ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / ORIVEDEN JÄÄHALLI OY 72 ORIVEDEN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:N TALOUDELLISIIN TERVEHDYTTÄMISTOIMIIN 73 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:N LAINALLE TILAN RIITANMAA OSTAMINEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN TILAAJALAUTAKUNTIIN, JAOSTOIHIN JA NEUVOSTOIHIN VUOSIKSI VUODEN 2014 INVESTOINTISUUNNITELMAN TARKISTAMINEN 77 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 276 Pöytäkirjan tarkastus: toimitetaan hallintosihteerin työhuoneessa perjantaina 28. marraskuuta 2014 kello Pöytäkirjan julkipano: Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone, maanantaina 1. joulukuuta 2014 viraston avoinnaolo ajan.

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Jakara Riitta 13:00-18:07 valtuuston puheenjohtaja Uotila Kalle 13:00-18:07 valtuuston I varapuheenjohtaja Nieminen Antti 13:00-18:07 valtuuston II varapuheenjohtaja Aitolahti Annamari 13:00-18:07 jäsen Arantila Markku 13:00-18:07 jäsen Autio Matti 13:00-18:07 jäsen Haikka Juha 13:00-18:07 jäsen Hjerppe Ilkka 13:00-18:07 jäsen Jokinen Kaarina 13:00-18:07 jäsen Jokipolvi Marjatta 13:00-18:07 jäsen Järvinen Jussi 13:00-18:07 jäsen Jääskelä Erkki 13:00-18:07 jäsen Kahelin Anne 13:00-18:07 jäsen Kahelin Reijo 13:00-18:07 jäsen Kahilaniemi Sini 13:00-18:07 jäsen Kallio Markku 13:00-18:07 jäsen Ketola Jussi 13:00-18:07 jäsen Kontio-Ollila Kirsti 13:00-18:07 jäsen Koppanen Matti 13:00-18:07 jäsen Koskela Irma 13:00-18:07 jäsen Kymäläinen Anna 13:00-18:07 jäsen Laamanen Veikko 13:00-18:07 jäsen Lähteenmäki Heikki 13:00-18:07 jäsen Nikkilä Päivi 13:00-17:45 jäsen Ojanen Jere 13:00-18:07 jäsen Reini Ulla 13:00-18:07 jäsen Salomaa Heikki 13:00-18:07 jäsen Laine Sari 13:00-18:07 jäsen Sistonen Sami 13:00-18:07 jäsen Tuhkanen Pekka 13:00-18:07 jäsen Viljanen Jussi 13:00-18:07 jäsen Viskari Tarmo 13:00-18:07 jäsen Lahti Tapio 13:00-18:07 varajäsen Lepo Elo 13:00-18:07 varajäsen Tuomainen Esko 13:00-18:07 varajäsen Vihusaari Kimmo 13:15-14:00 varajäsen Viljanen Risto 13:17-14:00 varajäsen POISSA Lahtinen Nina jäsen Mäkinen-Aakula Marjo jäsen Nevala Hannu jäsen MUU Kuusisto Juha 13:00-18:07 kaupunginjohtaja Lappi Helena 13:00-18:07 pöytäkirjanpitäjä Hynninen Pirkko 13:00-18:07 vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Jortikka Antti 13:00-18:07 tekninen johtaja Kallio Terhi 14:42-18:07 vs. liikuntapäällikkö Lilja Marjatta 13:00-18:07 talousjohtaja Naumanen Veli-Pekka 13:00-14:15 asumispalvelupäällikkö Rutanen Leila 13:00-18:07 vs. suunnittelupäällikkö Valkama Päivi 13:00-18:07 maankäyttöinsinööri

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ ALLEKIRJOITUKSET Riitta Jakara Puheenjohtaja Helena Lappi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivedellä kello Anne Kahelin Kalle Uotila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone viraston avoinnaoloajan Hallintosihteeri Helena Lappi

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupunginvaltuusto 69 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginvaltuusto 70 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Erkki Jääskelä ja Pekka Tuhkanen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Kahelin ja Kalle Uotila

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / ORIVEDEN JÄÄHALLI OY Kaupunginhallitus Oriveden Jäähalli Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt esit tää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että sen kaupungilta ottaman lai nan ehtoja tarkistettaisiin siten, että lainan lyhennys alkaisi vuoden 2018 maa lis kuun jälkeen. Lainan korot Oriveden Jäähalli Oy maksaisi tähän asti voi mas sa olevan muutetun velkakirjan ehtojen mukaisesti. Esitystä perustellaan sillä, että halliyhtiön Kuntarahoitus Oyj:ltä ottaman lai nan takaisinmaksu päättyy maaliskuussa 2018, jonka jälkeen yhtiö pystyy pa rem min hoitamaan kaupungin lainan takaisinmaksua sekä sillä olevien in ves toin tien rahoittamista. Yhtiön investointisuunnitelma vuosille sisältää mm. lauduttimen uusimisen, takapihan asfaltoimisen, kui va tus- ja varastotilojen rakentamisen, valaistuksen uusimisen, jää hoi toko neen ostamisen tai leasing-hankinnan sekä kylmälaitteiston uusimisen. Oriveden Jäähalli Oy on ottanut vuonna 1998 Oriveden kaupungilta lainaa markkaa ( ,28 euroa) käytettäväksi jäähallin ra ken ta miseen. Velkakirja on tehty 25 vuoden ajalle, viisi ensimmäistä vuotta ly hennys va paa ta, ensimmäinen lyhennys piti maksaa ja viimeinen Velkakirjan mukainen lainan korko oli peruskoron mukainen vuo tui nen korko (1998: 4 % p.a.). Kaupunginvaltuusto on muuttanut velkakirjan ehtoja siten, et tä vuosina ei peritä lyhennyksiä, jolloin laina-aika jatkuu asti. Edelleen valtuusto on päättänyt muuttaa vel ka kir jan ehtoja siten, että vuosina lainasta peritään korkoa 1 % p.a. ja lainan muut ehdot säilyvät ennallaan. Oriveden Jäähalli Oy on vuosien aikana pyrkinyt parantamaan taloudellista ti laan sa, mutta kahden lainan ja merkittävien investointien toteuttaminen yh tä aikaa yhtiön tulorahoituksella ei ole mahdollista. Liitteenä kokoukseen osallistuville on Oriveden Jäähalli Oy:n tilinpäätös ja toi min ta ker to mus vuodelta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. esittää valtuustolle, että muuttaa Oriveden Jäähalli Oy:n al lekir joi te tun velkakirjan lainaehtoja siten, että vuosina ei pe ritä lainan lyhennyksiä ja laina-aika jatkuu asti. 2. todeta, että Oriveden Jäähalli Oy maksaa Oriveden kaupungin lainasta kor ko na 1 % p.a. vuosina

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen poistui es teel li se nä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi kaupunginhallituksen va ra pu heen joh ta ja Jussi Järvinen. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana Kaupunginvaltuusto 71 Liitteenä kokoukseen osallistuville on Oriveden Jäähalli Oy:n tilinpäätös ja toi min ta ker to mus vuodelta Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen ja valtuu tet tu Pekka Tuhkanen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varavaltuutettu Kimmo Vihusaari tu li Jussi Viljasen tilalle kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi kello Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ORIVEDEN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:N TALOUDELLISIIN TERVEHDYTTÄMISTOIMIIN Kaupunginhallitus Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitus on valmistellut tervehdyttämiseen liit tyviä toi men pi tei tä, joista akuuteimpia ovat purettaviin kohteisiin liittyvät asiat ja pe ri aa te pää tök set omistajana Oriveden kaupungin osallistumisesta ter veh dyt tä mis toi miin. Päätökset ovat edellytys valtion tukitoimien saa misel le. Ai em min haet tu tervehdyttämisavustus ilmeisesti kaatui pääasiassa sii hen, ettei omis ta ja ollut vielä sitoutunut tukitoimiin. Oriveden Kotikoivu Oy esittää omistajalle tehtäväksi periaatepäätöksiä tuki toi mis ta, jot ka käytännössä toteutettaisiin vasta 2016 kaupungin tiukan talous ti lan teen vuoksi. Taloudellisen tuen tarkka määrä tiedetään vasta 2016, kos ka yhtiön taloudellinen tilanne muuttuu ko ko ajan. Tässä vai hees sa on siis toimittava arvioiden pohjalta periaatetasolla ja tehtävä konk reet ti semmat toteutuspäätökset myöhemmin. Valtiokonttorilta ja ARA:l ta Oriveden Ko ti koi vu Oy hakee rajoitusakordia, purkamislupaa, purkuakordia, pur kamis avus tus ta, yleistä tervehdyttämisavustusta ja lainaehtojen muutosta tarpeen mukaan. Oriveden Kotikoivu Oy:n yksityiskohtainen esitys perusteluineen on liit teenä kokoukseen osallistuville. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat Oriveden Kotikoivu Oy:n ter veh dyt tä mis toimien rahoituksen pe ri aat teet. Oriveden kaupungilta tarvittavan rahoituksen mää rän tar ken tues sa ne tuodaan erikseen päätettäväksi val tuus tossa. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaarina Jokinen, Jussi Ketola ja Matti Koppanen poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävejä) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja ja asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Kaupunginvaltuusto 72 Liitteenä kokoukseen osallistuville Oriveden Kotikoivu Oy:n yk si tyis kohtai nen esitys perusteluineen on.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaarina Jokinen, Jussi Ketola, Mat ti Koppanen sekä valtuutettu Erkki Jääskelä ja tekninen johtaja Antti Jor tik ka poistuivat esteellisinä pai kal taan (yhteisöjäävejä) asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi. Va ra val tuu tet tu Kimmo Vihusaari tuli Kaarina Jo kisen tilalle ja varavaltuutettu Ris to Viljanen tuli Jussi Ketolan tilalle ko koukseen tämän pykälän kä sit te lyn ajaksi. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja ja asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:N LAINALLE Kaupunginhallitus Oriveden Kotikoivu Oy:n omistamalle Särkäntie 20:n tontille on suunniteltu van hus ten palvelutaloa (tehostettu palveluasumisen yksikkö muistisairaille ja vanhuksille). Kohteen hankesuunnitelmat ovat valmistuneet ja nyt valmis tel laan KVR-urakkakilpailuun liittyviä asiakirjoja. Rakentamisen on suun ni tel tu alkavan toukokuussa Rakentaminen kestää noin vuoden. Vii mei set asukkaat nykyisestä rakennuksesta ovat muuttaneet pois lo kakuun lopussa ja kiinteistön ylläpito on lopetettu. Ennen rakentamisen aloitusta tontilla sijaitseva nykyinen vuok ra-asun tokoh de on purettava ja purkamiseen on haettava luvat ja avustukset ARA:lta ja Valtiokonttorilta osana muita tervehdyttämistoimia. Oriveden Kotikoivu Oy:n täytyy varautua rahoittamaan Kangastie 26:n, Särkän tie 20:n ja Sairaalatie 13:n purkaminen ja niiden lainojen takaisinmaksu ko ko naan lainalla, koska purkamisavustusten saaminen on epävarmaa. Tarkoi tuk seen tarvitaan noin euron laina, joista osa kuluista saattaa tul la myö hem min avustuksina takaisin. Kiireellisin rahoitustarve Kan gastiel le ja Sär kän tiel le on kuitenkin euroa ja Sairaalatiehen voidaan pa la ta myö hem min lisäselvitysten jälkeen. Lisäksi Oriveden Kotikoivu Oy tarvitsee rahoitusta ener gian sääs tö hank keisiin, joista kii reel li sim mät liittyvät rakennusautomaation ja LVI-jär jes telmien päivittämiseen ja sää tä mi seen. Niissä investointien lykkääminen myöhem mäk si tarkoittaa sääs tö jen menettämistä odotusajalta. Investointien takai sin mak su ai ka on lämmitysmuotomuutokset mukaan lu kien vain 4,5 vuot ta ja säästöpotentiaali kohteissa on muutenkin tavallista suu rem pi. Isom piin investointeihin kuten lämmitysmuotojen vaihtoon (öl jys tä maaläm pöön tai kaukolämpöön 4 kohteessa) palataan, kun niistä on suun ni telmat. Rahoitusta tarvitaan Scneiderin arvion mukaan n eu roa. Korjausvelan hoitoon liittyviin hankkeisiin tarvitaan myös rahoitusta, suunnit te lu- ja selvityskustannuksiin arvioidaan tarvittavan noin euroa. Kokonaisrahoitustarve olisi siis euroa. Oriveden Kotikoivu Oy ra hoit taa nämä kulut lainalla, joihin haetaan Oriveden kaupungilta oma velkais ta ta kaus ta. Lainapääomaa voidaan käyttää myös muihin myöhemmin pää tet tä viin korjaus hank kei siin, jos pääomaa vapautuu mainituista hankkeista kus tan nussääs tö jen tai avustusten vuoksi. Purkamishankkeiden lopullinen ra hoi tus on tar koi tus hoitaa vasta vuonna 2016 kolmoissijaislainalla. Lainan ly hen nys aloi te taan vasta vuonna 2016, jolloin yhtiön vanhojen lainojen ra hoi tus ku lut hie man pienenevät.

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 73 Lainakilpailutuksen voittaja selviää kaupunginhallituksen kokoukseen mennes sä, joten ehdotus tehdään vasta kokouksessa. (Valmistelu: asumispalvelupäällikkö V-PN) Kaupunginjohtajan ehdotus: Tehdään kokouksessa. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Kau pun gin halli tus esit tää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen kor koi neen ja kuluineen Ori ve den Kotikoivu Oy:n ottamalle ja Kun ta ra hoitus Oyj:n myöntämälle enin tään euron lainalle. Laina-aika on 20 vuot ta. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaarina Jokinen, Jussi Ketola ja Matti Koppanen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) kokouksesta asian kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja ja asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaarina Jokinen, Jussi Ketola, Mat ti Koppanen sekä valtuutettu Erkki Jääskelä ja tekninen johtaja Antti Jor tik ka poistuivat esteellisinä pai kal taan (yhteisöjäävejä) asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi. Va ra val tuu tet tu Kimmo Vihusaari oli Kaarina Jo ki sen ti lal la ja varavaltuutettu Ris to Viljanen oli Jussi Ketolan tilalla ko kouk sessa tä män pykälän kä sit te lyn aikana. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja ja asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TILAN RIITANMAA OSTAMINEN Kaupunginhallitus Riitanmaan tilan omistajan kanssa on käyty neuvotteluja tilan ostamiseksi kaupungille. Neuvotteluja on edistänyt kuluvan vuoden loppuun voimassa oleva määräaikainen kiinteän omaisuuden luovutusvoiton ve ro va paus. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt ta lousar vion 2014 investointiosaan maa-alueiden ja rakennusten hankintaan euron ylitysoikeuden. Hallintosäännössä kaupunginhallituksella on valtuu det alle euron kauppojen hyväksymiseen, mutta euroa ylit tä vät kaupat kuuluvat kaupunginvaltuustolle. Riitanmaan tilan pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 15,511 ha. Ti la sijaitsee keskustaajaman keskeisellä laajenemisalueella Kaupinrinteen ja Tallukallion alueiden eteläpuolella. Tila rajoittuu kaupungin omistamiin aluei siin, joita on tilan länsi- ja pohjoispuolella. Kaupungin omistamalla alu eel la Riitanmaan tilaan rajoittuen on tekeillä asemakaavan laajennus. Täl lä hetkellä tilan etäisyys asemakaava-alueesta on noin 100 metriä. Neuvottelujen pohjalta tilan kauppahinnaksi esitetään euroa. Liitteinä kokoukseen osallistuville ovat tilan sijaintikartta, lain huu to to distus, rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pungin val tuus tol le, että kaupunginvaltuusto päättää ostaa tilan Riitanmaa Riitta Mattilalta euron kauppahinnasta ja antaa varsi nai sen kauppakirjan hyväksymisen kaupunginhallituksen tehtäväksi. Merkittiin, että maankäyttöinsinööri Päivi Valkama oli asiantuntijana paikal la asian käsittelyn aikana Kaupunginvaltuusto 74 Liitteinä kokoukseen osallistuville ovat tilan sijaintikartta, lain huu to to distus, rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote sekä rakennettavuusselvitys (ko kouk ses sa tehty lisäys). Merkittiin, että maankäyttöinsinööri Päivi Valkama oli asiantuntijana paikal la asian käsittelyn aikana

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN TILAAJALAUTAKUNTIIN, JAOSTOIHIN JA NEUVOSTOIHIN VUOSIKSI Kaupunginhallitus Tampereen tilaajalautakuntien ja niiden jaostojen kokoonpano valitaan kaksi vuo tis kau del le Lähes kaikki lautakunnat toimivat eri laa juudes sa kuntien yhteisinä toimieliminä. Tampereen kaupunki pyytää ni meämään Oriveden kaupungin edustajat yhteisiin toimielimiin vuosiksi Tampereen kaupunki ja Oriveden kaupunki ovat hyväksyneet sopimuksen Tam pe reen ja Oriveden kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon yh teis toimin ta-alu ees ta. Yhteistoiminta-alue koskee sosiaali- ja terveydenhuollon pal ve lu jen järjestämistä siten, että Tampere toimii yhteistoiminta-alueen isän tä kun ta na. Yhteistoiminta-alue koskee seuraavia Oriveden sosiaali- ja ter vey den huol lon palveluita: perusterveydenhuollon palvelut, psy ko so si aa liset palvelut, työterveyshuolto ja sosiaalihuollon palvelut. Oriveden yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat palvelut järjestetään ny ky muotoi ses ti lähipalveluina, elleivät kaupungit erikseen muuta sovi. Lä hi pal velui den järjestämistä arvioidaan vuosittain palvelutilauksen yhteydessä. Yhteistoiminta sosiaalityön osalta alkaa 2013 alussa ja perusterveydenhuol lon sekä vanhustenhuollon osalta vuoden 2014 alussa. Tampereen kaupungin voimassa olevan lautakuntien johtosäännön mu kaan Oriveden kaupungilla on Oriveden kaupunginvaltuuston valitsema 1 jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsen Tampereen lasten ja nuorten pal ve lu jen lautakunnassa ja terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lau ta kun nas sa sekä sen jaostossa. Oriveden kaupunginvaltuuston valitsema jäsen osallistuu Oriveden ja Tampe reen yhteistoiminta-aluetta koskevaan päätöksentekoon lautakunnissa. Lau ta kun ta ja jaosto toimii tässä kokoonpanossa kuntien yhteisenä toi mi elime nä. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakuntaan sekä sen jaos toon jäseneksi ja varajäseneksi on tarkoituksenmukaista valita samat hen ki löt. Tampereen kaupungin voimassa olevan lautakuntien johtosäännön mu kaan Oriveden kaupungilla on Oriveden kaupunginvaltuuston valitsema 1 jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsen Tampereen ikäihmisten pal velu jen lautakunnassa. Oriveden luottamushenkilöedustajat Tampereen ti laa ja lau ta kun nissa/jaos tois sa/neu vos tois sa vuosiksi :

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tampereen lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen maanviljelijä Pekka Tuhkanen maanviljelijä Tapio Lahti Tampereen terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen lentoupseeri Risto Viljanen rakennusarkkitehti Antti Nieminen Tampereen terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan jaosto Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen lentoupseeri Risto Viljanen rakennusarkkitehti Antti Nieminen Tampereen ikäihmisten palvelujen lau ta kun ta: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen pastori, yhteiskunnallisen työn johtaja vastaava palvelukeskusohjaaja Ilk ka Hjerppe Ulla Reini Tampereen osaamis- ja elinkeinolautakunta: Varsinainen jäsen kunnallisneuvos Riitta Jakara Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen pastori, yhteiskunnallisen työn joh taja Ilkka Hjerppe Viljanen, yrittäjä, työfysioterapeutti Jussi Vanhusneuvosto: Varsinainen edustaja Seppo Grönqvist Vammaisneuvosto: Varsinainen edustaja Harry Tuomaala Varaedustaja Marja-Riitta Alho Varaedustaja Kari Rannanautio Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto: Jätehuoltojaosto on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden kuntien ni meämil le virkamiehille Oriveden kaupunki: tekninen johtaja Antti Jortikka Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pungin val tuus tol le, että se valitsee selosteosassa mainittuihin Tampereen ti laaja lau ta kun tiin, jaostoihin ja neuvostoihin niiden nykyiset jäsenet toi mi kaudel le

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti valita alla oleviin Tampereen ti laa ja lauta kun tiin, jaostoihin ja neuvostoihin toimikaudelle seuraavat jäse net: Tampereen lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen maanviljelijä Pekka Tuhkanen diplomi-insinööri Ari Sutinen Tampereen terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen lentoupseeri Risto Viljanen rakennusarkkitehti Antti Nieminen Tampereen terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan jaosto Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen lentoupseeri Risto Viljanen rakennusarkkitehti Antti Nieminen Tampereen ikäihmisten palvelujen lautakunta: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen rovasti Ilkka Hjerppe vastaava palvelukeskusohjaaja Ulla Reini Tampereen osaamis- ja elinkeinolautakunta: Varsinainen jäsen kunnallisneuvos Riitta Jakara Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen rovasti Ilkka Hjerppe yrittäjä, työfysioterapeutti Jussi Viljanen Vanhusneuvosto: Varsinainen edustaja Seppo Grönqvist Vammaisneuvosto: Varsinainen edustaja Harry Tuomaala Varaedustaja Marja-Riitta Alho Varaedustaja Kari Rannanautio

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto: Jätehuoltojaosto on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden kuntien ni meämil le virkamiehille Oriveden kaupunki: tekninen johtaja Antti Jortikka

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2014 INVESTOINTISUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus Oriveden kaupungin vuoden 2014 talousarvion investointiosassa on eu ron määrärahavaraus Tampere-Pirkkalan lentoaseman osakepääoman mak sa mis ta varten. Määrärahavaraus on investointiosan hankeryhmällä muut osakkeet ja osuudet. Kaupunginvaltuusto 76 Asian valmistelussa on kuitenkin päädytty siihen, että kunnat eivät hanki osak kei ta Finavia Oy:n Tampere-Pirkkalan lentoaseman terminaalista 2, vaan maksavat rahoitusosuuden terminaalin kehittämiseen. Tämä rahoitustavan muuttuminen aiheuttaa kirjanpidollisesti sen, että Orive den kaupungin vuoden 2014 talousarvion määrärahavaraus terminaalin ke hit tä mi seen on valtuuston sitovuuteen nähden väärällä investointien hanke ryh mäl lä ja se tulee korjata. Kun kyse on pitkäaikaisesta ra hoi tus osuu desta, talousarvion määrärahavaraus tulee siirtää muihin pitkävaikutteisiin menoi hin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää val tuus tolle, että se tarkistaa vuoden 2014 talousarvion investointiosaa siten, että se siir tää euroa muista osakkeista ja osuuksista muihin pit kä vai kut teisiin menoihin Merkittiin, että kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaupunginhallitus Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä kolmea tai useam paa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoi ta mi seen turvataan. Talousarvio koostuu yleisperusteluista, käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- sekä rahoitusosista. Kaupunginhallituksen antaman talousarvioraamin mukaan Oriveden kaupungin talouden tasapainon säilymiseksi on huomioitava, että - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta, - uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti, - toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava hallinnossa, tukipalveluissa ja palvelutuotannossa. Talousarvioraamiin on henkilöstökulujen nousuksi laskettu 1,0 % vuoden 2014 kesäkuun tasosta ja mui den me no jen osalta noudatetaan pää sään töises ti 0-linjaa. Talousarviossa on huomioitu lisäksi ta lou den ta sa pai not tamis oh jel mis sa hyväksytyt toimenpiteet, mu kaan lukien veroprosenttien korot ta mi nen. Talousarvioraamin antamisen jälkeen verotulojen, valtionosuuksien ja rahoituskulujen tasoa on tarkistettu. Lautakunnat ovat käsitellet vuoden 2015 talousarvioitaan ja niiden esitysten mu kaan toimintakatteet annettuun talousarvioraamiin nähden ovat seuraavat: Ta-raami 2015 Ltk esitys 2015 Erotus raamiin Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautak Elämänlaatulautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Toimintakatteet yhteensä Kaupunginhallituksen menoihin on sote-jaoston esityksen jälkeen lisätty 0,6 milj. euron lisävaraus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon mahdol lis ta talousarvion suurempaa käyttöä varten. Vuoden 2015 talousarvion toimintakatteet lautakuntien esitysten mukaan ovat yhteensä -55,1 milj. euroa. Lisäystä vuoden 2014 talousarvioon ver rat-

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tu na on 1,2 % ja ennakoituun tilinpäätöstasoon verrattuna -1,6 %. Verotuloja ennakoi daan vuonna 2015 kertyväksi yhteensä 32,9 milj. euroa, val tion osuuk sia 23,0 milj. euroa, rahoi tuskulut nettona 0,55 milj. euroa ja pois tot 2,85 milj.euroa. Lautakuntien esitysten mukaan vuoden 2015 vuosikatetta muodostuu 0,22 milj. euroa, kun ta lousarvioraamissa vuosikate oli negatiivinen 2,45 milj. eu roa. Tilikauden ali jäämää on noin 2,64 milj. eu roa. Ta lous suun ni tel makau den tulokset vastaavilla lauta kuntien esi tyk sil lä ovat -2,85 milj. euroa vuon na 2016 ja -3,35 milj. euroa vuonna Lautakuntien esitysten jälkeen karsintaa ei ole enää tehty karsintaa, koska lau ta kun nat ovat jo huomioineet talouden tasapainottamisohjelmissa hy väksy tyt toimenpiteet. Kaupunginhallitus käsitteli ja karsi talousarvioraamin yhteydessä vuosien investointisuunnitelmaa, mutta sitä on vielä edelleen vi ran hal tija työ nä käy läpi ja priorisoitu. Vuo den 2015 investoinnit ovat yhteensä 1,92 milj. euroa ja nettona 1,49 milj. eu roa. Suurimmat investointihankkeet ovat Ro vas tin kan kaan lähiliikuntapaikan rakentaminen se kä kunnallistekniset työt. Vuoden 2016 investointien määrä on nettona 3,5 milj. euroa ja 2,7 milj. euroa vuonna Edellä olevien käyttötalous- ja investointiosien perusteella lasketun ra hoitus las kel man mukaan vuonna 2015 investointien ja lainanlyhennysten rahoit ta mi sek si tulee ottaa lisää lainaa 6,0 milj. euroa, lainoja lyhennetään 3,9 milj. eurolla ja maksuvalmius lisääntyy 0,4 milj. euroa. Vuosina 2016 ja 2017 lainaa tulee ottaa 8,0 milj. eu roa vuosittain. Kaupungin lainakanta lisään tyy vuonna 2015 nettona 2,1 milj. euroa, 3,5 milj. euroa vuonna 2016 ja 3,0 milj. euroa vuonna Liitteenä kokoukseen osallistuville on käyttötalouden tuloslaskelma, ra hoitus las kel ma ja investointiohjelma. (Valmistelu: talousjohtaja ML) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi lautakuntien talousarviokäsittelyn mukaisen vuoden 2015 talousarviotilanteen ja kaupunginhallituksen antaman talous ar vio raamin alituksen yh teen sä 0,266 milj. eurolla, 2. aloittaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyn.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, maankäyttöinsinööri Päivi Valka ma, vs. suunnittelupäällikkö Leila Rutanen, tekninen johtaja Antti Jor tikka, vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Pirkko Hynninen, liikuntapäällikkö Terhi Kal lio ja varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen olivat asiantuntijoina pai kal la asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Marjo Mäkinen-Aakula poistui ko kouk ses ta tämän asian käsittelyn aikana kello ja liikuntapäällikkö Ter hi Kallio kello Kaupunginhallitus Henkilöstöjärjestöiltä on pyydetty lausunnot talousarvio 2015 ja ta lous suunni tel ma ehdotuksesta. Lausunnot on pyydetty kau pun gin hal li tuksen kokoukseen mennessä ja ne esitellään kokouksessa. Vuoden 2015 talousarviovaikutuksiin liittyy osaltaan myös talouden ta sapai not ta mis oh jel man mukaisesti säästöt kaupungin henkilöstömenoissa. Yh teis toi min ta neu vot te lut toteutettavista keinoista on talousarvion hy väk symis ai ka na vielä kesken, mutta kaikkien mahdollisesti käytettävissä olevien toi men pi tei den varmistamiseksi, kaupunginhallituksen on tar koi tuk sen mukais ta tehdä päätös perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen haet tavas ta avustuksesta. Mikäli avustusta myönnetään lukuvuodelle , ra joit taa se henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden toteuttamisen. Oriveden kaupungin perusopetuksen ryhmäkoko lokakuun 2014 op pi lasmää rän perusteella on keskimäärin 17,8 oppilasta. Alakoulujen ope tus ryhmien koko on keskimäärin 17,9 oppilasta ja yläkoulun 17,4 oppilasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön lukuvuodelta 2013 julkaiseman tilaston mukaan ala kou lu jen keskimääräinen ryhmäkoko oli 18,84 oppilasta ja yläkoulujen 16,46 oppilasta. Pirkanmaalla ryhmäkoot olivat huomattavasti suuremmat, ala kou luis sa 21,51 oppilasta ja yläkouluissa 16,53 oppilasta. Oriveden opetus ryh mät eivät siis valtakunnallisestikaan ole merkittävän suuret. Esittelijän kokouksessa tekemä lisäys: Henkilöstöjärjestöt ovat toimittaneet kannanottonsa vuoden 2015 ta lous ar vios ta. Kannanotto on liitteenä kokoukseen osallistuville. Henkilöstöjärjestöjen kannanottoon todetaan seuraavaa: Vuoden 2015 talousarviossa on henkilöstömenojen osalta huomioitu ainoas taan talousarvion laadintahetkellä tiedossa olevat ja to teut ta mis kel poiset vakanssimuutokset, lähinnä luonnollisen poistuman kautta.

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 77 24.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot