LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 26. Saapuneet kirjeet Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus Lemin kirjaston liittyminen Etelä-Karjalan kirjastojen Heili -yhteisjärjestelmään Perhepäivähoidon kustannuskorvaus alkaen Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna Koululaisten iltapäivätoiminta lukuvuonna Kuukanniemen koulun 6. luokan leirikoulu Helsingissä Lemin Eskon valinta vuosiksi Tiedoksi saatettavia asioita...58

2 Viranomainen Pöytäkirja 3/2013 LEMIN KUNTA 43 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Iitiän päiväkoti (Tuomelankankaantie 1) Kohonen Tarja puheenjohtaja Rings Mervi varapuheenjohtaja Värtö Marja jäsen Helen Ilkka jäsen Karhu Anu jäsen, poistuneena klo Hakonen Hannu jäsen, poistuneena klo Haiko Matti jäsen Puranen Leila varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Vainikka Petri Liljander Sirkka Parviainen Päivi Seppälä Tarja Pietiläinen Risto Sinkko Eija Tielinen Sirpa esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori asiantuntija, vapaa-aikasihteeri, läsnä pykälissä 26 28, 32, asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja, läsnä pykälissä 26 29, poistui klo asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö, läsnä pykälissä 26 28, 30 31, poistui klo kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja sihteeri, sivistystoimen kanslisti LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Hakonen :ssä ja 35, Mervi Rings :ssä 34 ja Matti Haiko :ssä Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarja Kohonen Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Sirpa Tielinen Hannu Hakonen Mervi Rings Matti Haiko PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema kanslisti Sirpa Tielinen

3 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 26 Esitys Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Hyväksyttiin.

4 Sivistyslautakunta Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2013 Sivistyslautakunta 27 Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpanoohjeet vuodeksi 2013 seuraavasti: LEMIN KUNTA Kunnanhallitus Toimielimille ja hyväksyjille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2013 Tämän ohjeen tarkoitus Tällä ohjeella annetaan kaikkia toimielimiä koskevat ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta sekä talouden ja toiminnan seurannasta ja raportoinnista. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista on seurattava. Seurantavastuu on kullakin toimielimellä ja tarkastuslautakunnalla. Käytännössä toteutumista seuraavat tulosalueittain tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Talouden seuranta on jatkuvaa ja siitä raportoidaan kahden kuukauden välein tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Raportit julkaistaan myös kunnan nettisivuilla. Tilivelvollisille toteutumaraportit toimitetaan koneellisesti päivittäin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tarkastuslautakunnalle ja ao. toimielimille vähintään kolme kertaa vuoden aikana. Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelma Määräykset talousarvion sitovuudesta sisältyvät talousarvion yleisperusteluihin. Toimielimet vastaavat entiseen tapaan talousarvioon merkittyjen määrärahojen riittävyydestä. Määrärahojen käytön seuranta tässä tarkoituksessa on mahdollista käytössä olevien raportointityökalujen avulla. Hallintosäännön mukaan toimielinten on hyväksyttävä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmassa määritellään tulosalueiden määrärahan tarkempi jako ja vastuu määrärahan käytöstä ja toiminnasta. Käyttösuunnitelmassaan toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja tulosyksiköiden välillä tulosalueen määrärahaa ylittämättä. Toimielinten tulee määrätä ne viranhaltijat, jotka ovat vastuussa meno- ja tulolajien välisistä siirroista tulosyksiköiden sisällä. Lisäksi käyttösuunnitelman yhteydessä

5 Sivistyslautakunta toimielimen on asetettava tulosyksiköille tulosalueen tavoitteista johdetut tarkemmat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan edellä esitetyllä tavalla ja joilla toteutetaan kunnan strategiaa. Näistä tavoitteista johdetaan yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet ja näin jalkautetaan strategia työntekijätasolle. Tositteiden hyväksyjät ja tilinkäyttäjät määrää kunnanjohtaja. Hyväksyjänä ja tarkastajana ei saa olla sama henkilö. Tarkastaja tarkastaa, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on vastaanotettu ja lasku ja toimitettu tavara tai palvelu vastaa tilausta. Epäselvissä tapauksissa tarkastaja ottaa yhteyttä laskuttajaan/toimittajaan. Tarkastaja tiliöi laskun (=merkitsee tilin, kustannuspaikan ja alvkoodin). Hyväksyjä hyväksyy laskun maksatusta varten ja tarkastaa, että lasku on oikein tiliöity ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha ja tarvittaessa päätös. Hyväksyjän on huolehdittava siitä, että käytettävissä oleva määräraha riittää. Vuoden 2012 tilinpäätös jäi noin euroa alijäämäiseksi. Kunnan taseen kertynyt ylijäämä muuttui alijäämäksi, jota on noin euroa. Kuntalain tasapainotusvelvoite koskee nyt Lemin kuntaakin. Sen lisäksi, että uutta alijäämää ei enää saa syntyä, on tärkeää saada ainakin osa vanhoista alijäämistä katetuksi vuoden 2013 aikana. Määrärahojen, tuloarvioiden ja toiminnallisten tavoitteiden muuttaminen vuoden aikana Toimielin vastaa siitä, että talousarvioon merkitty määräraha riittää koko vuodeksi ja toiminnalliset tavoitteet ja tuloarviot toteutuvat. Mikäli toimielin toimialansa taloutta seuratessaan tai hyväksyjä laskua hyväksyessään havaitsee, että määräraha ei tule riittämään valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen loppuvuoden aikana, on meneteltävä seuraavasti: - toimielimen/hyväksyjän on selvitettävä, voidaanko toimintoja sopeuttamalla selvitä jäljellä olevalla määrärahalla - jos sopeuttaminen ei ole mahdollista on selvitettävä, voidaanko saman tulosalueen muista määrärahoista tarvittaessa edellisessä kohdassa mainitulla tavalla sopeuttaen siirtää tarvittava määräraha vajaalle kohdalle - jos siirtäminenkään ei ole mahdollista, on toimielimen tehtävä ehdotus kunnanvaltuustolle määrärahan korottamisesta tai toiminnallisten tavoitteiden muuttamisesta niin, että määräraha riittää niihin. Määrärahan korottamisen katteeksi on osoitettava säästö toimielimen muista määrärahoista. Määrärahan korotusesitystä ilman, että sille osoitetaan realistinen kate muiden menojen säästöstä tai tulojen lisäyksestä, ei valtuustolle tulla esittämään. Valtuustolla on valta hyväksyä tai hylätä määrärahan korotusesitys kokonaan tai osittain. Tämä tulee ottaa huomioon määrärahojen käytössä vuoden alusta alkaen.

6 Sivistyslautakunta Jos toimielin vastaavasti havaitsee, että valtuuston asettamat tavoitteet voidaan toteuttaa talousarvioon merkittyä pienemmällä määrärahalla, tulee toimielimen tehdä valtuustolle esitys määrärahan alentamisesta tai tavoitteiden muuttamisesta. Menojen ajoittaminen Koska tulot kertyvät tasaisesti vuoden aikana, on myös menot pyrittävä jakamaan tasaisesti. Budjetoitujen menojen tasaamiseksi ja tuloksen pitämiseksi ylijäämäisenä menojen kehitystä tulee rajoittaa siten, että käyttötalouden tulosalueiden määrärahoista saa seuraavina ajankohtina olla käytettynä enintään alla mainittu osuus budjetoiduista määrärahoista. Näissä menoissa ei ole otettu huomioon Eksoten maksuosuuksia, joihin ei enää tänä vuonna voida vaikuttaa. Budjetoiduista menoista tulee siis säästää 3 %. Ajankohta Menojen toteutuma, % Hankinnat Yksittäisiä tarvike- ja kalustohankintoja ja urakoiden hyväksymisiä koskevat hankintarajat on määritelty talousarviossa. Tarjousmenettelyssä on tarjousten tekijöitä kohdeltava tasapuolisesti ottaen huomioon hankintaohjeiden määräykset. Tarjouspyynnössä on mainittava tarjousten vertailussa käytettävät perusteet. Tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen ei uusien perusteiden käyttöönotto enää ole mahdollista. Tämän vuoksi tarjouspyynnön valmisteluun kaikissa tilanteissa on paneuduttava huolellisesti. Hankinnoissa on lisäksi noudatettava soveltuvin osin Etelä-Karjalan hankintapalvelujen laatimaa hankintaohjetta ja hankintastrategiaa. Hankintapäätösten perusteluissa on aina erikseen selvitettävä, miksi hankintalakia ei ole noudatettu, jos ei ole noudatettu. Jos hankintalakia on noudatettu, on mainittava minkä hankintalain pykälän mukaan hankinta toteutetaan. Samoin on mainittava, milloin tarjouspyyntö on ollut Hilmassa, jos se on ollut.

7 Sivistyslautakunta Kokouspalkkiot Kokoustiedot palkkioiden maksatusta varten on toimielimen sihteerin toimitettava palkkasihteerille huhti-, heinä-, loka- ja joulukuun 5. päivään mennessä. Palkkiot maksetaan mainittujen kuukausien loppuun mennessä. Henkilöstön koulutus Matka koulutustilaisuuteen on tehtävä niin vähin kokonaiskustannuksin kuin matkan tarkoituksenmukaisen tekemisen kannalta on mahdollista. Kunta maksaa koulutustilaisuuteen määräämänsä henkilön matkakorvaukset yleisten kulkuneuvojen taksojen tai muulla tavalla edullisimmaksi osoitetun vaihtoehdon mukaan sekä päivärahan koulutuspäiviltä virka- ja työehtosopimusten mukaan, mikäli siitä on maininta koulutuspäätöksessä. Talousarvion yleisperustelujen mukaan koulutukseen osallistumisesta päättävät määrärahojen puitteissa kunnanjohtaja tai ao. osastopäällikkö. Valtionavut ja osuudet Toimielinten tehtävänä on huolehtia siitä, että toimialan valtionosuus- ja -korvaushakemukset toimitetaan ajoissa yleiseen toimistoon allekirjoitettaviksi ja lähetettäviksi valtionosuusviranomaiselle. Saatavien laskutus ja perintä Saatavien laskutus ja perintä hoidetaan entiseen tapaan. Laskutus on suoritettava laskutusjaksoa seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Tätä aikarajaa on ehdottomasti noudatettava ainakin verollisessa laskutuksessa, koska arvonlisäverotilitysten laadinnalle on säädetty kuukausittainen määräaika. LEMIN KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Simo Luukkanen Markku Peutere Esitys Sivistyslautakunta merkitsee kunnanhallituksen antamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2013 tiedoksi. Hyväksyttiin.

8 Sivistyslautakunta Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus Sivistyslautakunta 28 Sivistystoimen tehtävien hoitamiseen on käytetty määrärahoja vuoden 2013 alusta lukien seuraavasti (oheismateriaali): - sivistystoimen hallinto 26,6 % - perusopetus 27,9 % - muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 23,9 % - kirjasto- ja kulttuuripalvelut 29,1 % - yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 28,2 % - liikuntapalvelut 44,2 % - nuorisotyö 18,7 % varhaiskasvatus - hallinto 28 % - päiväkotihoito 27,5 % - esiopetus 15,7 % - lasten päivähoito 27,7 % Investointeja on toteutunut sivistystoimen osalta seuraavasti (oheismateriaali): - Koulukeskuksen irtaimisto 0 % - Kuukanniemen koulun irtaimisto 3,6 % - Kirjaston irtaimisto 0 % - Vapaa-aikatoimen irtaimisto 0 % (valm. PV) Esitys Sivistyslautakunta merkitsee taloudellisen osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin.

9 Sivistyslautakunta Lemin kirjaston liittyminen Etelä-Karjalan kirjastojen Heili -yhteisjärjestelmään Sivistyslautakunta 29 Etelä-Karjalan kahdeksan kunnan kirjastot ovat valmistelleet jo pitkään yhteistä kirjastojärjestelmää. Yhteisjärjestelmän nimi on Heili -kirjastot, ja mukaan lähtevät yhteisjärjestelmää koordinoiva Lappeenranta, Lemi, Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti, Parikkala, Taipalsaari ja Savitaipale. Yhteisjärjestelmä valmistuu ja otetaan käyttöön vuoden 2013 lopulla. Etelä-Karjalan Heili -kirjastoilla on järjestelmän käyttöönoton jälkeen yhteinen asiakas- ja aineistorekisteri, yhteinen kirjastokortti, ja aineistokuljetukset kirjastojen välillä. Yhteisjärjestelmän käynnistykseen on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta. Järjestelmästä aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin järjestelmässä mukana oleva kunta omalta osaltaan. Yhteisjärjestelmä tuo Heili -kirjastojen asiakkaiden ulottuville kaikkien Heili -kirjastojen kokoelmat yhteisen rekisterin ja aineistokuljetusten myötä. Sopimuksella Heili -kirjastojen yhteisjärjestelmästä sovitaan yhteisjärjestelmän päätöksenteosta, sopimuksista, kustannusten jakamisesta, tietorekistereiden omistuksesta ja käytöstä, yhteisjärjestelmään liittymisestä ja irtisanoutumisesta. Kirjasto/kunta liittyy Lappeenrannan maakuntakirjaston koordinoimaan Etelä-Karjalan kirjastojen yhteiseen Heili -järjestelmään allekirjoittamalla sopimuksen. Liitteenä sopimus Heili Etelä-Karjalan kirjastojen yhteisjärjestelmästä. (valm. PLP) Lemin kunnanhallitus on sitoutunut lähtemään mukaan maakunnalliseen kirjastojärjestelmään päätöksellään Kyseisen sitoumuksen perusteella Etelä-Karjalan kirjastojen yhteisjärjestelmää on valmisteltu siltä pohjalta, että myös Lemi on mukana, ja Lemin investointibudjetissa on huomioitu järjestelmän hankkimiseen tarvittavat rahat. Valmistelutyöt ovat jo pitkällä, uusi järjestelmä on asennettu Lemille, tekninen yhteensopivuus on näin ollen todettu, ja konversiotyöt ajoittuvat alkukesään. Tällä sopimuksella ei siis enää päätetä yhteisjärjestelmään mukaan lähtemisestä, vaan yhteisjärjestelmäkimpan käytännön asioista, kimpan johtamisjärjestelyistä ja kustannusten jaosta. Kustannusvaikutuksiltaan liittyminen yhteisjärjestelmään ei tuo juurikaan muutosta nykyiseen. Lemi osallistuu kimpan vuotuisiin käyttökustannuksiin 2,41 %:n osuudellaan, eivätkä vuotuiset käyttökustannukset muutu merkittävästi nykyisestä. Järjestelmän myötä aloitetaan yhteiset kuljetukset kirjastojen välillä, ja aluksi kustannukset katetaan

10 Sivistyslautakunta valtionavustuksella. Jatkossa kaikki kunnat osallistuvat niihin kustannuksiin omalla panoksellaan, joten tämä menoerä on Leminkin kirjastolle uusi. Sen suuruutta ei tässä vaiheessa pysty sanomaan, ja suuruuteen voi jatkossa vaikuttaa viikoittaisten kuljetuskäyntikertojen määrällä. Kuljetuskustannukset tuovat hyödyn nykyistä ratkaisevasti laajemman aineistovalikoiman muodossa. Koko yhteisen järjestelmän tarkoituksena on edistää kirjastoyhteistyötä ja tuoda koko kimpan aineistovarastot vaivattomasti kaikkien - myös lemiläisten - kirjastonkäyttäjien ulottuville. Muualla Suomessa toimivissa kirjastokimpoissa kokemukset aineistokuljetuksista ovat erittäin hyviä. Pelot siitä, että pienet kirjastot joutuisivat luopumaan esimerkiksi uutuusaineistoistaan suurempien hyväksi, on osoittautunut turhaksi. Hyötyjiä ovat kaikki osapuolet, niin suuremmat kuin pienemmätkin. Yksikään kunta, varsinkaan pienempi, ei pysty omin resurssein hankkimaan sitä aineistomäärää, jonka yhteinen kimppa tuo. Luumäen poisjäämisen syistä ei ole tietoa. Jokainen kunta on tehnyt päätöksensä ja solmii sopimuksensa itsenäisesti." (valm. PLP ja PV) Esitys Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä liitteenä 2 olevan kirjaston Heili -sopimuksen kirjastotoimenjohtajan ehdotuksen mukaisesti. 2. että kirjastotoimenjohtaja oikeutetaan solmimaan sopimus palvelun tuottajan kanssa. Hyväksyttiin. Kirjastotoimenjohtaja poistui kokouksesta klo

11 Sivistyslautakunta Perhepäivähoidon kustannuskorvaus alkaen Sivistyslautakunta 30 Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES ( ) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13:n mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti. Suomen Kuntaliiton Yleiskirje 4/80/2013 on antanut suositukset vuoden 2013 kustannuskorvauksista. Liitteenä olevasta taulukosta ilmenee kustannuskorvauksen suuruus eri hoitopäivien mukaan. (valm. TS) Esitys Lautakunta päättää hyväksyä perhepäivähoidon kustannuskorvaukset suosituksen mukaisesti alkaen. Kustannuskorvauksen suuruus eri hoitopäivien mukaan on esitetty liitteessä 3. Hyväksyttiin.

12 Sivistyslautakunta Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna Sivistyslautakunta 31 Esiopetusta annetaan päiväkodeissa osana päiväkotien toimintaa. Esiopetuspaikkoja ovat olleet aiemmin Kirkonkylässä ja Kuukanniemessä. Iitiän päiväkodin esiopetusikäisten opetus on järjestetty kuluvana lukuvuotena Kuukanniemen päiväkoti Oravanpesässä. Sinne on järjestetty koulukuljetus esiopetusoppilaille. Lukuvuodelle on ilmoittautunut 48 lasta esiopetukseen, joista ensisijaisesti haki Kirkonkylään 15, Kuukanniemeen 21 ja Iitiään 12 lasta. Esiopetukseen lukuvuodeksi hakuaika päättyi Suuresta lapsilukumäärästä sekä lasten asuinpaikoista ja koulukuljetusreiteistä johtuvista syistä on tarkoituksenmukaista, että esiopetusta järjestettäisiin kaikissa kunnan kolmessa päiväkodissa joko erillisinä ryhminä tai muissa lapsiryhmissä, joissa on 5-6 -vuotiaita lapsia ( viskarit ). (valm. PV) Esitys Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuonna esiopetusta järjestetään kolmessa päiväkodissa: Kuukanniemessä sekä Iitiässä ja Kirkonkylässä. Esiopetus voidaan järjestää erillisissä esiopetusryhmissä tai viskariryhmissä. Hyväksyttiin. Varhaiskasvatuspäällikkö poistui kokouksesta klo

13 Sivistyslautakunta Koululaisten iltapäivätoiminta lukuvuonna Sivistyslautakunta 32 Opetushallituksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle annettujen perusteiden mukaisesti kunnan tulee hyväksyä aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma ja toimipistekohtainen suunnitelma laaditaan ennen toimintavuoden alkua. Toiminnassa otetaan huomioon koulun opetussuunnitelma ja painopistealueet. Lemillä ip-toimintaa on järjestetty 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille ja erityisoppilaille molemmissa taajamissa. Erityisoppilaiden osalta kunta päättää ip-toiminnan järjestämispaikan. Kuukanniemen iltapäivätoiminnassa lukuvuonna oli 1 -luokkalaisia 8 ja 2 -luokkalaisia 9 sekä kaksi ohjaajaa koko toimintavuoden ajan. Kirkolla toiminnassa lukuvuonna oli 1 -luokkalaisia 12, 2 -luokkalaisia 2 ja 2 erityisoppilasta sekä kaksi ohjaajaa. Alustavien tietojen mukaan Kirkonkylän ip-toimintaan on ilmoitettu 1 -luokkalaisia 7 ja 2 -luokkalaisia 9 sekä 2 erityisoppilasta, yhteensä 18. Kuukanniemen 1 -luokkaisia on ilmoitettu 13 ja 2 -luokkalaisia 3, yhteensä 16. Tilanne saattaa muuttua vielä vähän kesäloman aikana. Kuukanniemen ip -toiminta on hankittu ostopalveluna Lemin seurakunnalta. Seurakunta on saanut puolet kunnan saamasta valtionavusta ao. toimintaan ja Kuukanniemen toimintaan osallistuvien lasten kuukausimaksut. Määrärahavaraus on vapaa-aikatoimen iltapäivätoiminnan kustannuspaikalla. Kirkonkylän ip -toiminnasta vastaa kunta ja kuukausimaksut tuloutuvat vapaa-aikatoimelle. Toimintaperiaatteissa on lukuvuonna se, että iltapäivätoimintaan ilmoittaminen on sitovaa lukukauden ajaksi. Tämä siksi, että kustannukset ovat kiinteitä mm. palkka- ja kiinteistökulujen osalta ja kuluja ei vähennä oikeastaan kuin välipalojen osuus. Oppilas voidaan ilmoittaa toimintaan osa-aikaiseksi (10 päivää tai vähemmän), jolloin etukäteen tehtyä ilmoitusta vastaan maksu voidaan alentaa 40 euroon. Perittävää maksua voidaan alentaa myös sairauden takia 40 euroon. Elo- ja joulukuun maksut ovat kaikille osallistujille 40 euroa. Liitteenä 4 lukuvuoden toimintasuunnitelma ja liitteenä 5 Sopimus iltapäivätoiminnan palvelun tuottamisesta. (valm. SL)

14 Sivistyslautakunta Esitys Sivistyslautakunta päättää 1. järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa lukuvuonna Kuukanniemessä ja Kirkonkylässä. 2. Ensimmäisen luokan oppilaat ovat etusijalla iltapäivätoimintapaikkojen saannissa ip -ryhmissä. 3. Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen on sitovaa lukukaudeksi kerrallaan. 4. Ryhmän koko on enintään 20 lasta/toimintapiste. Ryhmän täyttyessä ip-toiminta voidaan järjestää varhaiskasvatuksen toimipisteissä. 5. päättää, että kuukausimaksu elo- ja joulukuussa on 40 /kk, muina toimintakuukausina 80 /kk, osa-aikaisessa toiminnassa tai sairauden takia yli 10 päivän poissaolo alentaa kuukausimaksun 40 euroon. Sisaralennus on 20 toisesta sisaruksesta, jos kummatkin ip-toiminnassa mukana kokonaismaksun mukaan. Ei koske elo-joulukuun maksuja. 6. Lautakunta hyväksyy Lemin kunnan perusopetuksen iltapäivätoimintaan toimintasuunnitelman lukuvuodelle (liite 4). 7. Lautakunta tekee sopimuksen Lemin seurakunnan kanssa Kuukanniemen iltapäivätoiminnan järjestämisestä lukuvuonna Sopimus liitteenä 5. Hyväksyttiin. Anu Karhu ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi klo Hän on Lemin seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsen.

15 Sivistyslautakunta Kuukanniemen koulun 6. luokan leirikoulu Helsingissä Sivistyslautakunta 33 Kuukanniemen koulun 6. luokka on suunnitellut kolmen päivän leirikoulua kevääksi Ohjelmaan on suunniteltu opetuskohteita, joissa voidaan syventää opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ja sisältöjä. Leirikoulu koulun työtapana toimii lisäksi erinomaisena yhteisöllisyyden kehittäjänä. Sen suunnittelussa ja toteutuksessa kodin ja koulun yhteistyö tiivistyy. Leirikoulu on sekä oppilaille että opettajille vapaaehtoinen työtapa. Opettajien vastuu leirikoulun järjestelyissä, sisällöissä ja turvallisuuden huolehtimisessa on jakamaton. Perusopetusasetuksen 9 :n mukaisesti opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta ja työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Lemin kunnan hallintosäännön , liitteen 2 (4/7) mukaisesti koulujen lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen kuuluu sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan. Työsuunnitelmasta on käytetty lukuvuoden alusta alkaen nimitystä lukuvuosisuunnitelma. (valm. PV) Esitys Hyväksytään Kuukanniemen koulun 6. luokan leirikoulusuunnitelma (liite 6). Suunnitelma liitetään Kuukanniemen koulun lukuvuosisuunnitelmaan osaksi koulun toimintaa. Hyväksyttiin.

16 Sivistyslautakunta Lemin Eskon valinta vuosiksi Nimi salainen asti Sivistyslautakunta 34 Esittelijän ehdotus Vuodesta 1988 alkaen Lemin kulttuuri- ja sittemmin sivistyslautakunta on valinnut parin vuoden välein ansioituneen kuntalaisen Lemin Eskoksi. Lemin Eskon tulee olla lemiläinen, työssä tai harrastuksissaan ansioitunut ja hänen on suostuttava tehtävään vapaaehtoisesti. Lemin Eskon tehtävänä on edustaa ja markkinoida Lemiä eri tilaisuuksissa. Toimintakausi on 2 -vuotinen. Valinta on julkistamiseen saakka salainen. Julistaminen tapahtuu jonkin kesätapahtuman yhteydessä, tänä vuonna Uimin Wanhan ajan kisat Lemin Eskolle on teetetty pellavanvärinen paita punosvyöllä. Aikaisemmat Lemin Eskot ovat Mauri Kuitto, Riitta Järvinen, Raija Buuri, Pentti Pekkanen, Veli-Pekka Järvinen, Leena Halme, Juha Junnonen, Irma Hietamies, Anneli Lattu ja Matti Huttunen ja Pirjo Nykänen. Titteliä kantaa tällä hetkellä Kaija Lankia. Liitteenä 7 yhteenveto aikaisemmista Lemin Eskoista. Esityksiä Lemin Eskoksi on pyydetty järjestöparlamentin kokouksessa. Tulleet ehdotukset esitetään kokouksessa. (valm. SL) Lautakunta valitsee Lemin Eskon ja päättää julkistamisajankohdan. Lemin Esko julkaistaan Uimin kesäkisoissa. Loppuosan päätöksestä lautakunta päätti julistaa salaiseksi asti (liite 7).

17 Sivistyslautakunta Tiedoksi saatettavia asioita Sivistyslautakunta 35 Lautakunnan puheenjohtaja tiedotti ajankohtaisista asioista liittyen nuorisotalkoisiin ja -takuuseen.

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta. 46. Viranhaltijapäätökset...70

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta. 46. Viranhaltijapäätökset...70 PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 46. Viranhaltijapäätökset...70 47. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 7.9.2016...71 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika to 10.9.2015 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 1 Kokousaika 28.9.2011 klo 19.40-20.55 Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 Saapuvilla olleet Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi pj puheenjohtajana) vpj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivistyslautakunta. 1. Viranhaltijapäätökset...2

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivistyslautakunta. 1. Viranhaltijapäätökset...2 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 1. Viranhaltijapäätökset...2 2. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 10.2.2016...3 3. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta. 24. Viranhaltijapäätökset...33

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta. 24. Viranhaltijapäätökset...33 PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 24. Viranhaltijapäätökset...33 25. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 3.5.2016...34 26. Muistitikun myyntihinta kirjastossa...35

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta. 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen lukien...64

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta. 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen lukien...64 PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 lukien...64 45. Perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen...65 Viranomainen PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 17.00 18.34 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 Tekninen lautakunta Nro 4/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 14.8.2014 klo 17-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2012 Sivistyslautakunta 07.08.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 07.08.2012 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Sivistyslautakunta. 53. Viranhaltijapäätökset...85

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Sivistyslautakunta. 53. Viranhaltijapäätökset...85 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Sivistyslautakunta Asialista 53. Viranhaltijapäätökset...85 54. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 2.9.2015...86 55. Tuntijakoesitys Lemin kunnan uuteen opetussuunnitelmaan...87

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Käsiteltävät asiat 51. Saapuneet kirjeet...95 52. Päivähoitomaksujen määrittäminen ja periminen 1.8.2012 alkaen...96 53. Vetoomus päivähoitomaksujen huojennuksesta...101 54. Sivistystoimen taloudellinen

Lisätiedot

Keskiviikkona klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Keskiviikkona klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 02.03.2016 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika 14.4.2015 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta. 39. Viranhaltijapäätökset...61

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta. 39. Viranhaltijapäätökset...61 PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta Asialista 39. Viranhaltijapäätökset...61 40. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 20.5.2015...62 41. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien

Lisätiedot

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KOKOUSAIKA 11.9.2014 klo 18-19.30 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Torstai klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 11.04.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2014 Sivistyslautakunta 03.06.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 03.06.2014 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 32 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 17.30 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 04.10.2012 klo 18.30-19.50 Sillankorvan

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 7 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 8 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 9 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 10 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 26.01.2012 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. (liite 1) 3. (liite 2) 4. 5. (liite 3) 6. (liitteet

Lisätiedot