1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA"

Transkriptio

1

2 2 Sivu Sisällys 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Keskeiset linjaukset Henkilöstöpolitiikan toteutuminen HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (HTV) Työajan jakautuminen Ikä- ja sukupuolirakenne Henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja eläköityminen Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön saatavuus Eläköityminen Tavoitteena ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen Työhyvinvointi Terveysprosentti Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Työterveyshuollon palvelut Työtapaturmat Tasa-arvo ja yhteistoiminta Palkkaus ja palkitseminen Henkilöstökulut Palkkaus ja palkitseminen Työllistämissuunnitelma ja nuorten kesätyöllistäminen Työllistämissuunnitelman toteutuminen Nuorten kesätyöllistäminen Tilastot... 16

3 3 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 1.1 Keskeiset linjaukset Heinolan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset ja henkilöstöjohtamisen suuntaviivat on kirjattu vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelma kirjaan sekä Heinolan kaupungin strategiseen suunnitelmaan , jota noudatettiin edelleen vuonna Kaupungin visio on olla vetovoimainen ja yritysystävällinen, hyvien palveluiden persoonallinen seutukaupunki. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää osaava, hyvinvoivaa, motivoitunutta ja tavoitteisiin sitoutunutta henkilöstöä. Henkilöstöstöpolitiikan ydintavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö (sairauspoissaolojen lasku kymmenen prosenttia). Kehittämiskohteiksi on valittu kolme kriittistä menestystekijää, joihin painopistealueet on valittu seuraavasti: Osaava johtaminen - säännölliset esimiestapaamiset käytössä - kannustavien palkkauselementtien käyttömahdollisuuksien kartoitus ja käyttöönotto suunnitellaan ja pilotoidaan. Toimiva työyhteisö - henkilöstön vuorovaikutustaitojen kehittäminen - prosessiosaamisen tason parantaminen. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö - määritellään keskeiset avainosaamiset - työhyvinvointisuunnitelman konkretisointi tulosalueilla. 1.2 Henkilöstöpolitiikan toteutuminen Henkilöstöpoliittisten linjausten mukaan olennaista on toteuttaa henkilöstön hyvinvointia/työterveyttä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Esimiestyö on tämän tavoitteen käytännön toteuttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Esimiehille järjestettiin syksyllä 2014 työkyvyttömyyden ehkäisyn ja henkilöstön udelleensijoittamisen ennakoinnin teemalla esimiesvalmennusta. Työkykyyn perustuvaa uudelleensijoittelua on kaupungissa tehty jo useita vuosia ja sitä kehitetään ja jatketaan edelleen. Osaamisen ja henkilöstön kehittämisen näkökulmasta tavoitteena on edelleen edistää esimies- ja johtamistaitoja muutoinkin kuin terveysjohtamisen näkökulmasta. Esimieskoulutuksessa on ollut mahdollista suorittaa 2-vuotinen johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen johtamistaitojen kehittäminen. Työhyvinvointia on vuoden 2014 aikiana edistetty myös tulosalueille perustettujen työhyvinvointiryhmien avulla. Ne ovat suunnitelleet ja järjestäneet työhyvinvointitapahtumia henkilöstölle sekä tulosaluekohtaisesti että yhdessä toisten tulosalueiden kanssa. Olennaisen tärkeää työhyvinvoinnin näkökulmasta on myös toimiva työterveyshuolto. Kaupunki tarjoaa työterveyshuollon palveluja henkilöstölleen laaja-alaisesti. Ostamme lakisääteisten palvelujen lisäksi myös sairaanhoidon palveluja. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tarpeen kehittää edelleen.

4 Vuoden 2014 aikana käynnistettiin kaksi tulospalkkiopilottia ja kaupunginhallitus on hyväksynyt tulospalkkiojärjestelmän yleiset periaatteet, jotka koskevat koko henkilöstöä. Kokeilujen jälkeen tutkitaan tarkkaan, onko järkevää ja perusteltua laajentaa tulospalkkausta muihin kaupungin yksiköihin HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 2.1 Henkilöstömäärä Heinolan kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2014 lopussa 1365 henkilöä (Taulukko 1). Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut hieman (-1,5%), mutta kokonaismäärä on kasvanut 0,6 prosenttia. Kasvu johtuu määräaikaisten ja työllistettyjen määrän kasvusta. Yhteensä ilman Yhteensä Ajankohta Vakinaiset Määräaikaiset työllistettyjä Työllistetyt kaikki Taulukko 1. Henkilöstömäärä 1 ja palvelussuhteen luonne Selvästi suurimmat tulosalueet ovat sosiaali- ja terveystoimi (41% ) ja sivistystoimi (37%). Teknisessä toimessa on n. 18 prosenttia henkilöstöstä ja konsernihallinnossa vajaa 4 prosenttia. Sivistystoimen henkilöstö kasvoi jonkun verran tulosalueiden välisten henkilöstösiirtojen johdosta. (Kuvio 1). Koko henkilöstö tulosalueittain Konsernihallinto Sivistys Sosiaali- ja terveys Tekninen Kuvio 1. Henkilöstömäärä tulosalueittain. Henkilöstöstä 78 prosenttia työskenteli vakinaisessa ja 18 prosenttia määräaikaisessa palvelussuhteessa. Heinolan kaupungin strateginen tavoite on osaava ja riittävä henkilöstö, jolla taataan kuntalaisille tarjottavan palvelun laatu. Tavoite ohjaa tuottamaan palvelut vakituisella ja kelpoisella 1 Henkilöstömäärään eivät sisälly omaishoitajat (148 hlöä), perhehoitajat (37 hlöä) eivätkä tukiperheet/-henkilöt (18 hlöä).

5 henkilöstöllä. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä on jo nyt jonkin verran alle valtakunnallisen keskimääräisen tason (20,7) ja korkeintaan tällä tasolla pyritään jatkossakin pysymään. Työllistettyjen osuus henkilöstöstä oli kolme ja puoli prosenttia, nousua edelliseen vuoteen oli puolisen prosenttia. Henkilöstöstä kokoaikaisia oli valtaosa (87,6%), osa-aikaisia hieman yli kymmenesosa (12,4%). Osa-aikaisten osuus laski vuodesta 2013 vuodesta 0,7 prosenttia Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (HTV) Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tilanteen mukaisena. Henkilötyövuosi (HTV2) kertoo kokoaikaisessa palkkasuhteessa olevien määrän kalenterivuonna 2. Näin laskettua henkilötyövuotta voidaan nimittää myös bruttotyöpanokseksi, koska siinä ei ole otettu huomioon palkallisia poissaoloja eikä lisä- tai ylitöitä. KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteistyönä tekemässä suosituksessa ohjataan esittämään henkilöstömäärä henkilötyövuosina. Tämän luvun tuottamisessa on nykyjärjestelmän kanssa vielä erittäin suuria haasteita. Niin sanottu nettotyöpanos 3 (HTV3) järjestelmästä saadaan ja se kuvaa myös poikkileikkaustietoa paremmin henkilöstömäärää. Se saadaan vähentämällä palvelussuhdepäivistä kaikki poissaolopäivä ml. vuosiloma ja koulutus muutos muutos-% Konsernihallinto 34,0 37,8 42,1 41,1 40,1-1,0-2,4 Sivistys 391,2 394,2 386,3 383,9 391,8 7,9 2,1 Sosiaali- terveys 379,8 384,0 405,1 416,1 397,9-18,2-4,4 Tekninen 224,9 225,8 231,0 217,6 205,7-11,9-5,5 Yhteensä 1029, , , , ,50-23,2-2,2 Taulukko 2. Nettotyöpanos Työajan jakautuminen Vuonna 2014 kaupungin palveluksessa olleen henkilöstön teoreettinen työaika oli työpäivää (v työpäivää). Vähentämällä kyseisestä luvusta palvelussuhteen keskeytykset sekä lisä- ja ylityöt saadaan todellisuudessa tehty säännöllinen työaika, joka oli työpäivää ja viime vuonna työpäivää. Tehdyn säännöllisen työajan osuus palkallisesta työajasta on hieman laskenut vuoteen 2013 verrattuna. (Kuviot 2 ja 3). Lukuun ottamatta vuosilomia kaikissa muissa palkallisissa poissaoloissa sekä lisä- ja ylitöiden tekemisessä on tapahtunut hienoista nousua vuoteen 2013 verrattuna. Muutokset ovat olleet pieniä, mutta niiden yhteisvaikutus tehtyyn säännölliseen työaikaan selittää tämän muutoksen. 2 HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365*(osa-aikaprosentti/100). 3 HTV 3 = palveluksessaolopäivien (poislukien kaikki poissaolot) lukumäärä kalenteripäivinä / 365* (osa-aikaprosentti/100).

6 6 Kokonaistyöajan jakauma ,5% 0,4% 0,7% 2,1% 8,1% Säännöllinen työaika Vuosilomat Lakisääteiset poissaolot 86,1% Lisä/ylityöt Terveysperusteinen poissaolo Muut poissaolot Kuvio 2. Kokonaistyöajan jakauma vuonna 2013, koko henkilöstö Kokonaistyöajan jakauma ,6% 0,6% 0,9% 2,2% 8,1% Säännöllinen työaika Vuosilomat Lakisääteiset poissaolot 85,80 % Lisä/ylityöt Terveysperusteinen poissaolo Muut poissaolot Kuvio 3. Kokonaistyöajan jakauma vuonna 2014, koko henkilöstö. 2.4 Ikä- ja sukupuolirakenne Sukupuolijakauma muuttui henkilöstön keskuudessa hienoisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Miesten osuus nousi noin prosenttiyksikön verran. Naisten osuus vastaavasti laski 81,6 prosenttiin. Heinolan kaupunki on lähentynyt kunnallisen henkilöstön keskimääräistä sukupuolirakennetta (naiset 79%, miehet 21%).

7 7 250 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne ja keski-ikä keski-ikä 46, Kuvio 4. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne ja keski-ikä. Kaupungin henkilöstön keski-ikä oli tarkasteluvuonna 46,9 vuotta, mikä on jonkin verran korkeampi kuin kunta-alalla keskimäärin (45,7 vuotta). Keski-ikä laski edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 vuotta. Heinolan kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 7 vuotta korkeampi kuin määräaikaisen henkilöstön. Koko henkilöstö huomioiden naisten keski-ikä oli 47,1 ja miesten 45,8 vuotta. Tulosalueista korkein keski-ikä on teknisessä toimessa (50,8) ja matalin sivistystoimessa (45,4). Joka viides vakinaisesta henkilöstöstä sijoittuu ikäryhmään vuotta. Alle 30-vuotiaita on vajaat neljä prosenttia, yli 60-vuotiaita taas hieman yli kymmenesosa. 3. Henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja eläköityminen 3.1 Henkilöstön vaihtuvuus Vakituisen henkilöstön osalta 37 henkilön työsuhde päättyi muun kuin eläköitymisen johdosta vuonna Tämä tarkoittaa vaihtuvuuden olevan n. 3,5 prosenttia (taulukko 3). Vuosi Tulleet Lähteneet Taulukko 3. Henkilöstön vaihtuvuus. 3.2 Henkilöstön saatavuus Heinolan kaupunki on saanut palkattua henkilöstöä suhteellisen hyvin. Haasteellisimman rekrytoitavien ryhmän muodostavat lääkärit ja sosiaalityöntekijät. Tulevaisuudessa on tärkeää panostaa Heinolan kaupungin myönteiseen työnantajakuvaan. Samoin on olennaisen tärkeää siirtyä säh-

8 köisten rekrytointijärjestelmien käyttöön, koska erityisesti nuorimmat työnhakijasukupolvet käyttävät jo pääsääntöisesti sähköisiä järjestelmiä työpaikkoja etsiessään. Tavoitteena on siirtyä Kuntarekry järjestelmän käyttöön vuoden 2015 aikana. 3.3 Eläköityminen Vuosien aikana Kevan ennusteen mukainen eläkepoistuma oli keskimäärin 43 henkilöä/vuosi, kun taas toteutuma oli keskimäärin 39 henkilöä vuodessa (taulukko 4.) Kaupungin palveluksesta jäi vuonna 2014 eläkkeelle yhteensä 46 henkilöä, joista valtaosa vanhuuseläkkeelle (82,6%). Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä oli 17,4 prosenttia. Vastaavat luvut edelliseltä vuodelta olivat 89,7/10,3 prosenttia. Palvelussuhteen päättävälle eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 62,8 vuotiaana, vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,7 vuotiaana Vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Taulukko 4. Eläkkeelle siirtyneiden määrät eläkelajeittain vuosina Valtakunnan tasolla tavoitteena on työurien pidentäminen ja siihen tähtääviä toimenpiteitä on tehty Heinolassa pitkään. Tämä näkyy myös tilastoissa; yli puolet kaupungin henkilöstöstä lykkää eläkkeelle siirtymistään ainakin muutamalla kuukaudella. Tarkasteluajankohtana ( ) työssä jatkettiin yli henkilökohtaisen eläkeiän keskimäärin 17 kuukautta eli lähes puolitoista vuotta. Lykkäyskuukausien laskennassa on otettu huomioon henkilöstö, joka jatkaa edelleen palvelussuhdettaan. Työurien pidentämiseen tulee panostaa myös jatkossa. Erityisesti osatyökykyisten työmahdollisuuksien selvittäminen ja soveltuvien työtehtävien etsiminen ovat tärkeitä, koska työkyvyttömyyseläkkeiden määrä näyttää olevan nousussa. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna lukumääräisesti suurin eläkepoistuma vuosien aikana toteutuu ennusteen mukaan perus- ja lähihoitajien ryhmässä (30 hlöä). Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat perhehoitajat (15), lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset (14), sairaala- ja hoitopaulaiset (13). Suhteessa henkilöstömäärään on eläkepoistumaennuste suurehko myös johdonsihteeri, osastosihteerien ammattiryhmässä (8). (Kuvio 5.).

9 9 Kuvio 5. Kunta-alan eläkepoistuma ammattiryhmittäin Tavoitteena ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen Varhaiseläkemaksu (varhe-maksu) aiheutuu työnantajalle työntekijästä, joka jää työkyvyttömyys-, tai työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Työnantaja voi vaikuttaa varhaiseläkkeistä aiheutuviin eläkekustannuksiin tukemalla työntekijöiden työssä jaksamista. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat esimerkiksi ammatillinen kuntoutus ja osatyökyvyttömyyseläke, joista työnantajalle ei aiheudu varhe-maksua. Työnantajalle varhe-maksua ei myöskään aiheudu yksilöllisestä varhaiseläkkeestä, omais- tai perhepäivähoitajista eikä työhallinnon työllistämisvaroilla työskentelevistä henkilöistä. Suurtyönantajilta 4 varhe-maksu peritään aiheuttamisperiaatteen (= aiheuttaja maksaa) mukaisesti. Määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä (kuntoutustuella) olevan henkilön työhönpaluusta työnantajaa palkitaan ns. kuntoutumishyvityksellä. Hyvityksen vaikutus on suurimmillaan silloin, kun paluu työmarkkinoille on pysyvää, mutta myös lyhyistä työkokeiluista tulevat hyvitykset ovat merkittäviä. Heinolan kaupungin vuoden 2013 lopullinen varhemaksu on vahvistettu ( euroa). Vuoden 2014 maksu on seurantatilanteessa ( ) ja vuoden 2015 maksusta Keva on antanut tammikuussa ennusteen ( ). (Kuvio 6). 4 palkkasumma yli 31,848 milj. euroa

10 seuranta ennakko varhemaksut hyvitykset Kuvio 6. Toteutuneet ja ennakoidut varhe-maksut vv Työhyvinvointi Terveysperusteiset poissaolot pysyivät kutakuinkin vuoden 2013 tasolla. Tavoitteena oli, että ne laskevat edelleen 10 prosenttia, mutta tätä tavoitetta ei saavutettu. On kuitenkin huomattava, että vuoden 2013 terveysperusteisen poissaolojen määrä oli merkittävästi matalampi vuosiin verrattuna. Vuonna 2014 poissaoloja oli keskimäärin 12,8 pv/hlö (v ,6 pv/hlö). Kunta10-tutkimuksessa mukana olevien kuntien terveysperusteiset poissaolot vuonna 2013 olivat 16,8 päivää työntekijää kohti. Työolobarometrin mukaan kuntasektorin keskiarvo v oli 11,0 työpäivää työntekijää kohti. Viimeisin luku ei suoraan ole verrannollinen kahteen edelliseen, koska siinä on kyse työpäivistä, kahdessa muussa kalenteripäivistä. (Kuvio 7). Sairauspoissaolopäiviä keskimäärin/henkilö 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Konsernihallin to Sivistys Sos.ter. Tekninen ,1 11,9 18,6 14, ,6 14,7 18,8 14, ,6 13,1 16,6 18, ,3 11,2 13,2 14, ,0 10,7 14,7 14, Kuvio 7. Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin per henkilö. 4.1 Terveysprosentti Heinolan kaupungissa oli vuonna 2014 yhteensä 381 henkilöä (33%), jotka eivät olleet päivääkään pois töistä oman sairauden tai tapaturman johdosta. Tämä vastaa valtakunnan tasoista tilannetta Kunta-alan työolobarometrin (2012) perusteella.

11 Sivistystoimessa otettiin kevään 2014 aikana käyttöön työterveysjohtamisen työkalu Aino Health järjestelmä. Se on tehty aktiivisen tuen eli puheeksi ottamisen työvälineeksi, jolla voidaan seurata ja kontrolloida tätä toimintaa. Järjestelmästä lähetetään automaattisesti tarpeen mukaan pyyntöjä sähköpostilla esimiehille ja työterveyshuoltoon prosessin aloittamiseksi niiden työntekijöiden osalta, joiden poissaolorajat ylittävät aktiivisen tuen malliin asetetut poissaolorajat. Alkuvuodesta 2015 järjestelmä on tarkoitus laajentaa koskemaan koko henkilöstöä, mikäli pilotoinnin perusteella se todetaan käyttökelpoiseksi. 4.2 Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneet välittömät kustannukset olivat n euroa. Sairauspäivän todellinen hinta työnantajalle on n euroa 5. Tämä kustannus riippuu muun muassa sairauspoissaolon pituudesta, palkataanko sairastuneen henkilön tilalle sijainen ja otetaanko huomioon työnantajalle aiheutuneiden työvoimakustannusten lisäksi myös tuottavuuden menetykset. Jos Heinolan kaupungin sairauspäivän hinnaksi arvioidaan euroa, terveysperusteisten poissaolojen kokonaiskustannukset nousevat euroon. 4.3 Työterveyshuollon palvelut Työterveyshuollon kustannukset nousivat noin seitsemän prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Keskimääräinen työterveyskustannus oli 224 euroa palvelussuhteessa olevaa kohden. Kustannukset jakautuivat ennaltaehkäiseviin palveluihin (55,7%) ja sairaanhoitoon (44,3%). Työterveyshuollon kustannusten kasvua voidaan pitää myönteisenä asiana, koska se merkitsee, että palvelujen saatavuus on lisääntynyt ja vastaa siten aiempaa paremmin henkilöstön tarpeisiin. 4.4 Työtapaturmat Poissaolopäiviä työtapaturman tai työmatkatapaturman johdosta kertyi vuonna 2014 yhteensä 496 päivää (2013: 854 päivää). Vahinkojen lukumäärä oli vuonna 2014 hieman edellisvuotta korkeampi, vaikka poissaolopäiviä kertyi vähemmän eli 72 vahinkoa, kun se edellisenä vuonna oli 63 vahinkoa. Vamma-alueina yleisimmät olivat sormen tai nilkan alueet, jolloin kyseessä olivat yleisimmin sijoiltaanmeno, nyrjähdys tai venähdys Lähde: Veli-Matti Lehtonen: Mitenhallita sairauspoissaoloja? Valtiovarainminiesteriö Valtakunnan tasolla palvelusektorilla yleisesti käytetty euromäärä.

12 12 Työtapaturmat vuosina yhteensä tapaturmaan johtaneen tilanteen mukaan 00 Ei tietoja vahinkoselvityksessä 10 Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo 7 % 6 % 3 % 0 % 5 % 8 % 6 % 20 Aineen valuminen, purkautuminen 30 Aiheuttajan rikkoutuminen 40 Laitteen hallinnan menetys 23 % 18 % 24 % 50 Henkilön putoaminen, liukastuminen 60 Terävään esineeseen astuminen 70 Hlön äkillinen fyysinen kuormittuminen 80 Väkivalta, järkyttävä tilanne 99 Muut luetteloimattomat poikkeamat Kuvio 8. Työtapaturmat vv Tasa-arvo ja yhteistoiminta Heinolan kaupunki pyrkii naisten ja miesten tasa-arvon toteutumiseen seuraavien tavoitteiden avulla. Ensinnäkin tavoitteena on edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen kaikilla tasoilla. Tavoitteen saavuttamiseen on vielä matkaa, kuten kuvio 9 osoittaa. Miesten osuus koko henkilöstöstä on vajaa viidennes ja he sijoittuvat vielä hyvin vahvasti perinteisille miehisille aloille. Miesten osuus vakinaisesta henkilöstöstä koko henkilöstöstä muut ruoka- ja siivoushenkilöstö tuntipalkkaiset toimistohenkilöstö johto- ja hallintohenkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstö lääkärit Kulttuuri- ja vapaa-aikahenkilöstö muu opetusalan henkilöstö opetusala- ja kasvatushenkilöstö tekninen henkilöstö 52,9 0,8 82,4 4, ,7 26,1 33,3 11, ,1 382, Kuvio 9. Miesten sijoittuminen eri tehtäviin Heinolan kaupungilla.

13 Toinen keskeinen tavoite on noudattaa tasa-arvoista palkkapolitiikkaa sukupuolten välillä. Kun otetaan laskennassa huomioon vakinainen kokoaikainen henkilöstö, naiset ansaitsivat 84,4 prosenttia miesten vuosiansiosta. Vastaava luku vuodelta 2013 oli 71,7. Kolmas keskeinen tavoite on, että sukupuoleen perustuvaa häirintää tai ahdistelua ei ole. Tässä tavoitteessa on tähän mennessä onnistuttu erinomaisesti. 13 Yhteistoimintaa kunnissa säätelevä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tuli voimaan Laki ja kaupunginhallituksen hyväksymät henkilöstön ja työnantajan yhteistoiminnan periaatteet luovat pohjan kaupungin ja henkilöstön väliselle yhteistoiminnalle. Heinolassa yt-neuvottelukunta käsittelee yhteistoimintalain piiriin kuuluvat edustuksellisen yhteistoiminnan asiat ja toimii työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006) tarkoitettuna työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunnassa työnantajaa edustavat kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja työsuojelupäällikkö. Henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Sihteerinä toimii henkilöstösihteeri. Yt-neuvottelukunta kokoontui vuoden 2014 aikana 7 kertaa. 6. Palkkaus ja palkitseminen 6.1 Henkilöstökulut Heinolan kaupungin työvoimakustannukset olivat vuonna 2014 noin 52,4 miljoonaa euroa (netto). Tästä maksettujen palkkojen osuus oli 42,8 miljoonaa euroa. Nettohenkilöstömenoihin ei sisälly eläkemenoperusteinen KuEL-maksu. Työvoimakustannukset (brutto) laskivat 2,3 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Työvoimakustannuksiin sisältyvät palkat jäljempänä mainituin rajoituksin, henkilöstösivukulut (sosiaalikustannukset), koulutuskustannukset ja työterveyshuollon kustannukset. Lisäksi työvoimakustannukset pitävät sisällään varhaiseläkemenoperusteiset maksut sekä työhyvinvointiin käytetyt rahat. Henkilöstömenot Palkat Sivukulut Eläkemenoperusteinen KuEL Työterveyshuollon kustannukset Yt-neuvottelukunnan menot Tyky-toiminta (netto) Omista eläkkeistä aih. kust Koulutuskustannukset (arvio) ) Palkkasummasta on poistettu luottamushenkilöille maksetut palkkiot, asiantuntijapalkkiot (mm. luentopalkkiot ja tulkkikorvaukset, ei oma henkilöstö), muut palkkiot (mm. esiintymispalkkiot, ei oma henkilöstö), siviilipalvelumiesten päivärahat. 2) Tyhy-toiminnan kustannuksiin on sisällytetty vuoden 2013 menoihin henkilöstön palkitsemiseen käytetyt määrärahat seuraavasti: erolahjat, palveluvuosimuistamisen kustannukset, työhyvinvointiohjelman toteuttamiseen käytetyt määrärahat sekä kannusteraha. Erolahjamaljakoita ostettiin

14 vuonna 2013 varastoon 100 kpl (n euroa). Em. kustannukset ovat aiemmin olleet mm. ytneuvottelukunnan menoissa. Tulot Sairaus- ja tapaturmavak. korvaukset Kelan osuus työterveyshuollosta Työllistämiskorvaukset Tulot ulkopuolelle myydyistä palveluista Palkkaus ja palkitseminen Kannustavien palkkauselementtien osuutta palkkamenoista ei nykyisestä palkkajärjestelmästä saa ilman merkittävää käsityötä. KVTES:n, Teknisten sopimuksen ja OVTES:n alueilla tehdään kaikilla henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi vuosittain. Kannusterahalla palkitaan vuosittain poikkeuksellisesta suoriutumisesta muutamia ryhmiä/tiimejä. Tulospalkkiojärjestelmän lähdettiin kehittämään siten, että kaupunginhallitus hyväksyi koko henkilöstöä koskevat tulospalkkiojärjestelmän yleiset periaatteet. Tulospalkkio on ryhmäpalkkio, jollakannustetaan henkilöstöä toiminnan kehittämiseen. Pilotointivaiheessa järjestelmän piiriin kuuluvat kotihoidon ja päivätoiminnan henkilöstö sekä 1 toimistosihteeri ja fysioterapeutti. Tulostavoitteet määriteltiin yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja sovittiinn yksikkökohtaisissa tulospalkkiosopimuksissa. Palveluvuosien perusteella muistaminen Palveluvuosien perusteella palkitaan henkilöstöä, jonka yhdenjaksoinen palvelussuhde on jatkunut 10, 20, 30, 35 tai 40 vuotta. Kymmenen vuotta palvelleita vuonna 2014 oli yhteensä 28 henkilöä, jotka palkittiin 1 päivän palkallisella vapaalla. Muihin ryhmiin kuuluva henkilö on oikeutettu saamaan palkallisia vapaapäiviä palveluajasta riippuen (2-5 päivää) ja oman uimahallin ja kuntosalien vapaan 6 kuukauden käyttöoikeudella. Vuonna 2014 em. etuuden piiriin kuului 46 henkilöä. Kustannukset vuodelta 2014 palkallisia vapaapäiviä huomioimatta olivat yhteensä n euroa. Kuntaliiton myöntämän ansiomerkin pitkästä kunnallisesta palveluksesta sai 52 henkilöä. Merkkipäiviä muistetaan 50 ja 60 vuotta täytettäessä sekä palveluksesta erotessa. 7. Työllistämissuunnitelma ja nuorten kesätyöllistäminen 7.1 Työllistämissuunnitelman toteutuminen Keskitetyin työllistämisvaroin Heinolan kaupunki työllisti 54 henkilöä. Harkinnanvaraisten työllistettävien työllistämiskuukaudet olivat 146 (vuonna 2013; 87) kuukautta ja velvoitetyöllistettävien 64 (vuonna 2013; 92) kuukautta, yhteensä 214 kuukautta.

15 Velvoite Harkinnanvarainen Kuvio 10. Keskitetyin työllistämisvaroin työllistäminen Muun kuin keskitetyn työllistämisen lisäksi työhallinnon työllistämisvaroilla työllistyi vuoden 2014 aikana: kuntouttavan työtoiminnan työnsuunnittelijat 9 henkilöä yhteensä 84 kuukautta Torpan palkkatukityöntekijät: 35 henkilöä, yhteensä 172 kuukautta Aitan palkkatukityöntekijät: 7 henkilöä, yhteensä 33 kuukautta tulosalueiden oma työllistäminen yhteensä 13 henkilöä, joista 5 oppisopimuksella. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä vuoden 2014 aikana työskenteli 134 henkilöä ja työkokeilujaksoilla yhteensä 99 henkilöä. 8.2 Nuorten kesätyöllistäminen Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 395 nuorta (v ). Eri tehtäviin tulleiden hakujen määrä, kaikki hakutoiveet laskettuna oli yhteensä Kaikista hakijoista samoin kuin valituistakin suurin osa oli vuoden ikäisiä nuoria. Yhteensä kesätyöntekijöinä palkattiin eri tulosalueille 133 nuorta (v ) nuorta.

16 16 Tilastot Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärän kehitys sukupuolen mukaan Naiset Miehet Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Henkilöstömäärän kehitys tulosalueittain Päätoimisuus Vakinaiset Työllistetyt Muu määräaikainen Yhteensä Konsernihallinto Sivistys Sosiaali- ja terveys Tekninen Yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Työllistetyt Päätoimisuus sukupuolen mukaan Naiset Miehet Kokoaikaiset Osa-aikaiset Työllistetyt Keski-iän kehitys (koko henkilöstö) Keski-ikä (koko henkilöstö) Muutos edelliseen vuoteen Konsernihallinto 49,6 48,9 47,5 48,7 48,7 0,0 Sivistys 46,0 46,2 46,4 45,6 45,4-0,2 Sosiaali- ja terveys 46,0 46,2 46,7 46,7 46,3-0,4 Tekninen 50,1 50,0 50,6 50,8 50,8 0,0

17 17 Palkkamenot prosentteina Muu palkallinen Säännöllinen työaika ,3 14,2 13,9 13,9 12,4 85,7 85,8 86,1 86,1 85,8 Vertailutietoa valtakunnallisiin tilastoihin Kunnallinen henkilöstö Yhteensä keskimäärin 2013 Vakinaisia 78,4 % 77,8 % Määräaikaisia 17,9 % 20,7 % Työllistettyjä 3,7 % 1,5 % Kokoaikaisia 1196 Osa-aikaisia 169 Virkasuhteisia 35 % 28 % Työsuhteisia 65 % 72 % Naisten osuus koko henkilöstöstä 81,6 % 79 % Keski-ikä, kaikki 46,9 45,7 - naiset 47,1 45,7 - miehet 45,8 45,5 Keskimääräiset sairauslomapäivät 12,8 16,7 - naiset 13,8 17,9 - miehet 8,7 13,0 - vakituiset 13,2 17,7

HEINOLAN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 1

HEINOLAN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 1 HEINOLAN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 1 HEINOLAN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2 Sisällys 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 3 1.1 Henkilöstöpolitiikan toteutuminen... 3 2. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 4 2.1 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2008 2012. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia ja terveellinen työ seminaari Rovaniemi 5.-6.6.2014 Marja-Leena Suhonen Keva Työ- ja virkasuhteisia KuEL:n piirissä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2013 Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 9 1.5

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2011 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2007 2011. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Työkyvyttömyys maksaa

Työkyvyttömyys maksaa Työkyvyttömyys maksaa - Eläköityminen tilastojen valossa - Työkyvyttömyyden kustannukset esiin Kevan Kaari-laskuripalvelulla - Tiedolla johtaminen kustannuksista säästöihin ja parempaan työhyvinvointiin

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot