Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2013 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2013 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi."

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta, vaalikausi Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Vuoden 2013 arviointikertomus 13/02/2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta on suorittanut sille määrätyn tehtävän hyväksymänsä suunnitelman mukaisesti perehtymällä kunnan talousarvioon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä saamiinsa muihin selvityksiin. Lautakunta on kuullut kunnanjohtajaa, kamreeria sekä muita johtavia viranhaltijoita ja toimihenkilöitä arviointityötä tehdessään. Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2013 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti. Liite 1. Arviointikertomus 2013 Kunnanvaltuusto Esitys: Kunnanvaltuusto 1. merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi ja 2. päättää pyytää lautakunnilta ja toimialoilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista sekä kuvauksen käytönnön toimenpiteistä kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Valtuusto päätti yksimielisesti lisäyksen, että tarkastuslautakunnan tulee kiinnittää huomiota esteellisyyden toteamiseen kokouksissa sekä niiden asianmukaisiin kirjauksiin pöytäkirjassa. Liite 1. Arviointikertomus 2013

2 Kunnanvaltuusto Esitys: Kunnanvaltuusto 1. merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi ja 2. päättää pyytää lautakunnilta ja toimialoilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista sekä kuvauksen käytönnön toimenpiteistä kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Valtuusto päätti yksimielisesti lisäyksen, että tarkastuslautakunnan tulee kiinnittää huomiota esteellisyyden toteamiseen kokouksissa sekä niiden asianmukaisiin kirjauksiin pöytäkirjassa. Liite 1. Arviointikertomus 2013 Tekninen lautakunta 112 Toimialan palveluajatus on, että teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon, liikunta-paikkojen ja puistojen sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Palvelualue vastaa myös joukkoliikenteen viranomaistehtävistä. Teknisten palveluiden toimintamenot ylittivät muutostalousarvion n Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintamenot ylittyivät noin Talousarviossa pysymistä vaikeuttivat mm. sisäilmaongelmat ja kesken vuotta tulleet lisätyöt ja muut ennalta arvaamattomat hankkeet. Eniten lisämäärärahaa ( ) tarvittiin vuoden aikana toimitilapalveluissa. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa on tarkastuslautakunta puuttunut teknisten palveluiden osalta seuraaviin asioihin: Taloudellisista haasteista huolimatta teknisen palvelukeskuksen yksiköt saivat toteutettua talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteensa pääasiassa hyvin. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimialan riskienhallintaan on kiinnitetty entistä enemmän huomiota sekä organisaatiomuutoksella on haettu taloudellisempia toimintatapoja. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan hankintaosaamiseen ja sopimustenhallintaan tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kiinteistönhoidossa on edelleen puutetta resursseista ja tämä kehitys uhkaa pahentua

3 eläköitymisten myötä. Investointien toteuttamisessa tulee tavoitella parasta mahdollista laatua, eikä halvin hinta ole aina sen tae. Tarkastuslautakunta painottaa, että investointihankkeiden suunnittelu edellyttää entistä laaja-alaisempaa ja syvempää yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. Tilojen käytettävyys palvelutuotannossa on myös peruspalveluita tuottavien hallinnonalojen vastuulla. Kunnassa on mittavia investointipaineita, joiden toteuttaminen uhkaa kasvattaa kunnan velkamäärää edelleen hallitsemattomaksi. Tästä syystä suunnitelmallisuus sekä tulevien väestö- yms. tarpeiden riittävä huomiointi rakentamisvaiheessa on erittäin tärkeää. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että rakennusaikaista valvontaa on kunnassa tehostettu. Rakennusaikainen valvonta on edellytys rakennushankkeen onnistumisen takaamiseksi. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt aiempina vuosina huomiota ruokailupalveluiden toimittaman ruoan laatuun, mikä ei ole osoittautunut kaikin osin hyväksi. Lautakunta toteaa edelleen, että sopimusmääräykset tulee rakentaa riittävän tiukoiksi, jotta valvontaa ja seurantaa voidaan tehostaa ja puuttua paremmin palveluissa esiintyviin puutteisiin. Tarkastuslautakunta haluaa edelleen painottaa hankintaosaamisen merkitystä ja hankintayhteistyön kehittämistä eri toimialojen välillä. Työssä sattuneet tapaturmat ovat kasvaneet vuosina lähes kaksinkertaisiksi ja tapaturmista aiheutuneet korvaukset seitsenkertaistuneet. Työtapaturmien ennaltaehkäisyyn, työturvallisuuteen ja työnjohtoon tulee kiinnittää hyvin paljon huomiota jotta työtapaturmien määrä saadaan vähenemään radikaalisti. Koulutuspäivät tulee myös kirjata annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta koulutuspäivien tilastointi antaa oikean kuvan koulutuspäivien lukumäärästä. Edellisen tarkastuslautakunnan edellyttämä ns. oppimisraportti Ehnroosin investointihankkeen osalta nähdään edelleen tarpeellisena, jotta vastaavat epäonnistumiset voidaan jatkossa välttää. Vastaus arviointikertomukseen Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota keskeisiin asioihin joihin myös tekniset palvelut on erilaisten kehittämishankkeiden ja toimialan tavoitteiden kautta kiinnittänyt huomiota. Vuoden 2013 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja

4 ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla on ollut keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on käynnistetty säännönmukaiset käyttäjäpalaverit, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelua tulee jatkuvasti päivittää ja ylläpitää. Investointien tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden kannalta on myös erityisen tärkeää, että prosessin alkuvaiheessa on riittävä selvyys investoinnin tarpeesta ja taloudellisista vaikutuksista.tekninen lautakunta on nostanut vuodelle 2014 seuraavan tavoitteen: Toimitilahankkeiden investointien tarpeen ja taloudellisen vaikuttavuuden parataminen uusimalla tilahankkeiden toteuttamisohje. Tilahankkeiden toteuttamisohje on yksi keskeinen väline uusien hankkeiden suunnittelussa ja koko rakentamisprosessissa. Tekniset palvelut on ottanut myös vuodelle 2014 useita tavoitteita, jotka tähtäävät suunnitelmallisuuteen, laadukkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen toimitilaja rakennuttamispalveluihin. Rakentamisessa noudatetaan useita erilaisia rakentamiseen liittyviä ohjeita ja lainsäädäntöjä, joita tekniset palvelut noudattavat. Rakentamiseen liittyy paljon yksityiskohtaista ja välillistä säätelyä sekä lakeja täydentäviä asetuksia ja määräyksiä. Lisäksi rakentamisessa on noudatettava hyvää rakentamistapaa sekä lukuisia yksityiskohtaisia toimintatapaohjeita, joita käsitellään mm. RT-kortistossa (rakennusalantietokokoelma). Ehnroosin koulun vuosien peruskorjausta on käsitelty useissa erilaisissa selvityksissä ja asiaa on käsitelty tarkastuslautakunnassa, kunnanhallituksessa sekä -valtuustossa. Tarkastuslautakunta haluaa,että Ehnroosista tehtäisiin oppimisraportti. Tekniset palvelut on kuitenkin kaikessa toiminnassa noudattanut hankintalakia ja kaikki korjaukset on tehty tutkimus- ja korjaussuunnitelmien mukaisesti. Korjaustöiden valvontaan on erityisesti kiinnitetty huomiota. Työn suunnittelussa ja toteutuksessa ei ole tehty virheitä. Tekniset palvelut toteaa tarkastuslautakunnalle, että vuosikorjauksiin ja peruskorjauksiin tulee varata riittävästi resursseja, jotta kiinteistöt voidaan pitää hyvässä kunnossa. Myös tarkastuslautakunta on omassa arvioinnissaan tähän resurssipulaan kiinnittänyt huomiota. Tekniset palvelut noudattaa kaikessa hankinnoissa rakennusalan hyväksyttyjä menetelmiä ja oppaita ja hankintalakia.tekniset palvelut toimii mm. opetushallituksen laatiman oppaan - " Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin" menetelmien mukaisesti. Oppaan johdannossa todetaan, että opas antaa kiinteistöistä vastaaville henkilöille ohjeita korjaushankkeiden suunnitteluun ja toteutuksen läpivientiin. Se on tarkoitettu koulurakennusten sisäilmasto- ja kosteusvauriokorjauksiin, mutta sitä voidaan soveltuvin osin käyttää myös peruskorjaushankkeissa ja muidenkin kuin koulurakennusten korjaamisessa. Opas on erityisesti tarkoitettu kaupunkien ja kuntien tiloista ja korjaushankkeista vastaaville henkilöille ja kuntokartoitusten, -tarkastusten ja -tutkimusten suorittajille. Koulurakennusten oikea korjaaminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi.

5 Käytännössä korjaukset ovat usein epäonnistuneet ja rakennusta on jouduttu korjaamaan useampaan kertaan. Lopulta, kun ongelmat eivät ole ratkenneet, on purettu muutoin melko kelvollisia rakennuksia, joista oikeilla korjausratkaisuilla olisi saatu toimintakuntoisia. Yleensä purkupäätökset eivät ole olleet teknis-taloudellisesti perusteltuja. Tekniset palvelut on ehdottamasti samoilla linjoilla kun oppaan johdannossa korostetaan. "Koska sisäilmaongelmien korjaaminen on sekä hallinnollisesti että rakennuksen käyttäjienkin kannalta hyvin vaikea prosessi, on ensiarvoisen tärkeää, että ongelmat korjataan kerralla kuntoon." Ruokapalvelujen osalta voidaan edelleen todeta, että laadittu sopimus on laadun ja seurannan suhteen kattava ja perusteellinen. Ruoan laatua seurataan eri viranomaisten taholta sekä ruoan toimittaja tekee myös omavalvontaa. Toimittaja-auditoinnin tavoitteena on laatutavoitteiden toteutumisen seuranta, arviointi ja toiminnan kehittäminen. Toimittaja-auditoinnissa tarkastellaan kaikkien ruokapalvelu sopimukseen kuuluvien kohteiden tilannetta yhteensä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että toiminnan tulokset on dokumentoitu ja luotettavasti arvioitavissa. Palvelun tuottaja on velvollinen esittämään kehityskokouksessa tuloksia selventäviä ja tarkentavia dokumenttejatilaajan niin vaatiessa. Tuloksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin ja arvioidaan asteikolla 1 5. Viimeisimmän toimittaja-auditoinnin yhteydessä, joka tehdään kerran vuodessa, ruokapalvelutoimittaja sai lähes täydet pisteet kaikista osa-alueista. Sopimusmääräykset ovat erittäin tiukat ja vaativat. Tekniset palvelut on valmiina esitelemään ruokapalvelujen laatuaseurantaa ja toimintaa myös tarkastuslautakunnalle. Ruokapalvelusopimuksen laadulliset kriteerit ja laatutavoitteiden alittamisesta syntyvät sanktiot ovat myös poikkeuksellisen tiukat. Hankintaosaaminen vaatii hyvää asiantuntemusta substanssista ja koko toimialan haasteellisista hankkinnoista. Teknisten palvelujen henkilöt, jotka laativat hankintoihin liittyviä asiakirjoja, kouluttautuvat vuosittain koulutussuunnitelman ja kehityskeskusteluissa sovittujen asioiden mukaisesti. Vuoden 2013 aikana ei hankintoihin liitttyen tullut yhtään valitusta, joka osoittaa, että asiakirjat ja hankintoihin liittyvät päätösvalmistelut on tehty erinomaisella ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella. Pelkkä hankintaosaaminen ei kuitenkaan riitä vaan pitää ymmärtää sopimustekniikkaa ja sopimusten hallintaa. Tekniset palvelut on omassa riskien arvioinnissa kiinnittänyt erityistä huomiota investointeihin, palvelujen laatuun ja palvelujen järjestämistapaan liittyviin riskeihin. Riskien arviointisuunnitelmassa on nostettu esille sopimus- ja vastuuasiat, julkiset hankinnat, työtehtäviin liittyvät riskit ja vaaratekijät, omaisuuden hallintaan liittyvät riskit lähinnä kiinteistö- ja katuomaisuudessa ja viestintäriskit. Toimialalle on tehty työsuojeluun liittyvä riskiselvitys ja sen pohjalta on laadittu työsuojeluun liittyvien riskien toimintasuunnitelma. Riskienhallinassa on nostettu esille sairauspoissaolot, ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen ja henkilöstöriskit. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on ensisijaisen tärkeää. Toimialan johtoryhmä seuraa säännöllisesti sairauspoissaoloja. Työterveyshuollon kanssa tehdään yhteistyötä terveyteen liittyvissä asioissa. Toimialan jokaiselle henkilölle on

6 annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa. Vuonna 2013 kehityskeskustelussa kävi 87 % henkilöstöstä, jota voidaan pitää erinomaisena tuloksena. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään ovat kuuluneet säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina on ollut hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja henkilöstö on hyvin motivoitunut omaan työhön ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Toimialan riskienarvioinnin mukaan jaksaminen ja työhyvinvointi on hyvässä kunnossa. Toimialan sairauspoissaolot ovat valitettavasti lisääntyneet kertomusvuonna niin teknisellä toimialalla kuten myös koko kunnan tasolla. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat kasvaneet rajusti. Useita henkilöitä on ollut erilaisten leikkausten takia poissa. Pitkiä sairauspoissaoloja on kertynyt toimialalla runsaasti. Tähän tekniset palvelut on kiinnittänyt huomiota omassa toimintasuunnitelmassa. Teknisten palvelujen esimiehet ovat olleet mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Työnjohdollisilla keinoilla on varsin hankalaa vaikuttaa tuki- ja liikuntaelin sairauksiin, koska usein tuki- ja liikuntaelinsairaudet syntyvät kymmenien vuosien kuluessa. Työntekijöiden omat elintavat ja liikuntatottumukset vaikuttavat ratkaisevasti oman terveyteen. Teknisten palvelujen koulutusten kirjaamisessa on ollut selvää puutetta, joka on vääristänyt koulutustilastoja. Tähän asiaan on kiinnitetty myös huomiota. (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M.

Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M. 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ja Saaren koulun vesivuoto ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös tarvetta talousarviomuutokseen. Elinkaarihankkeen kilpailullisen

Lisätiedot

Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa 2014.

Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa 2014. 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa.

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Sagrada Familia on Ice kuva: Sirpa Alanko JUUAN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan

Lisätiedot

VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI

VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI Kunnanvaltuusto 103 17.06.2013 Kunnanhallitus 229 12.08.2013 Kunnanvaltuusto 112 09.09.2013 Tekninen lautakunta 129 01.10.2013 Kunnanhallitus 291 21.10.2013 VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT

VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT Kunnanvaltuusto 130 14.10.2013 Kunnanhallitus 305 28.10.2013 Tekninen lautakunta 156 26.11.2013 VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT 31//2013 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI 30.12.2011 1 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston käynnistämän kosteus ja hometalkoiden toimenpideohjelman

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2015 1 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus (kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot