H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4"

Transkriptio

1 H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA 5 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärä hallinnonaloittain Henkilöstön sukupuolirakenne Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä Vaihtuvuus Eläkkeelle siirtyminen Eläkemaksut Ennakoiva rekrytointityö TYÖHYVINVOINTI Henkilöstön tila Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot Työtapaturmat Työterveyshuolto Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet Tykytoiminta Varhainen tukeminen Uudelleensijoitustoiminta Työnohjaus Riskienhallinta Yhteistoiminta OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Esimiespassi Muu esimieskoulutus Oppisopimuskoulutus Henkilöstökoulutuksen tunnuslukuja PALKKAUS JA PALKITSEMINEN Henkilöstölle maksetut palkat Työaika ja poissaolot TYÖLLISTÄMINEN KATSE TULEVAISUUTEEN 27 Kansikuva: Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut

3 JOHDANTO Tomas Häyry Kaupunginjohtaja 1. JOHDANTO Usko tulevaisuuteen yhteiskunnan rakentamisen tärkeä peruskivi Näinä aikoina, kun henkilöstöinfot ja kahvipöytäkeskustelut usein koskevat niukkenevan julkisen talouden haasteita ja niihin liittyviä tasapainottamissuunnitelmia ja toimenpiteitä, on tärkeää muistaa, että samalla kun ylläpidämme julkisia palveluita rakennamme myös tulevaisuuden yhteiskuntaa. Vuoden 2014 osalta on kaupunki henkilöstöpolitiikassaan panostanut ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja sitä kautta saatiin säästettyä merkittävä osa henkilötyövuosia kaupungin palvelutuotannossa. Tästä haluan esittää lämpimän kiitokseni koko henkilöstölle. Tulevaisuuden näkymät eivät kuitenkaan vielä lupaa kuntatalouden osalta helpotusta. Vuoden 2014 tilinpäätös kertoo tästä omaa karua kieltään. Saadaksemme kaupungin talouden kestävällä tavalla tasapainotettua, on meidän jatkossa keskityttävä rakenteellisiin muutoksiin. On tarkasteltava palveluverkkoja ja prosesseja sekä mietittävä tosissaan, mitkä palvelut ja miten niitä ylläpidetään kaupungin toimesta tulevaisuudessa. Kyseinen tehtävä on haasteellinen, mutta sisältää samalla mahdollisuuden saada todellisia muutoksia aikaiseksi hallinnossamme ja palvelutuotannossamme. Kehotankin kaikkia miettimään oman työnsä ja yksikkönsä osalta, miten voimme karsia turhia työvaiheita ja sujuvoittaa työntekoa. Kirjoitushetkellä on meneillään intran kautta henkilöstökysely, jonka kautta voi laittaa oman osaamisensa likoon ja vaikuttaa. Niinä hetkinä, kun kestävyysvajeen täyttäminen tuntuu raskaalta, on hyvä laitaa asiat oikeaan suhteeseen. Vaasan osalta meillä on useimpaan kuntaan ja kaupunkiin nähden hyvä tilanne siinä mielessä, että meillä on vielä keinovalikoimaa mistä ottaa. Kaupunki on perusteeltaan hyvässä kunnossa ja aluetalouden osalta olemme kansallisesti kärkisijoilla. Aiemmin tehdyt panokset koulutuksen puolella takaavat myös sen, että tulevaisuuden osaamispohja on hyvin turvattu. Nämä seikat huomioon ottaen voimme siis luottavaisin mielin Vaasassa uskoa tulevaisuutemme. Minkä näköinen se on, on pitkälti meistä itsestämme kiinni. Tästä on hyvä jatkaa! Tomas Häyry Kaupunginjohtaja 3

4 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Kuva: Pekka Mäkynen 4

5 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on tehokkaan palvelutuotannon edellytys (Henkilöstöstrategia ). Vaasan kaupungin strategiassa vuodelle 2014 on ollut tavoitteena henkilöstörakenteen optimointi ennakoivaa henkilöstösuunnittelua hyödyntämällä. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat kaupungin strategiat ja talouden suuntaviivat. Kaupungin säästötoimenpiteet kohdistuivat vuonna 2014 oleellisesti henkilöstösuunnitteluun. Tavoitteena on ollut noin 5 miljoonan euron pysyvät säästöt henkilöstökustannuksissa. Vertailukohteena on ollut henkilötyövuosien vähentäminen 100 henkilötyövuoden verran (KH ). Säästötavoitteisiin on päästy vapaaehtoisin toimin mm. luonnollista poistumaa hyödyntäen sekä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä vähentäen, lakisääteiset toiminnot turvaten. Kaupunki onnistui henkilöstösäästötavoitteessaan suhteellisen hyvin. Henkilötyövuosivertailun (Exreport) mukaan kaupunki vähensi 121,3 henkilötyövuotta vuonna 2014 verrattuna vuoteen Suurin osa vuoden 2014 HTV-säästöstä (- 91,1 HTV) on tullut kuitenkin määräaikaisesta resurssista. Vakituisen henkilöstön osalta vähennettiin 30,2 HTV:tä. Henkilöstömenoissa onnistuttiin säästämään yhteensä euroa vuoteen 2013 verrattuna. Tämä luku pitää sisällään liikelaitokset ja henkilösivukulut. Säästöjen ensisijaisena tavoitteena ei ole kuitenkaan ollut henkilöstön vähentäminen henkilöstöön kohdistuvilla säästötoimenpiteillä, vaan toiminnan muutoksilla ja toiminnan tehostamistoimenpiteillä. Tähän ei ihan päästy vielä vuoden 2014 aikana. Määrärahaleikkausten kautta, sijais- ja rekrytointikielloilla ei pysyvästi saada tasapainotettua kaupungin taloutta. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, toimintojen ja palvelujen tehostamista. Vain sellaisilla toiminnan muutoksilla, jotka vähentävät kaupungin kulurakennetta pysyvästi, saadaan kaupungin talous terveelle pohjalle. On huomioitava, ettei ennakoiva henkilöstösuunnittelu tarkoita ainoastaan henkilöstön määrällistä vähentämistä, vaikka taloustilanteemme on siihen suuntaviivat vuonna 2014 antanutkin. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun pääasiallisena tarkoituksena on suunnitella ja kehittää toimenpiteitä, joilla vahvistetaan olemassa olevan henkilöstön (strategialähtöistä) osaamista, työhyvinvointia ja motivaatioita sekä sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksia. Osaamisen ja työhyvinvoinnin strateginen, suunnitelmallinen johtaminen ja kehittäminen ovat nyt avainasemassa, kun palveluja joudutaan tarjoamaan pienemmillä resursseilla ja henkilöstön tehtävät muuttuvat. Henkilöstön osaamista on kehitettävä nykyistä suunnitelmallisemmin vastaamaan organisaation tarpeita. On hyvä muistaa, että osaaminen tukee myös työssä jaksamista ja vahvistaa motivaatiota. Vuoden 2013 ja 2014 aikana kehitettiin sekä henkilöstöraportointia että -suunnittelua. Henkilöstösuunnitelma (laskennallinen) tehtiin talousarviovuodelle 2015 ( ) ensimmäistä kertaa sähköisesti Exreport-ohjelmassa. Henkilöstösuunnitelman täyttäminen osoittautui osittain vaikeaksi ja sitä kehitettiin vuoden 2014 aikana vastaamaan toimialojen tarpeita mm. lisäämällä vakanssipohja taulukkotietoihin. Henkilöstösuunnitelmassa arvioidaan henkilöstön eläke- ja muuta poistumaa, osaamista sekä tulevaa osaamis- ja rekrytointitarvetta talousarviosekä taloussuunnitteluvuosien osalta. Ennakoivaa henkilöstösuunnittelua on käsitelty mm. esimieskoulutuksissa, johtoryhmissä ja siihen liittyen on laadittu opas sekä muita työkaluja esimiesten ja työyhteisöjen henkilöstösuunnittelun tueksi. (Yleiskirje , ). 5

6 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 6000,0 5000,0 4000,0 1413,6 1445,0 1492,6 1477,7 1387,1 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 3509,0 4548,5 3620,2 3892,4 3862, Vakituiset Määräaikaiset Vuosi Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä ,0 1413,6 4928, ,5 1445,0 4998, ,2 1492,6 5116, ,4 1477,7 5374, ,2 1387,1 5253,4 Henkilötyövuosi HTV on palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Vuodelle 2013 tavoitteena ollut 100 henkilötyövuoden vähentämistavoite saavutettiin. Henkilötyövuosivertailun (Exreport) mukaan kaupunki vähensi 121,3 henkilötyövuotta vuonna 2014 verrattuna vuoteen Suurin osa vuoden 2014 HTV-säästöstä (-91,1 HTV) on tullut kuitenkin määräaikaisesta resurssista. Vakituisen henkilöstön osalta vähennettiin 30,2 HTV:ta. Kuva: Gunnar Bäckman

7 Palvelussuhteiden lukumäärä Palvelusuhteiden määrä kuvaa Vaasan kaupungilla työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden lukumäärää. Määräaikaiseen henkilöstöön kuuluvat kaikki määräajaksi tehdyt palvelusuhteet mukaan lukien kaikki tuntiopettajat. Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa muodostuu sijaisista. Työllisyysvaroin palkatut henkilöt puuttuvat luvuista. Jos henkilöstömäärästä poistetaan pelastuslaitoksen sivutoiminen pelastushenkilöstö 510 henkilöä (vakituiset) ja lisätään työllistetyt 79 henkilöä (määräaikaisia), oli kaupungin palveluksessa vuoden viimeisenä päivän 6184 henkilöä. Näistä vakituisia oli 4686 ja määräaikaisia Kokonaislukumäärä 6615 muodostuu 5196 vakituisesta (78,5 %) ja 1419 määräaikaisesta (21,5 %) palvelusuhteesta. Vuoteen 2013 verraten palvelusuhteiden määrä nousi 53 henkilöllä. Vakituisen henkilöstön määrä väheni 17 henkilöllä ja määräaikaisen henkilöstön määrä nousi 70 henkilöllä. Määräaikaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä vuoden lopussa oli 21,5 % (20,6 % vuonna 2013). Keskimäärin Suomen kunnissa määräaikaista henkilöstöä vuonna 2013 oli 20,7 %. Henkilöstömäärää voidaan tarkastella myös siten, että Vaasan henkilöstömäärässä on tehtäviä/toimintoja, joita muut kunnat ostavat ja joista Vaasa laskuttaa sekä on tehtäviä/toimintoja, joita Vaasa hoitaa ns. keskuskuntana ja siten ne palvelevat laajemmin Vaasan seutua. Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa henkilöä. Näistä 953 henkilöä (Pohjanmaan pelastuslaitos, Laihia-yhteistoiminta-alue, Pohjanmaan sosiaalipäivystys, Vaasan aluetyöterveys, ympäristötoimi ja Vaasan vesi) myyvät palveluja myös muille kunnille. Vaasa tuottaa palveluja, joita muut kunnat eivät tuota lainkaan tai tuottavat vähemmässä määrin ja käyttävät Vaasan tuottamia palveluja. Kokonaismäärästä 578 henkilöä toimii em. tehtävissä (Vaasan ammattiopisto, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Kaupunginteatteri, Kaupunginorkesteri, Kulttuurikeskus, Uimahalli, Pohjanmaan museo, Tikanoja-Kuntsi ja Vaasan satama). Kokoaikaisessa palvelussuhteessa oli henkilöä (78,3 %). Osa-aikatyötä tehtiin palvelusuhteessa (21,7 %). Itsenäisessä ja johtavassa asemassa työskenteleviä vakituisia henkilöitä oli 401 (408 henkilöä vuonna 2013). Tämän henkilöstöryhmän osuus on 7,7 % vakituisesta henkilöstöstä (7,8 % vuonna 2013). Miesten osuus oli 39,4 % (40,9 % vuonna 2013). 3.2 Henkilöstömäärä hallinnonaloittain Henkilöstön määrä on kuvattu oheisissa taulukoissa hallinnonaloittain. Sosiaali- ja terveystoimi muodostuu alueista terveyspalvelut, koti- ja laitoshoito, sosiaalityö- ja perhepalvelut, Laihia- yhteistoiminta-alue sekä hallinto ja talous. Toimialan henkilöstömäärä sisältää myös Vaasan Aluetyöterveyden henkilöstön. Sivistystoimeen kuuluvat opetus-, kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika-, museo- ja teatteritoimi. Tekniseen toimeen kuului katutoimi, kiinteistötoimi, rakennusvalvonta, tekniset palvelut, Vaasan ruokapalvelut, Vaasan Satama, Vaasan siivouspalvelut, Vaasan talotoimi, Vaasan Vesi, yhteispalvelut ja ympäristötoimi. Ryhmään muut kuuluvat keskushallinto, tarkastustoimi ja Pohjanmaan pelastuslaitos. Kaupungin vakituisesta henkilöstöstä 69,6 % työskentelee sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistystoimessa. Määräaikaisten osuus näillä toimialoilla on 91,4 % kaupungin kaikista määräaikaisista palvelusuhteista. Sivistystoimi on toimialana suurin työllistäjä. Henkilöstön määrä hallinnonaloittain Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Muut Vakituiset Määräaikaiset

8 3.3 Henkilöstön sukupuolirakenne Vakituisen henkilöstön sukupuolirakenne Miehet Naiset Yhteensä Miehet % Naiset % Sosiaali- ja terveystoimi ,9 92,1 Sivistystoimi ,1 78,9 Tekninen toimi ,3 56,7 Muut ,0 26,0 YHTEENSÄ ,7 71,3 Naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä oli 71,3 % (2013: 71,3 %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia oli 79,4 % (2013: 79,3 %). Kunnissa yleisesti naisten osuus oli 79 % koko henkilöstöstä vuoden 2013 osalta.naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä oli 71,3 % (vuonna ,7 %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia oli 79,3 % (vuonna ,8 %). Kunnissa yleisesti naisten osuus oli 80 % koko henkilöstöstä vuonna Henkilöstön ikä Suurimmat ikäryhmät vakituisessa henkilöstössä edellisvuosien tapaan ovat edelleen ja vuotiaat. Vakituisesta henkilöstöstä yli 50-vuotiaita on 44,1 % (vuonna ,8 %). Alle 35-vuotiaiden osuus työvoimasta on 18,7 % (vuonna ,8 %). Määräaikaisessa henkilöstössä suurimmat ikäryhmät ovat alle 25-vuotiaat ja vuotiaat. Määräaikaisesta henkilöstöstä 50,3 % on alle 35-vuotiaita (vuonna ,6 %). Vakituisen henkilöstön ikäjakauma alle Kuva: Jaakko J Salo 8

9 3.5 Henkilöstön keski-ikä Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 46,1 vuotta (46,1 vuotta vuonna 2013). Kunta-alan keski-ikä vuonna 2013 oli 47,8 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä yhteenlaskettuna oli 37,1 vuotta (36,9 vuotta vuonna 2013). Kunta-alan määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38,2 vuotta vuonna Vakinaisen henkilöstön keski-ikä Naiset Miehet ,8 46,9 46,8 46,9 46, ,9 46,8 46,8 46,8 43,8 44,1 43,9 43,8 43,5 43,8 44,0 44,3 44,3 Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä Naiset 35,3 35,5 35,4 35,4 35,4 Miehet 39,7 38,8 39,0 39,5 39, ,4 35,0 36,1 36,3 39,4 39,0 39,8 40,0 Henkilöstön keski-iät hallintokunnittain 2014 MUUT määräaikainen vakituinen SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI määräaikainen vakituinen SIVISTYSTOIMI määräaikainen vakituinen TEKNINEN TOIMI määräaikainen vakituinen Mies Nainen Yhteensä Henkilöitä 34,1 33,5 33, ,3 46,4 40, ,2 33,9 34, ,1 46,0 46, ,3 38,0 39, ,6 46,9 47, ,0 37,4 37, ,5 49,8 50, Vaihtuvuus Henkilöstön lähtövaihtuvuus, vakituinen henkilöstö %-vak. Lähdön syy Hlöstö Eronnut/muu syy ,2 Eläkkeelle ,1 Yhteensä ,1 Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus vuonna 2014 oli 264 henkilöä ja 5,1 % vakituisesta henkilöstöstä. Kvtel ja VEL eläkkeelle poistui 159 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna lähtövaihtuvuus suureni 4,8 % (12 henkilöä enemmän verrattuna vuoteen 2013). Henkilöstön lähtövaihtuvuus hallinnonaloittain Sosiaali-ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Muut YHTEENSÄ Lähtövaihtuvuus oli suurinta sosiaali- ja terveystoimessa (91) ja sivistystoimessa (85), missä henkilöstön lukumäärä myös on suurin. Molemmissa vaihtuvuus kasvoi. Lähtövaihtuvuus suhteutettuna vakituisen henkilöstön kokonaismäärään oli toimialoittain seuraava: sosiaali- ja terveystoimi 5,3 %, sivistystoimi 4,5 %, tekninen toimi 6,9 % ja muut 4,5 %. Vuoden 2014 aikana vuorotteluvapaata käytti 79 henkilöä (73 henkilöä vuonna 2013). Vuorotteluvapaan keskimääräinen pituus oli 5 kuukautta. Vuorotteluvapaan aiheuttama työajan vajaus korjattiin palkkaamalla sama määrä työttöminä työnhakijoina olleita henkilöitä. 9

10 Kuva: Pekka Mäkynen 3.7 Eläkkeelle siirtyminen Kevan julkaisemien tietojen mukaan KuEL- ja VaEL-eläkkeelle siirtyi vuoden 2014 aikana yhteensä 193 henkilöä, kun mukaan ei lasketa osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä. Vanhuuseläkkeelle siirtyi yhteensä 146 henkilöä. Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 13 ja osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle 12 henkilöä, kuntoutustukea (määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä) sai 22 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 64,3 vuotta, mikä on 0,7 vuotta korkeampi kuin vuonna Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen suurimmat aiheuttajat olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt, jotka ovat yleisimpiä myös valtakunnallisesti. KuEL- ja VaEL-eläkkeelle siirtyneet vuosina : Vanhuuseläke Keski-ikä Työkyvyttömyyseläke Keski-ikä Osatyökyvyttömyyseläke Keski-ikä Kuntoustuki Keski-ikä , , , , , ,4 4 54, , , , , , , ,2 9 54, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 9 60, , , , , , , , , , ,8 Kuntaliitos on huomioitu myös vuotta 2013 edeltävissä lukumäärissä. 10

11 3.8 Eläkemaksut KuEL-eläkemenoperusteinen maksu oli vuonna 2014 yhteensä euroa, joka perustuu Kevan antamaan arvioon lopullisesta maksusta. Vaasan kaupungin varhaiseläkemenoperusteiset eli Varhemaksut vuodesta 2006 alkaen: Henkilöstöpalvelut toteutti kesällä 2014 yhteistyössä Sosiaali- ja terveystoimen kanssa kyselyn kaupungin kesätyöntekijöille. Sähköiseen kyselyyn pääsi vastaamaan kesäsyyskuun aikana, ja siihen saatiin yhteensä 299 vastausta. Eniten vastauksia antoivat sosiaali- ja terveysalalla työsvuosi Euroa Vuoden 2014 osalta Varhe-maksu on Kevan antama arvio lopullisesta maksusta. Kuntaliitosta ei ole huomioitu vuotta 2013 edeltävissä maksuissa, osuus vuoden 2014 summasta on noin euroa. Varhe-maksua aiheutuu työnantajalle kustakin työntekijästä, joka jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Lopullinen maksu määräytyy siten, että jäsenyhteisöiltä perittävien Varhe-maksujen kokonaismäärä päätetään jokaiselle vuodelle erikseen, ja se jaetaan työnantajien kesken varhaiseläkkeistä aiheutuvien menojen suhteessa. Eläkepoistumaennuste kuvaa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyviä vuosina Vanhuuseläkkeen osalta ennuste perustuu 65 vuoden eläkeikään ja työkyvyttömyyseläkepoistumaennuste perustuu edellisten vuosien eläkkeelle siirtymisiin ottaen huomioon ikärakenne ja sen muutokset, ammattirakenne ja alueelliset erot. Ennusteen mukaan vuosina henkilöstöstä, Vähästäkyröstä siirtyneet ja määräaikaiset mukaan lukien, jää eläkkeelle yhteensä noin henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle jäävien osuus henkilöä. Henkilöstön ikärakenne ja vaihtuvuus asettaa haasteita henkilöstön työssä jaksamiseen, rekrytointiin, perehdyttämiseen ja osaamisen hallintaan. Eläköitymiset vaikuttavat osaltaan mahdollisuuksiin toteuttaa tarvittavia rakenteellisia uudistuksia sekä toimintojen tehostamista. 3.9 Ennakoiva rekrytointityö Kaupunkia työnantajana ja eri ammattialoja esiteltiin vuonna 2014 erilaisissa tapahtumissa. Osallistuttiin mm. messuille sekä pidettiin oppilaitos- ja työnantajainfoja. Kaupungin virallisissa kuulutuslehdissä julkaistiin yhteisiä työpaikkailmoituksia. Vaasan kaupunki järjesti kesän 2014 aikana koululaisille ja opiskelijoille 389 kesätyöpaikkaa tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Hakemuksia kesätyöpaikkoihin tuli yhteensä kpl. Näiden lisäksi kaupunki tuki nuorten kesätyöllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin jakamalla 400 euron arvoisia kesäduuniseteleitä. Seteleitä jaettiin yhteensä 52 kpl. Virastot ja laitokset palkkasivat myös omin varoin kesälomasijaisuuksiin kesätyöntekijöitä sekä pitkin vuotta mm. yliopistoharjoittelijoita erilaisiin projekteihin. Myös eri kouluasteiden opiskelijat suorittivat opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua kaupungin eri yksiköissä. Kesätyö kaupungilla paras työpaikka ikinä! Vaasan kaupungin KuEL- ja VaEL-eläkepoistumaennuste (Keva): Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yhteensä kennelleet. Kyselyssä haettiin vastauksia muun muassa siihen, miten kesätyö kaupungilla vastasi nuorten odotuksia ja millainen mielikuva heille syntyi, ja se toteutettiin sekä pisteytettävillä väittämillä että avoimilla kysymyksillä. Suurin osa kyselyyn vastanneista kesätyöntekijöistä oli tyytyväisiä kesätyöhönsä. Enemmistö myös koki, että vastaanotto ja perehdytys työpaikalla olivat hyviä. Plussaa nuorten mielestä oli lisäksi se, että esimies ja työkaverit suhtautuivat heihin myönteisesti. 90 prosenttia vastanneista kertoi kesätyön vastanneen odotuksia ja olleen mielekästä. Muita kiitosta saaneita osa-alueita olivat työilmapiiri ja työkavereiden kannustus. Kehityksen kohteeksi nuoret sen sijaan nimesivät esimerkiksi tiedon jakamisen ja palkkatason. Kesätyökyselyyn vastanneiden kesken arvottiin useita palkintoja. Pääpalkintona arvottiin Vaasa kaupungin logolla tuunattu Jopo-polkupyörä. 11

12 TYÖHYVINVOINTI Kuva: Sami Pulkkinen 1 2

13 4. TYÖHYVINVOINTI Työhyvinvointi voidaan määritellä työntekijän kokemana työkyvyn tilana, jossa hän voi hyvin fyysisesti, psyykkisesti sekä sosiaalisesti. Näiden lisäksi hän kokee tekevänsä arvokasta työtä asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja hänellä on mahdollisuus kehittyä työssään. Työhyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Tutkimuksissa on osoitettu työn sisältöjen, ammatillisen osaamisen, työympäristötekijöiden ja erityisesti johtamisen vaikuttavan henkilöstön aikaansaannoskykyyn ja palvelujen laatuun. Työssä selviytyminen ja työkyky heijastuvat sairauspoissaoloihin ja ennenaikaiseen eläköitymiseen. Nämä aiheuttavat merkittäviä kustannuksia joiden suuntaan voidaan vaikuttaa. Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toimintaohjelman päivittäminen / uusiminen aloitettiin vuonna 2014, siinä tullaan kiinnittämään huomiota työhyvinvoinnin eri osaalueisiin ja erityisesti siihen miten ne nivoutuvat kokonaisuuteen. Toimialojen tulokset verrattuna kaupungin keskiarvoon: Aihealue Tekninen Sos. ja Keskus- Sivistys Koko toimi terv. toimi hallinto -toimi kaupunki 1. Työolosuhteet 3,60 3,41 3,50 3,62 3,55 2. Työilmapiiri ja työyhteisöllisyys 3,83 3,79 3,63 3,82 3,80 3. Tiedonkulku ja tiedonsaanti 3,33 3,34 2,96 3,40 3,46 4. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla 3,79 3,83 3,50 3,81 3,71 5. Palkka ja palkitseminen 3,08 2,92 2,82 3,12 3,03 6. Esimiestoiminta 3,72 3,62 3,40 3,71 3,66 7. Kehittymisen mahdollisuudet 3,65 3,70 3,43 3,59 3,62 8. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 3,79 3,66 3,45 3,94 3,79 9. Kokonaiskeskiarvo 3,64 3,57 3,42 3,66 3, Henkilöstön tila Työhyvinvointikysely Vaasan kaupunki mittaa henkilöstön työhyvinvointia noin kahden vuoden välein suoritettavalla työyhteisökyselyllä. Kyselyn pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia oman työyhteisön hyvinvoinnin mittarina ja kehittämisen apuvälineenä. Keväällä 2014 toteutetun kyselyn suoritti loppuun yhteensä henkilöä, useimpiin kysymyksiin vastasi kuitenkin noin henkilöä. Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, ettei ole tapahtunut suuria muutoksia edelliseen kyselyyn verrattuna. Parhaat tulokset ovat asiaryhmissä 2 ja 8; työilmapiiri ja yhteisöllisyys sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Perinteisesti matalimmat arvosanat ovat asiaryhmissä 3 ja 5; tiedonkulku ja tiedonsaanti sekä palkka ja palkitseminen. Yksittäisenä huomiona voidaan todeta, että 171 (2011: 194) henkilöä vastasi joutuneensa kiusaamisen kohteeksi vuoden aikana. Heistä 49 (2011: 59) vastasi, ettei ole saanut apua keneltäkään. Vaikka määrä on jonkin verran pienempi kuin edellisessä kyselyssä, jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Vaasan kaupungin työyhteisökyselyt vuosina vertailutaulukko Työilmapiiri ja työyhteisöllisyys 13

14 Poimintoja kyselyn jälkeen toimialoilla suunnitelluista kehittämistoimenpiteistä: Tekninen toimi: - organisaatioiden välisen tiedonkulun ja yhteistyön lisääminen - kokous- ja palaverikäytäntöjen terävöittäminen - yhteisöllisyyden lisääminen - palkitsemiskeinojen selvittäminen / suunnittelu - työturvallisuustietoisuuden lisääminen, tapaturma- ja läheltä piti -tilanteiden parempi ennaltaehkäisevä hyödyntäminen - kiusaamiseen puuttumisen tehostaminen - tehtävien selkeyttäminen - työn kuormittavuuden nykyistä parempi selvittäminen / huomioiminen Sosiaali- ja terveystoimi: - sisäilmaongelmat: tuloksellinen ja nopea puuttuminen ja siihen liittyvän yhteistyön parantaminen - läheltä piti- tilanteiden parempi ennaltaehkäisevä hyödyntäminen - työpaikkakiusaamiseen nollatoleranssi - työssä jaksamisen ja ajankäytön hallinnan tukeminen - intran parempi hyödyntäminen, sähköpostikulttuurin siivoaminen - palautteen parempi hyödyntäminen - koulutuksissa saadun tiedon jakaminen Sivistystoimi: - yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kehittäminen - esimiestoiminnan kehittäminen (mm. toimintatavat, kehityskeskustelut, palautteen antaminen) - tietämyksen syventäminen kriisitilanteiden hoidosta ja ensiavusta - tiedon jakaminen eri ammattiryhmien kesken - fyysisten työolosuhteiden parantaminen, toimintamenetelmien kehittäminen Kehittämissuunnitelmien toteutumista seurataan työpaikkatasolla, palvelu- tmv. alueilla, hallintokunnissa ja kehittämisryhmissä sekä yhteistyöryhmässä. Seuraava työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä Sairauspoissaoloprosentit (vakituiset) 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,7 3,7 4,2 4, ,8 3,8 3,8 3, Sairauspoissaolot Kaaviossa on esitetty vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen kehitys vuodesta 2006 alkaen. Sairauspoissaolopäivät vakituiset , , , ,5 12, ,8 15,9 14,9 15,2 14,7 14,9 14,8 15, Vakituisen henkilöstön (4 686) sairauspoissaolot olivat vuonna ,4 kalenteripäivää/henkilö. Nousu on tapahtunut 0.6 päivää henkilöä kohden edelliseen vuoteen verrattuna. Vakituisista henkilöllä ei ollut terveysperusteisia poissaoloja lainkaan. Yhteensä poissaoloja oli päivää. Luvuissa ovat mukana myös vapaa-ajan tapaturmista johtuneet poissaolopäivät. Sairauspoissaoloprosentti oli 4.2. Määräaikaisten osalta sairauspoissaolopäiviä oli 12,4 pv/hlö eli sairauspoissaoloprosentti oli 3.3. Sairauspoissaolojen (työ- ja vapaa-ajan tapaturmat, sairauslomat, ammattitaudit) palkkoja maksettiin vakituisen henkilöstön osalta ja määräaikaisten osalta 6,7 m. Laskennalliset sivukulut huomioiden palkkakustannukset olivat yhteensä 8,2 m. Sosiaali- ja terveystoimessa sairauspoissaolot olivat 18,0 päivää (4,9 %) vakituisten henkilöiden osalta, sivistystoimessa 12,9 päivää (3,6 %) ja teknisellä toimialalla 17,7 (4,9 %). Kuntaorganisaation henkilöstön sairastavuutta on tutkittu Kunta 10-tutkimuksessa. Siinä on mukana kuusi yli asukkaan kaupunkia ja niiden viisi lähikaupunkia: Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat. Helsinki on mukana tutkimuksessa ensimmäistä kertaa vuonna Tämän tutkimuksen mukaan sairauspoissaoloja oli keskimäärin 16,7 päivää työntekijää kohden vuonna 2013, vuoden 2014 tietoja ei ole vielä saatavilla. Seuraavassa kaaviossa ja taulukossa on esitetty sairauspoissaolojen lukumäärä ja kestojakauma / vakituinen henkilöstö. Kaaviossa on yhdistetty yhtäjaksoiset poissaolot. Alle neljän päivän poissaolot ovat lisääntyneet. 14

15 Alle 4 pv 4-29 pv pv pv pv 4000 Yli 180 pv Yhteensä Poissaolojaksojen lukumäärä ja kestojakauma Vuosi Alle 4 pv 4-29 pv pv pv pv Yli 180 pv Yhteensä Työtapaturmat Alla oleva kaavio kuvaa työtapaturmien kehitystä vuodesta Kaavion vasemmanpuoleinen asteikko ilmaisee kappalemääriä. Työtapaturmista johtuvia työkyvyttömyysajan palkkoja maksettiin Vakuutusyhtiölle maksetut tapaturmavakuutusmaksut olivat Summa sisältää mm. työtapaturmien käsittelykuluja, edellä mainittuja palkkoja ja sairaanhoito- ja lääkekuluja Korvatut työtapaturmat yhteensä Työmatkalla korvatut Ammattitautikorvaukset Tilastotiedot ovat ottohetken poikkileikkaustietoja käsittäen koko henkilöstön, myös työllistetyt. Vuonna 2014 työtapaturmat aiheuttivat 206 tapauksessa kustannuksia. Kaikista työtapaturmista 56 tapahtui työmatkalla. Työtapaturmissa menetettiin työpäivän työpanos. Vapaa-ajalla henkilökunnalle sattuneiden tapaturmien vuoksi menetettiin työpäivän työpanos. Vakuutusyhtiölle maksetut tapaturmavakuutusmaksut (miljoona euroa) ,96 0,73 0,71 0,64 0,67 0,52 0,58 0,57 0,58 0,49 15

16 Kuva: Jaakko J Salo Työtapaturmien yleisin syy on edelleen kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen. Tämä on myös yleisin syy työtapaturmissa koko EU:n alueella. Vaikuttamalla tietoisesti työympäristön järjestykseen ja siisteyteen, lattiamateriaalien ja turvallisten jalkineiden valintaan vaikutetaan myös tapaturmien kehitykseen. Vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan tapaturmataajuus eli korvattujen työtapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden oli 11, luku joka kuntasektorilla on 29. Tilasto osoittaa että tapaturmavakuutusmaksut ovat puolittuneet viimeisen 10 vuoden ajalla Työterveyshuolto Vuosi 2014 oli Vaasan Aluetyöterveyden yhdeksäs toimintavuosi liikelaitoksena. Toimintavuotta leimasi kuntatalouden heikkeneminen edelleen, jatkuen jo kolmatta vuotta, mikä johti Vaasan kaupungin osalta mm. vaatimuksiin henkilöstösäästöistä. Mustasaaren kunta liittyi Vaasan Aluetyöterveyden toimintaan vuoden 2014 alusta. Vaasan Aluetyöterveydellä on kaiken kaikkiaan työterveyshuoltosopimuksia lähes 650, mikä tarkoittaa että palvelun piiriin kuuluu n työntekijää. Vaasan Aluetyöterveys on osallistunut vuoden aikana BotniaSeitti-kehittämisohjelmaan, jonka tarkoituksena on kehittää kunnallista työterveyshuoltoa alueellisesti verkostoitumalla. Projekti on päättynyt mutta työ jatkuu mm. Laatu-käsikirjan valmistelulla ja Hyvä työterveyshuoltokäytäntö-ohjeistuksen käyttöönotolla. Terveyden- ja sairaanhoitokäyntejä tehtiin kaupungin työntekijöiden osalta vuoden 2014 aikana seuraavasti: Työpaikkaselvitykset tuntia Tietojen antaminen ja ohjaus ryhmätasolla 9 03,5 ja yksilötasolla kpl Terveystarkastukset kpl Sairaanhoitokäynnit kpl Sairaanhoidolliset puhelut ja konsultaatiot kpl Varhaisen tuen ja työyhteisökonsultaatiot 118 tuntia Yksilötason konsultaatiot kpl Työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset ja sairaanhoitokäynnit muodostavat kontaktipinnan, jonka avulla arvioidaan työpaikkojen vaara- ja kuormitustilanteita sekä työntekijöiden terveydentilaa. Näiden tietojen pohjalta pystytään paremmin suuntaamaan tietojen antamista ja ohjausta. Vuosi Työterveyshuollon kustannukset KELA:n korvaus Korvausluokka I /henkilö Korvausluokka II /henkilö ,78 46, ,46 52, ,30 69, ,22 76, ,36 69, ,02 87, ,83 103, ,93 115, * * * *Korvaussumma tiedossa syksyllä

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki PORI Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Henkilöstötyö on hyvä työ... 3 1. Henkilöstömäärä... 4 Sukupuolijakauma... 5 Henkilötyövuosi... 5 2. Henkilöstön ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 KEMIN KAUPUNKI Sisällysluettelo Johdanto 1 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 1.1 Henkilöstömäärän kehitys 3 1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma 6 1.3 Eläkkeelle siirtyminen ja muu poistuma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisältö Lukijalle... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Johtamisen arvot... 4 1.2 Henkilöstösopimus osana talouden tasapainottamisohjelmaa... 4 1.3 Yhteistoiminta... 5 1.4 Yhteistoimintamenettely...

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1 1. Hallintojohtajan kertomus vuodesta 2013 2 2. Virastopäälliköiden katsaukset vuoteen 2013 3 2.1. Keskusviraston katsaus 3 2.2. Sivistystoimenjohtajan katsaus

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen.

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- KERTOMUS VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Palkitseminen Terveysjohtaminen Kunta10 Henkilöstökeskuksen palvelut Sammandrag

Lisätiedot