LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan asianumero 4. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 4.3.2015 asianumero 4. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan asianumero 4 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014

2

3 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 4 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Suoritteet/mittarit 11 Talousarvion tuloslaskemaosan toteumavertailu 12 Talousarvion investointiosan toteumavertailu 13 Talousarvion rahoituslaskelman toteumavertailu 14 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 15 Tilinpäätöksen hyväksyminen 21 Tilinpäätökseen liittyvät muut liitteet: Henkilöstötilinpäätös

4 4 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen neljäs toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Kuntatekniikka laatii erillisen tilinpäätöksen, joka yhdistetään kaupungin tilinpäätökseen. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun. Tilinpäätöksen valmistelusta on vastannut Kuntatekniikan talous- ja henkilöstöpäällikkö. Merkittävin toiminnallinen muutos on toimintojen keskittäminen Varikkokadulle uuteen päätoimipaikkaan. Tilojen muutostyöt valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Pääosa muutosta tapahtuu v alussa, jolloin meiltä vapautuu entiset tukikohdat luovutimme tasearvolla Haapaniemen teollisuus-/toimistokiinteistön Kuopion Energia liikelaitokselle. Vuoden loppuun mennessä tyhjensimme Torikadun, Mäkikadun ja Porkkanakadun kiinteistöt ja alkuvuoden 2015 aikana tyhjennämme Siilokadun, Kelloniemen ja Savisaaren kiinteistöt. Näkyvin muutos vuoden aikana oli brändin luominen. Uudella brändillä pystymme entistä paremmin olemaan ylpeitä tekemästämme työstä. Vuoden aikana teimme laatujärjestelmän kuntoon ja se sertifioidaan v alussa. 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2014 aikana siirryttiin organisaatioon, jossa on kolme tuotantoyksikköä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon yksikkö. Tavoitteena on varata tuotantoyksiköiden resurssit vain tuotannon tekemiseen. Talous- ja henkilöstöhallinto tukee ja ohjaa tuotantoyksiköitä. Kehittäminen ja erilliset projektit resursoidaan tarpeen mukaan. 1.3 Taloudellinen kehitys Liikevaihto oli 25,9 M. Liikevaihtoon on laskettu vain ulkoiset tulot. Suurimmat tilaajat olivat kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Kuopion vesi liikelaitos, Kuopion Energia liikelaitos, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja Tilakeskus. Vuoden 2014 toteutunut liikevaihto oli 25,89 M ja muut tuotot 0,32 M. Yhteensä tulot olivat 26,21 M. Palvelujen ostot olivat 7,6 M, henkilöstökulut 9,9 M, materiaaliostot 6,1 M ja muut kulut 1,5 M. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 0,87 M ja kaupungille maksettiin korvausta peruspääomasta Tilikauden tavoitteena oli saavuttaa euron ylijäämäinen tulos. Toteutunut tulos oli ,51 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2014 investointimenot olivat 0,76 M. Käytöstä poistettujen autojen ja koneiden sekä kiinteistöjen myyntitulot olivat 0,41 M.

5 5 1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 1.5 Henkilöstö Tavoitteena tulevaisuuden suhteen on riittävän taloudellisen liikkumavaran saavuttaminen. Johtokunta on asettanut tavoitteeksi vuosittaisen 1,5%:n ylijäämätavoitteen. Tällä pystytään kattamaan edellisten vuosien alijäämää sekä saamme resursseja toiminnan kehittämiseen. Haasteena on kuitenkin, ettei tilaajien investointihankkeista ei saa syntyä sisäistä katetta ja tilaajien käyttötaloushankkeista on erittäin vaikea saavuttaa hyvää taloudellista tulosta mm sääriskin vuoksi. Vuosittaiset volyymivaihtelut voivat olla suuria tilaajien kilpailutusten takia ja niihin on vaikea reagoida liikelaitosmallissa. Tavoitteena tulisi edelleen olla saada muitakin tilaajia kuin Kuopion kaupunki. Kuntatekniikan vakituisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 201 henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä oli 19, jotka tekevät pääosin 50 % täydestä työajasta. Vuoden 2014 aikana eläkkeelle jäi 9 henkilöä. Vuosina henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa 87 henkilöä. Raskaan fyysisen työn vuoksi eläkepoistuma tulee todennäköisesti olemaan vielä nopeampaa. Vuoden 2014 aikana tapahtui 39 työtapaturmaa ja 4 työmatkatapaturmaa, joista aiheutui 0,7 henkilötyövuoden poissaolot. Tulevina vuosina joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että eläköityvän ammattihenkilöstön tilalle palkataan hyvissä ajoin oppimaan uutta pätevöityvää henkilöstöä 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuntatekniikan merkittävimpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurimpia ovat mahdolliset liikevaihdon suuret vaihtelut ja avainhenkilöiden rekrytointi. Merkittävimmät vahinkoriskit ovat rakentamisessa, sähköyksikössä ja liikenneväylien kunnossapidossa. Toiminnasta voi aiheutua merkittäviä aineellisia vahinkoja, korvausvaatimuksia henkilövahingoista sekä toiminnan keskeytyksiä. Taloudelliset riskit ovat hyvin hallinnassa vakuutusten kautta. Uusimpana on otettu louhintavakuutus sekä olemme mukana kaupungin kilpailuttamassa julkisyhteisön varallisuusvakuutuksessa. 1.7 Ympäristötekijät Ympäristöä on huomioitu Kuntatekniikan auto- ja konekaluston hankinnassa laatupisteytyksenä. Pyrimme myös myötävaikuttamaan, että tilaajalla olisi kaikki tieto suunnitella läjitysalueita ja välivarastopaikkoja mahdollisimman kustannustehokkaasti lähelle rakentamista.

6 6 2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, tavoitteet saavuttavaa päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja että omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on liikelaitoksen johdon tekemää varmistamistyötä. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai oikeusseuraamus, ei ole tapahtunut. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteisen toteutuminen sekä varojen käyttö Talousarvion toteutumisesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu johtokunnalle kuukauden välein, osavuosikatsauksessa neljän kuukauden välein ja toimintakertomuksessa kerran vuodessa. Tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kuntatekniikka maksoi kaupungille korvausta peruspääomasta euroa. Varojen käytön valvontaa on tehty sisäisen valvonnan suunnitelman mukaisesti ja esille ei ole tullut puutteita tai väärinkäsityksiä. Riskienhallinnan järjestäminen Liikelaitoksen merkittävämpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurin on riittävän sopimuskannan saaminen. Liikelaitoksen ei ole mahdollista sopeutua suuriin volyymivaihteluihin. Vahinkoriskit ovat merkittäviä, koska liikelaitoksen tavoitellessa 0-tulosta riskinsietokykyä ei ole. Vakuutukset ovat kunnossa, mutta ne eivät kata omalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja. Tilikauden aikana on liikelaitoksen toiminnassa toteutunut/ maksettu kolme taloudellisesti merkittävää vahinkoa. Työkone rikkoi Pyörön koulun seinää v. -13 aikana ja viimeiset korjaukset maksettiin tilikauden aikana. Samoin maksettiin v. -12 tapahtunut liukastuminen. Kunnossapidossa tapahtui merkittävä taloudellinen vahinko kaapelin katketessa ojien kunnostuksessa. Yhteensä näistä maksettiin tilikauden aikana n euroa korvauksia, joista osa saadaan vakuutuksista takaisin. Omaisuuden hankinta tai luovuttaminen Tilikauden aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Sopimustoiminta

7 7 Johdolla ei ole tiedossa sopimuksista aiheutuvia mahdollisesti negatiivisia seurauksia toiminnalle. Oma arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Itsearviointinaan liikelaitoksen johto katsoo, että sisäinen valvonta on pääasiassa tyydyttävällä tasolla. Eniten parantamista ja kehittämistä vaativat seuraavat asiat: 1. talouden ja toiminnan seurannan parantaminen yhdessä tukipalvelujen tuottajien kanssa 2. toimintajärjestelmän kehittäminen 3. riskienhallintasuunnitelma. 3. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä on ,51. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta esittää sen siirtämistä taseen Oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli- ja alijäämä.

8 8 Kuntatekniikkaliikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , ,08 Tuet ja avustukset , , , ,01 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,90 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,58 Palvelujen ostot , ,16 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,48 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,09 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,08 Muut henkilösivukulut , ,39 Henkilöstökulut yhteensä , ,56 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,70 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut , ,32 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -759,59-607,92 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,24 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,92 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,92 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,92 Tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,04 % -10,32 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 15,04 % -10,32 % Voitto, % 0,24 % -2,14 %

9 9 Kuntatekniikkaliikelaitos TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 0, ,18 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 439, ,45 Koneet ja kalusto , ,38 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,01 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,59 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset , ,13 Siirtosaamiset , , , ,37 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,76 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,47 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,37 Lyhytaikainen Ostovelat , ,26 Korottomat velat kunnalta , ,35 Siirtovelat , , , ,60 Vieras pääoma yhteensä , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 45,41 40,24 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 10,25 11,90 Kertynyt ylijäämä (alijäämä),

10 10 Kuntatekniikkaliikelaitos RAHOITUSLASKELMA Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut , ,24 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,67 Investointien rahavirta Investointimenot , ,99 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,08 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,41 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset , ,02 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 1 443, ,58 Saamisten muutos kunnalta 0, ,80 Saamisten muutos muilta , ,21 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,35 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,43 Rahoituksen rahavirta , ,41 Rahavarojen muutos , ,02 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 Tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 121,75 % 47,75 %

11 11 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN SUORITTEET / MITTARIT 2014 SUORITE / MITTARI YKSIKKÖ Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Kadunrakentaminen km 4,84 2,40 2,40 Katujen saneeraus km 0 0,00 0,90 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapito km Puistojen yl. Alueiden kunnossa- ja puhtaanapito ha Kadunrakentaminen - pääkadut /km kokoojakadut /km tonttikadut /km Katujen saneeraus /km Viher- ja liikuntapaikkarakentaminen /ha Kadunhoito - ajoradat 1 luokka /km ajoradat 2 luokka /km ajoradat 3 luokka /km kevyenliikenteenväylät 1 luokka /km kevyenliikenteenväylät 2 luokka /km keskustan jk:n talvihoito 1 luokka ISS Palvelut Oy /km Yleisten alueiden hoito /ha Henkilöstö - koulutuspäivät pv/hlö 2,56 2,5 1,3 Liikevaihto /hlö Toimintakate / liikevaihto % 5,0 2,0 4,6 Tilikauden yli/alijäämä / liikevaihto % 1,24-2,14 0,24 Pääoman tuotto % 1,97-10,20 15,04 Mittareiden ulkopuolelle jäävät kävelykeskustan, meluseinän ja vesihuollon rakentaminen.

12 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS 12 TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä tuloslaskelmasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Liikevaihto ,00 0, , , ,21 Liiketoiminnan muut tuotot ,00 0, , , ,90 Tuet ja avustukset kunnalta ,00 0, , , , ,00 0, , , ,51 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,00 0, , , ,05 Varastojen lisäys (+) tai vähennys 0,00 0,00 0, , ,21 Palvelujen ostot ,00 0, , , ,66 Materiaalit ja palvelut yhteensä ,00 0, , , ,50 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 0, , , ,76 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut ,00 0, , , ,13 Muut henkilösivukulut ,00 0, , , ,92 Henkilöstökulut yhteensä ,00 0, , , ,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,00 0, , , ,69 Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,00 0, , , ,69 Liiketoiminnan muut kulut ,00 0, , , ,92 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,00 0, , , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetutu korkokulut 0,00 0,00 0, , ,83 Muille maksetut korkokulut 0,00 0,00 0,00-759,59 759,59 Korvaus peruspääomasta kunnalle ,00 0, , ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,00 0, , , ,42 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,00 0, , , ,51 Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,00 0, , , ,51 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,00 0, , , ,51

13 13 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä investointiosasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Hanke / Hankeryhmä 1 Tulot , , ,98 Menot , , ,12 Netto , , ,86

14 14 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä rahoituslaskelmasta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toiminnan ja investointien rahavirta Liikeylijäämä ( alijäämä) ,00 0, , , ,93 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0, , , ,69 Rahoitustuotot ja kulut ,00 0, , , ,42 Tulorahoituksen korjauserät 20000,00 0, , , , ,00 0, , , ,46 Investointien rahavirta Investointimenot ,00 0, , , ,12 Pysyvien vastaavien luovutustulot 20000,00 0, , , , ,00 0, , , ,86 Toiminnan ja investointien rahavirta ,00 0, , , ,40 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0, ,94 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0, ,21 0,00 Saamisten muutos muilta 0,00 0,00 0, ,41 0,00 Korottomien velkojen muutos kunnalta 0,00 0,00 0, ,18 0,00 Korottomien velkojen muutos muilta 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 Rahoituksen rahavirta 0,00 0,00 0, ,40 0,00 Rahavarojen muutos ,00 0, ,00 0, ,00

15 15 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuudesta materiaalikeskuksen- ja Nilsiän varastot sekä sähkötarvikevarasto on arvostettu ostohintaan. Savisaaren ja Puutossalmen taimistot on inventoitu ja ryhmitelty koon mukaan ja arvo määritelty sen mukaan. Näin saadusta varaston arvosta on vähennetty 10 prosenttia varastohävikin, esim. talvivaurioiden vuoksi. Liikevaihto Liikevaihtoon luettavat myyntitulot ovat palvelujen myyntituotot, tuote- ja tarvikemyyntitulot, suunnitteluja mittaustoiminnan maksutuotot, koneiden, laitteiden ja kaluston vuokratuotot sekä muut liiketoiminnan tuotot. V tuloslaskelman vertailutiedoissa on esitetty vain ulkoiset erät. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakaantuminen TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Palvelujen myyntituotot Tuote- ja tarvikemyyntitulot Muut liiketoiminnan tuotot Suunnit- ja mittaustoim.maksu Tutkimus- ja mittausmaksutuotot Rakenn/muiden huon. vuokratuotot Koneiden ja laitteiden vuokratuotot Kalusto- ja välinevuokratuotot Liikevaihto yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Jätteenkuljetus ja käsittelymaksut Oppisopimuskoulutuskorvaus Muut myyntituotot Muut yhdyskuntapalvelumaksutuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vakuutuskorvaukset Muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä Tuet ja avustukset TA 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2014 TP 2013 Yhteensä Sisäiset Ulkoiset Työllistämistuki Eu-tuki/valtion kautta Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta Kelan korvaus työterveyshuollosta Tuet ja avustukset yhteensä

16 16 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei sisälly tilinpäätökseen. Aineellinen hyödyke Menetelmä Poisto-% Kiinteät laitteet ja rakenteet menojäännöspoisto 18 % Koneet ja kalusto - kuljetusvälineet, raskas kalusto tasapoisto 10 v - kuljetusvälineet, kevyt kalusto tasapoisto 5 v - liikkuvat työkoneet, raskaat tasapoisto 10 v - liikkuvat työkoneet, kevyet tasapoisto 5 v - muut raskaat koneet tasapoisto 10 v - muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 30 % Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Käyttöomaisuuden myyntivoitot TA 2014 TP 2014 TP Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Katso erillinen liite sivu 20 Pysyvät vastaavat Lyhytaik. saamiset kunnalta 0 0 Muut saamiset (alv-saamiset) Ostopalvelujen ennakkotili 0 0 Muut siirtosaamiset, lyhytaikaiset Yhteensä Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Peruspääoma Ed. tilikausien ylijäämä Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset Tilikauden ylijäämä Yhteensä Korjattu virheellinen v lomapalkkavelkakirjaus 83415,94 pois siirtoveloista. Vieras pääoma / lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Muut velat Yhteensä , Siirtovelat Lomapalkkavaraus Lomapalkkavelka Yhteensä

17 17 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Kuntatekniikkaliikelaitos on solminut 10 vuoden vuokrasopimuksen L-House Oy:n kanssa Varikkokatu 2 päätoimipaikasta. Vuokran määrä on 64422,96 eur/kk, ,32 eur/vuosi. Vuokravastuun jäljellä oleva aika on 9 v 10 kk saakka. Vastuun jäljellä oleva määrä on yhteensä ,28 euroa. Leasingvastuut erillinen liite sivu 19 Liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovia eriä olivat: Peruspääoman korko Talousarvion toteutuminen (sitovuus johtokunta) Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot Yli- / alijäämä Investoinnit Kuntatekniikkaliikelaitoksen investointeihin oli varattu talousarviossa 0,69 milj. euroa ja tuloihin euroa Investointimenot 2014 Autot ja konekalusto Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat Varaston vuokrakalusto Varikkokatu kalusteet Konepajan irtaimisto Yhteensä Siirretty keskeneräisistä hankinnoista euroa käyttötalousmenoksi. Investointitulot Käytöstä poistetut autot ja koneet Varastorakennukset, Haapaniemi Yhteensä Autojen ja konekaluston investointimenot sisältävät mm. henkilö- ja pakettiautojen, työkoneiden ja kuorma-autojen lisälaitteiden, moottorikelkkojen ja muun kaluston hankintamenot. Materiaalikeskuksen vuokrakaluston investointimenot sisältävät mm. takymetrien ja työmaakoppien hankintamenot. v Kuopion Energia liikelaitoksesta siirtyneet Haapaniemen varastorakennukset ovat siirtyneet tasearvolla takaisin Kuopion Energia Liikelaitokselle Henkilöstöä koskevat liitetiedot TA Tilikauden palkat Jaksotetut palkat Sairaus/tapaturmapäivärahat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä

18 18 Henkilöstökuluihin liittyvät varaukset Lomapalkkavaraus Varauksen muutos

19 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS 19 Kuntatekniikkaliikelaitos leasing-vastuut Sopimus Vuokraaika kk vuokra vuokra erääntyvät erääntyvät Kuukausi- Kokonais- Lask. kk Maksettu Vuokraa jälj. Vuonna 2015 V nro Vuokralleantaja Vuokrauskohde Vuokra-aika Canon (Danske Finance) Monitoimikone C , , , ,00 0, Tukirahoitus Postimaksukone PB DM160i , , , ,00 715, , Canon (Danske Finance) Monitoimikone C2020i , , ,32 614,04 460,53 0, Mercedes-Benz MB Vito E-Cell , , , , , ,90 Arctic Machine (Sampo rahoitus Lumenkuormaaja , , , , , ,44 Arctic Machine (Sampo rahoitus Lumenkuormaaja , , , , ,48 0,00 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , ,82 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , ,82 Scania suomi oy Kuorma-auto , , , , , , Pohjola Pankki Oyj* Doosan Dx 180 HLC kaivinkone ja porausyksikkö , , , , ,32 0, Tukirahoitus (Geotrim Oy) Robottitakymetri + VRS palvelu , , , , , ,20 Kuntarahoitus Oyj Latukone 2 kpl , , , , , ,72 Kuntarahoitus Oyj Kuorma-auto , , , , , ,68 Kuntarahoitus Oyj Kuorma-auto , , , , , , Canon (Danske Finance) Monitoimilaite IR-ADV C5030i (s , ,00 0 0, , , , , , , , , ,12

20 20 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos PYSYVÄT VASTAAVAT / AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (liitetieto 21.) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Tieto- Muut Muut Aineettomat Maa - ja Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineell. Enn.maksut Aineelliset ja aineelliset liikenne- aineettom. pitkävaik. hyödykk. yht. vesialueet rakenteet kalusto hyödykkeet ja keskener. hyödykkeet hyödykkeet ohjelmat oikeudet menot hankinnat yht. yhteensä Poistamaton hankintameno ,00 0,00 0,00 0, , , ,38 0, , , ,01 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , , ,12 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,54 883,78 0, , ,32 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto 0,00 0, ,64 535, ,46 0,00 0, , ,69 Poistamaton hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, , ,12 Arvonkorotukset Arvonkorotusten muutokset 0 0 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, , ,12

21 21 TILINPÄÄTÖS Käytetyt kirjanpitokirjat ja niiden säilytys Kuntatekniikkaliikelaitoksen kirjanpito on osa koko kaupungin kirjanpitoa. Kirjanpitoasiakirjat ja niiden säilytys on sama kuin peruskaupungilla kts. Kuopion kaupungin tilinpäätös. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kuntatekniikkaliikelaitoksen erillistilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkistettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Tilikauden tulos esitetään lisättäväksi omaan pääomaan. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Ilkka Raninen Eeva Happonen Tuulikki Heikkinen Mari Huohvanainen Pasi Lepistö Kari Maaranen Taneli Vartiainen Seppo Hiekkala Kuntatekniikkaliikelaitoksen toimitusjohtaja Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. Kuopiossa BDO Audiator Oy JHTT yhteisö

22 22 HENKILÖSTÖ Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen vakituisen henkilöstön määrää oli 201 henkilöä ja määräaikaisia oli 21. Naisiaa vakinaisesta henkilöstöstä oli 30 ja miehiä 171. Vuoden 2013 lopussa vakinaisen henkilöstön määrä oli 212 Työllistettyjä vuoden vaihteessa oli 6 henkilöä ja yksi työllisyysmäärärahoin palkattu oppisopimusopiskelija. Koko vuoden aikana työllistettyjä oli yhteensä 50 henkilöä sekä yksi työllisyysmäärärahoin palkattu oppisopimusopiskelija. Kuntatekniikkaliikelaitoksen tehty työaika oli vuonna ,19 henkilötyövuotta ja vuonna ,06 henkilötyövuotta. Tehdyn T työajan muutos on -6,63 %. Säännöllinen työaika oli vuonna , 60 htv ja vuonna 2014 vastaava luku oli 229,27 htv. Osa-aikaeläkeläisiää oli vuoden 2013 lopussa 16 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 17 henkilöä, osa-aikaeläkkeellä yksi ja yksi henkilö osa-aikaisella sairauslomalla. yhden henkilön osatyökyvyttömyyseläke on määräaikainen.vuonna 2014 osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi yksi henkilö. Osa- aikaeläkeläiset tekevät pääosin 50 % täydestä työajasta.. Kesäaikana Kuntatekniikkaliikelaitoksessa työskenteli vuonna koululaista / opiskelijaa, joiden työsuhteet kestivät 1-3 kk. k Vuonna 2014 koululaisia ja opiskelijoita työskenteli 54 henkilöä Vakinaisenhenkilöstönmäärä Yleinenn johto 47 Rakentaminenn 29 Sähkö Kunnossapito 10 Tutkimus- ja mittauspalvelut Miehiä Naisia

23 Henkilöstön rakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on kasvanut vuoden 2011 lopusta. Vuoden 2011 lopussa se oli 49 vuotta 3 kk ja vuoden 2014 lopussa 500 vuotta 1 kuukautta. Suurin ikäryhmä on vuotiaat, joita oli 50 henkilöä. Henkilöstön ikä 1 ärakenne vuotiaatt vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat vuotia aat yli 64-vuotiaat Henkilöstö työtehtävittäin Vakituisesta henkilöstöstä hallintohenkilöstöä on yhteensä 13 henkilöä (toimitusjohtaja, päälliköt, toimistohenkilöstö). Vastaava luku vuonna 2013 oli 12 henkilöä. Teknistä henkilöstöä oli 33 henkilöä (työnjohto, rakennusmestari, varastohenkilöstö). Vastaava luku vuonna 2013 oli 39. Loput 155 henkilöä ovat ammattihenkilöstöä, vuonna 2013 vastaava luku oli 161. Poissaolot Poissaolojen määrää oli vuonna ,47 htv ja vuonna ,01 htv. Luvut sisältävät sekä palkalliset että palkattomat poissaolot. p Palkat ja muut henkilöstömenot Palkatt Henkilöstösivukulut Eläkekulut Saadutt korvauksett Yhteensä hiekka , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,,45

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 6.5.2014 asianumero 3 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2013 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 10.3.2014 asianumero 3 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2013 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2015

LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2015 LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 15.3.2015 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2015 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot