TOIMINTALINJAT JA TOIMINTAOHJELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTALINJAT 2013 2015 JA TOIMINTAOHJELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTALINJAT JA TOIMINTAOHJELMA 2015 Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen y-tunnus on ja yhdistysrekisterinumero on Yhdistyksen nimi on ruotsiksi Föreningen för Företagsfysioterapeuter i Finland ja englanniksi suositellaan käytettävän The Association of Finnish Physiotherapists in Occupational Safety and Health. Vuosi 2015 on yhdistyksen 39. toimintavuosi. Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys, Suomen Fysioterapeutit ry on järjestäytynyt Tehy:yn. Arviolta miljoona henkilöä kärsii jostakin tuki- ja liikuntaelinvaivasta jatkuvasti ja näistä noin :lla on pysyvää toiminnallista haittaa. Työelämän haasteina ovat osatyökykyisten työssä jatkaminen ja ikääntyvien työssä jaksaminen. Samanaikaisesti työn vaatimukset ja työolot muuttuvat. Haasteita aiheuttaa myös nuorten työntekijöiden heikentynyt fyysinen suorituskyky ja työn mielekkyyden löytäminen. Työterveyshuolto tekee työtä työikäisten terveyden edistämiseksi, työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisemiseksi ja työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Työkyvyn ylläpitämisessä tai palauttamisessa on tärkeää yhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan eri toimijoiden välillä. Tämä työterveysyhteistyö korostuu nykyisessä lainsäädännössä ja hyvässä työterveyshuoltokäytännön ohjeistuksessa. Näin voidaan etsiä ratkaisuja työkykyyn liittyviä ongelmia työpaikan ja työterveyshuollon yhteisin voimin. Työterveyshuollolla on myös oma roolinsa työssä olevien kuntoutuksessa, joka tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden pysyä työelämässä tai palata sinne sairauksista huolimatta. Työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä kuntoutuksen suhteen ovat kuntoutustarpeen selvittäminen, ohjaus kuntoutukseen oikea-aikaisesti ja kuntoutuksen jälkeinen työssä selviytymisen seuranta. Työterveyshuollon toimintaa ohjaa Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013) sekä valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001). Työterveyshuoltolaki edellyttää keskimäärin 7 päivän vuosittaista ammatillista täydennyskoulutusta työterveyshuollon ammattihenkilöiltä ja asiantuntijoilta.

2 Työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija työterveyshuollon moniammatillisessa työryhmässä. Työfysioterapeutilla on laillistetun fysioterapeutin pätevyys ja lisäksi vähintään viidentoista opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän aloittaa asiantuntijatoiminnan. Työfysioterapeutin asiantuntemukseen kuuluvat ergonomia sekä yksilöön että työyhteisöön tai ryhmään kohdistuvat toimenpiteet. Työfysioterapeutit pyrkivät edistämään työntekijän työ- ja toimintakykyä työntekijän omassa työympäristössä. Työfysioterapeutit osallistuvat myös uusien työskentelytilojen ja välineiden suunnitteluun. Työfysioterapeutit antavat ohjausta mm. tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa, mittaavat ja arvioivat kokonaisvaltaista toiminta- ja työkykyä yhteistyössä työterveyspsykologien ja muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden kanssa. Työfysioterapeutit ovat mukana moniammatillisessa työterveyshuollon toiminnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa sekä erilaisissa kuntoutusprosesseissa. 1. TOIMINTA-AJATUS Työfysioterapeutit ry on jäseninään olevien työfysioterapeuttien yhdysside. Yhdistys toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää osaltaan työfysioterapeuttien asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta. Toiminnassaan yhdistyksellä on tavoitteena työfysioterapeuttien riittävä asiantuntemus työfysioterapiapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Yhdistys arvostaa toiminnassaan asiantuntijuutta, eettisyyttä, edistyksellisyyttä, jäsenlähtöisyyttä ja yhteistyökykyä. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tehtävänä on ammatillinen edunvalvonta. Yhdistyksen tavoitteena on säilyttää nykyiset jäsenet, saada jäseniksi kaikki työterveyshuollon piirissä toimivat sekä työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksesta valmistuvat fysioterapeutit. Työfysioterapeuttien aseman vahvistamiseksi liiton päätöksenteossa tavoitteena on, että mahdollisimman moni varsinainen jäsen liittyisi liittoon yhdistyksemme kautta. Myös työfysioterapian aseman ja tunnettavuuden edistäminen on tärkeää. Liiton yhteisöjäsenenä tehdään yhteistyötä liiton kanssa ja yhdenmukaistetaan jäsentoiminnan tavoitteita.

3 Jäsenyys TULOSKORTTI: Järjestötoiminta 2015 Näkökulma Strategiset linjaukset/teemat Käytännön toteutus Toiminnan arviointi Tavoitetaso 2015 Toteuma 1. Jäsenhankinta 1.1. Toimitetaan pätevöitymiskoulutuksesta valmistuville (TTL ja amk:t) yhdistyksen esite ja jäsenhakemus 1. Saadaan vuosittaiset koulutuspaikat selville 1. Työterveyshuoltoon hakeutuvat liittyvät jäseniksi 1.2. Esittelydiasarja laitetaan yhdistyksen sivustolle 1.2. Kouluttajatahot saavat aineiston helposti käyttöönsä. 2. Jäsenyyden vahvistaminen 2.1. Vuoropuhelu jäsenten kanssa toimintatarpeista mm. jäsenkyselyin, tietojen päivitys 2.1. Toimintasuunnitelma tarvelähtöinen, aktiivinen jäsenistö 2.1. Työterveyshuollossa toimivat pysyvät yhdistyksen jäseninä 2.2. Alueellisten verkostojen käynnistämisen tukeminen: syysopintopäivien yhteydessä järjestetään vuosittainen hallituksen ja alueyhdyshenkilöiden tapaaminen 2.2. Toimivat alueelliset verkostot 2.2. Toiminnan käynnistyminen niillä alueilla, joissa toimintaa ei vielä ole, ja alueyhdyshenkilöiden toiminnan tukeminen 3. Jäsenten yhteystiedot 3. Muutosilmoituslomakkeet nettisivuilla ja muistutus lehdessä 2 kertaa vuodessa 3. Jäsenistö pitää yhteystietonsa ajan tasalla 3. Jäsenistö pitää yhteystietonsa ajan tasalla

4 Yhdistyksen ja liiton välinen yhteistyö 1. Yhdyshenkilöverkostojen toiminnan arviointi ja kehittäminen 1. Liiton yhteisöjäsenten tapaamiset 1. Tapaamisiin osallistumisen ja hyödyn arviointi yhdistyksen kannalta 1. Tapaamisiin osallistuu hallituksen edustaja 2. Työfysioterapian aseman edistäminen 2.1. Tehdään yhteistyötä lausuntojen ja kommenttien antamisessa 2.1. Hyödyn arviointi saatujen lausuntojen / palautteiden perusteella 2.1. Kirjatut lausunnot ja muistiot, hyödyn arviointi kerran vuodessa 2.2. Kutsutaan liiton hallituksen edustaja hallituksen kevään kokoukseen keskustelemaan yhteistyöstä ja ajankohtaisista asioista 2.2. Tapaaminen on toteutunut ja konkreettisista toimista on sovittu 2.2. Toimintaa kehitetään yhteistyössä liiton kanssa. 3. Yrittäjäyhdyshenkilö ja yrittäjäjäsenet 3.1. Jäsenhakemuksessa selvitetään yrittäjyys / palkansaaja Yhdistyksellä on nimetty yrittäjäyhdyshenkilö, joka on hallituksen edustaja liiton suuntaan yrittäjäasioissa 3.1. Yhdistyksen yrittäjäjäsenet ovat hallituksen tiedossa 3.3. Yrittäjien tietopaketti jäsensivuilla pidetään ajan tasalla Yhdistyksen wwwsivujen yrittäjäosio on ajan tasalla Yrittäjänä toimivat työfysioterapeutit saavat tukea toimintaansa wwwsivujen kautta.

5 Yhteistyö muiden sidosryhmien ja järjestöjen kanssa 1. Työterveyshoitajat, työterveyslääkärit, työterveyspsykologit 1.1. Aktivoidaan yhteistyötä painottuen alueelliseen toimintaan Yhdistyksen jäsenet osallistuneet tilaisuuksiin. 1. Yhteistyö lisääntyy työterveyshuollon toimijoiden kesken Osallistutaan vuosittaisiin muihin yhteistyöpalavereihin ja 1.1. Arvioidaan yhteistyön kehittymistä ja tuloksia Hallituksen edustaja on osallistunut yhteistyöpalavereihin. 2. Suomen Tule ry 3. Suomen Työnäköseura 4. Työympäristömitali-työryhmä 5. Suomen Ergonomiayhdistys, Ery ry Yhdyshenkilöt raportoivat toiminnasta Yhteistyöjärjestöiltä pyydetään artikkelia toiminnastaan lehteen hallituksen laatimien kysymysten pohjalta Yhdyshenkilöt toimittavat lyhyen kirjallisen raportin kokouksien päätöksistä ja tekevät lyhyen koosteen toimintakertomusta varten Työfysioterapeuttien näkyvyys ja yhteistyön aktivoiminen 6. STM/tth:n neuvottelukunta 7. WCPT 8. Pohjoismainen yhteistyö

6 Työfysioterapeuttien ammattipätevyys ja rooli 3. TYÖFYSIOTERAPEUTTIEN JA TYÖFYSIOTERAPIAN ASEMAN EDISTÄMINEN Yhdistys pyrkii edistämään työfysioterapeuttien asiantuntijuuden hyödyntämistä ja käytön lisääntymistä. Yhdistys seuraa työelämässä ja työterveyshuollon organisaatioissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia työfysioterapeutin työhön. Yhdistys seuraa työterveyshuoltolainsäädäntöä. Työfysioterapeuttien ammattipätevyyden ja roolin tarkentamista jatketaan edelleen toimimalla Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan koulutusjaostossa seuraavalla kolmivuotiskaudella. Koulutusjaoston tehtävänä on valmistella, koordinoida ja seurata työterveyshuoltolainsäädännön edellyttämän työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksen kehittämiseen liittyviä asioita. Yhdistyksen tavoitteena on päästä kuultavaksi työfysioterapeutteja koskevissa asioissa Työterveyshuollon neuvottelukuntaan sen seuraavan kolmivuotiskautisen toiminnan aikana. Jäseniä kannustetaan erikoisasiantuntija-nimikkeen hankkimiseen. Yhdistys ylläpitää ja edistää toiminnallaan ammattietiikkaa ja kollegiaalisuutta. Työterveyshuollon eettisiä periaatteita ollaan päivittämässä. Yhdistys toimii uudistustyössä tarpeen mukaan. TULOSKORTTI: Fysioterapian aseman edistäminen 2015 Näkökulma Strategiset linjaukset/teemat 1. STM:n TTH:n neuvottelukunnan koulutusjaosto Käytännön toteutus Toiminnan arviointi Tavoitetaso 2015 Toteuma 1. Yhdistyksellä on koulutusjaostossa edustaja, joka huolehtii työfysioterapeuttien koulutustarpeiden huomioinnista. 1. Yhdyshenkilöt toimittavat lyhyen kirjallisen raportin kokouksien päätöksistä ja tekevät lyhyen koosteen toimintakertomusta varten 1. Työfysioterapeuttien näkyvyys ja moniammatillisen yhteistyön edistäminen työterveyshuollossa 2. Työfysioterapeutit ry ja STM:n työterveyshuollon neuvottelukunta 2. Päästään kuultavaksi asiantuntijana työfysioterapeutteja koskevissa asioissa. 2. Asema edistäminen 2. Kokouksiin osallistuminen ja yhdistyksen kannan esilletuominen

7 Työfysioterapeutin työn sisältö ja asiakasmäärä Työn vaativuuden arviointi Työympäristömitali Erikoisasiantuntija- nimike 1. Työfysioterapian erikoisasiantuntijanimikkeen tunnetuksi tekeminen 1. Yhdistyksen nettisivuilla on linkki liiton erikoisasiantuntijasivuille (Kriteerit ja hakuohjeet) 1. Uusien nimikkeen saajien määrän seuraaminen 1. Jäsenistö hakee nimikettä 1. Työympäristömitalien tunnetuksi tekeminen 1. Hakemusmenettely - ehdotuksia mitalien saajiksi toivotaan jäsenistöltä - ilmoitus hauista lehdessä ja yhdistyksen verkkosivuilla 1. Uusien mitalien saajien määrän seuraaminen 1. Jäsenistölle haetaan mitaleita. 1. Seurataan liiton toimintaa työn vaativuuden arvioinnin osalta 1. Ohjataan jäseniä tutustumaan liiton kotisivuilla julkaistavaan materiaaliin 1. Jäsenistö saa ohjausta ja löytää tarvitsemansa tiedon 1. Seurataan jäsenistön työn sisällön nykytilaa 1. Jäsenhakemustietojen ja muutosilmoitusten perusteella seurataan työn painopistealueita 1-3. Yhdistyksen jäsenten työn sisältö on hallituksen tiedossa 1-3. Yhdistyksen jäsenten työn sisältö on hallituksen tiedossa 2. Jäsentietojen omatoiminen päivittäminen nettisivujen kautta 3. Jäsenkyselyn toteuttaminen joka kolmas vuosi

8 Lainsäädäntö Rakenteinen kirjaaminen 1. Työfysioterapeutin työn kirjaaminen 1. Seurataan rakenteisen kirjaamisen kehittämistä, huomioidaan otsikointi työfysioterapian näkökulmasta. 1. Seurataan valtakunnallista suositusta. 1. Työfysioterapeutin työn kirjaaminen on linjassa valtakunnallisten suositusten kanssa. 1. Työterveyshuoltolaki ja asetukset 1. Seurataan lain vaikutuksia työfysioterapeutin työssä ja niistä tiedottaminen liittoon ja päättäville tahoille 1-4. Tieto mahdollisista uudistuksista on nettisivuilla. 1. Lain tulkintaan liittyen työfysioterapeuttien aseman vahvistaminen Työfysioterapeuttien aseman vahvistaminen työterveyshuollon tiimissä. 2. Kelan säädökset 2. Seurataan työfysioterapeuttien asiantuntemuksen käyttöä työterveyshuollossa. 2. Työterveyshuolto Suomessa ja Kelan raportit 2. Tiedossa työfysioterapeuttien käyttö 3. Työturvallisuuslaki 3. Seurataan lain vaikutuksia työfysioterapeutin työssä ja niistä tiedottaminen liittoon ja päättäville tahoille 3. Lain tulkintaan liittyen työfysioterapeuttien aseman vahvistaminen 4. Muut lait esim. verotus 4. Seurataan lain vaikutuksia työfysioterapeutin työssä ja niistä tiedottaminen liittoon ja päättäville tahoille 4. Lain tulkintaan liittyen työfysioterapeuttien aseman vahvistaminen

9 Jäsenpalvelu 1. Jäsenpalvelu 1.1. Sähköpostipalvelu jäsenille 1.1. Yhteydenottoihin vastataan viikon kuluessa, vastaaja kirjaa asian ja se käsitellään hallituksen kokouksessa Jäsenpalvelu toteutuu 100 % 1.2. Ajankohtaiset asiat ja ohjeet nettisivuille 1.2. Asiat ovat luettavissa jäsensivuilla 1.2. Yhteenvedot ajankohtaisista asioista 2. Tiedotus yrittäjäjäsenille 2.1. Sähköpostipalvelu jäsenille 2.1. Katso kohta Jäsenpalvelu toteutuu 100 % 2.2. Verkkosivujen Yrittäjyys-osio 2.2. Jäsensivuille täydennetään yrittäjätietoa 2.2. Sivujen päivitys tarpeen mukaan 3. Eettisyys fysioterapiassa 3.1. Seurataan liiton toimintaa fysioterapian eettisten periaatteiden osalta ja informoidaan jäsenistöä Seurataan työterveyshuollon eettisten periaatteiden uudistamista ja toimitaan tarpeen mukaan.

10 Kansainvälinen verkottuminen 4. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Toimitaan kansainvälisessä verkostossa tavoitteena perustaa WCPT:n alajärjestö työfysioterapeuttien kesken Singaporessa vuonna Pohjoismaisen työfysioterapeutti yhteistyön tiivistäminen WCPT:n alajärjestön toteutumiseksi. TULOSKORTTI: Kansainvälinen yhteistyö 2015 Näkökulma Strategiset linjaukset/teemat Käytännön toteutus Toiminnan arviointi Tavoitetaso 2015 Toteuma 1. WCPT:n alajärjestön perustaminen 1.1. Yhdistyksen yhdyshenkilöt on nimetty 1.1. Asian käsittely WCPT:ssä edistyy 1. Verkoston muodostuminen 1.2. Yhdistyksen nettisivut on WCPT:n subgrupin sivuilla 1.2. Asian käsittely WCPT:ssä edistyy 2. Pohjoismainen yhteistyö 2. Yhteistapaaminen vuonna Yhteistyön edistyminen 2. Yhteisen toiminnan sisältö ja linjaus selvillä 3. Viro 3. Tapaaminen/ yhteydenpito 3. Vuoropuhelu

11 Koulutuspolitiikka 5. TYÖFYSIOTERAPIAN TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää työfysioterapian asiantuntemusta. Työfysioterapeutteja kannustetaan tekemään työterveyshuollon tutkimus- ja kehitystyötä. Jäsenillä on mahdollisuus hakea stipendiä yhdistyksen Stipendirahastosta. TULOSKORTTI: Koulutussuunnitelma 2015 Näkökulma Strategiset linjaukset/teemat Käytännön toteutus Toiminnan arviointi Tavoitetaso 2015 Toteuma 1. Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus 1. Yhdistyksen edustaja seuraa STM:n tth:n neuvottelukunnan koulutusjaostossa koulutuksen järjestämistä 1. Tietojen ajantasaisuus 1. Hallitus tietää koulutuksen nykytilanteen 2. Työfysioterapeuttien määrä työterveyshuoltoon pätevöittävässä koulutuksessa 2. Koulutuspaikkojen selvittäminen, opinnoista on tietoa yhdistyksen nettisivuilla 2. Tieto koulutuspaikoista ja valmistuneista 2. Alalle hakeutuvat löytävät tietoa 3. Ylempi korkeakoulutasoinen työterveyshuollon osaamista syventävä koulutus 3.1. Opinnoista on tietoa yhdistyksen nettisivuilla 3.2. Yhdistyksellä on edustaja koulutuksen ohjausryhmässä 3.1. Nettisivut ovat ajan tasalla 3.2. Tietojen ajantasaisuus 3.1. Jäsenet tietävät syventävistä opinnoista 3.2. Hallitus tietää koulutuksen nykytilanteen

12 Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Koulutustilaisuudet, ammatillinen täydennyskoulutus 1. Syysopintopäivät 1. Järjestetään kaksipäiväisinä marraskuussa Osallistujamäärä ja koulutuspalautteet Osallistujia niin paljon, että taloudellinen tulos on positiivinen Ohjelman kiinnostavuus ja ajankohtaisuus 2. Kevätopintopäivä 2. Järjestetään huhtitoukokuussa 3. TTP-päivät 3. Yhdistyksellä on edustaja suunnittelutyöryhmässä 1. Kehittämistyöt, opinnäytetyöt ja väitöskirjat 1. Yhteydenpito kouluihin opinnäytetöiden referoimiseksi 2. Viestintätyöryhmä poimii opinnäytetöiden tiivistelmiä Theseustietokannasta 1. Tieto opinnäytetöiden aiheista (Theseus.fi) 2. Lehdessä ja wwwsivuilla julkaistujen töiden lukumäärä Työterveyshuoltoa käsittelevien töiden julkaisu

13 Markkinointiviestintä Verkkoviestintä 6. VIESTINTÄ Yhdistyksen viestintä on ennakoivaa, ajantasaista ja monimuotoista. Se tukee yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen toteutumista Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta Uudistetuilla kotisivuilla on keskustelupalsta jäsenistön aktivoimiseksi ja verkottumiseksi. TULOSKORTTI: Viestintä 2015 Näkökulma Strategiset linjaukset/teemat Käytännön toteutus Toiminnan arviointi Tavoitetaso 2015 Toteuma 1. Uudistetut nettisivut käytössä 1.1. Avoimet sivut 1.2. Jäsensivut Kävijämäärien seuranta nettisivujen laskurin avulla 1.1. Kävijämäärien kasvu 1.2. Sujuva, helposti löytyvä viestityskanava 2. Ajantasaisuus 2. Sivujen päivittäminen 2. Toteutuminen suunnitelman mukaan 2. Sivujen päivitys tarpeen mukaan 1. Jäsenyyden vahvistaminen 1. Reagoidaan jäsenistöltä tuleviin palautteisiin. 1. Arvioidaan sivujen toimivuutta palautteiden avulla. 1. Sivut vastaavat jäsenistön tarpeisiin 2. Yhteistyötahojen järjestämät tilaisuudet 2. Yhteistyötahojen avustaminen tilaisuuden markkinoinnissa 2. Toimeksiantojen määrä 2. Tiedotus kohderyhmälle on hoidettu 4. Esitteet 4. Sähköiset versiot ovat nettisivuilla ja painettuja on sihteerillä 4. Esitteitä jaettu halukkaille 4. Saatavuustieto ja esitteiden käyttökelpoisuus

14 Hallitus Työfysioterapeutti - lehti 1. Lehden julkaiseminen lehtimuotoisena lopetetaan ja tuotetaan vastaavat materiaalit yhdistyksen nettisivuille. 1. Hyödynnetään verkostoja ja lukijoiden ideoita artikkeleiden suunnittelussa 1. Monipuoliset ja ajankohtaiset sisällöt 1. Ajankohtaiset sisällöt ja artikkelit nettisivuilla 7. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus sopimansa työnjaon mukaisesti. Yhdistyksen talouden perustana ovat jäsenmaksut ja koulutuspäivien tuotot. TULOSKORTTI: Yhdistyksen strateginen johtaminen, Hallinto ja talous 2015 Näkökulma Strategiset linjaukset/teemat 1. Hallituksen jäsenet edustavat jäsenistön eri sektoreita Käytännön toteutus Toiminnan arviointi Tavoitetaso 2015 Toteuma 1. Valitaan vuosikokouksessa jäsenistöä hyvin edustava hallitus 1. Hallituksen toiminta tukee jäsenistön tarpeita 1. Laaja edustuksellisuus 2. Kokoukset 2. Sääntömääräisten yhdistysasioiden hoitamiseksi puhelinkokoukset ja kehittämisasioiden hoitamiseksi muut kokoukset Kokousmäärä vastaa asioiden hoitotarvetta 2.2. Toteutunut puhelin- ja muuta kokousta 2. Hallitus hoitaa sääntömääräiset tehtävänsä 2.3. Seurataan kokouskulujen määrää

15 Yhdistyksen arkistot Suomen Fysioterapeutit ry, edustajisto 3. Työkokoukset 3. Kaksi viikonlopun työseminaaria 3. Työseminaarien toteutuminen 3. Hallitus hoitaa sääntömääräiset sekä kehittämistehtävät 4. Työ- ja vastuujako 4. Hallitus järjestäytyy 1. kokouksessa 1/15 4. Työ- ja vastuujaon päivittäminen ja tiedottaminen jäsenille ja virallisille tahoille 4. Välitön työnjaon tiedottaminen, toimiva työnjako 5. Lausunnot pyydetyistä asioista 5. Lausuntojen valmistelu 5. Annettujen lausuntojen määrä kirjataan 5. Lausuntoihin vastaaminen määräaikaan mennessä 100 % 6. Toiminnan arviointi 6. Hallitus arvioi tuloskorttien tavoitetason ja tekee koosteanalyysin 6. Vastuualueiden toiminnan arviointi 2 krt vuodessa 6. Kaikki tavoitetason alle jäävät osa-alueet siirretään suoraan kehittämiskohteiksi 1. Edustajiston jäsenet, määritellään yhdistyksen edustajien määrä 1. Vuosi 2015 edustajiston jäsenten 1/3 kausi 1.1. Yhdistyksen edustaja on osallistunut kokoukseen 1. Edustajiston jäsen toimii kokouksessa yhdistyksen kannan mukaisesti 1.2. Kokousasiat on valmisteltu ennen edustajistoa 1. Arkistojen läpikäynti 1. Läpikäydään arkistot ja skannataan tärkeät asiakirjat sähköiseen muotoon 1. Arkisto sähköiseen muotoon tulevan kauden aikana 1. Suunnitelman toteutuminen

16 Talous 1. Jäsenmaksu 1. Taloudellisten toimintaedellytysten arviointi 1.1. Talousraportit hallituksen kokouksissa 1.2. Itse laskutetut jäsenmaksut toteutuneet 1. Jäsenmaksut kattavat n. 50% yhdistyksen toiminnasta 2. Yhteisöjäsenen velvoitteet liittoon 2. Toimintakertomuksen ja taseen toimittaminen liittoon mennessä 2. Liiton laskuttamien jäsenmaksujen toteuma aikataulussa 2. Jäsenmaksujen toteutuminen 3. Stipendirahasto 3.1. Rahaston kartuttaminen ja stipendien jakaminen 3. Hakemusajasta tiedottaminen 3. Jäsenistön hankkeiden tukeminen 4. Opintopäivät 4. Opintopäivät järjestetään talouden antamissa raameissa 4. Tuotot toteutuneet suunnitellusti 4. Opintopäivien tuotot täydentävät jäsenmaksutuottoja ja takaavat toiminnan jatkuvuuden 5. Lehti 5. Lehteä vastaavat materiaalit nettisivuille toimitetaan talouden antamissa raameissa 5. Kulut toteutuneet suunnitellusti. 5. Lehteä vastaavat materiaalit on toimitettu nettisivuille

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti:

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2011 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2010 sisällys 3 Toimintakertomus PÄÄKIRJOITUS 9 Niska- ja yläraajaongelmat yleinen OMTfysioterapian hoitokohde työterveyshuollon lähettämänä 14 Yläraajasairauksiin

Lisätiedot

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa.

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Pääkirjoitus Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. Toimintakertomuksesta voikin lukea, että vuosi on ollut työn täyteinen ja haasteita riittää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi 3_08.indd 1 28.9.2008 12:51:27 Työfysioterapeutti 3/2008 sisällys 3 Hallituksen ilmoitustaulu 6 Työfysioterapeuttiyrittäjän monet haasteet 9 Onko sattumaa olemassa? 11 NES-konferenssi 13 Työkyky, Kansallinen

Lisätiedot

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 1.1 Tiedosta taidoksi 7 2 KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 8 2.1 Koulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

1. Toimintaympäristö vuonna 2013

1. Toimintaympäristö vuonna 2013 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toimintaympäristö vuonna 2013 STLY:n hallitus on valinnut strategiansa painopisteiksi 2012 2015

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Työterveyshuolto nousi keskeiseen rooliin Ahtelan työelämätyöryhmän

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Johtosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Organisaation toimintakulttuurin periaatteet... 2 3. Päätöksenteko ja päätösvaltuudet... 3 Vuosikokoukset...

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot