Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla esimerkkinä vanhusten kotihoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla esimerkkinä vanhusten kotihoito"

Transkriptio

1 Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla esimerkkinä vanhusten kotihoito Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 35/2008

2 Arja Haapakorpi Ilkka Haapola Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla esimerkkinä vanhusten kotihoito Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 35/2008

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) Työ ja yrittäjyys 35/2008 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Haapakorpi, Arja Haapola, Ilkka Julkaisuaika Joulukuu 2008 Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla esimerkkinä vanhusten kotihoito Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa vanhusten kotihoidon organisoinnista ja siihen liittyen työntekijöiden työhyvinvoinnista. Työn organisointia tarkasteltiin ammattiosaamisen, töiden järjestämisen ja resursoinnin näkökulmista. Työhyvinvoinnin ulottuvuuksia olivat työn tyydyttävyys suhteessa sisältöön ja luonteeseen, tiimityön toimivuus ja ilmapiiri sekä fyysinen ja henkinen jaksaminen. Esimiestyötä ja johtamista tarkasteltiin sekä työn organisoinnin että työhyvinvoinnin yhteydessä. Taustalla oli ajatus työn hallinnan yhteydestä työhyvinvointiin: vaikeudet hallita työn vaatimuksia lisäävät stressiä. Tutkimuksen kohteena oli kahden kaupungin vanhusten kotihoidosta vastaavaa organisaatiota, joissa vanhusten kotipalvelu ja kotisairaanhoito oli yhdistetty. Asiakaskunnan huonokuntoistumiseen liittyi ammattitaidon vaatimusten muutoksia. Kotihoidossa korostui sairaanhoidollinen työ; lisäksi asiakkaan asioiden hoitamiseen liittyvät tehtävät olivat lisääntyneet. Tiimityömalli toimi varsin hyvin, mikäli kriteeriksi asetetaan tiimin yhteinen vastuu asiakkaista ja töistä. Työntekijät neuvoivat ja auttoivat toisiaan: jaettu vastuu ja apu oli tiimin työskentelytapa. Teknologia eli matkapuhelin osoittautui tärkeäksi tiimimallin toteuttamisessa, sillä se mahdollisti reaaliaikaisen neuvonpidon tiimin työntekijöiden kesken. Kaikki tiimin työntekijät tiesivät asiakkaista olennaiset asiat ja tavoitteena oli joustavuus eli kyky ottaa vastuu kaikista asiakkaista. Tiimityömalli oli varsin toimiva, mutta myös haavoittuva. Huonosti toimiva ryhmädynamiikka heikensi tiimien toimivuutta. Lisäksi työntekijöiden sairaanhoidolliseen osaamiseen liittyvät puutteet heikensivät tiimin tehtävä- ja asiakasjaon sujuvuutta. Kotihoidon työntekijöiden arvio työhyvinvoinnistaan ankkuroitui kahteen ulottuvuuteen: työn sisällölliseen palkitsevuuteen ja toisaalta työn kuormittavuuteen. Kriittinen kohta kotihoidossa on resurssien riittävyys suhteessa siten, että kuormitus ei selätä työn sisällön ja luonteen tuottamaa tyydytystä. Kotihoidon kaltaisessa työvaltaisessa työssä resursointi on tärkeä kysymys, sillä asiakkaiden päivittäiset tarpeet eivät jousta. Työntekijät kykenivät säätelemään poissaoloista johtuvaa resurssipulaa joustamalla, mutta kun poissaolot, vaihtuvuus, huonot henkilösuhteet esimiehen ja tiimin välillä ja esimiehen liian suuri alaisten määrä yhdistyivät resurssipulaan, tilanne alkoi kriisiytyä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Strategia- ja ennakointiyksikkö/päivi Järviniemi, puh Asiasanat Työn organisointi, työhyvinvointi, vanhusten kotihoito, ammattiosaaminen ISSN Kokonaissivumäärä 115 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 20 Kustantaja Edita Publishing Oy

4 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja/työ- ja yrittäjyys -sarjan 35. niteenä julkaistaan Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian tutkimusraportti Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä esimerkkinä vanhusten kotihoito. Se on osa työministeriön koordinoimaa työpolitiikan tutkimusohjelmaa ( ). Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa sellaisista onnistuneista työn organisoinnin muodoista, jotka ovat omiaan edistämään tuottavuutta ja tuloksellisuutta, ammatillisen osaamisen hyödyntämistä ja kehittymistä, työntekijöiden työurien pidentämistä, työkyvyn säilymistä sekä työviihtyvyyttä. Tutkimustulokset palvelevat osaltaan työelämän kehittämistoimia erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa, missä työvoiman saatavuus on erityisen haasteellista tulevaisuudessa. Samalla, kun palvelujen tarve lisääntyy, alalla toimivien työntekijöiden keski-ikä nousee ja eläköityminen kiihtyy. Uuden työvoiman osaamisvaatimukset ovat lisäksi entistä mittavammat. Tutkimuksessa käytetty määrällinen ja laadullinen aineisto on kerätty kahdesta eteläsuomalaisesta kaupungista, joissa vanhusten kotihoidon työn organisointia on uudistettu eri tavoin. Syyt ovat liittyneet hallinnon ja johtamisen tehostamispyrkimyksiin sekä palveluiden kustannusten karsimistavoitteeseen laatutasoa heikentämättä. Tuloksissa huomio kiinnittyy paikallistason esimiestoimintaan, työn organisoinnin malleihin ja terveydenhoidon toimenpiteiden lupakäytäntöihin, mutta erityisesti henkilöstövoimavarojen riittävyyteen. Keskeinen johtopäätös on, että työn sisällöllisen palkitsevuuden ja kuormittavuuden tulee olla keskenään tasapainossa. Palveluiden saatavuus ja laatu riippuvat tulevaisuudessa yhä enemmän alan henkilöstön työoloista ja työn organisoinnin toimivuudesta. Erityisiä toimenpide-ehdotuksia tutkijat tekevät hoitoalan koulutuksen ja työssä oppimisen kehittämiseksi. Tutkimuksen ohjausryhmään ovat kuuluneet kehityspäällikkö Tiina Mäkelä sekä erikoistutkijat Arja Haapakorpi ja Ilkka Haapola Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta, erikoistutkija Timo Sinervo Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesista, teknologia-asiantuntija Sanna Sairanen Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesiin kuuluvasta Työelämän kehittämisohjelmasta (Tykes) sekä erikoistutkija Pirkko Jukka ja tutkimuskoordinaattori Minna Suvanto työ- ja elinkeinoministeriöstä. Allekirjoittanut on toiminut ryhmän puheenjohtajana. Raportin sisällöstä vastaavat sen tekijät. Helsingissä lokakuussa 2008 Päivi Järviniemi Työmarkkinaneuvos

5 Sisällysluettelo Esipuhe Sisällysluettelo Taulukko- ja kuvioluettelo Johdanto Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja toteutus Tausta Tutkimusongelma Tutkimuskohde Tutkimusmenetelmä ja -aineisto Työn organisointi Ammatillinen osaaminen ja moniammatillisuus Ammatillinen osaaminen Mahdollisuus hyödyntää ammattiosaamista työssä Jaettu osaaminen ja moniammatillisuus tiimityössä Yhteenveto Työn järjestäminen, resursointi ja toteutus Tiimin organisoituminen ja töiden järjestely Työajan kohdentaminen Resursointi, poissaolot ja työntekijöiden joustot Asiakaslähtöisyys Ylisektorinen yhteistyö ja omaisyhteistyö Johtaminen ja töiden organisoiminen: esimiesnäkökulma Tiedonkulku ja tietojen kirjaaminen Yhteenveto Työhyvinvointi Työn sisältö ja luonne sekä vaikutusmahdollisuudet työhön Tiimityön toimivuus ja ilmapiiri Esimiestyö ja johtaminen jaksamisen tukena Henkinen ja fyysinen jaksaminen Yhteenveto Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset

6 Kirjallisuus Liite 1 Internet-kyselyn lomake Liite 2 Liitetaulukot Taulukko- ja kuvioluettelo Taulukot Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden ammattiryhmäjakauma kaupungeittain alkuperäisessä ja painotetussa aineistossa (%) Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden ikäryhmäjakauma kaupungeittain (%). Painotettu aineisto Taulukko 3. Kyselyyn vastanneiden työkokemus kotihoidon tehtävissä kaupungeittain (%) Painotettu aineisto Taulukko 4. Pystyn hyödyntämään osaamistani ja ammattitaitoani työssäni. Vastausten jakauma ammattiryhmittäin (%) Taulukko 5. Työyhteisöni arvostaa osaamistani. Vastausten jakauma ammattiryhmittäin (%) Taulukko 6. Tiimini sisäinen työnjako toimii hyvin, eivätkä tehtävät ja vastuu kasaudu liikaa muutamille työntekijöille. Vastausten jakauma ammattiryhmittäin (%) Taulukko 7 Henkilökunnan poissaolot ja/tai vaihtuvuus hankaloittavat suuresti tiimini työn organisointia. Vastausten jakauma kunnittain (%) Taulukko 8. Teen usein ylimääräisiä ilta- ja viikonlopputyövuoroja työtovereitteni poissaolojen vuoksi. Vastausten jakauma ammattiryhmittäin (%) Taulukko 9. Työpaikan ihmissuhteet. Millaiset suhteet työpaikallanne vallitsevat työntekijöiden ja työntekijöiden sekä lähiesimiesten kesken? (%) Taulukko 10. Työssä jaksaminen eläkeikään asti ikäryhmittäin (%). Vastaukset kysymykseen Uskotko jaksavasi nykyisessä työssäsi eläkeikään asti? Kuviot Kuvio 1. Kotihoidon henkilöstörakenne vuonna 2007 kaupungeissa X ja Y vuonna

7 9 Kuvio 2. Kuinka hyväksi arvioit tiimisi (tai johtamiesi tiimien) ammatillisen osaamisen seuraavilla työn osa-alueilla? Ammattiryhmittäiset keskiarvot asteikolla 1 5 (5=hyvä osaamisen taso ja 1=huono osaamisen taso) Kuvio 3. Kuinka hyväksi arvioit oman osaamisesi työn osa-alueilla? Keskiarvo asteikolla 1 5 (1=huono ja 5= hyvä osaamisen taso) Kuvio 4. Kuinka hyväksi arvioit oman osaamisesi työn osa-alueilla? Keskiarvot osa-alueittain ammattiryhmän mukaan (1=huono, 5= hyvä osaamisen taso) Kuvio 5. Vastaajien suhtautuminen kotihoidon voimavaroja koskeviin väittämiin. Vastausten keskiarvot kunnittain asteikolla 1 5 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä) Kuvio 6. Kuinka hyvin kotihoidon yhteistyö seuraavien tahojen kanssa sujuu? Kunnittaiset keskiarvot asteikolla 1 5 (5=hyvin, 1=huonosti) Kuvio 7. Esimiesten (kotihoidon ohjaajien ja päälliköiden) näkemykset johtamis- ja esimiestyöstä. Väittämien keskiarvot asteikolla 1 5 (5=täysin samaa mieltä) Kuvio 8. Vastaajien suhtautuminen tiedonkulkua ja hoidon kirjaamista koskeviin väitteisiin. Vastausten keskiarvot asteikolla 1 5 (5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä) Kuvio 9. Suhtautuminen tiedonkulkua ja hoidon kirjaamista koskeviin väitteisiin. Vastausten keskiarvot ammattiryhmittäin asteikolla Kuvio 10. Suhtautuminen työntekijöiden välistä tietojen vaihtoa ja organisaation viestintää koskeviin väitteisiin. Vastausten keskiarvot ammattiryhmittäin asteikolla 1 5 (5= täysin samaa mieltä, 1= täysin eri mieltä) Kuvio 11. Työn sisältöä ja luonnetta koskevat arviot. Keskiarvot ammattiryhmittäin Kuvio 12. Suhtautuminen esimiesten ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja ammatillista tukea koskeviin väitteisiin. Kuntakohtaiset keskiarvot asteikolla 1 5 (5= täysin samaa mieltä) Kuvio 13. Työssä jaksaminen: Uupumus- ja stressioireiden esiintyminen (%) Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Kuinka hyväksi arvioit oman osaamisesi työn osa-alueilla? Vastausten keskiarvot alueittain kaupungeissa X ja Y (asteikolla 1 5) Liitetaulukko 2. Tiimini kokoukset ovat hyvin järjestettyjä ja tuloksellisia. Vastausten keskiarvot (asteikolla 1 5) alueittain kaupungeissa X ja Y Liitetaulukko 3. Suhtautuminen kotihoidon resursointia koskeneisiin väittämiin. Vastausten keskiarvot ammattiryhmittäin (asteikolla 1 5) Liitetaulukko 4. Uupumus- ja stressioireiden esiintyminen kaupungeittain: melko usein ja hyvin usein -vastausten osuudet (%)

8 1 Johdanto 11 Yksi lähivuosien tärkeimmistä yhteiskunta- ja työvoimapoliittisista kysymyksistä liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman saatavuuteen. Vanhusten hoidossa ongelma tulee olemaan erityisen vaikea: samanaikaisesti kun palvelujen tarve kasvaa ja työ käy yhä vaativammaksi toiminnan kohdentuessa entistä huonokuntoisemmille vanhuksille, työvoiman keski-ikä nousee, eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden kasvaa nopeasti ja nuoria työntekijöitä on vaikea rekrytoida alalle. Työntekijöiden pysyminen vanhuspalveluissa mahdollisimman pitkään on tärkeää palveluiden turvaamiseksi. Ikääntyvien työntekijöiden pitäminen työelämässä on ylipäätään työpolitiikan keskeinen tavoite, sillä väestörakenteen muutoksen myötä vanhusväestön määrä kasvaa ja työikäisten määrä vähenee suhteellisesti. Vanhuspalveluissa työntekijöiden ikääntymisen huomioon ottaminen on erityisen tärkeää, sillä työ on fyysisesti kuormittavaa apuvälineiden ja työtilojen ergonomian kehittämisestä huolimatta. Työ vaatii tekijältään psyykkistä ja sosiaalista jaksamista, vaikka on myös palkitsevaa. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan työn organisointia vanhusten kotihoidossa. Se on valittu tutkimuskohteeksi sen yhteiskunnallisen ajankohtaisuuden vuoksi. Kotihoidon henkilöstön osuus sosiaali- ja terveysalan kunnallisesta henkilöstöstä on merkittävä. Vuonna 2004 kotipalveluhenkilöstöä oli eli 15 prosenttia koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä (Sosiaali- ja terveydenhuollon taskutieto 2006). Työn organisoiminen on keskeinen teema työvoiman pysyvyyden näkökulmasta. Ensinnäkin hyvin toteutettu työn organisointi parantaa tuloksellisuutta: työnjaon onnistunut koordinaatio, ammattiosaamisen oikea kohdentaminen ja laadukas johtamis- ja esimiestyö tehostavat työtä. Toiseksi laadukas työn organisointi antaa mahdollisuuksia työntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, sillä sopiva työn mitoitus, vaativuus ja toimivat työmenetelmät eivät ylikuormita työntekijöitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa sosiaali- ja terveysalan vanhusten kotihoidon työn organisoinnin ratkaisuista sekä niihin liittyvistä kokemuksista ja haasteista. Tutkimuksen kohteena on kahden suuren kunnan vanhusten kotipalvelu, joka on toteutettu kummassakin kunnassa sosiaali- ja terveystoimen yhteisenä, yhdistettynä palveluna. Vaikka tutkimuksessa keskitytään vanhuspalveluja tuottaviin organisaatioihin, tutkimus voi antaa yleisemminkin sovellettavaa tietoa sosiaali- ja terveysalan työstä ja työntekijöistä. Työvoiman ja palvelujen kysyntään vaikuttaa demografisten muutosten ohella myös käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus. Kuntayhtymien ja kun-

9 12 taliitosten myötä sosiaali- ja terveydenhuollon työtä organisoidaan uudelleen ja uusia malleja otetaan käyttöön. Suurissa kunnissa sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointia on kehitetty mm. yhdistämällä nämä yhteisen lautakunnan alaisuuteen. Sekä sosiaali- että terveyspalveluista koostuvien vanhuspalvelujen organisointi on tällöin erityisen suuri haaste ja niitä koskevia kehittämistoimia on käynnissä runsaasti. Hankemuotoinen kehittämistyö liittyy yleisesti tämän hetken vanhusten avopalvelujen organisointiin. Tämänhetkisessä kokeiluhankkeessa on yhdistetty kotisairaanhoidon ja kodinhoidon palvelut samaan organisaatioon.

10 2 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja toteutus Tausta Kotona asuville vanhuksille tuotettavat palvelut ovat kotisairaanhoito ja kotipalvelut; viimeksi mainittu kattaa erilaisia kodinhoitoon ja hoivaan liittyviä tehtäviä kuten taloustöitä, asiointia ja liikkumisen avustamista. Kotisairaanhoitoa hallinnoi terveystoimi ja kotipalvelua sosiaalitoimi. Yhdistetyssä kotihoidossa on sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon palvelut. Yhdistetty vanhusten kotihoidon edellyttämä ammatillinen osaaminen koostuu kodinhoidon, hoivan, sairaanhoidon osaamisesta ja sosiaalipalveluiden tuntemisesta. Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, kodinhoitaja, kotiavustaja, perushoitaja ja lähihoitaja ovat kotihoidon ammattilaisten koulutustutkintoja luvulla kodinhoitajan ja perushoitajan tutkinnot lakkautettiin ja yhdistettiin lähihoitajan tutkinnoksi (Wrede & Henriksson 2004, Rintala 1995, ). Suomalaiset koti- ja laitoshoidon työntekijät ovat hyvin koulutettuja: pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset vanhusten koti- ja laitoshoidon työntekijät erottuvat ammatillisen koulutuksensa pituudella (Kröger & Vuorensyrjä 2008). Kotipalvelun työntekijöitä ovat kodinhoitajat ja kotiavustajat sekä lähihoitajat. Kotisairaanhoidossa on sairaan- ja terveydenhoitajia ja lähi- sekä perushoitajia. Ammatit sinänsä mukautuvat organisaatioiden muutoksiin, vaikka terveydenhuollon alueella ammattien määrittelyt, niihin liittyvät vastuut sekä tehtäväkentät ovat olleet verrattain vakiintuneita lainsäädännön suuren merkityksen vuoksi. Terveydenhoitajan toimenkuva on muokkautunut hieman sairaanhoidolliseen suuntaan ennaltaehkäisevän työn jäädessä vähemmälle vanhusten hoidossa (Wrede & Henriksson 2004). Sosiaali- ja terveystoimen yhdistämistä vanhusten kotihoidossa on perusteltu seuraavilla asioilla: taloudellisuus, tehokkuus, resurssien joustavampi käyttö, yhtenäisen johdon mahdollistama palveluiden joustavampi alueellinen organisointi ja henkilöstön ammatillisen roolin ja osaamisen vahvistaminen (ks. esim. Niemelä & Simoila 2008, 8 9). Taustalla oli hyvinvointipalvelujen uudelleenarviointi, laman jälkeinen talouskriisi ja tarve joustavoittaa ja monipuolistaa hyvinvointipalveluissa toimivien ammatillista osaamista (Wrede & Henriksson 2004). Henkilöstön ammatillisen roolin ja osaamisen vahvistamiseen liittyy moniammatillisen työn kehittäminen. Moniammatillisen tiimityön on ajateltu tehostavan

11 14 asiakaspalvelua yhdistetyssä kotihoidossa. Aikaisemmin sosiaali- ja terveystoimen palveluita ei koordinoitu yhteen ja kotisairaanhoidon ja kotipalvelun työntekijät tekivät erillisiä käyntejä asiakkaan luo. Yhdistetyssä kotihoidossa sama työntekijä toteuttaa kotipalveluna kotisairaanhoitoon liittyviä tehtäviä. Kotihoidossa työtä jäsennetään kokonaisvaltaisena hoitona ja huolenpitona, joka jaetaan neljään osaan. Ensimmäinen on perushoiva eli henkilökohtainen hygienia, ruokailu, liikkuminen kotona sekä ulkona ja kodinhoito. Toinen kattaa sairaanhoidolliset ja terveyden säilyttämiseen liittyvät toimenpiteet ja kolmas psykososiaalisen tuen asiakkaalle ja omaisille. Neljäntenä on kuntouttavien toimintojen suunnittelu ja toteutus (Kettunen, Ihalainen & Heikkinen 2001, 184). Kokonaisvaltainen hoito ja huolenpito tarkoittavat psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten toimintaedellytysten turvaamista ja kuntouttavaa työotetta. Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevassa laatusuosituksessa korostetaan, että kuntouttava työote tulee ottaa käyttöön kaikessa ikääntyneiden hoito- ja palvelutoiminnassa (Sosiaali- ja terveysministeriö, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus). Siten moniammatillisen tiimityön tulisi yhdistää useiden ammattiryhmien osaaminen ja tiimien työotetta tulisi kehittää kokonaisvaltaiseksi, vanhusten terveyttä ja toimintakykyä edistäväksi ja kuntouttavaksi. Gerontologia on kehitetty vastaamaan erityisesti vanhuuteen tai vanhenemiseen liittyviin kysymyksiin. Gerontologisella sosiaalityöllä on etsitty yhteiskunnallista näkökulmaa vanhustyöhön ja se käsittelee vanhenemista ja palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä palvelujärjestelmän muutoksia ja yhteiskunnallista tilannetta. Gerontologista palvelutyötä ovat koti- ja tukipalvelut, jotka ovat asiakasperustyötä, mutta myös sosiaalisten suhteiden edistämistä, palveluohjausta ja neuvontaa. Gerontologinen hoito taas viittaa vanhusten hoitoon. Gerontologian osa-alue geriatria on vanhusten sairauksia käsittelevä oppi. (Tenkanen 2003, 23 24) Vanhusten kotihoidon yhdistämisen rinnalla on toteutunut palveluiden ja asiakaskunnan muutos, joka liittyy hyvinvointipalveluiden ideologisiin ja taloudellisiin muutoksiin (Tedre 1999,Wrede & Henriksson 2004). Muutoksen taustalla on osittain julkisen hoivavastuun uudelleenmäärittely. Palveluja on suunnattu raskashoitoisemmille vanhuksille ja palveluissa on painottunut sairaanhoidollinen palvelu. Samanaikaisesti osa palveluista, erityisesti kotihoidon tukipalvelut, on ulkoistettu yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta hankittaviksi ostopalveluiksi. Palveluiden ja asiakaskunnan muutosten myötä vanhusten kotihoidon ammattiryhmien asema ja moniammatillisen työn luonne on muuttunut. Sairaanhoidollisen työn merkitys on korostunut ja sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvän työn merkitys heikentynyt (Tedre 1999, 14; Wrede & Henriksson 2004). Kotisairaanhoidon, kodinhoidon ja yhdistetyn kotihoidon työntekijöiden työtään koskevia kokemuksia ja näkemyksiä on tutkittu eri näkökulmista. Kokoavana johtopäätöksenä on ollut kotisairaanhoidon työntekijöiden suurempi tyytyväisyys

12 15 koskien työtään useilla mittareilla arvioituna, kun sitä on verrattu yhdistetyn mallin mukaan työskenteleviin ja kotipalvelun työntekijöihin (Perälä, Grönroos & Sarvi, Anu 2006). Moniammatillisen tiimityön ja osaamisen näkökulmasta kotisairaanhoidon työntekijät katsovat saavansa enemmän tietoa asiakkaan hoidoista ja palveluista ja kokevat tietonsa ja taitonsa paremmiksi kuin kotipalvelun ja yhdistetyn kotihoidon työntekijät (Perälä, Grönroos & Sarvi 2006). Raija Tenkasen tutkimuksen mukaan yhdistetyssä mallissa tiimien työnjako ei ole ollut erityisen moniammatillinen, sillä se on noudattanut perinteisiä toimenkuvia. Tiimien yhteistyö on ollut sujuvaa, mutta kiire ja jatkuvat työn organisoinnin sekä työtapojen muutokset ovat aiheuttaneet ongelmia yhteistyöhön. Riittämätön yhteistyö eri ammattiryhmien ja muiden sidosryhmien kanssa on tuottanut pulmia työhön. Kotisairaanhoito ja kodinhoito eivät juuri ole suunnitelleet työtä yhdessä ja ammattilaisten keskinäinen työn arvostus on ollut puutteellista (Tenkanen 2003, 41 54; Leiwo & Teräsalmi 1995). Edellä esille nostetut kriittiset tutkimustulokset voivat liittyä myös yhdistämiskokeilun lyhyyteen, sillä organisaatioiden ja ammatillisten toimintakulttuurien yhdistäminen vie aikaa. Kiireen ja aikaresurssien niukkuuden on todettu heikentävän eri ammattiryhmien hedelmällisen yhteistyön mahdollisuuksia (Haapakorpi 2007). Huolimatta yhdistettyyn kotihoitoon liittyvistä kriittisistä arvioista myös myönteisiä näkökulmia on tuotu esille. Ryhmätyön on todettu edistävän yhteistyötä siten, että ryhmän jäsenet ovat saaneet tietoa palveluista, oppineet toistensa töistä ja sopineet yhteisistä tavoitteista. Puutteeksi on kuitenkin havaittu ammattiryhmille tyypillisten työskentelytapojen noudattaminen ja kokeilun lyhyt ajanjakso (Tenkanen 2003, 172). Yhdistämisen on myös havaittu tukevan työn merkitykselliseksi ja itsenäiseksi kokemista sekä henkilöstön yhteistyötä ja luovan edellytyksiä työn kehittämiselle ja uudelleen organisoinnille (Tenkanen 2003, 172). Edellytyksenä on kuitenkin kaikkien ammattiryhmien tasa-arvoinen kuulluksi tuleminen (Grönroos & Perälä 2005) ja yhteinen näkemys asiakkaan tilasta ja tarpeista (Atwal 2002). 2.2 Tutkimusongelma Tavoitteena on tuottaa tietoa vanhusten kotihoidon organisoinnista ja siihen liittyen työhyvinvoinnista. Tiedon tuotannolla tehdään ensinnäkin ymmärrettäväksi työn organisointia ja työhyvinvointia sekä niihin liittyviä ehtoja. Toisena tarkoituksena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää vanhusten kotihoidon työn organisoinnin kehittämisessä. Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että tuottavuuden nostaminen on mahdollista etsimällä nykyistä parempia työn organisoinnin keinoja. Tuottavuutta

13 16 ei voida parantaa työn kuormituksen lisäämisellä, sillä se työntää työntekijöitä hakeutumaan kevyempiin töihin tai poistumaan työvoimasta. Karasekin ja Theorellin (1990) ajatuksia noudattaen työn hallinta on työhyvinvoinnin edellytys: riittävä osaaminen ja mahdollisuus vaikuttaa työhön tekevät työn hallittavaksi kiireellisissä tilanteissa, kun taas ulkoapäin tulevat vaatimukset ja puuttuva ammattiosaaminen stressaavat. Karasekin ja Theorellin malli koskee yksilöitä, mutta ideaa voidaan soveltaa myös työyhteisötasolla seuraavalla tavalla. Ensinnäkin hyvin toteutettu työn organisointi parantaa tuloksellisuutta: työnjaon onnistunut koordinaatio, ammattiosaamisen oikea kohdentaminen ja laadukas johtamis- ja esimiestyö tehostavat työtä. Toiseksi laadukas työn organisointi antaa mahdollisuuksia työntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, sillä sopiva työn mitoitus, vaativuus ja toimivat työmenetelmät eivät ylikuormita työntekijöitä. Sosiaali- ja terveysalan työ on asetelmaltaan erityinen, sillä sitä säätelee ammattietiikka, mutta yhtä lailla myös kunnan poliittinen ja virkamiehistä koostuva johto talouteen liittyvine tavoitteineen, kuntalaiset ja asiakkaat. Eri tahojen vaatimusten yhteensovittaminen on työn mielekkyyden ehto: kovin etäällä toisistaan olevat kriteerit ja vaatimukset hajottavat työtä. Työn organisointia tarkastellaan ammatillisen osaamisen, töiden järjestelyn, tiedonkulun, työn mitoituksen ja johtamis- ja esimiestyön näkökulmista. Työhyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat työn sisällöllinen tyydyttävyys, tiimityön toimivuus ja työilmapiiri, esimiestyö ja johtaminen jaksamisen tukena ja työssä jaksaminen. Esimiestyö ja johtaminen kytkeytyvät sekä työn organisoinnin että työhyvinvoinnin ulottuvuuksiin, sillä esimiesten työn tavoitteena on sekä töiden koordinointi että työntekijöiden jaksamisen edellytysten luominen. Myös ammatillinen osaaminen voidaan katsoa osaksi työhyvinvointia ja työn organisointia. Ammattiosaamisen puutteet heikentävät henkistä jaksamista, sillä vaikeudet selviytyä työtehtävistä lisäävät stressiä. Ammattiosaaminen on työn organisoinnissa keskeistä, sillä vanhusten kotipalvelutyö edellyttää sosiaali- tai terveydenhuollon alan koulutusta ja osaamista. Tutkimusteemojen jäsennys on seuraavanlainen: Työn organisointi - ammatillinen osaaminen: osaamisen riittävyys, mahdollisuus hyödyntää osaamista, ammat-tiosaamisen kehittämisen mahdollisuudet ja moniammatillinen osaaminen - töiden järjestely ja tiimityön organisoiminen, työn resursointi, johtaminen ja töiden organisoi-minen esimiesnäkökulmasta sekä tiedonkulku.

14 17 Työhyvinvointi - työn sisältö ja luonne - tiimityön toimivuus ja ilmapiiri - esimiestyö ja johtaminen jaksamisen tukena - fyysinen ja henkinen jaksaminen. Raportin rakenne on seuraavanlainen. Ensin esitellään tutkimuskohde eli kahden kaupungin vanhusten kotihoitoa ja sen henkilöstöä koskevia tietoja. Tutkimuskohteesta siirrytään tutkimusmenetelmään ja -aineistoihin ja tarkennetaan tutkimusaineiston piirteitä suhteessa perusjoukkoon. Tulosten esittely noudattaa rakenteellisesti edellä mainittua tutkimusteemojen jäsennystä. Johtopäätös- ja yhteenvetokappaleessa kiteytetään olennaiset tulokset ja tulkinnat ja esitetään muutamia kehittämisehdotuksia niihin liittyen. 2.3 Tutkimuskohde Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty yhden suuren ja yhden keskisuuren kaupungin vanhusten kotihoidon organisaatioista. Niitä kutsutaan tässä raportissa nimillä X ja Y. Jotta lukija saa kuvan siitä kontekstista, johon analyysi sijoittuu, seuraavassa kuvataan kotihoidon viime vuosien kehitystä kyseisissä kaupungeissa. Kaupungissa X sosiaali- ja terveydenhuolto toimivat erillään omien lautakuntiensa alaisina hallintokuntina. Kaupunki on kuitenkin mukana vuoden 2005 alussa käynnistyneessä kotihoitokokeilussa, jossa kokeillaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämistä saman johdon alle ilman hallintokuntien yhdistämistä. Kokeilu perustuu määräaikaisiin lainmuutoksiin, jotka mahdollistavat muun muassa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakasrekistereiden yhdistämisen niin että sosiaalitoimen ja terveydenhuollon ammattilaisilla on pääsy toistensa asiakastietoihin. Kotihoitokokeiluun on koko maassa osallistunut 16 kuntaa tai kuntayhtymää. (Tuominen 2008.) Kaupungissa X kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettiin heti kokeilun käynnistyttyä eli vuoden 2005 alussa vanhusten kotihoito-osastoksi, joka sijoitettiin terveyskeskukseen. Toimintojen yhdistämisen ja uuden kotihoito-osaston tavoitteeksi asetettiin muun muassa kustannustehokkuuden lisääminen palvelutasoa heikentämättä, palvelutuotannon yhdenmukaisuuden lisääminen, organisaatiotasojen määrän vähentäminen, sisäisen hallinnon keventäminen ja johtamisen tehostaminen. Kotihoito-osasto jakautuu vakiintuneen aluejaon mukaisiin palvelualueisiin, joiden johtajina toimivat kotihoitopäälliköt. Palvelualueet jakautuvat edelleen

15 18 lähipalvelualueisiin, joiden esimiehinä toimivat kotihoidon ohjaajat. Jokaisen ohjaajan alaisuudessa toimii kaksi tiimiä, joiden koko vaihtelee kahdeksasta 16 työntekijään. Toimintojen yhdistämisen myötä organisaatiotasojen määrä väheni yhdellä sen vuoksi, että väliportaan esimiehet (ylihoitajat ja johtavat kotipalveluohjaajat) poistuivat. Myös lähiesimiesten (kotihoidon ohjaajien) määrä väheni. Kotihoito-osastoa muodostettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota lääketieteellisen asiantuntemuksen saantiin. Niinpä terveyskeskukseen perustettiin kotihoidon asiakkaiden hoitoon erikoistuneita lääkärivirkoja. Lääkärit toimivat tiiviisti yhteistyössä kotihoidon tiimien kanssa. He tekevät aamupäivisin kotikäyntejä kotihoidon terveydenhoitajan ja asiakkaan vastuuhoitajan kanssa ja ovat iltapäivisin tiimien konsultoitavissa. Mielenterveystyön asiantuntemus on puolestaan pyritty varmistamaan siten, että kullekin palvelualueelle on perustettu yksi mielenterveystiimi. Kotihoito-osaston perustehtävänä on järjestää vanhusten, toipilaiden, pitkäaikaissairaiden ja yli 18-vuotiaiden vammaisten hoito ja palvelut niin, että eläminen kotona on turvallisesti mahdollista myös toimintakyvyn heikentyessä. Tavoitteena on tarjota vaihtoehto laitoshoidolle tai tehostetulle palveluasumiselle. Kotihoito-osasto toimii ympärivuorokautisesti eli kolmessa vuorossa. Kotihoito-osaston vastuulla olevia tukipalveluja ovat ateria-, kauppa-, vaatehuolto-, turva-, siivous- ja saattajapalvelu. Nämä järjestetään pääsääntöisesti ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta. Kotihoito tarjoaa kevyttä kodinhoitoa, kuten keittiön ja WC:n siistimistä tarvittaessa ja poikkeustapauksissa kaupassakäyntiä. Sosiaalitoimen vastuulle jäivät uudistuksen jälkeen lapsiperheiden sekä alle 18-vuotiaiden vammaisten ja kehitysvammaisten kotipalvelut, palveluasuminen, kuljetuspalvelut, omaishoidontuki ja vanhussosiaalityö. Koska osa vanhuspalveluista järjestään edelleen sosiaalitoimen kautta, kotihoito-osaston kokeilutoiminnassa on kiinnitetty systemaattisesti huomiota yhteistyön toimivuuteen. Asiakkaille on nimetty vastuuhoitaja, joka ensisijaisesti vastaa asiakkaan hoidon seurannasta ja voinnin muutoksista ja joka toimii yhdyshenkilönä asiakkaan hoitoon liittyvissä asioissa. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, joka arvioidaan säännöllisin väliajoin. Suunnitelman tekemiseen osallistuvat terveydenhoitaja ja vastuuhoitaja, asiakas ja hänen omaisensa sekä tarvittaessa lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Kaupungissa Y sosiaalitoimi ja terveystoimi yhdistettiin lautakuntatasolla jo 1990-luvun alussa. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon hallinnollinen yhdistämi-

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat Sari Erkkilä Kehittämistehtävä Huhtikuu 2007 Ammatilliset erikoistumisopinnot Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Hyvinvointiviestintä

Hyvinvointiviestintä Hyvinvointiviestintä Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa Pasi Pekkola, Maarit Pedak, Pekka Aula Viestinnän tutkimuskeskus CRC Communication Research Centre CRC

Lisätiedot

Kuntamuutoksen tekijät

Kuntamuutoksen tekijät Tietoa työstä Kuntamuutoksen tekijät ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDON ESIMIESTEN MUUTOSTUKI -KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Eveliina Saari Tiina Kalliomäki-Levanto Anna-Leena Kurki Seppo Tuomivaara

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Embargo 13.3.2013 klo 12.30 Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

sometaidot kirjoitustaito

sometaidot kirjoitustaito Osaajat järjestötyössä Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta Heidi Ristolainen projektihallinta sometaidot kirjoitustaito kouluttaminen kohtaaminen esiintymistaito

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire

Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Laine, Eeva Vuori, Kati 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Laine Eeva & Vuori Kati Terveydenedistäminen

Lisätiedot

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012 raportteja 77 HELSINKI 2012 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen Työelämän kehittämisohjelman (1996-2010) kehittämisprojektien itsearviointitulokset

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ -

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - Toimintakäsikirja kokoaa muutokset Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidossa ja palveluasumisessa Anne Niemi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Diak - Etelä,

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

1 TIIVISTELMÄ 0 2 ALKUSANAT 4 3 JOHDANTO 5 4 MENETELMÄT 13 5 TULOKSET 17

1 TIIVISTELMÄ 0 2 ALKUSANAT 4 3 JOHDANTO 5 4 MENETELMÄT 13 5 TULOKSET 17 Työtieteen hankeraportteja No. 31 Henna Paananen (toim.), Henri Jounila, Tommi Autio, Juhani Tarkkonen, Liisa Kiviniemi, Juha Petäjäkangas ja Janne Sinisammal Näkökulmia ja kehittämisen työvälineitä työhyvinvointiin

Lisätiedot

Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto. Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet

Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto. Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 29/2008

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2010 KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Johanna Hedman ja Sanna-Mari Tokkari KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ

P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ Marja-Liisa Nyholm Heikki Suominen PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot