SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS"

Transkriptio

1 SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007

2 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN ISSN

3 SPECIAN ARVO- JA ASENNETUTKIMUS Sisältö Lukijalle... 5 Johdanto... 7 Elämän tärkeät asiat ja niiden toteutuminen... 8 Elämän keskeinen sisältö... 8 Eri asioiden tärkeys omassa elämässä... 8 Asioiden toteutuminen omassa elämässä Toteutuminen suhteessa asioiden tärkeyteen Asioiden tärkeysjärjestys Yhteiskunnallista suuntautumista mittaavat väittämät Suhtautuminen asenneväittämiin Suhtautuminen itseä koskeviin väittämiin Suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Tyytyväisyys Specian toimintaan Jäsenyyden tyyppi Suhtautuminen speciaan ja ammattiyhdistystoimintaan Suhtautuminen Specian toimintaan Suhtautuminen ammattiyhdistystoimintaan Specian tulevaisuus Puoluekanta Arvio oman elämän kehittymisestä Muut kysymykset Ryhmittelyanalyysi Asenneryhmät Yhteenvetoa Liitetaulukot LIITETAULUKOT... 27

4

5 LUKIJALLE Ammattiyhdistyksen tärkein tehtävä on palvella jäseniään. Me Speciassa haluamme jatkuvasti kehittää jäsenpalveluja, jotta ne mahdollisimman hyvin kohtaisivat jäsentemme tarpeet. Arvo- ja asennetutkimus on yksi hyvä tapa saada kattavampi kokonaiskuva Specian jäsenten tarpeista ja toiveista. Tämän tutkimuksen avulla uskomme voivamme kehittää palvelujamme vielä jäsenläheisimmiksi. Tätä kirjoittaessa Specialla on lähes jäsentä. Tällaiseen joukkoon mahtuu monta eri ihmistyyppiä. Tutkijamme Jari Pekkinen jakoi jäsenet yhdeksään eri ryhmään, joista piirtäjä Miiku Lehtelä luonnosteli erilaisia jäsenhahmoja (katso asenneryhmät). Mihin ryhmään sinä koet kuuluvasi? Oletko elämästä nautiskelija vai koti-ihminen? Tai sekä että? Mielenkiintoisia lukuhetkiä toivottaa Leena-Maija Talikka puheenjohtaja Specia Simon Huldén kehittämispäällikkö Specia 5

6

7 JOHDANTO Tutkimuksessa selvitettiin Specia ry:n jäsenten asen teita ja arvoja sekä suhtautumista Speciaan ja ammatti yhdistystoimintaan yleensä. Jäseniä pyritään myös ryhmittelemään asenteidensa perusteella. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli kerätä tietoja jäsenkunnan arvoista Specian toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi, mutta jäsenkunnan arvomaailman ja asenteiden tuntemus auttaa myös viestinnän suuntaamisessa ja erilaisten tarpeiden tunnistamisessa. Tutkimuksen aihealueet: Mikä antaa keskeisen sisällön elämälle tällä hetkellä Elämän tärkeät asiat ja niiden toteutuminen Tärkeimmät asiat omassa elämässä tärkeysjärjestyksessä Suhtautuminen asenneväittämiin ja kuva omasta itsestä Suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Suhtautuminen ammattiyhdistystoimintaan ja Speciaan Tutkimuksen tulokset ovat luottamuksellisia ja ne on tarkoitettu vain toimeksiantajan käyttöön. Tutkimuksen kohderyhmä oli Specia ry:n jäsenet Tutkimusaineisto kerättiin sähköpostikyselyllä Kysely lähetettiin kaikkiaan 4377 Specian jäsenelle. Hyväksyttyjä vastauksia kertyi 1620 kpl. Vastausprosentti on siten 37, mitä voidaan pitää kohtuullisen hyvänä tämän tyyppiselle kyselylle. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta ja tulosten analysoinnista vastasi Mimes Specia ry:n toimeksiannosta. Aineiston rakenne vastaa hyvin Specia ry:n jäsenkunnan rakennetta. Kyselyyn Kaikki vastanneet kpl % % Sukupuoli Nainen Mies Ei vastausta 9 1 Ikäryhmä Alle 25 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Ei vastausta 2 0 Lääni Suur-Helsinki Muu Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni 94 6 Oulun/Lapin lääni Ei vastausta 9 1 Koulutus Filosofian maisteri Kasvatustieteiden maisteri Hallintotieteiden maisteri 32 2 Valtiotieteiden maisteri 36 2 Muu korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulututkinto 79 5 Ylioppilas Muu 74 5 Ei vastausta 71 4 Noin kolme neljästä vastaajasta (73 %) on kokopäivätyössä, joka kymmenes (11 %) ei oman ilmoituksensa mukaan ole mukana työelämässä. Julkisen sektorin palveluksessa on kaksi viidestä (40 %), yksityisellä sektorilla työskenteleviä on hieman vähemmän (37 %). Melkein puolet vastaajista (45 %) on olut Specian jäsenenä alle 4 vuotta. Kaksi viidestä (41 %) on ollut myös jonkun muun ammattiliiton jäsenenä. Kokonaisuutena näyte vastaa siis hyvin koko Specian jäsenkuntaa. Alle 45-vuotiaat ovat kuitenkin yliedustettuina, mikä johtunee pitkälti tietojen keräämistavasta. Tässä tutkimusyhteenvedossa on esitetty tutkimuksen päätulokset. Tulokset käydään läpi kysymys kysymykseltä ja niiden yhteydessä esitetään myös huomioita tulosten yleisestä merkittävyydestä. Taustaryhmäkohtaisia eroja on tuotu esille niiltä osin kun ne ovat tilastollisesti merkitseviä. Yhteenvedon lopussa käydään läpi ryhmittelyanalyysin tulokset. Tulosten tarkastelussa ja ristiintaulukoinnissa on käytetty seuraavia muuttujia: sukupuoli ikä lääni perheen koko koulutus työsuhde työnantaja tuloluokka jäsenyyden kesto elämän keskeinen sisältö Ristiintaulukoinnit on esitetty tarkemmin taulukkoliitteessä. 7

8 ELÄMÄN TÄRKEÄT ASIAT JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Elämän keskeinen sisältö Mikä seuraavista antaa keskeisen sisällön elämällesi tällä hetkellä, jos on pakko valita yksi vaihtoehdoista? Yli puolet vastaajista (57 %) sanoi perheen ja sukulaisten antavan keskeisen sisällön elämälle, neljännes (24 %) valitsi työn ja menestymisen työssä. Vapaaaika on näistä kolmesta vähiten tärkeä. Perheen ja sukulaisten tärkeys korostuu erityisesti seuraavissa ryhmissä: vuotiaat (64 %) Oulun/Lapin läänissä asuvat (64 %) taloudessa vähintään 3 henkeä (81 %) 4 6 vuotta jäsenenä olleet (64 %) Työ ja menestyminen työssä on keskimääräistä tärkeämpää vuotiaat (35 %) yli 55-vuotiaat (33 %) yksin asuvat (38 %) hallintotieteiden maisterit (41 %) yrittäjät (46 %) muu työnantaja (38 %) Työn ja kodin ulkopuolinen vapaa-aika on tärkeintä miehet (27 %) alle 25-vuotiaat (40 %) yksin asuvat (42 %) valtiotieteen maisteri (28 %) ylioppilas (27 %) opiskelija (32 %) työtön tai lomautettu (32 %) Mikä seuraavista antaa keskeisen sisällön elämällesi tällä hetkellä, jos on pakko valita yksi vaihtoehdoista? 15 % 1 % 59 % 25 % Työ ja menestyminen työssä Perhe ja sukulaiset Työn ja kodin ulkopuolinen vapaa-aika Ei vastausta On selvää, että eri asioiden tärkeys vaihtelee elämäntilanteen ja iän mukaan. Perheen merkitys korostuu luonnollisesti perheellisten ryhmässä: lapset ovat keskeisellä sijalla erityisesti vuotiaiden ryhmässä, kun taas yksinelävien ryhmässä perheellä ei ole niin keskeistä sijaa. Huomionarvoista onkin se, että työn ja työssä menestymisen tärkeys kasvaa iän myötä. Erityisesti vuotiaat specialaiset näyttäisivät korostavan työn ja siinä menestymisen tärkeyttä. Vapaa-ajan merkitys puolestaan laskee iän myötä, mutta yksin asuville ja alle 25-vuotiaille työn ja kodin ulkopuolinen vapaa-aika on hyvinkin tärkeää. Specian miesjäsenet ovat selvästi vapaa-aikakeskeisempiä kuin naiset. Kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei tämän kysymyksen pohjalta kannata tehdä, mutta kysymys toimii jatkossa myös selittävänä muuttujana. On nimittäin oletettavaa, että vapaa-aikaorientoituneet ihmiset suhtautuvat maailmaan yleisemminkin eri tavoin kuin perhekeskeiset tai työhön orientoituneet ihmiset. Eri asioiden tärkeys omassa elämässä Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita? Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa asioiden tärkeyteen riippumatta siitä miten hyvin ne toteutuvat Kaaviossa on olennaista asioiden välinen järjestys: tärkeimmät asiat ovat tärkeitä käytännöllisesti katsoen kaikille Specian jäsenille, vähiten tärkeillä on merkitystä vain harvoille. Välille jäävien asioiden tärkeys riippuvat esim. elämäntilanteesta, elämäntyylistä ja vastaajan arvoista. Toisin sanoen vastaajat arvottivat käytännössä eri asioita ainakin osittain niiden toteutumisen kautta, vaikka eri asioiden tärkeyttä pyydettiin arvioimaan riippumatta niiden toteutumisesta. Erityisen selvästi tämä näkyy suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin -kohdassa. Käytännöllisesti katsoen kaikille specialaisille tärkeitä asioita ovat terveys ja parisuhde, kun taas hengellisellä elämällä, järjestö- ja yhdistystoiminnalla, politiikalla ja yhteiskunnallisiin asioihin osallistumisella ja tuotteiden hankinnalla on merkitystä vain har- 8

9 voille jäsenille. Huomionarvoista Specia ry:n kannalta on se, että järjestö- ja yhdistystoiminta jää tärkeydessä toiseksi viimeiseksi. Asioiden tärkeyttä kannattaa tarkastella myös sukupuolen ja vastaajan iän suhteen. Koska valtaosa vastaajista on naisia, naisten kohdalla ei esille kovinkaan suuria eroja keskimääräiseen tasoon verrattuna, mutta yleisesti ottaen naiset arvostavat miehiä enemmän koti, sisustaminen pelkkä oleilu tuotteiden hankinta, shoppailu lemmikkieläimet aika sukulaisten tai ystävien kanssa Miehille keskimääräistä tärkeämpiä asioita ovat harrastusten parissa vietetty aika itseilmaisu, luova työ suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet politiikka, yhteiskunnallinen osallistuminen järjestö- ja yhdistystoiminta Alle 25-vuotiaiden keskuudessa korostuvat mm. sukulaisten ja ystävien kanssa vietetty aika, opiskelu ja uuden oppiminen, harrastusten parissa vietetty aika, muiden ihmisten auttaminen, pelkkä oleilu, ruoka ja ruoanlaitto, tuotteiden hankinta ja shoppailu sekä tv:n ja videoiden katselu ja äänitteiden kuuntelu vuotiaiden osalta asioiden tärkeydessä ei tule esille kovinkaan suuria eroja keskitasoon nähden vuotiaiden ryhmässä korostuvat suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin, lukeminen ja käsillä tekeminen, kun taas parisuhteen merkitys alkaa laskea. Yli 55-vuotiaat pitävät yhteyttä luontoon ja suhteita lapsiin ja lapsenlapsiin, käsillä tekemistä sekä kulttuuritilaisuuksissa käymistä keskimääräistä tärkeämpinä, kun taas tv:n katselu, shoppailu ja pelkkä oleilu eivät tunnu tärkeiltä. Asiat tärkeysjärjestyksessä asteikolla 4 = erittäin tärkeä, 1 = ei merkitystä Terveys Parisuhde Monipuolinen elämä Liikunta Aika sukulaisten tai ystävien kanssa Yhteys luontoon Suhteet lapsiin (ja lapsenlapsiin) Lukeminen Opiskelu, uuden oppiminen Työpaikan ihmissuhteet Harrastusten parissa vietetty aika Työssä menestyminen ja eteneminen Muiden ihmisten auttaminen Koti, sisustaminen Pelkkä oleilu Itseilmaisu, luova työ Matkailu ja sen suunnittelu Ruoka, ruuanlaitto Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet Käsillä tekeminen TV:n/videon/dvd:n katselu, radion tai äänitteiden kuuntelu Tuotteiden hankinta, shoppailu Politiikka, yhteiskunnallisiin asioihinosallistuminen Lemmikkieläimet Järjestö- tai yhdistystoiminta Hengellinen elämä 3,83 3,72 3,5 3,42 3,42 3,35 3,27 3,22 3,21 3,18 3,15 3,12 2,96 2,93 2,92 2,92 2,89 2,83 2,63 2,63 2,59 2,47 2,11 2,1 2,09 2,05 2,02 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 9

10 Asioiden toteutuminen omassa elämässä Tärkeimmäksi asiaksi rankattu terveys on kokonaisuutena myös toteutunut parhaiten. Tv ja videoiden katselu ja äänitteiden kuuntelu sekä tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet nousevat tärkeyteensä nähden hyvinkin korkealle toteutuneiden asioiden listalle. Toiseksi tärkein asia parisuhde putoaa toteutumisen osalta viidennelle sijalle. Kokonaisuutena toteutuminen korreloi kuitenkin melko vahvasti tärkeyden kanssa. Huomionarvoista on vielä se, että toteutumisen suhteen vastausten hajonta on pienempi kuin tärkeyden osalta. Miten hyvin nämä asiat ovat toteutuneet omassa elämässäsi? Terveys TV:n/videon/dvd:n katselu, radion tai äänitteiden kuuntelu Tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet Yhteys luontoon Parisuhde Työpaikan ihmissuhteet Ruoka, ruuanlaitto Liikunta Monipuolinen elämä Aika sukulaisten tai ystävien kanssa Harrastusten parissa vietetty aika Suhteet lapsiin (ja lapsenlapsiin) Lukeminen Työssä menestyminen ja eteneminen Opiskelu, uuden oppiminen Koti, sisustaminen Pelkkä oleilu Matkailu ja sen suunnittelu Tuotteiden hankinta, shoppailu Muiden ihmisten auttaminen Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Itseilmaisu, luova työ Käsillä tekeminen Järjestö- tai yhdistystoiminta Hengellinen elämä Lemmikkieläimet Politiikka, yhteiskunnallisiin asioihinosallistuminen 3,22 3,12 3,12 3,11 3,08 3,07 3,01 3 2,97 2,9 2,88 2,88 2,85 2,84 2,84 2,79 2,77 2,76 2,72 2,65 2,54 2,53 2,46 2,24 2,16 2,14 2,03 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 10

11 Toteutuminen suhteessa asioiden tärkeyteen Eri asioiden toteutumista specialaisten elämässä kannattaa vielä tarkastella suhteessa niiden tärkeyteen. Näin löydetään esimerkiksi asiat, jotka ovat tärkeitä mutta jotka eivät välttämättä ole toteutuneet tai asiat jotka ovat toteutuneet liiankin hyvin. Asioiden tärkeys ja toteutuminen korreloivat siis keskenään useimpien tekijöiden osalta. Toisin sanoen specialaiset ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä tärkeiksi kokemiinsa asioihin, mutta eri asioiden tärkeyttä on luultavasti arvotettu myös niiden toteutumisen mukaan. Siten nelikentän tuloksia täytyy pitää suuntaa antavina. Kaiken kaikkiaan Specian jäsenten voidaan sanoa olevan ovat kohtuullisen tyytyväisiä elämäänsä. Tietokoneen tarjoaman mahdollisuudet, tv:n katselu ja äänitteiden kuuntelu sekä tuotteiden hankinta ja shoppailu toteutuvat tärkeyteensä nähden liiankin hyvin. Itseilmaisu ja luova työ sekä muiden ihmisten auttaminen ovat puolestaan asioita, jotka voisivat toteutua tärkeyteensä nähden hieman paremminkin. Asioiden tärkeys ja toteutuminen 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 Muiden ihmisten auttaminen Itseilmaisu, luova työ Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Käsillä tekeminen Aika sukulaisten tai ystävien kanssa Suhteet lapsiin (ja lapsenlapsiin) Opiskelu Työssä menestyminen Matkailu Koti, sisustaminen Pelkkä oleilu Monipuolinen elämä Liikunta Parisuhde Terveys Yhteys luontoon Lukeminen Työpaikan ihmissuhteet Harrastukset Ruoka, ruuanlaitto Tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet 2,4 2,2 Politiikka, yhteiskunnallinen osallistuminen Lemmikkieläimet Tuotteiden hankinta, shoppailu TV:n katselu, äänitteiden kuuntelu 2 1,8 Hengellinen elämä Järjestö- tai yhdistystoiminta 1,6 1,4 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 11

12 Asioiden tärkeysjärjestys Specialaisten arvoja ja arvostuksia selvitettiin pyytämällä vastaajia laittamaan 12 eri asiaa tärkeysjärjestykseen. Kysymyksellä ei pyritä löytämään absoluuttista totuutta eri asioiden tärkeydestä, sillä asioiden vertaaminen toisiinsa on vaikeaa ja niiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on siten enemmän tai vähemmän mielivaltaista. Esim. köyhyyden poistamista maailmasta on vaikea arvottaa suhteessa omaan ja perheen turvallisuuteen. Kysymyksen tarkoituksena oli ennemminkin valottaa, miten ja minkälaisiin asioihin jäsenten arvot painottuvat, esim. nousevatko vastauksista esille henkilökohtaiset vai globaalimmat asiat, pehmeät vai kovat arvot. Vastaukset kertovat ennen muuta eri asioi den painoarvon toisiinsa verrattuna ja miten eri asiat asettuvat toisiinsa nähden. Lisäksi on syytä muistaa, että yksilökohtaiset erot arvoissa ja arvostuksissa ovat suuria, mutta tutkimuksessa specialaiset käsitetään yhdeksi enemmän tai vähemmän yhtenäiseksi ryhmäksi, mitä he eivät käytännössä ole. Kolme asiaa nousee tärkeydeltään selvästi muiden edelle. Terveys, oma ja perheen turvallisuus sekä hyvät ihmissuhteet ovat specialaisten mielestä tärkeimmät asiat. Luonnon säilyminen jälkipolville ja tasa-arvo ihmisten välillä sijoittuvat seuraaviksi. Muiden seitsemän asian välillä ei ole olennaisia eroja näin tarkasteltuna, mutta jännittävä elämä keräsi selvästi eniten 12. sijoja ja on siten vähämerkityksisin. Terveyden merkitys nousee iän myötä ja terveydelle on eniten merkitystä yli 55-vuotiaiden ryhmässä. Oma ja perheen turvallisuus korostuu perheellisten vastaajien keskuudessa. Hyvien ihmissuhteiden merkitys nousee esille erityisesti alle 35-vuotiaiden keskuudesta. Asioiden tärkeyttä ja painoarvoa kannattaa tarkastella vielä sen mukaan, mitkä asiat sijoittuvat tärkeysjärjestyksessä useimmin sijoille 11 ja 12. Vähiten tärkeät asiat: 11. tärkein % 12. tärkein % Jännittävä elämä Perinteiden säilyttäminen Köyhyyden poistaminen maailmasta 12 8 Että saisi jotain merkittävää aikaan 20 7 Hyvä toimeentulo 11 3 Työtä kaikille 10 3 Terveys 2 3 Oma ja perheen turvallisuus 4 2 Tasa-arvo ihmisten välillä 4 1 Itsensä kehittäminen 3 1 Luonnon säilyminen jälkipolville 3 1 Hyvät ihmissuhteet 2 1 Jännittävä elämä on siis kokonaisuutena vähämerkityksellisin asia: yli puolet vastaajista sijoitti sen sijalle viimeiselle sijalle. Toisaalta 4 % vastaajista pitää sitä tärkeimpänä asiana. Perinteiden säilyttäminen kerää toiseksi eniten viimeisiä ja toiseksi viimeisiä sijoja, kun taas hyvät ihmissuhteet, luonnon säilyminen jälkipolville, itsensä kehittäminen ja tasa-arvo ihmisten välillä ovat näin mitattuna tärkeimmät asiat. Tulokset kertovat, että Specian jäsenet ovat kokonai suutena turvallisuuskeskeisiä ihmisiä, mutta joukkoon mahtuu myös niin jännittävää elämää hakevia, itsensä kehittämisestä kiinnostuneita kuin globaalisesti suuntautuneita. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? Kolme tärkeintä asiaa. Terveys Oma ja perheen turvallisuus Hyvät ihmissuhteet Luonnon säilyminen jälkipolville Tasa-arvo ihmisten välillä Jännittävä elämä Että saisi jotain merkittävää aikaan Itsensä kehittäminen Köyhyyden poistaminen maailmasta Hyvä toimeentulo Työtä kaikille Perinteiden säilyttäminen 1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein 12

13 SUHTAUTUMINEN ASENNEVÄITTÄMIIN Yhteiskunnallista suuntautumista mittaavat väittämät Väittämäpatteristosta nousee esille kuusi väittämää, joiden kanssa vähintään 70 % Specian jäsenistä on samaa mieltä. Toisesta päästä löytyy kolme väittämää, joiden kanssa vähintään 70 % jäsenistä on eri mieltä. Ihmisten tulisi huolehtia paremmin terveydestään ja hyvinvoinnistaan on väittämä, jonka suhteen specialaiset ovat jokseenkin yksimielisiä: yli 90 % vastaajista on joko täysin tai melko samaa mieltä. Nykyistä elämäntyyliä specialaiset pitävät liian kiireisenä ja stressaavana (85 %) ja yhtä moni on sitä mieltä, että työ on tehtävä mahdollisimman hyvin, vaikkei työ olisikaan kovin kiinnostavaa. Toisaalta 81 % vastaajista on sitä mieltä, että mielenkiintoinen ja haastava työ on tärkeämpää kuin hyvä palkka. Neljä viidestä specialaisesta on sitä mieltä, että ihmiset ajattelevat liiaksi omaa etuaan ja melkein yhtä monen mielestä humaaneille arvoille on liian vähän tilaa nyky-yhteiskunnassa. Specialaisten humaaneja ja pehmeitä arvoja heijastaa myös se, että ihmisten välinen epätasa-arvo on kasvanut ja että monikansallisten yhtiöiden on enemmistön mielestä kasvanut liikaa. Mielenkiintoisempia tutkimuksen kannalta ovat kuitenkin väittämät, jotka jakavat vastaajien mielipiteitä. Esimerkiksi julkisen sektorin työntekijöiden asema yksityisen sektorin työntekijöihin verrattuna jakaa jonkin verran jäsenistöä, samoin suhtautuminen taloudelliseen kasvuun, suomalaisen kulttuurin suojeluun ja yleisen turvallisuuden heikentymiseen jakavat vastaajia. Valmius työskennellä pienemmällä palkalla jakaa niin ikään jäseniä, kuten miesten ja naisten tasa-arvon toteutuminenkin. Miesten ja naisten välillä tulee esille joitakin eroja. Itsestään selvää on, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on toteutunut naisten mielestä huonommin kuin miesten mielestä. Lisäksi naiset ovat miehiä useammin sitä mieltä, että taloudellinen kasvu on Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Ihmisten tulisi huolehtia paremmin terveydestään ja hyvinvoinnistaan Nykyinen elämäntyyli on liian kiireistä ja stressaavaa Työ on tehtävä mahdollisimman hyvin, vaikkei se olisikaan kovin kiinnostavaa Ihmiset ajattelevat nykypäivänä liiaksi vain omia etujaan Monikansallisten yhtiöiden taloudellinen valta on kasvanut liikaa Humaaneille arvoille on liian vähän tilaa nyky-yhteiskunnassa Mielenkiintoinen ja haastava työ on tärkeämpää kuin hyvä palkka On onni ja etuoikeus olla suomalainen Ihmisten välinen epätasa-arvo on kasvanut liikaa Julkisen sektorin työntekijät ovat heikommassa asemassa kuin yksityisellä sektorilla työskentelevät Suomalaista kulttuuria ja perinteitä tulisi suojella nykyistä enemmän Olisin valmis työskentelemään huonommallakin palkalla, jos kokisintekeväni tärkeää työtä Taloudellinen kasvu on saavuttanut äärirajansa Yleinen turvallisuus on heikentynyt selvästi viime aikoina Naisten ja miesten tasa-arvo on toteutunut hyvin Suomessa Luottamus ihmisten omaan arviointikykyyn on vähentynyt Yksittäisen ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa ilmaston muutoksiin ovat hyvin pienet Syntyperä määrää ihmisen mahdollisuudet menestyä elämässä Ihminen on vastuussa omasta elämästään ilman yhteiskunnan tukea Terveydestä hössötetään nykyään aivan liikaa Ympäristöstä ja luonnon suojelusta puhutaan nykyään liikaa Ihmisen ei nykypäivänä ole syytä sitoutua mihinkään eturyhmään tai järjestöön täysin samaa melko samaa en osaa sanoa melko eri täysin eri 13

14 saavuttanut äärirajansa, nykyinen elämäntyyli on liian kiireistä ja stressaavaa, ihmisten välinen tasa-arvo on kasvanut liikaa ja että humaaneille arvoille on liian vähän tilaa nyky-yhteiskunnassa. Yleinen turvallisuus on heikentynyt naisten mielestä useammin kuin miesten mielestä. Kaiken kaikkiaan naisten vastauksissa korostuu pehmeämpi linja. Ikäryhmien väliset erot jäävät yllättävänkin pieniksi. Alle 25-vuotiaat ovat muita useammin sitä mieltä, että mielenkiintoinen ja haastava työ on tärkeämpää kuin hyvä palkka ja he olisivat valmiimpia huonommallakin palkalla jos työ on muuten kiinnostavaa. Asuinpaikalla ja perheen koolla ei ole vaikutusta vastauksiin. Työnantajan mukaan tarkasteltuna yrittäjät erottuvat jonkin verran muista: yrittäjien vastaukset heijastelevat hieman kovempia arvoja. Pienituloiset (= alle euroa vuodessa ansaitsevat) olisivat muita useammin valmiita tekemään töitä huonommallakin palkalla jos työ on muuten kiinnostavaa. Lisäksi pienituloiset ovat muita useammin sitä mieltä, että ihmisten välinen epätasa-arvo on kasvanut liikaa, että monikansallisten yhtiöiden valta on kasvanut ja että julkisen sektorin työntekijät ovat yksityistä huonommassa asemassa. Kaiken kaikkiaan erot vastaajaryhmien välillä jäävät pieniksi. Kokonaisuutena vastaukset heijastelevat specialaisten varsin humaaneja ja ihmisläheisiä arvoja. Vastauksissa näkyy vihreiden suuri kannatus specialaisten keskuudessa ja järjestön naisvaltaisuus. Suhtautuminen itseä koskeviin väittämiin Specian jäsenet haluavat nauttia elämästä täysin rinnoin ja jäsenet arvostavat suomalaista kulttuuria ja perinteitä. Ns. pehmeiden arvojen kannattaminen on hyvin korkealla, kun yli 80 % vastaajista on väittämän kanssa samaa mieltä. Huomionarvoista on se, että yli puolet Specian jäsenistä kokee olevansa alipalkattu, joskin myös täysin eri mieltä olevia löytyy. Specialaiset ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, vaikkakin toiminta järjestöissä ja yhdistyksissä kiinnostaa harvoja. Enemmistö Specian jäsenistä viihtyy parhaiten kotona, uusien asioiden kokeileminen, harrastukset ja rajojen kokeileminen varten jakavat jäsenistöä. Yleisesti ottaen specialaiset voivat toteuttaa itseään myös työssään. Kolme neljästä specialaisesta ilmoittaa olevansa tyytyväinen omaan elämäänsä ja yli puolet olisi valmis tinkimään tuloistaan ympäristön hyväksi. Puolet jäsenistä ilmoittaa olevansa huolissaan tulevaisuudesta, vaikka suoranaista turvattomuutta ei tunneta. Melkein puolet haluaisi hypätä pois oravanpyörästä. Kaiken kaikkiaan itseä koskevat väittämät jakavat jonkin verran jäsenistöä. Tässäkin yhteydessä vastaukset heijastelevat jäsenistön ihmisläheisiä arvoja ja jäsenkunnan naisvaltaisuutta. Naisten keskuudessa korostuvat erityisesti seuraavat väittämät: kannatan ns. pehmeitä arvoja haluan nauttia elämästä täysin rinnoin olen mielestäni alipalkattu viihdyn parhaiten kotona 14

15 Miehet ovat keskimääräistä useammin samaa mieltä minulla on monia harrastuksia olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista olen joutunut luopumaan monista unelmistani koen itseni ikäistäni nuoremmaksi toimin monissa järjestöissä ja yhdistyksissä haluan kokeilla rajojani Vastaajan ikä vaikuttaa ennen muuta uuden kokeilemiseen, aktiivisuuteen ja tulevaisuuden uskoon liittyviin väittämiin. Alle 25-vuotiaat kannattavat keskimääräistä enemmän seuraavia väittämiä haluan nauttia elämästä täysin rinnoin uskon pääseväni pitkälle elämässä minulla on monia harrastuksia olisin valmis tinkimään tuloistani, jos se auttaisi säilyttämään luontoa toimin aktiivisesti monissa järjestöissä ja yhdistyksissä vuotiaat kokevat selvästi muita useammin olevansa alipalkattuja. Yli 55-vuotiaiden ryhmästä erottuvat seuraavat väittämät: koen itseni ikäistäni nuoremmaksi olen joutunut luopumaan monista unelmistani Asuinpaikalla ja perheen koolla ei ole suurta merkitystä. Alla on lueteltu joitakin itseäsi koskevia väittämiä. Mitä mieltä olet niistä? Haluan nauttia elämästä täysin rinnoin Arvostan suomalaista kulttuuria ja perinteitä Kannatan ns. pehmeitä arvoja Olen mielestäni alipalkattu Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista Viihdyn parhaiten kotona Koen itseni ikäistäni nuoremmaksi Voin toteuttaa itseäni myös työssäni Elämä on elämistä, ei säästämistä varten Laitan osan tuloistani sukanvarteen pahanpäivän varalle Olen kaikin puolin tyytyväinen elämääni Haluan kokeilla jatkuvasti uusia asioita Minulla on monia harrastuksia Uskon pääseväni pitkälle elämässä Haluaisin hypätä pois oravanpyörästä Olisin valmis tinkimään tuloistani, jos se auttaisi säilyttämään luontoa ja ympäristöä Olen huolissani tulevaisuudesta Haluan kokeilla rajojani Olen saavuttanut elämässäni sen mitä haluankin Olen joutunut luopumaan monista unelmistani Toimin aktiivisesti monissa järjestöissä ja yhdistyksissä Tunnen oloni usein turvattomaksi Menen usein joukon mukana täysin samaa melko samaa en osaa sanoa melko eri täysin eri 15

16 Suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Vaihtoehtoisten energiamuotojen ja terveydenhuoltomäärärahojen lisäämiseen suhtaudutaan lähes poikkeuksetta yksimielisesti. Myös luonnonsuojelualueiden lisääminen ja yksityisautoilun vähentäminen saavat laajalti kannatusta. Enemmistö specialaisista suhtautuu myönteisesti ulkomaisen työvoiman lisäämiseen ja kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseen. Homoparien adoptio-oikeuteen suhtautuu myönteisesti puolet jäsenistä ja kielteisesti runsas neljännes. Kiintiöpakolaiset, poliisin toimivaltuudet ja kansalaispalkka jakavat homoparien adoptio-oikeuden ohella eniten specialaisia. Naiset suhtautuvat miehiä myönteisemmin homoparien adoptio-oikeuteen, luonnonsuojelualueiden ja kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseen sekä yksityisautoilun vähentämiseen, kun taas ydinvoima saa keskimääräistä enemmän kannatusta miehiltä. Yksityisautoilun vähentäminen ja homoparien adoptio-oikeus korreloivat vastaajan iän mukaan. Nuoremmat vastaajat suhtautuvat yksityisautoilun vähentämiseen vanhempia vastaajia myönteisemmin, homoparien adoptio-oikeus saa eniten kannatusta alle 35-vuotiaiden keskuudesta. Ydinvoiman lisärakentamiseen suhtautuvat myönteisimmin yli 55-vuotiaat ja kielteisimmin alle 25-vuotiaat. Alle 25-vuotiaat ovat jostain syystä muita kriittisempiä kansalaispalkan ja ulkomaisen työvoiman lisäämisen suhteen. Miten suhtaudut seuraaviin ajankohtaisiin kysymyksiin? Vaihtoehtoisten energiamuotojen käytön lisääminen Terveydenhuoltomäärärahojen lisääminen Luonnonsuojelualueiden lisääminen Yksityisautoilun vähentäminen Ulkomaisen työvoiman lisääminen Kehitysyhteistyömäärärahojen lisääminen Homoparien adoptio-oikeus Kiintiöpakolaisten määrän kasvattaminen Poliisin toimivaltuuksien lisääminen Kansalaispalkka Ydinvoiman lisärakentaminen Tasaveron käyttöönottaminen Lakko-oikeuden kaventaminen myönteisesti en osaa sanoa kielteisesti 16

17 SUHTAUTUMINEN SPECIAAN JA AMMATTIYHDISTYSTOIMINTAAN Tyytyväisyys Specian toimintaan Yli puolet vastaajista (59 %) ilmoitti olevansa tyytyväinen Specian toimintaan, joskin erittäin tyytyväisiä on suhteellisen vähän. Runsas kolmannes (39 %) suhtautuu toimintaan neutraalisti ehkä puutteellisen tuntemuksen vuoksi. Tyytymättömiä jäseniä on vain vähän (runsaat 2 %). Erittäin tyytyväisiä löytyy eniten vuotiaiden sekä ei työelämässä olevien ryhmästä ja alle euroa vuodessa ansaitsevien keskuudesta. Kaiken kaikkiaan keskimääräistä tyytyväisempiä ovat naiset alle 25-vuotiaat Itä-Suomen läänissä asuvat kasvatustieteiden maisterit yrittäjät ei työelämässä olevat alle euroa vuodessa ansaitsevat alle vuoden jäsenenä olleet Tyytyväisyys Speciaan laskee vastaajan iän myötä: mitä vanhempi sitä vähemmän löytyy tyytyväisiä jäseniä. Jäsenyyden tyyppi Kaksi kolmannesta (67 %) ilmoitti olevansa perinteinen rivijäsen, kun toiseksi suurimman ryhmän muodostavat taloudellista turvaa hakevat (20 %). Muut luonnehdinnat saavat lähinnä hajamainintoja. Toimintaan enemmän mukaan haluavia on 5 % jäsenistä, aktiivijäseniä vain 1 % vastaajista. Perinteisiin rivijäseniin kuuluu keskimääräistä useammin vuotias (73 %) asuu Itä- tai Pohjois-Suomessa (72 %) taloudessa väh. 4 henkilöä (72 %) hallintotieteiden maisteri (78 %) 6 10 vuotta jäsenenä (74 %) Taloudellista turvaa hakevia ovat keskimääräistä useammin yli 55-vuotiaat (24 %) Länsi-Suomen läänissä asuvat (24 %) kasvatustieteiden maisteri (23 %) työtön tai lomautettu (30 %) yli 10 vuotta jäsenenä (24 %) Toimintaan enemmän mukaan haluavia on eniten vuotiaiden sekä työttömien ja lomautettujen keskuudessa. Miehet ovat naisia useammin aktiivijäseniä. Miten tyytyväinen olet Specian toimintaan? erittäin tyytyväinen tyytyväinen en tyytyväinen enkä tyytymätön tyytymätön erittäin tyytymätön 2 0, Minkälaiseksi jäseneksi kuvailisit itseäsi? aktiivijäsen 1 yhdessäoloa hakeva 4 perinteinen rivijäsen 67 taloudellista turvaa hakeva 20 toimintaan enemmän mukaan haluava 5 jotain muuta

18 Suhtautuminen Specian toimintaan Specia tuntuu vastaajien mielestä omalle kohdalle sopivalta etujärjestöltä, mutta kaiken kaikkiaan vastaukset kertovat, ettei Specian toimintaa välttämättä tunneta kovin hyvin. Ei osaa sanoa-vastausten suuri osuus monien väittämien kohdalla on osoitus siitä, että liiton toiminta tuntuu monista etäiseltä ja että toimintaa ja sen tuloksia ei tunneta parhaalla mahdollisella tavalla. Epätietoisuus näkyy erityisesti toiminnan jämäkkyyden ja määrätietoisuuden, järjestön yhtenäisyyden ja kaikkien jäsenten etujen tasapuolisen ajamisen kohdalla. Specialaiset eivät yleisesti ottaen ole tyytymättömiä, vaan vastauksia leimaa tiedon puute Kun tarkastellaan samaa mieltä olevien määrää, esille nousee neljä väittämää. Speciaa pidetään itselle sopivana etujärjestönä ja jäsenyyttä tärkeänä, mutta sen toivottaisiin ottavan rohkeammin kantaa matalapalkkaisten aseman parantamiseksi ja näkyvän paremmin työpaikoilla. Kolmannes vastaajista on Specian jäsenenä pelkän työttömyysturvan takia, mutta toisaalta yli puolet vastaajista odottaa järjestöltä muutakin kuin pelkkää taloudellista turvaa. Enemmistön mielestä ammattiliiton jäsenyydellä on siis muitakin ulottuvuuksia, esim. sosiaalinen, ammatillinen tai ideologinen kytkös. Yhteenkuuluvuuden tunnetta samaan liittoon kuuluvien kanssa voikin rakentaa esim, yhteisten arvojen kautta. Jäsenenä oleminen pelkän työttömyysturvan takia korostuu miesten, yli 55-vuotiaiden, perheellisten, filosofian maisterien ja valtiotieteen maisterien, osaaikatyössä olevien, yli 10 vuotta jäsenenä olleiden, hyvätuloisten ja yksityisen työnantajan palveluksessa olevien keskuudessa. Neljännes vastaajista haluaisi osallistua enemmän Specian toimintaan. Näitä vastaajia löytyy keskimääräistä enemmän alle 35-vuotiaiden, Itä- ja Pohjois- Suomessa asuvien, kasvatustieteiden maisterien ja ylioppilaiden, pienituloisten, opiskelijoiden, työttömien sekä yrittäjien, kuntatyönantajan palveluksessa ja ei työelämässä olevien keskuudesta. Niin ikään neljännes vastaajista pitää Speciaa yhtenäisenä ja yhteen hiileen puhaltavana etujärjestönä. Alle 25-vuotiaat, työttömät, opiskelijat ja yrittäjät ovat muita useammin tätä mieltä, mutta leimaa antavaa vastauksille on siis kantaa ottamattomien suuri osuus. Liiton vaihtamista on harkinnut runsas 10 % vastaajista. Liiton vaihtamista ovat harkinneet keskimääräistä useammin miehet, vuotiaat, vähintään 4 hengen taloudessa asuvat, hallintotieteiden ja valtiotieteiden maisterit, osa-aikatyössä olevat ja työttömät sekä kuntatyönantajan palveluksessa olevat. Väittämiä kannattaa vielä tarkastella tehdä sen suhteen, kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat Specian toiminnan osalta. Selvää on, että Speciaan toimintaan tyytyväiset suhtautuvat myös väittämiin myönteisemmin, mutta olennaista on ehkä se, minkä väittämien kohdalla tyytymättömyys erityisesti korostuu. Tyytymättömät ovat vahvasti sitä mieltä, että Specian todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset ja että Specia ei näy riittävästi työpaikoilla. Specia ei tunnu välttämättä itselle sopivalta liitolta, eikä liiton uskota ajavan tasapuolisesti kaikkien jäsenten etuja. Tyytymättömät ovat keskimääräistä useammin jäsenenä pelkän työttömyysturvan takia, eli liitto ei ole pystynyt tarjoamaan heille sitoutumiskohteita, jolloin jäsenyys ei tunnu niin tärkeältä. Tyytymättömät odottavat lisää näkyvyyttä ja voimakkaampia kannanottoja. Alla on lueteltu Speciaa koskevia väittämiä. Oletko niiden kanssa samaa vai eri mieltä? Specia tuntuu minulle sopivalta etujärjestöltä Ottaa rohkeammin kantaa matalapalkk. aseman parantamiseksi Specia ei näy riittävästi työpaikoilla Specian jäsenyys on minulle tärkeä Specia ajaa tasapuolisesti kaikkien jäsentensä etuja Olen Specian jäsenenä pelkän työttömyysturvan takia Specia ottaa aktiivisesti kantaa jäseniään koskeviin ajankohtaisiin asioihin Specian todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset Helpommin lähestyttävä kuin useimmat muut vastaavat liitot ja järjestöt Yksityisen ja julk. sektorin työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa Haluaisin osallistua enemmän Specian toimintaan Specia on hyvin yhtenäinen, yhteen hiileen puhaltava etujärjestö Olen harkinnut liiton vaihtoa Specian toiminta on jämäkkää ja määrätietoista täysin samaa melko samaa en osaa sanoa melko eri täysin eri 18

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

25-50 -vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi

25-50 -vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi 25-50 -vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi Marika Kunnari & Anne Keränen & Asko Suikkanen Lapin yliopisto Päätösseminaari 26.11.2013 Helsinki Tutkimuskysymykset: Mitkä tekijät selittävät kokemuksellista

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla 3-5.8.2007 Tapio Litmanen Akatemian tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteen

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS

ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS ESPIRITU LIBRE TUTKIMUKSEN TAUSTATIEDOT: 1003 vastaajaa Vastaajien ikähaarukka 25 55 v. Toteutus online haastatteluina toukokuussa 2012 KUINKA TYYTYVÄINEN OLET ELÄMÄÄSI TÄLLÄ HETKELLÄ?

Lisätiedot

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Ilmapuntari 5: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Puolue on eduskuntavaaleissa tärkeämpi kuin ehdokas. Enemmistö suomalaisista (6 %) ilmoittaa valinnan tapahtuvan

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Raportti TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Selvityksen tausta Tavoitteena oli verkkoaivoriihen avulla saada kuva ihmisten näkemyksistä vanhuuteen ja eläköitymiseen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

KANSAN ARVOT TUTKIMUKSEN TULOKSET JA TULKINTA

KANSAN ARVOT TUTKIMUKSEN TULOKSET JA TULKINTA 19.6.2013 ARVOPANEELI VAIKUTTAJA- HAASTATTELUT KVALITATIIVINEN ANALYYSI KYSELY- TUTKIMUKSEN HYPOTEESIT JA SUUNNITTELU MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN ANALYYSI KANSAN ARVOT TUTKIMUKSEN TULOKSET

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti seuraavasti: Ensin puhelimitse 1003

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla 1 SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla ISBN 978-951-714-281-6

Lisätiedot

Liikunnan AMK-tutkinnon tutkintonimikekysely

Liikunnan AMK-tutkinnon tutkintonimikekysely Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry Liikunnan AMK-tutkinnon tutkintonimikekysely Yhteenveto tuloksista OPISKELIJATOIMIKUNTA Liikunnan AMK-tutkinnon tutkintonimikekysely Yhteenveto tuloksista ESIPUHE

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Lähiruokaa, kiitos! mutta Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Sisältö YHTEENVETO..................... Vahva tuki kotimaiselle ruoalle............ Kuvio......................... Kuvio..........................

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Lähiruokaa, kiitos! mutta Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Sisältö YHTEENVETO..................... Vahva tuki kotimaiselle ruoalle............ Kuvio......................... Kuvio..........................

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat.

Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat. Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat. Kyselyn toteutus Gigantti toteutti verkkokyselyn jouluun liittyvistä toiveista ja mieltymyksistä. Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

2013 / 2014 /

2013 / 2014 / 2013 / 2014 / 2015 2016 Sisällys 1. Onko luottamuksemme INSTITUUTIOIHIN muutoksessa? 2. Kestääkö kantokykymme nykyistä HYVINVOINTIVALTIOTA? 3. Mitä työn ja TYÖELÄMÄN MUUTOKSIA haluamme tehdä? 4. Pelottaako

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot