LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan asianumero 4. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 4.3.2015 asianumero 4. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan asianumero 4 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014

2

3 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 4 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Suoritteet/mittarit 11 Talousarvion tuloslaskemaosan toteumavertailu 12 Talousarvion investointiosan toteumavertailu 13 Talousarvion rahoituslaskelman toteumavertailu 14 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 15 Tilinpäätöksen hyväksyminen 21 Tilinpäätökseen liittyvät muut liitteet: Henkilöstötilinpäätös

4 4 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen neljäs toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Kuntatekniikka laatii erillisen tilinpäätöksen, joka yhdistetään kaupungin tilinpäätökseen. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun. Tilinpäätöksen valmistelusta on vastannut Kuntatekniikan talous- ja henkilöstöpäällikkö. Merkittävin toiminnallinen muutos on toimintojen keskittäminen Varikkokadulle uuteen päätoimipaikkaan. Tilojen muutostyöt valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Pääosa muutosta tapahtuu v alussa, jolloin meiltä vapautuu entiset tukikohdat luovutimme tasearvolla Haapaniemen teollisuus-/toimistokiinteistön Kuopion Energia liikelaitokselle. Vuoden loppuun mennessä tyhjensimme Torikadun, Mäkikadun ja Porkkanakadun kiinteistöt ja alkuvuoden 2015 aikana tyhjennämme Siilokadun, Kelloniemen ja Savisaaren kiinteistöt. Näkyvin muutos vuoden aikana oli brändin luominen. Uudella brändillä pystymme entistä paremmin olemaan ylpeitä tekemästämme työstä. Vuoden aikana teimme laatujärjestelmän kuntoon ja se sertifioidaan v alussa. 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2014 aikana siirryttiin organisaatioon, jossa on kolme tuotantoyksikköä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon yksikkö. Tavoitteena on varata tuotantoyksiköiden resurssit vain tuotannon tekemiseen. Talous- ja henkilöstöhallinto tukee ja ohjaa tuotantoyksiköitä. Kehittäminen ja erilliset projektit resursoidaan tarpeen mukaan. 1.3 Taloudellinen kehitys Liikevaihto oli 25,9 M. Liikevaihtoon on laskettu vain ulkoiset tulot. Suurimmat tilaajat olivat kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Kuopion vesi liikelaitos, Kuopion Energia liikelaitos, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja Tilakeskus. Vuoden 2014 toteutunut liikevaihto oli 25,89 M ja muut tuotot 0,32 M. Yhteensä tulot olivat 26,21 M. Palvelujen ostot olivat 7,6 M, henkilöstökulut 9,9 M, materiaaliostot 6,1 M ja muut kulut 1,5 M. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 0,87 M ja kaupungille maksettiin korvausta peruspääomasta Tilikauden tavoitteena oli saavuttaa euron ylijäämäinen tulos. Toteutunut tulos oli ,51 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2014 investointimenot olivat 0,76 M. Käytöstä poistettujen autojen ja koneiden sekä kiinteistöjen myyntitulot olivat 0,41 M.

5 5 1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 1.5 Henkilöstö Tavoitteena tulevaisuuden suhteen on riittävän taloudellisen liikkumavaran saavuttaminen. Johtokunta on asettanut tavoitteeksi vuosittaisen 1,5%:n ylijäämätavoitteen. Tällä pystytään kattamaan edellisten vuosien alijäämää sekä saamme resursseja toiminnan kehittämiseen. Haasteena on kuitenkin, ettei tilaajien investointihankkeista ei saa syntyä sisäistä katetta ja tilaajien käyttötaloushankkeista on erittäin vaikea saavuttaa hyvää taloudellista tulosta mm sääriskin vuoksi. Vuosittaiset volyymivaihtelut voivat olla suuria tilaajien kilpailutusten takia ja niihin on vaikea reagoida liikelaitosmallissa. Tavoitteena tulisi edelleen olla saada muitakin tilaajia kuin Kuopion kaupunki. Kuntatekniikan vakituisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 201 henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä oli 19, jotka tekevät pääosin 50 % täydestä työajasta. Vuoden 2014 aikana eläkkeelle jäi 9 henkilöä. Vuosina henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa 87 henkilöä. Raskaan fyysisen työn vuoksi eläkepoistuma tulee todennäköisesti olemaan vielä nopeampaa. Vuoden 2014 aikana tapahtui 39 työtapaturmaa ja 4 työmatkatapaturmaa, joista aiheutui 0,7 henkilötyövuoden poissaolot. Tulevina vuosina joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että eläköityvän ammattihenkilöstön tilalle palkataan hyvissä ajoin oppimaan uutta pätevöityvää henkilöstöä 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuntatekniikan merkittävimpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurimpia ovat mahdolliset liikevaihdon suuret vaihtelut ja avainhenkilöiden rekrytointi. Merkittävimmät vahinkoriskit ovat rakentamisessa, sähköyksikössä ja liikenneväylien kunnossapidossa. Toiminnasta voi aiheutua merkittäviä aineellisia vahinkoja, korvausvaatimuksia henkilövahingoista sekä toiminnan keskeytyksiä. Taloudelliset riskit ovat hyvin hallinnassa vakuutusten kautta. Uusimpana on otettu louhintavakuutus sekä olemme mukana kaupungin kilpailuttamassa julkisyhteisön varallisuusvakuutuksessa. 1.7 Ympäristötekijät Ympäristöä on huomioitu Kuntatekniikan auto- ja konekaluston hankinnassa laatupisteytyksenä. Pyrimme myös myötävaikuttamaan, että tilaajalla olisi kaikki tieto suunnitella läjitysalueita ja välivarastopaikkoja mahdollisimman kustannustehokkaasti lähelle rakentamista.

6 6 2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, tavoitteet saavuttavaa päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja että omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on liikelaitoksen johdon tekemää varmistamistyötä. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai oikeusseuraamus, ei ole tapahtunut. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteisen toteutuminen sekä varojen käyttö Talousarvion toteutumisesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu johtokunnalle kuukauden välein, osavuosikatsauksessa neljän kuukauden välein ja toimintakertomuksessa kerran vuodessa. Tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kuntatekniikka maksoi kaupungille korvausta peruspääomasta euroa. Varojen käytön valvontaa on tehty sisäisen valvonnan suunnitelman mukaisesti ja esille ei ole tullut puutteita tai väärinkäsityksiä. Riskienhallinnan järjestäminen Liikelaitoksen merkittävämpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurin on riittävän sopimuskannan saaminen. Liikelaitoksen ei ole mahdollista sopeutua suuriin volyymivaihteluihin. Vahinkoriskit ovat merkittäviä, koska liikelaitoksen tavoitellessa 0-tulosta riskinsietokykyä ei ole. Vakuutukset ovat kunnossa, mutta ne eivät kata omalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja. Tilikauden aikana on liikelaitoksen toiminnassa toteutunut/ maksettu kolme taloudellisesti merkittävää vahinkoa. Työkone rikkoi Pyörön koulun seinää v. -13 aikana ja viimeiset korjaukset maksettiin tilikauden aikana. Samoin maksettiin v. -12 tapahtunut liukastuminen. Kunnossapidossa tapahtui merkittävä taloudellinen vahinko kaapelin katketessa ojien kunnostuksessa. Yhteensä näistä maksettiin tilikauden aikana n euroa korvauksia, joista osa saadaan vakuutuksista takaisin. Omaisuuden hankinta tai luovuttaminen Tilikauden aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Sopimustoiminta

7 7 Johdolla ei ole tiedossa sopimuksista aiheutuvia mahdollisesti negatiivisia seurauksia toiminnalle. Oma arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Itsearviointinaan liikelaitoksen johto katsoo, että sisäinen valvonta on pääasiassa tyydyttävällä tasolla. Eniten parantamista ja kehittämistä vaativat seuraavat asiat: 1. talouden ja toiminnan seurannan parantaminen yhdessä tukipalvelujen tuottajien kanssa 2. toimintajärjestelmän kehittäminen 3. riskienhallintasuunnitelma. 3. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä on ,51. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta esittää sen siirtämistä taseen Oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli- ja alijäämä.

8 8 Kuntatekniikkaliikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , ,08 Tuet ja avustukset , , , ,01 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,90 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,58 Palvelujen ostot , ,16 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,48 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,09 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,08 Muut henkilösivukulut , ,39 Henkilöstökulut yhteensä , ,56 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,70 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut , ,32 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -759,59-607,92 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,24 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,92 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,92 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,92 Tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,04 % -10,32 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 15,04 % -10,32 % Voitto, % 0,24 % -2,14 %

9 9 Kuntatekniikkaliikelaitos TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 0, ,18 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 439, ,45 Koneet ja kalusto , ,38 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,01 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,59 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset , ,13 Siirtosaamiset , , , ,37 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,76 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,47 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,37 Lyhytaikainen Ostovelat , ,26 Korottomat velat kunnalta , ,35 Siirtovelat , , , ,60 Vieras pääoma yhteensä , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 45,41 40,24 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 10,25 11,90 Kertynyt ylijäämä (alijäämä),

10 10 Kuntatekniikkaliikelaitos RAHOITUSLASKELMA Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut , ,24 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,67 Investointien rahavirta Investointimenot , ,99 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,08 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,41 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset , ,02 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 1 443, ,58 Saamisten muutos kunnalta 0, ,80 Saamisten muutos muilta , ,21 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,35 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,43 Rahoituksen rahavirta , ,41 Rahavarojen muutos , ,02 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 Tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 121,75 % 47,75 %

11 11 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN SUORITTEET / MITTARIT 2014 SUORITE / MITTARI YKSIKKÖ Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Kadunrakentaminen km 4,84 2,40 2,40 Katujen saneeraus km 0 0,00 0,90 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapito km Puistojen yl. Alueiden kunnossa- ja puhtaanapito ha Kadunrakentaminen - pääkadut /km kokoojakadut /km tonttikadut /km Katujen saneeraus /km Viher- ja liikuntapaikkarakentaminen /ha Kadunhoito - ajoradat 1 luokka /km ajoradat 2 luokka /km ajoradat 3 luokka /km kevyenliikenteenväylät 1 luokka /km kevyenliikenteenväylät 2 luokka /km keskustan jk:n talvihoito 1 luokka ISS Palvelut Oy /km Yleisten alueiden hoito /ha Henkilöstö - koulutuspäivät pv/hlö 2,56 2,5 1,3 Liikevaihto /hlö Toimintakate / liikevaihto % 5,0 2,0 4,6 Tilikauden yli/alijäämä / liikevaihto % 1,24-2,14 0,24 Pääoman tuotto % 1,97-10,20 15,04 Mittareiden ulkopuolelle jäävät kävelykeskustan, meluseinän ja vesihuollon rakentaminen.

12 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS 12 TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä tuloslaskelmasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Liikevaihto ,00 0, , , ,21 Liiketoiminnan muut tuotot ,00 0, , , ,90 Tuet ja avustukset kunnalta ,00 0, , , , ,00 0, , , ,51 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,00 0, , , ,05 Varastojen lisäys (+) tai vähennys 0,00 0,00 0, , ,21 Palvelujen ostot ,00 0, , , ,66 Materiaalit ja palvelut yhteensä ,00 0, , , ,50 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 0, , , ,76 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut ,00 0, , , ,13 Muut henkilösivukulut ,00 0, , , ,92 Henkilöstökulut yhteensä ,00 0, , , ,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,00 0, , , ,69 Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,00 0, , , ,69 Liiketoiminnan muut kulut ,00 0, , , ,92 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,00 0, , , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetutu korkokulut 0,00 0,00 0, , ,83 Muille maksetut korkokulut 0,00 0,00 0,00-759,59 759,59 Korvaus peruspääomasta kunnalle ,00 0, , ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,00 0, , , ,42 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,00 0, , , ,51 Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,00 0, , , ,51 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,00 0, , , ,51

13 13 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä investointiosasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Hanke / Hankeryhmä 1 Tulot , , ,98 Menot , , ,12 Netto , , ,86

14 14 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä rahoituslaskelmasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toiminnan ja investointien rahavirta Liikeylijäämä ( alijäämä) ,00 0, , , ,93 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0, , , ,69 Rahoitustuotot ja kulut ,00 0, , , ,42 Tulorahoituksen korjauserät 20000,00 0, , , , ,00 0, , , ,46 Investointien rahavirta Investointimenot ,00 0, , , ,12 Pysyvien vastaavien luovutustulot 20000,00 0, , , , ,00 0, , , ,86 Toiminnan ja investointien rahavirta ,00 0, , , ,40 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0, ,94 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0, ,21 0,00 Saamisten muutos muilta 0,00 0,00 0, ,41 0,00 Korottomien velkojen muutos kunnalta 0,00 0,00 0, ,18 0,00 Korottomien velkojen muutos muilta 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 Rahoituksen rahavirta 0,00 0,00 0, ,40 0,00 Rahavarojen muutos ,00 0, ,00 0, ,00

15 15 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuudesta materiaalikeskuksen- ja Nilsiän varastot sekä sähkötarvikevarasto on arvostettu ostohintaan. Savisaaren ja Puutossalmen taimistot on inventoitu ja ryhmitelty koon mukaan ja arvo määritelty sen mukaan. Näin saadusta varaston arvosta on vähennetty 10 prosenttia varastohävikin, esim. talvivaurioiden vuoksi. Liikevaihto Liikevaihtoon luettavat myyntitulot ovat palvelujen myyntituotot, tuote- ja tarvikemyyntitulot, suunnitteluja mittaustoiminnan maksutuotot, koneiden, laitteiden ja kaluston vuokratuotot sekä muut liiketoiminnan tuotot. V tuloslaskelman vertailutiedoissa on esitetty vain ulkoiset erät. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakaantuminen TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Palvelujen myyntituotot Tuote- ja tarvikemyyntitulot Muut liiketoiminnan tuotot Suunnit- ja mittaustoim.maksu Tutkimus- ja mittausmaksutuotot Rakenn/muiden huon. vuokratuotot Koneiden ja laitteiden vuokratuotot Kalusto- ja välinevuokratuotot Liikevaihto yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Jätteenkuljetus ja käsittelymaksut Oppisopimuskoulutuskorvaus Muut myyntituotot Muut yhdyskuntapalvelumaksutuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vakuutuskorvaukset Muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä Tuet ja avustukset TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Työllistämistuki Eu-tuki/valtion kautta Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta Kelan korvaus työterveyshuollosta Tuet ja avustukset yhteensä

16 16 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei sisälly tilinpäätökseen. Aineellinen hyödyke Menetelmä Poisto-% Kiinteät laitteet ja rakenteet menojäännöspoisto 18 % Koneet ja kalusto - kuljetusvälineet, raskas kalusto tasapoisto 10 v - kuljetusvälineet, kevyt kalusto tasapoisto 5 v - liikkuvat työkoneet, raskaat tasapoisto 10 v - liikkuvat työkoneet, kevyet tasapoisto 5 v - muut raskaat koneet tasapoisto 10 v - muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 30 % Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Käyttöomaisuuden myyntivoitot TA 2014 TP 2014 TP Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Katso erillinen liite sivu 20 Pysyvät vastaavat Lyhytaik. saamiset kunnalta 0 0 Muut saamiset (alv-saamiset) Ostopalvelujen ennakkotili 0 0 Muut siirtosaamiset, lyhytaikaiset Yhteensä Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Peruspääoma Ed. tilikausien ylijäämä Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset Tilikauden ylijäämä Yhteensä Korjattu virheellinen v lomapalkkavelkakirjaus 83415,94 pois siirtoveloista. Vieras pääoma / lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Muut velat Yhteensä , Siirtovelat Lomapalkkavaraus Lomapalkkavelka Yhteensä

17 17 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Kuntatekniikkaliikelaitos on solminut 10 vuoden vuokrasopimuksen L-House Oy:n kanssa Varikkokatu 2 päätoimipaikasta. Vuokran määrä on 64422,96 eur/kk, ,32 eur/vuosi. Vuokravastuun jäljellä oleva aika on 9 v 10 kk saakka. Vastuun jäljellä oleva määrä on yhteensä ,28 euroa. Leasingvastuut erillinen liite sivu 19 Liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovia eriä olivat: Peruspääoman korko Talousarvion toteutuminen (sitovuus johtokunta) Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot Yli- / alijäämä Investoinnit Kuntatekniikkaliikelaitoksen investointeihin oli varattu talousarviossa 0,69 milj. euroa ja tuloihin euroa Investointimenot 2014 Autot ja konekalusto Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat Varaston vuokrakalusto Varikkokatu kalusteet Konepajan irtaimisto Yhteensä Siirretty keskeneräisistä hankinnoista euroa käyttötalousmenoksi. Investointitulot Käytöstä poistetut autot ja koneet Varastorakennukset, Haapaniemi Yhteensä Autojen ja konekaluston investointimenot sisältävät mm. henkilö- ja pakettiautojen, työkoneiden ja kuorma-autojen lisälaitteiden, moottorikelkkojen ja muun kaluston hankintamenot. Materiaalikeskuksen vuokrakaluston investointimenot sisältävät mm. takymetrien ja työmaakoppien hankintamenot. v Kuopion Energia liikelaitoksesta siirtyneet Haapaniemen varastorakennukset ovat siirtyneet tasearvolla takaisin Kuopion Energia Liikelaitokselle Henkilöstöä koskevat liitetiedot TA Tilikauden palkat Jaksotetut palkat Sairaus/tapaturmapäivärahat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä

18 18 Henkilöstökuluihin liittyvät varaukset Lomapalkkavaraus Varauksen muutos

19 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS 19 Kuntatekniikkaliikelaitos leasing-vastuut Sopimus Vuokraaika kk vuokra vuokra erääntyvät erääntyvät Kuukausi- Kokonais- Lask. kk Maksettu Vuokraa jälj. Vuonna 2015 V nro Vuokralleantaja Vuokrauskohde Vuokra-aika Canon (Danske Finance) Monitoimikone C , , , ,00 0, Tukirahoitus Postimaksukone PB DM160i , , , ,00 715, , Canon (Danske Finance) Monitoimikone C2020i , , ,32 614,04 460,53 0, Mercedes-Benz MB Vito E-Cell , , , , , ,90 Arctic Machine (Sampo rahoitus Lumenkuormaaja , , , , , ,44 Arctic Machine (Sampo rahoitus Lumenkuormaaja , , , , ,48 0,00 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , ,82 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , ,82 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , , Pohjola Pankki Oyj* Doosan Dx 180 HLC kaivinkone ja porausyksikkö , , , , ,32 0, Tukirahoitus (Geotrim Oy) Robottitakymetri + VRS palvelu , , , , , ,20 Kuntarahoitus Oyj Latukone 2 kpl , , , , , ,72 Kuntarahoitus Oyj Kuorma-auto , , , , , ,68 Kuntarahoitus Oyj Kuorma-auto , , , , , , Canon (Danske Finance) Monitoimilaite IR-ADV C5030i (s , ,00 0 0, , , , , , , , , ,12

20 20 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos PYSYVÄT VASTAAVAT / AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (liitetieto 21.) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Tieto- Muut Muut Aineettomat Maa - ja Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineell. Enn.maksut Aineelliset ja aineelliset liikenne- aineettom. pitkävaik. hyödykk. yht. vesialueet rakenteet kalusto hyödykkeet ja keskener. hyödykkeet hyödykkeet ohjelmat oikeudet menot hankinnat yht. yhteensä Poistamaton hankintameno ,00 0,00 0,00 0, , , ,38 0, , , ,01 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , , ,12 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,54 883,78 0, , ,32 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto 0,00 0, ,64 535, ,46 0,00 0, , ,69 Poistamaton hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, , ,12 Arvonkorotukset Arvonkorotusten muutokset 0 0 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, , ,12

21 21 TILINPÄÄTÖS Käytetyt kirjanpitokirjat ja niiden säilytys Kuntatekniikkaliikelaitoksen kirjanpito on osa koko kaupungin kirjanpitoa. Kirjanpitoasiakirjat ja niiden säilytys on sama kuin peruskaupungilla kts. Kuopion kaupungin tilinpäätös. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kuntatekniikkaliikelaitoksen erillistilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkistettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Tilikauden tulos esitetään lisättäväksi omaan pääomaan. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Ilkka Raninen Eeva Happonen Tuulikki Heikkinen Mari Huohvanainen Pasi Lepistö Kari Maaranen Taneli Vartiainen Seppo Hiekkala Kuntatekniikkaliikelaitoksen toimitusjohtaja Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. Kuopiossa BDO Audiator Oy JHTT yhteisö

22 22 HENKILÖSTÖ Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen vakituisen henkilöstön määrää oli 201 henkilöä ja määräaikaisia oli 21. Naisiaa vakinaisesta henkilöstöstä oli 30 ja miehiä 171. Vuoden 2013 lopussa vakinaisen henkilöstön määrä oli 212 Työllistettyjä vuoden vaihteessa oli 6 henkilöä ja yksi työllisyysmäärärahoin palkattu oppisopimusopiskelija. Koko vuoden aikana työllistettyjä oli yhteensä 50 henkilöä sekä yksi työllisyysmäärärahoin palkattu oppisopimusopiskelija. Kuntatekniikkaliikelaitoksen tehty työaika oli vuonna ,19 henkilötyövuotta ja vuonna ,06 henkilötyövuotta. Tehdyn T työajan muutos on -6,63 %. Säännöllinen työaika oli vuonna , 60 htv ja vuonna 2014 vastaava luku oli 229,27 htv. Osa-aikaeläkeläisiää oli vuoden 2013 lopussa 16 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 17 henkilöä, osa-aikaeläkkeellä yksi ja yksi henkilö osa-aikaisella sairauslomalla. yhden henkilön osatyökyvyttömyyseläke on määräaikainen.vuonna 2014 osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi yksi henkilö. Osa- aikaeläkeläiset tekevät pääosin 50 % täydestä työajasta.. Kesäaikana Kuntatekniikkaliikelaitoksessa työskenteli vuonna koululaista / opiskelijaa, joiden työsuhteet kestivät 1-3 kk. k Vuonna 2014 koululaisia ja opiskelijoita työskenteli 54 henkilöä Vakinaisenhenkilöstönmäärä Yleinenn johto 47 Rakentaminenn 29 Sähkö Kunnossapito 10 Tutkimus- ja mittauspalvelut Miehiä Naisia

23 Henkilöstön rakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on kasvanut vuoden 2011 lopusta. Vuoden 2011 lopussa se oli 49 vuotta 3 kk ja vuoden 2014 lopussa 500 vuotta 1 kuukautta. Suurin ikäryhmä on vuotiaat, joita oli 50 henkilöä. Henkilöstön ikä 1 ärakenne vuotiaatt vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat yli 64-vuotiaat Henkilöstö työtehtävittäin Vakituisesta henkilöstöstä hallintohenkilöstöä on yhteensä 13 henkilöä (toimitusjohtaja, päälliköt, toimistohenkilöstö). Vastaava luku vuonna 2013 oli 12 henkilöä. Teknistä henkilöstöä oli 33 henkilöä (työnjohto, rakennusmestari, varastohenkilöstö). Vastaava luku vuonna 2013 oli 39. Loput 155 henkilöä ovat ammattihenkilöstöä, vuonna 2013 vastaava luku oli 161. Poissaolot Poissaolojen määrää oli vuonna ,47 htv ja vuonna ,01 htv. Luvut sisältävät sekä palkalliset että palkattomat poissaolot. p Palkat ja muut henkilöstömenot Palkatt Henkilöstösivukulut Eläkekulut Saadutt korvauksett Yhteensä hiekka , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,,45

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen viranhaltija 1 Tulosyksiköt 1 Toiminta-ajatus 1

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS...3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto... 4 Taloudellinen kehitys...

Lisätiedot

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta 27.2.2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 1 J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 TASEKIRJA Kunnanhallitus 31.3..2014 JUUAN TILINPÄÄTÖS 2013 tuhatta euroa vuodet 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Asukasluku 5203 5 324 5 453 5 592

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 Osakuntaliitoksen raja Lammilla, Teuronjoella HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 TASEKIRJA VUODELTA 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-31.12.2011... 3 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 7 2.1 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot 1.1 Toimintakertomus 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 7 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot