INTERNET JA KANSAN RAAMATTUSEURAN VERKKOVIESTINTÄ KIRKON NUORISOTYÖN APUVÄLINEENÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTERNET JA KANSAN RAAMATTUSEURAN VERKKOVIESTINTÄ KIRKON NUORISOTYÖN APUVÄLINEENÄ"

Transkriptio

1 INTERNET JA KANSAN RAAMATTUSEURAN VERKKOVIESTINTÄ KIRKON NUORISOTYÖN APUVÄLINEENÄ Mia Ilmasti Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK), Kirkon nuorisotyönohjaaja

2 TIIVISTELMÄ Ilmasti, Mia. Internet ja Kansan Raamattuseuran verkkoviestintä kirkon nuorisotyön apuvälineenä. Helsinki, syksy 2004, 64 s. 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää seurakuntien nuorisotyöntekijöiden tarpeita työn apuvälineenä käytettävän verkkoviestinnän sekä Internetin suhteen. Verkkoviestintä on kirkon piirissä ajankohtainen kehitysalue, joka on monipuolistunut ja laajentunut viime vuosien aikana merkittävästi. Opinnäytetyön lähtökohta on Kansan Raamattuseuran (KRS) kirkon nuorisotyöntekijöille tarkoitettujen verkkosivujen kehittäminen. Työssä esitellään lyhyesti kirkon verkkoviestinnän kehitys ja sen tämän hetkiset tavoitteet sekä KRS:n toimintaa kristillisenä palvelujärjestönä. Tutkimuksessa selvitetään, millaista tietoa kirkon nuorisotyöntekijät Internetistä ja verkkoviestinnästä etsivät tai tarvitsevat, jotta ne palvelisivat ja tukisivat heidän toimenkuvaansa mahdollisimman hyvin. Tutkimustulosten avulla KRS pyrkii kehittämään omia verkkosivujaan nuorisotyöntekijöiden toiveita sekä tarpeita vastaavaksi. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisin menetelmin kehittämishankkeena, joka suuntautui kristillisen verkkoviestinnän edistämiseen sekä KRS:n palvelutoiminnan kehittämiseen. Tutkimusaineisto kerättiin www-kyselynä puolistrukturoidulla kyselylomakkeella. Lomakkeeseen vastasi 56 eri puolilla Suomea seurakunnan nuorisotyössä toimivaa henkilöä. Tulokset analysoitiin SPSS- sekä Excel-tilasto-ohjelmien avulla. Tutkimuksen tuloksista ilmeni selkeä tarve nuorisotyössä käytettävään materiaaliin, erityisesti hartaus-, sekä virikemateriaalin suhteen. Yhtenä ehdotuksena vastaajat toivat esille ajatuksen verkossa toimivasta vertaistukea tarjoavasta nuorisotyöntekijöiden keskustelupalstasta. Vaikka suurin osa tutkimukseen osallistuneista käyttää tietokonetta ja verkkoviestintää työssään lähes päivittäin, käytetään palvelujärjestöjen verkossa tarjoamia apuvälineitä harvoin. Myös tietoisuus KRS:n sekä muiden palvelujärjestöjen nuorisotyöntekijöille suuntaamista sivuista oli tutkimukseen osallistuneiden seurakuntien nuorisotyöntekijöiden keskuudessa heikko. Asiasanat: Internet, verkkoviestintä, Kansan Raamattuseura, kvantitatiivinen tutkimus, seurakunnan nuorisotyöntekijät

3 ABSTRACT Ilmasti, Mia. Internet and E-communication of Logos Ministries in Finland as a Resource Tool in the Youth Work of the Evangelical-Lutheran Church. Helsinki, Autumn 2004, Language: Finnish, 64 pages, 4 appendices. Diaconal Polytechnic, Helsinki Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health and Education; Bachelor of Social Services. The aim of this thesis was to examine what kind of need the youth workers of the Evangelical-Lutheran parishes had for the use of the internet and e- communication in order to serve and support their job description as strongly as possible as an assisting tool in their work. Web-communication is considered a top development area amongst Finnish churches, signifying considerable versatility and expansion in the past few years. The development and present goals of the internet communication of the Evangelical-Lutheran Church was briefly demonstrated in this research, its current objectives, as well as the activities of the Logos Ministries in Finland as a Christian service organization.the study was based on the development work of the web site prepared by Logos Ministries in Finland for the youth workers of parishes of the Lutheran Church. Furthermore, the objective was for the Logos Ministries in Finland to continue to develop their web-pages to meet the requirements of the youth workers, guided by the research results. This was a quantitative development study and implemented as a halfstructured survey. Research material was collected by a web-site questionnaire, which was returned by 56 youth workers of parishes all over Finland. SPSS and Excel programmes were applied to analyze the results. The result of the research reflected a distinct demand for fresh material for youth work, specifically for devotion and for fresh new activities. The participants, for example, proposed an internet chat forum, to provide parish youth workers with peer support. Even though the majority of the participants used computers and e-communication in their work almost daily, tools offered by service organisations on the internet were seldom employed. It seemed that even the knowledge of the web-site information of Logos Ministries and other Christian service organisations in Finland was poor amongst parish youth workers. Key words: Internet, e-communication, quantitative research, Logos Ministries in Finland, parish youth workers

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 INTERNET Internetin historiaa Internetin Suomen valloitus Kirkko ja verkkoviestintä Etäviestintä vuoropuhelun edistäjäksi kirkossa 9 3 VERKKOVIESTINNÄN KEHITYS KIRKON PIIRISSÄ Vertailua vuosien ja kertomuskausissa Kirkon viestintästrategia Kristillisen viestinnän kehitys Johanssonin mukaan Kristillisen viestinnän tavoitteet Työntekijöiden mahdollisuus käyttää palvelua Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset viestintään Kirkon nuorisotyö ja internet 16 4 KRISTILLISET PALVELUJÄRJESTÖT Kirkollisten palvelujärjestöjen tavoitteet ja toiminta Kirkon tiedotuskeskus 18 5 KANSAN RAAMATTUSEURA KRS:n historiaa KRS:n organisaatio KRS:n nuorisotyö KRS:n seurakunnan nuorisotyöntekijöille tarkoitetut verkkosivut Tilastoja KRS:n verkkosivuilta 21 6 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET Seurakuntien työn tukeminen Tutkimus nettidiakonian kehittämisestä 25 7 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TUTKIMUSKYSYMYKSET 26

5 8 TUTKIMUSMENETELMÄT Kvantitatiivinen tutkimus Kyselylomakkeen edut ja haitat Internetissä toteutettava Www-kysely Saatekirjeen laatiminen 30 9 TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ Lähetetyt kyselylomakkeet ja niiden jakautuminen hiippakunnittain Lomakkeisiin vastaaminen AINEISTON ANALYYSI Tutkimuksen eettisyys Tutkimuksen luotettavuus TUTKIMUKSEN TULOSTEN TARKASTELU Vastausprosentti ja sukupuolijakauma Vastanneiden ikäjakauma Otoksen jakautuminen hiippakunnittain Tietokone, verkkoviestintä ja palvelujärjestöjen verkkosivut työn apuvälineinä sekä tiedon löytyminen Internetistä KRS:n verkkosivujen tunnettavuus vastaajien keskuudessa ja hengellisten palveluiden käyttö Toivomuksia ja ajatuksia KRS:n verkkosivujen kehittämiseen Avointen kysymysten analyysi JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 48 LÄHTEET 53 Liite 1 KRS:n kausikirjeen ilmoitus tutkimuksesta 56 Liite 2 Saatekirje 57 Liite 3 Tutkimuskysely 58 Liite 4 Tutkimuksen tuloksia 61

6 1 JOHDANTO Suomi nousi kansainvälisen Internet-tilaston kärkeen vuonna 1996, kun verkkoviestinnän käyttäjiä oli väestöstä maailman eniten suhteutettuna asukaslukuun. Verkkoviestintä on myös evankelis-luterilaisen kirkon piirissä ajankohtainen kehitysalue, joka on monipuolistunut ja laajentunut viime vuosien aikana merkittävästi. Vaikka kirkolla on vielä lyhyt sähköisen viestinnän historia, haluaa se tarjota seurakuntalaisilleen ajan hengen mukaista palvelua. Kansan Raamattuseura (KRS) on kirkollinen palvelujärjestö, jonka toimialue kattaa koko Suomen. Sen toimintastrategian yksi tavoitteista on tuottaa seurakuntien työntekijöille sellaisia palveluja, jotka tukevat heidän hengellistä työtään. Kiinnostuin KRS:n ajatuksesta tehdä opinnäytetyönä tutkimus, jonka avulla he pystyisivät kehittämään jo toiminnassa olevia seurakuntien nuorisotyöntekijöille tarkoitettuja verkkosivujaan. Opinnäytetyöni työstäminen alkoi marraskuussa Omat seurakunnan nuorisotyöntekijöille tarkoitetut verkkosivunsa KRS oli ottanut käyttöön saman vuoden alussa. Tutkimuksen avulla KRS haluaa kehittää kirkon nuorisotyöntekijöille suuntaamiaan verkkosivuja palvellakseen mahdollisimman kattavasti sivujen käyttäjäkunnan tarpeita sekä tarjotakseen tukea nuorisotyössä työskenteleville. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa evankelis-luterilaisten seurakuntien nuorisotyöntekijöiden tarpeita Internetin ja verkkoviestinnän saralla, sekä löytää kehitysideoita KRS:n omien verkkosivujen tekemiseen ja ylläpitoon. Kehityshankkeen tavoite on tutkia millaista tukea KRS:n verkkosivut voivat nuorisotyöntekijöille tarjota ja tarvitsevatko he tämän kaltaista palvelumuotoa. Tutkimuksella pyritään tukemaan kirkon nuorisotyöntekijöitä luomalla voimavaroja tarjoava apuväline heidän jokapäiväiselle työlleen. Tutkimuksen vastaukset kartoittavat nuorisotyöntekijöiden tarpeita sekä toiveita Internetiä ja KRS:n verkkosivuja kohtaan, joita verkkosivujen parissa työskentelevät ja niiden kehittäjät voivat sivuja laatiessaan hyödyntää.

7 6 Tutkimuksesta saatujen tulosten avulla KRS pyrkii kehittämään verkkosivujaan nuorisotyöntekijöiden toivomalla tavalla. Tuloksista nousseiden johtopäätösten perusteella pystytään määrittelemään jo olemassa olevien palveluiden tarpeellisuutta. Toivottavaa olisi myös levittää tietoisuutta tämän kaltaisten palvelusivujen mahdollisuudesta tarjota seurakuntien nuorisotyölle uudenlainen ja käyttökelpoinen työkalu. 2 INTERNET 2.1 Internetin historiaa Internet sai alkunsa Yhdysvaltojen armeijan hajautetusta tietojärjestelmästä noin 25 vuotta sitten (Tanskanen 2004). Yhdysvalloissa alettiin 1960-luvulla hakea ratkaisua ongelmaan, miten tiedonvälitys pystyttäisiin pitämään yllä mahdollisen ydinsodan sattuessa. Pelkkä laitteiston suojaus ei enää riittänyt, vaan haluttiin kehittää komentoverkosto, jolla kaupunkeihin sekä osavaltioihin voitaisiin pitää yhteyttä mittavien tuhojen jälkeenkin. Järjestelmän toiminnan valvonta muodostui ongelmalliseksi, sillä verkossa ei saanut olla keskitettyä hallintoa tai valvontaa, joka saattaisi olla mahdollisen vihollisen ensimmäinen iskukohde. (Department of Mathematics, Tampere University of Technology 2003.) Yhdysvaltalainen puolustushallinto Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) alkoi rahoittaa laajaa sekä kunnianhimoista projektia, jossa sen ajan supertietokoneita verkotettiin keskenään sekä mahdollistettiin tutkimus- ja kehitysprojekteille tehokkaiden tietokoneiden käyttö. Joulukuussa vuonna 1969 ensimmäinen järjestelmä saatiin käyttöön University of California, Los Angeles:issa (UCLA), joka sai rahoittajansa mukaan nimen ARPANET. Koneet pystyivät siirtämään keskenään tietoa nopeita linjoja pitkin ja järjestelmässä oli myös mahdollista suorittaa ohjelmia toisilla koneilla. Vuonna 1973 ensin Havaiji ja myöhemmin Englanti ja Norja liittyivät satelliitin kautta

8 7 ARPANETiin. (Department of Mathematics, Tampere University of Technology 2003.) Odottamattomaksi seikaksi paljastui, ettei verkkoa käytettykään pääsääntöisesti etälaskentaan, vaan yhä suuremmassa määrin sähköisen postin, uutisten ja henkilökohtaisten viestien levittämiseen. Tutkijat vaihtoivat tuloksia, tietoja ja juoruja ARPANETin välityksellä. Pian kehittyivät myös postituslistat, joiden avulla voitiin usealle ihmiselle lähettää samanaikaisesti sama viesti. Nämä saavuttivat suuren suosion. Kun listat alkoivat olla myös vapaa-ajan harrastuksia, yrittivät ARPANETin ylläpitäjät usein turhaan lopettaa näiden listojen toimintaa. Pitkin lukua ARPAan verkottuneiden koneiden määrä kasvoi, mikä mahdollisti verkkoa valvovan keskuksen puuttumisen ja laitekannan sekä sen käyttämän ympäristön riippumattomuuden. (Department of Mathematics, Tampere University of Technology 2003.) Vuonna 1983 ARPANET jakaantui sotilaalliseen osaan ja tiedeyhteisön muodostamaksi ARPANETiksi. Saman vuosikymmenen lopulla verkkoon liittyivät myös yliopistot ja tutkimuslaitokset päämääränään yhdistää tietokoneet sekä mahdollistaa mm. tutkijoiden ja opiskelijoiden nopea tiedonhankinta. Näin syntyi National Science Foundation NET (NSFNET), joka muodostaa nykyisen internetin rungon ja on korvannut täysin edeltäjänsä ARPANET:in. (Tanskanen 2004.) Seuraava vuosikymmen, 1990-luku oli Internetin nopean kasvun ja kehityksen aikaa, kun erilaiset tiedonvälitykseen liittyvät keksinnöt seurasivat toisiaan. Varsinainen verkkoviestinnän läpimurto tapahtui maailmanlaajuisesti vuodenvaihteessa Bill Gatesin luoman graafisen Windowskäyttöliittymän myötä, mikä mahdollisti Internetin kaupallisen kasvun sekä sitä kautta tapahtuneen medioiden kiinnostuksen. Graafinen käyttöliittymä yksinkertaisti verkossa tarvittavien ohjelmien käyttöä ja madalsi verkon käytön kynnystä. Aluksi verkon käyttäjiä olivat pääasiassa nuoret miehet, mutta myöhemmin Internetin suosion myötä käyttäjäkunta laajeni kaikkiin ikäryhmiin sukupuolta katsomatta. (Tanskanen 2004.) Maailmassa Internetin käyttäjiä

9 8 arvioidaan olevan jo yli 100 miljoonaa määrän lisääntyessä jatkuvasti voimakkaasti (Vanhala - Nurmi 2004). 2.2 Internetin Suomen valloitus Suomi on ollut aktiivisesti mukana Internetin kehityksessä jo pitkään. Internetin varsinainen käyttö alkoi 80-luvun puolivälissä, kun NSFNET kulkeutui pohjoismaihin. Aluksi sitä käyttivät yliopistot ja tutkimuslaitokset, mutta se levisi pian myös yrityksien, oppilaitoksien ja julkishallinnon käyttöön. Näin korkean teknologian maana tunnettuun Suomeen on syntynyt vuosien saatossa korkealaatuinen ja kattava tietoliikenneverkosto. (Malmström 2004.) Suomi siirtyi Internet-tilaston kärkeen vuonna 1996, kun käyttäjiä oli eniten maailmassa suhteutettuna asukaslukuun (Tanskanen 2004). Vuonna 2003 Internetiä käytti viikoittain yli puoli miljoonaa suomalaista ja sen käyttö lisääntyy edelleenkin jatkuvasti (Malmström 2004). 2.3 Kirkko ja verkkoviestintä Kirkollinen verkkoviestintä kehittyy parhaillaan voimakkaasti (Hakala & Sumiala- Seppänen 2003, 59). Suomen valtio on määrätietoisesti panostanut tietoyhteiskunnan kehittämiseen ja uusien viestintätaitojen opettamiseen kansalaisille. Tämä on siivittänyt Suomen yhdeksi maailman kärkimaista sekä verkko- että mobiiliviestinnässä. Tietoverkostosta on tullut luonteva ympäristö sekä tarjota, että hakea tietoa ja viestiä vuorovaikutteisesti. Kirkossa kontaktit ja kohtaamiset ovat perinteisesti olleet tärkeimmät viestinnän muodot. Etäviestinnän hallitessa yhä vahvemmin suomalaisten ajankäyttöä kirkon viestintä on muuttunut entistä haasteellisemmaksi. Etäviestintä käsittää televisio- ja radioviestinnän lisäksi verkossa tapahtuvan viestinnän. Haasteellisuuteen vaikuttaa myös selvästi luterilaisen kirkon henkilökohtaisten yhteyksien väheneminen. Siksi vuoropuhelun kirkossa on panostettava erityisesti etäviestintään ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. (Lindqvist 2004, )

10 9 Kirkko on olemukseltaan, tehtävältään sekä toiminnaltaan viestivä yhteisö. Kaikkeen mitä kirkon piirissä tapahtuu sisältyy myös viestinnällinen ulottuvuus ja merkitys, oli se sitten tiedostettua tai tiedostamatonta. (Lindqvist 2004, 9.) Viestinnän merkitys korostui Suomessa 1990-luvulla, kun koko maasta puhuttiin tietoyhteiskuntana. Tietoyhteiskunnassa tieto ja osaaminen ovat sivistyksen perusta ja keskeinen tuotannontekijä. Tieto- ja viestintätekniikan tulee tukea laajasti yksilöiden, yritysten ja muiden yhteisöjen vuorovaikutusta, tiedon välittämistä ja hyödyntämistä sekä palveluiden tarjoamista ja niiden saavuttamista. (Junttila 2004.) Myös evankelis-luterilaisen kirkon työssä nähtiin viestinnän tärkeä merkitys aiempaa selvemmin. Seurakuntien panostus viestintään ei kuitenkaan kasvanut samassa suhteessa muihin yhteiskunnan toimijoihin verraten. Tietoverkkojen tarjoamat mahdollisuudet ovat mullistaneet suomalaisten tapaa tehdä töitä ja nämä toimintakulttuurin muutokset koskevat myös kirkkoa. (Salonen, Kääriäinen & Niemelä 2000, ) 2.4 Etäviestintä vuoropuhelun edistäjäksi kirkossa Kirkko pyrkii edistämään valtakunnallisen, oikeudenmukaisen ja kestävää kehitystä tukevan etäviestinnän toteutumista. Kirkossa pyritään työskentelemään panostaen viestintään ja viestintäprojekteihin sekä kirkon omassa piirissä että kehitysyhteistyössä yhteiskunnan kanssa. Verkkoviestintä yhdessä mobiiliviestinnän kanssa on ylivoimaisesti nopeimmin kasvava etäviestinnän muoto ja siksi myös kirkon on välttämätöntä olla aktiivisesti läsnä tietoverkossa. (Lindqvist 2004, 23,32.) Vuosituhannen vaihteessa kirkon verkkosivujen kävijämäärät lähes kaksinkertaistuivat vuoden aikana. Sivustot ylittivät jo ennen kirkon toimintastrategia :n luomista kävijämäärän viikkotasolla, joista kirkon työntekijöitä oli selkeä vähemmistö. (Lindqvist 2004, 33.)

11 10 3 VERKKOVIESTINNÄN KEHITYS KIRKON PIIRISSÄ 3.1 Vertailua vuosien ja kertomuskausissa Suomessa toimi vuoden 2000 alussa 587 evankelis-luterilaista seurakuntaa (Hytönen 2000). Kirkon kertomuskauden lopussa näistä seurakunnista n. 70 % oli liittynyt KIRKKO -verkkoon. Muutamat seurakunnat olivat mukana myös radio- sekä televisio-ohjelmien lähettämisessä Internetin kautta. Myös kirkon internet-sivujen käyttö moninkertaistui kertomuskaudella ja verkkoviestinnän merkitys viestintäkanavana kasvoi. Etenkin nuorille ikäryhmille verkkoviestinnän merkitys lisääntyy jatkuvasti. (Salonen ym. 2000, 164.) Vuonna 1999 kaikilla hiippakuntien tuomiokapituleilla, 16 seurakuntayhtymällä ja noin sadalla seurakunnalla oli omat www-sivut. Noin kolmasosa niistä seurakunnista, joilla sivuja ei vielä ollut, suunnitteli niiden toteuttamista vuoden 2000 loppuun mennessä. Merkittävää oli, että yli kolmasosa seurakuntien wwwsivuista oli rakennettu seurakunnan omin työntekijävoimin. Vuonna 1999 seurakunnista 67 % ilmoitti käyttävänsä kirkon yhteisiä internet-palveluja viikoittain. (Salonen ym. 2000, ) Kirkon määrätietoinen verkkoviestintään panostaminen on tuottanut tulosta. Kun vuonna 1999 noin sadalla seurakunnalla oli omat www-sivut, vuonna 2003 sellaiset oli jo yli 450 seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä. Pelkästään kirkon yhteisillä sivuilla vieraili kirkon kertomuskauden lopussa yli eri kävijää viikossa, ja sivulatausten määrä kuukaudessa oli lähes miljoona. Yli puolet Suomen seurakunnista (57 %) kertoi, että seurakunnassa käytettiin kirkon yhteisiä Internet-palveluita päivittäin vuonna Ainoastaan 3 % seurakunnista ei käyttänyt niitä lainkaan. (Kääriäinen, Hytönen, Niemelä & Salonen 2004.) Vuoden 2003 lopussa yhteensä 246 seurakuntaa kertoi, että heillä on omat www-sivut ja 117 seurakuntaa kertoi www-sivujensa olevan osana seurakuntayhtymän www-sivuja. Kolmasosa niistä seurakunnista, joilla www-

12 11 sivuja ei ole, aikoi laatia sivut vuoden 2004 loppuun mennessä, kolmasosa myöhemmin, ja kolmasosalla näistä seurakunnista ei ollut mitään suunnitelmia asian suhteen. Seurakuntien www-sivuja päivitettiin useammin kuin edellisellä nelivuotiskaudella. Puolet seurakunnista päivitti sivuja vähintään kerran viikossa. Silti 22 % seurakunnista ilmoitti sivujaan päivitettävän harvemmin kuin kerran kuussa. (Kääriäinen ym ) Kertomuskauden aikana tehtiin merkittävä paikallistason hanke Helsingin Maunulassa. Helsingin seurakuntayhtymä toteutti vuosina Maunulan kotikirkko -projektin, jossa Maunulan kirkko varustettiin kameroilla ja Internetissä välitettiin seurakunnan jumalanpalveluksia sekä muita seurakunnassa tehtyjä ohjelmia. Projektista saadut palautteet rohkaisevat jatkamaan tämäntapaisia kokeiluja. (Kääriäinen ym ) Kirkollisen verkkoviestinnän kentän hajanaisuuden vuoksi jälkimmäisellä kertomuskaudella luotiin suunnitelmat kirkon yhteisen portaalin perustamisesta. Portaalin avulla on tarkoitus luoda yksi yhteinen sisäänkäynti kirkon verkkosivuille, jotta kansalaisten olisi helpompi löytää Internetistä luotettavaa tietoa kirkosta ja kristillisyydestä. Portaalin lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys, ja se toteutetaan muutenkin Vuoropuhelun kirkon periaatteiden mukaisesti vuorovaikutteisena. Tarkoitus on saada portaali käyttöön vuoden 2005 alkupuolella. (Kääriäinen ym ) Seurakuntien verkkoviestintä on kehittynyt kummallakin tarkastelukaudella ripeää vauhtia sekä määrällisesti, teknisesti että sisällöllisesti. Monet seurakunnat ja seurakuntayhtymät siirtyivät vuosien aikana staattisista sivuista dynaamisiin ja vuoro-vaikutteisiin sivuihin, joilla on mahdollisuuksia myös sähköisen asiointiin ja seurakuntien radio-ohjelmien kuunteluun. Sisällöllisesti ja teknisesti eri puolilla toimivien seurakuntien verkkoviestinässä oli kuitenkin vielä suuria eroja. Resurssit sisältöjen ylläpitoon ja henkilöstön koulutus eivät aina riittäneet vastaamaan kohdattuihin haasteisiin. (Kääriäinen ym )

13 Kirkon viestintästrategia Vuonna 1992 kirkon viestintästrategian visioksi valittiin kommunikatiivinen kirkko, joka 2000-luvulle tultaessa osoittautui entistäkin ajankohtaisemmaksi. Visio haastaa kysymään, miten kirkon viestintää tulisi nykyisessä verkkoviestinnän yhteiskunnassamme kehittää, jotta idea kommunikatiivisesta kirkosta toteutuisi. (Lindqvist 2004, 9.) Sana kommunikatiivinen tarkoittaa tasavertaista vuoropuhelua, joka oikein toteutuessaan antaa kaikille osallistujilleen oikeuden ilmaista itseään sekä tulla kuulluiksi. Kirkon uuden viestintästrategian visioksi valittiin näin vuoropuhelun kirkko. Viestintä on tulevaisuuden kirkon voimavara sekä mahdollisuus edetä kohti sille asetettuja viestintään kohdistuvia tavoitteita. (Lindqvist 2004, 9,12.) Vuonna 2002 kirkolle valmistui viestintästrategian lisäksi uusi tietohallintostrategia nimeltään tietoyhteiskunnassa läsnä oleva kirkko. Tämän mukaan kirkon tulee osallistua aktiivisesti tietoyhteiskunnan kehittämiseen. Kirkko soveltaa uutta tieto- ja viestintätekniikkaa rakentamalla verkkopalveluita ja kannustaa seurakuntia keskinäiseen yhteistyöhön sekä verkostoitumiseen muun yhteiskunnan kanssa. Strategiassa linjataan sitä, miten tietotekniikan avulla tuetaan ja kehitetään kirkon toimintaa, hallintoa ja taloudenpitoa. Kehittämisen lähtökohtana on kirkon perustehtävien: julistuksen, kasvatuksen, palvelun sekä yhteyden tarpeet. (Kirkon tietohallintostrategia 2000.) 3.3 Kristillisen viestinnän kehitys Johanssonin mukaan Haastattelin tutkimustani varten Sana-lehden toimituspäällikköä, Thorleif Johanssonia, joka kuuluu kirkon viestintästrategian työryhmään. Hänen oma taustansa kristillisen viestinnän parissa alkoi tammikuussa 1974 CredoNet Oy:ssä, jonka osaamista ovat innovatiiviset tietokone- ja viestintäratkaisut luvun alussa Thorleif luki IT-firman asiakaslehteä, johon Ben Furman oli

14 13 kirjoittanut artikkelin potilaistaan, jotka mielellään ilmaisivat itseään verkon kautta kirjoittaen. Thorleif alkoi kantaa huolta uudesta sukupolvesta, joka käyttää sekä määrällisesti että laadullisesti elämäänsä toisin kuin aikaisemmat sukupolvet. Hän tiesi, että yhä useampi nuori kuluttaa paljon aikaa tietokoneen ääressä. (Johansson 2004.) Viestinnän historia kokonaiskirkon kohdalla alkoi jo 1990-luvun alkupuolella, jolloin perustettiin kirkon tietopalvelu. Tavoitteena oli helpottaa eri kirkkokunnista olevan tiedon löytämistä. Kirkon tietopalvelun puheenjohtajana toimi Pentti Laukama ja varapuheenjohtajina Thorleif Johansson sekä kirkon tiedotuskeskuksen silloinen tiedotuspäällikkö Heikki Laaksonen. Tietopalvelun toiminnan tarkoitus oli löytää aktuellia ja oikeaa tietoa eri kirkkokunnista. (Johansson 2004.) Kirkon tietopalvelussa Internet otettiin varsinaisesti käyttöön 1990-luvun puolen välin jälkeen. Tämän jälkeen kirkkohallitus kokosi ja asetti kirkolle portaalityöryhmän, joka huhtikuussa 2000 sai valmiiksi kirkon palveluportaali mietinnön. Palveluportaali toimii kansalaisportaalina, joka on palvelulähtökohtainen. Sen ajatuksena on välittää ihmisille kristillisiä arvoja sekä oikeaa tietoa, oikeassa paikassa, joka on helposti löydettävissä. (Johansson 2004.) Omien nettisivujen teko aloitettiin seurakunnissa luvun lopulla. Samalla mietittiin, millaisia palveluja Internet voi tarjota kirkon jäsenille. Seurakuntien verkkosivut kokosi ja laati yleensä joku seurakunnan nuorista, työntekijöistä tai henkilö, joka hallitsi verkkosivujen tekemisen. Thorleif kertoo, että tällä hetkellä on menossa niin kutsuttu toinen aalto. Ne nuoret, jotka ennen laativat seurakuntien verkkosivut, ovat jatkaneet elämäänsä kukin omaan suuntaansa. Tämän seurauksena suuri osa seurakuntien sivustoista on tällä hetkellä vanhentunutta aineistoa. Nyt olisikin aiheellista alkaa miettiä miten sivustoja voisi päivittää sekä kehittää. Kirkon piirissä on Johanssonin mielestä selvästi noussut näkemys, että Internetiä tarvitaan myös seurakuntien ammattisektorilla. (Johansson 2004.)

15 14 Suomessa järjestetään vuosittain kirkon viestintäpäivät, jossa Internet on esillä koko ajan näkyvämmin. Kansainvälisesti joka vuosi kokoontuva European Christian Internet Conference (ECIC) on kirkkojen välisen Internetin vastuuhenkilöiden kohtaamispaikka. Suomi on ollut kokouksissa vahvasti esillä ja edustettuna. Tänä vuonna ECIC järjestettiin seitsemännen kerran. ECIC on kokoontuminen, jossa vaihdetaan kokemuksia Internetin käytöstä ja verkkoviestinnästä erilaisissa kulttuureissa ja eri tasoisten toiminta-mahdollisuuksien vallitessa. Internetistä on tullut olennainen osa kommunikaatiota kristillisissä piireissä. (Johansson, 2004.) 3.4 Kristillisen viestinnän tavoitteet Lindqvistin mukaan se tapa, jolla kirkossa vastataan lähivuosien aikana viestinnällisiin haasteisiin, vaikuttaa ratkaisevasti kristinuskon rooliin ja asemaan nykyihmisten arjessa. Kirkon on keskityttävä strategisesti keskeisimpiin haasteisiin resurssien riittämisen varmistamiseksi. Hengellisen viestinnän tulee rakentaa sellaista yhteisöllisyyttä, jossa jokaisen ihmisarvoa kunnioitetaan sekä mahdollisuuksia eheään elämän edistetään. Kirkko on asettanut viestinnälleen kolme päätavoitetta paino-pistealueineen vuosille Nämä ovat: 1. Vuoropuhelun kulttuurin mukaisen viestintäosaamisen vahvistaminen, jonka painopistealueena on henkilökohtainen viestintä. 2. Jäsenyyden merkityksen vahvistaminen, painopisteenä lapset, nuoret sekä nuoret aikuiset. 3. Kirkollisen läsnäolon vahvistaminen medioissa, painopistealueena verkkoviestintä. Visio vuoropuhelun kirkosta on toteutettavissa yhteisvoimin, johon tarvitaan tukea sekä viestinnällistä panostusta myös kirkollisilta palveluorganisaatioilta ja järjestöiltä. (Lindqvist 2004, )

16 Työntekijöiden mahdollisuus käyttää palvelua Kirkkohallitus pyrkii toimimaan siten, että viimeisimmätkin seurakunnat ovat vuoden 2004 alussa KIRKKO-verkon piirissä, minkä jälkeen suurin osa koko kirkon tasolla tapahtuvasta sisäisestä viestinnästä siirretään kirkon yhteiseen Intranetiin. Kirkon kansalaispalveluajatus verkossa toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, kun kirkolliset toimijat eri tahoilla kehittävät verkko-osaamistaan ja sitoutuvat kirkon yhteiseen verkkoportaaliin. (Lindqvist 2004, 33.) Verkkosivujen ylläpitäminen ja niiden palvelevuuden maksimoiminen edellyttää entistä suurempaa panostusta kirkon työntekijöiden koulutukseen. Seurakuntia kannustetaan kehittämään työntekijöidensä verkkotaitoja siten, että heidän on mahdollisuus käyttää sähköistä viestintää yhtenä tärkeänä viestintäkanavana sekä toimia verkkoyhteisöissä. Ensisijaisena tavoitteena on lisätä kirkon verkkoviestinnän vuorovaikutteisuutta ja kiinnostavuutta sekä laajentaa työntekijän tietoisuutta verkkoviestinnän mahdollisuuksista. Verkkoviestintää kehitettäessä tulee ottaa huomioon, että suurelta osalta ikääntyvää väestöä puuttui suunnitelmakauden alussa sekä verkkoviestintään tarvittava tekniikka että sen käyttötaito. (Lindqvist 2004, 33.) 3.6 Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset viestintään Kirkon uuden viestintästrategian päättymisvuoteen 2010 mennessä Suomessa tulee tapahtumaan merkittävä väestörakenteen muutos. Työikäisten muutto maaseudulta kaupunkiin jatkuu ja menestyneet kaupungit kasvavat nopeasti. Eläkeläisten osuus koko väestöstä nousee, sillä suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen on osittain tapahtunut sekä tapahtumassa vuonna Yli suomalaista vuodessa muutti uuteen seurakuntaan tämän vuosituhannen alussa. Muuton jälkeen seurakunnan jäsen kadottaa helposti seurakuntayhteytensä jääden passiiviseksi jäseneksi tai eroaa kirkosta kokonaan. Ellei seurakunta luo toimivia etäyhteyksiä muuttajiin, on edessä kasvava kirkollinen juurettomuus. (Lindqvist 2004, 14.)

17 16 Kirkon haasteena on ylläpitää toimivaa vuoropuhelua kaikkien osakulttuurien kanssa. Etenkin nuoret aikuiset näyttävät jäävän yhä enemmän kirkon sanoman ja toiminnan tavoittamattomiin. Tämä osoittaa tiettyä jännitettä kirkon profiilin ja maineen välillä. Monen nuoren aikuisen mielikuvissa kuva evankelisluterilaisesta kirkosta on vanhanaikainen, etäinen ja suvaitsematon. Tällaiset ennakkoasenteet vaikeuttavat kirkosta tulevien viestien vastaanottamista ja vaikuttavat niiden tulkintaan. (Lindqvist 2004, 15.) 3.7 Kirkon nuorisotyö ja internet Kirkko avasi omat verkkosivustonsa vuonna Niihin sisältyi alusta asti kouluille tarkoitettu palvelu, joka on saanut oppilailta ympäri Suomea hämmästelevää ja myönteistä palautetta. Näiden nuorten käsitys kirkosta vanhanaikaisena yhteisönä muuttui heidän saamansa uuden kokemuksen perusteella. (Lindqvist 2004, 27.) Verkko- ja mobiiliviestintä ovat saavuttaneet vankan aseman erityisesti nuorten suomalaisten maailmassa. Kirkon avautuessa vuoropuheluun nuorten ja nuorten aikuisten kanssa, aktiivinen läsnäolo myös verkkoyhteisöissä tulee ajankohtaiseksi. Strategiakauden aikana onkin syytä tutkia ja kehittää edelleen näiden viestintäkanavien mahdollisuuksia ja toimivuutta nuorien parissa työskenneltäessä. Nuorten jäsenyyden vahvistumisen kannalta on tärkeää, että he kokevat seurakunnan läsnäolon työstäessään heille tärkeitä asioita. Moni toiselle paikkakunnalle muuttanut nuori aikuinen pitää vuoropuhelumahdollisuuden säilymistä kotiseurakuntansa kanssa tärkeänä. Kirkollista mediatuotantoa tulee siis kehittää niin, että nuoret voivat kohdata kirkon myös heidän normaalisti käyttämissään medioissa, kuten internetissä. (Lindqvist 2004, 27.)

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille

MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille Riina Kallio Mirva Tuohino Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

JES-TAPAHTUMA Nuorten toimintapäivä Pieksämäen kaupunkiseurakunnassa 10.9.2005

JES-TAPAHTUMA Nuorten toimintapäivä Pieksämäen kaupunkiseurakunnassa 10.9.2005 JES-TAPAHTUMA Nuorten toimintapäivä Pieksämäen kaupunkiseurakunnassa 10.9.2005 Mikko Huuhtanen - Timo Keippilä - Sami Salmikuukka Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

Esimerkkitapauksena Helsingin seurakuntayhtymä

Esimerkkitapauksena Helsingin seurakuntayhtymä KEHITYSKESKUSTELUJEN TOTEUTUMINEN DIAKONIATYÖSSÄ Esimerkkitapauksena Helsingin seurakuntayhtymä Virpi Kylmälahti Opinnäytetyö, 2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista

KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista Minna Mustonen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun

Lisätiedot

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Mira Ranta VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Al-Anonin alueellinen jäsentutkimuskysely 2012 Sosiaali- ja terveysala 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Heli Leppälä KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu?

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? Piia Harala - Jenni Id Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa

MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa MATKA Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa Vilja Hynninen ja Inkeri Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä Anne Viljanen Opinnäytetyö 1.9.2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta

TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta Ilkka Kähkönen ja Heikki Palosaari Opinnäytetyö, syksy 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

I want to serve the Lord

I want to serve the Lord I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta

PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta Niina Raevaara Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN?

KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN? KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN? Jussi Arvio Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Arvio,

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden Koulutusohjelma Henna Viljanen VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA Opinnäytetyö Helmikuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää

Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää Tiia Lipsanen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Tiia Lipsanen. Cd-rom

Lisätiedot

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Emmi Vasikkaniemi Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

Miks skippasit riparin?

Miks skippasit riparin? Miks skippasit riparin? Tutkimus erilaisen oppijuuden vaikutuksesta rippikoulun aloitusikään Petri Haapanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot