CLT- JA PUURANKATALON KUSTANNUSVERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLT- JA PUURANKATALON KUSTANNUSVERTAILU"

Transkriptio

1 CLT- JA PUURANKATALON KUSTANNUSVERTAILU Olli Teriö, Tampereen teknillinen yliopisto Senni Sorri, Arkkitehtitoimisto Kooska Pertti Helin, PH-rakennuttajapalvelu Oy Jaakko Sorri, Arkkitehtitoimisto Kooska Markku Helamo, Kemin Digipolis Oy Kemin Digipolis Oy 2014 i

2 Sisällys 1 Johdanto Vertailukohteiden suunnittelun yleiskuvaus CLT- ja rankarakenteen suunnittelun eroja Arkkitehtuuri ja rakenteet Mitat Pintamateriaalit Lämmöneristävyysominaisuudet Talotekniikka Kustannusvertailu Yhteenveto ja tulosten arviointi... 8 Liitteet Liite 1: Pohjapiirrokset Liite 2: Julkisivut Liite 3: Rakenneleikkaukset Liite 4: Rakennetyypit Liite 5: CLT-elementit Liite 6: Kustannusvertailu pääryhmittäin Liite 7: Puurankatalon kustannusarvio Liite 8: CLT-talon kustannusarvio ii

3 1 Johdanto Kemiin on rakennettu CLT-koetalo, joka on herättänyt paljon mielenkiintoa eri tahojen keskuudessa. CLT-rakentamisen kustannukset ovat olleet yksi mielenkiintoa herättänyt kysymys. Kustannustietoa CLT-pientalorakentamiseen liittyen ei ole kuitenkaan ollut juuri julkisesti saatavilla. Suomalaisiin vaatimuksiin rakennettuja CLT-taloja on vielä varsin vähän. Koetalon kustannuksia ei ole voitu suoraan käyttää asuintalojen kustannustasojen määritykseen, koska talon rakentamisen yhteydessä on tehty suuri määrä tavanomaiseen rakentamiseen kuulumattomia rakennusfysiikan tutkimukseen tähtääviä asennuksia, kuten antureiden ja kaapelointien asentamista rakenteisiin. Koetalossa ei ole myöskään huomioitu kaikkia normaalin asumisen vaatimuksia, sillä siinä ei ole esimerkiksi pesutiloja tai saunaa. Tämän kustannusvertailun tavoitteena on ollut tuottaa helppokäyttöistä kustannustietoa CLTrakentamisesta eri tarpeisiin. Vertailua varten on suunniteltu mahdollisimman samanlainen fiktiivinen kohde kahdella eri rakennejärjestelmällä: sekä paikalla rakennettuna puurankatalona että CLT-elementtejä hyödyntäen. Kohteista on laadittu tavoitehintalaskelma, josta saadaan rakentamisen kustannusten suuruusluokka avaimet käteen periaatteella. CLT- ja puurankatalon materiaalien hinnassa, työmäärässä ja rakentamisen kestossa on merkittäviä eroja. CLT-talon materiaalien kustannukset ovat suuremmat, mutta toisaalta CLT-talon rakentamisessa jää useita työläitä työvaiheita pois. Rakentamisvaiheen kesto on myös lyhyempi CLT-talon tapauksessa, mikä voi pienentää muun muassa kalustovuokria ja työnjohdon osuutta kustannuksista. Haastattelujen ja työmaavierailuiden avulla rakentamistapojen merkittäviä kustannuserotekijöitä on selvitetty molempiin suuntiin. Niissä kohdin, missä kustannuserotekijöitä on tunnistettu, on kustannuserojen suuruutta selvitetty yksityiskohtaisella kustannusarviolaskennalla. Tekniikan lisensiaatti Olli Teriö Tampereen teknillisestä yliopistosta on toiminut toimeksiannon yhteyshenkilönä, koordinoinut kustannusvertailun laadintaa ja kirjoittanut merkittävän osan raportista. Arkkitehti Senni Sorri arkkitehtitoimisto Kooskasta on laatinut suunnitelmat CLT-taloa ja rankarakenteista taloa varten. Lisäksi hän on laatinut määräluettelosta pääosan. Insinööri Pertti Helin PH-Rakennuttajapalvelu Oy:stä on laatinut molemmille rakennustavoille kustannusarviot. Työn tilaajaa edustava DI Markku Helamo on antanut lähtötietoja ja kommentoinut työtä sen eri vaiheissa. Tekijät esittävät kiitokset kaikille selvityksen tekemisessä avustaneille. Heistä voidaan erikseen nimeltä mainita kouluttaja Martti Mylly, joka on jakanut tietojaan CLT-rakentamiseen liittyvistä käytännön kysymyksistä. 1

4 2 Vertailukohteiden suunnittelun yleiskuvaus Kustannusvertailua varten suunniteltiin kaksi tiloiltaan ja muodoltaan samanlaista taloa, joista toisessa kantavana runkona ovat CLT-elementit ja toisessa sahatavara. Talotyypiksi haluttiin tavanomaisen kokoinen puolitoistakerroksinen omakotitalo. Vertailutaloksi valikoitui kolmen makuuhuoneen omakotitalot, joissa on korkea olohuone- ja keittiötila. Lisäksi tiloihin kuuluu kaksi wc:tä, kodinhoitohuone, pesuhuone, sauna, tuulikaappi, eteinen sekä yläaula. Taloissa on takkaleivinuuni, katettu terassi sekä ulko-oven kohdalla sisäänkäyntikatos. Talon kerrosala on 145 m 2 ja huoneistoala 130 m 2. Pysäköinti- ja varastotilojen oletetaan olevan erillisessä piharakennuksessa. 2.1 CLT- ja rankarakenteen suunnittelun eroja Elementeistä rakennettavan CLT-pientalon arkkitehtisuunnittelu ei olennaisesti poikkea rankarakenteisen pientalon suunnittelusta. Rakennuksen mittasuhteissa on kuitenkin huomioitava CLT:n valmistuspituudet ja leveydet sekä elementtijaon vaikutus aukkojen sijoitteluun ja kokoon. Yhden huoneiston pientalokohteessa ei ole erityisiä ääneneristykseen liittyviä tai paloteknisiä vaatimuksia, jolloin esimerkiksi sisäpintoja ei tarvitse palosuojata verhouksilla. Sisätilojen monet yksityiskohdat on mahdollista toteuttaa siististi ilman listoituksia. Rakenteen yksinkertaisuuden vuoksi detaljisuunnittelu on CLT-talossa suoraviivaisempaa kuin rankarakenteisessa talossa. CLT-levy tarjoaa valmiin kiinnitysalustan esimerkiksi kalusteasennuksille, jolloin erillisiä tukirakenteita ei tarvita. CLT toimii itsessään ilman- ja höyrynsulkuna ja rakenteet liittyvät toisiinsa tiiviisti. Rankarakenteessa tiiviyden toteuttaminen höyrynsulkumuovilla vaatii puolestaan monimutkaisempia ratkaisuja, joiden onnistuminen on hyvin riippuvainen työn huolellisuudesta. Rankarakenteisessa talossa suunnittelua helpottaa ja nopeuttaa kuitenkin pitkä kokemus käytetyistä rakenneratkaisuista. CLT-talossa elementtisuunnittelu vaatii aikaa ja erityisosaamista sekä tarkoitukseen soveltuvan ohjelmiston. Elementtien valmistuskuvien pitää olla 3D-malleja, koska CLT-elementtien valmistus on pitkälle automatisoitu. Työstöjen suunnittelu vaatii myös talotekniikan suunnittelulta jonkin verran tavanomaista suurempaa tarkkuustasoa. 2.2 Arkkitehtuuri ja rakenteet Tässä vertailussa CLT-talon ja rankarakenteisen talon rakennetyypit pyrittiin suunnittelemaan siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin toisiaan. Perinteinen harjakattoinen puolitoistakerroksinen talo toteutetaan tyypillisesti kehäristikolla, joten tällaisen talotyypin muuttaminen CLT-rakenteiseksi olisi johtanut rakenteellisesti varsin erilaisiin ratkaisuihin. Tällöin talojen vertailtavuus olisi kärsinyt. Suunnittelussa päädyttiin palkkirakenteiseen vinoon yläpohjaan, 2

5 joka pystytään toteuttamaan hyvin samankaltaisella rakenteella kummassakin vaihtoehdossa. Ulkoarkkitehtuuriltaan talotyyppi on nykyaikainen ja kattomuotona on murrettu harja. CLT-talon rakenteet haluttiin vertailussa suunnitella CLT:stä kautta linjan. Siksi myös kaikkien eikantavien seinien materiaalina on CLT, vaikka seinät olisi voitukin toteuttaa kevyinä väliseininä niiden ei-kantavien väliseinien kohdalla, joissa CLT-pinta ei jää näkyviin. Myös alapohjasta haluttiin CLT-rakenteinen, jotta sisätilat saataisiin ympäröityä kauttaaltaan CLT:llä ja höyrynsulusta tulisi yhtenäinen. Tämä johti ryömintätilaiseen alapohjaratkaisuun. CLT-rakenne toimii ilman- ja höyrynsulkuna. Talon kantavat seinät ovat pitkillä sivuilla sekä keskilinjalla murretun harjan kohdalla. Ulkoseinän etäisyys keskilinjasta on molemmilla puolilla 3,9 metriä, joka on CLT-laatalle kohtuullinen jänneväli. Keskilinja jakaa talon kahteen osaan. Ensimmäinen osa on kaksikerroksinen ja se sisältää makuuhuoneet sekä wc-, kodinhoito- ja peseytymistilat. Toinen osa on yksikerroksinen ja se sisältää korkean ja avoimen olohuone- ja ruokailutilan. Vinon yläpohjan tuomia arkkitehtonisia mahdollisuuksia on hyödynnetty talon korkeissa oleskelutiloissa, joihin yläkerran aulatila avautuu. 3

6 2.3 Mitat CLT-talossa seinä- ja yläpohjarakenteiden paksuudet ovat suurempia kuin rankarakenteisessa talossa, kun taas välipohjarakenteessa CLT mahdollistaa ohuemman rakenteen. Talon sisämitat valittiin niin, että huoneisto- ja kerrosalat vastaavat mahdollisimman hyvin toisiaan. Kerroskorkeus pidettiin samana, jotta porras- ja julkisivuratkaisun yhteneväisyys säilyisi. Ohuemmasta välipohjasta johtuen tämä valinta johti CLT-talon ensimmäisessä kerroksessa hieman suurempaan huonekorkeuteen kuin olisi ollut tarpeen. Talojen päämitat on esitetty liitteessä 1 ja 3. 4

7 Taulukko 1. Vertailutalojen kerros- ja huoneistoalat. Pinta-alojen pieni ero johtuu kantavan väliseinän erilaisista rakennepaksuuksista. kerrosala [m 2 ] huoneistoala [m 2 ] CLT 144,8 130,0 Rankarakenne 145,1 129,8 2.4 Pintamateriaalit CLT-talon sisätiloissa kaikki avointen tilojen seinäpinnat ovat CLT-puupintaa. Näitä ovat oleskeluja ruokailutilojen, eteisen, portaikon sekä yläkerran aulan seinäpinnat. Myös kaikki vinot sisäkatot on jätetty CLT-pinnalle. Rankarakenteisessa talossa vastaavat pinnat on verhoiltu paneelilla. Huonetiloissa eli makuuhuoneissa, tuulikaapissa, kodinhoitotiloissa ja vessoissa sisäpintana on maalattu CLT. Rankarakenteisessa talossa vastaavien kohtien materiaalina on maalattu kipsilevy. Alaslaskettujen kattojen pintamateriaalit, kaikkien huoneiden lattiamateriaalit sekä märkätilojen pintamateriaalit ovat molemmissa ratkaisuissa samat. Ulkomateriaalit ovat terassin rakenteita lukuun ottamatta samat. CLT-talon ulkovaipan pinta-ala on kuitenkin hieman suurempi johtuen paksummasta ulkoseinärakenteesta. Talo on verhoiltu molemmissa rakenneratkaisuissa samanlaisella lautaverhouksella. Kattomateriaalina on saumattu peltikate. Taulukko 2. Vertailutalojen sisäpintojen materiaalit. Lattiamateriaalit Seinien pintamateriaalit Sisäkattojen pintamateriaalit Molemmat talot Rankatalo CLT-talo Rankatalo CLT-talo OH / K parketti puupaneeli CLT-pinta puupaneeli CLT-pinta AULA parketti puupaneeli CLT-pinta puupaneeli puupaneeli MH1 parketti maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli CLT-pinta MH2 parketti maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli CLT-pinta MH3 parketti maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli CLT-pinta ET laatta puupaneeli CLT-pinta puupaneeli puupaneeli PORRAS laatta puupaneeli CLT-pinta puupaneeli puupaneeli ja CLT-pinta TK laatta maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli puupaneeli WC1 laatta maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli puupaneeli WC2 laatta maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli puupaneeli ja CLT-pinta KHH laatta maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli puupaneeli PH laatta laatta laatta puupaneeli puupaneeli S laatta puupaneeli puupaneeli puupaneeli puupaneeli 2.5 Lämmöneristävyysominaisuudet Talojen rakenteiden lämmöneristävyys on suunniteltu vuonna 2014 voimassa olevien rakentamismääräysten mukaan. Molemmissa vertailutaloissa on käytetty rakenteita, joiden lämmöneristävyys vastaa toisiaan. U-arvot ovat taulukon 3 mukaiset. 5

8 Taulukko 3. Rakenteiden U-arvot molemmissa vertailutaloissa. Ulkoseinät U = 0,17 W/m 2 K Ryömintätilaan rajoittuva alapohja U = 0,17 W/m 2 K Yläpohja U = 0,09 W/m 2 K 2.6 Talotekniikka Talojen lämmitysmuotona on ajateltu olevan joko kauko- tai maalämpö. Lämmönjako hoidetaan patteriverkostolla. Kustannuserojen on arvioitu olevan talotyypeissä lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen osalta pienet eikä niitä koskevia eroja ole siksi tarkemmin huomioitu laskelmassa. Sama tilanne koskee myös takkaleivinuunia ja kiintokalusteita. Kohteisiin on suunniteltu koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihtokone on ajateltu sijoitettavaksi kodinhoitohuoneeseen. CLTelementtien hinnassa on huomioitu talotekniikan läpimenojen ja roilojen työstön hinnat. Puurankatalossa puolestaan on huomioitu ulkovaipan läpimenojen tiivistys. Sähköasennusten suhteen on arvioitu, että kaikkiin väliseiniin tulee sähköasennuksia. CLT-elementtien hinnassa on huomioitu sähköpistorasioiden ja sähkökytkinten tarvitsemat työstöt putki-/kaapelireitteineen. Sähköasennuksia pyritään välttämään ulkoseinillä, mutta esimerkiksi ovien viereen tarvitaan valokytkimien sijoittamista ja olohuoneeseen sekä makuuhuoneisiin tarvitaan myös muutamia sähkörasioita ulkoseinille. Piirustuksia talotekniikan töistä ei ole tämän selvityksen yhteydessä laadittu. 6

9 3 Kustannusvertailu Kustannusvertailu perustuu kahden mahdollisimman samanlaisen kuvitteellisen kohteen rakennussuunnitteluun, niistä laadittuihin määräluetteloihin ja kokeneen kustannuslaskijan tekemään hinnoitteluun. Rakentamisen kustannukset vaihtelevat alueellisesti ja hankinnan ajankohdan mukaan. Vertailussa on käytetty Jyväskylän hintatasoa elokuussa Ne rakennusosat, tarvikkeet ja työt, joissa esiintyy määräeroja, on laskettu suoritehintalaskennalla sekä työn että tarvikkeiden osalta. Sellaiset rakennusosat, joissa ei esiinny määräeroja on laskettu tavoitehintamenettelyllä. Tavoitehintamenettelyllä saadaan kustannuserien suuruusluokka kokonaishinnan arviointiin. Verollinen rakennustekninen kustannusarvio on CLT-talolla noin ja puurankatalolla , eli CLT-talon laskennalliset rakennustekniset kustannukset ovat noin euroa suuremmat. Avaimet käteen toimituksena kustannuksia aiheuttavat tontin maanrakennustyöt ja talotekniikan hankinnat sekä rakennuttamiseen liittyvät kustannukset. Talojen avaimet käteen hinnat ovat ja Eli lopullinen hintaero on noin Lisää kustannuseroa on syntynyt elementtisuunnittelun osalta, joka laskelmassa on lisännyt suunnittelukustannusta 3000 eurolla (alv 0). Alla olevassa taulukossa on esitetty kustannusten jakaumat ja erot kustannuslajeittain. Liitteissä 6-8 on esitetty kustannusvertailu pääryhmittäin ja suoritehintalaskelmat rakennusteknisten töiden osalta. Taulukko 4 Puurankatalon ja CLT-talon laskennalliset kustannukset Kustannusvertailu Puurankatalo CLT-talo Erotus Työpalkat Rakennusaineet ja tarvikkeet Alihankinnat ja palvelut Sosiaalikulut Yhteensä veroton Yhteensä verollinen, alv 24% ~Rakennustekninen hinta Maanrakennus Talotekniikan järjestelmät Rakennuttaminen Suunnittelu Liittymät Yleiskulut ja kate Arvonlisävero Avaimet käteen hinta, alv 24%, ilman tonttia ja varainsiirtoveroa /ka-m2 1934, ,90-122,62 Työtunnit yhteensä

10 4 Yhteenveto ja tulosten arviointi CLT-talo osoittautui tässä selvityksessä tehdyssä laskelmassa kustannuksiltaan vertailussa ollutta puurankataloa kalliimmaksi, eli hintaeroa oli 122 euroa kerrosalaneliötä kohti. CLTvaihtoehto osoittautui laskennallisesti puurankataloa noin 6-7 % kalliimmaksi hankkeen kokonaiskustannusten osalta ilman tonttia. CLT-talon kustannuksia nostaa suuri puun määrä rakentamisessa. Toisaalta CLT-vaihtoehdon kustannuksia vähentää useiden työvaiheiden poisjäänti ja rakentamisen nopeus. Puurankatalon rakentamisen kestoksi arvioitiin 6 kuukautta ja CLT-talon rakentamisen kestoksi 4 kuukautta. Aikasäästön taloudellisena hyötynä voidaan pitää myös rahoituskustannusten vähenemistä ja mahdollisten vuokrakustannusten pienenemistä sekä hyötykäytön aikaistumisesta seuraavaa arvoa. Pääomakuluja tai -tuottoja ei kuitenkaan laskelmassa ole huomioitu. CLT-puuelementit ovat Suomessa uusi tuote ja sen hintaan liittyy epävarmuutta. CLT-elementtien valmistamisen kustannuksiin vaikuttavat mm. tarvittavan CLT-levyn määrä, tarvittavien elementtien muoto ja niiden vaatimat työstöt. Yhteensä CLT-elementtejä on esimerkkikohteessa 55 kuutiometriä (netto). Kustannuslaskelmassa on otettu huomioon myös CLT-elementtituotannon hukka, jolloin kokonaispuumäärä on 60 m 3. Verottomana hintana on käytetty 550 /m 3 ja rahdin kustannuksena 15 /m 3. CLT-toimituksen veroton kokonaishinta on silloin ja verollinen hinta Vertailukohtana CLT-elementtien hintaa arvioitaessa on käytetty yleisesti tiedossa olevaa liimapuun noin 500 /m 3 kuutiohintaa. Hinnan arviota on tarkennettu puhelinkeskustelulla erään CLT-valmistajan edustajan kanssa. CLT-puun hinnan lisäksi vaihtoehtoiset rakenneratkaisut vaikuttavat toteutuskustannuksiin. Kustannuslaskennassa on käytetty 160 mm:n alapohjalaattaa ja 120 mm:n välipohjalaattaa. Myös alapohjassa 120 mm riittäisi mitoituksen osalta, mutta pesuhuoneen lattiakallistusten ja talotekniikan asennusten takia 160 mm on helpompi toteuttaa. Laskelmassa väliseinät on laskettu 100 mm:n vahvuisena, kun teknisesti 60 mm riittäisi ei-kantavissa väliseinissä. Käyttämällä 60 mm:n ei-kantavia väliseiniä säästettäisiin noin 3,5 m 3 kiintopuuta, mikä tarkoittaisi noin 2500 säästöä verollisessa toimitushinnassa. Hintaeroa voisi pienentää myös valitsemalla joihinkin joka tapauksessa pinnoitettaviin väliseiniin levyseinärakenteen. CLT-rakentamisen työmäärän työmaalla on arvioitu olevan 540 tuntia vähäisempi kuin puurankatalon työmäärä. Kustannuksissa se tarkoittaa euron säästöä. Työmaatyön keskituntiansiona on laskelmassa käytetty 18,5 /h ennen sivukuluja (73 %). Mikäli keskituntiansio on korkeampi, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla voi olla, se parantaa CLT-vaihtoehdon suhteellista kilpailukykyä. Esimerkiksi keskituntiansiolla 21 /h CLT- ja rankatalon verollinen hintaero pienenee hieman alle 2000 eurolla. Rakentamisen kestoa arvioitaessa lähtökohtana ovat olleet arviot tarvittavien työtuntien määrästä ja erään urakoitsijan arvio rakennusajasta. Työtunteja CLT-rakentamisessa tarvitaan työmaalla tässä selvityksessä käytetyn arvion mukaan noin 68 % puurankatalon työtuntimäärästä. Hyvin valmistellun puurankatalon rakennusaikana voidaan pitää puolta vuotta. Pelkällä työtuntimäärällä laskien CLT-talon rakennusajaksi voisi arvioida 3,75 kuukautta. Laskelmassa on kuitenkin käytetty 4 kuukauden rakennusaikaa, koska kokemusta talojen rakentamisesta on vielä vähän. Kokemuksen karttuessa on CLT-rakentamisella mahdollisuus päästä hyvin nopeaan rakentamiseen, koska hidas betonin kuivattamisen vaihe voidaan jättää kokonaan pois jyrsimällä pesutilojen lattiakaadot CLT- 8

11 laattaelementtiin. Laskelmassa kahden kuukauden aikasäästö on pienentänyt CLT-talon työmaan yleiskustannuksia noin 7000 eurolla puurankataloon verrattuna. Kustannusarviolaskentaan liittyy luonnollisesti epävarmuustekijöitä ja virhemahdollisuuksia. Normaalissa kustannusarviolaskennassa virhemarginaalina voidaan pitää kolmea prosenttia. Kun kohteet ovat samankaltaiset ja kustannuslaskijana toimii sama henkilö, voidaan ajatella, että todennäköisesti myös mahdolliset virheet vaikuttavat samaan suuntaan, jolloin virheillä ei ole merkitystä kustannuseron suuruuteen. On silti mahdollista, että laskelmassa olisi voinut tapahtua merkittäviä virheitä vastakkaisiin suuntiin. Kustannuseron haarukaksi voidaan edelliset seikat huomioiden arvioida euroa hyvin suurella varmuudella. 9

12 LIITE 1: Pohjapiirrokset US-01 US-03 US-01 VS-01 TK VS-01 WC1 VS-05 S MH1 VS-02 ET VS-02 KHH IV vesi VS-06 PH VS-04 VS-03 US OH takkaleivinuuni K terassi Pohjapiirros 1. krs 1:100

13 12100 US-01 VS US MH2 VS-01 WC2 VS-01 VS-01 MH3 AULA VS VS-02 alakerran korkea tila Pohjapiirros 2. krs 1:100

14 LIITE 2: Julkisivut Julkisivu pohjoiseen 1:100 Julkisivu etelään 1:100

15 Julkisivu itään 1:100 Julkisivu länteen 1:100

16 LIITE 3: Rakenneleikkaukset LEIKKAUS MAKUUHUONEIDEN KOHDALTA, CLT YP-01-A US-04-A YP-01-A MH2 VS-02-A US-01-A VP-01-A US-01-A MH1 VS-02-A OH 3433 AP-01-A AP-01-A YP-01-B US-04-B YP-01-B MH2 VS-02-B US-01-B VP-01-B US-01-B LEIKKAUS MAKUUHUONEIDEN KOHDALTA, RANKA MH1 VS-02-B OH 3433 AP-01-B AP-01-B HUOM! Näihin kuviin on merkitty vain ne mitat, jotka on pidetty samoina molemmissa rakennejärjestelmissä. Muissa mitoissa on vaihtelua rakennekerrosten erilaisista paksuuksista johtuen.

17 LEIKKAUS TUULIKAAPIN KOHDALTA, CLT YP-01-B US-04-B YP-01-B US-01-A WC2 VS-01-B AULA VP-03-B VP-02-B US-01-B 2850 US-01-A TK VS-01-A ET 2300 OH 2100 AP-02-A AP-02-A AP-01-A LEIKKAUS TUULIKAAPIN KOHDALTA, RANKA YP-01-B US-04-B YP-01-B US-01-B WC2 VS-01-B AULA VP-03-B VP-02-B US-01-B 2850 US-01-B TK VS-01-B ET 2217 OH 2104 AP-02-B AP-02-B AP-01-B

18 LEIKKAUS SAUNAN KOHDALTA, CLT YP-01-A US-04-A YP-01-A US-01-A MH3 VS-02-A VP-05-A VP-04-A K US-01-A US-03-A 2200 S VS-06-A 2300 PH VS-03-A AP-03-A AP-03-A AP-01-A LEIKKAUS SAUNAN KOHDALTA, RANKA YP-01-B US-04-B YP-01-B US-01-B MH3 VS-02-B VP-05-B VP-04-B K US-01-B US-03-B VS-06-B VS-03-B 2200 S 2200 PH AP-03-B AP-03-B AP-01-B

19 LIITE 4: Rakennetyypit

20 US-01-A Ulkoseinä CLT 1: mm CLT 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ = 0,033 W/mK kiinnitys koolauksen ja eristeen läpi uppokantaruuveilla 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

21 US-01-B Ulkoseinä ranka 1: kipsilevy tai puupaneeli 48 mm vaakakoolaus 48x48 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK höyrynsulkumuovi 148 mm pystyrunko 48x148 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 30 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex, λ = 0,033 W/mK 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

22 US-02-A Ulkoseinä CLT, pesuhuone 1: laatoitus kiinnityslaasti vedeneriste 100 mm CLT 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ = 0,033 W/mK kiinnitys koolauksen ja eristeen läpi uppokantaruuveilla 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

23 US-02-B Ulkoseinä ranka, pesuhuone 1: laatoitus kiinnityslaasti vedeneriste 8 mm kuitusementtilevy 48 mm vaakakoolaus 48x48 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 148 mm pystyrunko 48x148 mm k400 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 30 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex, λ = 0,033 W/mK 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

24 US-03-A Ulkoseinä CLT, sauna 1: mm paneeli 22 mm koolaus alumiinipaperi 100 mm CLT 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ = 0,033 W/mK kiinnitys koolauksen ja eristeen läpi uppokantaruuveilla 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

25 US-03-B Ulkoseinä ranka, sauna 1:10 14 mm paneeli 22 mm koolaus alumiinipaperi 8 mm kuitusementtilevy 48 mm vaakakoolaus 48x48 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 148 mm pystyrunko 48x148 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 30 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex, λ = 0,033 W/mK 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

26 US-04-A Ulkoseinä CLT, katon porrastuskohta 1: mm CLT 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ = 0,033 W/mK kiinnitys koolauksen ja eristeen läpi uppokantaruuveilla 48 mm pystykoolaus 48x48 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

27 US-04-B Ulkoseinä ranka, katon porrastuskohta 1: mm kipsilevy höyrynsulku 98 mm runkotolpat 48x98 mm k300 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 98 mm vaakakoolaus 48x98 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 30 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex, λ = 0,033 W/mK 48 mm pystykoolaus 48x48 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

28 VS-01-A Ei-kantava väliseinä CLT 1:10 (pintakäsittely, maalaus) 100 mm CLT (pintakäsittely, maalaus)

29 VS-01-B Ei-kantava väliseinä ranka 1: mm puupaneeli tai maalattu kipsilevy 66 mm kertopuuranka 39x66 mm k400 + ääneneriste mm puupaneeli tai maalattu kipsilevy

30 VS-02-A Kantava väliseinä CLT 1:10 pintakäsittely, maalaus 100 mm CLT

31 VS-02-B Kantava väliseinä ranka 1:10 pintakäsittely, maalaus 13 mm kipsilevy 98 mm runkotolpat 48x98 mm k300 + ääneneriste 14 mm puupaneeli

32 VS-03-A Pesuhuoneen kantava väliseinä CLT 1: mm CLT vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

33 VS-03-B Pesuhuoneen kantava väliseinä ranka 1:10 14 mm puupaneeli 98 mm runkotolpat 48x98 mm k300 + ääneneriste 8 mm kuitusementtilevy vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

34 VS-04-A Pesuhuoneen ja KHH:n väliseinä CLT 1:10 pintakäsittely, maalaus 100 mm CLT vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

35 VS-04-B Pesuhuoneen ja KHH:n väliseinä ranka 1:10 pintakäsittely, maalaus 13 mm kipsilevy 66 mm kertopuuranka 39x66 mm k400 + ääneneriste 8 mm kuitusementtilevy vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

36 VS-05-A Saunan ja KHH:n väliseinä CLT 1:10 14 mm paneeli 22 mm pystykoolaus alumiinipaperi 48 mm koolaus 48x48 mm k600 + lämmöneriste (mineraalivilla) 100 mm CLT pintakäsittely, maalaus

37 VS-05-B Saunan ja KHH:n väliseinä ranka 1:10 14 mm paneeli 22 mm pystykoolaus alumiinipaperi 8 mm kuitusementtilevy 66 mm kertopuuranka 39x66 mm k400 + lämmöneriste (mineraalivilla) 13 mm kipsilevy pintakäsittely, maalaus

38 VS-06-A Pesuhuoneen ja saunan väliseinä CLT 1:10 14 mm paneeli 22 mm pystykoolaus alumiinipaperi 48 mm koolaus 48x48 mm k600 + lämmöneriste (mineraalivilla) 100 mm CLT vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

39 VS-06-B Pesuhuoneen ja saunan väliseinä ranka 1:10 14 mm paneeli 22 mm pystykoolaus aluminipaperi 8 mm kuitusementtilevy 66 mm kertopuuranka 39x66 mm k400 + lämmöneriste 50 mm (mineraalivilla) + ilmarako 16 mm 8 mm kuitusementtilevy vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

40 YP-01-A Yläpohja CLT 1: konesaumattu peltikate 22 mm laudoitus 22x100 mm 48 mm tuuletusväli, korokerima 48x48 mm aluskate 500 mm yläpohjapalkki Kerto-S k mm tuuletusväli + 55 mm tuulensuojaeriste Paroc WPS 3N, λ = 0,032 W/mK tuulensuojaeristeen kannatusrimat 48x48 mm mm puhallusvilla Paroc BLT 6, λ = 0,038 W/mK 60 mm CLT 60L3s U = 0,09 W/m2K

41 YP-01-B Yläpohja ranka 1: konesaumattu peltikate 22 mm laudoitus 22x100 mm 48 mm tuuletusväli, korokerima 48x48 mm aluskate 500 mm yläpohjapalkki Kerto-S k mm tuuletusväli + 55 mm tuulensuojaeriste Paroc WPS 3N, λ = 0,032 W/mK tuulensuojaeristeen kannatusrimat 48x48 mm mm puhallusvilla Paroc BLT 6, λ = 0,038 W/mK höyrynsulku 22 mm harvalaudoitus 22x100 mm 23 mm paneeli pintakäsittely U = 0,09 W/m2K

42 VP-01-A Välipohja CLT, makuuhuoneen katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 120 mm CLT 120 L3s

43 VP-01-B Välipohja ranka, makuuhuoneen katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) 22 mm koolaus 22x100 mm 14 mm kattopaneeli

44 VP-02-A Välipohja CLT, eteisen ja KHH:n katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 120 mm CLT 120 L3s 278 mm alaslasku 14 mm puupaneeli

45 VP-02-B Välipohja ranka, eteisen ja KHH:n katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) 278 mm alaslasku 14 mm kattopaneeli

46 VP-03-A Välipohja CLT, tuulikaapin katto 1: laatoitus vedenkestävä kiinnityslaasti vedeneriste 160 mm CLT 160 L5s 278 mm alaslasku 14 mm puupaneeli

47 VP-03-B Välipohja ranka, tuulikaapin katto 1: laatoitus vedenkestävä kiinnityslaasti vedeneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) 278 mm alaslasku 14 mm puupaneeli

48 VP-04-A Välipohja CLT, pesuhuoneen katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 120 mm CLT 120 L3s 301 mm vapaa väli 98 mm kattopaneelien kannatuspuut 48x98 mm k mm kattopaneeli

49 VP-04-B Välipohja ranka, pesuhuoneen katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) höyrynsulku 22 mm koolaus 22x100 mm 230 mm vapaa väli 98 mm kattopaneelien kannatuspuut 48x98 mm k mm kattopaneeli

50 VP-05-A Välipohja CLT, saunan katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 120 mm CLT 120 L3s 401 mm vapaa väli 98 mm kattopaneelien kannatuspuut 48x98 mm k mm lämmöneriste, mineraalivilla alumiinipaperi 14 mm kattopaneeli

51 VP-05-B Välipohja ranka, saunan katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) höyrynsulku 22 mm koolaus 22x100 mm 230 mm vapaa väli 98 mm kattopaneelien kannatuspuut 48x98 mm k mm lämmöneriste, mineraalivilla alumiinipaperi 14 mm kattopaneeli

52 AP-01-A Kantava alapohja CLT, parketti 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 160 mm CLT 160 L5s 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ=0,036 W/mK, liimataan CLT:n pohjaan 22 mm kiinnityslaudat 22x100 mm k600 kiinnitetään CLT-levyyn uppokantaruuveilla eristeen läpi U = 0,17 W/m2K

53 AP-01-B Kantava alapohja ranka, parketti 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys höyrynsulku 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla Paroc extra, λ=0,036 W/mK + 55 mm tuulensuojavilla Paroc WPS 3n, λ=0,032 W/mK 22 mm tuulensuojan kannatuspuut 22x100 lattiapalkkien alapinnassa U = 0,17 W/m2K

54 AP-02-A Kantava alapohja CLT, laatoitus 1: laatoitus vedenkestävä kiinnityslaasti kosteussulku 160 mm CLT 160 L5s 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ=0,036 W/mK, liimataan CLT:n pohjaan 22 mm kiinnityslaudat 22x100 mm k600 kiinnitetään CLT-levyyn uppokantaruuveilla eristeen läpi U = 0,17 W/m2K

55 VP-02-B Välipohja ranka, eteisen ja KHH:n katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) 278 mm alaslasku 14 mm kattopaneeli

56 AP-03-A Alapohja CLT, märkätila 1: laatoitus vedenkestävä kiinnityslaasti vedeneriste, kaksinkertainen kumibitumikermi 160 mm CLT 160 L5s, kallistukset jyrsitty laattaan 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ=0,036 W/mK, liimataan CLT:n pohjaan 22 mm kiinnityslaudat 22x100 mm k600 kiinnitetään CLT-levyyn uppokantaruuveilla eristeen läpi U = 0,17 W/m2K

57 AP-03-B Alapohja ranka, märkätila 1: laatoitus vedenkestävä kiinnityslaasti 60 mm kallistettu teräsbetonilaatta vedeneriste, kaksinkertainen kumibitumikermi 18 mm havuvaneri 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla Paroc extra, λ=0,036 W/mK + 55 mm tuulensuojavilla Paroc WPS 3n 55mm, λ=0,032 W/mK 22 mm tuulensuojan kannatuspuut 22x100 lattiapalkkien alapinnassa U = 0,17 W/m2K

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

Villa-mallit hinnasto

Villa-mallit hinnasto Villa-mallit hinnasto Mammuttipaketti Malli Villa-64 43 000 Villa-70 48 540 Villa-63 39 940 Villa-86 53 870 Villa-80 65 850 Villa-76 53 100 Villa-81 56 800 Villa-79 55 910 Villa-88 67 840 Villa-130 71

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Uittoraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi AIHKITALO paketin ja asennuksen toimitussisältö: Vaaran Aihkitalot tarjoaa rakentajille yksilöllisen toimitussisällön asiakkaan toivomusten mukaan. Aihkitalojen toimituspaketin ohessa tarjoamme hirsikehän

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 19-Honka Markki Katuosoite Tulikivimylly 14 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Lähteenraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja:

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: 1 TARJOUSPYYNTÖ Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: kohteesta on luonnostelusopimus, joka LIITTEENÄ kohteesta ei ole tehty luonnostelusopimusta Todennäköinen

Lisätiedot

ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki

ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI KANERVAVINKKELI 3, 00730 HELSINKI Arvioitu valmistuminen 9/2015 Asunto Oy Helsingin Kanervavinkkeli

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 6.6-28.6.2016

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 6.6-28.6.2016 ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53100 LAPPEENRANTA 06.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi ISO OMAKOTITALO

Lisätiedot

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Olohuone lattia laminaatti kattorasiat lampuille + led valaistus Makuuhuoneet + Vaatehuone lattia laminaatti kattorasia lampulle Kodinhoitohuone sisäkatto valkolakattu

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 16-Nuuka Katuosoite Tulikivimylly 20 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 29. Villa Chili Katuosoite Rubiinikehä 12 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle,

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 18. Deko-Talo Katuosoite Lounatuulentie 6 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa Laskijan

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Kohteen tiedot Nimi 30-Hartman Koti Ruutu Katuosoite Tulikivimylly 26 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 11. Tunturikoivu 140 Katuosoite Lounatuulentie 3 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 20. DUROFIX Kototalo Katuosoite Lounatuulentie 8 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 08-Passiivikivitalo Skaala Katuosoite Lutterikuja 3 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN AURINKORINNE

AS OY VUOREKSEN AURINKORINNE UUDISKOHDE AS OY VUOREKSEN AURINKORINNE Takamaanrinne 7, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen Tervalepänpuistoon rajoittuvalle tontille rakennetaan korkeatasoisia rivitaloasuntoja. Asunnoilla

Lisätiedot

Poikkileikkaus, A. Poikkileikkaus, C. Poikkileikkaus, D. Pituusleikkaus, B

Poikkileikkaus, A. Poikkileikkaus, C. Poikkileikkaus, D. Pituusleikkaus, B 0000 40 9720 40 6000 352 352 5289 5654 90 4802 90 4653 20x490 koriste tuuletettu tila >50 mm 40x30 20x250 oloh yläosa 4.0 m² 9x2 2388 20 6788 ula 36.0 m² Vaatehuone 7.0 m² 9x2 3200 (+83.75) 9x2 W.5 m²

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 24-Pohjanmaa Katuosoite Tulikivimylly 1 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä!

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä! Sinun kosi, on juuri sinun perheellesi tehty! TARMO-RAKENNE OY Asuntorakentaja vuodesta 1975 ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. As Oy Oulun Kiulukangas Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu Kun

Lisätiedot

LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ 1 (6) PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT

LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ 1 (6) PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT 1 (6) LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄESSÄ Ursuskuja 5, Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄESSÄ Ursuskuja 5, Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄESSÄ Ursuskuja 5, 80230 Joensuu Moderni nykyaikainen omakotitalo, päättyvällä kadulla 1120m2 vuokratontilla. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 27.6. - 10.8.2016

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 27.6. - 10.8.2016 MYYNTIESITE ETELÄ-KARJALAN ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53100 LAPPEENRANTA 22.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi VUOKRAOIKEUS

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Viihtyisä koti puiston reunalla Ruskeasanta on viihtyisä ja luonnonläheinen asuinalue, josta on hyvät kulkuyhteydet sekä Hesinkiin että Espooseen.

Viihtyisä koti puiston reunalla Ruskeasanta on viihtyisä ja luonnonläheinen asuinalue, josta on hyvät kulkuyhteydet sekä Hesinkiin että Espooseen. Viihtyisä koti puiston reunalla Ruskeasanta on viihtyisä ja luonnonläheinen asuinalue, josta on hyvät kulkuyhteydet sekä Hesinkiin että Espooseen Paritalo, Vantaa, Ruskeasanta, Laakotie 4 B Huoneita Asunto

Lisätiedot

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä Moderni koti Hyvinkäällä Talo A Kortetie Jäte Martinlähteenpuisto 1 ap Jäte Talo B Oleskelu- ja leikkialueet Autokatos 1 7 ap Autokatos 2 9 ap Hyvinkäällä on ihanteellinen logistinen sijainti ja erinomaiset

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 23. Villa Metsätähti Katuosoite Lounatuulentie 17 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Paljonko kivitalo maksaa? Lue mistä osista kivitaloprojektin kokonaishinta koostuu

Paljonko kivitalo maksaa? Lue mistä osista kivitaloprojektin kokonaishinta koostuu Paljonko kivitalo maksaa? Lue mistä osista kivitaloprojektin kokonaishinta koostuu Kokonaiskustannusten yhteenveto Budjetointilaskenta on toteutettu 300 000-700 000 hintaluokan taloille. 1. Rakennuttaminen

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 12. Kastellin Plazia 140 Katuosoite Lounatuulentie 5 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015 9.0 0 8 7 7 8 +8.0 0. 9. 0.8 600 8 006 7 0 -.00- +0.00 +0.0 +0.0 LAUTA-AITA h 00 LAUTA-AITA h 00 +0.00 +0.00 +0.0 Koira-aitaus POLTTOPUUT PYÖRÄT TOMUTUS TOMUTUS EI0 00 PYYKIT 7 000 00 00 PYYKIT 7 000 00

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ 1 (6) PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT

LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ 1 (6) PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT 1 (6) LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY UUDISKOHDE 98,5m2 4h+k+sauna Paritalo AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY Färminpolku 1, Pirkkala As Oy Pirkkalan Färminniitty on Taloteko Oy:n uusi myyntikohde, joka rakentuu Pirkkalan Färmin alueelle. Naapurissa

Lisätiedot

ZEB-materiaalin toiminta on sidottu USB-tikkuun Tikkuun on esiasennettu ZEB-laskuri (vaatii toimiakseen Excelin) ZEB opas Moderni

ZEB-materiaalin toiminta on sidottu USB-tikkuun Tikkuun on esiasennettu ZEB-laskuri (vaatii toimiakseen Excelin) ZEB opas Moderni ZEB-tikku ZEB-materiaalin toiminta on sidottu USB-tikkuun Tikkuun on esiasennettu ZEB-laskuri (vaatii toimiakseen Excelin) ZEB opas Moderni pientalorakentaminen DWG-pohjat talon piirtämistä varten Tikussa

Lisätiedot

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas 1.1. Yleistä Kaikkien Hirsikoto asiakkaiden käytettävissä on asiantunteva puhelinneuvonta koko rakennusvaiheen ajan Hirsikoto toimituksissa noudatetaan hirsitalojen RT 16-10589 hirsitalojen toimitusehtoja

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm 1 (5) AUTOTALLIT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

Urban MultiStorey -konsepti

Urban MultiStorey -konsepti 1. Rakennetyypit 1.1 Kantava ulkoseinä 420 1 2 3 4 5 6 Tekniset tiedot U-arvo 0,16 W/m 2 K Paloluokka REI 60* *) osoitetaan hiiltymämitoituksen perusteella Nro. Tarkoitus Tuote Paksuus 1 Julkisivuverhous

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Tuomaantie 18, 90410 Oulu Oulu Pinta-ala: 172 m² Kokonaisala: 203 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI UUDIDE A OY VUOREEN LEINII oukkuaurankatu 7, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen oukkurann alueelle rakennetaan puistoon rajoittuvalle tontille nykyaikaisia 1-tasoisia rivitaloasuntoja. Lämmitysmuoto

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot