Arviointikertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2013"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2013 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTA / 34 ASIAKIRJAN

2 Tiivistelmä Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa Vuoden 2012 arviointikertomuksen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tavoitteiden toteutumisen arviointi Kuntayhtymä Opintoprosessien toimivuuden varmistaminen Koulutustarjonnan vastaaminen ennakoivasti ja joustavasti työelämän sekä alueen väestön koulutustarpeisiin Kansainvälisyys ja yrittäjyys luontevana osana Osekkin toimintaa Oppilaitokset omilla koulutussektoreillaan valtakunnan parhaita Ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja siitä johtuvien muutosten tekeminen hallitusti Työhyvinvoinnin tukeminen hyvällä muutosjohtamisella ja henkilöstösuunnittelulla Talous tasapainotetaan heikkenevän tulorahoituksen mukaiseksi Taloudellinen näkökulma Resurssien käytön tehostaminen Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja arviot Havainnot ja pyydettävät lisäselvitykset arviointivuodelta Turvallisuusriskien hallinta Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta Tiedotus Arviointiprosessi kuntalain mukaan Toimenpide-ehdotusten yhteenveto Allekirjoitukset (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

3 Tiivistelmä Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) toimintaa leimasivat suuret haasteet; ammattikorkeakoulun (Oamk) yhtiöittäminen ja siitä johtuvat muutokset, valtiovallan suunnittelemat aloituspaikkamäärä vähennykset sekä rahoituksen tiukkeneminen. Muuttuneissa olosuhteissa on syytä tarkastella Osekkin organisaatiota ja strategiaa uudelleen, jonka valmistelutyö on jo alkanut. Osekkille on ollut ominaista vahva talous ja tarkka tilinpito. Lautakunta ei ole joutunut puuttumaan väärinkäytöksiin eikä miettimään taloudellisia kriisejä. Yhtymän taloutta on hoidettu vastuullisesti. Asiasta vastaaville virkamiehille ja hallitukselle lautakunta haluaa antaa tunnustusta. Henkilöstö- ja talouspalveluissa on tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Osekk on ulkoistanut palkka- ja taloushallintopalvelunsa Monetralle 8/2013 lähtien, minne kuntayhtymäpalveluiden (KYP) vastaava henkilöstö on siirtynyt. Tarkastuslautakunnan arvioinnin pääpaino on tavoitteiden toteutuminen. Erityistä huomiota ollaan tarkastustoiminnassa kiinnitetty perustehtävässä onnistumiseen. Oamk teki uuden tutkintoennätyksen ja keskeyttäneiden määrää saatiin alennettua. Opintoprosessiin asetetut tavoitteet ahkerista opiskelijoista (55 opintopistettä vuodessa suorittaneet) täyttyivät. Oamkin yhtiöittämisen valmistelut ja toteutus ovat edenneet kitkatta sekä hyvässä yhteistyön hengessä. OSAOn osalta tarkastuslautakunnan huoli kiinnittyi negatiivisten keskeytysten määrään ja syihin. Kun jokaista aloituspaikkaa tavoittelee keskimäärin yli kaksi nuorta, motivoituneina aloittaneet opiskelijat pitäisi saada paremmin sitoutumaan tutkinnon loppuunsaattamiseen. Arviointivuosi on lautakunnan kaksivuotiskauden ensimmäinen. Vuonna 2013 lautakunta on arvioinut Osekkin henkilöstömäärää, kuntayhtymäpalveluita, yhtymän strategiaa sekä lukuisia muita asioita. Arviointikertomuksen loppuun on koottu kehittämissuositusten yhteenveto. ARVIOINTIKERTOMUS (34)

4 2 Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa Arviointinäkökulma lähtee strategisista valinnoista ja kriittisistä menestystekijöistä edeten sitoviin tavoitteisiin, joiden saavuttamista verrataan edellisvuosien tavoitteisiin ja toteumiin. Arviointi on toiminnan ohjausta ja kehittämistä. Tämän toteuttamiseksi tarkastuslautakunta on perehtynyt yhtymäkokouksen, yhtymähallituksen, ammattiopiston lautakunnan ja ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksiin, kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomukseen vuodelta 2013, kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille , kuntayhtymän tilintarkastajan raportointiin, kuntayhtymän aikaisempiin arviointikertomuksiin sekä toimialojen arviointikertomuksen pohjalta esittämiin toimenpiteisiin. Lisäksi arviointi pohjautuu kuntayhtymän viranhaltijoiden, opiskelijoiden ja henkilöstön edustajien sekä muiden asiantuntijoiden kuulemisiin. Arviointikertomuksen valmisteluun on saatu lisäresursseja kuntayhtymäpalveluista, jonne on palkattu määräaikaiseen suunnittelijan tehtävään Meeri Yljälä. Lisäksi arviointikertomuksen laadinnassa on ollut mukana vuoden 2014 tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä arkistosihteeri Mari Viinamäki. Arviointikertomus tehtiin työryhmätyöskentelynä, jossa hyödynnettiin sähköistä työryhmäohjelmistoa ja haastateltiin vastuuhenkilöitä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen laatimisesta yleisohjeen, jossa arviointikertomus on määritelty tilinpäätöksen tarkastusasiakirjaksi. Tämän asiakirjan rakenteessa on huomioitu Kuntaliiton suositukset arviointikertomuksen sisällöstä. Arviointikertomukseen on valittu osa Osekkin toiminnallisista sitovista tavoitteista. Nämä määrälliset mittarit on kuvattu graafisesti. Näissä kuvioissa on määritelty tavoite hyvän ja erinomaisen alueen rajaan. Tavoitteita ja niiden toteutumia on tarkasteltu vuodesta 2010 lähtien, jos tieto on ollut vertailukelpoista vuoden 2013 lukuihin nähden. Lisäksi on käytetty muiden koulutuksen järjestäjien tietoja, jotta voidaan arvioida Osekkin tuloksia valtakunnallisella tasolla. 4 (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

5 3 Vuoden 2012 arviointikertomuksen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Yhtymäkokous käsitteli kokouksessaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja velvoitti yhtymähallituksen antamaan seuraavalle yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esiin nostamien ongelmien korjaamiseksi. Yhtymähallitus käsitteli asiaa ja päätti lähettää arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja kannanotot toimialoille käsiteltäviksi sekä kehotti toimialojen toimielimiä ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan esiin nostamat asiat vuoden 2014 talousarvion laadinnassa. Lisäksi toimialojen tuli esittää yhtymähallitukselle mennessä selvityksensä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään tarkastuslautakunnan esiin nostamien havaintojen ja suositusten pohjalta. Selvityksissä pyydettiin keskittymään erityisesti toimenpide-esityksiin, joilla turvataan tavoitteiden saavuttaminen. Yhtymähallitus käsitteli toimialojen vastaukset kokouksessaan ja saattoi ne tiedoksi yhtymäkokoukselle, joka merkitsi saadut selvitykset tiedoksi Tarkastuslautakunta merkitsi toimialojen vastaukset tiedoksi Havainto Toimenpide-esitys Vastaus toimenpide-esitykseen Ammattiopisto Aloituspaikat Sijoittuminen työelämään Suoritetut tutkinnot Opintojen keskeyttäminen Mikäli aloituspaikkoja leikataan, OSAOn tulisi keskittää aikuiskoulutuksen ja oppisopimustutkintojen lisäksi erilaisten erikoisammattitutkintolupien hankkimiseen Oulun seudulle. Valmistuneiden työllistymisestä tarvittaisiin relevanttia tietoa. Se hyödyttäisi uusien koulutusohjelmien suuntaamisessa. Mitä toimenpiteitä on tehty, jotta yhtymäkokouksen läpäisytavoite olisi voinut toteutua? Eroja, olivatpa ne tilastollisesti plussaa tai miinusta, on liikaa. Koko organisaation on tehtävä töitä erojen ehkäisemiseksi. OKM lisäsi järjestämislupaan liittyviä opiskelijapaikkoja 50 kpl. OKM vähensi aikuiskoulutuspaikkoja erityisesti oppisopimuskoulutuksen osalta. Aikuiskoulutuksessa on vähennetty eniten työvoimapoliittista koulutusta. Ne ovat valtion rahoittamia, joita Osekk ei voi järjestää ilman lupaa. Oulun kaupunki on nimennyt työryhmän selvittämään ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestämisvaihtoehtoja Oulun seudulla. Asiaa selvitetään. Läpäisyaste heikkeni edellisenä vuonna 0,6 %. Kuuden vuoden aikana läpäisyaste on kohonnut alle 60 %:sta 64,7 %:iin. Tarkastelussa on ollut 3 ja 3,5 vuodessa opintonsa läpäisseet. 4 vuodessa luku 77 % ja työllisten sekä jatko-opinnoissa olevien yli 90 %. Opiskelija (oppilaitoksen vaihto ja työllistyminen) on erilaisessa tilanteessa kuin opiskelija (esim. mielenterveys- tai päihdeongelma) liittyen eroamiseen ARVIOINTIKERTOMUS (34)

6 Havainto Toimenpide-esitys Vastaus toimenpide-esitykseen Ammattiopisto Opinto-ohjaus Kehityskeskustelut Työelämäyhteistyö Ammattikorkeakoulu Opiskelijoiden valinta Tutkinnon läpäisyaste Kansainvälisyys Ulkoisiin paineisiin vastaaminen Tukipalveluhenkilöstön koulutus Hankepankki Kehityskeskustelut Kuntayhtymäpalvelut Esimiestyö ja tiedonkulku Tukipalveluhenkilöstön kouluttaminen Sairauslomat Onko opinto-ohjaajia riittävästi; Päästetäänkö ongelman kohdannut nuori eroamaan liian helposti? Voisiko opiskelijoiden sisäänottoa muuttaa niin, että alanvaihto opiston sisällä olisi helpompaa? Kehityskeskustelut tulee käydä tasapuolisesti ja asianmukaisesti. Miksi OSAOn neuvottelukunta on lakannut toimimasta? Valintakokeet tulisi hienosäätää niin, että ne antaisivat opiskelupaikan motivoituneille opiskelijoille. Oamkin tavoitteina tutkinnon suorittaneiden osuus ja läpäisyaste olivat selkeästi asetetut liian korkealle. Oamkin johdon ja yhtymähallituksen olisi pitänyt muuttaa ne yhtymäkokouksen lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Kansainvälisyysmittarit ovat tavoitteiden mukaisia. Silti Oamk on jäljessä verrokkiammattikorkeakoulujen vaihtojen volyymissa. Oamk ja erityisesti tekniikan yksikkö ei ole vastannut Nokian ja muun ICTteollisuuden massairtisanomisten aiheuttamaan murrokseen Oulun seudulla. Saako tukipalveluhenkilöstö riittävästi koulutusta? Hankepankki auttaa eri yksiköiden hanketoimijoita. Johdon tulisi varmistaa, että kehityskeskustelut käydään joka yksikössä asianmukaisesti. Esimiestyö ja tiedonkulku KYP:ssä. Tarkastuslautakunta pyytää nimenomaan KYP:n osalta tarkennettua vastausta. Tarkastuslautakunnan selvityksen mukaan kuntayhtymäpalvelut käyttää enemmän rahaa tukipalveluhenkilöstön kouluttamiseen verrattuna ammattikorkeakouluun ja ammattiopistoon. KYP:n pitkien sairauslomien ehkäisyyn tarvitaan selkeitä toimenpiteitä: työkiertoa, varhaisen tuen mallin ja osa-aikaisen sairasloman mahdollisuutta. OSAOssa on 21 kokoaikaista ja 6 osaaikaista opinto-ohjaajaa. Määrää lisätty aikaisempiin vuosiin verrattuna. Opiskelijat eivät voi erota helposti. Opiskelijoiden yhteisvalinta on kansallisesti säädetty, eikä OSAO voi itse muuttaa perusteita. Asian toteutukseen on kiinnitettävä jatkossa edelleen lisähuomiota. Neuvottelukunta ei vastannut nykypäivän haasteisiin. Arviointitoimikunnan työelämän edustajien määrää lisätty täydentämään työelämäyhteistyötä. Valintakokeet ovat valtakunnallisia. Yksittäisen korkeakoulun vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Oamk on kehittänyt suunnitelmallisesti toimintansa tuloksellisuutta. 55 op vuodessa suorittaneiden määrä on kasvanut nopeasti. Keskeytysten osalta kehitysnäkymät ovat positiivisia. Tavoitteiden muuttamista kesken toimintavuoden ei ole nähty tarpeelliseksi. - Tekniikan yksikkö on kehittänyt eniten tuloksellisuuttaan koulutusyksiköistä. Amk vastasi haasteeseen aktiivisesti hankkeilla (Esim. pohjoisen tulevaisuuden suurhankkeisiin, kaivannaisteollisuuteen ja energiaan). ICT-alan koulutuksen volyymi on laskenut. Kehittämiskustannuksista 33 % on tukipalveluhlöstön koulutuskustannuksia. Personeciin kirjatun tiedon mukaan 41 % koulutuspäivistä on heidän koulutustaan. - Kehityskeskustelujen alhainen prosentti selittyy osin yksiköiden keskusteluajankohdan siirrosta kevääseen. Esimiestyössä ja tiedonkulussa on aina parannettavaa. Asiaa pidettävä jatkuvasti esillä ja etsittävä uusia tehostamistapoja. Vahtimestaripalveluiden keskityksen myötä heidän koulutuskustannukset siirtyneet toimialoilta KYPiin. Järjestetty talous- ja henkilöstöhallinto-ohjelmistoihin sekä lainsäädäntö uudistuksiin koulutuksia. Osekkin henkilöstön ikääntyminen näkyy sairauspoissaolotilastoissa. Työkierto on kannatettava vaihtoehto 6 (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

7 Havainto Toimenpide-esitys Vastaus toimenpide-esitykseen Talous ja strategiat Poistoajat Strategia Koulutuskuntayhtymä Kansainvälisyys Kiinteistöt Kestävän kehityksen strategia Rekrytointi Henkilöresurssi Tarkastuslautakunta pyytää perusteluja pidemmille poistoajoille. Tarkastuslautakunnan mielestä Osekk tarvitsee uuden strategian. Tarkastuslautakunta tiedusteli, tuleeko kansainvälistä toimintaa olla ainoastaan toimialoilla. Tarkastuslautakunnan mielestä asian organisointi tulisi muutostilanteessa pohtia uudelleen. Tarkastuslautakunta tiedustelee, onko Osekkin kiinteistöt arvostettu oikein? Tarkastuslautakunta kysyy, sovelletaanko kestävän kehityksen strategiaa todella kattavasti koko kuntayhtymässä? Tarkastuslautakunnan mielestä Osekkin tulisi ottaa tukityöllistäminen laajemmin käyttöön. Hankehenkilöstön työsuhdemuodoksi tarkastuslautakunta suosittaa toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilötyövuosimittari kuvaisi todellista henkilöresurssia parhaiten. Osekk on noudattanut yhtenäistä poistosuunnitelmaa pääomistajan, Oulun kaupungin, kanssa. Väliarvio ohjaa loppukauden kehittämisen painopisteitä ja antaa hyvää pohjatietoa uuden strategiatyön käynnistymisessä vuonna Osekkin muulle henkilöstölle tulee myös tarjota kansainvälistymisvalmiudet. Osekkin kiinteistöt on arvostettu oikein. Kestävän kehityksen strategian soveltamisessa on parannettavaa. Jatkossa tähän on kiinnitettävä enemmän huomiota. Osekk rekrytoi jo nyt vastavalmistuneita, mutta jatkossa tulee tutkia tämän mahdollisuuden lisäämistä. Samanaikaisesti on mahdotonta vakinaistaa hanketyöntekijöitä ja lisätä tukityöllistettyjä. Käsin laskettavan mittarin käyttöönotto vaatii liikaa voimavaroja suhteessa saavutettavaan hyötyyn. Tarkastuslautakunnan toteuman arviointi: Suoritettujen tutkintojen määrää on saatu kasvatettua, mitä pidetään erittäin hyvänä asiana. Opinto-ohjausta koskeva vastaus on hyvä, ja asiaan on selkeästi panostettu. Muutamassa yksikössä kansainvälisyys näkyy luontevana osana toimintaa, kuten Osekkin tavoitteisiin on kirjoitettu. Silti osassa yksiköistä kansainvälisyysvaihtojen (kv) määrä on alhainen. Saavatko yksiköissä opiskelijat ja henkilöstö tarpeeksi kokemusta kansainvälisyydestä harjoitteluiden tai ulkomailla työssäoppimisen kautta? Miten kokemusta kansainvälisestä työskentelystä voitaisiin lisätä näissä yksiköissä? Strategian uudistamista pidetään hyvänä. Osekkin vastauksessa todetaan, että kestävän kehityksen strategiaan on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota. Miten tämä on näkynyt vuoden 2013 toiminnassa? Henkilötyövuosimittarista todettiin, että siitä on hyötyä, kun henkilöstön työnkuormituksesta on viitteitä. Kunnallista henkilöstöraporttisuositusta tarkasteltaessa huomioitiin, että tätä on suositeltu tunnuslukumittariksi. Se kuvaa paremmin vuoden aikana palvelusuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Yhteneväiset valtakunnalliset mittarit tulee huomioida henkilöstöraporttia kehittäessä. Vastaukset muihin toimenpide-esityksiin ovat kattavia, joten niitä ei erikseen kommentoida. ARVIOINTIKERTOMUS (34)

8 4 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 4. 1 K U N T A Y H T Y M Ä Tarkastuslautakunnan arviointityössä tärkein asiakirja on yhtymäkokouksen hyväksymä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (TTS). Siinä päätettyjä toiminnallisia tavoitteita verrataan tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirjassa oleviin toteumiin. Seuraavissa taulukoissa tarkastellaan kuntayhtymä- ja toimialatasoilla tavoitteiden toteutumista. Taulukossa esitetään kuntayhtymän sitovien tavoitteiden toiminnalliset mittarit, tavoite- ja toteuma-arvot vuodelta Oamk OSAO KYP Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Vetovoimaisuus 4,1 4,7 2,10 2,24 Suoritetut tutkinnot Suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Työllistyminen 93,0 * Sijoittuminen työelämään ja jatkoopintoihin % 90,0 84,3 T&K-hankkeissa suoritetut opintopisteet/läsnä olevat opiskelijat 7,8 9,11 Ulkopuolinen rahoitus % Tkihankkeiden toimintamenoista 13 ** Opiskelijatäyttöaste % 100,0 100,5 Läpäisyaste % 68,0 66,2 Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden % tutkintoa suorittavista 40,9 59,0 Negatiivinen keskeyttäminen % 3,5 4,1 Keskeyttäneiden lukumäärä Opiskelijoiden kansainvälisyys *** 415 *** 437 Henkilökunnan kansainvälisyys 0,87 0,63 Toteuma Kehittämiskustannusten osuus % henkilömenoista 5,0 4,9 3,5 3,2 3,0 3,0 Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus 91,7 90,9 Kehityskeskustelu % 100,0 88,1 100,0 97,2 100,0 100,0 Toteutuneet tavoitteet on merkitty vihreällä ja toteutumattomat punaisella. * Työllisten osuus tutkinnon suorittaneista mitataan 2 vuotta valmistumisen jälkeen (tietoa saatavilla 2 v. päästä). ** Toteumatieto on saatavilla lokakuussa *** Opiskelijaliikkuvuus (yli 3 kk:n vaihdot Suomesta ja Suomeen) 8 (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

9 Taulukossa esitetään kuntayhtymän sitovien tavoitteiden toiminnan laajuutta kuvaavat määrälliset mittarit, tavoitetasot ja toteumat vuodelta Laskennallinen opiskelijamäärä/opiskelijamäärä Oamk OSAO KYP Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Opiskelijamäärä ammatillinen peruskoulutus (tilastointipäivien keskiarvo) Opiskelijamäärä oppisopimuksen peruskoulutus ja lisäkoulutus Opiskelijamäärä ammatillinen lisäkoulutus (vos) otv 371,4 331,8 Todellinen henkilöstömäärä Toteutuneet tavoitteet on merkitty vihreällä ja toteutumattomat punaisella. ARVIOINTIKERTOMUS (34)

10 4. 2 O P I N T O P R O S E S S I E N T O I M I V U U D E N V A R M I S T A M I N E N Opintoprosessien toimivuuden varmistamiseksi on asetettu toimialakohtaisia tavoitteita vuodelle Tarkastuslautakunta on tarkastellut näitä kolmen Osekkin päätavoitteen kautta, joiden onnistumista on tarkasteltu mittareiden avulla Koulutustarjonnan vastaaminen ennakoivasti ja joustavasti työelämän sekä alueen väestön koulutustarpeisiin Tarkastuslautakunta tutki, vastaako opiskelijan osaaminen ja hänen suorittamansa opinnot työelämän tarpeita. Yhteistyötä alueen yritysten kanssa pidetään tärkeänä sekä opiskelijoiden että opettajien puolelta. OSAOlla opiskelijat tekevät työharjoittelujaksolla ammattiosaamisen näytön, joka arvioidaan. Ammattiosaamisen näytöistä tehdään vuosittain kooste ammattiosaamisen arviointitoimikunnalle. Työssä oppimisjaksoilla kerätään palautetta kyselyn avulla, joka on tehty yhteistyössä Opix oppilaitosverkoston kanssa. Palautetta antavat työpaikkaohjaajat, opiskelijat sekä opettajat. Opiskelijat ja opettajat antavat palautteen työssäoppimisjakson päättyessä ja työpaikkojen edustajat vähintään kerran vuodessa. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä asia, että työharjoittelussa käydään ja sitä mitataan. Mielenkiintoista olisi saada tietoa myös ensimmäisestä työelämäkontaktista. Kokonaisuutena työpaikkaohjaajat olivat tyytyväisiä OSAOn työssäoppimisjaksoon arvosanalla 4,27 (asteikko 1-5). Kuitenkin Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnit koettiin haasteellisena. Lisäksi työpaikkaohjaajan tehtävään kaivattiin perehdytystä. Työpaikkaohjaajat eivät ole vastausmäärän perusteella riittävästi motivoituneet vastaamaan kyselyyn, koska ainoastaan 134 heistä vastasi tähän vuonna Vastaava luku oli opettajien kohdalla n vastausta. Tarkastuslautakunnan mielestä vastausprosenttia tulee kasvattaa. Näin saadaan parempi kuva, vastaako opetus työelämän tarpeisiin. Tarkastuslautakunta totesi, että työnantajilta saatua palautetta ei ole tullut suurimmalta osalta yksiköitä. Tarkastuslautakunta pohti myös, olisiko opiskelijoiden työssäoppimispalautteiden tuloksia mahdollista hyödyntää yrityksissä. Tarkastuslautakunta mietti, millä tavoin kysely on toteutettu ja voisiko jatkossa tehdä jotain toisin, jotta vastauksia saataisiin paremmin. Voisiko kyselyn toteuttaa esimerkiksi puhelimitse? Ovatko kyselyt liian pitkiä, monimutkaisia tai työläitä? Olisiko parempi kysyä työpaikkaohjaajilta esimerkiksi 3-5 asiaa ja siten saada näihin vastaus? 10 (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

11 Oamkilla on sitova tavoite, jossa seurataan tutkimus- ja kehittämishankkeissa suoritetuttuja opintopisteitä suhteessa läsnä oleviin opiskelijoihin. Seuraavassa kuviossa kuvataan tutkimus- ja kehittämishankkeissa suoritetut opintopisteet suhteessa läsnä oleviin opiskelijoihin. Kuvion 1 mukaan tutkimus- ja kehittämishankkeissa suoritettujen opintopisteiden määrä on kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Kuvio 1 T&K (tutkimus ja kehittämis) hankkeissa suoritetut opintopisteet suhteessa läsnä olevat opiskelijat Lisäksi asetettu tavoite on ylitetty reilusti. Tarkastuslautakunnan mielestä tätä voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Mittarista ei kuitenkaan voi suoraan arvioida, kuinka koulutus vastaa työelämän tarpeisiin Kansainvälisyys ja yrittäjyys luontevana osana Osekkin toimintaa Yritystoiminta on yhä kansainvälisempää, minkä vuoksi on tarvetta opiskelijoiden, opetus- ja tukihenkilöstön kansainväliselle vaihdolle. Tarkastuslautakunta lähti tarkastelemaan, miten kansainvälisyys näkyy luontevana osana toimintaa. Tätä arvioidaan Oamkin kansainvälisyyteen liittyvien mittareiden kautta sekä OSAOn kansainvälisyysasiantuntijoilta saadun tiedon perusteella. OSAOlla ei ole kansainvälisyyteen sitovia tavoitteita ja mittareita yhtymäkokoukseen nähden, mutta opiskelijavaihtojen määrää seurataan toiminnan tasolla tarkasti. Tarkastuslautakunta tarkasteli kansainvälisyyttä kansainvälisyysasiantuntijoilta saatujen tietojen ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n mittareiden pohjalta. Kuvio 2 Kaikki kansainvälisyysvaihdossa olleet opiskelijat suhteessa opiskelijamäärään sekä henkilöstö suhteessa henkilöstömäärään verrattuna muihin koulutuksen järjestäjiin vuonna Opiskelija 30,3 Henkilöstö 22,68 20,5 8,1 6,9 5,2 4,2 3,3 Jyväskylä Päijät-Häme Seinäjoki OSAO Kuviossa 2 kuvataan koulutuksen järjestäjien (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO) kansainvälisessä vaihdossa olleita opiskelijoita ja henkilöstöä vuodelta Lukujen perusteella voidaan todeta, että OSAO on jäljessä verrokkiammattiopistoja vaihtojen määrällä mitattuna. ARVIOINTIKERTOMUS (34)

12 Tarkastuslautakunta tarkasteli kansainvälisyyttä myös yksiköittäin. OSAOn yksiköiden välillä erot ovat suuria sekä henkilökunnan että opiskelijoiden osalta. Seuraavassa kuviossa kuvataan yksiköiden välisiä suhteita sekä opiskelijoiden että henkilöstön osalta. Kuvio 3 Yksiköittäin kaikki kansainvälisyysvaihdossa olleet opiskelijat suhteessa opiskelijamäärään sekä henkilöstö suhteessa henkilöstömäärään vuonna , ,4 opiskelijat henkilöstö 32, , ,5 10,1 6,7 1,2 1,3 11,5 5 2,4 2,7 2,9 2,3 2,5 1,1 6,6 1,8 9,1 3,2 0 0, ,3 8,1 Tarkastuslautakunta on nostanut opiskelijoiden osalta seuraavaan tarkasteluun yksiköt, joiden luku on alle kaksi prosenttia. Tekniikan yksikössä opiskelijoiden kansainvälisyysvaihtomäärät (1,2 %) ovat alhaiset samoin Kempeleessä (1,3 %) ja Taivalkoskella (0,4 %). Rehtorin toimistolla lukuarvo on 0, joka selittyy, ettei yksikössä ole opiskelijoita. Tarkasteltaessa yksiköittäin sekä opiskelijoiden että henkilöstön kansainvälisyysvaihtoja todettiin näissä olevan suuria eroja. Haukiputaan yksikössä henkilökunta käy kansainvälisyysvaihdossa 44,4 %. Haukiputaan oppilaista ainoastaan 2,5 % käy. Sama tilanne on Myllytullin yksikössä (opiskelijat 2,5 % / henkilöstö 61,1 %). Pikisaaressa (opiskelijat 6,6 % / henkilöstö 1,8 %) tilanne on toisinpäin. Sen sijaan Kaukovainion liiketalouden yksikössä kansainvälinen toiminta ja vaihdot ovat yleisiä sekä opiskelijoiden että henkilökunnan keskuudessa. 12 (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

13 Oamkin osalta Suomeen ja Suomesta suuntautuva opiskelijavaihto on lisääntynyt. Vaihtoja on enemmän kuin aiemmin, minkä todettiin olevan hyvä asia. Oamkilla on hyvä vuositasolla oleva kansainvälisyyssuunnitelma, jossa on määritelty yksikkökohtaisesti suunnitelmat ja tavoitteet. Kuvio 4 Yli 3 kk kestävien opiskelijavaihtojen määrät Suomesta ja Suomeen Kuvio 5 Vähintään 1 vkon kestävät opetus- ja tutkimushenkilökunnan liikkuvuus Suomesta ja Suomeen suhteessa henkilö/vuosi Oamkin opiskelijoista 6,4 % on käynyt kansainvälisyysvaihdossa vuonna 2013, mitä tarkastuslautakunta pitää hyvänä tasona. Opettajien ja tutkijoiden kansainvälisyysvaihto on jäänyt asetetun tavoitteen alle useana vuonna. Tarkastuslautakunta jäi pohtimaan syytä tähän Oppilaitokset omilla koulutussektoreillaan valtakunnan parhaita Tavoite olla valtakunnan parhaita oppilaitoksia on tavoitteena hyvä, mutta siihen ei Osekkilla löydy suoria mittareita. Jotta tavoitteessa onnistumista voidaan arvioida, sitä pitää pystyä mittaamaan. Tarkastuslautakunta arvioi tavoitetta suoritettujen tutkintojen mittarin mukaan. Lisäksi opiskelun laatua tutkittiin opiskelijoilta kerätyn kyselyn sekä haastattelun pohjalta. OSAOlla tutkintojen määrät ovat kasvaneet vuodesta 2010 ja ovat reilusti tavoitetason yläpuolella vuonna Kuvio 6 Suoritettujen ammatillisen perustutkintojen lukumäärä Kuvio 7 Suoritettujen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lukumäärä ARVIOINTIKERTOMUS (34)

14 Lisäksi OSAOlla oli tavoitteena pyrkiä tarjoamaan joustavia opintopolkuja. Tarkastuslautakunnalle toimitettujen aineistojen pohjalta kävi ilmi, että tähän on päästy, mikä näkyy suoritettujen tutkintojen lisääntymisenä. Suoritettujen tutkintojen määrään on vaikuttanut, että OSAOlla on aiempaa helpommin ja paremmin hyväksytty opiskelijoiden aikaisempaa osaamista osaksi tutkintoa. OSAOssa tehdään opiskeluaikana opiskelijoille kolme erilaista kyselyä, joista osa liittyy opetuksen laatuun. Näiden palautteiden osalta tulos on varsin hyvä. Lisäksi tarkastuslautakunta piti hyvänä asiana, että opetuksen laatua seurataan kyselyillä. Kuviossa 8 on yhteenveto yksiköittäin opiskelijoiden koulutuksestaan antamasta yleisarvosanasta. Kuvio 8 Oppilaiden yleisarvosana saamastaan koulutuksesta OSAO- ja yksikkötasolla vuosilta ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

15 Oamkilla suoritettiin tutkintoja enemmän kuin oli tavoitteena. Suoritettujen tutkintojen määrä oli ennätyksellinen. Seuraavassa kaaviossa näkyy suoritettujen tutkintojen kehitys vuositasolla. Tarkastuslautakunta kehuu Oamkin panosta suoritettujen tutkintojen osalta. Trendi on ollut nouseva vuodesta 2010, josta määrä on kasvanut 404 tutkinnolla. Kuvio 9 Suoritetut tutkinnot vuosina Lisäksi vuoden 2013 toteuma-arvo ylittyy tavoittesta 252 tutkinnolla. Tarkastuslautakunta uskoo, että panostus henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen näkyi valmistuneiden määrän kasvuna. Oletettavasti tämä on myös vaatinut paljon henkilökohtaista ohjausta. Tarkastuslautakunnan haastattelussa saama viesti Ammattiopiston Kaukovainion yksikön oppilaskunnan toiminnanjohtajalta vahvisti mielikuvaa oppilaitoksen opetuksen laadukkuudesta ja opettajien tuesta opiskelijoille. Koulutuksen tavoitteena on vastata työelämän tarpeisiin, minkä vuoksi on tärkeää, että saadaan tietoa alueen yrittäjiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Tämän yhteistyön määrän ja laadun mittaamiseen tarkastuslautakunta ei löytänyt suoraa mittaria. Työssäoppimisjakson palautteet ovat yksi väylä saada tietoa työelämän tarpeista. Tarkastuslautakunnan mielestä kyselyn vastausprosenttia tulee saada nostettua. Tarkastuslautakunta pohti kansainvälisyysvaihtojen määrissä olevia suuria eroja yksikkötasolla. Mistä johtuvat nämä erot, ettei kaikista yksiköistä käydä kansainvälisyysvaihdossa? Pitäisikö kansainvälisyyden näkyä kaikkien yksiköiden toiminnassa? Millä toimenpiteillä kansainvälisyyttä voidaan lisätä yksiköissä, joissa kansainvälisyysvaihtojen määrä oli alhainen? Tarkastuslautakunta pohti kansainvälisyyden yhdistämistä hankkeisiin. Hankkeiden kautta saataisiin opettajille mahdollisuus kansainvälisyysvaihtoihin sekä matkailurahaa kustannusten kattamiseksi. Tavoite olla valtakunnan parhaita oppilaitoksia on tavoitteena hyvä. Millä mittarilla mitataan tavoitteessa onnistumista? Valtakunnallista tilastointia on kehitettävä, jotta saadaan yhtenäiset ja vertailukelpoiset mittarit muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. ARVIOINTIKERTOMUS (34)

16 4. 3 A M M A T T I K O R K E A K O U L U N Y H T I Ö I T T Ä M I N E N J A S I I T Ä J O H T U V I E N M U U T O S T E N T E K E M I N E N H A L L I T U S T I Tavoitteena oli ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen ja siitä johtuvien organisaatio- sekä muiden muutosten hallittu suunnittelu ja toteutus. Lisäksi Oamkin yhtiöittämismuutostilanteen jälkeen oli varmistettava KYPin ja OSAOn toimintaedellytykset. Vastuuhenkilöiden kuulemisen perusteella tarkastuslautakunta toteaa, että yhtiöittämisen toimenpiteet oli ennakoitu hyvissä ajoin. Prosessit olivat edenneet hallitusti ja suunnitelmallisesti. Henkilöstösiirrot oli pyritty tekemään työntekijämyönteisesti. Vaikka Osekkin toiminnassa on tapahtunut suuria palvelu- ja organisaatiomuutoksia, silti Osekkin tulee huolehtia perustehtävästään eli tarjota ja ylläpitää koulutusta Oulun seudulla. Näiden prosessien ja toimintatapojen toteutumista tarkastuslautakunta tarkastelee sitovien tavoitteiden opintojen läpäisyaste ja keskeyttämisprosentti tai lukumäärä -mittareiden kautta. OSAOn toimintaa on tarkasteltu läpäisyasteen mukaan, johon on laskettu 3-3,5 vuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden osuus suhteessa aloittaneisiin opiskelijoihin. Vuoden 2013 toteuma-arvoa on verrattu muiden koulutuksen järjestäjien tietoihin. Koulutuksen järjestäjien tilastotiedot on ammatillisen peruskoulutuksen AMKE-mittariportaalista. Lukuja tarkasteltaessa tulee huomioida, että koulutuksen järjestäjien luvut sisältävät vain oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen tiedot (eli niistä uupuu oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen tiedot). Poikkeama näkyy kuviossa 11, jossa OSAOn luku on 66 %, vastaavasti kuviossa 10 luku on 66,2 %. Kuvio 10 Opintojen läpäisyaste Kuvio 11 Opintojen läpäisyaste verrattuna muihin koulutuksen järjestäjiin ,3 62,2 63,3 66, Jyväskylä Päijät-Häme Seinäjoki OSAO OSAOn läpäisyasteen toteuma-arvo on asettunut hyvälle tasolle. Trendi on nouseva, vaikka on hieman jääty tavoitteesta. Verrattuna verrokkiammattiopistoihin OSAOn tulos on tässä huippuluokkaa. 16 (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

17 Kuvio 12 Negatiivinen keskeyttämisprosentti Kuvio 13 Negatiivinen keskeyttämisprosentti verrattuna muihin koulutuksen järjestäjiin 8 7 6,1 7, ,0 4, Jyväskylä Päijät-Häme Seinäjoki OSAO Negatiivinen keskeyttäminen on pysynyt samana vuodesta 2010 lähtien. Verrattuna muihin ammattiopistoihin keskeyttämisprosentti on hyvällä tasolla. Tarkastuslautakunta pohti, onko tavoiteasettelu ollut epärealistinen, koska tavoitteeseen ei ole päästy neljänä vuotena. Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteen ja toteuman välillä on ristiriita. Yksi Oamkin keskeisimpiä toiminnan seuraamisen mittareita on opinnoissa eteneminen. Tätä tarkastellaan vähintään 55 opintopisteen suorittaneiden osuudella tutkintoa suorittavista opiskelijoista. Kuvio 14 Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittavista opiskelijoista Mittari oli aikaisempina vuosina vähintään 45 opintopisteen (op) suorittaneiden osuus tutkintoa suorittavista. Nykyisin opintopisteiden määrä tässä mittarissa on vähintään 55 op. Tämän vuoksi ei ole tarkastelussa käytetty vertailutietoja edellisiltä vuosilta. Suhteessa tavoitteeseen 40,9 % Oamk on panostanut opiskelijoiden oppimisprosessiin tuloksen saavuttamiseksi. Toteumaprosentti oli 59 vuonna ARVIOINTIKERTOMUS (34)

18 Kuvio 15 Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittavista opiskelijoista verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin 60,0 59, ,0 40,0 30,0 49,1 48,2 44,5 40,5 47,8 46,1 41,4 39,4 45,0 45,4 46,9 45,3 38,8 34,5 31,2 45,6 39,3 38,9 35,6 47,5 39,9 38,3 38,7 20,0 10,0 0,0 JAMK TAMK Oamk Savonia Turun amk Metropolia Kuviosta 15 voidaan todeta, että kaikki verrokkiammattikorkeakoulut (Jyväskylän amk, Tampereen amk, Oulun amk, Kuopion seudun amk, Turun amk sekä Helsingin amk) ovat tasaisesti parantaneet tulosta. Tarkastuslautakunnan mielestä voidaan olla erityisen ylpeitä Oamk tuloksesta, joka on parantunut 27,8 prosenttiyksikköä vuodesta Oamk on ollut kirkkaasti näitä verrokkiammattikorkeakouluja parempi tällä mittarilla mitattuna. Kuvio 16 Keskeyttäneiden lukumäärä vuositasolla Kuvio 17 Oamk laskennallisen opiskelijamäärän kehitys vuosina Keskeyttäneiden lukumäärä on kasvanut 61 opiskelijalla vuodesta Oamk on jäänyt tavoitteesta. Kuvio 16:sta tulkinnan helpottamiseksi vieressä näkyy vastaavilta vuosilta opiskelijamäärät. 18 (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

19 Kuvio 18 Suoritettujen ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen muutosprosentti vuodesta 2012 vuoteen 2013 suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin ,59 15,09 8,69 Oamkin suoritettujen tutkintojen määrä on kasvanut noin 15 % vuoteen 2012 verrattuna. 5 1,67 0,89-2,6 0-5 Tarkastuslautakunta haastatteli Osekkin vastuuhenkilöitä. Haastattelujen perusteella ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen on hoidettu mallikkaasti. Muutoksista huolimatta sekä opetustoiminta että tutkimus- ja kehittämistoiminta on hoidettu hyvin lopputuloksin. Erityisesti ammattikorkeakoulu on Suomen paras tai parhaimpien joukossa kolmella tärkeimmällä mittarilla mitattuna (vähintään 55 op suorittaneiden osuus tutkintoa suorittavista, suoritetut tutkinnot sekä tutkimusja kehittämishankkeissa suoritetuista opintopisteistä suhteessa läsnä oleviin opiskelijoihin). Tarkastuslautakunta huomioi arviointia tehdessään, etteivät mittarit ja niihin kerätyt aineistot ole aina vertailukelpoisia koulutuksen järjestäjien kesken varsinkaan ammattiopistoilla. Minkä vuoksi kaikki mittarit eivät ole valtakunnallisesti yhteneväisiä ja vertailukelpoisia? Negatiivisten keskeyttäneiden toteuma-arvo on ollut OSAOlla neljänä peräkkäisenä vuotena alle tavoitteen. Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteen ja toteuman välillä on ristiriita. Myös Oamk on jäänyt tavoitteesta. ARVIOINTIKERTOMUS (34)

20 4. 4 T Y Ö H Y V I N V O I N N I N T U K E M I N E N H Y V Ä L L Ä M U U T O S J O H T A M I S E L L A J A H E N K I L Ö S T Ö S U U N N I T T E L U L L A Organisaatiomuutoksen keskiössä on henkilöstö, sen valmiudet muutokseen, henkinen jaksaminen sekä osaamisen hallinta. Kuntayhtymässä on linjattu vuoden 2013 (TTS) tavoitteeksi henkilöstön suunnittelun korostaminen muutosten hallitsemiseksi ja työhyvinvoinnin takaamiseksi. Lisäksi yhteistoimintamenettelyllä sekä muilla lakisääteisillä kuulemis- ja neuvottelumenettelyillä varmistetaan muutosprosessin läpivienti. Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopiste henkilöstönäkökulmasta vuonna 2013 oli muutosvaiheen henkilöstöhallinta, jossa perehdyttiin työntekijöiden jaksamiseen, työn kuormittavuuteen ja osaamisen säilyttämiseen myös muutosvaiheen jälkeisessä tilassa. Muutosvaiheen ennakointi valmisteluineen sekä prosessin organisointi on hoidettu asianmukaisesti ja huolella. Tarkastuslautakunta kiinnitti tässä huomiota työhyvinvoinnin näkökulmaan. Miten on turvattu muutosvaiheen perustehtävien häiriötön toiminta, sillä usein organisaatiorakennemuutos kaikkine toimenpiteineen saattaa olla haasteellinen varsinkin pitkään samassa työtehtävässä olleille henkilöille. Saatujen tietojen perusteella todettiin, että muutosprosessista on tiedotettu asianmukaisesti tosin suunnitelmallista henkilökohtaista ohjausta tai muutosvalmennusta ei ole järjestetty. Halutessaan työntekijä on kuitenkin voinut käyttää työterveyspsykologin palveluita. Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa, miten työntekijät on saatu sopeutumaan muutokseen sekä löytämään muutoksesta tulevat hyvät puolet. Tarkastuksissa kiinnitettiin huomioita kuntayhtymän avainosaamisen turvaamiseen. Kaikkea osaamista ei ole ollut tarpeen säilyttää Osekkissa vaan niitä on mahdollista hankkia ostopalveluina esimerkiksi Monetralta. Lisäksi osaamista on luontevasti siirtynyt kuntayhtymästä Oulun ammattikorkeakoululle toiminnan mukana. Muutoksen jälkeisen toiminnan varmistamiseksi on avainosaaminen tärkeää kartoittaa riskien hallinnan näkökulmasta. Lisäksi työtehtävien ajantasaistaminen tukee osaamista ja lisää jaksamista. Työhyvinvointia tuetaan varhaisen tuen mallilla, sairauspoissaolojen hallinnalla ja asiallisen kohtelun pelisäännöillä. Kuntayhtymässä nämä on mallinnettu ja ohjeistettu hyvin. Näistä informoidaan työntekijää perehdyttämisvaiheessa. Lisäksi nämä näkyvät käytännössä. Seuraavaksi tarkastellaan sairauspoissaoloja, jotka ovat yksi henkilöstöön liittyvistä sitovista tavoitteista. Kuvio 19 OSAOn sairauspoissaolopäivää / henkilö Kuvio 20 Oamkin sairauspoissaolopäivää / henkilö 20 (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

21 OSAOlla sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuonna Arviointivuonna on palattu edellisvuosien tasolle, joka on noin 10 sairauspoissaolopäivään henkilöä kohti. KYPin ja OSAOn osalta kehitys on ollut positiivista, sillä sairauspoissaolojen määrät ovat pudonneet vuodesta Oamk on lähellä tavoitettaan sairauslomien osalta. Sairauspoissaolojen määrien katsottiin olevan kohtuulliset. Kuvio 21 KYPin sairauspoissaolopäivää / henkilö Kuvioiden lukujen perusteella tarkastuslautakunta voi todeta, että sairauspoissaoloissa ei näy organisaatiomuutokset heikentävänä tekijänä tarkasteluvuonna. Kehityskeskustelujen pitäminen tai pitämättä jättäminen on ollut jo edellisen tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena. Kehityskeskusteluprosentti kertoo, että kehityskeskustelu on teknisesti suoritettu. Mittarista puuttuu käytettävyys- ja hyötynäkökulma. Tarkastuslautakunta pohti, onko kehityskeskustelun tuloksena työn laatu parantunut, työntekijöiden motivaatio tai työhyvinvointi kasvanut. Kuvio 22 OSAOn kehityskeskusteluprosentti Kuvio 23 Oamkin kehityskeskusteluprosentti Kuvio 24 KYPin kehityskeskusteluprosentti Tarkastuslautakunta toteaa, että toimialojen kehityskeskustelujen toteuma-arvot KYP 100 % ja OSAO 97,2 % ovat hyvät. Lisäksi Oamkin alhaiseen toteuma-arvoon (88,1 %) on saatu selittävä syy johtuen yhtiöittämisestä sekä siihen liittyvistä aikataulutuksista ja organisaatiomuutoksista. ARVIOINTIKERTOMUS (34)

22 Tarkastuslautakunta tutki kehityskeskustelujen organisointia, onko haastattelijoilla mahdollisuus hoitaa ne asianmukaisesti. Organisointia tarkasteltiin haastateltavien määrällä mitattuna. Tilaston mukaan haastattelijoilla on haastateltavia 1-39 henkilöä, joka todettiin kohtuulliseksi määräksi. OSAOn yhtenä tavoitteena oli henkilöstön saaminen mukaan kehittämistyöhön. Keinoina, miten tätä tavoitellaan, on määritelty kehityskeskusteluissa saatavan tiedon hyödyntäminen. Tarkastuslautakuntaa kiinnosti miten kehityskeskusteluissa sovittuja tavoitteita seurataan. Kävi ilmi, ettei kehityskeskusteluissa järjestelmällisesti seurata, miten lyhyen tai pitkänajan kehittämiskohteet ovat toteutuneet. Tarkastuslautakunta toteaa, että prosesseja ja ohjelmistoja kehitettäessä tulee kehityskeskusteluihin sisällyttää tavoitteiden lisäksi myös niiden seuranta. Näin voidaan todeta kehityskeskustelujen hyöty. OSAOn henkilöstön kehittämiskustannusprosenttimittarin mukaan kehittämiseen on rahallisesti satsattu 0,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin aikaisempana vuotena. Kuvio 25 OSAOn kehittämisprosentti vuositasolla Lisäksi tavoitetta on laskettu, vaikka vuoden tavoitteeksi on määritelty henkilöstön osallistaminen kehittämistyöhön. Henkilöstöraportti vuodelta 2013 valmistuu vasta toukokuussa. Tarkastuslautakunta sai käyttöönsä muutamia henkilöstöraportissa olevia tilastoja, mutta henkilöstöön liittyviä asioita ei pystytty tarkastelemaan halutulla laajuudella. Henkilöstöraportti on yksi tilinpäätösasiakirjoista, jotka tulee toimittaa tilinpäätöksen yhteydessä, jotta tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta voivat sen perusteella asianmukaisesti arvioida toimintaa. Tarkastuslautakunta toivoo, että tämä huomioidaan, kun henkilöstöraporttia kehitetään kuntatyönantajien määrittelemän suosituksen mukaiseksi. Tarkastuslautakunta toteaa, että organisaatiomuutoksesta aiheutuvat henkilömuutokset on hoidettu suunnitelmallisesti. Koska henkilökohtaista suunnitelmallista valmennusta tai henkilöstövalmennusta ei ole järjestetty, miten henkilöstö saadaan tai on saatu sopeutumaan muutokseen ja löytämään muutoksen tuomat hyvät puolet. Tarkastuslautakunta huomioi kehityskeskusteluja tarkastellessaan, että niissä ilmenneitä kehittämiskohteita ei seurata järjestelmällisesti. Kun prosesseja ja ohjelmistoja kehitetään, niin kehityskeskusteluissa asetettuja tavoitteita tarvitaan seuranta. Näin voidaan todeta kehityskeskustelun hyöty. Kehityskeskustelun hyötynäkökulmaa tulee kysyä esimerkiksi TOB-kyselyissä, miten työntekijä mieltää kehityskeskustelun vaikuttavuuden. Kehittämiskustannusten osuus on laskenut, vaikka opettajien koulutuksen ylläpito ja kehittäminen on tärkeää muuttuvassa yhteiskunnassa. Tarkastuslautakunta pohti, miksi OSAOn tavoite sekä toteumaarvo ovat laskeneet vuodesta Riskien hallinnan näkökulmasta tulee osaaminen turvata. Lisäksi tehtävän kuvaukset tulee ajantasaistaa kuntayhtymässä. Nämä asiat liittyvät oleellisesti myös työssä jaksamiseen. 22 (34) ARVIOINTIKERTOMUS 2013

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot