Helsingin kaupungin opetusvirasto Neuvonta- ja palvelupiste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin opetusvirasto Neuvonta- ja palvelupiste"

Transkriptio

1 3(586 28/8-(1 (+,77b0,1(17859$//,6, 6, 233,0,6-$7<g<03b5,67g, 6, 7XUYDOOLVXXVW\ U\KPlQ PXLVWLR

2 ISBN ISSN HELSINKI 2003 HELSINGFORS 2003

3 3HUXVNRXOXMHQ NHKLWWlPLQHQ WXUYDOOLVLNVL RSSLPLVMD W\ \PSlULVW LNVL 7XUYDOOLVXXVW\ U\KPlQPXLVWLR +(/6,1*,1 $8381*,123(7869,5$6721-8/ $,686$5-$ %

4 HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSVIRASTO Julkaisija KUVAILULEHTI Helsingin kaupunki Tekijät / Työryhmän jäsenet Irmeli Halinen (pj), Gunborg Gayer, Antti-Pekka Ihalainen, Timo Ilmarinen, Markku Lemmetty, Petri Lindroos, Olli Manninen, Raija Nummelin, Anja Salonen, Eeva Toppari Nimeke Toimintayksikkö Opetusvirasto Peruskoulujen kehittäminen turvallisiksi oppimis- ja työympäristöiksi Turvallisuustyöryhmän muistio Sarjan nimeke Sarjan numero Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja B1: 2003 Julkaisuaika Sivuja, liitteet Kieli s., sis. 5 liitettä suomi ISBN ISBN, verkkojulkaisu ISSN Avainsanat Kouluhyvinvointi, terveys, turvallisuus, osallisuus Tiivistelmä Opetustoimen johtaja Rauno Jarnila asetti työryhmän kehittämään peruskouluja turvallisiksi oppimis- ja työympäristöiksi. Työryhmä luovutti muistionsa opetustoimen johtajalle Työryhmä paneutui työskentelynsä aikana erityisesti oppilaiden, opettajien ja lasten vanhempien/huoltajien näkemyksiin koulun turvallisuudesta. Turvallisuutta tarkasteltiin hyvinvoinnin osatekijänä, joka on välttämätön koulun perustehtävän hyvän hoitamisen kannalta. Selvitystyönsä perusteella työryhmä esittää, että Helsingissä asetetaan tavoitteeksi oppimisympäristönä innostava ja kannustava koulu, joka on ilmapiiriltään ystävällinen ja jossa huolehditaan oppilaiden ja henkilöstön turvallisuudesta ja mahdollisuudesta onnistumiseen ja hyviin tuloksiin opiskelussa ja työssä. Turvallisuus sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen sekä emotionaalisen, hengellisen ja seksuaalisen ulottuvuuden. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että Helsingin kaupungissa huolehditaan koulujen riittävistä toimintaresursseista sekä lisätään turvallisuuteen liittyvää yleistä tietoisuutta ja toiminnan tavoitteellisuutta. Työryhmän näkemyksen mukaan peruskoulujen turvallisuudesta tulee huolehtia kolmella alueella, joita ovat 1) koko kouluyhteisön turvallisuutta rakentava toiminta ja ongelmia ennalta ehkäisevä toiminta, 2) tunnistettuihin ongelmakohtiin ja vaaravyöhykkeessä oleviin oppilaisiin sekä henkilöstöön kohdennettu varhainen puuttuminen ja 3) akuuttien ongelmien ratkaiseminen, tuki ja hoito ongelmista kärsiville sekä toiminta kriisitilanteissa. Turvallisuustyön pääpainon tulee olla turvallisuutta rakentavassa ja ongelmia ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Samanaikaisesti tulee selkeyttää ja kehittää koulujen toimintatapoja varhaisen puuttumisen ja ongelmien hoidon alueella. Hinta Jakelu/myynti Helsingin kaupungin opetusvirasto Neuvonta- ja palvelupiste

5 Turvallisuustyöryhmä luovutti muistionsa opetustoimen johtaja Rauno Jarnilalle Helsingissä 31. päivänä tammikuuta Irmeli Halinen Gunborg Gayer Timo Heikkonen Antti-Pekka Ihalainen Timo Ilmarinen Markku Lemmetty Petri Lindroos Olli Manninen Anja Salonen Eeva Toppari Raija Nummelin

6

7 6,6b//<6/8(77(/2 1. Työryhmän asettaminen, tehtävät ja työskentely 2. Työryhmän näkemys turvallisuudesta koulussa 3. Peruskoulun turvallisuuteen liittyvä säädöspohja 3.1. Oppilaiden ja oppimisympäristön turvallisuus 3.2. Henkilöstön ja työympäristön turvallisuus 4. Koulujen turvallisuutta koskevaa tietoa 4.1. Turvallisuuteen liittyvät Helsingin kaupungin strategiat 4.2. Peruskoulun turvallisuutta koskevat valtakunnalliset linjaukset 4.3. Kansainvälistä aineistoa koulun turvallisuudesta 4.4. Työryhmän kuulemien asiantuntijoiden näkemykset 5. Turvallisuusnäkökulma opetussuunnitelmissa 5.1. Opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet 5.2. Opetussuunnitelmatilanne Helsingissä 6. Turvallisuuteen liittyvä yhteistyö 6.1. Koulun sisäinen yhteistyö 6.2. Kodin ja koulun yhteistyö 6.3. Oppilaiden osallisuus ja yhteistyö nuorisotoimen kanssa 6.4. Yhteistyö poliisin kanssa 6.5. Muut yhteistyökumppanit 7. Työryhmän kehittämisehdotukset 7.1. Turvallista koulua koskeva tavoite 7.2. Tavoitteen saavuttamisen edellytykset 7.3. Turvallisuustekijöiden säännöllinen selvittäminen 7.4. Turvallisuuden edistäminen opetussuunnitelmallisin keinoin 7.5. Turvallisuutta edistävät käytänteet 7.6. Turvallisuusnäkökulma arvioinnissa 7.7. Henkilöstön koulutus 7.8. Koulu toimintaympäristönä 7.9. Kokemusten välittäminen ja tiedotustoiminta KIRJALLISUUTTA LIITTEET 5

8 7\ U\KPlQDVHWWDPLQHQWHKWlYlWMDW\ VNHQWHO\ Opetustoimen johtaja Rauno Jarnila asetti työryhmän kehittämään peruskouluja turvallisiksi oppimis- ja työympäristöksi. Asettaja määritteli työryhmän tehtävät seuraavasti: 1. Suunnitella ja tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla peruskoulujen turvallisuutta voidaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä edistää opetussuunnitelmallisin keinoin. 2. Selvittää turvallisuustavoitteita tukevia eri osapuolten yhteistyökäytäntöjä ja laatia niihin pohjautuvia esimerkinomaisia malleja kouluille. 3. Ehdottaa tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Työryhmän puheenjohtajaksi opetustoimen johtaja asetti opetuspäällikkö Irmeli Halisen ja jäseniksi opetuspäällikkö Gunborg Gayerin, rehtori Antti-Pekka Ihalaisen, työsuojelupäällikkö Timo Ilmarisen, Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys HELVARY:n johtokunnan puheenjohtajan Markku Lemmetyn, Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen HOAY:n puheenjohtajan Petri Lindroosin, opetuskonsultti Olli Mannisen sekä työsuojeluvaltuutetut Anja Salosen ja Eeva Topparin. Nuorisopoliisin edustajaksi työryhmään kutsuttiin ylikonstaapeli Timo Heikkonen ja sihteeriksi projektisuunnittelija Raija Nummelin. Työryhmä otti nimekseen Turvallisuustyöryhmä ja kokoontui seitsemän kertaa. Työryhmän määräaika päättyi Työryhmä haki lisäaikaa saakka. Opetustoimen johtaja myönsi lisäajan Työryhmän työ pohjautuu Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiaan ( ) sekä kaupungin lapsi- ja perhepoliittiseen ohjelmaan ( ). Työ kytkeytyy myös monilta osin Helsingin kaupungin huumestrategiaan ( ). Työryhmän muistiossa konkretisoidaan näissä turvallisuusteeman kannalta keskeisissä yleisstrategioissa esitettyjä linjauksia koulun ja kouluyhteisön turvallisuuden näkökulmasta. Työryhmä on paneutunut työskentelynsä aikana erityisesti oppilaiden, opettajien ja lasten vanhempien/huoltajien näkemyksiin koulun turvallisuudesta. Työryhmä on pyrkinyt hyödyntämään myös muiden kokemuksia, sekä kotimaisia että kansainvälisiä. Osalla työryhmän jäsenistä oli mahdollisuus keskustella turvallisuudesta ja siihen liittyvistä asioista kansainvälisessä Connect fi -hankkeessa toimineiden tutkijoiden sekä Helsingin kaupungin pedagogisten yhteyshenkilöiden kanssa. Nämä keskustelut ja kertynyt aineisto on hyödynnetty työryhmän työssä. Työryhmä on kuullut seuraavia tahoja ja asiantuntijoita: - Hesan Nuorten Ääni -hankkeeseen osallistuvien Ala-Malmin peruskoulun ja Tapanilan ala-asteen koulun oppilaita - yleissivistävän koulutuslinjan johtavaa psykologia Merja Hallantietä - Kallion koulun vanhempainyhdistys ry:n puheenjohtajaa, suunnittelija Tuija Metsoa Suomen Vanhempainliitosta - Vaasan kaupungin opetustoimen turvallisuushankkeen vetäjää Seppo Mäenpäätä sekä - Vartiokylän yläasteen koulun lehtori Vuokko Rajamäkeä. 6

9 Työryhmän muistion ( ) luonnos on käsitelty teeman kannalta keskeisissä sidosryhmissä. Kommentit luonnoksesta pyydettiin Helsingin opetusviraston johtoryhmältä, yleissivistävän koulutuslinjan johtoryhmältä, suomenkielisten ja ruotsinkielisten peruskoulujen rehtori- ja johtajakokouksilta, ruotsinkielisen koulutuslinjan johtavalta psykologilta ja kuraattorilta, Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen HOAY:n hallitukselta, opetustoimen työsuojelu- ja luottamushenkilöstöltä, nuoriso- ja aluepoliisilta sekä Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys HELVARY:n johtokunnalta. Palautteen pohjalta muistio on muokattu lopulliseen muotoonsa. 7\ U\KPlQQlNHP\VWXUYDOOLVXXGHVWDNRXOXVVD Työryhmän työn lähtökohta on tehtäväksi annon mukaisesti peruskoulun turvallisuus. Työryhmän käsittelemistä asioista suurin osa on kuitenkin merkittäviä myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten turvallisuuden kannalta. Tästä syystä muistiossa ei erotella eri kouluasteiden tai koulumuotojen turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Turvallisuutta muistiossa tarkastellaan kaikkien koulussa työskentelevien näkökulmasta. Kyse on siis sekä oppilaiden että koulun henkilöstön turvallisuudesta. Myös oppilaiden huoltajien ja koulussa asioivien muiden henkilöiden tai koulun kanssa kiinteätä yhteistyötä tekevien henkilöiden turvallisuuden takaaminen on tärkeätä. Turvallisuus kuuluu koulun opetustilanteisiin, välitunteihin sekä muihin koulutyöhön liittyviin tapahtumiin, kuten ruokailuun, opintokäynteihin, koulukuljetuksiin, leirikouluihin ja juhliin. Turvallisuuden merkitystä koulun perustehtävän kannalta tarkastellaan seuraavassa kuviossa, jossa eri tekijöiden väliset suhteet on esitetty tietoisen pelkistetysti: Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet Ohjaavat normit Oppimis- ja työympäristö OPETUS, OHJAUS JA OPPIMINEN KASVATUSTYÖ JA KASVAMINEN Oppimistulokset Kehittyminen oppijana/työntekijänä ja ihmisenä KOULUYHTEISÖN HYVINVOINTI TTTerveys Osallisuus 7XUYDOOLVXXV Kuvio 1. Koulun perustehtävä ja kouluyhteisön hyvinvointi. Koulun perustehtävä on opettaminen, opiskelun ohjaus ja oppiminen sekä kasvattaminen ja kasvaminen. Tätä perustehtävää säätelevät koulutyölle asetetut tavoitteet ja työtä säätelevät muut normit sekä koulun ja sen toimintaympäristön tarjoamat olo- 7

10 suhteet. Perustehtävässä onnistuminen edellyttää huolenpitoa oppilaiden ja koulun henkilöstön hyvinvoinnista. Työryhmä on tarkastellut turvallisuutta hyvinvoinnin osatekijänä, joka on välttämätön koulun perustehtävän hyvän hoitamisen kannalta. Turvallisuuden rinnalla hyvinvointiin vaikuttavat osallisuus ja terveys. Osallisuuden, turvallisuuden ja terveyden välillä vallitsevat keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Turvallisuus vaikuttaa terveyttä edistävästi ja terveydestä huolehtiminen puolestaan lisää turvallisuutta. Turvallisuuden toteutumista edistää Helsingissä toteutettava kouluhenkilöstön ja oppilaiden osallisuus. Turvallisuus on puolestaan omiaan vahvistamaan aitoa osallisuutta ja osallistumisen realistisia edellytyksiä. Perustehtävässä onnistuminen tuottaa hyviä tuloksia. Se merkitsee hyvien oppimistulosten saavuttamista sekä kouluyhteisön jäsenten kehittymistä ihmisinä, oppijoina ja työntekijöinä. Suomessa peruskoulu on onnistunut sekä kotimaisten että kansainvälisten arviointien mukaan perustehtävässään hyvin. Oppilaiden oppimistulokset ovat kansainvälisesti arvioiden erinomaisia ja kouluhenkilöstö arvostaa omaa työtään ja viihtyy työssään paremmin kuin työntekijät useilla muilla aloilla tai muissa tutkimuksen kohteena olleissa maissa. Oppimisen ja kasvamisen edellytyksistä huolehtiminen on sen sijaan yhä suurempi haaste suomalaisessa yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten kasvuympäristössä ja koulun toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat saaneet aikaan sen, että koulussa joudutaan aiempaa enemmän ottamaan vastuuta oppilaiden hyvinvoinnista. Tämä merkitsee kouluhenkilöstön työn laaja-alaistumista ja henkisen kuormituksen kasvua. Koulutuksen järjestäjän haasteena on näissä olosuhteissa huolehtia koulutuksen riittävistä resursseista sekä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudesta ja täydennyskoulutuksesta. Työryhmä pitää turvallisuuteen kuuluvina keskeisinä näkökulmina fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Lisäksi on tärkeä ottaa huomioon emotionaalinen, hengellinen ja seksuaalinen turvallisuus. Fyysinen turvallisuus sisältää mm. - kouluympäristön (sisä- ja ulkotilat, kalusteet ja välineet, koulun lähiympäristö liikennejärjestelyineen, koulukuljetusjärjestelyt) turvallisuuden, työturvallisuuden ja ergonomian - ympäristön terveellisyyteen liittyvät tekijät - fyysisen väkivallan ja kiusaamisen torjumisen. Psyykkinen turvallisuus sisältää mm. - koulun turvallisen, hyväksyvän ja kannustavan ilmapiirin - hyvään käytökseen ja ystävälliseen käyttäytymiseen liittyvät tekijät - psyykkisen väkivallan ja kiusaamisen torjumisen. Sosiaalinen turvallisuus sisältää mm. - koulun turvallisuutta ja hyvinvointia lisäävän toimintakulttuurin ja selkeän organisaation - koulun sisäiset avoimet vuorovaikutussuhteet - hyvät yhteistyösuhteet koteihin ja lähiympäristöön 8

11 - sosiaalisen väkivallan ja kiusaamisen torjumisen - syrjinnän ja rasismin torjumisen. Emotionaalinen turvallisuus sisältää mm. pelon tunnetta synnyttävien paikkojen ja tilanteiden eliminoimisen, aikuisten ja lasten välisen luottamuksen sekä aikuisten keskinäisen luottamuksen. Hengellinen turvallisuus edellyttää uskonnonvapauteen liittyvien näkökohtien toteutumista. Tähän liittyen on tärkeätä pohtia erilaisten uskontojen kohtaamiseen ja koulun yhteisissä tilaisuuksissa tapahtuvaan hengellisten asioiden käsittelyyn liittyviä toimintatapoja. Seksuaalinen turvallisuus puolestaan edellyttää nimittelyn tai muun toiminnan kautta tapahtuvan seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän torjumisen. Opetussuunnitelman uudistumassa olevat valtakunnalliset perusteet tarkastelevat turvallisuutta ainakin neljästä keskeisestä näkökulmasta. Turvallisuus nähdään ensinnäkin oppimisympäristön tärkeänä elementtinä, joka vaikuttaa kaikkeen oppimiseen ja kasvuun. Toiseksi turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen määritellään keskeiseksi osaksi koulun oppilashuollollista toimintaa. Kolmanneksi turvallisuudesta huolehtiminen nähdään kodin ja koulun yhteistyön tärkeäksi tehtäväksi. Neljäs näkökulma liittyy opiskelun sisältöihin. Turvallisuus on tärkeä osa yhtä opetussuunnitelman määrittelemää seitsemää aihekokonaisuutta. Näiden perusteissa ilmaistun neljän näkökulman lisäksi viidentenä tärkeänä näkökulmana voidaan pitää koulun pedagogisten järjestelyjen asianmukaisuutta ja korkeaa laatua. Näistä näkökulmista turvallisuutta on tarpeen tarkastella myös Helsingin opetustoimessa. Tähän tarjoutuu hyvä mahdollisuus meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä sekä oppilashuollon kehittämistyössä. Yleissivistävällä koulutuslinjalla työskentelee paraikaa oppilashuollon kehittämistyöryhmä. On tärkeätä, että turvallisuus otetaan riittävän vahvasti huomioon työryhmän laatimassa oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämissuunnitelmassa. Ruotsinkielisen koulutuslinjan vuonna 2002 valmistuneessa oppilashuoltotyötä koskevassa muistiossa asiaan on jo otettu selkeästi kantaa. 3HUXVNRXOXQWXUYDOOLVXXWHHQOLLWW\YlVllG VSRKMD Koulujen turvallisuuteen liittyviä käytänteitä ohjaavat lukuisat eri säädökset. Tällaisia ovat mm. lait ja asetukset, opetussuunnitelman perusteet, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvät säädökset, palo- ja pelastusviranomaisten ohjeistukset sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ja ensiapuun liittyvät ohjeet. Koulussa työskentelevien on tärkeätä tuntea työtään ohjaavat säädökset. Työntekijöiden tulisi voida perehtyä säädöksiin hyvin työuransa kaikissa vaiheissa, mutta erityisesti työtä aloittaessaan. Viranhaltijoina toimivilla (rehtorit, opettajat) on työssään erityinen virkavastuu, joka edellyttää säädösten hyvää tuntemusta. Säädösten tuntemisen merkitys korostuu johtamis- ja esimiestehtävissä. Tämä on syytä ottaa huomioon uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja henkilöstön täydennyskoulutuksessa. 9

12 Koulutyötä ohjaavat säädökset muodostavat perustan koulun omille järjestyssäännöille ja muille työtä ohjaaville koulun sisäisille säännöille. Koulujen sääntöjen tulee olla voimassa olevien säädösten kirjaimen ja hengen mukaisia. Olennaista koulun henkilöstön kannalta on - olla tietoisia säädöksistä - osata tiedottaa säädöksistä ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä - osata toimia säädösten edellyttämällä tavalla. Koulujen turvallisuuden kannalta kaikkein keskeisimmät säädökset käsitellään seuraavassa hyvin lyhyesti. Liitteeseen 1 on koottu koulunpidon kannalta muuta keskeistä lainsäädäntöä. Peruskoulussa työskenteleville tulee säädösten mukaan taata terveellinen ja turvallinen oppimis- ja työympäristö. Säädökset koskevat siten sekä oppilaita että henkilöstöä. 2SSLODLGHQMDRSSLPLV\PSlULVW QWXUYDOOLVXXV Koululait uudistettiin vuonna 1998 ja tällöin niihin lisättiin säädös, joka määrittelee oppilaille oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Perusopetuslaissa (628/ , 29 ) ja lukiolaissa (629/ , 21 ) todetaan: Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Valtioneuvosto on myöhemmin täsmentänyt asetuksella laissa esitettyjä tavoitteita lukion osalta (Asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 955/ ). Asetuksen 2 :n ensimmäisessä momentissa määritellään lukio opiskeluympäristönä: Lukion tulee olla opiskelijalle henkisesti ja fyysisesti turvallinen, oppimisen ja osallistumisen mahdollistava avoin ja myönteinen opiskeluympäristö. Lukion tulee tukea vuorovaikutteisuutta sekä oppilaitoksen sisällä että yhteydenpidossa ympäristöön. Sekä lain että asetuksen pykälät ovat koulutuksen järjestäjän ja koulun kannalta hyvin haasteellisia. Hallituksen esityksessä perusopetuslain ja lukiolain perusteluiksi todetaan, että uudet pykälät sisältävät koulutuksen järjestäjiä velvoittavan, työturvallisuussäännöksiä vastaavan säännöksen oppilaiden oikeudesta turvalliseen työympäristöön. Säännös edellyttää, että opetukseen tarkoitetut tilat ja välineet ovat turvallisia ja toisaalta se velvoittaa koulutuksen järjestäjät huolehtimaan siitä, että oppilaat eivät joudu väkivallan tai muun kiusaamisen kohteeksi koulussa tai muussa koulun toiminnassa. (HE 86/1997 vp.) Hallituksen esityksessä laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta todetaan, että perusopetuksessa oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön kattaa myös koulumatkat. Oppimisympäristön turvallisuutta koskevien säännösten perusteella koulutuksen ja opetuksen järjestäjän tulee luoda oppimiselle sellaiset edellytykset, että turvallinen oppimisympäristö tosiasiallisesti toteutuu. Tämä tarkoittaa sitä, että oppimisympäristön sekä fyysisten että psyykkisten puitteiden tulee tukea oppilaan hyvinvointia koko hänen opintojensa ajan. Turvallinen oppimisympäristö on myös koulujen ja oppilaitosten opettajien ja muun henkilökunnan hyvän ja tuloksellisen toiminnan perusta. Turvallinen oppi- 10

13 misympäristö edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken sekä riittävää tietojen vaihtoa eri toimijoiden kesken. (HE 205/2002.) Hallitus valmistelee parhaillaan hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia edistäviä muutoksia mm. perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön. Työ on kuitenkin vielä niin kesken, ettei sen vaikutuksia ole mahdollista käsitellä tässä muistiossa tarkemmin. Työryhmä on kuitenkin pyrkinyt omissa ehdotuksissaan ottamaan huomioon muutosten keskeiset piirteet, kuten esimerkiksi koulun järjestyssääntöjen laatimisen. +HQNLO VW QMDW\ \PSlULVW QWXUYDOOLVXXV Vuoden 2003 alussa tuli voimaan uusi työturvallisuuslaki (738/2002). Lain tavoite on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja psyykkisen terveyden haittoja. Lain soveltamisalaan kuuluu myös oppilaan työ opetuksen ja koulutuksen yhteydessä kuten erilainen harjoitustyö, työhön rinnastettava käytännön opetus, työharjoittelu sekä käytännön työelämään tutustuminen ja osallistuminen. Laissa korostuu työyhteisön velvollisuus omaehtoiseen turvallisuudesta huolehtimiseen. Työnantajan on yleistä huolehtimisvelvoitetta täyttäessään huomioitava työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset, kuten ammattitaito, työkokemus, ikä, sukupuoli ja muut vastaavat seikat. Huolehtiminen velvoittaa työnantajaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeellisia työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta. Työsuojelun toimintaohjelmasäännös pysyy ennallaan. Sen mukaan työnantajalla on oltava ohjelma, jonka tavoitteena on turvallisuuden ja terveyden edistäminen ja työkyvyn ylläpitäminen. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi on uusi velvoite. Uuden lain mukaan sekä fyysiset että psyykkiset vaara- ja haittatekijät tulee poistaa. Ellei tämä ole kokonaan mahdollista, tekijöiden merkitys turvallisuudelle ja terveydelle on arvioitava. Arviointi pitää olla todennettavissa. Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työn vaaroista ja haitoista sekä perehdytettävä hänet työpaikan olosuhteisiin ja työtehtäviin. Työ ja työolosuhteet, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, on työsuojelun toimintaohjelmasäännöksen mukaan järjestettävä siten, että uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Ilmeisen uhan ollessa kyseessä on oltava tarpeelliset turvallisuusjärjestelyt ja -laitteet. Lisäksi on laadittava menettelytapaohjeet uhkatilanteiden varalta. Työturvallisuuslainsäädännön uudistusta on ennakoitu Helsingin opetustoimessa riskien hallintaa käsittelevällä ryhmäkirjeellä (Rk 81/2002, ). Ryhmäkirje sisältää sekä vaarojen arviointiin, turvallisuusjärjestelyihin että menettelytapaohjeisiin liittyvää ohjeistusta. Samalla tavalla kuin uuden työturvallisuuslain myös voimaan tuleen työterveyshuoltolain (1383/2001) useat säädökset velvoittavat järjestämään työolosuhteet 11

14 siten, että työstä ja sen tekemisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Koulutilojen turvallisuus perustuu pääasiassa muuhun kuin koulutusta koskeviin säädöksiin. Se perustuu rakennuslainsäädäntöön sekä palo- ja pelastustointa ja terveystointa koskevaan lainsäädäntöön. Opetusministeriössä on parhaillaan menossa työ, jossa valmistellaan ohjeistusta ja kehittämisen suuntaviivoja turvalliselle kouluympäristölle. Tämän työn tulosten hyödyntäminen Helsingin opetustoimessa on tärkeätä. RXOXMHQWXUYDOOLVXXWWDNRVNHYDDWLHWRD 7XUYDOOLVXXWHHQOLLWW\YlW+HOVLQJLQNDXSXQJLQVWUDWHJLDW Helsingin kaupunki on tehnyt turvallisuuden kannalta merkittävät strategiset linjaukset kolmella alueella, jotka käsitellään tässä lyhyesti. Linjaukset määrittävät ne suuntaviivat, joihin myös Helsingin koulujen turvallisuuteen liittyvien ratkaisujen tulee pohjautua. Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiassa ( ) todetaan, että turvallisuus on yksi Helsingin keskeisistä arvoista. Turvallisuuden kehittämisen nähdään edellyttävän eri tahojen yhteistyötä. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeätä. Strategiassa todetaan, että turvattomuutta aiheuttavia ongelmia eriteltäessä, toimenpiteitä valittaessa ja seurantaa suunniteltaessa monien näkökulmien yhdistäminen on välttämätöntä. Turvallisuuden parantamisessa on kiinnitettävä huomiota sekä yksilöön, yhteisöön että elinympäristöön. Strategian mukaan toimintaa voidaan tarkastella kolmella tasolla - kaikkia asukkaita tai suuria ryhmiä koskevat toimet - riskiryhmien kanssa tehtävä työ - rikosten tekijöiden ja uhrien hoitaminen ja toistumisen ehkäiseminen. Raportissa todetaan myös, että koulujen edellytyksiä tunnistaa ja puuttua varhain ongelmaiseen käytökseen tulee vahvistaa. Raportissa esitetään, että jokaisella työpaikalla tulee laatia turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa tulee käydä läpi mahdolliset vaaratilanteet ja niihin liittyvät kehitysasiat ja tuottaa selkeä ja lyhyt turvallisuusohje vaaratilanteita varten. Koko työyhteisön tulee osallistua tähän prosessiin. Helsingin kaupungin lapsi- ja perhepoliittisessa ohjelmassa ( ) todetaan, että erilaisille oppilaille suunnattujen tukitoimien rinnalla on tärkeätä kiinnittää huomiota yhteisöllisyyteen ja koko koulun hyvinvointiin. Opiskelu sujuu, kun koulussa on hyvä ilmapiiri, oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi ja tietävät saavansa apua tarvittaessa. Lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma ottaa myös kantaa koulukiusaamiseen. Kiusaamisen määritellään tarkoittavan systemaattista yhteen ja samaan lapseen tai nuoreen kohdistuvaa suoraa tai epäsuoraa negatiivista toimintaa. Ohjelmassa edellytetään, että kiusaamiseen suhtaudutaan aina erittäin vakavasti. Kiusaamista ehkäisevässä toiminnassa tärkeänä pidetään koko kouluyhteisöä koskevaa suunnitelmallista työtä. 12

15 Myös Helsingin kaupungin huumestrategia 2000 ( ) pyrkii edistämään helsinkiläisten terveyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on luoda hyvän lapsuuden ja nuoruuden perusedellytykset ja toimivat aikuisverkostot sekä vahvistaa koteja ja muita lähiyhteisöjä. Strategiassa todetaan mm., että - vanhempien ja kodin roolia lasten kasvun tukijoina vahvistetaan ja selkeytetään - turvallisen lapsuuden ja nuoruuden perusedellytykset luodaan huolehtimalla sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämiseksi rakennettujen palvelujen määrästä ja laadusta - lasten ja nuorten parissa toimivien varhaisen puuttumisen ja hoitoon ohjaamisen taitoja tulee systemaattisesti parantaa - peruspalveluja painotetaan syrjäytymisen ehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen - kehitetään ja suunnataan erityistoimia koulunkäynnin rajapintoihin - koulun oppilashuollon aktiivista roolia kunkin koulun omassa päihdetyössä vahvistetaan - nuorille suunnattavan huumevalistuksen ja terveyskasvatuksen sisältöjä ja menetelmiä kehitetään - terveystiedon/-kasvatuksen asemaa opetuksessa vahvistetaan - jokainen helsinkiläinen koulu laatii koulukohtaisen toimintamallin/päihdeohjelman, joka pitää sisällään ehkäisevän työn, varhaisen puuttumisen ja riskiryhmät sekä hoitoonohjauksen ja tukitoimet. Päihdeohjelma laaditaan yhteistyössä opetus- ja muun henkilöstön, oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa vuosiksi ja sitä tarkistetaan vuosittain. Koulukohtaisten päihdeohjelmien laadinnan tueksi on tuotettu sekä suomen- että ruotsinkielinen tukimateriaali (ks. Päihteiden käytön ehkäisy Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa; Program mot rusmedel för skolorna i Helsingfors). -RKWRSllW NVHW Helsingin kaupungin strategiat korostavat sitä, että turvallisuuden luomisessa ennaltaehkäisevä työ on keskeistä. Tässä mielessä korostuu peruskoulujen rooli koko ikäluokan yhteisenä toimintaympäristönä ja elämisen mallina sekä tärkeätä asennekasvatustyötä tekevänä tahona. Koulun tapa toimia, koulussa vallitseva ilmapiiri sekä opetus- ja kasvatustyön sisältö ovat tärkeitä. Kaupungin strategioissa tähdennetään myös, että turvallisuus edellyttää aina eri osapuolten yhteistyötä. Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeintä sekä ongelmien ennalta ehkäisyn että niiden rakentavan ratkaisemisen näkökulmasta. Kouluilla tulee olla riittävät edellytykset puuttua turvallisuutta vaarantaviin tekijöihin niin yksilön, yhteisön kuin ympäristönkin näkökulmasta. Tämä merkitsee mm. turvallisuuteen liittyvien tekijöiden säännöllistä kartoittamista, henkilöstön riittävää tietoisuutta toimintaa ohjaavista säädöksistä ja riittäviä valmiuksia ongelmien varhaiseen havaitsemiseen ja ongelmiin puuttumiseen. Kouluissa työskenteleville tulee turvata mahdollisuudet toimia myös varaamalla riittävät resurssit. Tarvitaan myös kouluissa työskentelevien todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. 13

16 Olennaista on kouluyhteisön jäsenten yhteinen tietoisuus tavoitteista ja sitoutuminen turvallisuutta edistäviin arvoihin ja toimintatapoihin. Tämä voi toteutua, kun kouluyhteisön jäsenillä on mahdollisuus osallistua työtä ohjaavien arvojen ja tavoitteiden sekä turvallisuutta edistävien ratkaisumallien luomiseen. Koulukohtainen opetussuunnitelmatyö ja oppilashuoltotoiminnan kehittämistyö tarjoavat tähän hyvän tilaisuuden. 3HUXVNRXOXQWXUYDOOLVXXWWDNRVNHYDWYDOWDNXQQDOOLVHWOLQMDXNVHW Koulun turvallisuutta on pohdittu viime vuosina opetusministeriön asettamissa asiantuntijaryhmissä. Työryhmä on hyödyntänyt työskentelyssään opetusministeriön tuoreimman aineiston. Turvatyöryhmän muistiossa ( ) eritellään koulun turvallisuutta heikentäviä tekijöitä. Muistion mukaan näitä ovat - väkivalta, aggressiivisuus ja työrauhaongelmat - oppilaiden keskeinen, opettajaan kohdistuva sekä opettajan oppilaaseen kohdistama kiusaaminen - päihteiden käyttö - fyysiseen ympäristöön liittyvät riskitekijät, kuten koulurakennukseen, ilmastointiin, muihin työoloihin, välineiden ja varusteiden kuntoon, koulun pihaan sekä koulumatkoihin ja leirikouluihin liittyvät tekijät. Muistiossa viitataan Savolaisen työryhmän (1998) tutkimukseen, jossa on selvitetty oppilaiden mielipiteitä ja kokemuksia koulun työoloissa ilmenevistä puutteista. Keskeisiä oppilaiden mainitsemia seikkoja olivat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, yhteistyö ja ilmapiiri, kannustus, tuki pulmatilanteissa, koulutyön järjestelyt sekä fyysinen ympäristö. Opettajien kokemien turvallisuusongelmien osalta muistiossa viitataan Kivivuoren (1996 ja 1997; ks. Kivivuori ym. 1999) tutkimuksiin. Niiden mukaan opettajien kokeman väkivallan muotoja olivat mm. suullinen loukkaaminen, yleinen kielenkäyttö ja fyysisen väkivallan uhka. Hieman alle puolet opettajista ilmaisi joutuneensa harvoin ja noin 12% usein väkivallan uhkan kohteeksi. Vajaa puolet opettajista ei ollut koskaan kokenut väkivallan uhkaa. Muistiossa nostetaan esille myös opettajan harjoittama kiusaaminen. Sen osalta todetaan, että ilmiötä ei ole tutkittu Suomessa lainkaan. Muistiossa viitataan norjalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan kymmenisen prosenttia opettajista syyllistyy oppilaan tai oppilaiden kiusaamiseen. Opetusministeriön Turvatyöryhmä korostaa välittömän puuttumisen merkitystä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Koulukohtaiset, yhteisen suunnitteluntuloksena syntyneet toimintamallit nähdään välttämättömiksi edellytyksiksi turvallisuuden parantamisessa. Työryhmän muistiossa viitataan Tikkasen (1987) Helsingin opetustoimessa tekemiin selvityksiin, joiden mukaan oppilaiden tuottamia häiriöitä vähensivät koulun sääntöjen selkeys ja johdonmukaisuus, julkilausuttujen ja noudatettujen normien ristiriidattomuus, sääntöjen noudattaminen ja oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 14

17 Turvatyöryhmä analysoi muistiossaan opetuslainsäädäntöön sisältyvää määrittelyä oppilaan lakisääteisestä oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallisuuteen nähdään sisältyväksi fyysiseen turvallisuuteen ja henkiseen turvallisuuteen liittyvät asiat. Fyysistä turvallisuutta säädellään painokkaammin muussa kuin opetuslainsäädännössä. Työryhmä toteaa, että perusopetuslakiin sisällytetty säännös oppilaiden turvallisuudesta edellyttää koulutuksen järjestäjän toimivan siten, että se pyrkii saattamaan koulun toiminnan sellaiseksi, että turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää jo ennakolta. Opetusministeriön asettaman Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön laatuvaatimustyöryhmän muistio valmistui Muistiossa ei selkeästi määritellä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön piirteitä, mutta esitetään runsaasti siihen liittyviä erilaisia näkökohtia. Muistion toimenpidesuosituksissa ehdotetaan muun muassa, että - opiskeluympäristön turvallisuussäännökset tulee saattaa työturvallisuuden ja työturvallisuusvalvonnan osalta samalle tasolle kuin työntekijöiden turvallisuudesta annetut säädökset - kunta- ja koulukohtaisesti seurataan koulutapaturmia ja muita vaara- ja uhkatilanteita parannuskohteiden löytämiseksi - selvitetään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön vaatimukset tasavertaisen osallistumisen mahdollistamiseksi omien kykyjen mukaan - vähintään kerran valtuustokaudessa suoritetaan työoloselvitys eri osapuolten yhteistyönä. Opetusministeriön oppilashuoltotyöryhmä jätti Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto muistionsa Muistiossa todetaan, että hyvin järjestetyn opetuksen ohella oppilashuolto on tärkeä osa lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää toimintaa. Hyvin toimivalla ja kattavalla oppilashuollolla on mahdollista edistää lasten ja nuorten tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä ehkäistä psykososiaalisten ongelmien syntymistä. Oppilashuoltotyöryhmä toteaa muistiossaan, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin perusta on kodin ja yhteisön antama turvallisuus, huolenpito, välittäminen ja vastuu. Hyvinvointi puolestaan on kasvun, kehityksen ja oppimisen perusta. Muistion mukaan koulussa hyvinvointi perustuu oppilaan ja opettajan väliseen aitoon vuorovaikutukseen sekä kouluyhteisön myönteiseen ilmapiiriin ja toisista välittämiseen. Yhteisöllisyys tukee oppimista, kasvua ja kehitystä. Opettaja nähdään vanhempien ohella oppilaan koulunkäynnin tärkeimpänä tukijana ja opettajan roolia oppilaan ongelmien havaitsemisessa ja ongelmiin puuttumisessa jo varhaisessa vaiheessa pidetään ensisijaisena. Muistio korostaa, että oppilaasta huolehtiminen edellyttää koulun kaikkien aikuisten keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä. Koulun on jatkuvasti kehityttävä oppilaiden, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa avoimessa kohtaamisessa ja vuorovaikutustaidoissa. Muistiossa korostetaan kodin ja koulun säännöllisen yhteistyön sekä lasten ja nuorten laajan palveluverkoston keskinäisen yhteistyön merkitystä. -RKWRSllW NVHW Opetusministeriön työryhmien ehdotukset korostavat koulun turvallisuuden kannalta hyvin keskeisiä asioita. Ne antavat suuntaviitat myös Helsingin opetustoimen kehittämistyölle. Tällaisia suuntaviittoja ovat mm. turvallisuuden laaja-alainen tarkastelu, 15

18 turvallisuuteen liittyvä seuranta ja vaaratekijöiden ennakointi, koulun toimintakulttuurin ja kannustavan ilmapiirin kehittäminen turvallisuuden perustanluojana, osallistumismahdollisuudet kouluyhteisössä, koulun sisäisten toimintasääntöjen selkeys ja johdonmukaisuus ja niiden pohjalta tapahtuva välitön puuttuminen ongelmatilanteisiin, kodin ja koulun yhteistyön ja muun yhteistyön määrätietoinen kehittäminen sekä koulukohtaisten suunnitteluprosessien ja niiden kautta tapahtuvan koko henkilöstön sitoutumisen tärkeys. DQVDLQYlOLVWlDLQHLVWRDNRXOXQWXUYDOOLVXXGHVWD Työryhmä rajasi tässä raportissa esiintuotavan kansainvälisen aineiston vain muutamaan näkökulmaan. Valinnan kriteereinä olivat sekä aineiston tuoreus että työryhmän jäsenten henkilökohtainen perehtyneisyys aineiston taustalla oleviin hankkeisiin. Euroopan parlamentin aloitteesta käynnistettiin vuonna 1999 Connect fi -ohjelma, jonka tavoitteena on luoda synergiaa ja yhteyksiä kasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin välille. Yhtenä Connect fi -hankkeen osaprojektina on laadittu esitys toimenpideohjelmaksi kouluväkivallan vastustamiseen (Salomäki 2002). Esityksessä väkivalta määritellään siten, että sillä tarkoitetaan yksilöön, ryhmään tai yhteisöön kohdistuvaa uhkailevaa käytöstä tai fyysistä ja psyykkistä aggressiota tai voimankäyttöä, josta aiheutuu tai on todennäköistä aiheutua vammautuminen, kuolema, psyykkisiä häiriöitä sekä yksilön jättämistä sosiaalisen ryhmän tai yhteisön ulkopuolelle. Väkivalta vähentää myönteistä minäkäsitystä ja mielenterveyttä luomalla jännittyneisyyttä, pelkoja, puolustuskyvyttömyyttä ja toivottomuutta. Esityksen mukaan kouluväkivallan torjunnassa on tärkeätä kiinnittää huomiota opetussuunnitelmaan, kouluun fyysisenä ympäristönä, koulun henkiseen ilmapiiriin,selkeisiin toimintasääntöihin kiusaamistapauksissa sekä sosiaalisiin suhteisiin ja yhteistyösuhteisiin koulun sisällä, kotien kanssa ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Toimenpide-esityksessä väkivallan ehkäisemisen keinot jaetaan kolmeen ryhmään - kaikkiin kouluyhteisön jäseniin kohdistuva myönteinen toiminta, jonka tarkoituksena on estää väkivallan ja sen riskitekijöiden syntymistä - niihin ryhmiin kohdistuva ennalta ehkäisevä toiminta, joilla on suurentunut väkivallan riski - niihin ryhmiin kohdistuva hoitava toiminta, joilla väkivaltaisen käyttäytymisen ongelma on selvästi olemassa tai jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. Näihin toimenpiteisiin tarttuminen edellyttää esityksen mukaan, että selvitetään koulun ja ympäröivän yhteisön voimavarat, heikkoudet ja pääongelmakohdat suhteessa väkivaltaan. Myös henkilöstön osaaminen ja osaamisen kehittämistarpeet tulee selvittää. Opetusvirastossa vieraili kolme koulujen turvallisuuteen perehtynyttä ja Connect fi -hankkeeseen osallistunutta tutkijaa Norjasta, Irlannista ja Belgiasta. Tutkijat korostivat seuraavia näkökohtia: - turvallisuutta edistävien käytänteiden tulee olla osa jokapäiväistä toimintaa; projektiluontoiset tempaukset tuottavat tulosta vähän aikaa, mutta vaikutus häviää pian projektin päätyttyä 16

19 - kyse on perustan luomisesta, koulukulttuurin muuttamisesta; koulusta lapset saavat kulttuurisen matkalaukun koko elämäänsä varten - kyse on siitä, että opitaan kunnioittava asenne toisiin ihmisiin ja ympäristöön - kannattaa panostaa hyvän ilmapiirin luomiseen, toiminnan selkeiden sääntöjen kehittämiseen ja niiden rinnalla paneudutaan joihinkin erityisprojekteihin tiettyjen ongelmien ehkäisemiseksi tai voittamiseksi - yhteinen arvopohja on tärkeä, opettajan moraalinen vastuu asioihin puuttumisessa on olennainen - lasten kanssa on alusta lähtien tehtävä selväksi, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei - opettajien vuorovaikutustaidot ja kyky toimia yhteistyössä toisten aikuisten kanssa on tärkeä turvallisuutta lisäävä tekijä - opetussuunnitelmatasolla tehtävä työ on perustavaa laatua - on myös seurattava toimenpiteiden vaikutusta sekä koulun että kaupungin tasolla - kyse on siitä, millaisina lapset ja nuoret kokevat yhteydet itseensä, muihin, kouluun, yhteiskuntaan ja elämään Länsi-Australian alueella sijaitseva Swan Education District on luonut ohjelman turvallisen ja ystävällisen koulun kehittämiseksi (Griffiths & Weatherilt, 2001). Hankkeen tavoitteena on luoda koulu, joka on fyysisesti turvallinen, ilmapiiriltään ystävällinen, kaikista oppilaista huolehtiva ja oppilaiden tarpeisiin vastaava. Lähtökohtana on, että jokaisella koulussa työskentelevällä aikuisella, lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ympäristöön ja samalla velvollisuus omalta osaltaan osallistua turvallisuuden luomiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Onnistumisen tärkeiksi edellytyksiksi hankkeessa nähdään - johtamisen laatu koulussa - osallistava päätöksentekotapa - oppimisen edistämiseen keskittyvä työote ja opetussuunnitelmaprosessi - hyvät vuorovaikutussuhteet ympäristöön - ongelmien ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen havaittuihin ongelmiin - hyvät tukipalvelut. Turvallisuutta lisäävä toiminta tapahtuu hankkeen mukaan kolmella alueella. Nämä ovat opetussuunnitelma, opetus, oppiminen, 2) koulu organisaationa ja fyysisenä ympäristönä sekä 3) koulun yhteistyösuhteet ja tukipalvelut. Myös turvallisuutta voidaan edistää kolmella eri tasolla, jotka ovat 1) koko koulun toiminta, 2) vaaravyöhykkeessä olevien oppilaiden kanssa tehtävä työ ja 3) ongelmallisesti käyttäytyvien oppilaiden kanssa tehtävä työ. Koulutapaturmiin liittyvää kansainvälistä tutkimustietoa on käytettävissä jonkin verran. Oppilaiden koulutapaturmat tunnetaan kuitenkin ilmiönä melko huonosti (Lounamaa 2002a; 2002b). Suomessa koko maan kattava koulutapaturmien selvitys on toteutettu viimeksi vuonna Olennaista turvallisuuden kannalta on koulutapaturmien ehkäisy. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen (ks. Lounamaa, 2000b) mukaan koulutapaturmat jakautuvat viiteen ryhmään. Yleisin tapaturmaryhmä on yhteentörmäys, tönäisy tai töytäily välitunnilla ja urheilu- tai pelitilanteissa. Myös toiseksi yleisin ryhmä ruotsalaiskouluissa liittyy välitunti- ja liikuntatuntitoimintaan. Nämä tapaturmat ovat seurausta kaatumisesta tai törmäyksestä, jossa toisena osapuolena ei ole ihmi- 17

20 nen vaan erilaiset kiinteät ja pysyvät telineet ja muut koulunrakennuksen osat. Kolmanneksi tapaturmatyypiksi erottuvat koulujen erityistunneilla (kotitalous, puu-, metalli- ja käsityöt ym.) sattuneet tapaturmat. Nämä tapaturmat liittyvät erilaisiin laitteisiin, työkaluihin ja urheiluvälineisiin. -RKWRSllW NVHW Kansainvälinen tutkimus ja näkökulmat sisältävät hyvää ja pedagogisesti perusteltua ajattelua koulun turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Niissä näkyy sama jaottelu kolmeen eri toiminta-alueeseen, jota on käytetty myös Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiassa. Tuntuu siis mielekkäältä erottaa toisistaan a) koko kouluyhteisöä koskeva ja toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvä toiminta, b) vaaravyöhykkeessä oleviin henkilöihin tai tilanteisiin liittyvä ennalta ehkäisevä toiminta sekä c) jo ilmenneitä ongelmia ratkova ja hoitava toiminta. Suurimmat ponnistukset tulisi kohdistaa koulun toimintakulttuurin kehittämiseen siten, että jokapäiväinen työ itsessään ehkäisee turvallisuutta uhkaavat riskit ja antaa mahdollisuuden kouluyhteisön jäsenten osallisuudelle ja myönteiselle toiminnalle. Tätä työtä voidaan tehdä sekä opetussuunnitelman ja opetuksen alueella, koulun toimintaa organisoitaessa ja johdettaessa sekä yhteistyösuhteita rakennettaessa ja hoidettaessa. Aineistossa korostuu kouluyhteisön aikuisten vastuu turvallisuudesta ja moraalinen velvollisuus puuttua havaittuihin ongelmiin. Samalla pidetään tärkeänä, että oppilailla on aito mahdollisuus osallistua ja heitä ohjataan ottamaan ikä- ja kehitysvaiheensa mukaisesti vastuuta omasta ja yhteisestä turvallisuudesta. 7\ U\KPlQNXXOHPLHQDVLDQWXQWLMRLGHQQlNHP\NVHW Työryhmä kuuli työskentelynsä aikana koulutyön kannalta keskeisten ryhmien, oppilaiden, opettajien ja vanhempien edustajia. Opettajien näkökulma välittyi työryhmälle sekä kuultavana olleen opettajan että yleissivistävän koulutuslinjan pedagogisina yhteyshenkilöinä toimivien noin 60 opettajan kautta. Lisäksi työryhmä halusi perehtyä koulujen turvallisuuden kannalta uraauurtavaa työtä tehneen Vaasan kaupungin ratkaisuihin. Työryhmä kuuli myös Helsingin opetustoimen yleissivistävällä koulutuslinjalla työskentelevän oppilashuollon kehittämistyöryhmän edustajaa, sillä koulun oppilashuoltotoiminnalla on tärkeä rooli turvallisuuden kehittämisessä. Kuultavana olleet oppilaat korostivat seuraavien asioiden tärkeyttä - koululla on oltava selkeät järjestyssäännöt, sääntöjen pitää olla näkyvillä ja opettajien pitää käsitellä niitä oppilaiden kanssa joka vuosi, jotta ne pysyisivät elävinä mielessä - aikuisten pitäisi puuttua asioihin aina ja nopeasti silloin, kun sääntöjä rikotaan tai tapahtuu jotain ikävää tapahtunutta on käsiteltävä yhdessä - oppilailla pitää olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa koulussa - oppilaiden oma toiminta on tärkeää, esim. oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta ja sovittelutoiminta - koulutulokkaiden vastaanotto on tärkeätä, on vahvistettava yhteishenkeä ja saatava kaikki mukaan, myös yksinäiset. Kouluun on luotava sellainen henki, ettei kiusaamista, henkistä häirintää tai nimittelyä hyväksytä. - poliisin pitäisi jakaa vielä nykyistä enemmän tietoa rikkomusten seuraamuksista 18

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa on tuotettu Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Taitava Arvioija koulutusohjelma Turun Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Anne Alho Kirsti Heinonen Petri Niemi Pasi Pentikäinen Hannu Penttilä Marianne Pitkälä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 2. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 3 3. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 4 4. PERUSOPETUKSEN RAKENNE... 5 5. PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9)

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 soveltaen ja Raision kaupungin perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9 KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA vuosiluokat 1-9 01.08.2012 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. Opetuksen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 1 NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Opetussuunnitelma hyväksytty koulutuslautakunnassa 29.8.2011 80 Liitteet hyväksytty koulutuslautakunnassa 20.9.2011 97 2 NOUSIAISTEN

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot