Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, Helsingin kaupunki p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32"

Transkriptio

1 Kaupunkimittaus Postiosoite: PL2205, Helsingin kaupunki p

2 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa asemakaava-alueen kiinteistönomistajan oikeuksista ja velvoitteista sekä rakentamiseen liittyvistä seikoista siltä osin kuin ne perustuvat lainsäädännön määräyksiin. Tiedotteessa selostettuja asioita hoidetaan Helsingin kaupungin eri virastoissa. Kaupungin yleinen virka-aika on Virastoissa saattaa olla kuitenkin erilaisia asiakaspalveluaikoja, jotka on syytä tarkistaa ko. virastosta. Toimenpiteiden maksut ovat vuoden 2005 hintoja. Esitteestä on tulossa uusi painos vuonna Sisällys: 1. ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KATUALUEIDEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN OMISTUS KATUALUEEN LUOVUTUSVELVOLLISUUS KAUPUNGIN LUNASTUSOIKEUS KATUALUEEN HALTUUNOTTO KADUN RAKENTAMINEN JA YLEISEEN KÄYTTÖÖN LUOVUTTAMINEN LIIKENNEYHTEYDET TONTILLE KADUN KUNNOSSA - JA PUHTAANAPITO VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN RAKENTAMINEN KIINTEISTÖVERO RAKENNUSKIELTO TONTTIJAKO JA LASKENTAPALVELU TONTINOSAN LUNASTUS RAKENTAMISKEHOTUS TONTIN LOHKOMINEN JA REKISTERÖINTI TONTIN LAINHUUDATUS JA KIINNITTÄMINEN RAKENNUSJÄRJESTYS RAKENTAMISEN LUVAT RAKENNUKSEN PURKAMINEN TONTTIKORKEUS VASTAAVA TYÖNJOHTAJA RAKENNUSTYÖN ALOITTAMINEN JA PYYDETTÄVÄT KATSELMUKSET MAANALAISET JOHDOT MAANALAISET TILAT JOHTOLIITTYMÄT PUISTOJEN HOITO JA YLLÄPITO POHJATUTKIMUKSET RASITTEEN PERUSTAMINEN TONTIN OSOITE KAUPUNKIMITTAUSOSASTON PALVELUT

3 1. ASEMAKAAVAN LAATIMINEN Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava on laadittava alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten sekä ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys ja maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Asemakaavaehdotuksen tai asemakaavan muutosehdotuksen laatii kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto. Vaikutukseltaan merkittävien kaavojen vireille tulosta tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan jokaiseen talouteen. Lisäksi kunkin kaavahankkeen käynnistyessä laaditaan yhteenveto, jossa käsitellään suunnittelun lähtökohtia, tavoitteita ja mahdollisia vaihtoehtoja sekä vuorovaikutuksen järjestämistä. Tämä yhteenveto on nimeltään osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siitä tiedotetaan osallisille. Suunnittelun edetessä esitellään kaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa. Osallisille järjestetään mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja lausua asiasta mielipiteensä joko keskustelutilaisuuksissa tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla suunnittelun eri vaiheissa. Kaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunginhallitus. Ennen hyväksymistä ehdotus pidetään nähtävänä 30 päivän ajan. Vaikutuksiltaan vähäisen kaavan nähtävillä oloaika on 14 päivää. Nähtävillä olosta ja hyväksymispäätöksestä kuulutetaan sanomalehdissä. Hyväksymispäätöksiä ei enää alisteta ympäristöministeriön vahvistettavaksi vaan asemakaava tai asemakaavan muutos tulee voimaan kun hyväksymispäätöksestä kuulutetaan. haltijan aloitteesta, kaavan laatimisesta peritään hakijalta maksu. Maksun suuruus riippuu vaadittavasta työmäärästä. Vähäisistä asemakaavan muutoksista peritään , keskisuurista 2500, vaativista 3500 ja erittäin vaativista muutoksista Lisäksi peritään kuulutuskustannuksia 168. Jos hakijoita on useita, maksu jaetaan hakijoiden kesken. Pienen tonttikohtaisen asemakaavan muutoksen laatiminen ja käsittely kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen. Valitukset tai muut erityissyyt voivat pidentää käsittelyaikoja. Vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen valmistelu- ja käsittelyajat määritellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Asemakaavoista saa tietoja ja kopioita asemakaavaosaston kaavaesittelystä, puhelin Valmisteilla olevista asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista saa tietoja aluearkkitehdeiltä. KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Asemakaavaosasto Kansakoulunkatu 3 PL 2100, Helsingin kaupunki p KATUALUEIDEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN OMISTUS Ensimmäisen asemakaavan mukainen katualue erotetaan kaupungin omistukseen toimitusinsinöörin suorittamalla kiinteistönmuodostamislain mukaisella kiinteistötoimituksella. Toimituksessa määritetään mitattava alue ja lasketaan sen kokonaispinta-ala sekä eri kiinteistöistä siihen menevät osapinta-alat. Toimitus voi koskea katualueita sekä muita asemakaavan osoittamia yleisiä alueita, mm. puistoja. Muut yleiset alueet kuin ensimmäisen asemakaavan mukaiset katualueet kaupungin on hankittava omistukseensa joko kaupalla tai lunastuksella. Jos kaavahanke on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai - 3

4 Kiinteistönmuodostustoimisto p KATUALUEEN LUOVUTUSVELVOLLISUUS Asemakaavassa katualueeksi osoitetut ennestään tienä käytetyt tai tieksi varatut alueet tulevat korvauksetta kaupungille. Muusta asemakaava-alueella omistamastaan maasta maanomistaja joutuu katualueeksi luovuttamaan korvauksetta enintään viidesosan (1/5) tai enintään sen kerrosalan määrän, jonka saa rakentaa maanomistajalle jäävälle maalle kyseisellä asemakaavaalueella. Ilmaisluovutusvelvollisuus koskee vain ensimmäiseen asemakaavaan kuuluvia katualueita. Maanomistaja saa vaatiessaan korvauksen ilmaisluovutusvelvollisuuden yli luovuttamastaan maasta. Yksikköhintana käytetään alueen raakamaan hintaa. Kaupungille siirtyvällä alueella olevat rakennukset, puut ja istutukset sekä laitteet kaupunki korvaa pääsääntöisesti katualueen haltuunoton yhteydessä. Mikäli maanomistaja ja kaupunki eivät pääse sopimukseen edellä mainituista korvauksista, ratkaistaan asia lunastuslain säännöksiä noudattaen. Tonttiosasto Katariinankatu 1 p KAUPUNGIN LUNASTUSOIKEUS Kaupunki saa ilman erityistä lupaa lunastaa sellaisen yleisen alueen sekä sellaisen yleisen rakennuksentontin, joka on asemakaavassa tarkoitettu kaupungin laitokselle tai muihin kaupungin tarpeisiin. Edellä mainittu pätee myös, mikäli kyseessä on käyttöoikeuden rajoittaminen kaavassa osoitettua kaupungin maanalaista rakentamista varten. 5. KATUALUEEN HALTUUNOTTO Kaupunki saa ottaa katualueen haltuunsa, kun sitä ryhdytään rakentamaan tai muutoin tarvitaan tarkoitukseensa käytettäväksi ja kun alueen erottamista koskeva kiinteistötoimitus on pantu vireille. Jos maalla on rakennus, kaivo tai muu arvokas laite tai maa on välttämätön niiden käyttämistä varten, ei kaupunki kuitenkaan saa ottaa maata haltuunsa ennen kuin rakennus tai laite on lunastettu. 6. KADUN RAKENTAMINEN JA YLEISEEN KÄYTTÖÖN LUOVUTTAMINEN Kadun rakentaminen kuuluu kaupungille. Uutta katua on rakennettava sitä mukaa kuin asemakaavan mukainen toteutuneen maankäytön tarve sitä edellyttää. Ennen kuin katua ryhdytään rakentamaan, siitä laaditaan katusuunnitelma. Suunnitelma pidetään julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Muistutukset ehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Kun katu on rakennettu vahvistetun katusuunnitelman mukaisena, siitä tehdään kadunpitopäätös. Päätös annetaan tiedoksi kaikille kadun varrella olevien tonttien omistajille tai haltijoille. Päätöksen jälkeen kadun kunnossa- ja puhtaanapitovastuu jakautuu kaupungin ja tontinomistajien kesken. 7. LIIKENNEYHTEYDET TONTILLE Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta kadun ajoradan reunasta tontilleen. Eräissä tapauksissa uutta katua rakennettaessa kaupunki huolehtii liittymän tekemisestä. 8. KADUN KUNNOSSA - JA PUHTAANAPITO Kadun ja jalkakäytävän kunnossapito, kuten kadun rikkoutuneen päällysteen korjaaminen, kuuluu kaupungille. Kunnossapitoon luetaan myös talvikunnossapito. Talvikunnossapidon tehtävät on jaettu kaupungin ja tontinomistajien kesken. Tontinomistajan velvollisuutena on yleiseen käyttöön luovutetulla kadulla pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Tontinomistajan velvollisuutena on myös tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä. 4

5 Tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana liasta, roskista ja irtonaisista esineistä tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Kaupunki voi sopimuksesta korvausta vastaan ottaa hoitaakseen tontinomistajalle kuuluvan jalkakäytävän talvikunnossapidon ja katualueen puhtaanapidon. RAKENNUSVIRASTO Katuosasto Kasarminkatu 21 p VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMINEN Yleinen vesijohto ja viemäri rakennetaan pääsääntöisesti katualueelle tai muulle yleiselle alueelle. Vesijohto ja viemäriverkko tehdään niin, että siihen voidaan jokaiselta tontilta liittää yksityinen vesijohto ja viemäri. Kun asemakaava on vahvistettu, laaditaan ja vahvistetaan alueelle ennen viemäreiden rakentamista yksityiskohtainen viemärisuunnitelma. Yleiseen viemärilaitokseen kuuluvat myös yleiset sadevesiviemärit. Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen rakentaminen ja kunnossapito kuuluu kaupungille. Yleiseen vesi- ja viemärilaitokseen kuuluvat kaikki sen toimintaa varten tarpeelliset laitteet ja rakennelmat. Siihen eivät kuitenkaan kuulu kiinteistöjen omat vesi- ja viemärilaitteistot. Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen rakentamis- ja ylläpitokustannukset peritään siihen liittyvältä kiinteistöltä vesi- ja jätevesimaksuina eli käyttömaksuina sekä kertaluonteisena liittymismaksuna. Lisäksi peritään perusmaksua vesi-, jätevesi- ja hulevesipalvelusta. Yksityisen vesijohdon ja viemärin rakentaminen niihin kuuluvine laitteineen ja niiden kunnossapito kuuluvat tontinomistajalle. HELSINGIN VESI Ilmalankuja 2 A p KIINTEISTÖVERO Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistöveron määrää ja maksuun panee verotoimisto. Kiinteistöveron tuotto tulee vuosittain kaupungille. Kiinteistövero määrätään sille, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. Vuokratontilla olevasta rakennuksesta ja rakennelmasta vero määrätään rakennuksen omistajalle ja maapohjasta vuokranantajalle. Kiinteistövero on kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistaman kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta. Yleisen veroprosentin mukaan määrätään vero maa-alueista (myös asuinrakennusten tonteista) ja muista kuin asuinrakennuksista. Vuonna 2005 Helsingissä yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,70 ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22. HELSINGIN VEROTOIMISTO Varainverotusosasto Kiinteistöryhmä Rajatorpantie 8 A, VANTAA PL 400, VERO P RAKENNUSKIELTO Rakennuskielto on voimassa asemakaavaalueella rakennuskorttelissa tai sen osassa, kunnes asemakaavassa edellytetty sitova tonttijako on hyväksytty ja tontti merkitty kiinteistörekisteriin. Kielto on voimassa myös korttelissa jossa erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen. Rakennuskielto on voimassa myös asemakaava-alueella, jolle on hyväksytty asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi. Kaupunginvaltuusto voi erikseen määrätä rakennuskieltoon alueen jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kaupunginvaltuusto voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta. 5

6 p TONTTIJAKO JA LASKENTAPALVELU Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin, milloin se on maankäytön järjestämiseksi tarpeen (tonttijako). Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Helsingissä määrätään asemakaavoissa poikkeuksetta tonttijaot laadittaviksi erillisinä sitovina tonttijakoina. Valmisteltaessa erillistä tonttijakoa on kuultava tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä myös vastapäisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen. Erillisen tonttijaon laatii kiinteistöinsinööri tai maanmittausteknikko ja hyväksyy kaupungingeodeetti. Ennen hyväksymistä on tonttijako pidettävä nähtävillä 14 päivää muistutuksen tekemistä varten. Jos kaikki asianomaiset ovat kirjallisesti hyväksyneet tonttijaon, ei nähtäville asettaminen ole tarpeen. Tonttijaon on oltava tarkoituksenmukainen ja siinä on mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota maanomistusoloihin. Sitovan tonttijaon muuttamiseen voidaan ryhtyä, jos sen havaitaan edistävän korttelin tai sen osan tarkoituksenmukaista järjestämistä, kun: - tonttijako ei sopeudu asemakaavaan tai vallitseviin maanomistusoloihin tai jos se on muutoin sopimaton; taikka - niiden tonttien omistajat, joita muutos koskee, ovat siitä yksimieliset. Vähäisten tarkistusten tekemisestä säädetään kiinteistönmuodostamislaissa. Tontin tai sen osan omistajalla on oikeus tehdä kunnalle esitys tonttijaon muuttamisesta. Sitovan tonttijaon muuttamiseen (esim. tontin jakamiseen) vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla. Koelaskennoilla osoitetaan eri vaihtoehtoja, joilla tontti voidaan jakaa. Koelaskenta on yksiselitteinen karttapiirros (luonnos tonttijaoksi) jota voi käyttää esim. myyntiesitteessä, kauppakirjassa, osituksessa, perinnön-jaossa ja jako- tai rasitesopimuksen liitekarttana. Jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai haltija on sitä hakenut, kunnalla on oikeus periä omistajalta tai haltijalta tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset. Tonttijaon muutoksen perusmaksuna peritään , sekä kolmannesta ja jokaisesta seuraavasta muodostuvasta tontista peritään lisäksi 200. Tonttijaot p p TONTINOSAN LUNASTUS Tonttijaon mukaisen tontin rakentamiseksi on sen eri omistajille kuuluvat osat saatettava samalle omistajalle. Jos tähän ei päästä vapaaehtoisin kaupoin, on tontinosan omistajalla oikeus lunastaa itselleen muu osa tonttia. Ensisijainen lunastusoikeus on sillä, jonka tontinosa rakennuksineen on arvokkain. Jollei kukaan omistajista tahdo käyttää lunastusoikeuttaan, kaupungilla on oikeus lunastaa tonttiin kuuluvat osat. Tontinosan lunastusta haetaan kaupunkimittausosastolta kiinteistörekisterin pitäjältä. Toimituksen suorittaa kiinteistöinsinööri tontin lohkomisen yhteydessä. Lunastettavasta alueesta määrätään korvaus tonttimaan käyvän hintatason mukaan. Lunastustoimituksesta peritään todelliset kustannukset voimassa olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan tuntiveloitushintojen mukaan laskettuna. Lisätietoja saa kaupunkimittausosastolta. 6

7 p RAKENTAMISKEHOTUS Kun asemakaava on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, kaupunki voi antaa tontin omistajalle tai haltijalle rakentamiskehotuksen, mikäli tontin sallitusta kerrosalasta ei ole käytetty vähintään puolta tai tonttia ei ole rakennettu pääasiallisesti asemakaavan mukaisesti. Rakentamiskehotusta ei saa kuitenkaan antaa asemakaavassa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen rakentamiseen tarkoitetun tontin omistajalle tai haltijalle, jos sillä on käytössä oleva asuinrakennus. Jos tonttia ei rakenneta 3 vuoden kuluessa rakentamiskehotuksen antamisesta, kaupunki saa ilman erityistä lupaa lunastaa sen. Tonttiosasto Katariinankatu 1 p TONTIN LOHKOMINEN JA REKISTERÖINTI Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella olevaa kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin (Osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää / KTJ). Tontti muodostetaan kiinteistötoimituksella, jonka toimitusinsinööri suorittaa omistajan kirjallisesta hakemuksesta. Toimituksen suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva sitova tonttijako, ja että hakijalla on lainhuudot mitattavan tontin muodostajakiinteistöihin tai määräaloihin. Toimituksessa tarkastetaan tontin vanhat rajat ja merkitään uudet rajat maastoon. Lisäksi kokouksessa perustetaan sopimuksen mukaiset tarvittavat rasitteet, päätetään osuuksista yhteisiin maa- ja vesialueisiin, määrätään kantakiinteistö sekä tehdään päätökset rajankäynneistä. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja lohkomiskartta, jota tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjana. Lohkomistoimituksen yhteydessä tontti voidaan tietyin edellytyksin vapauttaa sen muodostajakiinteistöihin vahvistetuista kiinnityksistä. Lohkominen vie aikaa hakemuksesta tontin rekisteröintiin keskimäärin 3 kuukautta. Perushinta tontin koosta ja asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta riippuen on alimmillaan 715, ylimmillään Edellä mainitut hinnat eivät sisällä lisätoimenpiteitä, kuten rasitteiden perustamisia (Kiinteistörasitteista lisää kappaleessa 28.1, sivu 15). Lohkomistoimituksen kustannukset maksaa pääsääntöisesti toimituksen hakija. Jos sitovan tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin entisen tilan tai tontin alue, voidaan tontti tietyin edellytyksin rekisteröidä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä ilman maastotöitä alle kuukaudessa. Maksu on tällöin 340. Sitovan tonttijaon mukaisen tontin joka muodostuu kokonaisista kiinteistöistä, voi kiinteistörekisterin pitäjä päätöksellään yhdistää laissa määrätyin edellytyksin tontiksi. Tontti katsotaan syntyneeksi, kun se on merkitty kiinteistörekisteriin. Maksu on tarvittavista toimenpiteistä riippuen Tontin lohkomisen ja muiden kiinteistötoimitusten hakemuksen voi hakea kaupunkimittausosaston kiinteistönmuodostustoimiston kanslian lisäksi seuraavasta internet osoitteesta: Kiinteistönmuodostustoimisto p TONTIN LAINHUUDATUS JA KIINNITTÄMINEN Lainhuudatuksella tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista julkiseen lainhuutorekisteriin. Lainhuuto on haettava 6 kuukauden kuluessa kiinteistön tai määräalan kauppakirjan allekirjoittamisesta. Lainhuutoa haettaessa on esitettävä maksukuitti varainsiirtoveron maksusta. Veron määrä on 4 prosenttia kauppakirjaan mer- 7

8 kitystä kauppahinnasta. Jos lainhuutoa ei haeta määräajassa, varainsiirtoveron määrää korotetaan. Kiinteistöön tai määräalaan voidaan omistajan hakemuksesta hakea kiinnityksiä. Todisteeksi kiinnityksestä käräjäoikeus antaa panttikirjan, josta ilmenee kiinnitysten rahamäärä. Omistaja voi pantata panttikirjan velkojensa vakuudeksi. Kiinnityksen edellytyksenä on omistajalle kiinteistöön myönnetty lainhuuto. Hakemusmaksu lainhuudossa on 60. Lainhuudatetusta tilasta voidaan hakea selvennyslainhuuto, joka maksaa 25. Kiinnityksen vahvistaminen maksaa ensimmäisen panttikirjan osalta 40 ja samaan hakemukseen sisältyvien seuraavien panttikirjojen osalta 10 kappaleelta. Helsingin käräjäoikeuden kiinteistökanslia ottaa hakemuksia vastaan ma - pe kello Hakemuksia voi lähettää myös postitse tai jättää oikeustalon kansliaan virka-aikana kello Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu13, 00180Helsinki PL650, 00181Helsinki p f RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, jossa annetaan paikallisista oloista johtuvia tarpeellisia, rakentamista koskevia määräyksiä. Helsingin ensimmäinen rakennusjärjestys annettiin vuonna Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan rakennusjärjestyksen Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Rakennusjärjestys on luettavissa ja tulostettavissa Helsingin rakennusvalvontaviraston internetsivuilla tai sen voi noutaa rakennusvalvontaviraston kirjaamosta: Siltasaarenkatu 13, p RAKENTAMISEN LUVAT 18.1 Rakennuslupa Uuden rakennuksen rakentaminen, rakennuksen laajentaminen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen sekä sellainen korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen edellyttää aina rakennuslupaa. Sen lisäksi rakennuslupa tarvitaan rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Samoin rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakennuslupahakemus toimitetaan rakennusvalvontavirastoon. Luvan myöntää joko rakennuslautakunta, rakennusvalvontaviraston yliarkkitehti tai lupayksikön päällikkö. Toimivallanjako määräytyy rakennushankkeen luonteen perusteella (vaatiiko hanke väestönsuojaa vai ei, vaikuttaako merkittävästi kaupunki- tai ympäristökuvaan vai ei jne.), ja eräissä tapauksissa mahdollisen rakennuskiellon perusteella. Lupahakemuksen mukaan on liitettävä mm. 1. selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa (omistus- tai vuokra- tai muu hallintaoikeus). Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeenomistaja ei voi toimia hakijana, vaan hakijana on aina yhtiö. 2. ote asemakaavasta, kiinteistörekisterin ote ja rakennuslupakartta 3. rakennuspiirustukset kolmena sarjana, kun kyse on uudisrakentamisesta tai lisärakentamisesta, ja muutoin kahtena sarjana 4. tilastolomakkeet (RH1, RH2, RK9), jotka täytetään aina rakennuskohtaisesti. Lupahakemusta jätettäessä tulee myös jättää selvitys rakennuksen suunnittelijoista. Tarkoitusta varten on oma lomake. Hakija voi nopeuttaa hakemuksen käsittelyä kuulemalla naapurit itse. Muutoin naapurit kuullaan viran puolesta. Mikäli rakennus liitetään sähkö- tai kaukolämpöverkkoon tai viemäriin ja vesijohtoon taikka muuhun yleiseen johtoon, on raken- 8

9 nuslupahakemukseen liitettävä asianomaisen laitoksen lausunto. Uutta rakennusta ja lisärakennusta koskeviin hakemuksiin tulee liittää selvitys rakennuspaikan korkeuksista eli tonttikorkeusilmoitus, jonka saa kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolta tai kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosastolta (Ks. Kappale 20, sivu 9). Pientalotonttien osalta hakemukseen on liitettävä pintavaaitusselvitys koko tontin osuudelta. Rakennushankkeen laadusta riippuen edellytetään lisäksi tiedot väestönsuojasta, kerrosalalaskelma, selvitys autopaikoista, selvitys rakennuksen palokuormasta, selvitys naapurien kuulemisesta. Luvanhakijan tulee tiedottaa rakennushankkeesta ja sen vireille tulosta rakennuspaikalla. Sopiva tapa tiedottaa on asettaa rakennuspaikan tienpuoleiseen reunaan tiedote, josta käy ilmi, mitä rakennuspaikalle aiotaan rakentaa, milloin rakentaminen alkaa ja hakijan yhteystiedot. Rakennusluvan käsittely kestää noin 2 kuukautta. Luvan käsittelystä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu. Taksa on luettavissa rakennusvalvontaviraston internetsivuilta. Taksaa saa myös rakennusvalvontaviraston kirjaamosta Poikkeaminen Poikkeamispäätös on tarpeen poikettaessa vähäistä enemmän maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annetutuista rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamiseen voidaan tarvita suunnittelutarveratkaisu, jonka myöntää kaupunginhallitus. Lomake poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun hakemista varten on saatavissa rakennusvalvontaviraston internetsivuilta ja viraston kirjaamosta. Hakijavoi nopeuttaa hakemuksen käsittelyä kuulemalla naapurit itse. Muutoin naapurit kuullaan viran puolesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hanketta koskevat piirustukset siinä laajuudessa, että hankkeen luonne niistä selviää. Lisäksi tarvitaan hankkeen sijaintia osoittava ympäristökartta, jonka saa lunastusta vastaan kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolta. Kartan on oltava viitenä kappaleena. Hakemuksesta tulee ilmetä mistä poiketaan, ja hakemus tulee perustella. Suunnittelutarveratkaisun tekee kaupunginhallitus. Poikkeamispäätöksen tekee poikkeamisen laadusta riippuen joko rakennuslautakunta, kaupunginhallitus tai Uudenmaan ympäristökeskus. Riippumatta siitä, mikä viranomainen kulloinkin asian ratkaisee, hakemus jätetään aina rakennusvalvontaviraston kirjaamoon. Hakemuksen käsittelystä peritään maksu Toimenpidelupa Eräät vähäisemmät rakennustoimenpiteet edellyttävät toimenpideluvan. Toimenpidelupaa edellyttäviä hankkeita ovat muun muassa: - rakennelmat ja laitokset - julkisivujen muuttaminen - mainoslaitteiden sijoittaminen - kiinteän aidan rakentaminen - asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen. Toimenpidelupaa haetaan kirjallisesti. Hakemus jätetään rakennusvalvontavirastoon. Hakemukseen on liitettävä rakennuspiirustukset kahtena sarjana. Muiden asiakirjojen tarve riippuu toimenpiteestä, asian voi tarkistaa rakennusvalvontaviraston kirjaamosta tai rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston lupasihteereiltä. Toimenpideluvan käsittely kestää kuukaudesta kahteen. Luvan käsittelystä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu Muut lupamenettelyä edellyttävät toimenpiteet Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus). Rajoitus on voimassa asemakaava-alueella; yleiskaavaalueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; ja eräillä rakennuskieltoalueilla. 9

10 Maisematyölupaa ei kuitenkaan tarvita yleistai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen. Ei myöskään, jos asia on jo ratkaistu rakennus- tai toimenpideluvassa. Jos maisemaa muuttavan toimenpiteen vaikutukset ovat vähäisiä, ei lupaa myöskään tarvita. Sen, milloin kysymyksessä on kaavan toteuttamiseksi tarpeelliset työt tai vaikutuksiltaan vähäiset työt, ratkaisee ensi vaiheessa rakennusvalvontavirasto. Ratkaisu annetaan tapauskohtaisen arvioinnin perusteella joko kirjallisena tai suullisesti. Vastaavan työnjohtajan tarve arvioidaan samassa yhteydessä. Rakentamista valmisteleva kaivaminen, louhiminen, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide voidaan suorittaa ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista em. rajoituksin. Tämä tarkoittaa, että kaivamisen, puiden kaatamisen tms. tulee soveltua vireillä olevan lupahakemuksen mukaiseen rakennussuunnitelmaan. Oikeus rakentamista valmistelevien toimenpiteiden suorittamiseen on varmistettava rakennusvalvontavirastosta lupahakemuksen käsittelijältä. Rakennuksen ja kulkukäytävien kohdalla kasvavat puut voidaan kaataa ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaatamiseen ei kuitenkaan saa ryhtyä ennen kuin rakennuksen ja kulkukäytävien oikea sijainti on varmistettu lupahakemuksen käsittelijältä. Maisematyöluvan käsittelystä ja kirjallisesta lausunnosta, jossa otetaan kantaa toimenpiteen vähäisyyteen, peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu. 19. RAKENNUKSEN PURKAMINEN Rakennuksen tai sen osan purkaminen edellyttää lupaa. Lupavelvoite on voimassa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Myös yleiskaavassa voidaan määrätä purkamisen luvanvaraisuudesta. Erillistä purkamislupaa ei kuitenkaan tarvita, jos rakennuksen tai sen osan purkamiskysymys on ratkaistu rakennusluvassa. Myös hyväksytty katusuunnitelma, joka edellyttää rakennuksen purkamista, poistaa lupavelvoitteen. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Vaikka rakennuksen purkamislupaa ei tarvittaisi, tulee purkamisesta etukäteen ilmoittaa rakennusvalvontavirastoon vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista. Jos rakennuksen purkamiseen on annettu velvoite, ei erillistä purkamislupaa tarvita. Myöskään tilapäisen rakennuksen purkamiseen ei tarvita erillistä lupaa. Purkamislupaa haetaan, tai purkamisesta ilmoitetaan, sitä varten laaditulla rakennusvalvontaviraston lomakkeella. Hakemuksen yhteydessä tulee jättää selvitys purkamistyön järjestämisestä, edellytykset huolehtia rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä. Rakennuksen purkamisesta on sopivalla tavalla tiedotettava rakennuspaikalla. Purkamisluvasta ja purkamisilmoituksesta peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Siltasaarenkatu 13 p TONTTIKORKEUS Tonttikorkeusilmoitus tilataan kaupunkimittausosastolta välitettäväksi asiakkaalle rakennuslupakartan yhteydessä. Asiakas voi myös itse tilata tonttikorkeusilmoituksen rakennusvirastolta. RAKENNUSVIRASTO Katuosasto Kasarminkatu 21 p p VASTAAVA TYÖNJOHTAJA Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii ra- 10

11 kentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin luvassa tai rakennustyön aikana määrätään. Vastaavaa työnjohtajaa edellyttäviä rakennustöitä ovat myös rakennushankkeeseen liittyvät kaivaminen, täyttäminen, louhiminen, paalutustyö sekä rakennuksen purkaminen. Tältä kannalta vastaavaa työnjohtajaa vaativana rakennustyönä ei kuitenkaan pidetä vähäisen rakennelman, laitoksen tai rakennuksen, kuten vajan, katoksen tai vastaavan rakentamista eikä vähäistä purkutyötä tai kaivamista. Vastaavalta työnjohtajalta ja erityisalan työnjohtajalta vaaditaan rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus. Rakennustyötä ei saa aloittaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy rakennusvalvontavirasto joko hakemuksen, tai ilmoituksen perusteella. Hakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu. RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rakennustekninen osasto Siltasaarenkatu 13 p RAKENNUSTYÖN ALOITTAMINEN JA PYYDETTÄVÄT KATSELMUKSET Lupapäätöksessä on tarvittavat ehdot rakennustyön aloittamisesta ja suorittamisesta. Rakennustyön saa aloittaa vasta sitten, kun sitä koskeva lupapäätös on saanut lainvoiman tai on saatu lupa aloittamiseen vakuutta vastaan. Työn aloittaminen edellyttää lisäksi vastuullisen työnjohtajan hyväksyntää. Vastaavan työnjohtajan on etukäteen ilmoitettava rakennustyön aloittamisajankohdasta rakennusvalvontavirastolle. Ennen uudisrakennuksen rakennustöiden aloittamista on kaupunkimittausosastolta haettava rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen. Tilaus tehdään asiakaspalveluksessa ja merkintää varten on jätettävä jäljennökset asemapiirustuksesta sekä pohja- ja leikkauskuvista. Ennen perustusten valua on pyydettävä rakennusvalvontavirastolta pohjakatselmuksen toimittamista. Ennen kunkin työvaiheen aloittamista tulee varmistua siitä, että lupapäätöksessä edellytetyt erityissuunnitelmat (rakenne-, ilmanvaihto-, kvv-piirustukset ym.) on toimitettu rakennusvalvontavirastoon ja, että virastolla ei ole ollut niihin huomautettavaa. Erityisalan työnjohtajan, kuten kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotyön (kvv-työn) asentamisesta vastaavan työnjohtajan tulee olla hyväksytty ennen kyseisen työn aloittamista. Rakennustyön edistymisen mukaan on vastuullisen työnjohtajan pyydettävä rakennusvalvontavirastolta lupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten suorittamista, joita ovat mm: - rakennekatselmus - ilmanvaihtokatselmus - vesi- ja viemärilaitteistokatselmus - loppukatselmus, joka toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on valmis ja/tai työt rakennuspaikalla ovat valmiit. Perustuksen valmistuttua tilataan kaupunkimittausosastolta sijaintikatselmus. Jos sijainnin merkitseminen on tehty, voidaan sijaintikatselmus tilata puhelimitse. Muutoin piirustusjäljennökset tulee jättää kaupunkimittausosastolle. p p RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rakennustekninen osasto Siltasaarenkatu 13 p

12 23. MAANALAISET JOHDOT Kaivu-, kairaus- ja louhintatöitä suorittavan on ennen työhön ryhtymistä selvitettävä kaikki kaivualueen johtotiedot vahinkojen välttämiseksi käymällä kaupunkimittausosaston johtotietopalvelussa. Johtotietopalvelu antaa kaivukohteen johtotiedot sekä rekisteröi kohteen tiedot. Palvelu on maksutonta välitöntä kaivutyötä varten. Suunnittelua varten kartat ovat maksullisia. Johtotietopalvelu p , 4662 f MAANALAISET TILAT ylläpitää maanalaisten tilojen sijainti- ja korkeusasematiedostoa. Ennen töihin ryhtymistä on maanalaisten tilojen suunnittelijoiden, louhinta-, ja kallioperäkairaustöitä suorittavien aina otettava yhteyttä kaupunkimittausosaston johtotietojaokseen. Johtotietojaos p , f JOHTOLIITTYMÄT 25.1 Vesijohto- ja viemäriverkkoon liittyminen Yksittäiset kiinteistöt voivat liittyä vesijohtoverkkoon tonttivesijohdolla ja viemäriverkkoon tonttiviemärillä. Yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon liittyvä kiinteistö tekee Helsingin Veden kanssa liittymissopimuksen ja antaa asiakkaalle liittymiskohtalausunnon. Lausunnossa ilmoitetaan mm. liittymiskohdat ja viemärin padotuskorkeudet. Kiinteistöjen vesijohto- ja viemärisuunnitelmat tarkastaa Helsingin rakennusvalvontavirasto. Vesimittarin asennustyöt, liittämistyöt vesijohtoverkostoon ja yleiseen viemäriin saat Helsingin Vedeltä, jolta voi lisäksi tilata muita liittymistöitä materiaalihankintoineen esimerkiksi katuvesijohdon ja vesimittarin välisen tonttivesijohdon asentamisen. Töistä ja tarvikkeista Helsingin Vesi veloittaa voimassa olevien taksojen ja syntyvien kustannuksien mukaan. Kaivutöitä yleisellä alueella ei saa tehdä ilman johtoselvitystä ja kaivulupaa. Mikäli työ ulottuu kadulle tai jalkakäytävälle, tarvitaan päätös tilapäisestä liikennejärjestelystä. Kaivuluvat ja liikennejärjestelypäätökset saa HKR:n katuosaston katupalvelusta. Ennen asiointia katuosaston katupalvelussa on tehtävä johtoselvitys ja kaivukohteen rekisteröinti kaupunkimittausosaston johtotietopalvelussa. Tonttivesijohdon muutoksista tulee ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ja Helsingin Vedelle. Kaivu-, täyttö- sekä päällystystöistä huolehtii liittyjä itse. Liittymistöiden yhteydessä Helsingin Vesi asentaa vesimittarin. Sitä lukemalla asiakas näkee kiinteistön vedenkulutuksen ja sitä seuraamalla voit viipymättä todeta myös mahdolliset vuodot kiinteistöjen laitteissa. Liittymisjohtojen rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksista huolehtii asiakas. Helsingin Vesi asentaa liittyjän kustannuksella kiinteistön vesimittarin ja vesijohdon liitoksen sulkuineen sekä tonttiviemäriliitoksen. Yleisen vesijohdon ja tonttivesijohdon välisen liitoksen sekä siihen kuuluvan sulkuventtiilin kunnosta vastaa Helsingin Vesi. Helsingin Vesi vastaa suorittamistaan töistä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Laskutus tapahtuu voimassa olevan Helsingin Veden veloitusperusteiden mukaan. 12

13 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rakennustekninen osasto Siltasaarenkatu 13 p HELSINGIN VESI Ilmalankuja 2 A p RAKENNUSVIRASTO Katuosasto Kasarminkatu 21 p. * 1661 Katupalvelu Liukumäentie 4 p Sähköverkkoon liittyminen Rakennusluvan hakemisen yhteydessä toimitetaan Helsingin Energialle ennakkotietona asemapiirros ja tasokuva, jossa näkyy pääkeskuksen paikka (mikäli pääkeskus sisällä). Em pääpiirustukset toimitetaan dwgtai pdf -muotoisena tai Helsingin Energia/ Liittymäasiakkaat, Helen. Sähköliittymän toteuttamista varten tehdään liittymissopimus, lisäksi on tilattava erikseen liittymisjohdon tonttiosuus tai teetettävä se omalla sähköurakoitsijalla. Liittymisestä peritään taksan mukainen liittymismaksu sekä tonttiosuuden rakentamiskustannukset. Liittymissopimus ja tonttiosuuden tilaus suositellaan tehtäväksi n. 1,5 kk ennen sähkön tarvetta. Kiinteisiin sähköasennuksiin sekä sähkölaitteiden korjaukseen kohdistuvia sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain ne sähköalan ammattilaiset, joilla on oikeus tehdä näitä töitä. Sähköverkkoon liittämisen edellytyksenä on sopimuksen lisäksi, että sähköasennukset on asianmukaisesti tarkastettu. Kiinteistön liittymissopimuksen lisäksi tarvitaan erillinen sähkönkäyttäjäkohtainen sähköenergian ostamista koskeva sähkönmyyntisopimus tai verkkosopimus. HELSINGIN ENERGIA Kotitaloudet: p Yritykset: p sahkosopimus.html Lisätietoja: Helsingin Energia p Liittymäpalvelut p tyma.html 25.3 Kaukolämpöverkkoon liittyminen Ottamalla hyvissä ajoin yhteys Helsingin Energian HelenLämpöön varmistetaan liittymismahdollisuus kaukolämpöön. Lämmönjakohuoneen paikasta kiinteistössä on myös sovittava. Pääpiirustukset lämmönjakohuoneen osalta tulee leimauttaa Helen- Lämmössä ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä. Tapaamisesta sopiminen, puh LVI-suunnittelija sopii alustavan liittymisjohtoreitin, puh , ja toimittaa LVIsuunnitelmat kolmena kopiona HelenLämmön tarkastuspalveluun hyväksyttäväksi, puh Toivottu lämmöntoimituksen alkamispäivämäärä ilmoitetaan liittämislomakkeella palautekuoressa Lämmön myyntiin. Ennen lämmöntoimituksen aloittamista Helsingin Energian hyväksymä lämpöurakoitsija toimittaa LVI-suunnitelmat kahtena kopiona HelenLämmön tarkastuspalveluun hyväksyttäväksi, puh Lämpösopimus tehdään vähintään kolme kuukautta ennen lämmöntoimituksen aloittamista, puh , ja se voidaan tehdä, kun edellä mainitut toimenpiteet on hyväksyttävästi suoritettu. Lopullisen liittymisjohtoreitin ja johdonrakentamisaikataulun sopimisesta on neuvoteltava hyvissä ajoin HelenLämmön Lämpöverkot yksikön kanssa, puh Ennen kaukolämpölaitteiston käyttöönottoa kiinteistönlämpöurakoitsija tilaa HelenLäm- 13

14 möltä käyttöönottotarkastuksen, puh Kun asennustyöt ovat täysin valmistuneet kiinteistön lämpöurakoitsija tilaa laitteistolle lopputarkastuksen HelenLämmöltä, puh HELSINGIN ENERGIA HelenLämpö Sähkötalo, Kampinkuja 2, 6.krs (Kampin metroaseman vieressä) 25.4 Puhelinverkkoon liittyminen Rakennustietojen toimittaminen Rakentajaa/Rakennuttajaa pyydetään toimittamaan Elisa Communicationsille rakennusluvan hakemisen yhteydessä seuraavat tiedot: - asemapiirros (1:500) - rakennuksen tasopiirustus, josta ilmenee talojakamon sijainti - rakennuksen osoite - rakentamisen aloituspäivämäärä ja rakennuksen arvioitu valmistumispäivämäärä - rakentajan/rakennuttajan yhteystiedot. Tiedot toimitetaan osoitteella: Elisa Communications Oyj) / Runkoverkot (Roi 208), HELSINKI tai telefaxilla numeroon Talokaapelin asentaminen Uudisrakennus liitetään yleiseen televerkkoon maakaapelilla. Elisa Communications asentaa talokaapelin valmiiksi jo talon rakennusvaiheessa. Rakentaja suorittaa kaivutyöt tontin osuudella. Ennen kaivutyön aloittamista on varmistettava, ettei suunnitellulla kaivualueella ole ennestään tietoliikenne- tai muita kaapeleita. Elisa Communicationsin kaapeleiden sijaintitiedot saa henkilökohtaisella käynnillä Helsingin kaupungin mittausosastolla osoitteessa. Vaurion sattuessa vaurion aiheuttaja on korvausvelvollinen. Kaapelivahingosta kannattaa ilmoittaa heti numeroon (09) Pientalossa maakaapelin sisäänottoa varten rakentaja asentaa perustuksen läpi sisähalkaisijaltaan noin 50 mm:n muoviputken cm tulevan maanpinnan alapuolelle. Rakennuksen sisällä putkitus suositellaan asennettavaksi talojakamoon asti ja putkituksessa on vältettävä jyrkkiä mutkia. Rakennuksen ulkopuolella putkituksen tulisi ulottua vähintään 1,5 m:n etäisyydelle ulkoseinästä. Kaapeliojan kaivusyvyydeksi suositellaan noin 60 cm. Mikäli rakentaja käyttää sähköpääkeskuksena ns. pihajakamoa, kannattaa jakamoksi valita malli, jossa on vakiona erillinen teletila talokaapelin päättämistä ja sähköistä suojaamista varten. Tämä tila on samalla kiinteistön talojakamo. Talojakamosta lähtevän sisäjohtoverkon rakentaminen ja ylläpito kuuluu kiinteistön omistajalle. Laadun varmistamiseksi kannattaa sisäjohtoverkon rakentajaksi valita valtuutettu teleurakoitsija. Yksityiskohtainen suunnittelu on tarpeen, jos tarvitaan esimerkiksi etätyön vuoksi monipuolisia tietoliikennepalveluja ja turvajärjestelmiä. Talokaapelin asentaminen ja tietoliikennepalvelut tilataan maksuttomasta palvelunumerosta Palvelua saa myös Elisa Shopit tietoliikennetavarataloissa ja myymälöissä sekä virtuaalimyymälässä: shopit.elisa.fi ELISA COMMUNICATIONS Talokaapelit PUISTOJEN HOITO JA YLLÄPITO Helsingin kaupungin rakennusviraston Ympäristötuotannon viheryksiköt ovat erikoistuneet puistojen hoitoon, kunnossapitoon ja viherrakentamiseen Palveluja tarjotaan rakennusviraston lisäksi kaupungin muille hallintokunnille sekä yksityisille yrityksille ja kiinteistöille. Palveluvalikoimaan kuuluu puistojen ja pihojen ym. viheralueiden sekä siellä olevan kasvuston rakentaminen, kunnostus, kunnossapito ja hoito. Lisäpalveluja ovat myös 14

15 - viheralan asiantuntijatehtävät - puuvartisen kasvillisuuden hoito - kasvillisuuden kuntokartoitus - viherkasvuston perustamis- ja saneeraussuunnittelu - viheralaan liittyvien kalusteiden ja erityisrakenteiden rakentaminen ja ylläpito - leikkipihojen ja leikkipuistojen rakentaminen, puistossa olevien luistinkenttien ja liukumäkien jäädytys ja kunnossapito - piha- ja puistokäytävien rakentaminen Katuyksiköt tarjoavat lisäksi katu-, piha- ja pysäköintialueiden rakentamista perustuksista pinnoitteisiin, asfaltti- ja kivitöitä sekä pysäköintiruutujen yms. maalausta ja kilpipalvelu opasteiden ja liikennemerkkien suunnittelua ja valmistusta. kantaan. Muita olennaisia tietoja ovat maakerrosrajojen tulkintatieto sekä kartoituksista saatavan avokallion sijainti. Ennen rakentamista kannattaa selvittää alueen pohjaolosuhteet tietokantamme avulla. Pienellä kustannuksella on mahdollista saada selville maaperässä vallitseva likimääräinen tilanne ennen kuin rakennuksen perustamistavasta tekee päätöksen. Geoteknisen osaston tietokannassa olevat pohjatutkimukset eivät ole kuitenkaan riittäviä lopulliseen pohjarakennussuunnitteluun, vaan tietoja täytyy rakennushanketta varten täydentää. Geotekninen osasto Käyntiosoite Asiakaspalvelu Malmin asematie3 p.* , fax Postiosoite PL 2202, Helsingin kaupunki RAKENNUSVIRASTO Viherosasto Kasarminkatu 21 p.*1661 Läntinen viheryksikkö p , f Pohjoinen viheryksikkö p , f Itäinen viheryksikkö p , f POHJATUTKIMUKSET Geotekninen osasto palvelee niin kuntalaisia kuin myös muita hallintokuntia ja yrityksiä. Osasto keskittyy mm. pohja- ja kalliorakennussuunnitteluun, esirakentamiseen, asiantuntija- ja konsultointitehtäviin, pohjatutkimuksiin, maanäytteiden analysointiin sekä tietokoneavusteiseen suunnitteluun. Kuntalaisille tarjotaan tietokannan avulla tapahtuvaa pohjaolosuhteiden likimääräistä selvittämistä. Tämä tarkoittaa tontin ympäristöstä löytyvän pohjatutkimustiedon hakua sekä tulostamista. Geoteknisen osaston maaperätietokanta kattaa keskitetysti koko Helsingin alueen pohjatutkimustiedot sekä tiedot pohjavedenpinnan korkeudesta. Kairaustapoina tietokannasta löytyvät kaikki Suomessa tunnetut kairaustavat. Lisäksi koekuopat sekä kalliopaljastumat on mahdollista tallentaa 28. RASITTEEN PERUSTAMINEN Rasite on kahden tai useamman kiinteistön välinen, maapohjan tai rakennuksen käyttöön liittyvä pysyvä oikeus, joka on merkitty rasitteena kiinteistörekisteriin Kiinteistörasite Kiinteistöä varten voidaan toisen kiinteistön alueelle perustaa rasitteena pysyvä tai määräaikainen oikeus mm. kulkuyhteyttä, autojen pitämistä, veden johtamista, puhelinsähkö- vesi- sadevesiviemäri- jätevesiviemärijohtoja ja jätteiden kokoamispaikan sijoittamista ja käyttämistä varten. Pysyvän rasiteoikeuden kohdekiinteistöjen tulee olla voimassa olevia kiinteistöjä. Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä kiinteistöjen omistajien kirjallista sopimusta. Yhtiön omistaman kiinteistön osalta sopimus on hyväksyttävä yhtiön hallituksessa. Asuntoyhtiön kyseessä olleen edellytetään kuitenkin yhtiökokouksen päätöstä silloin, kun yhtiö on rasiteoikeuden luovuttajana. Lisäksi edellytetään, että rasite on tarpeellinen eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa. 15

16 Kiinteistörasite perustetaan toimitusinsinöörin suorittamassa rasitetoimituksessa tai lohkomistoimituksessa. Erillinen rasitetoimitus kestää noin kuukauden. Maksu rasitteen käsittelystä lohkomisen yhteydessä on 135 kappaleelta. Erillisestä rasitetoimituksesta peritään lisäksi toimitusmaksu, joka on 230. Kiinteistönmuodostustoimisto p Rakennusrasite Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen. Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Muista perustamisen edellytyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 158 :n 2. momentissa. Erityisestä syystä voidaan perustaa määräaikainen rakennusrasite, joka on voimassa määrättyyn päivään tai tapahtumaan saakka. Tällöin rasitteen perustaminen pysyvänä oikeutena ei ole tarkoituksenmukaista. Uutena rakennusrasitteen muotona on MRL 159 :ssä mainittu asemakaavan edellyttämä rasite. Tällöin edellytyksenä on, että rasite perustuu asemakaavaan eikä asianosaisten sopimusta välttämättä tarvita. Tällainen rasite voidaan perustaa vain laissa yksilöityjä tilanteita varten. Rakennusrasitteita koskeva tyyppisäännöstö on lueteltu maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 80 :ssä. Kiinteistörekisteriin merkitty rakennusrasite on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle (MRA 81 1 mom.) Rakennusrasite perustetaan, muutetaan tai poistetaan rakennusvalvontaviraston yleisellä osastolla. Kirjallisen hakemuslomakkeen liitteeksi edellytetään rasitesopimus, mahdolliset valtakirjat, kokouspöytäkirjanotteet ja kaupparekisteriotteet, ao. tonttien omistusoikeusselvitykset ja kiinteistörekisteriotteet sekä sijaintipiirustus, johon rasite/rasitteet on merkitty. Rasitepäätös maksaa päätöksen sisältävästä ensimmäisestä rasitteesta 208 ja kustakin seuraavasta rasitteesta 52. Lisätietoja antavat rakennusvalvontaviraston yleisen osaston rakennuslakimiehet, puh , , RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Siltasaarenkatu 13 p TONTIN OSOITE Kun alueelle laaditaan asemakaava, tehdään samalla osoitesuunnitelma, jota täydennetään tonttijakojen laatimisen jälkeen. Osoitesuunnitelmasta asiakkaat voivat saada ns. suunniteltuja osoitteita. Tontin osoitteen antaa ja osoitemuutoksen vahvistaa kaupungingeodeetti. Vahvistetuista osoitteista tiedotetaan kirjallisesti tontin omistajalle tai haltijalle. Tiedotteessa selostetaan, millä tavoin tontin omistajan tai haltijan on asetettava osoitenumero näkyviin. Osoitteen antamisesta ei peritä maksuja. p KAUPUNKIMITTAUSOSASTON PALVELUT lla laaditaan asiakkaiden tilauksesta - kauppakirjoja - lahjakirjoja - jakosopimuksia - rasitesopimuksia Osaston palveluksessa olevat eräät kiinteistöinsinöörit ja maanmittausteknikot toimivat myös julkisina kaupanvahvistajina. Lisäksi osasto voi hoitaa lainhuudon hakemisen kiinteistösaannolle. 16

17 Palveluista velotaan seuraavat maksut: - Kauppakirjan laatiminen Rasitesopimuksen tekeminen Lainhuudon hakeminen Kaupanvahvistus 77 Todistuksia ja otteita koko maan kattavasta kiinteistötietojärjestelmästä voi tilata kaupunkimittausosaston asiakaspalvelusta p Asiakaspalvelusta voi tiedustella myös Helsingin kaupungin alueen muita rekisteritietoja. Kiinteistönmuodostustoimisto p stus.html

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan.

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan. MAANVAIHTOKIRJA (luonnos 20.3.2015) OSAPUOLET Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Kajaanin Teknologiakeskus Oy, y-tunnus: 0185384-9 osoite: Teknologiapuisto,

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola KH xx.xx.2014 Kvsto xx.xx.2014 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola OSTAJA Forsström Svante Peter Alexander perustettavien yhtiöiden lukuun Gamla Varvsvägen 55, 67300 Kokkola

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Rakennusvalvonnan ohjeita nro 45 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennusrasitehakemus Rakennusrasitteita koskevat

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.8.2016 Rakenneyksikön päällikkö on 19.7.2016 ja 9.8.2016 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26 29 Päätökset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

Luonnos Sami Aaltonen, Jakke Aaltonen, Jere Aaltonen ja Jesse Aaltonen, perustettavan yhtiön lukuun.

Luonnos Sami Aaltonen, Jakke Aaltonen, Jere Aaltonen ja Jesse Aaltonen, perustettavan yhtiön lukuun. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Sami Aaltonen, Jakke Aaltonen, Jere Aaltonen ja Jesse Aaltonen, perustettavan yhtiön lukuun. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 19.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 52 53 Päätökset annetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2463/2016 10.03.00 121 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen osalle Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan aluetta Valmistelijat /

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat..2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan..2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan..2016 alkaen. Taksat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 45/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 45/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite 18.12.2015 45 1 Tunnus 5-0047-15-RAS Hakija Asunto Oy Hietalahden Puistikko Asunto Oy Helsingin Hietalahden Helmi Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu 091-005-0118-0003 X X 091-005-0118-0002 X

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus , osoite PL 7, ORIVESI.

Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus , osoite PL 7, ORIVESI. KAUPPAKIRJA EHDOTUS 4.7.2016 Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus 0151789-6, osoite PL 7, 35301 ORIVESI. Ostaja Mika Kalle Eemil Haapaniemi (ht. ), osoite Matintie 1, 35300 Orivesi. Kaupan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen kunnan suorittamaan viranomaistehtävistä

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

RAKENNUSLUVAN, TOIMENPIDELUVAN, PURKAMISLUVAN JA MAISEMATYÖLUVAN TOTEUTTAMINEN

RAKENNUSLUVAN, TOIMENPIDELUVAN, PURKAMISLUVAN JA MAISEMATYÖLUVAN TOTEUTTAMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUSLUVAN, TOIMENPIDELUVAN, PURKAMISLUVAN JA MAISEMATYÖLUVAN TOTEUTTAMINEN Ohje: Lokakuu 2007, korvaa ohjeen toukokuu 2005 Vuoden 2014 syksyllä voimaan astuvaa sääntelyä ei

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittaminen

Rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittaminen 1/7 Valtuutussäännös Päivämäärä Kiinteistöverolaki (654/1992) 20 a 25.10.2016 Voimassaolo toistaiseksi Korvaa normin A6/200/2014 Diaarinumero A34/200/2016 Vastaanottaja Kunnat Rakentamattomien rakennuspaikkojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.2016 Kaupunkitilayksikön viranhaltijoiden15.3.2016 tekemät rakennuslupapäätökset 23 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.3.2016,

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016 Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostajat Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Jouni T. Laine, Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin (529) Immasen kylän

Lisätiedot

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen.

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen. Tekninen lautakunta 54 10.02.2015 Kaupunginhallitus 79 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 11 30.03.2015 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 70/62/620/2015 TL 54 Selostus: Savonlinnan kaupungin valtuusto

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA 6820/10.02.03/2011 Hannuksenpelto II, alue nro 442100 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Espoon kaupunki y-tunnus: 0101263-6 Tonttiyksikkö Virastopiha 2 C/ PL 49

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu en kaupunkiseutu Rakennus-, purkamis-, toimenpide- ja maisematyölupien taksavertailu 12/2015 Kysely ja koonti: suunnittelija Emilia Tommila, en kaupungin rakennusvalvonta TAKSAVERTAILU RAKENNUS- JA PURKAMISLUVAT

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A. Nousiaisten kunta Perustettavan yhtiön lukuun Jari Virtanen

K A U P P A K I R J A. Nousiaisten kunta Perustettavan yhtiön lukuun Jari Virtanen K A U P P A K I R J A Nousiaisten kunta Perustettavan yhtiön lukuun Jari Virtanen luonnos 13.4.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot