Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Maaliskuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekijä/tekijät Ylivieska Koulutusohjelma Joni-Pekka Ollila Kone- ja tuotantotekniikka Työn nimi Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittäminen Työn ohjaaja Lehtori Tapio Malinen Työelämäohjaaja Sivumäärä 25 Toimitusjohtaja Onni Timlin Tämä opinnäytetyö tehtiin Timber-hirsi Oy:lle. Työssä kehitettiin tilaustoimitusketjua tavoitteena nostaa yrityksen toimitusvarmuutta ikkunoiden ja ovien osalta. Työssä käytiin läpi tilaus-toimitusketjun vaiheet ja puututtiin niissä esiintyneisiin puutteisiin ja ongelmiin. Parempia käytäntöjä haettiin toimittajilta ja muilta hirsirakentajilta sekä alan kirjallisuudesta. Tärkeimpinä kehittämiskohteina olivat varastointi ja toiminnanhallintaohjelmisto varastoinnin ja ostojen hallinnassa. Työ koostuu eri tilaus-toimitusketjun vaiheista. Kussakin osassa on kerrottu nykytilanteesta, teoriasta ja mahdollisista käytännön muutoksista. Työn tuloksena toimitusvarmuutta saatiin nostettua ja kustannuksia vähennettyä sekä varastoon sitoutunutta pääomaa pienennettyä kohtuullisin pienillä toimenpiteillä. Työ kokonaisuudessaan on hyvä informaatiopaketti yrityksen tilaus-toimitusketjusta. Asiasanat tilaus-toimitusketju, varastointi, hankinta, toiminnanhallintajärjestelmä

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Degree programme Date Author Joni-Pekka Ollila Mechanical Engineering and Production Technology Name of thesis Developing Supply Chain Management Instructor Senior lecturer Tapio Malinen Supervisor Pages 25 Managing director Onni Timlin This thesis was made for Timber-hirsi Co. In this thesis the supply chain of the company was developed. The target was to improve the delivery reliability of windows and doors in this company. The stages of the supply chain were examined and the needs and problems that were noticed were dealt with in this thesis. Better practices were looked for both in the literature of this field and by examining the practices of suppliers and other log builders. The most important targets for development were stocking and ERP-system. This work consists of the stages of order supply chain. In each part the present situation, theory and possible changes of practice are discussed. As a result of the work the delivery reliability was improved and expenses decreased. In addition, the amount of capital tied up in stock decreased by small operations. This work is a good information package of the supply chain of a company. Key words supply chain management, stocking, purchase, ERP-system

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO OSTOTOIMINTA HANKINTASUUNNITTELUPROSESSI Toimittajien arviointi Toimittajayhteistyö HANKINTAPROSESSI Tilauksen tekeminen Tavaran vastaanotto Varastointi Varastoinnin kustannukset Optimiostoerä Varastointi yrityksessä ja sen kehittäminen MITTAUS, ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN Mittaus, analysointi ja parantaminen yrityksessä Asiakastyytyväisyyden seuranta Prosessien seuranta ja mittaus Mittauksen, analysoinnin ja parantamisen kehittäminen BENCHMARKING TOIMINNANOHJAUS Toiminnanohjaus yrityksessä Toiminnanohjauksen kehittäminen TOIMITUSAJAN MÄÄRITTÄMINEN TULOKSET JA POHDINTA LÄHTEET

5 1 1 JOHDANTO Timber-hirsi Oy on Haapavedellä toimiva yritys, joka on erikoistunut höylähirsisten rakennusten suunnitteluun ja valmistukseen. Yritys on perustettu vuonna 1994, ja ensimmäiset vuodet valmistettiin sisäsaunoja Saksaan. Sisäsaunat ovat jääneet tuotteista pois, ja tällä hetkellä keskitytään kaikenlaisten hirsirakennusten suunnitteluun ja valmistukseen. Materiaalina käytetään korkealaatuista suomalaista kuusta. Hirsityyppejä on saatavana seitsemää eri profiilia millimetriin. Yritys on keskittynyt ainoastaan rakennusten suunnitteluun ja valmistukseen. Hirsien höyläys sekä monet muut kokonaisuudet ostetaan alihankinnasta. Vuonna 2007 yrityksen liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa, josta 60 prosenttia on viennin osuutta. Henkilöstöä yrityksellä on ollut noin 15 jo useampana vuonna sekä välittäjiä useissa vientikohteissa. Työn aihe tuli yrityksestä, koska siellä oli huomattu 7-10 prosenttia toimituksista myöhästyvän ikkunoiden ja ovien takia. Olin aiemmin kesällä sopinut tekeväni opinnäytetyön Timber-hirsi Oy:lle, jos heillä on sopiva aihe siihen. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää tilaus-toimitusketjun hallintaa Timber-hirsi Oy:ssä. Sekä löytää keinot toimitusvarmuuden nostamiseksi 99 prosenttiin ikkunoiden ja ovien osalta. Tavoitteena oli saada ikkunat ja ovet hankittua halutussa aikataulussa kehittämällä tilaus-toimitusprosessia. Opinnäytetyö lähti liikkeelle nykytilanteen tutkimisesta ja alan kirjallisuuteen perehtymisestä. Nykytilanteen kartoituksen pohjalta mietittiin uusia toimintatapoja yhteistyössä toimittajien kanssa. Myös alan kirjallisuutta käytettiin apuna uusien ideoiden saamiseksi. Opinnäytetyön rakenteesta tehtiin toiminnallinen, koska se on lukijalle miellyttävämpi ja soveltui paremmin opinnäytetyön aiheeseen. Nykytilanteen selvittäminen ja arviointi hoidettiin haastattelemalla yrityksen avainhenkilöitä, jotka ovat mukana tilaus-toimitusketjussa ja perehtymällä yrityksen laadunhallintajärjestelmään sekä siinä oleviin prosessikuvauksiin. Jokaisen kohdan alla on käyty läpi nykytilannetta ja siihen tehtyjä muutoksia sekä kerrottu kehittämisprosessista. Yhteisissä tapaamisissa henkilöstö toi hyvin esille ongelmia ja monia ratkaisuja ongelmien korjaamiseen.

6 DOKUMENTIT MITTARIT TUOTANTO SUUNNIT-TELU HANKINTA TOIMITTAJA 2 2 OSTOTOIMINTA Ritvasen mukaan tärkeimmät kehittämiskohteet yritysten ostotoiminnassa ovat toimittajasuhteet, huolehtiminen operatiivisista ja strategisista prosesseista sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen. Ennakointia pitäisi parantaa esimerkiksi mittaristojen avulla. Pelkkä hyvien mittaristojen luonti ei riitä, on myös sitouduttava seuraamaan niitä. Myös varastotoiminnoissa riittää kehittämistä. Varastoihin sitoutuu paljon pääomaa, joka saadaan pienenemään varsin pienillä toimenpiteillä. Toimivalla ja tehokkaalla kuljetuksella voidaan pienentää läpimenoaikaa. (Ritvanen 2009.) Timber-hirsi Oy:n ostotoiminta on kuvattu hankintaprosessina kuviossa 1 ja ostotoimintaa tukevana hankintasuunnitteluprosessina kuviossa 2. Näitä prosessikuvauksia käytettiin apuna toiminnan nykytilanteen hahmottamiseksi ja selvittämiseksi. Prosessien toimintaa eri työvaiheissa on tarkasteltu tarkemmin seuraavissa luvuissa. HANKINTAPROSESSI IDversio: PR04A Laatinut: / H. Tornberg Hyväksynyt: / O. Timlin TAVARAN TOIMITUS TEHTAALLE TAI ASIAKKAALLE HANKINTA-SUUNNITTELU MATERIAALIN KOTIINKUTSUT TAVARAN VASTAANOTTO TEHTAALLA TAI ASIAKKAALLA TO01 MATERIAALIHALLINTA TO04 SUUNNITTELU PROSESSI VÄLITYSTAVARAN KOTIINKUTSUT TUOTANNON- OHJAUS AIKATAULU TUOTANTO PROSESSI HINTA/ LAATU TOIMITTAJAN TOIMITUSVARMUUS VÄLITYSTAVARAN ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS TILAUS TOIMITTAJA-REKISTERI VUOSI SOPIMUKSET PAKETTIKORTIT TIMBERHIRSI OY KUVIO 1. Hankintaprosessi (LHJ 2009.) Kalliotie 13 FI HAAPAVESI Finland

7 DOKUMENTIT MITTARIT JOHTO SUUNNIT-TELU HANKINTA TOIMITTAJA HANKINTASUUNNITTELU- PROSESSI 3 IDversio: PR05A Laatinut: / H. Tornberg Hyväksynyt: / O. Timlin TARJOUS VUOSISOPIMUS TO02 TARJOUSPYYNTÖ KOE TILAUS / TESTAUS HYVÄKSYNTÄ TOIMITTAJAN HYVÄKSYNTÄ HANKINTA- SUUNNITELMA TOIMITTAJAN ARVIOINTI ½ VUOSITTAIN SUUNNITTELU PROSESSI LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMA OSTOT / LIIKEVAIHTO TOIMITTAJAN TOIMITUSVARMUUS VUOSI SOPIMUKSET TOIMITTAJAREKISTERI TIMBERHIRSI OY KUVIO 2. Hankintasuunnitteluprosessi Kalliotie (LHJ ) FI HAAPAVESI Finland

8 4 3 HANKINTASUUNNITTELUPROSESSI 3.1 Toimittajien arviointi Uuden toimittajan arviointi ja hyväksyntä suoritetaan toimittajan toiminnan, kokemuksen tai koe-erän perusteella. Arviointi voidaan suorittaa myös auditointina toimittajan tiloissa, varsinkin vuosisopimusten laadintavaiheessa tutustutaan toimittajaan. Hyväksytyt toimittajat arvioidaan puolivuosittain. Toimittajien arvioinneissa huomioidaan toimittajan kyky toimittaa organisaation vaatimusten mukaisia tuotteita. Avaintoimittajien ja -alihankkijoiden toiminta arvioidaan erityisesti myös toimitusvarmuuden ja toimitusnopeuden osalta. (LKK 2009.) Materiaaleina käytetään yleisesti saatavilla olevaa materiaalia, joka täyttää Timber-hirsi Oy:n tuotteille asetetut vaatimukset. Materiaalin hinnat ja maksuehdot pyritään pääsääntöisesti sopimaan vuosisopimuksilla. (LHJ 2009.) Tiedot hyväksytyistä toimittajista, heidän kanssaan laadituista sopimuksista sekä heidän toimittamista materiaaleista hintoineen, on tallennettu Hyväksytyt toimittajat -mappiin. Hyväksytyistä toimittajista ylläpidetään luetteloa. Luettelo sisältää toimittajan nimen, tuote/materiaalin, hyväksyntätavan, hyväksymispäivän, hyväksynnän voimassaoloajan, sopimuksen laadun ja vastuuhenkilön. Toimittajien arvioinnit ja hyväksynnät suorittaa ja niistä vastaa logistikko, apunaan toimitusjohtaja, suunnittelijat ja tuotantopäällikkö. (LKK 2009.) Toimittajia arvioin analysoimalla kokemuksen kautta tulleita tietoja, joita sain Timber-hirsi Oy:n työntekijöiltä. Tärkeitä ikkunatoimittajia on kaksi, koska molemmilta ostetaan erilaisia tuotteita. Tein toimittajista taulukon, jossa on kuvattu tärkeimpien toimittajien ominaisuuksia sanallisesti. Toimittajien ominaisuuksien kuvaukset ovat sanallisesti, koska kaikilta osin toimittajien arviointiin ei ole vielä otettu täsmällisiä mittareita käyttöön. Tämän pohjalta oli helpompi miettiä kehittämistarpeita yhteistyöhön eri toimittajien kanssa. Lisäksi vierailin tärkeimmillä

9 5 ikkuna- ja ovitoimittajilla opinnäytetyön alkuvaiheessa. Vierailujen tuloksista ja ajatuksista kerrotaan tarkemmin kohdassa toimittajayhteistyö. TAULUKKO 1. Toimittajien arviointi ikkunatoimittaja 1 ikkunatoimittaja 2 ovitoimittaja 1 toimitusvarmuus erinomainen erinomainen hyvä joustavuus hyvä heikko heikko toimitusnopeus erinomainen hyvä kohtalainen tuotelaatu hyvä erinomainen hyvä hinta sopiva korkea ok rahtikustannus alhainen korkeahko korkeahko Lisäsin logistikon kanssa laadunhallintajärjestelmän Hyväksytyt toimittajat - luetteloon kaikista toimittajista AB-luokituksen helpottamaan jokapäiväistä oikean toimittajan valintaa. AB-luokituksessa A tarkoittaa ensisijaista toimittajaa ja B varatoimittajaa. 3.2 Toimittajayhteistyö Nykyään ei välttämättä riitä, että toimintaa kehitetään pelkästään omassa yrityksessä. Tilaus-toimitusketjun yritysten on kehitettävä toimintaa myös yhtenä kokonaisuutena. Ketjun lopputulos ei parane, jos kustannuksia ja tehtäviä työnnetään vain ketjun yrityksestä toiseen. Tilaus-toimitusketjua on opittava katsomaan kokonaisuutena. Kun näin aletaan ajatella, lopputuloksena voi olla se, että työnjako yritysten välillä muuttuu. Näin voidaan vähentää päällekkäistä työtä ja turhaa toistoa. (Sakki 2003, 20.) Yhteistyötä pyritään tekemään komponenttien valinnoissa siten, että selvitetään toimittajan volyymituotteet ja pyritään käyttämään niitä. Tällöin toimittaja kykenee toimittamaan tuotteita nopeasti ja hankintahinta on alhaisempi kuin yksittäistuotteilla. Toimittaja mahdollisesti myös varastoi volyymituotteita, jolloin meidän ei kannata tehdä tuplavarastointia.

10 6 Vierailin ikkunatoimittaja 1:n sekä ovitoimittajan luona ja mietimme yhdessä miten tilaus-toimitusketjua ja yhteistyötä voitaisiin parantaa. Vierailun aikana esille tuli hyviä ideoita esimerkiksi: ennakkotilauksen tekeminen, muutoksien tekeminen tilaukseen ja kuljetuksien järkeistäminen. Myöhemmin kävimme ajatukset Timberhirsi Oy:n henkilöstön kanssa läpi, onko näiden toteuttaminen järkevää. Keskusteluissa selvisi että, ennakkotilauksen tekeminen ei ole järkevää, koska aikaisemmin saatava tieto on epävarmaa ja saatavissa yleensä vain viikkoa aikaisemmin kuin lopullinen tilaus. Ennakkotilauksien toteutumisprosentti olisi vain noin 50 ja lisäksi toimitusaika vielä epävarma, 3 viikosta muutamiin kuukausiin. Muutoksien tekeminen tilaukseen koostuu asiakkaasta johtuvista tarpeista sekä omassa toiminnassa tulleista virheistä. Joustavuuden takaamiseksi asiakkaalta tulleita muutoksia voidaan toteuttaa tiettyyn pisteeseen asti ilman suurempia kustannuksia, mutta sen jälkeen tulevat muutokset laskutamme asiakkaalta. Oman toiminnan virheitä vähennämme kehittämällä toiminnanohjausjärjestelmää, jolloin tilauksen tekeminen yhdenmukaistuu. Myös henkilöstön ammattitaito ja ohjeistaminen on tärkeää. Kuljetuksien järkeistämisessä oli ajatuksena se, että ylimääräiset kuljetukset saataisiin karsittua pois. Kotimaankaupassa jatkamme hyväksi havaittua tapaa ikkunatoimituksissa, jotka ovat projektikohtaisia. Ikkunat kuljetetaan suoraan toimittajalta asiakkaalle lähempänä asennusajankohtaa eli käytännössä viikko hirsiosatoimituksen jälkeen. Ulkomaan lähetyksissä esille nousi seikka, että voidaanko konttitoimitukseen tulevat ikkunat lastata kyytiin toimittajalla, jos kuljetuksen suunta on sopiva. Tehtaalle toimituksesta saatava kuljetussäästö menisi aikataulujen järjestelyyn ja ylimääräisen lastauksen kustannuksiin, joten tällaista toimintaa ei aleta tehdä.

11 7 4 HANKINTAPROSESSI KUVIO 3. Ostamisen jäävuorimalli (Sakki 2003, 43). Kuviosta 3 näkee tuotteen ostohinnan ja kuljetuksien kustannukset jäävuoren huippuna, johon käytännössä kuuluu myös koko organisaatiolle hankinnoista aiheutuvat lisäkustannukset (Sakki 2003, 43). Tavaratoimitukseen kuuluu kokonaisuudessaan paljon eri työvaiheita. Se alkaa tarjouspyynnöstä. Lisäksi on tarjousten vertaaminen, neuvotteleminen, tilaaminen, toimituksen valvominen, asiakirjojen tuottaminen, pakkaaminen ja merkitseminen myyjäyrityksessä, lähettäminen, kuljetusasiakirjojen tuottaminen, kuljettaminen, vastaanottaminen, purkaminen, tarkastaminen, varastoon vieminen, varastokirjanpitoon päivittäminen, varastoiminen, inventoiminen, laskun tarkastaminen, laskun rekisteröiminen, laskun maksaminen, varastosta tilaaminen, varastosta kerääminen, luovutus, toimitus työpaikalle, jätteen käsittely ja kierrätys. (Sakki 2003, 43.) Timber-hirsi Oy:ssä hankinnat tehdään pääosin ns. kotiinkutsu periaatteella, jolloin edellä mainitusta tavaratoimituksen työvaiheista jää monta pois. Silti hankinnassa

12 8 on paljon sellaisia kustannuksia aiheuttavia työvaiheita, joita ei tule normaalisti ajateltua. Seuraavissa aliluvuissa tarkastellaan lähemmin tavaratoimituksen kohtia. 4.1 Tilauksen tekeminen Ostot voidaan suorittaa, kun tarvittava tieto ostettavasta tarpeesta on olemassa. Ostotarpeet määräytyvät varaston hälytysrajojen, projektien tarpeiden sekä muun toiminnan tarpeiden mukaisesti. Ostot voidaan suorittaa yksittäistilauksina tai toimitussopimuksiin perustuvina tilauksina. Ostotilaus tehdään sähköpostilla tai muulla hyväksi havaitulla tavalla. Ostotiedot sisältävät tilausta koskevat vaatimukset, joita ovat esimerkiksi: toimittajan tiedot toimitus- ja laskutusosoite toimitusehdot ja -tapa maksuehdot nimike, laatu (kansainväliset sahatavaran lajitteluohjeet laadun ja dimensioiden määrittelyssä), hinta, määrä sekä pituusjakauma (puumateriaali) lisätiedot: esim. erityisvaatimukset lujuuden ja sertifioinnin suhteen sekä paketointiohjeet (vakiintuneet saha-alan termit, viiden sivun suojaus), pakettikorttiohjeet. (LKK 2009.) Mikäli ostettavalle tuotteelle vaaditaan määrättyjä tarkastuksia toimittajan toimesta, on suoritetuista tarkastuksista pyydettävä tarkastuspöytäkirja tai vastaava raportti toimituksen mukana. Esimerkiksi kosteusmittaukset voidaan merkitä pakettikorttiin. (LKK 2009.) Ostotilaus tehdään varastoon varastotuotteiden osalta, tehtaalle projektikohtaisesti ulkomaan toimituksissa tai suoraan asiakkaalle projektikohtaisesti kotimaan toimituksissa. Ovi- ja ikkunatilaukset tehdään, kun rakennuksen kuvat on suunniteltu tai varastotasojen laskiessa määrätylle tasolle. Ikkunatoimittaja B:lta ja

13 9 ovitoimittaja A:lta pyritään tilaamaan niin suuri erä, että se saadaan rahtivapaasti, kuitenkin siten, että varaston koko ja sitoutunut pääoma ei kasva tarpeettoman suureksi. Ikkunatoimittaja A:lta tilataan lähinnä suoraan asiakkaalle tai tehtaalle projektikohtaisesti, sekä valmissaunaan kuuluvia tuotteita varastoon. Tilauksen tekemisessä kaikilla on ollut käytössä omanlaisia tilauspohjia ja toimintatapoja. Jatkossa tilaukset tehdään Access-tietokantaan rakennetulla toiminnanhallintajärjestelmällä, jolloin tietojen syöttö varmentuu ja tietoja ei tarvitse syöttää moneen kertaan. 4.2 Tavaran vastaanotto Tavaran vastaanotto suoritetaan laadunhallintajärjestelmässä olevan työohjeen mukaisesti. Jos ostetun materiaalin tarkastus ja todentaminen suoritetaan toimittajan tiloissa, siitä sovitaan erikseen ostotilausvaiheessa. Tuote, joka ei täytä tuotevaatimuksia merkitään ja eteneminen estetään. Kun poikkeava tuote korjataan, sen vaatimustenmukaisuus todennetaan uusien mittausten avulla. Poikkeava tuote käsitellään joko: a) poistamalla havaittu poikkeama (esim. kosteus) b) hankkimalla asianomaiselta valtuutetulta henkilöltä erityislupa tuotteen käyttämiseksi, toimittamiseksi tai hyväksymiseksi c) estämällä sen alkuperäinen aiottu käyttö ja hävittämällä tuote. (LKK 2009.) Tavaran vastaanotto on toiminut yrityksessä hyvin ja poikkeamat on saatu kiinni. Joskus kuormanpurkajalta jää lähete viemättä logistikolle. Tällöin saapumiset jäävät kirjaamatta ja ne korjataan vasta seuraavassa inventaariossa. Kuitenkin logistikko on huomannut saapuvan tavaran ja pyytänyt lähetteen kuorman purkajalta. Lähetteen vieminen logistikolle on mainittava uuden työntekijän perehdyttämisessä, ja trukissa täytyy olla muistutus.

14 Varastointi Varastointiin on kaksi pääsyytä. Kun toimittajalta saapuva erä on kooltaan asiakkaan välitöntä tarvetta suurempi, jää osa tavarasta hetkeksi varastoon. Sitä kutsutaan yleensä aktiivivarastoksi. Toinen syy johtuu epävarmuudesta. Asiakkaat haluavat tuotteen heti tai hankinta-aikaa nopeammin. Ei tiedetä etukäteen, kuinka paljon tavaraa menee ja milloin sitä tarvitaan. Siksi tavaraa tilataan enemmän ja aikaisemmin. Tätä kutsutaan varmuusvarastoksi tai passiivivarastoksi. (Sakki 2003, ) Varastojen hallinta on yksi tuotannonohjauksen alkuperäisistä tehtävistä. Se liitetään usein osana materiaalihallintoon, johon lasketaan kuuluvaksi myös ostotoiminnot. Varastojen tarkoituksena on vastata kysyntään, tasoittaa menekin vaihteluita, saada paljousalennuksia, toimia puskurivarastona hinnannousua vastaan, varmistaa toiminta häiriötilanteissa ja varastoida tuotantoprosessien välille. (Kuopion avoin yliopisto 2006.) Yleisimmät todelliset syyt varastoimiseen ovat välinpitämättömyys, suunnittelemattomuus, epäluuloisuus, piittaamattomuus ja pula-aikoihin juontuva hamstraushalu (Impolla 1998) Varastoinnin kustannukset Varastoinnin kustannuksiin pätee samanlainen jäävuorimalli kuin ostamiseenkin. Vaihto-omaisuuden aiheuttamat kustannukset ovat yrityskohtaisia. Kustannus koostuu pääosin neljästä tekijästä, joita ovat: vaihto-omaisuuden korkokustannukset varastotilojen kustannukset hävikin, vanhenemisen ja epäkurantin kustannukset. vakuutusmaksut (Sakki 2003, 82 & Kuljetusopas 2009.) Yhteenlaskettuna näistä syntyy suuri kuluerä. Se voi olla vuodessa % varastoitavien tuotteiden arvosta. Erot ovat suuria tuotekohtaisesti ja kuluihin

15 11 vaikuttavat tuotteiden ominaisuudet. Jotkut tuotteet vievät paljon tilaa. Toiset ei vaadi paljon tilaa, mutta vanhentuvat nopeasti. (Sakki 2003, 82.) Optimiostoerä KUVIO 4. Kokonaiskustannusten muodostuminen EOQ-mallissa (Karrus 2001, 40). Kun tilataan enemmän kerralla, pienennetään yksikkökohtaisia tilauskustannuksia, mutta varastointikustannukset suurenevat ja päinvastoin. Taloudellisin ostoeränkoko siis valitaan näiden kahden kustannustekijän välillä. Kuitenkaan pieni eräkoon muutos optimieräkokoon nähden ei välttämättä muuta juuri kokonaiskustannuksia. (Karrus 2001, 40.) Ostoerän koko voidaan optimoida ns. Wilsonin kaavalla. Optimi eräkoko minimoi varastojen varastointi- ja tilauskustannukset. Optimiostoerästä käytetään kirjainlyhennettä EOQ (economical order quantity).

16 12 Kaavassa D(kpl) on arvio vuosimenekistä, TK( ) on yhden toimituserän kustannus, H( ) tuotteen yksikköhinta ja VK(%) tuotteen varastoimisen kustannus. Kaavan antama optimierä on suuntaa antava, koska kaavassa käytetään arvioita ja keskiarvoja. (Sakki 2003, 85.) Kaavalla laskettuna yrityksen optimiostoerä ikkunoiden ja ovien osalta on noin 40 kappaletta. Yrityksen normaali tilausmäärä on ollut noin neljää tuotetta ja kymmenen kutakin eli 40 kappaletta. Käytännössä pyritään tilaamaan 4000 euron erä, koska se saadaan rahtivapaasti. Kaavalla nähdään lähinnä se, että tilauserän kokoa ei kannata kasvattaa. Kuitenkin on huomioitava, että kaavan antama tulos on vain suuntaa antava, koska lähtötiedoissa on oletuksia ja arvioita varastointikustannusten ja menekin osalta. Kaavan tulos riittää tarkkuudeksi tässä tapauksessa Varastointi yrityksessä ja sen kehittäminen Yrityksessä varastointi on kehittynyt lähinnä siten, että varastoon otetaan niitä tuotteita, joita ei saada riittävän nopeasti tilattua. Viimeaikoina varastointia on kehitetty siltä pohjalta, että varastoidaan tuotteita, jotka kattavat tietyt mallistot kokonaan. Aikaisemmin ongelmia aiheutti, kun ovet ja ikkunat eivät olleet varastonhallintajärjestelmässä, ja tuotteita tilattiin silloin kun tuotannosta kerrottiin niiden olevan loppumassa tai inventaariossa havaittiin tuotteiden alhainen varastotaso. Tuotteita toimitettiin varastosta asiakkaille, eikä kukaan pystynyt huolehtimaan että niitä riittää varastossa. Ovet ja ikkunat on nyt lisätty varastonhallintajärjestelmään ja sieltä niitä varataan projektikohtaisesti suunnitteluvaiheessa. Ne eivät pääse loppumaan nyt, kun niille on asetettu vastuuhenkilö. Ikkunoissa ja ovissa varastonimikkeitä on paljon. Näiden menekki on vaihtelevaa. Joitain tuotteita voi mennä nopeasti paljon ja sitten taas pitkään ei mene ollenkaan. Tämän takia varaston kierto on hidasta. Ajateltiin, että poistetaan varastointi lähes kokonaan. Siirrytään projektikohtaisiin tilauksiin, koska

17 13 varastointimenetelmän ja projektikohtaisen tilaamisen aiheuttamat kustannukset ovat arvioituna suunnilleen samansuuruiset. Saunakaupassa täytyy pystyä lyhyisiin toimitusaikoihin. Projektikohtaisilla tilauksilla yrityksen toimitusajat venyisivät nykyisestä 3 viikosta 5 viikkoon, joten projektikohtaisiin tilauksiin ei voida siirtyä. Näin päädyttiin kehittämään varastointia. Kävimme vastuuhenkilöiden kanssa läpi varastoitavat tuotteet, jotta varmistuisimme siitä, että ne ovat juuri niitä mitä tarvitaan. Emme muuttaneet varastoitavia tuotteita, koska ne oli mietitty hyvin kattavasti. Tärkeitä varastonimikkeitä oli kymmenen, mutta varastossa olevia nimikkeitä oli kuitenkin yli kaksikymmentä. Varastoon oli kertynyt ylimääräisiä yksittäistuotteita virheellisten tilauksien ja asiakkaiden tekemien muutoksien takia. Sovimme, että jatkossa suunnittelupäällikkö jakaa listan näistä tuotteista, joita pyritään tarjoamaan ja käyttämään projekteissa, myyjille ja suunnittelijoille kuukausittain, jotta ne saadaan pois varastosta. Ettei varastoon kertyisi ylimääräisiä tuotteita, on tilauksen oikeellisuus ja tilausvahvistuksen tarkistaminen avainasemassa. Päivitimme ja lisäsimme järjestelmään hälytysrajat varastoitaville nimikkeille, jolloin varastoon tilaus varmentuu, kun tuotteen loppumisen näkee hälytysraportista. Hälytysraja määritettiin sen mukaan, kuinka paljon tuotteita menee niiden tilausaikana ja kuinka suuri varmuusvarasto on tarpeellinen.

18 14 5 MITTAUS, ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN Mittaustulokset ovat tärkeitä tosiasioihin perustuvassa päätöksenteossa. Johdon tulisi käyttää asiakastyytyväisyyden mittausta keskeisenä työkaluna. Asiakastyytyväisyyttä koskevan palautteen saamiseen, mittaamiseen ja seuraamiseen tarkoitetun prosessin tulisi tuottaa jatkuvasti informaatiota. Johdon tulisi tehdä myös yhteistyötä asiakkaidensa kanssa tulevien tarpeiden ennakoimiseksi. Asiakastyytyväisyyden informaatiolähteitä ovat esimerkiksi: asiakasreklamaatiot viestintä asiakkaiden kanssa mielipidekyselyt ja tutkimukset tiedon kerääminen ja analysointi alihankintana kohderyhmät kuluttajajärjestöjen raportit eri tiedotusvälineiden julkaisemat raportit teollisuuden alaa koskevat tutkimukset. (Suomen standardisoimisliitto SFS.) Organisaatiossa tulisi olla prosessien suorituskyvyn arvioimiseksi tarvittavat mittausmenetelmät. Organisaation tulisi sisällyttää nämä mittaukset osaksi prosesseja ja käyttää mittauksia prosessien johtamiseen. Mittauksia tulisi käyttää organisaation johdon vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti päivittäisten toimintojen johtamiseen. (Suomen standardisoimisliitto SFS.) Päätösten tulisi perustua mittausten ja kerätyn informaation avulla saatujen tietojen analysointiin. Tosiasioihin perustuvat päätökset edellyttävät vaikuttavia ja tehokkaita toimenpiteitä, kuten päteviä analysointimenetelmiä tarkoituksenmukaisia tilastollisia tekniikoita loogisten analyysien tuloksiin sekä kokemukseen ja intuitioon perustuvaa päätösten tekemistä ja toimintaa. (Suomen standardisoimisliitto SFS.)

19 15 Kaikkialta organisaatiosta saatavat tiedot ja informaatio tulisi yhdistää ja analysoida, jotta johto voisi arvioida koko organisaation suorituskykyä. Organisaatio voi käyttää tällaisen analyysin tuloksia määrittääkseen kehityssuuntia asiakastyytyväisyyttä muiden sidosryhmien tyytyväisyyttä prosessien vaikuttavuutta ja tehokkuutta toimittajien panosta onnistumista suorituskyvyn parantamistavoitteissaan laatuun, rahoitukseen ja markkinoihin liittyvien saavutusten taloudellisuutta suorituskykyään benchmarkingin avulla kilpailukykyään. (Suomen standardisoimisliitto SFS.) KUVIO 5. Jatkuvan parantamisen prosessi. (Moisio.) Kuviossa 5 on kuvattu hyvin mistä elementeistä jatkuvan parantamisen prosessi koostuu ja tulisi koostua. 5.1 Mittaus, analysointi ja parantaminen yrityksessä Timber-hirsi Oy:llä on käytössään laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla toimintaa ohjataan ja prosessien tehokkuutta sekä tuotteiden vaatimuksenmukaisuutta

20 16 mitataan. Mittaukseen ja toiminnan analysointiin käytetään prosessimittareiden lisäksi myös taloushallinnon antamaa tietoa, kuten kuukausiraportit ja välitilinpäätökset. Mittauksesta saatavaa tietoa käytetään hyväksi jokapäiväisessä johtamisessa. Timber-hirsi Oy:n toiminnan analysoinnissa voidaan käyttää hyväksi myös yleisiä toimialatietoja ja Benchmarking -menetelmiä. Johdon katselmuksissa käsitellään vuosittain mittaus, analysointi ja parantamistoimenpiteiden yhteenvedot. (LHJ 2009.) Mittausten ja seurantojen avulla kerätyn tiedon analysoinnin tuloksia käytetään laadunhallintajärjestelmän soveltuvuuden ja vaikuttavuuden arviointiin sekä toiminnan jatkuvan parantamisen työkaluna. Analysoinnit suoritetaan vastuuhenkilöiden toimesta. (LHJ 2009.) Yrityksen mittauksen, analysoinnin ja parantamisen kehittämistä on käsitelty luvussa 5.2 Mittauksen, analysoinnin ja parantamisen kehittäminen Asiakastyytyväisyyden seuranta Asiakaspalautteet voivat olla joko asiakastyytyväisyyskysely vastauksia, tuotekehitystä ohjaavaa asiakaspalautetta tai tuotteesta / toiminnasta johtuvia reklamaatioita. Asiakaskohtaiset palautteet käsitellään tapauskohtaisesti. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ja asiakaspalautteita käytetään jatkuvan parantamisen ja toimittaja-arvioinnin apuna. (LHJ 2009.) Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kerran vuodessa edellisen vuoden aikana rakentaneille. Asiakastyytyväisyyskysely on myös osa asiakassuhdetoimintaa. Asiakastyytyväisyyskyselyistä laaditaan koontiraportti, josta saadaan yleiskuva asiakkaiden vaatimusten täyttymisestä. Myyjä vastaa asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamisesta. (LHJ 2009.) Asiakasreklamaation käsittelystä vastaa se henkilö, jonka toimenkuvaan tai asiakaskuntaan reklamaatio kuuluu. Hän arvioi palautteen vakavuuden ja päättää

21 17 aiheuttaako se toimenpiteitä vai käytetäänkö asiakaspalautetta hyväksi vain tuotekehityksessä. Asiakasreklamaatio ja sen aiheuttamat toimenpiteet kirjataan lomakkeelle, joita säilytetään Reklamaatiot-mapissa. (LHJ 2009.) Asiakastyytyväisyyden seurannan toimivuutta on analysoitu luvussa 5.2 Mittauksen, analysoinnin ja parantamisen kehittäminen Prosessien seuranta ja mittaus Prosessien tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden toteamiseksi on määritetty prosessikohtaiset mittarit, jotka on kirjattu myös prosessikuvauksiin. Mittarityökalut, mittausjaksot ja vastuuhenkilöt on myös määritetty. Prosessimittareiden arvoja ja tasoja käsitellään jatkuvan parantamisen periaatteella. Prosessimittareita ovat: Myyntiprosessi asiakastyytyväisyys, lv-volyymi, myyntikate, jälkilaskenta Suunnitteluprosessi reklamaatiot, asiakaspalaute Hankintaprosessi hinta/laatu, toimittajan toimitusvarmuus, asiakastyytyväisyys Hankintasuunnitteluprosessi ostot / liikevaihto, toimittajan toimitusvarmuus Tuotantoprosessi tuotantoteho m/h/mies, hukka %. (LHJ 2009.) Näistä hankinta- ja hankintasuunnitteluprosessit ovat olleet tarkastelun alla aiemmissa luvuissa.

22 Mittauksen, analysoinnin ja parantamisen kehittäminen Timber-hirsi Oy on määrittänyt laadunhallintajärjestelmässä hyvin kattavasti kaikki standardin vaatimuksien mukaiset kohdat. Myös prosessimittarit on asetettu ja mietitty kattavasti palvelemaan yrityksen strategiaa. Nämä asiat ovat kunnossa, mutta itse mittaaminen on työlästä ja tieto epätarkkaa joissain prosesseissa. Esimerkiksi tarkastelun alla olleiden hankinta- ja hankinta-suunnitteluprosessien yksi tärkein mittari on toimittajan toimitusvarmuus, jonka mittaaminen on puutteellista. Toimittajan toimitusvarmuudesta ei saada mitään objektiivista tietoa, vaan sen analysointi perustuu mutu -tietoon. Toiminnanhallintaohjelma antaisi tähän erinomaisen mittausmahdollisuuden. Ostotilaus tehdään ja saadaan tilausvahvistus. Tilausvahvistuksessa oleva vahvistettu toimituspäivämäärä merkitään järjestelmään. Toimituksen saapuessa merkitään todellinen tulopäivämäärä järjestelmään samalla kun tehdään muut kirjaukset. Näillä tiedoilla saadaan objektiivista näyttöä toimittajien toimitusvarmuudesta sekä sen kehityssuunnasta. Tämän toiminnan käyttöön ottaminen edellyttää hieman toimintatapojen muutosta sekä raportointilomakkeen lisäämistä toiminnanhallintaohjelmistoon. Asiakastyytyväisyyden mittaus ja analysointi on toteutettu kohtalaisen hyvin. Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen vuosittain on pitkä aika. Asiakastyytyväisyyden avulla ohjaaminen ja johtaminen voi olla myöhäistä, mutta antaa erittäin hyvin tietoa siitä onko toimintaa kehitetty oikeaan suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset analysoidaan riittävän tarkasti, mutta asiakkailta tullutta muuta tietoa ei juuri analysoida kokonaisuutena. Olisi tarpeellista käydä läpi myös asiakasreklamaatiot ja niihin johtaneet syyt kokonaisuutena esimerkiksi puolivuosittain. Jatkuvan parantamisen asiat käsitellään viikoittaisessa maanantaipalaverissa, sekä muissa palavereissa kuten suunnittelu- ja tuotantopalavereissa. Ehdotin jatkuvanparantamisen työkaluksi aloitepalkkiojärjestelmän käyttöön ottamista, mutta siihen ei tässä vaiheessa ollut yrityksessä halukkuutta.

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin Reko Martti Vantaa 15.5.2012 Reko Martti Ahlström Pumput Oy, Mänttä 1996 1999 valmistuspäällikkö Gardner Denver Oy 1999 2002 toimitusprosessin omistaja Metso

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Engineering. Tuotantoa tukeva laite. Tuotannon laite. Kiinteistö

Engineering. Tuotantoa tukeva laite. Tuotannon laite. Kiinteistö Engineering Kunnossapito Logistiikka Tuotannon laite Tuotantoa tukeva laite Kiinteistö 1.1 Tuotannon laitteessa ilmenee ongelma 1.2 Ei Onko ongelmalla välitön vaikutus tuotantoon? Kyllä 1.3.1 Ongelman

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen,

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen, OSAAMINEN, TOIMINTA JA IHMISET TASAPAINOSSA Projektinh allintapäi vä TTY 20.08.2013 Juho Heikkinen, 040 7283305 juho.heikkinen@pasaati.com Pasaati lyhyesti Projektitoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä Ympäristö- ja laatuosion tuloksista Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä 14.11.2007 Katsaus osion tavoitteisiin ja toteutumiseen a) Ympäristölupamääräyksiä ja niiden

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa 1 Sisältö Kontaktiin kirjautuminen ja asiointitunnukset Postinen Kontaktissa, ohjeet ja chat Roolit Postisen tilauskanavassa Tilauspolku: Tilaajan tiedot

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen SFS - ISO 55000 Standardisarja omaisuuden hallinnalle 6.11.2014 Risto Pulkkanen SFS-ISO 55000-sarja Standardisarjan tarkoitus on auttaa sekä yritysmaailman, että julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti LEAN Mitä LEAN on? Enemmän arvoa vähemmällä LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti Keskittyy kyseenalaistamaan ja eliminoimaan kaikkea, joka ei tuo asiakkaalle lisäarvoa

Lisätiedot

Tuotteet. PoiQA Oy PoiQA Oy

Tuotteet. PoiQA Oy PoiQA Oy Tuotteet PoiQA Oy 2013 1 Auditointi Albert Mitä Kartoitetaan nykytilanne Miksi Selvitetään toiminnan laatu miten hyvin toiminta tukee yrityksen strategiaa Löydetään parannuskohteet Miten Havainnointi ja

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot