LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan asianumero 4. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 4.3.2015 asianumero 4. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan asianumero 4 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014

2

3 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 4 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Suoritteet/mittarit 11 Talousarvion tuloslaskemaosan toteumavertailu 12 Talousarvion investointiosan toteumavertailu 13 Talousarvion rahoituslaskelman toteumavertailu 14 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 15 Tilinpäätöksen hyväksyminen 21 Tilinpäätökseen liittyvät muut liitteet: Henkilöstötilinpäätös

4 4 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen neljäs toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Kuntatekniikka laatii erillisen tilinpäätöksen, joka yhdistetään kaupungin tilinpäätökseen. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun. Tilinpäätöksen valmistelusta on vastannut Kuntatekniikan talous- ja henkilöstöpäällikkö. Merkittävin toiminnallinen muutos on toimintojen keskittäminen Varikkokadulle uuteen päätoimipaikkaan. Tilojen muutostyöt valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Pääosa muutosta tapahtuu v alussa, jolloin meiltä vapautuu entiset tukikohdat luovutimme tasearvolla Haapaniemen teollisuus-/toimistokiinteistön Kuopion Energia liikelaitokselle. Vuoden loppuun mennessä tyhjensimme Torikadun, Mäkikadun ja Porkkanakadun kiinteistöt ja alkuvuoden 2015 aikana tyhjennämme Siilokadun, Kelloniemen ja Savisaaren kiinteistöt. Näkyvin muutos vuoden aikana oli brändin luominen. Uudella brändillä pystymme entistä paremmin olemaan ylpeitä tekemästämme työstä. Vuoden aikana teimme laatujärjestelmän kuntoon ja se sertifioidaan v alussa. 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2014 aikana siirryttiin organisaatioon, jossa on kolme tuotantoyksikköä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon yksikkö. Tavoitteena on varata tuotantoyksiköiden resurssit vain tuotannon tekemiseen. Talous- ja henkilöstöhallinto tukee ja ohjaa tuotantoyksiköitä. Kehittäminen ja erilliset projektit resursoidaan tarpeen mukaan. 1.3 Taloudellinen kehitys Liikevaihto oli 25,9 M. Liikevaihtoon on laskettu vain ulkoiset tulot. Suurimmat tilaajat olivat kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Kuopion vesi liikelaitos, Kuopion Energia liikelaitos, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja Tilakeskus. Vuoden 2014 toteutunut liikevaihto oli 25,89 M ja muut tuotot 0,32 M. Yhteensä tulot olivat 26,21 M. Palvelujen ostot olivat 7,6 M, henkilöstökulut 9,9 M, materiaaliostot 6,1 M ja muut kulut 1,5 M. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 0,87 M ja kaupungille maksettiin korvausta peruspääomasta Tilikauden tavoitteena oli saavuttaa euron ylijäämäinen tulos. Toteutunut tulos oli ,51 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2014 investointimenot olivat 0,76 M. Käytöstä poistettujen autojen ja koneiden sekä kiinteistöjen myyntitulot olivat 0,41 M.

5 5 1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 1.5 Henkilöstö Tavoitteena tulevaisuuden suhteen on riittävän taloudellisen liikkumavaran saavuttaminen. Johtokunta on asettanut tavoitteeksi vuosittaisen 1,5%:n ylijäämätavoitteen. Tällä pystytään kattamaan edellisten vuosien alijäämää sekä saamme resursseja toiminnan kehittämiseen. Haasteena on kuitenkin, ettei tilaajien investointihankkeista ei saa syntyä sisäistä katetta ja tilaajien käyttötaloushankkeista on erittäin vaikea saavuttaa hyvää taloudellista tulosta mm sääriskin vuoksi. Vuosittaiset volyymivaihtelut voivat olla suuria tilaajien kilpailutusten takia ja niihin on vaikea reagoida liikelaitosmallissa. Tavoitteena tulisi edelleen olla saada muitakin tilaajia kuin Kuopion kaupunki. Kuntatekniikan vakituisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 201 henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä oli 19, jotka tekevät pääosin 50 % täydestä työajasta. Vuoden 2014 aikana eläkkeelle jäi 9 henkilöä. Vuosina henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa 87 henkilöä. Raskaan fyysisen työn vuoksi eläkepoistuma tulee todennäköisesti olemaan vielä nopeampaa. Vuoden 2014 aikana tapahtui 39 työtapaturmaa ja 4 työmatkatapaturmaa, joista aiheutui 0,7 henkilötyövuoden poissaolot. Tulevina vuosina joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että eläköityvän ammattihenkilöstön tilalle palkataan hyvissä ajoin oppimaan uutta pätevöityvää henkilöstöä 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuntatekniikan merkittävimpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurimpia ovat mahdolliset liikevaihdon suuret vaihtelut ja avainhenkilöiden rekrytointi. Merkittävimmät vahinkoriskit ovat rakentamisessa, sähköyksikössä ja liikenneväylien kunnossapidossa. Toiminnasta voi aiheutua merkittäviä aineellisia vahinkoja, korvausvaatimuksia henkilövahingoista sekä toiminnan keskeytyksiä. Taloudelliset riskit ovat hyvin hallinnassa vakuutusten kautta. Uusimpana on otettu louhintavakuutus sekä olemme mukana kaupungin kilpailuttamassa julkisyhteisön varallisuusvakuutuksessa. 1.7 Ympäristötekijät Ympäristöä on huomioitu Kuntatekniikan auto- ja konekaluston hankinnassa laatupisteytyksenä. Pyrimme myös myötävaikuttamaan, että tilaajalla olisi kaikki tieto suunnitella läjitysalueita ja välivarastopaikkoja mahdollisimman kustannustehokkaasti lähelle rakentamista.

6 6 2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, tavoitteet saavuttavaa päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja että omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on liikelaitoksen johdon tekemää varmistamistyötä. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai oikeusseuraamus, ei ole tapahtunut. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteisen toteutuminen sekä varojen käyttö Talousarvion toteutumisesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu johtokunnalle kuukauden välein, osavuosikatsauksessa neljän kuukauden välein ja toimintakertomuksessa kerran vuodessa. Tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kuntatekniikka maksoi kaupungille korvausta peruspääomasta euroa. Varojen käytön valvontaa on tehty sisäisen valvonnan suunnitelman mukaisesti ja esille ei ole tullut puutteita tai väärinkäsityksiä. Riskienhallinnan järjestäminen Liikelaitoksen merkittävämpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurin on riittävän sopimuskannan saaminen. Liikelaitoksen ei ole mahdollista sopeutua suuriin volyymivaihteluihin. Vahinkoriskit ovat merkittäviä, koska liikelaitoksen tavoitellessa 0-tulosta riskinsietokykyä ei ole. Vakuutukset ovat kunnossa, mutta ne eivät kata omalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja. Tilikauden aikana on liikelaitoksen toiminnassa toteutunut/ maksettu kolme taloudellisesti merkittävää vahinkoa. Työkone rikkoi Pyörön koulun seinää v. -13 aikana ja viimeiset korjaukset maksettiin tilikauden aikana. Samoin maksettiin v. -12 tapahtunut liukastuminen. Kunnossapidossa tapahtui merkittävä taloudellinen vahinko kaapelin katketessa ojien kunnostuksessa. Yhteensä näistä maksettiin tilikauden aikana n euroa korvauksia, joista osa saadaan vakuutuksista takaisin. Omaisuuden hankinta tai luovuttaminen Tilikauden aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Sopimustoiminta

7 7 Johdolla ei ole tiedossa sopimuksista aiheutuvia mahdollisesti negatiivisia seurauksia toiminnalle. Oma arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Itsearviointinaan liikelaitoksen johto katsoo, että sisäinen valvonta on pääasiassa tyydyttävällä tasolla. Eniten parantamista ja kehittämistä vaativat seuraavat asiat: 1. talouden ja toiminnan seurannan parantaminen yhdessä tukipalvelujen tuottajien kanssa 2. toimintajärjestelmän kehittäminen 3. riskienhallintasuunnitelma. 3. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä on ,51. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta esittää sen siirtämistä taseen Oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli- ja alijäämä.

8 8 Kuntatekniikkaliikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , ,08 Tuet ja avustukset , , , ,01 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,90 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,58 Palvelujen ostot , ,16 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,48 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,09 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,08 Muut henkilösivukulut , ,39 Henkilöstökulut yhteensä , ,56 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,70 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut , ,32 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -759,59-607,92 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,24 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,92 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,92 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,92 Tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,04 % -10,32 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 15,04 % -10,32 % Voitto, % 0,24 % -2,14 %

9 9 Kuntatekniikkaliikelaitos TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 0, ,18 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 439, ,45 Koneet ja kalusto , ,38 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,01 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,59 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset , ,13 Siirtosaamiset , , , ,37 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,76 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,47 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,37 Lyhytaikainen Ostovelat , ,26 Korottomat velat kunnalta , ,35 Siirtovelat , , , ,60 Vieras pääoma yhteensä , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 45,41 40,24 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 10,25 11,90 Kertynyt ylijäämä (alijäämä),

10 10 Kuntatekniikkaliikelaitos RAHOITUSLASKELMA Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut , ,24 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,67 Investointien rahavirta Investointimenot , ,99 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,08 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,41 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset , ,02 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 1 443, ,58 Saamisten muutos kunnalta 0, ,80 Saamisten muutos muilta , ,21 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,35 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,43 Rahoituksen rahavirta , ,41 Rahavarojen muutos , ,02 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 Tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 121,75 % 47,75 %

11 11 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN SUORITTEET / MITTARIT 2014 SUORITE / MITTARI YKSIKKÖ Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Kadunrakentaminen km 4,84 2,40 2,40 Katujen saneeraus km 0 0,00 0,90 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapito km Puistojen yl. Alueiden kunnossa- ja puhtaanapito ha Kadunrakentaminen - pääkadut /km kokoojakadut /km tonttikadut /km Katujen saneeraus /km Viher- ja liikuntapaikkarakentaminen /ha Kadunhoito - ajoradat 1 luokka /km ajoradat 2 luokka /km ajoradat 3 luokka /km kevyenliikenteenväylät 1 luokka /km kevyenliikenteenväylät 2 luokka /km keskustan jk:n talvihoito 1 luokka ISS Palvelut Oy /km Yleisten alueiden hoito /ha Henkilöstö - koulutuspäivät pv/hlö 2,56 2,5 1,3 Liikevaihto /hlö Toimintakate / liikevaihto % 5,0 2,0 4,6 Tilikauden yli/alijäämä / liikevaihto % 1,24-2,14 0,24 Pääoman tuotto % 1,97-10,20 15,04 Mittareiden ulkopuolelle jäävät kävelykeskustan, meluseinän ja vesihuollon rakentaminen.

12 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS 12 TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä tuloslaskelmasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Liikevaihto ,00 0, , , ,21 Liiketoiminnan muut tuotot ,00 0, , , ,90 Tuet ja avustukset kunnalta ,00 0, , , , ,00 0, , , ,51 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,00 0, , , ,05 Varastojen lisäys (+) tai vähennys 0,00 0,00 0, , ,21 Palvelujen ostot ,00 0, , , ,66 Materiaalit ja palvelut yhteensä ,00 0, , , ,50 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 0, , , ,76 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut ,00 0, , , ,13 Muut henkilösivukulut ,00 0, , , ,92 Henkilöstökulut yhteensä ,00 0, , , ,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,00 0, , , ,69 Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,00 0, , , ,69 Liiketoiminnan muut kulut ,00 0, , , ,92 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,00 0, , , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetutu korkokulut 0,00 0,00 0, , ,83 Muille maksetut korkokulut 0,00 0,00 0,00-759,59 759,59 Korvaus peruspääomasta kunnalle ,00 0, , ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,00 0, , , ,42 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,00 0, , , ,51 Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,00 0, , , ,51 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,00 0, , , ,51

13 13 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä investointiosasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Hanke / Hankeryhmä 1 Tulot , , ,98 Menot , , ,12 Netto , , ,86

14 14 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä rahoituslaskelmasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toiminnan ja investointien rahavirta Liikeylijäämä ( alijäämä) ,00 0, , , ,93 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0, , , ,69 Rahoitustuotot ja kulut ,00 0, , , ,42 Tulorahoituksen korjauserät 20000,00 0, , , , ,00 0, , , ,46 Investointien rahavirta Investointimenot ,00 0, , , ,12 Pysyvien vastaavien luovutustulot 20000,00 0, , , , ,00 0, , , ,86 Toiminnan ja investointien rahavirta ,00 0, , , ,40 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0, ,94 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0, ,21 0,00 Saamisten muutos muilta 0,00 0,00 0, ,41 0,00 Korottomien velkojen muutos kunnalta 0,00 0,00 0, ,18 0,00 Korottomien velkojen muutos muilta 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 Rahoituksen rahavirta 0,00 0,00 0, ,40 0,00 Rahavarojen muutos ,00 0, ,00 0, ,00

15 15 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuudesta materiaalikeskuksen- ja Nilsiän varastot sekä sähkötarvikevarasto on arvostettu ostohintaan. Savisaaren ja Puutossalmen taimistot on inventoitu ja ryhmitelty koon mukaan ja arvo määritelty sen mukaan. Näin saadusta varaston arvosta on vähennetty 10 prosenttia varastohävikin, esim. talvivaurioiden vuoksi. Liikevaihto Liikevaihtoon luettavat myyntitulot ovat palvelujen myyntituotot, tuote- ja tarvikemyyntitulot, suunnitteluja mittaustoiminnan maksutuotot, koneiden, laitteiden ja kaluston vuokratuotot sekä muut liiketoiminnan tuotot. V tuloslaskelman vertailutiedoissa on esitetty vain ulkoiset erät. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakaantuminen TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Palvelujen myyntituotot Tuote- ja tarvikemyyntitulot Muut liiketoiminnan tuotot Suunnit- ja mittaustoim.maksu Tutkimus- ja mittausmaksutuotot Rakenn/muiden huon. vuokratuotot Koneiden ja laitteiden vuokratuotot Kalusto- ja välinevuokratuotot Liikevaihto yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Jätteenkuljetus ja käsittelymaksut Oppisopimuskoulutuskorvaus Muut myyntituotot Muut yhdyskuntapalvelumaksutuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vakuutuskorvaukset Muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä Tuet ja avustukset TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Työllistämistuki Eu-tuki/valtion kautta Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta Kelan korvaus työterveyshuollosta Tuet ja avustukset yhteensä

16 16 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei sisälly tilinpäätökseen. Aineellinen hyödyke Menetelmä Poisto-% Kiinteät laitteet ja rakenteet menojäännöspoisto 18 % Koneet ja kalusto - kuljetusvälineet, raskas kalusto tasapoisto 10 v - kuljetusvälineet, kevyt kalusto tasapoisto 5 v - liikkuvat työkoneet, raskaat tasapoisto 10 v - liikkuvat työkoneet, kevyet tasapoisto 5 v - muut raskaat koneet tasapoisto 10 v - muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 30 % Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Käyttöomaisuuden myyntivoitot TA 2014 TP 2014 TP Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Katso erillinen liite sivu 20 Pysyvät vastaavat Lyhytaik. saamiset kunnalta 0 0 Muut saamiset (alv-saamiset) Ostopalvelujen ennakkotili 0 0 Muut siirtosaamiset, lyhytaikaiset Yhteensä Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Peruspääoma Ed. tilikausien ylijäämä Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset Tilikauden ylijäämä Yhteensä Korjattu virheellinen v lomapalkkavelkakirjaus 83415,94 pois siirtoveloista. Vieras pääoma / lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Muut velat Yhteensä , Siirtovelat Lomapalkkavaraus Lomapalkkavelka Yhteensä

17 17 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Kuntatekniikkaliikelaitos on solminut 10 vuoden vuokrasopimuksen L-House Oy:n kanssa Varikkokatu 2 päätoimipaikasta. Vuokran määrä on 64422,96 eur/kk, ,32 eur/vuosi. Vuokravastuun jäljellä oleva aika on 9 v 10 kk saakka. Vastuun jäljellä oleva määrä on yhteensä ,28 euroa. Leasingvastuut erillinen liite sivu 19 Liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovia eriä olivat: Peruspääoman korko Talousarvion toteutuminen (sitovuus johtokunta) Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot Yli- / alijäämä Investoinnit Kuntatekniikkaliikelaitoksen investointeihin oli varattu talousarviossa 0,69 milj. euroa ja tuloihin euroa Investointimenot 2014 Autot ja konekalusto Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat Varaston vuokrakalusto Varikkokatu kalusteet Konepajan irtaimisto Yhteensä Siirretty keskeneräisistä hankinnoista euroa käyttötalousmenoksi. Investointitulot Käytöstä poistetut autot ja koneet Varastorakennukset, Haapaniemi Yhteensä Autojen ja konekaluston investointimenot sisältävät mm. henkilö- ja pakettiautojen, työkoneiden ja kuorma-autojen lisälaitteiden, moottorikelkkojen ja muun kaluston hankintamenot. Materiaalikeskuksen vuokrakaluston investointimenot sisältävät mm. takymetrien ja työmaakoppien hankintamenot. v Kuopion Energia liikelaitoksesta siirtyneet Haapaniemen varastorakennukset ovat siirtyneet tasearvolla takaisin Kuopion Energia Liikelaitokselle Henkilöstöä koskevat liitetiedot TA Tilikauden palkat Jaksotetut palkat Sairaus/tapaturmapäivärahat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä

18 18 Henkilöstökuluihin liittyvät varaukset Lomapalkkavaraus Varauksen muutos

19 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS 19 Kuntatekniikkaliikelaitos leasing-vastuut Sopimus Vuokraaika kk vuokra vuokra erääntyvät erääntyvät Kuukausi- Kokonais- Lask. kk Maksettu Vuokraa jälj. Vuonna 2015 V nro Vuokralleantaja Vuokrauskohde Vuokra-aika Canon (Danske Finance) Monitoimikone C , , , ,00 0, Tukirahoitus Postimaksukone PB DM160i , , , ,00 715, , Canon (Danske Finance) Monitoimikone C2020i , , ,32 614,04 460,53 0, Mercedes-Benz MB Vito E-Cell , , , , , ,90 Arctic Machine (Sampo rahoitus Lumenkuormaaja , , , , , ,44 Arctic Machine (Sampo rahoitus Lumenkuormaaja , , , , ,48 0,00 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , ,82 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , ,82 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , , Pohjola Pankki Oyj* Doosan Dx 180 HLC kaivinkone ja porausyksikkö , , , , ,32 0, Tukirahoitus (Geotrim Oy) Robottitakymetri + VRS palvelu , , , , , ,20 Kuntarahoitus Oyj Latukone 2 kpl , , , , , ,72 Kuntarahoitus Oyj Kuorma-auto , , , , , ,68 Kuntarahoitus Oyj Kuorma-auto , , , , , , Canon (Danske Finance) Monitoimilaite IR-ADV C5030i (s , ,00 0 0, , , , , , , , , ,12

20 20 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos PYSYVÄT VASTAAVAT / AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (liitetieto 21.) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Tieto- Muut Muut Aineettomat Maa - ja Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineell. Enn.maksut Aineelliset ja aineelliset liikenne- aineettom. pitkävaik. hyödykk. yht. vesialueet rakenteet kalusto hyödykkeet ja keskener. hyödykkeet hyödykkeet ohjelmat oikeudet menot hankinnat yht. yhteensä Poistamaton hankintameno ,00 0,00 0,00 0, , , ,38 0, , , ,01 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , , ,12 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,54 883,78 0, , ,32 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto 0,00 0, ,64 535, ,46 0,00 0, , ,69 Poistamaton hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, , ,12 Arvonkorotukset Arvonkorotusten muutokset 0 0 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, , ,12

21 21 TILINPÄÄTÖS Käytetyt kirjanpitokirjat ja niiden säilytys Kuntatekniikkaliikelaitoksen kirjanpito on osa koko kaupungin kirjanpitoa. Kirjanpitoasiakirjat ja niiden säilytys on sama kuin peruskaupungilla kts. Kuopion kaupungin tilinpäätös. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kuntatekniikkaliikelaitoksen erillistilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkistettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Tilikauden tulos esitetään lisättäväksi omaan pääomaan. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Ilkka Raninen Eeva Happonen Tuulikki Heikkinen Mari Huohvanainen Pasi Lepistö Kari Maaranen Taneli Vartiainen Seppo Hiekkala Kuntatekniikkaliikelaitoksen toimitusjohtaja Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. Kuopiossa BDO Audiator Oy JHTT yhteisö

22 22 HENKILÖSTÖ Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen vakituisen henkilöstön määrää oli 201 henkilöä ja määräaikaisia oli 21. Naisiaa vakinaisesta henkilöstöstä oli 30 ja miehiä 171. Vuoden 2013 lopussa vakinaisen henkilöstön määrä oli 212 Työllistettyjä vuoden vaihteessa oli 6 henkilöä ja yksi työllisyysmäärärahoin palkattu oppisopimusopiskelija. Koko vuoden aikana työllistettyjä oli yhteensä 50 henkilöä sekä yksi työllisyysmäärärahoin palkattu oppisopimusopiskelija. Kuntatekniikkaliikelaitoksen tehty työaika oli vuonna ,19 henkilötyövuotta ja vuonna ,06 henkilötyövuotta. Tehdyn T työajan muutos on -6,63 %. Säännöllinen työaika oli vuonna , 60 htv ja vuonna 2014 vastaava luku oli 229,27 htv. Osa-aikaeläkeläisiää oli vuoden 2013 lopussa 16 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 17 henkilöä, osa-aikaeläkkeellä yksi ja yksi henkilö osa-aikaisella sairauslomalla. yhden henkilön osatyökyvyttömyyseläke on määräaikainen.vuonna 2014 osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi yksi henkilö. Osa- aikaeläkeläiset tekevät pääosin 50 % täydestä työajasta.. Kesäaikana Kuntatekniikkaliikelaitoksessa työskenteli vuonna koululaista / opiskelijaa, joiden työsuhteet kestivät 1-3 kk. k Vuonna 2014 koululaisia ja opiskelijoita työskenteli 54 henkilöä Vakinaisenhenkilöstönmäärä Yleinenn johto 47 Rakentaminenn 29 Sähkö Kunnossapito 10 Tutkimus- ja mittauspalvelut Miehiä Naisia

23 Henkilöstön rakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on kasvanut vuoden 2011 lopusta. Vuoden 2011 lopussa se oli 49 vuotta 3 kk ja vuoden 2014 lopussa 500 vuotta 1 kuukautta. Suurin ikäryhmä on vuotiaat, joita oli 50 henkilöä. Henkilöstön ikä 1 ärakenne vuotiaatt vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat yli 64-vuotiaat Henkilöstö työtehtävittäin Vakituisesta henkilöstöstä hallintohenkilöstöä on yhteensä 13 henkilöä (toimitusjohtaja, päälliköt, toimistohenkilöstö). Vastaava luku vuonna 2013 oli 12 henkilöä. Teknistä henkilöstöä oli 33 henkilöä (työnjohto, rakennusmestari, varastohenkilöstö). Vastaava luku vuonna 2013 oli 39. Loput 155 henkilöä ovat ammattihenkilöstöä, vuonna 2013 vastaava luku oli 161. Poissaolot Poissaolojen määrää oli vuonna ,47 htv ja vuonna ,01 htv. Luvut sisältävät sekä palkalliset että palkattomat poissaolot. p Palkat ja muut henkilöstömenot Palkatt Henkilöstösivukulut Eläkekulut Saadutt korvauksett Yhteensä hiekka , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,,45

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2015

LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2015 LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 15.3.2015 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2015 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot