antaneenoci 3'A;L»n Tuiatoi-la/uetin TTorjan voi::;í8tej.uiiitor. pulieen-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "antaneenoci 3'A;L»n Tuiatoi-la/uetin TTorjan voi::;í8tej.uiiitor. pulieen-"

Transkriptio

1 7 VñtrilüWüjijl'jftgj't^ 3'AJ^tin muietoi. lakett_^. J^J KBitattlln 3u3n.an /ol.r.l^tttluo^iettm^allltan iiirjatt^ Zb/V e«ur«u.n«et Opstusinlnlattrlöiie ja KouIuas:. itaeli«osoitetut lilrj«!uorinolce«t, jjiat «e.leiiinen kosk««vok.ijtsluno^t'. - Jien pnlkkauaatittsia Ja ^«Ikimiuiiinen Koulujen iiik.nt.i/.i.^ '»tuxs«r. aecmassa allcaam <9tavaK8Í tarkoitettuja pai-annun^lu. L^hetekli-Jeeta&íin liitto anoo, «tt;. nyö» :m;ii«n Jo>rJ«BtiJiín Kanesa a.lekirjoittaltl molsjiír^at líiijwat. Vj'vikayen ^arlaatteataa tnndyn a:;^t.uk.8en vali..«-ntí» kuitenkin piti klrjeluonnoeten t'irkiv-tan.ista tarpeeiluen^ jkx' t«en tarkistan, le e n «ihteerln t«ht-.v_kci. b d Kli JesÉi-áun 13/12 iuorr.en Voi:;.ÍKteiuilitto Uaoitt. - ^laloeáa 4/1*: Füo*/" NorJ; - Juoirii voi.i«teii; ;.aaolta±'.;n aj.k.na JohtaJa ie Pauct'llle, j-aokurman J- enell9 i'ede.een ' lile Ja Celo "^iimroi-enln^in aiatíseri^xe - 5.o-acx' i^-ie'. tn :.e l.iin, In pi irin Luettiin S'/'Lin lieltii'. In./ilx-ln r/'.-o- paiv«.; t.' ~~Iclel Ikuriee i8t«.~ je, Joeaa eh ";otetaan, ett.. J'." L Heislrii_in oi. i-xleojen tükia Jj:JeLtAÍ:jl :ie.ulnkll«l8llle uih-llijjllle Ja t.;í aaksar- j<- entrlaimlnklelen ku.'aseja. Vlkali kurceej í li'mpifa.ilbojen t li.ia tv^laan J^^.'Jei-tun-.íi&n, nil1e j tol-neen^iano va.likunnan 3uo'rien jí.t olalaiselle Koriteaile tai «tlsojeü Jurjoetelyt l-jkunnhlle, se-minkin kun silloin kur8s»il a voui/ht olí-; JT.'Li >on KiUÍamí>' t-r.áitkín, kiejihin 038j.iiJtu.'at urhei-i^ it '..i.u J íkc antaneenoci 3'A;L»n Tuiatoi-la/uetin TTorjan voi::;í8tej.uiiitor. pulieen-..kana toi ihenkilöt. i'íuaj ^ 'i lost«eleinkin piirin esitye Ltiir. aili-taa lai^lnnu JOiin tcui>.i.tei.tuvteksl. t jss^nlilttojen J ^ aokuiinl..ta jn pyydetty l^iusuntoa nii ie»u^.- ta; tu iíjeots ::'A.L n Ja "" Lm viillata. hteletyctu ííjcámvaih ao, " kuseü'otukeeen. j/..a-1ulfcta vaataukcista vai.o.anta toteil, acta 3''Lin kalk 1 ^»senliltot perlhalteet»t& kannattavat eh.t'u.a.: k - A

2 mlbttt, kuit*rik.lnauo<nioonotts«n scui-aiiviit oplmuwt«vaetrjsn lyt ituomautuk««ti 1) jygfltb i i Mim^i pituv.t «tttt»o^iimukseoba todetasm 'rilin 8«niLl«en oikeuden ttaa osaa Ju'MTi hln ja «tti» 3ly: plaklö0jan J maottalujan vai..iarnu*6an tuiaa tapahtua j/lxm aslanomaiean jatenj-iltjn johtöjr.ina a ainiaat^ar. «' n vaij;anta»,'i«in opastukean alaiuena, mlsti Jshtuan, yksin p.o. liiton kiiiaett-vkai ollei arnattavb kullolr'kln k/6yi;c,'iti»«iii.u olevman -/ai.;: varattu muiiriij-a/ai 2) jujcian r.'l:.yililtt<? hujnuiuttaa, atta 'yhtelbtoiiilnnan tulisi ulottua j^yös 'alraennukb««r ju nain oii«n ti. ii^i TLjn»a-Llia, ettu aer. aduatajian, Jatkt t lavat -vsy- Tfkee n, ametaan o».-,, iiatua yhtait-ean valitiu'inu<c»an ja j-rj«titettaviin katfia^tuekilpailuihin"; o) Ciuqmarj Jj,-i^i^KivJliitto, It-i. jouk.i.qui'1'.ailun kamalta suotavana, atta muiitkin «iin vain ^laina..xiict aoj.-at aaleivat Kilpailla kcakart^4n. Lauaunnot ^Jaute tiin ee!ta.k liittonailituksan kfa.»!- taltaviiiai. 11 * n»tmtukbläri- i.^aiteltyi.an piii'ijjutokuntian aeloptuneat jr.tjn Ti ji viima vuo?en avuatuamuarärafi^jjen kj,yt jbtä ja ahdotiuijiat ta. un vuoden mtiarärahojen kllytöat* va-iakunta ^aatti hyv^s^ ii p.j. lo tukelin pafuetuvat v. Isi^m tilitykhat. Kul.ivan vuoden ir.uäriira.^3jan k«. t;j«tii. va-..iokunt.a.j-^utti il: kaikkia piirij-jhtokantia valvoittavatti, «ttä p.a. aaii-^ra: 'liita vähint^iiri l/b an ka;'t»ttav;i ^;iriku t^^an aau^-atoi itii^ ir.tosien jui-ja3ta::.i<;e«n. ia : ii«l«i;^'in ulyirplaitlbojar»'^irjastalytol :iki..i.an.-.u^et^til 5/1-Jtf todtttiin talfr.lku nan tarjua.an 3\nXi hailit it.an j-- f '! ^fcnllla aak» urhailutoimintaa tni.»lyntpiakiaojan tji:a««npa.'.o«avuatancllla liiton toiirdnta-iautan hatikiiailla jiktuian xll olympiakiaojan puasylippujan koamtihcintaän leuiattllna^la aita

3 h A varttn Illtoil«30U ipl. auuiii«nkl»llsl& Ja lcll>i&iluohjelmia. ^ Jama oiktus on oyii«sarönr.%%ty "U.ÖKIUU" hyvuitei ty,;«* lc«nt«i«vill» hanki löi LI». /aliokunnan slht««ri sai t«htavc*s«en»uurinitslli», ^ l i s l tarkoituiceflnieuiiialsluirr.ln JarJtLtattiiiVa.. lil. lii

4 FöytKklrJ* Suonen Volnlatelu- Ja Urhil> lulliton LIlttoh«llltuk««n Työvaliokunnan kokoukacpta tairrlkuun 17 pinä aapuvilla olivat valiokunnan puhaanjohtaja Haniusren Yolaiattlu- J» UrhtUuliltop ^trofiiitttu>g«n ggytäiclrj^^^^^ JKsanat Tannar, Salnankylil Ja Siada ekä allaklrjolttanut ilhtaeri Santala. 1 s ti Hyvlkayttlln valiokunnan adeuiaeeam kokoukaaoaa 10/1-39 pidet- tdailleen kokouksen s'vteklrj*. ty pövtäklrja. 8 S Foiitot v»n 19.ÍU PäStettlln Lllttohallltiikaalle ehdottaa, että 3VULin vi lue vuo- Slllnpäatäkatael Ja r» Ile 1939 vara» den tllinpäiitökaebaä huoniloitalal In «e iraavat polatot» tut ffläirferakat. 1) arvotaparltllillä k i55 2) kalustotlllllä « a- li'' I i 3) k l r j a a t o t n n i ä 4) alnlrlatlllprutlllllä 3.278il5 a 915i- N 6) prof. Wllakttanln oltalitll Í- 6) ralnotuotetlllllä 4.376í30 yht. «k 164.«97»50 asssistcsbksbkkr BVKSSS i ' If SaEOln päätettiin ehdottaa tlllnpäätöksesaä varatta akal vuodelle ) sburatolffitsljakuraeelhln Bk Pl.OOOi- «2) JärJeitBtolirlnnan opraasean i',' il 3] kaluaton l^nklntaan m ) huonelaton korjauvalln 5} o4ottai::atto(ilin renolhln» yht. mk andotukaet huonléonottaen valiokunta päätti eelttâë Liittohallitipsalle 11 llnpäiltoaahdotukaen ovielaen lllttean tl 1 «uotolsena. I / 3 S lar /jvtllin vilua vuodan 111Inpäätöaehdotukaaan paruatuva ohelaena LuetteUy inytaanä U; g «auraava bllanaal par 31/12-38 ja llitteanä ^»«uraa''? oaalauualuattalo tarkaatattlln Ja hyv&kayttlln. j L m i a f ' T * V o j y l a t a a g i l 4 i idaitaltlln valiokunnan adalllaan kokoukaen ptv-täklrjan 10 (läin lirgj^. arkltyt atk Suman YolBlataluliiton. Suoaian Painiliiton, 3uonan Ulmalll-

5 "SHF" tor Ja Suoaan JäiUclekkolilton iauaunnot SVUIin Ja TULin välisestä sopinualuonnokeeata» TKllSlR valiokunnan nieleatä kahden ensiksinialnltun liiton ehdotijcact» «ttä aoplmukaasaa todattaiailn TUIn nyöntävän Jäsenilleen oikeuden ottaa oaaa Suonen mestaruuakilpailuihin. Ja Suoran Jääkiekkoliiton eiadotua, että nuutkln kuin vain aikalllaat seurat salaivat kilpailla keakenään, oliai huomioonotattava sopirusehdotuata lopulliseat SVUXiaaa käsiteltäeaae. Kun yhteiaty^iaaiaa kuitenkin on käsitelty TULiaaa p. o. aopinuaehdotukaen puitteiaaa«el edelläninittujan ^ JäBenliittoJen ehdotuksia valiokunnan nieleatä olisi otettava asian täaaä vaiheessa huonioont vaan olisi ehdotettuihin päänääriin pyrittävä TULin kanssa neuvotellen aopimuksen tultua BoleininisBa liitoiaaa hyväksytykai Ja yhteistyöstä saatujen kokenuaten annettua näille neuvotteluille riittävän pohjan. a- Jäaenliittojen ehdotukaet olympiakisojen Ja naaottelujan opanottajlen valmr-tar1seata ei valiokunnan mielestä anna aihetta toiirenpiteiailu, ska aoplmuaehdotuksen rukaan nilatä asioista "sovitaan kussakin tapaukaeaaa tai kutakin ur>:ellunalaa va<^ten erikseen". 1! 1- hy f 3 liitettä. Vakuudekai: If.. i n L f 54 * s»" ( 1 I i

6 Pl!ytfcklr,1«Suomen Volnlstelu-.1» nrhallulllton Mlttohfllltuksen TvMv^llo- E.g^a YoteHtalu-» Uyhellulllton tllt- ^titotmn fy8^flowunn>n psvtsltlrj* kunnan kokoukaeata nelmlkuun ' 1 pälvänti 193D. 3««puvllla olivat valiokunnan puhsenjohta.la Hangall, jssenot Marinen, SalmenkvlK, 3m<»da.1«T#nnep askfi «llokir- 1- h. jolttanut 8lht«epl Santala. 1 «^Hyallokunnan Ico- ErnpenQ» Tamrlkuvi i IR päivans nirtatvn liittohallituksen kokouksen tarkistetusta p«ytliklr.1asta todettiin, että hallitus on valinnut kuluvan vuoden tvmvallokunnan.iksenlksl SVT'I :n tolmlntaaääntö.len edel- IvttSmlen hallituksen puheenjohtajan, penkln.1oht.1a J. H a n - (i e n la vapnpuheenjohta.lan, tohtori L a u r i T a n n e - rin llssksl rtillltuksen läaenet, varf tuomari A. Salirenky - 1 S n, toimitta la B. M e r 1 a e n.la maisteri V. S m e d s i n. M ttiklrjan hyvkk- HyviiksvttlIn vbllokunr.an ed-^lllsesaä kokouksessa 17/1 pidetty pf^vt«klr,1fi. 3 5 lv. t n '4 llnf rkastua- srtonrus Maltettiin liiton t1 UntarV»st«.Ilen kamr^ierl Sulo Järvisen > tuonarl M.Kaupnllan 20/8 pälvhtty tlllntarka stvifcertntrus, mlsstt m.m. ehdotetaan, etts vuoden 1»38 ttllnpkiiths vahvistettaisiin,1a tl llvelvol lisille myttn-.ettölalin tili-,1a vastuuvapaus. Tlllntarkflst\?tertoimia riiiitettlln esltts«liittohallitukselle.la 111 ttoisekokouksells. 4? I nnerlan ero. Vahvlatet11 In puhelimessa tehty pii>ith8,.lonkp mukaan 3VltI,:n tolrlstoal^teerllle Sl narl Manneria lie mvmnnetäör pv /tlbianaä ero ;Jakeli o. o s - pltlthrhmriilhi 1/ liiton palveluksessa vll 11 vuotta olleelle.la 1/3 eroavalle toimistosihteeri Slnarl ann rlalle.1«7/3 liiton palveluksessa 10 vuotta olevalle tolirl stoslhteerl Ilmari Sinisalolle pästettlln ostaa kokmiksessa nshttivtinli olleet kultakellot. 6 5 ^e^plen tehtätj- :'tamlnen«ll'ton tolmlstoalhteerfc vannerlan eron Johdosta «lleklrloitt»> nut sihteeri Ilmoitti neuvotelleensa Suomen Painiliiton, Suomen Voimia telulllton, Suomen Nvrkkellvlllton.la Suomen PyMriill\liiton puheenjohtajien kansaa mainittujen liittojen sihteerien tehtävien hoitamisesta slteni i- ' i a

7 1) «ttfi toimia toilht-^erl Ilmtrl Sinisalo v«llttalslin Suoman Painiliiton, 3uom«n Polksurhellulllton,1«Suomen Painonnostointon liuluv«n yuoden sihteeriksij V\\ 2) «tts SVtTTsn uudevsl toimistosihteeriksi kiinnitettäisiin voimistelunopettaja Paavo TerSsvlrta.la että hänet vsllttblalln Suomen Volmlstelulllton Ja Suomen Pyörällylllton kuluvan vuoden sihteeriksi, 3) että Suomen Nyrkkeilyliiton sihteeriksi mainitun liiton Johtokunnan ehdotuksen miikalsestl toistaiseksi valittaisiin Johtokunnan Jäsei faktori Veikko PbbJanen. Kun p,o. liittojen puheenjohtajat puolestaan ovat hivöksynee* liittojen välillä solmittavaksi sevaavanlaisen kilpailullista yhteisf 'i t9hd>m suunnitelman Ja kun valiokunnalla näinollen oli svytä olettaa, että «yf^i asianomaiset lllttojohtovainnat kukin kohdaltaan.. 1 tulevat hyv}iks"m«fin tehdyn suunnitelman, vf^llokunta päkttl 20/2 alkaen kiinnittää SVlTTrn tornistolht^ferlksl voimistelunopettaja Pn^vo Terfisvlrran mk in kuukausipalkan Ja faktori Veikko Paajasen a- mk:n 1000:- kuv.kauslpalkklolla suostuen samalla siihen, että Paajasen varsinainen työaika on kello oltolaubbf Päätettiin puoltaa Suomen Volmlstelull'toB, Suoren Painilii- t asian r.olsessa. ton, Suomen Nyrkkeilyliiton Ja Suomen PaInononnostolllton tekemää a- nomusta, että Kouluhallitus r-htvlsl sellaisiin toimenpiteisiin, että oppi- Ja kansakoulu Ien volmlsteluaallt luovutettaisiin voimisteluja volmalluse\irojen harjoituspaikoiksi. 8 5 Kuultiin Suomen NyrkkellvllIton suunnitelmat toimenpiteisiin rvt tvmlsestä Tvflväen ITrhe Hull Iton äänenkannattajassa Julkaistun, il' IfJ erään nyrkkeilijän siirtoa «m tstfi SVTtI :ään koskevan kirjoituksen Johdosta Ja päitettlln keholttaa Nyrkkellvlllttoa hoitamaan asian alkuvalh-iet SVtn.sn sääntöjen edellvttsmässä JärJestvksessä. telstyhtar- Bsltettlln Tytlväen Urheiluliiton 14/2 päivätty kirje, Jossa 3 viitataan viime vuoden aikana kävtvlhln molempien liittojen puolesta kävtvlhln neuvpttelulhln kllpal luilla-sta yhteistoiminnasta Ja Jossa lliroltetaan, että TIU sn yllmäiipälnen liittokokous on kual tellyt asian helmikuin 8 Ja 6 pälvlnh. Kirjeen mukaan"lllttokokou8 h"väksyl 8oplinu8«hdotuksen muilta o«llta"n muuttamattomana, tmitta poisti seurojen Ja pl'rlen väliset yhteiskilpailut Ja niitä koskevat muut määräykset? Liittokokouksensa pääthksen mukaisesti Tta- «hdott.aa molemplei

8 tolmlntsb VcoBk«v«n ioplmuksanj "YViteistolmlntnB voldnnn h«pjoitt»ii 1) Suom«8B«tapahtuvlBss sopl-mis.ihr.l^stfl.lsn v^llslsas 11 Itto-ottelulSB«j 1- hv 2) ijuomflssb tai ulkomel 11a tnnahtuvlsss mm- ja llltt.o-ottelulsb«sekö olvmpéalilslssa klsolísa samoinkuin kilpailuissa, Joissa vfllltaan du«t*.lát" tüllalsllft ottslulhln Ja kisoihin; 3) uphellukenttlon v.m. kilpailupa Ikko.len sekit urheilun oppllftltosten vlhkl«^juhlissa. n Yhteistoiminta tapahtuu seurssvln edellvtykalnj 1) ihtelstolmlnta^pvyntö tai -tarjous on osoitettava sopimus ISr.lest«n hplmtukselle vhmelstssn 2 kuukautta annen k"byin"k8es8li olevaa k i" kllp«nua ; a- 2) sähn-hlsts, tftloiiéelllsl sts ehdolstn ja mni.rhvkslstä sekö tuomareista sovltsfn kussakin tannukseasa tai kutakin urhellunalaa varten erikseen. Soplirus.1är,1estMt sitouttivat kunnioittamaan toistensa ItsemfíárBSml soikeutta ja poistamaan kvk-'nsä muksan sellaisia limitti tä, I jotka häiritsevät uhtalstvhtfi, ja tsssä tarkoituksessa 1) elvfit arvostele julkisesti toisen sopimuspuolen tekemiä yi telstol' mlnt«a koskevia ps tökslä; " ii!i 2) eivät salli toisesta soplmusjärjestöstä siirtyneen jäsenensä osallistua mlhlnköhn pl1 rlkunnsll Iseen, kansalllsbin tel ka-^sa invälls-san kilpailuun kahdeksan kutikauden aikana sllts pälvasts lukien, jolloin se sopimus järjestö. Johon Jäsen on (lllttnvt) sllrtvnyt, on siirtymisestä Ilmoittanut sille soplmusjärjestfille, jonka Jäsenenä hän alkalsermln on ollut". Samassa kirjeessä Ilmoitetaan, että TIU on puolestaan valmis alleklrjolttamann sonlntuksen heti kun SVIIL on soplmusehnotuksen hvväksvnvt.. huomiota Kiinnitettyäkin sano-a lehti selostuksien perusteella/asian käsi ttel^rvalhelslln Ttll,:ssa ja to-'ettuwan, ettei TtTI ole hvväksvnvt soolrausehdotusta 3VTT.;n T11 ttotia 111 tuksen puol-^stnan h'vsks nässä muodossa tvövallokunta pähttl esitellä asian uurielleen SVllL:n liittohallitukselle. Samalla valio'unta päätti ehdottaa, että 3VIIL h\- väksylsl ja allekirjoittaisi sopimuksen jätta»llllä kuitenkin sopimuksen täytäntöön nanemlsen kunkin aslanonmlsen 3VlfL:n jäsenliiton tehtäväksi..n 3en joiidosta, että ioplnniaehdntuksen kaksi viimeistä koht««

9 brlan tlednstelm aiplao lli^itlol- 08 to. I: Ituksen kokous. sltovnt kuikkia 3VTTL:n.Ifisenlll tto.l«nllts noudattnmfian la kun SVHLM tolmlntasäfintilysti 9? :n muknan vain " Lllttokokou«voi liittohallituksen esltykssstti hvv«k8yä vhtsislfi vhrtenmukaisuurtan sflfvuttamlssk- 8l tarpeellisia m«uräykslti", vfllokunta päätti Lllttohall Itukaello sidottaa, että hallitus kutsuisi koolle vllmährälsen liittokokouksen käslttelemfihn ja pästtbmrikn soplmisebdotnksen lopullisesta h-väksymlsestti "^orp^es I^ndsforh nd for Idrett"-nimisen,1är.1?stHn 15/2 päivetyn tlenustelim johdosta, miten SV'L:n ja Ttll.in viillset kilpailulliset suhteet.larlestetöiin esim. olvmrlaklsoja sllmails pltben, oäktettl^n viitata kanaalnvsllsen olvmplakomitean sösnthlhln. PäBtettlln ostaa 11 5 ksl sarja eli 1000 kpl. valtion 800:- markan hintaisia olvmplaohllc^atlolta, jolf'«n :- markan ostohinnalle Hitto tulee saaraan noin 1 1/8 <:n koron sekfi mahdolllsuurien suurempiinkin voittoihin vuosien arvonnolspa. Verklttlln, etta valtio v.1943 lunastaa ohllowtlot niiden nlmelllsarvoat« L11 ttohaintuksen seurhbvn koko^is pähtettlln pltös tiistaina maallskuxin 7 pfilvfins alka*i kello 19. I 1-1 i h,' a- k. ll' I a- < 1

10 'lamrn Volt^lattlu» ja Urhtilulliton i ilttohallltukeon TySvallolcunnan '^yt&klr.laffl4/1^39^ Pöyt&kirja 3^/ULin Uittohallituksan Työvalloliunnan kokouksesta huhtikuun lä pinä l^ö». iaapuvllla olivat valiokunnan varapuheenjohtaja Tanner, jäsenet Kerinen, Salmenkylii ja 3mads eekä allekirjoittanut sihteeri Santala. l ' '-k :i8lj,lsen kokouksen ""ytäkir.la. 1 Todettiin, etta vallokuijian edelliaesba 21/2 kokouksessa pidetty pöytäkirja on hyvakaytty 7/3 pidetyesä Liittohallitukaen kokoakaessa, joka sainalla on vahvistanut pöytä- )n I ")» I i: kirjaan merkityt päätökset. 2 r/tl tn ja TT/Ljn yhteis- Todettiin, että 15/4 pidetty 3'AJLjn yliinäaräinen ^^SSui^iroi^^ äänellä 1 vastaan päättänyt pyiklä yhteistoimintaan Työväen Urheiluliiton kanssa sairiaila hyväksyen 26 iiänellä 21 vaataan oheisena liitteenä seuraavan n.s. alkuperäisen aopimueehdotuksen siten hyläten Liittohallituksen sille esittämän sopimusehdotuksen, jonka TUL puolestaan jo on hyväksynyt. Kun pankinjohtaja J. n, itan^ell tämän päätöksen johdosta on Ilmoittanut eroavansa sekä 3\1'Lin Liittohallituksen että Helsingin Olympiakisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä työvaliokunta neuvotteli tilanteen johdosta. Sen johdosta, että Suomen Olympialaisen Komitean Valtuuskunta kokoontuu keskiviikkona 19/4 kello käsittelemään kysymystä pankinjohtaja.iangellln seuraajan valitsemlbasta Helsingin Olympiakisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi, valiokunta puattl kutsua S^/ULjn jäsenliittojen valtuuskuntaeducitajat, edellämainittua asiaa koskevaan neuvottelutilaisuuteen, joka pidetään SVULin tjlniistossa lu/4 annen valtuuskunnan kokousta alkaen kello a- a-! -m» r*! *. I r,tulsaa suhteissa asia pantiin pöydälle valiokunnan huomiseen kokoukseen.

11 l-1 3 S Merkittiin hyväksytyksi toimenpide, Joka kockee 3VUL:lle ostettujen olyrr.piaobllgatioitten myymistä kurceiin lloj-, joten liiton saama voitto ko''o sarjan myynnistä on 2I.OOO1- markkaa. (yfkke ilym»ott<lun 4 Sen johdosta, että Suomen Nyrkkeilyliiton 10/4 pitämän Suomi-:iuotsl maaottelun ohjelma sisälsi runsaasti ammattilaisnyrkkeily» koekevla tietoja ja ajmattilaisnyrkkeilijaiien kuvia, valiokunta päätti asiasta huomauttaa asianomaiselle liitolle ja kehoittaa liittoa huolehtimaan siltä, että amatöörinyrkkeilykilpailujen ohjelmat vastiiibuujessa laaditaan puhtaasti ar.^tööriurheilun hengessä. /akuudeke i:!n.1- a- li I' lii a-

12 Lomer; Vol.TilGtelu- ja 'Jrheilullltor. rtrtohailltukaen Ty^valloicuniian L^klrja K- 6/1939. Pöytäkirja 3'ÄJL«n Liittohallitukeen Työvaliokunnan kokoukbesta huhtikuun Id pina Saapuvilla olivat valiokunnan varapuh«enjohtaja.1- r Tanner, Jäsenet Salmenkyla Ja omads sekä alxttklrjolttanut sihteeri Santala. 1 Ittohallituksen kokoon t,=un-inen. Neuvoteltuaan 15/4 pidetyn 3'AJL«n ylimääräisen Liittokokouksen tekemän päätöksen aiheuttamista seuraukoieta valiokunta katsoi, ettei se vui yksin&an vactata tilanteesta, riinkä johdosta valiokunta päätti kutsua liittohallituksen perjantaina 21/4 kello alkavaan kokoukseen, jossa neuvotellaan ja päätetään tilanteen aiheuttamista toimenpiteistä. Vakuudeksi! a-, r "4 a- n,'' Jr I. "M ^ ti

13 lometi Volrrilatelu- ja l^iailulllton M ittohallltuktftn TyQvalljjcunnan ^gklryla 6/1939. Pöytäkirja S-.-UL:!! Lilttohallltukecn Työvaliokunnan kokouksesta toukokuun 10 päivänä aai)uvtlla olivat valiokunnan varapuheenjahi taja Tanr.er, jäsenet "'«rinen, Salmenkylä a Smede sei^ä a.leklrjoittanut aihteari iantala. 1 fi M r^ t3it3ian vahvlata:- inen. Todettiin, attä _l/4 pidetty 3'jT;Lsn Liittohallituksen iiit kokous on hyväksynyt työvaiiokunr.ai» kokouköiöija ie/4 ja ia/a pidetyt pöytäkirjat ja ahvietanut niihin merkityt ^yuitökset. 2 S Liittohallituksen 21/4 pidetyn pöytokii^jan 7»jata todettiin, että kokous on päättänyt jättää liiton puheenjolitajakyaymyksen ratkaisemlsati suoritettavaköi seuriiavan liittokokouksen jälkeen ja että liiton puheenjohtajan tahti^via hoitaa siihen asti varapuheenjohtaja tohtori Lauri Tanner., 4 t Kerkittiln, että S^JVLtn täirian vuoden valtionapu on l.ooo.vxioj- tnavickaa. Kun talouaai^loon vaitionavuköi on otattu oofi.^ioo:-, valiokunta päätti tehdä LiittuhallituKselle ehdotuksen naiden auimlen eroitukeen :- inarkan jakaii-lseeta 3'/l'L:n ja jäsenliittojen kesken. ^-a.rilaapiaius. 4 S Viime maaliskuun lii paivtoiä kuoli Wikf.elin kaupuii^iösa asianajaja Karl ^Tjalmar itybery. Häneltä oli SXL ea.i.naeea prokuristi liikisen teatan.entin ede-lytta.nia, i^lkkeiin raastuvanoikeuden tuoiaioon perustuvia varoja markkaa 11 penniä 5 prosentin koi-koineen 28/ lukien ja oikteudeiutayntikuluja 500:- markkaa. Varatuomari Aukusti Pasasen MiKkeiieta liitolle iiy/4 lähettämän kirjeen mukaan asianajaja Nybergin kuolinpesän taloudellinen tilanne on siinä määrin huono, että pasan aaair.amiehet ovat Ilmoittaneet tyytyvänsä öf.atavansa kolmanteen osaan (1/3). Kirjeessä tieiufetoltiin, katsooko j/ll voivanpa tyytyä san.anlalseen järjestelyyn» Kirjettä eeui-ann estä acisuiajaje Nybergin kuolinpesän

14 s; r u perunklrjoltusbeivltykeesta todettiin, etta pesän varat ovat ^ ' noin ;- markkaa Ja velat noin 150.v,00s- martikaa. fluornioonottaen tiuuan kuin i^yöe, etta perilliblbtii neljä on alaikäisiä, valiokunta paatti hyvakcyi akordiaopimuksen, jonka rou-" kaan 3VUL tyytyy 1/3 p.o markan 26 pennin saatavasta. 5 I i nt oka rholqimlnta. Oheisena liitteenä seuraava Suomalaisen Luentotoinriiston kiertokirje urheilua opiskelevien jpintakerhojen peruatamieeata päätettiin lihettää kaikille jaaer.beuroille, Joita SVuLsn puolesta kehoitetaan huomioon ottamaan kiei-tokirjee:.- sä esitetyt asiat. 6 5 Lehtori Kl. U. Suomelan tekeillä olevaa teosta "Suot.-ien Urheilun Valtatie" päätettiin tilata, er.nakkomerklntää hyv&kel käyttäen 25 kpl. nettohintaan 4.;^9o:75. Toimenpidettöän valiokunta pei-uatelee sill-, ett.^ teos kustannetaan vain edellyttäen, ett«enn&^n.otij.aukoia kei-tyy kyiliksi. I bnt lu Oiva liatr.loet?. 7 5 Esitettiin o'.1x:n Hämeen piirin kirje, joeaa todetaan, että Pirkkalan Urheilijain jäeen Oiva Hainio on epäreheili-» sellä tavalla hankkinut itselleen I Ikjn urheilmnerkin ja muutenkin toiminut vilpillisesti ja urheilun aivoa alentavaetl..lainiolta päätettiin pyytää 3'7ULin säiiniöjen edeilyttämu selitys. II ^ 'ato^rutstrin tr-o. 3 & Toirniötosihteeri La..pulle.-ayönnettiin hänen pyytämänsä ero toimestaan l/ö alkaen. tokokoub '/UL:n kuluvan vuoden vai-sinainen liittokokous päätettiin pitää lauantaina keaäkuun 17 päivinä alkaen ke^lo i:'.oo. Vakuudeksi: 1! Liite.

15 "l I Arvoisa voimistelu- ja urheiluseura! Viiimmttki-.i urlmiluseuriijtini»«pämarkuitus un, iiiinkimn jo nimikin ummttm, kmmhiiiu' ruumiihiscn fcubbon s^llämmtn kehittimmtn. Nitm«seurat «ivat kuitenkaan koskaan uit kaiittanect luimintaaau näin ahtaasti, vaan niiden uhielmassa on aina, ainakin periaatteesi^a, ollut jitubtensa kaikinptiolis««, uis myös imiikiitcn k*hityk««n v.iaiiinih<n. VaatimukMt aktiivissn urheilun alaha ovat nyky- län liim murin kohonneet, etti, kuten monet esinmrkit ovat cnuittan««!. huipputuiusten ^vuttaiiumkai tarvitaan ruumiiavoimieii ohella iiiyöt koulittuja henkisia kykyjä. Toiualta urheilu iiykyjiin on 4k«i tärkeä tekijä yhteitkuimasiianime, että sitä kannattaa ja tulee opiskella myi» tietopuuti^-iisti. Vasta kun imtat urheikipiirit iiiyil* pcrimtteeiliselta kaimaha ovat on>>ii*et ymmärtämään iirliailun nierkityksen. kyeten tmä iiuiiuekin sttvittämaan. urhtihietkniämnie voi saavuttaa kalkit»» plircimu»en tunniustuksen ja arvonannon, minkä se arnaitm«. KpMematta voimistelu- )a urheiluseurojen jäsenet tietävät urheilusta jotakin myiis lietopuolisesti. he ovat kuulleet iirheihia ylistäviä puheita, lukeneet smomalehtikirjoituksia. ennen kaikkea urheiluselostuksia, (.'hkäpä, parhaassa tapauksessa, tutustuneet omaa alaansa käsittelevään opaskirjaankin. Tämä tieto on kuitenkin jokseenkin hajanaista ja jirjestymätäalä. VUtä urheilu on. miteii M on kehittynyt nykyiselleen, mitä kaikkea tähän käsitteeseen sisältyy, m'ten urheilijan on Järkiperäisesti hoidettava tervryttädn ja harjoiteltava, mikä on jonkin määrätyn urheilulajin suhde urheihin kokonaisuuteen. mlhainen on tiik»ta<ui eri urheihtlajeissa jne kaikesta tistä im.linakin osaua urheihjoista epäilemättä hämärät käsitykset il' ;ti tl ()n aivan»tkein ja paikallaan, että olympialaisiin valmistautuessamme pidämme huolla siitä, että kaikki nahdolhsct urhcihtkyvyt sihoin saadaan maamme värejä kunniakkaasti puolustamaan ja ett^ samaha yken- «äkin terveelksten ruumiinharjoitusten harrastus leviää..hutta tiedämme hyvin, että vain murto-osa Mtimlemme jäsenistä pääsee Melsinfin stadioniue voimiaan koettelemaan Toisten osaksi jää seurata tätä täha kertaa omaha kamarallamme tapahtuvaa urheilun suurjuhlaa sanomalehtien ja radion välityksellä tahi parhaasta tapauksessa stadionin p^kiriveiltä Mutta kaikille nuihe olympiakisat ovat sehainen suurtapahruma. lohon on syytä huolelksesti vahnistua. joma voisimme ottaa shtä irti mahdollisimman paljon UrhtlukirftUtuu*. Tämä liipahtuu parhaiten inuudostamaha seuraamme opintokerhon, joaaa ryhdymme järjestelmällisesti pmkalemaan urheihia Tulemie huomaamaan, että se ai haittaa, vaan päinvaiioin ediatää mye«aktiivisia iirhtfhihar)oituimammi; Urhettua opiaketevmii optnlukcrhojen «.s. paruskiriaksi on lielsi<i)pn yhopiaton en«minäistltä voim»- lehtmpattaialta. Mitori Kl. U. SuomcMta timiu taos, joka ilmestyy kesäkuun akista mmeuä tkaikkivi urlmilimrja» Stn tarkoitus MI antaa kuva «urimilun maaihnast» kokommuudeaiaan. kuten seuraavasta pääpmrtmttaisfsta sisällyskatsattkatsta selviiui; Urheilun asema yhleiskunniissamme. Onko urheilu terveellisti? Unbti urheiki kasvattavaa? Muinaiakreikkalaisten thtaineiuti. Ikiisen bnnlanniti lahia SafetaliMcn ja luotsamaen vnimistdun kilpaihi maaihnanvahasta. Trheileva Suotm. Nykyajan olympialaiakitat ja Suomen osanotto niihin. (Tupa-urheihit - Ulkntiu Suunnistaminen. Talvi-iirheiket. Taistehi-urheikit Voimistrhi ja erikoitvoimistehit. Vhis- I. kenttaurheihi. I';ilk)p«iit Uinti, lärjesto- ja tulmtihmtoa. rämin peruskirjan ohella "pmtoktrho-opiskehuita käytetään n.s. täydennysteoksia Kukin opintokerh» ja opiskelijakin vai niiden avulla erityisesti perehtyä eniten harrastamaansa urheihilajiin. (J^ntokerhujen käytettäväksi julkaistaan pienen, ilmaiseksi jaettavan kirjasen mundossj ylisilyiskolitaiatn opintosuunnitelma, joka in.m. sisältää jäljestetyn luettekm -uomeksi ilmestyneestä urh«iimkir,<llisuudtsta ja jossa tarkoin esitetään, miten»piskelu peruskirjan ja titydennysteostrn johdoma tapahtuu, miten s* on liitettävä käytänmilhsiin iirheihiharjoitukstiii jne.n t-

16 r Mittft opitlfm/.fmu. uroitta on /ärjottthävä? UMimmim urhcilhmurmim lifimf hfnkilmu. jotka aiiimfi jiimakin inttfi«ovat ptriha»itii, iratii cipinloktrh<>-iifmi<<u on. NIiti vartni, joiuc atia on outu. rnaimttalioon timl uiu lyhyotl Opinlukcrhu on pi«ni, n. S 23 henkinen toveripiiri, jukd kokncintuu talvikuukausien aikana kerran viikuua tahi joka toinen viikko n.a. iipintokokoufcaeen. NMU kokouksia on pidettivii tyovundessa vählntiiin 12 (tavahiiimmin I» JO) Ufhitokokmriiaiin kuuluu»liuiiym kmhely kuukiiteiim, kmhuttelun, sek)!ituiten tnw muodoma, lekä Iisaksi IMityyn Hlttyväi tiiydennysohjelmaa, kuten p»em«enitelmii ja alustuksia erikoi» kytymyksista. urheilurunnia. yhteislaulua, yhdistystoiminnan muotojen harjoittelua jne Opintnkokoukset keetivit tavaltiseili n. 2 tuntia, jos opintokokous kuitenkin jirjestetiliin nim. voimisteluharjoituksen ymeytem, rllttu yhdenkin tunnin opiikttu. Ohjelmaa suplttelam sihoin sopivilta kohdilta Jo> V. ji u. seura on suuri, (m paralta perustaa opintokerho sen alaosastokai. Tuliainen alaousto vmkmtuttaa monema tavalta seuran toimintaa, m.m. hankkimalla ohjelmm seuran jirjestimiin yleisötllaimllk smn. Jw seura on pieni, se voi kokonaisuudessaan toimia opintokerhona, järjeotibnittil opisketuohjelmaa kokouttensa yhteyteen vahlntlin 12 kertaa vuodessa. Mik«H halutaan, voidaan kevuiui suorittaa»piikelukirjan perusteella tutkinto, joata saadaan todistus Kun nitin vuo^n ajan sailnnallimsti on opmeltu urheihia, tulemme varmaan huomaamaan, miten painon mieicnkilntihsemmaksi urheiluharrastuksemme on käynyt Sanomalehtien urhcihiseiostuksia ymmirrimmi.' entisti paremmin Voimine toimia»asiantuntijan» ja selvlttäjl monia kiperlil kysymykm* asiaan viheni min perehtyneille. Oiemme saaneet uuma aatteita sekä paikkakuntaiiiine urheilutoiminnan kehitthnistä etta ykiityml urhelkikaavalustamnie varten. Olemme mahdollisimman monipuolisesti varustautuneet olympialaisia vaitaanottamaan Joudummepa seuraamaan niitä kentältä tai kentän vierettä tahi vaikkapa «mina kotlnurklhamme. saamme niistä kokonaisemman ja eheinimän kuvan kuin ne, jotka eivät ole asiaan iär}tv tehnäinmsti tutustuneet. ontootpi) vaikka aktiivisia urheili joitakin Työ OH pantava alulla timtn toukokuun aikana! Miten ja imhoin v. ja u.seuran upiskeiutoiminta on sitten akxtettava? Vaikka varsinaimn opiikelutoiininta alkaa vaata sykiylu, un opintokerho kuttenkm mieluummin p«rus>' tettava jo tämän toukokuun kuluessa. Tämä sen vuoksi, että sihoin opintokerh<i pääice»sallisek«vattun uvmliúmilu Valtionavustus on ta«n pwoi, ISO JUU mk kerhoa koliden, ja se jaetaan kirjejen muodossa Mutta kun tiedämme, miten tiukiusa varsinkin maalaisnuorilla on rahojen saanti kirjojenkin ostoon, ei tämän jvustukien arvoa ole väheksyttävä. Lisiksi opintokerhot saavat kirjansa 15 alennuksella. Tämän kiertokirjeen iniakan<i seuraa kaavake, joha valtionavustusanomus on tehtävä. Siitä selviävä) tarketmnäl opintokerhon perustamisessa huomioonotettavat seikat.xikäli haluatte asiasta lähempiä tietoja, kehotamme kääntymään SVUL:n puolmn, joka pyydettäessä lähettää ohjeita, asiaa selostavia kirjasia jne Huoniautarame vielä kerran: päätös upiskelutoimintaan ryhtymisestä on tehtävä tämän toukokuun kuluessa ja ohella seuraava valtlonavustusanomuskaavake palautettava täytettynä SVUL IIe emun kesm 15 p.m. Hyvma a^wn ennen syyskauden alkamista ne kerhot, jotka ovat kaavaiikeen palauttaneet, saavat tiedon valtionavustuksen myöntämisestä sekä tarkempia toiminta-ohjeita, joita sitten jatkuvasti lähetetään invnhemininfcin uptskelukauden kestäessä Opintoksrhotyotä tehdään Suomessa jn kymnmmssä järjastmssä, jaista useunmal nuunsoseura-, raitti-. kristilhset. takhmtehiset. ra)meutujärjest»t ym ovat edustettuina Valistus^arjestAjen upinl» toimikunnassa Vuosittain n..klilu opintokerhoa ja niissä yh henkeä ottaa osaa tähin opiskehitai inintaan. V. ja u.seurat ovat toistatsaksi eräitä poikkeuksia lukuunottamatta jäänet»piskelutyon ulkopuo MIe Tänä vuonna on opintokerhsjen ymeiseksi opiskshminacksi valittu urheéhi, johon sh* laajat, urhaihrik vsrratan vieraatkin pürit nyt ryht^m parehtynuän Kun sms i>pisk«ttva väki on ryhtynyt harrastamaan urheihm, niin unhan paikahnan. että m^ urticileva vtkl ryhtyy opishalsmaan TImä asia on toistaimksi v. ja «. seuromleimne tavanaan outo.uutta älhöiin se pelottako tyithm tarttumasla w käymme rohkeasti käsiksi tähän iiutscn tmmintamuotoon.»e vm snthtsti rikastuttaa ja voimistultaa yhilislyhscnhn«tymä IteiMmisa. tnukokuun H) p:n«kunnimttavasti Suomalainen luentotomiislii Omi Tvhmmn puheenjohtaja Hrth SmMUHtii sihteen.

17 Kamaki am lalmtamm U^fMM^na inrnn ktiäk. IS j>;<k Smmu Vnmuuiu- a VrhHMiUMt, osoitt Htlstnii. SVUL tmmiuau i»* Smunalaiittk LmiUMoiminoik. Suomalaiselle Luentotoimistolle. :n optmtktrho f^ytaa saada tytouadtksi avustusta mk opiituktrkttfimnimin täistamtstksi mytnmtyaa aruitfta, umatn starauvae tttdel. Opintoktrho uimii Suomu Vfimisttlu- fa Urhnitititan akistna» :r kotipaikka m: 1. Mm: 2. pm/ä: 3. kyu:» :n pesliosoitt an: t :n lehta/aksi on valittu, mmi: ammutti: t :n ktr/ariksi on valittu on mättänyt pttaa kokuuksm ktrtau vumhssa.». (1 opisktluainttku tukvaksi tyävtndtksi on valmu: Opimuktrkii on paimänyt tuuvana lyivuottnu käyttää toimintaunso muita kuin valtion tkku myöntämiä varoja (kannatta, ykdistyk^tkö I. mr/tsthta. ästnmak^uiita y.m.>. faatmia) mk. sitoutuu noudattamaan niih määräyksiä, mtla uvustuikn kavltamisttn nahdun en anntttu. OMla sturaa fäl/tnnös opinloktrktin ilstlhin fyvaksymista iäannöiitä. Lmmhn opmutktthon vaiunavun arvosta halaamista iir/ontu iahtiammt syksyllä, niatmimme ludan vuititimuua stka upinlosaunnittlmmihkaun. kuun p:nä 19». ifimktraiin foamm 0^ntaktrh»n kiriuri.

18 i^ntok*rhoi«n valtionavustuksen saamiun ehdot. \ almuviutihla cipliikikarhatminmiias tdntlmlstkii inmtaim aäbtyt uutamtshle. «Hcitytismnilllt oplitalllt. klrjaslallle Mhl vksttvmme ofimti< ktrkouto. Valtlaiiavurtuii ntnetau ymnu imttliiill.i klt «Nia. karklmtaiin iiunkm arvgala kerlma ja työvinlla kami, potkkeu>taf>auk«n«a mcmitimkiii Valtl«iiavu»tukHn «aamlatkal vaaditaan seuraavaa: I) I iptntakerhon tula«toimia hvvhuiyllylaii s«iilt61«n mukun 1) VaHlonavualuita saavalla opintoktrlioha tuke o»«lylni j«lita\ii Ja iit)«<l «( ii llll)o-<lll aaja KOMU tuin alittua san tarkamukh* alalaalui. imka kmilllkahitu- labl ViiMiun LutnlolautakullU vei tolimihparaio I ipntokerlioii ofiliitali<iki)uk»a tulat iillh vimliiitun 12 kwtai< ty»- vuoitv^. 4) I I >lnl<ikrrhun lulm Ii8r «illii.i vakavia a ilrjotelmuhal«ufiuilvta. kartthml ajam ictehlkanuita. Valtim avuiitatniamt ka^eli^sii el ole iiamttdva valtramlala yhylyitl harjolnaii S> Vaniimavuituksefi pyyttian tulae tttmmuytilll. etu >e aitahlia«ll lyhviiuttiu on ktytlinvt tahi alkavaksi lv<lvu«mi>i, jota «arttn avualunta.umfajn, on varannut kirjoitu vtoon. Mdottamjaeen, opinto-ohjaajan palkklomi talli muutan up(nlalnrhotdimlnta;m vmilntuhi vhti patjon kuin tmti 1 iltlannotaita pyydetun ti) VaNlaaavuitukscn;!»lailut lietokirial, joha kerhon inaen vuouen kutuemfl Ofi smnntiilsrfitt opmiemut. Itfln saa )HtU otnanaan. V.iliionavuttukMna saadut kaumilirtj,illiset tatkset sekl M Uetakirjat. tolla ft ole haimlttu kalkille kerhon ItMnille kapfaktt.i elkl smntnjen makaan opiakahu.ofl ktyttlnnihin lukeen. toimtntavuoiltn kuhittua mtattlha kerhon (seuran) kmklrjastoon takl hiovutatlava ylelaehc kanaankirjaatollr ikunnan. ykdlstykian tahi opiston kirjaslolle), jota ylem saa ktyttu. 7) ValDonavuslusanomus on tektlvll rnnen toukok. 19 p:!! ja nn a) talihhen kerhon hakemukseen, joka edellisenä työvuotena on nauttinut valtionapua. llltettivi komaau mainittu toimlntakertomut a todhli». kirjojitn klyttlam, H) sellaisen kerhon hakemukseen, jaka edchliem tytivuota» el ole nauttinut vahionapua. jlljenn<^ ^Unn«>stll lähi limoitunrimn kerho alkaltemmin on -lauttlnut valtionapua Kumroankinlalsern hakemukseen on llelkii Ititettlvl hiettelo halutuisla kirjoista ValtMn l.umtolautakunta voi, jw jokin sen alainen hnntotuiinuito amiv inyontu taue Uientotolmistolle oikeuden jtrjestu «pintoliethojen vattkm avun hakemis, ja JakamiMjat edeltloleviita inurtyksistl poiketankin t) Toimintavuoden putyttyl, viimeisthn ennen seuraavan toukokuin IS paivm on annettava sildetvn kaavakkeen mukainen toimintakertomi> sekl tnlialits slltf,'eltl valtionavuituksana saadut khrjat en ktytetty kutei< n, kohdnsaa mijiratun. iihafla. etti imhiss.i tapaukseaaa avustmt ralmr.' peritlin takakin SamaHa kun nuni tiedot Ithetetato. voidaan unal vamknmvi- umnailu'' lehdm seuraavaa ty/ikautta varten- KlylMnolllsyyden vuoksi VaHhui i.uantolautakunta on jlrjesttayt ndn ettl suomenkiehbta opintokerhotoiminta.i ohjataan Suomalaisesta LueillB lotmletmlh (HeMnki. Museok 1» ja Tvovltn SIvlatytMliloii tolndttmbi IIMalnki. Sirkusk 9). NUatl tolmlstolst.i saadaan neuvoja ja ohielu, kaa ^akka<ta ja inillt,i t.irpeanala paptrelta I Optntoktrho vm hyvakayä itttueen )oko allaolevat lyhyet saannot tahi seuraavalla sivulla olevat yksitynkohtaimai. Kcrt» voi tckda niilua myon»pivikii kataonuaui muutoksia. Mallisaannöt antavat kuitntkin opimolttrhollc nttn suuran toimiemavapaudcn, «tti ibiiutoatta telufiiificn on ruakin tarpm. SAANNOT V. la umuran luau jn opiaktlutoimintaa varten. Vmmuelu m urheihjaruran optskchitoimimaa on kaaotuva opimokcrholbi. jos ^ läytt««smiri uraavat ehdot. YhJatylueUa tulee olla taftian r^rkoimkmen valittu tounriicnjcilo, kerhoniotma)a I..'t-^^.^iiia^M. i-^lil loha hyolchtii «pifitotoimifmiasta. a V ) Opisktkitoimintaaa tuiac saaeindthmsii Daallisiiu.v M honkinta. Tvovuodsn kuluctaa oei pidei- Opunoktrhon tvovuon alhaa syksyllä a päättyy kavaiila, huhti- tai toukokuussa tava vähiatiijla l'i kokomu, loissa opaskcll«in työvuodtkai vakttua opisktluainetta M OptMokerhon tominaama on tehtävä lyhyt niiimntahsrtomus itaksrt kaavakkeelle, lonka kerho tarkoituma varten sai SVUL:lla. Opuitokcrh» pttu kaksi viiallma kokounta: kevätkokouksen (loka samalla on viiosekokous) ta syyiskkkoukscn. Keviifekouksaaa, mka pidetään ennen toukok. Ili p:u, eaiteiiiiin toumntakertomua, valitaan opiato-ohiaaia, sihteen M mabdouisrt tmiui toiinihenkilot yanil apukeluaiae seuraavaa t^vuotta varten sekä piktetlln vahioaavustuksen pyytinusisli. Syy^kokotdMasa paamth.u' tarkenrnm alkavan npnkehivtknlen tydn jilriesiimimatä ia.>t«aiin vastaan uusta läseniä kuun p:na IHHH CJpantiikerbon puolssla pint i^rrkot lokmya opiittakerkor siktseri.

19 opintokerhon SAANNOT Opintotorhon iimii*) oa I i Opintoktrhon nimi fa kotipaikka. stn kotipaikka cm I kimta. i i Tarkoilits )a toimmmin laatu. OpmtolMrlior tarkoitukmtu on iamiilä «vimykmllumii kchiltämncn yhttisen «p"-!«'»" >ivult*. Tarkoitiikactiu tmcutlainnrli-si opmlokrrho litmii opintokokoubu. hoiui liwkiri»toi jimntcnsa iarp«*ku, panet torakcti, mikiui haltu ii tibisuuna on, luentntilaisuulnu, op>ntu»tli<ily)ii, aivatavia ilumu la luhlaiilaivuukiu, Mkä toimii mtulu sofhviua lavoilla. ^ a V Mmm. Opmlokcrhon limtmlbi voi yhtyä iduuicn henkilö, )onka upinloketho kokouksesuan lammkn hyviikayv loluuicn jiis«fi on vclvouinen cdimäinaitn opintokerhon tarkoittmperii ja tunnouimsti läyitämään hänelle mjiarilyl lehtäviu. Opimokerhon kirioia )a muuu omauuutu kukin litaen on velvollintn hyvin pitaaiian ia korvaamaan tuottamansa vahaiaon. Opuitokerho va erottaa )oko kokonaan tahi määrääjäksi jäicnen, K>ka rikkoo niita säitatoia vastaan tahi muuten on sopiinatoti olemaan jiiacnenä. i f'» i- Opitnnkerho fa Mtt virkrrhot. Job iipmtokerhon läaeniuku kasvaa yli on suotava.i, eitu kerho ukaauluu kahdeksi lahi umeanunakii kerhokn. Niidli VOI olla yhteinen johtokunta, ytmchet viralliset kokoiik.-.r> la niuiitakin vhteista toimintaa kuten juhlia ja retkeilyjä, Riutta L>pintoliokouk.wl on pidettivä erikierii Johtekiinla Opiniokrihoii auoita hoitaa johtokunta, lonka Hivo<iot>uva> [i,iilukeih<in vuosikokluksessa vuodeksi kerrallaan valilsanat virkaili)al: puheenjohtaia, varapuheenjohtaia, opinto-ohjaaia, sihteeri, lahastonhoitaia ja kirjasionhoiiaia. Kolatn viimebunatnitun virkailiian tehtäviit \oklaan mytekin yhuistiit sam..lle hetikimlle. Opinto-ohjaaia on samalla puheenjohtajana, ellet nittta toimia varten valita eri henkilönä. (ti Tyo- la lumosi ta opmukausi. Upmtokerhon ty<^ )a iihvuosi palnyv huhtikuu: paivanä ia uusi aikaa seuraavana paivanä. O^ntiikrrhon opintokausi alkaa syksyllä ia pktittyy kevaiuli, huhti- taht toukokuussa. T i Vuosikatoin /a miiih vnauift kokaakstt Optniokcrh» pitaa vuodessa vabiniaati kaksi virallisia kokousta: syyskokuuk-irn cnnet; npuilokamlcn alkua la viioutokoukmn iilivuoden piityltyi, viuneisiaan toukokuun Ml puvanä. Muita virallaia kokouksia votdaan pitiä tarpeen vaatisiaa KuojikoAfaikHiMi käsitellään seuraavat asut: I. Valitaan kokoukselle puheeniohuia. pöytakirian tekiia seka kaksi poytakirian larkasuiaa. i. Todetaan, että kokouksesta on ilmoitettu saaniöien määräämällä tavalla ia paatetitiin kokoiik.sen laillisuudesu 3. Eiitetäiin tohtokunnan vuosikertomus kerhon totmmnasta paittyneen tvökaiidtn aikan., m päätetään sen hyväksymimstä. Rsitetään kerhon ti^ päättyneellä tihvuodelta la tiliniarhasiatien larkahiuskeruimits lausuntoineen *) Bsini. V. M (JjKiirs Ponnistuksen opiniiiksrh«. J

20 í 5. PäMctiMn tiimi hyvibymimau, tilinpiiitdli»«! vahvulmumma»ki vutuuvapauden myöntiinuuiti lohlokunnjllc. «. Paitctjoii lohlokiiiiiun kokoonpanosu huunuoonottaaa, mitä A. i:ssi stidetiin, wka valitaan uihcn jäunct. T. VaUtaan kaksi tilinurkaatajaa ja kakii varatiliatarkastaiaa seuraavan liliktuden tilejä tarkaatamaan. N. KakusteUaan )a päätetään seuraavan työvuoden opinto-ohielmasta.». Keskustellaan ja päätetään seuraavan työvu den talousarviosta sekä sen yhteydessä jämnmaksuistaja varoien hankkiniisesu ynnä valtionavustuksen pyytämisastä. 10. Päätetään kirjojen hankkimisesta seuraavaksi lydvuodtksi. 11. Päätetään siitä, järjestetäänkö kerholle kesän aikana jotakin yhteistä toimintaa. Päätetään muisu esiintyvistä asiovu. Sy^itnkoallrtttsa kitutellään seuraavat asiat: I. Käsitellään edellä vuniikokouksen käaittelyiarjestvksen I. ja 'i. kohdassa mainitut asiat. :!. Päitetään tarkemmin alkavan opintokauden työn järjestämisestä ja otetaan vasiaan uusia iäiema. a. Päätetään mutsu esiintyvistä asioista. Virallisiin kokouksiin opintokerhon jäsenille on annettava kutsu vähmtään viikkoa ennen kokouspäivää kirjelbsesti tahi suullisesti. M». OfnuetotouAvl. Opintokokouksu on pkkttävä vähintään lu kertaa työvuodessa kokouksen ohjelmasta. Jokanesu kokouksessa on sovittava seuraavan» i SiafUo/tn muuttaminen. Muutoksia näihin sääntöihin vtndaan tehdä ainoastaan opintokerhon vuimikokouksesaa, ja tama asu on niamituva kokouskutsussa. Muutoi! tulee hyväksyttäväksi, jos 2 H kokmiksessa läsnäolleista kerhon jäknistä äänestää sen puolesta. 10 f Opimaktthon UMmmitan lakkamiamintn. Milloin opintokerhon lakkauttaminen tulee kysymykseen, on siltä kokouskutsuiisa erikseen iiuinittava. 1 akkaiittaimspäätöstj ei voida tehdä, nim kauan kuia vähiataän viisi jäsentä hahiaa edelleen jalkaa opintokerhon työtä. JOi opintokerho lopettaa n-iimintansa, luovutetaan sen omaisuus Ur.*) kuun p:na I» Opmtoktrhon paaeen/oata/a. OpiMoktrhan tihtmri. Saannot vahvistettu.**) kuun p:na I» *) Sopivmta OB luovuttaa omaisuus siue yhdistykselle, lonka alaiseiu kerho toimii. Luovutettaesu voidaan tehdä ehto, että mikäli lainan yhdistyksen keskuuteen viimeistjar permmtmi niidelleen opimokerho, luovutettu onaisuus on aancttava tälle kerholle. ) Opiiiiokerhnii säänniit vahvistaa se paikallisyhdistys, jonka jiaisena kerho toimn. vuoden kuluessa a

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI Yhdistyksen nimi: Mäentaustan Erämiehet ry Kotipaikka: Alpua Kunta: Vihanti Yhdistys on perustettu tammikuun 17 p:nä 1964 ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Suomen Paralympiakomitea ry Hyväksytty vuosikokouksessa 29.4.2015 SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

Suomen Paralympiakomitea ry Hyväksytty vuosikokouksessa 29.4.2015 SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka Suomen Paralympiakomitea ry Hyväksytty vuosikokouksessa 29.4.2015 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paralympiakomitea ry, ruotsiksi Finlands Paralympiska Kommitté rf. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot