LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N

2 u-r-p$[gttmkhi Oivalluskone Tietokoneet ovat palvelleet liike-eliimiiii 30 vuotta. Niiden kaytdlla on ollut yhta mullistava vaikutus kuin hiiyrykoneella teollisessa vallankumouksessa 1700-luvun lopulla. Taloudellinen toiminta on koneiden avulla tehostunut uskomattoman paljon. Tietokoneen merkitystii ei pidii kuitenkaan yliarvioida. Se on itse asiassa vain laskukone (computer), joka tekee sille ennalta maariteltyja laskuroimituksia. Tietokoneella ei ole ihmiselle tyypillista kykya tehda oivalluksia. Ihminen. pyrkii oivalluskykynsii ansiosta jarjestamaan tyonsa niin, etta siita syntyvat tulokset ovat mahdollisimman hyvat. lhmisen oivalluskykyii voidaan tydelamassa lisete seka tyonantajan ette tyontekijan toimenpitein. Tehostamismenete lmia on periaatteessa nelja: opettaminen, lukeminen, havainnointi ja kokeminen. N:iista vain ensimmiiseen eli op ttamiseen pystyy tydnantaja ratkaisevasti vaikuttamaan joko itse antamansa tai muualla jarjestetyn koulutuksen avulla. Kolmen muun menetelman kayttd on oleellisesti tyontekijasta itsestaan kiinni. Hanen tahtonsa varassa on se, miten seurata ammattikirjallisuutta ja -lehdistda, miten tehda havaintoja ammattitoverien tydste ja miten suhtautua omasta tycista kefiyviin kokemuksiin. Tyonantaja voi luoda taloudellisia edellytyksia menetelmien kaytdlle. Lopputulos ei kuitenkaan ole kiinni rahasta vaan ihmisesta. Kaikkien menetelmien monipuolinen hyviiksikayttd auttaa siis kehittamdan omaa tyote - olkoon se mikd tahansa - ja ldytamaan luovia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja toteuttaessamme luontaista pyrkimystamme viedd itseamme ja tydnantajaamme eteenpdin. Ratkaisujen loytamist:i helpottaa tuntuvasti hyvasta fyysisesta kunnosta huolehtiminen. HYva kunto antaa kestavyytta ja voimaa mycis oivalluskyvylle peatya tydeliimassii parhaisiin lopputuloksiin. Luottomiehet - Kreditmannen r.y. pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tarjoamaan jdsenilleen palveluja,.joita kaytramalla oivalluskykymme lisaantyminen koituisi luottoalan parhaaksi. Risto Suviala paatoimittaja

3 Ekalainen kirikierros I )? *j.,i * \.*_a{ -.-.? Luottopiilllikkii Jaakko Pohjanpelto on puoli vuotta sopeuttanut luottotoimintoja ekalaiseen muottiin. Fuusiossa luottohenkiliistii kaksinkertaistui. Kaikkien on opittava pelaamaan yhteisten ja yhtiiliiisten sddnttijen mukaan. Pohjanpelto esittelee yhtiiinsii luottokoulutuksen suunnan: "OTK panosti paljon sisiiiseen koulutukseen. Siirrdmme sen voiman Ekaan. Pureudumme tdssd tilanteessa terveen itsekkiiiisti omiin ongelmiimme ja niiden ratkaisemiseen.tt Ekan luottoviiki juoksee kirikierrostaan. Keskusosuusliike OTK ja 39 osuusliiketta sulautuivat E-osuuskunta Ekaksi, joka tytiiryhti6ineen muodostaa Eka-yhtyman. Konsernin viime vuoden liikevaihto oli noin l4 miljardia ja henkilcistci?i Keskushallinnon luottotoiminnot-yksikko vastaa Ekan luottopolitiikasta, luortotoimintojen periaatteiden maarittelystii ja toteutuksen valvonnasta seka luottotoiminnan kokonaisohjauksesta. Keskushallinnon luottotoiminto kuuluu hallintojohtajan organisaatiossa rahoitusosastoon. Aluekeskusten luottoyksikdt ovat aluejohta- Jan alaisen konttoripaallikon vastuulla. Keskushallinnossa on 20 luottoh nkilda ja kymmenessa aluekeskuksessa yhteense saman verran. LuottopaAllikdita on kuusi. 4 Sisiiinen koulutus tiirkein Ekassa on kolmenlaista koulutusta: Ensimmiiinen ja tdrkein on oma sisiinen koulutus. Ekalaiset keyvat jonkin verran mycis ulkopuolisten kouluttajien jerjestemissa seminaareissa luottoalan uusinta tietoa hakemassa. Kolmas muoto onkin kouluttajan tyd; Ekan luortoveki on mukana myyntihenkilciston koulutuksessa pitiimalla alustuksia myyntiyksikciiden tilaisuuksrssa. "Ekan luottohenkilcistdn henkil6kohtainen koulutustarve maaritellean vuosisuunnitelmaa ja -budjettia tehtaesse. Koulutussuunnitelma syntyy siina samalla", Jaakko Pohjanpelto sanoo. "Joka vuosi j:irjestammc yhdessri E-instituutin kanssa ainakin yhden 2-3 piiiviin seminaarin, jonne osanottajat enintaan 20 - tulevat joko hakemukscn tai kutsun perusteella." Taion ulkopuolella ekalaiset ovat kayne(rt oppimassa mm. lakimuutoksiin ja vientikauppaan, oikeudelliseen perintaan ja konttoritekniikan kehitykseen liittyvia asioita. Onselmiin etsittiivii ratkaisut Koulutuksen suunnittelu lahtee aina tarveharkinnasta. Uusien henkiloiden kouluttaminen on tarkeae, mutta vanhemmatkin on pidettava luottoalan reaaliajassa. "Pyrimme vuosittain kehitramaen kaikkien luottohenkildrttemme ammattitaito:1". Pohjanpelto vakuuttaa. Sisdisissd seminaareissa klisitellaen ajankohtaisiasioita: "Voimme esimerkiksi suunnitella jonkin jiirjestelm?in ry h- miitydne. Sovimme yhteisisti toim int alinj oista, joita Ekan luottovaki Helsjngiste Ouluun noudattaa." Seminaarissa voidaan kuul- 1a mycis ulkopuolisia asiantuntijoita. Heiddt kutsutaan puhumaan erityiskysymyksiste. Seuraava seminaari on huhtikuussa. Sen paateema on yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden sisddnajo uudessa organisaatiossa. "Meiddn on opittava toimimaan ulospain yhdenmukaisesti. Fuusio muutti itsenaisten yritysten luottohenkilcistdn suuren Eka-yhtymAn

4 osaksi: Asentcissa on kou\uttamista. Alan tietouden lisaamiseen on luonnollisesti myds tarvetta. Organisaation muutosvaiheessa on keskityttava tiukasti ajankohtaisiin ongelmiin ja etsittava niille ratkaisuja", Pohjanpelto sanoo. "Luottoalan tehokas koulutus heijastuu koko yrityksen toimintaan: Se ndkyy saatavien kiertonopeudessa ja vahentyneissa luottotappioissa sekd kasvavissa ja lujittuvissa asiakassuhteissa." Pohjanpelto ennustaa, ettd koulutusta jatketaan ldhivuosina paaosin n)'kyiselta pohjalta. Alueellisia koulutusja keskustelutilaisuuksia tul- Iaan ilmeisesti j iirj estii miiiin encmmen. Rapoltorntrtarve on muuttunut. Luotto-osasto kokoaa tiedot saatavista aluekeskuksittain. Luottoraportti on osa johdon raportointia. Fuusion jalkeen yhteistyota tehdaan alueellisten luottopaallikcjiden kanssa huomattavasti kiinteammin. Keskushallinto ohjaa myc;s alueellisten luottohenkildiden koulutusta. Jaakko Pohjanpelto vastaa luottoalan koulutuksen suunnittelusta koko Eka-yhtymiissa. "Kaytiimme kouluttajina mieluiten omaa viiked. Ndin suuressa organlsaatlossa on paljon eri alojen asiantuntijoita, joten olemme pitk:ilti omavaraisia." Eka-yhtyniin oryanisaatio Kiisikirja luottokaupan katekismus Keskushallinnon luoltotoiminnot on :isketlain uudistanut ja tulee edelieen triydentemaan talon luottoalan kdsikirjaa. joka on monipuolinen hakuteos ekalaisessa kaupankaynnrssa. "Teimme jokaiselle toimialalle omat luotto-ohjeet. Kiisikirjaa keytetaan perehdyttiimisessii.ja sisaisessa koulutuksessa. Myyntiorganisaatiolla.ia luottovaelld se on tiet),sti paivittaiscssii keytdsse. Krisikirjaa taydennetaan - seuraavaksi se saa liitteeksi tuoreimmat lakitekstit." Kaikki luottopaallikdt saavat kauppaa, rahoitusta ja luottoalaa selvitravea kirjallisuutta ammattitaitonsa tueksi. Fuusiossa etunsa ja kitkansa Fuusio on aina viihintiizin pieni mullistus. Ekalaisuus teki luottoveelle muutoksia r anhoihin k aar oih in. "Atk-iariestelma muuttui -- nolla ja aluekeskuksilla on samanlaisetietokoneet, jotka opettelevat kommunikoimaan keskendiin. Atk:ta kehitetaan voimakkaasti", Jaakko Poh- Janpelto sanoo. Luottomies puun ja kuoren vdlissd Kys_v, mys I uottomieh en ro o- lista taman piiiviin yrityksessa saa Jaakko Pohjanpellon naurahtamaan ja hieromaan lcukaansa. "Roolissa on monta piirretta. Luottomies tai -nainen tarvitsee hyvien luottokelpoisten asiakassuhteiden yllepitajana psykologin silmaa. Samalla hanen on kuitenkin oltava saatavien perijana maaratietoinen. Hin onkin oikeastaan kahden tavoitteen velissa - myyntipuolen ja rahoituspuolen odotukset eivat aina kay luottokaupassa yksiin." " Luottoh enkildstd tukee yrityksen markkinointia: Luottokauppahan on puhtaasti yrityksen palvelutorminto. Asiakkaat ovat yrityksen tdrkein sidosryhmii. Sen kanssa on tultava hyvin toimeen", Pohjanpelto pohtii. Vehintatin merkonomitason koulutus, hyv?i kielitaito ja joustava luonne ovat Pohjanpellon mielesta arvokkaita piirteitai. "Hyvd ammattitaito on rdrkein", hiin kiteyttee. "Luottotoiminta on joka hetki paatdksentekoa." k ;;; ;;.' -N ii'k;.k Kolmen vuosikymmenen "k ",h;iii;- linjanveto Luottopaallikdn kolmaskymmenes tydvuosi osuusliikkeessii on alkanut. Puhtaasti luortorydssa Pohjanpelto on ollut l2 vuotta, sitd ennen rahoituksen suunnlttelun ja kassatoimintojen puolella. "Fuusio on uusin - ja vain yksi - muutos tyijmaisemassani. Kolmessakymmenessa vuodessa luottotoiminta on ottanut paikkansa, kasvanut miehen mittaan ja systematisoitunut. On rakennettu kunnolliset jiirjestelmat ja -periaatteet, jotka yrityksen ylin johto on siunannut. Tietokoneet ovat tulleet heipottamaan paivittaista tydta." Saannelty luottokauppa on ollut E-osuusliikkeen periaateohjelmassa kauan. Elintarvikemyymiiloiden luottokauppa on todella vanhaa perua. " l96l yrityksessiimme ryhdyttiin myymaan erikoistavaroita osamaksulla. Oma luottokorttijarjestclma tuli mvlntiii FhFmnin " Jaakko Pohjanpellon tydhuoneen ikkuna naytt:iii komean Helsingin horisontin Suomenlinnasta Punavuoreen. Alhaalla elae Hameentie, Scirkan Bulevardr. Siellii kuohuu ja kohisee tydn Ziiini. I Ekan luottotoimintojen osa-alueet kotimaan luottomyynti - yrrtysluotot - kulutusluotot - osamaksuluotot - luottokorttiluotot - myymiilatililuotot vientiluotot oikeudellinen perintii Yritysten valinen luottokauppa - suurkuluttajamyyntr - Keskushallinnon luottotoiminnot hoitaa koko Eka-yh- piiiisi vauhtiin 1970-luvun alussa ja on tanaen merkittavi osa ekalaista kaupankayntokorttiluotot ja vientiluotot. tyman osamaksuluotot, luottia. Samaan aikaan vienti alkoi kehittya. Luottokauppa tuvat Keskushallinnon ja Muut luottotoiminnot jakau- on kasvanut paljon muuta aluekeskusten kesken. 5

5 Luottomiehet - Kreditmflnnen r.y:n hallitus 1984 Puheenjohtaja Luottop:iallikkd Bengt Fagerholm Oy Electrolux Ab puh Varapuheenjohtaja Toimistopaallikkd Pirjo Nurmi Eurocard Oy puh Kerhomestari Luottopaallikkd Maija AhYenainen Oy Huolintakeskus Ab puh Toimistopiiillikkci Kimmo Hinninen Luottokontrolli Oy puh Rahastonhoitaja Osastopiiallikkd Aarno KQho Kansallis-Osake-Pankki puh Sihteeri Luottopaiillikkcj Kaarlo Oksa Asea-Skandia Oy puh LuottopAAllikkct Jaakko Pohjanpelto E-osuuskunta Eka puh Osastopaallikkd Risto Suviala Keskusosuusliike Hankkija pruh.72922o4 Asianajaja Liisa Svinhufvud Asianajotoimisto Liisa Svinhufvud Ky ACvokatbyrA Kb puh Toimikunnat 1984 Yhdistyksen hallitus on ,1 nimennyt kaksi toimikuntaa ja Luottolinkin toimitusncuvoston. Koulutustoimikunnan puheenjohtajaksi vaiittiin asi anajaja Liisa Svinhufvud. l\{uut iasenet ovat apulaisjohraja Heikki Jartela, toimistopi:illikkc; Martti Kuurtamo. luottop?i:illikkci Kaarlo Oksa ja luottopaallikko Jaakko kci Esko Salkola. Toimikunnan tehtavdna on perehtya Pohjanpelto. Toimikunnan tehtavana on ideoida ja suunnitella luottoalan koulutusta. tl kseen, valmistella yhdistyk- ulkomaiscen luottoalan kehiscn tutuslumiskayntcjii ulkomaille sekd ulkomaisten sisaryhdistysten Ulkomaantoimikunnan puheenjohtajaksi vastavierailuja valittiin toimitusjohtaja Thomas Feodoroff. Toimikunnan muut jasenet Suomeen. ovat osastopdallikkd Raimo Seiintiitoimikunta paateltiin Ja.visalo, toimistopaallikkd lakkauttaa tehtevansa suorlttaneena. Pirjo Nurmi ja luottopaallik- Luottolinkin paatoimittajana jatkaa osastopeellikkct Risto Suviala. Lehden toimitusneuvostoon valittiin paiitoimittajan Iisiiksi luottopaiillikkd Bengt Fagef holm, valtiotieteen maisteri Lassi Kantola ja luottopaallikkd Anne Leppiilii-Nilsson. Toimitusneuvoston tehtevana on ideoida lehden aiheet ja arvostella valmista lehtea Ja sen saamaa vaslaanottoa. Luottotietoalan neuvottelukunta 1984 Luottotieloalan neuvottelukunta on )'hdistyksen saantdmadreincn toimiclin. Scn rehtdvand on antaa yhdistykjcn hallitukselle neuvoja ja asiantuntijalausuntoja yhdistl ksen toimialaan kuuluvissa il s iolssa. Neuvottelukunnan jaseniksi vuodeksi 1984 on valittu seuraavat henkilcit: LuottopAaillikkd Tom Ahlroos Luottokunta Luottopaialli ko Bengt Fagerholm Oy Electrolux Ab ToimitusjohtaJa Juhani Joenpelto Luottokontrolli Oy Valtiot. maist. Lassi Kantola Suomcn Yhdyspankki Oy Toimitusjohtaja.Iarmo Karppi Suomen Yritysrahoitus Oy Toimitusjohtaja Aulis Lindell Oy Union-Oljy Ab Luottopaallikkd Jaakko Pohjanpelto E-osuuskunta Eka Toimitusjohtaja Esko Tuovinen Suomen Luotonantajayhdistys Toimitusjohtaja Tapani Turkki Luottotieto r.y. Johta ja Tauno Valli Kesko Oy Yhdistyksen nimi ennallaan Yhdistyksen nimi pysyy enti send, vaikka silld on vain 277r::n kannatus. Yhdistyksen varsinainen syyskokous paatti l? iienin 46 puolesta ja 17 vastaan hylata hallituksen csityksen yhdistyksen nimen muuttamiseksi Luottoala r.y:ksi. Saantcjjen mukaan muuttamiseen vaaditaan vahintarin kolmen neljdsosan enemmist6 kokouksessa annetulsta aanlsta. distykselle ilmoittanut tai julkaistava yhdistyksen kokouksen muutoschdotus on Luottolinkissii 3/83. paatdksen mukaisesti sen Yhdistyksen uudet saenndt Hallituksen esityksesta poiketen kokous peetti siiantdjen kokouskutsupykalan sa tai sen maaraamissa sano- sen jalkeen kun ne on merkit- mdaradmessa sanomalehdes- painetaan ja jaetaan jiisenille (12 $) kuulumaan seuraavasti: malehdisse samassa ajassa". ty yhcistysrekisteriin. Uudet "Kokouskutsut on lehetettdvii jiisenille kirjallisesti vii- Muilta osin sdantdmuutosta merkinn?in j?ilkeen, saanncttulevat voimaan vasmeistaan kymmenen (10) piiivea ennen kokousta sillii mielisesti hallituksen esitte- vuonna 1984 sama kuin edelehdotus hyvaksyttiin yksi- Yhdistyksen jdsenmaksu on osoitteella, jonka jasen on yhmessa muodossa. Saintdlisend vuonna eli 50 markkaa.

6 Tehokkuutta yrityksen maksuvalmiuden hoitoon Rastor-l nstituutti jdrjestiiii kaksi mielenkiintoista sem i naaria I Luotto- ja perintiseminaari Kongressikeskus Dipoli, Espoo Seminaari selvittili o luotonvalvonnan ja perinndn merkitystd vritvksen tu lokselle o iuoionvalvonnan ja perinndn mahdollisuuksia maksuvalmiuden Darantamiseksi o perinndn muotoja ja keinoja o perintd kdytd ntcid viivdstyskor kojen kannalta o osallistujien omia kdytinncin ongelmia. Osallistumismaksu on mk a a a Seminaari selviftli!i o likviditeettisuunnittelu n tavoitteet ja vilineet o yrityksen osabudjettien vaikutuksen maksuvalmiuteen o likvid iteettibudjetin sopeuttamisen periaatteet o kiytiinncin esimerkein maksuvalmiuden suunnittelun etenemisvaiheet, lyhytaikaisia rahoitusjdrjestelyjd, valu uttas un nittelua sekd rahoitu ksen kokonaisohiausta. Seminaari on tarkoitettu o luotonvalvontaa ja perintdd suorittaville o niistd ko ko na isvastuu ssa oleville hen kiloille o eli reskontranhoitajille, Iuotonvalvojille, puhelinperijoil le, luottotarkastaiille, konttori- ja ta louspiiii lli koi lle, luottopiidlli kcii lle. Likviditeettisuu n nitteluseminaari Kongressikeskus Dipoli, Espoo Osallistu mismaksuo n mk a a a Seminaari on tarkoitettu o yrityksen rahoitussuunnittelun vastuu- ja suoritushenkilciille. luottopaa llikoille, jotka osallistuvat rahoituksen su u nnitteluu n o yrityksen markkinoinnin vastuuhenkil<iille, ioiden ennusteista likviditeettisuunnitelman pitdvyys riippuu. Lisitietola ku mmastakin seminaarista antavat o koulutuspddllikkct Raili Taskinen o ko u lutuss ihteeri Leila Loukimo, puh. (90) 692s101. llmoittautumiset Rastor- In stitu utti, Tilauskeskus Kiviaidan katu 11,002'10 Helsinki 21 puh. (90) , telex rasto sf

7 Luottomiesten uusi puheenjohtaja Bengt Fagerholm, 34, haluaa yhdistykseen pirteyttd, voimaa ja luovaa ajattelua. Aktiivisuus on mdlre, jota hiin kiiyttiiii usein ja painokkaasti. Himmennetyt lyhdyt eiviit riitii luottoalan tietii valaisemaan. Luottomiehille on alkanut KORKEANI PROFIILIN AI KA llengt Fagerholm kuvaa itreiiiin pitkan linjan luottonichcksi. Akateemisena taustrna on valtiotieteiden maisl.'rin tutkinto. Luottoalan \ uosia Bengtilia on 10. "Aloitin Turun Keskon kontlorissa luotonvalvojana Sielte siirryin Nokian Kcskushallintoon apulaisluottopi,iiillikdksi; paavastuualuceksi nimettiin vientiluottorsiat. Nykyiscssii tyossani Oy Electrolux Ab:n luottopiiiillik kcinii olen kolmatta vuotta." Bengt liittyi Luottomiehiin Hallituksessa hen on toista vuotta. Puheenjohtajalla on nakdalapaikka ja luottoalan ammaitilaisten antama valtakirja. Bengt haluaa olla sekd tarkkailija etta etulinjan mies. "Jdsenkuntaa Irsattava Luottomiehet - Kreditmanncn ry on yli kuudensadan jisenen yhdistys. Bengt Fagerholm sanoo )'hdeksi tavoitteekseen uusien jasenten hankkimisen. "Alueellista peittoa pitaii lisata. Paikallistoiminta-ajatus alkaa olla ajankohtainen. Luottoalan vdkea on ymparr Suomea. Varsinkin suurim- Electroluxin luotto-osastolla on nelje reskontranhoitajaa. kolme kassaa ja kaksi missa kaupungeissa olisi tilaa laskuttajaa. paikallisosastoille." "Osastomme hoitaa helsinkilaisten Yhdistys on tiedottanut osastojen osto-.ja toiminnastaan yrityksillc, myyntireskontrat. Yhtion rahoitus- joissa on luottotoimintaa. Perintatoimistojen ja valuutta-asiat on keskitetty Helsinkiin." asiakasleh- dissd on ollut Luottomiesten mainontaa. Fagerholm kehottaa jasenia hankkimaan liihiymparistdstarin uutta vakea yhdistykseen. Vahva jasenkunta antaa yhdistykselle ryhtiii ja voimaa, "Luottomiehid aktivoitava" Yhdistyksen kokouksiin osallistuu vain osa jiisenistcjstii, vaikka Luottomiesten encmmisto asuukin Suur-Helsingin alueella. Uusi puheenjohtaja toivoo nakevansa enemmln kollegoja )'hteisissii ainoa tietojen antaja, muuaha tilaisuuksissa. Keskustelukinyhdistys ei m uutosilmoituksia voisi olla viredmpii. 5aa. "Yhdist]'ksemme tarloaa erinomaisen mahdollisuuden tavata saman alan ihmisia ja paastii heidan kanssaan ajatusienvaihtoon. Yhdistys on yhdysside; JAseniston aktiivisuudesta kaikki on kiinni. Yhdessa saamme paljon aikaan." Bengt Fagerholm sanoo, etta aktiivisimmat jasenet ovat muodostaneet pienempid keskusteluryhmiii, joissa Jopa kilpailevien yritysten edustajat kertovat kokemuksiaan 1a etsivat ratkaisuja toistensa vaikeuksiin. "Luottoalalla toimivien ongelmat ovat pitkalti samanlalset. Alan ihmisten yhteistycj hyddyrraa kaikkia." "Jdsenrekisteri saatava kuntoon" Fagerholm sanoo, ette yhdistys on jo monta vuotta pohtinut.ja hakenut ratkaisua jdsenrekisterin paivittami- 5een. "Meilla on kaksi tiedostoa: postitusrekisteri ja jiisenmaksurekisteri. Ne eivat ole koskaan olleet identtiset. Tana vuonna yhdistamme ne nykyf sen jlisenmaksurekisterin pohjalta yhdeksi tiedostoksi ja sen mukaan lahetamme Jasenmaksulomakkeet. Jos joku j iisenistammei saa pankkisiirtolomakettaan mennessii, toivon ette han ottaa yhteyden yhdistykseen. Infbrmaatiokatko johtuu silloin virheellisesta osoitteesta." Bengt Fagerholm antaa moitteen sanan Luottomiehil- Ie: Tyripaikan vaihdosta ei muisteta ilmoittaa yhdistykseen. Jasenistci on kuitenkin "Tule mukaan, vaikuta!" Svenska Kreditmannaforeningen i Stockholm on kutsunut yhdist)'ksemme vieraakseen toukokoussa. "Maittemme yhteiskuntarakenne ja talouselame ovat toistensa kaltaiset. Niinpii kokemusten vaihdosta on todellista hycitya. Puheenjohtaja Bengt Lindberg toivoo runsasta osanottoa ja lupaa huolehtia me iste hyvin. Kaimani ja kollegani tuntien tieden, etta matkastamme tulee seka virkistava etta hyddyllinen." Bengt Fagerholm haluaa antaa tunnusrusta ja kiittaa edeltajaansa Risto Suvialaa henen panoksestaan yhdistyksen puheenj ohtajana: "Ybdistys on toiminut Yireasti ja jasenmaiara kasvanut kauniisti. Niikyvii lisd toiminnassa on vlrme vuonna perusletlu Luottolinkki-lehti, jonka piilitoimittajana Risto jatkaa edelleen. Lehti on antanut yhdistyksellemme uudet puitteet ja keinot tarkoitusperiensa toteuttamiseen. Luottolinkki on kelpo tiedotusvaline, mutta torvon, etta se kasvaa myds luottoalan keskustelufoorumiksi. Sana on vapaa napakallekin mielipiteenvaihdolle. "

8 S.A. Perret - P.E. Paul - Lassi Kantola Kredit -83 "Kredit-Luotto" -sanaluettelo-ordlista. Abo Akademin ja Stora Svensk-Finska Ordboken - Iso Ruotsalais-Suomalaisen Sanakirjan piifltoimittajan, professori Giiran Karlssonin hyviiksi laaditun aineiston mukaisesti. kredit luotto kreditaffer luottokauppa kreditandelslag luotto-osuuskunta kreditanstalt luottolaitos kreditavtal luottosopimus kreditbeditmning luottotulkinkreditbehov luotontarye kreditbelopp luottomaara kreditberedare luottoesittelija kreditbestend luottokanta kreditstock luottokanta kreditbevakare luotonvalvoja kreditbevakning luottovalvonta kreditbevillning luototus, luotonmydntaminen kreditchef luottopaallikkd kreditdirektiir luottoj ohtaj a kreditinspektiir luottotarkasta- Ja kreditbeslut luottopaatds kreditform luottomuoto kreditfunktion luottotoimi kreditfiirening luottoyhdistys kreditfiirlust luottotappio kreditfiirmega luottokyky kreditfiirlustreservering luot- LUr4PPruv dr 4ur kreditfiirsiikring luottovakuutus kreditfiirsiljning luottomyynti kreditgaranti luottotakuu kreditgivare luotonantaja kreditgivning luotonanto kreditgivningsberedskap luotonantovalmius kreditgriins luottoraja kredithandel luottokauppa kreditinrettning luottolaitos kreditinstitut luottolaitos kreditlimit luottolimiitti kreditliifte luottolupaus kreditkassa luottokassa kreditkontrolluottokontrolli kreditkort luottokortti kreditkund luottoasiakas kredittundregister luottoasiakasrekisteri kreditkiip luotto-osto, -kauppa kreditkvinna luottonainen kreditman luottomies kreditrnarknad luottomarkkinat kreditnota hyvityslasku, hyvikreditor velkoja, saamamies kreditavdelning luotto-osasto kreditpersonal luottohenkilosto kreditpolitik luottopolitiikka kreditpost hyvitysmerkintii kreditreservering luottovaraus kreditrestriktion luottorajoitus kreditsaldo hyvitysjiiiinncis, kredit-jaannds kreditsida hyvityspuoli, kreditpuoli kreditsperr luottosulku kreditstopp luottosulku kreditstiid luottotuki krcditsystem Iuottojarjestelma, -systeemi kreditsiikand luotonhakija kredittagare luotonsaaja, luotonkayttaja kredittagning luotonotto kreditundersiikare luottotietotutkija kreditupplysare luottotietotutkija kreditupplysning luottotieto kreditupplysningsbyre luottotietotoimisto kreditupplysningstjenst luottotietopalvelu kreditutfastelse luottolupaus kreditvillkor luottoehto luottotoi- kreditverksamhet minta hreditiirende luottoasia kreditbestemmelse luottoehto kreditvolyrn luottovolyymi kreditverdig luottokelpoinen solvent luottokelpoinen kreditviirdighet luottokelpoisuus solvens luottokelpoisuus kreditetstramning luotonsaannin kiristiiminen kreditera hyvittaa, merkita kreditpuolelle kreditering hyvittaminen, hyvitys krediteringsavi hyvitysilmoite Koulutuksesta Luottomiehet r.y. on pitkiiiin toteuttanut koulutustoimintaansa yhteistydssa Rastor- Instituutin kanssa. Yhteistydsta Ja sen kaytenndn muo" doista keskustellaan perusteellisemmin aina silloin talldin. Nyt on taas aika tarkastella koulutuksen nykytilannetta ja pohtia tulevaa kehi tysta. Jo useita vuosia on toteutettu perinteeksi muodostunut luotto- ja perintepaiva seka kaksipaivainen luotto- ja perintaseminaari. Molempiin koulutustilaisuuksiin on jatkuvasti osoitettu kiinnostusta, joskin osanottajia on ollut viime aikoina viihemmin kuin muutama vuosl sltten. Ajankohtaisista aiheista jerjestettyj n koulutustilaisuuksien osanotto on ollut huomattavan runsasta. TAsta on hyyana esimerkkinl korkokurssi. Rastorin tekema tilasto osanotosta kahdelta l0 vrime vuodelta osoittaa, etta ns. teemakursseille on ollut tydlasta saada riitteve miiiira osanottajia. Suosittujenkin kurssien osanottajamaarat ovat yleensa kuitenkin olleet melko pienil. Yhdistyksen omissa kokouksissa on osanotto mycts ollut runsasta silloin kun luennoitsijalla on ollut ammattiin liittyva ajankohtainen aihe. Pid:inkin selyane, etta luottoviiki on aktiivisesti kiinnostunut alan kehittymisestri ja ammattitaitonsa yllapitamisesta. Laimeahko kiinnostus koulutustilaisuuksiin johtuu siis jostain muusta syysta. Minulla on se kasitys, etta jos koulutusta jatketaan nykyisen kaltaisena, tulevat osanottajamaerat vahitellen entlsestaan laskemaan, joitakin poikkeuksellisen mielenkiintoisia kursseja lukuunottamatta. Tata perustelen paitsi kertomallani kehityksellii, silla etta alalle tulevia uusia kouluteltavia on rajoitettu miizirii. N?iidenkin kouluttamisesta kilpailevar talla hetkella useat kouluttajat. Vanhat tekijat alalla on peruskoulutettu. Silloin kun yhdistyksen Ja R as tor-l nstitu utin koulutus aloitettiin, oli kysymys pioneeritycista. Kirjallisuutta oli hyvin viihiin, ja muita kouluttajia ei ollut. Nykytilanteessa on kysymys yhdistyksen roollsta. Onko koulutustoiminta jatkossa tarkeata seilytt:ie yhdistyksen yhtenii palveluna, vai katsotaanko, etta varsinainen ty6 on tehty.ja annetaan tilanteen kehittya omalla painollaan? Jalkimm6inen vaihtoehto johtaa vaistamatte koulutuksen ohjautumiseen yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Varmasti en ole ensimmdinen sanomassa, ette "tarttis tehrii jotain". Koulutuksesta keskusteltiin jo silloin, kun itse noin 15 vuotta sitt n tulin jiiseneksi. KasittAAkseni olennaista olisi kurssien ja koulutuspaivien profilointi ainakin karkeasti siten, ettd varsinainen peruskoulutus kohdistetaan selkeasti uusille tulokkaille ja teema- ja jatkokoulutus porrastetaan eri tasoille. Peruskoulutukseksi ei mielestani riita yksitteisten paivlen ja seminaarien pitiiminen. Peruskoulutusta pitaisi syventaa ja se olisi jarjestettave portajttain jatkuvaksi. Mahtaako muilla olla samanlaisia ajatuksia, mutta on todettava, etta kun nykyisin saan hyppysiini Rastor-Instituutin ja yhdistyksen yhteisten kurssien esitteitii, jo pelkka teksti siita, kenelle kurssi on tarkoitettu, pilaa hyviinkin aiheen. T?illii tarkoitan sita, etta esitteen teksti muotoillaan niin pydreaksi, etta kurssin voidaan katsoa soveltuvan liihes kenelle hyvansa vehankin luottoalaa sivuavissa tehtavissa toimivalle henkilcille. Tamantyyppisen t kstin en usko houkuttelevan lisaa osanottajia, ehkapa tulos on pikemminkin piiinvastainen. Kuten muutakin pitkejiinnitteista toimintaa yhdistyksessa, koulutustoiminnankin hoitamista haittaa tietysti itse kunkin varsinainen leipatyd samoin kuin luottamushenkilciiden nopea vaihtuminen.

9 I Esim. puheenjohtajan vaihtumineli vuosittain on toiminnan jatkuvuuden kannalta negatiivinen asia. En nae edes yhdistysdemokratian kannalta mitaan estettii hyvan puheenjohtajan uudelleen valitsemiseksi. Kokemukset Luottolinkista ovat olleet erittain positiivisia joidenkin jisenten ennakkoasenteista huolimatta. Uskon, etta oman toimistonhoitajan palkkaaminen olisi edelleen askel eteenpiiin. Jos koulutustoimintaa jatkossa tehostetaan, olisi mahdollista jnrjesta6 tilaisuudet tiiysin omatoimisesti. Nythan yhdistyksen saama korvaus kursseista on 6ysin nimellinen. Ilman yhdistyksen palveluksessa olevaa toimihenkildii on mielestani keytanndssa mahdotonta huolehtia itse kurssien jarjestelyistii. Jaksan edelleenkin toivoa, etta yhdistyksen jiisenet osallistuisivat keskusteluun koulutusasiassa. Uusien vaihtoehtojen kokeilu on hakuammuntaa, elleiviit jiis net kerro nekemyksistaen ja toiveistaan etuketeen. Liisa Svinhufvud koulutustoimikunnan puheenjohtaja Luottomiesten opintom atka Tukholmaan toukokuussa Ulkomaantoimikunta jarjestaa opintomatkan Tukholmaan Mukaan mahtuu noin 30 iasenta. Alustava matkaohjelma t l t t6.5.! I r Lahtit laivalla Helsingiste Tukholmaan Suomalaisen vientiyrityksen edustaja esitelmdi Ruotsin viennistii Illallinen Saapuminen Vertanin satamaan Ruotsalaiset isanniit vievat hotelliin Majoittuminen Tutustuminen ydtyksiin isiintien opastuksella Kokous Esselten tiloissa Dun & Brad Street -luottotietotoimiston edustaja kertoo mm. satqlliilin velityksella tapihruvasta luottiii6oi6ilatittam! sesta Paiviillinen/Stallmastargerden Tj Liisa Liflnnder/Finsk-svenska handelskammaren kertoo, miten kauppakamari voi auttaa suomalaista viejaa Ruotsalaisen pankin edustajan esitelme Lounas/ravintola Erik Suomesta tuovan yrityksen edustajan esitelme Hinta Ilmoittautuminen Justitia Internationalin edustaja kertoo perinnasta ja tarjoamistaan ulkomaan palveluista Kokoontuminen hotellissa lentokentaie hhtda varten Paluu Hetsinkiin Matkan hinta on noin 1900 mk,/henkild - laivamatka Helsinki-Tukholma Silja Linen Business Club -luokassa (yhden hengen hytti. illallinen. erikoisaamiainen. sauna I saunajuomat, virvoitusjuomat, paivan lehdet) - ydpyminen yhden hengen huoneissa/ hotelli Grand - aamiainen hotellissa - lounas/ravintola Erik - bussikuljetus hotellista kentelle - lento Tukholma-Helsinki/Finnair Executive Class Ilmoittautuminen mennessii Thomas Feodoroffille tai Marjut Laaksoselle, puhelin (90) I tai palauttamalla alla oleva kuponki osoitteeseen Oy Credit Ab PL Helsinki l8 F F Nimi Tehtavanimike Yritys Ldhiosoite Postinumero- ja -toimipaikka Ulkomaantoimikunta harkitsee mahdollisesti toisen matkan tekemista syksyllii, mikiili jasenkunta on riittavasti kiinnostunut asiasta. Pyydiimme siksi merkitsem?iiin alla olevaan ruutuun, oletteko alustavasti kiinnostunut lahtemean mahdollisesti tana syksyna jarjestettava[e opintomatkalle. Toivomme samalla ehdotuksia matkakohteeksi. - Olenkiinnostunut mahdollisestisyksy[a toteutettavasta odintomatkasta, Ehdotukseni matkakohteeksi En ole kiinnostunut.

10 2SYhdistyksen tarkoituksena on edisteii luotto- ja perirtialan tuntemusta ja kehityste jerjest?imele jrisenilleen alustus-, esitelmi-, k skustelu- ja tiedotustilaisuuksi. yhdistyksen toimialaan kuuluvista kysymyksistii, harjoittaa kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa sekii antaa maksuttomia lausuntoia. JASENHAKEMUS Vastaanottaja LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y. HAKIJAN YKSILOINTI. JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN) Sukunimi Etunimet (kutsumanimen eteen *) Jakeluosoite Postinumero Osoitetoimipaikka Jisennumero Toimi Yritys t l t r l J:n:o Arvo tai ammatti HAKIJAN TY ETIEDOT Tyiinantajan nimi Toimiala Jakeluosoite Postinumero Osoitetoimipaikka Teh*ivenimike Teht:iv?in kuvaus (lyhyesti) HAEN LUOTTOMIEHET _ TGEDITMANNEN R.Y:N JASENEKSI YLLI OLEVIN PERUSTEIN SEKA SITOUDUN NOUDATTAMAAN YHDISTYKSEN SAANT6JI Paikka ja piiiv?iys Hakijan allekirjoitus PUOLLAMME JiSENHAKEMUSTA (VAIN JASENET) Nimi Nimi Nimen selvennys Toimipaikta (selristi) Nimen selvennys Toimipaikka (selv{sti) HALLITUKSEN PAATOS hyv?iksytty Puheenjohtajan/sihteerid allekirjoitus nylarr] _ /,_ 19 Jiisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille luottopiiiillikkii Kaarlo Oksalle osoitteella: Asea-Skandia Oy Karapellontie Espoo 61 (puh. 5912r)

11 A(ATE EMINEN KIRJAKAUPPA A](ADEM IS}<A BOKI{AN DE LN Keskuskatu 1,00100 Helsinki 10, puh Asemakatu 4,40100 Jyviiskylii 10, puh Valtakatu 36, Lappeenranta 10, puh Kirkkokatu 29,90100 Oulu 10, puh.98l Tuomiokirkonkatu 28, Tampere 10, puh Yliopistonkatu 22, Turku 10, puh l I Ydikoima ajankohtaista luottotoimintaan liittyviie kirjallisuutta Anro. E- L.ppiniemi. J. R- Xarava. S. Riihimaki. A. lbltonen, J. U.iltonen, J. llaltonen, J. Xupiainen. P. J. - L.hro. K. - Puteari. H. - ryyddnniemi, R. J, o. E, K.rnrniemi, A. P. Ytlinen, v. N.ilimo. K. R- R.K. l6fn, S. &odm6. P. - Elmer, L. - Nylan, B. Elnsrn-warberg, J. - lngblad, S-E. Gaod mo. B. Gandemo. B. - Aszt ly, S. Nysrrdm, J-A. RAHOITUSANALYYSIT JA RAHOITUKSEN SUUNNIfiELU 154 s PANKKITOIMEN LAKIASIAT 6.p.392s tt3,20 47,6n HALLINNON JA TILIEN TARKASTUS 2.p.325 s ,- PAAPIIRTEET, RAPoRToINTI JA vastuu OSAKEYHTION TILINTARKASTUKSESSA 76 s. l98l WSOY 63,50 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 507 s WSOY It2,- VALVONTATOIMI JA TILINTARKASTUS 2.p. I99 s ,50 TILINTARKASTUS, OSAKEYHTIO, ASUNTO-OSAKEYHTIO, OSUUSKUNTA l3l s WSOY OSUUSKUNNAN JASENET. HALLINTO JA TILINTARKASTUS 187 s WSOY TIETOJENKASITTELY l. 205 s l. Harjoituksia.60 s INVESTOINTIEN SUUNNITTELU JA TARKKAILU 5.p. 263 s YRITYKSEN INVESTOINTIPROSESSIN KRIITTISET KOHDAT 155 s UUsI ELINKEINovERoLAINSAADANTo 4.p. l98l 12,40 63,70 29,15 7E,?0 128,_ TIETOJENKASITTELYN PERUSTEET 3. tark. p. 176 s ?,50 TILINPAATOSANALYYSI 2.p. 145 s Weilin + Gtids CREDIT & COLLECTIONS FOR SMALL BUSINESS: AN EASY-TO.READ GUIDE TO EFFECTIVE COLLECTIONS 174 s. Mccraw-Hill l98l 2rs,- le4,- '76,- TILINPAATOSANALYYSI JA TILINTARKASTUS 153 s Weilin + citds 50,60 TIEToJARJESTELMAN HYvAKSIKAYToN NAK6KULMA?.p. 255 s ,- KONKURSSIKASIKIRJA 194 s Suomen lakimiesliilon ku!t. 103,- ATK PERUSKURSSI 103 s s,3s verotus JA TILINPAAT6KSEN SUUNNITTELU 197 s Weilin + Gttits 52,60 YRITYKSEN SISAINEN TARKKAILU JA TARKASTUS 192 s. l98l Weilin + Gd6s 7E,- YRITYSTUTKIMUKSEN ANALYYSI- MENETELMAT 59 s KREDITGTVNINC TILL FORETAG 213 s- Studenditteratur 1982 llt,- FINANSIERINGSANALYS I72 s. Srudenrliteratur 1980?6,50 Bass, R.M.v. Behrens. R.H. Bic ar, M.J. Coghlan, R. Christie, G.N. - Bracuti, A.E. Cole, R-H. Goddard, M. Goddard, S- - Jay, S. Kilzing. D.R. GREDIT MANACEMENT 164 s. Business Bks '979 nid. 85,- sid. 200,- COMMERCIAL PRoBLEM LOANSi HoW TO IDENTIFY. SUPERVISE AND COLLECT THE PROBLEM LOAN 2nd.ev. ed. 224 s. l98l 375,- PRACTICAL CREDIT AND COLLECT]ONS FOR SMALL BUSINESS 120 s_ CBI pub ,- BriCAUIl. C,C. (Ed.) CREDIT CONTROL LETTERS IN I5 LANGUACES English-French-German-ltalian-Dutch-SPanish- Po.tuguese-Swedish-Danish_Norwegian-Finnish_ Arabic-Japanese-Greek_Turkish. Graham & Trotman l98l Calhcan. c.d. MONEY, CREDIT AND ECONOMIC ACTIVITY 524 s. rrwin ,- MONEY, CREDIT AND THE ECONOMY 224 s. Allen & Unwin l9el CREDIT MANAGEMENT 700 s. Crecit Res. Found. l9el 95,- 200,- {E0,- CONSUMER & COMMERCIAL CREDIT MANAGEMENT 6rh ed.678 s. Irwin ,- CREDIT BOOK: A COMPLETE GUIDE TO PERSONAL CREDIT 200 s. Kogan Pag6 l98l TECHNIQUES OF CREDIT MANAGEMENT Graham & Trotman 1983 CREDIT MANAGEMENT: A SURVEY OF CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION POLICIES AND PRACTICES 50 s. Brit- Inst. ofmgmt l98l 305,- Hale. R.H. CREDIT ANALYSIS: A COMPLETE GUIDE 285 s. wil y 1983 (wiley Professional Banking and Finance Ser.) {00,- Isom. T.A. HANDBOOK OF LEASING TECHNIQUES AND - Amembal. S.P. ANALYSIS 379 s. PetrocelliBk! ?5.- MaBhall, E.A. Nunlisl, R.A. - Seiben, J.C. Robens. M. Thompson. C.J. 8dNKhOTI,I.J. Caspen, (. 28,- craner, M. nid. 55,- sid.ll5,- t75,- SALE OF GOODS. CONSUMER CREDIT AND BILLS OF EXCHANGE, CHEQUES AND PROMI. SORY NOTES 250 s. W. G.een 1983 INDUSTRIAL AND CONSUMER CREDIT MANAGEMENT 320 s. G.id Pub. t ,- CREDIT INSURANCE 208 s. Woodhead-Faulkner 1983 t?5,- THE COMPLETE GUIDE TO FINANCIAL PRIVACY New rev. ed. 255 s. Simon & Schusrer ,- CREDIT CONTROL: A PRACTICAL GUIDE FOR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANIES 164 s. Shaws Linton Pubns 1979 r30,- CREDIT CONTROL: A PRACTICAL GUIDE FOR BUSINESS 2.d rev. ed. 36 s. Marcus Tobias ,- DTEKRIDITWiJRDICKTITSPRiiFUNG: ZUGLEICH EINE BEITRAGE ZUR PRUFUNC VON PLANEN UND PROGNOSEN 169 s. ldw-verl l6s,- FACHVOKABULAR FUR DAS GESAMTE KREDITWEISEN: IN 4 SPRACHEN; dt-, ngl., franz., span. ll0 s. Walhalla und ketoria Verl ,- FORETAGSFINANSIERING 2. tryckningen 304 s. NoBtedts ,- FINANSIELL PLANERING?. uppl. 188 s. No6tedts 1983 E5,- LEASING 3- uppl.39 s. Studerrlitterarur ,50 DAS INTERNATIONALE KREDTTGESCHAFT DER BANKEN Struklur, Risik n und Kreditentscheidungsproress. 214 s. Th. Gabler l98t (Die Bankgeschafte,5) t90,- Hiiussler,W.M. PUNKTBEWERTUNGENBEIKREDITSCORING- SYSTEMEN 192 s. F. Knapp I98l t20,- HasenmdUer. K.F. FACTORINC.HANDBUCH: NATIONAL-INTER- - Sommer. H.J./ NATIONAL HBs. 246 s. F. Knapp ,- Luettelor hinrat perustuvat kustantajien hiriatietoihin marraskuussa MikAlikustantajien hinnat tai valuultakurssit muuttr.rval, pid4tamme oikeuden hi.nanmuutokliin.

12 Kokouskutsu luottomiehet - Kreditmiinnen r.y:n kokous pidetdiin torstaina klo alkaen Helsingissd Rauintola Kauppakillassa, osoite Snellmaninkalu 13. Kokouksessa kiisitelliiiin: ) K0P:n johtokunnan jlisenen, pankinjohtaja Simo Kdrdvdn esitelmii "pankkien yritysluotonannon kriteerit" 2 uuden iesenen valitseminen eronneen hallituksen jisenen tilalle 3l muut asiat Kokouksen ifrlkeen on tilaisuus nauttia yhteinen iltapala. Tervetuloa! Luottomiehet - Kreditmanncn r.y. SL'OMEN UIKEMIESTEN KAUPPAONSTO - NORMAAU fiuppaoppilaitos j 2ir j estliii kurss in SMTAVAN PERINTA Kurssi kasittelee saatavan turvaanista sopinuksenteon yhteydessa, saatavan periniste viranomaisteitse, ulosnittausnenettelya ja konkurssia saatavan perinnin kanna 1ta. Tunnit pidetiilin 12, ja k1o sekii k1o , yhteensli 24 h. Kurssinaksu on 250 mk. Kurssipaikka on Suonen Liikemiesten Kauppaopisto, Ve tur im iehenkatu l, Itd-Pasi1a. Ilnoittautuniset 'l 'l puh /256 tai

13 Lainsiifldflntiihankkeet etenevdt Rahoitusyhteistitoimikunta Hallitus on I antanur eduskunnalle esityksen yrityskiinnityslainsaadanndksi. Esitys rakentuu muilta osin lomitean ehdotuksiin (Luottolinkki 1/83), paitsi etuoikeussaenndksen osalta. Lakiesityksessa on yrityskiinnityksen etuoikeus asetettu samaksi kuin tydnantajamaksut yms. (etuoikeusasetus 4 a $). Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua siite, kun eduskunta on ne hyvaksynyt. elinkeinonharjoittajien ja ku- Iuttajien keskineisiii sopimuksla, Yrityskiinnitystoimikunta Yhdistyksemmekannattajajdseniksi ovat tdhdn Oy Aga Ab Aspo Oy Cotrtant Ky Oy Credit Ab Oy Electrolux Ab Henkintalinja Oy Oy Hoechst Fennica Ab Oy Huber Ab hdependent Leasing Oy udet jdsenet Konttoripaallikkd Forsberg Trading Oy l r6 l8l Helsinki l lcskontranhoitaja llriie-liisa Hietanen Oy Fazer Catering Ab f,umpulantie I A d)520 Helsinki 52 puh I Apulaisluottopaallikkd Arnika Johansson Oy Nokia Ab Mikonkatu 15 A fl)100 Helsinki l0 puh Luotonvalvoja Kaarina Lilja Oy Veho Ab Salomonkatu 17 B Helsinki l0 puh.6954l Kannattajajisenet Idman Oy Henkivakuutus Oy Kansa Kansa-yhtymii Oy Lemminkiiinen Oy Luottokunta MK Perintii Oy Osuuspankkien Keskusliitto ry Oy Rajahuolinta Ab Oy Scan-Auto Ab Piiiikassanhoitaja Elli Martinkallio Oy Huber Ab Kciydenpunojankatu 4 B Helsinki l8 puh I Osamaksupii?illikkc) Tuire Miirii PSP-rahoitus Oy PL Helsinki 10 puh Rahoituskonsultti Pekka Palomiiki Kansa-Yhtyma Oy PL Helsinki 50 puh.7316l Lakimies Kimmo Rekola Suomen Yritysrahoitus Oy PL Helsinki 53 puh ministerid, joka myds vahvistaisi yhtiitjarjestyksen. Rahoitusyhtiiiiden valvonta esitetaan kuuluvaksi pankkitarkastusvirastolle. Vahimmaisosakepaaoman miiiiriiksi esitetaan viitte miljoonaa markkaa. Yhtididen vakavaraisuuden turvaamtseksi oman paaoman osuudeksi esitetaan kuutta prosenttia. Yhti<iille ehdotetaan oikeutta perustaa valtiovarainministericin luvalla sivukonttoreita ulkomaille. Talletusten otto yleisitlta ja obligaatiolainan liikkeellelasku kiellettaisiin. Ehdotus kieltdii luottosuhteen kuluttajan kanssa, Sen sijaan yhtidt voivat rahoittaa men,nessii liittyneet : Tmi Suomen Ideamarkkinointi Suomen Luotonantajayhdistys Suomen Yritysrahoitus Oy Suur-Helsingin Osuuspankki Oy Julius Tallberg Ab Teristarvike Oy Tietoperintii Oy Turun Seudun Osuuspankki Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan hyvtiksynyt seuraavat uudet irisenet: Luottoesittelija Erkki Riimii PSP-rahoitus Oy Kaivokatu Helsinki 7 puh '7 Luotonvalvoja Sinikka Sysimiilu Finnexpress Oy MetselAntie 4 D Helsinki 62 puh LuottopaAllikon apulainen Taisto Taskinen Korpivaara Oy PL Vantaa 45 puh Luotonvalmistelija Lassi Virtanen Suomen Yritysrahoitus Oy PL Helsinki 53 puh Toimikunta jetti mietintonsa Ehdotuksen mukaan toimiluvan rahoitusyhtidlle mycinteisi valtiovarainr*pfldinhhi Peetoimittaja Risto Suviala puh. (90) Toimitusneuvosto Bengt Fagerholm (puh.joht.) Lassi Kantola Anne Leppala-Nilsson Risto Suviala Toimitussihteeri Mariitta HamalAinen Toimituksen osoite Luottomiehet - Kreditmannen r.y. PL Helsinki 10. Valokuvaaja Erkki Markko Pankkiyhteydet SYP-Senaatintori SHOP-Mikonkatu 5' HOP-Keskusta Ilmoitushinnat 2/l s mk l/l s mk (takasivu) l/l s. I100 mk (muut sivut) l/2 s. 600 mk l/4 s. 400 mk l/8 s. 250 mk Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki 1984

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas. ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 15.12.2015 Kokous 8/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen FINNLINES OYJ PöYTIiKTRIA t/20t6 t (7) FINNLINES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika Paikka Läsnä 12.4.2016 klo 13:05-14.02 Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00 I 00 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle 1 päivänä helmikuuta 2002 valtioneuvoston jäseneksi

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2013 kello 14.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle muutoksista valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksiin Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle pääministeri Lipposen ja ministereiden Niinistö,

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014

Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Hallituspartnereiden kolmannet valtakunnalliset Partneripäivät järjestetään

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

HAKULOMAKE 1/10. Neuropsykologian alan erikoispsykologikoulutuksen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto

HAKULOMAKE 1/10. Neuropsykologian alan erikoispsykologikoulutuksen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto HAKULOMAKE 1/10 Hakemusten viimeinen palautuspäivä on 13.2.2015 klo 15.45, johon mennessä hakemusten tulee liitteineen olla perillä. Hakemukset ja sen liitteet palautetaan 4 kappaleena sen yliopiston psykologian

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kasvun tukeminen Pohjoismainen TA-konferenssi Ahvenanmaalla

Kasvun tukeminen Pohjoismainen TA-konferenssi Ahvenanmaalla Kasvun tukeminen Pohjoismainen TA-konferenssi Ahvenanmaalla 17.-19.4.2015 Järjestäjänä FinTA ry (Suomen transaktioanalyysiyhdistys) Hotelli Arkipelag Maarianhamina, Ahvenanmaa Kasvun tukeminen Kutsumme

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys Financial Insurance Company Limited, Y-tunnus 1067708-2 HENKILÖTIEDOT Korvauksenhakija täyttää Vakuutetun suku- ja etunimet Vakuutusyhtiö täyttää 1 (5) Alkaa Päättyy Laji Vahinkonumero Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

JALJENNOS 20.06.2013

JALJENNOS 20.06.2013 JALJENNOS 1(7) Rekisterinumero: 129.455 YHDISWKSEN SAANNOT Nimi: Touring Finlandia Moottorikerho r.y. Kotipaikka: Helsinki Osoite: Karstulantie 4 00550 Helsinki Rekisterinumero: 129.455 Merkittyrekisteriin:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 14.03.2016 Sivu 1 / 1 1101/2016 00.04.02.00 22 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Vienti vetämään Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla Oulu 10.5.2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 2 Pk-yrityksen ulkopuolisen rahan lähteet Lähde: Pk-barometri 1/2017 Kasvuhakuiset

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE:NYKYMUOTOINEN PERUSOPETUS JA LUKIO SÄILYTETTÄVÄ KUNNASSA/LUKIOKOULUKSEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti!

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Resurssi- ja voimavaratavoitteet mielessä Ryhmätyön tulokset 15.4.2016 Rauman kevätseminaarissa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Jäsenkirje 3 2015 7.7.2015

Jäsenkirje 3 2015 7.7.2015 Jäsenkirje 3 2015 7.7.2015 Aloitteet liittovaltuuston syyskokoukselle Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät Kajaanissa Mielenterveysmessut 17.-18.11.2015 Toimiston kesän poikkeusaukioloajat Järjestö- ja ansiomerkkitoimikunta

Lisätiedot

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Johan Hahkala Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 2. Axxell Utbildining Ab. 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 5. Etelä-Savon

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot