PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 143"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta AIKA 19:00-19:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastus- ja antopäivän vahvistaminen Kokousten ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta päättäminen vuodelle Kokous- ja viranhaltijapöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna Tositteiden hyväksyjien määrääminen vuodeksi Lautakunnan sihteerin tehtävistä ja pöytäkirjan pitämisestä päättäminen vuosille Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle Poikkeamishakemus / Loukusa Vuokko Poikkeamishakemus / Keijo Keränen Poikkeamishakemus / Kouvalainen Risto ja Aira Itseoikaisu rakennuslautakunnan päätökseen Tiedoksi saatettavat asiat 160 Merk. Puheejohtaja TAPIO POHJANVESI Tapio Pohjanvesi Pöytäkirjanpitäjä Marjut Valkola

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Aika 19:00-19:35 Paikka Kaupungintalo, Kotka OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pohjanvesi Tapio 19:00-19:35 Puheenjohtaja Putula Heikki 19:00-19:35 Varapuheenjohtaja Jussila Saara 19:00-19:35 Jäsen Koivula Marko 19:00-19:35 Jäsen Kokko Antero 19:00-19:35 Jäsen Laakso Elisa 19:00-19:35 Jäsen Salmela Vesa 19:00-19:35 Jäsen Tuomaala Vuokko 19:00-19:35 Jäsen Uitto Jari 19:00-19:35 jäsen Puurunen Raija 19:00-19:35 varajäsen Kujala Tauno 19:00-19:35 Kh:n edustaja Valkola Marjut 19:00-19:35 Sihteeri Talala Eero 19:00-19:35 Esittelijä POISSA Puurunen Eila Jäsen Riekki Vesa Kh:n pj. Daavittila Kaarina Kaupunginjohtaja PUHEENJOHTAJA Tapio Pohjanvesi ESITTELIJÄ Eero Talala PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Marjut Valkola KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Tapio Pohjanvesi Marjut Valkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON Pudasjärvellä TARKASTETTU Antero Kokko Elisa Laakso

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pudasjärvellä PÄÄTÖKSEN ANTA- Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan jul- MISPÄIVÄ LUPA- kipanon jälkeen ASIASSA Päivämäärä JULKIPANO- Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva il TODISTUS moitus on ollut julkipantuna (MRL 142) Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla TODISTAA Päivämäärä Ilmoitustaulunhoitaja

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAK 85 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta RAK 86 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Antero Kokko ja Elisa Laakso.

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Pöytäkirjan tarkastus- ja antopäivän vahvistaminen RAK 87 Pöytäkirja tarkastetaan ja antopäiväksi vahvistetaan

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Kokousten ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta päättäminen vuodelle 2010 RAK 88 Kuntalain 50 :n ja hallintosäännön 20 :n mukaan toimielin päättää kunkin vuoden alussa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille joilla on oikeus osallistua ko koukseen toimielimen päättämällä tavalla. 1. Rakennuslautakunnan kokoukset pidetään kaupunginvirastossa torstaisin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kello 19:00 ja yli määräisiä kokouksia tarpeen mukaan. 2. Esityslista lähetetään kokousta edeltävänä torstaina postitettuna. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Kokous- ja viranhaltijapöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2010 RAK 89 Kuntalain 63 :n mukaan on säädetty, että kunnan toimielimen pöytäkir ja siihen liittyvine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkis tettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kunnan virastotalossa tai muussa so pivassa paikassa, mikäli toimielin tai sen puheenjohtaja katsoo nähtävä nä pitämisen tarpeellisena. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että rakennuslautakunnan ja viranhaltijoi den pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä kokousviikon jälkeen seu raavana perjantaina kello 9:00 11:00 kaupunginviraston rakennusval vontatoimistossa. Mikäli kaupunginvirasto on ao. päivänä suljettuna, niin nähtäväpitopäivä siirtyy seuraavaksi kaupunginviraston aukiolopäi väksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Tositteiden hyväksyjien määrääminen vuodeksi 2010 RAK 90 Taloussäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosit tain määrättävä ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää määrätä vuodeksi 2010 tositteiden hyväksy jiksi: 1. Rakennuslautakunnan osalta ao. toimialan johtajan rakennustar kastaja Kari Lahdenperän. 2. Edellä mainitun hyväksyjän esteellisenä ollessa ja toimialan joh tajaa koskevien tositteiden osalta teknisen johtajan tai varalla hallintojohtaja. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Lautakunnan sihteerin tehtävistä ja pöytäkirjan pitämisestä päättäminen vuosille RAK 91 Rakennuslautakunnan tulee päättää toimielimen sihteerin /pöytäkirjan pitämisestä. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunta nimeää lautakunnan sihteeri/pöytäkirjanpitäjäksi asiakassihteeri Marjut Valkolan ja hänen estyneenä ollessa kartanpiirtäjä Asta Pesiön. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2010 RAK 92 Valtuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2010 sekä talousarviosuun nitelman vuosille Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunnan toimialaan kuuluvat valtuuston hyväksymät me not ovat ja tulot , joten nettomenoksi jää Rakennuslautakunta päättää vahvistaa käyttösuunnitelman ja tulosta voitteet liitteen 1 mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Loukusa Vuokko RAK 93 Vuokko Loukusa hakee poikkeamislupaa saapuneella hakemuksella MRL 171 :n Nojalla 72 :n 1 MOM säännöksistä Pudasjärven kaupungin Hetejärven kylässä Nuorittajokeen rajoittamalle Kuusikko Rn:o 42:23 nimiselle tilalle. Tila muodostettu suoritetun perinnönjaon nojalla jolle lainhuuto Rakennustarkastajan päätösehdotus: maarekisteriin merkitty tila on pinta-alaltaan 2150 m2 ja muodostaa rantaviivaa n. 40 m. Hakija perustelee hakemustaan siten, että haluan rakentaa kesäasunnon kotipaikastani erotetulle ja omistamalleni tilalle. Kantatilalla on tontit toisille sisaruksillani, joista kaksi on rakentanut ja myös tätini tontti on rakennettu. Poikkeamishakemukseen on kuultu rajanaapurit, jotka ovat antaneet hankkeelle suostumuksen. Alueella ei ole osayleiskaavassa tai muutakaan yksityiskohtaisempaa maan käyttösuunnitelmaa eikä sijaitse kartoite tulla poh jave si alu eella. Rakennuspaikalle on tiestö valmiina. Kiinteistöön ei asenneta vesijohtoja. Kantovesi ja saunan pesuvedet johdetaan saunakaivoon. Rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä, joten poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimivaltaan MRL MOM mukaisesti. Asian on valmistellut rakennustarkastaja Eero Niemelä puh Rakennuslautakunta päättää lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle puoltaa poikkeamishakemusta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Keijo Keränen RAK 94 Keijo Keränen hakee poikkeamista saapuneella hakemuksella MRL 171 :n no jalla 72 1 mom:n säännöksisistä Pudasjärven kaupungin Siuru an kylässä Ikosenniemellä Siuruanjokeen rajoittuvalle Alatalo ni miselle RN:o 11:41 tilan määräalalle. Tilan pinta-alasta on myyty noin 0,5 ha:n suuruinen määräala ja Siuruanjokeen rajoittuvaa rantaviivaa on noin 115 m. Määrä-ala tilasta Alatalo11:41 on siir tynyt hakijan hallintaan tehdyllä kauppakirjalla. Hakemuksen mukaan rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa 1- kerroksinen lomarakennus kerrosalaltaan 60 m2 ja varasto kerrosalaltaan 15 m2. Kuulun Konttilan erään ja paljon ystäviä sillä alueella. Vapaa-ajan asunto ympärivuotiseen käyttöön. Poikkeamishakemmukseen on kuultu rajanaapurit, jotka ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. Alueella ei ole osayleiskaavaa tai muutakaan yksityskohtaisempaa maankäyttösuunnitelmaa eikä sijaitse kartoitetulla pohjavesialueella. Rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä, joten poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimivaltaan MRL mom:n mukaisesti Asian on valmistellut rakennustarkastaja vs. Eero Talala puh Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle puoltaa poikkeamishakemusta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Poikkeamishakemus / Kouvalainen Risto ja Aira RAK 95 Risto ja Aira Kouvalainen hakevat poikkeamislupaa saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla 72 :n 1 mom:n säännöksistä Pudasjärven kaupungin Korpisen kykässä korpijokeen rajoittuvalle Hommala Rn:o 8:33 nimiselle tilalle. Tila siirtynyt hakijoiden hallintaan tehdyn kaupan nojalla ja lainhuuto Hakemuksen mukaan tilalle on tarkoitus rakentaa I-kerroksinen, 1-asuntoinen loma-asunto kerrosalaltaan 80 m2 sekä varasto-au tokatos kerrosalaltaan 35 m2. Hakija perustelee hakemustaan mm. hankittu loman viettopaikka elokuussa Vuonna 1975 rakennettu kesämökki ei vastaa nykyajan vaatimuksia ja on peruskunnoltaan siten vaurioitunut jota ei ole tarkoituksen mukaista alkaa korjaamaan ei kä laajentamaan. Haluamme rakentaa uuden nykyajan vaatimuksen täyttävän loma-asunnon jossa kaikki ratkaisut ovat mahdollisimman vähän luontoa ja ympäristöä rasittavia mm. energian kulutuksessa ja erilaisten päästöjen käsittelyssä. Mielestämme hankkeen toteuttaminen jo olemassa olevalle rakennuspaikalle ei tule haittaavasti vaikuttamaan ympäristöön. Nykyinen rakennus säilytettäisiin aitta/varasto käytössä. Poikkeamislupahakemukseen on kuultu rajanaapurit, jotka ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. Alueella ei ole osayleiskaavaa tai muutakaan yksityiskohtaisempaa maankäyttösuunnitelmaa eikä sijaitse kartoitetulla pohjavesialueella. Rakennuspaikalle on tiestö valmiina, puhdasvesi otetaan porakaivosta, jätevedet johdetaan umpikaivoon, muille jätteille järjestetään keräilyastiat. Rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä, joten poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ympöristökeskuksen toimival taan MRL mom:n mukaisesti. Asian on valmistellut rakennustarkastaja Eero Niemelä puh

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle puoltaa poikkeamishakemusta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Itseoikaisu rakennuslautakunnan päätökseen RAK 96 Rakennuslautakunta tekee itseoikaisun tekemään päätökseen 83. Päätöksen teksti oli seuraava: Raili Isoaho vaatii oikaisua saapuneella kirjeellä. Oikaisuvaatimuksessaan hän vaatii rakennustarkastajan päätöksen kumoamista ja rakennuslupaa tila Mäntylä Rno 211:0 / huolto / taukotupa kerrosala 28,2 m2 tulee myöntää suoralla luvalla MRL 72 :n mukaisesti. Perusteluina Raili Isoaho esittää tilan Mäntylä Rno 211:0 p-ala on 26,12 ha ja tila on perintö- ja sukupolvenvaihdos metsätila. Tila sijaitsee Pudasjärven kaupungin ja Livon kylässä. Tilan yhteyteen on vuokrattu Törmänen Rno 16:39 tilasta 0,34 ha. Allekirjoittaneen asuinpaikka sijaitsee n. 75 km entisen Ylikiimingin (Oulu) alueella. Tila on verotuksellisesti metsätila, koska ylittää n. 4 ha pinta-alan, joka verottajan ym. näkemys metsätilan alasta. Raili Isoahon lähettämä oikaisuvaatimus esitetään lautakunnalle kokonaan ja lisätään liitteeksi. Rakennustarkastajan: Viitaten oikaisuvaatimuksen tekijän huomautuksiin todettakoon, että: hakija viittaa MRL 72 :n kohtaan, jossa sanotaan mm. mereen tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Poikkeuksen tekee mm. maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. hakija viittaa rakennusluvan mukana olevassa asemapiirroksessa (päivätty ) kesämökkiin, eikä huolto / taukotupaan. Myös hakemuksessa kuten oikaisuvaatimuksessa on toinen asemapiirros (päivätty ) jossa rakennuksen nimenä tupa ja on järjestetty jätevesien käsittely. rakennusta katsoessa, on selkeästi näkyvissä rakennuksen tosiasiallinen käyttötarkoitus. hakijalla on läheisyydessä useita muita rakennuspaikkoja, jotka eivät ole ranta-alueella, ja joihin voi ilman poikkeamislupaa myöntää rakennusluvan suoraan tällaiselle huolto / taukotuvalle. Asian on valmistellut rakennustarkastaja vs. Eero Talala puh Rakennustarkastaja ehdottaa: Rakennuslautakunta päättää hylätä Raili Isoahon oikaisuvaatimuksen. Lisäksi rakennus tulee rantavyöhykkeelle mikä edellyttää ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksen koska rakennus ei täytä

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista (luku 10 72). Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennuslautakunta Tiedoksi saatettavat asiat RAK 97 Rakennuslautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat ilmoitusasiat: Rakennustarkastajan päätösehdotus: 1.Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvat 2009/ sekä 2010/ Rak.järj. 2 :n mukaiset toimenpideilmoitukset Eronpyyntö luottamistehtävistä / Uitto Jani 4. Tarkastuslautakunnan jäsenten raportointi 5. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, poikkeamispäätökset Tolonen Esko, Hylätty Heikkinen Laura ja Pertti, Ehdollinen Pesälä Pentti ja Anneli, Hylätty Siika-aho Harri, Ehdollinen 6. Pudasjärven kaupunginhallitus, poikkeamispäätös Heikkilä Hannu ja Eeva, myönteinen 7. Talousarvio vuodelle 2010 ja taloussuunnitelma vuosille Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) Pohjois-Pohjanmaan liiton alueella Rakennuslautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät 85-92, Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen on muutoin kielletty (pykälä ja peruste) OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 97 Oikaisuvaatimusviranomainen: PUDASJÄRVEN RAKENNUSLAUTAKUNTA VARSITIE 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. - Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. - Hallintovalituksella muutosta voi hakea vain asianosainen. Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kunnallisvalitus: Pykälät 96 Valitusviranomainen: OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4 PL 189, OULU Valitusaika: 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi). Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hallintovalitus: Pykälät Antopäivä: Valitusviranomainen: OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4 PL 189, OULU 30 päivää Valitusaika alkaa antopäivän jälkeen. Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hallintovalitus: Pykälät Valitusviranomainen: 30 päivää VAASAN HALLINTO-OIKEUS Pudasjärven kunta Valvontalautakunta PL 10, PUDASJÄRVI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi).

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjan oheen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava yllä mainituille valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Tekninen lautakunta 20.01.2011 AIKA 20.01.2011 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 Tekninen lautakunta 04.10.2012 AIKA 04.10.2012 klo 16:30-18:10 PAIKKA Puikkarin neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot