PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KV , VOIMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KV 13.06.2011, VOIMAAN 01.09.2011"

Transkriptio

1 1 PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KV , VOIMAAN I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan porilaista rakentamista mahdollisimman hyvän ja viihtyisän asumis- ja työympäristön aikaansaamiseksi sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyminen. Tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista, jossa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Määräykset, jotka on painettu leveälle palstalle tällä kirjasinkoolla, ovat velvoittavia. Ohjeet, jotka ovat kapealla palstalla pienellä kirjasinkoolla, sisältävät hyväksyttäviä ratkaisuja. Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen ohjeistusta lähikuntien kanssa. 2 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Porin kaupungissa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, mikäli asema- ja rantaasemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ei ole toisin määrätty. Luettelo voimassa olevista ohjeista on saatavissa rakennusvalvonnasta tai selailtavissa internetissä osoitteessa: vonta

2 2 3 Rakennusvalvontaviranomainen Porin kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonnan vastuualue, jonka päällikkönä toimii rakennustarkastaja. Toimivallasta määrätään ympäristöviraston johtosäännössä ja toimivallan siirtämisestä ympäristöviraston toimintasäännössä. 4 Rakennusjärjestyksen rakentamistapaohjeet Ympäristölautakunta antaa tarpeen mukaan rakentamisen ohjaamiseksi alueellisia tai koko kaupunkia koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista. Lupaa toimenpiteeseen ei tarvita, kun maankäyttöja rakennusasetuksen 62 :n mukainen toimenpide toteutetaan annetun rakennustapaohjeen mukaisesti. Muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus ja ilmoitusmenettelyn käyttö on esitetty tämän rakennusjärjestyksen 8 :ssä. Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin edellyttää luvan hakemista. 5 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Maakunta-, yleis- ja asemakaava sekä rakentamistapaohjeet ohjaavat rakentamisen sopeutumista kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon lähiympäristö ja rakennetun ympäristön kerroksellisuus. Kaupungin luovuttamilla tonteilla kaavoitusviranomainen antaa erillisiä rakentamistapaohjeita, jotka perustuvat tonttien luovutussopimuksiin.

3 3 II LUKU: RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS 6 RAKENNUSLUPA Rakentamiselle tulee pääsääntöisesti hakea rakennuslupa. Rakennuslupa on haettava asemakaava-alueella ja sen ulkopuolella sijaitsevaan asuntoon tai maanviljelystilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen. Mikäli rakennus rantavyöhykkeellä on suurempi kuin 10 kerrosneliömetriä ja sen ulkopuolella suurempi kuin 20 kerrosneliömetriä on sen rakentamiseen haettava rakennuslupa huolimatta siitä miten se aiotaan perustaa. 7 TOIMENPIDELUPA Toimenpidelupa on haettava 1) rakennuksen julkisivun ja kattomuodon muuttamiseen sekä 2) niihin ilmoituksenvaraisiin toimenpiteisiin, joihin rakennusvalvontaviranomainen on vaatinut luvan hakemista. 3) lämpökaivon tekemiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen asemakaava-alueella tai tärkeillä pohjavesialueilla. 8 TOIMENPIDEILMOITUS Ilmoitus rakennusvalvontatoimistoon on tehtävä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä 1) katoksen, vajan, muuntamokopin, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentamiseen, 2) urheilu- ja kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen, Mikäli aiottu rakennelma ei edellytä rakennusluvan hakemista, eikä sitä seuraavan ohjeen mukaan voida ilmoittaa, on sille haettava toimenpidelupa. Mikäli rakennelma rantavyöhykkeellä on pienempi kuin 5 kerrosneliömetriä ja muualla pienempi kuin 10 kerrosneliömetriä voidaan toimenpide ilmoittaa. Vähäinen leikkimökki, joka on alle 4 kerrosalaneliömetriä, ei edellytä ilmoituksen tekemistä. Sellaiset rakennelmat, joita ei tarvitse ilmoittaa on kuitenkin tehtävä asemakaavan tai tämän rakennusjärjestyksen mukaiselle vähimmäisetäisyydelle tontin rajasta. Mikäli mainoslaite on kooltaan vähäinen (alle 0,6 x 0,6 m 2 ), tai kyseessä on aiemmin hyväksytyn laitteen korvaaminen uudella vastaavan kokoisella laitteella, hanketta ei tarvitse ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle. Katokseksi katsotaan sellainen rakennelma, jonka piiristä vähintään 30% on avointa.

4 4 3) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn, 4) maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen, 5) suurehkon laiturin tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen, 6) muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestäminen, 7) rakennuksen katteen tai värityksen muuttaminen ja ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen tai julkisivun valaisun muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkunajaon muuttaminen, 8) muun kuin luonnonsuojelulaissa (1096/1996) säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen, 9) rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai reunusmuurin rakentaminen, mikäli niitä ei toteuteta tämän rakennusjärjestyksen 25 :n mukaisesti, Alle 12 metrin korkuiset tuulivoimalat voidaan ilmoittaa, metrin korkuiset tuulivoimalat edellyttävät toimenpidelupaa ja sitä korkeammat edellyttävät rakennusluvan hakemista. Asemakaava-alueilla mahdollisesti sallitaan vain pystyakselin ympäri pyörivät tuulivoimalat. Lautasantennit, joiden halkaisija ei ylitä 1,8 metriä ja aurinkokeräimet jotka sijoitetaan ja toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti, voidaan ilmoittaa. Muille lautasantenneille ja aurinkokeräimille haetaan toimenpidelupa Pientaloalueilla lautasantenni sijoitetaan ensisijaisesti pihatasolle. Mikäli antenni sijoitetaan rakennuksen katolle, on se asennettava katukuvaa häiritsemättömään paikkaan. Se tulee sijoittaa esimerkiksi savuhormin viereen tai pystysuorien rakenteiden yhteyteen. Lautasantennin väriksi valitaan näkyvän katon tai taustaseinän väri. Vastaavaksi erillislaitteeksi katsotaan myös ilmalämpöpumppujen ulkoilmayksiköt ja aurinkoenergian keräimet. Pientalotonteilla maakellarista, jossa on rakennusaineinen kattorakenne tai joka nousee enemmän kuin yhden metrin ympäröivää maanpintaan ylemmäs tulee hakea toimenpidelupa. Mikäli tilapäinen esiintymislava, yleisöteltta, katsomo tai vastaava on tarkoitus pitää paikoillaan kauemmin kuin yhden viikon tai niihin liittyy merkittävää rakentamista on niille haettava toimenpidelupa. Kirjallinen ilmoitus on myös tehtävä rakennuksen(esim. koulu) käyttämisestä tilapäisesti majoitushuoneistona, mikäli majoitettavien henkilöiden määrä on enemmän kuin 15 henkilöä.

5 5 10) muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset, 11)lämpökaivon tekemiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen asemakaavaalueen tai tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on annettava tiedot ilmoittajasta ja rakennuspaikasta ja siihen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteestä ja sen vaikutuksesta ympäristökuvaan ja naapurin asemaan. Rakennusvalvontaviranomaisen tulee 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Alueen käyttäminen tilapäisesti asuntovaunualueena edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä rakennusvalvontaviranomaiselle. Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainostai muussa vastaavassa tarkoituksessa enintään puolet, ellei ikkunan peittämiselle ole saatu rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupaa. Mikäli aiottu yksityiskäyttöön tuleva laiturirakennelma on enintään 12 metriä pitkä ja pintaalaltaan enintään 15 neliömetriä se ei edellytä toimenpideilmoituksen tekemistä. Toimenpiteeseen saa ryhtyä, ellei luvan hakemista ole vaadittu tai jos asianomainen viranomainen on ilmoittanut, ettei estettä toimenpiteelle ole. Milloin ilmoitettu toimenpide koskee naapurin etua, eikä tämä ole antanut hankkeelle suostumusta on asia käsiteltävä toimenpidelupana. 9 NAAPURIEN KUULEMINEN Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen säännösten perusteella ole tarpeetonta. Mikäli luvan hakija ei ole hankkinut rakennuslupahakemuksen liitteeksi naapurien kirjallista kuulemista hankkeen johdosta, suoritetaan se rakennuslupaviranomaisen toimesta hakijan kustannuksella. Mikäli rakennushanke poikkeaa rakentamismääräyksistä on hakijan hankittava lupahakemukseen naapurien kirjalliset suostumukset poikkeamiin.

6 6 III LUKU: RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN YMPÄ- RISTÖÖN 10 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Uudisrakennuksen, lisärakennuksen ja korjausrakentamisen on sovelluttava ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan. Suunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen sijoitus, koko, muoto, ulkomateriaalit, väritys, valaistus sekä julkisivujäsentely. Rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa ympäristö- ja kaupunkikuvaltaan sekä maisemaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Luettelo Suomen valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä on esitetty internetissä osoitteessa Edellä mainittuihin seikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi arvioiduilla alueilla ja alueilla, joilla rakennuskanta on muodostunut yhtenäiseksi kuten, luvuilla rakennetuilla omakotialueilla sekä muilla rakennuskulttuuriltaan arvokkailla alueilla. Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat, kuten ulko-ovet, ikkunat ja porrashuoneiden sisustus. Historiallisesti merkittävien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten muutossuunnitelmista pyydetään museoviranomaisen lausunto. Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä. Rakentamisella ei saa tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten siirtolohkareita tai kauniita puita. Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikka tulee tarvittaessa maisemoida istutuksin. Maisemallisesti merkittävillä peltoaukeilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen soveltuvaksi.

7 7 IV LUKU: RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 11 RAKENNUSPAIKKA Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias ja pinta-alaltaan riittävän suuri, kuitenkin vähintään 0,5 hehtaaria ja joka on kokonaisuudessaan hakijan hallinnassa yhdenmukaisella tavalla. Vahvistetussa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa annettuja tästä poikkeavia määräyksiä rakennuspaikan koosta on noudettava. Rakennuspaikkaa ei saa rakennusluvan myöntämisen jälkeen lohkoa tai halkoa myönnetyn rakennusluvan vastaisesti 0,5 hehtaaria pienempiin osiin tai vahvistetun yleiskaavan vastaisesti. Mikäli on kysymyksessä vanha rakennuspaikka, joka ei täytä tämän rakennusjärjestyksen määräystä vähimmäispinta-alasta, on talouskeskuksessa sijaitsevien rakennusten korjaaminen ja vähäinen laajentaminen mahdollista sen estämättä mitä kokonaisrakennusoikeudesta on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana. 12 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ Rakentamisen määrä saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 600 k-m 2, josta asuinrakentamisen osuus on 350 k-m 2. Rakennuspaikalle saa rakentaa kuitenkin 350 k- m 2, mikäli rakennuspaikan koko on vähintään 2000 m 2. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi asuntoa, joiden kerrosluku on yksi. Mitä edellä on määrätty rakentamisen määrästä ei kuitenkaan koske maatalouden tuotantorakennuksia. Asemakaava-alueen ulkopuolella saadaan ullakon tasolle sijoittaa enintään kolme neljäsosaa kerrosalaan laskettavaa tilaa alapuolisen kerroksen alasta. Varsinaisen kerroksen alapuoliseen tilaan ei saa sijoittaa kerrosalaan laskettavaa tilaa ilman erityistä syytä ja viemärien padotuskorkeudet on aina otettava huomioon. Rakennettaessa rantavyöhykkeelle saa rakennuspaikalle rakentaa yhden yksiasuntoisen rakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 80 neliömetriä, sekä kaksi talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 40 neliömetriä. Rakennusten tulee olla yksikerroksisia eikä niiden korkeus saa ylittää 4.5 metriä. Mikäli rakennuslupaa haetaan kiinteistörekisteritilan määräalalle on lohkomistoimitus saatettava vireille ennen rakennusluvan myöntämistä. Mikäli rakennuslupaa haetaan rakennuspaikalle, joka muodostuu kahdesta tai useammasta kiinteistörekisteritilasta on tilojen yhdistämistä koskeva hakemus saatettava vireille ennen rakennusluvan myöntämistä.. Rantavyöhykkeellä tarkoitetaan vähintään 100 metrin levyistä maa-alueen kaistaa, joka rajoittuu vesistöön.

8 8 Erillisen rantasaunan kerrosala saa olla enintään 25 k-m2. Katetun terassin pinta-ala saa olla enintään puolet rakennettavan rakennuksen kerrosalasta. 13 RAKENNUKSEN SIJOITTUMINEN RAN- TARAKENTAMISESSA Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rannan sortumisen/eroosion välttämiseksi rakennuspaikalla tulee ranta-alueen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain sen harventaminen on sallittua. Mikäli ranta-asemakaavassa ei ole mainittu vähimmäisetäisyyttä naapurin maasta tai rakennuksesta noudatetaan mitä on määrätty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 57 :ssä. Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja alimman rakentamiskorkeuden meren rantaan ulottuvilla ranta-alueilla vähintään 1,7 metriä keskivedenkorkeutta ylempänä. Rakennuspaikalle saa sijoittaa 4 momentin estämättä vähintään 10 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta yhden, kerrosalaltaan enintään 25 neliömetrin suuruisen talousrakennuksen, jos rakennus liittyy yhtenäiseen rakennusryhmään tai muutoin sopeutuu ympäristökuvaan, ja jos jätevedet eivät aiheuta ympäristöhaittoja. Rakennus voidaan sijoittaa naapurinrajaan nähden lähemmäskin kuin 5 metriä, mikäli naapuritilan omistaja on antanut asiaan kirjallisen suostumuksensa ja menettelyllä ei syrjäytetä säännöksen tarkoitusta. Rakennuksen sijoittamisessa on aina otettava huomioon maiseman erityispiirteet ja rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen rakennettavaksi edellä esitettyjä metrimääriä kauemmaskin mikäli se alueen erityispiirteet huomioiden on tarpeen. Rakennettaessa Kokemäenjoen vesistön ranta-alueella on lisäksi otettava huomioon Varsinais- Suomen ELY-keskuksen suositukset rakentamisen alimmista korkeuksista. Muitten vesistöjen osalta rakentamiskorkeudet on tarkistettava erikseen.

9 9 V LUKU: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 14 RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN TONTILLE Sen lisäksi mitä 13 :ssä on määrätty uudisrakennuksen, lisärakennuksen ja uudestaan rakentamisen tulee sopeutua ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan rakennuksen sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen ja julkisivun jäsentelyn osalta. Tontin rakennusten tulee muodostaa yhdessä ympäröivien rakennusten kanssa kaupunkikuvaltaan hallittu kokonaisuus. Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön korkeusasemiin sekä katukorkeuteen. Rakennuslupahakemukseen tulee liittää pintavaaituskartta, joka osoittaa rakennuspaikan tai tontin ympäröivän alueen olemassa olevat korkeussuhteet. Suunnittelussa on otettava huomioon katusuunnitelmien mukaiset katukorkeudet. Laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi on tontin kokonaisvaltaisessa suunnittelussa otettava huomioon ainakin seuraavat seikat: Kaupunkirakenteellinen sijainti ja paikan ominaispiirteiden hyödyntäminen Alueen omaleimaisuus ja identiteetti Rakennukset ja pihat sekä liittyminen yleisiin alueisiin Rakennukset tulee sijoittaa rinteissä rakennuspaikalle niin, että vältytään turhilta leikkauksilta, täytöiltä ja korkeilta sokkeleilta. Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennuslupahakemuksen arvioimiseksi edellyttää luvanhakijalta, että rakennuspaikan kulmapisteiden ja suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden sijainti ja korkeusasema merkitään tontille ennen lupapäätöksen tekemistä.

10 10 15 MAANALAINEN RAKENTAMINEN Maan alle rakennettaessa tulee riittävässä laajuudessa selvittää rakentamisen vaikutukset ympäristöön maaperän laatuun ja pohjavesialueiden olosuhteisiin. Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo olemassa olevien maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden turvallisuuteen. Maalämpökaivoja ei saa sijoittaa 7,5 metriä lähemmäs naapurikiinteistön rajaa ellei asiasta ole erikseen sovittu naapurin kanssa. Lämpökaivojen porauksessa syntyvää lietettä ei saa johtaa yleiseen viemäriin eikä haittaavalla tavalla ympäristöön. 16 MAATILARAKENTAMINEN Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa rakennusluvan yhden yksiasuntoisen sukupolvenvaihdosta palvelevan asuinrakennuksen ja maatilan / kalastustilan talouskeskuksen yhteyteen sopeutuvia maataloutta/ kalastusta tai maatilamatkailua palvelevia rakennuksia varten.

11 11 17 RAKENTAMISTAPA 17 a RAKENTEET Rakennusvalvontaviranomainen voi sallia, että rakennusosat ja laitteet saavat ulottua tontin rajan yli kaupungin hallinnassa olevalle katu- tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti: 1) Perustuksen antura maanpinnan alapuolella enintään 0,5 metrin etäisyydelle, jos anturan yläpinta on vähintään 0,5 metrin syvyydessä. 2) Porrasaskel enintään 0,4 metrin sekä julkisivun ulkonemat ja lisäeristämisestä johtuva ulkoseinän osa 0,2 metrin etäisyydelle. 3) Muut rakennusosat ja laitteet, mikäli niistä on tehty sopimus kaupungin kanssa. 17 b RAKENTEELLISET ULOKKEET Rakennusvalvontaviranomainen voi sallia, että erkkerit, parvekkeet, suojakatokset ja muut vastaavanlaiset rakennusosat saavat ulottua tontin rajan yli kaupungin hallinnassa olevalle katu- tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti: 1) Rajan ylitys saa olla enintään 1,2 metriä. 2) Ne on rakennettava vähintään 2,8 metrin korkeudelle maanpinnasta. 3) Erkkereiden yhteinen leveys saa olla kerrosta kohti enintään 1/5 kyseisen julkisivun pituudesta. 4) Erkkerit ja parvekkeet eivät saa olla 3 metriä lähempänä naapuritontin rajaa. Yleisen, liike- tai muun niihin verrattavan rakennuksen pääsisäänkäynnin suojakatos saa kuitenkin ulottua pidemmällekin, mikäli siitä ei ole haittaa liikenteelle.

12 12 17 c KEVYTRAKENTEISET ULOKKEET Mainos-, tiedotus-, aurinkosuojus- ja muuta sellaista laitetta asennettaessa on noudatettava seuraavaa: 1) Laite saa ulottua julkisivun pinnasta enintään 1,2 metriä, jos se on yli 2,4 metrin korkeudella maanpinnasta, ja muussa tapauksessa enintään 0,2 metriä. 2) Laite on kiinnitettävä tukevasti. 3) Laite ei saa häiritä liikennettä, liikenteen ohjausta, kadun kunnossapitoa, katuvalaistusta eikä muutenkaan kadun tai kiinteistöjen käyttöä. 4) Laitteen muodon, värityksen ja rakenteen on sopeuduttava ympäristöön. 17 d VESIKATOT Katuun rajoittuvan rakennusosan vesikatto on varustettava lumiesteillä ja räystäskouruilla sekä tarpeellisella sadevesijärjestelmällä. 18 RAKENNUSAIKAISET TOIMENPI- TEET TONTILLA Rakennustyön aikaiset varusteet ja varastot on sijoitettava tontille siten, etteivät ne kohtuuttomasti vaikuta naapurin asemaan ja siten etteivät ne estä naapuritontilla olevan kasvillisuuden normaalia kasvua. Katualueelle varastointi on kiellettyä, ellei asiasta ole tehty sopimusta kaupungin kanssa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta tontilla. Tontille on kadun varteen asetettava ilmoitustaulu, jossa kerrotaan tulevasta rakennustoimenpiteestä. Velvoite koskee uudisrakentamista ja siihen verrattavaa rakentamista. Alarajana ilmoittamiseen pidetään omakotitaloa. Katon sade- ja sulamisvedet on johdettava tontin hulevesijärjestelmään siten, ettei vesi jäätyessään aiheuta liukastumisvaaraa. Ilmoitustaulussa on kerrottava ainakin seuraavat seikat: Rakennuttajan nimi, osoite ja yhteystiedot Rakentamisen ominaisuustiedot Tiedot suunnittelijoista Rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentamisaika

13 13 Työmaalla tulee olla työmaan kokoon suhteutetut riittävät tilat jätehuollon asianmukaiseen järjestämiseen ja jätehuollon tulee olla suunnitelmallista. VI LUKU: RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO Rakennustyön jälkeen työmaan huoltoparakit ja työmaa-aidat sekä vastaavat työmaarakenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue siistittävä. Vahingoittunut tai likaantunut katu- tai muu alue on kunnostettava ja siistittävä välittömästi. 19 VESIHUOLTO 20 JÄTEHUOLTO Rakennuslupahakemuksessa tulee esittää vesi- ja viemärijärjestelmien liittymätiedot vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Mikäli rakennuspaikka ei ole vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on puhtaan veden hankinnasta ja jätevesien käsittelystä esitettävä asianmukaiset suunnitelmat. Rakennuslupahakemuksessa tulee osoittaa tontille rakennettavien talojen kokoon ja käyttötarkoitukseen suhteutetut, riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen. Tilojen varauksessa on huomioitava jätteiden lajittelun ja kuljetuksen edellyttämät vaatimukset. Sijoitettaessa jätteiden keräysvälineet tontin pihaalueelle, on niiden suojaksi rakennettava rakenteellinen suoja, jonka paloturvallisuus on tarkoituksenmukaisella tavalla ratkaistu. Porin kaupungin jätehuoltomääräykset ovat selattavissa osoitteessa Mikäli pientaloalueilla jäteastia sijoitetaan katukuvaa häiritsemättömään paikkaan ei rakenteellista tai istutettavaa suojaa tarvita. Jos jätekatos on sijoitettu vähintään 8 metrin etäisyydelle muista rakennuksista ei sitä tarvitse erikseen osastoida. 21 ENERGIAHUOLTO Uudisrakentamisen ja huomattavien perusparannusten yhteydessä tulee rakennusten energiahuolto toteuttaa järkevät energia- ja elinkaariratkaisut huomioiden. Turpeen, brikettien ja kivihiilen poltto on sallittu vain em. polttoaineiden käyttöön suunnitelluissa kattilalaitoksissa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on hyvä jo suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä sähköverkon liittymästä alueen sähköverkkoyhtiöön.

14 14 22 TÄRKEÄT POHJAVESIALUEET Ennen pohjavesikäytössä olevien alueiden rakentamista ja louhintatöitä tulee hankkeeseen ryhtyvän tarkistettava pohjaveden pinnantaso ja virtaussuunta, ettei niitä muuteta. Kaupungin yleisen viemärin puuttuessa on jätevedet johdettava umpisäiliöön. Rakennettaessa tärkeällä pohjavesialueella on öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt sijoitettava maan päälle suojaaltaisiin tai ympäristösuojelumääräysten mukaisesti kaksoisvaippa säilöihin Jätevedet on johdettava kunnan yleiseen viemäriverkkoon tai jätevedet on käsiteltävä ympäristösuojelumääräysten edellyttämällä tavalla. Rakentajan on esitettävä selvitys jätevesijärjestelmän tiiviydestä rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistään loppukatselmuksessa. 23 PILAANTUNEET MAAT RAKENTAMISESSA Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettävä tontin maaperän ja pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja liitettävä tämä selvitys rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Pilaantuneista maa-alueista saa lisätietoa Porin kaupungin ympäristövirastosta. VII LUKU: PIHAMAAN RAKENTAMINEN 24 PIHAMAAN RAKENTAMINEN Pihamaata ei saa muotoilla siten, että sade- ja sulamisvedet johtuvat naapuritontin puolelle. Mikäli sade- ja sulamisvesiä ei ole mahdollista imeyttää tontilla on ne johdettava kunnalliseen sadevesijärjestelmään sadevesiviemärillä. Asemakaavassa istutettavaksi merkitty tontin osa on välttämättömiä kulkuteitä lukuun ottamatta istutettava. Asemakaavan mukaiselle asuntotontille on rakentamisen yhteydessä istutettava vähintään 1 puu / tonttiaari ja joista puolet on havupuita.

15 15 25 AIDAT JA ISTUTUKSET Aita on sijoitettava kokonaan tontille, elleivät naapurit sovi tonttien välisen aidan sijoittamisesta rajalle. Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väriltään sopeutua ympäristöön. Aidasta ei saa aiheutua haittaa liikenteelle eikä kadun kunnossapidolle. Enimmiltään 1,2 metriä korkea rakenteellinen aita, joka toteutetaan edellisten määräysten mukaisesti ei edellytä rakennusvalvontaviranomaiselta saatavaa lupaa. Tontin haltijan on pidettävä kunnossa tontilla oleva aita kokonaan ja tonttien välisellä rajalla oleva aita omalta puoleltaan. Istutettava aita ei edellytä rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Aita on kuitenkin istutettava ja pidettävä kokonaan oman tontin puolella. 26 LIIKENNEJÄRJESTELYT Kadulle johtavia ajoneuvoliittymiä saa omakotitonteilla olla yksi ja muilla tonteilla enintään kaksi. Asuntoalueilla liittymän leveys saa olla enintään 6 metriä ja muilla alueilla enintään 8 metriä. Mikäli tontille ei ole järjestettävissä 1 momentin mukaista ajoneuvoliittymää on rakennukseen jätettävä kulkuaukko, joka on leveydeltään vähintään 4,0 metriä leveä ja vapaa korkeus vähintään 4,5 metriä eikä ajoväylän pituuskaltevuus saa olla jyrkempi kuin 1:11. Rakennuksen valaistussa osoitenumeroa ilmaisevassa laitteessa tulee osoitenumeroa ilmaisevan numeron korkeus olla vähintään 15 senttimetriä ja se tulee olla asennettuna paikoilleen ennen rakennuksen käyttöönottoa. Pelastustiet tonteilla on merkittävä pelastusviranomaisen edellyttämällä tavalla ja pidettävä kiinteistön omistajan toimesta esteettömänä. Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikenneväylään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän.

16 16 27 PIHAMAAN MUUT RAKENNELMAT Sellaiset kiinteät pihamaan rakenteet (esim. muurattu pihagrilli ym.), jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä on kuitenkin rakennettava asemakaavan mukaisen vähimmäisetäisyyden etäisyydelle kiinteistön rajasta. VIII LUKU: RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO 28 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO Asemakaava-alueella ei puistoja, yleisiä alueita eikä rakentamattomia tontteja saa käyttää varastointiin, pysäköintiin, veneiden ym. säilyttämiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan asemakaavan vastaisesti. Jätesäiliöt ja -katokset, mainokset, aidat, portit ja istutukset tulee pitää asianmukaisessa, siistissä kunnossa. 29 JULKISET ULKOTILAT Julkisten ulkotilojen käyttöä ohjaa Porin kaupungilla työryhmä, jossa on ainakin kaavoitus- rakennusvalvonta-, ja ympäristönsuojeluviranomaisen sekä Teknisen palvelukeskuksen edustajat ja joka antaa lausunnon kaupunkikuvaan vaikuttavista hankkeista. 30 RAKENNUKSEN KUNNOSSAPITO JA KORJAA- MINEN SEN ELINKAAREN AIKANA Rakennusta tulee hoitaa ja pitää kunnossa eikä sitä saa päästää rapistumaan korjauskelvottomaksi. Ilkivallan aiheuttamat julkisivujen pilaamiset tulee poistaa välittömästi. Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet. Rakentamisessa ja korjaamisessa tulee käyttää materiaaleja, joiden kestävyydestä, huollettavuudesta, korjattavuudesta ja käytöstä poistamisesta on kokemusta ja luotettavaa tietoa. Tontille varastoidut liikennevälineet, tavarat ja tarvikkeet on sijoitettava siten, etteivät ne häiritse ympäristökuvaa ja niin etäälle tontin rajasta etteivät ne ylitä rajalta 45 asteen kulmassa piirrettyä linjaa elleivät naapurit ole sopineet lähemmäs sijoittamisesta. Ympäristöhaittojen vähentämiseksi on ulkovarastojen ympärille istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Yksityisomistuksessa olevilla puistoalueilla ei saa suorittaa aitaamis- tai muita toimenpiteitä, jotka edellyttävät tämän rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen. Luvan hakija / ilmoittaja on velvollinen hankkimaan julkisia ulkotiloja koskevaan hakemukseen työryhmän lausunnon ennen asian ratkaisemista. Työryhmälle osoitettu lausuntopyyntö pyydetään jättämään rakennusvalvontaan. Arvorakennukset ja tietyn aikakauden tyypillistä rakennustapaa edustavat rakennukset ja niiden kokonaisuudet on pyrittävä pitämään alkuperäisessä tai tärkeimpien muutosvaiheiden mukaisessa ulkoisessa formaatissa, eikä korjaaminen saa johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Asemakaavojen yhteydessä on tehty merkittävimmille alueille rakentamistapaohjeita esim. Itätulli, Päärnäinen, Reposaari, Huvilajuopa ja etc.

17 17 IX LUKU: ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 31 VALVONTA Tämän rakennusjärjestyksen määräyksien noudattamista valvoo Porin kaupungin ympäristölautakunta, jonka alaisuudessa toimii rakennusvalvontayksikkö. 32 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksen tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä, mikäli se voi tapahtua syrjäyttämättä olennaisesti määräyksen tavoitteita eikä poikkeaminen vaikuta huomattavasti naapurin asemaan. 33 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN RINNASTAMI- NEN Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan rakennuspaikan osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusjärjestyksessä on määrätty tontista. 34 MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN Rakennusjärjestyksen säännösten rikkomisen seurauksista on voimassa, mitä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. X LUKU: VOIMAANTULO 35 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN VOIMAANTULO Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Porin kaupungin kaupunginvaltuuston ja Noormarkun kunnanvaltuuston hyväksymät rakennusjärjestykset. Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan

PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:

PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: PORI Kaupunginhallitus Dno YMPA 230"vj 10.01.00/2014 Nakki!an kunnan Saap. y Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: : _.-- Kortislo: c 7 G f 2 Porin kaupu nginh allit us py ytää lausu ntoann

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.0 Tavoite 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakentamistapaohjeet 4 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT 4 Rakentamisen luvat 4 5 Toimenpidelupa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 Pentti Väisänen Aimo Karvonen Seija Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena våg pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Lumijoki 22.08.2002 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: YLEISTÄ 1 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 2 Tavoite 3 Tehtävä 4 Rakentamistapaohjeet II LUKU: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 5 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön

Lisätiedot

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015 Tekninen lautakunta 18.6.2014 25 liite no 14 Tekninen lautakunta 4.9.2014 31 liite no 15 Tekninen lautakunta 28.10.2014 36 liite no 16 Tekninen lautakunta 22.1.2015 1 liite no 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 30.1.2002 Voimaantulo 1.2.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto 19.8.2002 Voimaan 30.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 Soveltamisala 1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys. Luonnos 27.1.2014

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys. Luonnos 27.1.2014 Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Luonnos 27.1.2014 Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISTÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Tehtävä... 1 3 Rakennustapaohjeet... 1 2. LUKU RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA...

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Luonnos 27.1.2014 Ehdotus 10.6.2014 Alkuperäinen luonnosteksti on kirjoitettu mustalla Luonnokseen tehdyt muutokset kirjoitetaan vihreällä. Sisällysluettelo 1. LUKU

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 HUMPPILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Viranomaiset 1.3 Päätösvallan siirto 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUS- J Ä R J E S T Y S SISÄLLYS SAARIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ...7 1 Tavoite...7 2 Soveltamisala...7 3 Rakennusvalvontaviranomainen...8

Lisätiedot

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01. Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.2013 2 1. Yleistä 1. 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 1.3.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS 1.3.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 1 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 1 3. RAKENNUKSEN SUUNNITTELU JA ELINKAARI... 5 4. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOONOTTAMINEN... 6 4.1

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 16.10.2001 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KV 13.10.2014 PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 RAKENTAMINEN YLEENSÄ 3 Toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. Tyrnävän kunta

RAKENNUSJÄRJESTYS. Tyrnävän kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Tyrnävän kunta Sisällysluettelo 2 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2 Rakennuslupa

Lisätiedot

Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS. HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta. Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS. HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta. Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Haminan kaupunki Puhelin Internet Puistokatu 2 05 74910 www.hamina.fi 49400 HAMINA HAMINAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 18.06.2012 voimassa 31.07.2012 alkaen 2 I LUKU YLEISTÄ... 5 1 Tavoite... 5 2 Soveltamisala... 5 3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 24.6.2014 Kunnanvaltuusto 14.4.2014 18 Kunnanhallitus 7.4.2014 105 Ympäristölautakunta 20.3.2014 29 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Nousiaisten kunnan

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 N KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS käsittelyt: Valvontalautakunta 13.5.2008 Kunnanhallitus 9.6.2008 Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 16.6.2008 Voimaantulo: 19.8.2008 2 Sisällysluettelo 1. YLESTÄ 4 1.1 Tavoite

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.9.2004 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2

Lisätiedot