1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA"

Transkriptio

1

2 2 Sivu Sisällys 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Keskeiset linjaukset Henkilöstöpolitiikan toteutuminen HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (HTV) Työajan jakautuminen Ikä- ja sukupuolirakenne Henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja eläköityminen Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön saatavuus Eläköityminen Tavoitteena ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen Työhyvinvointi Terveysprosentti Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Työterveyshuollon palvelut Työtapaturmat Tasa-arvo ja yhteistoiminta Palkkaus ja palkitseminen Henkilöstökulut Palkkaus ja palkitseminen Työllistämissuunnitelma ja nuorten kesätyöllistäminen Työllistämissuunnitelman toteutuminen Nuorten kesätyöllistäminen Tilastot... 16

3 3 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 1.1 Keskeiset linjaukset Heinolan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset ja henkilöstöjohtamisen suuntaviivat on kirjattu vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelma kirjaan sekä Heinolan kaupungin strategiseen suunnitelmaan , jota noudatettiin edelleen vuonna Kaupungin visio on olla vetovoimainen ja yritysystävällinen, hyvien palveluiden persoonallinen seutukaupunki. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää osaava, hyvinvoivaa, motivoitunutta ja tavoitteisiin sitoutunutta henkilöstöä. Henkilöstöstöpolitiikan ydintavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö (sairauspoissaolojen lasku kymmenen prosenttia). Kehittämiskohteiksi on valittu kolme kriittistä menestystekijää, joihin painopistealueet on valittu seuraavasti: Osaava johtaminen - säännölliset esimiestapaamiset käytössä - kannustavien palkkauselementtien käyttömahdollisuuksien kartoitus ja käyttöönotto suunnitellaan ja pilotoidaan. Toimiva työyhteisö - henkilöstön vuorovaikutustaitojen kehittäminen - prosessiosaamisen tason parantaminen. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö - määritellään keskeiset avainosaamiset - työhyvinvointisuunnitelman konkretisointi tulosalueilla. 1.2 Henkilöstöpolitiikan toteutuminen Henkilöstöpoliittisten linjausten mukaan olennaista on toteuttaa henkilöstön hyvinvointia/työterveyttä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Esimiestyö on tämän tavoitteen käytännön toteuttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Esimiehille järjestettiin syksyllä 2014 työkyvyttömyyden ehkäisyn ja henkilöstön udelleensijoittamisen ennakoinnin teemalla esimiesvalmennusta. Työkykyyn perustuvaa uudelleensijoittelua on kaupungissa tehty jo useita vuosia ja sitä kehitetään ja jatketaan edelleen. Osaamisen ja henkilöstön kehittämisen näkökulmasta tavoitteena on edelleen edistää esimies- ja johtamistaitoja muutoinkin kuin terveysjohtamisen näkökulmasta. Esimieskoulutuksessa on ollut mahdollista suorittaa 2-vuotinen johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen johtamistaitojen kehittäminen. Työhyvinvointia on vuoden 2014 aikiana edistetty myös tulosalueille perustettujen työhyvinvointiryhmien avulla. Ne ovat suunnitelleet ja järjestäneet työhyvinvointitapahtumia henkilöstölle sekä tulosaluekohtaisesti että yhdessä toisten tulosalueiden kanssa. Olennaisen tärkeää työhyvinvoinnin näkökulmasta on myös toimiva työterveyshuolto. Kaupunki tarjoaa työterveyshuollon palveluja henkilöstölleen laaja-alaisesti. Ostamme lakisääteisten palvelujen lisäksi myös sairaanhoidon palveluja. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tarpeen kehittää edelleen.

4 Vuoden 2014 aikana käynnistettiin kaksi tulospalkkiopilottia ja kaupunginhallitus on hyväksynyt tulospalkkiojärjestelmän yleiset periaatteet, jotka koskevat koko henkilöstöä. Kokeilujen jälkeen tutkitaan tarkkaan, onko järkevää ja perusteltua laajentaa tulospalkkausta muihin kaupungin yksiköihin HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 2.1 Henkilöstömäärä Heinolan kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2014 lopussa 1365 henkilöä (Taulukko 1). Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut hieman (-1,5%), mutta kokonaismäärä on kasvanut 0,6 prosenttia. Kasvu johtuu määräaikaisten ja työllistettyjen määrän kasvusta. Yhteensä ilman Yhteensä Ajankohta Vakinaiset Määräaikaiset työllistettyjä Työllistetyt kaikki Taulukko 1. Henkilöstömäärä 1 ja palvelussuhteen luonne Selvästi suurimmat tulosalueet ovat sosiaali- ja terveystoimi (41% ) ja sivistystoimi (37%). Teknisessä toimessa on n. 18 prosenttia henkilöstöstä ja konsernihallinnossa vajaa 4 prosenttia. Sivistystoimen henkilöstö kasvoi jonkun verran tulosalueiden välisten henkilöstösiirtojen johdosta. (Kuvio 1). Koko henkilöstö tulosalueittain Konsernihallinto Sivistys Sosiaali- ja terveys Tekninen Kuvio 1. Henkilöstömäärä tulosalueittain. Henkilöstöstä 78 prosenttia työskenteli vakinaisessa ja 18 prosenttia määräaikaisessa palvelussuhteessa. Heinolan kaupungin strateginen tavoite on osaava ja riittävä henkilöstö, jolla taataan kuntalaisille tarjottavan palvelun laatu. Tavoite ohjaa tuottamaan palvelut vakituisella ja kelpoisella 1 Henkilöstömäärään eivät sisälly omaishoitajat (148 hlöä), perhehoitajat (37 hlöä) eivätkä tukiperheet/-henkilöt (18 hlöä).

5 henkilöstöllä. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä on jo nyt jonkin verran alle valtakunnallisen keskimääräisen tason (20,7) ja korkeintaan tällä tasolla pyritään jatkossakin pysymään. Työllistettyjen osuus henkilöstöstä oli kolme ja puoli prosenttia, nousua edelliseen vuoteen oli puolisen prosenttia. Henkilöstöstä kokoaikaisia oli valtaosa (87,6%), osa-aikaisia hieman yli kymmenesosa (12,4%). Osa-aikaisten osuus laski vuodesta 2013 vuodesta 0,7 prosenttia Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (HTV) Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tilanteen mukaisena. Henkilötyövuosi (HTV2) kertoo kokoaikaisessa palkkasuhteessa olevien määrän kalenterivuonna 2. Näin laskettua henkilötyövuotta voidaan nimittää myös bruttotyöpanokseksi, koska siinä ei ole otettu huomioon palkallisia poissaoloja eikä lisä- tai ylitöitä. KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteistyönä tekemässä suosituksessa ohjataan esittämään henkilöstömäärä henkilötyövuosina. Tämän luvun tuottamisessa on nykyjärjestelmän kanssa vielä erittäin suuria haasteita. Niin sanottu nettotyöpanos 3 (HTV3) järjestelmästä saadaan ja se kuvaa myös poikkileikkaustietoa paremmin henkilöstömäärää. Se saadaan vähentämällä palvelussuhdepäivistä kaikki poissaolopäivä ml. vuosiloma ja koulutus muutos muutos-% Konsernihallinto 34,0 37,8 42,1 41,1 40,1-1,0-2,4 Sivistys 391,2 394,2 386,3 383,9 391,8 7,9 2,1 Sosiaali- terveys 379,8 384,0 405,1 416,1 397,9-18,2-4,4 Tekninen 224,9 225,8 231,0 217,6 205,7-11,9-5,5 Yhteensä 1029, , , , ,50-23,2-2,2 Taulukko 2. Nettotyöpanos Työajan jakautuminen Vuonna 2014 kaupungin palveluksessa olleen henkilöstön teoreettinen työaika oli työpäivää (v työpäivää). Vähentämällä kyseisestä luvusta palvelussuhteen keskeytykset sekä lisä- ja ylityöt saadaan todellisuudessa tehty säännöllinen työaika, joka oli työpäivää ja viime vuonna työpäivää. Tehdyn säännöllisen työajan osuus palkallisesta työajasta on hieman laskenut vuoteen 2013 verrattuna. (Kuviot 2 ja 3). Lukuun ottamatta vuosilomia kaikissa muissa palkallisissa poissaoloissa sekä lisä- ja ylitöiden tekemisessä on tapahtunut hienoista nousua vuoteen 2013 verrattuna. Muutokset ovat olleet pieniä, mutta niiden yhteisvaikutus tehtyyn säännölliseen työaikaan selittää tämän muutoksen. 2 HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365*(osa-aikaprosentti/100). 3 HTV 3 = palveluksessaolopäivien (poislukien kaikki poissaolot) lukumäärä kalenteripäivinä / 365* (osa-aikaprosentti/100).

6 6 Kokonaistyöajan jakauma ,5% 0,4% 0,7% 2,1% 8,1% Säännöllinen työaika Vuosilomat Lakisääteiset poissaolot 86,1% Lisä/ylityöt Terveysperusteinen poissaolo Muut poissaolot Kuvio 2. Kokonaistyöajan jakauma vuonna 2013, koko henkilöstö Kokonaistyöajan jakauma ,6% 0,6% 0,9% 2,2% 8,1% Säännöllinen työaika Vuosilomat Lakisääteiset poissaolot 85,80 % Lisä/ylityöt Terveysperusteinen poissaolo Muut poissaolot Kuvio 3. Kokonaistyöajan jakauma vuonna 2014, koko henkilöstö. 2.4 Ikä- ja sukupuolirakenne Sukupuolijakauma muuttui henkilöstön keskuudessa hienoisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Miesten osuus nousi noin prosenttiyksikön verran. Naisten osuus vastaavasti laski 81,6 prosenttiin. Heinolan kaupunki on lähentynyt kunnallisen henkilöstön keskimääräistä sukupuolirakennetta (naiset 79%, miehet 21%).

7 7 250 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne ja keski-ikä keski-ikä 46, Kuvio 4. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne ja keski-ikä. Kaupungin henkilöstön keski-ikä oli tarkasteluvuonna 46,9 vuotta, mikä on jonkin verran korkeampi kuin kunta-alalla keskimäärin (45,7 vuotta). Keski-ikä laski edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 vuotta. Heinolan kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 7 vuotta korkeampi kuin määräaikaisen henkilöstön. Koko henkilöstö huomioiden naisten keski-ikä oli 47,1 ja miesten 45,8 vuotta. Tulosalueista korkein keski-ikä on teknisessä toimessa (50,8) ja matalin sivistystoimessa (45,4). Joka viides vakinaisesta henkilöstöstä sijoittuu ikäryhmään vuotta. Alle 30-vuotiaita on vajaat neljä prosenttia, yli 60-vuotiaita taas hieman yli kymmenesosa. 3. Henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja eläköityminen 3.1 Henkilöstön vaihtuvuus Vakituisen henkilöstön osalta 37 henkilön työsuhde päättyi muun kuin eläköitymisen johdosta vuonna Tämä tarkoittaa vaihtuvuuden olevan n. 3,5 prosenttia (taulukko 3). Vuosi Tulleet Lähteneet Taulukko 3. Henkilöstön vaihtuvuus. 3.2 Henkilöstön saatavuus Heinolan kaupunki on saanut palkattua henkilöstöä suhteellisen hyvin. Haasteellisimman rekrytoitavien ryhmän muodostavat lääkärit ja sosiaalityöntekijät. Tulevaisuudessa on tärkeää panostaa Heinolan kaupungin myönteiseen työnantajakuvaan. Samoin on olennaisen tärkeää siirtyä säh-

8 köisten rekrytointijärjestelmien käyttöön, koska erityisesti nuorimmat työnhakijasukupolvet käyttävät jo pääsääntöisesti sähköisiä järjestelmiä työpaikkoja etsiessään. Tavoitteena on siirtyä Kuntarekry järjestelmän käyttöön vuoden 2015 aikana. 3.3 Eläköityminen Vuosien aikana Kevan ennusteen mukainen eläkepoistuma oli keskimäärin 43 henkilöä/vuosi, kun taas toteutuma oli keskimäärin 39 henkilöä vuodessa (taulukko 4.) Kaupungin palveluksesta jäi vuonna 2014 eläkkeelle yhteensä 46 henkilöä, joista valtaosa vanhuuseläkkeelle (82,6%). Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä oli 17,4 prosenttia. Vastaavat luvut edelliseltä vuodelta olivat 89,7/10,3 prosenttia. Palvelussuhteen päättävälle eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 62,8 vuotiaana, vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,7 vuotiaana Vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Taulukko 4. Eläkkeelle siirtyneiden määrät eläkelajeittain vuosina Valtakunnan tasolla tavoitteena on työurien pidentäminen ja siihen tähtääviä toimenpiteitä on tehty Heinolassa pitkään. Tämä näkyy myös tilastoissa; yli puolet kaupungin henkilöstöstä lykkää eläkkeelle siirtymistään ainakin muutamalla kuukaudella. Tarkasteluajankohtana ( ) työssä jatkettiin yli henkilökohtaisen eläkeiän keskimäärin 17 kuukautta eli lähes puolitoista vuotta. Lykkäyskuukausien laskennassa on otettu huomioon henkilöstö, joka jatkaa edelleen palvelussuhdettaan. Työurien pidentämiseen tulee panostaa myös jatkossa. Erityisesti osatyökykyisten työmahdollisuuksien selvittäminen ja soveltuvien työtehtävien etsiminen ovat tärkeitä, koska työkyvyttömyyseläkkeiden määrä näyttää olevan nousussa. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna lukumääräisesti suurin eläkepoistuma vuosien aikana toteutuu ennusteen mukaan perus- ja lähihoitajien ryhmässä (30 hlöä). Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat perhehoitajat (15), lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset (14), sairaala- ja hoitopaulaiset (13). Suhteessa henkilöstömäärään on eläkepoistumaennuste suurehko myös johdonsihteeri, osastosihteerien ammattiryhmässä (8). (Kuvio 5.).

9 9 Kuvio 5. Kunta-alan eläkepoistuma ammattiryhmittäin Tavoitteena ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen Varhaiseläkemaksu (varhe-maksu) aiheutuu työnantajalle työntekijästä, joka jää työkyvyttömyys-, tai työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Työnantaja voi vaikuttaa varhaiseläkkeistä aiheutuviin eläkekustannuksiin tukemalla työntekijöiden työssä jaksamista. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat esimerkiksi ammatillinen kuntoutus ja osatyökyvyttömyyseläke, joista työnantajalle ei aiheudu varhe-maksua. Työnantajalle varhe-maksua ei myöskään aiheudu yksilöllisestä varhaiseläkkeestä, omais- tai perhepäivähoitajista eikä työhallinnon työllistämisvaroilla työskentelevistä henkilöistä. Suurtyönantajilta 4 varhe-maksu peritään aiheuttamisperiaatteen (= aiheuttaja maksaa) mukaisesti. Määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä (kuntoutustuella) olevan henkilön työhönpaluusta työnantajaa palkitaan ns. kuntoutumishyvityksellä. Hyvityksen vaikutus on suurimmillaan silloin, kun paluu työmarkkinoille on pysyvää, mutta myös lyhyistä työkokeiluista tulevat hyvitykset ovat merkittäviä. Heinolan kaupungin vuoden 2013 lopullinen varhemaksu on vahvistettu ( euroa). Vuoden 2014 maksu on seurantatilanteessa ( ) ja vuoden 2015 maksusta Keva on antanut tammikuussa ennusteen ( ). (Kuvio 6). 4 palkkasumma yli 31,848 milj. euroa

10 seuranta ennakko varhemaksut hyvitykset Kuvio 6. Toteutuneet ja ennakoidut varhe-maksut vv Työhyvinvointi Terveysperusteiset poissaolot pysyivät kutakuinkin vuoden 2013 tasolla. Tavoitteena oli, että ne laskevat edelleen 10 prosenttia, mutta tätä tavoitetta ei saavutettu. On kuitenkin huomattava, että vuoden 2013 terveysperusteisen poissaolojen määrä oli merkittävästi matalampi vuosiin verrattuna. Vuonna 2014 poissaoloja oli keskimäärin 12,8 pv/hlö (v ,6 pv/hlö). Kunta10-tutkimuksessa mukana olevien kuntien terveysperusteiset poissaolot vuonna 2013 olivat 16,8 päivää työntekijää kohti. Työolobarometrin mukaan kuntasektorin keskiarvo v oli 11,0 työpäivää työntekijää kohti. Viimeisin luku ei suoraan ole verrannollinen kahteen edelliseen, koska siinä on kyse työpäivistä, kahdessa muussa kalenteripäivistä. (Kuvio 7). Sairauspoissaolopäiviä keskimäärin/henkilö 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Konsernihallin to Sivistys Sos.ter. Tekninen ,1 11,9 18,6 14, ,6 14,7 18,8 14, ,6 13,1 16,6 18, ,3 11,2 13,2 14, ,0 10,7 14,7 14, Kuvio 7. Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin per henkilö. 4.1 Terveysprosentti Heinolan kaupungissa oli vuonna 2014 yhteensä 381 henkilöä (33%), jotka eivät olleet päivääkään pois töistä oman sairauden tai tapaturman johdosta. Tämä vastaa valtakunnan tasoista tilannetta Kunta-alan työolobarometrin (2012) perusteella.

11 Sivistystoimessa otettiin kevään 2014 aikana käyttöön työterveysjohtamisen työkalu Aino Health järjestelmä. Se on tehty aktiivisen tuen eli puheeksi ottamisen työvälineeksi, jolla voidaan seurata ja kontrolloida tätä toimintaa. Järjestelmästä lähetetään automaattisesti tarpeen mukaan pyyntöjä sähköpostilla esimiehille ja työterveyshuoltoon prosessin aloittamiseksi niiden työntekijöiden osalta, joiden poissaolorajat ylittävät aktiivisen tuen malliin asetetut poissaolorajat. Alkuvuodesta 2015 järjestelmä on tarkoitus laajentaa koskemaan koko henkilöstöä, mikäli pilotoinnin perusteella se todetaan käyttökelpoiseksi. 4.2 Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneet välittömät kustannukset olivat n euroa. Sairauspäivän todellinen hinta työnantajalle on n euroa 5. Tämä kustannus riippuu muun muassa sairauspoissaolon pituudesta, palkataanko sairastuneen henkilön tilalle sijainen ja otetaanko huomioon työnantajalle aiheutuneiden työvoimakustannusten lisäksi myös tuottavuuden menetykset. Jos Heinolan kaupungin sairauspäivän hinnaksi arvioidaan euroa, terveysperusteisten poissaolojen kokonaiskustannukset nousevat euroon. 4.3 Työterveyshuollon palvelut Työterveyshuollon kustannukset nousivat noin seitsemän prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Keskimääräinen työterveyskustannus oli 224 euroa palvelussuhteessa olevaa kohden. Kustannukset jakautuivat ennaltaehkäiseviin palveluihin (55,7%) ja sairaanhoitoon (44,3%). Työterveyshuollon kustannusten kasvua voidaan pitää myönteisenä asiana, koska se merkitsee, että palvelujen saatavuus on lisääntynyt ja vastaa siten aiempaa paremmin henkilöstön tarpeisiin. 4.4 Työtapaturmat Poissaolopäiviä työtapaturman tai työmatkatapaturman johdosta kertyi vuonna 2014 yhteensä 496 päivää (2013: 854 päivää). Vahinkojen lukumäärä oli vuonna 2014 hieman edellisvuotta korkeampi, vaikka poissaolopäiviä kertyi vähemmän eli 72 vahinkoa, kun se edellisenä vuonna oli 63 vahinkoa. Vamma-alueina yleisimmät olivat sormen tai nilkan alueet, jolloin kyseessä olivat yleisimmin sijoiltaanmeno, nyrjähdys tai venähdys Lähde: Veli-Matti Lehtonen: Mitenhallita sairauspoissaoloja? Valtiovarainminiesteriö Valtakunnan tasolla palvelusektorilla yleisesti käytetty euromäärä.

12 12 Työtapaturmat vuosina yhteensä tapaturmaan johtaneen tilanteen mukaan 00 Ei tietoja vahinkoselvityksessä 10 Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo 7 % 6 % 3 % 0 % 5 % 8 % 6 % 20 Aineen valuminen, purkautuminen 30 Aiheuttajan rikkoutuminen 40 Laitteen hallinnan menetys 23 % 18 % 24 % 50 Henkilön putoaminen, liukastuminen 60 Terävään esineeseen astuminen 70 Hlön äkillinen fyysinen kuormittuminen 80 Väkivalta, järkyttävä tilanne 99 Muut luetteloimattomat poikkeamat Kuvio 8. Työtapaturmat vv Tasa-arvo ja yhteistoiminta Heinolan kaupunki pyrkii naisten ja miesten tasa-arvon toteutumiseen seuraavien tavoitteiden avulla. Ensinnäkin tavoitteena on edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen kaikilla tasoilla. Tavoitteen saavuttamiseen on vielä matkaa, kuten kuvio 9 osoittaa. Miesten osuus koko henkilöstöstä on vajaa viidennes ja he sijoittuvat vielä hyvin vahvasti perinteisille miehisille aloille. Miesten osuus vakinaisesta henkilöstöstä koko henkilöstöstä muut ruoka- ja siivoushenkilöstö tuntipalkkaiset toimistohenkilöstö johto- ja hallintohenkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstö lääkärit Kulttuuri- ja vapaa-aikahenkilöstö muu opetusalan henkilöstö opetusala- ja kasvatushenkilöstö tekninen henkilöstö 52,9 0,8 82,4 4, ,7 26,1 33,3 11, ,1 382, Kuvio 9. Miesten sijoittuminen eri tehtäviin Heinolan kaupungilla.

13 Toinen keskeinen tavoite on noudattaa tasa-arvoista palkkapolitiikkaa sukupuolten välillä. Kun otetaan laskennassa huomioon vakinainen kokoaikainen henkilöstö, naiset ansaitsivat 84,4 prosenttia miesten vuosiansiosta. Vastaava luku vuodelta 2013 oli 71,7. Kolmas keskeinen tavoite on, että sukupuoleen perustuvaa häirintää tai ahdistelua ei ole. Tässä tavoitteessa on tähän mennessä onnistuttu erinomaisesti. 13 Yhteistoimintaa kunnissa säätelevä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tuli voimaan Laki ja kaupunginhallituksen hyväksymät henkilöstön ja työnantajan yhteistoiminnan periaatteet luovat pohjan kaupungin ja henkilöstön väliselle yhteistoiminnalle. Heinolassa yt-neuvottelukunta käsittelee yhteistoimintalain piiriin kuuluvat edustuksellisen yhteistoiminnan asiat ja toimii työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006) tarkoitettuna työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunnassa työnantajaa edustavat kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja työsuojelupäällikkö. Henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Sihteerinä toimii henkilöstösihteeri. Yt-neuvottelukunta kokoontui vuoden 2014 aikana 7 kertaa. 6. Palkkaus ja palkitseminen 6.1 Henkilöstökulut Heinolan kaupungin työvoimakustannukset olivat vuonna 2014 noin 52,4 miljoonaa euroa (netto). Tästä maksettujen palkkojen osuus oli 42,8 miljoonaa euroa. Nettohenkilöstömenoihin ei sisälly eläkemenoperusteinen KuEL-maksu. Työvoimakustannukset (brutto) laskivat 2,3 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Työvoimakustannuksiin sisältyvät palkat jäljempänä mainituin rajoituksin, henkilöstösivukulut (sosiaalikustannukset), koulutuskustannukset ja työterveyshuollon kustannukset. Lisäksi työvoimakustannukset pitävät sisällään varhaiseläkemenoperusteiset maksut sekä työhyvinvointiin käytetyt rahat. Henkilöstömenot Palkat Sivukulut Eläkemenoperusteinen KuEL Työterveyshuollon kustannukset Yt-neuvottelukunnan menot Tyky-toiminta (netto) Omista eläkkeistä aih. kust Koulutuskustannukset (arvio) ) Palkkasummasta on poistettu luottamushenkilöille maksetut palkkiot, asiantuntijapalkkiot (mm. luentopalkkiot ja tulkkikorvaukset, ei oma henkilöstö), muut palkkiot (mm. esiintymispalkkiot, ei oma henkilöstö), siviilipalvelumiesten päivärahat. 2) Tyhy-toiminnan kustannuksiin on sisällytetty vuoden 2013 menoihin henkilöstön palkitsemiseen käytetyt määrärahat seuraavasti: erolahjat, palveluvuosimuistamisen kustannukset, työhyvinvointiohjelman toteuttamiseen käytetyt määrärahat sekä kannusteraha. Erolahjamaljakoita ostettiin

14 vuonna 2013 varastoon 100 kpl (n euroa). Em. kustannukset ovat aiemmin olleet mm. ytneuvottelukunnan menoissa. Tulot Sairaus- ja tapaturmavak. korvaukset Kelan osuus työterveyshuollosta Työllistämiskorvaukset Tulot ulkopuolelle myydyistä palveluista Palkkaus ja palkitseminen Kannustavien palkkauselementtien osuutta palkkamenoista ei nykyisestä palkkajärjestelmästä saa ilman merkittävää käsityötä. KVTES:n, Teknisten sopimuksen ja OVTES:n alueilla tehdään kaikilla henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi vuosittain. Kannusterahalla palkitaan vuosittain poikkeuksellisesta suoriutumisesta muutamia ryhmiä/tiimejä. Tulospalkkiojärjestelmän lähdettiin kehittämään siten, että kaupunginhallitus hyväksyi koko henkilöstöä koskevat tulospalkkiojärjestelmän yleiset periaatteet. Tulospalkkio on ryhmäpalkkio, jollakannustetaan henkilöstöä toiminnan kehittämiseen. Pilotointivaiheessa järjestelmän piiriin kuuluvat kotihoidon ja päivätoiminnan henkilöstö sekä 1 toimistosihteeri ja fysioterapeutti. Tulostavoitteet määriteltiin yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja sovittiinn yksikkökohtaisissa tulospalkkiosopimuksissa. Palveluvuosien perusteella muistaminen Palveluvuosien perusteella palkitaan henkilöstöä, jonka yhdenjaksoinen palvelussuhde on jatkunut 10, 20, 30, 35 tai 40 vuotta. Kymmenen vuotta palvelleita vuonna 2014 oli yhteensä 28 henkilöä, jotka palkittiin 1 päivän palkallisella vapaalla. Muihin ryhmiin kuuluva henkilö on oikeutettu saamaan palkallisia vapaapäiviä palveluajasta riippuen (2-5 päivää) ja oman uimahallin ja kuntosalien vapaan 6 kuukauden käyttöoikeudella. Vuonna 2014 em. etuuden piiriin kuului 46 henkilöä. Kustannukset vuodelta 2014 palkallisia vapaapäiviä huomioimatta olivat yhteensä n euroa. Kuntaliiton myöntämän ansiomerkin pitkästä kunnallisesta palveluksesta sai 52 henkilöä. Merkkipäiviä muistetaan 50 ja 60 vuotta täytettäessä sekä palveluksesta erotessa. 7. Työllistämissuunnitelma ja nuorten kesätyöllistäminen 7.1 Työllistämissuunnitelman toteutuminen Keskitetyin työllistämisvaroin Heinolan kaupunki työllisti 54 henkilöä. Harkinnanvaraisten työllistettävien työllistämiskuukaudet olivat 146 (vuonna 2013; 87) kuukautta ja velvoitetyöllistettävien 64 (vuonna 2013; 92) kuukautta, yhteensä 214 kuukautta.

15 Velvoite Harkinnanvarainen Kuvio 10. Keskitetyin työllistämisvaroin työllistäminen Muun kuin keskitetyn työllistämisen lisäksi työhallinnon työllistämisvaroilla työllistyi vuoden 2014 aikana: kuntouttavan työtoiminnan työnsuunnittelijat 9 henkilöä yhteensä 84 kuukautta Torpan palkkatukityöntekijät: 35 henkilöä, yhteensä 172 kuukautta Aitan palkkatukityöntekijät: 7 henkilöä, yhteensä 33 kuukautta tulosalueiden oma työllistäminen yhteensä 13 henkilöä, joista 5 oppisopimuksella. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä vuoden 2014 aikana työskenteli 134 henkilöä ja työkokeilujaksoilla yhteensä 99 henkilöä. 8.2 Nuorten kesätyöllistäminen Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 395 nuorta (v ). Eri tehtäviin tulleiden hakujen määrä, kaikki hakutoiveet laskettuna oli yhteensä Kaikista hakijoista samoin kuin valituistakin suurin osa oli vuoden ikäisiä nuoria. Yhteensä kesätyöntekijöinä palkattiin eri tulosalueille 133 nuorta (v ) nuorta.

16 16 Tilastot Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärän kehitys sukupuolen mukaan Naiset Miehet Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Henkilöstömäärän kehitys tulosalueittain Päätoimisuus Vakinaiset Työllistetyt Muu määräaikainen Yhteensä Konsernihallinto Sivistys Sosiaali- ja terveys Tekninen Yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Työllistetyt Päätoimisuus sukupuolen mukaan Naiset Miehet Kokoaikaiset Osa-aikaiset Työllistetyt Keski-iän kehitys (koko henkilöstö) Keski-ikä (koko henkilöstö) Muutos edelliseen vuoteen Konsernihallinto 49,6 48,9 47,5 48,7 48,7 0,0 Sivistys 46,0 46,2 46,4 45,6 45,4-0,2 Sosiaali- ja terveys 46,0 46,2 46,7 46,7 46,3-0,4 Tekninen 50,1 50,0 50,6 50,8 50,8 0,0

17 17 Palkkamenot prosentteina Muu palkallinen Säännöllinen työaika ,3 14,2 13,9 13,9 12,4 85,7 85,8 86,1 86,1 85,8 Vertailutietoa valtakunnallisiin tilastoihin Kunnallinen henkilöstö Yhteensä keskimäärin 2013 Vakinaisia 78,4 % 77,8 % Määräaikaisia 17,9 % 20,7 % Työllistettyjä 3,7 % 1,5 % Kokoaikaisia 1196 Osa-aikaisia 169 Virkasuhteisia 35 % 28 % Työsuhteisia 65 % 72 % Naisten osuus koko henkilöstöstä 81,6 % 79 % Keski-ikä, kaikki 46,9 45,7 - naiset 47,1 45,7 - miehet 45,8 45,5 Keskimääräiset sairauslomapäivät 12,8 16,7 - naiset 13,8 17,9 - miehet 8,7 13,0 - vakituiset 13,2 17,7

HEINOLAN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 1

HEINOLAN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 1 HEINOLAN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 1 HEINOLAN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2 Sisällys 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 3 1.1 Henkilöstöpolitiikan toteutuminen... 3 2. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 4 2.1 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2013 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2009 2013. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE OULU 13.10.2016 KARI HARING SAK RY ERI TARKASTELUMAHDOLLISUUKSIA TARPEESEEN Työelämän muutos Työsuojelullinen Lainsäädäntö edellyttää Taloudellinen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA 12.10.2016 JYVÄSKYLÄ TERVEISET POHJOISMAIDEN PARHAALTA TRAKTORITEHTAALTA! ESITYKSEN AIHEET Askeleet aikajanalla Toimenpiteet

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 4 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 8 1.5

Lisätiedot