LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N

2 u-r-p$[gttmkhi Oivalluskone Tietokoneet ovat palvelleet liike-eliimiiii 30 vuotta. Niiden kaytdlla on ollut yhta mullistava vaikutus kuin hiiyrykoneella teollisessa vallankumouksessa 1700-luvun lopulla. Taloudellinen toiminta on koneiden avulla tehostunut uskomattoman paljon. Tietokoneen merkitystii ei pidii kuitenkaan yliarvioida. Se on itse asiassa vain laskukone (computer), joka tekee sille ennalta maariteltyja laskuroimituksia. Tietokoneella ei ole ihmiselle tyypillista kykya tehda oivalluksia. Ihminen. pyrkii oivalluskykynsii ansiosta jarjestamaan tyonsa niin, etta siita syntyvat tulokset ovat mahdollisimman hyvat. lhmisen oivalluskykyii voidaan tydelamassa lisete seka tyonantajan ette tyontekijan toimenpitein. Tehostamismenete lmia on periaatteessa nelja: opettaminen, lukeminen, havainnointi ja kokeminen. N:iista vain ensimmiiseen eli op ttamiseen pystyy tydnantaja ratkaisevasti vaikuttamaan joko itse antamansa tai muualla jarjestetyn koulutuksen avulla. Kolmen muun menetelman kayttd on oleellisesti tyontekijasta itsestaan kiinni. Hanen tahtonsa varassa on se, miten seurata ammattikirjallisuutta ja -lehdistda, miten tehda havaintoja ammattitoverien tydste ja miten suhtautua omasta tycista kefiyviin kokemuksiin. Tyonantaja voi luoda taloudellisia edellytyksia menetelmien kaytdlle. Lopputulos ei kuitenkaan ole kiinni rahasta vaan ihmisesta. Kaikkien menetelmien monipuolinen hyviiksikayttd auttaa siis kehittamdan omaa tyote - olkoon se mikd tahansa - ja ldytamaan luovia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja toteuttaessamme luontaista pyrkimystamme viedd itseamme ja tydnantajaamme eteenpdin. Ratkaisujen loytamist:i helpottaa tuntuvasti hyvasta fyysisesta kunnosta huolehtiminen. HYva kunto antaa kestavyytta ja voimaa mycis oivalluskyvylle peatya tydeliimassii parhaisiin lopputuloksiin. Luottomiehet - Kreditmannen r.y. pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tarjoamaan jdsenilleen palveluja,.joita kaytramalla oivalluskykymme lisaantyminen koituisi luottoalan parhaaksi. Risto Suviala paatoimittaja

3 Ekalainen kirikierros I )? *j.,i * \.*_a{ -.-.? Luottopiilllikkii Jaakko Pohjanpelto on puoli vuotta sopeuttanut luottotoimintoja ekalaiseen muottiin. Fuusiossa luottohenkiliistii kaksinkertaistui. Kaikkien on opittava pelaamaan yhteisten ja yhtiiliiisten sddnttijen mukaan. Pohjanpelto esittelee yhtiiinsii luottokoulutuksen suunnan: "OTK panosti paljon sisiiiseen koulutukseen. Siirrdmme sen voiman Ekaan. Pureudumme tdssd tilanteessa terveen itsekkiiiisti omiin ongelmiimme ja niiden ratkaisemiseen.tt Ekan luottoviiki juoksee kirikierrostaan. Keskusosuusliike OTK ja 39 osuusliiketta sulautuivat E-osuuskunta Ekaksi, joka tytiiryhti6ineen muodostaa Eka-yhtyman. Konsernin viime vuoden liikevaihto oli noin l4 miljardia ja henkilcistci?i Keskushallinnon luottotoiminnot-yksikko vastaa Ekan luottopolitiikasta, luortotoimintojen periaatteiden maarittelystii ja toteutuksen valvonnasta seka luottotoiminnan kokonaisohjauksesta. Keskushallinnon luottotoiminto kuuluu hallintojohtajan organisaatiossa rahoitusosastoon. Aluekeskusten luottoyksikdt ovat aluejohta- Jan alaisen konttoripaallikon vastuulla. Keskushallinnossa on 20 luottoh nkilda ja kymmenessa aluekeskuksessa yhteense saman verran. LuottopaAllikdita on kuusi. 4 Sisiiinen koulutus tiirkein Ekassa on kolmenlaista koulutusta: Ensimmiiinen ja tdrkein on oma sisiinen koulutus. Ekalaiset keyvat jonkin verran mycis ulkopuolisten kouluttajien jerjestemissa seminaareissa luottoalan uusinta tietoa hakemassa. Kolmas muoto onkin kouluttajan tyd; Ekan luortoveki on mukana myyntihenkilciston koulutuksessa pitiimalla alustuksia myyntiyksikciiden tilaisuuksrssa. "Ekan luottohenkilcistdn henkil6kohtainen koulutustarve maaritellean vuosisuunnitelmaa ja -budjettia tehtaesse. Koulutussuunnitelma syntyy siina samalla", Jaakko Pohjanpelto sanoo. "Joka vuosi j:irjestammc yhdessri E-instituutin kanssa ainakin yhden 2-3 piiiviin seminaarin, jonne osanottajat enintaan 20 - tulevat joko hakemukscn tai kutsun perusteella." Taion ulkopuolella ekalaiset ovat kayne(rt oppimassa mm. lakimuutoksiin ja vientikauppaan, oikeudelliseen perintaan ja konttoritekniikan kehitykseen liittyvia asioita. Onselmiin etsittiivii ratkaisut Koulutuksen suunnittelu lahtee aina tarveharkinnasta. Uusien henkiloiden kouluttaminen on tarkeae, mutta vanhemmatkin on pidettava luottoalan reaaliajassa. "Pyrimme vuosittain kehitramaen kaikkien luottohenkildrttemme ammattitaito:1". Pohjanpelto vakuuttaa. Sisdisissd seminaareissa klisitellaen ajankohtaisiasioita: "Voimme esimerkiksi suunnitella jonkin jiirjestelm?in ry h- miitydne. Sovimme yhteisisti toim int alinj oista, joita Ekan luottovaki Helsjngiste Ouluun noudattaa." Seminaarissa voidaan kuul- 1a mycis ulkopuolisia asiantuntijoita. Heiddt kutsutaan puhumaan erityiskysymyksiste. Seuraava seminaari on huhtikuussa. Sen paateema on yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden sisddnajo uudessa organisaatiossa. "Meiddn on opittava toimimaan ulospain yhdenmukaisesti. Fuusio muutti itsenaisten yritysten luottohenkilcistdn suuren Eka-yhtymAn

4 osaksi: Asentcissa on kou\uttamista. Alan tietouden lisaamiseen on luonnollisesti myds tarvetta. Organisaation muutosvaiheessa on keskityttava tiukasti ajankohtaisiin ongelmiin ja etsittava niille ratkaisuja", Pohjanpelto sanoo. "Luottoalan tehokas koulutus heijastuu koko yrityksen toimintaan: Se ndkyy saatavien kiertonopeudessa ja vahentyneissa luottotappioissa sekd kasvavissa ja lujittuvissa asiakassuhteissa." Pohjanpelto ennustaa, ettd koulutusta jatketaan ldhivuosina paaosin n)'kyiselta pohjalta. Alueellisia koulutusja keskustelutilaisuuksia tul- Iaan ilmeisesti j iirj estii miiiin encmmen. Rapoltorntrtarve on muuttunut. Luotto-osasto kokoaa tiedot saatavista aluekeskuksittain. Luottoraportti on osa johdon raportointia. Fuusion jalkeen yhteistyota tehdaan alueellisten luottopaallikcjiden kanssa huomattavasti kiinteammin. Keskushallinto ohjaa myc;s alueellisten luottohenkildiden koulutusta. Jaakko Pohjanpelto vastaa luottoalan koulutuksen suunnittelusta koko Eka-yhtymiissa. "Kaytiimme kouluttajina mieluiten omaa viiked. Ndin suuressa organlsaatlossa on paljon eri alojen asiantuntijoita, joten olemme pitk:ilti omavaraisia." Eka-yhtyniin oryanisaatio Kiisikirja luottokaupan katekismus Keskushallinnon luoltotoiminnot on :isketlain uudistanut ja tulee edelieen triydentemaan talon luottoalan kdsikirjaa. joka on monipuolinen hakuteos ekalaisessa kaupankaynnrssa. "Teimme jokaiselle toimialalle omat luotto-ohjeet. Kiisikirjaa keytetaan perehdyttiimisessii.ja sisaisessa koulutuksessa. Myyntiorganisaatiolla.ia luottovaelld se on tiet),sti paivittaiscssii keytdsse. Krisikirjaa taydennetaan - seuraavaksi se saa liitteeksi tuoreimmat lakitekstit." Kaikki luottopaallikdt saavat kauppaa, rahoitusta ja luottoalaa selvitravea kirjallisuutta ammattitaitonsa tueksi. Fuusiossa etunsa ja kitkansa Fuusio on aina viihintiizin pieni mullistus. Ekalaisuus teki luottoveelle muutoksia r anhoihin k aar oih in. "Atk-iariestelma muuttui -- nolla ja aluekeskuksilla on samanlaisetietokoneet, jotka opettelevat kommunikoimaan keskendiin. Atk:ta kehitetaan voimakkaasti", Jaakko Poh- Janpelto sanoo. Luottomies puun ja kuoren vdlissd Kys_v, mys I uottomieh en ro o- lista taman piiiviin yrityksessa saa Jaakko Pohjanpellon naurahtamaan ja hieromaan lcukaansa. "Roolissa on monta piirretta. Luottomies tai -nainen tarvitsee hyvien luottokelpoisten asiakassuhteiden yllepitajana psykologin silmaa. Samalla hanen on kuitenkin oltava saatavien perijana maaratietoinen. Hin onkin oikeastaan kahden tavoitteen velissa - myyntipuolen ja rahoituspuolen odotukset eivat aina kay luottokaupassa yksiin." " Luottoh enkildstd tukee yrityksen markkinointia: Luottokauppahan on puhtaasti yrityksen palvelutorminto. Asiakkaat ovat yrityksen tdrkein sidosryhmii. Sen kanssa on tultava hyvin toimeen", Pohjanpelto pohtii. Vehintatin merkonomitason koulutus, hyv?i kielitaito ja joustava luonne ovat Pohjanpellon mielesta arvokkaita piirteitai. "Hyvd ammattitaito on rdrkein", hiin kiteyttee. "Luottotoiminta on joka hetki paatdksentekoa." k ;;; ;;.' -N ii'k;.k Kolmen vuosikymmenen "k ",h;iii;- linjanveto Luottopaallikdn kolmaskymmenes tydvuosi osuusliikkeessii on alkanut. Puhtaasti luortorydssa Pohjanpelto on ollut l2 vuotta, sitd ennen rahoituksen suunnlttelun ja kassatoimintojen puolella. "Fuusio on uusin - ja vain yksi - muutos tyijmaisemassani. Kolmessakymmenessa vuodessa luottotoiminta on ottanut paikkansa, kasvanut miehen mittaan ja systematisoitunut. On rakennettu kunnolliset jiirjestelmat ja -periaatteet, jotka yrityksen ylin johto on siunannut. Tietokoneet ovat tulleet heipottamaan paivittaista tydta." Saannelty luottokauppa on ollut E-osuusliikkeen periaateohjelmassa kauan. Elintarvikemyymiiloiden luottokauppa on todella vanhaa perua. " l96l yrityksessiimme ryhdyttiin myymaan erikoistavaroita osamaksulla. Oma luottokorttijarjestclma tuli mvlntiii FhFmnin " Jaakko Pohjanpellon tydhuoneen ikkuna naytt:iii komean Helsingin horisontin Suomenlinnasta Punavuoreen. Alhaalla elae Hameentie, Scirkan Bulevardr. Siellii kuohuu ja kohisee tydn Ziiini. I Ekan luottotoimintojen osa-alueet kotimaan luottomyynti - yrrtysluotot - kulutusluotot - osamaksuluotot - luottokorttiluotot - myymiilatililuotot vientiluotot oikeudellinen perintii Yritysten valinen luottokauppa - suurkuluttajamyyntr - Keskushallinnon luottotoiminnot hoitaa koko Eka-yh- piiiisi vauhtiin 1970-luvun alussa ja on tanaen merkittavi osa ekalaista kaupankayntokorttiluotot ja vientiluotot. tyman osamaksuluotot, luottia. Samaan aikaan vienti alkoi kehittya. Luottokauppa tuvat Keskushallinnon ja Muut luottotoiminnot jakau- on kasvanut paljon muuta aluekeskusten kesken. 5

5 Luottomiehet - Kreditmflnnen r.y:n hallitus 1984 Puheenjohtaja Luottop:iallikkd Bengt Fagerholm Oy Electrolux Ab puh Varapuheenjohtaja Toimistopaallikkd Pirjo Nurmi Eurocard Oy puh Kerhomestari Luottopaallikkd Maija AhYenainen Oy Huolintakeskus Ab puh Toimistopiiillikkci Kimmo Hinninen Luottokontrolli Oy puh Rahastonhoitaja Osastopiiallikkd Aarno KQho Kansallis-Osake-Pankki puh Sihteeri Luottopaiillikkcj Kaarlo Oksa Asea-Skandia Oy puh LuottopAAllikkct Jaakko Pohjanpelto E-osuuskunta Eka puh Osastopaallikkd Risto Suviala Keskusosuusliike Hankkija pruh.72922o4 Asianajaja Liisa Svinhufvud Asianajotoimisto Liisa Svinhufvud Ky ACvokatbyrA Kb puh Toimikunnat 1984 Yhdistyksen hallitus on ,1 nimennyt kaksi toimikuntaa ja Luottolinkin toimitusncuvoston. Koulutustoimikunnan puheenjohtajaksi vaiittiin asi anajaja Liisa Svinhufvud. l\{uut iasenet ovat apulaisjohraja Heikki Jartela, toimistopi:illikkc; Martti Kuurtamo. luottop?i:illikkci Kaarlo Oksa ja luottopaallikko Jaakko kci Esko Salkola. Toimikunnan tehtavdna on perehtya Pohjanpelto. Toimikunnan tehtavana on ideoida ja suunnitella luottoalan koulutusta. tl kseen, valmistella yhdistyk- ulkomaiscen luottoalan kehiscn tutuslumiskayntcjii ulkomaille sekd ulkomaisten sisaryhdistysten Ulkomaantoimikunnan puheenjohtajaksi vastavierailuja valittiin toimitusjohtaja Thomas Feodoroff. Toimikunnan muut jasenet Suomeen. ovat osastopdallikkd Raimo Seiintiitoimikunta paateltiin Ja.visalo, toimistopaallikkd lakkauttaa tehtevansa suorlttaneena. Pirjo Nurmi ja luottopaallik- Luottolinkin paatoimittajana jatkaa osastopeellikkct Risto Suviala. Lehden toimitusneuvostoon valittiin paiitoimittajan Iisiiksi luottopaiillikkd Bengt Fagef holm, valtiotieteen maisteri Lassi Kantola ja luottopaallikkd Anne Leppiilii-Nilsson. Toimitusneuvoston tehtevana on ideoida lehden aiheet ja arvostella valmista lehtea Ja sen saamaa vaslaanottoa. Luottotietoalan neuvottelukunta 1984 Luottotieloalan neuvottelukunta on )'hdistyksen saantdmadreincn toimiclin. Scn rehtdvand on antaa yhdistykjcn hallitukselle neuvoja ja asiantuntijalausuntoja yhdistl ksen toimialaan kuuluvissa il s iolssa. Neuvottelukunnan jaseniksi vuodeksi 1984 on valittu seuraavat henkilcit: LuottopAaillikkd Tom Ahlroos Luottokunta Luottopaialli ko Bengt Fagerholm Oy Electrolux Ab ToimitusjohtaJa Juhani Joenpelto Luottokontrolli Oy Valtiot. maist. Lassi Kantola Suomcn Yhdyspankki Oy Toimitusjohtaja.Iarmo Karppi Suomen Yritysrahoitus Oy Toimitusjohtaja Aulis Lindell Oy Union-Oljy Ab Luottopaallikkd Jaakko Pohjanpelto E-osuuskunta Eka Toimitusjohtaja Esko Tuovinen Suomen Luotonantajayhdistys Toimitusjohtaja Tapani Turkki Luottotieto r.y. Johta ja Tauno Valli Kesko Oy Yhdistyksen nimi ennallaan Yhdistyksen nimi pysyy enti send, vaikka silld on vain 277r::n kannatus. Yhdistyksen varsinainen syyskokous paatti l? iienin 46 puolesta ja 17 vastaan hylata hallituksen csityksen yhdistyksen nimen muuttamiseksi Luottoala r.y:ksi. Saantcjjen mukaan muuttamiseen vaaditaan vahintarin kolmen neljdsosan enemmist6 kokouksessa annetulsta aanlsta. distykselle ilmoittanut tai julkaistava yhdistyksen kokouksen muutoschdotus on Luottolinkissii 3/83. paatdksen mukaisesti sen Yhdistyksen uudet saenndt Hallituksen esityksesta poiketen kokous peetti siiantdjen kokouskutsupykalan sa tai sen maaraamissa sano- sen jalkeen kun ne on merkit- mdaradmessa sanomalehdes- painetaan ja jaetaan jiisenille (12 $) kuulumaan seuraavasti: malehdisse samassa ajassa". ty yhcistysrekisteriin. Uudet "Kokouskutsut on lehetettdvii jiisenille kirjallisesti vii- Muilta osin sdantdmuutosta merkinn?in j?ilkeen, saanncttulevat voimaan vasmeistaan kymmenen (10) piiivea ennen kokousta sillii mielisesti hallituksen esitte- vuonna 1984 sama kuin edelehdotus hyvaksyttiin yksi- Yhdistyksen jdsenmaksu on osoitteella, jonka jasen on yhmessa muodossa. Saintdlisend vuonna eli 50 markkaa.

6 Tehokkuutta yrityksen maksuvalmiuden hoitoon Rastor-l nstituutti jdrjestiiii kaksi mielenkiintoista sem i naaria I Luotto- ja perintiseminaari Kongressikeskus Dipoli, Espoo Seminaari selvittili o luotonvalvonnan ja perinndn merkitystd vritvksen tu lokselle o iuoionvalvonnan ja perinndn mahdollisuuksia maksuvalmiuden Darantamiseksi o perinndn muotoja ja keinoja o perintd kdytd ntcid viivdstyskor kojen kannalta o osallistujien omia kdytinncin ongelmia. Osallistumismaksu on mk a a a Seminaari selviftli!i o likviditeettisuunnittelu n tavoitteet ja vilineet o yrityksen osabudjettien vaikutuksen maksuvalmiuteen o likvid iteettibudjetin sopeuttamisen periaatteet o kiytiinncin esimerkein maksuvalmiuden suunnittelun etenemisvaiheet, lyhytaikaisia rahoitusjdrjestelyjd, valu uttas un nittelua sekd rahoitu ksen kokonaisohiausta. Seminaari on tarkoitettu o luotonvalvontaa ja perintdd suorittaville o niistd ko ko na isvastuu ssa oleville hen kiloille o eli reskontranhoitajille, Iuotonvalvojille, puhelinperijoil le, luottotarkastaiille, konttori- ja ta louspiiii lli koi lle, luottopiidlli kcii lle. Likviditeettisuu n nitteluseminaari Kongressikeskus Dipoli, Espoo Osallistu mismaksuo n mk a a a Seminaari on tarkoitettu o yrityksen rahoitussuunnittelun vastuu- ja suoritushenkilciille. luottopaa llikoille, jotka osallistuvat rahoituksen su u nnitteluu n o yrityksen markkinoinnin vastuuhenkil<iille, ioiden ennusteista likviditeettisuunnitelman pitdvyys riippuu. Lisitietola ku mmastakin seminaarista antavat o koulutuspddllikkct Raili Taskinen o ko u lutuss ihteeri Leila Loukimo, puh. (90) 692s101. llmoittautumiset Rastor- In stitu utti, Tilauskeskus Kiviaidan katu 11,002'10 Helsinki 21 puh. (90) , telex rasto sf

7 Luottomiesten uusi puheenjohtaja Bengt Fagerholm, 34, haluaa yhdistykseen pirteyttd, voimaa ja luovaa ajattelua. Aktiivisuus on mdlre, jota hiin kiiyttiiii usein ja painokkaasti. Himmennetyt lyhdyt eiviit riitii luottoalan tietii valaisemaan. Luottomiehille on alkanut KORKEANI PROFIILIN AI KA llengt Fagerholm kuvaa itreiiiin pitkan linjan luottonichcksi. Akateemisena taustrna on valtiotieteiden maisl.'rin tutkinto. Luottoalan \ uosia Bengtilia on 10. "Aloitin Turun Keskon kontlorissa luotonvalvojana Sielte siirryin Nokian Kcskushallintoon apulaisluottopi,iiillikdksi; paavastuualuceksi nimettiin vientiluottorsiat. Nykyiscssii tyossani Oy Electrolux Ab:n luottopiiiillik kcinii olen kolmatta vuotta." Bengt liittyi Luottomiehiin Hallituksessa hen on toista vuotta. Puheenjohtajalla on nakdalapaikka ja luottoalan ammaitilaisten antama valtakirja. Bengt haluaa olla sekd tarkkailija etta etulinjan mies. "Jdsenkuntaa Irsattava Luottomiehet - Kreditmanncn ry on yli kuudensadan jisenen yhdistys. Bengt Fagerholm sanoo )'hdeksi tavoitteekseen uusien jasenten hankkimisen. "Alueellista peittoa pitaii lisata. Paikallistoiminta-ajatus alkaa olla ajankohtainen. Luottoalan vdkea on ymparr Suomea. Varsinkin suurim- Electroluxin luotto-osastolla on nelje reskontranhoitajaa. kolme kassaa ja kaksi missa kaupungeissa olisi tilaa laskuttajaa. paikallisosastoille." "Osastomme hoitaa helsinkilaisten Yhdistys on tiedottanut osastojen osto-.ja toiminnastaan yrityksillc, myyntireskontrat. Yhtion rahoitus- joissa on luottotoimintaa. Perintatoimistojen ja valuutta-asiat on keskitetty Helsinkiin." asiakasleh- dissd on ollut Luottomiesten mainontaa. Fagerholm kehottaa jasenia hankkimaan liihiymparistdstarin uutta vakea yhdistykseen. Vahva jasenkunta antaa yhdistykselle ryhtiii ja voimaa, "Luottomiehid aktivoitava" Yhdistyksen kokouksiin osallistuu vain osa jiisenistcjstii, vaikka Luottomiesten encmmisto asuukin Suur-Helsingin alueella. Uusi puheenjohtaja toivoo nakevansa enemmln kollegoja )'hteisissii ainoa tietojen antaja, muuaha tilaisuuksissa. Keskustelukinyhdistys ei m uutosilmoituksia voisi olla viredmpii. 5aa. "Yhdist]'ksemme tarloaa erinomaisen mahdollisuuden tavata saman alan ihmisia ja paastii heidan kanssaan ajatusienvaihtoon. Yhdistys on yhdysside; JAseniston aktiivisuudesta kaikki on kiinni. Yhdessa saamme paljon aikaan." Bengt Fagerholm sanoo, etta aktiivisimmat jasenet ovat muodostaneet pienempid keskusteluryhmiii, joissa Jopa kilpailevien yritysten edustajat kertovat kokemuksiaan 1a etsivat ratkaisuja toistensa vaikeuksiin. "Luottoalalla toimivien ongelmat ovat pitkalti samanlalset. Alan ihmisten yhteistycj hyddyrraa kaikkia." "Jdsenrekisteri saatava kuntoon" Fagerholm sanoo, ette yhdistys on jo monta vuotta pohtinut.ja hakenut ratkaisua jdsenrekisterin paivittami- 5een. "Meilla on kaksi tiedostoa: postitusrekisteri ja jiisenmaksurekisteri. Ne eivat ole koskaan olleet identtiset. Tana vuonna yhdistamme ne nykyf sen jlisenmaksurekisterin pohjalta yhdeksi tiedostoksi ja sen mukaan lahetamme Jasenmaksulomakkeet. Jos joku j iisenistammei saa pankkisiirtolomakettaan mennessii, toivon ette han ottaa yhteyden yhdistykseen. Infbrmaatiokatko johtuu silloin virheellisesta osoitteesta." Bengt Fagerholm antaa moitteen sanan Luottomiehil- Ie: Tyripaikan vaihdosta ei muisteta ilmoittaa yhdistykseen. Jasenistci on kuitenkin "Tule mukaan, vaikuta!" Svenska Kreditmannaforeningen i Stockholm on kutsunut yhdist)'ksemme vieraakseen toukokoussa. "Maittemme yhteiskuntarakenne ja talouselame ovat toistensa kaltaiset. Niinpii kokemusten vaihdosta on todellista hycitya. Puheenjohtaja Bengt Lindberg toivoo runsasta osanottoa ja lupaa huolehtia me iste hyvin. Kaimani ja kollegani tuntien tieden, etta matkastamme tulee seka virkistava etta hyddyllinen." Bengt Fagerholm haluaa antaa tunnusrusta ja kiittaa edeltajaansa Risto Suvialaa henen panoksestaan yhdistyksen puheenj ohtajana: "Ybdistys on toiminut Yireasti ja jasenmaiara kasvanut kauniisti. Niikyvii lisd toiminnassa on vlrme vuonna perusletlu Luottolinkki-lehti, jonka piilitoimittajana Risto jatkaa edelleen. Lehti on antanut yhdistyksellemme uudet puitteet ja keinot tarkoitusperiensa toteuttamiseen. Luottolinkki on kelpo tiedotusvaline, mutta torvon, etta se kasvaa myds luottoalan keskustelufoorumiksi. Sana on vapaa napakallekin mielipiteenvaihdolle. "

8 S.A. Perret - P.E. Paul - Lassi Kantola Kredit -83 "Kredit-Luotto" -sanaluettelo-ordlista. Abo Akademin ja Stora Svensk-Finska Ordboken - Iso Ruotsalais-Suomalaisen Sanakirjan piifltoimittajan, professori Giiran Karlssonin hyviiksi laaditun aineiston mukaisesti. kredit luotto kreditaffer luottokauppa kreditandelslag luotto-osuuskunta kreditanstalt luottolaitos kreditavtal luottosopimus kreditbeditmning luottotulkinkreditbehov luotontarye kreditbelopp luottomaara kreditberedare luottoesittelija kreditbestend luottokanta kreditstock luottokanta kreditbevakare luotonvalvoja kreditbevakning luottovalvonta kreditbevillning luototus, luotonmydntaminen kreditchef luottopaallikkd kreditdirektiir luottoj ohtaj a kreditinspektiir luottotarkasta- Ja kreditbeslut luottopaatds kreditform luottomuoto kreditfunktion luottotoimi kreditfiirening luottoyhdistys kreditfiirlust luottotappio kreditfiirmega luottokyky kreditfiirlustreservering luot- LUr4PPruv dr 4ur kreditfiirsiikring luottovakuutus kreditfiirsiljning luottomyynti kreditgaranti luottotakuu kreditgivare luotonantaja kreditgivning luotonanto kreditgivningsberedskap luotonantovalmius kreditgriins luottoraja kredithandel luottokauppa kreditinrettning luottolaitos kreditinstitut luottolaitos kreditlimit luottolimiitti kreditliifte luottolupaus kreditkassa luottokassa kreditkontrolluottokontrolli kreditkort luottokortti kreditkund luottoasiakas kredittundregister luottoasiakasrekisteri kreditkiip luotto-osto, -kauppa kreditkvinna luottonainen kreditman luottomies kreditrnarknad luottomarkkinat kreditnota hyvityslasku, hyvikreditor velkoja, saamamies kreditavdelning luotto-osasto kreditpersonal luottohenkilosto kreditpolitik luottopolitiikka kreditpost hyvitysmerkintii kreditreservering luottovaraus kreditrestriktion luottorajoitus kreditsaldo hyvitysjiiiinncis, kredit-jaannds kreditsida hyvityspuoli, kreditpuoli kreditsperr luottosulku kreditstopp luottosulku kreditstiid luottotuki krcditsystem Iuottojarjestelma, -systeemi kreditsiikand luotonhakija kredittagare luotonsaaja, luotonkayttaja kredittagning luotonotto kreditundersiikare luottotietotutkija kreditupplysare luottotietotutkija kreditupplysning luottotieto kreditupplysningsbyre luottotietotoimisto kreditupplysningstjenst luottotietopalvelu kreditutfastelse luottolupaus kreditvillkor luottoehto luottotoi- kreditverksamhet minta hreditiirende luottoasia kreditbestemmelse luottoehto kreditvolyrn luottovolyymi kreditverdig luottokelpoinen solvent luottokelpoinen kreditviirdighet luottokelpoisuus solvens luottokelpoisuus kreditetstramning luotonsaannin kiristiiminen kreditera hyvittaa, merkita kreditpuolelle kreditering hyvittaminen, hyvitys krediteringsavi hyvitysilmoite Koulutuksesta Luottomiehet r.y. on pitkiiiin toteuttanut koulutustoimintaansa yhteistydssa Rastor- Instituutin kanssa. Yhteistydsta Ja sen kaytenndn muo" doista keskustellaan perusteellisemmin aina silloin talldin. Nyt on taas aika tarkastella koulutuksen nykytilannetta ja pohtia tulevaa kehi tysta. Jo useita vuosia on toteutettu perinteeksi muodostunut luotto- ja perintepaiva seka kaksipaivainen luotto- ja perintaseminaari. Molempiin koulutustilaisuuksiin on jatkuvasti osoitettu kiinnostusta, joskin osanottajia on ollut viime aikoina viihemmin kuin muutama vuosl sltten. Ajankohtaisista aiheista jerjestettyj n koulutustilaisuuksien osanotto on ollut huomattavan runsasta. TAsta on hyyana esimerkkinl korkokurssi. Rastorin tekema tilasto osanotosta kahdelta l0 vrime vuodelta osoittaa, etta ns. teemakursseille on ollut tydlasta saada riitteve miiiira osanottajia. Suosittujenkin kurssien osanottajamaarat ovat yleensa kuitenkin olleet melko pienil. Yhdistyksen omissa kokouksissa on osanotto mycts ollut runsasta silloin kun luennoitsijalla on ollut ammattiin liittyva ajankohtainen aihe. Pid:inkin selyane, etta luottoviiki on aktiivisesti kiinnostunut alan kehittymisestri ja ammattitaitonsa yllapitamisesta. Laimeahko kiinnostus koulutustilaisuuksiin johtuu siis jostain muusta syysta. Minulla on se kasitys, etta jos koulutusta jatketaan nykyisen kaltaisena, tulevat osanottajamaerat vahitellen entlsestaan laskemaan, joitakin poikkeuksellisen mielenkiintoisia kursseja lukuunottamatta. Tata perustelen paitsi kertomallani kehityksellii, silla etta alalle tulevia uusia kouluteltavia on rajoitettu miizirii. N?iidenkin kouluttamisesta kilpailevar talla hetkella useat kouluttajat. Vanhat tekijat alalla on peruskoulutettu. Silloin kun yhdistyksen Ja R as tor-l nstitu utin koulutus aloitettiin, oli kysymys pioneeritycista. Kirjallisuutta oli hyvin viihiin, ja muita kouluttajia ei ollut. Nykytilanteessa on kysymys yhdistyksen roollsta. Onko koulutustoiminta jatkossa tarkeata seilytt:ie yhdistyksen yhtenii palveluna, vai katsotaanko, etta varsinainen ty6 on tehty.ja annetaan tilanteen kehittya omalla painollaan? Jalkimm6inen vaihtoehto johtaa vaistamatte koulutuksen ohjautumiseen yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Varmasti en ole ensimmdinen sanomassa, ette "tarttis tehrii jotain". Koulutuksesta keskusteltiin jo silloin, kun itse noin 15 vuotta sitt n tulin jiiseneksi. KasittAAkseni olennaista olisi kurssien ja koulutuspaivien profilointi ainakin karkeasti siten, ettd varsinainen peruskoulutus kohdistetaan selkeasti uusille tulokkaille ja teema- ja jatkokoulutus porrastetaan eri tasoille. Peruskoulutukseksi ei mielestani riita yksitteisten paivlen ja seminaarien pitiiminen. Peruskoulutusta pitaisi syventaa ja se olisi jarjestettave portajttain jatkuvaksi. Mahtaako muilla olla samanlaisia ajatuksia, mutta on todettava, etta kun nykyisin saan hyppysiini Rastor-Instituutin ja yhdistyksen yhteisten kurssien esitteitii, jo pelkka teksti siita, kenelle kurssi on tarkoitettu, pilaa hyviinkin aiheen. T?illii tarkoitan sita, etta esitteen teksti muotoillaan niin pydreaksi, etta kurssin voidaan katsoa soveltuvan liihes kenelle hyvansa vehankin luottoalaa sivuavissa tehtavissa toimivalle henkilcille. Tamantyyppisen t kstin en usko houkuttelevan lisaa osanottajia, ehkapa tulos on pikemminkin piiinvastainen. Kuten muutakin pitkejiinnitteista toimintaa yhdistyksessa, koulutustoiminnankin hoitamista haittaa tietysti itse kunkin varsinainen leipatyd samoin kuin luottamushenkilciiden nopea vaihtuminen.

9 I Esim. puheenjohtajan vaihtumineli vuosittain on toiminnan jatkuvuuden kannalta negatiivinen asia. En nae edes yhdistysdemokratian kannalta mitaan estettii hyvan puheenjohtajan uudelleen valitsemiseksi. Kokemukset Luottolinkista ovat olleet erittain positiivisia joidenkin jisenten ennakkoasenteista huolimatta. Uskon, etta oman toimistonhoitajan palkkaaminen olisi edelleen askel eteenpiiin. Jos koulutustoimintaa jatkossa tehostetaan, olisi mahdollista jnrjesta6 tilaisuudet tiiysin omatoimisesti. Nythan yhdistyksen saama korvaus kursseista on 6ysin nimellinen. Ilman yhdistyksen palveluksessa olevaa toimihenkildii on mielestani keytanndssa mahdotonta huolehtia itse kurssien jarjestelyistii. Jaksan edelleenkin toivoa, etta yhdistyksen jiisenet osallistuisivat keskusteluun koulutusasiassa. Uusien vaihtoehtojen kokeilu on hakuammuntaa, elleiviit jiis net kerro nekemyksistaen ja toiveistaan etuketeen. Liisa Svinhufvud koulutustoimikunnan puheenjohtaja Luottomiesten opintom atka Tukholmaan toukokuussa Ulkomaantoimikunta jarjestaa opintomatkan Tukholmaan Mukaan mahtuu noin 30 iasenta. Alustava matkaohjelma t l t t6.5.! I r Lahtit laivalla Helsingiste Tukholmaan Suomalaisen vientiyrityksen edustaja esitelmdi Ruotsin viennistii Illallinen Saapuminen Vertanin satamaan Ruotsalaiset isanniit vievat hotelliin Majoittuminen Tutustuminen ydtyksiin isiintien opastuksella Kokous Esselten tiloissa Dun & Brad Street -luottotietotoimiston edustaja kertoo mm. satqlliilin velityksella tapihruvasta luottiii6oi6ilatittam! sesta Paiviillinen/Stallmastargerden Tj Liisa Liflnnder/Finsk-svenska handelskammaren kertoo, miten kauppakamari voi auttaa suomalaista viejaa Ruotsalaisen pankin edustajan esitelme Lounas/ravintola Erik Suomesta tuovan yrityksen edustajan esitelme Hinta Ilmoittautuminen Justitia Internationalin edustaja kertoo perinnasta ja tarjoamistaan ulkomaan palveluista Kokoontuminen hotellissa lentokentaie hhtda varten Paluu Hetsinkiin Matkan hinta on noin 1900 mk,/henkild - laivamatka Helsinki-Tukholma Silja Linen Business Club -luokassa (yhden hengen hytti. illallinen. erikoisaamiainen. sauna I saunajuomat, virvoitusjuomat, paivan lehdet) - ydpyminen yhden hengen huoneissa/ hotelli Grand - aamiainen hotellissa - lounas/ravintola Erik - bussikuljetus hotellista kentelle - lento Tukholma-Helsinki/Finnair Executive Class Ilmoittautuminen mennessii Thomas Feodoroffille tai Marjut Laaksoselle, puhelin (90) I tai palauttamalla alla oleva kuponki osoitteeseen Oy Credit Ab PL Helsinki l8 F F Nimi Tehtavanimike Yritys Ldhiosoite Postinumero- ja -toimipaikka Ulkomaantoimikunta harkitsee mahdollisesti toisen matkan tekemista syksyllii, mikiili jasenkunta on riittavasti kiinnostunut asiasta. Pyydiimme siksi merkitsem?iiin alla olevaan ruutuun, oletteko alustavasti kiinnostunut lahtemean mahdollisesti tana syksyna jarjestettava[e opintomatkalle. Toivomme samalla ehdotuksia matkakohteeksi. - Olenkiinnostunut mahdollisestisyksy[a toteutettavasta odintomatkasta, Ehdotukseni matkakohteeksi En ole kiinnostunut.

10 2SYhdistyksen tarkoituksena on edisteii luotto- ja perirtialan tuntemusta ja kehityste jerjest?imele jrisenilleen alustus-, esitelmi-, k skustelu- ja tiedotustilaisuuksi. yhdistyksen toimialaan kuuluvista kysymyksistii, harjoittaa kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa sekii antaa maksuttomia lausuntoia. JASENHAKEMUS Vastaanottaja LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y. HAKIJAN YKSILOINTI. JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN) Sukunimi Etunimet (kutsumanimen eteen *) Jakeluosoite Postinumero Osoitetoimipaikka Jisennumero Toimi Yritys t l t r l J:n:o Arvo tai ammatti HAKIJAN TY ETIEDOT Tyiinantajan nimi Toimiala Jakeluosoite Postinumero Osoitetoimipaikka Teh*ivenimike Teht:iv?in kuvaus (lyhyesti) HAEN LUOTTOMIEHET _ TGEDITMANNEN R.Y:N JASENEKSI YLLI OLEVIN PERUSTEIN SEKA SITOUDUN NOUDATTAMAAN YHDISTYKSEN SAANT6JI Paikka ja piiiv?iys Hakijan allekirjoitus PUOLLAMME JiSENHAKEMUSTA (VAIN JASENET) Nimi Nimi Nimen selvennys Toimipaikta (selristi) Nimen selvennys Toimipaikka (selv{sti) HALLITUKSEN PAATOS hyv?iksytty Puheenjohtajan/sihteerid allekirjoitus nylarr] _ /,_ 19 Jiisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille luottopiiiillikkii Kaarlo Oksalle osoitteella: Asea-Skandia Oy Karapellontie Espoo 61 (puh. 5912r)

NNEN R.YIN JASENLEHTI

NNEN R.YIN JASENLEHTI NNEN R.YIN JASENLEHTI tg unp$$"sltnkhi 3.2.1986 TUOTTOPAATOKSIA Luottokortilla yli varojensa eliineet anomassa toimeentulotukea sosiaalitoimistojen luukuilla! Puolessa tunnissa kulutusluottoa yli 200000

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI 1.3.1985 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen

Lisätiedot

ilr-p$-t"stflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984

ilr-p$-tstflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984 NEN R.Y:N ilr-p$-t"stflmkh 30.4.1984 Tietoa luotosta "Miehen ta),tyy huomata vehapatoisimmiitkin asiat, jotka vaikuttavat hdnen luottoonsa. Vasarasi lytinti. jonka velkojasi kuulee viidelta aamulla ja

Lisätiedot

Elektroninen tietopalvelu

Elektroninen tietopalvelu NEN R.Y:N JASENLEHT Elektroninen tietopalvelu 6.5.1985 "Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissa yhd harvempi tuskailemaan siirryttaessa taloudellisessa paatdksenteossa elektronisten tietopankkien kayttddn.

Lisätiedot

Yhdistys tarvitsee Sinua

Yhdistys tarvitsee Sinua nnpt$, 28.4.1983 Yhdistys tarvitsee Sinua Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n tarkoituksena tamaan voimiaan jonkin osa- distys joutuu toisinaan keskit- on saantdjensa mukaan edista:i luotto- ja perintaalan

Lisätiedot

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen thsffi, 2/83 9.9.1983 Rahan palkka Raha on kuin komposti. Ellei sita levita, ei synny kasvua. Raha liikkuu sita paremmin. mita enemman sille maksaa palkkaa - korkoa. Korkopolitiikka on Suomessa viime aikoina

Lisätiedot

LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman

LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman m${ i tg sppgls-fiffilti LUOTTO- HARHOIA 5.2.1987 Ryhtyessiini kirjoittamaan tatai misvuotensa. Jasenten aktiivisuudessa olisi toivomisen varaa, kirjoitusta mietiskelin joitakin ajankohtaistasioita ja

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI tg tn"p$$sthkh* Hvvfrn onnen toivotukset 25-vuotiaalle! On aika katsoa taaksepain. Miettia tate peivaa. Ja suunnitella huomista. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n

Lisätiedot

ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983

rupg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983 NEN R.Y:N JASENLEHTI ru"pg$.slinkhi 4.11.1983 Miten asiakas saadaan maksamaan parernmin? T?imii on kysymys, johon perintatydte tekeve joutuu joka piiivii etslmaan vastausta. PelkastAan saatavan eraentymis

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s. LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6 Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.8 Mediatiedot 1989 Painosmddrd Jakelu Alueet llmestyminen Painopinta-ala

Lisätiedot

NNEN R.Y:N JASENLEHTI

NNEN R.Y:N JASENLEHTI NNEN R.Y:N JASENLEHTI lppggp^lfffigfi 13.9.1985 Ensin koti Alkuvuosi on ollut monella tavalla Luottomiehet r.y:lle merkittiiva. Yhdistyksemme saentduudistus on rekisterdity 6.8.1985, jolloin se on tullut

Lisätiedot

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 1/2009 Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 3/2011 1961 2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija,

Lisätiedot

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 1/2004 Hallituksen esittely s. 14 Iltamakutsu s. 12 Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen merkin syntyhistoria... 6 Milloin

Lisätiedot

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Fecman uusi puheenjohtaja tulee Kataloniasta Fecman väistyvän puheenjohtajan jäähyväiset Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa 40v

Lisätiedot

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottolinkki 3/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 In Memoriam Raimo Järvisalo... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Anne Björk Kontino Oy:stä uusi päätoimittaja...

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

1/2011. Syyskokous s. 6 Vuoden Luottomies s. 10 Toimielimet 2011 s. 11 Iltamakutsu s. 23

1/2011. Syyskokous s. 6 Vuoden Luottomies s. 10 Toimielimet 2011 s. 11 Iltamakutsu s. 23 1/2011 Syyskokous s. 6 Vuoden Luottomies s. 10 Toimielimet 2011 s. 11 Iltamakutsu s. 23 1961 2011 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 2/2012 Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 Boosting Europe is our contribution to improving the economy and creating jobs. We re all in

Lisätiedot

Luottovälineenä matkapuhelin

Luottovälineenä matkapuhelin Raportti Luottomiesten laivaseminaarista Luottovälineenä matkapuhelin Luottomiehet tiedon valtatiellä Luottolinkki 2/2000 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Terveisiä Fecmasta... 4 Uudet jäsenet... 4

Lisätiedot

Vuosi 2006 on hyvä vuosi. Talouselämän 38 suurimman yrityksen

Vuosi 2006 on hyvä vuosi. Talouselämän 38 suurimman yrityksen 1/2006 PÄÄKIRJOITUS KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 24. ilmestymisvuosi PÄÄTOIMITTAJA Risto Suviala puh. (02) 277 8420, 0400 781 535 fax (02) 277 8411

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

4/2008. Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19

4/2008. Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19 4/2008 Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Lisätiedot

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 4/2004 Velkahallintaohjelma s. 8 Laivaseminaari s.14 Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen syyskokous torstaina 18.11.2004...

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1 Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan uilo$ldmhhi Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n jiisenlehti Ilmestly

Lisätiedot

Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12

Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12 1/2003 Wanhoja artikkeleita s.15-21 Iltamakutsu s. 14 Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Uusia jäseniä esittelyssä... 4 Ulla Heikkilä

Lisätiedot

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus.

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus. 4/2014 Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio Luotonhallintaa VAPO-konsernissa Syyskokous ja sääntöuudistus Luottovakuutus turvaa saatavasi Laivaseminaari Viivan alle ei jää numeroita. Sinne jää rahaa. Haluatko

Lisätiedot

1/2012. Teot ratkaisevat, eivät puheet s. 8 Yrityksen terveystarkastus s. 10 Velallisen henkinen hätä s. 14 Iltamakutsu s.22

1/2012. Teot ratkaisevat, eivät puheet s. 8 Yrityksen terveystarkastus s. 10 Velallisen henkinen hätä s. 14 Iltamakutsu s.22 1/2012 Teot ratkaisevat, eivät puheet s. 8 Yrityksen terveystarkastus s. 10 Velallisen henkinen hätä s. 14 Iltamakutsu s.22 www.intrum.fi Olemme kaikki yhteisen haasteen edessä. OLEMME KAIKKI YHTEISEN

Lisätiedot