Open CDA Opas HL7 CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon. Versio URN:OID:X

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Open CDA 2008. Opas HL7 CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon. Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X"

Transkriptio

1 Open CDA 2008 Opas HL7 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon Versio URN:OID:X

2 Versio (33) Versiohistoria Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: X TK,TS Luonnoksia & työversioita Käsittely projektiryhmässä ja HL7 teknisessä komiteassa TK,TS Luonnoksia & työversioita TK Käsittely projektiryhmässä ja versio lähetettäväksi HL7 TC:lle TK, TS Luonnoksia & työversioita TK,TS Versio projektiryhmälle kommentoitavaksi TK,TS Jari Lehtosen kommenttien perusteella täydennetty lukuja lomakerakenteen tietojen välttämättömyyksistä. Kirjoitettu luvut 3.5 ja 3.6. Versio koodistopalvelun johtoryhmälle lähetettäväksi TK Kimmo Rissanen / Mediconsult kommenttien pohjalta korjattu ja täydennetty lähes kaikkia lukuja TK Lausuntokierroksen kommenttien ja OpenCDAtyöryhmän käsittelyn pohjalta päivitetty TK HL7 työkokouksessa sovitut tarkennukset lomakerakenteen versionnissa Koodistopalvelun johtoryhmän käsittely ja hyväksyntä TK,TS TH Koodistopalvelutiimin kanssa läpikäynnin pohjalta viimeistely Tekstin korjaaminen, kirjoitusvirheet, yhdysmerkit, STAKES THL:ksi HL Oikoluenta TK = Timo Kaskinen, Salivirta Oy TS = Timo Siira, Salivirta Oy TH = Timo Hakala, THL HL = Hanna Lehto, THL

3 Versio (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TYÖN TAUSTA MÄÄRITTELYN TAVOITE SUHDE MUUHUN HL7-DOKUMENTAATIOON JA -OHJEISTUKSEEN RAJAUKSET KOODISTOPALVELUN YLEISKUVAUS VIITATUT MÄÄRITTELYT YLEISOHJE LOMAKERAKENTEEN TUOTTAMISESTA LOMAKKEIDEN RAKENNEMÄÄRITTELYJEN ESITIETOVAATIMUKSET LOMAKKEIDEN RAKENNEMÄÄRITTELYT YLEISPERIAATTEET JA TAUSTA KOODISTOPALVELUN LATAUSFORMAATTI YLEISPERIAATTEET ja koodistopalvelun lomakemäärittelyjen tietokenttien yhteneväisyydet Koodistopalvelumuodon tietokenttien tarkemmat kuvaukset Hierarkian hyödyntäminen LOMAKKEEN RAKENNEMÄÄRITTELYN TUOTTAMINEN KOODISTOPALVELUMUOTOON Lomake, josta ei ole olemassa -rakennemäärittelyä Lomake, josta on olemassa -rakennemäärittely Lomakkeen XML -muodostusohjeistus ja näytettävät kenttänimet LOMAKKEEN ESITYSMUODON OHJEISTUS KOODISTOPALVELUMUODON TEKNISET RAJOITTEET RAKENNEKOHTAISET OHJEET YDINTIEDOT -LOMAKKEISSA LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJEET LINJAUKSET LOMAKKEIDEN YLEISTEN TIETOKENTTIEN OSALTA HENKILÖTIEDOT PÄÄTTELYKETJUT LISTAT JA LUETTELOT LÄÄKÄRINLAUSUNTO C (KELA) ESIMERKKI HYVÄKSYMIS- JA YLLÄPITOPROSESSI HYVÄKSYMISPROSESSI MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN PÄIVITTYNEIDEN RAKENTEIDEN HAKEMINEN KOODISTOPALVELUSTA JA LOMAKERAKENTEIDEN VERSIOINTI LIITTEET:... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. LIITE: TOTEUTETUT LOMAKKEET

4 Versio (33) 1. JOHDANTO 1.1 Työn tausta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojen käsittelystä ( /159) ja siihen liittyvä asetus määräävät kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologia-arkkitehtuurin perusrakenteet. Eri organisaatioiden asiakirjoilla on oltava yhdenmukaiset sähköiset rakenteet, jotta eri organisaatioissa olevat potilaan hoidosta vastaavat voivat, potilaan suostumuksella, hakea toisen organisaation tietoja arkistosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n, ylläpitämän kansallisen koodistopalvelun ensisijaisena tehtävänä on jaella kansallisesti yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten potilas- ja asiakasasiakirjajärjestelmien tarvitsemat koodistot, luokitukset, sanastot, rekisteritiedot ja muut koodirakenteet sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien edellyttämässä muodossa. Näistä tietorakenteista käytetään jatkossa yleisnimitystä koodisto. Koodistopalvelutoiminta tukee sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen rakenteistamista ja yhtenäistämistä, mikä on jo pitkään ollut keskeinen haaste. Yhtenäiset koodistot luovat lisäksi perustan tilastotoimelle ja toimivat hallinnon keskeisenä työkaluna. Luokitusten ja koodistojen kehittäminen ja käyttöönotton edistäminen sekä olemassa olevien luokitusten säännöllinen ylläpito ja tarvittaessa edelleen kehittäminen on koodistopalvelun perustehtävä, jota hoidetaan yhteistyössä eri luokitusten ylläpitäjien, terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Edellä kuvattua koodistopalvelun perustoimintamallia laajennetaan koskemaan myös lomakerakenteiden jakelua. Koodistopalvelua tarvitaan asiakirjojen yhdenmukaisten rakenteiden jakamiseen terveydenhuollon toimijoiden tietojärjestelmille. Lomakerakenteiden sähköinen jakelu koodistopalvelimelta mahdollistaa osaltaan lomakelogistiikan sähköisen toiminnan, mikä tosin ei ratkaise kaikkia lomakkeiden käsittelyyn liittyviä haasteita. 1.2 Määrittelyn tavoite Kansallisen terveyshankkeen toimesta on vuodesta 2003 alkaen toteutettu lomakkeiden sähköisiä määrityksiä -muotoon. Projektin ensimmäisenä vuotena laadittiin yleiset periaatteet lomakkeiden saattamisesta sähköiseen muotoon sekä sovittiin lomakkeiden yhteiset tietosisällöt. Lomakkeiden tietosisällön tulee perustua kansallisiin ydintietoihin sekä kansallisiin koodistoihin. Mitä yhdenmukaisemmin lomakkeissa pystytään hyödyntämään terveydenhuollon ammattihenkilön potilaskertomukseen tekemien merkintöjen tietosisältöä, sitä varmemmin lomakkeiden virheetön täyttö onnistuu. Myös lomakkeita vastaanottavassa päässä täytyy olla valmiudet ottaa tiedot vastaan uusien rakenteiden mukaisesti. Lomakkeet voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin ryhmiin: [9] Potilaskertomuslomakkeet Potilaan lomakkeet Asiakirjahallinnon lomakkeet Todistukset ja lausunnot Erityislainsäädännön mukaiset todistukset Ilmoitukset terveydenhuollon valtakunnallisiin lakisääteisiin rekistereihin Kelan todistukset Muut lomakkeet

5 Versio (33) Tavoitteena tässä työssä on ohjeistaa kansalliseen arkistoon vietävien todistus- ja lausuntotyyppisten lomakkeiden -rakennemäärittelyt ja niiden hyväksymis- ja ylläpitoprosessi koodistopalvelusta jaeltavaksi tietojärjestelmille yhtenäisessä rakenteisessa muodossa. Potilaskertomuslomakkeita lukuunottamatta muidenkin lomakkeiden määrittelyissä on samaa problematiikka kuin todistuksissa ja lausunnoissa, joten oppaassa kuvattuja yleisiä periaatteita voi noudattaa mahdollisuuksien mukaan laajemminkin. Toisena tavoitteena on edistää rakennemäärittelyjen hyödynnettävyyttä ja ylläpidettävyyttä järjestelmätoimittajien näkökulmasta. Tässä ohjeessa on esimerkin luonteisesti käytetty Kelan hallinnoimaa lomaketta Lääkärinlausunto C. 1.3 Suhde muuhun HL7-dokumentaatioon ja -ohjeistukseen Määrittelyt perustuvat HL7 Finland ry:n aiempiin määrityksiin ja soveltamisoppaisiin ja täydentävät niitä. Kaikki tausta-aineistojen dokumentit ja niiden viimeisimmät versiot ovat saatavissa HL7- yhdistyksen dokumenttiarkistosta Dokumentti Sisältö ja suhde lomakeoppaaseen Open CDA Päädokumentti/johdanto v.3.0 Johdanto CDA:n käyttöön. Open CDA Header v.4.3 -Headerin tietojen käyttö Suomessa. Viralliset -skemat löytyvät header-määrityksen alta. Headerdokumentissa määritellään asiakirjojen kuvailutiedot ja niitä käytetään myös lomakkeiden yhteydessä. Open CDA Kertomus ja sähk. lomakkeet v.4.0 Sisältää kertomustietojen siirtoon ja Versio 4.1 on äänestysvaiheessa säilytykseen tarvittavan - muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet. Oppaassa on kuvattu lomakkeiden yleinen -rakenne, joka toimii pohjana tämän oppaan rakenteille. Open CDA 2008 Lomakkeiden jatkokehitys v.1.0 Sisältää laajemmin lomakkeisiin liittyviä jatkokehitystarpeita mm. lomakelogistiikkaan liittyen. Open CDA 2008 Tietotyypit v.1.2 Tietotyypit. Tietotyyppioppaassa on kuvattu tietotyyppien hyödyntämisen periaatteet sekä Suomessa käytössä olevat tietotyypit esimerkein. Lomakkeissa noudatetaan tietotyyppioppaan linjauksia, joihin tässä monin kohdin viitataan. Monissa kohdin CDA-rakennetta tukeudutaan ns. ydintietomäärittelyihin, joissa on määritelty esimerkiksi henkilötietojen rakenteinen esittämistapa. Ydintietomäärittelyt ovat osa kertomuksen ja sähköisten lomakkeiden -määrittelyjä, jotka ovat myös mukana tukidokumenteissa.

6 Versio (33) Olemassaolevat -lomakemäärittelyt löytyvät HL7:n dokumenttiarkistosta. Open CDA Kertomus ja sähk. lomakkeet -paketin sisällä on maaritystaulukot-hakemisto, johon tehdyt lomakemäärittelyt on kerätty Excel-taulukoina. Kertomus ja sähköiset lomakkeet - määrittelypaketissa ohjeistetaan kertomuksen lomakkeiden määrittelyt oppaan luvuissa Liitteenä olevassa taulukossa Toteutetut lomakemäärittelyt on lomakemäärittelyn tilanne kirjoitushetkellä. Taulukossa on kuvattu sarakkeissa HL7 -rakennemäärittelyjen tekoaika ja vastaava aika rakennemäärittelyjen tuottamiseksi koodistopalvelun latausmuotoon. Jatkossa tätä liitettä tullaan ylläpitämään sitä mukaa, kun lomakerakenteita viedään koodistopalveluun. 1.4 Rajaukset Opas HL7 lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon on ensisijaisesti tekninen opas. THL:lla on valmisteilla laajempi opas sähköisten lomakkeiden valmistamisesta ja käytöstä terveydenhuollossa, missä keskitytään sähköisten lomakkeiden suunnitellun ja käyttöönoton kokonaisprosessiin ja lomakelogistiikkaan. Tämän lauseen voisi ottaa pois tästä liitteenä olevasta versiosta?? Lomakeopas ohjeistaa kertomuksen peruslomakkeista todistus- ja lausuntotyyppisten lomakkeiden sekä itsenäisten lomakkeiden tuottamisen koodistopalvelumuotoon. Muita lomakerakenteita koskeva ohjeistus on kokonaisuudessaan Open CDA 2008 Kertomus ja sähk. lomakkeet - ohjeessa. Samoin kyseissä oppaassa on kuvattu CDA-teoria lomakkeisiin liittyen. Koodistopalvelun rakennemuotoon viedään ensisijaisesti lomakkeet, jotka on tarkoitettu organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon ja potilaan hoitoon. Nämä lomakkeet ovat tai tulevat jatkossa olemaan laajemmin eri organisaatioiden käytössä. Organisaatio voi tuottaa vain omassa käytössä olevien lomakkeiden määrittelyt koodistopalvelun rakennemuotoon mahdollista tulevaa laajempaa hyödynnettävyyttä ajatellen. Ensimmäisessä vaiheessa näitä ei kuitenkaan viedä koodistopalveluun, alussa kerätään kokemuksia muiden lomakkeiden osalta ja mahdollisesti laajennetaan näihin jatkossa. Lomakelogistiikan osalta virallinen versio lomakkeesta on monissa tapauksissa tulostettava paperinen versio lomakkeesta, mikä tuo omat rajoitteensa lomakerakenteisiin. Paperilomakkeiden kenttien tulee tietosisällön osalta olla yhtenevät sähköisen lomakkeen kenttien kanssa. Sähköisestä versiosta tulee olla mahdollista tulostaa samansisältöinen versio kun käytössä oleva paperilomake on. Muuten rakenteellisesti sähköinen ja paperinen versio voivat poiketa toisistaan, sillä paperilomakkeen ratkaisut eivät välttämättä ole hyviä sähköisessä versiossa ja sama toisinpäin. 1.5 Koodistopalvelun yleiskuvaus Koodistopalvelutehtävä perustuu voimaanastuneeseen lakiin /159, jossa koodistopalvelimella olevien koodistojen sisältövastuu on määritelty kuuluvaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Koodistopalvelimen tekninen ylläpitotehtävä on puolestaan Kansaneläkelaitoksella. Koodistojen sisältövastuulla tarkoitetaan sitä, että THL vastaa tuotantokoodistopalvelimella olevien luokitusten ylläpidon ja päivittämisen koordinoinnista, ajantasaisten koodien saatavuudesta ja koodistojen teknisestä laadusta sekä eri koodistojen sisällöllisestä yhteensopivuudesta.

7 Versio (33) Koodistopalvelimen teknisellä ylläpitotehtävällä tarkoitetaan koodistojen teknisen sijoitusalustan ylläpitoa ja teknologia-alustan kehittämistä. Koodistopalvelimelta jaellaan yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojärjestelmien tarvitsemat koodirakenteet. Koodistot ovat haettavissa kansallisiin ja paikallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin asiakirjajärjestelmiin maksutta. Koodistopalvelun lakisääteisen tehtävän näkökulmasta tietorakenteiden yhdenmukaisuus on tärkeää, koska tiedot tallennetaan kansalliseen sähköiseen arkistoon ja niiden on oltava sieltä asiakkaan suostumuksella käytettävissä. Arkistokäsittelyn lisäksi rakenteisia potilastietoja voidaan hyödyntää potilaan hoidossa muullakin tavoin hoidon laadun ja potilasturvallisuuden varmistamiseen. Koodistopalvelu tarjoaa terveydenhuollon IT-järjestelmille HL7 Finland ry:n määrittelemän avoimen XML-sanomapohjaisen rajapinnan koodistojen kyselyyn ja päivittämiseen koodistopalvelimelta. Luokitusten muokkaus tehdään yhteen paikkaan, joka helpottaa kokonaisuuden ylläpitoa sekä parantaa tiedon laatua. Koodistopalvelimella olevia koodistopalvelumuotoja ovat luokituksen koodistopalvelumuoto, organisaatioluokituksen koodistopalvelumuoto ja viittauksen eli vastaavuuden koodistopalvelumuoto (=kahden luokituksen välinen koodien vastaavuustaulukko) sekä lomakkeen koodistopalvelumuoto. Koodistopalvelumuodolla tarkoitetaan käytännössä rakenne- ja kenttäkuvausta, mikä kuvaa koodistopalvelun tarjoamien rajapintojen kautta haettavissa olevien tietojen selitykset hyödyntämistä varten. Koodistopalveluun on tuotu sen rakentamisvaiheen, vuosien aikana, kansallisessa käytössä vakiintuneimmat sosiaali- ja terveydenhuollon luokitukset ja nimikkeistöt. Sähköisen potilasasiakirja-arkiston ja sähköisen reseptin määrittelyvaiheen tuotoksena sisältöä on vahvistettu näissä toiminnoissa tarvittavilla rakennekoodistoilla. Tarkempi kuvaus koodistopalvelun toiminnasta löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä koodistopalvelun käsikirjasta [3], sekä koodistopalvelun www-sivuilta [5]. 1.6 Viitatut määrittelyt [1] Open CDA Kertomus ja sähk. lomakkeet v.4.10 [2] Open CDA 2008 Tietotyypit v.1.2 [3] THL Koodistopalvelun käsikirja versio 0.2 [4] Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä /159 [5] THL koodistopalvelun sivut: [6] Opas: Ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa, Versio [7] THL. Koodistopalvelun tiedonsiirron tekninen ohje. Versio OID: [8] Kansaneläkelaitos, THL. Kansallisen koodistopalvelun (CodeServer) rajapinnat ja liittymisohje, , Versio 1.0 [9] Open CDA Lomakkeiden jatkokehitys v OID:

8 Versio (33) 2. YLEISOHJE LOMAKERAKENTEEN TUOTTAMISESTA 2.1 Lomakkeiden -rakennemäärittelyjen esitietovaatimukset Uusien lomakkeiden osalta prosessi etenee vaiheittain seuraavasti. Kokonaisprosessi on kuvattu laveammin auki prosessikuvineen Opas sähköisten lomakkeiden valmistamisesta ja käytöstä terveydenhuollossa -ohjeessa, 1. Tunnistetaan tarve uudelle lomakemäärittelylle. 2. Organisaation tai muun yhteenliittymän toimesta organisoidaan substanssiryhmä, joka tuottaa lomakkeen tietosisältövaatimukset ja suunnittelee toiminnallisesti ko. lomakkeeseen liittyvät prosessit. 3. Tietosisältöjen osalta ryhmän tulee ottaa kantaa myös tarvittaviin luokituksiin, tietojen pakollisuuksiin sekä raja-arvoihin. 4. Yhteydenotto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koodistopalveluun ja lomakemäärittelyn läpikäynti THL:n koodistopalvelutiimin asiantuntijan kanssa. 5. Käsittely koodistopalvelun johtoryhmässä. 6. Lomakkeissa käytettyjen ydintietojen ja luokitusten tunnistaminen, kiinnittäminen ja kooditukset. Tarpeen mukaan uusien luokitusten/koodistojen perustaminen. 7. Lomakerakenteen työstäminen koodistopalvelun latausmuotoon. Lomakerakenteen käsittely koodistopalvelun laaturyhmässä. 8. Tapauksen mukaan tehdään sovittavat jatkokäsittelyt. Käytännössä lähetetään lausuntokierros asianosaisille. 9. Yksi lausuntotahoista on aina HL7 Finland ry. Komitean tai sen vastuuttaman tahon teknisessä lausunnossa tarkistetaan sovittujen lomakerakenteiden periaatteiden ja tietotyyppiohjeistuksen käytön noudattaminen. 10. Lausuntojen käsittely. 11. Hyväksyminen koodistopalvelun johtoryhmässä. 12. Lomakemäärittely koodistopalvelun tuotantopuolelle. 13. Suositellaan, että viimeisenä vaiheena lomakkeen omistajataho tekee tai teetättää esimerkkilomakkeen CDA-muodon testaamisen ja toteutuksien tueksi. Esimerkissä tulee käsitellä kaikki kentät toistoineen riippumatta siitä, käytetäänkö niitä tavallisesti samanaikaisesti. Esimerkkilomakkeesta suositellaan myös tuotettavan vastaava näyttömuoto joko määriteltyä tyylitiedostoa tai PDF-mallia käyttäen tai molemmilla tavoilla. Tämä opas kuvaa edellisistä vaiheen 7 toteutuksen. 2.2 Lomakkeiden -rakennemäärittelyt yleisperiaatteet ja tausta Kansallisen terveyshankkeen toimesta on vuodesta 2003 alkaen toteutettu lomakkeiden sähköisiä määrityksiä -muotoon. Projektin ensimmäisenä vuotena laadittiin yleiset periaatteet lomakkeiden saattamisesta sähköiseen muotoon sekä sovittiin lomakkeiden yhteiset tietosisällöt. Lomakkeiden -määritys on perustunut tällä hetkellä käytössä olevaan paperiversioon. Nykyisin lomakkeet toimitetaan saajalle pääsäätöisesti paperilla, tarvittaessa ne siirretään sähköiseen muotoon joko katselua tai käsittelyä varten. Enenevässä määrin siirrytään kuitenkin sähköiseen tiedonsiirtoon, missä lomake siirretään rakenteisessa -muodossa sovellusten/palvelujen välillä.

9 Versio (33) Potilaskertomusohjelmistoihin on toteutettu useiden lomakkeiden osalta lomakkeiden syöttäminen ja tulostaminen paperille. Osalla toimittajista on myös saatavissa osa lomakkeista - muodossa ja valmiudet niiden sähköiseen siirtämiseen. Potilastietojärjestelmän tarkoituksena on tuottaa koko kertomuksen sisältö aina - näyttömuodossa. Näyttömuotoiset tiedot ovat kaikissa toteutuksissa yhtäläiset ja noudattavat tekstirivejä. Potilastietojärjestelmät tuottavat vähintään pakollisten ydintietojen osalta sisällön myös rakenteisessa muodossa (XML). Lomakkeen määrittely ja toteutus XML-rakenteeseen on kolmivaiheinen prosessi. Ensin lomakkeen tietosisältö määritellään ja yksittäiset tietokentät ja niiden ryhmittely kirjataan Excel-taulukkoon. Jokaiselle tietokentälle määritellään myös tietotyyppi, pakollisuus, raja-arvot ja käytettävät koodistot. Tietotyyppeinä käytetään HL7-yhdistyksen ohjetta tietotyyppien määrittelyyn. Kun kaikki tietokentät on kirjattu ja tyypitetty, määritellään rivinumerot ja yksilöidään kentät OIDkoodein. 2.3 Koodistopalvelun latausformaatti -yleisperiaatteet Koodistopalvelussa ei oteta suoraan kantaa lomakkeiden ulkoasuun, vaan määritellään lomakkeiden rakenteinen muoto, jossa tieto tallennetaan kansalliseen arkistoon. Käytännössä koodistopalvelumuoto tarkoittaa lomakerakenteen viemistä sellaiseen Exceltaulukkoon, jossa koodistopalvelimella tarvittavat tiedot on laitettu oikeisiin tietokenttiinsä. Esimerkiksi luokituksen hierarkia rakennetaan taulukkoon siten, että hierarkiatasot ilmaistaan tasoa ilmaisevassa tietokentässä. Lomakkeen tarkoitus -kohdassa koodistopalvelussa lomakkeen kuvailutiedoissa kuvataan, mihin kyseistä lomaketta käytetään ja koodistopalvelun lomakemäärittelyjen tietokenttien yhteneväisyydet Koodistopalvelussa lomakkeiden rakenteinen muoto on laajempi kuin -määrittelyssä, ja se sisältää seuraavassa luvussa hyödyntämistä helpottamaan kuvatut uudet tietokentät. Varsinaisessa CDA-siirtomuodossa lomakkeen tietosisältö on samantasoinen kuin aikaisemminkin. Jos lomake on jo määriteltynä -muotoon, on tätä määrittelyä täydennettävä lisäämällä koodistopalvelussa tarvittavat tietokentät. Mikäli lomakkeesta ei ole aikaisemmin tuotettu rakennemäärittelyä, se tehdään jatkossa suoraan koodistopalvelumuotoon. Taulukko 1. -lomakemäärittelyn tietokentät Taulukko 1 kuvaa tietokentät siinä järjestyksessä, jossa ne ovat -määrittelyssä. Taulukko 1. -lomakemäärittelyn tietokentät -lomakemäärittelyn tietokenttä rivi tietokenttätunnus oid Selitys Järjestys, jossa tiedot siirretään tai näytetään lomakkeella. Lomakkeen juuri OID, mikä on sama kuin lomakkeen yksilöintunnus näkymäkoodistossa tunnus Kentän tunnus (annetaan juoksevasti 1, 2, 3,...). Uudet tietokentät saavat seuraavan vapaan

10 Versio (33) numeron. tietotyyppi Tietotyypin pitkä nimi tietotyyppi Tietotyyppi lyhenne kentän pituus kentän pituus (merkkien lkm) min kentän minimiarvo max kentän maksimiarvo pakollisuus pakollisuus (mikäli kenttä on pakollinen, niin se on täytettävä). toistuma toistuma (käytössä, jos tietoryhmä tai kenttä on toistuva) koodistopalvelun koodisto koodiston nimi koodistopalvelun koodiston OID-tunnus koodiston OID huom. huomautukset kentän nimi kentän nimi täyttöohje täyttöohje Taulukko 2. Koodistopalvelun ja -tietokenttien yhteneväisyydet Taulukko 2 kuvaa koodistopalvelun lomakemäärittelyn tietokentät. Oikeaan sarakkeeseen on laitettu vastaavuudet, jotka löytyvät -lomakemäärittelystä.

11 Versio (33) Taulukko 2. Koodistopalvelun ja -tietokenttien yhteneväisyydet Koodistopalvelun lomakemäärittelyn tietokenttä Välttämätön * CodeId X tunnus LongName X kenttänimi ParentId X HierarchyLevel X Abbreviation ShortName Description BeginningDate X Vastaava -lomakemäärittelyn tietokenttä ExpiringDate A:Järjestys X rivi A:Tietokentän oid tunniste X tietokenttätunnus OID A:Tietotyyppi X tietotyyppi A:Tietotyypin tunniste X tietotyyppi A:Kentän pituus kentän pituus A:Kentän minimi arvo min A:Kentän Maksimi arvo max A:Kentän pakollisuus X pakollisuus A:Kentän toistuma X toistuma Along: Koodilista A:Koodistoviittaus koodistopalvelun koodisto A:Koodiston oid koodistopalvelun koodiston OID-tunnus A:Täytettävä kenttä huom. A:Kentän lisätieto Along:Kentän täyttöohje täyttöohje A:Ydintieto tunniste A:Henkilötieto tunniste *) luettelo välttämättömistä tiedoista, jotka tarvitaan minimissään lomakerakenteen versioon, joka lähetetään koodistopalvelun käsittelyyn. Loput tiedoista ovat kuvailevia, koskevat vain tiettyjä tietotyyppejä tai tieto johdetaan muista kentistä, joten lomakerakkennemäärittelijän ei niitä tarvitse välttämättä tuottaa.

12 Versio (33) Kuva 1. -Excel-lomakkeen vastaavuuksia koodistopalvelimen Excel-lomakkeeseen nähden on esimerkkinä kuvakaappaus Lääkärinlausunto C:n -Excel-taulukosta (ylempi taulukko) ja koodistopalvelun Excel-taulukosta (alempi taulukko). Nuolilla on osoitettu kaksi sarakkeiden vastaavuutta (vertaa yllä Taulukko 2. Koodistopalvelun ja -tietokenttien yhteneväisyydet ).

13 Versio (33)

14 Versio (33) Kuva 1. -Excel-lomakkeen vastaavuuksia koodistopalvelimen Excel-lomakkeeseen nähden Lomakkeet kuvataan koodistopalvelumuotoon Excel- tai CSV-taulukoissa, ne toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, josta ne jaellaan valtakunnallisen koodistopalvelimen kautta Koodistopalvelumuodon tietokenttien tarkemmat kuvaukset CodeId (kentän tunnus), annetaan juoksevasti 1, 2, 3, jne. Uudet tietokentät saavat seuraavan vapaan numeron. Lomakerakenteen päivitysten yhteydessä kentälle annettu CodeId ei ikinä muutu. CodeID 0 on varattu lomakkeen nimelle ja lomakkeen koodistolle. Välttämätön LongName (kentän pitkä nimi), esim. Lääkärinlausunto C Vammais- ja hoitotukea varten. Välttämätön ParentId (ylempi koodi), jos HierarchyLevel on 0, niin tämä jää tyhjäksi. Jos HierarchyLevel ei ole 0, niin arvoksi annetaan ylemmän tason CodeId (esim. henkilötunnus saa arvon 3, joka on henkilötietokentän CodeId). Välttämätön HierarchyLevel (hierarkiataso), kuvaa tietokentän sijaintia lomakkeen hierarkiarakenteessa. Hierarkiatasot lasketaan ylhäältä alkaen eli lomakkeen arvo on 0 ja oletuksena päätaso arvo on 1, ensimmäinen alataso arvo 2 jne. Hierarkiatieto kuvaa samaa asiaa, kuin PartentID perusteella voi päätellä, joten käyttäminen on hyödyntäjän päätettävissä. Hierarkiatieto on koodistopalvelussa myös teknisistä syistä vaadittava pakollinen tieto. Välttämätön Abbreviation (lyhenne), käytetään kentän lyhennettä, jos sellainen on yleisesti käytössä. Kyseessä on koodistopalvelun latausmuodossa kentän kuvaava lyhennenimi, jonka lomakemäärittelijä voi antaa kentälle. Kuvailutiedot on tarkoitettu ensisijaisesti rakennemäärittelyjen hyödyntäjälle (sovelluksen toteuttajalle) lisätiedoksi ja niiden hyödynnettävyys suoraan ohjelmallisesti on tapauskohtaista. Abbreviation voidaan myös muodostaa teknisesti katkaisemalla LongName-kentästä 50 ensimmäistä merkkiä. ShortName (kentän lyhyt nimi), käytetään kentän lyhyttä nimeä varten. Se voidaan muodostaa katkaisemalla LongName-kentästä 50 ensimmäistä merkkiä. Description (Määritelmä/kuvaus), kentän tarkempi kuvaus. Tässä voidaan ohjeistaa esimerkiksi toistuvien elementtien lukumäärästä ja yleisesti teknisen rakenteen tuottamisessa huomioitavista

15 Versio (33) asioista. Kuvauksessa on hyvä antaa toteuttajalle tulkintaohjeita tarvittavin osin, jotta ohjelmistotoimittajat osaavat tehdä kyseisen lomakkeen täytön käyttäjille mahdollisimman helpoksi. Mikäli kentän nimi on yli 255 merkkiä pitkä (jolloin nimi ei mahdu LongName-kenttään) niin teksti lyhennetään ja laitetaan kokonaisuudessaan näytettävä nimi tähän Description-kenttään (katso luku tarkempi ohje). BeginningDate (voimassaolon alkupäivä), ilmaisee päivämääränä (VVVVKKPP), mistä alkaen kenttä on voimassa. Se voi olla myös takautuva päivämäärä, jolloin lomake on otettu käyttöön. Generoidaan CDA-lomakkeen versionumerosta (joka on päivämäärä), jos muunnosta tehtäessä kentälle ei ole muuta arvoa annettu - katso myös luku 5.3 versioinnin osalta. Välttämätön ExpiringDate (voimassaolon loppupäivä), ilmaisee päivämääränä (VVVVKKPP) kentän viimeisen voimassaolopäivän. Käytännössä järjestelmät suositellaan toteutettavan siten, että ne pystyvät tulkitsemaan vanhempienkin lomakeversioiden tietosisältöä. Kenttien voimassaololla on tällöin ensijaisesti vaikutusta käyttöliittymään, jossa lomaketta täytetään. A:Järjestys, kentän järjestysnumero lomakkeella luettaessa rivi kerrallaan vasemmalta oikealle ja ylhaaltä alas. Järjestys siis kuvaa tietokenttien tulostusjärjestestystä lomakkeella. Voidaan tarvittaessa tehdä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ennen koodistopalveluun latausta, mutta lomakkeen suunnittelijan on hyvä ottaa tähän kantaa. Tiedolla lomakemäärittelijä voi myös suositella hyppimisjärjestystä käyttöliittymässä. Järjestys on päivitettävä aina, kun lomakerakenteeseen tehdään muutoksia eli eri versioilla kenttien järjestysnumerot eivät välttämättä säily samoina. Järjestys ottaa myös kantaa kenttien järjestykseen CDA-rakenteessa. Välttämätön A:Tietokentän oid tunniste, kentän OID-koodi muodostuu lomakkeen OID-koodista, jonka perään liitetään kentän CodeId. (Esim. Lomakkeen Lääkärinlausunto C Vammais- ja hoitotukea varten OID-koodi on ja henkilötunnus-kentän CodeId on 5, jolloin henkilötunnus-kentän OID-koodi on ). Välttämätön A:Tietotyyppi, ilmaistaan tietotyyppi, jota kentässä käytetään. (esim. henkilötunnus on tyyppiä Instance Identifer) Välttämätön A:Tietotyypin tunniste, ilmaistaan tietotyypin lyhenne, jota kentässä käytetään. (esim. henkilötunnuksessa käytetyn tietotyypin lyhenne on II) Välttämätön A:Kentän pituus, määritetään kentän pituus merkkeinä, mihin järjestelmien tulee varautua. Kentän pituutta on tarve lähinnä määritellä string tyypisten kenttien osalta, missä merkkijonon pituutta voi olla tarve rajoittaa. A:Kentän minimiarvo, määritetään kentässä käytettävän tiedon minimiarvo. A:Kentän maksimiarvo, määritetään kentässä käytettävän tiedon maksimiarvo. A:Kentän pakollisuus, onko kentän täyttö pakollista? Kenttäkohtaisesti kohtaan täyttöohje tai kentän lisätiedot suositellaan antamaan lisäohjetta/-tulkintaa, mitä pakollisuus tässä tapauksessa tarkoittaa. Lomakerakennemäärittely ottaa kantaa tietojen pakollisuudesta cda-rakenteessa siirrettäessä tietoa eri organisaatioiden tai järjestelmien välillä. Pakollisuuden osalta tarpeen on toteuttajan näkökulmasta tällöin tietää, mitä pakollisuuden tyydyttämiseksi on tehtävä. Onko

16 Versio (33) NullFlavor-rakenne (esimerkiksi kirjaus ei ole tiedossa) sallittu vai onko tieto absoluuttisesti oltava olemassa tiedonsiirron mahdollistamiseksi. Välttämätön A:Kentän toistuma, toistuuko kenttä? Tässä ilmaistaan kyseisen kentän toistuvuus saman hierarkiatason ja tietoryhmän sisällä. Kenttä ei ole tässä kohtaa välttämättä toistuva vaikka sitä ylempi taso kokonaisuudessaan olisi toistuva. Välttämätön ALONG:Koodilista, koodilistassa kerrotaan lomakkeen sisäisten koodistojen mahdolliset koodiarvot. Lomakkeen sisäinen koodisto perustetaan tiedolle, jolla ei ole käytössä ja ei ole tarkoituksenmukaiseta perustaa yleisemmin hyödynnettävää koodistoa. Vastausvaihtoehdot ovat sidoksissa silloin vain kyseisen lomakkeen kyseisen kentän täyttämiseen. Esimerkiksi vastaus kysymykseen kestosta ilmaistaisiin sisäisenä koodistona CS-tietotyypillä (koodiarvo kiinnitetyllä koodistolla, coded simple value), jonka koodiarvot ovat 1=määräaikaisesti, 2=toistaiseksi. Koodilistan erotinmerkki on pilkku. A:Koodistoviittaus, jos kenttä viittaa johonkin koodistopalvelun koodistoon, tässä kentässä ilmaistaan sen nimi (esim. THL - Tautiluokitus ICD-10). Hyödynnetään lomakkeen ulkoisissa koodistoviittauksissa. Sanallisesti tässä kerrotaan esimerkiksi koodiston A:Koodiston oid, jos kenttä viittaa johonkin koodistopalvelun koodistoon, tässä kentässä ilmaistaan sen OID-tunnus (esim. THL - Tautiluokitus ICD-10:n kohdalla sen on ) A:Täytettävä kenttä, sisältääkö kyseinen lomakekenttä syötettävää tai annettavaa muuttuvaa tietoa (True / False). True: on täytettävä kenttä. False: ei ole täytettävä kenttä. Ei täytettävästä kentästä esimerkkinä ovat otsikkokentät ja lomakkeelle tulostettavat kiinteät kenttäohjeet (String). A:Kentän lisätieto, kenttään liittyvät lisätiedot. Esimerkiksi henkilötunnus-kentästä voidaan ilmaista, että se kuuluu Henkilötiedot-kentän alle. Kyseessä on semanttinen lisätieto/polku, miten kyseiseen tietoon on päädytty. Along:Kentän täyttöohje, tila kenttään liittyvälle täyttöohjeelle. Sähköiseen lomakkeeseen voidaan tätä kautta liittää lomakkeen omistajan haluamat tietokenttäkohtaiset täyttöohjeet. Täyttöohje on hyvin merkityksellinen myös lomaketoteutuksen toimivuuden ja tallennetun tiedon laadun kannalta. Ohjelman kehittäjä ei muuten välttämättä ymmärrä, mihin kentällä pyritään, eikä tällöin osaa mitenkään helpottaa käyttäjän toimia. A:Ydintieto tunniste, jos kenttä on ydintietoa, niin tässä viitataan jatkossa ydintietojen yksilöintitunnuksiin. Luvussa 3.1. on tarkempi ohjeistus. A:Henkilötieto tunniste, jos kenttä on henkilötietoa, niin tässä viitataan jatkossa henkilötietolomakkeen kenttätunnuksiin THL:n koodistopalvelimella. Luvussa 3.4. on tarkempi ohjeistus. Edellä käytettyjen kuvausten selitykset: A: lyhyt tekstimuotoinen lisätieto, maksimipituus lisätiedolle on tässä 255 merkkiä. Lyhyt tekstimuotoinen lisätieto ilmaistaan etuliitteellä "A:". Sen jälkeen tulee lisätiedon

17 Versio (33) ALONG: pitkä tekstimuotoinen lisätieto, maksimipituus lisätiedolle on tässä 4000 merkkiä. Pitkä tekstimuotoinen lisätieto ilmaistaan etuliitteellä "ALONG:". Sen jälkeen tulee lisätiedon Kappaleessa 4 on esimerkki lomakkeen: Lääkärinlausunto C Vammais- ja hoitotukea varten ensimmäisten kenttien viemisestä koodistopalvelumuotoon. Määrittelyt ja muutokset lomakkeen rakenteeseen voi toimittaa joko Excel- tai CSV -muodossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta määrittelylle suoritetaan vielä tekninen tarkistus, jonka jälkeen se ladataan koodistopalvelimelle Hierarkian hyödyntäminen Edellä kuvattuja kenttiä Parentid, HierarchyLevel ja A:Kentän lisätieto voi hyödyntää näyttömuotoilua toteutettaessa. XML -muodostussäännöt on kuvattu Kertomus- ja sähköiset lomakkeet oppaassa [1] ja siinä hierarkian pystyy ilmaisemaan sisäkkäisinä componentsection rakenteina. Lähtökohtaisesti vain label-kenttien alla voi olla CDA-rakennetta, kun rakenne tarkoittaa ryhmää, jolle halutaan otsikko. Kenttä on siis lähtökohtaisesti lehtisolmu, jos se on jotain muuta tyyppiä kuin label. Vain erikoistapauksissa myös label voi olla lehtisolmu. Edellisestä perussäännöstä poiketen koodistopalvelun latausformaatissa hierarkiassa on mahdollista laittaa hierarkiatasoja muidenkin kuin label-kenttien alle. Esimerkkinä ylemmällä hierarkiatasolla kysytään (Boolean) tarvitseeko apua ja tarkentavana tietona seuraavalla tasolla missä asioissa (String). CDA-rakenteessa tätä alemman tason hierarkiasuhdetta ei kuvata vaan tietokentät kuvataan peräkkäisinä kenttinä [1]. Koodistopalvelun latausmuodossa hierarkiat ovat tällaisessakin tapauksessa mukana helpottamassa lomakkeen hyödyntäjän tiedon syöttökäyttöliittymän suunnittelua tai toteutettaessa tyylitiedostoa lomakkeen tietosisältöjen näyttämiseksi. Natiivi-CDA:ta tuottavissa järjestelmissä lomakerakenteiden tuottamisen logiikkaa on haastavaa automatisoida ja tehdä älykkäiksi. Useimmiten CDA jääneekin pääsääntöisesti siirtomuodoksi eikä HL7-tyylitiedostoilla sisällön näyttämisessä ole paljoa merkitystä. Enemmän näyttölogiikka on kiinni järjestelmän sisäisessä rakenteessa tuottaa haluttua tietoa. Koodistopalvelussa lomakerakenteiden kuvauksissa on kuitenkin tuotettu edellä kuvatun hierarkiatiedon tapaista määrämuotoista lisätietoa rakenteen tuottamiseksi, mikä toivottavasti edesauttaa hyödyntäjän työtä. 2.4 Lomakkeen rakennemäärittelyn tuottaminen koodistopalvelumuotoon Lomakkeen rakennemäärittelyn tuottamiseen koodistopalvelumuotoon vaikuttaa se, onko siitä jo olemassa -rakennemäärittely. Jos rakennemäärittelyä ei ole olemassa, se tuotetaan suoraan koodistopalvelun edellyttämässä muodossa. Jos rakennemäärittely on olemassa, siihen lisätään koodistopalvelumuodon edellyttämät lisäkentät ja samalla tarkistetaan olemassa oleva rakennemäärittely tietosisältöjen, koodistojen ja tietotyyppien osalta Lomake, josta ei ole olemassa -rakennemäärittelyä Lomakemäärittelyjen yleisprosessi on kuvattu luvussa 2.1. Mikäli rakennemäärittelyä ei ole entuudestaan tunnistetulle tarpeelle olemassa, lähdetään liikkeelle prosessin alkupäästä esitietojen kasaamiseksi. Varsinainen lomakkeen määrittely ja toteutus XML-muotoon on kolmivaiheinen prosessi. Ensin lomakkeen tietosisältö määritellään ja yksittäiset tietokentät ja niiden ryhmittely kirjataan Excel-

18 Versio (33) taulukkoon. Jokaiselle tietokentälle määritellään myös tietotyyppi, pakollisuus, raja-arvot ja käytettävät koodistot. Kun kaikki tietokentät on kirjattu ja tyypitetty, määritellään rivien järjestysnumerot, kentät yksilöidään CodeID:llä ja määritellään kenttien tietosisällön esittämiseen tarvittavat luokitukset ja kooditukset. Excel-pohjaan täytetään tiedot luvussa kuvattujen kenttäkuvausten mukaisesti Lomake, josta on olemassa -rakennemäärittely Koodistopalvelumuodon pohjana voidaan käyttää -rakennemäärittelystä luotua Exceltaulukkoa. Samalla tulee tarkistaa olemassa olevan -rakennemäärittelyn ajantasaisuus ja oikeellisuus. 1. Kopioidaan olemassa oleva -rakenne koodistopalvelumuodon Excel-pohjalle 2. Käydään läpi ja tarkistetaan tietotyypit ja päivitetyt linjaukset (luku 3.3) 3. Käydään läpi ja tarkistetaan ydintiedot 4. Täydennetään koodistopalvelumuodon vaatimat tietokentät (kuvaukset, hierarkiat jne.) Lomakkeen XML -muodostusohjeistus ja näytettävät kenttänimet Lomake kuvataan -muotoon (lomakkeen yksilöinti, lomakkeen objektien järjestys, yksilöinti ja ryhmittely) oppaassa Kertomus ja sähk. lomakkeet kuvatulla tavalla [1]. Muodostunut Excel-taulukko määrittelee XML -muodon yksikäsitteisesti. Muunnos perustuu ajatukseen, että jokaisesta tietokentästä muodostuu component.section rakenne siten, että kentän sisältämä arvo on sekä näyttömuodossa että rakenteisessa muodossa. Section:in alussa on code-elementti, joka kertoo mistä kentästä on kyse. Code-attribuutissa on lomakkeen kentän tunnus Excel-taulukon sarakkeesta CodeID/Tunnus, codesystem on lomakkeen OID-tunnus eli näkymätunnus Excel-taulukon sarakkeesta A:Tietokentän oid tunnus. Rakenteinen muoto sijoitetaan aina omaan entry.observation-elementtiinsä. Näyttömuodon esitysmuoto riippuu kentän tietotyypistä. Samoin rakenteisen muodon value-elementin muoto ja sisältö määräytyvät kentän tietotyypin mukaan. Seuraavat vastaavuudet on sovittu koodistopalvelumuodon kenttien ja CDA-muodon välillä KP-muodon LongName sisältö sijoitetaan CDA:ssa kentän Title:n Mikäli kentän nimi on yli 255 merkkiä pitkä (jolloin ei mahdu LongName-kenttää) niin teksti lyhennetään ja laitetaan kokonaisuudessaan näytettävä nimi Description-kenttään. Täten CDA:ssa kentät Title:n pituudella ei ole rajoitusta. Käytännössä tämä tarve tulee esimerkiksi vastaan lomakkeilla, missä lomakkeelle tulostetaan pidempiä täyttöohjeita. Kenttäkoodin displayname:a ei hyödynnetä CDA:ssa lomakkeiden osalta, koska se ei ole pakollinen eikä tässä tapauksessa tuo lisäarvoa. 2.5 Lomakkeen esitysmuodon ohjeistus Lähtökohtaisesti tämä määrittely ei ota kantaa esitysmuodon ohjeistukseen muilta osin kuin luvussa Hierarkian hyödyntäminen on kuvattu. Lomakkeen omistajan on mahdollista tuottaa ohjeistuksena malli ulkoasusta esimerkiksi PDF-muodossa. Malli ulkoasusta liitetään koodistopalvelussa kyseisen lomakemäärittelyn kohtaan joko linkkinä kyseisiin tiedostoihin tai verkkosivuille. Samoin lomakkeen omistaja voi halutessaan tuottaa tyylitiedostot lomakkeen tietosisällön esittämiseksi. Koodistopalveluun voidaan liittää kyseisen lomakerakenteen kohtaan linkki kyseisiin

19 Versio (33) tiedostoihin tai jollekin verkkosivuille muidenkin hyödynnettäväksi. Tyylitiedostojen jakeluun ei ole kuitenkaan kansallisesti sovittua toimintamallia. Suosituksena lomakkeen omistaja voi tehdä tai teetättää esimerkkilomakkeen CDA-muodon testaamisen ja toteutuksien tueksi. Esimerkissä tulee käsitellä kaikki kentät toistoineen riippumatta siitä, käytetäänkö niitä tavallisesti samanaikaisesti. 2.6 Koodistopalvelumuodon tekniset rajoitteet Lomakerakenteessa (THL:lle toimitettava Excel- tai CVS-pohja lomakerakennemäärittelyssä) ei saa käyttää teksteissä puolipisteitä, koska sitä käytetään koodistopalvelimessa erotinmerkkinä ladattaessa lomakemäärittely koodistopalvelimelle. Escape-merkkien käyttö ei ole tässä yhteydessä mahdollista. Pilkkua suositellaan käytettävän puolipisteen sijaan.

20 Versio (33) 3. RAKENNEKOHTAISET OHJEET 3.1 Ydintiedot -lomakkeissa Kaikkia ydintietorakenteita ei kopioida varsinaiseen lomakkeiden CDA-siirtomäärittelyyn. Siirrettävä lomake koostuu pelkästään Observation-luokista. Jos esimerkiksi kyseessä on toimenpiteen koodi, se siirretään omassa observationissaan ja toimenpiteen muut attribuutit omissa observationeissaan. Jos siirrettävä informaatio on ydintieto, observationista voi olla viittaus ydintietoon. Viittausmekanismin yksityiskohdat suunnitellaan tarkemmin ydintietokoodiston päivityksen jälkeen, ohjeistus päivitetään oppaaseen valmistuttuaan. Viittausmekanismin rakenne on suunniteltu olevan observationin refeence -elementtin sijoitettava ydintiedon templateid. Varsinainen ydintieto on dokumentoitu muualle, mutta tällä järjestelyllä sisällöllisesti ydintieto pystytään tunnistamaan lomakkeista. 3.2 Lomakkeiden täyttöohjeet Lomakkeiden täyttöohjeet voidaan hyödyntää suoraan lomakkeelle tietosisältöä tuottavissa ohjelmissa käyttäjän ohjeistuksessa. Lisätään tähän esimerkkinä muutama täyttöohje lomakkeelle (Duodecim). Kuten edellä painotettiin, täyttöohje on merkityksellinen myös lomaketoteutuksen toimivuuden ja tallennetun tiedon laadun kannalta. Ohjelman kehittäjä ei muuten välttämättä ymmärrä, mihin kentällä pyritään, eikä tällöin osaa mitenkään helpottaa käyttäjän toimia. 3.3 Linjaukset lomakkeiden yleisten tietokenttien osalta Tietotyyppioppaassa [2] on kattava ohjeistus tietotyyppien hyödyntämisestä, tuottamisesta -rakenteisessa muodossa ja suositus esitettävästä näyttömuodosta. Paikallistettua ohjeistusta löytyy mm. seuraavien yleisesti lomakkeissa hyödynnettävien tietojen osalta. Nimi [2, luku 2.1] Organisaation nimi [2, luku 2.2] Henkilön nimi [2, luku 2.3] Osoite [2, luku 2.4] Telekommunikaatio-osoite [2, luku 2.5] Tunnisteet (kuten henkilötunnukset, lääkärin SV-numero, terveydenhuollon ammattihenkilön terhikki-tunnus) [2, luku 2.6] -Observationilla kuvattava pienin kokonaisuus on samalla tasolla kuin HL7-tietotyypit. Jos esimerkiksi näytettävällä lomakkeella on potilaan etunimi ja sukunimi omissa kentissään, siirtomäärittelyssä ne ovat samassa Observationissa, koska asia ilmaistaan HL7:n PN (person name) -tietotyypillä. Mikäli hyödyntäjille on tarpeen antaa tietotyyppiohjeistusta tarkempaa soveltamisohjetta esimerkiksi nimen esittämisen osalta, tähän käytetään lomakerakenteen Description-kenttää, missä kerrotaan sanallisesti ohje. Esimerkiksi yksinkertaistettu nimen esitystapa voidaan kieltää tässä kentässä. Seuraavassa on esimerkki edellä kuvatusta periaatteesta, ensin kuvana paperilomakkeelta, seuraavana rivi rakennemäärittelyssä ja lopussa sama CDA-rakenteena.

21 Versio (33) <name> </name> <given>erkki</given> <given>matti</given> <family>meikäläinen</family> Toinen esimerkki on osoitteen esittämisestä (AD-tietotyyppi). <addr use="h"> <streetaddressline>mökkipolku 1 A 2</streetAddressLine> <postalcode>12345</postalcode> <city>mökkilä</city> </addr> Edellisten kohtien lisäksi lomakkeissa esiintyvät yleiset rakenteet suositellaan ilmaistavan seuraavasti: Koodistot o Lomakkeen sisäiset koodistot: CS-tietotyyppi (coded simple value). Näitä käytetään tapauksissa, missä vaihtoehdot ovat esitettynä paperitulosteella ja koodistoa ei käytetä lomakkeen ulkopuolella. [2, luku 3.5] o Koodistot koodistopalvelimelta tai joku muu yleisesti käytetty koodisto: CVtietotyyppi (coded value) [2, luku 3.3] Rastitettavat tai ympyröitävät valinnat o Boolean-tietotyyppi (kyllä/ei) jokaisen vaihtoehdon osalta erikseen [2, luku 3.1] Fysikaaliset mittaukset o Esitetään käyttäen PQ-tietotyyppiä (Physical quantity, määrä ) ja UCUM-koodistoa yksikön esittämiseen. Täten ilmaistaan siis esimerkiksi paino ja pituus. [2, luku 3.12]. Jatkossa tavoitteena on täydentää määrittelyä, missä muodossa kyseisen tiedon on kaikissa lomakkeissa esiinnyttävä, eikä lomakemäärittelyn tekijälle saa asiassa jättää harkintavaltaa. Luetteloa olisi täydennettävä tarvittaessa. Tavoiteltavaa myös olisi, jos näistä voisi tehdä mallit ja varsinaisessa lomakemäärittelyssä viitata vain malliin.

22 Versio (33) 3.4 Henkilötiedot Koodistopalvelun latausmuodossa on viittaus henkilötietojen osalta koodistopalvelusta löytyvään henkilötietolomakkeen tietoihin (OID ). Ajatuksena on yksilöidä kyseisellä lomakkeella esitettävien henkilötietojen osalta vastaavuus henkilötietolomakkeelta. CDAsiirtomäärittelyssä varaudutaan myös siirtämään tämä viittaustieto ja viittausmekanismi tulee olemaan samanlainen kuin ydintietojen osalta. Viittausmekanismin yksityiskohdat suunnitellaan tarkemmin ydintietokoodiston päivityksen jälkeen, jolloin ohjeistus päivitetään myös tähän oppaaseen esimerkkien kera. 3.5 Päättelyketjut Hierarkiatiedot sitovat päättelyketjut lomakerakennemäärittelyissä yhteneviksi kokonaisuuksiksi. Alla on yksi esimerkki, mutta sitä ei pysty yleistämään. Lomakekohtaisesti kenttien täyttöohjeissa ja Description-kentän kuvauksessa on lomakkeen määrittelijän kuvattava suunniteltu päättely- /täyttölogiikka kenttien osalta. Teknisen CDA-siirtorakenteen osalta ei varsinaisesti pystytä estämään lomakkeen älytöntä täyttöä, tämä logiikka pitää toteuttaa ohjelmistoon missä lomake täytetään. Ensin vastataan kysyttyyn kysymykseen ei tai kyllä Tämä kysymys ilmaistaan Boolean-tietotyypillä true/false. Jos on valittu kyllä, pitää valita seuraavassa kysymyksessä lomakkeella määräaikaisesti tai toistaiseksi Tähän lomakkeen kenttään perustetaan normaalitapauksessa oma koodisto, jonka koodiarvot kerrotaan rakennemäärittelyn koodistolista-kentässä (esimerkiksi 1=määräaikaisesti, 2=toistaiseksi). HierarchyLevel- ja ParentId -tiedoilla kerrotaan, että kysymys liittyy edelliseen kysymykseen ja on hierarkiatasoltaan yhtä tasoa alempi. Kentän täyttöohjeissa tai kyseisen lomakkeen soveltamisohjeissa ohjeistetaan asianmukaista täyttöä, jonka mukaan toteuttaja voi estää käyttäjää vastaamasta ensimmäisen Ei -vastauksen jälkeen hierarkiassa sitä alempana oleviin kysymyksiin. Jos on valittu määräaikaisesti, pitää antaa aika-arvo Tämä kerrotaan aikamääreenä alkaen esimerkiksi tietystä päivästä (PointInTime). HierarchyLevel- ja ParentId -tiedoilla kerrotaan, että kysymys liittyy edelliseen kysymykseen ja on hierarkiatasoltaan yhtä tasoa alempi. 3.6 Listat ja luettelot Valintalistat ja luettelot on tyypillisesti esitetty lomakkeissa vaihtoehto kerrallaan kyllä/ei boolean arvolla luetteloituna. Tietotyyppioppaassa [2] on esitetty geneeriset tietotyypit LIST, SET ja BAG, joita voidaan tietyissä tilanteissa hyödyntää. Näitä geneerisiä tietotyyppejä kuvaa seuraavat luonnehdinnat: List: järjestys, duplikaatit ovat sallittuja Set: ei järjestystä, ei duplikaatteja Bag: ei järjestystä duplikaatit ovat sallittuja Näistä SET on lomakkeiden osalta käytännöllisin, koska duplikaatit ovat kiellettyjä. Tällöin lomakkeella oleva valintaluettelo hyödyntää jotain olemassa olevaa koodistoa ja täyttäjän valinnat voidaan ilmasta luettelemalla kyseisen koodiston koodiarvot.

23 Versio (33) 4. LÄÄKÄRINLAUSUNTO C (KELA) ESIMERKKI Kansallisessa terveysprojektissa HL7 -rajapinnat Kansaneläkelaitoksen Lääkärinlausunto C:lle on määritellyt alunperin Antero Ensio (liite 1). Ension määritys on tässä esimerkissä muunnettu koodistopalvelumuotoon ja samalla tehty lomakkeen muutoksia sekä uusia linjauksia (luvussa 3.3 kuvatut asiat) vastaavat korjaukset (liite 2). Alla olevissa kuvissa on esitettynä alkuosa Lääkärinlausunto C:stä: Kuva 2. Kuvakaappaus paperimuodossa olevasta lomakkeesta ja Kuva 3. -määrittelyn mallipohja sekä kuva 4. Koodistopalvelun Excel-pohja. Kuva 2. Kuvakaappaus paperimuodossa olevasta lomakkeesta

24 Versio (33) Kuva 3. -määrittelyn mallipohja

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella)

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) KANTA-JULKAISUT 13.6.2016 (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 2008 Lahden Sibeliustalossa 19.5.2008 Antero Ensio, toimitusjohtaja HL7 teknisen komitean co-chair

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Dnro 16/03/2005. Valtion virastot ja laitokset

Dnro 16/03/2005. Valtion virastot ja laitokset VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 7.2.2005 Dnro 16/03/2005 Valtion virastot ja laitokset HALLINNONALA- SEKÄ VIRASTO- JA LAITOSKOHTAISTEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSASIAKIRJOJEN JA ERÄIDEN MUIDEN ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Timo Itälä TKK IIR 22.4.2009 Agenda SOA ja MDM? Toimintaprosessit ja niiden tietomallit Masterdata Palveluarkkitehtuuri ja masterdata

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen Uusien temppujen yksikön rehtori Seppo Karhunen CGI Group Inc. 2015 1.10.2015 Lyhyt katsaus aikaisempiin versioihin Versiot 3.1 3.2 3.3 4.1

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus Kanta-palvelut Omakanta 1 (7) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Omakannan hyödyntämät potilastiedot... 4 3 Ympäristövaatimukset... 4 4 Palvelun käynnistäminen... 5 5 Palveluaika ja käyttökatkot... 5 6 Toiminnallisuudet...

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema 04.02.2005 1 (5) SÄHKE-hanke SÄHKE-metatietojen XML Schema Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje 04.02.2005 1 (6) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (6) Muutoshistoria

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset Helsingin yliopisto WebOodi 1 Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset OpasOodi ja opetustapahtumat... 1 OodiHOPS -muutokset... 2 Koko OodiHOPS -työkalua koskevat muutokset...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy

Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK- PAIVAT 4. - 5.6.2001 Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy Asiakirjojen säilytysvaatimukset

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle?

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta opintojakson toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden hyväksyminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Keskustelutilaisuus 22.10.2008, Kansallismuseon auditorio Lasse Akselin TietoEnator lasse.akselin@tietoenator.com Sisällys Johdanto Nimeämissäännöt Skeemojen

Lisätiedot

ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta

ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta 1 LIMS-YLVA sanastot ja standardit Sisältö Eviran LIMS-YLVA hanke Sanasto LIMS-YLVA hankkeessa Standardit

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri OpasOodi Ilmari Hyvönen 19.10.2004 Opiskelijarekisteri OpasOodi Taustaa: Oodissa on tiedot opintojaksoista ja myös opetuksesta, mikäli järjestelmää on käytetty ilmoittautumiseen Idea: Oodi-tietojärjestelmä

Lisätiedot

JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne

JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne JUHTA 10.2.2015 Mikko Eräkaski, STM Tiedonohjaussuunnitelma Metatietomääritys, joka sisältää tietojärjestelmässä käsiteltävien asiakirjojen metatietoarvot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn tapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi. 2 TAPAHTUMIEN

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Projektin taustaa KanTa-palvelujen (www.kanta.fi) käyttöönotto etenee vaiheittain terveydenhuollossa. Laki sosiaali-

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot