KESKUSTAN (1.) KAUP.OSAN KORTTELI 16 TORIKATU 6-8, KAUPPAKATU 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTAN (1.) KAUP.OSAN KORTTELI 16 TORIKATU 6-8, KAUPPAKATU 11"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA KORTTELI AKM KESKUSTAN (1.) KAUP.OSAN KORTTELI 16 TORIKATU 6-8, KAUPPAKATU 11 OAS Tekninen lautakunta 1

2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA TARKOITUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoitustyön alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä esitetään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista. OAS:n laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 ). OAS tehdään ennen muuta osallisia varten. Osallisia ovat mm. asukkaat, kiinteistöjen omistajat, yhteisöt sekä kunnan ja valtion viranomaisia tai muut joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (MRL 62 ). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tulisi antaa osallisille perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida omalta kannaltaan hankkeen merkitystä sekä tarvetta osallistua kaavan valmisteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa kaavoitushankkeen aikana aina ehdotusvaiheeseen asti. Suunnitelman tarkistuksesta tiedotetaan osallisille esim. kuulutuksella. Jos OAS ei osallisen mielestä ole asianmukainen, hän voi esittää kaavoittajalle ja viime kädessä Hämeen ympäristökeskukselle neuvottelua sen riittävyydestä (MRL 64.3 ). Esitys on tehtävä ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo sivu Aloite...2 Suunnittelualue. 3 Suunnittelun lähtökohdat ja selvitykset.3 Alueen nykyinen käyttö 6 Alueen voimassa oleva asemakaava 8 Maanomistus...9 Asemakaavan muuttamisen tavoitteet..9 Osalliset...10 Asemakaavan muuttamisen laatimisvaiheet ja osallistuminen. 10 Kaavan vaikutusten arviointi.11 Yhteystiedot.12 2

3 ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan maanomistajien aloitteesta. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan ydinkeskustassa torin laidalla. Alue on Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli numero 16. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, 2001 Valtioneuvosto päätti maankäyttö- ja rakennuslain 22 :n mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja päätös tuli lainvoimaiseksi Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto, 5) Helsingin seudun erityiskysymykset ja 6) luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on nähtävissä kokonaisuudessaan ympäristöministeriön internet-sivuilla Kaava-aluetta koskeva osuus: Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on kohdassa 4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu yleistavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä edistää yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Lisäksi tulee pyrkiä vähentämään henkilöautoliikenteen tarvetta. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Maakuntakaava, Maakuntakaava ja maakuntakaavan valmistelumateriaali on nähtävillä internetosoitteessa 3

4 Kaava-aluetta koskeva osuus: Alue on keskustatoimintojen aluetta (C2) ja se kuuluu Heinolan- Tähtiniemen-Hevossaaren kehittämisen kohdealueeseen kk8. C2 kk8 Heinolan keskustatoimintojen alue Heinolan-Tähtiniemen- Hevossaaren kehittämisen kohdealue Keskusta-alue sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. Alueelle sijoittuu myös osia kansallisesta kaupunkipuistosta. Hyviin raide-, tie- ja vesiliikenteen mahdollisuuksiin tukeutuva elinkeinoelämän, matkailun, kulttuuri- ja maisema-arvojen ja asumisen alue. Alueella pohjavesialueita. 4

5 Ydinkeskustan osayleiskaava, Kaava-aluetta koskeva osuus: Alueen käyttötarkoitus on asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kerrosluvut Torikadun puolella on kolme ja Virtakadun puolella neljä maanpäällistä kerrosta. Kellarikerroksiin voidaan sijoittaa kerrosalaan laskettavaa tilaa. Torikadun laidassa olevat lehmukset on merkitty merkinnällä Arvokas yksittäinen puu. Nordean rakennus on merkitty merkinnällä r-19 Rakennushistoriallisesti merkittävä kohde. Suojelumääräys: Torikatu 8 rakennus tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Viereisten katualueiden merkinnät ovat: Kauppakatu, Torikatu ja Kirkkokatu ovat kävelypainotteisia katuja. Kirkkokadulla on sen lisäksi merkintä Katualueen osa, jota voidaan muokata osana viereisten kiinteistöjen kehittämistä, esimerkiksi katualueen kattaminen ja/tai maanalainen rakentaminen. Katualueen osa tulee säilyttää julkisena katutilana. Ruutukaava-alueelle ominaiset katunäkymät on säilytettävä avoimina. Virtakadulle on merkitty kevyen liikenteen reitti. Ydinkeskustan osayleiskaava on luettavissa kokonaisuudessaan internet-osoitteessa u/ydinkeskustan_osayleiskaava_2020_ehdotus.htm Kaava-alueen kulttuurihistorialliset kohteet Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet on julkaisussa `Päijät-Hämeen kulttuurihistorialliset kohteet, täydennysselvitys Inventoinnin tarkistus on tehty maakuntakaavoituksen yhteydessä vuonna Kaava-aluetta koskeva osuus: Kaava-alueella ei ole luetteloitu maakunnallisia kohteita. 5

6 Paikallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelossa Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Kaava-aluetta koskeva osuus: Luettelossa on kohteena 16 ( ) Nordea-pankin talo Heinolan Yhdyspankki, Nordea-pankin talo Heinolan Yhdyspankin rakennus Torikadun ja Kirkkokadun kulmassa tuhoutui toisen maailmansodan pommituksissa vuonna Arkkitehti Runar Finnilän uusi funktionalistinen toimitalo valmistui vuonna Pankkia laajennettiin vuosina 1954 ja Vuonna 1984 valmistui saman arkkitehdin suunnittelema tyyliin sopiva siipiosa Kirkkokadun varrelle. Pankkina toimiva rakennus on edelleen tyylisuuntansa edustavimpia esimerkkejä Heinolassa. ALUEEN NYKYINEN KÄYTTÖ 6

7 Tontilla 2 on rakennettua liiketilaa, joissa on mm. seuraavia palveluita: - väriliike - kodinkoneliike - kukkakauppa ja hautausliike - tilitoimisto - pitopalvelu Tontilla 5 on rakennettu liiketilaa, joissa on mm. seuraavia palveluita: - kahvila - pankki - kiinteistövälitysliike - toimisto- ja työtiloja ammatinharjoittajille - kokoustiloja Tontilla 7 on rakennettua liiketilaa ja asuntoja. Osa tontista on rakentamaton. Palveluita on mm. - pankki - kiinteistövälitysliikkeitä kaksi - kokoustiloja Alueen pohjakartta 7

8 ALUEEN VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA Alueella voimassa olevat asemakaavat on vahvistettu ja Nykyisin voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lasketaan rakennusten kerrosluku ja rakennusoikeus eri lailla kuin alueella voimassa oleva asemakaavassa on laskettu. 8

9 Merkintöjen selitykset: ALUEEN MAANOMISTUS Alue on yksityisessä omistuksessa. Maanomistajien kanssa tullaan laatimaan maankäyttösopimukset alueen kaavoittamisesta. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Kaavoituksen tavoitteena on lisätä keskusta-asumista kaupunginvaltuuston hyväksymän Ydinkeskustan osayleiskaavan linjaamin perustein. Heinolan keskustassa toiseen kerrokseen sijoittuvat liiketilat eivät ole olleet kannattavia, joten niitä halutaan muuttaa asumiskäyttöön. Yhdyskuntarakenteen taloudellisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi on keskustan tiivistäminen myös kaupungin kannalta järkevää. Kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja tehokkuuden lisäämisestä huolimatta kaupunkikuvan säilyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Maanomistajien kanssa tullaan laatimaan maankäyttösopimukset alueen kaavoittamisesta. 9

10 OSALLISET Kaavoituksen osallisia ovat mm. asukkaat, kiinteistöjen omistajat, yhteisöt sekä kaupungin ja valtion viranomaisia tai muut joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (MRL 62 ). ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMISVAIHEET JA OSALLISTUMINEN Kaavoituksen edistymistä voi seurata Heinolan kaupungin www-sivuilla AJANKOHTAISTA osiossa internet-osoitteessa a_olevat_kaavasuunnitelmat.htm Tekla - tekninen lautakunta HYK - Hämeen ympäristökeskus Khal - kaupunginhallitus PHL - Päijät-Hämeen liitto Kvalt - kaupunginvaltuusto ajankohta vuorovaikutus päätöksenteko AKM ALOITUSVAIHE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tekla, tiedoksi HYK Vireilletuloilmoitus, kuulutus ilmoituslehti Itä- Hämeessä ja kaupungin ilmoitustaululla * kirje naapurikiinteistöille * kaavaluonnos nähtäville 30 vrk * aloituskokous/hämeen ympäristökeskus AMK EHDOTUSVAIHE EHDOTUS nähtäville 30 vrk, lausuntopyynnöt kuulutus Itä-Hämeessä ja ilmoitustaululla *- lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta *- KIRJALLISET muistutukset / osalliset ja muut - vastineet, kaavan muuttaminen tai hyväksyminen ja esittäminen hyväksymiskäsittelyyn (Khal) Tarvittaessa korjattu ehdotus uudelleen nähtäville 30 vrk, kuulutus Itä-Hämeessä ja ilmoitustaululla, lausunnot, muistutukset, vastineet Tekla Tekla Tekla, 10

11 AMK HYVÄKSYMISVAIHE hyväksymiskäsittely Tekla, Khal - mikäli kaava hyväksytään * valitusmahdollisuus Kouvolan hallinto-oikeuteen, valitusaika 30 vrk * valitusoikeus kuntalain 92 :n mukaan (HYK) * Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksestä on jatkovalitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) kuntalain 97 :n mukaan, valitusaika 30 vrk * mikäli valituksia ei tule tai oikeusasteissa ei tule muutosta kaupunginvaltuuston hyväksymispäätökseen, kuulutus ilmoituslehti Itä-Hämeessä kaavan voimaan tulosta ilmoitus kaavan hyväksymisestä Hämeen ympäristökeskukseen * ilmoitus muistutuksen tehneille ja niille, jotka sitä ovat pyytäneet (yhteystiedot) KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteisen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: - turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista; - yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta; - rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista; - luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä; - ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä; - luonnonvarojen säästeliästä käyttöä; - yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista; - yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta; - elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä; - palvelujen saatavuutta; sekä - liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä (MRL 5 ). Kaavaa laadittaessa tulee tarpeellisessa määrin selvittää suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset (MRL 9 ). Kaavamuutosta valmisteltaessa arvioidaan muutoksesta aiheutuvia vaikutuksia suhteessa nykytilaan ja nykyiseen asemakaavaan. Vaikutusten arviointi tehdään mm. seuraavista osa-alueista: - ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys, - liikenteen toimivuus, - yhdyskuntarakenteen taloudellisuus, - kaupunkikuvan ominaispiirteet, - rakennettu ympäristö, - luonnonympäristö. 11

12 YHTEYSTIEDOT Osayleiskaavan valmisteluaineistoon voi tutustua Heinolan kaupungintalolla, 2. kerros, suunnitteluosasto, jonne voi myös esittää suulliset tai kirjalliset mielipiteet. Kaupungintalo on avoinna yleisölle arkisin kello 9-15 välisen ajan. Mikäli haluatte varmistua siitä, että asian valmistelija on paikalla, tapaaminen on syytä sopia puhelimitse etukäteen. HEINOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Maankäyttöosasto Suunnitteluyksikkö Rauhankatu 3, Heinola puhelin (keskus) Kaavan valmistelija: suunnitteluarkkitehti Ritva-Maija Kuuskoski puhelin kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen puhelin

Heinolan kaupunki. Vierumäen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2005

Heinolan kaupunki. Vierumäen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2005 Heinolan kaupunki Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 7.10.2005 1 19379 Heinolan kaupunki 7.10.2005 Sisällysluettelo 1 n sisältö ja tarkoitus...2 2 Aloite...2 3 Suunnittelualue...3 4 Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) HAAPAVESI Jäähallin alue ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo 19.12.2013 suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 10.12.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto ALAKAUPUNGIN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS ASEMAKAAVA KOSKEE SEURAAVIA KORTTELEITA 308, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 401, 403, 404, 405, 406,

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 OAS 1 (5) Varkauden kaupunki VARKAUDEN KAUPUNKI JOUTENVESI-ÄIMISVESI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot