Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt nämä rakentamistapaohjeet xx.xx.xxxx asemakaavan hyväksymisen yhteydessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt nämä rakentamistapaohjeet xx.xx.xxxx asemakaavan hyväksymisen yhteydessä."

Transkriptio

1 RAKENTAMISTAPAOHJEET 8 SINITAIPALEEN ETELÄOSA KORTTELIT 8, 0,, -8 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt nämä rakentamistapaohjeet xx.xx.xxxx asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Rakentamistapaohjeiden päämääränä on saada muodostettua yhtenäinen ja viihtyisä asuinalue. Alueella on kiinnitetty erityisesti huomiota asuinympäristöön ja pihojen liittymiseen ympäröivään luontoon. Rakennusten väritys vaalenee rannasta poispäin. Rakentamistapaohjeisiin on ensin kirjattu kaikkia tontteja koskevat ohjeet. Näiden jälkeen on alueittain (A, B, C) numerojärjestyksessä korttelikohtaiset ohjeet. Ohjeet ja liiteta selventävät toisiaan. Alueelle on teetätetty rakennettavuusselvitys, jossa täysin uusilta tonteilta on kustakin yksi kairaus ja siitä perustamislausunto. TONTTIEN RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET YLEISTÄ Rakennusten sijoittelulla voidaan hyödyntää tontin pienilmastolliset olosuhteet mm. suojaamalla oleskelupiha pohjoisen tuulilta ja samalla hyödyntämällä etelästä tuleva lämpö. Rinteessä sijaitsevalla tontilla voi rakennuksilla, rakenteilla tai kasvillisuudella estää kylmän ilman valuminen oleskelu- tai leikkialueille. Myös sisätilojen toimintojen sijoittamisella voidaan vaikuttaa mm. energiankulutukseen. Mikäli naapurukset haluavat tehdä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyttävissä olevia poikkeuksia esim. rakentaa rakennuksia yhteen tai poiketa luonnollisista maankoroista keskinäisillä rajoillaan on se mahdollista vain, jos tekee naapurin kanssa kirjallisen, piirroksin havainnollistetun sopimuksen muunlaisesta ratkaisusta, ja sen rakennus- ja hoitokustannusten jakaantumisesta. Yhteisistä rakennuksista muodostetaan rasite kiinteistörekisteriin, ellei rajalla ole palomuuria. Värityksistä ei ole mahdollisuutta poiketa. Kaava-alue on jaettu kolmeen osa-alueeseen A, B ja C. Alueet on esitetty liitealla. Korttelikohtaiset ohjeet ovat numerojärjestyksessä tämän ryhmittelyn sisällä. Kaksi korttelia ( ja 8) jakautuvat eri osa-alueisiin, ja kortteli 8 kuuluu osittain toiseen kaavaalueeseen, joten niiden kohdalla käytetään lisäksi tonttinumerointia. Rakennuslupakuviin tulee liittää -leikkauspiirustus, jossa katu, piha ja rakennukset sekä mahdolliset jätettävä puusto, puurivi ja istutettava alueen osa -katujulkisivu, jossa myös viereisten tonttien rakennukset, puisto tai katu -pihasuunnitelma alueilla A ja B Rakennusten julkisivujen tulee olla valmiit, kun kiinteistöllä suoritetaan käyttöönottokatselmus. Pihojen tulee olla valmiita ja suunnitelmien mukaisia, kun kiinteistöllä suoritetaan loppukatselmus.

2 RAKENNUKSET Sijoitus Rakennukset tulee pääasiassa suunnata suorakulmaisesti kadunvastaiseen rajaan nähden. Tonteilla, joilla on osoitettu rakennuksen suuntauksen osoittava ohjeellinen rakennusala merkintä, tulee suuntaus tehdä sen mukaan. Tontit, joilla suuntaus -merkintää ei ole osoitettu, sijoituskulma tulee valita naapuruston tai maaston mukaan. Rakennuksen sijoituspaikka on vapaasti valittavissa, ellei sitä ole kaavaalla nuolin määrätty. Hjan tai katon lappeiden suunnat voi valita. Autotallin ja/tai -katoksen tulee sijaita vähintään kuuden () mein päässä kaavallisesta katualueen reunasta, vaikka nuolella olisi osoitettu lähempänä oleva rakennusalan sivu, johon rakennus on rakennettava kiinni. Nuolella tkoitetaan, että päärakennuksen jokin sivu tai sen osa on tässä rakennusalan rajassa kiinni. Jos tontille on osoitettu t-rakennusala tulee autotallin ja/tai katoksen sijaittava sillä. Julkisivut ja väritys Rakennusten ulkopintamateriaali voi olla tiili, rappaus ja/tai laudoitus. Hirsipinta on mahdollinen liitoksella, jossa seinälinjan yli tulee vain nurkkalauta. Vinolaudoituksia ei sallita. Mahdollisessa tiilivuorauksessa ja sen elementtijäljitelmissä tiilen ja laastin tulee olla samanväriset. Korkeat sokkelit ja osittaiset (/k I) kellikerrokset tulee mahdollisuuksien mukaan verhota muun seinäverhouksen tapaan tai siten, että värityksen konasti ei ole suuri. Rakennusten korkeudet Asuinrakennusten enimmäishjakorkeudet ovat päällekkäin sijoittuvien tilojen alimman lattiakoron päälle: - meiä, kun toteutuva kerrosluku on I - 0 meiä, kun toteutuva kerrosluku on /k I, I u/ tai II Talousrakennusten enimmäiskorkeus on meiä. Sokkeli Rakennukset tulee maastouttaa tasoeroin olevan maaston mukaisiksi, jotta turhilta luiskilta ja pengertämisiltä vältytään. I- ja II-kerroksisissa rakennuksissa sokkelin enimmäiskorkeus on yksi () mei.

3 Kelli Kokonainen maanalainen kellikerros voidaan rakentaa, jos rakennuksen perustusten alapinta jää vähintään meiä Ruotsalaisen keskivedenpinnan koron yläpuolelle. Jätevedet tulee tvittaessa hoitaa kiinteistökohtaisella pumppaamolla. Vesikatto Kattokaltevuuden tulee olla tavanomaisissa hjakattoisissa rakennuksissa :,. Poikkeavissa ratkaisuissa kattokaltevuus on vapaa. Vesikaton kullekin lappeelle sallitaan vain yksi uloke. Massoittelu Rakennusten päämassan nurkkien tulee olla 90 astetta. Aukotus Rakennusten aukotusten tulee olla 90 astetta. Poikkeus on sallittu vesikattoa myötäilevissä aukoissa. Lisäksi kussakin rakennuksessa voi olla yksi erikoisikkuna. Laitteet Ilmalämpöpumput ja muu vastaava tekniikka kanavistoineen tulee näkösuojata julkisivuun sopivan värisin korkein ilmavin aidantein. Rakenne voi olla sanoitu huollon helpottamiseksi ja sen ilmettä voi keventää/täydentää köynnöskasvein. Ilman suojausta laitteet tulee sijoittaa takajulkisivulle.

4 PIHA JA AITAAMINEN Pengertäminen Luonnolliset maankorot tulee säilyttää ilman pakottavaa syytä. Poikkeukset ovat kortteli 0 tontti 0, k t - sekä k -t, joissa voidaan suorittaa täyttöjä siten, että alimman lattian korko on vähintään 9,0 mmpy. Korkotaso tulee suhteuttaa katukorkoon. Viheralueisiin tai katuihin rajoittuville tonttien rajoille ei saa tehdä pengerryksiä. Mahdolliset oleskelu- ja pelialueet tulee rinnetonteilla terassoida maahan upottaen, ei täytemaalle. Naapurusten keskeisillä rajoilla poikkeaminen on sopimusasia (ks. Tonttien rakentamista koskevat ohjeet > Yleistä) Aidat Aitaaminen tulee tehdä vähintään kadun- ja viheralueiden vastaisilla rajoilla. Mahdolliset korttelien sisäiset aitaamiset (ks. liiteta) on sovittava rajanaapurien kanssa. Mahdollisen tiheän lauta-aidan värin tulee olla naapurusten rakennusten väreistä johdettu. Hvassa lauta-aidassa tulee olla muuten luontoon sopiva tai tummahko väri. Alueen aitatyyppien enimmäiskorkeus on, m. Pensasaita voi olla enintään m. Lemmikkieläimille tvittava tiheä suojaus tulee tehdä metalliverkolla, jonka korkeus voi olla enintään m. Toteutusesimerkki hvasta lauta-aidasta havupuuvaltaisella metsätontilla. Määrätyn hvan lauta-aidan lisäksi voi näkösuojaksi istuttaa erikorkuista kasvillisuutta aidan tuntumaan vapaaseen sommitelmaan. Määrätyn pensasaidan ei tvitse olla leikattavaa lajia. Istutusetäisyydessä (rajoista) tulee huomioida kasvutapa. Viitteellinen rajaus voi olla pelkkiä tolppia muutaman mein välein tai lisäksi esim. köysi tai kettinki. Tummahko väri. Näkösuojaa voi luoda luonnollisesti sijoitetulla kasvillisuudella. Portaat Jyrkimpiin tontin kohtiin saa tehdä portaat, joiden yhtenäinen porrassyöksy on enintään kymmenen (0) askelmaa.

5 Valaistus Valaistus ei saa olla häiritsevän kirkas eikä se saa aiheuttaa häikäisyä ulkopuolisille. Hulevedet Kaupunki kaivaa kaavaan merkityt avo-ojat hulevesireiteiksi. Maanomistajan tulee pitää oja avoimena ja virtauskelpoisena. Ojan voi hyödyntää puuthakentamisessa mm. leventäen sen allasmaiseksi. Ojissa ei välttämättä tule virtaamaan vettä ollenkaan. Ojaan ei saa pumpata vettä. Katuliittymät Katuliittymiin saa käyttää enintään meiä tonttia kohden. Tontilla saa olla vain yksi ajoneuvoliittymä. Rumpuputken tulee olla halkaisijaltaan vähintään 00 mm. Putken ja sen asennuksen tekee ja maksaa katuliittymän tvitsija. Korttelin 8 tonttien - katuliittymät kaupunki tekee valmiiksi. Jätehuolto Kiinteistökohtaisille jäteastioille on rakennettava suoja-aitaus tai ne on sijoitettava näkösuojattuun paikkaan. Erilliset kiinteistökohtaiset jätekatokset on kielletty. Kiinteistökohtainen kompostori on suositeltava. Havointi- ja kasvijätteet tulee käsitellä omalla kiinteistöllä tai toimittaa jäteasemalle. Alueelliset/korttelikohtaiset jätepisteet ovat mahdollisia kaavassa niille osoitetuille alueille. Jätepisteiden rakentaminen ja huolto on kunkin alueen asukkaiden vastuulla. Ranta-alue Rantojen s-8 -alueelle voi tehdä kivetyn polun ja/tai puuportaat, joiden enimmäisleveys on mei.

6 ALUE A (liitealla vihreäpilkullinen rasterointi) KORTTELIT (tontit 8,9), 8 (t -), 9-, - R a k e n n u k s e t Rakennusten tulee olla tummia punaisia, ruskeita tai hmaita. Vaaleita värejä ei saa käyttää. Katteen tulee olla tumma hmaa ja heijastamaton. P i h a Rakennusten, katettujen terassien (max 0 m²), kulkuväylien, avokallioiden ja suojeltavien alueiden ulkopuolelle jäävälle alueelle tulee jättää/istuttaa paikalle tyypillistä puustoa kpl/0 m². Puuston tulee olla eri-ikäistä, jotta ei tule vaihetta, jolloin kaikki puut pitäisi kaataa yhtä aikaa. Puumäärästä 0 % voi olla muuta puustoa esim. hedelmäpuita. Tkoituksenmukaisin osin tulee säilytettävät puut suojata rakentamisen ajaksi. Puusto on tkoitettu suojaamaan aluetta tuulelta, ja luomaan paikan henkeen sopivaa maisemaa. Mahdollinen nurmialue tulee tehdä pehmein rajauksin ja mieluiten tontin keskiosaan. Nurmikon sijaan suositellaan kunttaa. Havupuuvaltaiselle happamalle maalle sopii esim. havut, rodot, atsaleat, hortensiat, angervot, kanervat sekä pensasmustikat ja -puolukat. Aluskasvillisuudeksi näille sopii vjoyrtti, pikkutalvio, taponlehti, vanamo ja oravanmja. Kosteampiin ja vjoisimpiin paikkoihin sopii saniaiset, kultatyräkki ja tha-alpi. Kuivemmille maille sopii erilaiset heinät. Suojaisia oleskelupaikkoja voidaan tehdä rakennusten yhteyteen enintään meiä korkeilla aidanteilla. Näiden tulee sijaita vähintään meiä naapurin rajasta. I s t u t e t t a v a a l u e e n o s a Istutettavaksi osoitetulle tontin osalle tulee säilyttää/istuttaa vapaavalintaisesti puita vapaaseen muodostelmaan siten, että ne kuitenkin rajaavat pihaa vähintään puolen tontinrajan matkalta. Puilla on tkoitus rajata katutilaa luonnollisesti olematta suora rivi. Kasvillisuus myös vähentää rakennusten välistä kaikua. A i t a a m i n e n Alla on kortteleittain määrätyt aitatyypit (myös liitealla). K : tontit 8, 9: hva lauta-aita ja pensas yhdistettynä, tontin takeuna viitteellinen tai hva lauta-aita K 8: tontit -: hva lauta-aita K 9: hva lauta-aita K 0: hva lauta-aita, naapuriin rajautuen viitteellisesti K : hva lauta-aita K : hva lauta-aita K : hva lauta-aita, naapuriin rajautuen viitteellisesti K : hva lauta-aita, tonteilla - naapuriin rajautuen viitteellisesti K : hva lauta-aita

7 ALUE B (liitealla kellertäväpilkullinen rasterointi) KORTTELIT (tontit -),, - R a k e n n u k s e t Rakennukset eivät saa olla vaaleita. Katteen tulee olla tumma hmaa. P i h a Rakennusten, katettujen terassien (max 0 m²), kulkuväylien, avokallioiden ja suojeltavien alueiden ulkopuolelle jäävälle alueelle tulee jättää/istuttaa paikalle tyypillistä puustoa kpl/0 m². Puuston tulee olla eri-ikäistä, jotta ei tule vaihetta, jolloin kaikki puut pitäisi kaataa yhtä aikaa. Puumäärästä 0 % voi olla muuta puustoa esim. hedelmäpuita. Tkoituksenmukaisin osin tulee säilytettävät puut suojata rakentamisen ajaksi. Puusto on tkoitettu pehmentämään tontin ja metsän rajaa. Mahdollinen nurmialue tulee tehdä pehmein rajauksin. Mahdollinen nurmialue tulee tehdä pehmein rajauksin ja mieluiten tontin keskiosaan. Nurmikon sijaan suositellaan kunttaa. Havupuuvaltaiselle happamalle maalle sopii esim. havut, rodot, atsaleat, hortensiat, angervot, kanervat sekä pensasmustikat ja -puolukat. Aluskasvillisuudeksi näille sopii vjoyrtti, pikkutalvio, taponlehti, vanamo ja oravanmja. Kosteampiin ja vjoisimpiin paikkoihin sopii saniaiset, kultatyräkki ja tha-alpi. Kuivemmille maille sopii erilaiset heinät. Suojaisia oleskelupaikkoja voidaan tehdä rakennusten yhteyteen enintään meiä korkeilla aidanteilla. Näiden tulee sijaita vähintään meiä naapurin rajasta. I s t u t e t t a v a a l u e e n o s a Istutettavaksi osoitetulle tontin osalle tulee säilyttää/istuttaa vapaavalintaisesti puita vapaaseen muodostelmaan siten, että ne kuitenkin rajaavat pihaa vähintään puolen tontinrajan matkalta. Puilla on tkoitus rajata katutilaa luonnollisesti olematta suora rivi. Kasvillisuus myös vähentää rakennusten välistä kaikua. A i t a a m i n e n Alla on kortteleittain määrätyt aitatyypit (myös liitealla). K : tontit -: hva lauta ja pensas yhdistettynä, tontin takeuna viitteellinen K : hva lauta-aita K : pensasaita, viheralueeseen rajautuen hva lauta-aita K 8: kadunvressa pensasaita, muuten hva lauta-aita K 9: hva lauta-aita K : hva lauta-aita

8 ALUE C (liitealla alue, jossa ei ole rasterointia) KORTTELIT 8 (tontit 0-), 0,,, (t -), 8 (t ja ), 8-8 R a k e n n u k s e t Rakennusten tulee olla vaaleita. Katteen tulee olla punainen. P i h a Olevaa nuorta puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan jättää ainakin siksi aikaa, kunnes istutettu kasvillisuus muodostaa suojaa. I s t u t e t t a v a a l u e e n o s a Istutettavaksi osoitetulle tontin osalle tulee säilyttää/istuttaa vapaavalintaisesti puita vapaaseen muodostelmaan siten, että ne kuitenkin rajaavat pihaa vähintään puolen tontinrajan matkalta. Tkoitus on, että puut rajaavat katutilaa/tontteja luonnollisesti olematta suora rivi. I s t u t e t t a v a p u u r i v i Puuriville osoitetulle paikalle tulee istuttaa vapaasti valittavia lehtipuita, mutta ei kasvutavaltaan voimakkaan pylväsmäisiä. Puiden sijoitus tulee tehdä suunnilleen kaavaalla olevien pyörylöiden mukaan. Puut saavat kasvaessaan ulottua enintään yhden mein kaavallisen katutilan puolelle, paitsi korttelissa 8, jossa Toukoraitin osalta ylitystä ei sallita. Leveän kasvutavan puut tulee siis istuttaa kauemmas tiestä. Puiden tkoitus on rajata katutilaa ja pehmentää julkisivunäkymää. Kasvillisuus myös vähentää rakennusten välistä kaikua. A i t a a m i n e n Tiheän lauta-aidan enimmäiskorkeutta voidaan korottaa ilmavin pergolatyyppisin rakentein ja köynnöskasvein. Em. korotuksen kanssa aidan enimmäiskorkeus on meiä. Alla on kortteleittain määrätyt aitatyypit (myös liitealla). K 8: hva tai tiheä lauta-aita K 0: hva tai tiheä lauta-aita K : pensasaita K : hva tai tiheä lauta-aita K : tontit -: pensasaita K 8: tontit -: pensasaita, viheralueeseen rajautuen viitteellisesti K 8: pensasaita, viheralueeseen rajautuen viitteellisesti K 8: hva tai tiheä lauta-aita K 8: hva lauta-aita

9 pol ku SINILÄHDE lä Si ni ta iv al RUU K LK INPO PE SE NR HIEKKARI 88 vv TA hk AL 0 AIV Ruukinpohja IT SIN AN RO 9 VV pp U KURPANPUISTO II 0 pp p TA AN INR UK RU ELORAITTI polk u W 8 lv- TOUKOPUISTO Tou 0 RU 9 9 UK AN TA I a a 8.9 a a 8. uja 8 ok jk uk ajo To RUUKINPUISTO I 8.8 RUUKINP 8. 0 lv 8.0 AITTI TOUKOR RUUKINPOHJA HDENTIE TOUKOLA lv I 8. LV en pp LV n t ie I 8 hde a Ruukinpohja k o la pumpp. 9 INR I 8.. RUUKINPUISTO II KALL RUUKINPUISTO I KIRANTA M uu rj oe nt ie ENTIE MUURJO II II 8. at RUUK JOEN 88.0 < INRAI lku I I MUUR 0 I TTI p p /t 8.0 I MERKKIEN SELITYKSET: at Ru uk int ie säilytettävä alue I 8. ALUE A: puustoa säilytettävä/istutettava kpl/0 m ALUE B: puustoa säilytettävä/istutettava kpl/0 m ALUE C istutettava alueen osa at tiheä tai hva lauta-aita SÄÄKSENKYN SÄÄKSENPUISTO 8.0 I po 00 lku 8.90 tiheä tai viitteellinen pensasaita IO KALL 8 A RANT 8 po TA N A R I K Ä M lku TOTEUTUSESIMERKKIEN SELITYKSET: > luonnollinen/siirrettävä metsänpohja nurmikko 8 9 e 90 0 s te n ti 8 Nynä 9 9 Pä rn äj oe nt ie. I tiheä pensasaita la en hva lauta-aita viitteellinen rajaus SI RUUKINPUISTO I 8.0 at 8 SÄÄKSENPUISTO Ha ka tie Ra ja ko nn po lku 8. viitteellinen rajaus tiheä/viitteellinen pensasaita rakennus terassi puu, pensas.9. un tie 8. kulkutie tiheä tai hva lauta-aita KETTULUODOT Kettuluodot I E SIN u IV ITA 8. I polk AL I 8.9 W 8. I, 8.0 a ku I 8. POLK po SL ATI.0 8. HAK pol NTA MÄ IORA RUUKINPUISTO II U 8 TOUKOPUISTO pp u polk p p /t polk u T hulevesioja RAKENTAMISTAPAOHJEET - LIITE

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012 NOUSIAISTEN KUNTA Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet Työ: E25729 Turku, 20.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET KENRAALNKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS 5.5.007 tark..9.009 SSÄLLYSLUETTELO:. OHJEDEN SOVELTAMSALUE.... SUUNNTTELUOHJEDEN TARKOTUS.... YLESTÄ.... SUUNNTTELUSSA TARVTTAVEN

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta matra Täyttämisvm.. Kaavan nimi Mansikkala, k. 9 osa, katu- ja torialuetta Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. vm

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

Ehdotus 1 YLEISTÄ. 1 Soveltamisala. 2 RAKENNUSVALVONTAVIRAN- OMAINEN Turun kaupungin rakennusvalvontaviranomainen

Ehdotus 1 YLEISTÄ. 1 Soveltamisala. 2 RAKENNUSVALVONTAVIRAN- OMAINEN Turun kaupungin rakennusvalvontaviranomainen Voimassa oleva 1. LUKU SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja - asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 PORVOO Asemakaava 91, SUOMENKYLÄ, MALMINTIE Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 JULKISIVUVÄRIT asuinrakennukset JULKISIVUVÄRIT

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 URJALAN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 Havainnekuvassa alue kuvattuna pohjoisesta kuva: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 1 KORTTELIN 54 ASEMAKAAVA-ALUE Korttelin 54 asemakaava

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SIPOON JOKILAAKSO Rakentamistapaohjeet 18.3.2015 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SISÄLLYS 1. Yleistä... 4 1.1 Alkusanat... 4 Ohjeen tarkoitus... 4 Tekijät... 4 1.2 Yleiset määräykset... 4 1.2.1 Ympäristöhaittojen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 18.06.2012 voimassa 31.07.2012 alkaen 2 I LUKU YLEISTÄ... 5 1 Tavoite... 5 2 Soveltamisala... 5 3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE YLEINEN OSA (osa 1) Hyväksytty rakennuslautakunnassa 11.10.2001 O s a 1 Y L E I N E N O S A 1 YLEISTÄ 2 SUUNNITELMAT Näillä ohjeilla pyritään ohjaamaan asuntojen

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 LUKU LUPAJÄRJESTELMÄT 3 Toimenpiteiden luvanvaraisuus 3 LUKU RAKENNUSTEN

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot