Omistaja-arvon kehittäminen yritysostoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistaja-arvon kehittäminen yritysostoilla"

Transkriptio

1 Omistaja-arvon kehittäminen yritysostoilla onko brändiarvo usein vain mielikuvitusta? SanomaPro Jaakko Niemelä

2 Esityksen sisältö I. Yrityskaupan motiivit Uuden ajan yrityskauppoja II. III. IV. Yrityskaupan onnistumisen mittaaminen Onnistumisen lisäämisen keinot (ml. analyysi & arvonmääritys) Ajatuksia brändin arvosta Yhteenveto 2

3 Yrityksen rakenteelliset vaihtoehdot Liiketoiminnan laajentaminen Orgaaninen Ei-orgaaninen Sisäinen investointi Yritysostot Vähemmistöosuus Joint venture Strateginen yhteistyö Sopimussuhde Yrityksen strategia Spin-off Uudelleenjärjestelyt / Exitit Osittain Kokonaan Carve-out Vähemmistöosuuden myynti yms. Divestointi Likvidaatio LBO Myynti 3. osapuolelle LÄHDE: Mukaillen Robert F. Bruner; Applied Mergers & Acquisitions Rahoituksellinen uudelleenjärjestely 3

4 Yleiset motiivit yrityskaupoille Makroympäristö Talouden suhdanne Teknologian kehittyminen Globalisaatio Säädös- ja lakimuutokset Toimiala Muutosvoimat Yritystaso TALOUDELLISET MOTIIVIT STRATEGISET MOTIIVIT JOHDON HENKILÖKOHTAISET MOTIIVIT Luoda arvoa osakkeenomistajille Hajauttaa riskiä Kohdeyrityksen arvonmäärityksen erot (ns. arvohyppy ) Kannattavuuden parantaminen Mittakaavaetujen saavuttaminen Kustannusten aleneminen Kasvu ja markkina-asema Uudet markkinat & jakelukanavat Uudet tuotteet Uudet innovaatiot tuotteisiin ja teknologiaan Vähentää kilpailua markkinoilla ja luoda esteitä markkinoille tulolle (ks. seuraava sivu) Kasvattaa myyntiä ja yrityksen kokoa Koetaan henkilökohtaisena haasteena Ostetaan tehottomasti johdettua toimintaa Parannetaan henkilökohtaista arvovaltaa Yritysostopäätös LÄHDE (Mukaillen): Ali- Yrkkö, Jyrki Mergers and Acquisitions- Reasons and Results. (ETLA,Keskusteluaiheita, nro.792). 4

5 Motiivit yrityskaupoille esimerkkinä strategiset/taktiset järjestelyt Verkkopalvelut Päätelaite Sosiaalinen media Hakukone Teknologiayhtiöiden Big 4 yhtiöt ovat tehneet merkittäviä yrityskauppoja, joiden motiivia markkinoiden on ollut vaikea ymmärtää Motiivit eivät ole olleet perinteisiä omistaja-arvon kasvattamiseen liittyviä Yhtiöiden fokus ei ole enää tiukka, koska kukaan ei tiedä millainen tulevaisuus on pyritään olemaan varmuuden vuoksi suuri/voittaja kaikilla potentiaalisilla segmenteillä ( winner takes it all ) Siten yrityskaupoilla on myös peliteoreettinen motiivi: pyritään hankaloittamaan muiden yhtiöiden strategisia suunnitelmia 5

6 Esityksen sisältö I. Yrityskaupan motiivit Uuden ajan yrityskauppoja II. III. IV. Yrityskaupan onnistumisen mittaaminen Onnistumisen lisäämisen keinot (ml. analyysi & arvonmääritys) Ajatuksia brändin arvosta Yhteenveto 6

7 Yrityskaupat omistaja-arvon näkökulmasta Yritysostot voidaan luokitella omistaja-arvonäkökulmasta kolmeen luokkaan: A. Ostajan omistaja-arvon säilyttäviin ( value conserved ) B. Ostajan omistaja-arvoa luovat ( value created ) C. Ostajan omistaja-arvoa tuhoavat ( value destroyed ) Sivun 4 yrityskauppamotiiveilla on selkeä linkki omistaja-arvon kehittymiseen (ensimmäinen motiivi todennäköisimmin luo omistaja-arvoa ja viimeinen todennäköisimmin tuhoaa omistaja-arvoa): 1. Taloudellisen motiivin pohjana on tarve luoda arvoa osakkeenomistajille Tämä arvon maksimoinnin periaate täyttyy, kun yritysostosta syntyvä arvo on suurempi kuin yritysostosta maksettu kauppahinta 2. Monesti yrityskauppoja perustellaan myös strategisilla motiiveilla, mutta pitkällä aikavälillä myös strategisten yrityskauppojen tulee olla omistajan näkökulmasta kannattavia Strategisen motiivin tulee siis johtaa pidemmällä aikavälillä myös omistaja-arvon lisääntymiseen, muutoin yritysosto ei ole taloudellisesti perusteltavissa 3. Johdon henkilökohtaisiin motiiveihin perustuvien yrityskauppojen omistaja-arvon tuotto on todennäköisesti muita motiiveja alhaisempi Myös henkilökohtaisilla motiiveilla perustellut yrityskaupat voivat kuitenkin olla omistaja-arvoa kasvattavia, mikäli yrityskauppa onnistutaan tekemään järkevillä ehdoilla 7

8 Miten omistaja-arvon muutosta voidaan mitata ja havainnoida? M&A:n onnistumisen mittaaminen (market based) Tilinpäätöksen tunnuslukujen (esimerkiksi tulos per osake) lisäksi yritysostojen onnistumista voidaan lähtökohtaisesti mitata seuraavan luokittelun mukaisesti : 1. Heikko ( weak form ) Yritysoston jälkeinen kurssireaktio Epäluotettava mittari 2. Keskivahva ( semistrong form Yrityksen kurssikehitys vs. valittu benchmark-indeksi 3. Vahva ( strong form ) Yrityksen osakkeen tuotto yritysoston jälkeen vs. tuotto ilman yritysostoa Mahdoton havainnoida Kuten luokittelusta voidaan havaita, ei yritysoston hyvyyttä ja omistaja-arvovaikutusta pitkällä aikavälillä voida mitata luotettavasti pelkästään ulkoisen informaation avulla LÄHDE: Mukaillen Robert F. Bruner; Applied Mergers & Acquisitions Omistajan näkökulma Omistaja-arvon muutosta voidaan siis havainnoida mm. pörssikurssia seuraamalla, mutta kuten todettua, luotettavaa evidenssiä omistaja-arvon kehittymisestä ei voida löytää pelkästään yrityksen markkina-arvon muutosta seuraamalla Markkinat saattavat reagoida yrityskauppaan väärin, yleinen markkinatilanne / toimialan tilanne voi vaikuttaa kurssiin jne. Näistä syistä analyysillä ja arvonmäärityksellä on erittäin merkittävä rooli onnistuneen yrityskaupan suunnittelussa ja toteutuksessa Yrityskaupan tekevän yrityksen sisällä omistaja-arvon kehitystä voidaan seurata vertaamalla ennen yrityskauppaa tehtyjä oletuksia ja kassavirtaennusteita toteumiin sekä vaadittuun pääoman tuottoon Omistajien näkökulmasta yritysoston järkevyys kiteytyy kuitenkin aina yksinkertaisesti siihen, että Yrityskauppa tuottaa omistaja-arvoa silloin, kun sen tuoma tuotto (ROIC) on suurempi kuin pääoman kustannus (WACC) 8

9 Usein yrityskaupassa joutuu maksamaan vähintään stand-alone arvon Tuottosynergiat eli liikevaihtoa kasvattavat synergiat; esimerkiksi ristiinmyynti, uudet myyntikanavat tms. 100 Kulusynergiat; toimitusketjun karsinta ja tehostunut jakelu, hallintokulujen aleneminen jne. Rahoitukselliset synergiat; pääoman kustannuksen alentaminen velan käytön optimoinnilla Omaisuuseriin liittyvät synergiat; esimerkiksi ylimääräisten toimitilojen tai koneiden ja kaluston myynti Verotukselliset synergiat; Arvo myyjälle ( Stand alone arvo ) Synergioiden arvo Arvo ostajalle ( Synerginen arvo ) vahvistettujen tappioiden hyödyntämismahdollisuus Synergiat uusista liiketoimintamahdollisuuksista; mahdollisuus vetäytyä jostain liiketoiminnasta tai siirtyä täysin uuteen liiketoimintaan 9

10 ja sen vuoksi monipuolinen analyysi & arvonmääritys auttaa Arvonmääritysmallit (esim. DCF) Herkkyysanalyysi Value driverit K O H D E Y H T I Ö N A N A L Y Y S I Multippelit Peer group Yrityskaupat Venture Capital / Private Equity mallit (esim. LBO) Nykyinen markkinaarvo Nykyinen kirja-arvo (book value) Likvidaatioarvo Breakevenoletukset Skenaariot Tuottovaatimus Synteesi Arvohaarukka Stand-alone arvo Synergioiden arvo Jälleenhankintaarvo (replacement value) LÄHDE: Mukaillen Robert F. Bruner; Applied Mergers & Acquisitions 10

11 Esityksen sisältö I. Yrityskaupan motiivit Uuden ajan yrityskauppoja II. III. IV. Yrityskaupan onnistumisen mittaaminen Onnistumisen lisäämisen keinot (ml. analyysi & arvonmääritys) Ajatuksia brändin arvosta Yhteenveto 11

12 Arvokkaimmat yksittäiset eurooppalaiset brändit 2010 Lähde: European Brand Institute (2010b) 12

13 Helpottaako ISO standardi brändin arvonmääritystä? Vuonna 2010 otettiin käyttöön globaali ISO standardijärjestelmä, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa brändin arvonmääritykseen liittyvät periaatteet ja toimintatavat Brändillä tarkoitetaan ISO standardin määritelmän mukaisesti: markkinointiin liittyvää aineetonta omaisuuserää, johon sisältyy muun muassa nimet, termit, merkit, tunnukset, logot ja mallit tai niiden yhdistelmät ja jonka tarkoitus on yksilöidä tavarat, palvelut tai yhteisöt tai niiden yhdistelmät, luoda selvästi erottuvia mielikuvia ja mielleyhtymiä sidosryhmien mielissä ja tuottaa siten taloudellista hyötyä ja arvoa Standardin ei ole tarkoitus olla manuaali brändin arvon määrittämiseen, vaan siinä käydään läpi pääperiaatteet ja lähestymistavat arvonmääritysprosessin toteuttamiseen Olennaista olisi, että standardin mukainen arvonmääritys on avoin, toistettavissa samoja lähtötietoja käyttäen, ja perustuu monipuoliseen tutkimustietoon Standardi kattaa kolme eri näkökulmaa 1. Brändin taloudellisen suorituskyvyn ja tulevaisuuden tuotto-odotukset Brändin taloudelliset reunaehdot? Hinnoittelupreemio Tunnettuus 2. Markkinatiedon ja sidosryhmien käyttäytymiseen liittyvän tutkimustiedon sekä; 3. Brändin suojauksen ja puolustuksen vahvuuden ja laajuuden Kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen yhteiskäsitys brändin arvonmäärityksen perusvaatimuksista 13

14 ei välttämättä: Nokian markkina-arvon ja brändiarvon kehitys EUR 1000m Interbrandin seitsemän arviointikriteeriä: 1. Brändijohtajuus (25 %) 2. Stabiilisuus (15 %) 3. Markkinat (10 %) 4. Maantieteellinen laajuus (25 %) 5. Trendikkyys (10 %) 6. Tuki (10 %) 7. Juridinen suojaus (5 %) 50 0 Markkina-arvo EUR 1000m Brändiarvo EUR 1000m Lähteet: ThomsonReuters & Interbrand + Kirsti Lindberg-Repo; Asiakkaan ja brändin vuorovaikutus 14

15 Aineettomien arvonmäärityksen lähtökohta tulee olla yrityksen arvo ~30 mrd Brändi Asiakassuhteet Jakeluverkosto Aineettomat omaisuuserät yhteensä Tuotanto- ja logistiikkaketju Teknologia, patentit, lisenssit Liiketoiminnan (netto)käyttöpääoma Aineelliset omaisuuserät (rakennukset, koneet, kalusto yms.) Rahoitusvarat (netto) Markkina-arvo Arvon jakautuminen omaisuuserittäin 15

16 Brändi yrityskauppatilanteessa A. Kumpi brändi on vahvempi? Vai jatketaanko kahdella? B. Jos ostokohteen brändi lopetetaan, voiko sillä silloin olla yrityskaupassa arvoa? Jotkut ovat arvioineet että lopettavankin brändin arvo tulisi arvostaa (markkinahintaan) ostajan taseeseen C. Asiakkuudet vai brändi? Voidaanko erotella mistä arvo tulee? Esimerkiksi asiakkuuksien ja brändien arvon jakaminen mahdottomuus Jos valittava brändi tai asiakkuudet, usein päädyttäneen mieluummin asiakkaisiin? D. Miten kehittää ostajan yrityskauppoihin liittyvää brändiä? Yrityskauppoja paljon toteuttavan kannattaa luoda itsestä mielikuva oman toimialan parhaana yritysostajana 16

17 Esityksen sisältö I. Yrityskaupan motiivit Uuden ajan yrityskauppoja II. III. IV. Yrityskaupan onnistumisen mittaaminen Onnistumisen lisäämisen keinot (ml. analyysi & arvonmääritys) Ajatuksia brändin arvosta Yhteenveto 17

18 Yhteenveto: kuinka onnistua? Toimivan yrityskauppaprosessin varmistaminen A. Osta kohteita, jotka luovat omistaja-arvoa: Yritysostot, joissa ostaja kykenee monistamaan omaa kyvykkyyttään ovat tuottaneet parhaiten B. Kehitä menetelmä yritysoston mittaamisen onnistumisen mittaamiselle: Osakemarkkinoiden reaktioihin ei voi luottaa Pitkällä aikavälillä vain taloudellisella arvolla on merkitystä C. Älä yliarvosta ostokohteen brändiä keskity tarvittaessa mieluummin asiakaskantaan D. Luo omalle yritykselle yrityskauppojen suhteen positiivinen mielikuva ( brändi ) 18

19 Kiitos mielenkiinnostanne! ALEXANDER GROUP Jaakko Niemelä Leena Tyynilä Timo Nuutilainen KÄYNTIOSOITE / STREET ADDRESS Aleksanterinkatu 19 A FI Helsinki TEL FAX SÄHKÖPOSTI / ELECTRONIC MAIL KONSERNIYHTIÖT / GROUP COMPANIES Alexander Group Oy Alexander Corporate Finance Oy Alexander Pay Management Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla

Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Jenni Nikkanen 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot