Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteet ja ohjeistus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteet ja ohjeistus 2011 2013"

Transkriptio

1 Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Toimenpiteet ja ohjeistus

2 2

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sisältö... 4 Suunnitelman tarkoitus... 4 Suunnitelman rakenne... 4 Suunnitelman laatijat ja suunnitelman hyväksyminen Toimintaohjeet... 5 Tiedonkeruu ja tiedottaminen... 5 Opiskeluun liittyvät asiat... 5 Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen... 8 Vuosien kartoituksen ja arvioinnin tulos... 8 Kartoituksen toteutus... 8 Kehittämisen painopisteet Kehittämistoimenpiteet vuonna Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi vuonna Käsitteiden määrittely lähteet

4 1. Johdanto Edupolin tasa-arvosuunnitelma laadittiin ensimmäisen kerran vuonna Vuonna 2006 tasaarvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma yhdistettiin yhdeksi suunnitelmaksi siten, että sukupuolten välistä tasa-arvoa ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuutta käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Suunnitelmassa on huomioitu tasa-arvolain (L609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (L21/2004) asettamat vaatimukset. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sisältö Oppilaitosten kohdalla tasa-arvolaki sanoo ( 6b), että oppilaitoksen tulee vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää oppilaitoksen tasa-arvotilanne ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. Lain mukaan ( 6) ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, mutta laki velvoittaa yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen vain silloin, kun se edistää etnistä yhdenvertaisuutta, ja siinä laajuudessa kuin viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii ( 4). Etnisiä vähemmistöjä ovat Suomessa mm. romanit, juutalaiset, tataarit, vanhan venäläisyhteisön edustajat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt sekä saamelaiset. Suunnitelmaan tulee sisällyttää nykytilanteen kartoitus ja arviointi, toimenpiteitä ja keinoja sekä positiivisia erityistoimia syrjinnän estämiseksi, toiminnan ja suunnitelman toteutuksen seurantatapoja ja aikarajoja sekä toiminnan arviointi. Suunnitelman tarkoitus Edupolin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon sekä etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden valtavirtaistaminen koko opetustoiminnassa. Edupoli haluaa koulutuksen järjestäjänä antaa opiskelijoille sellaisia ajatusmalleja, jotka edistävät erilaisuuden hyväksymistä oppimisympäristössä ja työelämässä. Oppilaitoksessa opiskelee myös paljon maahanmuuttajia ja satunnaisesti muiden vähemmistöryhmien edustajia, joilla tulee olla käytettävissään yhdenvertaiset palvelut enemmistöryhmien kanssa. Työpaikkakiusaamista ja henkistä väkivaltaa esiintyy työsuojeluviranomaisten tilastojen mukaan yleisemmin julkisen sektorin työyhteisöissä kuin yrityksissä. Sen takia suunnitelmassa pyritään myös korostamaan oppimisympäristössä mahdollisesti esiintyvien vähemmistöjen tai yksittäisten henkilöiden syrjinnän, kiusaamisen tai seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisen tärkeyttä. Lisäksi on tarkoitus tuoda esille moninaisuuden antamia mahdollisuuksia ja hyötyjä työyhteisöissä. Tutkijoiden mukaan ne organisaatiot, jotka omaksuvat ihmisten erilaisuuden resurssina, ovat todennäköisempiä menestyjiä kuin ne, jotka yhdenmukaistavat erilaisuudet (Jonna Louvrier 2005). Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on keskeinen asia kestävässä kehityksessä, jossa painotetaan, että yhteiskunnan kaikki jäsenet kunnioittavat toisiaan. Niin miehillä kuin naisilla on yhtäläinen status sekä opiskelu- ja työolosuhteiden kannalta samat mahdollisuudet menestyä. Opetuksessa korostetaan osaamista ja asenteita, jotka vahvistavat kestävää kehitystä työpaikoillamme ja yhteiskunnassamme. Suunnitelman rakenne Suunnitelma on laadittu naisten ja miesten välisen tasa-arvolain /609 ja siihen /206 ja /232 tehtyjen muu- 4

5 tosten sekä /21 yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Suunnitelma on rajattu koskemaan naisia ja miehiä sekä etnisiä vähemmistöryhmiä, ensisijaisesti maahanmuuttajia. Suunnitelma koostuu kahdesta erillisestä osasta: A. Toimenpiteet ja ohjeistus B. Tilannearvio Toimintaohjeet linjaavat Edupolin toimintaa vastaamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain vaatimuksia. Lukijoiden informaatioksi toimintaohjeisiin on lisätty lakikohdat, joihin toimintaohje viittaa. Toimintaohjeiden jälkeen on arvioitu vuosina tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet sekä selvitetty vuosina toteutettavat kehittämistoimenpiteet ja toimenpiteille nimetyt vastuuhenkilöt. Yksityiskohtaisemmat kyselyn tulokset löytyvät Tilannearvio-osasta. Toimenpide- ja ohjeistusosa on julkinen ja kaikkien saatavissa. Tilannearvio-osa on sen sijaan vain henkilökunnan käytössä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä julkaistaan myös Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymän henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja Amiston oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman laatijat ja suunnitelman hyväksyminen Edupolin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen on osallistunut sekä henkilökunnan että opiskelijoiden edustajia. Opiskelijoiden näkemykset ja kokemukset kerättiin kirjallisen kyselyn ja kehittämiskeskustelujen (vuosittainen sisäinen auditointi) kautta. Osaamispalvelutiimin jäsenet ja yksi opiskelijaryhmä ovat arvioineet suunnitelmaluonnosta. Myös koko henkilöstöllä ja kaikilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa. Liikelaitos Edupolin rehtori on hyväksynyt suunnitelman Toimintaohjeet Tiedonkeruu ja tiedottaminen Toimintaohje 1: Tietoisuuden nostaminen Tietoa sukupuolten välisen tasa-arvon vaikutuksesta työympäristöön ja työssä viihtymiseen lisätään ottamalla opetuksessa esille tasa-arvoja yhdenvertaisuuskysymyksiä sekä herättämällä keskustelua näistä aiheista. (L609/86 6 b, /232 ja L21/04 4) Toimintaohje 2: Tilannekartoitukset Vuosittain kartoitetaan nais- ja miesopiskelijoiden määrä maahanmuuttajien määrä kansalaisuuksittain ilmoitetut seksuaaliset häirinnät ja koulukiusaamiset sekä niiden syyt ja toimenpiteet. (L609/86 6 b, /232 ja L21/2004 4) Toimintaohje 3: Tarkoitetun viestin perillemenon varmistaminen Edupolin julkaisemissa teksteissä sukupuolta ei korosteta, esim. ilmaisuja kuten naistoimitusjohtaja tai mieshoitaja ei käytetä. (L609/86 14, 6 b, /232) Toimintaohje 4: Viestintä kuvien kautta Kuvituksissa naisten ammatillista asemaa vahvistetaan kuvilla, joissa naiset käyttävät työkaluja ja työskentelevät. Heidät kuvataan työympäristössä ammattilaisina. Miehet ja naiset kuvataan myös jos mahdollista sukupuolelle ei-tyypillisissä ammateissa. Jos kuvat kohdennetaan tiettyihin etnisiin tai muihin vähemmistöryhmiin, on niiden eettinen ja kulttuurinen sisältö tarkistettava ko. ryhmän näkökulmasta. (L609/86 6 b, /232 ja L21/04 6) Opiskeluun liittyvät asiat Toimintaohje 5: Opiskelijoiden asema koulutuksen aikana Edupolissa nais- ja miespuolisilla opiskelijoilla on sama asema opetuksessa riippumatta iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Kaikkien opiskelijoiden 5

6 Tasa-arvon käsitteestä Tasapuolisuuden ja tasa-arvon käsitteet sekoittuvat joskus keskenään. Käistteiden sisältöä on havainnollistettu kuvasarjassa. (Kuvat: Susa Heiska) 1 Kuva 1: Tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että kaikki istuvat samanlaisissa tuoleissa riippumatta siitä, onko heillä mukava istua siinä. Kuvat 2 ja 3: Tasa-arvoisuus tarkoittaa sitä, että kullakin on mittoihinsa nähden sopiva tuoli ja siten mahdollisuus istua mukavasti. 2 3 on voitava hyötyä samanarvoisesti kaikista toiminnoista ja järjestelyistä, jotka ovat koulutuksen osana. (L609/86 8 b, /232 ja L21/04 6) Toimintaohje 6: Työ- ja opiskeluolosuhteiden sopivuus Työ- ja opiskeluolosuhteet sopivat kummallekin sukupuolelle. Henkilön fyysiset ja psyykkiset kyvyt otetaan huomioon. Samoin huomioidaan mahdollisuuksien mukaan etnisten vähemmistöryhmien erityistarpeet siltä osin kuin ne liittyvät työn ja opiskelun suorittamiseen. (L609/86 8 b, /232 ja L21/04 6) Toimintaohje 7: Opiskelijoiden koulutukseen hakeutuminen ja valinta Koulutukseen voivat hakeutua sekä miehet että naiset etnisestä taustasta riippumatta. Pääsyvaatimukset eivät suosi toista sukupuolta tai mitään kansanryhmää. Edupoli kuitenkin rohkaisee mainonnassaan naisia hakeutumaan perinteisesti miesvaltaisille aloille ja päinvastoin, jos se on hakijoiden etujen mukaista. Haastattelujen tarkoituksena on selvittää ha- 6

7 kijoiden motivaatio ja suunnitelmat. Hakijan terveydentilaa kysytään vain hänen työturvallisuutensa varmistamiseksi tulevissa tehtävissä ja koulutuksen aikana. Kysymykset raskaudesta ja perhesuunnitelmista eivät ole sallittuja. Opiskelijavalinnassa annetaan etusija vähemmistösukupuolen edustajalle edellyttäen, että hakijat ovat yhtä soveltuvia kyseiseen koulutukseen. (L609/86 14 ja 8 b, /232 ja L21/04 6 ja 7) Toimintaohje 8: Ei-suomenkielisten suomen kielen taito Jos koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja osallistuminen edellyttää tietyn tason suomen kielen osaamista, on osaamisen taso ilmoitettava koulutuksen esitteissä ja ennakkotiedotuksessa. Jos koulutuksen opetuskielenä on suomi, hakijan suomen kielen taidon on oltava riittävä, jotta hän voisi suoriutua koulutuksesta. Hakijan suomen kielen taidon testaa suomen kielen opettaja. (L21/04 7) Toimintaohje 9: Oppimisesteiden vähentäminen Edupoli vahvistaa opiskelijan itseluottamusta ja itsetuntoa ottaen huomioon nais- ja miesopiskelijoiden sekä maahanmuuttajien ja muunkielisten erilaiset tarpeet. Opiskelija-analyysi tekee opiskelijan tietoiseksi kyvystään opiskella ja tavastaan oppia, mikä on tärkeä tuki oppimistaitojen kehittämisessä. Opiskelijoita, joilla on luki- tai muita oppimisvaikeuksia, autetaan mahdollisuuksien mukaan tukiopetuksella. Opiskelijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, voivat saada tukiopetusta suomen kielessä. Muun muassa kuraattori ja erityisopettaja tukevat erilaisia oppijoita ohjauksellisilla toimenpiteillä. (L609/86 5, /232 ja L21/04 4) Toimintaohje 10: Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet Opiskelija, jonka koulutus kestää vähintään 80 h, voi vaikuttaa opiskeluunsa liittyviin asioihin henkilökohtaistamissuunnitelman tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman kautta. Kaikki opiskelijat voivat vaikuttaa opiskeluoloihinsa ja yleisten käytäntöjen kehittämiseen antamalla kehittämisehdotuksen tai palautteen Edupolin toimintajärjestelmän mukaisesti. (L609/86 6 b, /232 ja L21/04 4) Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen Toimintaohje 11: Koulukiusaaminen, seksuaalinen häirintä Sukupuolista tai muuta häirintää työpaikalla ei sallita. Jos syrjintää, häirintää tai kiusaamista esiintyy, johdon tai kouluttajien on ryhdyttävä toimenpiteisiin lisähäirinnän estämiseksi. (L609/86 6 b ja 8 b, /232 ja L21/04 6) Erilaisuus tuo samanlaisuuden esille. Kuva: istockphoto.com 7

8 3. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vuosien kartoituksen ja arvioinnin tulos Kartoituksen toteutus Nykytilanteen kartoitus suoritettiin siten, että opiskelijoiden profiili laadittiin tilastotietojen pohjalta. Profiilin tarkoitus on kuvata sitä kontekstia, jossa kehittämistoimenpiteet tehdään, ja siten edesauttaa kyselyn tulosten tulkintaa. Opiskelijoita on tarkasteltu ainoastaan sukupuolinäkökulmasta, koska erilaisia vähemmistöryhmiä on vähän ja niiden tietoja ei ole käytettävissä. Opiskelijoiden profiilin kuvaamiseksi määriteltiin miesten ja naisten henkilömäärä ja prosentuaalinen määrä. Lisäksi selvitettiin maahanmuuttajien määrä ja kansallisuudet. Profiili sisälsi myös lukuja opiskelijoiden ammatinvalinnasta sukupuolen mukaan sekä miesten ja naisten keskeyttämisprosentit. Nykytilanteen kartoitukseen sisällytettiin myös kysely Edupolin kaikille opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten opiskelijat kokevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen Edupolissa, ja mitä mahdollisia ongelmakohtia esiintyy. Kyselyyn vastasi yhteensä 164 henkilöä: 103 naista ja 61 miestä. Tilannekartoituksen yhteenveto ja arviointi Yhteenvetona tilannearvio-osassa esitetystä nykytilanteen kartoituksesta voidaan todeta, että ainoastaan 41 henkilöä on tutustunut oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Vuonna 2007vastaava luku oli 81. osa opiskelijoista ei ole tietoisia tasa-arvoja yhdenvertaisuusasioista. monet opiskelijat kokevat opikeluympäristönsä varsin tasa-arvoiseksi ja monikulttuuriseksi. kolme henkilöä on ollut syrjinnän, kiusaamisen tai muun häirinnän kohteena viimeisen vuoden aikana. Tapahtuneen laatu ei käynyt selvästi ilmi vastauksista. Vuonna 2007 luku oli 6. valtaosa vastaajista koki, että he ovat saaneet riittävästi ja helposti ymmärrettävää tietoa koulutuksesta ja siihen hakemisesta ja, että aloittaminen oli helppoa. Kehittämisen painopisteet Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisen painopisteet vuosina ovat opiskelijoiden osalta olleet 1) moninaisen ja tasa-arvoisen yhteisön merkitys ja 2) koulukiusaaminen. Moninaisen ja tasa-arvoisen yhteisön merkitys Toimenpiteet: Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä työ- ja opiskeluyhteisössä on korostettu pitämällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kaikkien saatavissa Internetissä. Eri kyselyjen yhteydessä opiskelijoilta kysytään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. Kyselyjen tarkoitus on palautteen keräämisen ohella aktivoida vastaajat pohtimaan kyseisiä asioita. Tulosten julkaisemisella on sama tarkoitus. Edupolissa asioita on pohdittu niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden kanssa vuosittaisten pedagogisten kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Myös maahanmuuttajien edustajat ovat osallistuneet keskusteluihin. Lisäksi kouluttajia on kehotettu ottamaan opetuksessa esille tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. estudiossa (verkko-oppimisympäristö) on julkaistu tasa-arvo-opetukseen liittyviä materiaaleja. Lisäksi Edupolin kolmessa toimipisteessä on järjestetty monikulttuurisuusiltapäiviä. Iltapäivien tarkoitus on ollut lisätä suvaitsevuutta työyhteisössä. Maahanmuuttajaopiskelijat ovat esitelleet omaa kulttuuriaan, esimerkiksi eri maiden ruokia on ollut tarjolla. Edupolissa on myös toteutettu laaja ESR-rahoitteinen monikulttuurisuushanke, johon sisältyi koulutuksia ja tietoutta monikulttuurisuusasioista. Lisäksi on toteutettu projekti, jonka tavoitteena on mm. saada aikaan keinoja maahanmuuttajaopiskelijoiden ja kouluttajan/työpaikkaohjaajan välisen kommunikaation parantamiseen ja asennemuutoksen edistämiseen eri oppimisympäristöissä. 8

9 Edupolin pääkaupunkiseudun toimipisteissä on kehitetty opiskelijoiden taukotiloja heidän tarpeitaan vastaaviksi. On esimerkiksi perustettu hiljentymishuoneita. Vastaavia parannuksia on suunnitteilla Porvoon toimipisteeseen. Tuloksen arviointi: Toimenpiteet olivat riittämättömiä levittämään tietoa Edupolin tasa-arvosuunnitelmasta, koska vain n. 25 % kyselyyn vastanneista oli tutustunut tasa-arvosuunnitelmaan. Toisaalta tasa-arvo- ja monikulttuurisuustietoisuus on silti lisääntynyt oppilaitoksessa, koska yhä useampi vastaaja katsoi, että opiskeluympäristön tasa-arvoisuus ja monikulttuurisuus oli hyvä. Tulos osoittaa, että suunta on oikea, mutta tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lisää ja tehokkaampia toimenpiteitä. Koulukiusaaminen Toimenpiteet: Koulu- ja työpaikkakiusaamisen estämiseksi on laadittu toimintaohjeet. Ohjeet on otettu käyttöön syksyllä 2006 ja ne ovat myös opiskelijoiden saatavissa estudiossa. Opiskelijoiden keskeyttämisten syitä on pyritty selvittämään, mutta mitään yleisesti pätevää yhteyttä koulukiusaamisen ja keskeyttämisen välillä ei ole havaittu. Koulukiusaamisesta ei ole järjestetty suunnitelman mukaista koulutuspäivää. Tuloksen arviointi: Koulukiusaamistapaukset ovat vähentyneet, mutta ei ole näyttöä ohjeiden vaikutuksesta myönteiseen kehitykseen. Seuranta on liian suppeaa johtopäätösten tekemiseen. Lisäksi nykyinen kysely ei anna riittävän yksilöityä tietoa häirinnän laadusta, jotta kehittäminen voitaisiin kohdentaa varsinaiseen ongelmaan. Joskus erehdymme luulemaan peilikuvaa todellisuudeksi. Kuva: istockphoto.com Kehittämistoimenpiteet vuonna Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi vuonna Tiedonkeruu ja tiedottaminen Vuosittain järjestetään Porvoon, Helsingin ja Vantaan toimipisteissä teemapäivä, jossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita käsitellään esim. luennoin sekä oppilastöiden ja näyttelyiden kautta. (Osaamispalvelutiimi ) estudioon kerätään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusmateriaaleja opetuskäyttöön. (Opetuspäällikkö ) Opiskeluun liittyvät asiat Porvoossa suunnitteilla olevat korjaustyöt opiskelijoiden taukotiloihin ja hiljentymishuoneen rakentaminen toteutetaan. (Hallintopäällikkö 2011). Laaditaan monikulttuurinen strateginen suunnitelma. (Osaamispalvelutiimin puheenjohtaja 2011) 9

10 Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen Kyselylomakkeen kysymyksiä muutetaan siten, että vastauksista voidaan erotella koulukiusaaminen, syrjintä ja seksuaalinen häirintä. (Apulaisrehtori 2011) Toimintaohjeistus syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen varalta päivitetään ja opiskelijoille tiedotetaan päivitetystä ohjeistuksesta. (Apulaisrehtori 2011) Kehittämistarpeet tarkistetaan vuosittain. 4. Käsitteiden määrittely Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Häirinnällä tarkoitetaan henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Positiiviset erityistoimet ovat käytännöllisiä toimia etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien saattamiseksi tasavertaiseen asemaan viranomaisen suunnittelemien, ohjaamien ja/tai tuottamien palvelujen käyttäjinä. Tällaisia voivat olla mm. neuvontapalvelut, eri kielillä valmistetut esitteet ja muu informaatio, omakieliset palvelut ja informaatiotilaisuudet sekä vähemmistöihin liittyvien kulttuurikysymysten ja erityistilanteiden huomioiminen viranomaisen toiminnassa ja palvelutarjonnassa. Positiivisiin erityistoimiin voidaan myös laskea opiskelutaitojen valmennus opiskelu- ja elämähallintataidoiltaan heikoimmille henkilöille, jotta he pystyvät suorittamaan koulutuksen. Sukupuoli (engl. gender) viittaa miesten ja naisten välisiin sosiaalisiin eroihin (ei biologisiin eroihin, engl. sex), jotka ovat opittuja, mutta jotka muuttuvat ajan mukana ja vaihtelevat kulttuurien välillä. Erilaisuus on YES! Kuva: Laila Erävalo Tasa-arvo miesten ja naisten välillä (sukupuolten välinen tasa-arvo) tarkoittaa, että ihmiset voivat kehittyä ja tehdä valintoja ilman tiukkoja rajoituksia sukupuolen takia ja, että miesten ja naisten eri tavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat yhtä arvostettuja ja samassa asemassa. Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen tarkoittaa, että pyrkimykset edistää tasaarvoa eivät rajoitu naisiin kohdistuviin erityistoimenpiteisiin, vaan että sukupuoli ja tasa-arvo otetaan huomioon kaikissa käytännöissä ja toiminnoissa, ts. suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa. Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. 10

11 lähteet Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelma, Helsingin kaupunki, Tammikuu 2000 Implementing Mainstreaming into the Educational Services in Edupoli, Partial GEM-report no 3. Edupoli, toukokuu 2000 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, /609, Louvrier, Jonna (2005). Mångfald på arbetsplatsen en nödvändighet med potential. Forum 5/05. Opas sukupuolivaikutusten arvioinniksi, 1997 Reinboth, Camilla (2006). Tunnista ja torju työpaikkakiusaaminen. Helsinki. Yrityskirjat Oy Salmenkangas, Mai (2005). Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. Helsinki. Edita Prima Oy. Tasa-arvoasiamiehen toimisto, Tasa-arvosuunnittelu työpaikoilla, Tasa-arvotoimisto, Tasa-arvon työkalupakki, Työpaikan tasa-arvosuunnittelu. Tasa-arvoesitteitä 1/1998. Työministeriön yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi. Kirje , 1100/009/2004TM Tasa-arvon tikapuut, Tasa-arvosuunnittelun miksi, mitä, miten? Sosiaali- ja terveysministeriö. Esitteitä 2005:6 Yhdenvertaisuuslaki, /21, 11

12 Lämmittäjänkatu 2 A, Helsinki Kumitehtaankatu 5 B, Kerava Ammattitie 1, Porvoo Virnatie 5 A, Vantaa puh

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Toimenpiteet ja ohjeistus

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Toimenpiteet ja ohjeistus ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Toimenpiteet ja ohjeistus 2008-2010 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2 - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sisältö 2 - Suunnitelman tarkoitus

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma Raahen lukion tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tullut uudistus velvoittaa kaikkia vähintään 30 työntekijää työllistäviä työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Mustasaaren

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus Sisällys Yhdenvertaisuussuunnitelma... 1 1 Johdanto... 1 2 Sisältö ja tavoitteet... 1 3 Positiivinen erityiskohtelu...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma V

Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma V Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 V15.12.2016 1 Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 3 2.1. Tasa-arvolaki...

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2011 Päivitetty 5.11.2010 (KY Lappian yhteistyötoimikunta) 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 YLEISET TAVOITTEET... 5 4 TASA-ARVON

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto Lahden Rudolf Steiner -lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt koulun opettajainkokous. Päiväys: 26.5.2016 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan

Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Kalajoen kaupunki 2017-2019 Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 1 ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 12.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan 3 3. Tasa-arvon toteutumisen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Mitä on suvaaminen?, ylitarkastaja Tasa-arvoyksikkö 1 Esityksen rakenne Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki Peruskäsitteitä Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Kuinka tunnistaa syrjintä?

Kuinka tunnistaa syrjintä? Kuinka tunnistaa syrjintä? Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Uutta lainsäädäntöä Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian osa Yhteistyötoimikunta 18.10.2016 ja 14.11.2016 Yhtymähallitus 15.12.2016

Lisätiedot

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt Askolan lukion rehtori. Päiväys: 25.2.2015 Johdanto Askolan lukiolla laaditaan toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma perustuen

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Pentti Arajärvi Yliopistojen valtakunnalliset tasa-arvopäivät Itä-Suomen yliopisto Kuopio 18.4.2012 1 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 5.10.201 Mitä on yhdenvertaisuus? Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä

Lisätiedot

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA 2016-2018 Tasa-arvosuunnitelmassa kerrotaan asiaan liittyvä lainsäädäntö sekä kuvataan koulun tapaa toimia tasa-arvoon liittyvissä asioissa Juha Malinen

Lisätiedot

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2017 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään,

Lisätiedot

VANHUSTEN ARKI - selvitäänkö ilman etiikkaa?

VANHUSTEN ARKI - selvitäänkö ilman etiikkaa? Vanhusasiaa! Seminaari Jyväskylän yliopisto 4.2.2010 VANHUSTEN ARKI - selvitäänkö ilman etiikkaa? Jyrki Jyrkämä Sosiaaligerontologia, sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman 22.12.2011 Sisällysluettelo 1. YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MITÄ ON

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö 3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 4. Euran lukion opetussuunnitelma 5. Opiskelijoiden valinnat 6. Opetuksen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

1. TASA-ARVO SUUNNITELMA

1. TASA-ARVO SUUNNITELMA 1 Liite 1: Tasa-arvo suunnitelma 1. TASA-ARVO SUUNNITELMA Sisällys 1. Tasa-arvo suunnitelma... 1 1.1. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 1 1.2. Erkko-lukion henkilömäärät... 2 2. Tasa-arvoon liittyvä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2014 2017

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2014 2017 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEKE-tiimi 29.4.2014 Johtoryhmä 9.5.2014 YT-ryhmä 15.5.2014 Hallitus 15.5.2014 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 2 2. TASA-ARVO- JA

Lisätiedot

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämä suunnitelma korvaa aikaisemman vuonna 2015 tehdyn suunnitelman. Hyväksytty Hankasalmen kunnan sivistyslautakunnassa 14.6.

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 3.3.2004: Työyhteisön toiminta, fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön toimivuus Työyhteisön toiminnan

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma KV 26.3.2008 28 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet... 4 1.1 Rasismin kielto... 4 1.2. Etnisen syrjinnän

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=i_smgwpdcbg 12/10/2017 Aija Salo 2

https://www.youtube.com/watch?v=i_smgwpdcbg 12/10/2017 Aija Salo 2 https://www.youtube.com/watch?v=i_smgwpdcbg 12/10/2017 Aija Salo 2 Palvelumme syrjintää kokeneille Yhteydenotot (kantelut) verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse tai puhelinpäivystykseen (ma-pe klo 10-12)

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Kurikan kaupunki. yhdenvertaisuussuunnitelma. hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195

Kurikan kaupunki. yhdenvertaisuussuunnitelma. hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195 Kurikan kaupunki yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet 5 2.1 Rasismin kielto 5 2.2. Etnisen

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Nuorisoasiainkeskus monenlaista toimintaa nuorille Helsingissä Noin 90 nuorisotaloa

Lisätiedot

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 3. Tasa-arvoselvitys

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Tanssiurheiluseura Botafogo ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tanssiurheiluseura Botafogo ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tanssiurheiluseura Botafogo ry Johtokunta hyväksynyt 2.2.2017. Tanssiurheiluseura Botafogo ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1. Taustaa... 1 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet...

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia 2017-2019 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö... 3 2.1 Tasa-arvolaki... 4 2.2 Yhdenvertaisuuslaki...

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Tasa arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet 1.1 Tasa arvolaki 1.2 Yhdenvertaisuuslaki 2. Tasa arvosuunnitelma 2.1 Tasa arvotyöryhmä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016 Kokous: Tiistai 26.1.2016 klo 11.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Käsitelty Yhteistyötoimikunnassa. Hyväksytty kunnanhallituksessa

SAVITAIPALEEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Käsitelty Yhteistyötoimikunnassa. Hyväksytty kunnanhallituksessa 1 SAVITAIPALEEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Käsitelty 12.12.2016 Yhteistyötoimikunnassa Hyväksytty kunnanhallituksessa 2 SAVITAIPALEEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVER- TAISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu

Yhdenvertaisuussuunnittelu Yhdenvertaisuussuunnittelu Mistä yhdenvertaisuudessa on kysymys? Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 9.4.2016 Johdanto Suonenjoen lukiossa on laadittu toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa. Koulutusaineisto rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön

Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa. Koulutusaineisto rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa Koulutusaineisto rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön Koulutusaineiston tarkoitus Tämä koulutusaineisto tukee Tasa-arvon

Lisätiedot

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Eva Rönkkö Eläkeläiset ry 16.3.2017 Sosiaalinen esteettömyys mitä se on? Esteettömyys yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet Sosiaalinen esteettömyys merkitsee sellaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä,

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun tasa-arvosuunnitelma Sisällys

Joensuun steinerkoulun tasa-arvosuunnitelma Sisällys Joensuun steinerkoulun tasa-arvosuunnitelma 2016-2017 Sisällys 1 Joensuun steinerkoulun tasa-arvosuunnitelma n laadinta 1 2 Lainsäädäntö 2 2.1 Tasa-arvolaki 2 2.2 Yhdenvertaisuuslaki 3 3 Toimenpiteet tasa-arvon

Lisätiedot

Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sivistyslautakunta 29.112016 108 1 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Naisten

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty HLU:n hallituksessa 30.3.2016 1. Yhdenvertaisuussuunnitelman perustelut HLU:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman perustana on HLU:n olemassa olevat

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9.

Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9. 1 Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9.2016 2 Sisällys 1. Tasa-arvon käsite ja tasa-arvolaki 2. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (7) 13 Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet HEL 2016-013324 T 01 00 00 03 Päätös päätti henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2011-2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan... 3 3. Tasa-arvon toteutumisen seuranta ja arviointi... 4

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Viherlaakson koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus

T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 16.4.2007: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus työpaikalla

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Johdanto Esi- ja perusopetuksella on tärkeä tehtävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, ja laki velvoittaa kaikki perusopetusta

Lisätiedot