PUTKESTA PURISTETTU ELÄKE- LÄINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUTKESTA PURISTETTU ELÄKE- LÄINEN"

Transkriptio

1 Tuula Pursiainen PUTKESTA PURISTETTU ELÄKE- LÄINEN Työttömyyseläkkeelle siirtyneiden kokemuksia eläkkeelle jäämisestä ja eläkeläisenä olemisesta Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2009

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO HYVINVOINTI JA TYÖTTÖMYYS Hyvinvointiteoriaa Työttömyyden vaikutus hyvinvointiin Hyvinvointipolitiikka ja hyvinvoinnin seuranta IKÄÄNTYMISEN HUOMIOIMINEN TYÖMARKKINOILLA Ikäohjelmia Vuonna 2005 voimaan tullut työeläkeuudistus Ikääntyneet työttömät Etelä-Savossa Ikäsyrjintä Ikäjohtaminen ELÄKEMAHDOLLISUUDET Työttömyyseläke ja työttömyyseläkeputken / eläkeputken käyttö Työttömyyseläkkeen eläkeputken historia ja tulevaisuuden näkymiä Etelä-Savossa työttömyyseläkkeelle siirtyneet vuosina Pitkäaikaistyöttömien eläketuki Työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Vanhuuseläke ELÄKKEELLE JÄÄMINEN ELÄMÄNVAIHEENA Kolmas ikä Eläkkeelle vetävät tekijät Eläkkeelle työntävät tekijät TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuskysymykset Tutkimuksen rajaus ja aineiston hankinta Tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus TUTKIMUSTULOKSET Kyselyyn vastanneet... 30

3 7.2 Palvelun ja tuen saaminen eläkeprosessin aikana Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä siirryttäessä työttömästä eläkeläiseksi Terveyteen liittyvät asiat Talouteen liittyvät asiat Sosiaalinen kanssakäyminen Muutos työttömästä eläkeläiseksi Kokemukset eläkkeelle jäämisestä elämänvaiheena Kokemuksia eläkeläisenä olemisesta Kokemukset ikäsyrjinnästä Kokemukset syrjäytymisestä työmarkkinoilla Kiinnostus työhön palaamiseen Selviytymistarinat LOPPUYHTEENVETO Tulosten tarkastelua Pohdintaa Opinnäytetyöprosessi Jatkotutkimusehdotuksia LÄHTEET LIITTEET... 57

4 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tuula Pursiainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) Nimeke PUTKESTA PURISTETTU ELÄKELÄINEN Työttömyyseläkkeelle siirtyneiden kokemuksia eläkkeelle jäämisestä ja eläkeläisenä olemisesta. Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia työttömyyseläkkeelle siirtyneiden kokemuksia eläkkeelle jäämisestä. Tutkimuskysymyksinä olivat: Miten muutos työttömästä eläkeläiseksi on vaikuttanut talouteen, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin? Ovatko ikääntyneet työttömät kokeneet ikäsyrjintää tai ovatko he kokeneet syrjäytyneensä työmarkkinoilta? Halusivatko työttömyyseläkkeelle siirtyneet palata takaisin työhön, jos se olisi mahdollista? Onko eläkeputki houkutellut työssä olevia ennenaikaiselle eläkkeelle? Tutkimusaineisto on kerätty postitse lähetettyjen kyselylomakkeiden avulla Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan alueilta. Tutkimusryhmä koostui vuonna 2008 työttömyyseläkkeelle jääneistä 35 henkilöstä. Kyselylomakkeet aineiston keräämismuotona tähän tutkimukseen oli tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti järkevä vaihtoehto alueen laajuuden vuoksi. Tutkimus on luonteeltaan sekä laadullinen että määrällinen. Tutkimusaineisto on analysoitu kvantifioimalla ja aineistolähtöisellä sisällön analyysilla. Ikäsyrjintää oli koettu lähinnä työnhakutilanteissa. Syrjäytyminen työmarkkinoilta johtui ikääntymisestä ja huonosta koulutuksesta. Palvelujen saaminen työttömyyseläkkeelle siirryttäessä koettiin pääosin riittäväksi. Ohjausta tai neuvoja olisi kaivattu eri eläkevaihtoehtojen vertailussa ja lisäksi olisi kaivattu taloudellista tukea eläkkeelle siirtymisen vaiheessa. Siirryttäessä eläkeläiseksi taloudellinen tilanne oli parantunut erityisesti niillä henkilöillä, jotka elivät työmarkkinatuella. Työttömyyseläke saattoi olla myös työttömyyspäivärahaa alhaisempi, mutta sitä ei koettu ongelmaksi, vaan tilanteesta selvittiin. Osa tutkimusryhmään kuuluvista koki terveydentilansa parantuneen eläkkeelle siirtymisen myötä. Syynä tähän olivat aikaisemmin koetut työpaineet ja työttömyyden tuoma epävarmuus. Terveydentilan huonontuminen oli vaikuttanut eläkeputkeen hakeutumiseen. Noin kolmasosa tutkimusryhmästä oli sanoutunut itse irti työstään päästäkseen työttömyyseläkkeelle. Kaiken kaikkiaan siirtyminen työttömyydestä työttömyyseläkkeelle koettiin useimmiten positiiviseksi elämänmuutokseksi. Iloa elämään eläkeläisenä toivat harrastukset, lapset ja lastenlapset. Hyväkuntoisina eläkeläisinä monet auttoivat läheisiään, niin lapsia kuin vanhuksiakin. Tällä arvokkaalla työllä on yhteiskunnallisestikin tärkeä merkitys, se lisää läheisten ja eläkeläisten hyvinvointia, sen taloudellista hyötyä on tosin vaikea arvioida. Tutkimuksen tuloksia ja tutkimusryhmän mielipiteitä voisi hyödyntää suunniteltaessa esimerkiksi ikäjohtamiseen liittyvää koulutusta. Tutkimuksesta on hyötyä viranomaisille, jotka tekevät työtä ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien hyväksi. Jatkotutkimusaiheena on ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien hyvinvointi työttömyyseläkkeen lakkaamisen jälkeen. Asiasanat (avainsanat) työttömyys, työttömyyseläkkeet, ikäsyrjintä, syrjäytyminen kvalitatiivinen tutkimus, kvantitatiivinen tutkimus Sivumäärä Kieli URN 57 s. + liitteet 5 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Marja Lehtonen Opinnäytetyön toimeksiantaja

5 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Tuula Pursiainen Degree programme and option The Degree Programme in Social Work Name of the bachelor's thesis ON THE PATHWAY TO RETIREMENT Experiences of becoming and being a pensioner after unemployment. Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to study the experiences of the people who have been transferred to the unemployment pension. The study questions were: How has the transfer from the unemployed person to the pensioner affected the person s economy, health and social relations? Has there been ageism or displacing from the labour market with the unemployed who had aged. Did the persons who were transferred to the unemployment pension want to return to the work if it were possible. Has the unemployment pathway to retirement tempted employed people to retire prematurely? The research material was collected with the help of questionnaires that were sent by mail. The questionnaires were sent to 35 people who retired in 2008 and were eligible from unemployment pension. The questionnaires as the way of collecting the study material were a suitable and economically reasonable alternative because of the scope of the area. By nature the study is both qualitative and quantitative. The research material was analysed by the quantifying and with the content analysis which was based on the material. The ageism had been experienced mainly in job search situations. The displacing from the labour market was caused by ageing and by low education. When one started to get unemployment pension, the availability of services was mainly regarded as sufficient. Some of the respondents felt that they would have needed more counselling and advice when comparing the different pension alternatives. Furthermore, financial support at the transitional stage would have been a great help. When one moved to pensioner the economic situation had improved especially for those persons who lived by the labour market support. The unemployment pension could also be lower than the daily unemployment benefit but it was not regarded as the problem and the situation was got over. Part of the group, felt that their health had improved after they had retired. The reason for this was that earlier they had experienced a lot of pressure at work and uncertainty brought by the unemployment. The worsening of the health had made them seek their way to the unemployment pathway to retirement. About a third of the research group had found their way to the unemployment themselves. On the whole the transition from unemployment to unemployment pension was usually regarded as a positive change in life. As pensioners, a lot of people helped their near relatives and friends. This valuable work has even a socially important significance as it adds to welfare. However, it is difficult to estimate the economic advantage. The study results and opinions of the research group could be utilised for example in education related to age management. Authorities who work for the long-term aged unemployed may find this study useful. A further study could be about the welfare of the long-term aged unemployed, after they are not eligible to unemployment pension anymore. Subject headings, (keywords) unemployment, unemployment pensions, ageism, qualitative study, quantitative study Pages 57 p. + app. 5 p. Language Finnish URN URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Marja Lehtonen Bachelor s thesis assigned by

6 1 JOHDANTO 1 Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia työttömyyseläkeputken kautta työttömyyseläkkeelle siirtyneiden kokemuksia. Miten he ovat kokeneet hyvinvointinsa muuttuneen siirtyessään työttömästä eläkeläiseksi ja miten tämä siirtymävaihe on sujunut. Tutkimuksen kohteena on myös työttömyyseläkeputki ja sen käyttö Etelä- Savossa. Työttömyyseläke on tarjonnut mahdollisuuden ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille siirtyä eläkkeelle. Työttömyyseläkeputken houkuttelevuutta käyttävät yritykset silloin, kun on tarvetta vähentää työntekijöitä. Ikääntyneet sanotaan ensimmäisinä irti tai lomautetaan. Työttömyyseläkejärjestelmää on käytetty tähän tarkoitukseen koko sen olemassaolon ajan. Se on ollut yleisesti hyväksyttyä ja osa työntekijöistä on tarjoutunut vapaaehtoisesti lähtemään silloin, kun työttömyyseläke on ollut heille mahdollinen. Työttömyyseläke on houkutellut myös työssä olevia ennenaikaiselle eläkkeelle. Vuoden 2005 työeläkeuudistuksen tavoitteena oli työssäoloajan jatkaminen 2-3 vuodella. Pitkä työura palkitaan paremmalla eläkkeellä. Samaan aikaan kun työuria ollaan pidentämässä, eläkeputki vetää työkykyisiä ja työhaluisia ennenaikaiselle eläkkeelle pois työmarkkinoiden käytöstä. Ristiriita näiden asioiden välillä on ilmeinen. Työttömyyseläkkeen lähes neljäkymmentä vuotta kestänyt historia on päättymässä. Työeläkeuudistuksen seurauksena, työttömyyseläke on päätetty lakkauttaa siirtymäajan jälkeen. Viimeinen ikäryhmä, joka mahdollisuutta voi käyttää, ovat vuonna 1949 syntyneet. Tämän opinnäytetyön tutkimusryhmään kuuluvat ovat syntyneet pääasiassa vuonna Tutkimusryhmänä ovat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimistojen alueilla asuvat vuonna 2008 työttömyyseläkepäätöksen saaneet henkilöt. Ryhmään kuului 35 henkilöä, 14 naista ja 21 miestä. Heidän mielipiteensä näkyväksi saattaminen on ajankohtaista. Vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien asema työmarkkinoilla on todettu aikaisempien tutkimusten mukaan (Kouvonen 1999, Horppu 2007) huonoksi. Työhön palaaminen onnistuu harvoin. Työttömyyseläke on koettu hyväksi vaihtoehdoksi saada työttömyys

7 2 päättymään. Työttömyyseläkkeelle siirtyneet ovat varsin tyytyväistä joukkoa. Tyytymättömyyttä sen sijaan aiheutti pitkä työttömyysjakso, joka useimmille oli kestänyt 2-5 vuotta. Tässä tutkimuksessa on annettu tilaa työttömyyseläkeputken läpi käyneiden mielipiteille. Työttömyyseläkkeelle jäädään noin 60-vuotiaana, elinaikaa sen jälkeen on naisilla yli kaksikymmentä vuotta, miehillä vähän vähemmän. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan (Tilastokeskus 1998) eliniän odotetaan pitenevän niin, että vuonna 2030 se on naisilla 84 vuotta ja miehillä 78,7 vuotta. Kiinnostus tähän aiheeseen on herännyt sen ajankohtaisuuden vuoksi. Kiinnostavana pohtimisen kohteena näin myös sen, huonontuuko pitkäaikaistyöttömän asema työttömyyseläkkeen lakkaamisen jälkeen ja lisääkö se mahdollisesti eriarvoisuutta ikääntyneiden työttömien kohdalla vanhempiin ikäluokkiin verrattuna. Toivon tämän tutkimuksen herättävän keskustelua siitä, miten ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien hyvinvointi tulee huomioiduksi erityisesti silloin, kun työttömyyseläkkeelle ei enää voi hakeutua. Tämän tutkimuksen tutkimusryhmään kuuluvat ovat kokeneet, että ennen eläkkeelle pääsemistä heidän hyvinvointiaan on heikentänyt pitkittynyt työttömyysjakso, johon on liittynyt paljon epävarmuustekijöitä. Työttömyyseläkkeelle on hakeuduttu heti, kun se on ollut mahdollista. Työttömyyseläkkeelle pääseminen on koettu helpotuksena kun työtä ei ole enää saatu. 2 HYVINVOINTI JA TYÖTTÖMYYS Hyvinvoinnin määrittäminen yksiselitteisesti on vaikeaa. Hyvinvointi koostuu monista tekijöistä ja jokainen kokee hyvinvoinnin eri tavoin.. Hyvinvointia mitataan sekä objektiivisesti mitattavilla asioilla että ihmisten subjektiivisten tuntemusten ja arvostusten perusteella. Objektiivisiksi hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan yleensä terveys, elinolot ja toimeentulo. Subjektiivisia osatekijöitä ovat sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus. Sekä subjektiiviset että objektiiviset osatekijät vahvistavat toinen toisiaan. Koettu hyvinvointi riippuu yksilön kyvyistä, mahdollisuuksista ja

8 mieltymyksistä rakentaa omaa hyvinvointiansa. (Karvonen ym. 2008, 14.) Työttömyydellä on suuri vaikutus kaikkiin hyvinvoinnin osatekijöihin. 3 Hyvinvointi ja elinolot ajatellaan usein toistensa synonyymeiksi. Hyvinvointi on laajempi käsite kuin elinotot, joilla tarkoitetaan perinteisesti asuinoloja, työtä ja toimeentuloa. Hyvinvoinnin käsite kattaa elinolojen lisäksi terveyden, sosiaaliset suhteet ja subjektiivisen hyvinvoinnin. Korkea elintaso ei välttämättä takaa hyvinvointia. Ihminen voi olla tyytyväinen elämäänsä vaatimattomissakin oloissa. Tyytyväisyyttä koetaan silloin kun perhesuhteet ovat kunnossa eikä terveyden kanssa ole ongelmia. Henkilö nauttii perheensä ja ystäviensä seurasta ja kokee olevansa arvostettu jäsen yhteisössään.. (Karvonen ym., 2008, 28.) Hyvinvointi on ajassa muuttuva ilmiö; hyvinvoinnin vaatimukset kasvavat ja muuttuvat elintason kasvamisen myötä. Tarvitaan yhä enemmän resursseja tyydyttämään ihmisten kasvavaa vaatimustasoa. 2.1 Hyvinvointiteoriaa Ihminen ei kärsi vain huonoista asunto-oloista ja köyhyydestä, vaan myös rakkauden puutteesta ja tunnustusta vaille jäämisestä. (Allardt 1998, 40.) Hyvinvoinnin tutkimuksessa on perinteisesti tutkittu lähinnä elintasoa, taloudellisia resursseja, tuloja ja myös varallisuutta. Erik Allardt on halunnut lisätä hyvinvoinnintutkimukseen sellaisia piirteitä, jotka kuvaavat sosiaalisia suhteita, yhteisyyttä ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia. Tämän seurauksena on syntynyt Allardtin käyttämä kolmijako, elintaso (having), yhteisyyssuhteet (loving) ja itsensä toteuttamisen mahdollisuus (being). Allardtin teoria syntyi 1970-luvulla, mutta se on edelleenkin käyttökelpoinen ja käytetty teoriamalli hyvinvoinnin määrittelyssä ja tutkimuksissa.

9 TAULUKKO 1 Objektiiviset ja subjektiiviset indikaattorit Allardtin käyttämää kolmijakoa mukaellen (Allardt 1998, 42.) 4 Elintaso Having Objektiiviset indikaattorit Ulkoiset olosuhteet tulot, niiden riittävyys -työmarkkinatilanne -saatavat palvelut Subjektiiviset indikaattorit Tyytyväisyys ja tyytymättömyys Asennoituminen omiin ulkonaisiin olosuhteisiin, tulot, asunto, terveys, työllisyys Palvelujen vastaaminen tarpeisiin Yhteisyyssuhteet Loving Ystävien lukumäärä Kontaktit paikallisyhteisössä Yhteydet järjestöissä Perhesuhteet Onnellisuuden ja onnettomuuden tuntemukset Ihmisten suhde toisiinsa, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Ihmisenä oleminen Itsensä toteuttamisen mahdollisuus Being Poliittinen aktiivisuus Korvaamattomuus työssä Aktiiviset harrastukset Toiminta luonnossa Kokemus omasta elämästä Omakohtaiset kokemukset vieraantumisesta ja itsensä toteuttamisesta -hyvinvoinnin subjektiivinen kokonaisarvio -itselle tärkeiden arvojen toteutuminen omassa elämässä Allardtin mielestä yksi vaikeimmista sosiaalisista ongelmista on työttömyys. Työllisyyden vaikutusten arviointi on yhteydessä hyvinvoinnin kaikkiin kolmeen pääkategoriaan (having, loving, being), ei yksinomaan aineelliseen elintasoon. Työttömyydellä, varsinkin kestotyöttömyydellä, on suuria vaikutuksia sekä yhteisyyssuhteisiin että itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin. Työttömyys passivoi ihmisiä ja kaventaa voimakkaasti heidän ihmissuhteitaan. (Allardt 1998, 42.) Olen tässä opinnäytetyössäni selvittänyt kyselyyn vastanneiden henkilöiden subjektiivista kokemusta hyvinvoinnista. He ovat joutuneet miettimään esimerkiksi sitä, riittääkö nykyinen tulotaso elämiseen ja miten sosiaalinen kanssakäyminen on muuttunut tai onko se yleensäkään muuttunut eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Kiinnostuksen kohteena eivät ole olleet niinkään eläkkeen suuruus tai muut rahassa mitattavat asiat, vaan vastaajien omat kokemukset hyvinvoinnistaan.

10 2.2 Työttömyyden vaikutus hyvinvointiin 5 Työttömyys merkitsee aina yhteisösuhteen muuttumista. Työttömyys muuttaa arkista aikataulua, ihmissuhteita ja taloudellista turvallisuutta. Ihmisen sopeutumis- ja mukautumiskyky joutuvat uusien haasteiden eteen. Miten tästä kukin selviytyy, riippuu pitkälti henkilökohtaisista voimavaoista ja taidoista käsitellä asioita. Työttömäksi tulemista on verrattu jopa samantapaiseksi traumaattiseksi kriisiksi kuin esimerkiksi avioero tai lähiomaisen kuolema. Kriisiteorian mukaan työtön kärsii, mutta kuitenkin vähitellen tottuu asiantilaan, sopeutuu ja kehittää elämäntavan, jossa työllä ei ole sijaa. Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyy huono-osaisuuden kasaantumista. Työttömyyden haittavaikutukset kohdistuvat työttömäksi joutuneen lisäksi hänen perheeseensä. Perheen muut jäsenet saattavat kokea stressiä ja ahdistuneisuutta. (Rajavaara 1998, ) Useilla kansainvälisillä ja suomalaisilla tutkimuksilla on osoitettu, että työttömyydellä ja huonontuneella terveydentilalla on yhteys. Työttömyys ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys vaikuttaa heikentävästi terveyden tilaan ja hyvinvointiin. Työttömät voivat sekä psyykkisesti että fyysisesti heikommin kuin työssä olevat. Heillä on muita enemmän pitkäaikaissairauksia. Työttömyys voi aiheuttaa lisäksi itsetunnon heikkenemistä ja epätoivottua käyttäytymistä, kuten päihteiden käytön lisääntymistä. Työttömyydellä on todettu olevan yhteys mielenterveydellisiin ongelmiin, etenkin pitkäaikaistyöttömyys voi aiheuttaa masennusta. Työttömien ja pätkätyöläisten on todettu käyttävän enemmän julkisia terveyspalveluja kuin työssä käyvät. (Heponiemi ym 2008.) Pitkäaikaistyöttömyys aiheuttaa palvelutarpeen lisääntymistä. Pitkään työttömänä olleet tarvitsevat syvennettyjä palveluja työllistymisedellytysten, koulutus- ja kuntoutustarpeiden sekä eläkevaihtoehtojen selvittämiseksi. (Kansallinen ikäohjelma 2002, 94.) 2.3 Hyvinvointipolitiikka ja hyvinvoinnin seuranta Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman yhdistäviä arvoja ovat ihmisen ja luonnon tasapaino, vastuu ja vapaus, välittäminen ja kannustaminen sekä sivistys ja osaaminen. Hallitusohjelman tavoitteena on vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi. Väestön ikääntyminen, työelämän murros ja globalisaatio asettavat uusia haasteita suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle ja työelämälle. Hallituksen tavoitteena

11 6 on kannustaen ja välittäen vahvistaa ihmisten perusturvaa ja arjen turvallisuutta, parantaa palveluiden vaikuttavuutta ja monipuolisuutta sekä lisätä inhimillistä hyvinvointia. Suomen hyvinvointi 2010-luvulla edellyttää vahvaa taloutta ja korkeaa työllisyysastetta. Työelämän ja sosiaaliturvan uudistusten tavoitteena on taata kaikille riittävä ja aukoton sosiaaliturva. Kestävän eläkepolitiikan perustana ja tavoitteina ovat talouden kasvu, yleinen luottamus järjestelmän kestävyyteen, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja nykyistä pidempi jaksaminen työelämässä. (Hallitusohjelma 2007) Hallitus on käynnistänyt vaiheittain toteutettavan sosiaaliturvauudistuksen (Satakomitea). Pyrkimys on estää kohtuuton eriarvoistava kehitys ja pitää huolta niidenkin väestöryhmien ostovoimasta ja hyvinvoinnista, jotka jäävät työllisen työvoiman ulkopuolelle. Keskeinen painostus hallituksen sosiaaliturvapolitiikassa on työhön kannustavuus. (Heikkilä ym. 2008, 142.) Hyvinvointipolitiikan avulla pyritään edistämään väestön hyvinvointia. Suomalaisten hyvinvointia seurataan vuosittain. Hallitukset arvioivat oman hallitusohjelmansa ja sen politiikkaohjelmien toteutumista hallituskauden lopussa julkaistuissa seurantaraporteissa. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vuosittain Sosiaaliturvan suunta raportin, jossa arvioidaan sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Hyvinvointipolitiikan avulla on pyritty perinteisesti poistamaan puutetta, kurjuutta ja tietämättömyyttä. Uuden hyvinvointipolitiikan on pystyttävä vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin, joita ovat elämäntyylien moninaistuminen, monikulttuurisuus, maahanmuutto ja väestön ikääntyminen. Hyvinvointitutkimuksia tehdään valtakunnallisesti ja alueellisesti. Alueellisia hyvinvointitutkimuksia on tehty viimeisten vuosien aikana kansalaiskyselyjen avulla esimerkiksi Etelä-Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa, Keski- Uudellamaalla ja Keski-Suomessa. Suomalainen hyvinvointi on kehittynyt positiiviseen suuntaan, mutta väestöryhmittäin erot ovat kasvaneet. Terveys on parantunut ja elintaso noussut. Absoluuttinen köyhyys, työttömyys ja päihteiden käyttö etenkin nuorilla on vähentynyt. Useilla mittareilla mitattuna hyvinvointi on saavuttanut ja jopa ylittänyt 1990 luvun lamakauden edeltävän ajan. Nykyään Suomi nähdään kuitenkin eriarvoisempana yhteiskuntana. Työt-

12 tömyys ja työelämästä syrjäytyminen ovat edelleenkin korkealla tasolla. (Karvonen ym. 2008, 19.) 7 3 IKÄÄNTYMISEN HUOMIOIMINEN TYÖMARKKINOILLA Ikääntyneillä työntekijöillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yli vuotiaita työntekijöitä. Ikääntyvinä työntekijöinä pidetään yleensä 45 vuotta täyttäneitä. Ennusteiden mukaan työvoiman ikärakenteet muuttuvat lähivuosina näkyvällä tavalla. Yli 50- vuotiaiden osuus työvoimasta kasvaa ja alle 25-vuotiaiden osuus pysyy matalana (Työterveyslaitos 2001). 3.1 Ikäohjelmia Suomessa on viime vuosina viety läpi mittavia ohjelmia, joiden tavoitteena on ollut edistää ikääntyvien ja ikääntyneiden työssä jatkamista, jaksamista ja työllistymistä. Kansallinen ikäohjelma toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja työministeriön yhteisvoimin. Kansallisen ikäohjelman neljä osaaluetta ovat työkyvyn edistäminen, työllisyys eli tilaisuus tehdä työtä, työllistyvyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Voidakseen tehdä työtä mahdollisimman pitkään, ihmisen täytyy olla riittävän terve fyysisesti ja henkisesti. Työ vaikuttaa terveydentilaan sekä yleiseen jaksamiseen. Terveyden lisäksi työntekijällä täytyy olla riittävästi työn vaatimaa koulutusta ja osaamista. Yksi kansallisen ikäohjelman keskeisistä kulmakivistä oli ikääntyvien työntekijöiden työssä oppimisen edistäminen. Työssä oppimisella voidaan kaventaa pohjakoulutuksessa olevia puutteita. Uuden oppimisella on työn tuottavuutta ja työmotivaatiota lisäävä vaikutus. Osaamisvaatimusten kasvaessa ikääntyvät työntekijät tarvitsevat räätälöityjä työvoimapalveluja, terveyden kohentamista kuntoutuksella ja ammatillista jatkokoulutusta. Työssäkäynnin tulee olla houkuttelevaa, tällaisena toimenpiteenä voidaan nähdä esim. eläkkeen kertymäprosentin kasvattaminen työuran loppupäässä. (Kansallisen ikäohjelman 2002, ) Kansallisen ikäohjelman seurauksena Suomen työllisyysohjelmaan ( ) liittyen toteutettiin muun muassa IP -hanke, ikääntyvien ( vuotiaiden) pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten, koulutus- ja kuntoutustarpeiden sekä eläkevaih-

13 8 toehtojen selvittämiseksi tarkoitettu hanke. Se toimi alussa kymmenellä paikkakunnalla, vuonna 1998 se laajeni koko maan kattavaksi. Palvelutarveselvitys osoitti, että ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat syvennettyjä palveluja työllistymisedellytysten, koulutus- ja kuntoutustarpeiden sekä eläkevaihtoehtojen selvittämiseksi. (Kansallinen ikäohjelma 2002, ) Toinen laaja ohjelma on Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma vuosina Sen toteuttivat työministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö yhdessä työmarkkinajärjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Ohjelman päätavoitteena oli työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen työpaikoilla. Ohjelman yhtenä tavoitteena oli edistää työurien pidentymistä parantamalla työelämän laatua, työkykyä ja jaksamista. Ohjelmassa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi päivittäisjohtamiseen, työn arjessa oppimiseen, oman työn hallintaan, työn organisointiin, työaikajärjestelyihin sekä työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseen. (Horppu 2007,174.) Kansallista ikäohjelmaa ja Työssä jatkamisen ohjelmaa on jatkanut VETO-ohjelma vuosina Päävastuu ohjelmasta oli sosiaali- ja terveysministeriöllä. Ohjelmassa mukana olivat myös työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöt, opetusministeriö, työministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja Työterveyslaitos. Valtakunnallisella Vetoohjelman tarkoituksena oli ylläpitää ja edistää työn ja työelämän vetovoimaa. Se oli toimenpideohjelma työssä jaksamisesta ja työssäoloajan jatkamisesta. (Veto-ohjelma ) Vuosina toteutetun Työterveyslaitoksen KESTO toimintaohjelman tavoitteena oli vahvistaa ja pidentää suomalaisten työuria. Ohjelma pyrki vaikuttamaan julkiseen mielipiteeseen ja työelämän muutosta johtaviin päättäjiin sekä toimijoihin työpaikoilla. KESTO ohjelma on luonut osallistavan Duunitalkoot -internetpalvelun työelämän eri toimijatasoille. Internetpalvelua voi käyttää apuna luomaan työpaikoille hyvää keskusteluilmapiiriä ja osallistumiskulttuuria. Niiden avulla työpaikat voivat lähteä kehittämään asioita, jotka edistävät työhyvinvointia ja tuottavuutta samanaikaisesti. (Työterveyslaitos 2007.)

14 9 KESTO-ohjelman tutkimusosuudessa haastateltiin 32 yhteiskunnan ja työelämän asiantuntijaa. Haastatellut olivat tutkijoita, perhe- ja pörssiyritysten johtajia, työmarkkinaosapuolien edustajia, ministeriöiden virkamiehiä ja yrityskonsultteja. Haastatellut toivat esiin keinoja, joilla voitaisiin edistää työhyvinvointia ja sitä kautta pidentää työuria. Asiantuntijoiden mielestä ikääntyneet työntekijät tuottavat yrityksille rahassa mitattavaa hyötyä. Suorittavassa teollisuustyössä ikääntynyt voittaa mennen tullen nuorempansa työkokemuksen takia ja tekee vähemmän virheitä. Kokenut ymmärtää tuotteen koko valmistuksen kaaren. Ikääntyneet työntekijät tuovat yritykselle säästöä koulutuskuluissa. Nuorten työntekijöiden kouluttaminen kokeneen työntekijän tilalle kestää vuosia, ikääntyneet työntekijät voivat kouluttaa nuorempia. Ihminen, joka on ylpeä työstään, on usein hyvä myös opettamaan sitä muille. Ikääntyneillä on ammattiylpeys ja oikeanlainen työmoraali. Kokeneella työntekijällä on sellaista hiljaista tietoa, jota ei voi välttämättä edes opettaa. Kokeneiden työntekijöiden osaamista ja viisautta kannattaisi hyödyntää organisaation nuoremmille työntekijöille. Heitä voisi käyttää asiantuntijoina, kokemuksen peilaajina, mentoreina, tutoreina, kriitikkoina ja keskustelukumppaneina. Asiantuntijoiden mielestä yritysten kannattaa pitää huolta tuottavista työntekijöistään, jotta he jatkaisivat työssä mahdollisimman pitkään. (Horppu 2007, 35.) Ikääntyneet työntekijät koetaan myös uhkana yrityksille. Ikääntyneillä työntekijöillä ei aina ole halua ja kykyä sopeutua jatkuvaan muutokseen. Kouluttautumishalukkuus on vähentynyt. Tarvittavia uusia työn tekemisen taitoja ei ole, kuten itsensä johtaminen tai verkostoituminen. Menestyäkseen työssä täytyy olla jatkuvasti uusiutuva, aktiivinen ja kehittymishaluinen. Jos ihminen on tottunut pitkään toimimaan jollain tavalla, niin hänen on vaikea muuttua. Kansainvälistyminen aiheuttaa yrityksille uusia haasteita, henkilökunnalta vaaditaan yhä enemmän muuntautumiskykyä eri tehtäviin, tietoteknistä osaamista ja kielitaitoa, joita ikääntyneillä työntekijöillä ei välttämättä ole. (Horppu 2007, 36.) Romppasen tutkimuksen mukaan työnantajat pitävät ikääntyneitä työntekijöitä tuottamattomina. Ikä sinänsä ei välttämättä ole tuottavuusriski, mutta henkilöstön ikääntymiseen yhdistyy usein heikko koulutustaso, vanhanaikainen teknologia ja pieni henkilöstön vaihtuvuus, jotka puolestaan liittyvät alhaiseen tuottavuuteen. Vaikka tuotta-

15 10 vuus ei iän myötä laskisikaan, nuorilla tuottavuuden kasvu näyttää nopeammalta. Tämä heikentää ikääntyvien suhteellista asemaa. Teollisuudessa tarvittava ammattitaito on yleistä, lyhyt työkokemus riittää yrityksessä tarvittavien taitojen omaksumiseen. Työsuhteen alkuvaiheissa työntekijöiden tuottavuus kohoaa nopeasti, mutta palkkataso nousee hitaammin ja on alempi kuin pitkän työsuhteen omaavilla. Yritykselle on edullista pitää henkilöstö nuorena. (Romppanen 2000, 22.) Ikääntyvien työllisyysasteen nostaminen on kansainvälinen haaste. Euroopan unionin työllisyysstrategiassa vuotiaille on asetettu yhteinen 50 prosentin työllisyysastetavoite. Vuonna 2004 ikääntyvien keskimääräinen työllisyysaste EU:n 15 jäsenmaassa oli 42,5 prosenttia. Suomessa vuotiaiden työllisyystavoite saavutettiin melkein jo vuonna 2003 (49,6 prosenttia), mutta ylitettiin vasta vuonna Kahtena seuraavana vuonna ikäryhmän työllisyys on kohentunut edelleen ja vuonna 2005 työllisyysaste nousi lähes 53 prosenttiin. (Haataja 2006, 26.) 3.2 Vuonna 2005 voimaan tullut työeläkeuudistus Vuoden 2005 alussa voimaan tulleen työeläkeuudistuksen tavoitteena on myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2 3 vuodella. Työssäkäynnin pidentäminen turvaa työeläkkeiden rahoituksen ja mahdollistaa paremman eläkkeen. Vanhuuseläkeuudistuksen mukaan jokainen voi itse päättää, minkä ikäisenä vuosien välillä haluaa eläkkeelle jäädä. Työssä jatkaminen palkitaan maksamalla korkeampaa eläkettä. Eläkettä karttuu ikäsidonnaisen karttumisprosentin mukaan vuotiailla 1,5 prosenttia ja vuotiailla 1,9 prosenttia. Ikävälillä vuotta työeläke karttuu 4,5 prosenttia palkasta jokaista vuotta kohden. Vuonna 2005 työeläkeuudistus vaikutti ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien pääsyyn työttömyyseläkkeelle niin, että ainoastaan 1949 syntyneillä on enää tuo mahdollisuus. Lisäpäivärahaoikeus vuonna 1949 syntyneillä on edelleenkin 57 vuotta. Lisäpäivärahaoikeuden ikärajaa muutettiin 1950 ja sen jälkeen syntyneillä aikaisemmasta 57 kahdella vuodella 59 vuoteen. Varhainen eläkkeelle siirtyminen määritellään yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen hyvinvointiyhteiskuntana on uhattuna, ellei ihmisiä

16 11 saada pysymään työssä pidempään. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2006 tietojen mukaan taloudellinen huoltosuhde oli Suomessa 1,28 eli sataa työllistä kohti oli 128 työvoiman ulkopuolella olevaa tai työtöntä (Tilastokeskus 2008). Työn jatkamisesta 63-vuotiaana hyötyvät erityisesti ne, joilla eläkettä on karttunut tavallista lyhyemmältä ajalta. Työuran alkuvaiheen matalaa palkkatasoa ja sen vaikutusta tulevaan eläkkeeseen voi korjata olemalla työssä pidempään korkeammalla eläkekarttumalla. Viiden vuoden työskentely 4,5 prosentin karttumalla vastaa 15 vuoden työskentelyä 1,5 prosentin peruskarttumalla. (Työeläke.fi) Eläketurvakeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan parempi eläkekarttuma ja työnantajan tuki kannustaa jatkamaan työssä. Kannustinkarttuma vetoaa erityisesti vanhimpiin palkansaajiin, miehiin enemmän kuin naisiin ja hyvin työkeskeisiin henkilöihin. Työnantajan tuki työssä jatkamiselle osoittautui tärkeäksi. Myös ne, jotka arvioivat eläkeaikaisen toimeentulonsa huonoksi, aikoivat muita yleisemmin jatkaa työssä paremman eläkkeen vuoksi. Parempi eläke houkuttelee jatkamaan, jos työkyky ja työ sen sallivat. Henkisesti raskaassa työssä jatkaminen ei kiinnosta. (Eläketurvakeskus, Lehdistötiedote ) 3.3 Ikääntyneet työttömät Etelä-Savossa TE -keskuksen tilaston mukaan kaikkien työttömien määrä on Etelä-Savossa laskenut huomattavasti, vuodesta 1997 (työttömiä henkilöä) vuoden 2007 tilanteeseen (työttömiä 7316 henkilöä) verrattuna. Ikääntyneiden eli yli 55 vuotiaiden työttömien lukumäärä on myös laskenut vastaavana aikana lähes tuhannella henkilöllä. Vuonna 1997 ikääntyneiden työttömien osuus kaikista Etelä-Savon työttömistä oli alle 18 prosenttia, vuonna 2007 sama luku oli 32 prosenttia. Tilaston mukaan siis ikääntyneiden työttömien osuus kaikista työttömistä lisääntyi. Tämän tilaston perusteella voisi olettaa ikääntyneiden työttömien suhteellisen osuuden lisääntyvän muihin työttömiin verrattuna.

17 TAULUKKO 2. Yli 55-vuotiaat työttömät Etelä-Savossa joulukuun lopussa v sekä osuus työttömistä (TE -keskus 2008) 12 työttömät (ilman lom.) yli osuus, vuosi v yli 60-v yli 55-v yht. yht. % , , , , , , , , , , ,0 55-v:n 3.4 Ikäsyrjintä Työsyrjintälaki tuli rikoslakiin vuonna Työnantaja voidaan lain mukaan tuomita työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Rikoslain 47 luvun 3. pykälä: Työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan 1) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka, 2) uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, On tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Ikäsyrjintä voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan ikäsyrjintään. Ikäsyrjinnällä ymmärretään sitä, että ikääntyviä työntekijöitä tai työnhakijoita kohdellaan perusteettomasti eri tavalla kuin muita niin, että siitä on heille haittaa. Suorassa ikäsyrjinnässä syrjivän kohtelun ilmaistaan suoraan johtuvan iästä. Epäsuorassa syrjinnässä taas ikäasiaa ei oteta suoraan esille, mutta kohde kokee tilanteessa ilmenevän ikäsyrjintää.

18 13 Omakohtaiset korkeaan ikään liittyvät ikäsyrjintäkokemukset työssä ovat harvinaisia alle 55-vuotiailla, mutta vuotiaista 8 prosenttia on kokenut ikäsyrjintää. Ikäsyrjintäkokemukset työssä ilmenevät ennen muuta heikompina etenemis- ja koulutusmahdollisuuksina, puutteellisena tiedonsaantina sekä muiden negatiivisina asenteina. Epäsuoraa ikäsyrjintää on koettu enemmän kuin suoraa ikäsyrjintää. Työhönotossa suoraa syrjintää on koettu muun muassa työpaikkailmoittelussa ja työnantajan suhtautumisessa kun hakijan ikä on tullut ilmi. Ikääntyvät naiset joutuivat kärsimään ikäsyrjinnän yhteydessä myös sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. Työhönotossa koettu ikäsyrjintä on työssä koettua ikäsyrjintää vaikeampi ja merkittävämpi ongelma. Työttömäksi jääneelle uuden turvallisen työpaikan saanti on vaikeaa. Työnhakijan ikä näyttää nostavan näkymättömän muurin työnantajien ja työttömän väliin. Pätkätöissä oleville tilanne on masentava, kun uudesta työpaikasta ikäsyrjinnän takia on vain vähän toivoa. (Kouvonen 1999.) 3.5 Ikäjohtaminen Valitse ihmisistä vanhat, mutta työkaluista uudet. (Konfutse) Ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa ja organisoinnissa siten, että jokainen ikään katsomatta voi saavuttaa terveellisesti ja turvallisesti sekä henkilökohtaiset että organisaation tavoitteet. Ikäjohtamisella viitataan eri-ikäisten työntekijöiden johtamiseen, ei siis pelkästään iäkkäimpien työntekijöiden johtamiseen. Työyhteisön erilaisten ikäryhmien yhteistyö sekä erilaisen osaamisen arvostaminen ja hyödyntäminen on osa ikäjohtamista. Työntekijän työelämässä kehittymisen suunta voi vaihdella jatkuvasta kasvusta ja kehittymisestä nykyisen tilanteen ylläpitämiseen tai jonkinasteiseen luovuttamiseen. Tilanteeseen vaikuttavat fyysinen kunto, terveys ja ammatillinen osaaminen sekä onko kehittänyt itseään elinikäisen oppimisen mukaisesti ja onko kokenut tulleensa arvostetuksi työyhteisössä. Esimies voi edesauttaa työssä pysymistä ja työssä jaksamista joustavin työaikajärjestelyin, huolehtimalla osaamisesta sekä osoittamalla arvostusta kokenutta työntekijää kohtaan. Ikäjohtamista voidaan parantaa muuttamalla asenteita ja korjaamalla vallitsevia virheellisiä ennakkokäsityksiä. (Hyppänen 2007, )

19 14 Ikäjohtamisessa on todettu kaksi toisistaan voimakkaasti poikkeavaa peruslinjaa. Työpaikoilta löytyy johtamisnäkemys, jonka mukaan ikääntyviä kohdellaan kunnioittavasti ja heidän tietojaan pyritään siirtämään nuoremmille. Toisen yleisen näkemyksen mukaan ikääntyminen saa kielteisen sävyn ja siitä puhutaan jopa kyynisin ilmauksin. Ikääntyneitä työntekijöitä ei palkata työpaikoille. Yrityksen johdolla ja nuoremmilla työntekijöillä on usein kielteinen kuva ikääntyvistä. Tämä on erityisen suuri haaste ikäjohtamisen kannalta, sillä johto voi vaikuttaa merkittävästi työyhteisöjen kulttuuriin. Työhallinnolta toivottiin aktiivista roolia ikäjohtamisen edistämisessä ja kehittämisessä. (Kansallinen ikäohjelma 2002, ) Käytännön esimerkki yrityksessä käytetystä ikäjohtamisesta, lainaus Ritva Horpun kirjasta: Kun tulee tiettyyn ikään, meillä saa ylimääräisiä vapaapäiviä. Vapaa on tarkoitettu käytettäväksi hyvään fyysiseen ja henkisen kunnon ylläpitämiseen, ja näin se edesauttaa ikääntyvän ihmisen työssä pidempään jaksamista ja viihtymistä. Lisäksi on kunnon seurantaa, virkistystä, virkistysreissuja ja tarkempi lääkärintarkastus. (Horppu 2007, 36.) 4 ELÄKEMAHDOLLISUUDET Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää, työeläke ja kansaneläke. Työeläke ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä, se muodostuu yhdestä tai useammasta työeläkkeestä. Jos työeläkkeiden määrä jää pieneksi, kansaneläke täydentää toimeentuloa eläkepäivinä. 4.1 Työttömyyseläke ja työttömyyseläkeputken / eläkeputken käyttö Suomessa vuonna 1971 voimaan tulleen työttömyyseläkejärjestelmän tarkoituksena on ollut helpottaa vanhuuseläkeikää lähestyvien pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle pääsyä. Työttömyyseläkeputkella tai eläkeputkella tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, joka työttömyyseläkkeeseen oikeutetulla henkilöllä alkaa työn päätyttyä kestäen työttömyyseläkkeen alkamiseen saakka. Työttömyyseläkeputki koostuu 500 työttömyysrahapäivästä ja mahdollisesta lisäpäivärahaoikeudesta. Lisäpäivärahaoikeudella tarkoitetaan sitä,

20 15 että henkilölle maksetaan työttömyyspäivärahan suuruista korvausta lisäpäiviin oikeuttavalta ajalta. Eläkeputki voi kestää useita vuosia, jopa 5-8 vuotta. Työttömyyseläkeputki on työttömälle mahdollisuus päästä eläkkeelle ennen varsinaista eläkeikää. Työttömyyseläkkeelle voi päästä v työntekijä tai yrittäjä, joka on syntynyt vuonna 1949 tai sitä ennen. Hän on ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisten 15 vuoden aikana ja on saanut enimmäismäärän 500 päivää työttömyyskorvausta. Henkilön tulee olla työnhakijana työvoimatoimistossa. Lisäpäivärahaoikeus on työntekijällä silloin, jos hän on täyttänyt 57 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä. Lisäpäiviä maksetaan 60-vuotiaaksi saakka, jonka jälkeen voi hakea työttömyyseläkettä. Yrittäjällä ei ole oikeutta lisäpäiviin. Henkilön tulee lisäksi asua tai olla asunut Suomessa ja täyttää laissa edellytetyn kolmen vuoden asumisajan. Siirtymäajan jälkeen työttömyyseläkkeelle ei ole enää mahdollisuutta päästä. Siirtymäaika kestää vuonna 1949 syntyneiden osalla vuoteen 2013 saakka, mikäli nykyinen laki on silloin vielä voimassa ja työttömyyseläkkeeseen oikeuttava ikä pysyy vuodessa. Vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneiden työttömyysajan toimeentulo hoidetaan kokonaisuudessaan työttömyysturvan avulla. Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneillä on mahdollisuus saada työttömyyspäivärahaa 500 päivää. Oikeus lisäpäiviin on, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 työttömyyspäivän täyttymistä. Lisäksi edellytetään, että henkilö on ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa 65-vuotiaaksi saakka. Työttömyyseläkkeeseen ei enää ole oikeutta 1950 tai sen jälkeen syntyneillä. Työttömyysturvalain mukaisilla lisäpäivillä olevalla henkilöllä on oikeus työeläkelakien mukaiseen vanhuuseläkkeeseen 62 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeen valinneilla ei enää ole oikeutta työttömyysetuuksiin. (Eläketurvakeskus 2009.) Työttömyyseläkkeen saajan tulee olla periaatteessa työmarkkinoiden käytössä. Eläkkeeltä on mahdollista palata työhön, jolloin eläkkeen maksaminen keskeytetään. Keskeytetyn työttömyyseläkkeen maksaminen aloitetaan uudelleen, jos sitä haetaan vuoden kuluessa keskeytyksestä. Työttömyyseläkkeellä ollessa voi matkustaa ja jopa muuttaa EU- tai ETA-maahan edellyttäen, että työttömyys jatkuu. Eläke maksetaan normaalisti. Yli kuukauden pitui-

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN Sari Luostarinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

TYÖTÖNKIN ON IHMINEN EI PELKKÄ TILASTOLUKU Vantaan uudet työttömät työnhakijat

TYÖTÖNKIN ON IHMINEN EI PELKKÄ TILASTOLUKU Vantaan uudet työttömät työnhakijat TYÖTÖNKIN ON IHMINEN EI PELKKÄ TILASTOLUKU Vantaan uudet työttömät työnhakijat Kymäläinen, Jaakko 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila TYÖTÖNKIN ON IHMINEN EI PELKKÄ TILASTOLUKU Vantaan

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa ja Ruotsissa

Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa ja Ruotsissa Raili Hyrkkänen Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa ja Ruotsissa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:3 Raili Hyrkkänen Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ Helena Hietalahti ja Raisa Pusenius Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 Kaikki on hyvin epävarmaa,

Lisätiedot

PALKKATUELLA TYÖELÄMÄÄN. Rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia tutkimus Kaira-projektille

PALKKATUELLA TYÖELÄMÄÄN. Rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia tutkimus Kaira-projektille PALKKATUELLA TYÖELÄMÄÄN Rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia tutkimus Kaira-projektille Opinnäytetyö Niskanen Taina Seppänen Seija Sosiaali-, liikunta- ja terveysala Palveluohjaus Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö.

JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö. Pitkää työuraa! JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kansallisen ikäohjelman arviointi

Kansallisen ikäohjelman arviointi Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2002:2 Robert Arnkil, Merja Hietikko, Kati Mattila, Jarmo Nieminen, Pekka Rissanen, Timo Spangar Kansallisen ikäohjelman arviointi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta?

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Rahko Mari & Rantala Reija Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Tammikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 169 Series Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta.

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. Hilkka Jäsperi Katja Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2010

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007 Tanja Koivumäki ja Kati Laitinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007 Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2009 Tekijät Mika Heino Opinnäytetyön nimi Ikäjohtaminen ravintola-alalla

Lisätiedot

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:9 Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2008 Tiivistelmä Työurat pitenevät. Veto-ohjelman indikaattorit

Lisätiedot

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI 3 Pekka Hunnakko & Jarmo Palm SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI Vaasan yliopisto Seinäjoen toimipiste Julkaisuja No. 100 Vaasa 2002 4 5 ESIPUHE Lähivuosina niin sanottuihin suuriin

Lisätiedot