Vuores, Isokuusi. Hyvä pientalon rakennuttaja!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuores, Isokuusi. Hyvä pientalon rakennuttaja!"

Transkriptio

1 Vuores, Isokuusi Hyvä pientalon rakennuttaja! Pientalon rakennuttaminen on yksi elämän suurimmista taloudellisista investoinneista ja siinä onnistuminen edellyttää hankkeen hyvää hallintaa alusta alkaen. Rakentamiseen liittyvien valintojen tulee olla harkittuja ja huolellisesti valmisteltuja. Isokuusessa tontit sijaitsevat maastollisesti hienoilla paikoilla ja korkeuserot tekevät rakennuspaikoista yksilöllisiä. Paikoin tavanomaista jyrkemmät maastonmuodot ja alueen ympäristön laadulliset tavoitteet edellyttävät ammattitaitoista, osaavaa arkkitehtisuunnittelua. Rakennukset tulee suunnitella lähtökohtana paikan ominaisuudet ja ympäristön laadulliset tavoitteet. Esimerkiksi tasamaalle suunniteltu tyyppitalo ei sovellu alueelle. Jokaisella rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla käytössään ammattitaitoinen ja pätevä suunnittelija, joka vastaa rakennussuunnittelun lisäksi rakennuksen sovittamisesta tontille ja tontin piha-alueen ratkaisuista. Arkkitehtisuunnittelija voi olla samalla hankkeen pääsuunnittelija. Olemassa olevan ympäristön maisema- ja maasto-olosuhteet sekä rakentamista ohjaavat lait ja määräykset ovat rakennuksen suunnittelun lähtökohtana. Rakennuksen tulee myös täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Rakennuttajaperheiden, heidän valitsemansa suunnittelijoiden ja viranomaisten välinen yhteistyö suunnitteluprosessin alusta asti varmistaa rakennuksen sopivuuden rakennuspaikkaan ja sen määräystenmukaisuuden. Yhteistyö tuo asukkaille tietoa rakentamisessa ja sen suunnittelussa huomioitavista käytännön asioista. Tavoitteena on aikaansaada kaunista ja toimivaa rakennettua ympäristöä, joka luo viihtyisää ympäristöä ja lisää alueen arvoa. Asemakaavamääräyksen mukaisesti ennen rakennuslupavaihetta tulee laatia tontinkäyttösuunnitelma. Sitä käsitellään suunnittelukokouksissa, joihin osallistuu rakennuttajan edustajana pääsuunnittelija. Suunnittelukokouksia pidetään kortteleittain ja näin saadaan sovitettua alueen vaativassa rinnemaastossa sijaitsevien tonttien rakennushankkeet yhteen niin, että hankkeet muodostavat sopusointuista ympäristöä ja naapureiden tonttien käyttöön liittyvät olennaiset ratkaisut saadaan sovitettua yhteen. Tontinkäyttösuunnitelman hyväksyy Vuoreksen laaturyhmä ja laaturyhmän hyväksymisen jälkeen voi hakea rakennuslupaa. Isokuusesta pyritään aikaansaamaan alue, jossa energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä syntyy tavanomaista vähemmän. Pientalorakennuttajan kannalta aihe liittyy rakennuksen tavanomaisiin taloteknisiin ratkaisuihin. Rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Rane tarjoaa Isokuusen Harjanteen omakotitalorakentajille koulutusta rakentamiseen ja lämmitysjärjestelmiin liittyvistä asioista. Koulutuksessa käydään läpi mm. lopulliseen energiankulutukseen, sisäilmanlaatuun ja asumismukavuuteen vaikuttavia ratkaisuvaihtoehtoja. Koulutuksessa kerrotaan myös esim. jätteiden putkikeräysjärjestelmästä ja hulevesien hallinnan ratkaisuvaihtoehdoista. Koulutuksessa sivutaan myös valaistuksen ja automaation suunnittelua sekä huoltokirjan tärkeyttä ja käyttöönottoa.

2 Tontinkäyttösuunnitelmasta rakennuslupaan Ennen tontin hankkimista Tutustu tontin ominaisuuksiin ja ympäristöön, suunnitteluyhteistyöhön kaupungin kanssa ja suunnittelua ohjaaviin dokumentteihin joissa kuvataan ratkaisujen reunaehto- Ilmoitus tonttihaun tuloksista Hanki arkkitehti- ja pääsuunnittelija Tontti-info (järjestäjinä rakennusvalvonta, kiinteistötoimi ja Vuoreshanke) Tontin saaneille rakennuttajaperheille ja pääsuunnittelijoille Rakentamisen ohjauksen prosessi Rakentamiseen liittyvät aiheet Suunnittelukokoukset 3 kpl Rakennuttajan edustajana suunnittelijat Korttelikohtaisesti yhdessä Suunnittelussa huomioitavat asiat Opastusta / neuvontaa Rakentamisen ja asumisen energianeuvonta RANE Rakennuttajaperheille Hulevedet, pihasuunnittelu, energiaasiat, talotekniikka, jätteiden putkikeräys, Vuores Palvelu, tietoverkko Vuoreksen laaturyhmä Vuoreksen laaturyhmä hyväksyy suunnitelman. Laaturyhmän hyväksyntä on edellytys rakennusluvan hakemiselle. Rakennusluvan hakeminen Rakennuslupaviranomainen myöntää luvan, kun tarvittavat suunnitelmat täyttävät niille asetetut edellytykset

3 Tontinkäyttösuositus Vuoreksen laatutaso-ohje Katusuunnitelmat

4 Tontinkäyttösuositus

5 (6) ISOKUUSI TONTINKÄYTTÖSUOSITUS Korttelin 7695 tontit -5 Korttelin 7696 tontit -7 Korttelin 7699 tontit Alustava havainnekuva rakennusten sijoittumisesta tonteilla.. Tontinkäyttösuunnitelma Asemakaavamääräyksen mukaisesti ennen rakennuslupavaihetta tulee laatia tontinkäyttösuunnitelma. Tontinkäyttösuunnitelman tarkoitus on sovittaa alueen vaativassa rinnemaastossa sijaitsevien tonttien rakennushankkeet yhteen niin, että ne muodostavat ilmeeltään sopusointuista ympäristöä. Lähekkäisten tonttien käyttöön liittyvät olennaiset toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset ratkaisut sovitetaan keskenään yhteen. Tasapuolisesti toimiva ja ympäristöllisesti sopusointuinen kokonaisuus on kaikkien alueen asukkaiden etu. Se myös lisää kiinteistöjen viihtyisyyttä ja arvoa.

6 (6) Rakennusvalvonta järjestää korttelikohtaisen suunnittelun aloituspalaverin, johon osallistuvat suunnittelijat. Palaverin tarkoituksena on saada tietoa naapurien suunnitelmista ja sovittaa näitä yhteen. Havainnekuva Harjanteen alueesta.

7 3(6). Rakentamista ohjaavat asiakirjat Rakentamisen suunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman lisäksi: - asemakaava 8466 (kartta ja sen määräykset) - asemakaavan 8466 rakentamistapaohje - rakennusjärjestys - Vuoreksen laatutaso-ohje - Tontinkäyttösuositus Suunnittelua ohjaaviin määräyksiin ja ohjeisiin on hyvä tutustua ajoissa, jotta niiden aiheet tulevat huomioiduksi jo heti hankkeen alkuvaiheessa. 3. Rakennukset Rakennuksen korkeusasemaa ja perusratkaisua valittaessa tulee lähtökohtana olla tontin pinnanmuotojen hyödyntäminen. Samalla varmistutaan oman ja naapurin pihan käyttökelpoisuudesta ja ajopihan sekä kadun korkeusasemien yhteensopivuudesta. Maaston muokkaaminen ei saa aiheuttaa huomattavan korkeita eroja nykyisiin pinnanmuotoihin ja liittyminen katuun sekä naapurien tonttien tuleviin korkoihin tulee olla luontevaa. Rakennukset sijoitetaan tontille mahdollisimman lähelle katua. Näin aikaansaadaan kadulta suojattuja yksityisiä ja monikäyttöisiä pihoja sekä rakennuksilla rajattuja aukioita ja katuja. Jokaisella tontilla tulee rakentaa kerrosalaa sisältäviä asuintiloja vähintään kahteen kerrokseen. Asuinrakennusten kattomuodoksi suositellaan harjakattoa, kattokulma suosituksena välillä :,5 - :3. Autosuojat ja muut piharakennukset integroidaan mahdollisimman luontevasti osaksi asuinrakennusta. Muiden kuin asuinrakennusten kattomuoto on tasakatto, jota voi hyödyntää mm. terassina tai viherkattona. Harjasuunnan suositus kortteleittain: o 7695 ja 7696 harjan suunta kohti katua o 7699 harjan suunta harja kadun suuntainen Sisätilojen avautumisessa ilmansuuntiin on hyvä huomioida näkymien lisäksi sisätilojen kesäaikainen kuumalta auringonpaisteelta suojautuminen esim. katosten, terassien ja parvekkeiden sijoittelulla. Asemakaavassa on osoitettu luontaiset tasamaa- ja rinnetontit. Rinnetonteilla alarinteen puoleisiin kerroksiin sijoitetaan asuintiloja ja julkisivut jäsennetään varsinaisen julkisivun tavoin. Sokkelin näkyviin jäävä osa tulee olla matala.

8 4(6) Isokuusesta rakennetaan modernia ja edustavaa puukaupunkia. Puun halutaan olevan näkyvässä roolissa, ja rakennuksissa tulee olla pääosin puiset julkisivut. Puun ja rappauksen yhdistelmä on myös mahdollinen, puun osuuden tulisi kuitenkin olla merkittävä. Rakennusten maanpäällisten kerrosten runkomateriaaliksi suositellaan Isokuusessa puuta. Asuinrakennuksen julkisivun päävärin suositus kortteleittain, korttelin pääsävy alleviivattu: o 7695: vaalea harmaa tai keskiharmaa o 7696: valkoinen tai vaalea harmaan tai puun sävy o 7699: tumma harmaa tai tumma puun sävy Esimerkinomaisia julkisivuvärejä. Rakennusosissa ja yksityiskohdissa voidaan hyvin käyttää muitakin värejä. Asuinrakennusten kattojen värin tulee olla tumma harmaa. Katemateriaali on sileä, kuten konesaumattu pelti tai sileä lukkoponttipelti. Rakennuksen julkisivun jäsennys suositellaan tehtäväksi kaupunkimaiseen ympäristöön soveltuvana ja tyyliltään nykyaikaisena. Elementtien, kuten puuseinäelementtien, saumoja ei tule jäädä näkyviin esim. listoitettuina tai vuorilaudoitettuina, vaan ne otetaan huomioon julkisivuverhouksen mitoituksessa tai verhous rakennetaan paikan päällä ilman saumoja. Ikkunoiden, ovien, nurkkien ja räystäiden sovitukset tulee suunnitella huolellisesti ja mm. (leveitä) vuorilautoja ei suositella. Rinnemaastossa julkisivun sovitus sokkeliin on tärkeää suunnitella huolellisesti. 4. Piha ja liittyminen katuun Tonttia ja sen rajoja koskevat ratkaisut on kuvattu rakentamistapaohjeessa ja rakennusjärjestyksessä. Kortteleissa 7695 ja 7696 kadun suuntaan suositellaan rakennetaan kadun suunnalta katsottuna noin,8 m korkuinen aita luonnonkivestä (esim. paikalla louhitusta). Aidan taakse istutetaan pensasaita. Korttelissa 7699 kadun suuntaan rakennetaan vähintään tukimuuri katua vasten ja rajalle istutetaan pensasaita. Kaikille tonteille rakennetaan rakentamistapaohjeen mukainen tukimuuri tontin puolelle viheraluetta vasten.

9 5(6) Tontin kasvillisuus suositellaan suunniteltavaksi siten, että omalle pihalle saadaan riittävästi näkösuojaa naapureilta. Tontti istutetaan rakentamistapaohjeessa osoitetusti. Vieraslajeja ei saa istuttaa (vieraslajit.fi). Tontilla syntyvät sadevedet käsitellään asemakaavamääräyksen mukaisilla järjestelmillä. Järjestelmän viivytystilavuus voidaan toteuttaa esim. maanalaisena rakenteena tai sadepuutarhana. Tontin ajopintojen päämateriaalina käytetään kiveystä tai muuta vastaavaa kestävää pinnoitetta. Hulevesien imeytyksen ja viivytyksen vuoksi vettä läpäiseviä pintoja on hyvä olla mahdollisimman paljon. Myös osa ajopinnasta suositellaan rakennettavaksi vettä läpäiseväksi. Tontille osoitetaan paikka peräkärryn säilyttämiselle. Kadut joudutaan luiskaamaan ja/tai louhimaan tonttien puolelle, jotta katurakenteet voidaan rakentaa rajan reunaan asti. Kadut valmistuvat usein ennen tonttien rakentamista. Tyyppipoikkileikkauksissa (esimerkkinä Karstinkatu pl 3) on esitetty periaatekuva, mutta luiskien laajuus voi vaihdella kadulla maaston sivukaltevuuksien mukaan. Esimerkiksi louhintatöitä tehtäessä kallion laatu voi vaikuttaa sen irtoamisen laajuuteen (liite). Tampereen Vesi rakennuttaa omakotitaloille viemärit ja vesijohdot tonteille. Usein nämä joudutaan louhimaan (liite ). 5. Energiaratkaisut Jokaiselle tontille tulee voida sijoittaa vähintään yksi maalämpökaivo Ympäristöministeriön ohjeen mukaisin etäisyyksin naapurien kaivoista. Ilmalämpöpumput ja vastaavat laitteet sijoitetaan tontille niin, että ne eivät näy kadulle häiritsevästi. Ne suositellaan integroitaviksi osaksi rakennuksia. Kondenssivesi ja talviaikaan sen jäätyminen tulee huomioida laitteen sijoituksessa. Ilmalämpöpumpun tai jäähdytyskoneen sijoitus tulee osoittaa vähintään varauksena. Aurinkopaneelien sijoitus tai sijoitusvaraus esitetään tontinkäyttösuunnitelmassa. Paneelit suositellaan sijoitettavaksi mahdollisimman huomaamattomasti rakennuksiin. Rakennukset suositellaan varustettaviksi tulisijoilla. Savupiipun ja katon muiden läpivientien ilme esitetään suunnitelmassa. Polttopuiden säilyttämiselle varataan asianmukainen tila. 6. Erityistä rakentamisen aikaisista järjestelyistä Työmaan aiheuttama haitta erityisesti viheralueiden suuntaan tulee minimoida. Tontti tulee aidata työmaan ajaksi ja työmaatoimintoja ei saa sijoittaa viheralueelle. Työmaan järjestelyistä lisää rakennusjärjestyksessä. Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnasta tulee esittää alustavat ratkaisut rakennusvalvonnalle jo suunnitteluvaiheessa.

10 6(6) 7. Ideakuvia rinnemaastoon sovituksesta, ikkunoiden auringolta suojaamisesta ja julkisivuista Katto ja terassi suojaavat sisäänvedettyä ikkunaseinää kesän kuumalta auringonvalolta. Samalla on saatu katettuja terasseja rakennuksen oleskelutilojen yhteyteen. Alarinteen puolella maantasokerroksessa olevat asuintilat liittyvät oleskelupihaan. Yksikerroksisen rakennuksen osan kattoa on hyödynnetty kattoterassina. Tontilla olevan puuston säilyttäminen muodostaa viihtyisää ja laadukasta asuinympäristöä. Esimerkkejä pitkistä räystäistä osana talon tavoiteltua ilmettä. Kuvat: Haus A, Dornbirn, Itävalta. Dietrich Untertrifaller Architekten. Talo Lindaussa Saksassa, K_m Architektur. 3 Talo Caputhissa Saksassa. Thomas Beyer Architekten. 4 Talo metsässä, Warsova. Biuro Architektoniczne Barycz & Saramowicz. 5 Villa Smedjebacka, Suomi. Oy Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen Ab. 6 Paritalo Den Hoorn, Alankomaat. DP6 Architectuurstudio bv.

11 Liite Karstinkatu pl 3

12 Suunnittelupalvelut

13 Liite Asemapiirros vesi- ja viemärisuunnitelma

14 J SVK.55 -H N KSV J 6 9 KH J H , J5 T KSV J H H 8 S VK H J H S , T VK J J S V K-K S VK -T SO 5 K J S J 3. SVK8.53 J 3. SVK J H S. 7. J K-K J VK-J S VK-J J S H SVK-JA J H H H V 8S H J J S J H H5 4 K-J SV J H4 J K-J J J SV H J H o +, H J Suunnittelupalvelut H K KSV S V 4 K-K 4 J SVK-K H , J H58 J J J H J J 7 -K5 VK.75 S , H H J H SVK.63 -N J V S VK H 8.33 J H H S V S VK-T J S V VK H H3 KV S 9 J

15 Vuoreksen laatutaso-ohje

16 VUOREKSEN LAATUTASO-OHJE KORTTELIALUEET.5.8 Sisällysluettelo YLEISTÄ. Ohjeiden tarkoitus. Kohderyhmä.3 Yleiset tavoitteet.4 Yleiset ohjeet.4 Luonnon huomioiminen.4 Turvallisuus ja esteettömyys.43 Maisemointi.44 Valaistus.45 Hulevedet ja pienvedet.46 Maamassat.47 Huolto KORTTELIALUEET. Tavoitteet. Ohjeet. Laatutaso. Tontin liittymä julkiseen kaupunkitilaan.3 Rakennukset.4 Piha-alueet.5 Pysäköintipaikat.6 Pysäköintilaitokset.7 Tekniset palvelut.3 Asuntokorttelialueet.3 Rakennukset.3 Piha-alueet.33 Esteettömyys.34 Pyöräpysäköinti.35 Valaistus.4 Julkisten rakennusten korttelialueet.5 Työpaikka- ja liikekorttelialueet.6 Omakotitontit 3 KESKUSTA-ALUE 4 LAHDESPOHJA 5 SUUNNITTELUPROSESSI 5. Laatutaso -ohjeistus 5. Tontinkäyttösuunnitelma 5.3 Tontinluovutuskilpailu 5.4 Havainnollistaminen 5.5 Valvonta Työryhmä. YLEISTÄ. Ohjeiden tarkoitus Vuoreksen suunnittelu ja rakentaminen on pitkään kestävä prosessi, johon sisältyy monien eri tahojen laatimia eri tasoisia suunnitelmia. Laatutaso-ohjeessa esitetään keskeisimpiä alueen laatutasoon vaikuttavia suunnittelun ohjeita, jotka otetaan huomioon kaikissa suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa. Laatutaso-ohjeen avulla voidaan päättäjille, suunnittelijoille ja rakentajille muodostaa yhtenäinen laatutasotavoite. Ohjeessa käsitellään asioita, jotka jollakin tavalla poikkeavat normaalista suunnitteluprosessista, tai joita halutaan erityisesti korostaa. Ohjeessa pyritään sellaiseen laatutasoon, että ohjetta voitaisiin jatkossa käyttää myös kaupungin muiden uusien alueiden laatutason pohjana.. Kohderyhmä Ohjeet on tarkoitettu tonttien rakentajille ja suunnittelijoille Tampereen kunnan alueella. Lempäälän kunta päättää laatutaso-ohjeistuksestaan erikseen..3 Yleiset tavoitteet Vuoreksen kaupunkitilan suunnittelun tavoitteina pidetään korkeatasoista ja viihtyisää ympäristöä, joka rakennetaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelussa korostetaan korkeatasoista rakennettua ympäristöä, luonnon huomioimista, yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Korkeatasoiseen ja viihtyisään ilmeeseen pyritään huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella, hyvillä materiaaleilla, monipuolisilla istutuksilla, harkituilla näkymillä sekä ympäristötaiteen käytöllä. Alueen erityispiirteitä korostamalla luodaan alueelle omaa identiteettiä. Paikallisyhteisöllisyyden syntyä edistetään Vuoreksen myönteisellä identiteetillä ja osa-alueiden omaleimaisuudella. Yhteisöllisyydelle luovat edellytyksiä asukkaiden yhteiset harrastus- ja kokoontumistilat sekä selkeästi hahmottuvat yksityiset, puolijulkiset ja julkiset tilat..4 Yleiset ohjeet.4 Luonnon huomioiminen Vuoreksessa pyritään luonnon huomioimiseen erityisesti maisemallisten erityispiirteiden ja monipuolisten luontoarvojen osalta. Rakentaminen sopeutetaan maastoon ja sen ympäristövaikutuksia ohjataan siten, että luonnon sietokyky huomioidaan mahdollisimman hyvin. Rakennetulla alueella syntyvien hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Rakentamisessa pyritään välttämään suuria kallioleikkauksia ja korkeita pengerryksiä..4 Turvallisuus ja esteettömyys Asumisympäristön turvallisuuteen pyritään selkeällä yksityisten alueiden rajauksella sekä säilyttämällä riittävästi näköyhteyksiä. Valvonnan helpottamiseksi rakennusten ikkunoita avataan joka suuntaan ja istutuksina käytetään runkopuita tai matalia pensaita. Esteettömyyteen pyritään tasaisilla pinnoilla, tarkoituksenmukaisilla materiaalivalinnoilla, välttämällä korkeita reunuksia ja portaita sekä jyrkkiä mäkiä. Asuinalueilta pyritään osoittamaan viitoituksen, pinnoitteiden, värin ja kasvillisuuden avulla vähintään yksi esteetön kulkureitti aluekeskuksiin, pysäkeille ja muihin palveluihin. Esteettömät väylät pyritään tekemään enintään 5% ja vähäisiltä osiltaan enintään 8% kaltevuuteen..43 Maisemointi Rakentamisen laadullisena tavoitteena on monimuotoinen ympäristö, joka korostaa alueen alkuperäisiä maisemallisia ominaispiirteitä, mutta myös luo uusia kaupunkitaiteellisia arvoja. Keskusta-alueille laaditaan maisemasuunnitelma, joka toimii korttelialueiden toteutussuunnittelun pohjana. Suunnitelmassa esitetään keskeiset alueen maisemoinnin peruslähtökohdat. Maisemasuunnitelman tontteja koskevat osat liitetään tontinluovutusasiakirjoihin. Vuoreksen vihermaisema suunnitellaan osaksi kaupunkikuvaa. Suunnittelussa otetaan huomioon tärkeät näkymät ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Alueen ominaispiirteet, esim. mielenkiintoiset puut ja maastonmuodot, otetaan maisemassa esille.

17 Erityistä huomiota kiinnitetään rakennetun ja luonnonmukaisen alueen rajaan. Tontteihin rajoittuvat metsäalueet hoidetaan siten, että tonteilla oleville oleskelupihoille ja rakennuksille saadaan auringonvaloa n. 3 asteen kulmassa. Rakentamisessa pyritään välttämään suuria kallioleikkauksia ja korkeita pengerryksiä..44 Valaistus Suunnittelualueelle laaditaan valaistuksen yleissuunnitelma, jossa määritellään korttelialueiden, valaistusperiaatteet. Tavoitteena on luoda tunnelmallinen, esteettinen ja kestävä valaistuskokonaisuus, joka korostaa alueen laatua, tunnistettavuutta ja turvallisuutta..45 Hulevedet ja pienvedet Hulevesien käsittelyssä pyritään ympäröivien luonnonmukaisten alueiden vesitasapainon säilyttämiseen. Korttelialueilla vettä pidätetään maaperässä ja johdetaan viivyttäen ympäristön puistoalueille ja ojiin luonnollisten maastonmuotojen mukaisesti. Vettä läpäiseviä pintoja käytetään aina kun se on mahdollista. Hulevesien käsittely ohjeistetaan asemakaavassa..46 Maamassat Vuoreksessa pyritään maamassojen hallittuun ja suunniteltuun käyttöön. Jo alueen kaavoitusvaiheessa päätetään, missä alueelta syntyvät leikkausmassat voidaan käsitellä. Asuinalueille pyritään osoittamaan tilapäinen alue, johon voi viedä tai josta voi hakea hyödynnettäviä maa-aineksia. Maamassojen kuljetusten minimoimiseksi kaivumaita pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon jo tonteilla ja rakennetuilla viheralueilla esim. maastonmuotoilun sekä mahdollisten meluvallien rakentamisessa. Kallioleikkauksista saatu kiviaines murskataan paikan päällä ja louhetta käytetään katurakenteissa ja tonttien esirakentamisesta. Kiviaineksen murskaus suunnitellaan kokonaisuutena koko Vuoreksen rakentamisen ajalle..47 Huolto Kortteleihin varataan riittävät lumitilat. Putkistoliittymät ja puut on sovitettava yhteen siten, että teknisiä järjestelmiä uusittaessa ei puita jouduta poistamaan. KORTTELIALUEET. Tavoitteet Vuoreksen korttelialueiden korkean laatutason perustana on keskusta-aluetta koskeva arkkitehtikilpailu, jonka pohjalta voidaan saavuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen perusratkaisu. Mäyränmäen tontinluovutuskilpailu luo pohjan rakentamisen yleisilmeelle reunaalueilla. Rakentamisen tavoitteena on matalalla rakentamisella saavutettava ympäristön mittakaavan ihmisläheisyys. Rakentamisen tiiviydellä pyritään säästämään luonnonalueita sekä luomaan korttelialueille yhteisöllisyyden tuntua. Vuoreksen rikkaita luonnonarvoja käytetään ympäristön viihtyisyyden pohjana rakentamalla luontoa huomioiden ja sijoittamalla rakenteet maaston muotoja hyödyntäen. Vuoreksen korttelialueiden suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin mm. hyvällä suunnittelulla, materiaalivalinnoilla ja luonnon huomioimisella. Aurinkoenergiaa hyödynnetään passiivisesti valoisuuden ja lämmön lisäämiseksi sekä miellyttävän pienilmaston luomiseksi. Ympäristön turvallisuuteen pyritään selkeällä tilajäsentelyllä, alueiden valvottavuudella ja hyvällä valaistuksella sekä alueen yhteisöllisyyttä tukevin ratkaisuin. Vaihteleva maasto luo erityisiä vaatimuksia esteettömän ympäristön vaatimusten saavuttamiselle. Esteettömyyteen pyritään pihojen ja rakennusten hyvällä suunnittelulla.. Ohjeet. Laatutaso Tonttien laatutasovaatimukset määritellään kaavassa ja tontinluovutusehdoissa ja suunnittelun laatutaso varmistetaan tontinkäyttösuunnitelman käsittelyssä.. Tontin liittymä julkiseen kaupunkitilaan Katurajaan liittyvät luiskaukset istutetaan ja pidetään hoidettuina. Jos asemakaava ei muuta edellytä, erotetaan piha-alueet katualueesta muurilla tai aidalla jonka korkeus on enintään, metriä, tai pensasaidalla jonka korkeus on enintään metriä. Meluaidat ovat tarvittaessa korkeampia. Rakennusten edustat voivat olla myös aitaamatta. Muuten aitaamisessa noudatetaan rakennusvalvonnan aitaamisohjetta. Katurajaan sijoitetut pysäköintipaikat erotetaan kadusta aitaamalla. Jäteastiat eivät saa näkyä katualueelle. Ne tulee aidata tai sijoittaa jätesuojiin..3 Rakennukset Rakennusten ominaisuudet määritellään yleensä asemakaavalla ja rakennustapaselostuksella. Niissä määritellään mm. rakennusten sijoitus, koko, kattomuodot ja väritys. Suunnitelman laatutaso todetaan tontinkäyttösuunnitelman käsittelyssä. Jos alue suunnitellaan suurempana kokonaisuutena rakentajan toimesta esim. kilpailun avulla, voidaan asemakaava tehdä väljemmäksi. Laatutavoitteet määritellään silloin kilpailuasiakirjoissa, ja kilpailuehdotusten laatutason mittaa kilpailun tuomaristo..4 Piha-alueet Piha-alueet suunnitellaan siten, että pihat sopeutuvat tontteja ympäröiviin luonnonalueisiin. Tonttien rajoilla ei sallita jyrkkiä luiskauksia. Luiskien kaltevuuden tulee olla loivempi, kuin : 3. Jyrkemmät kohdat tulee hoitaa tukimuurein, jotka yli,5 m korkeina varustetaan asianmukaisella putoamisen suojauksella. Tontin ja viheralueen rajalla aitaaminen toteutetaan kevyellä puuaidalla tai pensasistutuksin. Tontin sisäosiin voi tehdä korkeampiakin pengerryksiä, jotka on varustettava avokaiteella tai muulla putoamissuojalla. Tonttien väliset aidat tehdään yhtenäisiksi katurajan aidan kanssa. Hyvillä perusteilla voidaan pengertäminen tontin ja luonnonalueen rajalla hoitaa tontin ulkopuolella seuraavin edellytyksin: Pengertämisestä on tehtävä havainnollinen suunnitelma, josta selviää pengertämisen laajuus, kaltevuus, rakenne ja istuttaminen. Suunnitelma on hyväksytettävä puistosuunnittelijalla ja tontinkäyttösuunnitelmassa. Pengerryksen istutus- ja hoitovastuu on sovittava kaupungin kanssa. Istutettavien kasvien vähimmäislaatuvaatimukset korttelialueilla ovat : Lehtipuilla korkeus cm, riippamuodoilla 7 cm, havupuilla 5 cm. Hedelmäpuut luokkaa, 5 litran ruukku. Pensailla taimikoko 4-6 cm, as-

18 tiataimi 3 litran ruukussa, lehtipensailla 3-5 versoa, havupensailla latvuksen halkaisija 4 cm. Aitataimet haaroittuneita. Köynnösten taimikoko 5-7 cm, astiataimi 3 litran ruukku, versoa Tonttien hulevedet pyritään pidättämään tontilla maaperässä ja johtamaan hidastaen ympäröiville puistoalueille ja ojiin. Hulevesiä ei saa johtaa naapuritontille. Hulevesien käsittelyperiaatteet selvitetään asemakaavassa..5 Pysäköintipaikat Tonttien pysäköintipaikat sijoitetaan pieniin yksiköihin (enintään paikkaa vierekkäin) siten, että ne eivät muodosta suuria yhtenäisiä kenttiä. Yksiköt erotetaan toisistaan istutuksin, jotka eivät kuitenkaan haittaa alueen valvontaa. Alueen reunat viimeistellään reunakivin. Autokatokset sijoitetaan siten, että niiden valvonta on mahdollista. Pitkiä vastakkaisia autosuojia ei sallita..6 Pysäköintilaitokset Pysäköintilaitokset tulee suunnitella huolellisesti siten, että ne vastaavat julkisivuiltaan ympäröivän rakennuskannan laatutasoa..7 Tekniset palvelut Muuntajat sijoitetaan pääasiassa tonteille ulkorakennusten yhteyteen. Paikat määritellään asemakaavassa ja tontinluovutusehdoissa. Hyötyjätepisteet huomioidaan jo asemakaavassa. Kaikki keräysastiat on suojattava astiasuojalla tai aitauksella. Keskusta-alueella käytetään korkeatasoisia pääosin maanalaisia keräyskalusteita..3 Asuntokorttelialueet (Kerrostalot ja rivitalot).3 Rakennukset Rakennusten tulee kadun varrella avautua kadun suuntaan selkeästi jäsennöidyin ikkunoin ja sisäänkäynnein. Kadun reunaan tulee sijoittaa yleensä asuinrakennuksia. Autokatosten runsas sijoittaminen kadun varteen on perusteltua vain, jos melusuojaus on tontilla olennaista. Maanpäällisten yhteiskäyttötilojen rakentumismahdollisuuden turvaamiseksi osoitetaan osa korttelialueista asumista palvelevien yhteiskäyttötilojen korttelialueeksi. Tiiviin ja matalan rakentamisen aiheuttamaa ahtauden tuntua vältetään pitkillä näkymälinjoilla. Asuntojen pääikkunoiden edessä tulee yleensä olla vapaata tilaa vähintään m. Vaatimus ei koske kadun vastakkaisilla puolilla olevia rakennuksia, eikä omaan asuntopihaan suuntautuvia ikkunoita maantasokerroksessa. Asuntoihin tulee taata suoran auringonvalon pääsy rakennusten sijoittelulla sekä harventamalla tiheää puustoa rakennuksen lähiympäristössä. Paikoissa, missä rakennusten pohjakerroksiin on mahdollista tehdä monikäyttöisiä tiloja, tulisi kerroskorkeuden olla 3,6 m. Porrashuoneiden avaruutta lisätään kaavamääräyksillä..33 Piha-alueet Tontin tilajäsentelyn tulee olla selkeä sisältäen julkisen (kadut), puolijulkisen (piha-alueet), puoli-yksityiset (sisäänkäyntialueet) sekä yksityiset (yksityiset pihat). Kulkureitti asuntoihin järjestetään siten, että jalankulkijan ei tarvitse kulkea pysäköintialueen kautta. Kävelyväylän rajaus pysäköintialueeseen tehdään viherkaistalla tai aitaamalla. Yleiset oleskelupihat sijoitetaan niin, että ne saavat auringonvaloa päivällä. Yksityiset pihat voi suunnata myös ilta-aurinkoon. Kaikille oleskelupihoille pyritään saamaan aurinkoa maaliskuusta syyskuuhun, kun aurinko on yli 3 asteen korkeudella. Pihoille sijoitetaan yksittäisiä puita varjoisien paikkojen luomiseksi. Leikkipaikat sijoitetaan siten, että niistä on näköyhteys asuntojen ikkunoihin (/ asunnoista). Piha-alueiden pinnoitteiden laatutason tulee olla hyvä. Kävelyalueilla käytetään kivituhkaa tai betonikiveystä. Yhdistetyillä kävely- ja autoväylillä käytetään asfalttia jota on jäsennelty betonikiveyksellä vähintään /4 pintaalasta. Erityisesti tontin sisääntulo, aukiot ja keskeiset väylien osat kivetään. Jalankulkua ja autoilua ei ko. väylillä erotella, vaan pyritään pihakatumaisuuteen. Vain autoiluun käytetyt pihan osat asfaltoidaan..34 Esteettömyys Vuoreksessa esteettömiin liikkumisreitteihin kiinnitetään eritystä huomiota. Asumisen esteettömyys tontilla rakentuu pysäköintijärjestelyistä, luiskista, pinnoitteista, kynnyksistä ja kaiteista sekä ovien ja tilojen mitoituksista. Suunnittelussa noudatetaan suomen rakentamismääräyskokoelman ohjetta F Liikkumisesteetön rakentaminen..35 Pyöräpysäköinti Tonteille tulee sijoittaa pihalle ja sisätiloihin polkupyörän säilytyspaikkoja seuraavasti: Kerrostaloalueilla sisäsäilytykseen pp- paikkaa / asunto tai pp- paikka/ 3 m kerrosalaa, ja ulkosäilytykseen tästä puolet. Sisäpaikkojen tulee olla maan tasossa ilman portaita, ja kiinnitysmahdollisuudella varustettuja. Ulkopaikoista puolet tulee kattaa ja varustaa pyörän kiinnitysmahdollisuudella..36 Valaistus Tonttien riittävään ja laadukkaaseen valaistukseen kiinnitetään huomiota sekä turvallisuutta että viihtyisyyttä lisäävänä tekijänä. Tontit valaistaan siten, että osa valaisimista valaisee myös julkisivuja. Valaisimien kiinnittäminen katujulkisivuihin huomioidaan tontinluovutussopimuksessa. Valaistuksesta tehdään asemakaavoituksen yhteydessä ensimmäisten kortteleiden osalta erityissuunnitelma, jonka periaatteita noudatetaan Vuoreksen rakentamisessa..4 Julkisten rakennusten korttelialueet Julkiset rakennukset sijoitetaan siten, että ne tulevat esiin ympäristönsä maamerkkeinä. Piha-alueiden tulee olla riittävän avoimia valvonnan helpottamiseksi. Kaikkien julkisten rakennusten julkisivu valaistaan joiltain osin. Valaistussuunnitelman hyväksyy kaupunkikuva -arkkitehti. Pyöräpysäköinnin määrä on: Peruskoulun alaluokat - pp -paikkaa / 3 oppilasta, peruskoulun yläluokat pp - paikkaa / 3 oppilasta. Yleiset rakennukset pp -paikka / 4 krs-m. Ulkopaikoista tulee osa olla katettuja ja pyörän kiinnitysmahdollisuudella varustettuja..5 Työpaikka- ja liikekorttelialueet Teollisuus- ja liikealueiden tonttien pihan ja kadun liittymään kiinnitetään erityistä huomiota, ks. kohta 4.. Katuliittymä ei saa olla leveämpi, kuin on välttämätöntä. Pyöräpysäköinnin määrä on: Liike- ja toimistorakennukset ja pp -paikka / 4 krs-m, teollisuusrakennukset 3

19 pp- paikka / 3 työntekijää. Paikoista osa on katettuja ja pyörän kiinnitysmahdollisuudella varustettuja. Lyhytaikaiseen pyöräpysäköintiin tarkoitetut paikat esim. liiketonteilla tulee sijoittaa sisäänkäyntien läheisyyteen..6 Omakotitontit Vuoreksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten maastoon sovittamiseen, ja laadukkaan katunäkymän muodostamiseen. Tähän vaikuttavat rakennusten sijoitus ja arkkitehtuuri, autosuojien sijoitus, mittakaava ja viimeistely, tontin pintamateriaalit ja aitaaminen. Hyvän kokonaisuuden saavuttamiseksi on syytä käyttää apuna kokenutta arkkitehtisuunnittelijaa. Kadulle avautuvat autokatokset tulee verhoilla ja maalata sisäpinnoiltaan siististi. Omakotitonteilla pyritään toteuttamaan keskitetty jätepistejärjestelmä, joka mahdollistaa jätteiden lajittelun. Jätepisteiden paikka osoitetaan asemakaavassa. Jätepisteet aidataan tai rakennetaan muuten korkeatasoisesti. Postilaatikot kootaan yhtenäisiksi ryhmiksi postin ohjeiden mukaan. Laatikkomallin tulee olla samassa ryhmässä yhtenäinen. Laatikkona käytetään kookasta lukittavaa mallia. 3 KESKUSTA-ALUE Rakennusten julkisivut rakennetaan keskusta-alueella ilman katutilaan näkyviä elementtisaumoja. Vuoreksen puistokadun varrella katurajalla olevien rakennusten kadunpuoleiset parvekkeet eivät saa olla ulokeparvekkeita Suurin ulkonema julkisivusta määritellään kaavassa. Ohje tarkennetaan keskustan kaavoituksen valmistumisen yhteydessä. 4 LAHDESPOHJA Lahdespohjan alueella on jo tontinvarausprosessin alkuvaiheessa esitettävä laaturyhmän arvioitavaksi viitesuunnitelma tontin aiotusta käytöstä. Suunnitelmassa tulee esittää rakentamisen pääperiaatteet: rakennusten sijoittelu ja massoittelu, tontin tasaukset ja pengerrykset, tontin pintarakenteet, pysäköintiratkaisut, istutusalueet, aitaaminen sekä hulevesien käsittely. Asiakirjoina asemapiirros ja tontin leikkauksia :5, rakennusten pohjia, julkisivuja ja leikkauksia :5. 5 SUUNNITTELUPROSESSI 5. Laatutaso-ohjeistus Viittaus laatutaso-ohjeistukseen liitetään tontinluovutusasiakirjoihin tai kaavan rakennustapaohjeeseen. 5. Tontinkäyttösuunnitelma Vuoreksen rakentamisessa pyritään korkealuokkaiseen ja laadukkaaseen kokonaisuuteen. Kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja rakentajan yhteistoimintaa pyritään tiivistämään. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi käytetään Vuoreksessa tontinkäyttösuunnitelman hyväksymismenettelyä yli 6 krs-m rakennushankkeissa. Hyväksytty tontinkäyttösuunnitelma on tontinluovutuksen ja rakennusluvan jättämisen ehtona. Eräillä alueilla käsitellään tontinkäyttösuunnitelma kaksivaiheisena. Tontinkäyttösuunnitelma,. vaihe Esitetään suunnitelma asemakaavan laatimisen pohjaksi, tai kaavan tavoitteista poikkeavan rakentamisratkaisun hyväksymiseksi. Suunnitelman tulee sisältää asemapiirros :5 sekä sellaisia luonnoksia rakennuksista, joista ilmenee rakennusten sovitus maastoon sekä julkisivujen pääperiaatteet, materiaalit ja rakennustapa. Käsittelyssä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: - rakennusten sijoittelu tontille: Korttelin yleisilme, katujulkisivut, rakennustyypit, julkisivujen perusratkaisut, sovitus maastoon, tonttijako ja rakennusvaiheistus. - liittyminen ympäristöön: Pengerrykset ja aitaaminen, vaikutukset maisemaan ja luonnon-ympäristöön, suojeluasiat, hulevesien käsittely, kuntatekniikka. - liikenne ja pysäköinti: pysäköintipaikkojen, autotallien ja -katosten määrä ja sijoittelu. Tontinkäyttösuunnitelma. vaihe Esitetään yksityiskohtainen suunnitelma tontin rakentamisesta. Käsittelyllä varmistetaan asemakaavan sekä muiden ohjeistuksien huomioiminen sekä suunnitelmien laatutaso. Asiakirjoina esitetään asemapiirros :, jossa esitetään tontin järjestelyt sekä tonttia ympäröivät alueet vähintään metrin matkalta. Rakennuksista esitetään piirustuksia ja leikkauksia joista ilmenee rakennusten sovitus maastoon sekä julkisivujen jäsentely, materiaalit ja rakennustapa. Käsittelyssä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: - rakennukset: Julkisivujen perusratkaisut, materiaalit ja jäsennys, sovitus maastoon, rakennusvaiheistus. - liittyminen ympäristöön: pengerrykset, aitaaminen, portit, vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön, kuntatekniikka. - pihat: pihajärjestelyt ja -materiaalit, pinnantasaus, esteettömyys, jätehuolto, hulevesien käsittely, lumitila. - liikenne ja pysäköinti: pysäköintipaikkojen, autotallien ja -katosten sijoittelu, valvottavuus, mittakaava, pyöräpysäköinti, jalankulkuväylät. - istutukset: istutukset yleisesti, säilytettävä kasvillisuus, peittävyys, avoimuus, puuston varjostavuus. (Varsinainen istutussuunnitelma lajimäärityksineen esitetään rakennusluvan yhteydessä.) - turvallisuus: pihatilojen yksityisyyshierarkia, alueiden valvottavuus. - valaistus: pääperiaatteet, turvallisuus, estetiikka. - taide: taideaiheiden käyttö.. vaiheen käsittelyssä puheenjohtajana toimii kaavoittaja, ja. vaiheen käsittelyssä kaupunkikuva-arkkitehti. Käsittelyyn osallistuvat rakennuttaja ja arkkitehtisuunnittelija sekä pääosin seuraavat kaupungin edustajat: projektinjohtaja, kaavoittaja, tonttipäällikkö, kaupunkikuvaarkkitehti, lupainsinööri, tarkastusinsinööri sekä katu- ja vihersuunnittelija. 5.3 Tontinluovutuskilpailu Vuoreksessa tontit luovutetaan osittain tontinluovutuskilpailun perusteella. Kilpailun tavoitteena on aikaansaada korkeatasoisia ja laadukkaita pienimittakaavaisia asuinkortteleita. Tontinluovutuskilpailu järjestetään riittävän suurina kokonaisuuksina kuitenkin siten että yksi rakennuttaja pystyy rakentamaan alueen kohtuullisessa ajassa. Kilpailun tavoitteet ja ehdot määritellään kilpailuasiakirjoissa. Kilpailun ratkaisee kilpailutuomaristo, ks. kohta 6.5 valvonta Kilpailu edellyttää väljää kaavaa tai kilpailua voidaan käyttää kaavan pohjana. Kilpailumenettelyä kehitetään ensimmäisten kilpailujen aikana. 5.4 Havainnollistaminen Rakennusten aiheuttaman varjostuksen vaikutusten arvioimiseksi piirretään asemakaavan ja tontinluovutuskilpailujen havainnekuviin varjot siten, että ne vastaavat valokulmaa 34 astetta (varjon pituus on,5 kertaa ra- 4

20 kennuksen räystäskorkeus). Varjon suunta on koilliseen. Havainnekuvissa esitetään myös metsänraja ja sen aiheuttama varjostus. Metsän korkeutena metsänrajalla käytetään metsänreunan epätasaisuudesta johtuen 5 metriä. 5.5 Valvonta Vuoreksen rakentamisen laatua valvomaan perustetaan laaturyhmä, jonka kokoonpano on: projektinjohtaja, kaavoittaja, tonttipäällikkö, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-insinööri. Laaturyhmä päättää keskeisistä alueen laatuun vaikuttavista suunnitelmista ja toimenpiteistä, mm. antaa lausunnon keskeisistä katu- ja puistosuunnitelmista ennen lautakuntakäsittelyä. Erityissuunnittelijoita kuullaan tarpeen mukaan. Kun laatutaso -ohjeen ratkaisuista poiketaan vähäisissä asioissa tai keskusta-alueille sijoitetaan näkyviä rakenteita joita ei ole muuten hyväksytty esim. katu- tai puistosuunnitelmassa tai rakennusluvassa, tulee asia hyväksyttää julkisesta kaupunkitilasta vastaavalla arkkitehdilla (maisema-arkkitehti tai kaupunkikuva-arkkitehti). TYÖRYHMÄ Laatutaso-ohje on laadittu työryhmässä, jossa on ollut edustaja asemakaavoituksesta, katu- ja vihersuunnittelusta, edustaja Lempäälästä, sekä vierailijoina erityisasiantuntijoita. Puheenjohtajana on toiminut kaupunkikuva-arkkitehti. 5

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SIPOON JOKILAAKSO Rakentamistapaohjeet 18.3.2015 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SISÄLLYS 1. Yleistä... 4 1.1 Alkusanat... 4 Ohjeen tarkoitus... 4 Tekijät... 4 1.2 Yleiset määräykset... 4 1.2.1 Ympäristöhaittojen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012 NOUSIAISTEN KUNTA Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet Työ: E25729 Turku, 20.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE YLEINEN OSA (osa 1) Hyväksytty rakennuslautakunnassa 11.10.2001 O s a 1 Y L E I N E N O S A 1 YLEISTÄ 2 SUUNNITELMAT Näillä ohjeilla pyritään ohjaamaan asuntojen

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUS- J Ä R J E S T Y S SISÄLLYS SAARIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ...7 1 Tavoite...7 2 Soveltamisala...7 3 Rakennusvalvontaviranomainen...8

Lisätiedot

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET KENRAALNKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS 5.5.007 tark..9.009 SSÄLLYSLUETTELO:. OHJEDEN SOVELTAMSALUE.... SUUNNTTELUOHJEDEN TARKOTUS.... YLESTÄ.... SUUNNTTELUSSA TARVTTAVEN

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012 Kaupunginhallitus 24.10.2011 402 Rakennuslautakunta 29.9.2011 35 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Naantalin kaupungin huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ... 4 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISEN

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENNUSTAPAOHJEET KALAJÄRVI 304-306 28.4.2009 2 PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan että rakennuksen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuuston 16.11.2009 hyväksymä 2(33) JOHDANTO... 4 TAUSTA... 4 ERITYISALUEET JA OMINAISPIIRTEET... 4 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ... 4 I LUKU... 5 1. SOVELTAMISALA... 5 2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I. LUKU YLEISTÄ... 3 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 2 Rakentamistapaohjeet... 3 3 Rakentamisen sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 18.06.2012 voimassa 31.07.2012 alkaen 2 I LUKU YLEISTÄ... 5 1 Tavoite... 5 2 Soveltamisala... 5 3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5

Lisätiedot

Kangasalan rakennusjärjestys 2015

Kangasalan rakennusjärjestys 2015 Kangasalan rakennusjärjestys 2015 1 KANGASALAN RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimipaikka ja osoite Kunnanvirasto II, Urheilutie 13, PL 50, 36201 Kangasala, www.kangasala. /asuminen_ja_ymparisto/rakennusvalvonta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot