lukeminen ja käsillä tekeminen, kun taas parisuhteen merkitys alkaa laskea. Yli 55-vuotiaat pitävät yhteyttä luontoon ja suhteita lapsiin ja lapsenlapsiin, käsillä tekemistä sekä kulttuuritilaisuuksissa käymistä keskimääräistä tärkeämpinä, kun taas tv:n katselu, shoppailu ja pelkkä oleilu eivät tunnu tärkeiltä. Asiat tärkeysjärjestyksessä asteikolla 4 = erittäin tärkeä, 1 = ei merkitystä Terveys Parisuhde Monipuolinen elämä Liikunta Aika sukulaisten tai ystävien kanssa Yhteys luontoon Suhteet lapsiin (ja lapsenlapsiin) Lukeminen Opiskelu, uuden oppiminen Työpaikan ihmissuhteet Harrastusten parissa vietetty aika Työssä menestyminen ja eteneminen Muiden ihmisten auttaminen Koti, sisustaminen Pelkkä oleilu Itseilmaisu, luova työ Matkailu ja sen suunnittelu Ruoka, ruuanlaitto Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet Käsillä tekeminen TV:n/videon/dvd:n katselu, radion tai äänitteiden kuuntelu Tuotteiden hankinta, shoppailu Politiikka, yhteiskunnallisiin asioihinosallistuminen Lemmikkieläimet Järjestö- tai yhdistystoiminta Hengellinen elämä 3,83 3,72 3,5 3,42 3,42 3,35 3,27 3,22 3,21 3,18 3,15 3,12 2,96 2,93 2,92 2,92 2,89 2,83 2,63 2,63 2,59 2,47 2,11 2,1 2,09 2,05 2,02 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 9

10 Asioiden toteutuminen omassa elämässä Tärkeimmäksi asiaksi rankattu terveys on kokonaisuutena myös toteutunut parhaiten. Tv ja videoiden katselu ja äänitteiden kuuntelu sekä tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet nousevat tärkeyteensä nähden hyvinkin korkealle toteutuneiden asioiden listalle. Toiseksi tärkein asia parisuhde putoaa toteutumisen osalta viidennelle sijalle. Kokonaisuutena toteutuminen korreloi kuitenkin melko vahvasti tärkeyden kanssa. Huomionarvoista on vielä se, että toteutumisen suhteen vastausten hajonta on pienempi kuin tärkeyden osalta. Miten hyvin nämä asiat ovat toteutuneet omassa elämässäsi? Terveys TV:n/videon/dvd:n katselu, radion tai äänitteiden kuuntelu Tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet Yhteys luontoon Parisuhde Työpaikan ihmissuhteet Ruoka, ruuanlaitto Liikunta Monipuolinen elämä Aika sukulaisten tai ystävien kanssa Harrastusten parissa vietetty aika Suhteet lapsiin (ja lapsenlapsiin) Lukeminen Työssä menestyminen ja eteneminen Opiskelu, uuden oppiminen Koti, sisustaminen Pelkkä oleilu Matkailu ja sen suunnittelu Tuotteiden hankinta, shoppailu Muiden ihmisten auttaminen Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Itseilmaisu, luova työ Käsillä tekeminen Järjestö- tai yhdistystoiminta Hengellinen elämä Lemmikkieläimet Politiikka, yhteiskunnallisiin asioihinosallistuminen 3,22 3,12 3,12 3,11 3,08 3,07 3,01 3 2,97 2,9 2,88 2,88 2,85 2,84 2,84 2,79 2,77 2,76 2,72 2,65 2,54 2,53 2,46 2,24 2,16 2,14 2,03 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 10

11 Toteutuminen suhteessa asioiden tärkeyteen Eri asioiden toteutumista specialaisten elämässä kannattaa vielä tarkastella suhteessa niiden tärkeyteen. Näin löydetään esimerkiksi asiat, jotka ovat tärkeitä mutta jotka eivät välttämättä ole toteutuneet tai asiat jotka ovat toteutuneet liiankin hyvin. Asioiden tärkeys ja toteutuminen korreloivat siis keskenään useimpien tekijöiden osalta. Toisin sanoen specialaiset ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä tärkeiksi kokemiinsa asioihin, mutta eri asioiden tärkeyttä on luultavasti arvotettu myös niiden toteutumisen mukaan. Siten nelikentän tuloksia täytyy pitää suuntaa antavina. Kaiken kaikkiaan Specian jäsenten voidaan sanoa olevan ovat kohtuullisen tyytyväisiä elämäänsä. Tietokoneen tarjoaman mahdollisuudet, tv:n katselu ja äänitteiden kuuntelu sekä tuotteiden hankinta ja shoppailu toteutuvat tärkeyteensä nähden liiankin hyvin. Itseilmaisu ja luova työ sekä muiden ihmisten auttaminen ovat puolestaan asioita, jotka voisivat toteutua tärkeyteensä nähden hieman paremminkin. Asioiden tärkeys ja toteutuminen 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 Muiden ihmisten auttaminen Itseilmaisu, luova työ Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Käsillä tekeminen Aika sukulaisten tai ystävien kanssa Suhteet lapsiin (ja lapsenlapsiin) Opiskelu Työssä menestyminen Matkailu Koti, sisustaminen Pelkkä oleilu Monipuolinen elämä Liikunta Parisuhde Terveys Yhteys luontoon Lukeminen Työpaikan ihmissuhteet Harrastukset Ruoka, ruuanlaitto Tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet 2,4 2,2 Politiikka, yhteiskunnallinen osallistuminen Lemmikkieläimet Tuotteiden hankinta, shoppailu TV:n katselu, äänitteiden kuuntelu 2 1,8 Hengellinen elämä Järjestö- tai yhdistystoiminta 1,6 1,4 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 11

12 Asioiden tärkeysjärjestys Specialaisten arvoja ja arvostuksia selvitettiin pyytämällä vastaajia laittamaan 12 eri asiaa tärkeysjärjestykseen. Kysymyksellä ei pyritä löytämään absoluuttista totuutta eri asioiden tärkeydestä, sillä asioiden vertaaminen toisiinsa on vaikeaa ja niiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on siten enemmän tai vähemmän mielivaltaista. Esim. köyhyyden poistamista maailmasta on vaikea arvottaa suhteessa omaan ja perheen turvallisuuteen. Kysymyksen tarkoituksena oli ennemminkin valottaa, miten ja minkälaisiin asioihin jäsenten arvot painottuvat, esim. nousevatko vastauksista esille henkilökohtaiset vai globaalimmat asiat, pehmeät vai kovat arvot. Vastaukset kertovat ennen muuta eri asioi den painoarvon toisiinsa verrattuna ja miten eri asiat asettuvat toisiinsa nähden. Lisäksi on syytä muistaa, että yksilökohtaiset erot arvoissa ja arvostuksissa ovat suuria, mutta tutkimuksessa specialaiset käsitetään yhdeksi enemmän tai vähemmän yhtenäiseksi ryhmäksi, mitä he eivät käytännössä ole. Kolme asiaa nousee tärkeydeltään selvästi muiden edelle. Terveys, oma ja perheen turvallisuus sekä hyvät ihmissuhteet ovat specialaisten mielestä tärkeimmät asiat. Luonnon säilyminen jälkipolville ja tasa-arvo ihmisten välillä sijoittuvat seuraaviksi. Muiden seitsemän asian välillä ei ole olennaisia eroja näin tarkasteltuna, mutta jännittävä elämä keräsi selvästi eniten 12. sijoja ja on siten vähämerkityksisin. Terveyden merkitys nousee iän myötä ja terveydelle on eniten merkitystä yli 55-vuotiaiden ryhmässä. Oma ja perheen turvallisuus korostuu perheellisten vastaajien keskuudessa. Hyvien ihmissuhteiden merkitys nousee esille erityisesti alle 35-vuotiaiden keskuudesta. Asioiden tärkeyttä ja painoarvoa kannattaa tarkastella vielä sen mukaan, mitkä asiat sijoittuvat tärkeysjärjestyksessä useimmin sijoille 11 ja 12. Vähiten tärkeät asiat: 11. tärkein % 12. tärkein % Jännittävä elämä Perinteiden säilyttäminen Köyhyyden poistaminen maailmasta 12 8 Että saisi jotain merkittävää aikaan 20 7 Hyvä toimeentulo 11 3 Työtä kaikille 10 3 Terveys 2 3 Oma ja perheen turvallisuus 4 2 Tasa-arvo ihmisten välillä 4 1 Itsensä kehittäminen 3 1 Luonnon säilyminen jälkipolville 3 1 Hyvät ihmissuhteet 2 1 Jännittävä elämä on siis kokonaisuutena vähämerkityksellisin asia: yli puolet vastaajista sijoitti sen sijalle viimeiselle sijalle. Toisaalta 4 % vastaajista pitää sitä tärkeimpänä asiana. Perinteiden säilyttäminen kerää toiseksi eniten viimeisiä ja toiseksi viimeisiä sijoja, kun taas hyvät ihmissuhteet, luonnon säilyminen jälkipolville, itsensä kehittäminen ja tasa-arvo ihmisten välillä ovat näin mitattuna tärkeimmät asiat. Tulokset kertovat, että Specian jäsenet ovat kokonai suutena turvallisuuskeskeisiä ihmisiä, mutta joukkoon mahtuu myös niin jännittävää elämää hakevia, itsensä kehittämisestä kiinnostuneita kuin globaalisesti suuntautuneita. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? Kolme tärkeintä asiaa. Terveys Oma ja perheen turvallisuus Hyvät ihmissuhteet Luonnon säilyminen jälkipolville Tasa-arvo ihmisten välillä Jännittävä elämä Että saisi jotain merkittävää aikaan Itsensä kehittäminen Köyhyyden poistaminen maailmasta Hyvä toimeentulo Työtä kaikille Perinteiden säilyttäminen 1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein 12

13 SUHTAUTUMINEN ASENNEVÄITTÄMIIN Yhteiskunnallista suuntautumista mittaavat väittämät Väittämäpatteristosta nousee esille kuusi väittämää, joiden kanssa vähintään 70 % Specian jäsenistä on samaa mieltä. Toisesta päästä löytyy kolme väittämää, joiden kanssa vähintään 70 % jäsenistä on eri mieltä. Ihmisten tulisi huolehtia paremmin terveydestään ja hyvinvoinnistaan on väittämä, jonka suhteen specialaiset ovat jokseenkin yksimielisiä: yli 90 % vastaajista on joko täysin tai melko samaa mieltä. Nykyistä elämäntyyliä specialaiset pitävät liian kiireisenä ja stressaavana (85 %) ja yhtä moni on sitä mieltä, että työ on tehtävä mahdollisimman hyvin, vaikkei työ olisikaan kovin kiinnostavaa. Toisaalta 81 % vastaajista on sitä mieltä, että mielenkiintoinen ja haastava työ on tärkeämpää kuin hyvä palkka. Neljä viidestä specialaisesta on sitä mieltä, että ihmiset ajattelevat liiaksi omaa etuaan ja melkein yhtä monen mielestä humaaneille arvoille on liian vähän tilaa nyky-yhteiskunnassa. Specialaisten humaaneja ja pehmeitä arvoja heijastaa myös se, että ihmisten välinen epätasa-arvo on kasvanut ja että monikansallisten yhtiöiden on enemmistön mielestä kasvanut liikaa. Mielenkiintoisempia tutkimuksen kannalta ovat kuitenkin väittämät, jotka jakavat vastaajien mielipiteitä. Esimerkiksi julkisen sektorin työntekijöiden asema yksityisen sektorin työntekijöihin verrattuna jakaa jonkin verran jäsenistöä, samoin suhtautuminen taloudelliseen kasvuun, suomalaisen kulttuurin suojeluun ja yleisen turvallisuuden heikentymiseen jakavat vastaajia. Valmius työskennellä pienemmällä palkalla jakaa niin ikään jäseniä, kuten miesten ja naisten tasa-arvon toteutuminenkin. Miesten ja naisten välillä tulee esille joitakin eroja. Itsestään selvää on, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on toteutunut naisten mielestä huonommin kuin miesten mielestä. Lisäksi naiset ovat miehiä useammin sitä mieltä, että taloudellinen kasvu on Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Ihmisten tulisi huolehtia paremmin terveydestään ja hyvinvoinnistaan Nykyinen elämäntyyli on liian kiireistä ja stressaavaa Työ on tehtävä mahdollisimman hyvin, vaikkei se olisikaan kovin kiinnostavaa Ihmiset ajattelevat nykypäivänä liiaksi vain omia etujaan Monikansallisten yhtiöiden taloudellinen valta on kasvanut liikaa Humaaneille arvoille on liian vähän tilaa nyky-yhteiskunnassa Mielenkiintoinen ja haastava työ on tärkeämpää kuin hyvä palkka On onni ja etuoikeus olla suomalainen Ihmisten välinen epätasa-arvo on kasvanut liikaa Julkisen sektorin työntekijät ovat heikommassa asemassa kuin yksityisellä sektorilla työskentelevät Suomalaista kulttuuria ja perinteitä tulisi suojella nykyistä enemmän Olisin valmis työskentelemään huonommallakin palkalla, jos kokisintekeväni tärkeää työtä Taloudellinen kasvu on saavuttanut äärirajansa Yleinen turvallisuus on heikentynyt selvästi viime aikoina Naisten ja miesten tasa-arvo on toteutunut hyvin Suomessa Luottamus ihmisten omaan arviointikykyyn on vähentynyt Yksittäisen ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa ilmaston muutoksiin ovat hyvin pienet Syntyperä määrää ihmisen mahdollisuudet menestyä elämässä Ihminen on vastuussa omasta elämästään ilman yhteiskunnan tukea Terveydestä hössötetään nykyään aivan liikaa Ympäristöstä ja luonnon suojelusta puhutaan nykyään liikaa Ihmisen ei nykypäivänä ole syytä sitoutua mihinkään eturyhmään tai järjestöön täysin samaa melko samaa en osaa sanoa melko eri täysin eri 13

14 saavuttanut äärirajansa, nykyinen elämäntyyli on liian kiireistä ja stressaavaa, ihmisten välinen tasa-arvo on kasvanut liikaa ja että humaaneille arvoille on liian vähän tilaa nyky-yhteiskunnassa. Yleinen turvallisuus on heikentynyt naisten mielestä useammin kuin miesten mielestä. Kaiken kaikkiaan naisten vastauksissa korostuu pehmeämpi linja. Ikäryhmien väliset erot jäävät yllättävänkin pieniksi. Alle 25-vuotiaat ovat muita useammin sitä mieltä, että mielenkiintoinen ja haastava työ on tärkeämpää kuin hyvä palkka ja he olisivat valmiimpia huonommallakin palkalla jos työ on muuten kiinnostavaa. Asuinpaikalla ja perheen koolla ei ole vaikutusta vastauksiin. Työnantajan mukaan tarkasteltuna yrittäjät erottuvat jonkin verran muista: yrittäjien vastaukset heijastelevat hieman kovempia arvoja. Pienituloiset (= alle euroa vuodessa ansaitsevat) olisivat muita useammin valmiita tekemään töitä huonommallakin palkalla jos työ on muuten kiinnostavaa. Lisäksi pienituloiset ovat muita useammin sitä mieltä, että ihmisten välinen epätasa-arvo on kasvanut liikaa, että monikansallisten yhtiöiden valta on kasvanut ja että julkisen sektorin työntekijät ovat yksityistä huonommassa asemassa. Kaiken kaikkiaan erot vastaajaryhmien välillä jäävät pieniksi. Kokonaisuutena vastaukset heijastelevat specialaisten varsin humaaneja ja ihmisläheisiä arvoja. Vastauksissa näkyy vihreiden suuri kannatus specialaisten keskuudessa ja järjestön naisvaltaisuus. Suhtautuminen itseä koskeviin väittämiin Specian jäsenet haluavat nauttia elämästä täysin rinnoin ja jäsenet arvostavat suomalaista kulttuuria ja perinteitä. Ns. pehmeiden arvojen kannattaminen on hyvin korkealla, kun yli 80 % vastaajista on väittämän kanssa samaa mieltä. Huomionarvoista on se, että yli puolet Specian jäsenistä kokee olevansa alipalkattu, joskin myös täysin eri mieltä olevia löytyy. Specialaiset ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, vaikkakin toiminta järjestöissä ja yhdistyksissä kiinnostaa harvoja. Enemmistö Specian jäsenistä viihtyy parhaiten kotona, uusien asioiden kokeileminen, harrastukset ja rajojen kokeileminen varten jakavat jäsenistöä. Yleisesti ottaen specialaiset voivat toteuttaa itseään myös työssään. Kolme neljästä specialaisesta ilmoittaa olevansa tyytyväinen omaan elämäänsä ja yli puolet olisi valmis tinkimään tuloistaan ympäristön hyväksi. Puolet jäsenistä ilmoittaa olevansa huolissaan tulevaisuudesta, vaikka suoranaista turvattomuutta ei tunneta. Melkein puolet haluaisi hypätä pois oravanpyörästä. Kaiken kaikkiaan itseä koskevat väittämät jakavat jonkin verran jäsenistöä. Tässäkin yhteydessä vastaukset heijastelevat jäsenistön ihmisläheisiä arvoja ja jäsenkunnan naisvaltaisuutta. Naisten keskuudessa korostuvat erityisesti seuraavat väittämät: kannatan ns. pehmeitä arvoja haluan nauttia elämästä täysin rinnoin olen mielestäni alipalkattu viihdyn parhaiten kotona 14

15 Miehet ovat keskimääräistä useammin samaa mieltä minulla on monia harrastuksia olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista olen joutunut luopumaan monista unelmistani koen itseni ikäistäni nuoremmaksi toimin monissa järjestöissä ja yhdistyksissä haluan kokeilla rajojani Vastaajan ikä vaikuttaa ennen muuta uuden kokeilemiseen, aktiivisuuteen ja tulevaisuuden uskoon liittyviin väittämiin. Alle 25-vuotiaat kannattavat keskimääräistä enemmän seuraavia väittämiä haluan nauttia elämästä täysin rinnoin uskon pääseväni pitkälle elämässä minulla on monia harrastuksia olisin valmis tinkimään tuloistani, jos se auttaisi säilyttämään luontoa toimin aktiivisesti monissa järjestöissä ja yhdistyksissä vuotiaat kokevat selvästi muita useammin olevansa alipalkattuja. Yli 55-vuotiaiden ryhmästä erottuvat seuraavat väittämät: koen itseni ikäistäni nuoremmaksi olen joutunut luopumaan monista unelmistani Asuinpaikalla ja perheen koolla ei ole suurta merkitystä. Alla on lueteltu joitakin itseäsi koskevia väittämiä. Mitä mieltä olet niistä? Haluan nauttia elämästä täysin rinnoin Arvostan suomalaista kulttuuria ja perinteitä Kannatan ns. pehmeitä arvoja Olen mielestäni alipalkattu Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista Viihdyn parhaiten kotona Koen itseni ikäistäni nuoremmaksi Voin toteuttaa itseäni myös työssäni Elämä on elämistä, ei säästämistä varten Laitan osan tuloistani sukanvarteen pahanpäivän varalle Olen kaikin puolin tyytyväinen elämääni Haluan kokeilla jatkuvasti uusia asioita Minulla on monia harrastuksia Uskon pääseväni pitkälle elämässä Haluaisin hypätä pois oravanpyörästä Olisin valmis tinkimään tuloistani, jos se auttaisi säilyttämään luontoa ja ympäristöä Olen huolissani tulevaisuudesta Haluan kokeilla rajojani Olen saavuttanut elämässäni sen mitä haluankin Olen joutunut luopumaan monista unelmistani Toimin aktiivisesti monissa järjestöissä ja yhdistyksissä Tunnen oloni usein turvattomaksi Menen usein joukon mukana täysin samaa melko samaa en osaa sanoa melko eri täysin eri 15

16 Suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Vaihtoehtoisten energiamuotojen ja terveydenhuoltomäärärahojen lisäämiseen suhtaudutaan lähes poikkeuksetta yksimielisesti. Myös luonnonsuojelualueiden lisääminen ja yksityisautoilun vähentäminen saavat laajalti kannatusta. Enemmistö specialaisista suhtautuu myönteisesti ulkomaisen työvoiman lisäämiseen ja kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseen. Homoparien adoptio-oikeuteen suhtautuu myönteisesti puolet jäsenistä ja kielteisesti runsas neljännes. Kiintiöpakolaiset, poliisin toimivaltuudet ja kansalaispalkka jakavat homoparien adoptio-oikeuden ohella eniten specialaisia. Naiset suhtautuvat miehiä myönteisemmin homoparien adoptio-oikeuteen, luonnonsuojelualueiden ja kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseen sekä yksityisautoilun vähentämiseen, kun taas ydinvoima saa keskimääräistä enemmän kannatusta miehiltä. Yksityisautoilun vähentäminen ja homoparien adoptio-oikeus korreloivat vastaajan iän mukaan. Nuoremmat vastaajat suhtautuvat yksityisautoilun vähentämiseen vanhempia vastaajia myönteisemmin, homoparien adoptio-oikeus saa eniten kannatusta alle 35-vuotiaiden keskuudesta. Ydinvoiman lisärakentamiseen suhtautuvat myönteisimmin yli 55-vuotiaat ja kielteisimmin alle 25-vuotiaat. Alle 25-vuotiaat ovat jostain syystä muita kriittisempiä kansalaispalkan ja ulkomaisen työvoiman lisäämisen suhteen. Miten suhtaudut seuraaviin ajankohtaisiin kysymyksiin? Vaihtoehtoisten energiamuotojen käytön lisääminen Terveydenhuoltomäärärahojen lisääminen Luonnonsuojelualueiden lisääminen Yksityisautoilun vähentäminen Ulkomaisen työvoiman lisääminen Kehitysyhteistyömäärärahojen lisääminen Homoparien adoptio-oikeus Kiintiöpakolaisten määrän kasvattaminen Poliisin toimivaltuuksien lisääminen Kansalaispalkka Ydinvoiman lisärakentaminen Tasaveron käyttöönottaminen Lakko-oikeuden kaventaminen myönteisesti en osaa sanoa kielteisesti 16

17 SUHTAUTUMINEN SPECIAAN JA AMMATTIYHDISTYSTOIMINTAAN Tyytyväisyys Specian toimintaan Yli puolet vastaajista (59 %) ilmoitti olevansa tyytyväinen Specian toimintaan, joskin erittäin tyytyväisiä on suhteellisen vähän. Runsas kolmannes (39 %) suhtautuu toimintaan neutraalisti ehkä puutteellisen tuntemuksen vuoksi. Tyytymättömiä jäseniä on vain vähän (runsaat 2 %). Erittäin tyytyväisiä löytyy eniten vuotiaiden sekä ei työelämässä olevien ryhmästä ja alle euroa vuodessa ansaitsevien keskuudesta. Kaiken kaikkiaan keskimääräistä tyytyväisempiä ovat naiset alle 25-vuotiaat Itä-Suomen läänissä asuvat kasvatustieteiden maisterit yrittäjät ei työelämässä olevat alle euroa vuodessa ansaitsevat alle vuoden jäsenenä olleet Tyytyväisyys Speciaan laskee vastaajan iän myötä: mitä vanhempi sitä vähemmän löytyy tyytyväisiä jäseniä. Jäsenyyden tyyppi Kaksi kolmannesta (67 %) ilmoitti olevansa perinteinen rivijäsen, kun toiseksi suurimman ryhmän muodostavat taloudellista turvaa hakevat (20 %). Muut luonnehdinnat saavat lähinnä hajamainintoja. Toimintaan enemmän mukaan haluavia on 5 % jäsenistä, aktiivijäseniä vain 1 % vastaajista. Perinteisiin rivijäseniin kuuluu keskimääräistä useammin vuotias (73 %) asuu Itä- tai Pohjois-Suomessa (72 %) taloudessa väh. 4 henkilöä (72 %) hallintotieteiden maisteri (78 %) 6 10 vuotta jäsenenä (74 %) Taloudellista turvaa hakevia ovat keskimääräistä useammin yli 55-vuotiaat (24 %) Länsi-Suomen läänissä asuvat (24 %) kasvatustieteiden maisteri (23 %) työtön tai lomautettu (30 %) yli 10 vuotta jäsenenä (24 %) Toimintaan enemmän mukaan haluavia on eniten vuotiaiden sekä työttömien ja lomautettujen keskuudessa. Miehet ovat naisia useammin aktiivijäseniä. Miten tyytyväinen olet Specian toimintaan? erittäin tyytyväinen tyytyväinen en tyytyväinen enkä tyytymätön tyytymätön erittäin tyytymätön 2 0, Minkälaiseksi jäseneksi kuvailisit itseäsi? aktiivijäsen 1 yhdessäoloa hakeva 4 perinteinen rivijäsen 67 taloudellista turvaa hakeva 20 toimintaan enemmän mukaan haluava 5 jotain muuta

18 Suhtautuminen Specian toimintaan Specia tuntuu vastaajien mielestä omalle kohdalle sopivalta etujärjestöltä, mutta kaiken kaikkiaan vastaukset kertovat, ettei Specian toimintaa välttämättä tunneta kovin hyvin. Ei osaa sanoa-vastausten suuri osuus monien väittämien kohdalla on osoitus siitä, että liiton toiminta tuntuu monista etäiseltä ja että toimintaa ja sen tuloksia ei tunneta parhaalla mahdollisella tavalla. Epätietoisuus näkyy erityisesti toiminnan jämäkkyyden ja määrätietoisuuden, järjestön yhtenäisyyden ja kaikkien jäsenten etujen tasapuolisen ajamisen kohdalla. Specialaiset eivät yleisesti ottaen ole tyytymättömiä, vaan vastauksia leimaa tiedon puute Kun tarkastellaan samaa mieltä olevien määrää, esille nousee neljä väittämää. Speciaa pidetään itselle sopivana etujärjestönä ja jäsenyyttä tärkeänä, mutta sen toivottaisiin ottavan rohkeammin kantaa matalapalkkaisten aseman parantamiseksi ja näkyvän paremmin työpaikoilla. Kolmannes vastaajista on Specian jäsenenä pelkän työttömyysturvan takia, mutta toisaalta yli puolet vastaajista odottaa järjestöltä muutakin kuin pelkkää taloudellista turvaa. Enemmistön mielestä ammattiliiton jäsenyydellä on siis muitakin ulottuvuuksia, esim. sosiaalinen, ammatillinen tai ideologinen kytkös. Yhteenkuuluvuuden tunnetta samaan liittoon kuuluvien kanssa voikin rakentaa esim, yhteisten arvojen kautta. Jäsenenä oleminen pelkän työttömyysturvan takia korostuu miesten, yli 55-vuotiaiden, perheellisten, filosofian maisterien ja valtiotieteen maisterien, osaaikatyössä olevien, yli 10 vuotta jäsenenä olleiden, hyvätuloisten ja yksityisen työnantajan palveluksessa olevien keskuudessa. Neljännes vastaajista haluaisi osallistua enemmän Specian toimintaan. Näitä vastaajia löytyy keskimääräistä enemmän alle 35-vuotiaiden, Itä- ja Pohjois- Suomessa asuvien, kasvatustieteiden maisterien ja ylioppilaiden, pienituloisten, opiskelijoiden, työttömien sekä yrittäjien, kuntatyönantajan palveluksessa ja ei työelämässä olevien keskuudesta. Niin ikään neljännes vastaajista pitää Speciaa yhtenäisenä ja yhteen hiileen puhaltavana etujärjestönä. Alle 25-vuotiaat, työttömät, opiskelijat ja yrittäjät ovat muita useammin tätä mieltä, mutta leimaa antavaa vastauksille on siis kantaa ottamattomien suuri osuus. Liiton vaihtamista on harkinnut runsas 10 % vastaajista. Liiton vaihtamista ovat harkinneet keskimääräistä useammin miehet, vuotiaat, vähintään 4 hengen taloudessa asuvat, hallintotieteiden ja valtiotieteiden maisterit, osa-aikatyössä olevat ja työttömät sekä kuntatyönantajan palveluksessa olevat. Väittämiä kannattaa vielä tarkastella tehdä sen suhteen, kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat Specian toiminnan osalta. Selvää on, että Speciaan toimintaan tyytyväiset suhtautuvat myös väittämiin myönteisemmin, mutta olennaista on ehkä se, minkä väittämien kohdalla tyytymättömyys erityisesti korostuu. Tyytymättömät ovat vahvasti sitä mieltä, että Specian todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset ja että Specia ei näy riittävästi työpaikoilla. Specia ei tunnu välttämättä itselle sopivalta liitolta, eikä liiton uskota ajavan tasapuolisesti kaikkien jäsenten etuja. Tyytymättömät ovat keskimääräistä useammin jäsenenä pelkän työttömyysturvan takia, eli liitto ei ole pystynyt tarjoamaan heille sitoutumiskohteita, jolloin jäsenyys ei tunnu niin tärkeältä. Tyytymättömät odottavat lisää näkyvyyttä ja voimakkaampia kannanottoja. Alla on lueteltu Speciaa koskevia väittämiä. Oletko niiden kanssa samaa vai eri mieltä? Specia tuntuu minulle sopivalta etujärjestöltä Ottaa rohkeammin kantaa matalapalkk. aseman parantamiseksi Specia ei näy riittävästi työpaikoilla Specian jäsenyys on minulle tärkeä Specia ajaa tasapuolisesti kaikkien jäsentensä etuja Olen Specian jäsenenä pelkän työttömyysturvan takia Specia ottaa aktiivisesti kantaa jäseniään koskeviin ajankohtaisiin asioihin Specian todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset Helpommin lähestyttävä kuin useimmat muut vastaavat liitot ja järjestöt Yksityisen ja julk. sektorin työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa Haluaisin osallistua enemmän Specian toimintaan Specia on hyvin yhtenäinen, yhteen hiileen puhaltava etujärjestö Olen harkinnut liiton vaihtoa Specian toiminta on jämäkkää ja määrätietoista täysin samaa melko samaa en osaa sanoa melko eri täysin eri 18

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS

ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS ESPIRITU LIBRE TUTKIMUKSEN TAUSTATIEDOT: 1003 vastaajaa Vastaajien ikähaarukka 25 55 v. Toteutus online haastatteluina toukokuussa 2012 KUINKA TYYTYVÄINEN OLET ELÄMÄÄSI TÄLLÄ HETKELLÄ?

Lisätiedot

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla 3-5.8.2007 Tapio Litmanen Akatemian tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteen

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla 1 SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla ISBN 978-951-714-281-6

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ?

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? TURUN YLIOPISTO MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri KYSELYTUTKIMUS Suoritettiin heinäkuussa 2008 puhelinkyselyinä Osallistujat: 35 55 vuotiaat (N=501) 65 70

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

2013 / 2014 /

2013 / 2014 / 2013 / 2014 / 2015 2016 Sisällys 1. Onko luottamuksemme INSTITUUTIOIHIN muutoksessa? 2. Kestääkö kantokykymme nykyistä HYVINVOINTIVALTIOTA? 3. Mitä työn ja TYÖELÄMÄN MUUTOKSIA haluamme tehdä? 4. Pelottaako

Lisätiedot

Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta

Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta Osaraportti, työelämätutkimus 01 Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tämä on Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01:n osaraportti, jossa kerrotaan järjestön

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen?

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Ilmapuntari : Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Suomalaisten mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidon saannin turvaaminen tulee olla maan hallituksen painopistealue

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ, vanhempi neuvonantaja, Sitra 26.9.2016 Työsteen Sillat Edistämme työelämän uudistumista talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin ja tulevaisuuteen

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Mitkä puolueet maan hallitukseen?

Mitkä puolueet maan hallitukseen? Mitkä puolueet maan hallitukseen? Enemmistö haluaa keskustan ja :n maan seuraavaan hallitukseen Näkemyksiä maamme puolueista kartoitettiin tutkimuksessa kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli nimetä

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ 0.8.01 Markus Mervola Marko Mäkinen Tutkimusraportti SISÄLLYSLUETTELO 0.8.01 T 109 MAM Yrittäjyysilmapuntari 01 JOHDANTO Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimuksen

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

KUNTARAKENTEEN MUUTOS JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO Päättäjä- ja kuntalaisnäkökulmia Paras-uudistukseen

KUNTARAKENTEEN MUUTOS JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO Päättäjä- ja kuntalaisnäkökulmia Paras-uudistukseen KUNTARAKENTEEN MUUTOS JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO Päättäjä- ja kuntalaisnäkökulmia Paras-uudistukseen 27.10.2011 SARI PIKKALA Tasa-arvotiedon keskus Minna Tampereen yliopisto sari.pikkala@uta.fi, p. 040 190

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot