HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

2 TURUN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Henkilöstökertomus antaa kokonaiskuvan yliopiston henkilöstöstä sekä henkilöstö voimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Turun yliopistossa on laadittu henkilöstökertomus vuosittain keväästä 2008 lukien. Aikaisempien vuosien tiedot ovat sisältyneet yliopiston vuosikertomukseen. TOIMITUSKUNTA: Henkilöstöjohtaja Tom Riski Henkilöstöasiantuntija Satu Heino (toimittaja) Henkilöstöasiantuntija Kirsi Raukola Henkilöstösuunnittelija Mika Palasto Henkilöstön kehittämispäällikkö Ismo Saario Henkilöstösuunnittelija Johanna Mäkinen Työsuojelupäällikkö Satu Alanko Taloussuunnittelija Jere Nurmela ULKOASU JA TAITTO: Julkaisusihteeri Mirja Sarlin SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Muutokset organisaatiossa Henkilötyövuodet vuonna Henkilöstön rakenne Palkkakustannukset ja keskipalkat HENKILÖSTÖN TERVEYS JA HYVINVOINTI Sairauspoissaolot Työtapaturmat Kuntoutus Työsuojelu KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUONNA Henkilöstön kehittäminen Arvostusta ja tukea tutkijoille ja Nuoret tutkijat -hankkeet Henkilöstöhallinnon prosessien sähköistäminen ja tietojärjestelmien kehitystehtäviin osallistuminen erekry-järjestelmän käyttöönotto Poissaolojen sähköinen käsittely Henkilöstösuunnitelmat, yksikköjen vuosisuunnittelu ja haettavana olleet tehtävät Kansainvälistymiseen liittyvät kehittämistehtävät Hallinnon rakenteiden kehittäminen Muut kehittämistoimet... 17

3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Muutokset organisaatiossa Turun yliopistossa tuli vuoden 2014 alusta lukien voimaan useita orga nisaatiomuutoksia, joista useimmat kohdistuivat erillisiin laitoksiin. Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sekä BID Innovaatiot ja yrityskehitys yhdistyivät uudeksi Brahea-keskukseksi. Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus siirtyi osaksi lääke tieteellistä tiedekuntaa ja Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus osaksi matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa. Biotekniikan keskuksen alaisuudessa toiminut koe-eläinkeskus siirrettiin lääketieteellisen tiede kunnan alaisuuteen. Vuoden 2014 aikana Työtieteiden keskus siirtyi oikeustieteellisestä tiedekunnasta Turun kauppakorkeakouluun, ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan perustettiin John Morton -keskus. Tämän lisäksi tapahtui organisaatiomuutos yliopiston yhteisissä palveluissa, kun aiemmin talouspalveluihin sijoitettu tilahallinto (tilasuunnittelu, Villa Hortus ja keskustyöpaja) siirtyi yliopistopalveluiden vastuualueelle. Uusi Toimitilapalvelut-yksikkö sisältää majoituspalvelut, tilasuunnittelun, tilapalvelut ja keskustyöpajan. 1.2 Henkilötyövuodet vuonna 2014 Turun yliopistossa tehtiin vuonna 2014 yhteensä henkilötyövuotta (htv), mikä oli 48,4 htv (1,46 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Luvussa on mukana myös ns. sivutoiminen tuntiopetus. Muutamissa tiedekunnissa henkilötyövuosien määrä kasvoi merkittävästikin, mikä johtui osin aiemmin mainittujen erillisten laitosten siirtymisestä tiedekuntien alle: Ympäristöntutkimuskeskus (33,34 htv) siirtyi matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (20,23 htv) sekä koe-eläinkeskus (25,71 htv) lääketieteelliseen tiedekuntaan. Humanistisen tiedekunnan kasvu (9,79 %) keskittyi tutkimushenkilökuntaan (+24,24 htv), ja oikeustieteellisessä (8,89 %) sekä kasvatustieteiden (8,23 %) tiedekunnassa opetus- ja tutkimushenkilökuntaan. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa kasvua oli opetushenkilökunnassa (+2,07 htv) ja tutkimushenkilökunnassa (+4,13 htv). Kasvatustieteiden tiedekunnassa opetushenkilöstön osuus kasvoi (+13,51 htv) ja tutkimushenkilöstön osuus (+13,99 htv). Henkilötyövuosina mitattuna suurin tiedekunta oli lääketieteellinen tiedekunta. TAULUKKO 1. HENKILÖKUNTA HENKILÖTYÖVUOSINA TIEDEKUNNITTAIN Henkilökunta tiedekunnittain Htv 2014 Htv 2013 Muutos Muutos % Osuus % Humanistinen tiedekunta 317,46 289,16 28,31 9,79 % 9,44 % Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 170,15 165,87 4,28 2,58 % 5,06 % Kasvatustieteiden tiedekunta 387,86 358,36 29,50 8,23 % 11,54 % Oikeustieteellinen tiedekunta 74,08 68,03 6,05 8,89 % 2,20 % Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 646,30 628,47 17,83 2,84 % 19,22 % Lääketieteellinen tiedekunta 671,55 613,50 58,05 9,46 % 19,97 % Turun kauppakorkeakoulu 321,55 303,49 18,07 5,95 % 9,56 % Erilliset laitokset 398,70 517,10 118,40 22,90 % 11,86 % Keskushallinto ja yhteiset 374,33 369,61 4,72 1,28 % 11,13 % Kaikki yhteensä 3 361, ,59 48,39 1,46 % 100,00 % 3 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstön määrä ja rakenne

4 Henkilötyövuosina mitattuna sekä opetushenkilökunnan että tutkimushenkilökunnan henkilötyövuodet lisääntyivät. Eniten kasvoi opetushenkilökunnan osuus (37,65 htv, 3,92 %), myös tutkimushenkilökunnan htv-luku kasvoi 24,66:lla (2,52 %). Muun henkilökunnan henkilötyövuosien osuus väheni 13,92:lla ( 1,01 %) ja ryhmässä eniten vähenivät hallinto- ja toimistohenkilökunnan henkilötyövuodet ( 19,11 htv). KAAVIO 1. HENKILÖKUNTA HENKILÖTYÖVUOSINA HENKILÖRYHMITTÄIN Yliopiston toiminnan lähtökohtana on, että sen ydintehtävät hoidetaan vakituisessa työsuhteessa. Yliopistossa tehtävälle työlle on kuitenkin toisaalta tyypillistä määräaikaisuus varsinkin opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta uran alkuvaiheessa. Tehtävien määräaikaisuus perustuu työtehtä vien sisältöön, erityisesti projektien määräaikaiseen kestoon. Turun yliopistossa onkin tehty pitkäjänteisesti työtä määräaikaisten työsuhteiden vähentämiseksi. Yliopisto seuraa vuosittain yksiköiden laati mien henkilöstösuunnitelmien perusteella määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä ja niiden perusteita sekä pohtii vakinaistamismahdollisuuksia tapauskohtaisesti. 29,7 % 40,5 % Opetushenkilökunta Tutkimushenkilökunta Muu henkilökunta KAAVIO 2. VAKINAISTEN JA MÄÄRÄAIKAISTEN MÄÄRÄ VUOSINA ,8 % Henkilöstön rakenne Vakinainen ja määräaikainen henkilökunta Määräaikaiset Vakinaiset Turun yliopistossa työskenteli vuoden 2014 lopussa henkilöä (+1,20 prosenttia). Vakinaisen henkilökunnan osuus jatkoi kasvua edellisen vuoden pienen laskun jälkeen: vuoden lopussa vakinaisia oli 46,2 % (+4,1 %) yliopiston koko henkilökunnasta. Tämä on 63 henkilöä enemmän kuin vuonna Määräaikaisten määrä väheni 22 henkilöllä ( 1,2 %) HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstön määrä ja rakenne

5 Henkilökunnan sukupuolijakauma ja henkilöstöryhmät KAAVIO 4. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ JA PROSENTTIOSUUS HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Naisten ja miesten suhteellinen osuus on viime vuosina pysynyt lähes ennallaan kun tarkastellaan koko henkilökuntaa, vuoden 2014 lopussa naisten osuus henkilökunnasta oli 58,7 %. Henkilöstöryhmittäin katsottuna naisten osuus on kasvanut hieman opetus- ja tutkimushenkilökunnan osalta, miesten osuus taas on kasvanut hieman muun henkilökunnan osalta. 18,0 % 622 2,7 % 92 9,0 % ,3 % 527 Professorit Yliopisto-opettajat ja lehtorit Muu opetushenkilökunta Tutkijat KAAVIO 3. MIESTEN JA NAISTEN OSUUS HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Opetushenkilökunta 49,0 % 51,0 % 5,0 % ,8 % ,1 % ,2 % 5,0 % Tohtorikoulutettavat Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilökunta Kirjasto- ja atk-henkilökunta Hallinto- ja toimistohenkilökunta Tutkimushenkilökunta 47,5 % 52,5 % Muu henkilökunta Muu henkilökunta 30,6 % 69,4 % Kansainvälinen henkilöstö 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Miehet Naiset Henkilöstörakenteessa on nähtävissä sama kehitys kuin henkilötyövuosissa: opetuksen ja tutkimuksen osuus henkilökunnasta on kasvussa ja muun henkilökunnan laskussa. Opetushenkilökunnan osuus oli 29,3 % (+0,8 % -yks), tutkimushenkilökunnan 31,3 % (+0,1 % -yks) ja muun henkilökunnan 39,4 % ( 1,0 % -yks). Eniten kasvoi yliopisto-opettajien ja yliopistonlehtorien sekä tohtorikoulutettavien osuus. Suhteellisesti eniten pieneni kirjastohenkilökunnan osuus, määrällisesti tarkasteltuna hallinto- ja toimistohenkilökunnan osuus. Yliopiston henkilökunnasta kansainvälistä henkilöstöä oli vuonna 2014 yhteensä 303, mikä oli 8,8 % koko henkilöstön määrästä. Kaikkiaan yliopistossa työskenteli ulkomaalaisia 60 eri maasta, eniten Saksasta, Intiasta ja Venäjältä. Akateemisesta henkilöstöstä kansainvälistä oli 13,1 %, tarkemmin jaoteltuna tutkimushenkilökunnasta 19,9 % ja opetushenkilökunnasta 5,8 %. Tutkijoita oli eniten Intiasta ja Venäjältä, opettajia puolestaan Britanniasta ja Saksasta. 5 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstön määrä ja rakenne

6 KAAVIO 5. KANSAINVÄLISEN HENKILÖSTÖN KOTIMAAT TAULUKKO 2. HENKILÖKUNNAN JAKAUTUMINEN TUTKIJANURAPORTAILLE 9 % Saksa Intia Tutkijanuravaihe Tutkijanuravaihe % 9 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 5 % 8 % 5 % Venäjä Britannia Kiina Viro Ranska Puola USA Iran Muut Tutkijanuravaihe Tutkijanuravaihe Yhteensä Ensimmäisellä portaalla sukupuolijakauma noudattelee opetus- ja tutkimushenkilökunnan yleistä suuntaa. Toisella portaalla naisten osuus on jonkin verran suurempi, kun taas ylimmillä portailla miesten osuus tehtävissä on jonkin verran suurempi. Tutkijanuravaiheet KAAVIO 6. MIESTEN JA NAISTEN OSUUS TUTKIJANURAPORTAISSA Opetus- ja tutkimushenkilöstön keskinäiseen jakautumiseen on viime vuosina vaikuttanut vuonna 2009 käyttöön otettu opetus- ja tutkimushenkilökunnan neliportainen tehtävärakennemalli sekä Tenure track -urapolku mallin käyttöönotto. Vuosina apulaisprofessorin (tenure track) tehtäviin rekrytoiduista yksi henkilö on edennyt jo professorin tehtävään ja kaksi tehtävistä on tenure track -urapolun toisessa vaiheessa. Vuoden 2014 ja 2015 henkilöstösuunnitelmissa tiede kunnat ovat esittäneet uusien tenure track -paikko jen avaamista. Näiden hakuprosessi on osittain toteutettu vuoden 2014 aikana, osa toteutetaan vuonna ,4 % 54,7 % 66,9 % 57,6 % 45,3 % 33,1 % Miehet Naiset Yliopiston tehtävärakenteen mukaisella tutkijanuralla palvelussuhteessa olevien määrä oli vuoden 2014 lopussa 1950 henkilöä. Taulukosta ilmenee tutkijanuralla olevien henkilöiden jakautuminen eri tutkijanuravaiheisiin (portaisiin): 1 45,6 % 54,4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 6 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstön määrä ja rakenne

7 Henkilökunnan ikäjakauma ja keski-ikä Yliopistolaisten keski-ikä kääntyi pitkän nousun jälkeen hienoiseen laskuun: koko henkilökunnan keski-ikä oli vuoden 2014 lopussa 43,1 vuotta ( 1,0 v). Korkein keski-ikä oli opetushenkilökunnalla ollen 48,8 vuotta ( 0,2 v). Muun henkilökunnan keski-ikä oli 43,9 vuotta ( 1,1 v) ja tutkimushenkilökunnan 36,7 vuotta ( 0,6 v). Ikäryhmältään suurin oli vuotiaat 15,5 % osuudella koko henkilökunnasta. Opetushenkilökunnasta 48,8 % oli vähintään 50-vuotiaita, tutkimushenkilökunnasta alle 35-vuotiaita oli 47,7 %, ja muusta henkilökunnasta alle 45-vuotiaita oli 50,6 %. Yliopiston henkilökunnasta 9,8 % tullee siirtymään eläkkeelle seuraavien viiden vuoden kuluessa. Heistä 51,9 % on opetushenkilökuntaa, 41,0 % muuta henkilökuntaa ja 7,1 % tutkimushenkilökuntaa. Vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle jäi 58 henkilöä keskimäärin 65,0 vuoden iässä. Henkilökunnan kokemusvuodet Turun yliopistossa Kaksi viidestä (40,4 %) työntekijästä on työskennellyt yliopistolla korkeintaan viisi vuotta, joka kymmenes (10,1 %) yli neljännesvuosisadan. Opetushenkilökunnalla kokemusvuosia on keskimäärin 13,0 vuotta, tutkimushenkilökunnalla 5,8 vuotta ja muulla henkilökunnalla 12,4 vuotta. KAAVIO 7. IKÄRAKENNE HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN > Henkilökunnan kokemusvuodet ,4 % 31,3 % alle 5 v v v < ,1 % 18,2 % yli 25 v. Opetushenkilökunta Tutkimushenkilökunta Muu henkilökunta 7 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstön määrä ja rakenne

8 Henkilökunnan sijoittuminen eri toimipaikoille Valtaosa (91,1 %) yliopiston henkilökunnasta työskentelee Turussa. Toiseksi suurin toimipaikka on Rauma (3,2 %), jossa sijaitsee mm. Rauman OKL ja Rauman normaalikoulu; kolmanneksi eniten henkilökuntaa työskentelee Porissa (2,5 %), jossa toimii mm. kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja humanistisen tiedekunnan kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma. Muita toimipaikkoja ovat mm. Kaarina, Parainen, Helsinki, Tampere ja Utsjoki. 1.4 Palkkakustannukset ja keskipalkat Turun yliopisto maksoi vuonna 2014 säännöllisiä palkkoja ja palkkiota 133,2 milj. euroa. (Näistä vuosilomien ja palkallisten poissaolojen osuus oli 8,4 milj. euroa). Sivutoimista tuntiopetusta maksettiin 2,6 miljoonaa euroa, työ- ja käyttökorvauksia sekä muita erillisiä palkkioita yhteensä 1,8 milj. euroa. Yhteensä palkkoja ja palkkioita maksettiin 145,8 milj. euroa. Maksettujen apurahojen määrä oli 7,9 milj. euroa. KAAVIO 8. MAKSETTUJEN PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN JAKAUTUMINEN 3,2 % 2,5 % 3,2 % Turku Rauma Pori 85,7 % 5,8 % 4,7 % 1,8 2,1 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 0,6 % Muut 91,1 % Säännölliset palkat ja palkkiot Lomarahat Työ-ja käyttökorvaukset Tuntipalkat Työaikakorvaukset Vuosilomat ja palkalliset poissaolot St tuntiopetus Yksittäiset palkkiot Vuosilomakorvaukset Vuonna 2014 opetushenkilöstön keskiansio oli euroa (mediaani euroa), tutkimushenkilöstön euroa (mediaani 2 927) ja muun henkilökunnan euroa (mediaani euroa). Miesten keskiansio oli euroa ja naisten euroa. 8 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstön määrä ja rakenne

9 2. HENKILÖSTÖN TERVEYS JA HYVINVOINTI KAAVIO 7. PROSESSIKAAVIO TYÖPAIKKASELVITYSTEN TOTEUTTAMISESTA Turun yliopisto tarjoaa henkilökunnalleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelujen lisäksi yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut. Työterveyspalvelut tuottaa Turun yliopiston henkilöstölle pääosin Turun Mehiläinen Oy. Vuoden 2013 alusta lukien palvelut on tuottanut Porissa Terveystalo Pori, Raumalla Lääkärikeskus Minerva sekä Tampereella ja Helsingissä Mehiläinen Oy. Työterveyshuollon toimintaa suunnitellaan yhteistyössä Mehiläisen kanssa perustetussa strategisessa ohjausryhmässä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti yhteistyöryhmässä, joka kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Yhteistyöryhmässä on henkilökunnan edustajana työsuojeluvaltuutettu ja tiedekuntien edustajana hallintopäällikkö. Lisäksi Mehiläinen on nimennyt tiedekuntakohtaiset työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat, jotka osallistuvat työpaikkaselvityksiin. Työpaikkaselvitykset toteutetaan määritellyn prosessin mukaisesti. Yksikön johdon kanssa keskustellaan sekä ennen selvityksen aloittamista että sen tulosten valmistuttua. Näin todetut havainnot saadaan kytkettyä osaksi yksikön johtamista ja kehittämistyötä. Lisäksi pidetään henkilökunnalle yhteinen palautetilaisuus, jossa kerrotaan tehdyt havainnot ja niiden pohjalta suunnitellut toimenpiteet. Mikäli työpaikkaselvityksen yhteydessä ilmenee, että yksikössä on työhyvinvointiin liittyvä enemmän selvitystä vaativa ongelma, voidaan yksikölle tehdä yliopistojen yhteisesti työeläkeyhtiö Varman kanssa suunnittelema työhyvinvointikysely. Sen tulosten analysointiin osallistuu Mehiläisen työpsykologi ja sen pohjalta rakennetaan yhteistyössä henkilöstön kehittämisen yksikön kanssa kehittämisiltapäivä koko yksikön henkilökunnalle. Seuranta n. 6 kk kuluttua mahdollisten lisäkyselyjen tms. tekeminen työpaikkaselvitysten (tps) toteuttaminen (vuoden 2012 alusta) Yksikön joryn ja esimiesten informoiminen ja aikatauluista sopiminen F Työterveyshuollosta työterveyshoitaja F Työsuojelupäällikkö/Työsuojeluvaltuutettu TPS-tulosten kertominen henkilöstölle F Työterveyshuollon puheenvuoro F Yksikön johdon puheenvuoro mahdollisista jatkotoimenpiteistä F Työsuojelu Yksikön henkilöstön informoiminen F Esimies TPS-tulosten palauttaminen yksikön johdolle (raportti) ja jatkotoimenpiteistä sopiminen F Työterveyshuollosta työterveyshoitaja (ja ttl) F Työsuojelu/Henkilöstön kehittäminen TErvEYsTarkasTuksET TYöYHTEisöiTTäin Digiumkysely työterveyshuollon kautta sähköisesti henkilöstölle Työpaikkakäynti johon liittyy lyhyt johdon tapaaminen F Työterveyshoitaja (ja työterveyslääkäri) F Työsuojelupäällikkö/Työsuojeluvaltuutettu Turun yliopisto on savuton työ- ja opiskelupaikka. Yliopisto haluaa taata terveellisen ja turvallisen työ- ja opiskeluympäristön henkilökunnalleen ja opiskelijoilleen. Vuoden 2014 työterveyspalvelujen kustannukset olivat noin euroa, josta Kelan palautusten osuus on keskimäärin 50 %. Kustannukset ovat edellisestä vuodesta nousseet noin euroa. Lakisääteisen (Kelan korvausluokka I) ja sairaanhoidon (korvausluokka II) välinen suhde oli edelleen Kelan suosituksen mukainen. 9 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstön terveys ja hyvinvointi

10 TAULUKKO 1. YLIOPISTON TYÖTERVEYSPALVELUIDEN KELAKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT KUSTANNUKSET JA KELAN PALAUTUKSET VUOSINA Vuosi Kustannukset Palautukset Lopull. kust Sairauspoissaolot Henkilökunnan sairauspoissaolojen määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Sairauspoissaoloja on ollut noin henkilöllä vuosittain. Yksittäisten sairauspoissaolojen lukumäärä on ollut hieman laskussa ja samalla sairauspoissaolopäivien yhteismäärä on hieman vähentynyt. Todellisten sairauspoissaolojen määrän tarkastelua vaikeuttaa se, että kokonaistyöajassa työskentelevä opetus- ja tutkimushenkilöstö ainakin osittain järjestää työnsä lyhyiden sairauspoissaolojen osalta ilman varsinaisia poissa oloja. TAULUKKO 2. SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄ YLIOPISTOSSA VUOSINA Sairauspoissaolo hlö tap. päivien hlö tap. päivien hlö tap. päivien Yhteensä Yliopistossa on käytössä työkyvyn arvioinnin tukena tarkempi sairauslomien päivän säännön seuranta. Pitkittyvää työkyvyttömyyttä ja siihen liittyvän työkyvyttömyyden riskejä pyritään pienentämään siten, että työterveyslääkäri arvioi työntekijän työkyvyn viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä kahden vuoden seuranta jakson aikana. Tämän arvioinnin perusteella työnantaja yhdessä työn tekijän ja työterveyshuollon kanssa selvittää työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssään. Menettely tukee työkyvyn palautumista ja helpottaa työntekijän paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. 2.2 Työtapaturmat Turun yliopistossa tapahtui viime vuonna 82 työtapaturmaa. Suuntaus on ollut laskeva. Tapaturmiin lasketaan sekä työssä, työmatkalla että työhön liittyvillä tauoilla tapahtuneet tapaturmat. Suurin osa tapaturmista sattuu edelleen työssä ja työmatkalla. Vuonna 2014 suurin osa (noin 35 %) tapaturmista oli tyypiltään liukastumisia, kompastumisia tai kaatumisia. Toiseksi eniten (17 %) sattui tapaturmia, joissa työntekijä satutti itsensä terävään esineeseen, esimerkiksi neulaan tai terävään työkaluun. TAULUKKO 3. TAPATURMIEN MÄÄRÄ TAPAHTUMA-AJANKOHDAN MUKAAN YLIOPISTOSSA VUOSINA Vuosi Työssä Työmatkalla* Lounas- tai kahvitauolla Yhteensä * Työmatkalla tarkoitetaan sekä työhön liittyviä matkoja että kotoa töihin ja takaisin kotiin tapahtuvia työmatkoja. 10 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstön terveys ja hyvinvointi

11 2.3 Kuntoutus 2.4 Työsuojelu Turun yliopiston kuntoutuspalvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyönä työterveyshuollon, Kelan ja eläkevakuuttajien kanssa. Varhaiskuntoutus on yksi työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työssä jaksamisen tukemisen muoto. Kuntoutujien määrä on ollut viime vuosina jonkin verran kasvussa. Vuonna 2014 kuntoutujia oli kaikkiaan 59, kun määrä edellisenä vuonna oli 43. Kuntoutuksessa vuonna 2014 olleet olivat sekä ryhmäkuntoutuskursseihin osallistuneita että yksilökuntoutujia. Kuntoutukseen osallistuneiden kuntoutuspäivien lukumäärä on ollut kasvussa jo useana vuotena. Tämä selittyy erityisesti ikääntyvien kuntoutukseen osallistumisella, koska yksilölliset TYK-kurssit ovat kestoltaan usein pidempiä kuin esimerkiksi ASLAK-kurssit. Vuonna 2014 jatkoivat yliopisto-opettajien ja lehtoreiden, laboratoriotyöntekijöiden, toimistotyöntekijöiden sekä kirjastotyöntekijöiden TYK-ryhmät. Vuonna 2014 aloitti kaksi uutta Aslak-ryhmää, joista toinen oli esimiehille suunnattu Avo- Aslak ja toinen yliopisto-opettajille ja lehtoreille suunnattu Aslak-ryhmä. Vuodelle 2015 on myönnetty neljä Aslak-kuntoutusta, joista yksi on kohdennettu Turun yliopiston Porin yksikön työntekijöille. Muut myönnetyt kuntoutukset ovat tutkijoille ja tohtorikoulutettaville tarkoitettu Avo-Aslak, lisäksi Aslak-ryhmät hallinto- ja toimistotyöntekijöille sekä yliopisto-opettajille ja lehtoreille. TAULUKKO 4. KUNTOUTUSTEN MÄÄRÄ YLIOPISTOSSA VUOSINA hlö tap. pv Kuntoutuspoissaolot hlö tap. pv hlö tap. pv TURUN YLIOPISTON TYÖSUOJELUORGANISAATIO Työsuojelutoimikunta: Ville Helle, Helena Juusela, Pekka Malmi, Päivi Mikkola, Outi Nieminen, Tom Riski, Jussi Vahtera, Markku Vahtoranta, (Ismo Saario, siht.) Yliopistonmäki I päärakennus, hum. tdk:n rakennukset, kirjasto ja erikseen mainitsematta jäävät osat yliopistoa työsuojeluvaltuutettu Helena Juusela mat.-luonn. tdk puh I varatyösuojeluvaltuutettu Matti Helanko kirjasto puh II varatyösuojeluvaltuutettu Hannu Rantala kirjasto puh Yliopistonmäki II luonnontieteiden talot I ja II, Quantum, Tuorla, Seili, Kevo ja Arcanum työsuojeluvaltuutettu Pekka Malmi fysiikka puh I varatyösuojeluvaltuutettu Anu Hirvensalo biokemia puh II varatyösuojeluvaltuutettu Kari Kortekuru keskustyöpaja puh Kasarmialue, paitsi Arcanum, Ruissalon puutarha työsuojeluvaltuutettu Outi Nieminen (vuorotteluvapaalla ) psykologia puh I varatyösuojeluvaltuutettu Erkki Satopää tietohallinto puh II varatyösuojeluvaltuutettu Lääketieteellinen tiedekunta ja teknologiakeskus työsuojeluvaltuutettu Ville Helle KEK puh. 7941, I varatyösuojeluvaltuutettu Taina Lehti Medisiina puh II varatyösuojeluvaltuutettu Peter Virta Brahea-keskus, TRC puh Työsuojelupäällikkö: Satu Alanko, Yliopistopalvelut, päärakennus, puh. 6985, Rauman ja Porin yksiköt työsuojeluvaltuutettu Markku Vahtoranta OKL Rauma puh I varatyösuojeluvaltuutettu Tarja Lamminen Rauman normaalikoulu puh II varatyösuojeluvaltuutettu Anna Sivula Porin yo-keskus puh Yliopistossa on viisi lain tarkoittamaa työsuojelun työpaikkaa. Henkilöstö valitsee kullekin työpaikalle työsuojeluvaltuutetun ja hänelle kaksi varavaltuutettua neljäksi vuodeksi. Työsuojelutoimikunta nimeää tarvittaessa työsuojeluasiamiehet. Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön. Työsuojelua koskevaa yhteistoimintaa varten yliopistossa on työsuojelutoimikunta. Yliopiston työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, työsuojelutoimikunta ja työterveyshuolto yhdessä tukevat yksiköiden, esimiesten ja työntekijöiden toimintaa työsuojeluasioissa. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on toimia työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä työsuojelua koskevissa asioissa, toimikunnan kokoonpano käy ilmi yllä olevasta kaaviosta. Vuonna 2014 työsuojelutoimikunta kokoontui kolme 11 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstön terveys ja hyvinvointi

12 kertaa. Kokouksissaan työsuojelutoimikunta on käsitellyt työterveyshuollon toimintasuunnitelmia ja kustannuksia, työtapaturmia, Varhaisen tuen toteutumista käytännössä sekä suunnitellut ja kehittänyt työsuojelutoimintaa. Vuonna 2014 uusia työsuojelun kehittämistoimia olivat mm.: Sähköisen Läheltä piti - /turvallisuushavaintolomakkeen luominen Ergono miakysymysten huomioiminen työsuojelussa mukaan lukien ääniergonomia Työsuojelutietoisuuden ja työsuojeluorganisaation tunnettuuden lisääminen kehittämällä työsuojelun intranetsivuja, lisäämällä työsuojelukäyntejä ja tiedottamalla aktiivisesti yliopiston sisäisillä kanavilla työsuojeluun liittyvistä kysymyksistä Työpaikkaselvitystä kehitettiin siten, että vuoden 2015 alusta käyttöön otettu malli vahvistaa työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä, kytkee työntekijät vahvemmin osaksi työpaikkaselvitysprosessia ja hyödyntää yliopiston omaa riskikartoitusta aiempaa paremmin. Yliopiston riskienarviointia työpaikoilla kehitettiin. Tämä prosessi jatkuu vielä vuoden 2015 puolelle. Säännöllinen yhteydenpito työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelupäällikön välillä vakiintui Työsuojelun siirtyminen osaksi henkilöstöpalvelujen organisaatiota vahvisti työsuojelun ja henkilöstön kehittämisen yhteistyötä, joka vuoden 2014 aikana vakiintui erittäin tiiviiksi. 3. KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUONNA Henkilöstön kehittäminen Turun yliopiston strategiassa hyvinvointi, työssä jaksaminen ja osaamisen kehittäminen ovat henkilöstöpolitiikan keskeisiä tavoitteita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yliopisto kehittää erityisesti hyvää henkilöstöjohtamista sekä tukee työyhteisöjen kehittymistä. Yliopiston esimiehet ovat enenevässä määrin hyödyntäneet erilaisia henkilöstön kehittämisen tarjoamia johtamisen tukipalveluita. Suomenkielisen esimiesvalmennusten sekä esimiehille suunnattujen työnohjaus- ja coaching -palvelujen tarjoamisen rinnalla vietiin päätökseen ensimmäinen englantia työkielenään käyttäville esimiehille suunnattu UTU Leadership Training Programme. Henkilöstön kehittämisen perusmäärärahalla sekä työeläkeyhtiö Varman rahoituksella tuettiin yksiköiden omia koulutus- ja kehittämishankkeita. Varhaisen tuen piiriin kuuluvat yhteydenotot lisääntyivät. Esimiesten kynnys tukeutua yliopistopalveluiden ja työterveyden Vartu-tukihenkilöiden tarjoamaan apuun on madaltunut. Niin ikään viive tuen hakemiseen on lyhentynyt. Kehitys on tuottanut tarvetta Vartu -tukihenkilöiden keskinäisen yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen. Valtakunnallinen Henkilöstöjohdon ryhmä (HENRY ry) palkitsi Turun yliopiston työyhteisösovittelumenettelyn Vuoden henkilöstöteko -kilpailussa kunniamaininnalla. Tuomariston mukaan hanke edusti innovatiivisuutta ja uutta ajattelua, ja sillä on ollut vaikutusta organisaation toimintaan, mistä osoituksena on mm. omien sovittelijoiden kouluttaminen talon sisälle. Sovittelun saamasta mediahuomioista mainittakoon Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) -lehden julkaisema yliopiston sovittelumenettelyä kattavasti esittelevä artikkeli. 12 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kehittämistoimenpiteet vuonna 2014

13 Työnohjauksen tunnettuus ja käyttö ammatillisen kehittymisen menetelmänä lisääntyivät vuonna Sisäinen työnohjaajaverkosto kokoontui säännöllisesti. Vuonna 2014 oli käynnissä yhdeksän ryhmämuotoista työnohjausprosessia, joiden kehittymistavoitteet liittyivät esimiestyöhön, ajankäytön ja työn organisointiin, tutkijanuran kysymyksiin tai työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Henkilöstökoulutuksen painopisteinä olivat johtamisen, kansainvälistymisen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Yliopisto järjesti vuonna 2014 yhteensä 92 keskitettyä koulutustilaisuutta, joihin osallistui yliopistolaista. Koulutuspalveluiden tuottamista kehitettiin edelleen ja lisättiin englannin kielellä toteutettujen koulutusten määrää. Tavoitteena on tarjota entistä monipuolisempia henkilöstön kehittämisen sisältöjä hyödyntämällä yliopiston sisäistä asiantuntijuutta. Tavoitetta tukee henkilöstön kehittämisen tarjoaman koulutuspalveluinfrastruktuurin kehittäminen ja ohjeistus sisäisille sisällön tuottajille. Toimintavuonna laadittiin yhteistyötoimikunnassa käsitelty koulutussuunnitelma vuodelle 2014 ja kehitettiin koko yliopiston tasolla sekä ulkoisen että sisäisen henkilöstökoulutuksen osallistumisaktiivisuuden seurantaa. Kehittämistyöstä saadaan vuonna 2015 taloudellista hyötyä koulutuskorvauksen muodossa (laki koulutuksen korvaamisesta 1140/2013). 3.2 Arvostusta ja tukea tutkijoille ja Nuoret tutkijat -hankkeet Yliopisto osallistuu vuodesta 2012 alkaen EU:n komission Human Resources Strategy for Researchers -hankkeeseen (HRS4R), jonka laaja-alaisena pyrkimyksenä on nostaa tutkimuksen ja innovaatioiden laatua ja tutkijanuran houkuttelevuutta Euroopassa. Kesäkuussa 2013 yliopiston toimintasuunnitelma (Action Plan) julkaistiin internetissä ja komissio myönsi Turun yliopistolle kolmantena suomalaisena yliopistona oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logoa. Logo on merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti. Turun yliopistossa HRS4R-hanke tunnetaan nimellä Arvostusta ja tukea tutkijoille ja sen konkreettisina tavoitteina on edistää tutkijoiden yhteisöllisyyttä, liikkuvuutta, kansainvälistymistä ja tieteidenvälisyyttä. Vuonna 2014 toimintasuunnitelmaa vietiin käytäntöön ja luotiin menetelmiä ja mittareita toimen piteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seurantaan. Kehittämistyön edistymistä tehtiin näkyväksi Arvostusta ja tukea tutkijoille -intranetsivulla. Näin valmistauduttiin hankkeen seuraavaan vaiheeseen: vuonna 2015 toteutettavaan itsearviointiin. Vuoden 2014 lopussa voitiin todeta, että toimintasuunnitelman 33 konkreettisesta toimenpiteestä suurin osa on jo toteutunut tai etenemässä suunnitelman mukaisesti. Jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti toimenpiteet ovat myös poikineet uusia kehittämisajatuksia. Arvostusta ja tukea tutkijoille -hankkeen selvitystyön pohjalta henkilöstöpalvelut anoi ja sai keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta rahoituksen Nuoret tutkijat -hankkeelle vuosiksi Hanke toimii yliopiston sisäisenä jatkohankkeena EU Komission HRS4R-hankkeelle tutkijoiden aseman kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on nuorten tutkijoiden työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen, tutkijauran houkuttavuuden lisääminen ja työolosuhteiden kehittäminen. 13 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kehittämistoimenpiteet vuonna 2014

14 KAAVIO 8. HUMAN RESOURCES STRATEGY FOR RESEARCHERS -HANKKEEN (HRS4R) TOIMINTASUUNNITELMAN PROSESSIKUVAUS EuropE MLS Barcelona MLS Leuven Approved by EC FInland 3rd cohort meeting at Ministry 3rd cohort meeting at Ministry 4th cohort meeting at Ministry utu leadership project management utu Strategy utu HR Policy Letter of Endorsement by Rector New Rector & Vice-Rectors New working groups appointed Preparatory work in operational working group lead by the HR office Steering Committee, chaired by Vice-Rector Riitta Pyykkö overall planning of the process priority and realizability of suggested actions From GAP ANALYSIS to ACtION PLAN through a Participative Process Approved by Rector Identification of gaps and suggestions for improvements related working groups and committees Intranet Inquiry in Finnish and English other sources: , surveys, reports main areas of improvement participative Workshop draft action plan action plan Published in CommunICaTIon Preliminary Information Intranet site Workshop results published in the intranet Article on national academic magazine Article on utu magazine for interest groups Published in the intranet for comments 14 Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kehittämistoimenpiteet vuonna 2014

15 3.3 Henkilöstöhallinnon prosessien sähköistäminen ja tietojärjestelmien kehitystehtäviin osallistuminen Vuonna 2014 tehtiin henkilöstöhallinnossa tietojärjestelmiin liittyviä kehitystehtäviä, joista keskeisimmät olivat sähköisen rekrytointijärjestelmän erekry Saiman käyttöönotto sekä poissaolojen sähköiseen käsittelyyn siirtyminen lukien. Myös henkilöstöpalvelujen nykyisiin tietojärjestelmiin tehtiin ylläpito-, yhtenäistämis- ja päivitystehtäviä. Näihin tehtäviin sisältyi myös yliopistossa vuoden aikana tapahtuneiden organisaatiomuutosten toteuttaminen järjestelmätasolle (SAP HR -järjestelmä ja Personec HR -arviointijärjestelmä) erekry-järjestelmän käyttöönotto Keväällä 2014 aloitettiin sähköisen erekry-järjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja toteuttaminen. Toteutus tapahtui yhdessä järjestelmätoimittaja Saima Softin kanssa. Suunnittelussa keskeisenä kriteerinä oli rekrytointiprosessin keventäminen sähköiseen käsittelyyn siirryttäessä. Avoimien tehtävien haettavaksi ilmoittaminen sekä hakemusten jättäminen on toteutettu alkaen sähköisen järjestelmän kautta. Hakemusten käsittelyn lisäksi järjestelmän avulla voidaan luoda hakijoiden ansioyhteenvedot ja pitää yhteyttä hakijoihin. Järjestelmä mahdollistaa haun lähettämisen myös suoraan työvoimahallinnon mol.fi -järjestelmään. Järjestelmän käyttöönotto ja prosessien uudistaminen edellytti myös yliopiston rekrytointiohjeistuksen uudistamista. Järjestelmän käyttöön tehtiin lisäksi omat ohjeensa rekrytointiasioita valmisteleville ja rekrytointiprosessiin osallistuville esimiehille ja muille yliopiston työntekijöille. Hakijoille on omat ohjeensa. Elokuussa järjestettiin yksiköiden rekrytointiasioita hoitaville valmistelijoille omat koulutustilaisuutensa ja esimiehille sekä työntekijöille yleisiä infotilaisuuksia. Henkilöstöpalveluiden tehtäviin kuuluvat järjestelmän pääkäyttäjätehtävät, järjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä käyttäjien tuki Poissaolojen sähköinen käsittely Prosessien keventäminen oli tavoitteena myös suunniteltaessa siirtymistä poissaolojen ilmoittamisessa ja työstävapautusten hakemisessa sähköiseen käsittelyyn. Järjestelmää kehitettiin siten, että vuositasolla noin 4000 lakisääteisen poissaolon käsittely siirtyy työntekijältä suoraan palkanlaskentaan käsiteltäväksi. Näin vähennettiin mm. merkittävästi esimiesten hallinnollisen työn määrää ja minimoitiin erilliset kirjautumiset tietojärjestelmiin. Myös harkinnanvaraisten poissaolojen käsittelyssä prosessi lyheni merkittävästi aikaisemmasta mallista kun siirryttiin kahden hallinnollisen tason käsittelystä yhden hallinnollisen tason käsittelyyn. Uudet lyhyemmät prosessit edellyttivät myös toimivaltasääntöihin muutoksia. Samassa yhteydessä uudistettiin poissaolojen käsittelyn menettelytapaohje. Järjestelmän käyttöön tehtiin omat ohjeensa työntekijöille, asioita valmisteleville sekä prosessiin osallistuville esimiehille ja hyväksyjille. Siirtyminen poissaolojen sähköiseen ilmoittamiseen vähentää manuaalista työtä, yksinkertaistaa poissaolojen käsittelyä aiemmasta käytännöstä ja nopeuttaa käsittelyyn kuluvaa aikaa. Samalla myös prosessiin osallistujien määrä väheni. Henkilöstöpalveluiden tehtäviin kuuluvat järjestelmän pääkäyttäjätehtävät, järjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä käyttäjien tuki. 3.4 Henkilöstösuunnitelmat, yksikköjen vuosisuunnittelu ja haettavana olleet tehtävät Yliopistossa tehdään vuosittain henkilöstösuunnitelmat, joissa arvioidaan henkilöstön määrällinen ja laadullinen kokonaistarve sekä tarve henkilöstömuutoksiin. Samalla on määritelty henkilöstörakenteiden kehittämistarve. 15 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kehittämistoimenpiteet vuonna 2014

16 Henkilöstösuunnittelun yhteydessä yksiköt ovat tarkastelleet määräaikaisina hoidettujen tehtävien luonnetta ja tehtävien mahdollista pysyvää työvoiman tarvetta. Talous- ja budjettineuvotteluissa yksiköille myönnettiin lupa täyttää pysyvästi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi 191 avoimeksi tullutta tai aiemmin määräaikaisena hoidettua tehtävää. Näistä tehtävistä muutama oli kokonaan uusi tehtävä. Vähintään kolme vuotta määräaikaisena hoidetuista tehtävistä 47 tehtävään annettiin lupa täyttää ilman julkista hakumenettelyä. Määräaikaisten tehtävien määrää ja käyttöä tarkasteltiin myös yliopiston pääluottamusmiesten kanssa tilastojen pohjalta. Tarkastelua tehtiin myös jossain määrin tapauskohtaisesti. Vuonna 2014 yliopistossa oli haettavana 93 pysyvää ja 20 viisivuotiskaudeksi täytettyä tehtävää. Näistä tehtävistä 70 oli opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviä. Lisäksi yksiköt laittoivat hakuun muita määräaikaisia tehtäviä noin kolmesataa. 3.5 Kansainvälistymiseen liittyvät kehittämistehtävät Vuonna 2014 yliopistojen välinen yhteistyö kansainvälisten asioiden hoitamisessa jatkui ja kansainvälistymiseen liittyviä kehittämistoimia jatkettiin. Yliopiston edustajat ovat osallistuneet mm. eri yliopistojen välisiin ulkomaalaisasioiden kehittämistyöryhmiin. IWS International Welcome Services neuvontapalvelu siirtyi osaksi Henkilöstöpalveluja HalRaKe-prosessin tuloksena. Kansainvälisiin työntekotilanteisiin liittyviä palveluja tuottaa Kansainväliset henkilöstöpalvelut / International Staff Services -tiimi. Palveluja tarjotaan ulkomaille työskentelemään lähtevälle ja Turun yliopistoon rekrytoidulle ulkomaalaiselle henkilöstölle, apurahansaajalle tai jatko-opiskelijalle sekä Turun yliopiston eri yksiköille. Keskeinen yhteystyötaho on Turun yliopiston kvhr-yhdyshenkilöverkosto. Palvelumuotoina ovat www- ja intrasivustot, henkilöstökoulutus, sähköpostitse tapahtuva neuvonta sekä henkilökohtainen konsultaatio. WWW-sivustolle on koottu keskeisimmät käytännön asiat ja viranomaistahot yhteystietoineen. Lisäksi sivusto sisältää käytännön tietoa helpottamaan kansainvälisen henkilöstön ja heidän perheensä kotoutumista. Intranetissä on kansainvälisten henkilöstöpalvelujen sivustot sekä suomen- että englanninkielellä sisältäen tietoa ja ohjeita ulkomaille lähteville ja lähettäville yksiköille sekä ulkomailta saapuville ja ulkomailta rekrytoiville yksiköille. Kansainvälisinä rekrytointikanavina käytetään mm. Academic Positions -julkaisu kanavaa, jossa julkaistaan kaikki ulkoiseen hakuun laitettavat opetus- ja tutkimustehtävät. Lisäksi yliopiston eri yksiköt käyttävät omia kansainvälisiä rekrytointikanaviaan. Osa opetus- ja tutkimustehtävistä julkaistaan myös Euraxess-sivustolla. 3.6 Hallinnon rakenteiden kehittäminen Turun yliopistossa käynnistettiin hallinnon rakenteita ja prosesseja koskeva selvitystyö loppuvuodesta Varsinainen selvitystyö toteutettiin vuoden 2013 aikana. Työn tarkoituksena oli selvittää mahdollisuudet hallitusti keventää yliopiston hallintoa. Tarkastelun kohteena olivat hallinto- ja tukipalvelut yliopistopalveluiden yksiköissä, viestintäyksikössä, tiedekunnissa ja erillisissä laitoksissa. Henkilöstöpalveluiden osalta tätä kehittämistyötä jatkettiin vuoden 2014 aikana. Sähköisen rekrytointijärjestelmän erekryn käyttöönoton suunnittelussa keskeisimpänä tavoitteena oli prosessin keventäminen, prosessiin osallistuvien valmistelijoiden määrän sekä manuaalisen työn osuuden vähentäminen rekrytointiprosessissa. Nämä tavoitteet on järjestelmän käyttöönoton myötä saavutettu, myös hakemusasiakirjojen arkistointi on helpottunut ja hakuprosessiin käytetty kokonaisaika on lyhentynyt huomattavasti aikaisempaan toimintatapaan verrattuna. 16 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kehittämistoimenpiteet vuonna 2014

17 Prosessin keventäminen ja käsittelijöiden vähentäminen oli keskeisenä tavoitteena myös suunniteltaessa siirtymistä lakisääteisten ja harkinnanvaraisten poissaolojen sähköiseen ilmoittamiseen ja käsittelyyn. SAP HR -järjestelmää kehitettiin siten, että vuositasolla noin lakisääteisen poissaolon käsittely siirtyy nyt työn tekijältä suoraan palkanlaskentaan käsiteltäväksi. Näin vähennettiin mm. merkittävästi esimiesten hallinnollisen työn määrää ja minimoitiin erilliset kirjautumiset tietojärjestelmiin. Myös harkinnanvaraisten poissaolojen käsittelyssä prosessi lyheni merkittävästi aikaisemmasta mallista kun siirryttiin kahden hallinnollisen tason käsittelystä yhden hallinnollisen tason käsittelyyn. Samalla sekä yliopiston yhteisissä palveluissa, tiedekunnissa että erillisissä laitoksissa vähennettiin prosessiin osallistuvien valmistelijoiden määrää keskittämällä valmistelutehtävät yksikkö tasolla vain muutamille henkilöille. Erillisten laitosten ja yliopiston yhteisten palvelujen osalta poissaolojen valmisteluun liittyvät tehtävät keskitettiin henkilöstöpalveluiden pääkäyttäjille. 3.7 Muut kehittämistoimet Yliopiston uusi tasa-arvotoimikunta aloitti toimintansa. Tasa-arvotoimikunta valmisteli henkilöstölle suunnattua keväällä 2015 pidettävää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoseminaaria. Toimikunta päätti aloittaa tasa-arvon näkökulmasta tehtävän palkkatarkastelun. 17 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kehittämistoimenpiteet vuonna 2014

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011 Turun yliopisto Henkilöstökertomus 2011 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1 Henkilötyövuodet... 3 1.2 Henkilöstön rakenne 31.12.2011... 3 2. HENKILÖSTÖN TERVEYS JA HYVINVOINTI... 5 2.1 Sairauspoissaolot...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus Jari Väätäinen, Johdanto Sisältö Erikoistutkija Peter Edén ottaa maaperänäytettä pellosta Kruunupyyssä. Johdanto... 3 Koulutusrakenne... 14 Henkilöstövoimavarojen johtaminen :ssa...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 24.2.2014 in johtokunta 11.4.2014 DM 1218568 2014 Kuvat: Susanna Lehto 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen.

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- KERTOMUS VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Palkitseminen Terveysjohtaminen Kunta10 Henkilöstökeskuksen palvelut Sammandrag

Lisätiedot

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3 Henkilöstökertomus 2014 2 Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014...5 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...7 RIITTÄVIN RESURSSEIN...7 Henkilöstön määrässä laskua...7 Sitoutunut henkilöstö...9

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisältö Lukijalle... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Johtamisen arvot... 4 1.2 Henkilöstösopimus osana talouden tasapainottamisohjelmaa... 4 1.3 Yhteistoiminta... 5 1.4 Yhteistoimintamenettely...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot