3. lähipäivä. Yhteenveto koulutuksesta ja todistus suoritetuista opinnoista. ESR-Momu-toko 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. lähipäivä. Yhteenveto koulutuksesta ja todistus suoritetuista opinnoista. ESR-Momu-toko 1"

Transkriptio

1 3. lähipäivä Etätehtävän purku Arvioinnin haasteet Arvioinnin kriteerit ja menetelmät Kolmikanta-arviointi Nuorten ammattiosaamisen näytöt Vuorovaikutus ja viestintä Motivointi ja jatkuvan palautteen merkitys Positiivisen ja korjaavan palautteen anto Yhteenveto koulutuksesta ja todistus suoritetuista opinnoista. ESR-Momu-toko 1

2 Ammattiosaamisen näytöt momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

3 Ammattiosaamisen näytöt Opiskelija osoittaa ammattiosaamisensa käytännön työtehtäviä tekemällä Opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat näytöt yhdessä Näytöt toteutetaan OPH:n päättämien tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien perusteiden ja kansallisten näyttöaineistojen pohjalta ESR-Momu-toko 3

4 Näyttö Jokaisen ammatillisen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen tulee osoittaa ja arvioida ammattiosaamisen näytössä Osa opintoja Näyttötodistus osa tutkintotodistusta Näyttötodistuksen allekirjoittaa toimielimen pj. ESR-Momu-toko 4

5 ESR-Momu-toko 5

6 Näytöt osa ammatillista koulutusta Näytöt parantavat ammatillisen koulutuksen laatua Lisäämällä koulutuksen työelämävastaavuutta Edistämällä opiskelijoiden siirtymistä koulutuksesta työelämään Yhtenäistämällä opiskelijoiden arviointia ESR-Momu-toko 6

7 Näytöt osa ammatillista koulutusta Näytöt parantavat ammatillisen koulutuksen laatua Tuottamalla koulutuksen paikalliseen ja kansalliseen kehittämistyöhön arviointi- ja palautetietoa oppimistuloksista, opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyjen sekä ohjaus- ja tukitoimien toimivuudesta ESR-Momu-toko 7

8 Koulutuksen järjestäjä vastuut ammatillisen koulutuksen näyttöjärjestelmässä Asettaa näyttöjä varten toimielimen Määrää OPS:aan ammattiosaamisen näytöistä Päättää toimielimen tehtävistä, toimintatavoista ja päätöksenteosta sekä toimielimen jäsenille maksettavista palkkioista Tekee päätöksen osaamisen tunnustamisesta Tiedottaa opinnoista ESR-Momu-toko 8

9 Toimielin Koulutuksen järjestäjä vastaa näyttöjen toteutuksesta ja asettaa toimielimen, joka valvoo ja ohjaa näyttötoimintaa Voi olla monialainen, alakohtainen, tutkintokohtainen tai koulutusohjelmakohtainen ESR-Momu-toko 9

10 Toimielin Jäseninä koulutuksen järjestäjän, opettajien, ao. alan elinkeino- ja työelämän sekä opiskelijoiden edustajat Toimielin voi olla useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen ESR-Momu-toko 10

11 Toimielimen tehtävät Hyväksyy koulutuksen järjestäjän OPS:n osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Määrää näyttöjen arvioijat Käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset Pj. ja jäsenet enintään 3 vuodeksi kerrallaan ESR-Momu-toko 11

12 Toimielimen vastuut ammatillisen koulutuksen näyttöjärjestelmässä Hyväksyy suunnitelmat näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Valvoo näyttötoimintaa Päättää näyttöjen arvioijista Käsittelee opiskelijan arviointia, muutkin kuin näyttöjä, koskevat oikaisuvaatimukset Pj. allekirjoittaa näyttötodistuksen ESR-Momu-toko 12

13 Eroavuuksia Tutkintotasot Ammatillisen osaamisen hankkiminen Näyttöjen järjestäjä Tutkinnon järj. koskevan suunnitelman hyväksyminen Näyttötutkinnot Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Osaaminen tai suuri osa siitä voi olla hankittu muualla kuin valmistavassa koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjät, (4 ) joilla on järjestämissopimus. Järjestämisestä sovitaan koulutuksen järjestäjien kanssa sekä tarvittaessa muiden yhteisöjen tai säätiöiden kanssa. Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelma hyväksytetään tutkintotoimikunnalla. Opetussuunnitelma-perusteiset ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat yksi ammatillisen perustutkinnon arviointimenetelmä. Osaaminen rakentuu pääosin opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen. Muualla hankitun osaamisen tunnustaminen täytyy todentaa. Ammattioppilaitokset. Ammattiosaamisen näytöt sisällytetään kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin arviointimenetelmäksi alkaen. Oppilaitoskohtainen näyttösuunnitelma sisällytetään opetussuunnitelmaan, joka hyväksytetään koulutuksen järjestäjän asettamalla toimielimellä. ESR-Momu-toko 13

14 Näyttöjen järjestäminen Näytön/ näyttöjen arviointi ja arvioijat Näytöt laaditaan käyttäen joko laadunvarmennettuja näyttötutkintoaineistoja (ALVAR) tai ne laaditaan järjestäjäkohtaisesti. Näytöt annetaan työelämän aidoissa työtilanteissa. Suorituspaikka todennetaan näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmassa. Kolmikanta: työnantajien edustaja työntekijäpuolen edustaja oppilaitoksen edustaja Suorittajan itsearviointi on eräs arviointipäätökseen vaikuttava tekijöistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma käyttäen apuna OPH:n laadunvarmennettuja kansallisia näyttöaineistoja Ammattiosaamisen näytöt annetaan joko työelämässä aidoissa työtehtävissä työssäoppimisen yhteydessä tai oppilaitoksessa. Arvioinnin suorittaa opettaja ja opiskelija itse sekä työelämän edustaja silloin, kun hän ollut seuraamassa näyttöjä (toimielimen päätöksen mukaisesti). Työpaikkaohjaaja on ennalta perehdytettävä opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin, varsinkin, jos opettaja ei ole ammattiosaamisen näytön suorituksessa mukana. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin Yhden arvioijista tulee olla osallistuvalla henkilöllä muulla kuin näyttötutkintomestarikoulutuksen saanut. osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan opettajalla täytyy olla sellainen alan ESR-Momu-toko 14 pitää riittävänä näyttöjen arvioinnissa.

15 Arviointiasteikko Opettajan rooli arvioinnissa Näyttötutkintona suoritettu perustutkinto arvioidaan käyttäen ammatillisen peruskoulutuksen arviointiasteikkoa 1-5. At:n ja Eat:n arviointi asteikolla hyväksytty / hylätty Kolmikantaisesti arvioijat päättävät opintojen arvioinnista, arvosanasta, näyttöjen perusteella kollektiivisesti. Arviointiasteikkona käytetään 1 5. Arviointikeskustelu (ammattiosaamisen näytön arviointi), käydään näytön jälkeen joko välittömästi tai myöhemmin sovittuna aikana, jossa opettajalla on keskeinen rooli ammattiosaamisen näytön arvioinnin taltioinnin vuoksi. Opetuksesta vastaava opettaja tai opettajat päättävät opintokokonaisuuden kokonaisarvioinnista, jota ammattiosaamisen näyttö edustaa. ESR-Momu-toko 15

16 Näytön arvioinnin kattavuus Arvioinnin oikaisu Tutkintotodistuksen myöntää Näytössä osoitetaan ja arvioidaan koko ammatillinen osaaminen. Näyttö voi sisältää tehtävän työsuorituksen lisäksi luotettavia dokumentteja ammattitaidosta. Arvioinnin oikaisua voi pyytää tutkinnon järjestämisoikeuden omaavalta oppilaitoksen rehtorilta ja sen jälkeen lääninhallitukselta 2 kk:n kuluessa alkaen arvioinnin oikaisemisesta päättää tutkintotoimikunta. (Laki 602/2005) Tutkintotoimikunta. Ammattiosaamisen näytöt ovat osa opiskelijan ammatillisen osaamisen arvioinnin kokonaisuutta. Päättötodistuksessa ammatillisen opintokokonaisuuden arvosana muodostuu näytön ja muun arvioinnin perusteella alkaen arvioinnin oikaisumenettely on kaksivaiheinen: 1) Arvioinnin oikaisua pyydetään rehtorilta ja arvioivalta opettajalta 14 vrk kuluessa arviointitiedon saamisesta 2) Mikäli oikaisupäätös ei tyydytä opiskelijaa, niin oikaisua voi pyytää kirjallisesti toimielimeltä 14 vrk:n kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan Koulutuksen järjestäjä. Todistuksen allekirjoittaa Tutkintotodistus on kaksiosainen: tutkintotoimikunnan päättötodistus ja näyttötodistus. edustaja sekä järjestäneen Näyttötodistuksen allekirjoittaa oppilaitoksen virallinen toimielimen puheenjohtaja edustaja. ESR-Momu-toko 16

17 Taloudelliset vaikutukset Näyttötutkintona suoritettu perustutkinto (120 ov) tuottaa yleisen jatkoopintokelpoisuuden. Jatkoopintokelpoisuus Laki (631/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 18. Tutkintotoimikuntien kustannukset katetaan pääosin tutkintoon osallistuvilta perittäviltä tutkintomaksuilla. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakoulu-opintoihin. Sisällytetään opiskelijan yksikköhinnan muodostumiseen. Koulutuksen järjestäjä voi päättää erikseen toimielimen kustannusten korvauksista. Opetussuunnitelmaperusteinen perustutkinto (120 ov) tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Erikoisammattitutkinto ei yksin tuota jatko-opintokelpoisuutta. ESR-Momu-toko 17

18 Työssäoppimisen arviointi ja palautteen antaminen momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

19 Opiskelijan arvioinnin tehtävät ja tavoitteet TUKEA opiskelijan oppimista KEHITTÄÄ opiskelijan itsearviointitaitoa VAHVISTAA myönteistä minäkuvaa ja motivaatiota ESR-Momu-toko 19

20 Opiskelijan arvioinnin tehtävät ja tavoitteet TUOTTAA TIETOA opiskelijan osaamisen tasosta antaa tietoa opiskelijan ja ammattiin valmistuvan osaamisen tasosta antaa palautetta työssäoppimisen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta ESR-Momu-toko 20

21 Työssäoppimisen arvioinnin toteutus mitä arvioidaan työssäoppimissuunnitelmassa määriteltyjen osaamistavoitteiden toteutumista tiedollista ja taidollista sekä sosiaalisia taitoja oppimista, ongelmanratkaisutaitoja, innovatiivisuutta ESR-Momu-toko 21

22 Työssäoppimisen arvioinnin toteutus kuka arvioi opiskelija itse työpaikkaohjaaja opettaja milloin arvioidaan arviointi jatkuvaa kokonaisarviointi jakson lopussa ESR-Momu-toko 22

23 Työssäoppimisen arvioinnin toteutus miten arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin työpaikkaohjaajien palaute keskustelut työpaikalla kirjalliset tuotokset kokeet, raportit, työnäytteet opiskelijan oma selvitys oppimisesta opettaja osallistuu arviointikeskusteluun ESR-Momu-toko 23

24 Työelämän perustaidot Sosiaaliset taidot Oppimistaidot Tiimityötaidot Kokonaisuuksien hallintataidot Tiedonkäsittely ja tiedonhallintataidot Taloudelliset taidot Luovuus Luotettavuus Työturvallisuus Työn tai työympäristön kehittäminen Siisteys ja hygienia Muutoksiin sopeutuminen ESR-Momu-toko 24 (Otalaa 1999 mukaillen)

25 Arviointikohteet TAIDOLLINEN OSAAMINEN työmenetelmien hallinta, työn laatu ja taloudellisuus TIEDOLLINEN OSAAMINEN suunnittelu, arviointi, aloitteellisuus, kehittäminen ja luovuus TYÖELÄMÄN SOSIAALISET TAIDOT vuorovaikutus, esiintyminen, neuvottelutaidot, yhteistyö ja tiimityö ESR-Momu-toko 25

26 TAIDOLLINEN OSAAMINEN työmenetelmien hallinta, työn laatu ja taloudellisuus taloudellisuus työnlaatu ulkonäkö koneiden ja laitteiden hallinta asiakaslähtöisyys huolellisuus työergonomia ja turvallisuus materiaalin hallinta ESR-Momu-toko 26

27 TIEDOLLINEN OSAAMINEN suunnittelu, arviointi, aloitteellisuus, kehittäminen ja luovuus määrät päivämäärät hygienia työtehtävien suunnittelu ajoitus, aikataulutus omasta päästä -soveltaminen oma-aloitteisuus ei jäädä odottamaan ESR-Momu-toko 27

28 TYÖELÄMÄN SOSIAALISET TAIDOT vuorovaikutus, esiintyminen, neuvottelutaidot, yhteistyö ja tiimityö kysyminen hoksaaminen uskallus vastuunottaminen ESR-Momu-toko 28

29 Taitotasot Noviisi Edistynyt aloittelija Pätevä Taitava tekijä Asiantuntija -> Arvioinnin suhteuttaminen opiskelijan koulutustasoon oppipoika kisälli - mestari ESR-Momu-toko 29

30 Taitotasot Itsenäisen työskentelyn kehittyminen TYÖTEHTÄVÄN KOKONAISUUDESTA VASTAAMINEN TYÖTEHTÄVIEN ITSENÄINEN TEKEMINEN TIETTYJEN VALITTUJEN TEHTÄVIEN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN TYÖTEHTÄVIEN TEKEMINEN AUTETTUNA JA OPASTETTUNA TYÖTEHTÄVISSÄ AVUSTAMINEN TYÖTEHTÄVIEN TEKEMISEN SEURAAMINEN JA HAVAINNOINTI ESR-Momu-toko 30

31 Arvosanat Käytetään oppilaitoksessa normaalisti käytössä olevia arvosanoja 5 kiitettävä 3-4 hyvä 1-2 tyydyttävä ESR-Momu-toko 31

32 Hyvä palaute ei palkinto eikä rankaisu annetaan heti, kahden kesken rakentavaa kannustavaa tilannekohtaista perusteltua hampurilaismalli (hyvä, paha, hyvä) kerroksellisuus ESR-Momu-toko 32

33 Ammattitaito Ammattitaito käsittää monia työsuorituksissa näkyviä tietoja taitoja asenteita kykyjä valmiuksia Ammattitaito on taitoalueiden kokonaisuus, joka on enemmän kuin taitojen summa ESR-Momu-toko 33

34 Ammattitaito Ammatillinen osaaminen Yhteiset painotukset Kaikille yhteinen ydinosaaminen Työturvallisuuden hallinta Ammattilainen hallitsee Työn perustana olevan tiedon hallinta Työprosessien hallinta työtehtävien toteuttaminen työtehtävien suunnittelu työtehtävien arviointi työtehtävien kehittäminen Työmenetelmien hallinta Työvälineiden hallinta Työmateriaalien hallinta ESR-Momu-toko 34

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt teknologiateollisuudessa

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt teknologiateollisuudessa Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt teknologiateollisuudessa Sisältö Alkusanat 3 Opiskelijoiden työelämäyhteydet 4 Ammattiosaamisen näytöt 5 Miksi, miten? 5 Mitä hyötyä? 5 Toteutus 6 Toimielin 7

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot