Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012"

Transkriptio

1

2 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy Robert Arnkil, Arnkil Dialogues 1

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Itä-Suomen väestörakenne Ulkomaalaisen väestön määrä Väestömuutokset Väestön muuttoliike Työ- ja elinkeinopolitiikka Työllisyystilanne ja työvoiman tarpeen muutokset Elinkeinorakenne ja toimialakohtaiset ennusteet Eläköityminen eri toimialoilla Yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet kansainväliseen rekrytointiin Kuntien työvoiman tarpeet ja varautuminen muuttuvaan työmarkkinatilanteeseen Koulutusrakenne Yhteiskuntapolitiikka Maahanmuuttajat palveluiden käyttäjinä Kuntien maahanmuuttajille tarkoitetut lakisääteiset palvelut ja suunnitelmat Alkuvaiheen ohjaus- ja opastuspalvelut ja paikallistason yhteistyö Kotouttamisohjelmat, alkukartoitukset ja kotoutumissuunnitelmat... 5 Kansainvälistyvä kansalaisyhteiskunta Yhdenvertaisuus Monimuotoisuus ja suvaitsevaisuus Itä-Suomen maahanmuuttotyö SWOT-analyysi Työpajoissa ja kyselyssä esille tulleet strategian linjaukset Ehdottuja arvoja Ehdotettuja painopistealueita Loppusanat Lähteet

4 1 Johdanto Sosiaalikehitys Oy on toteuttanut yhteistyössä Referenssi Oy:n ja Arnkil Dialoguesin kanssa Itä- Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukevan selvitystyön. Käsillä oleva julkaisu on selvitystyön loppuraportti. Selvitystyö on toteutettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen oman tuotannon hankkeena toteutettavan Maahanmuuttajien Osaaminen käyttöön (MOK) ESR -hankkeen toimeksiannosta. Selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kunnissa mm. osaavan ulkomaisen työvoiman tarvetta ja käyttöä, kuntien maahanmuuttajaväestön työllistymistä, maahanmuuttajien huomioimista kuntien elinkeinopolitiikassa, kuntien kotouttamisohjelmien tilaa ja kuntien halukkuutta ottaa vastaan humanitaarisin syin maahan tulleita sekä muita maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä seikkoja. Selvitystyön yhteydessä järjestetyn työpajatyöskentelyn, seminaarin ja viestinnän avulla tuetaan alueen kuntia, TE-toimistoja, ELY-keskuksia, oppilaitoksia, kolmatta sektoria ja muita maahanmuuttopolitiikan toimijoita Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadinnassa. Selvitystyön toteuttaminen Selvitystyötä varten on toteutettu syksyllä 2011 kolme työpajaa, jotka järjestettiin Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Työpajoihin osallistui edustajia julkiselta sektorilta, kolmannelta sektorilta ja elinkeinoelämästä (ks. liite osallistujalistat). Etelä-Savon työpaja järjestettiin Mikkelissä, Pohjois-Karjalan työpaja Joensuussa ja Pohjois-Savon työpaja Kuopiossa Maakunnallisiin työpajoihin osallistui yhteensä noin 110 henkilöä (ks. liite 1 osallistujalista). Selvitystyön lopuksi on järjestetty loppuseminaari, jossa on jaettu käsillä oleva raportti sekä määritelty yhdessä konkreettisia toimenpidelinjauksia tulevaa strategiaa varten. Selvitystyössä on huomioitu vuoden 2011 syksyllä tehty kotoutumislain uudistus, jossa korostetaan kuntien ja työhallinnon sekä muiden maahanmuuton kannalta keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Selvityksessä on kartoitettu kuntien näkemyksiä niiden edustajille suunnatun kyselyn avulla. Kyselyssä on selvitetty kuntien palveluiden ja suunnitelmien tilannetta sekä pyydetty kertomaan näkemyksiä ja odotuksia strategiassa huomioitavista asioista. Itä-Suomen maahanmuuttostrategian valmistelua tukeva kuntakysely lähetettiin kuntien sosiaalijohtajille ja kunnanjohtajille niissä kunnissa, joissa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kuntayhtymän tai liikelaitoksen kautta. Tavoitteena oli saada kyselyyn yksi vastaus kuntaa kohden. Kyselyyn saatiin vastauksia 36/52 kunnasta eli 69 % kunnista vastasi. (ks. liite 2 taustatietoja) Kyselyyn kokonaisvastausprosenttia laski Pohjois-Karjalan keskimääräistä alhaisempi vastausprosentti. Pohjois-Savon ELY-keskus on koonnut tästä selvitystyöstä erillisesti, mutta siinä nousseiden tarpeiden pohjalta mikro- ja pk-yritysten näkemyksiä. Pohjois-Savon ELYkeskuksen ja alueen yrittäjäjärjestöjen yhteistyönä laaditussa selvityksessä on kartoitettu alueen yritysten halukkuutta palkata ulkomaalaista työvoimaa. 1 Selvityksen aluksi esitellään taustatietoja Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan väestöön, sen muutoksiin ja sitä koskeviin ennusteisiin liittyvistä asioista. Tämän jälkeen käydään läpi selvitystyön tuloksia esille tulleiden kärkiteemojen kautta. Nämä teemat ovat työ- ja elinkeinopolitiikka, yhteiskuntapolitiikka ja kansalaisyhteiskunta. Selvityksessä esitellään näihin teemoihin liittyviä tilastoja sekä työpajoissa ja kuntakyselyssä esille tulleita asioita. Raportin loppuosa koostuu strategiaosuudesta, jossa esitellään SWOT Itä-Suomen maahanmuuttotyöstä ja ehdotuksia strategisiksi linjauksiksi. 1 3

5 2 Itä-Suomen väestörakenne 2.1 Ulkomaalaisen väestön määrä Väestön maahanmuuttajataustaisuutta voidaan tarkastella suuntaa-antavasti henkilöiden kansalaisuuden, kielen ja syntymävaltion mukaan. Näillä mittareilla saadaan erilaista tietoa Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrästä. Ulkomailla syntyneet eivät ole yksiselitteisesti ulkomaalaisia, sillä he voivat olla Suomen kansalaisia ja/tai puhua suomen kieltä. Vieraskielisyyden käyttämistä ulkomaalaisten määrästä kertovana mittarina vaikeuttaa se, ettei kaikkien ulkomailta tulleiden kieliä ei voida määritellä. Luotettavimpana lukuna pidetään laskemaa siitä, kuinka monta ulkomailla syntynyttä ja äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvia henkilöitä on 2. Koska yhtä ulkomaalaisten määrästä kertomaa mittaria ei ole käytössä, tässä selvityksessä esitellään ulkomailla syntymisen, kansalaisuuden ja kielen mukaiset tilastot. (ks. taulukko 1) Itä-Suomessa asui vuonna 2010 yhteensä noin asukasta. Heistä noin asui Pohjois- Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Ulkomailla syntyneiden asukkaiden osuus on kasvanut Itä-Suomessa 2000-luvulla. Itä-Suomessa on kuitenkin valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna vähemmän ulkomailla syntyneitä asukkaita. Suomessa oli vuonna 2010 ulkomailla syntyneitä noin henkilöä eli 4,6 % väestöstä. Pohjois-Karjalassa oli ulkomailla syntyneitä 2,7 % väestöstä, Etelä-Savossa 2,2 % ja Pohjois-Savossa 1,9 % väestöstä. Ulkomaan kansalaisten osuus on Itä-Suomessa muuta maata alhaisempi. Ulkomaan kansalaisten osuus ei ole kasvanut merkittävästi Itä-Suomessa 2000-luvulla. Eurooppalaisten osuus ulkomaan kansalaisista on pysynyt suhteellisen ennallaan Pohjois-Savossa, kun etenkin Pohjois- Karjalassa, mutta myös Etelä-Savossa ovat Afrikan ja Aasian kansalaisten osuudet ulkomaan kansalaisista kasvaneet. Ulkomaan kansalaisten osuus oli vuonna 2000 Manner-Suomessa keskimäärin 1,7 % väestöstä, kun vuonna 2010 se oli 3,1 %. Vuonna 2010 ulkomaan kansalaisia oli Pohjois- Karjalassa 1,8 % väestöstä, Etelä-Savossa 1,5 % ja Pohjois-Savossa 1,2 % väestöstä. Itä-Suomessa on eniten venäjänkielisiä asukkaita. Pohjois- ja Etelä-Savossa asuu enemmän vironkielisiä ja arabiankielisiä asukkaita kuin Pohjois-Karjalassa, jossa on muita maakuntia enemmän somalinkielisiä asukkaita. Yleisimpiä vieraskielisiä ovat Etelä-Savossa venäjänkieliset (noin 1270), vironkieliset (noin 340), arabiankieliset (noin 170) ja saksankieliset (noin 130). Pohjois- Savossa vieraskielisissä on eniten venäjänkielisiä (noin 1400), vironkielisiä (noin 450), arabiankielisiä (noin 370) ja englanninkielisiä (noin 260) asukkaita. Myös Pohjois-Karjalassa on eniten venäjänkielisiä (noin 2300), somalinkielisiä (noin 300), vironkielisiä (noin 170) ja saksankielisiä (noin 130) asukkaita. Taulukko 1: Itä-Suomen väestö vuonna 2010 Väestö yhteensä Ulkomailla Vieraskieliset syntyneet Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Yhteensä Ulkomaan kansalaiset 2 Mm. Markus Rapo (2011), 4

6 Kuviossa 1 esitetään Itä-Suomen maakuntien kartassa vieraskielinen väestö kunnittain. Kuviossa näkyvät maakunnat eri värisävyisinä: punainen kuvaa Etelä-Savon, sininen Pohjois-Karjalan ja vihreä Pohjois-Savon aluetta. Mitä tummempisävyinen alue on, sitä enemmän kunnassa asuu vieraskielisiä henkilöitä. Kuvio 1: Vieraskielinen väestö Itä-Suomen kunnissa vuonna 2010 (lähde: Tilastokeskus väestötilasto 2010). 2.2 Väestömuutokset Itä-Suomen alueen asukkaiden määrä on vähentynyt 2000-luvulla. Vieraskielisten määrä on Itä- Suomessa lisääntynyt etenkin työikäisten ikäluokassa. Vähiten on kasvanut vieraskielisten vanhusten määrä. Suomenkielisten joukossa taas on vähentynyt etenkin työikäisten aikuisten määrä ja ikääntyvien määrä on kasvanut (ks. kuvio 2). Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa asui vuonna 2000 noin asukasta. Asukkaiden määrä laski noin henkilöllä vuoteen 2010 mennessä. Vuosina Itä-Suomen vieraskielisessä väestössä on kasvanut etenkin työikäisten vuotiaiden ikäluokkiin kuuluvien osuus. Kasvua on ollut vähiten vanhimmassa yli 70-vuotiaiden ikäluokassa. Suomenkielisten eli äidinkieleltään Suomen virallisten kielten (suomi, ruotsi ja saame) puhujien määrä on kasvanut selvästi yli 55-vuotiaiden ikäluokassa, kun eniten laskua suomenkielisissä on vuotiaiden työikäisten aikuisten ikäluokassa. 5

7 Suomenkielinen väestö Itä-Suomessa ikäryhmittäin vuonna Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Vieraskielinen väestö Itä-Suomessa ikäryhmittäin vuuonna Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kuvio 2: Suomenkielinen ja vieraskielinen väestö Itä-Suomessa iän mukaan (lähde: Tilastokeskus väestötilasto 2010) Itä-Suomen maakuntien väestömäärän ennakoidaan vähenevän jokaisella Itä-Suomen alueella ja niistä voimakkaimmin Etelä-Savossa. Väestö vähenee muuttoliikkeestä huolimatta, sillä kuolleisuus on Itä-Suomessa syntyvyyttä suurempi. Itä-Suomen maakuntien väestö väheni osakuntaliitokset huomioivalla laskennalla Etelä-Savossa vuosien välisenä aikana 0,6 % sekä Pohjois- Savon ja Pohjois-Karjalan alueella 0,1 %. Tilastokeskuksen tekemien väestömäärää koskevien ennusteiden mukaan Etelä-Savon väkiluvun ennustetaan edelleen vähenevän vuoteen 2040 mennessä noin henkilöllä sekä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa noin henkilöllä. Iäkkään väestön määrä lisääntyy Itä-Suomen maakunnissa huomattavasti etenkin vuoden 2020 jälkeen. Tilastokeskuksen ennakointitietojen mukaan Etelä-Savossa yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa vuoden 2010 noin kymmenesosasta vuonna 2030 noin viidesosaan ja vuonna 2040 noin neljäsosaan väestöstä. Pohjois- 6

8 Savossa ja Pohjois-Karjalassa on vuoteen 2020 asti noin kymmenesosa väestöstä yli 75-vuotiaita ja sen jälkeen noin viidesosa. Itä-Suomessa kokonaisnettomuuton 3 ennakoidaan muuttuvan positiiviseksi vuonna 2020, jonka jälkeen se kasvaa tasaisesti vuoteen 2040 asti. Väestönlisäyksen ennakoidaan kuitenkin olevan etenkin Etelä- Savossa ja muissa Itä-Suomen maakunnissa negatiivinen etenkin välisenä ajanjaksona ja myös sen jälkeen, sillä luonnollinen väestönlisäys on negatiivinen ja vähenee koko ajan vuosien myötä. (ks. kuvio 3) Väestömäärän ennakointia tehdään myös omavaraislaskelman avulla. Laskelma ilmaisee, millainen tuleva väestönkehitys olisi ilman muuttoliikettä ja siinä otetaan huomioon vain syntyvyyden ja kuolleisuuden vaikutus kunnan väestönkehitykseen. Itä-Suomen omavaraislaskelman mukaan Etelä-Savon väestö vähenisi ilman muuttoliikettä noin henkilöllä, Pohjois-Savon noin ja Pohjois- Karjalan noin henkilöllä vuosien välisenä ajanjaksona. 0 Väestöennusteiden tunnusluvut Itä-Suomessa vuosina Luonnollinen väestönlisäys Kokonaisnettomuutto Kuvio 3: Väestöennusteita kuvaavat tunnusluvut Itä-Suomessa vuosina (lähde: Tilastokeskus väestöennuste 2009) Itä-Suomen väestöllinen huoltosuhde kasvaa nopeammin ja paljon korkeammalle kuin Suomessa keskimäärin. Huoltosuhteen kasvu ja väestön ikääntymisen kustannukset näkyvät etenkin Etelä-Savossa. (ks. kuvio 4) Väestöllinen huoltosuhde 4 on tunnusluku, joka ilmoittaa lasten ja vanhusten määrän 100 työikäistä kohden. Itä-Suomen väestöllinen huoltosuhde oli vuonna 2010 kansallisella tasolla ja maan keskiarvoa hieman korkeampi Etelä-Savon alueella, jossa suhde on jo vuonna 2015 maan keskiarvoa huomattavasti korkeampi. Myös muissa Itä-Suomen maakunnissa huoltosuhteen en- 3 Luonnollinen väestönlisäys on tunnusluku, joka kertoo syntyneiden enemmyydestä ja se lasketaan elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotuksena. Kokonaisnettomuutto on väestömäärien muutoksesta kertova tunnusluku, joka lasketaan kuntien välisen nettomuuton ja nettosiirtolaisuuden summana. Väestönlisäys on väestömäärän tunnusluku, joka lasketaan luonnollisen väestönlisäyksen ja kokonaisnettomuuton summana. 4 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. 7

9 nakoidaan olevan selvästi maan keskiarvoa korkeampi vuodesta 2020 lähtien ja se saavuttaa huippunsa mukaan TEMin aluekehityksen tuottaman alueellisen kehitysarvion mukaan taloudellinen huoltosuhde on korkein Etelä-Savossa, jossa myös väestön ikääntymisestä koituvan hinnan ennakoidaan olevan korkein. Itä-Suomen muihin maakuntiin verrattuna Pohjois-Savossa ennakoidaan olevan alhaisimmat väestön ikääntymisestä koituvat kustannukset asukasta kohden. Jokaisella alueella ikääntymisestä aiheutuvien kustannusten hinta nousee jatkuvasti ja on vuonna 2030 noin euroa asukasta kohden vuodessa. 59,9 54,354,2 51,6 Väestöllisen huoltosuhteen ennuste Itä-Suomen maakunnissa ja Manner-Suomessa vuosina ,6 62,863,2 59,1 81,6 71,8 73,9 65,3 91,1 83,1 79,4 69, ,4 88,7 84,7 86,1 97,4 84,1 86, ,1 73, Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Manner-Suomi Kuvio 4: Väestöllinen huoltosuhde Itä-Suomen maakunnissa ja Manner-Suomessa vuosina (lähde: Tilastokeskus Väestöennuste 2009) 2.3 Väestön muuttoliike Itä-Suomeen muutetaan enemmän ulkomailta, kuin alueelta muutetaan ulkomaille (ks. kuvio 5) Nettomaahanmuutto on maahanmuuttoa kuvaava mittari, joka lasketaan maahanmuuton ja maastamuuton välisenä erotuksena. Itä-Suomen maakunta on nettomaahanmuutoltaan positiivinen alue, jolloin maahanmuuttaneita on enemmän kuin maastamuuttaneita. Itä-Suomessa on kasvanut 2000-luvulla nettomaahanmuuttajuus eniten Pohjois-Karjalan alueella, toiseksi eniten Pohjois-Savossa ja pienintä kasvu on ollut Etelä-Savossa. Jokaisessa Itä-Suomen maakunnassa enemmistö maahanmuuttajista on miehiä. Suomeen tulleet maahanmuuttajat ovat tyypillisesti nuoria aikuisia. Nuorissa ikäluokissa maahanmuutto on yleisempää kuin maastamuutto. Nettomaahanmuuttajuus on suurinta vuotiaiden ikäryhmässä ja tyypillisesti voimakkaimmillaan vuotiaiden ikäryhmässä. 8

10 Maahanmuutto, maastamuutto ja nettomaahanmuutto Etelä-Savossa vuosina Etelä-Savo Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Maahanmuutto, maastamuutto ja nettomaahanmuutto Pohjois-Savossa Pohjois-Savo Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Maahanmuutto, maastamuutto ja nettomaahanmuutto Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjala Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Kuvio 5: Maahanmuutto, maastamuutto ja nettomaahanmuutto Itä-Suomen maakunnissa vuosina (lähde: Tilastokeskus väestötilasto 2010) Suomeen EU-alueen ulkopuolelta tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan 5 pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. EU-maiden ulkopuolelta tulevat tarvitsevat maahantuloa ja maassa oleskelua varten myönnettävän oleskeluluvan silloin, kun ulkomaalaisen oleskelu Suomessa kestää yli kolme kuukautta. Oleskelulupaa on haettava myös alle kolmen kuukauden matkaa varten, jos oleske- 5 Maahanmuuttovirasto Oleskelulupa Suomeen muut kuin EU/ETA-kansalaiset 9

11 lun aikana on tarkoitus tehdä ansiotyötä. Tätä ansiotyön tekemistä varten vaaditaan työntekijän oleskelulupa. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään oleskelun luonteen mukaan joko tilapäisenä (B-lupa) tai jatkuvana (A-lupa). Ensimmäinen lupa on aina määräaikainen. Jatkuvaan oleskelulupaan voi saada jatkoa enintään neljä vuotta kerrallaan ja tilapäiseen oleskelulupaan enintään vuoden kerrallaan. Ulkomaalainen voi saada pysyvän oleskeluluvan kun hän on ollut Suomessa neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Itä-Suomessa oleskelulupa on saatu huomattavasti useammin työhön ja opiskeluun liittyvin perustein kuin perhe- ja humanitaarisiin syihin liittyvin perustein (ks. kuvio 6). Seuraavaan kuvioon on yhdistetty havainnollistamisen vuoksi erilaisiin työhön ja opiskeluun liittyviin syihin, perhesyihin ja humanitaarisiin syihin liittyviä luokituksia. Poikkileikkaustilanteesta tehdystä suuntaa-antavasta kuviosta ilmenee, kuinka Itä-Suomen poliisilaitosten eli Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan poliisipiirialueilla myönnettyjen oleskelulupien saamisen perusteena ovat yleisimmin työntekoon ja perhesyihin liittyvät asiat. Esimerkiksi vuoden 2010 oli tammi-lokakuun välisenä aikana myönnetty yli 700 jatkolupaa työhön tai opiskeluun liittyvien syiden perusteella, kun perhe- ja humanitaaristen syiden perusteella lupia oli myönnetty alle 500 henkilölle. Itä-Suomen alueen poliisilaitosten myönteiset jatkoluvat Poliisin myönteiset jatkoluvat / Päätösperuste Työhön ja opiskeluun liittyvät perusteet Elinkeinonharjoittaminen Työnteko (ei osaratkaisua, osaratkaisua edellyttävä työnteko) Muu työhön liittyvä syy (harjoittelija, tutkija, erityisasiantuntija, urheilu ja valmentaminen, Suomessa tutkinnon suorittaneen työnhaku) Opiskelu Humanitaarisiin ja perhesyihin liittyvät perusteet Entinen Suomen kansalainen, suomalainen syntyperä, paluumuuttaja Perhesyyt (kv. suojelua saaneen lapsi, muun ulkomaalaisen huoltaja, muun ulkomaalaisen lapsi, muun ulkomaalaisen puoliso, Suomen kansalaisen Humanitaariset syyt (pakolaisasema, humanitaarinen suojelu, toissijainen suojelu, yksilöllinen inhimillinen syy, oleskeluluvan epääminen ilmeisen kohtuutonta) Muu syy (muu syy, jatkuva oleskelulupa 4 v., ei esteitä pysyvälle) Poliisin myönteiset jatkoluvat (yht. 1054) Työhön ja opiskeluun liittyvät jatkolupaperu steet Työnteko Opiskelu Suomalainen syntyperä 11 Humanitaarisiin ja perhesyihin liittyvät perusteet Perheside, perheenjäsen (jatkolupa/myönteinen ) Suojelun tarve Muu syy Kuvio 6: Itä-Suomen alueen poliisilaitosten myönteiset jatkoluvat (oleskeluluvat) luokiteltuina 6. (lähde: Maahanmuuttovirasto tilastot elokuu 2010, ks. alaviitteestä peruste luokittelulle) 6 Maahanmuuttoviraston luokitteluperusteet muuttuivat marraskuussa 2011, joten kuviossa on käytetty käytössä olleita luokitusten diaariryhmiä. Uudessa järjestelmässä diaariryhmät poistuivat ja luokitukset muuttuivat. Kuviossa on käytetty tarkempaa päätösperustetta, joka voi olla erilainen kuin hakemuksen tullessa laitettu käsittelyperuste. 10

12 Suomi on sitoutunut Geneven vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja muiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti vastaanottamaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijat ovat henkilöitä jotka hakevat suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle myönnetään turvapaikka. Turvapaikanhakija ei siis vielä ole pakolainen, sillä hänen pakolaisuuttaan ei ole vielä selvitetty. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan myös, voiko oleskeluluvan saada jollain muulla perusteella. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n katsoo olevan pakolainen. Kiintiöpakolaiset ovat YK:n pakolaisjärjestön pakolaiseksi katsomia henkilöitä, jolle on myönnetty maahantulolupa Suomen valtion budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa. Kunta voi tehdä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä sellaisista henkilöistä, joille on myönnetty kansainväliseen suojeluun perustuva oleskelulupa tai joka on otettu Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, pykälät ). Valtio maksaa kunnalle korvauksia humanitaarisin syiden takia kuntaan muuttaneiden vastaanoton järjestämisestä (44-55 ). Itä-Suomeen on vastaanotettu 2000-luvulla noin 1800 humanitaarisin syin maahan tullutta eli turvapaikanhakijana tai kiintiöpakolaisena Suomeen saapunutta henkilöä. (ks. kuvio 7). Itä- Suomessa on vastaanotettu vuosina yhteensä 1786 turvapaikanhakijaa ja kiintiöpakolaisia. Pohjois-Karjalaan on otettu noin 740 humanitaarisin syin maahan tullutta henkilöä, Etelä-Savoon noin 690 ja Pohjois-Savoon vain noin 360 henkilöä Itä-Suomeen humanitaarisin syin tulleet henkilöt maakunnittain vuosina Etelä-Savo (yht. 688) Pohjois-Savo (yht. 356) Pohjois-Karjala (yht. 742) Kuvio 7: Itä-Suomeen humanitaarisin syin maahan tulleet henkilöt maakunnittain vuosina (lähde: Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Tilastoja 1/2011) Yli puolessa Itä-Suomen kunnista ei ole sijoitettu yhtään humanitaarisin syin maahan tullutta henkilöä. Noin neljäsosassa on otettu vastaan humanitaarisin syin maahan tulleita 1990-luvulla ja noin viidesosassa myös 2000-luvulla. Osa kunnista on ottanut vastaan humanitaarisin syin maahan tulleita 1990-luvun alussa, muttei enää sen jälkeen. (ks. taulukko 2) Lukuihin eivät sisälly vastaanottokeskuksissa kuntiin osoittamista odottavat henkilöt 11

13 Taulukko 2: Itä-Suomen kuntien vastaanottamat humanitaarisin syin maahan tulleet, 1. sijoitus vuosina Kunta Yht. Joensuu Kitee Kontiolahti Kuopio Lieksa Mikkeli Nurmes Pieksämäki Puumala 1 1 Savonlinna Varkaus 1 1 Vain ennen 2000-lukua vastaanottaneet* Ei vastaanottaneet ** Hirvensalmi, Ilomantsi, Juva, Kangasniemi, Kesälahti, Kiuruvesi, Mäntyharju, Pertunmaa, Pielavesi, Rantasalmi, Ristiina, Siilinjärvi, Tuusniemi, Valtimo Enonkoski, Heinävesi, Iisalmi, Ilomantsi, Joroinen, Juankoski,Juuka,Kaavi, Kangasniemi, Karttula, Keitele, Kerimäki,Outokumpu, Lapinlahti, Leppävirta, Liperi, Maaninka,Nilsiä, Polvijärvi, Punkaharju, Rautalampi, Rautavaara, Rääkkylä, Sonkajärvi, Sulkava, Suonenjoki, Tervo, Tohmajärvi, Varpaisjärvi, Vesanto, Vieremä Lähde: Suomen vastaanottamat pakolaiset. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto. Tilastoja 1/2011. * Hirvensalmi ja Mäntyharju päättivät ottaa pakolaisia vuonna 2011, ** Suonenjoella sijaitsee alaikäisten turvanpaikanhakijoiden perheryhmäkoti, joka on perustettu vuonna 2009 Humanitaarisin syin maahan tulleet voidaan jakaa statuksen mukaan kiintiöpakolaisiin, oleskeluluvan saaneisiin turvapaikanhakijoihin ja henkilöihin, joiden kohdalla on kysymys perheenyhdistämisestä. Vuonna 2010 Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa otettiin vastaan humanitaarisin syin Suomeen tulleita henkilöitä suurimmissa kaupungeissa ja Pohjois- Karjalassa myös joissakin pienemmissä kunnissa. (ks. kuvio 8, kuviosta on jätetty pois alle viiden henkilön osuudet) Itä-Suomeen humanitaarisin syin maahan tulleet statuksen mukaan vuonna 2010 Etelä-Savo (yhteensä 59) Mikkeli Savonlinna Pohjois-Savo (yhteensä 40) Kuopio Pohjois-Karjala (yhteensä 191) Joensuu Kontiolahti Lieksa Kiintiöpakolainen Oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija Perheenyhdistäminen Kuvio 8: Itä-Suomeen humanitaarisin syin maahan tulleet statuksen mukaan vuonna 2010 (lähde: Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Tilastoja 1/2011) 12

14 Selvitystyötä varten toteutetussa kuntakyselyssä vastaajilta tiedusteltiin heidän näkemyksiään pakolaisten vastaanottamisesta. Kuntakyselyyn saatiin vastauksia noin 70 prosentista kunnista, joten kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia. Kysymykseen pakolaisten vastaanottamisesta saatiin vastaus 8/17 Etelä-Savon kunnasta, 10/21 Pohjois-Savon kunnasta ja 8/14 Pohjois-Karjalan kunnasta. Selvästi yleisimmin, eli viidessä Pohjois-Karjalan kunnista, on otettu vastaan pakolaisia. Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa on kummastakin maakunnasta kaksi kuntaa vastaanottanut pakolaisia. Pohjois- Karjalan kunnissa on myös harkittu selvästi muita alueita useammin pakolaisten vastaanottamista. Pakolaisten vastaanottoa suunnitellaan neljässä kyselyyn vastanneista Pohjois-Karjalan kunnista, kahdessa Etelä-Savon ja yhdessä Pohjois-Savon kunnasta. Kuntakyselyn mukaan kunnissa ei ole useinkaan tarkkoja suunnitelmia pakolaisten vastaanottamiseksi. Parhaillaan kunnissa on tekeillä selvitystöitä, joissa kartoitetaan seudun muiden kuntien kanssa yhteisiä mahdollisuuksia ottaa pakolaisia. Kahdessa vastauksessa kerrotaan 25 pakolaisen vastaanottamisesta vuonna Yhdessä kunnassa arvioidaan otettavan vuosittain henkilöä ja yhdessä vastaanotetaan vuosittain 16 alaikäistä ilman huoltajaa oleskeluluvan saanutta lasta/nuorta sekä heidän perheensä, jos he saavat oleskeluluvat. Osassa kunnista on tehty sopimuksia ELY-keskuksen kanssa pakolaisten vastaanottamisesta. Kuntakyselyssä tiedusteltiin perusteluita sille, että pakolaisia ei ole vastaanotettu. Perusteluita ovat hakijoiden ja halukkuuden vähäisyys, kaupungin tekemä poliittinen linjaus tai poliittisen päätöksen puute, kunnan syrjäinen sijainti ja pieni koko sekä resurssien vähäisyys. Kuntien johdon ilmapiiri ja asenne eivät ole kovin myönteisiä. Tiukkenevan talouden vaikutus näkyy myös pakolaisten vastaanottamiseen suhtautumisessa. Kunnissa ajatellaan, että niissä on niin paljon ongelmia ja asioita hoidettavana kantaväestön osalta, ettei pakolaisten vastaanottamista suunnitella. Kunnissa arvioidaan, ettei pakolaisten sijoittaminen liian pieniin kuntayksiköihin ole tarkoituksenmukaista, koska joka tapauksessa suurin osa heidän tarvitsemistaan erityispalveluista joudutaan hankkimaan kunnan ulkopuolelta. Jos pieneen ja etäällä muista kaupungeista olevaan kuntaan otettaisiin vähän pakolaisia, he olisivat siellä erityksissä ilman saman kulttuurintaustaisten lähiverkostoa. Pienen kuntakoon todetaan vaikeuttavan pakolaisten vastaanottamista ja rasismin elävän liian pienissä yksiköissä. Kyselyssä tiedusteltiin kuntien edustajilta myös siitä, miten pakolaisten vastaanottamista voitaisiin helpottaa. Vastausten mukaan pakolaisten vastaanottamista voitaisiin helpottaa mm. asennemuutoksen, valtion panostuksen ja kuntayhteistyön lisäämisen avulla. Kunnissa toivotaan valtion panostavan pakolaisten vastaanottamiseen ja mahdollistavan tämän osoittamalla kunnille riittävästi lisäresursseja. Suomen korkea koulutustaso ja pakolaisten vastaavasti usein heikko koulutustaso muodostavat vaikean yhtälön, jota ei ole helppo ratkaista. Jos pakolaiset eivät kykene käymään kouluja, oppimaan kieltä ja työllistymään, vaan jäävät toimeentulotuen varaan, asettaa se pienelle kunnalle suuria haasteita. Pakolaisten vastaanottamista helpottaisi vastausten perusteella se, että pakolaistaustaiset olisivat tarpeeksi nuoria kyetäkseen oppimaan kielen ja työllistymään. Kuntien mukaan korkeat ammattitaitovaatimukset, byrokratia ja suomen kielen oppimisongelmat aiheuttavat ongelmia kotoutumisessa. Lisäksi kunnissa tulisi vastausten mukaan siirtyä maahanmuuttajatoiminnassa vakiinnutettuun palvelutoimintaan ottamalla käyttöön hyväksi todettuja käytänteitä positiivisella ja aktiivisella kehittämisasenteella. Käytännössä tämä tarkoittaisi mm. toiminnan johtamista, asiakasneuvontaa, palvelujen kehittämistä, kotouttamistoimien riittävää resursointia ja työllistymisedellytysten parantamista. Asennemuutosta tarvitaan pienissä ja sulkeutuneissa kunnissa, joihin muualta tulleiden ja etenkin maahanmuuttajien on haasteellista sopeutua. Asennemuutokseen tarvitaan kantaväestön ja maahanmuuttajaväestön kohtaamista. Maahanmuuttajille tulisi saada arkielämään liittyvää vuorovaikutusta, joka aut- 13

15 taa heidän kielenoppimistaan ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada työharjoittelu- ja työpaikkoja. Asennemuutosta tarvitaan myös kuntien johdossa, jossa tarvitaan päättäjien informoimista sekä asian nostamista keskusteluun yleisellä tasolla ja kuntien johdon välisissä kokouksissa. Pakolaisten vastaanottamisasia tulisi ottaa esille maakuntaliitossa ja seutuhallituksessa, joissa kunnanjohtajat tapaavat toisiaan ja luovat laajempia strategioita. Lisäksi on tarve saada yksityiset yrittäjät ja kunnan eri hallintokunnat mukaan toimintaan. Kuntakyselyn perusteella kaikissa kysymykseen vastanneissa yhdeksässä (9) pakolaisia vastaanottaneissa kunnissa ollaan oltu kohtalaisen tai hyvin tyytyväisiä kotoutumisen onnistumiseen. Kaikki Etelä-Savon kunnat ovat olleet hyvin tyytyväisiä pakolaisten kotoutumiseen. Samoin ovat olleet hyvin tyytyväisiä puolet Pohjois-Savon kunnista ja noin kaksi viidesosaa Pohjois-Karjalan kunnista. 3 Työ- ja elinkeinopolitiikka Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä, jossa on tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan kotoutumislailla. Uudistetun ja voimaan tulleen uudistetun kotoutumislain mukaan kotouttamispalveluita tarjotaan jatkossa kaikille eri perustein Suomeen tulleille maahanmuuttajille lukuun ottamatta turistiluonteisesti Suomessa oleskelevia henkilöitä. Syksyllä 2011 toteutetussa kolmessa työpajassa nousivat esille keskeisinä teemoina työ- ja elinkeinopolitiikkaan, yhteiskuntapolitiikkaan ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvät asiat. Keskusteluissa tuotiin esille maahanmuuttajille asetettavien velvollisuuksien lisäksi heidän oikeutensa samoihin asioihin, joita muillekin Suomessa asuville pyritään turvaamaan. Tässä luvussa tarkastellaan näitä kolmea ulottuvuutta. Työ- ja elinkeinopolitiikkaa, yhteiskuntapolitiikkaa ja kansalaisyhteiskunta voidaan mieltää kolmioksi, jonka kaikki kulmat tulee olla tasapainossa. Kolmion kärkenä ja keskeisenä elementtinä on työ, johon alueen olemassaolo ja hyvinvointi perustuvat. Mielekkääseen elämään liittyy myös palveluiden turvaama sujuva arki ja aktiivinen vapaa-ajan toiminta. (ks. kuvio 9) Työ- ja elinkeinopolitiikka: kaikki maahanmuuttajat ovat työvoimaa, jolla on oikeus työhön Yhteiskuntapolitiikka: kaikki maahanmuuttajat ovat kuntalaisia, joilla on oikeus sujuvaan arkeen Kansalaisyhteiskunta: kaikki maahanmuuttajat ovat ihmisiä, joilla on oikeus osallistua aktiiviseen toimintaan ja elää mielekästä elämää Kuvio 9: Maahanmuuttajan oikeudet ja kansainvälistyvän Itä-Suomen ulottuvuudet 14

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 2 Sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Muuttoliike vuonna 2012 Väestö ja ulkomaan kansalaiset Väestö äidinkielen mukaan Väestö syntymävaltion mukaan Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Muuttoliike vuonna 2011 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Väestö äidinkielen mukaan 6 Väestö syntymävaltion mukaan 7 Ulkomaalaisten määrä alueittain

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA PETTERI KIVIMÄKI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2005 21.7.2006 8 Jyväskylän kaupunki ISBN 952-5332-82-9 Kappaleessa 4.4. karttojen tekijänoikeudet omistaa Jyväskylän

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa 9/2011 Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa Maahanmuuttajien yhteiskunnallispoliittisen osallistumisen tukeminen alue ja paikallishallinnossa sekä

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot