Yritysvastuuraportti Yritysvastuuraportti 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvastuuraportti 2014. Yritysvastuuraportti 2014"

Transkriptio

1 Yritysvastuuraportti

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Raskone Raskone huoltaa hyötyajoneuvot ja työkoneet Organisaatio Visio, missio ja arvot Yritysvastuu Olennaiset näkökohdat Raskoneen yritysvastuussa Raskoneen sidosryhmät Yritysvastuun johtaminen ja riskienhallinta Raskoneella Yritysvastuu osana Raskoneen strategista johtamista Tulokset Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Riskit ja mahdollisuudet. 21 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Markkinatilanne oli vaikea vuonna Suomen talouden haasteet näkyivät sekä ajosuoritteiden määrän laskussa että uuden kaluston hankinnan pienenemisessä. Raskone ei ole välttynyt markkinahaasteista vaan olemme toteuttaneet säästöohjelmaa yhtiön talouden vakauttamiseksi. Raskone teki viime vuonna perusteellisen strategiatyön. Tärkeimpinä asioina siinä korostui perusasioiden kuntoon laittaminen, asiakaslähtöinen toiminta, nopeuden lisäämien ja muutamien erikseen valittujen liiketoiminta-alueiden kehittäminen, esimerkkinä päällirakenteet. Strategian toteutuksessa henkilöstön osaaminen ja motivaatio ratkaisevat onnistumisen. Olemme lähteneet kehittämään yritysvastuuta omistajan tavoitteiden mukaisesti. Yritysvastuu ei toimialallamme ole vielä noussut erityiseksi kilpailutekijäksi, eivätkä muut sidosryhmät omistajan lisäksi ole nostaneet yritysvastuuta merkittävästi esille. Toisaalta toimintatapamme ja arvomme ovat jo entuudestaan hyvin vastuullisia, mutta emme niinkään ole osanneet viestiä ko. asioita vastuullisuus-termin alla tai koota niitä johdettavaksi kokonaisuudeksi. riskienhallintaa sekä mahdollisuutena kustannustehokkuuden parantamiseen. Sosiaaliseen vastuuseen keskittyminen auttaa parantamaan työnantajaimagoa ja tuottavuutta sekä vähentämään vaihtuvuutta. Uutta strategiaa laatiessamme päätimme kuitenkin keskittyä vaikeasta tilanteesta puhumisen sijasta sen miettimiseen, miten meistä vallitsevassa tilanteessa tulee paras ja saavutamme tavoitteet maailman tilalle emme voi mitään, mutta omalle tekemisellemme voimme. Yhtenä tärkeänä mahdollisuutena näemme yritysvastuun kehittämisen. Timo Seppä toimitusjohtaja Liikennesuoritteet Tilastokeskus % +1 % -7 % Yritysvastuun merkitys liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Uskomme, että yritysvastuu tulee korostumaan myös sidosryhmien odotuksissa, ja haluamme olla toimialallamme selkeä edelläkävijä ennakoimalla näitä odotuksia. Tavoitteemme on kytkeä yritysvastuu kiinteäksi osaksi yrityksen strategista johtamista, jolloin se konkretisoituu liiketoiminnassa parhaiten osana

4 1 Raskone 4

5 1.1 Raskone huoltaa hyötyajoneuvot ja työkoneet Raskone on yksi Suomen suurimmista hyötyajoneuvojen ja työkonekaluston kunnossapitoon erikoistuneista yrityksistä. Korjaamoverkko kattaa koko Suomen. Raskaat ajoneuvot ja päällirakenteet Perävaunut Työkoneet Henkilö- ja pakettiautot Työllistämme yhteensä 503 korjaamoammattilaista 21 paikkakunnalla. Toiminta perustuu monimerkkiosaamiseen ja merkkiriippumattomuuteen. Varaosapuolella tarjoamme sekä merkkivaraosia että alkuperäistä vastaavia varaosia. Panostamme myös päällirakenteiden ja lisälaitteiden huoltamiseen. Raskone Oy Kotipaikka Helsinki Omistus Valtio 85% Governia Oy 15% Hallituksen puheenjohtaja Juho Lipsanen Toimitusjohtaja Timo Seppä Henkilöstömäärä 503 Liikevaihto ,4 Meur 5

6 1.2 Organisaatio Yhtiökokous Hallitus Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Kenttäjohtaja Talousjohtaja Myyntijohtaja Liiketoiminta-alueet Tukifunktiot Raskas kalusto Kevyt kalusto Perävaunut Isot asiakkuudet Korjaamopalvelut 21 paikkakunnalla Espoo Helsinki Hyvinkää Hämeenlinna Joensuu Jyväskylä Kajaani Kotka Kouvola Kuopio Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Rovaniemi Seinäjoki Tampere Turku Vaasa Vantaa Ylivieska Talous Varaosat HPS/Takuut Henkilöstö ja kiinteistöt IT-kehitys/Hinnoittelu Markkinointi/Koulutus 6

7 1.3 Visio, missio ja arvot Visio Visiona on olla kannattava, kasvava ja asiakkaiden arvostama valtakunnallinen huolto- ja korjauspalveluiden tarjoaja, josta työntekijät ovat ylpeitä. Missio Raskoneen tehtävänä on mahdollistaa asiakkaiden kannattava liiketoiminta pitämällä kalusto tiellä ja työssä. Arvot Raskoneen toimintaa ohjaavista eettisistä ohjeista nouseva tärkeä arvo on, että asiakkaiden ja muiden sidosryhmien on voitava nähdä Raskone Yhtiöt luotettavana ja rehellisenä yrityksenä, joka vastaa sitoumuksistaan ja toimii vastuullisesti ympäristöasioissa. 7

8 2 Yritysvastuu 8

9 2 Yritysvastuu Yritysvastuu on yrityksen vastuuta toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista. Yleisin tapa määritellä yritysten yhteiskuntavastuu on eritellä se taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen ja tätä jaottelua käytämme myös tässä raportissa. Taloudellinen vastuu vastuullinen yritystoiminta on sekä kestävää että kannattavaa. Laajasti ajateltuna taloudellinen vastuu tähtää osakkeenomistajien etujen ajamisen lisäksi työpaikkojen säilyttämiseen, verotulojen kasvattamiseen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomiseen. Sosiaalinen vastuu näkyy käytännössä esimerkiksi lain minimivaatimukset ylittävänä työntekijöiden hyvinvoinnista ja ihmisoikeuksien toteutumisesta huolehtimisena. Ympäristövastuu on kielteisten ympäristövaikutusten minimoimista. 9

10 2.1 Olennaiset näkökohdat Raskoneen yritysvastuussa Yritysvastuu ei Raskoneen toimialalla ole vielä noussut erityiseksi kilpailutekijäksi, mutta yritysvastuu tulee hyvin todennäköisesti korostumaan sidosryhmien odotuksissa ja sitä kautta sen merkitys liiketoiminnassa kasvaa. Suuri 1 4 Taloudellinen vastuu konkretisoituu Raskoneella kannattavuuden perusedellytyksenä. Yhtiö on ollut viime vuosina haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa ja joutunut mm. irtisanomaan henkilöstöä. Merkitys ulkoisille sidosryhmille 8 10 Merkitys sisäisille sidosryhmille Sosiaalinen vastuu 1 Työturvallisuus 2 Sairauspoissaolot 3 Tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus 4 Koulutus 5 Esimiestyö Taloudellinen vastuu 6 Kannattavuus 7 Vakavaraisuus 8 Velvoitteiden hoito / hyvä hallinnointi 9 Hyvä hallinnointitapa Ympäristövastuu 10 Jätteiden käsittely ja hoito 11 Jakelun ja logistiikan optimointi 12 Energian käytön tehostaminen Suuri Sosiaalisen vastuun ulottuvuudet Raskoneella kohdistuvat ensisijaisesti omaan henkilöstöön ja liittyvät työturvallisuuden parantamiseen, tapaturmataajuuden laskemiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen, henkilöstön koulutukseen ja tasapuoliseen kohteluun sekä esimiestyön kehittämiseen. Myös tuotevastuu eli Raskoneella palvelun laadukas toteuttaminen ja laadukkaat varaosat ovat tärkeitä asiakkaan ajoneuvon turvallisuuden varmistamiseksi. Raskoneen ympäristövaikutukset muodostuvat toimitilojen energiankäytön aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä, kuljetusten päästöistä sekä jätteiden käsittelystä. Yhtiön tuottamasta jätemäärästä ongelmajätettä on 29%. Kyselynä toteutetun olennaisuusanalyysin pohjalta tehdyn matriisin mukaan ulkoisille sidosryhmille tärkeimmät näkökohdat ovat koulutus, työturvallisuus ja velvotteiden hoito. Sisäisille sidosryhmille olennaisimmiksi nousevat esimiestyö, kannattavuus ja sairaspoissaolot. 10

11 2.2 Raskoneen sidosryhmät Raskone keräsi vuoden 2014 olennaisuusanalyysia varten tärkeimpien sidosryhmien palautetta useamman eri kanavan kautta: Asiakkaiden näkemyksiä kerättiin haastattelemalla korjaamolla käyneitä asiakkaita sekä tapaamalla isot asiakkaat henkilökohtaisesti. Varaosatoimittajien odotuksia kysyttiin sähköpostikyselyllä. Lisäksi Raskoneen internetsivuilla olleen avoimen yritysvastuukyselyn kautta saatiin palautetta eri sidosryhmiltä. Asiakkaiden toiveita Raskoneen toimintaan liittyen kerättiin asiakaspaneleilla, lisäksi otettiin käyttöön tekstiviestipalaute. Tämän pikapalautejärjestelmän avulla reagoidaan asiakkaan huonoon kokemukseen heti. Lisäksi Raskone toteutti henkilöstötyytyväisyyskyselyn ja käynnisti kehityskeskustelujen parantamiseen tähtäävän koulutuksen. Asiakkaat Henkilöstö Varaosatoimittajat Omistajat 11

12 2.3 Yritysvastuun johtaminen ja riskienhallinta Yritysvastuu kuuluu Raskoneella hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäväkenttään, käytännön työskentelyä ohjaa johtoryhmä, johon kuuluu toimitusjohtajan lisäksi talous-, kenttä- ja myyntijohtaja. Vuosittain laadittavan Yritysvastuuraportin hyväksyy Raskoneen hallitus. Raskone soveltaa liiketoiminnassaan hyvän hallintotavan ja läpinäkyvän kirjanpidon periaatteita (Code of Conduct). Lisäksi toimintaa ohjaa vuonna 2009 julkaistu eettinen ohjeisto, jossa linjataan mm. näin: Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien on voitava nähdä Raskone luotettavana ja rehellisenä yrityksenä, joka vastaa sitoumuksistaan. Raskone arvostaa pitkäaikaisia liikesuhteita, joiden avulla se voi luoda asiakkailleen ja omistajilleen lisäarvoa sekä tarjota henkilöstölleen turvallisia ja haasteellisia työpaikkoja. Toimimme lakien ja yhtiötä sitovien kansainvälisten sopimusten puitteissa. Eettinen ohjeisto sisältää myös tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, lisäksi vuodelle 2015 on tehty tasaarvosuunnitelma. Raskoneen Eettiset ohjeet: eettiset_ohjeet/ Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta on tehokasta ja tuloksellista, liiketoimintariskit on hallittu asianmukaisesti, lakeja ja säännöksiä noudatetaan ja informaatio on luotettavaa. Sisäinen valvonta on osa liiketoiminnan johtamista, jota varmennetaan taloudellisten raporttien, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen avulla. johtamista varten. Talousosasto hoitaa rahoituksen, konsernilaskennan ja veroasiat keskitetysti. Toiminnan ohjaamista varten laaditaan kuukausittaiset talousraportit, joissa esitetään toteutuneen tuloksen lisäksi vertailu toteutuneen ja budjetoidun välillä. Tarkastusvaliokunnan (TVK) rooli yritysvastuujohtamisessa on yhtiön hyvän hallinnoinnin varmistaminen sekä kirjanpidon ja talouden raportointi, sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toiminnan valvonnan varmistaminen. Jatkossa yritysvastuuraportin rakenne ja olennaisemmat sisällöt käsitellään tarkastusvaliokunnassa ennen hallituksen lopullista hyväksyntää. Palkitsemisvaliokunta vastaa henkilöstön palkitsemisjärjestelmien periaatteiden ja kriteerien käsittelystä sekä johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmien kriteerien toteutumisen seurannasta. Palkitsemisvaliokunta käy säännöllisesti läpi Raskoneelle olennaisten työtapaturma- ja sairauspoissaolojen kehitystä. Ympäristöjärjestelmä ISO ja Laatujärjestelmä ISO 9001 koskevat hyötyajoneuvojen ja työkonekaluston kunnossapitoa sekä materiaalin hankintapalvelua. Raskoneelle on myönnetty ensimmäiset ISO sertifikaatit jo vuonna Sertifikaattien voimassaoloa ylläpidetään toimipaikkakohtaisella auditoinnilla. Nykyiset sertifikaatit ovat voimassa vuoden 2015 loppuun. Talousjohtaja ja talouspäällikkö tekivät sisäisen valvonnan kaikissa Raskoneen pisteissä vuonna Tehotarkastuksen kohteena olivat inventaario, kassa sekä hyvityslaskujen- ja alennusten hyväksyminen. Taloudellista ohjausta varten on raportointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa johdolle riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa toiminnan suunnittelua ja 12

13 2.4 Yritysvastuu osana Raskoneen strategista johtamista Yritysvastuun integroimiseksi Raskoneen johtamiseen on olennaiset yritysvastuun näkökohdat ryhmitelty kolmeen osa-alueeseen. Kullekin osa-alueelle on määritelty tavoitteet. Olemme vastuullinen työnantaja Tuemme asiakkaidemme yritysvastuutavoitteita tuottamalla luotettavia, vastuullisia ja ympäristön kannalta hyviä huolto- ja korjauspalveluita Parannamme jatkuvasti asiakaskokemusta ja palvelumme laatua Työturvallisuus Työhyvinvointi ja työterveys Henkilöstön osaamisen kehittäminen Tasa-arvo ja syrjimättömyys Energiatehokkuuden parantaminen Materiaalitehokkuuden parantaminen Varaosien kuljetuksista aiheutuneet päästöt Työturvallisuus Palvelun laatu Eettiset toimintatavat Vastuullinen alihankintaketju Asiakkaiden yksityisyyden suoja Asiakastyytyväisyys Palvelun laatu ja turvallisuus Ympäristöjärjestelmä, laatujärjestelmä, Eettiset ohjeet Datan keruu, seuranta, raportointi 13

14 3 Tulokset 14

15 3.1 Taloudellinen vastuu Markkinatilanne toimialalla oli edelleen vaikea vuonna Suomen taloudellinen tilanne näkyi sekä ajosuoritteiden määrän laskussa että uuden kaluston hankinnan pienenemisessä. Vuonna 2013 aloitettua 5 miljoonan euron säästöohjelmaa yhtiön talouden vakauttamiseksi jatketaan edelleen. Tavoite ja sen toteutuminen: Tavoite / toimenpiteet 2015: Kannattavuus Noudatettu vuonna 2013 aloitettua 5 M säästöohjelmaa. Toteutunut 2014: 5,8 M Positiivinen liikevoitto vuonna Verojen ja velvoitteiden hoito Tilintarkastus. Tilintarkastus. Hyvä hallintotapa Aloitetty sisäiset kontrollikäynnit toimipisteissä. Jatketaan sisäisiä kontrollikäyntejä toimipisteissä. 15

16 3.1 Taloudellinen vastuu / Avainluvut Liikevaihto, MEUR 62,4 73,2 77,3 80,5 Liiketulos, MEUR * -2,8 2,0-2,5-3,2 % liikevaihdosta -4,0 2,8-3,2-4,0 Omavaraisuusaste % 25,9 43,1 35,8 39,5 *) Yhtiön vuoden 2014 liiketulosta heikentää henkilöstön uudelleenjärjestelyistä johtuvat YT-kuluvaraukset 0,9 M. Rahavirrat sidosryhmille (Meur) 62,4 Liikevaihto Asiakkaat Ostot Tavarantoimittajat 24,0 0 Osingot Palkat ja työntekijöiltä perittävät maksut 20,0 11,0 Verot * *) sisältää työnantajan lakisääteiset maksut ja arvonlisäverot 16

17 3.2 Sosiaalinen vastuu Raskoneella on vuonna 2014 tehty useita toimenpiteitä sosiaalisen vastuun saralla liittyen työturvallisuuden parantamiseen, tapaturmien vähentämiseen, henkilöstön tasa-arvon parantamiseen ja esimiestyön kehittämiseen. Iso osa työtapaturmista on ns. pieniä vammoja, kuten nyrjähdyksiä ja haavoja. Näitä tapaturmia pyritään vähentämään yhdessä vakuutusyhtiön kanssa käynnistetyllä työturvallisuusohjelmalla. Lisäksi Raskoneella otettiin käyttöön työtapaturmattomien päivien laskuri kaikille toimipisteille ja henkilöstön palkitseminen tapaturmattomista päivistä. Raskoneella toteutettiin vuonna 2014 henkilöstökysely. Kyselyyn vastasi yhdeksän työntekijää kymmenestä, ja vastaajista suurin osa (81 %) on erittäin tai melko tyytyväisiä nykyiseen työhönsä. Henkilöstön tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi Raskoneella laadittiin tasa-arvosuunnitelma. Koulutuskartoituksen lisäksi tehtiin henkilöstön osaamiskartoitus, tavoitteena resurssien parempi hyödyntäminen. Esimiestoiminnan kehittämistä jatkettiin kehityskeskustelujen parantamiseen tähtäävällä koulutuksella. Vuoden 2014 lopussa käynnistettiin myös työnjohdon valmennus, jonka tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ja esimiestaitoja. Tavoite ja sen toteutuminen: Tavoite / toimenpiteet 2015: Työturvallisuus Tapaturmia alle 60 kpl: Toteutunut 72. Otettiin käyttöön tapaturmattomien päivien laskuri. Ei yhtään vakavaa työtapaturmaa. Tapaturmia alle 60 kpl. Sairauspoissaolo Mekaanikkojen sairauspoissaolot < 6,6 %: Toteutunut 8,2 %. Riskienhallintajärjestelmä käyttöön: Otettiin käyttöön Sirius-riskienhallintajärjestelmä. Mekaanikkojen sairauspoissaolojen vähentäminen alle 7,2 %:iin vähentämällä tapaturmia, jatkamalla ja tehostamalla varhaisen puuttumisen mallia. Tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus Toteutetaan tasa-arvokysymykset sisältävä henkilöstötutkimus: Toteutettiin ko. henkilöstötutkimus, laadittiin erillinen tasa-arvosuunnitelma. Asiattomasta toiminnasta ilmoittamista varten perustetussa häirintäkanavassa ei yhtään ilmoitusta. Kehityskeskustelujen ja esimiestoiminnan kehittäminen. Koulutus Monipuolinen koulutustarjonta: Koulutukseen pääsy toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Toteutuneet koulutuspäivät 2014: 561 kpl. Osaamiskartoitus. Jatketaan samaan tapaan. Toteutetaan osaamiskartoitus koko yhtiön henkilöstön osalta. Esimiestyö Esimiestoiminnan tason nosto, henkilöstötutkimuksen arvosana > 4: Arvosana 3,51 (keskeisimmät tulokset 2/4). Kehityskeskustelujen laadun parantaminen. Työnjohdon valmennus. Tason noston tavoite: 3,7. 17

18 3.2.1 Sosiaalinen vastuu / Avainluvut Henkilöstö vuoden lopussa Henkilöstö keskimäärin Vakituisia % 96,2 97,6 95,7 96,9 Määräaikaisia % 3,8 2,4 4,3 3,1 Henkilöstön keski-ikä, vuotta Henkilöstön vaihtuvuus, ilman henkilöstövähennyksiä % 7,1 9,8 12,9 11,5 Naisten osuus henkilöstöstä % 3,8 4,0 4,6 4,7 Esimiehistä % Johtoryhmästä % Hallituksesta % Tapaturmataajuus, kpl/milj. työtuntia Tapaturmien kokonaismäärä, kpl Sairauspoissaolot, % mekaanikot 8,2 7,6 7,6 7,1 Sairauspoissaolot, % toimihenkilöt 3,7 3,5 3,8 3,8 Koulutuspäivät keskimäärin/hlö 1,2 1,4 2,7 1,7 Vuonna 2014 käytyjen YT-neuvottelujen tuloksena irtisanottiin 45 henkilöä. 18

19 3.3 Ympäristövastuu Korjaamopalveluiden ympäristötavoitteet ja jätehuoltosuunnitelmat on määritelty erillisessä ympäristöohjelmassa. Ympäristövastuun osalta Raskone on hoitanut jätteenkäsittelyn toimialan säädösten ja vaatimusten mukaisesti. Jätteen kokonaismäärä on jonkin verran vähentynyt osittain toiminnan lievän supistumisen vuoksi, mutta myös hyötykäytön aste on noussut muutaman prosenttiyksikön. Ympäristövaikutusten minimoimisen kannalta olennaisempina kehitettävinä osa-alueina panostetaan jakelun ja logistiikan optimointiin sekä energian käytön tehostamiseen. Tavoite ja sen toteutuminen: Tavoite / toimenpiteet 2015: Jätteiden käsittely ja hoito Kaatopaikkajätteen vähentäminen 10 %: Toteutunut 5 % vähennys. Kaatopaikkajätteen vähentäminen 5 %. Energian käytön tehostaminen Pilottihanke Joensuun korjaamolla, valaisimien vaihto energiatehokkaisiin LED-valaisimiin. Jatketaan Joensuun pilottihanketta. 19

20 3.3 Ympäristövastuu / Avainluvut Jätteiden määrä, tn (Uudelleen hyödyntämisen aste %) Jätteiden kokonaismäärä Metallijäte 312 (92) 339 (92) Ongelmajäte 320 (86) 343 (88) Energiajäte 129 (88) 130 (88) Pahvi 50 (90) 49 (84) Puu 26 (78) 38 (78) Biojäte 23 (96) 30 (96) Paperi 17 (75) 16 (75) Lasi 7 (78) 10 (56) Muovi 1 (98) 1 (98) Kaatopaikkajäte 142 (0) 150 (0) Jätteiden hyötykäyttösuhde 75 % 72 % Muu 8 % 29 % Metallijäte Ongelmajäte 29 % Jätemäärien osuudet 13 % Kaatopaikkajäte Pahvi-, puu-, biopaperi-, lasi- ja muovijäte 9 % 12 % Energiajäte 20

21 4 Riskit ja mahdollisuudet 21

22 4 Riskit ja mahdollisuudet Taloudellisena riskinä Raskoneella on asiakkaiden liiketoiminnan edelleen supistuminen. Vähentyvät kuljetussuoritukset näkyvät kaluston huolto- ja korjaustarpeessa. Kiristynyt kilpailutilanne korjaamotoiminnassa painaa hintoja ja katteita alas. Laatiessamme Raskoneen uutta strategiaa lähdimme kuitenkin siitä, että vallitsevassa markkinatilanteessakin tavoitteenamme on positiivinen tulos. Esimiestyö nousi olennaisuusanalyysissä kannattavuuden ohella yritysvastuun tärkeimmäksi osatekijäksi. Henkilöstön hyvällä ja oikeudenmukaisella johtamisella on iso merkitys työn laatuun ja sitä kautta yhtiön kannattavuuteen. Johtamisen kehittämisellä pyrimme parantamaan työtyytyväisyyttä, vähentämään sairaspoissaoloja ja välttämään ennenaikaisia eläköitymisiä. Hyvä työnantajakuva parantaa sekä olemassa olevan henkilöstön työtyytyväisyyttä että auttaa ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa, mikä on yhtiön menestymisen avaintekijä. Ympäristöriskit liittyvät huolto- ja korjaustoiminnassa syntyvien jätteiden käsittelyyn. Jäteöljyn varastointi ja käsittely on yksittäisistä asioista tärkein. Toimialalla jätteiden käsittely on jo lainsäädännön kautta hyvin säädeltyä ja valvottua sekä Raskoneella asianmukaisesti hoidettu. Siten keskeistä on hyvän laadun säilyttäminen. Ympäristövastuu ei toimialalla vielä ole noussut erityiseksi kilpailutekijäksi, mutta osana edelläkävijyyttä Raskoneen on hyvä seurata asiakkaiden näkemyksiä ympäristöasioiden merkityksestä tulevaisuudessa. Olemme aloittaneet vahvat panostukset asiakaspalvelun kehittämiseen ja tulemme sillä erottumaan kilpailijoistamme. Uskomme myös isompien asiakkaiden yritysvastuutietoisuuden lisääntyvän, jolloin kumppaneiden valinnassa annetaan arvoa vastuullisille toimijoille. Siten järjestelmällinen vastuullisuuden kehitystyö voi avata Raskoneelle mahdollisuuden liiketoiminnan kasvattamiseen. 22

23 23 Yritysvastuuraportti 2014

1 on. teemme yhdessä. Minä Me kannan vastuun. Me teemme tulosta. Asiakas. Yritysvastuuraportti 2013. Ketjukulttuurimme kulmakivet

1 on. teemme yhdessä. Minä Me kannan vastuun. Me teemme tulosta. Asiakas. Yritysvastuuraportti 2013. Ketjukulttuurimme kulmakivet Asiakas 1 on Me teemme tulosta Minä Me kannan vastuun teemme yhdessä Ketjukulttuurimme kulmakivet Sisältö 1. Organisaation kuvaus 1.1 Raskone lyhyesti 1.2 Yhtiön ja organisaation rakenne 1.3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

1 astuuraportti 201 V

1 astuuraportti 201 V Vastuuraportti 2011 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni Yritysvastuuraportti 2012 Governia-konserni 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 4 2.1 Organisaation perustiedot... 4 2.2 Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Martela vastuullisuus raportti 2011

Martela vastuullisuus raportti 2011 Martela vastuullisuus raportti 211 2 Sisältö Esittely 3 Raportin sisältö ja kattavuus 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Martela auttaa asiakkaitaan vastuullisuudessa 5 Martela lyhyesti 6 Martela on työympäristömuutosten

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

2013 vastuullisuusraportti

2013 vastuullisuusraportti 2013 vastuullisuusraportti Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus... 4 Global compact

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy Yritysvastuuraportti 2011 Suomen Lauttaliikenne Oy 1 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 3 1.1 Organisaation perustiedot... 3 1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 2 / 20 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 4 1.1 Organisaation perustiedot... 4 1.1.2 Käsittelypalvelut... 4 1.1.3

Lisätiedot

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 1 ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 1. ORGANISAATION KUVAUS, HALLINTO JA TOIMINTAPERIAATTEET 4 1.1 ORGANISAATION PERUSTIEDOT 4 1.1.1 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti raportti 2014 Huhtikuu 2015 2 Sisällys Yritysvastuu 3 Meritaito Oy kantaa vastuuta meriympäristöstä 3 Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista 3 Erotumme korkealla laadulla 4 Turvallisuus on keskeinen

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2014

Vastuullisuusraportti 2014 Vastuullisuusraportti 2014 Sisältö ORGANISAATION KUVAUS 4 Tuotteet ja palvelut 4 Hallintorakenne 5 ARVOT JA LIIKETOIMINTAPERIAATTEET 6 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN 8 Tukon toimitusketju ja vastuullisuusvaikutukset

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA

KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA VUOSI 21 Lujapalvelut, Clean Card -sertifikaatin luovutus Kuvassa vasemmalta Inspecta Sertifiointi Oy:n liiketoimintajohtaja Kaj von Weissenberg, STTL:n liiketoimintajohtaja

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot