Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Maaliskuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekijä/tekijät Ylivieska Koulutusohjelma Joni-Pekka Ollila Kone- ja tuotantotekniikka Työn nimi Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittäminen Työn ohjaaja Lehtori Tapio Malinen Työelämäohjaaja Sivumäärä 25 Toimitusjohtaja Onni Timlin Tämä opinnäytetyö tehtiin Timber-hirsi Oy:lle. Työssä kehitettiin tilaustoimitusketjua tavoitteena nostaa yrityksen toimitusvarmuutta ikkunoiden ja ovien osalta. Työssä käytiin läpi tilaus-toimitusketjun vaiheet ja puututtiin niissä esiintyneisiin puutteisiin ja ongelmiin. Parempia käytäntöjä haettiin toimittajilta ja muilta hirsirakentajilta sekä alan kirjallisuudesta. Tärkeimpinä kehittämiskohteina olivat varastointi ja toiminnanhallintaohjelmisto varastoinnin ja ostojen hallinnassa. Työ koostuu eri tilaus-toimitusketjun vaiheista. Kussakin osassa on kerrottu nykytilanteesta, teoriasta ja mahdollisista käytännön muutoksista. Työn tuloksena toimitusvarmuutta saatiin nostettua ja kustannuksia vähennettyä sekä varastoon sitoutunutta pääomaa pienennettyä kohtuullisin pienillä toimenpiteillä. Työ kokonaisuudessaan on hyvä informaatiopaketti yrityksen tilaus-toimitusketjusta. Asiasanat tilaus-toimitusketju, varastointi, hankinta, toiminnanhallintajärjestelmä

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Degree programme Date Author Joni-Pekka Ollila Mechanical Engineering and Production Technology Name of thesis Developing Supply Chain Management Instructor Senior lecturer Tapio Malinen Supervisor Pages 25 Managing director Onni Timlin This thesis was made for Timber-hirsi Co. In this thesis the supply chain of the company was developed. The target was to improve the delivery reliability of windows and doors in this company. The stages of the supply chain were examined and the needs and problems that were noticed were dealt with in this thesis. Better practices were looked for both in the literature of this field and by examining the practices of suppliers and other log builders. The most important targets for development were stocking and ERP-system. This work consists of the stages of order supply chain. In each part the present situation, theory and possible changes of practice are discussed. As a result of the work the delivery reliability was improved and expenses decreased. In addition, the amount of capital tied up in stock decreased by small operations. This work is a good information package of the supply chain of a company. Key words supply chain management, stocking, purchase, ERP-system

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO OSTOTOIMINTA HANKINTASUUNNITTELUPROSESSI Toimittajien arviointi Toimittajayhteistyö HANKINTAPROSESSI Tilauksen tekeminen Tavaran vastaanotto Varastointi Varastoinnin kustannukset Optimiostoerä Varastointi yrityksessä ja sen kehittäminen MITTAUS, ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN Mittaus, analysointi ja parantaminen yrityksessä Asiakastyytyväisyyden seuranta Prosessien seuranta ja mittaus Mittauksen, analysoinnin ja parantamisen kehittäminen BENCHMARKING TOIMINNANOHJAUS Toiminnanohjaus yrityksessä Toiminnanohjauksen kehittäminen TOIMITUSAJAN MÄÄRITTÄMINEN TULOKSET JA POHDINTA LÄHTEET

5 1 1 JOHDANTO Timber-hirsi Oy on Haapavedellä toimiva yritys, joka on erikoistunut höylähirsisten rakennusten suunnitteluun ja valmistukseen. Yritys on perustettu vuonna 1994, ja ensimmäiset vuodet valmistettiin sisäsaunoja Saksaan. Sisäsaunat ovat jääneet tuotteista pois, ja tällä hetkellä keskitytään kaikenlaisten hirsirakennusten suunnitteluun ja valmistukseen. Materiaalina käytetään korkealaatuista suomalaista kuusta. Hirsityyppejä on saatavana seitsemää eri profiilia millimetriin. Yritys on keskittynyt ainoastaan rakennusten suunnitteluun ja valmistukseen. Hirsien höyläys sekä monet muut kokonaisuudet ostetaan alihankinnasta. Vuonna 2007 yrityksen liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa, josta 60 prosenttia on viennin osuutta. Henkilöstöä yrityksellä on ollut noin 15 jo useampana vuonna sekä välittäjiä useissa vientikohteissa. Työn aihe tuli yrityksestä, koska siellä oli huomattu 7-10 prosenttia toimituksista myöhästyvän ikkunoiden ja ovien takia. Olin aiemmin kesällä sopinut tekeväni opinnäytetyön Timber-hirsi Oy:lle, jos heillä on sopiva aihe siihen. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää tilaus-toimitusketjun hallintaa Timber-hirsi Oy:ssä. Sekä löytää keinot toimitusvarmuuden nostamiseksi 99 prosenttiin ikkunoiden ja ovien osalta. Tavoitteena oli saada ikkunat ja ovet hankittua halutussa aikataulussa kehittämällä tilaus-toimitusprosessia. Opinnäytetyö lähti liikkeelle nykytilanteen tutkimisesta ja alan kirjallisuuteen perehtymisestä. Nykytilanteen kartoituksen pohjalta mietittiin uusia toimintatapoja yhteistyössä toimittajien kanssa. Myös alan kirjallisuutta käytettiin apuna uusien ideoiden saamiseksi. Opinnäytetyön rakenteesta tehtiin toiminnallinen, koska se on lukijalle miellyttävämpi ja soveltui paremmin opinnäytetyön aiheeseen. Nykytilanteen selvittäminen ja arviointi hoidettiin haastattelemalla yrityksen avainhenkilöitä, jotka ovat mukana tilaus-toimitusketjussa ja perehtymällä yrityksen laadunhallintajärjestelmään sekä siinä oleviin prosessikuvauksiin. Jokaisen kohdan alla on käyty läpi nykytilannetta ja siihen tehtyjä muutoksia sekä kerrottu kehittämisprosessista. Yhteisissä tapaamisissa henkilöstö toi hyvin esille ongelmia ja monia ratkaisuja ongelmien korjaamiseen.

6 DOKUMENTIT MITTARIT TUOTANTO SUUNNIT-TELU HANKINTA TOIMITTAJA 2 2 OSTOTOIMINTA Ritvasen mukaan tärkeimmät kehittämiskohteet yritysten ostotoiminnassa ovat toimittajasuhteet, huolehtiminen operatiivisista ja strategisista prosesseista sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen. Ennakointia pitäisi parantaa esimerkiksi mittaristojen avulla. Pelkkä hyvien mittaristojen luonti ei riitä, on myös sitouduttava seuraamaan niitä. Myös varastotoiminnoissa riittää kehittämistä. Varastoihin sitoutuu paljon pääomaa, joka saadaan pienenemään varsin pienillä toimenpiteillä. Toimivalla ja tehokkaalla kuljetuksella voidaan pienentää läpimenoaikaa. (Ritvanen 2009.) Timber-hirsi Oy:n ostotoiminta on kuvattu hankintaprosessina kuviossa 1 ja ostotoimintaa tukevana hankintasuunnitteluprosessina kuviossa 2. Näitä prosessikuvauksia käytettiin apuna toiminnan nykytilanteen hahmottamiseksi ja selvittämiseksi. Prosessien toimintaa eri työvaiheissa on tarkasteltu tarkemmin seuraavissa luvuissa. HANKINTAPROSESSI IDversio: PR04A Laatinut: / H. Tornberg Hyväksynyt: / O. Timlin TAVARAN TOIMITUS TEHTAALLE TAI ASIAKKAALLE HANKINTA-SUUNNITTELU MATERIAALIN KOTIINKUTSUT TAVARAN VASTAANOTTO TEHTAALLA TAI ASIAKKAALLA TO01 MATERIAALIHALLINTA TO04 SUUNNITTELU PROSESSI VÄLITYSTAVARAN KOTIINKUTSUT TUOTANNON- OHJAUS AIKATAULU TUOTANTO PROSESSI HINTA/ LAATU TOIMITTAJAN TOIMITUSVARMUUS VÄLITYSTAVARAN ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS TILAUS TOIMITTAJA-REKISTERI VUOSI SOPIMUKSET PAKETTIKORTIT TIMBERHIRSI OY KUVIO 1. Hankintaprosessi (LHJ 2009.) Kalliotie 13 FI HAAPAVESI Finland

7 DOKUMENTIT MITTARIT JOHTO SUUNNIT-TELU HANKINTA TOIMITTAJA HANKINTASUUNNITTELU- PROSESSI 3 IDversio: PR05A Laatinut: / H. Tornberg Hyväksynyt: / O. Timlin TARJOUS VUOSISOPIMUS TO02 TARJOUSPYYNTÖ KOE TILAUS / TESTAUS HYVÄKSYNTÄ TOIMITTAJAN HYVÄKSYNTÄ HANKINTA- SUUNNITELMA TOIMITTAJAN ARVIOINTI ½ VUOSITTAIN SUUNNITTELU PROSESSI LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMA OSTOT / LIIKEVAIHTO TOIMITTAJAN TOIMITUSVARMUUS VUOSI SOPIMUKSET TOIMITTAJAREKISTERI TIMBERHIRSI OY KUVIO 2. Hankintasuunnitteluprosessi Kalliotie (LHJ ) FI HAAPAVESI Finland

8 4 3 HANKINTASUUNNITTELUPROSESSI 3.1 Toimittajien arviointi Uuden toimittajan arviointi ja hyväksyntä suoritetaan toimittajan toiminnan, kokemuksen tai koe-erän perusteella. Arviointi voidaan suorittaa myös auditointina toimittajan tiloissa, varsinkin vuosisopimusten laadintavaiheessa tutustutaan toimittajaan. Hyväksytyt toimittajat arvioidaan puolivuosittain. Toimittajien arvioinneissa huomioidaan toimittajan kyky toimittaa organisaation vaatimusten mukaisia tuotteita. Avaintoimittajien ja -alihankkijoiden toiminta arvioidaan erityisesti myös toimitusvarmuuden ja toimitusnopeuden osalta. (LKK 2009.) Materiaaleina käytetään yleisesti saatavilla olevaa materiaalia, joka täyttää Timber-hirsi Oy:n tuotteille asetetut vaatimukset. Materiaalin hinnat ja maksuehdot pyritään pääsääntöisesti sopimaan vuosisopimuksilla. (LHJ 2009.) Tiedot hyväksytyistä toimittajista, heidän kanssaan laadituista sopimuksista sekä heidän toimittamista materiaaleista hintoineen, on tallennettu Hyväksytyt toimittajat -mappiin. Hyväksytyistä toimittajista ylläpidetään luetteloa. Luettelo sisältää toimittajan nimen, tuote/materiaalin, hyväksyntätavan, hyväksymispäivän, hyväksynnän voimassaoloajan, sopimuksen laadun ja vastuuhenkilön. Toimittajien arvioinnit ja hyväksynnät suorittaa ja niistä vastaa logistikko, apunaan toimitusjohtaja, suunnittelijat ja tuotantopäällikkö. (LKK 2009.) Toimittajia arvioin analysoimalla kokemuksen kautta tulleita tietoja, joita sain Timber-hirsi Oy:n työntekijöiltä. Tärkeitä ikkunatoimittajia on kaksi, koska molemmilta ostetaan erilaisia tuotteita. Tein toimittajista taulukon, jossa on kuvattu tärkeimpien toimittajien ominaisuuksia sanallisesti. Toimittajien ominaisuuksien kuvaukset ovat sanallisesti, koska kaikilta osin toimittajien arviointiin ei ole vielä otettu täsmällisiä mittareita käyttöön. Tämän pohjalta oli helpompi miettiä kehittämistarpeita yhteistyöhön eri toimittajien kanssa. Lisäksi vierailin tärkeimmillä

9 5 ikkuna- ja ovitoimittajilla opinnäytetyön alkuvaiheessa. Vierailujen tuloksista ja ajatuksista kerrotaan tarkemmin kohdassa toimittajayhteistyö. TAULUKKO 1. Toimittajien arviointi ikkunatoimittaja 1 ikkunatoimittaja 2 ovitoimittaja 1 toimitusvarmuus erinomainen erinomainen hyvä joustavuus hyvä heikko heikko toimitusnopeus erinomainen hyvä kohtalainen tuotelaatu hyvä erinomainen hyvä hinta sopiva korkea ok rahtikustannus alhainen korkeahko korkeahko Lisäsin logistikon kanssa laadunhallintajärjestelmän Hyväksytyt toimittajat - luetteloon kaikista toimittajista AB-luokituksen helpottamaan jokapäiväistä oikean toimittajan valintaa. AB-luokituksessa A tarkoittaa ensisijaista toimittajaa ja B varatoimittajaa. 3.2 Toimittajayhteistyö Nykyään ei välttämättä riitä, että toimintaa kehitetään pelkästään omassa yrityksessä. Tilaus-toimitusketjun yritysten on kehitettävä toimintaa myös yhtenä kokonaisuutena. Ketjun lopputulos ei parane, jos kustannuksia ja tehtäviä työnnetään vain ketjun yrityksestä toiseen. Tilaus-toimitusketjua on opittava katsomaan kokonaisuutena. Kun näin aletaan ajatella, lopputuloksena voi olla se, että työnjako yritysten välillä muuttuu. Näin voidaan vähentää päällekkäistä työtä ja turhaa toistoa. (Sakki 2003, 20.) Yhteistyötä pyritään tekemään komponenttien valinnoissa siten, että selvitetään toimittajan volyymituotteet ja pyritään käyttämään niitä. Tällöin toimittaja kykenee toimittamaan tuotteita nopeasti ja hankintahinta on alhaisempi kuin yksittäistuotteilla. Toimittaja mahdollisesti myös varastoi volyymituotteita, jolloin meidän ei kannata tehdä tuplavarastointia.

10 6 Vierailin ikkunatoimittaja 1:n sekä ovitoimittajan luona ja mietimme yhdessä miten tilaus-toimitusketjua ja yhteistyötä voitaisiin parantaa. Vierailun aikana esille tuli hyviä ideoita esimerkiksi: ennakkotilauksen tekeminen, muutoksien tekeminen tilaukseen ja kuljetuksien järkeistäminen. Myöhemmin kävimme ajatukset Timberhirsi Oy:n henkilöstön kanssa läpi, onko näiden toteuttaminen järkevää. Keskusteluissa selvisi että, ennakkotilauksen tekeminen ei ole järkevää, koska aikaisemmin saatava tieto on epävarmaa ja saatavissa yleensä vain viikkoa aikaisemmin kuin lopullinen tilaus. Ennakkotilauksien toteutumisprosentti olisi vain noin 50 ja lisäksi toimitusaika vielä epävarma, 3 viikosta muutamiin kuukausiin. Muutoksien tekeminen tilaukseen koostuu asiakkaasta johtuvista tarpeista sekä omassa toiminnassa tulleista virheistä. Joustavuuden takaamiseksi asiakkaalta tulleita muutoksia voidaan toteuttaa tiettyyn pisteeseen asti ilman suurempia kustannuksia, mutta sen jälkeen tulevat muutokset laskutamme asiakkaalta. Oman toiminnan virheitä vähennämme kehittämällä toiminnanohjausjärjestelmää, jolloin tilauksen tekeminen yhdenmukaistuu. Myös henkilöstön ammattitaito ja ohjeistaminen on tärkeää. Kuljetuksien järkeistämisessä oli ajatuksena se, että ylimääräiset kuljetukset saataisiin karsittua pois. Kotimaankaupassa jatkamme hyväksi havaittua tapaa ikkunatoimituksissa, jotka ovat projektikohtaisia. Ikkunat kuljetetaan suoraan toimittajalta asiakkaalle lähempänä asennusajankohtaa eli käytännössä viikko hirsiosatoimituksen jälkeen. Ulkomaan lähetyksissä esille nousi seikka, että voidaanko konttitoimitukseen tulevat ikkunat lastata kyytiin toimittajalla, jos kuljetuksen suunta on sopiva. Tehtaalle toimituksesta saatava kuljetussäästö menisi aikataulujen järjestelyyn ja ylimääräisen lastauksen kustannuksiin, joten tällaista toimintaa ei aleta tehdä.

11 7 4 HANKINTAPROSESSI KUVIO 3. Ostamisen jäävuorimalli (Sakki 2003, 43). Kuviosta 3 näkee tuotteen ostohinnan ja kuljetuksien kustannukset jäävuoren huippuna, johon käytännössä kuuluu myös koko organisaatiolle hankinnoista aiheutuvat lisäkustannukset (Sakki 2003, 43). Tavaratoimitukseen kuuluu kokonaisuudessaan paljon eri työvaiheita. Se alkaa tarjouspyynnöstä. Lisäksi on tarjousten vertaaminen, neuvotteleminen, tilaaminen, toimituksen valvominen, asiakirjojen tuottaminen, pakkaaminen ja merkitseminen myyjäyrityksessä, lähettäminen, kuljetusasiakirjojen tuottaminen, kuljettaminen, vastaanottaminen, purkaminen, tarkastaminen, varastoon vieminen, varastokirjanpitoon päivittäminen, varastoiminen, inventoiminen, laskun tarkastaminen, laskun rekisteröiminen, laskun maksaminen, varastosta tilaaminen, varastosta kerääminen, luovutus, toimitus työpaikalle, jätteen käsittely ja kierrätys. (Sakki 2003, 43.) Timber-hirsi Oy:ssä hankinnat tehdään pääosin ns. kotiinkutsu periaatteella, jolloin edellä mainitusta tavaratoimituksen työvaiheista jää monta pois. Silti hankinnassa

12 8 on paljon sellaisia kustannuksia aiheuttavia työvaiheita, joita ei tule normaalisti ajateltua. Seuraavissa aliluvuissa tarkastellaan lähemmin tavaratoimituksen kohtia. 4.1 Tilauksen tekeminen Ostot voidaan suorittaa, kun tarvittava tieto ostettavasta tarpeesta on olemassa. Ostotarpeet määräytyvät varaston hälytysrajojen, projektien tarpeiden sekä muun toiminnan tarpeiden mukaisesti. Ostot voidaan suorittaa yksittäistilauksina tai toimitussopimuksiin perustuvina tilauksina. Ostotilaus tehdään sähköpostilla tai muulla hyväksi havaitulla tavalla. Ostotiedot sisältävät tilausta koskevat vaatimukset, joita ovat esimerkiksi: toimittajan tiedot toimitus- ja laskutusosoite toimitusehdot ja -tapa maksuehdot nimike, laatu (kansainväliset sahatavaran lajitteluohjeet laadun ja dimensioiden määrittelyssä), hinta, määrä sekä pituusjakauma (puumateriaali) lisätiedot: esim. erityisvaatimukset lujuuden ja sertifioinnin suhteen sekä paketointiohjeet (vakiintuneet saha-alan termit, viiden sivun suojaus), pakettikorttiohjeet. (LKK 2009.) Mikäli ostettavalle tuotteelle vaaditaan määrättyjä tarkastuksia toimittajan toimesta, on suoritetuista tarkastuksista pyydettävä tarkastuspöytäkirja tai vastaava raportti toimituksen mukana. Esimerkiksi kosteusmittaukset voidaan merkitä pakettikorttiin. (LKK 2009.) Ostotilaus tehdään varastoon varastotuotteiden osalta, tehtaalle projektikohtaisesti ulkomaan toimituksissa tai suoraan asiakkaalle projektikohtaisesti kotimaan toimituksissa. Ovi- ja ikkunatilaukset tehdään, kun rakennuksen kuvat on suunniteltu tai varastotasojen laskiessa määrätylle tasolle. Ikkunatoimittaja B:lta ja

13 9 ovitoimittaja A:lta pyritään tilaamaan niin suuri erä, että se saadaan rahtivapaasti, kuitenkin siten, että varaston koko ja sitoutunut pääoma ei kasva tarpeettoman suureksi. Ikkunatoimittaja A:lta tilataan lähinnä suoraan asiakkaalle tai tehtaalle projektikohtaisesti, sekä valmissaunaan kuuluvia tuotteita varastoon. Tilauksen tekemisessä kaikilla on ollut käytössä omanlaisia tilauspohjia ja toimintatapoja. Jatkossa tilaukset tehdään Access-tietokantaan rakennetulla toiminnanhallintajärjestelmällä, jolloin tietojen syöttö varmentuu ja tietoja ei tarvitse syöttää moneen kertaan. 4.2 Tavaran vastaanotto Tavaran vastaanotto suoritetaan laadunhallintajärjestelmässä olevan työohjeen mukaisesti. Jos ostetun materiaalin tarkastus ja todentaminen suoritetaan toimittajan tiloissa, siitä sovitaan erikseen ostotilausvaiheessa. Tuote, joka ei täytä tuotevaatimuksia merkitään ja eteneminen estetään. Kun poikkeava tuote korjataan, sen vaatimustenmukaisuus todennetaan uusien mittausten avulla. Poikkeava tuote käsitellään joko: a) poistamalla havaittu poikkeama (esim. kosteus) b) hankkimalla asianomaiselta valtuutetulta henkilöltä erityislupa tuotteen käyttämiseksi, toimittamiseksi tai hyväksymiseksi c) estämällä sen alkuperäinen aiottu käyttö ja hävittämällä tuote. (LKK 2009.) Tavaran vastaanotto on toiminut yrityksessä hyvin ja poikkeamat on saatu kiinni. Joskus kuormanpurkajalta jää lähete viemättä logistikolle. Tällöin saapumiset jäävät kirjaamatta ja ne korjataan vasta seuraavassa inventaariossa. Kuitenkin logistikko on huomannut saapuvan tavaran ja pyytänyt lähetteen kuorman purkajalta. Lähetteen vieminen logistikolle on mainittava uuden työntekijän perehdyttämisessä, ja trukissa täytyy olla muistutus.

14 Varastointi Varastointiin on kaksi pääsyytä. Kun toimittajalta saapuva erä on kooltaan asiakkaan välitöntä tarvetta suurempi, jää osa tavarasta hetkeksi varastoon. Sitä kutsutaan yleensä aktiivivarastoksi. Toinen syy johtuu epävarmuudesta. Asiakkaat haluavat tuotteen heti tai hankinta-aikaa nopeammin. Ei tiedetä etukäteen, kuinka paljon tavaraa menee ja milloin sitä tarvitaan. Siksi tavaraa tilataan enemmän ja aikaisemmin. Tätä kutsutaan varmuusvarastoksi tai passiivivarastoksi. (Sakki 2003, ) Varastojen hallinta on yksi tuotannonohjauksen alkuperäisistä tehtävistä. Se liitetään usein osana materiaalihallintoon, johon lasketaan kuuluvaksi myös ostotoiminnot. Varastojen tarkoituksena on vastata kysyntään, tasoittaa menekin vaihteluita, saada paljousalennuksia, toimia puskurivarastona hinnannousua vastaan, varmistaa toiminta häiriötilanteissa ja varastoida tuotantoprosessien välille. (Kuopion avoin yliopisto 2006.) Yleisimmät todelliset syyt varastoimiseen ovat välinpitämättömyys, suunnittelemattomuus, epäluuloisuus, piittaamattomuus ja pula-aikoihin juontuva hamstraushalu (Impolla 1998) Varastoinnin kustannukset Varastoinnin kustannuksiin pätee samanlainen jäävuorimalli kuin ostamiseenkin. Vaihto-omaisuuden aiheuttamat kustannukset ovat yrityskohtaisia. Kustannus koostuu pääosin neljästä tekijästä, joita ovat: vaihto-omaisuuden korkokustannukset varastotilojen kustannukset hävikin, vanhenemisen ja epäkurantin kustannukset. vakuutusmaksut (Sakki 2003, 82 & Kuljetusopas 2009.) Yhteenlaskettuna näistä syntyy suuri kuluerä. Se voi olla vuodessa % varastoitavien tuotteiden arvosta. Erot ovat suuria tuotekohtaisesti ja kuluihin

15 11 vaikuttavat tuotteiden ominaisuudet. Jotkut tuotteet vievät paljon tilaa. Toiset ei vaadi paljon tilaa, mutta vanhentuvat nopeasti. (Sakki 2003, 82.) Optimiostoerä KUVIO 4. Kokonaiskustannusten muodostuminen EOQ-mallissa (Karrus 2001, 40). Kun tilataan enemmän kerralla, pienennetään yksikkökohtaisia tilauskustannuksia, mutta varastointikustannukset suurenevat ja päinvastoin. Taloudellisin ostoeränkoko siis valitaan näiden kahden kustannustekijän välillä. Kuitenkaan pieni eräkoon muutos optimieräkokoon nähden ei välttämättä muuta juuri kokonaiskustannuksia. (Karrus 2001, 40.) Ostoerän koko voidaan optimoida ns. Wilsonin kaavalla. Optimi eräkoko minimoi varastojen varastointi- ja tilauskustannukset. Optimiostoerästä käytetään kirjainlyhennettä EOQ (economical order quantity).

16 12 Kaavassa D(kpl) on arvio vuosimenekistä, TK( ) on yhden toimituserän kustannus, H( ) tuotteen yksikköhinta ja VK(%) tuotteen varastoimisen kustannus. Kaavan antama optimierä on suuntaa antava, koska kaavassa käytetään arvioita ja keskiarvoja. (Sakki 2003, 85.) Kaavalla laskettuna yrityksen optimiostoerä ikkunoiden ja ovien osalta on noin 40 kappaletta. Yrityksen normaali tilausmäärä on ollut noin neljää tuotetta ja kymmenen kutakin eli 40 kappaletta. Käytännössä pyritään tilaamaan 4000 euron erä, koska se saadaan rahtivapaasti. Kaavalla nähdään lähinnä se, että tilauserän kokoa ei kannata kasvattaa. Kuitenkin on huomioitava, että kaavan antama tulos on vain suuntaa antava, koska lähtötiedoissa on oletuksia ja arvioita varastointikustannusten ja menekin osalta. Kaavan tulos riittää tarkkuudeksi tässä tapauksessa Varastointi yrityksessä ja sen kehittäminen Yrityksessä varastointi on kehittynyt lähinnä siten, että varastoon otetaan niitä tuotteita, joita ei saada riittävän nopeasti tilattua. Viimeaikoina varastointia on kehitetty siltä pohjalta, että varastoidaan tuotteita, jotka kattavat tietyt mallistot kokonaan. Aikaisemmin ongelmia aiheutti, kun ovet ja ikkunat eivät olleet varastonhallintajärjestelmässä, ja tuotteita tilattiin silloin kun tuotannosta kerrottiin niiden olevan loppumassa tai inventaariossa havaittiin tuotteiden alhainen varastotaso. Tuotteita toimitettiin varastosta asiakkaille, eikä kukaan pystynyt huolehtimaan että niitä riittää varastossa. Ovet ja ikkunat on nyt lisätty varastonhallintajärjestelmään ja sieltä niitä varataan projektikohtaisesti suunnitteluvaiheessa. Ne eivät pääse loppumaan nyt, kun niille on asetettu vastuuhenkilö. Ikkunoissa ja ovissa varastonimikkeitä on paljon. Näiden menekki on vaihtelevaa. Joitain tuotteita voi mennä nopeasti paljon ja sitten taas pitkään ei mene ollenkaan. Tämän takia varaston kierto on hidasta. Ajateltiin, että poistetaan varastointi lähes kokonaan. Siirrytään projektikohtaisiin tilauksiin, koska

17 13 varastointimenetelmän ja projektikohtaisen tilaamisen aiheuttamat kustannukset ovat arvioituna suunnilleen samansuuruiset. Saunakaupassa täytyy pystyä lyhyisiin toimitusaikoihin. Projektikohtaisilla tilauksilla yrityksen toimitusajat venyisivät nykyisestä 3 viikosta 5 viikkoon, joten projektikohtaisiin tilauksiin ei voida siirtyä. Näin päädyttiin kehittämään varastointia. Kävimme vastuuhenkilöiden kanssa läpi varastoitavat tuotteet, jotta varmistuisimme siitä, että ne ovat juuri niitä mitä tarvitaan. Emme muuttaneet varastoitavia tuotteita, koska ne oli mietitty hyvin kattavasti. Tärkeitä varastonimikkeitä oli kymmenen, mutta varastossa olevia nimikkeitä oli kuitenkin yli kaksikymmentä. Varastoon oli kertynyt ylimääräisiä yksittäistuotteita virheellisten tilauksien ja asiakkaiden tekemien muutoksien takia. Sovimme, että jatkossa suunnittelupäällikkö jakaa listan näistä tuotteista, joita pyritään tarjoamaan ja käyttämään projekteissa, myyjille ja suunnittelijoille kuukausittain, jotta ne saadaan pois varastosta. Ettei varastoon kertyisi ylimääräisiä tuotteita, on tilauksen oikeellisuus ja tilausvahvistuksen tarkistaminen avainasemassa. Päivitimme ja lisäsimme järjestelmään hälytysrajat varastoitaville nimikkeille, jolloin varastoon tilaus varmentuu, kun tuotteen loppumisen näkee hälytysraportista. Hälytysraja määritettiin sen mukaan, kuinka paljon tuotteita menee niiden tilausaikana ja kuinka suuri varmuusvarasto on tarpeellinen.

18 14 5 MITTAUS, ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN Mittaustulokset ovat tärkeitä tosiasioihin perustuvassa päätöksenteossa. Johdon tulisi käyttää asiakastyytyväisyyden mittausta keskeisenä työkaluna. Asiakastyytyväisyyttä koskevan palautteen saamiseen, mittaamiseen ja seuraamiseen tarkoitetun prosessin tulisi tuottaa jatkuvasti informaatiota. Johdon tulisi tehdä myös yhteistyötä asiakkaidensa kanssa tulevien tarpeiden ennakoimiseksi. Asiakastyytyväisyyden informaatiolähteitä ovat esimerkiksi: asiakasreklamaatiot viestintä asiakkaiden kanssa mielipidekyselyt ja tutkimukset tiedon kerääminen ja analysointi alihankintana kohderyhmät kuluttajajärjestöjen raportit eri tiedotusvälineiden julkaisemat raportit teollisuuden alaa koskevat tutkimukset. (Suomen standardisoimisliitto SFS.) Organisaatiossa tulisi olla prosessien suorituskyvyn arvioimiseksi tarvittavat mittausmenetelmät. Organisaation tulisi sisällyttää nämä mittaukset osaksi prosesseja ja käyttää mittauksia prosessien johtamiseen. Mittauksia tulisi käyttää organisaation johdon vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti päivittäisten toimintojen johtamiseen. (Suomen standardisoimisliitto SFS.) Päätösten tulisi perustua mittausten ja kerätyn informaation avulla saatujen tietojen analysointiin. Tosiasioihin perustuvat päätökset edellyttävät vaikuttavia ja tehokkaita toimenpiteitä, kuten päteviä analysointimenetelmiä tarkoituksenmukaisia tilastollisia tekniikoita loogisten analyysien tuloksiin sekä kokemukseen ja intuitioon perustuvaa päätösten tekemistä ja toimintaa. (Suomen standardisoimisliitto SFS.)

19 15 Kaikkialta organisaatiosta saatavat tiedot ja informaatio tulisi yhdistää ja analysoida, jotta johto voisi arvioida koko organisaation suorituskykyä. Organisaatio voi käyttää tällaisen analyysin tuloksia määrittääkseen kehityssuuntia asiakastyytyväisyyttä muiden sidosryhmien tyytyväisyyttä prosessien vaikuttavuutta ja tehokkuutta toimittajien panosta onnistumista suorituskyvyn parantamistavoitteissaan laatuun, rahoitukseen ja markkinoihin liittyvien saavutusten taloudellisuutta suorituskykyään benchmarkingin avulla kilpailukykyään. (Suomen standardisoimisliitto SFS.) KUVIO 5. Jatkuvan parantamisen prosessi. (Moisio.) Kuviossa 5 on kuvattu hyvin mistä elementeistä jatkuvan parantamisen prosessi koostuu ja tulisi koostua. 5.1 Mittaus, analysointi ja parantaminen yrityksessä Timber-hirsi Oy:llä on käytössään laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla toimintaa ohjataan ja prosessien tehokkuutta sekä tuotteiden vaatimuksenmukaisuutta

20 16 mitataan. Mittaukseen ja toiminnan analysointiin käytetään prosessimittareiden lisäksi myös taloushallinnon antamaa tietoa, kuten kuukausiraportit ja välitilinpäätökset. Mittauksesta saatavaa tietoa käytetään hyväksi jokapäiväisessä johtamisessa. Timber-hirsi Oy:n toiminnan analysoinnissa voidaan käyttää hyväksi myös yleisiä toimialatietoja ja Benchmarking -menetelmiä. Johdon katselmuksissa käsitellään vuosittain mittaus, analysointi ja parantamistoimenpiteiden yhteenvedot. (LHJ 2009.) Mittausten ja seurantojen avulla kerätyn tiedon analysoinnin tuloksia käytetään laadunhallintajärjestelmän soveltuvuuden ja vaikuttavuuden arviointiin sekä toiminnan jatkuvan parantamisen työkaluna. Analysoinnit suoritetaan vastuuhenkilöiden toimesta. (LHJ 2009.) Yrityksen mittauksen, analysoinnin ja parantamisen kehittämistä on käsitelty luvussa 5.2 Mittauksen, analysoinnin ja parantamisen kehittäminen Asiakastyytyväisyyden seuranta Asiakaspalautteet voivat olla joko asiakastyytyväisyyskysely vastauksia, tuotekehitystä ohjaavaa asiakaspalautetta tai tuotteesta / toiminnasta johtuvia reklamaatioita. Asiakaskohtaiset palautteet käsitellään tapauskohtaisesti. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ja asiakaspalautteita käytetään jatkuvan parantamisen ja toimittaja-arvioinnin apuna. (LHJ 2009.) Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kerran vuodessa edellisen vuoden aikana rakentaneille. Asiakastyytyväisyyskysely on myös osa asiakassuhdetoimintaa. Asiakastyytyväisyyskyselyistä laaditaan koontiraportti, josta saadaan yleiskuva asiakkaiden vaatimusten täyttymisestä. Myyjä vastaa asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamisesta. (LHJ 2009.) Asiakasreklamaation käsittelystä vastaa se henkilö, jonka toimenkuvaan tai asiakaskuntaan reklamaatio kuuluu. Hän arvioi palautteen vakavuuden ja päättää

21 17 aiheuttaako se toimenpiteitä vai käytetäänkö asiakaspalautetta hyväksi vain tuotekehityksessä. Asiakasreklamaatio ja sen aiheuttamat toimenpiteet kirjataan lomakkeelle, joita säilytetään Reklamaatiot-mapissa. (LHJ 2009.) Asiakastyytyväisyyden seurannan toimivuutta on analysoitu luvussa 5.2 Mittauksen, analysoinnin ja parantamisen kehittäminen Prosessien seuranta ja mittaus Prosessien tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden toteamiseksi on määritetty prosessikohtaiset mittarit, jotka on kirjattu myös prosessikuvauksiin. Mittarityökalut, mittausjaksot ja vastuuhenkilöt on myös määritetty. Prosessimittareiden arvoja ja tasoja käsitellään jatkuvan parantamisen periaatteella. Prosessimittareita ovat: Myyntiprosessi asiakastyytyväisyys, lv-volyymi, myyntikate, jälkilaskenta Suunnitteluprosessi reklamaatiot, asiakaspalaute Hankintaprosessi hinta/laatu, toimittajan toimitusvarmuus, asiakastyytyväisyys Hankintasuunnitteluprosessi ostot / liikevaihto, toimittajan toimitusvarmuus Tuotantoprosessi tuotantoteho m/h/mies, hukka %. (LHJ 2009.) Näistä hankinta- ja hankintasuunnitteluprosessit ovat olleet tarkastelun alla aiemmissa luvuissa.

22 Mittauksen, analysoinnin ja parantamisen kehittäminen Timber-hirsi Oy on määrittänyt laadunhallintajärjestelmässä hyvin kattavasti kaikki standardin vaatimuksien mukaiset kohdat. Myös prosessimittarit on asetettu ja mietitty kattavasti palvelemaan yrityksen strategiaa. Nämä asiat ovat kunnossa, mutta itse mittaaminen on työlästä ja tieto epätarkkaa joissain prosesseissa. Esimerkiksi tarkastelun alla olleiden hankinta- ja hankinta-suunnitteluprosessien yksi tärkein mittari on toimittajan toimitusvarmuus, jonka mittaaminen on puutteellista. Toimittajan toimitusvarmuudesta ei saada mitään objektiivista tietoa, vaan sen analysointi perustuu mutu -tietoon. Toiminnanhallintaohjelma antaisi tähän erinomaisen mittausmahdollisuuden. Ostotilaus tehdään ja saadaan tilausvahvistus. Tilausvahvistuksessa oleva vahvistettu toimituspäivämäärä merkitään järjestelmään. Toimituksen saapuessa merkitään todellinen tulopäivämäärä järjestelmään samalla kun tehdään muut kirjaukset. Näillä tiedoilla saadaan objektiivista näyttöä toimittajien toimitusvarmuudesta sekä sen kehityssuunnasta. Tämän toiminnan käyttöön ottaminen edellyttää hieman toimintatapojen muutosta sekä raportointilomakkeen lisäämistä toiminnanhallintaohjelmistoon. Asiakastyytyväisyyden mittaus ja analysointi on toteutettu kohtalaisen hyvin. Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen vuosittain on pitkä aika. Asiakastyytyväisyyden avulla ohjaaminen ja johtaminen voi olla myöhäistä, mutta antaa erittäin hyvin tietoa siitä onko toimintaa kehitetty oikeaan suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset analysoidaan riittävän tarkasti, mutta asiakkailta tullutta muuta tietoa ei juuri analysoida kokonaisuutena. Olisi tarpeellista käydä läpi myös asiakasreklamaatiot ja niihin johtaneet syyt kokonaisuutena esimerkiksi puolivuosittain. Jatkuvan parantamisen asiat käsitellään viikoittaisessa maanantaipalaverissa, sekä muissa palavereissa kuten suunnittelu- ja tuotantopalavereissa. Ehdotin jatkuvanparantamisen työkaluksi aloitepalkkiojärjestelmän käyttöön ottamista, mutta siihen ei tässä vaiheessa ollut yrityksessä halukkuutta.

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Varastonhallinnan optimointi

Varastonhallinnan optimointi Varastonhallinnan optimointi Timo Ranta Tutkijatohtori TTY Porin laitos OPTIMI 4.6.215 Peruskysymykset Kuinka paljon tilataan? Milloin tilataan? 2 (46) Kustannuksia Tavaran hinta Varastointikustannukset

Lisätiedot

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Globaaliin kilpailuun vastaaminen kehittämällä suomalaista alihankintaverkostoa Janne Karppinen, Hankintajohtaja, Kemppi Oy Kemppi Oy lyhyesti

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin? Nordic

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Ostettavien palveluiden arvo näkyväksi mittaustiedon avulla

Ostettavien palveluiden arvo näkyväksi mittaustiedon avulla Ostettavien palveluiden arvo näkyväksi mittaustiedon avulla TkT, Dos. Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Tuotantotalous ja tietojohtaminen, TTY Mittaamisen käyttötarkoitukset ja kohteet 1 Mittaamisen

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj Seminaariohjelma HUB logistics Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj HUBin palvelutarjooma Toimitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessi Hankinta Tuotanto Varastointi Myynti

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

LAADUNTUOTTO YRITYKSESSÄ HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT

LAADUNTUOTTO YRITYKSESSÄ HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT www.andritz.com We accept the challenge! Laadun määrittäminen Laatu käsitteenä on melko vaikea hahmottaa eikä ole olemassa yksiselitteistä laadun määritelmää. Laatu saa eri

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

The Scandinavian standard in electrical enclosures.

The Scandinavian standard in electrical enclosures. The Scandinavian standard in electrical enclosures. Yritys Finelcomp Oy on vuonna 1988 perustettu sähkökeskusmekaniikkaa valmistava yritys. Yritys tuottaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi-

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin Reko Martti Vantaa 15.5.2012 Reko Martti Ahlström Pumput Oy, Mänttä 1996 1999 valmistuspäällikkö Gardner Denver Oy 1999 2002 toimitusprosessin omistaja Metso

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9. Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Ilari Vaalavirta, toimitusjohtaja Mediq Suomi Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yleiset Livonia Printin toimitusehdot

Yleiset Livonia Printin toimitusehdot Yleiset Livonia Printin toimitusehdot 1. Tarjoukset o Kaikki tarjoukset perustuvat kustantajan kirjalliseen tarjouspyyntöön. Kustantajaa pyydetään tarkistamaan yksityiskohdat huolellisesti ennen o o o

Lisätiedot

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN"1090+ 1"mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä.

FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. ! FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. FPC-Manuaali SFS+EN1090+1+A1 FPCmanuaali! XXXXOy Tuotantolaitoksenosoite

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 1 (20) LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 SAAJOS OY TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka VIITEKEHYS 2 HUS-LOGISTIIKKA LUKUINA Liikevaihto 190 milj. euroa Henkilöstö 260 Tuotevalikoima > 55 000 nimikettä

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

Varastonhallinnan optimointi

Varastonhallinnan optimointi Varastonhallinnan optimointi Komponenttien ostojen optimointi OPTIMI-hanke Matti Säämäki tutkimusapulainen Nopea tiedonvälitys, kansainvälistyvä kilpailu ja konsulttien vaikutusvallan kasvu on tuonut vallitseviksi

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Sisällys Lähtökohta Osallistujat Tavoitteet Aikataulu Toimenpiteet

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

ASIAKAS. AJ&J Service Oy:n Tilaus- / toimitusprosessi. Tilausvahvistus. Markkinointi PINTAKÄSITTELY TUKITOIMET 1 (5)

ASIAKAS. AJ&J Service Oy:n Tilaus- / toimitusprosessi. Tilausvahvistus. Markkinointi PINTAKÄSITTELY TUKITOIMET 1 (5) 1 (5) ASIAKAS MARKKINOINTI / MYYNTI Markkinointi Myynti - tarjouskysely - tarjous - tilaus/ vuosisopimus Tilausvahvistus PINTAKÄSITTELY Ikaalinen, 100: Pintakäsittelyprosessi Toteutuksen suunnittelu Parkano,

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi

Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi 1 of 14 27.8.2009 12:44 Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi Print Tällä kyselyllä arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksia pk-yritysten näkökulmasta. Räätälöinnillä tarkoitetaan järjestelmän

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS

VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS Sari Ståhl ja Opetushallitus Kuvitus: Piirrokset Camilla Ståhl, muut kuvat Sari Ståhl Ulkoasu ja taitto: Oy Graaf Ab Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6)

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6) PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite 1 2012-09-24 1 (6) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry Arvioitava yritys Arvioitava osasto Palautteen antava yritys Palautteen

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. GS1 standardit lisäämässä jäljitettävyyttä

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Engineering. Tuotantoa tukeva laite. Tuotannon laite. Kiinteistö

Engineering. Tuotantoa tukeva laite. Tuotannon laite. Kiinteistö Engineering Kunnossapito Logistiikka Tuotannon laite Tuotantoa tukeva laite Kiinteistö 1.1 Tuotannon laitteessa ilmenee ongelma 1.2 Ei Onko ongelmalla välitön vaikutus tuotantoon? Kyllä 1.3.1 Ongelman

Lisätiedot

RealGame-ohje BioCounter Ltd / Standard

RealGame-ohje BioCounter Ltd / Standard RealGame-ohje BioCounter Ltd / Standard 2009 Magisys Oy 2 REALGAME VALMENNUKSEN TARKOITUS Valmennuksen tarkoituksena on asettaa osallistujat asemaan, jossa he ohjaavat tuotantotoimintaa harjoittavaa yritystä,

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET Yrityksemme yksi tärkeimmistä mittareista on asiakastyytyväisyys, jota selvitetään vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn kysymykset

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

Vertex Rakennusteollisuudessa. Suomessa kehitetty suunnittelujärjestelmä teollisen rakentamisen tarpeisiin

Vertex Rakennusteollisuudessa. Suomessa kehitetty suunnittelujärjestelmä teollisen rakentamisen tarpeisiin Vertex Rakennusteollisuudessa Suomessa kehitetty suunnittelujärjestelmä teollisen rakentamisen tarpeisiin Esityksen sisältö Kaikki pientaloista kerrostaloihin luonnoksista tuotantoon Case-esimerkkejä Vertex-ohjelmiston

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa jatkuvan parantamisen toimintatapa Virpi Mattila ..Työssä tarvitaan monenlaista osaamista.. AMMATILLINEN OSAAMINEN -ammatilliset tiedot

Lisätiedot

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Torstai 9.11.2017 Marika Kilpivuori Toimintajärjestelmä vs. käytännön tuotekehitys Suunnitelmallista Dokumentoitu näyttö Vastuut ja valtuudet kuvattu Riskit ja

Lisätiedot

Tuotantotehokkuuden parantaminen HKScanissa. Sami Sivuranta, EVP, Operations

Tuotantotehokkuuden parantaminen HKScanissa. Sami Sivuranta, EVP, Operations Tuotantotehokkuuden parantaminen HKScanissa Sami Sivuranta, EVP, Operations 1 Must-win Battle 2 2 1 Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen 3 Fokus lihassa

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot