LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan asianumero 4. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 4.3.2015 asianumero 4. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan asianumero 4 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014

2

3 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 4 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Suoritteet/mittarit 11 Talousarvion tuloslaskemaosan toteumavertailu 12 Talousarvion investointiosan toteumavertailu 13 Talousarvion rahoituslaskelman toteumavertailu 14 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 15 Tilinpäätöksen hyväksyminen 21 Tilinpäätökseen liittyvät muut liitteet: Henkilöstötilinpäätös

4 4 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen neljäs toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Kuntatekniikka laatii erillisen tilinpäätöksen, joka yhdistetään kaupungin tilinpäätökseen. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun. Tilinpäätöksen valmistelusta on vastannut Kuntatekniikan talous- ja henkilöstöpäällikkö. Merkittävin toiminnallinen muutos on toimintojen keskittäminen Varikkokadulle uuteen päätoimipaikkaan. Tilojen muutostyöt valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Pääosa muutosta tapahtuu v alussa, jolloin meiltä vapautuu entiset tukikohdat luovutimme tasearvolla Haapaniemen teollisuus-/toimistokiinteistön Kuopion Energia liikelaitokselle. Vuoden loppuun mennessä tyhjensimme Torikadun, Mäkikadun ja Porkkanakadun kiinteistöt ja alkuvuoden 2015 aikana tyhjennämme Siilokadun, Kelloniemen ja Savisaaren kiinteistöt. Näkyvin muutos vuoden aikana oli brändin luominen. Uudella brändillä pystymme entistä paremmin olemaan ylpeitä tekemästämme työstä. Vuoden aikana teimme laatujärjestelmän kuntoon ja se sertifioidaan v alussa. 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2014 aikana siirryttiin organisaatioon, jossa on kolme tuotantoyksikköä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon yksikkö. Tavoitteena on varata tuotantoyksiköiden resurssit vain tuotannon tekemiseen. Talous- ja henkilöstöhallinto tukee ja ohjaa tuotantoyksiköitä. Kehittäminen ja erilliset projektit resursoidaan tarpeen mukaan. 1.3 Taloudellinen kehitys Liikevaihto oli 25,9 M. Liikevaihtoon on laskettu vain ulkoiset tulot. Suurimmat tilaajat olivat kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Kuopion vesi liikelaitos, Kuopion Energia liikelaitos, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja Tilakeskus. Vuoden 2014 toteutunut liikevaihto oli 25,89 M ja muut tuotot 0,32 M. Yhteensä tulot olivat 26,21 M. Palvelujen ostot olivat 7,6 M, henkilöstökulut 9,9 M, materiaaliostot 6,1 M ja muut kulut 1,5 M. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 0,87 M ja kaupungille maksettiin korvausta peruspääomasta Tilikauden tavoitteena oli saavuttaa euron ylijäämäinen tulos. Toteutunut tulos oli ,51 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2014 investointimenot olivat 0,76 M. Käytöstä poistettujen autojen ja koneiden sekä kiinteistöjen myyntitulot olivat 0,41 M.

5 5 1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 1.5 Henkilöstö Tavoitteena tulevaisuuden suhteen on riittävän taloudellisen liikkumavaran saavuttaminen. Johtokunta on asettanut tavoitteeksi vuosittaisen 1,5%:n ylijäämätavoitteen. Tällä pystytään kattamaan edellisten vuosien alijäämää sekä saamme resursseja toiminnan kehittämiseen. Haasteena on kuitenkin, ettei tilaajien investointihankkeista ei saa syntyä sisäistä katetta ja tilaajien käyttötaloushankkeista on erittäin vaikea saavuttaa hyvää taloudellista tulosta mm sääriskin vuoksi. Vuosittaiset volyymivaihtelut voivat olla suuria tilaajien kilpailutusten takia ja niihin on vaikea reagoida liikelaitosmallissa. Tavoitteena tulisi edelleen olla saada muitakin tilaajia kuin Kuopion kaupunki. Kuntatekniikan vakituisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 201 henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä oli 19, jotka tekevät pääosin 50 % täydestä työajasta. Vuoden 2014 aikana eläkkeelle jäi 9 henkilöä. Vuosina henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa 87 henkilöä. Raskaan fyysisen työn vuoksi eläkepoistuma tulee todennäköisesti olemaan vielä nopeampaa. Vuoden 2014 aikana tapahtui 39 työtapaturmaa ja 4 työmatkatapaturmaa, joista aiheutui 0,7 henkilötyövuoden poissaolot. Tulevina vuosina joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että eläköityvän ammattihenkilöstön tilalle palkataan hyvissä ajoin oppimaan uutta pätevöityvää henkilöstöä 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuntatekniikan merkittävimpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurimpia ovat mahdolliset liikevaihdon suuret vaihtelut ja avainhenkilöiden rekrytointi. Merkittävimmät vahinkoriskit ovat rakentamisessa, sähköyksikössä ja liikenneväylien kunnossapidossa. Toiminnasta voi aiheutua merkittäviä aineellisia vahinkoja, korvausvaatimuksia henkilövahingoista sekä toiminnan keskeytyksiä. Taloudelliset riskit ovat hyvin hallinnassa vakuutusten kautta. Uusimpana on otettu louhintavakuutus sekä olemme mukana kaupungin kilpailuttamassa julkisyhteisön varallisuusvakuutuksessa. 1.7 Ympäristötekijät Ympäristöä on huomioitu Kuntatekniikan auto- ja konekaluston hankinnassa laatupisteytyksenä. Pyrimme myös myötävaikuttamaan, että tilaajalla olisi kaikki tieto suunnitella läjitysalueita ja välivarastopaikkoja mahdollisimman kustannustehokkaasti lähelle rakentamista.

6 6 2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, tavoitteet saavuttavaa päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja että omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on liikelaitoksen johdon tekemää varmistamistyötä. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai oikeusseuraamus, ei ole tapahtunut. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteisen toteutuminen sekä varojen käyttö Talousarvion toteutumisesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu johtokunnalle kuukauden välein, osavuosikatsauksessa neljän kuukauden välein ja toimintakertomuksessa kerran vuodessa. Tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kuntatekniikka maksoi kaupungille korvausta peruspääomasta euroa. Varojen käytön valvontaa on tehty sisäisen valvonnan suunnitelman mukaisesti ja esille ei ole tullut puutteita tai väärinkäsityksiä. Riskienhallinnan järjestäminen Liikelaitoksen merkittävämpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurin on riittävän sopimuskannan saaminen. Liikelaitoksen ei ole mahdollista sopeutua suuriin volyymivaihteluihin. Vahinkoriskit ovat merkittäviä, koska liikelaitoksen tavoitellessa 0-tulosta riskinsietokykyä ei ole. Vakuutukset ovat kunnossa, mutta ne eivät kata omalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja. Tilikauden aikana on liikelaitoksen toiminnassa toteutunut/ maksettu kolme taloudellisesti merkittävää vahinkoa. Työkone rikkoi Pyörön koulun seinää v. -13 aikana ja viimeiset korjaukset maksettiin tilikauden aikana. Samoin maksettiin v. -12 tapahtunut liukastuminen. Kunnossapidossa tapahtui merkittävä taloudellinen vahinko kaapelin katketessa ojien kunnostuksessa. Yhteensä näistä maksettiin tilikauden aikana n euroa korvauksia, joista osa saadaan vakuutuksista takaisin. Omaisuuden hankinta tai luovuttaminen Tilikauden aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Sopimustoiminta

7 7 Johdolla ei ole tiedossa sopimuksista aiheutuvia mahdollisesti negatiivisia seurauksia toiminnalle. Oma arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Itsearviointinaan liikelaitoksen johto katsoo, että sisäinen valvonta on pääasiassa tyydyttävällä tasolla. Eniten parantamista ja kehittämistä vaativat seuraavat asiat: 1. talouden ja toiminnan seurannan parantaminen yhdessä tukipalvelujen tuottajien kanssa 2. toimintajärjestelmän kehittäminen 3. riskienhallintasuunnitelma. 3. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä on ,51. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta esittää sen siirtämistä taseen Oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli- ja alijäämä.

8 8 Kuntatekniikkaliikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , ,08 Tuet ja avustukset , , , ,01 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,90 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,58 Palvelujen ostot , ,16 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,48 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,09 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,08 Muut henkilösivukulut , ,39 Henkilöstökulut yhteensä , ,56 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,70 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut , ,32 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -759,59-607,92 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,24 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,92 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,92 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,92 Tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,04 % -10,32 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 15,04 % -10,32 % Voitto, % 0,24 % -2,14 %

9 9 Kuntatekniikkaliikelaitos TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 0, ,18 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 439, ,45 Koneet ja kalusto , ,38 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,01 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,59 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset , ,13 Siirtosaamiset , , , ,37 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,76 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,47 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,37 Lyhytaikainen Ostovelat , ,26 Korottomat velat kunnalta , ,35 Siirtovelat , , , ,60 Vieras pääoma yhteensä , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 45,41 40,24 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 10,25 11,90 Kertynyt ylijäämä (alijäämä),

10 10 Kuntatekniikkaliikelaitos RAHOITUSLASKELMA Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut , ,24 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,67 Investointien rahavirta Investointimenot , ,99 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,08 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,41 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset , ,02 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 1 443, ,58 Saamisten muutos kunnalta 0, ,80 Saamisten muutos muilta , ,21 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,35 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,43 Rahoituksen rahavirta , ,41 Rahavarojen muutos , ,02 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 Tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 121,75 % 47,75 %

11 11 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN SUORITTEET / MITTARIT 2014 SUORITE / MITTARI YKSIKKÖ Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Kadunrakentaminen km 4,84 2,40 2,40 Katujen saneeraus km 0 0,00 0,90 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapito km Puistojen yl. Alueiden kunnossa- ja puhtaanapito ha Kadunrakentaminen - pääkadut /km kokoojakadut /km tonttikadut /km Katujen saneeraus /km Viher- ja liikuntapaikkarakentaminen /ha Kadunhoito - ajoradat 1 luokka /km ajoradat 2 luokka /km ajoradat 3 luokka /km kevyenliikenteenväylät 1 luokka /km kevyenliikenteenväylät 2 luokka /km keskustan jk:n talvihoito 1 luokka ISS Palvelut Oy /km Yleisten alueiden hoito /ha Henkilöstö - koulutuspäivät pv/hlö 2,56 2,5 1,3 Liikevaihto /hlö Toimintakate / liikevaihto % 5,0 2,0 4,6 Tilikauden yli/alijäämä / liikevaihto % 1,24-2,14 0,24 Pääoman tuotto % 1,97-10,20 15,04 Mittareiden ulkopuolelle jäävät kävelykeskustan, meluseinän ja vesihuollon rakentaminen.

12 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS 12 TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä tuloslaskelmasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Liikevaihto ,00 0, , , ,21 Liiketoiminnan muut tuotot ,00 0, , , ,90 Tuet ja avustukset kunnalta ,00 0, , , , ,00 0, , , ,51 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,00 0, , , ,05 Varastojen lisäys (+) tai vähennys 0,00 0,00 0, , ,21 Palvelujen ostot ,00 0, , , ,66 Materiaalit ja palvelut yhteensä ,00 0, , , ,50 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 0, , , ,76 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut ,00 0, , , ,13 Muut henkilösivukulut ,00 0, , , ,92 Henkilöstökulut yhteensä ,00 0, , , ,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,00 0, , , ,69 Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,00 0, , , ,69 Liiketoiminnan muut kulut ,00 0, , , ,92 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,00 0, , , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetutu korkokulut 0,00 0,00 0, , ,83 Muille maksetut korkokulut 0,00 0,00 0,00-759,59 759,59 Korvaus peruspääomasta kunnalle ,00 0, , ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,00 0, , , ,42 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,00 0, , , ,51 Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,00 0, , , ,51 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,00 0, , , ,51

13 13 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä investointiosasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Hanke / Hankeryhmä 1 Tulot , , ,98 Menot , , ,12 Netto , , ,86

14 14 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä rahoituslaskelmasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toiminnan ja investointien rahavirta Liikeylijäämä ( alijäämä) ,00 0, , , ,93 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0, , , ,69 Rahoitustuotot ja kulut ,00 0, , , ,42 Tulorahoituksen korjauserät 20000,00 0, , , , ,00 0, , , ,46 Investointien rahavirta Investointimenot ,00 0, , , ,12 Pysyvien vastaavien luovutustulot 20000,00 0, , , , ,00 0, , , ,86 Toiminnan ja investointien rahavirta ,00 0, , , ,40 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0, ,94 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0, ,21 0,00 Saamisten muutos muilta 0,00 0,00 0, ,41 0,00 Korottomien velkojen muutos kunnalta 0,00 0,00 0, ,18 0,00 Korottomien velkojen muutos muilta 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 Rahoituksen rahavirta 0,00 0,00 0, ,40 0,00 Rahavarojen muutos ,00 0, ,00 0, ,00

15 15 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuudesta materiaalikeskuksen- ja Nilsiän varastot sekä sähkötarvikevarasto on arvostettu ostohintaan. Savisaaren ja Puutossalmen taimistot on inventoitu ja ryhmitelty koon mukaan ja arvo määritelty sen mukaan. Näin saadusta varaston arvosta on vähennetty 10 prosenttia varastohävikin, esim. talvivaurioiden vuoksi. Liikevaihto Liikevaihtoon luettavat myyntitulot ovat palvelujen myyntituotot, tuote- ja tarvikemyyntitulot, suunnitteluja mittaustoiminnan maksutuotot, koneiden, laitteiden ja kaluston vuokratuotot sekä muut liiketoiminnan tuotot. V tuloslaskelman vertailutiedoissa on esitetty vain ulkoiset erät. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakaantuminen TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Palvelujen myyntituotot Tuote- ja tarvikemyyntitulot Muut liiketoiminnan tuotot Suunnit- ja mittaustoim.maksu Tutkimus- ja mittausmaksutuotot Rakenn/muiden huon. vuokratuotot Koneiden ja laitteiden vuokratuotot Kalusto- ja välinevuokratuotot Liikevaihto yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Jätteenkuljetus ja käsittelymaksut Oppisopimuskoulutuskorvaus Muut myyntituotot Muut yhdyskuntapalvelumaksutuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vakuutuskorvaukset Muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä Tuet ja avustukset TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Työllistämistuki Eu-tuki/valtion kautta Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta Kelan korvaus työterveyshuollosta Tuet ja avustukset yhteensä

16 16 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei sisälly tilinpäätökseen. Aineellinen hyödyke Menetelmä Poisto-% Kiinteät laitteet ja rakenteet menojäännöspoisto 18 % Koneet ja kalusto - kuljetusvälineet, raskas kalusto tasapoisto 10 v - kuljetusvälineet, kevyt kalusto tasapoisto 5 v - liikkuvat työkoneet, raskaat tasapoisto 10 v - liikkuvat työkoneet, kevyet tasapoisto 5 v - muut raskaat koneet tasapoisto 10 v - muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 30 % Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Käyttöomaisuuden myyntivoitot TA 2014 TP 2014 TP Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Katso erillinen liite sivu 20 Pysyvät vastaavat Lyhytaik. saamiset kunnalta 0 0 Muut saamiset (alv-saamiset) Ostopalvelujen ennakkotili 0 0 Muut siirtosaamiset, lyhytaikaiset Yhteensä Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Peruspääoma Ed. tilikausien ylijäämä Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset Tilikauden ylijäämä Yhteensä Korjattu virheellinen v lomapalkkavelkakirjaus 83415,94 pois siirtoveloista. Vieras pääoma / lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Muut velat Yhteensä , Siirtovelat Lomapalkkavaraus Lomapalkkavelka Yhteensä

17 17 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Kuntatekniikkaliikelaitos on solminut 10 vuoden vuokrasopimuksen L-House Oy:n kanssa Varikkokatu 2 päätoimipaikasta. Vuokran määrä on 64422,96 eur/kk, ,32 eur/vuosi. Vuokravastuun jäljellä oleva aika on 9 v 10 kk saakka. Vastuun jäljellä oleva määrä on yhteensä ,28 euroa. Leasingvastuut erillinen liite sivu 19 Liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovia eriä olivat: Peruspääoman korko Talousarvion toteutuminen (sitovuus johtokunta) Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot Yli- / alijäämä Investoinnit Kuntatekniikkaliikelaitoksen investointeihin oli varattu talousarviossa 0,69 milj. euroa ja tuloihin euroa Investointimenot 2014 Autot ja konekalusto Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat Varaston vuokrakalusto Varikkokatu kalusteet Konepajan irtaimisto Yhteensä Siirretty keskeneräisistä hankinnoista euroa käyttötalousmenoksi. Investointitulot Käytöstä poistetut autot ja koneet Varastorakennukset, Haapaniemi Yhteensä Autojen ja konekaluston investointimenot sisältävät mm. henkilö- ja pakettiautojen, työkoneiden ja kuorma-autojen lisälaitteiden, moottorikelkkojen ja muun kaluston hankintamenot. Materiaalikeskuksen vuokrakaluston investointimenot sisältävät mm. takymetrien ja työmaakoppien hankintamenot. v Kuopion Energia liikelaitoksesta siirtyneet Haapaniemen varastorakennukset ovat siirtyneet tasearvolla takaisin Kuopion Energia Liikelaitokselle Henkilöstöä koskevat liitetiedot TA Tilikauden palkat Jaksotetut palkat Sairaus/tapaturmapäivärahat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä

18 18 Henkilöstökuluihin liittyvät varaukset Lomapalkkavaraus Varauksen muutos

19 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS 19 Kuntatekniikkaliikelaitos leasing-vastuut Sopimus Vuokraaika kk vuokra vuokra erääntyvät erääntyvät Kuukausi- Kokonais- Lask. kk Maksettu Vuokraa jälj. Vuonna 2015 V nro Vuokralleantaja Vuokrauskohde Vuokra-aika Canon (Danske Finance) Monitoimikone C , , , ,00 0, Tukirahoitus Postimaksukone PB DM160i , , , ,00 715, , Canon (Danske Finance) Monitoimikone C2020i , , ,32 614,04 460,53 0, Mercedes-Benz MB Vito E-Cell , , , , , ,90 Arctic Machine (Sampo rahoitus Lumenkuormaaja , , , , , ,44 Arctic Machine (Sampo rahoitus Lumenkuormaaja , , , , ,48 0,00 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , ,82 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , ,82 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , , Pohjola Pankki Oyj* Doosan Dx 180 HLC kaivinkone ja porausyksikkö , , , , ,32 0, Tukirahoitus (Geotrim Oy) Robottitakymetri + VRS palvelu , , , , , ,20 Kuntarahoitus Oyj Latukone 2 kpl , , , , , ,72 Kuntarahoitus Oyj Kuorma-auto , , , , , ,68 Kuntarahoitus Oyj Kuorma-auto , , , , , , Canon (Danske Finance) Monitoimilaite IR-ADV C5030i (s , ,00 0 0, , , , , , , , , ,12

20 20 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos PYSYVÄT VASTAAVAT / AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (liitetieto 21.) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Tieto- Muut Muut Aineettomat Maa - ja Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineell. Enn.maksut Aineelliset ja aineelliset liikenne- aineettom. pitkävaik. hyödykk. yht. vesialueet rakenteet kalusto hyödykkeet ja keskener. hyödykkeet hyödykkeet ohjelmat oikeudet menot hankinnat yht. yhteensä Poistamaton hankintameno ,00 0,00 0,00 0, , , ,38 0, , , ,01 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , , ,12 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,54 883,78 0, , ,32 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto 0,00 0, ,64 535, ,46 0,00 0, , ,69 Poistamaton hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, , ,12 Arvonkorotukset Arvonkorotusten muutokset 0 0 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, , ,12

21 21 TILINPÄÄTÖS Käytetyt kirjanpitokirjat ja niiden säilytys Kuntatekniikkaliikelaitoksen kirjanpito on osa koko kaupungin kirjanpitoa. Kirjanpitoasiakirjat ja niiden säilytys on sama kuin peruskaupungilla kts. Kuopion kaupungin tilinpäätös. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kuntatekniikkaliikelaitoksen erillistilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkistettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Tilikauden tulos esitetään lisättäväksi omaan pääomaan. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Ilkka Raninen Eeva Happonen Tuulikki Heikkinen Mari Huohvanainen Pasi Lepistö Kari Maaranen Taneli Vartiainen Seppo Hiekkala Kuntatekniikkaliikelaitoksen toimitusjohtaja Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. Kuopiossa BDO Audiator Oy JHTT yhteisö

22 22 HENKILÖSTÖ Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen vakituisen henkilöstön määrää oli 201 henkilöä ja määräaikaisia oli 21. Naisiaa vakinaisesta henkilöstöstä oli 30 ja miehiä 171. Vuoden 2013 lopussa vakinaisen henkilöstön määrä oli 212 Työllistettyjä vuoden vaihteessa oli 6 henkilöä ja yksi työllisyysmäärärahoin palkattu oppisopimusopiskelija. Koko vuoden aikana työllistettyjä oli yhteensä 50 henkilöä sekä yksi työllisyysmäärärahoin palkattu oppisopimusopiskelija. Kuntatekniikkaliikelaitoksen tehty työaika oli vuonna ,19 henkilötyövuotta ja vuonna ,06 henkilötyövuotta. Tehdyn T työajan muutos on -6,63 %. Säännöllinen työaika oli vuonna , 60 htv ja vuonna 2014 vastaava luku oli 229,27 htv. Osa-aikaeläkeläisiää oli vuoden 2013 lopussa 16 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 17 henkilöä, osa-aikaeläkkeellä yksi ja yksi henkilö osa-aikaisella sairauslomalla. yhden henkilön osatyökyvyttömyyseläke on määräaikainen.vuonna 2014 osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi yksi henkilö. Osa- aikaeläkeläiset tekevät pääosin 50 % täydestä työajasta.. Kesäaikana Kuntatekniikkaliikelaitoksessa työskenteli vuonna koululaista / opiskelijaa, joiden työsuhteet kestivät 1-3 kk. k Vuonna 2014 koululaisia ja opiskelijoita työskenteli 54 henkilöä Vakinaisenhenkilöstönmäärä Yleinenn johto 47 Rakentaminenn 29 Sähkö Kunnossapito 10 Tutkimus- ja mittauspalvelut Miehiä Naisia

23 Henkilöstön rakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on kasvanut vuoden 2011 lopusta. Vuoden 2011 lopussa se oli 49 vuotta 3 kk ja vuoden 2014 lopussa 500 vuotta 1 kuukautta. Suurin ikäryhmä on vuotiaat, joita oli 50 henkilöä. Henkilöstön ikä 1 ärakenne vuotiaatt vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat yli 64-vuotiaat Henkilöstö työtehtävittäin Vakituisesta henkilöstöstä hallintohenkilöstöä on yhteensä 13 henkilöä (toimitusjohtaja, päälliköt, toimistohenkilöstö). Vastaava luku vuonna 2013 oli 12 henkilöä. Teknistä henkilöstöä oli 33 henkilöä (työnjohto, rakennusmestari, varastohenkilöstö). Vastaava luku vuonna 2013 oli 39. Loput 155 henkilöä ovat ammattihenkilöstöä, vuonna 2013 vastaava luku oli 161. Poissaolot Poissaolojen määrää oli vuonna ,47 htv ja vuonna ,01 htv. Luvut sisältävät sekä palkalliset että palkattomat poissaolot. p Palkat ja muut henkilöstömenot Palkatt Henkilöstösivukulut Eläkekulut Saadutt korvauksett Yhteensä hiekka , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,,45

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 6.5.2014 asianumero 3 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2013 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 10.3.2014 asianumero 3 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2013 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot