Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteet ja ohjeistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteet ja ohjeistus 2011 2013"

Transkriptio

1 Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Toimenpiteet ja ohjeistus

2 2

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sisältö... 4 Suunnitelman tarkoitus... 4 Suunnitelman rakenne... 4 Suunnitelman laatijat ja suunnitelman hyväksyminen Toimintaohjeet... 5 Tiedonkeruu ja tiedottaminen... 5 Opiskeluun liittyvät asiat... 5 Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen... 8 Vuosien kartoituksen ja arvioinnin tulos... 8 Kartoituksen toteutus... 8 Kehittämisen painopisteet Kehittämistoimenpiteet vuonna Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi vuonna Käsitteiden määrittely lähteet

4 1. Johdanto Edupolin tasa-arvosuunnitelma laadittiin ensimmäisen kerran vuonna Vuonna 2006 tasaarvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma yhdistettiin yhdeksi suunnitelmaksi siten, että sukupuolten välistä tasa-arvoa ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuutta käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Suunnitelmassa on huomioitu tasa-arvolain (L609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (L21/2004) asettamat vaatimukset. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sisältö Oppilaitosten kohdalla tasa-arvolaki sanoo ( 6b), että oppilaitoksen tulee vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää oppilaitoksen tasa-arvotilanne ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. Lain mukaan ( 6) ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, mutta laki velvoittaa yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen vain silloin, kun se edistää etnistä yhdenvertaisuutta, ja siinä laajuudessa kuin viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii ( 4). Etnisiä vähemmistöjä ovat Suomessa mm. romanit, juutalaiset, tataarit, vanhan venäläisyhteisön edustajat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt sekä saamelaiset. Suunnitelmaan tulee sisällyttää nykytilanteen kartoitus ja arviointi, toimenpiteitä ja keinoja sekä positiivisia erityistoimia syrjinnän estämiseksi, toiminnan ja suunnitelman toteutuksen seurantatapoja ja aikarajoja sekä toiminnan arviointi. Suunnitelman tarkoitus Edupolin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon sekä etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden valtavirtaistaminen koko opetustoiminnassa. Edupoli haluaa koulutuksen järjestäjänä antaa opiskelijoille sellaisia ajatusmalleja, jotka edistävät erilaisuuden hyväksymistä oppimisympäristössä ja työelämässä. Oppilaitoksessa opiskelee myös paljon maahanmuuttajia ja satunnaisesti muiden vähemmistöryhmien edustajia, joilla tulee olla käytettävissään yhdenvertaiset palvelut enemmistöryhmien kanssa. Työpaikkakiusaamista ja henkistä väkivaltaa esiintyy työsuojeluviranomaisten tilastojen mukaan yleisemmin julkisen sektorin työyhteisöissä kuin yrityksissä. Sen takia suunnitelmassa pyritään myös korostamaan oppimisympäristössä mahdollisesti esiintyvien vähemmistöjen tai yksittäisten henkilöiden syrjinnän, kiusaamisen tai seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisen tärkeyttä. Lisäksi on tarkoitus tuoda esille moninaisuuden antamia mahdollisuuksia ja hyötyjä työyhteisöissä. Tutkijoiden mukaan ne organisaatiot, jotka omaksuvat ihmisten erilaisuuden resurssina, ovat todennäköisempiä menestyjiä kuin ne, jotka yhdenmukaistavat erilaisuudet (Jonna Louvrier 2005). Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on keskeinen asia kestävässä kehityksessä, jossa painotetaan, että yhteiskunnan kaikki jäsenet kunnioittavat toisiaan. Niin miehillä kuin naisilla on yhtäläinen status sekä opiskelu- ja työolosuhteiden kannalta samat mahdollisuudet menestyä. Opetuksessa korostetaan osaamista ja asenteita, jotka vahvistavat kestävää kehitystä työpaikoillamme ja yhteiskunnassamme. Suunnitelman rakenne Suunnitelma on laadittu naisten ja miesten välisen tasa-arvolain /609 ja siihen /206 ja /232 tehtyjen muu- 4

5 tosten sekä /21 yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Suunnitelma on rajattu koskemaan naisia ja miehiä sekä etnisiä vähemmistöryhmiä, ensisijaisesti maahanmuuttajia. Suunnitelma koostuu kahdesta erillisestä osasta: A. Toimenpiteet ja ohjeistus B. Tilannearvio Toimintaohjeet linjaavat Edupolin toimintaa vastaamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain vaatimuksia. Lukijoiden informaatioksi toimintaohjeisiin on lisätty lakikohdat, joihin toimintaohje viittaa. Toimintaohjeiden jälkeen on arvioitu vuosina tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet sekä selvitetty vuosina toteutettavat kehittämistoimenpiteet ja toimenpiteille nimetyt vastuuhenkilöt. Yksityiskohtaisemmat kyselyn tulokset löytyvät Tilannearvio-osasta. Toimenpide- ja ohjeistusosa on julkinen ja kaikkien saatavissa. Tilannearvio-osa on sen sijaan vain henkilökunnan käytössä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä julkaistaan myös Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymän henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja Amiston oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman laatijat ja suunnitelman hyväksyminen Edupolin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen on osallistunut sekä henkilökunnan että opiskelijoiden edustajia. Opiskelijoiden näkemykset ja kokemukset kerättiin kirjallisen kyselyn ja kehittämiskeskustelujen (vuosittainen sisäinen auditointi) kautta. Osaamispalvelutiimin jäsenet ja yksi opiskelijaryhmä ovat arvioineet suunnitelmaluonnosta. Myös koko henkilöstöllä ja kaikilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa. Liikelaitos Edupolin rehtori on hyväksynyt suunnitelman Toimintaohjeet Tiedonkeruu ja tiedottaminen Toimintaohje 1: Tietoisuuden nostaminen Tietoa sukupuolten välisen tasa-arvon vaikutuksesta työympäristöön ja työssä viihtymiseen lisätään ottamalla opetuksessa esille tasa-arvoja yhdenvertaisuuskysymyksiä sekä herättämällä keskustelua näistä aiheista. (L609/86 6 b, /232 ja L21/04 4) Toimintaohje 2: Tilannekartoitukset Vuosittain kartoitetaan nais- ja miesopiskelijoiden määrä maahanmuuttajien määrä kansalaisuuksittain ilmoitetut seksuaaliset häirinnät ja koulukiusaamiset sekä niiden syyt ja toimenpiteet. (L609/86 6 b, /232 ja L21/2004 4) Toimintaohje 3: Tarkoitetun viestin perillemenon varmistaminen Edupolin julkaisemissa teksteissä sukupuolta ei korosteta, esim. ilmaisuja kuten naistoimitusjohtaja tai mieshoitaja ei käytetä. (L609/86 14, 6 b, /232) Toimintaohje 4: Viestintä kuvien kautta Kuvituksissa naisten ammatillista asemaa vahvistetaan kuvilla, joissa naiset käyttävät työkaluja ja työskentelevät. Heidät kuvataan työympäristössä ammattilaisina. Miehet ja naiset kuvataan myös jos mahdollista sukupuolelle ei-tyypillisissä ammateissa. Jos kuvat kohdennetaan tiettyihin etnisiin tai muihin vähemmistöryhmiin, on niiden eettinen ja kulttuurinen sisältö tarkistettava ko. ryhmän näkökulmasta. (L609/86 6 b, /232 ja L21/04 6) Opiskeluun liittyvät asiat Toimintaohje 5: Opiskelijoiden asema koulutuksen aikana Edupolissa nais- ja miespuolisilla opiskelijoilla on sama asema opetuksessa riippumatta iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Kaikkien opiskelijoiden 5

6 Tasa-arvon käsitteestä Tasapuolisuuden ja tasa-arvon käsitteet sekoittuvat joskus keskenään. Käistteiden sisältöä on havainnollistettu kuvasarjassa. (Kuvat: Susa Heiska) 1 Kuva 1: Tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että kaikki istuvat samanlaisissa tuoleissa riippumatta siitä, onko heillä mukava istua siinä. Kuvat 2 ja 3: Tasa-arvoisuus tarkoittaa sitä, että kullakin on mittoihinsa nähden sopiva tuoli ja siten mahdollisuus istua mukavasti. 2 3 on voitava hyötyä samanarvoisesti kaikista toiminnoista ja järjestelyistä, jotka ovat koulutuksen osana. (L609/86 8 b, /232 ja L21/04 6) Toimintaohje 6: Työ- ja opiskeluolosuhteiden sopivuus Työ- ja opiskeluolosuhteet sopivat kummallekin sukupuolelle. Henkilön fyysiset ja psyykkiset kyvyt otetaan huomioon. Samoin huomioidaan mahdollisuuksien mukaan etnisten vähemmistöryhmien erityistarpeet siltä osin kuin ne liittyvät työn ja opiskelun suorittamiseen. (L609/86 8 b, /232 ja L21/04 6) Toimintaohje 7: Opiskelijoiden koulutukseen hakeutuminen ja valinta Koulutukseen voivat hakeutua sekä miehet että naiset etnisestä taustasta riippumatta. Pääsyvaatimukset eivät suosi toista sukupuolta tai mitään kansanryhmää. Edupoli kuitenkin rohkaisee mainonnassaan naisia hakeutumaan perinteisesti miesvaltaisille aloille ja päinvastoin, jos se on hakijoiden etujen mukaista. Haastattelujen tarkoituksena on selvittää ha- 6

7 kijoiden motivaatio ja suunnitelmat. Hakijan terveydentilaa kysytään vain hänen työturvallisuutensa varmistamiseksi tulevissa tehtävissä ja koulutuksen aikana. Kysymykset raskaudesta ja perhesuunnitelmista eivät ole sallittuja. Opiskelijavalinnassa annetaan etusija vähemmistösukupuolen edustajalle edellyttäen, että hakijat ovat yhtä soveltuvia kyseiseen koulutukseen. (L609/86 14 ja 8 b, /232 ja L21/04 6 ja 7) Toimintaohje 8: Ei-suomenkielisten suomen kielen taito Jos koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja osallistuminen edellyttää tietyn tason suomen kielen osaamista, on osaamisen taso ilmoitettava koulutuksen esitteissä ja ennakkotiedotuksessa. Jos koulutuksen opetuskielenä on suomi, hakijan suomen kielen taidon on oltava riittävä, jotta hän voisi suoriutua koulutuksesta. Hakijan suomen kielen taidon testaa suomen kielen opettaja. (L21/04 7) Toimintaohje 9: Oppimisesteiden vähentäminen Edupoli vahvistaa opiskelijan itseluottamusta ja itsetuntoa ottaen huomioon nais- ja miesopiskelijoiden sekä maahanmuuttajien ja muunkielisten erilaiset tarpeet. Opiskelija-analyysi tekee opiskelijan tietoiseksi kyvystään opiskella ja tavastaan oppia, mikä on tärkeä tuki oppimistaitojen kehittämisessä. Opiskelijoita, joilla on luki- tai muita oppimisvaikeuksia, autetaan mahdollisuuksien mukaan tukiopetuksella. Opiskelijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, voivat saada tukiopetusta suomen kielessä. Muun muassa kuraattori ja erityisopettaja tukevat erilaisia oppijoita ohjauksellisilla toimenpiteillä. (L609/86 5, /232 ja L21/04 4) Toimintaohje 10: Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet Opiskelija, jonka koulutus kestää vähintään 80 h, voi vaikuttaa opiskeluunsa liittyviin asioihin henkilökohtaistamissuunnitelman tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman kautta. Kaikki opiskelijat voivat vaikuttaa opiskeluoloihinsa ja yleisten käytäntöjen kehittämiseen antamalla kehittämisehdotuksen tai palautteen Edupolin toimintajärjestelmän mukaisesti. (L609/86 6 b, /232 ja L21/04 4) Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen Toimintaohje 11: Koulukiusaaminen, seksuaalinen häirintä Sukupuolista tai muuta häirintää työpaikalla ei sallita. Jos syrjintää, häirintää tai kiusaamista esiintyy, johdon tai kouluttajien on ryhdyttävä toimenpiteisiin lisähäirinnän estämiseksi. (L609/86 6 b ja 8 b, /232 ja L21/04 6) Erilaisuus tuo samanlaisuuden esille. Kuva: istockphoto.com 7

8 3. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vuosien kartoituksen ja arvioinnin tulos Kartoituksen toteutus Nykytilanteen kartoitus suoritettiin siten, että opiskelijoiden profiili laadittiin tilastotietojen pohjalta. Profiilin tarkoitus on kuvata sitä kontekstia, jossa kehittämistoimenpiteet tehdään, ja siten edesauttaa kyselyn tulosten tulkintaa. Opiskelijoita on tarkasteltu ainoastaan sukupuolinäkökulmasta, koska erilaisia vähemmistöryhmiä on vähän ja niiden tietoja ei ole käytettävissä. Opiskelijoiden profiilin kuvaamiseksi määriteltiin miesten ja naisten henkilömäärä ja prosentuaalinen määrä. Lisäksi selvitettiin maahanmuuttajien määrä ja kansallisuudet. Profiili sisälsi myös lukuja opiskelijoiden ammatinvalinnasta sukupuolen mukaan sekä miesten ja naisten keskeyttämisprosentit. Nykytilanteen kartoitukseen sisällytettiin myös kysely Edupolin kaikille opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten opiskelijat kokevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen Edupolissa, ja mitä mahdollisia ongelmakohtia esiintyy. Kyselyyn vastasi yhteensä 164 henkilöä: 103 naista ja 61 miestä. Tilannekartoituksen yhteenveto ja arviointi Yhteenvetona tilannearvio-osassa esitetystä nykytilanteen kartoituksesta voidaan todeta, että ainoastaan 41 henkilöä on tutustunut oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Vuonna 2007vastaava luku oli 81. osa opiskelijoista ei ole tietoisia tasa-arvoja yhdenvertaisuusasioista. monet opiskelijat kokevat opikeluympäristönsä varsin tasa-arvoiseksi ja monikulttuuriseksi. kolme henkilöä on ollut syrjinnän, kiusaamisen tai muun häirinnän kohteena viimeisen vuoden aikana. Tapahtuneen laatu ei käynyt selvästi ilmi vastauksista. Vuonna 2007 luku oli 6. valtaosa vastaajista koki, että he ovat saaneet riittävästi ja helposti ymmärrettävää tietoa koulutuksesta ja siihen hakemisesta ja, että aloittaminen oli helppoa. Kehittämisen painopisteet Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisen painopisteet vuosina ovat opiskelijoiden osalta olleet 1) moninaisen ja tasa-arvoisen yhteisön merkitys ja 2) koulukiusaaminen. Moninaisen ja tasa-arvoisen yhteisön merkitys Toimenpiteet: Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä työ- ja opiskeluyhteisössä on korostettu pitämällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kaikkien saatavissa Internetissä. Eri kyselyjen yhteydessä opiskelijoilta kysytään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. Kyselyjen tarkoitus on palautteen keräämisen ohella aktivoida vastaajat pohtimaan kyseisiä asioita. Tulosten julkaisemisella on sama tarkoitus. Edupolissa asioita on pohdittu niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden kanssa vuosittaisten pedagogisten kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Myös maahanmuuttajien edustajat ovat osallistuneet keskusteluihin. Lisäksi kouluttajia on kehotettu ottamaan opetuksessa esille tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. estudiossa (verkko-oppimisympäristö) on julkaistu tasa-arvo-opetukseen liittyviä materiaaleja. Lisäksi Edupolin kolmessa toimipisteessä on järjestetty monikulttuurisuusiltapäiviä. Iltapäivien tarkoitus on ollut lisätä suvaitsevuutta työyhteisössä. Maahanmuuttajaopiskelijat ovat esitelleet omaa kulttuuriaan, esimerkiksi eri maiden ruokia on ollut tarjolla. Edupolissa on myös toteutettu laaja ESR-rahoitteinen monikulttuurisuushanke, johon sisältyi koulutuksia ja tietoutta monikulttuurisuusasioista. Lisäksi on toteutettu projekti, jonka tavoitteena on mm. saada aikaan keinoja maahanmuuttajaopiskelijoiden ja kouluttajan/työpaikkaohjaajan välisen kommunikaation parantamiseen ja asennemuutoksen edistämiseen eri oppimisympäristöissä. 8

9 Edupolin pääkaupunkiseudun toimipisteissä on kehitetty opiskelijoiden taukotiloja heidän tarpeitaan vastaaviksi. On esimerkiksi perustettu hiljentymishuoneita. Vastaavia parannuksia on suunnitteilla Porvoon toimipisteeseen. Tuloksen arviointi: Toimenpiteet olivat riittämättömiä levittämään tietoa Edupolin tasa-arvosuunnitelmasta, koska vain n. 25 % kyselyyn vastanneista oli tutustunut tasa-arvosuunnitelmaan. Toisaalta tasa-arvo- ja monikulttuurisuustietoisuus on silti lisääntynyt oppilaitoksessa, koska yhä useampi vastaaja katsoi, että opiskeluympäristön tasa-arvoisuus ja monikulttuurisuus oli hyvä. Tulos osoittaa, että suunta on oikea, mutta tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lisää ja tehokkaampia toimenpiteitä. Koulukiusaaminen Toimenpiteet: Koulu- ja työpaikkakiusaamisen estämiseksi on laadittu toimintaohjeet. Ohjeet on otettu käyttöön syksyllä 2006 ja ne ovat myös opiskelijoiden saatavissa estudiossa. Opiskelijoiden keskeyttämisten syitä on pyritty selvittämään, mutta mitään yleisesti pätevää yhteyttä koulukiusaamisen ja keskeyttämisen välillä ei ole havaittu. Koulukiusaamisesta ei ole järjestetty suunnitelman mukaista koulutuspäivää. Tuloksen arviointi: Koulukiusaamistapaukset ovat vähentyneet, mutta ei ole näyttöä ohjeiden vaikutuksesta myönteiseen kehitykseen. Seuranta on liian suppeaa johtopäätösten tekemiseen. Lisäksi nykyinen kysely ei anna riittävän yksilöityä tietoa häirinnän laadusta, jotta kehittäminen voitaisiin kohdentaa varsinaiseen ongelmaan. Joskus erehdymme luulemaan peilikuvaa todellisuudeksi. Kuva: istockphoto.com Kehittämistoimenpiteet vuonna Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi vuonna Tiedonkeruu ja tiedottaminen Vuosittain järjestetään Porvoon, Helsingin ja Vantaan toimipisteissä teemapäivä, jossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita käsitellään esim. luennoin sekä oppilastöiden ja näyttelyiden kautta. (Osaamispalvelutiimi ) estudioon kerätään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusmateriaaleja opetuskäyttöön. (Opetuspäällikkö ) Opiskeluun liittyvät asiat Porvoossa suunnitteilla olevat korjaustyöt opiskelijoiden taukotiloihin ja hiljentymishuoneen rakentaminen toteutetaan. (Hallintopäällikkö 2011). Laaditaan monikulttuurinen strateginen suunnitelma. (Osaamispalvelutiimin puheenjohtaja 2011) 9

10 Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen Kyselylomakkeen kysymyksiä muutetaan siten, että vastauksista voidaan erotella koulukiusaaminen, syrjintä ja seksuaalinen häirintä. (Apulaisrehtori 2011) Toimintaohjeistus syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen varalta päivitetään ja opiskelijoille tiedotetaan päivitetystä ohjeistuksesta. (Apulaisrehtori 2011) Kehittämistarpeet tarkistetaan vuosittain. 4. Käsitteiden määrittely Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Häirinnällä tarkoitetaan henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Positiiviset erityistoimet ovat käytännöllisiä toimia etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien saattamiseksi tasavertaiseen asemaan viranomaisen suunnittelemien, ohjaamien ja/tai tuottamien palvelujen käyttäjinä. Tällaisia voivat olla mm. neuvontapalvelut, eri kielillä valmistetut esitteet ja muu informaatio, omakieliset palvelut ja informaatiotilaisuudet sekä vähemmistöihin liittyvien kulttuurikysymysten ja erityistilanteiden huomioiminen viranomaisen toiminnassa ja palvelutarjonnassa. Positiivisiin erityistoimiin voidaan myös laskea opiskelutaitojen valmennus opiskelu- ja elämähallintataidoiltaan heikoimmille henkilöille, jotta he pystyvät suorittamaan koulutuksen. Sukupuoli (engl. gender) viittaa miesten ja naisten välisiin sosiaalisiin eroihin (ei biologisiin eroihin, engl. sex), jotka ovat opittuja, mutta jotka muuttuvat ajan mukana ja vaihtelevat kulttuurien välillä. Erilaisuus on YES! Kuva: Laila Erävalo Tasa-arvo miesten ja naisten välillä (sukupuolten välinen tasa-arvo) tarkoittaa, että ihmiset voivat kehittyä ja tehdä valintoja ilman tiukkoja rajoituksia sukupuolen takia ja, että miesten ja naisten eri tavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat yhtä arvostettuja ja samassa asemassa. Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen tarkoittaa, että pyrkimykset edistää tasaarvoa eivät rajoitu naisiin kohdistuviin erityistoimenpiteisiin, vaan että sukupuoli ja tasa-arvo otetaan huomioon kaikissa käytännöissä ja toiminnoissa, ts. suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa. Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. 10

11 lähteet Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelma, Helsingin kaupunki, Tammikuu 2000 Implementing Mainstreaming into the Educational Services in Edupoli, Partial GEM-report no 3. Edupoli, toukokuu 2000 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, /609, Louvrier, Jonna (2005). Mångfald på arbetsplatsen en nödvändighet med potential. Forum 5/05. Opas sukupuolivaikutusten arvioinniksi, 1997 Reinboth, Camilla (2006). Tunnista ja torju työpaikkakiusaaminen. Helsinki. Yrityskirjat Oy Salmenkangas, Mai (2005). Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. Helsinki. Edita Prima Oy. Tasa-arvoasiamiehen toimisto, Tasa-arvosuunnittelu työpaikoilla, Tasa-arvotoimisto, Tasa-arvon työkalupakki, Työpaikan tasa-arvosuunnittelu. Tasa-arvoesitteitä 1/1998. Työministeriön yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi. Kirje , 1100/009/2004TM Tasa-arvon tikapuut, Tasa-arvosuunnittelun miksi, mitä, miten? Sosiaali- ja terveysministeriö. Esitteitä 2005:6 Yhdenvertaisuuslaki, /21, 11

12 Lämmittäjänkatu 2 A, Helsinki Kumitehtaankatu 5 B, Kerava Ammattitie 1, Porvoo Virnatie 5 A, Vantaa puh

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Toimenpiteet ja ohjeistus

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Toimenpiteet ja ohjeistus ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Toimenpiteet ja ohjeistus 2008-2010 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2 - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sisältö 2 - Suunnitelman tarkoitus

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2011 Päivitetty 5.11.2010 (KY Lappian yhteistyötoimikunta) 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 YLEISET TAVOITTEET... 5 4 TASA-ARVON

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto Lahden Rudolf Steiner -lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt koulun opettajainkokous. Päiväys: 26.5.2016 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 1 ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 12.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan 3 3. Tasa-arvon toteutumisen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Pentti Arajärvi Yliopistojen valtakunnalliset tasa-arvopäivät Itä-Suomen yliopisto Kuopio 18.4.2012 1 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian osa Yhteistyötoimikunta 18.10.2016 ja 14.11.2016 Yhtymähallitus 15.12.2016

Lisätiedot

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2017 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään,

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

VANHUSTEN ARKI - selvitäänkö ilman etiikkaa?

VANHUSTEN ARKI - selvitäänkö ilman etiikkaa? Vanhusasiaa! Seminaari Jyväskylän yliopisto 4.2.2010 VANHUSTEN ARKI - selvitäänkö ilman etiikkaa? Jyrki Jyrkämä Sosiaaligerontologia, sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA 2016-2018 Tasa-arvosuunnitelmassa kerrotaan asiaan liittyvä lainsäädäntö sekä kuvataan koulun tapaa toimia tasa-arvoon liittyvissä asioissa Juha Malinen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma KV 26.3.2008 28 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet... 4 1.1 Rasismin kielto... 4 1.2. Etnisen syrjinnän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

1. TASA-ARVO SUUNNITELMA

1. TASA-ARVO SUUNNITELMA 1 Liite 1: Tasa-arvo suunnitelma 1. TASA-ARVO SUUNNITELMA Sisällys 1. Tasa-arvo suunnitelma... 1 1.1. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 1 1.2. Erkko-lukion henkilömäärät... 2 2. Tasa-arvoon liittyvä

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman 22.12.2011 Sisällysluettelo 1. YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MITÄ ON

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Nuorisoasiainkeskus monenlaista toimintaa nuorille Helsingissä Noin 90 nuorisotaloa

Lisätiedot

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämä suunnitelma korvaa aikaisemman vuonna 2015 tehdyn suunnitelman. Hyväksytty Hankasalmen kunnan sivistyslautakunnassa 14.6.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Kurikan kaupunki. yhdenvertaisuussuunnitelma. hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195

Kurikan kaupunki. yhdenvertaisuussuunnitelma. hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195 Kurikan kaupunki yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet 5 2.1 Rasismin kielto 5 2.2. Etnisen

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia 2017-2019 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö... 3 2.1 Tasa-arvolaki... 4 2.2 Yhdenvertaisuuslaki...

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 3. Tasa-arvoselvitys

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016 Kokous: Tiistai 26.1.2016 klo 11.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Johdanto Esi- ja perusopetuksella on tärkeä tehtävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, ja laki velvoittaa kaikki perusopetusta

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Tasa arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet 1.1 Tasa arvolaki 1.2 Yhdenvertaisuuslaki 2. Tasa arvosuunnitelma 2.1 Tasa arvotyöryhmä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Käsitelty Yhteistyötoimikunnassa. Hyväksytty kunnanhallituksessa

SAVITAIPALEEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Käsitelty Yhteistyötoimikunnassa. Hyväksytty kunnanhallituksessa 1 SAVITAIPALEEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Käsitelty 12.12.2016 Yhteistyötoimikunnassa Hyväksytty kunnanhallituksessa 2 SAVITAIPALEEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVER- TAISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 9.4.2016 Johdanto Suonenjoen lukiossa on laadittu toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry 27.4.2016 Seta Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialanjärjestö Perustettu vuonna 1974 24 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Tanssiurheiluseura Botafogo ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tanssiurheiluseura Botafogo ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tanssiurheiluseura Botafogo ry Johtokunta hyväksynyt 2.2.2017. Tanssiurheiluseura Botafogo ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1. Taustaa... 1 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet...

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuskysely

Yhdenvertaisuuskysely Yhdenvertaisuuskysely Koonti kamppailulajien vastauksista Judoliitto Miekkailu- ja 5-otteluliitto Painiliitto Taekwondoliitto Nyrkkeilyliitto Karateliitto Aikidoliitto Vastausmäärät Judo Miekkailu ja 5-ottelu

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2011-2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan... 3 3. Tasa-arvon toteutumisen seuranta ja arviointi... 4

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sivistyslautakunta 29.112016 108 1 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Naisten

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun tasa-arvosuunnitelma Sisällys

Joensuun steinerkoulun tasa-arvosuunnitelma Sisällys Joensuun steinerkoulun tasa-arvosuunnitelma 2016-2017 Sisällys 1 Joensuun steinerkoulun tasa-arvosuunnitelma n laadinta 1 2 Lainsäädäntö 2 2.1 Tasa-arvolaki 2 2.2 Yhdenvertaisuuslaki 3 3 Toimenpiteet tasa-arvon

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 4: SYRJINTÄ JA YHDENVERTAISUUS

JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 4: SYRJINTÄ JA YHDENVERTAISUUS JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 4: SYRJINTÄ JA YHDENVERTAISUUS Kuvitus: Miina Pohjolainen Tämän osion sisältö Yhdenvertaisuuden edistäminen Syrjinnän eri muodot ja perusteet Syrjinnän ehkäisyyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1. 1 ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta 3.10.2007 8 Liite B 2 Yt-toimikunta 30.11.2007 12 Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.2008 33 Liite A 8 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Kaikille helppo matkanteko -seminaari, 25.5.2016 Helsinki Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto ry 1 Tavoite ja tarkoitus

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma LIMINGAN KUNTA Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUDELLINEN PERUSTA... 3 2.1. Tasa-arvolaki... 3 2.2. Yhdenvertaisuuslaki... 4 3. JOHDON JA ORGANISAATION

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LIITE NRO 1 HKJAO 28.3.2011 30 LAPINLAHDEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 1. JOHDANTO Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tuli voimaan Suomessa vuonna 1986. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma LUONNOS 2.6.2016 Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 2018 Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 Maakuntahallitus xx.x.2016 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan liitto on työyhteisö,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma alkaen

Nurmijärven kunnan perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma alkaen Nurmijärven kunnan perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1.1.2017 alkaen Työryhmä: Opetuspäällikkö Kati Luostarinen, oppilas- ja opiskelijahuollon johtaja Riina Kontro, aluerehtorit Jyrki

Lisätiedot

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm.

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 16.4.2007: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus työpaikalla

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on:

Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on: 1 of 6 21/03/2011 13:26 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 20.1.2004/21 20.1.2004/21 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yhdenvertaisuuslaki

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.5.2010 Hillevi Lönn Sukupuolten tasa-arvo hallitusohjelmassa Hallitus sitoutuu kokonaisuudessaan edistämään tasaarvoa määrätietoisesti

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma Yhdenvertaisuussuunnitelma versio 26.11.2015 Suomen Painonnostoliitto ry ja Suomen Voimanostoliitto ry Sivu 1 (8) Suomen Painonnostoliiton ja Suomen Voimanostoliiton yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan iästään mielipiteistään seksuaalisesta suuntautumisestaan

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma Yhdenvertaisuussuunnitelma tammikuu 2017 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään,

Lisätiedot

SILMÄLASIT SILMÄLASIT

SILMÄLASIT SILMÄLASIT SUKUPUOLI- SILMÄLASIT KÄYTTÖÖN! Esitteitä 2008:2 Sukupuolisilmälasien käyttöohje Sukupuolisilmälaseilla näkee toiminnan ja toimintaympäristön sukupuolinäkökulmasta. Kartoita toimintamaasto Testikysymys

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu 1

Tasa-arvosuunnittelu 1 Tasa-arvosuunnittelu 1 Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot tasaarvosuunnitteluun Miksi tehdään, mitä tehdään ja miten tehdään? Tasa-arvosuunnitelma - Näin se onnistuu (julkaisu 2007) 2 Naiset ja

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma Tervolan kunta Yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 Henkilöstötoimikunta 17.11.2016 40 Kunnanhallitus 28.11.2016 331 1 Sisällys Tervolan kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma v. 2017... 2 1. Saatteeksi... 2 2.

Lisätiedot

Salon esi- ja perusopetuksen tasa-arvo - ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Salon esi- ja perusopetuksen tasa-arvo - ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2266/00.01.02.00/2016 Salon esi- ja perusopetuksen tasa-arvo - ja yhdenvertaisuussuunnitelma Opetuslautakunta 13.12.2016 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

KANTELU SELVITYS. Lieksan kaupunki on antanut asiasta 28.10.2011 päivätyn selvityksen. Selvityksen jäljennös lähetetään kantelijalle ohessa.

KANTELU SELVITYS. Lieksan kaupunki on antanut asiasta 28.10.2011 päivätyn selvityksen. Selvityksen jäljennös lähetetään kantelijalle ohessa. PÄÄTÖS 28.03.2013 Dnro OKV/692/1/2011 1/6 KANTELU Vapaa-ajattelijain Liitto ry arvostelee oikeuskanslerille 6.6.2011 osoittamassaan kantelussa Lieksan kaupunkia siitä, että kaupungin verkkosivuillaan julkaiseman

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON SYRJINNÄN VASTAINEN SUUNNITELMA 2008-2010 1. MITÄ ON YHDENVERTAISUUS LAPIN YLIOPISTOSSA 2

LAPIN YLIOPISTON SYRJINNÄN VASTAINEN SUUNNITELMA 2008-2010 1. MITÄ ON YHDENVERTAISUUS LAPIN YLIOPISTOSSA 2 LAPIN YLIOPISTON SYRJINNÄN VASTAINEN SUUNNITELMA 2008-2010 1. MITÄ ON YHDENVERTAISUUS LAPIN YLIOPISTOSSA 2 2. SYRJINNÄN VASTAISEN SUUNNITELMAN YLEISET TAVOITTEET 2 3. MITÄ ON SYRJINTÄ 3 4. SYRJINNÄN VASTAISEN

Lisätiedot

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta yliopistossa Case: Itä-Suomen yliopisto - Pj. Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle - Professori Riitta Ahonen - Tutkija Pirjo Pöllänen - Luottamusmies Lea Kervinen - Amanuenssi

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

Sivltk Siilinjärven peruskoulujen ja lukion tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Sivltk Siilinjärven peruskoulujen ja lukion tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1 Sivltk 14.12.2016 60 Siilinjärven peruskoulujen ja lukion tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2 1. Johdanto Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta velvoittaa kouluja ja oppilaitoksia laatimaan

Lisätiedot

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v 665/001/2016 Sivistyslautakunta 29.11.2016 138 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v. 2017 2018 Sisällysluettelo 1. Yhdenvertaisuuslaki 3 2. Ketä koskee, kenen on vastuu 3 3. Koulut ja

Lisätiedot