Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi"

Transkriptio

1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi

2 Suunnitelma 1.0/ (7) Sisällysluettelo 1 Ammattiopisto Luovin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opiskelijan näkökulmasta Opiskelijavalinta Opetuksen järjestäminen Opintosuoritusten arviointi Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus henkilöstön näkökulmasta Selvitys Luovin tasa-arvotilanteesta vuonna Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimet Luovissa Tietoisuuden lisääminen Vaikutusmahdollisuudet Rekrytointi ja palkkaus Ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet Ikä ja elämäntilanne Sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäiseminen ja poistaminen Tilannekartoitukset Lähteet... 7

3 Suunnitelma 1.0/ (7) 1 Ammattiopisto Luovin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Luovin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvolakiin ( /232), yhdenvertaisuuslakiin ( /21) sekä Hengitysliitto Helin ja Ammattiopisto Luovin toimintaperiaatteisiin. Lisäksi suunnitelmassa on otettu huomioon opetushallituksen koulutuksen järjestäjille antamat ohjeet. Suunnitelmaa päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Suunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä vastaa Luovin johtoryhmän nimeämä työryhmä, joka huolehtii henkilöstön ja opiskelijoiden mahdollisuuksista vaikuttaa suunnitelman sisältöön. 2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opiskelijan näkökulmasta 2.1 Opiskelijavalinta Luovin toimintatavat ja opetussuunnitelmat välittävät opiskelijoille ihmisten erilaisuuden kunnioittamista ja yhdenvertaisuutta eri tilanteissa. Luovin opiskelijavalinnassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatetta toteutetaan jo opiskelijaksi hakeutumisvaiheessa ns. nivelvaiheen yhteistyössä. Erityiset tuen ja palveluiden tarpeet huomioidaan koulutukseen valittaessa. Opiskelijavalinnassa etusijalla ovat hakijan oma motivaatio ja soveltuvuus alalle. Sukupuoli ei vaikuta valintaan. Opiskelijaksi valitulla tulee olla ammatillista koulutusta koskevan lain (630/ ) mukaiset erityisopetuksen valintaperusteet. Samoja opiskelijavalintakriteerejä sovelletaan kaikkiin hakijoihin. Hakijoilla tulee kuitenkin olla riittävä suomenkielen taito selviytyäkseen opinnoista. Opiskelijavalintapäätöksen mukana toimitetaan ohjeet siitä, kuinka päätökseen voi hakea muutosta (Luovin opiskelijavalintaohjeet). 2.2 Opetuksen järjestäminen Luovin opetus tarjoaa tasavertaiset oppimismahdollisuudet kaikille. Opetuksella ja oppimateriaalin valinnalla välitetään tasa-arvoisia näkemyksiä perhe- ja työelämän sukupuolirooleista. Opinto- ja ammatinvalinnanohjauksessa vahvistetaan ajattelutapoja, joiden mukaan koulutus ja ammatti valitaan muiden tekijöiden kuin sukupuolen mukaan. Opetussuunnitelmissa tavoitteena on aktiivisen ja todellisen tasa-arvon edistäminen. Oppilaitosympäristö sekä osallistumisen, vaikuttamisen ja yhteisöön kuulumisen kokemukset ovat tärkeitä opiskelijan sosiaalisten taitojen sekä aktiivisen ja suvaitsevaisen kansalaisuuden kehittymisen kannalta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus otetaan huomioon kaikissa Luovin oppimisympäristöissä. Esimerkiksi asuntolat ovat tärkeitä oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat hyvät mahdollisuudet mm. asennekasvatukselle. Yhdenvertaisuus Luovissa toteutuu myös yksilöllisten opintopolkujen kautta. Erilaisissa elämäntilanteissa olevia opiskelijoita tuetaan moniammatillisen yhteistyön avulla. 2.3 Opintosuoritusten arviointi Arvioinnin tehtävänä on auttaa opiskelijaa muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea hänen persoonallista kasvuaan. Arvioinnin tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja opiskelijalähtöisyys ovat yhdenvertaisuuden kannalta keskeisiä arvoja.

4 Suunnitelma 1.0/ (7) Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden arvioinnissa käytetään heidän kielitaitonsa huomioon ottavia arviointimenetelmiä. Opiskelijan arviointiin osallistuvat perehdytetään siihen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 3 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus henkilöstön näkökulmasta Jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Luovissa toimitaan siten, että sekä naisten että miesten on mahdollista hakeutua avoinna oleviin tehtäviin, edistetään naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin ja luodaan heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen, edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, kehitetään työoloja sellaiseksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille, helpotetaan naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin ja ennaltaehkäistään sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta keskeistä on moniarvoisuuden kunnioittaminen. Tällä tarkoitetaan erilaisten ihmisten hyväksymistä sellaisenaan. 4 Selvitys Luovin tasa-arvotilanteesta vuonna 2009 Luovin tasa-arvotilannetta tarkasteltiin henkilöstötietojen avulla. Käytettävissä olivat tilastot henkilöstön sukupuolesta ja palkkojen keskiarvoista tehtäväryhmittäin sekä tämänhetkisen henkilöstön ikärakenteen kuvaus. Henkilöstörakenne on varsin naisvaltainen. Naisia on tällä hetkellä noin 70 % kaikista työntekijöistä. Sen sijaan tehtäväryhmittäisessä tarkastelussa miehet olivat enemmistönä perinteisissä miesten ammateissa kuten kiinteistönhoidossa. Sukupuolella ei ole vaikutusta palkkaan. Luovissa palkkaus määrittyy yleisesti koulutuksen kautta tulevan muodollisen pätevyyden ja kokemuslisien perusteella. Opettajien palkkaukseen vaikuttaa lisäksi opetustuntikertymä. Sukupuolella ei ole merkitystä opetustuntikertymään. Molempien sukupuolten kohdalla yksilöllinen elämäntilanne ja henkilön omat toiveet vaikuttavat tuntikertymää määriteltäessä. Ikäryhmiä tarkasteltaessa havaittiin, että määrällisesti eniten Luovissa työskentelee vuotiaita sekä vuotiaita. Naiset ovat enemmistönä kaikissa ikäryhmissä. Tämä on tyypillistä opetus- ja kasvatusalalla. Opiskelijoilta kerättiin palautetta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Helsingissä, Oulussa ja Liperissä. Palautekeskustelut käytiin ryhmissä yhtenäisen ennakkomateriaalin pohjalta. Materiaalissa opiskelijoita pyydettiin ottamaan kantaa

5 Suunnitelma 1.0/ (7) erilaisuuteen, sukupuolten tasavertaiseen asemaan sekä muiden kieli- ja kulttuuriryhmien kohtaamiseen. Erilaisuus nähtiin opettavaisena ja hyödyllisenä asiana. Opiskelijoiden mielestä erilaisuuden hyväksyminen koulutuksessa lisää suvaitsevaisuutta muilla elämän alueilla. Kiusaamisen vähentäminen, toisten huomioon ottaminen, kohteliaisuus ja positiivinen asenne nähtiin näkyvinä merkkeinä erilaisuuden hyväksymisestä. Sukupuolten todettiin täydentävän toisiaan koulussa ja työelämässä. Opiskelijoiden mielestä oli tärkeää kohdata ihmisiä yksilöinä ja välttää sukupuolisidonnaisia yleistyksiä. Luovin nähtiin tarjoavan tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia molemmille sukupuolille. Muiden kieli- ja kulttuuriryhmien arvostusta opiskelun aikana voi opiskelijoiden mielestä lisätä ulkomaanvaihtojen, kotikansainvälistymisen ja erilaisten monikulttuuristen tapahtumien avulla. 5 Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimet Luovissa 5.1 Tietoisuuden lisääminen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus teemojen esiin nostaminen ja niistä keskusteleminen ovat edellytyksenä toivottujen toimintatapojen juurtumiselle. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, vähemmistöryhmien tilanteeseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä teemapäiviä sekä osana opetusta että henkilöstön kehittämistoimintaa. 5.2 Vaikutusmahdollisuudet Luovin henkilöstöllä on tasavertainen mahdollisuus oman työn sisältöön, työoloihin ja organisaation toimintaan vaikuttamiseen ja sitä tuetaan kehittämällä vuorovaikutuksen kanavia ja palautejärjestelmiä. Opiskelijoita rohkaistaan vaikuttamaan omiin asioihinsa sekä toimimaan aktiivisesti oppilaskunnissa ja tuomaan esille mielipiteitään. 5.3 Rekrytointi ja palkkaus Luovissa rekrytointi perustuu pätevimmän, työtehtävän vaatimukset parhaiten täyttävän henkilön valintaan. Lisäksi kiinnitetään työnantajana huomiota mahdollisuuteen työllistää osatyökykyisiä. Palkkaus perustuu voimassa olevaan yksityisen opetusalan työehtosopimukseen sekä sitä tarkentaviin liitteisiin. 5.4 Ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet 5.5 Ikä ja elämäntilanne Luovin henkilöstöä kannustetaan osallistumaan Luovin strategiaa tukevaan henkilöstökoulutukseen henkilöstöryhmästä ja sukupuolesta riippumatta. Ikä ja elämäntilanne otetaan Luovissa huomioon opiskelijoiden opiskelu- ja asumisjärjestelyissä sekä henkilöstön työjärjestelyissä. Myös työuran loppuvaiheen suunnitteluun kiinnitetään huomiota. Ikääntyvää työntekijää ja hänen lähityöyhteisöään tuetaan hiljaisen tiedon siirtämisessä ja elämänvaiheesta toiseen siirtymisessä.

6 Suunnitelma 1.0/ (7) 5.6 Sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäiseminen ja poistaminen 5.7 Tilannekartoitukset Sukupuoleen perustuva huomio on häirintää tai ahdistelua silloin, kun sen kohteeksi joutunut on ilmaissut pitävänsä sitä loukkaavana tai vastenmielisenä. Nimittely, haukkuminen, maineen tahraaminen ja ulkonäön arvostelu ovat tyypillistä sanallista häirintää. Opiskelijoiden kanssa käydään avointa keskustelua siitä, mitä häiritsevä käyttäytyminen tarkoittaa ja kuinka voidaan ehkäistä väärinymmärryksiä ja väärinkäytöksiä. Samat periaatteet pätevät henkilöstöön. Luovissa sukupuoleen perustuvaa häirintää ehkäistään tiedottamalla asiaan liittyvistä säännöistä ja ennakoimalla ongelmatilanteita. Sukupuoleen perustuvaan häirintään puututaan välittömästi sekä opiskelijoiden että henkilöstön kohdalla. Mikäli opiskelija on kokenut tulleensa häirityksi, hänen tulee ottaa yhteys luokanvalvojaan, ohjaajaan tai opiskelijapalvelujen työntekijään, henkilöstöön kuuluvan esimieheen, luottamusmieheen tai työterveyshuoltoon. Asian käsittely opiskelijan kohdalla kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään kohtaan seurantaraportti. Henkilöstön osalta asia viedään käsiteltäväksi Luovin työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnalle. Tapahtuneesta keskustellaan osapuolten kanssa ja pyritään saamaan aikaan molempia tyydyttävä sopimus. Opiskelijaa/henkilöstöön kuuluvaa ohjataan toimimaan oikein ja tiedotetaan rikosoikeudellisista seuraamuksista. Häirinnän kohteeksi joutuneelle tarjotaan mahdollisuus tukeen. Opiskelijoille määrätään rangaistus todennetusta häirinnästä Luovin järjestyssääntöjen mukaisesti. Lisäksi voidaan tehdä erilaisia asumisen tai opiskelun järjestelyjä. Henkilöstön osalta puuttumisen keinot liittyvät työsuojelullisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Tasa-arvotyöryhmän muodostaminen ja Luovin tasa-arvokartoituksen tekeminen vähintään kerran kolmessa vuodessa on lakisääteinen velvollisuus (tasa-arvolaki 6 b ). Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää kehitetään sellaiseksi, että se tukee kartoitukseen tarvittavien tietojen saamista. Lisäksi luodaan toimintamalli tasa-arvotilanteen selvittämiseksi opiskelijoilta ja henkilöstöltä.

7 Suunnitelma 1.0/ (7) 6 Lähteet Ahtela, K. et al Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Talentum: Helsinki. Huhta, L et al Tasa-arvosta lisäarvoa. Käsikirja työpaikkojen tasa-arvotyöhön. Vastapaino, tasa-arvovaltuutettu. Tasa-arvolaki Tasa-arvosuunnitelma näin se onnistuu Teknologiateollisuus. Yhdenvertaisuuslaki Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta. Opas oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman laadintaan Opetushallitus.

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2012 Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tampereen yliopisto on laatinut tämän tasa-arvo- ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot