SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pajatupa Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan lastenkoti Rivakka, lapset Sijaintikunnan yhteystiedot Hirvensalmen kunta Keskustien Hirvensalmi Palvelujen tuottajan virallinen nimi Vaihde Pajatupa (015) Oy Faksi (015) Toimintayksikön nimi Lastenkoti Rivakka Toimintayksikön postiosoite Mainiementie 400 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Antti Liukkonen Postiosoite Mainiementie 400 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Kuitula Postitoimipaikka Kuitula Kunta Kunnan nimi Sijaintikunta Hirvensalmi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Lastenkodin toiminta-ajatuksena on asiakkaan ongelmakenttä huomioon ottaen tarjota ikätasoa vastaavaa hoitoa ja kasvatusta kognitiivisen käyttäytymisterapian ja kiintymyssuhdeteorian ajatuksin. Lapselle pyritään rakentamaan korjaavia kiintymyssuhteita, jossa vastataan lapsen tarpeisiin tunnetasolla. Lapsen tarvitsemat korjaavat kokemukset aikuisen tarjoamasta hoivasta ja välittämisestä täytyvät olla riittävän vahvoja, niitä täytyy olla riittävän usein ja tarpeeksi pitkään, jotta lapsen mielessä saadaan muutoksia aikaan. avi21u1 1/20

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Arvomme perustuvat ajatukseen, että jokainen lapsi on arvokas omana itsenään ja siten häntä tulee kunnioittaa. Tavoitteenamme on, että lapsi pystyy selviytymään arjen tuomista haasteista itsenäisesti, sekä ottamaan vastuuta opiskeluistaan ja teoistaan. Tavoitteisiin pääsemiseksi jokaiselle lapselle tehdään asiakassuunnitelma, joka tarkastetaan kahdesti vuodessa asiakassuunnitelmapalaverissa. Palaveriin osallistuvat lapsen omaohjaaja, lastenkodin johtaja tai lastenkodin kasvatusvastaava, perheen edustajat sekä sosiaalityöntekijä/sosiaalityöntekijät. Asiakassuunnitelma on lastenkodin henkilökunnan työkalu, joka suunnitellaan jokaiselle lapselle henkilökohtaisesti hänen ongelmat, puutteet, kyvyt, tiedot sekä taidot huomioituina siten, että sen avulla lasta pystytään tukemaan parhaiten ja viemään häntä eteenpäin. Perustehtävämme on tukea lapsen fyysistä ja psyykkistä kehitystä, hänen ikänsä mukaisessa kehitystehtävässä. Lastenkodin arjessa toistuvat johdonmukaiset rutiinit. Jäsentynyt ympäristö luo lapselle turvallisuuden tunteen ja antaa mahdollisuuden lapsen sisäisten rakenteiden eheyttämiseen ja iän mukaisiin kehitystehtävien saavuttamiseen. Lapsen elämänhistoria on usein sellainen, että konkreettinen tekeminen, kokeminen ja elämysten kautta oppiminen on hedelmällisempää, kuin pelkkä verbaalinen kasvattaminen. Aikuisen ja lapsen yhdessä jaettu kokemus liitettynä sanalliseen palautteeseen vahvistaa lasta kaikista eniten. Lapsella on ikänsä mukainen kehitystehtävä ja kehitystehtävässään häntä tulee tukea sen vaatimilla tukimuodoilla. Lastenkodissamme tehtävän työn arvokkuus tulee esiin myös siinä, että henkilökuntaa on riittävä määrä, jotta lapselle on mahdollista antaa aikuisen aikaa, jota hän yleensä on jäänyt vaille. Lastenkodin toiminta-ajatuksena on asiakkaan ongelmakenttä huomioon ottaen tarjota ikätasoa vastaavaa hoitoa ja kasvatusta kognitiivisen käyttäytymisterapian ja kiintymyssuhdeteorian ajatuksin. Lapselle pyritään rakentamaan korjaavia kiintymyssuhteita, jossa vastataan lapsen tarpeisiin tunnetasolla. Lapsen tarvitsemat korjaavat kokemukset aikuisen tarjoamasta hoivasta ja välittämisestä täytyvät olla riittävän vahvoja, niitä täytyy olla riittävän usein ja tarpeeksi pitkään, jotta lapsen mielessä saadaan muutoksia aikaan. Kognitiivinen käyttäytymisterapia Kognitiivinen käyttäytymisterapia pohjaa behaviorismiin ja oppimisteorioihin. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on hoitomuoto, joka olettaa, että psyykkiset ongelmat ovat opittuja ja ne ovat siksi poisopittavissa. Oppiminen tapahtuu aina yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa suuntaudutaan enemmän nykyhetkeen ja tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Ajatusten uudelleen muotoilulla pyritään muuttamaan lapsen vääristynyttä ajattelua, joka vaikuttaa lapsen käsitykseen itsestään ja suhteestaan ympäristöön. Hoitomuodon keskeiset menetelmät ovat vahvistaminen, altistaminen, ehdollistaminen ja mallittaminen. Kognitiivinen käyttäytymisterapia käytännön työssä lastenkodissa Käytännön työssä lasten kanssa käyttäytymisterapia näkyy opettamisena ja yhdessä oppimisena. Käytännössä lasten kanssa opetellaan huonosti toimivien/ lapselle haitallisten käyttäytymismallien tilalle toimivampia ja lasta hyödyttävämpiä käyttäytymisiä. Esimerkiksi aggressiivisen käyttäytymisen tilalle opetellaan taito rauhoittaa itseä, mikä avaa erilaisia käyttäytymismalleja haastavaan tilanteeseen. Oppiminen tapahtuu positiivisen vahvistamisen kautta (kehut, kannustus, palkkiojärjestelmät, jne) joka mahdollistaa lapselle saada uudenlaisia kokemuksia itsestään ja vahvistaa lapsen positiivista käsitystä ja kokemusta itsestään (itsetunto). avi21u1 2/20

3 Opettelussa tärkeitä osa-alueita ovat: - Sosiaalisten taitojen opettelu (itsensä ilmaisu, kuuntelu, toisten huomioonottaminen, käyttäytymisnormit, jne.) - Tunteiden hallintataidot (tunteiden tunnistus, tunteiden erottelu, tunteiden sietäminen, toimiminen erilaisissa tunnetiloissa, jne.) - Rentoutumis- ja itsensä rauhoittumistaidot - Itseensä ja ympäristöön kohdistuvien ajatusmallien muuttaminen itselle hyödyllisempään suuntaan eli psykologisen joustavuuden lisääminen. Tämä auttaa lasta toimimaan paremmin hankalissa ja stressaavissa elämäntilanteissa sekä avartaa lapsen näkemystä maailmasta ja omista mahdollisuuksistaan. Lisäksi kognitiivisen käyttäytymisterapian terapianmenetelmien ja ideologian tunteminen auttaa työyhteisöä tunnistamaan lasten spesifejä mielenterveyden häiriöitä, joita voi olla vaikea muuten havainnoida lapsen käytöksestä (esim. sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriöt, fobiat jne.). Ongelmien tunnistamisen jälkeen tarvittavan hoidon suunnittelu ja ohjaus kyetään tekemään joustavasti ja nopeasti. Omaohjaajakeskustelut toimivat sijoituksen aikana terapeuttisina elementtejä. Lapsella on mahdollisuus myös sijoituksen aikaiseen terapiaan sijaishuoltopaikassa. Kiintymyssuhdeteoria Kiintymyssuhteet ovat luonnollisia ihmissuhteita, joissa lapsi luo pohjan tulevaan elämäänsä. Lapsuuden kiintymyssuhteet näyttäytyvät koko elämän ajan, jollei niitä aktiivisesti työstetä toisenlaiseksi. Kiintymyssuhteilla on myös taipumus periytyä sukupolvelta toiselle. Siksi korjaavalla kiintymyssuhteella on merkittävä vaikutus niin henkisesti kuin taloudellisesti. Monilla sijoitetuilla lapsilla on taustassaan varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen puutteita, jotka vaikuttavat lapsen kehitykseen, arkipäivän selviytymiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen haitallisesti. Korjaavassa kiintymyssuhteessa lapsi saa kokemuksen luottamuksellisesta aikuisuudesta, jonka avulla hän kykenee eheytymisprosessiinsa. Toteutamme lastenkodeissa aktiivisen vuorovaikutteisen asiakkuuden osa-alueita, joita ovat yhteys, jäsentäminen, onnistuminen, huolenpito ja leikki. Osa-alueiden aktiivisella aikuisjohtoisella työtavalla mahdollistetaan luottamuksellisen kiintymyssuhteen syntyminen ja lapsen saama myönteinen palaute. Lastenkodissa pyritään luomaan lapseen lämmin suhde, jossa hän kokee turvallisuudentunnetta ja siten hänen mielelleen mahdollistetaan tila, jossa hänen on turvallista käydä traumaattisia kokemuksiaan läpi. Päivittämissuunnitelma Omavalvontasuunnitelman tarkastaa toiminnasta vastaava johtaja kerran vuodessa huhtikuussa. Toiminnasta vastaavan johtajan kanssa omavalvontasuunnitelman käy läpi lastenkodinjohtaja. Läpikäynnin yhteydessä päivitetään tarpeelliset asiat ja päivityksen jälkeen omavalvontasuunnitelma tulostetaan kanslian ilmoitustaululle/oleskelutilassa, jossa se on kaikkien nähtävillä 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT avi21u1 3/20

4 Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Pasi Maja Lastenkodin johtaja Jarmo Vilpponen Toimitusjohtaja Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Antti Liukkonen Kasvatusvastaava puh: Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Pasi Maja Lastenkodin johtaja Antti Liukkonen Kasvatusvastaava Lauri Siiriäinen Vastaava ohjaaja Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Henkilökunnan kanssa on käyty omavalvontasuunnitelma koulutuspäivänä läpi Henkilöstöä varten on tehty perehdytyskansio, joka on osa laatukäsikirjaa. Perehtymistä varten on tehty seurantataulukko. Perehdytyskansion seurantalomakkeen tarkastaa kasvatusvastaava Antti Liukkonen kuukauden kuluttua siitä, kun työntekijä on aloittanut työnteon. Jos työntekijä ei ole saanut vielä silloin perehdytystä kaikkiin kohtiin, antaa sen silloin kasvatusvastaava Antti Liukkonen. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asiakaspalautetta varten on tehty lomake, joka annetaan täytettäväksi lapselle ja vanhemmille vähän ennen kotiutumista ja se lähetetään uudestaan lapselle ja vanhemmille muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun lapsi on kotiutunut. Sijoituksen aikana noin vuoden kuluttua sijoituksen alkamisesta, sen jälkeen vuoden välein, sekä sijoituksen jälkeen lähetetään sosiaalityöntekijälle ja vanhemmille kyselylomake, kuinka sijoitusprosessi on edennyt ja kuinka se heidän mielestään kokonaisuutena on sujunut. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Asiakaspalautteen käy läpi lastenkodin johtaja ja kasvatusvastaava Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Lastenkodin johtaja ja kasvatusvastaava käyvät asiakaspalautteet läpi ja samalla arvioivat miten asiakaspalauteet on muuttunut, arvioivat miksi ja mitä asioita tulisi kehittää palautteen johdosta. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Asiakaspalautejärjestelmää pyritään muuttamaan siten, että se toimisi sähköisesti. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET avi21u1 4/20

5 Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Kriittisiä työvaiheita ja vaaratilanteita: yövuoro, jolloin työntekijä on yksin työssä, lapsen hakeminen karkureissulta, aggressiivisen lapsen kohtaaminen, itseään satuttavan lapsen kohtaaminen ja lapsen vahva psyykkinen oireilu (psyykkinen rasittavuus aikuisille ja toisille lapsille). Kriittisten työvaiheiden ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseen käytetään paljon aikaa. Työvuoroluettelon laatimisessa käytetään ennaltaehkäisevää ajattelua. Lastenkodissa yövuoroja tekevät vain miespuoliset työntekijät ja jokaisessa työvuossa on miehiä töissä. Edellä mainitun lisäksi työvuoroluetteloa tehtäessä pohditaan työvuorolaisten rakennetta ja määrää kussakin työvuorossa. Yövuorossa olevan työntekijän riskien hallintaan tehdään työtä siten, että iltavuorossa olevat työntekijät analysoivat onko tilanne sellainen, että yövuorossa oleva työntekijä voi jäädä yksin tekemään vuoroaan. Jos tilanne on sellainen, että yksin ei voi jäädä, jää toinen työntekijä turvaamaan työntekijän turvallisuutta muutamaksi tunniksi tai koko yöksi. Lastenkodilla voi myös työntekijät yöpyä, jolloin yötyöntekijän turvana on talossa nukkuva toinen työntekijä. Aggressiivisen lapsen kohtaamisessa on työntekijöitä ohjeistettu niin, että tilanteisiin menee aina mahdollisuuksien mukaan monta työntekijää, jolloin tilanne saadaan niin lapsen kuin työntekijän näkökulmasta hoidettua mahdollisimman neutraalisti. Jos lasta tarvitsee hakea karkureissulta on ennaltaehkäisevää ajattelua käytetty niin, että hakureissulle osallistuu aina vähintään kaksi työntekijää. Tällöin riskit hakureissulla pyritään minimoimaan ja turvataan myös samalla kaikkien puolien oikeusturva. Vaaratilanteita ja lähelläpiti tilanteita varten on kanslian ilmoitustaululla vihko, johon tilanteet kirjataan, jotta niidä voidaan hyödyntää ennaltaehkäisevästi. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Lastenkodinjohtaja tai kasvatusvastaava käy tilanteen läpi tilanteessa olleiden työntekijöiden kanssa ja samalla mietitään miten tilanne tulevaisuudessa hoidetaan niin että läheltäpiti tilanne tai epäkohta ei uusiutuisi. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Laatupoikkeamia työssä koitetaan ehkäistä työssä kirjallisilla ohjeilla, joita on lastenkotiin laadittu laatukäsikirjan, perehdytyskansio ym. Laatupoikkeamia minimoidaan myös siten, että esimiehet ohjaavat työntekijöitä arjessa ja käyvät säännöllisiä keskusteluita työntekijöiden kanssa työnlaadusta. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Korjaavat toimenpiteet ilmoitetaan henkilökunnalle henkilökuntapalaverissa ja kirjoitetaan toimenpiteistä kirjallinen kirjaus omavalvontasuunntelmaan. Haittatapahtuma ja vaaratilanne käydään läpi henkilökuntapalaverissa ja analysoidaan miten tilanteelta vältyttäisiin ja miten seuraava mahdollinen tapaus hoidettaisiin paremmin. Edellä mainittu kirjataan omavalvontasuunnitelman kohtaan korjaavat toimenpiteet. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ avi21u1 5/20

6 Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Lastenkodissa on luvan mukaisesti työssä hoito- ja kasvatustyössä 12 työntekijää. Edellä mainittujen lisäksi lastenkodin työryhmään kuuluu lastenkodin johtaja, toimitusjohtaja ja ruokahuollosta vastaava työntekijä, sekä erityisluokanopettaja. Suurimmalla osalla työntekijöistä on vuosien kokemus lastenkotityöstä ja osalla psykiatrisesta hoitotyöstä. Työryhmä koostu kahdesta sosionomista, psykiatrisesta sairaanhoitajasta, neljästä yhteisöpedagogista, kahdesta nuoriso-ohjaajasta, lasten ja nuorten erityisohjaajasta, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajasta, keittäjästä, erityisopettajasta ja toimitusjohtajasta. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Henkilöstön rekrytoinnista vastaa lastenkodinjohtaja ja kasvatusvastaava yhdessä. Jos henkilökuntaa joudutaan rekrytoimaan, niin aina ensiksi kartoitetaan työryhmän tarve, esimerkiksi onko tarve psykiatriselle sairaanhoitajalle, vai ohjaajalle. Ohjaajan ollessa kyseessä kartoitetaan, onko lain määrittämä henkilöstötaso kunnossa. Tämän jälkeen mietitään, onko tarvetta mies- vai naistyöntekijälle, jonka jälkeen käydään läpi tutut ammatti-ihmiset. Jos heistä ei löydy sopivaa, kartoitetaan työntekijöiden tutut ja vasta sen jälkeen ryhdytään rekrytoimaan julkisesti työntekijää. Rekrytoinnissa ensisijaista on myös se, minkälaista persoonaa ja vahvuuksia omaavaa työntekijää haetaan, sekä se, minkälainen työntekijä lapsiryhmän näkökulmasta olisi hyvä olla. Sijaisia käytetään sairauspoissaolojen, sekä loma-aikojen aikana. Sijaisten sairauspoissaolojen käyttöönotosta päättävät esimiesasemassa olevat työntekijät. Pidempiaikaisissa sijaisuuksissa valinnan tekee kasvatusvastaava ja lastenkodinjohtaja yhdessä. Sijaiset ja opiskelijat pyritään aina haastattelemaan, ennen kuin he aloittavat ensimmäisen jakson lastenkodissa. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Henkilöstöä varten on tehty perehdytyskansio, joka on osa laatukäsikirjaa. Perehtymistä varten on tehty seurantataulukko. Perehdytyskansion seurantalomakkeen tarkastaa kasvatusvastaava Antti Liukkonen kuukauden kuluttua siitä, kun työntekijä on aloittanut työnteon. Jos työntekijä ei ole saanut vielä silloin perehdytystä kaikkiin kohtiin, antaa sen silloin kasvatusvastaava Antti Liukkonen. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Lastenkodin johtaja käy säännöllisesti keskusteluita työntekijöiden kanssa. Keskustelut ovat työnohjauksellisia niin työssä jaksamisen suhteen kuin omaohjaajana toimimisessa sekä työryhmässä toimimisessa. Työntekijöiden täydennyskoulutusta pyritään pitään yllä niin, että keskimäärin jokainen työntekijä kävisi vuodessa vähintään kolme täydennyskoulutuspäivää. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään virkistys/koulutuspäivät. Työnohjausta lastenkodissa on keskimäärin viiden viikon välein. Työnohjaajana toimii lääketieteen tohtori nuorisopsykiatri Pirkko Lehto-Salo. Työnohjauksessa käydään läpi lasten oirehdintaa ja työntekijöiden jaksamista. Henkilöstön jaksamiseen panostetaan esimerkiksi työvuorolistan kautta. Henkilökunnan toiveita työvuoroista pyritään kunnioittamaan mahdollisimman pitkälle. Henkilöstölle on otettu niin vapaa-ajan tapaturmavakuutus kuin sairaankuluvakuutus. Sairaskuluvakuutuksen myötä henkilöstö on oikeutettu käyttämään yksityisen puolen terveydenhuollon palveluita. Henkilökunnalle on palkkapoliittisesti muodostettu palkankorotukset normaalien tupokorotuksien avi21u1 6/20

7 tueksi ensimmäisiksi kolmeksi vuodeksi. Henkilökunnalla on käytössään yrityksen luottokortti, jota hän voi hätätilanteessa käyttää myös omaan käyttöön. Omista hankinnoista sovitaan työnantajan kanssa maksuohjelma, jotta ne eivät rasita taloudellisesti henkilökuntaa liiaksi. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Henkilöstöasioita kehitetään 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Jokaisella lapsella 12 neliömetrin huone käytössään. Lastenkodin toimesta siinä on perustarvikkeet eli vaatekaappi, kirjoituspöytä, sänky, petivaatteet, kirjahyllykkö. Lapsi saa sisustaa huoneen omannäköiseksi. Huoneiden ovet saadaan lukkoon ja vain lapsella ja työntekijöillä on hänen huoneeseensa avain. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Toimitilat on suunniteltu lastensuojelulaitoksen toimintaa ajatellen. Suunnittelussa on otettu huomioon lastensuojelutyön tarpeita. Toimitilojen toteuttamisessa on pyritty siihen, että tilat ovat väljät ja siksi rakennuksen tilat ovat normaalia korkeammat ja käytävät leveämmät. Tilojen suunnittelussa on käyty keskustelua sosiaaliviranomaisen, paloviranomaisen ja terveysviranomaisen kanssa, jotta heidän mielipiteensä on kyetty ottamaan huomioon jo ennen tilojen rakentamista. Alakerrassa on koulun tilat, keittiö, kanslia ja saunatilat. Keskikerroksessa on lasten huoneet ja tv-tila. Kolmannessa kerroksessa ovat harrastustilat ja neuvottelutilat. Saunassa lastenkodissa saa käydä pääsääntöisesti vaikka joka päivä Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Yksikössää on yhteiskäytössä Tv-tila, harrastustila ja koulun tilat, joita käytetään myös kouluajan ulkopuolella yhteiseen toimintaan. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Lastenkodissa siivotaan pääsääntöisesti henkilökunnan ja lasten toimesta. Henkilökunta opettaa lapsille kuinka mitäkin tiloja siivotaan, jotta tulevaisuudessa lapsilla olisi taitoja ylläpitää oman asunnon siisteystasoa. Pyykkihuollon osalta lapset opetetaan pesemään itse pyykkinsä ikätaso huomioon ottaen. Tämän tarkoitus on se, että tulevaisuudessa lapset osaisisivat hoitaa pyykin pesun itsenäisesti. Jätehuolto hoidetaan niin, että ulkopuolinen jättteenkeräys yritys hakee jätteen lastenkodin pihasta, johontyöntekijät ja lapset laittavat jätteen. Jätteen käsittelyssä otetaan huomioon avi21u1 7/20

8 kierrätysmahdollisuudet. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Lastenkodissa on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, jolla suoritetaan huoneistonilman puhdistus. Edellä mainitun lisäksi sisäilman kosteuden ja pölyn poistoja suoritetaan lastenkodissa olevilla ilmalämpöpumpuilla. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Lastenkodilla on käytössään vain perusterveydenhuollon laitteita esim. verensokerimittari, verenpainemittari, hemoglomittari. Lastenkotiin on laadittu turvallinen lääkehoidon opas, joka on tehty yhteistyössä sijaintikunnan terveyskeskuksen lääkärin kanssa. Lääkehoidosta vastaava työntekijä on sairaanhoitaja Mikko Ruhanen ja hänen apulaisensa on sairaanhoitaja opiskelija Johanna Lappi. Sairaanhoitajat jakavat lasten dosetteihin psyykelääkkeet, sekä muut jatkuvat lääkitykset. Heillä on muutenkin päävastuu lääkityksen osalta. Sairaanhoitajat päivittävät lapsen lääkkeiden menot dosetteihin ja raportteihin. Työntekijät jakavat doseteista lapsille lääkkeet. Särky- ja nuhalääkkeitä voivat antaa kaikki työntekijät. Lapsen raportteihin kirjoitetaan aina, mitä on annettu, milloin on annettu ja kuka on antanut. Lääkehoitosuunnitelman ylläpitämisestä ovat vastuussa Mikko Ruhanen ja Johanna Lappi. He seuraavat lääkehoitosuunnitelmaa säännöllisesti ja päivittävät sen. Vastuuhenkilön yhteystiedot Mikko Ruhanen Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Laitteistöa huolletaan säännöllisesti ja siten niiden toimintakykyä pidetään yllä. Ilmanvaihtokoneiden ja ilmalämpöpumppujen suodattimien puhdistu tehdään n. 4 kertaa vuodessa. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä avi21u1 8/20

9 Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Pasi Maja Antti Liukkonen Jarmo Vilpponen Lauri Siiriäinen Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Lastenkotiin on tehty niin turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma, kuin turvallisuusselvitys. Lastenkotiin tehdään säännöllisesti palotarkastus. Lastenkodin henkilökunta on koulutettu ensisammutustehtäviin. Lastenkodin lapset ovat myös osallistuneet paloharjoituksiin, jossa heitä on opetettu toimimaan alkusammutuksessa. Lastenkodin suunnitteluvaiheessa on käyty piirustusten kanssa keskustelua paloviranomaisten ja terveysviranomaisten kanssa asioista, mitä he haluavat lastenkodissa olevan, jotta se olisi mahdollisimman turvallinen. Turvallisuus otetaan huomioon henkilökuntarakenteessa siten, että suurin osa työntekijöistä on miehiä. Työvuorosuunnittelussa turvallisuus huomioidaan siten, että työvuorossa on aina miehiä. Lastenkodissa yövuoroja tekevät ainoastaan miehet. Käytäntönä on myös se, että talossa on aina miestyöntekijä läsnä. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Yksikössä on kulunvalvontalaitteistö keskikerroksess, jota yötyöntekijät käyttävät poistuessaan yöllä asiakaskerroksesta. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Ei ole käytössä Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Lastenkodin koko hoito- ja kasvatushenkilöstö pyritään kouluttamaan väkivaltatilanteiden hallintaa varten, jolloin niin asiakkaiden, kuin henkilöstön turvallisuus säilyy. Asiakasturvallisuutta pyritään nostamaan myös siten, että turvallisuuskävelyitä pyritään järjestämään niin henkilöstölle, kuin lapsille. Lastenkodin henkilöstön ja lapsien ensisammutusvalmiutta pidetään yllä säännöllisellä koulutuksella. Asiakasturvallisuutta arvioidaan aina kun otetaan uusi lapsi lastenkotiin, koska suurin yksittäinen tekijä asikasturvallisuuden vaarantumisessa on aggressiivisesti käyttäytyvä asiakas. Asiakasturvallisuuden kehittymistä ja toteutumista arvioidaan vuosittain. Toimintayksikön asiakasturvallisuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot. Asiakasturvallisuudesta vastaa kasvatusvastaava Antti Liukkonen puh: avi21u1 9/20

10 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Isompien kaupunkien kanssa tehdään puitesopimus, jossa määritellään sijoitusprosessin pääkohdat. Puitesopimusta yleensä ohjaa kilpailutuksessa sovitut asiat. Jokaisen lapsen kohdalla tehdään erikseen vielä lapsikohtainen sopimus, missä sovitaan yksilöllisemmin lapsen tarpeet sijoituksen aikana. Sijoituksen aikana tehdään asiakas- ja kasvatussuunnitelma joka tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa asiakassuunnitelmapalaverissa. Asiakassuunnitelmapalaveriin osallistuvat lapsen asioista vastaava työntekijä ja joskus hänen työparinsa, lapsi, omaohjaaja, lastenkodinjohtaja tai kasvatusvastaava, huoltaja/huoltajat. Edellä mainittujen lisäksi asiakassuunnitelmapalaveriin lapsi voi kutsua jonkun henkilön, mikäli hän haluaa. Asiakassuunnitelmapalaverissa katsotaan miten on lapsi edistynyt, mitä ongelmia on tällä hetkellä, mitä ovat lyhyen ja pitkän ajan tavoitteet, sekä mitkä ovat keinot joilla niihin päästään. Palaverissa sovitaan myös yhteydenpidosta omaisiin ja lapsen rahan käytöstä. Asiakassuunnitelmapalaverissa voidaan käydä läpi myös epäkohtia, jos niitä on tullut esiin. Ennen asiakassuunnitelmapalaveria asiakas- ja kasvatussuunnitelma käydään läpi lapsen kanssa, jotta hän voi siihen antaa mielipiteensä. Asiakkaasta, eli lapsesta tehdään joka kuukausi kuukausikooste, joka lähetetään lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle ja lapsen asioissa oleville henkilöille, joille lapsen huoltaja on antanut luvan. Kuukausikoosteessa on kohta, jossa lapsi voi kirjallisesti laittaa viestiä sosiaalityöntekijälleen. Ennen kuukausikoosteen lähettämistä käydään se läpi lapsen kanssa, jotta hän voi siihen sanoa mielipiteensä. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Lapselle mahdollistetaan päääsääntöisesti aina mahdollisuus tulla tutustumaan lastenkotiin etukäteen. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Sopimukset ovat kuntien ja lastenkodin välisiä, joten niistä ei informoida asiakasta. Asiakas voi tiedustella häntä kiinnostavista sopimusasioista hänen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä. avi21u1 10/20

11 Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asiakkaan (lapsen) osallisuus huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Miten toteutuu käytännössä? Lasta kuullaan miten hän haluaa toimia huoltajien kanssa. Miten hän haluaa olla yhteydessä huoltajiinsa. Lapsen tahtoa kunnioitetaan myös silloin, jos hän ei halua olla tekemisissä huoltajiensa kanssa. Lapsen kanssa keskustellaan siitä, mistä hänen huoltajiensa kanssa puhuttu. Lapselta tiedustellaan myös onko jotain sellaisia asioita mistä hän haluaisi työntekijöiden keskustelevan hänen huoltajiensa kanssa. Lapsen ja huoltajien kanssa sovitaan esimerkiksi säännöistä huoltajien luona ollessa. Asiakkaan osallisuus suhteessa ympäröivään yhteisöön. Miten toteutuu käytännössä? Lapselle pyritään hankkimaan lastenkodin ulkopuolelta säännöllinen harrastus, jotta hän voisi olla ikätasoisessa ryhmässään. Jos yhteisöllä tarkoitetaan lapsen sijaishuoltopaikkaa niin lapsilla on lastenkodissa tiloja joissa he voivat viettää aikaa esimerkiksi harrastila, kouluntila, tv-tila. Lastenkodin pihassa on myös esikerkiksi jalkapallo kenttä ym. viriketoimintaa, jossa lapsi voi olla viettämässä aikaa muiden lastenkodin lapsien kanssa. ( Eli lapsi saa päättää mihin harrasteisiin osallistuu ja kenen kanssa). Lapsien kanssa käydään harrastamassa säännöllisesti esim. kuntosalilla, luistinradalla ym. Heidän kanssaan käydään asioimassa kaupoissa, kirjastossa ym paikoissa, jotta he oppisivat toimimaan edellä mainituissa tilanteissa. Asiakkaan mahdollisuus iänmukaiseen itsenäiseen päätöksentekoon. Miten toteutuu käytännössä? Lasta kuullaan hänen toiveistaan, esimerkiksi missä hän haluaa viettää lomansa. Lastenkodissa on käytössä lastenpalaverit, joissa keskustellaan lasten asioista, heidän haluistaan esimerkiksi haluavatko he hankittavan jotain harrastusvälineitä ym asioita taloon. Lastenpalavereissa käydään myös keskustelua säännöistä ja niiden vaikutuksista. Lapset otetaan mukaan esimerkiksi keskusteluun mitä seuraa jos yhdessä sovittuja sääntöjä ei noudateta. Jos lapsi on rikkonut asiakassuunnitelmassa, hoito- ja kasvatussuunnitelmassa sovittuja asioita tai ollut noudattamatta lastenkodin sääntöjä käydään hänen kanssaan keskustelua miksi näin on käynyt, mitä tästä pitäisi seurata ja miten samanlaiseen tilanteeseen ei jouduttaisiin uudestaan eli opetetaan toimimaan toisin. Lasta kannustetaan ja tarjotaan mahdollisuus olla yhteydessä sosiaalityöntekijäänsä. Asiakkaan itsemääräämisoikeus. Miten toteutuu käytännössä? Sijaishuoltopaikka toimii voimassa olevan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lapsi saa päättää vaatetuksestaan, harrastuksistaan. Lapsi saa tavata ja olla yhteydessä hänelle läheisten ihmisten kanssa. Sijaishuoltopaikan rajoituspäätökset ovat sosiaaliportin virallisia kaavakkeita. Ennen rajoitustoimenpidettä lapsi, hänen huoltajansa ja lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijä avi21u1 11/20

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö

2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Wanhan Ajan Kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vanhuspalvelut / Kotihoito Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Vuokselan hoivakoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot