Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013"

Transkriptio

1 Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo Esitysten pääsisältö Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori: Avaus Nyky-yhteiskunta on äärimmäisen energiariippuvainen ja energiakysymyksillä on siksi suuri kansallinen merkitys kaikkialla maailmassa. Suomessa energian merkitys korostuu entisestään. Pohjoinen sijaintimme, harva asutuksemme ja korkea elintasomme vaikuttavat kaikki energian kulutukseen, ja teollisuutemme on perinteisesti perustunut luonnonvarojen käyttöön ja jalostamiseen. Kaikesta tästä seuraa, että Suomessa energian tarve ja käyttö on poikkeuksellisen suurta. Liuskekaasu mullistaa globaaleja energiamarkkinoita ja siten myös globaalia talousjärjestelmää ja geopoliittisia asetelmia. Liuskekaasuvallankumouksen myötä Yhdysvaltain energiaomavaraisuus paranee dramaattisesti ja Yhdysvallat saa merkittävän kilpailuedun suhteessa Eurooppaan. Lisäksi Yhdysvallat pystyy liuskekaasun avulla syrjäyttämään hiilen käyttöä, millä se aikaansaa merkittäviä päästövähennyksiä. Liuskekaasukumouksen seuraavaa vaihetta puolestaan povataan Kiinaan. Kaikki energiateknologiaan, energiatehokkuuteen, uusiutuviin energiamuotoihin, biotalouteen tai cleantechiin liittyvä on globaalisti ehkä voimakkaimmin kasvava elinkeinotoiminnan alue. Suomen tulee olla kaikessa tässä edelläkävijä, ja meillä on siihen myös otolliset lähtökohdat niin luonnonvarojemme kuin korkean teknologisen osaamisemme takia. Biotalous on nähtävä pitkälti metsäteollisuutemme ja cleantech teknologiateollisuutemme uusiutumisena. Varsinainen impulssi uusien ratkaisujen kehittämiselle syntyy koko ajan vahvistuvasta markkinoiden paineesta eikä regulatiivisen etunojan kautta. Energia-ala on erittäin pääomavaltainen ala, joka edellyttää mittavia ja jatkuvia investointeja. EU:n sähkömarkkinoita ovat kuitenkin sekoittaneet uusiutuville energiamuodoille suunnatut massiiviset tuet, kapasiteettimekanismit, eri jäsenvaltioiden erilainen reagointi ongelmiin ja ennakoimaton päästökauppajärjestelmä. Niinpä kannattavuuslaskelmien teko on vaativaa ja investoijat kokevat olonsa vähintäänkin epävarmoiksi. Siksi luonteeltaan poliittisia, mm. sääntelyympäristöön liittyviä epävarmuustekijöitä pitäisi kaikin keinoin pyrkiä vähentämään Koska kyse on kansallisesti merkittävästä ja poikkeuksellista pitkäjänteisyyttä edellyttävästä asiasta, tullaan asettamaan parlamentaarinen työryhmä valmistelemaan kansallista energia- ja ilmastotiekarttaa vuoteen Lisäksi tarkoituksena on aiempaa avoimemmin ja vuorovaikutteisemmin avata tiekartan valmistelu kaikkien kansalaispiirien ulottuville. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi Fax Fax

2 2/8 Kaikkein parhainta energiapolitiikkaa on energiansäästö ja energiatehokkuuden parantaminen. Energiatehokkuus on sataprosenttisesti kotimainen vaihtoehto, joka täysimittaisesti edistää niin globaaleja ilmastotavoitteita kuin kansallista kilpailukykyä ja toimitusvarmuuttakin. Kansainvälisissä ja EU-tason neuvotteluissa on aina tarkasti vaalittava kansallista etua, koska niin tekevät kaikki muutkin. Meille se tarkoittaa mm. biomassan kestävyyskriteerien määrittelemistä siten, että ne kunnioittavat suomalaisen kestävän metsätalouden periaatteita luomatta turhaa lisäbyrokratiaa. Professori Dieter Helm, Oxfordin yliopisto: Kansainvälinen näkökulma Keskusteltaessa Euroopan energiapolitiikasta vuosina lähdettiin siitä varmana pidetystä olettamuksesta että öljyn tuotantohuippu ja kaasun toimitusten epävarmuus tulevat merkittävästi nostamaan näiden polttoaineiden hintaa. Kohtuuhintaisen energian turvaamiseksi uusiutuvaa energiaa pidettiin välttämättömänä ja uusiutuvan energian tukia vain väliaikaisina. Todellisuudessa kaasu onkin halpaa Yhdysvalloissa, minkä seurauksena Yhdysvallat on saanut kilpailuetua, energiaintensiivistä teollisuutta siirtyy takaisin Yhdysvaltoihin ja Yhdysvalloista on tulossa muuttumassa kaasun viejä. Yhdysvaltojen liuskekaasubuumi on vain jäävuoren huippu ja liuskeöljy tulee olemaan paljon liuskekaasua merkittävämmässä asemassa. Lisäksi liuskeöljyä ja liuskekaasua eivät koske vain Yhdysvaltoja vaan niitä löytyy kaikkialta. Kiinan liuskekaasuvarannot ovat suuret, mutta liuskekaasun epäedullinen sijainti ja epävarmuus veden riittävyydestä voivat kuitenkin estää Kiinaa hyödyntämästä näitä resursseja nopealla aikataululla. Liuskekaasuun liittyy ympäristöongelmia, mutta ne ovat selvästi pienempiä kuin hiileen liittyvät ympäristöongelmat. Yhdysvaltojen päästöt laskevat nopeimmin kaikista kehittyneistä maista kun hiilen käyttöä korvataan kaasulla. Lisäksi Yhdysvaltojen kiinnostus Lähi-itään tulee vähentymään Yhdysvaltojen lähestyessä energiaomavaraisuutta. Eurooppalaiset tähtäsivät edelläkävijöiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja uskoivat pystyvänsä vaikuttamaan päästöjen kasvuun, mutta mikään ei ole muuttanut globaalien päästöjen kasvua sitten vuoden Itse asiassa kasvuvauhti on vain kiihtynyt. Eurooppa on saavuttanut Kioton tavoitteet, mutta tavoitteet olivat alun perinkin helppoja. Lisäksi päästökatto on asetettu tuotannolle eikä kulutukselle, jolla mitattuna Euroopan hiilijalanjälki on vain kasvanut. Euroopassa, ja erityisesti Saksassa, hiilenkäyttö on vain lisääntynyt ja uusia hiilivoimaloita otetaan edelleen käyttöön. Nykyiset uusiutuvan energian teknologiat, erityisesti tuulivoima ja katolle asennettavat aurinkopaneelit, vaikuttavat osaltaan päästöjen vähentämiseen mutta eivät ratkaise ilmastonmuutosta, sillä niille ei yksinkertaisesti löydy tarpeeksi sopivia maa- ja merialueita. Lisäksi nämä teknologiat ovat kalliita, ja merituulivoimat sekä useimmat maalle rakennettavat tuulivoimalat tulevat todennäköisesti tarvitsemaan pysyviä tukia. Biomassan energiakäyttö on järkevää esimerkiksi Suomessa paikallisen ja sivutuotteisiin perustuvan käytön takia, kun taas vaikkapa puupellettien kuljetus Yhdysvalloista Eurooppaan ei ole kestävää. Nykyiset uusiutuvan energian teknologiat ovat kalliita, laskevat Euroopan kilpailukykyä ja lisäävät hiilen kulutusta. Ainoat neljä vähähiilistä teknologiaa ovat tulevaisuuden aurinkoenergia, maalämpö, vesivoima ja ydinvoima, ja teknologian kehitys jokaisella näistä sektoreista on nopeaa.

3 3/8 Euroopassa pitäisi korvata hiilen käyttöä kaasulla, varmistaa pohjahinta CO 2 -päästöille ja tukea tulevaisuuden uusiutuvan energian teknologioiden tutkimista nykyisten uusiutuvien tukemisen sijasta. Ilmastonmuutoksen kannalta oleellista on Yhdysvaltojen ja Kiinan toimet. Kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin valmistautuessaan Eurooppalaisten on mietittävä mitkä ovat ne puitteet, joiden sisällä Euroopan toimet auttavat Yhdysvaltoja ja Kiinaa pääsemään sopimukseen päästöjen vähentämisestä. Professori Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto ja Ilmastopaneeli: Energiajärjestelmän muutos Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää talouskehityksen irrottamista hiilisidonnaisuudesta. Tarvitsemme korkeaan teknologiaan ja tuottavuuteen perustuvaa vähähiilistä taloutta. Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet sisältävät vuorovaikutuksia, jotka vaikeuttavat niiden samanaikaista saavuttamista. Esimerkiksi panostukset uusiutuvaan energiaan lisäävät sähkön tarjontaa ja alentavat päästöoikeuden hintaa, jotka puolestaan mahdollistaa kivihiilen päästöt. Vastaavasti halvan energian tavoite heikentää energiatehokkuuden kannustimia ja tavoite yhteisistä energiamarkkinoista on ristiriidassa perinteisen energiatalouden omavaraisuustavoitteen kanssa. Lyhyellä aikavälillä tarvitaan kunnianhimoinen päästötavoite vuodelle 2030, joka on linjassa vuoden 2050 tavoitteen kanssa. Samalla tulee palauttaa päästökauppaan hiilen hinnan ohjausvaikutus, joka vastaa pitkän aikavälin päästötavoitteita. Tämä poistaisi tarpeen ohjata tukirahoilla uusiutuvan energian investointeja. Vapautuvat tukirahat tulisi ohjata T&K-toimintaan uusien energiateknologioiden kehittämiseksi. Pitkällä aikavälillä tulisi päästä irti öljyn ja kivihiilen käytöstä. Pitkällä aikavälillä on edessä kolme haastetta. Kasvava uusiutuvan energian, kuten aurinko ja tuulienergian osuus, luo painetta sähköverkkoon ja sähköjärjestelmään. Tarvittavaan säätövoimaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Biomassaan perustuva sähköntuotanto voi osallistua myös säätöön. Sähkön siirtoverkkoja on kehitettävä. Kapasiteettimarkkinat fossiiliselle tuotannolle eivät ole kestävä ratkaisu. Liuskekaasun tuotanto alentaa kaasun hintaa, edistää talouskasvua ja alentaa päästöjä Yhdysvalloissa, millä on vaikutusta kaasun hintaa myös Euroopassa. Euroopan ympäristönormit estävät todennäköisesti liuskekaasuvarojen hyödyntämisen Euroopassa. Kaasu ei ratkaise ilmasto-ongelmaa, joten tulisiko siihen sitoutua välikauden ratkaisuna sillä tämä sitoisi Euroopan fossiiliseen kaasuun 40 vuodeksi. T&K toiminnalla tulisi saada vastaus uusiin energialähteisiin ja -ratkasuihin, kuten sähköiseen liikenteeseen, CCS:ään, sähkövarastoihin, aurinkoteknologian uusiin ratkaisuihin ja liikennepolttonesteiden uusiin alueisiin. Ratkaisu tavoitteisiin ovat uudet energiaratkaisut ja vihreä kasvu. Hiilen hinta on saatava ylös ja luotava hyvä innovaatioympäristö. Toimitusjohtaja Pasi Holm, Pellervon taloustutkimus PTT: Kansantaloustieteen näkökulma Taloudellinen kehitys määrittää keskeisesti toimintaympäristön, jossa energia- ja ilmastopolitiikkaa harjoitetaan niin globaalisti, EU:ssa kuin kotimaassakin. Talouskasvu vaikuttaa oleellisesti energian ja sähkön kulutukseen, kasvihuonepäästöihin sekä polttoaineiden hintoihin. Toteutunut talouskasvu vaikuttaa päästöoikeuden hintaan ja ennustettu talouskasvu on vaikuttanut liikkeelle laskettujen päästöoikeuksien määrään. Talousennusteiden epäonnistuminen on osittain

4 4/8 päästökauppajärjestelmän nykyisten ongelmien taustalla. Energiainvestoinnit määräytyvät pitkän aikavälin kulutus- ja hinta-arvioiden perusteella. Tiekartan tavoitteiden saavuttaminen ei onnistu ilman lisäkustannuksia, vaikkakin myös positiivisia vaikutuksia on tulossa. Näitä tuovat mukanaan erityisesti biomassaan liittyvät toimenpiteet. PTT on arvioinut vuonna 2010 laaditun Suomen energia- ja ilmastopaketin työllisyysvaikutukset sekä koko maan tasolla että alueellisesti. Kokonaisuudessaan paketti työllistäisi vuodessa pysyvästi noin henkilöä. Holmin näkemyksen mukaan tämän kaltaisen politiikan jatkamisella voisi olla positiiviset vaikutukset kansantuotteen kehitykseen ja vaihtotaseeseen. Ympäristöministeri Ville Niinistö: Ilmastonäkökulma Teollisuus- ja kehittyvät maat ovat aiheuttaneet niin suuret päästöt että ilmakehän CO2- pitoisuus on jo ylittänyt 400 ppm:n rajan. Mikäli ilmaston lämpenemistä ei pystytä uusilla toimilla hidastamaan niin ilmasto tulee nykyisten arvioiden mukaan lämpenemään noin neljä astetta, ja maailmanpankin arvion mukaan tästä aiheutuvat taloudelliset vaikutukset eivät ole maailmantalouden kestettävissä. Ilmaston lämmetessä neljä astetta maailman maatalouspinta-alasta noin 45 % olisi kuivuudelle alttiina (tällä hetkellä n. 15 %), mikä uhkaisi koko globaalia ruokaturvaa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset vuoteen 2050 mennessä ovat kustannustehokkuuden ja ilmastonmuutoksen rajoittamisen kannalta parasta toteuttaa etupainotteisesti tai vähintään lineaarisesti, koska nyt lukittavien ratkaisuiden muuttaminen on myöhemmin kalliimpaa. IEA:n arvion mukaan energiankulutuksen kasvun puolittaminen energiatehokkuustoimilla vaikuttaa positiivisesti bruttokansantuotteeseen Euroopassa. Suomen cleantech-sektori kasvoi 15 % vuonna Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa on sovittu että vuonna 2015 hyväksytään kaikkia maita sitova sopimus joka tulee voimaan vuonna Lisäksi vuoden 2013 ja 2014 neuvotteluissa kaikilla mailla on velvoite ilmoittaa miten he pyrkivät nostamaan päästövähennystavoitteita tällä vuosikymmenellä. Yhdysvallat, Kiina ja Intia ovat rakentavasti mukana kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Kiinassa asiaa valmistellut komitea on esittänyt Kiinalle sitoutumista kansallisesti sitovaan CO2- päästökattoon alkaen vuonna 2016, mutta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. Yhdysvallat tulee ympäristöviraston päätöksellä rajoittamaan lähivuosina hyvin voimakkaasti voimalaitoskohtaisia päästöjä ja aikoo toteuttaa itselleen asettamansa 17 % päästövähennystavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Liuskekaasu on myös helpottanut Yhdysvaltojen suhtautumista ilmastoneuvotteluihin. Tiekarttatyön on tarjottava aidosti eri vaihtoehtoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Muutoksia tarvitaan yhteiskunnan kaikilla aloilla, ja muutokset tarjoavat mahdollisuuksia edistää vihreää taloutta. Yhteiskunnallinen keskustelu ja laaja osallistaminen on välttämätöntä.

5 5/8 Johtava tutkija Tiina Koljonen, VTT: Tiekartan taustaselvitykset Suomea koskevia vähähiiliskenaarioita ja tiekarttojakin on laadittu viime vuosina useita. Aiemmat selvitykset ovat osoittaneet, että Suomi pystyy saavuttamaan vähähiilitavoitteen, mutta siihen tarvitaan joustavaa politiikka sekä kansainvälisten päästöoikeus- ja energiahyödykemarkkinoiden tuomaa joustoa. Vähähiilitavoitteiden saavuttamiseen vaadittaviin kustannuksiin voi vaikuttaa merkittävästi uuden teknologian kehityksellä ja käyttöönotolla sekä säilyttämällä kaikki teknologiat mukana keinovalikoimassa. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat vuoteen 2050 asti. Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:n selvityksen mukaan siirtyminen vähähiilisyyteen voidaan toteuttaa ilman merkittäviä kustannuksia kansantaloudelle, mutta edellytyksenä on se että suomalaisen teollisuuden tuottavuus ei heikkene ja uudet teknologiat ovat markkinaehtoisesti käytettävissä. Puuenergian käytön lisäämispotentiaali on suuri ja Suomen kallioperässä esiintyy monia uusille teknologioille tärkeitä metalleja. Low Carbon Finland 2050 Platform hanke tuottaa tutkimustietoa energia- ja ilmastotiekartan valmistelua varten. Hanketta rahoittaa Tekes ja siihen osallistuvat VTT, VATT, Metla ja GTK. Siinä tuotetaan vaihtoehtoisia skenaarioita päästötavoitteiden saavuttamiseksi, arvioidaan strategisia luonnonvaroja, ja laaditaan yhteistoimintamalli siitä miten vähähiilisiä tiekarttoja tulisi jatkossa laatia. Tutkimuskonsortio on jo laatinut skenaarioita sekä pitänyt työpajoja ja asiantuntijakuulemisia. Kommenttipuheenvuorot Puheenjohtaja Juha Sipilä, Suomen Keskusta Kaksiosaisessa visiossani saavutamme päästövähennystavoitteen ja Suomella on merkittävä tehtävä teknologian kehittämisessä. Välitavoite vuodelle 2030 tulisi olla 50 %.n päästöjen vähennys, 50 % uusiutuvaa ja 50 %:n omavaraisuus. Vastassa on aaltoja, joiden yli tulisi pystyä näkemään. Tällaisia ovat muun muassa liuskekaasun vaikutukset, taloustilanne ja lupaprosessien vaikeudet. Lupaprosesseihin pystymme vaikuttamaan omilla toimillamme, ja hallinnon sujuvuudesta tulisi tehdä Suomelle kilpailuetu. Markkinat eivät yksin ratkaise ongelmaa. Tarvitsemme ohjausta ja muutosvaiheessa tukia, mutta ei pysyviä tukia. Tarvitsemme myös arvokeskustelua ympäristökysymyksistä. Energiantuotannon on oltava monipuolinen sisältäen niin perusvoimaa, hajautettua pientuotantoa (nettomittaus), biokaasua ja puun käyttöä monipuolisesti (bioetanoli ja muu energiakäyttö). Liikenteessä ratkaisut tulisi perustua nestemäisiin polttoaineisiin ja sähköautoihin. Tuulivoimassa on myös mahdollisuuksia ja sille tarvitaan vesivoimaa säätövoimaksi. Myös aurinkoenergia on kehittynyt maailmalla. Pääpaino visiossa tulee olla korkea teknologia ja kilpailukyky ilman tukia. Biomassat eivät yksin riitä, vaan tarvitsemme myös uutta energiateknologiaa.

6 6/8 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK on sitoutunut talkoisiin tavoitteiden saavuttamisessa. Kolme keskeistä asiaa ovat yhteinen tavoite, kustannustehokkuus ja pitkäjänteisyys. Vaihtotaseongelmaa ja työllisyyttä voidaan hoitaa kotimaisella energialla. Lisäksi tarvitsemme kotimarkkinainnovaatioita energiaan, mikä tulisi tehdä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Elinkeinoelämä ei voi hyväksyä päästöjä aiheuttavan teollisuuden siirtämistä ulkomaille. Tuuli- ja aurinkoenergian kompensaatiossa tärkeää on kulutushuippujen ja kysynnän hallinta. Älykkääseen mittarointiin tulee yhdistää tuntihinnoittelu, mikä tulisi tehdä jo eduskunnan käsiteltävänä olevassa sähkömarkkinalain muutoksessa. Päätösten ja sääntelyn pitkäjänteisyys on tärkeää. Lupakäsittelyt kestävät aivan liian pitkään. Keskeisen ohjausmekanismin tulisi olla päästökauppa. Globaalissa kilpailussa olevalle teollisuudelle tulee kompensoida sähkön hinnan nousu. Puheenjohtaja Lauri Lyly, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Euroopassa ajankohtainen keskustelu koskee ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita. Päästökauppa on periaatteessa tehokkain keino päästöjen vähentämissä, joten sitä ei tule kevein perustein ajaa alas. Tarvitsemme myös energiatehokkuutta varsinkin päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla. Päästökaupan vaihtoehdot, esimerkiksi uusiutuvan energian tuet tai hiilivero, tulisivat veronmaksajille kalliimmiksi. Ongelmiin tulee hakea kustannustehokkaita ratkaisuja. Tanska on panostanut tuulivoimaan, mutta se tarvitsee norjalaista säätövoimaa. Tanskassa hiilen osuus on kuitenkin korkeampi kuin Suomessa. Suomesta pitää tehdä johtava järkivihreä teollisuusmaa 2020 mennessä. Hiili ja fossiiliset polttoaineet eivät ole katoamassa. Saksan energiamuutos lisää hiiltä ja kaasua, ja Yhdysvaltojen liuskekaasun tuotanto lisää hiilen kulutusta monissa muissa maissa. Suomen tulee kehittää puhdasta teknologiaa, koska markkinat ovat valtavat. Suomen tulee edelleen kehittää ydinvoimaa ja mahdollisesti ensi vaalikaudella päättää ydinvoimasta myös Loviisassa. Lisäksi tarvitsemme investointeja siirtoverkkoon ja älykkäisiin verkkoihin, mikä lisää energiatehokkuutta ja mahdollistaa uusiutuvan energian paremman syötön verkkoon. Pääosa uusiutuvan energian lisäämisestä tulee olemaan puupohjaista bioenergiaa. Suomessa on säilytettävä monipuolinen energiapaletti, jossa myös ydinvoimalla on keskeinen rooli. On myös kehitettävä parasta puhdasta teknologiaa ja investoitava siirto- ja älyverkkoihin. Suojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto Tiekartassa on hahmoteltava polkuja, joissa on myös välitavoitteita. Päästövähennykset on saatava käyntiin pian. Nyt suunniteltavat voimalat ovat käytössä vielä 2050, joten ne on suunniteltava siten, että niissä voidaan käyttää uusiutuvia polttoaineita. Myös energian käytön ratkaisut on otettava huomioon esimerkiksi liikenteessä ja asumisessa. Liuskekaasu on antanut lisäaikaa, mutta vaarana on lukkiutua järjestelmään, joka ei mahdollista hajautettuja ratkaisuja. Kaasu voi ankkuroida energiajärjestelmän fossiiliseksi 40 vuodeksi. Maakaasuverkot voivat myös vuotaa ja aiheuttaa metaanipäästöjä.

7 7/8 Aito kotimainen ja kustannustehokas tapa on energiansäästö. Kulutusjoustoja pitää saada käyttöön etenkin sähkölämmityksessä. Biomassaa on erilaista eikä siitä tule puhua yhtenä kokonaisuutena. Kantoja ei tule käyttää, mutta puuperäiset teollisuuden sivuvirrat ovat hyväksyttäviä. Suomessa uusiutuvien ja energiansäästön avulla voidaan saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Saksassa energiantuotantoa rakennetaan uusiutuvaan ja hajautettuun energiantuotantoon perustuvaksi. Saksan lisääntynyt hiilen käyttö johtuu päästökaupan ongelmista ja liian löysästä päästöoikeuksien jaosta, ei uusiutuvien tuesta. Keskustelu Keskusteluosuuden aikana keskustelua herättivät muun muassa seuraavat aiheet. Päästöjen hinnoittelumekanismit ja hinta Kansanedustaja Oras Tynkkynen totesi että nykyinen päästöjen hinta on selvästi CO 2 :n aiheuttamia ulkoiskustannuksia matalampi. Professori Markku Ollikainen kertoi päästökaupan mekanismina toimivan erinomaisesti, mutta päästöjen vähennys on osoittautunut odotettua halvemmaksi johtuen kunnianhimon riittämättömyydestä, lamasta sekä puhtaan kehityksen mekanismin ja yhteistoteutuksen markkinoille tuomasta ylimääräisestä päästöoikeuksien tarjonnasta. Ollikaisen mukaan vuoden 2030 tavoite pitäisi olla niin kunnianhimoinen että se syö pois markkinoille kertyneet ylimääräiset päästöoikeudet ja antaa riittävän hintasignaalin päästöille. Kati Ruohomäki EK:sta kertoi että Eurooppalainen elinkeinoelämä on voimakkaasti sitoutunut päästökauppaan joka pitäisi pitää markkinaehtoisena mekanismina. Meri Pukarinen Maan ystävistä puolestaan sanoi että EK on murentamassa päästökaupan toimintaa vastustamalla backloadingia sekä päästövähennystavoitteiden kiristämistä. Ollikainen ja Ruohomäki eivät kumpikaan kannata hiiliveroa. Lisäksi Ollikainen kertoi että Kiinan on tarkoitus ottaa käyttöön kansallinen päästökauppajärjestelmä vuonna 2015, minkä jälkeen pääosa maailman väestöstä olisi päästökaupan piirissä. Ympäristöministeri Ville Niinistö kertoi että vuoden 2015 ilmastosopimukseen yritetään jollakin tavalla saada mukaan globaalia hiilen hintasignaalia, esimerkiksi lento- ja laivaliikenteen globaalilla päästökaupalla. Vaikutukset energiatalouteen Keskusteltiin laajasti siitä, että vaihteleva uusiutuva lisää säädön tarvetta sähköjärjestelmässä. Kulutusjousto auttaa kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa. Ollikaisen mukaan uusiutuvista energialähteistä biomassaan perustuvaa sähköntuotantoa voidaan käyttää säätöön. Vesivoima on helpointa säädön kannalta, mutta Norjan vesivoimalle on kysyntää useassa maassa. Ylijohtaja Härmälä toi esille, että sähkömarkkinoilla tapahtuvilla muutoksilla voi olla vaikutusta myös kaukolämmön tulevaisuuteen. Mikäli sähkön hinta pysyy alhaalla, voivat investoinnit suuntautua yhteistuotannon sijasta erilliseen lämmöntuotantoon. Esa Hyvärinen Fortumilta toi esille, että energiajärjestelmän muutos edellyttää pitkäjänteistä politiikkaa, jotta kannustimet investointeihin säilyvät. Muutos voi johtaa myös olemassa olevien laitosten sulkemiseen, mikäli laitosten kannattavuus ei ole riittävä. Esimerkiksi Saksassa tullaan

8 8/8 sulkemaan kaasulaitoksia ennen taloudellisen käyttöiän päättymistä. Vaikka tämä voi olla yritysten kannalta rationaalista, hukkainvestoinnit eivät ole kansantalouden kannalta mielekkäitä. Ympäristökasvatus ja -koulutus Ympäristökasvatusseuran Marja-Leena Loukola korosti, että energia- ja ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää myös kansalaisten sitouttamista tavoitteisiin. Ympäristökasvatuksella ja koulutuksella on keskeinen vaikutus siihen, että ihmiset toimivat tavoitteen saavuttamiseksi. Tarvitsemme myös osaamisen ja ymmärtämisen tiekarttaa. Kaupunkien yhteistyö ilmastopolitiikassa Turun kaupungin Risto Veivo toi esille, että kaupunkien ja kaupunkiseutujen yhteistyöllä voidaan vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. UNEP ja UN-Habitat ovat tutkineet kaupungistumisen merkitystä ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja kaupunkien infrastruktuurin uudistamien kestäväksi on tärkeää. Suomessa työtä tehdään Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelmassa. Kuntaliiton, kuntien ja valtion välinen kumppanuus on vielä pienimuotoista ja sitä voitaisiin laajentaa. Näkyvimmät pilot-hankkeet maailmassa ovat tällä hetkellä Lähi-idässä, Kiinassa ja Ruotsissa.

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Sisältö Keskusta... 2 Kokoomus... 5 Kristillisdemokraatit... 8 Perussuomalaiset... 11 RKP... 13 SDP... 15 Vasemmistoliitto...

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/150 Bryssel/Strasbourg 8. maaliskuuta 2011 Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia Miksi komissio on laatinut etenemissuunnitelman

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

ENERGIASKENAARIOITA VUOTEEN 2050

ENERGIASKENAARIOITA VUOTEEN 2050 Jyrki Luukkanen Jarmo Vehmas Anne Karjalainen & Juha Panula Ontto ENERGIASKENAARIOITA VUOTEEN 2050 Katsaus energia alan haasteisiin, mahdollisuuksiin ja vaikutuskeinoihin TUTU ejulkaisuja 11/2009 Jyrki

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

ENERGIAUNIONIPAKETTI

ENERGIAUNIONIPAKETTI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIAUNIONIPAKETTI KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE, ALUEIDEN KOMITEALLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY PTT raportteja 245 PTT Reports 245 SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY Leena Kerkelä Markus Lahtinen Lauri Esala Antti Kosunen Kirsi Noro Helsinki 2014 1

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007 1 (10) Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare. Kuva

Lisätiedot