antaneenoci 3'A;L»n Tuiatoi-la/uetin TTorjan voi::;í8tej.uiiitor. pulieen-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "antaneenoci 3'A;L»n Tuiatoi-la/uetin TTorjan voi::;í8tej.uiiitor. pulieen-"

Transkriptio

1 7 VñtrilüWüjijl'jftgj't^ 3'AJ^tin muietoi. lakett_^. J^J KBitattlln 3u3n.an /ol.r.l^tttluo^iettm^allltan iiirjatt^ Zb/V e«ur«u.n«et Opstusinlnlattrlöiie ja KouIuas:. itaeli«osoitetut lilrj«!uorinolce«t, jjiat «e.leiiinen kosk««vok.ijtsluno^t'. - Jien pnlkkauaatittsia Ja ^«Ikimiuiiinen Koulujen iiik.nt.i/.i.^ '»tuxs«r. aecmassa allcaam <9tavaK8Í tarkoitettuja pai-annun^lu. L^hetekli-Jeeta&íin liitto anoo, «tt;. nyö» :m;ii«n Jo>rJ«BtiJiín Kanesa a.lekirjoittaltl molsjiír^at líiijwat. Vj'vikayen ^arlaatteataa tnndyn a:;^t.uk.8en vali..«-ntí» kuitenkin piti klrjeluonnoeten t'irkiv-tan.ista tarpeeiluen^ jkx' t«en tarkistan, le e n «ihteerln t«ht-.v_kci. b d Kli JesÉi-áun 13/12 iuorr.en Voi:;.ÍKteiuilitto Uaoitt. - ^laloeáa 4/1*: Füo*/" NorJ; - Juoirii voi.i«teii; ;.aaolta±'.;n aj.k.na JohtaJa ie Pauct'llle, j-aokurman J- enell9 i'ede.een ' lile Ja Celo "^iimroi-enln^in aiatíseri^xe - 5.o-acx' i^-ie'. tn :.e l.iin, In pi irin Luettiin S'/'Lin lieltii'. In./ilx-ln r/'.-o- paiv«.; t.' ~~Iclel Ikuriee i8t«.~ je, Joeaa eh ";otetaan, ett.. J'." L Heislrii_in oi. i-xleojen tükia Jj:JeLtAÍ:jl :ie.ulnkll«l8llle uih-llijjllle Ja t.;í aaksar- j<- entrlaimlnklelen ku.'aseja. Vlkali kurceej í li'mpifa.ilbojen t li.ia tv^laan J^^.'Jei-tun-.íi&n, nil1e j tol-neen^iano va.likunnan 3uo'rien jí.t olalaiselle Koriteaile tai «tlsojeü Jurjoetelyt l-jkunnhlle, se-minkin kun silloin kur8s»il a voui/ht olí-; JT.'Li >on KiUÍamí>' t-r.áitkín, kiejihin 038j.iiJtu.'at urhei-i^ it '..i.u J íkc antaneenoci 3'A;L»n Tuiatoi-la/uetin TTorjan voi::;í8tej.uiiitor. pulieen-..kana toi ihenkilöt. i'íuaj ^ 'i lost«eleinkin piirin esitye Ltiir. aili-taa lai^lnnu JOiin tcui>.i.tei.tuvteksl. t jss^nlilttojen J ^ aokuiinl..ta jn pyydetty l^iusuntoa nii ie»u^.- ta; tu iíjeots ::'A.L n Ja "" Lm viillata. hteletyctu ííjcámvaih ao, " kuseü'otukeeen. j/..a-1ulfcta vaataukcista vai.o.anta toteil, acta 3''Lin kalk 1 ^»senliltot perlhalteet»t& kannattavat eh.t'u.a.: k - A

2 mlbttt, kuit*rik.lnauo<nioonotts«n scui-aiiviit oplmuwt«vaetrjsn lyt ituomautuk««ti 1) jygfltb i i Mim^i pituv.t «tttt»o^iimukseoba todetasm 'rilin 8«niLl«en oikeuden ttaa osaa Ju'MTi hln ja «tti» 3ly: plaklö0jan J maottalujan vai..iarnu*6an tuiaa tapahtua j/lxm aslanomaiean jatenj-iltjn johtöjr.ina a ainiaat^ar. «' n vaij;anta»,'i«in opastukean alaiuena, mlsti Jshtuan, yksin p.o. liiton kiiiaett-vkai ollei arnattavb kullolr'kln k/6yi;c,'iti»«iii.u olevman -/ai.;: varattu muiiriij-a/ai 2) jujcian r.'l:.yililtt<? hujnuiuttaa, atta 'yhtelbtoiiilnnan tulisi ulottua j^yös 'alraennukb««r ju nain oii«n ti. ii^i TLjn»a-Llia, ettu aer. aduatajian, Jatkt t lavat -vsy- Tfkee n, ametaan o».-,, iiatua yhtait-ean valitiu'inu<c»an ja j-rj«titettaviin katfia^tuekilpailuihin"; o) Ciuqmarj Jj,-i^i^KivJliitto, It-i. jouk.i.qui'1'.ailun kamalta suotavana, atta muiitkin «iin vain ^laina..xiict aoj.-at aaleivat Kilpailla kcakart^4n. Lauaunnot ^Jaute tiin ee!ta.k liittonailituksan kfa.»!- taltaviiiai. 11 * n»tmtukbläri- i.^aiteltyi.an piii'ijjutokuntian aeloptuneat jr.tjn Ti ji viima vuo?en avuatuamuarärafi^jjen kj,yt jbtä ja ahdotiuijiat ta. un vuoden mtiarärahojen kllytöat* va-iakunta ^aatti hyv^s^ ii p.j. lo tukelin pafuetuvat v. Isi^m tilitykhat. Kul.ivan vuoden ir.uäriira.^3jan k«. t;j«tii. va-..iokunt.a.j-^utti il: kaikkia piirij-jhtokantia valvoittavatti, «ttä p.a. aaii-^ra: 'liita vähint^iiri l/b an ka;'t»ttav;i ^;iriku t^^an aau^-atoi itii^ ir.tosien jui-ja3ta::.i<;e«n. ia : ii«l«i;^'in ulyirplaitlbojar»'^irjastalytol :iki..i.an.-.u^et^til 5/1-Jtf todtttiin talfr.lku nan tarjua.an 3\nXi hailit it.an j-- f '! ^fcnllla aak» urhailutoimintaa tni.»lyntpiakiaojan tji:a««npa.'.o«avuatancllla liiton toiirdnta-iautan hatikiiailla jiktuian xll olympiakiaojan puasylippujan koamtihcintaän leuiattllna^la aita

3 h A varttn Illtoil«30U ipl. auuiii«nkl»llsl& Ja lcll>i&iluohjelmia. ^ Jama oiktus on oyii«sarönr.%%ty "U.ÖKIUU" hyvuitei ty,;«* lc«nt«i«vill» hanki löi LI». /aliokunnan slht««ri sai t«htavc*s«en»uurinitslli», ^ l i s l tarkoituiceflnieuiiialsluirr.ln JarJtLtattiiiVa.. lil. lii

4 FöytKklrJ* Suonen Volnlatelu- Ja Urhil> lulliton LIlttoh«llltuk««n Työvaliokunnan kokoukacpta tairrlkuun 17 pinä aapuvilla olivat valiokunnan puhaanjohtaja Haniusren Yolaiattlu- J» UrhtUuliltop ^trofiiitttu>g«n ggytäiclrj^^^^^ JKsanat Tannar, Salnankylil Ja Siada ekä allaklrjolttanut ilhtaeri Santala. 1 s ti Hyvlkayttlln valiokunnan adeuiaeeam kokoukaaoaa 10/1-39 pidet- tdailleen kokouksen s'vteklrj*. ty pövtäklrja. 8 S Foiitot v»n 19.ÍU PäStettlln Lllttohallltiikaalle ehdottaa, että 3VULin vi lue vuo- Slllnpäatäkatael Ja r» Ile 1939 vara» den tllinpäiitökaebaä huoniloitalal In «e iraavat polatot» tut ffläirferakat. 1) arvotaparltllillä k i55 2) kalustotlllllä « a- li'' I i 3) k l r j a a t o t n n i ä 4) alnlrlatlllprutlllllä 3.278il5 a 915i- N 6) prof. Wllakttanln oltalitll Í- 6) ralnotuotetlllllä 4.376í30 yht. «k 164.«97»50 asssistcsbksbkkr BVKSSS i ' If SaEOln päätettiin ehdottaa tlllnpäätöksesaä varatta akal vuodelle ) sburatolffitsljakuraeelhln Bk Pl.OOOi- «2) JärJeitBtolirlnnan opraasean i',' il 3] kaluaton l^nklntaan m ) huonelaton korjauvalln 5} o4ottai::atto(ilin renolhln» yht. mk andotukaet huonléonottaen valiokunta päätti eelttâë Liittohallitipsalle 11 llnpäiltoaahdotukaen ovielaen lllttean tl 1 «uotolsena. I / 3 S lar /jvtllin vilua vuodan 111Inpäätöaehdotukaaan paruatuva ohelaena LuetteUy inytaanä U; g «auraava bllanaal par 31/12-38 ja llitteanä ^»«uraa''? oaalauualuattalo tarkaatattlln Ja hyv&kayttlln. j L m i a f ' T * V o j y l a t a a g i l 4 i idaitaltlln valiokunnan adalllaan kokoukaen ptv-täklrjan 10 (läin lirgj^. arkltyt atk Suman YolBlataluliiton. Suoaian Painiliiton, 3uonan Ulmalll-

5 "SHF" tor Ja Suoaan JäiUclekkolilton iauaunnot SVUIin Ja TULin välisestä sopinualuonnokeeata» TKllSlR valiokunnan nieleatä kahden ensiksinialnltun liiton ehdotijcact» «ttä aoplmukaasaa todattaiailn TUIn nyöntävän Jäsenilleen oikeuden ottaa oaaa Suonen mestaruuakilpailuihin. Ja Suoran Jääkiekkoliiton eiadotua, että nuutkln kuin vain aikalllaat seurat salaivat kilpailla keakenään, oliai huomioonotattava sopirusehdotuata lopulliseat SVUXiaaa käsiteltäeaae. Kun yhteiaty^iaaiaa kuitenkin on käsitelty TULiaaa p. o. aopinuaehdotukaen puitteiaaa«el edelläninittujan ^ JäBenliittoJen ehdotuksia valiokunnan nieleatä olisi otettava asian täaaä vaiheessa huonioont vaan olisi ehdotettuihin päänääriin pyrittävä TULin kanssa neuvotellen aopimuksen tultua BoleininisBa liitoiaaa hyväksytykai Ja yhteistyöstä saatujen kokenuaten annettua näille neuvotteluille riittävän pohjan. a- Jäaenliittojen ehdotukaet olympiakisojen Ja naaottelujan opanottajlen valmr-tar1seata ei valiokunnan mielestä anna aihetta toiirenpiteiailu, ska aoplmuaehdotuksen rukaan nilatä asioista "sovitaan kussakin tapaukaeaaa tai kutakin ur>:ellunalaa va<^ten erikseen". 1! 1- hy f 3 liitettä. Vakuudekai: If.. i n L f 54 * s»" ( 1 I i

6 Pl!ytfcklr,1«Suomen Volnlstelu-.1» nrhallulllton Mlttohfllltuksen TvMv^llo- E.g^a YoteHtalu-» Uyhellulllton tllt- ^titotmn fy8^flowunn>n psvtsltlrj* kunnan kokoukaeata nelmlkuun ' 1 pälvänti 193D. 3««puvllla olivat valiokunnan puhsenjohta.la Hangall, jssenot Marinen, SalmenkvlK, 3m<»da.1«T#nnep askfi «llokir- 1- h. jolttanut 8lht«epl Santala. 1 «^Hyallokunnan Ico- ErnpenQ» Tamrlkuvi i IR päivans nirtatvn liittohallituksen kokouksen tarkistetusta p«ytliklr.1asta todettiin, että hallitus on valinnut kuluvan vuoden tvmvallokunnan.iksenlksl SVT'I :n tolmlntaaääntö.len edel- IvttSmlen hallituksen puheenjohtajan, penkln.1oht.1a J. H a n - (i e n la vapnpuheenjohta.lan, tohtori L a u r i T a n n e - rin llssksl rtillltuksen läaenet, varf tuomari A. Salirenky - 1 S n, toimitta la B. M e r 1 a e n.la maisteri V. S m e d s i n. M ttiklrjan hyvkk- HyviiksvttlIn vbllokunr.an ed-^lllsesaä kokouksessa 17/1 pidetty pf^vt«klr,1fi. 3 5 lv. t n '4 llnf rkastua- srtonrus Maltettiin liiton t1 UntarV»st«.Ilen kamr^ierl Sulo Järvisen > tuonarl M.Kaupnllan 20/8 pälvhtty tlllntarka stvifcertntrus, mlsstt m.m. ehdotetaan, etts vuoden 1»38 ttllnpkiiths vahvistettaisiin,1a tl llvelvol lisille myttn-.ettölalin tili-,1a vastuuvapaus. Tlllntarkflst\?tertoimia riiiitettlln esltts«liittohallitukselle.la 111 ttoisekokouksells. 4? I nnerlan ero. Vahvlatet11 In puhelimessa tehty pii>ith8,.lonkp mukaan 3VltI,:n tolrlstoal^teerllle Sl narl Manneria lie mvmnnetäör pv /tlbianaä ero ;Jakeli o. o s - pltlthrhmriilhi 1/ liiton palveluksessa vll 11 vuotta olleelle.la 1/3 eroavalle toimistosihteeri Slnarl ann rlalle.1«7/3 liiton palveluksessa 10 vuotta olevalle tolirl stoslhteerl Ilmari Sinisalolle pästettlln ostaa kokmiksessa nshttivtinli olleet kultakellot. 6 5 ^e^plen tehtätj- :'tamlnen«ll'ton tolmlstoalhteerfc vannerlan eron Johdosta «lleklrloitt»> nut sihteeri Ilmoitti neuvotelleensa Suomen Painiliiton, Suomen Voimia telulllton, Suomen Nvrkkellvlllton.la Suomen PyMriill\liiton puheenjohtajien kansaa mainittujen liittojen sihteerien tehtävien hoitamisesta slteni i- ' i a

7 1) «ttfi toimia toilht-^erl Ilmtrl Sinisalo v«llttalslin Suoman Painiliiton, 3uom«n Polksurhellulllton,1«Suomen Painonnostointon liuluv«n yuoden sihteeriksij V\\ 2) «tts SVtTTsn uudevsl toimistosihteeriksi kiinnitettäisiin voimistelunopettaja Paavo TerSsvlrta.la että hänet vsllttblalln Suomen Volmlstelulllton Ja Suomen Pyörällylllton kuluvan vuoden sihteeriksi, 3) että Suomen Nyrkkeilyliiton sihteeriksi mainitun liiton Johtokunnan ehdotuksen miikalsestl toistaiseksi valittaisiin Johtokunnan Jäsei faktori Veikko PbbJanen. Kun p,o. liittojen puheenjohtajat puolestaan ovat hivöksynee* liittojen välillä solmittavaksi sevaavanlaisen kilpailullista yhteisf 'i t9hd>m suunnitelman Ja kun valiokunnalla näinollen oli svytä olettaa, että «yf^i asianomaiset lllttojohtovainnat kukin kohdaltaan.. 1 tulevat hyv}iks"m«fin tehdyn suunnitelman, vf^llokunta päkttl 20/2 alkaen kiinnittää SVlTTrn tornistolht^ferlksl voimistelunopettaja Pn^vo Terfisvlrran mk in kuukausipalkan Ja faktori Veikko Paajasen a- mk:n 1000:- kuv.kauslpalkklolla suostuen samalla siihen, että Paajasen varsinainen työaika on kello oltolaubbf Päätettiin puoltaa Suomen Volmlstelull'toB, Suoren Painilii- t asian r.olsessa. ton, Suomen Nyrkkeilyliiton Ja Suomen PaInononnostolllton tekemää a- nomusta, että Kouluhallitus r-htvlsl sellaisiin toimenpiteisiin, että oppi- Ja kansakoulu Ien volmlsteluaallt luovutettaisiin voimisteluja volmalluse\irojen harjoituspaikoiksi. 8 5 Kuultiin Suomen NyrkkellvllIton suunnitelmat toimenpiteisiin rvt tvmlsestä Tvflväen ITrhe Hull Iton äänenkannattajassa Julkaistun, il' IfJ erään nyrkkeilijän siirtoa «m tstfi SVTtI :ään koskevan kirjoituksen Johdosta Ja päitettlln keholttaa Nyrkkellvlllttoa hoitamaan asian alkuvalh-iet SVtn.sn sääntöjen edellvttsmässä JärJestvksessä. telstyhtar- Bsltettlln Tytlväen Urheiluliiton 14/2 päivätty kirje, Jossa 3 viitataan viime vuoden aikana kävtvlhln molempien liittojen puolesta kävtvlhln neuvpttelulhln kllpal luilla-sta yhteistoiminnasta Ja Jossa lliroltetaan, että TIU sn yllmäiipälnen liittokokous on kual tellyt asian helmikuin 8 Ja 6 pälvlnh. Kirjeen mukaan"lllttokokou8 h"väksyl 8oplinu8«hdotuksen muilta o«llta"n muuttamattomana, tmitta poisti seurojen Ja pl'rlen väliset yhteiskilpailut Ja niitä koskevat muut määräykset? Liittokokouksensa pääthksen mukaisesti Tta- «hdott.aa molemplei

8 tolmlntsb VcoBk«v«n ioplmuksanj "YViteistolmlntnB voldnnn h«pjoitt»ii 1) Suom«8B«tapahtuvlBss sopl-mis.ihr.l^stfl.lsn v^llslsas 11 Itto-ottelulSB«j 1- hv 2) ijuomflssb tai ulkomel 11a tnnahtuvlsss mm- ja llltt.o-ottelulsb«sekö olvmpéalilslssa klsolísa samoinkuin kilpailuissa, Joissa vfllltaan du«t*.lát" tüllalsllft ottslulhln Ja kisoihin; 3) uphellukenttlon v.m. kilpailupa Ikko.len sekit urheilun oppllftltosten vlhkl«^juhlissa. n Yhteistoiminta tapahtuu seurssvln edellvtykalnj 1) ihtelstolmlnta^pvyntö tai -tarjous on osoitettava sopimus ISr.lest«n hplmtukselle vhmelstssn 2 kuukautta annen k"byin"k8es8li olevaa k i" kllp«nua ; a- 2) sähn-hlsts, tftloiiéelllsl sts ehdolstn ja mni.rhvkslstä sekö tuomareista sovltsfn kussakin tannukseasa tai kutakin urhellunalaa varten erikseen. Soplirus.1är,1estMt sitouttivat kunnioittamaan toistensa ItsemfíárBSml soikeutta ja poistamaan kvk-'nsä muksan sellaisia limitti tä, I jotka häiritsevät uhtalstvhtfi, ja tsssä tarkoituksessa 1) elvfit arvostele julkisesti toisen sopimuspuolen tekemiä yi telstol' mlnt«a koskevia ps tökslä; " ii!i 2) eivät salli toisesta soplmusjärjestöstä siirtyneen jäsenensä osallistua mlhlnköhn pl1 rlkunnsll Iseen, kansalllsbin tel ka-^sa invälls-san kilpailuun kahdeksan kutikauden aikana sllts pälvasts lukien, jolloin se sopimus järjestö. Johon Jäsen on (lllttnvt) sllrtvnyt, on siirtymisestä Ilmoittanut sille soplmusjärjestfille, jonka Jäsenenä hän alkalsermln on ollut". Samassa kirjeessä Ilmoitetaan, että TIU on puolestaan valmis alleklrjolttamann sonlntuksen heti kun SVIIL on soplmusehnotuksen hvväksvnvt.. huomiota Kiinnitettyäkin sano-a lehti selostuksien perusteella/asian käsi ttel^rvalhelslln Ttll,:ssa ja to-'ettuwan, ettei TtTI ole hvväksvnvt soolrausehdotusta 3VTT.;n T11 ttotia 111 tuksen puol-^stnan h'vsks nässä muodossa tvövallokunta pähttl esitellä asian uurielleen SVllL:n liittohallitukselle. Samalla valio'unta päätti ehdottaa, että 3VIIL h\- väksylsl ja allekirjoittaisi sopimuksen jätta»llllä kuitenkin sopimuksen täytäntöön nanemlsen kunkin aslanonmlsen 3VlfL:n jäsenliiton tehtäväksi..n 3en joiidosta, että ioplnniaehdntuksen kaksi viimeistä koht««

9 brlan tlednstelm aiplao lli^itlol- 08 to. I: Ituksen kokous. sltovnt kuikkia 3VTTL:n.Ifisenlll tto.l«nllts noudattnmfian la kun SVHLM tolmlntasäfintilysti 9? :n muknan vain " Lllttokokou«voi liittohallituksen esltykssstti hvv«k8yä vhtsislfi vhrtenmukaisuurtan sflfvuttamlssk- 8l tarpeellisia m«uräykslti", vfllokunta päätti Lllttohall Itukaello sidottaa, että hallitus kutsuisi koolle vllmährälsen liittokokouksen käslttelemfihn ja pästtbmrikn soplmisebdotnksen lopullisesta h-väksymlsestti "^orp^es I^ndsforh nd for Idrett"-nimisen,1är.1?stHn 15/2 päivetyn tlenustelim johdosta, miten SV'L:n ja Ttll.in viillset kilpailulliset suhteet.larlestetöiin esim. olvmrlaklsoja sllmails pltben, oäktettl^n viitata kanaalnvsllsen olvmplakomitean sösnthlhln. PäBtettlln ostaa 11 5 ksl sarja eli 1000 kpl. valtion 800:- markan hintaisia olvmplaohllc^atlolta, jolf'«n :- markan ostohinnalle Hitto tulee saaraan noin 1 1/8 <:n koron sekfi mahdolllsuurien suurempiinkin voittoihin vuosien arvonnolspa. Verklttlln, etta valtio v.1943 lunastaa ohllowtlot niiden nlmelllsarvoat« L11 ttohaintuksen seurhbvn koko^is pähtettlln pltös tiistaina maallskuxin 7 pfilvfins alka*i kello 19. I 1-1 i h,' a- k. ll' I a- < 1

10 'lamrn Volt^lattlu» ja Urhtilulliton i ilttohallltukeon TySvallolcunnan '^yt&klr.laffl4/1^39^ Pöyt&kirja 3^/ULin Uittohallituksan Työvalloliunnan kokouksesta huhtikuun lä pinä l^ö». iaapuvllla olivat valiokunnan varapuheenjohtaja Tanner, jäsenet Kerinen, Salmenkylii ja 3mads eekä allekirjoittanut sihteeri Santala. l ' '-k :i8lj,lsen kokouksen ""ytäkir.la. 1 Todettiin, etta vallokuijian edelliaesba 21/2 kokouksessa pidetty pöytäkirja on hyvakaytty 7/3 pidetyesä Liittohallitukaen kokoakaessa, joka sainalla on vahvistanut pöytä- )n I ")» I i: kirjaan merkityt päätökset. 2 r/tl tn ja TT/Ljn yhteis- Todettiin, että 15/4 pidetty 3'AJLjn yliinäaräinen ^^SSui^iroi^^ äänellä 1 vastaan päättänyt pyiklä yhteistoimintaan Työväen Urheiluliiton kanssa sairiaila hyväksyen 26 iiänellä 21 vaataan oheisena liitteenä seuraavan n.s. alkuperäisen aopimueehdotuksen siten hyläten Liittohallituksen sille esittämän sopimusehdotuksen, jonka TUL puolestaan jo on hyväksynyt. Kun pankinjohtaja J. n, itan^ell tämän päätöksen johdosta on Ilmoittanut eroavansa sekä 3\1'Lin Liittohallituksen että Helsingin Olympiakisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä työvaliokunta neuvotteli tilanteen johdosta. Sen johdosta, että Suomen Olympialaisen Komitean Valtuuskunta kokoontuu keskiviikkona 19/4 kello käsittelemään kysymystä pankinjohtaja.iangellln seuraajan valitsemlbasta Helsingin Olympiakisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi, valiokunta puattl kutsua S^/ULjn jäsenliittojen valtuuskuntaeducitajat, edellämainittua asiaa koskevaan neuvottelutilaisuuteen, joka pidetään SVULin tjlniistossa lu/4 annen valtuuskunnan kokousta alkaen kello a- a-! -m» r*! *. I r,tulsaa suhteissa asia pantiin pöydälle valiokunnan huomiseen kokoukseen.

11 l-1 3 S Merkittiin hyväksytyksi toimenpide, Joka kockee 3VUL:lle ostettujen olyrr.piaobllgatioitten myymistä kurceiin lloj-, joten liiton saama voitto ko''o sarjan myynnistä on 2I.OOO1- markkaa. (yfkke ilym»ott<lun 4 Sen johdosta, että Suomen Nyrkkeilyliiton 10/4 pitämän Suomi-:iuotsl maaottelun ohjelma sisälsi runsaasti ammattilaisnyrkkeily» koekevla tietoja ja ajmattilaisnyrkkeilijaiien kuvia, valiokunta päätti asiasta huomauttaa asianomaiselle liitolle ja kehoittaa liittoa huolehtimaan siltä, että amatöörinyrkkeilykilpailujen ohjelmat vastiiibuujessa laaditaan puhtaasti ar.^tööriurheilun hengessä. /akuudeke i:!n.1- a- li I' lii a-

12 Lomer; Vol.TilGtelu- ja 'Jrheilullltor. rtrtohailltukaen Ty^valloicuniian L^klrja K- 6/1939. Pöytäkirja 3'ÄJL«n Liittohallitukeen Työvaliokunnan kokoukbesta huhtikuun Id pina Saapuvilla olivat valiokunnan varapuh«enjohtaja.1- r Tanner, Jäsenet Salmenkyla Ja omads sekä alxttklrjolttanut sihteeri Santala. 1 Ittohallituksen kokoon t,=un-inen. Neuvoteltuaan 15/4 pidetyn 3'AJL«n ylimääräisen Liittokokouksen tekemän päätöksen aiheuttamista seuraukoieta valiokunta katsoi, ettei se vui yksin&an vactata tilanteesta, riinkä johdosta valiokunta päätti kutsua liittohallituksen perjantaina 21/4 kello alkavaan kokoukseen, jossa neuvotellaan ja päätetään tilanteen aiheuttamista toimenpiteistä. Vakuudeksi! a-, r "4 a- n,'' Jr I. "M ^ ti

13 lometi Volrrilatelu- ja l^iailulllton M ittohallltuktftn TyQvalljjcunnan ^gklryla 6/1939. Pöytäkirja S-.-UL:!! Lilttohallltukecn Työvaliokunnan kokouksesta toukokuun 10 päivänä aai)uvtlla olivat valiokunnan varapuheenjahi taja Tanr.er, jäsenet "'«rinen, Salmenkylä a Smede sei^ä a.leklrjoittanut aihteari iantala. 1 fi M r^ t3it3ian vahvlata:- inen. Todettiin, attä _l/4 pidetty 3'jT;Lsn Liittohallituksen iiit kokous on hyväksynyt työvaiiokunr.ai» kokouköiöija ie/4 ja ia/a pidetyt pöytäkirjat ja ahvietanut niihin merkityt ^yuitökset. 2 S Liittohallituksen 21/4 pidetyn pöytokii^jan 7»jata todettiin, että kokous on päättänyt jättää liiton puheenjolitajakyaymyksen ratkaisemlsati suoritettavaköi seuriiavan liittokokouksen jälkeen ja että liiton puheenjohtajan tahti^via hoitaa siihen asti varapuheenjohtaja tohtori Lauri Tanner., 4 t Kerkittiln, että S^JVLtn täirian vuoden valtionapu on l.ooo.vxioj- tnavickaa. Kun talouaai^loon vaitionavuköi on otattu oofi.^ioo:-, valiokunta päätti tehdä LiittuhallituKselle ehdotuksen naiden auimlen eroitukeen :- inarkan jakaii-lseeta 3'/l'L:n ja jäsenliittojen kesken. ^-a.rilaapiaius. 4 S Viime maaliskuun lii paivtoiä kuoli Wikf.elin kaupuii^iösa asianajaja Karl ^Tjalmar itybery. Häneltä oli SXL ea.i.naeea prokuristi liikisen teatan.entin ede-lytta.nia, i^lkkeiin raastuvanoikeuden tuoiaioon perustuvia varoja markkaa 11 penniä 5 prosentin koi-koineen 28/ lukien ja oikteudeiutayntikuluja 500:- markkaa. Varatuomari Aukusti Pasasen MiKkeiieta liitolle iiy/4 lähettämän kirjeen mukaan asianajaja Nybergin kuolinpesän taloudellinen tilanne on siinä määrin huono, että pasan aaair.amiehet ovat Ilmoittaneet tyytyvänsä öf.atavansa kolmanteen osaan (1/3). Kirjeessä tieiufetoltiin, katsooko j/ll voivanpa tyytyä san.anlalseen järjestelyyn» Kirjettä eeui-ann estä acisuiajaje Nybergin kuolinpesän

14 s; r u perunklrjoltusbeivltykeesta todettiin, etta pesän varat ovat ^ ' noin ;- markkaa Ja velat noin 150.v,00s- martikaa. fluornioonottaen tiuuan kuin i^yöe, etta perilliblbtii neljä on alaikäisiä, valiokunta paatti hyvakcyi akordiaopimuksen, jonka rou-" kaan 3VUL tyytyy 1/3 p.o markan 26 pennin saatavasta. 5 I i nt oka rholqimlnta. Oheisena liitteenä seuraava Suomalaisen Luentotoinriiston kiertokirje urheilua opiskelevien jpintakerhojen peruatamieeata päätettiin lihettää kaikille jaaer.beuroille, Joita SVuLsn puolesta kehoitetaan huomioon ottamaan kiei-tokirjee:.- sä esitetyt asiat. 6 5 Lehtori Kl. U. Suomelan tekeillä olevaa teosta "Suot.-ien Urheilun Valtatie" päätettiin tilata, er.nakkomerklntää hyv&kel käyttäen 25 kpl. nettohintaan 4.;^9o:75. Toimenpidettöän valiokunta pei-uatelee sill-, ett.^ teos kustannetaan vain edellyttäen, ett«enn&^n.otij.aukoia kei-tyy kyiliksi. I bnt lu Oiva liatr.loet?. 7 5 Esitettiin o'.1x:n Hämeen piirin kirje, joeaa todetaan, että Pirkkalan Urheilijain jäeen Oiva Hainio on epäreheili-» sellä tavalla hankkinut itselleen I Ikjn urheilmnerkin ja muutenkin toiminut vilpillisesti ja urheilun aivoa alentavaetl..lainiolta päätettiin pyytää 3'7ULin säiiniöjen edeilyttämu selitys. II ^ 'ato^rutstrin tr-o. 3 & Toirniötosihteeri La..pulle.-ayönnettiin hänen pyytämänsä ero toimestaan l/ö alkaen. tokokoub '/UL:n kuluvan vuoden vai-sinainen liittokokous päätettiin pitää lauantaina keaäkuun 17 päivinä alkaen ke^lo i:'.oo. Vakuudeksi: 1! Liite.

15 "l I Arvoisa voimistelu- ja urheiluseura! Viiimmttki-.i urlmiluseuriijtini»«pämarkuitus un, iiiinkimn jo nimikin ummttm, kmmhiiiu' ruumiihiscn fcubbon s^llämmtn kehittimmtn. Nitm«seurat «ivat kuitenkaan koskaan uit kaiittanect luimintaaau näin ahtaasti, vaan niiden uhielmassa on aina, ainakin periaatteesi^a, ollut jitubtensa kaikinptiolis««, uis myös imiikiitcn k*hityk««n v.iaiiinih<n. VaatimukMt aktiivissn urheilun alaha ovat nyky- län liim murin kohonneet, etti, kuten monet esinmrkit ovat cnuittan««!. huipputuiusten ^vuttaiiumkai tarvitaan ruumiiavoimieii ohella iiiyöt koulittuja henkisia kykyjä. Toiualta urheilu iiykyjiin on 4k«i tärkeä tekijä yhteitkuimasiianime, että sitä kannattaa ja tulee opiskella myi» tietopuuti^-iisti. Vasta kun imtat urheikipiirit iiiyil* pcrimtteeiliselta kaimaha ovat on>>ii*et ymmärtämään iirliailun nierkityksen. kyeten tmä iiuiiuekin sttvittämaan. urhtihietkniämnie voi saavuttaa kalkit»» plircimu»en tunniustuksen ja arvonannon, minkä se arnaitm«. KpMematta voimistelu- )a urheiluseurojen jäsenet tietävät urheilusta jotakin myiis lietopuolisesti. he ovat kuulleet iirheihia ylistäviä puheita, lukeneet smomalehtikirjoituksia. ennen kaikkea urheiluselostuksia, (.'hkäpä, parhaassa tapauksessa, tutustuneet omaa alaansa käsittelevään opaskirjaankin. Tämä tieto on kuitenkin jokseenkin hajanaista ja jirjestymätäalä. VUtä urheilu on. miteii M on kehittynyt nykyiselleen, mitä kaikkea tähän käsitteeseen sisältyy, m'ten urheilijan on Järkiperäisesti hoidettava tervryttädn ja harjoiteltava, mikä on jonkin määrätyn urheilulajin suhde urheihin kokonaisuuteen. mlhainen on tiik»ta<ui eri urheihtlajeissa jne kaikesta tistä im.linakin osaua urheihjoista epäilemättä hämärät käsitykset il' ;ti tl ()n aivan»tkein ja paikallaan, että olympialaisiin valmistautuessamme pidämme huolla siitä, että kaikki nahdolhsct urhcihtkyvyt sihoin saadaan maamme värejä kunniakkaasti puolustamaan ja ett^ samaha yken- «äkin terveelksten ruumiinharjoitusten harrastus leviää..hutta tiedämme hyvin, että vain murto-osa Mtimlemme jäsenistä pääsee Melsinfin stadioniue voimiaan koettelemaan Toisten osaksi jää seurata tätä täha kertaa omaha kamarallamme tapahtuvaa urheilun suurjuhlaa sanomalehtien ja radion välityksellä tahi parhaasta tapauksessa stadionin p^kiriveiltä Mutta kaikille nuihe olympiakisat ovat sehainen suurtapahruma. lohon on syytä huolelksesti vahnistua. joma voisimme ottaa shtä irti mahdollisimman paljon UrhtlukirftUtuu*. Tämä liipahtuu parhaiten inuudostamaha seuraamme opintokerhon, joaaa ryhdymme järjestelmällisesti pmkalemaan urheihia Tulemie huomaamaan, että se ai haittaa, vaan päinvaiioin ediatää mye«aktiivisia iirhtfhihar)oituimammi; Urhettua opiaketevmii optnlukcrhojen «.s. paruskiriaksi on lielsi<i)pn yhopiaton en«minäistltä voim»- lehtmpattaialta. Mitori Kl. U. SuomcMta timiu taos, joka ilmestyy kesäkuun akista mmeuä tkaikkivi urlmilimrja» Stn tarkoitus MI antaa kuva «urimilun maaihnast» kokommuudeaiaan. kuten seuraavasta pääpmrtmttaisfsta sisällyskatsattkatsta selviiui; Urheilun asema yhleiskunniissamme. Onko urheilu terveellisti? Unbti urheiki kasvattavaa? Muinaiakreikkalaisten thtaineiuti. Ikiisen bnnlanniti lahia SafetaliMcn ja luotsamaen vnimistdun kilpaihi maaihnanvahasta. Trheileva Suotm. Nykyajan olympialaiakitat ja Suomen osanotto niihin. (Tupa-urheihit - Ulkntiu Suunnistaminen. Talvi-iirheiket. Taistehi-urheikit Voimistrhi ja erikoitvoimistehit. Vhis- I. kenttaurheihi. I';ilk)p«iit Uinti, lärjesto- ja tulmtihmtoa. rämin peruskirjan ohella "pmtoktrho-opiskehuita käytetään n.s. täydennysteoksia Kukin opintokerh» ja opiskelijakin vai niiden avulla erityisesti perehtyä eniten harrastamaansa urheihilajiin. (J^ntokerhujen käytettäväksi julkaistaan pienen, ilmaiseksi jaettavan kirjasen mundossj ylisilyiskolitaiatn opintosuunnitelma, joka in.m. sisältää jäljestetyn luettekm -uomeksi ilmestyneestä urh«iimkir,<llisuudtsta ja jossa tarkoin esitetään, miten»piskelu peruskirjan ja titydennysteostrn johdoma tapahtuu, miten s* on liitettävä käytänmilhsiin iirheihiharjoitukstiii jne.n t-

16 r Mittft opitlfm/.fmu. uroitta on /ärjottthävä? UMimmim urhcilhmurmim lifimf hfnkilmu. jotka aiiimfi jiimakin inttfi«ovat ptriha»itii, iratii cipinloktrh<>-iifmi<<u on. NIiti vartni, joiuc atia on outu. rnaimttalioon timl uiu lyhyotl Opinlukcrhu on pi«ni, n. S 23 henkinen toveripiiri, jukd kokncintuu talvikuukausien aikana kerran viikuua tahi joka toinen viikko n.a. iipintokokoufcaeen. NMU kokouksia on pidettivii tyovundessa vählntiiin 12 (tavahiiimmin I» JO) Ufhitokokmriiaiin kuuluu»liuiiym kmhely kuukiiteiim, kmhuttelun, sek)!ituiten tnw muodoma, lekä Iisaksi IMityyn Hlttyväi tiiydennysohjelmaa, kuten p»em«enitelmii ja alustuksia erikoi» kytymyksista. urheilurunnia. yhteislaulua, yhdistystoiminnan muotojen harjoittelua jne Opintnkokoukset keetivit tavaltiseili n. 2 tuntia, jos opintokokous kuitenkin jirjestetiliin nim. voimisteluharjoituksen ymeytem, rllttu yhdenkin tunnin opiikttu. Ohjelmaa suplttelam sihoin sopivilta kohdilta Jo> V. ji u. seura on suuri, (m paralta perustaa opintokerho sen alaosastokai. Tuliainen alaousto vmkmtuttaa monema tavalta seuran toimintaa, m.m. hankkimalla ohjelmm seuran jirjestimiin yleisötllaimllk smn. Jw seura on pieni, se voi kokonaisuudessaan toimia opintokerhona, järjeotibnittil opisketuohjelmaa kokouttensa yhteyteen vahlntlin 12 kertaa vuodessa. Mik«H halutaan, voidaan kevuiui suorittaa»piikelukirjan perusteella tutkinto, joata saadaan todistus Kun nitin vuo^n ajan sailnnallimsti on opmeltu urheihia, tulemme varmaan huomaamaan, miten painon mieicnkilntihsemmaksi urheiluharrastuksemme on käynyt Sanomalehtien urhcihiseiostuksia ymmirrimmi.' entisti paremmin Voimine toimia»asiantuntijan» ja selvlttäjl monia kiperlil kysymykm* asiaan viheni min perehtyneille. Oiemme saaneet uuma aatteita sekä paikkakuntaiiiine urheilutoiminnan kehitthnistä etta ykiityml urhelkikaavalustamnie varten. Olemme mahdollisimman monipuolisesti varustautuneet olympialaisia vaitaanottamaan Joudummepa seuraamaan niitä kentältä tai kentän vierettä tahi vaikkapa «mina kotlnurklhamme. saamme niistä kokonaisemman ja eheinimän kuvan kuin ne, jotka eivät ole asiaan iär}tv tehnäinmsti tutustuneet. ontootpi) vaikka aktiivisia urheili joitakin Työ OH pantava alulla timtn toukokuun aikana! Miten ja imhoin v. ja u.seuran upiskeiutoiminta on sitten akxtettava? Vaikka varsinaimn opiikelutoiininta alkaa vaata sykiylu, un opintokerho kuttenkm mieluummin p«rus>' tettava jo tämän toukokuun kuluessa. Tämä sen vuoksi, että sihoin opintokerh<i pääice»sallisek«vattun uvmliúmilu Valtionavustus on ta«n pwoi, ISO JUU mk kerhoa koliden, ja se jaetaan kirjejen muodossa Mutta kun tiedämme, miten tiukiusa varsinkin maalaisnuorilla on rahojen saanti kirjojenkin ostoon, ei tämän jvustukien arvoa ole väheksyttävä. Lisiksi opintokerhot saavat kirjansa 15 alennuksella. Tämän kiertokirjeen iniakan<i seuraa kaavake, joha valtionavustusanomus on tehtävä. Siitä selviävä) tarketmnäl opintokerhon perustamisessa huomioonotettavat seikat.xikäli haluatte asiasta lähempiä tietoja, kehotamme kääntymään SVUL:n puolmn, joka pyydettäessä lähettää ohjeita, asiaa selostavia kirjasia jne Huoniautarame vielä kerran: päätös upiskelutoimintaan ryhtymisestä on tehtävä tämän toukokuun kuluessa ja ohella seuraava valtlonavustusanomuskaavake palautettava täytettynä SVUL IIe emun kesm 15 p.m. Hyvma a^wn ennen syyskauden alkamista ne kerhot, jotka ovat kaavaiikeen palauttaneet, saavat tiedon valtionavustuksen myöntämisestä sekä tarkempia toiminta-ohjeita, joita sitten jatkuvasti lähetetään invnhemininfcin uptskelukauden kestäessä Opintoksrhotyotä tehdään Suomessa jn kymnmmssä järjastmssä, jaista useunmal nuunsoseura-, raitti-. kristilhset. takhmtehiset. ra)meutujärjest»t ym ovat edustettuina Valistus^arjestAjen upinl» toimikunnassa Vuosittain n..klilu opintokerhoa ja niissä yh henkeä ottaa osaa tähin opiskehitai inintaan. V. ja u.seurat ovat toistatsaksi eräitä poikkeuksia lukuunottamatta jäänet»piskelutyon ulkopuo MIe Tänä vuonna on opintokerhsjen ymeiseksi opiskshminacksi valittu urheéhi, johon sh* laajat, urhaihrik vsrratan vieraatkin pürit nyt ryht^m parehtynuän Kun sms i>pisk«ttva väki on ryhtynyt harrastamaan urheihm, niin unhan paikahnan. että m^ urticileva vtkl ryhtyy opishalsmaan TImä asia on toistaimksi v. ja «. seuromleimne tavanaan outo.uutta älhöiin se pelottako tyithm tarttumasla w käymme rohkeasti käsiksi tähän iiutscn tmmintamuotoon.»e vm snthtsti rikastuttaa ja voimistultaa yhilislyhscnhn«tymä IteiMmisa. tnukokuun H) p:n«kunnimttavasti Suomalainen luentotomiislii Omi Tvhmmn puheenjohtaja Hrth SmMUHtii sihteen.

17 Kamaki am lalmtamm U^fMM^na inrnn ktiäk. IS j>;<k Smmu Vnmuuiu- a VrhHMiUMt, osoitt Htlstnii. SVUL tmmiuau i»* Smunalaiittk LmiUMoiminoik. Suomalaiselle Luentotoimistolle. :n optmtktrho f^ytaa saada tytouadtksi avustusta mk opiituktrkttfimnimin täistamtstksi mytnmtyaa aruitfta, umatn starauvae tttdel. Opintoktrho uimii Suomu Vfimisttlu- fa Urhnitititan akistna» :r kotipaikka m: 1. Mm: 2. pm/ä: 3. kyu:» :n pesliosoitt an: t :n lehta/aksi on valittu, mmi: ammutti: t :n ktr/ariksi on valittu on mättänyt pttaa kokuuksm ktrtau vumhssa.». (1 opisktluainttku tukvaksi tyävtndtksi on valmu: Opimuktrkii on paimänyt tuuvana lyivuottnu käyttää toimintaunso muita kuin valtion tkku myöntämiä varoja (kannatta, ykdistyk^tkö I. mr/tsthta. ästnmak^uiita y.m.>. faatmia) mk. sitoutuu noudattamaan niih määräyksiä, mtla uvustuikn kavltamisttn nahdun en anntttu. OMla sturaa fäl/tnnös opinloktrktin ilstlhin fyvaksymista iäannöiitä. Lmmhn opmutktthon vaiunavun arvosta halaamista iir/ontu iahtiammt syksyllä, niatmimme ludan vuititimuua stka upinlosaunnittlmmihkaun. kuun p:nä 19». ifimktraiin foamm 0^ntaktrh»n kiriuri.

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si.

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si. f 1. n L 1 t * e lco)cou)c»«n 195T.foi -.- sar «Si. PHytSklr.la Huoman Volrlitfllu-.1«Urh9l lull'ton l'ttokokouksnst«öuoni«n UrhalluorlitossB Vi snimäull«k^shkiiun 13 i/hlvänii 193'' J nlkflsn kallo 15.30.

Lisätiedot

pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2

pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2 U L J n L i i t t o h a l l l t u l i c a «n pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2 PMytWklr.l«Suor-an Volmlstalu-,1«Urhallulllton MItt.nh«11 ltuk««n krkoukaesu hilmlvunn 21 nslviin«1041. 3H»PUV111«OHv«t 1S8=!n«t

Lisätiedot

KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f.

KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. T u l o t : KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. Korlrotnlot. 9VUL:n r»h»9toj*n (l.llj.oooi-)»erot ^.rlkolsillttojcn ranastot, 4 f uni«iluilltt0 ( 400.000:-) 16.000-.- VoiBHttlulUtto (215.000}-) S.600:-

Lisätiedot

J* f. 1 i. r* t. ' paytsklrj«t V. 1928 NB 1-9. mil. n, l i' Í ^, Ï. '

J* f. 1 i. r* t. ' paytsklrj«t V. 1928 NB 1-9. mil. n, l i' Í ^, Ï. ' 1 i it J* f r* t. ' S V U L : n L l l t t o j o h t o k u n n a t i paytsklrj«t V. 1928 NB 1-9»1 mil Í ^, Ï. ' n, l i' ^ MytMklrJ«, pld«tty»t.lsat Ja, 1928 avultn Uitto Johtokunnan yhtelaoaak kokouvaeaaa

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, jonka mukaan Tshekkoslovakiaan lähetettävään hiihtojoukkueeseen

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot