VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS

2 Tämä kaavaselostus koskee päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Vähä-Rannan ranta-asemakaava Kunta: Asikkala (16) Kylä: Pulkkila (413) Tila: osa tilasta Vähä-Ranta RN:o 4:129 Kaavan laadituttajat ja alueen maanomistajat: Elina Kakko, Lahti Lauri Kakko, Lahti Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilöt: Arto Remes ja Piia Tuokko Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA puh , Vireille tulo: Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Kaavan nimi ja tarkoitus: Asikkalan kunnan Pulkkilan kylään sijoittuvan Vähä-Rannan rantaasemakaavan laatimisen tarkoituksena on osoittaa alueelle kuusi lomaasunnon rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen rakentamisalueet osoitetaan kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 m syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle, yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on rantayleiskaavan mukaan sallittu haja-asutusluonteinen rakentaminen. Rakennuspaikat suunnitellaan yli 2500 m 2 :n kokoisiksi ja sijoitetaan rakentamiseen hyvin sopiville paikoille. Tonteille on tarkoitus osoittaa rakennusoikeutta Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti 6 % tontin pinta-alasta, mutta enintään 250 k-m 2. Käsittely- ja hyväksymispäivämäärät: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä alkaen. Kaavaluonnos ja valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä Kaavaehdotusaineistot nähtävillä xx.xx.2014 xx.xx.2015 Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan Voimaantulo: 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 2 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen sijainti ja yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Hallinnollinen käsittely Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset Maanomistajien tasapuolinen kohtelu YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET Asemakaavan seurantalomake (tilasto) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireille tulovaihe Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajien aloitteesta keväällä Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan rantaasemakaavan vireille tulon ja päätti asettaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. Kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole jätetty yhtään osallisen mielipidettä järjestettiin Hämeen ELY-keskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, 77, MRA 18 ). Läsnä olivat Hämeen ELY-keskuksen, Asikkalan kunnan ja Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen edustajat, maanomistajat sekä kaavan laatijan edustajat. (muistio) Valmisteluvaihe (luonnosvaihe) Asikkalan kunnanhallitus päätti Vähä-Rannan ranta-asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnos ja muut kaavan valmisteluvaiheen aineistot pidettiin yleisesti nähtävillä Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnosaineistoista. Lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologian ja rakennuskulttuurin yksiköt, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Asikkalan kunnan tekninen ja ympäristölautakunta. Yhteenveto kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista on esitetty selostuksen kappaleessa Kaavaluonnokseen tehtiin seuraavat muutokset lausuntojen perusteella: - Kaavamääräyksistä poistettiin tarpeettomana teksti Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. - Kaavamääräyksiin lisättiin teksti Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Asikkalan kunnan kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Naapuritilojen maanomistajia tiedotettiin kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kirjeitse. Kaksi naapuritilojen omistajaa esitti mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kaavakarttaan tai -merkintöihin ei tehty muutoksia mielipiteiden johdosta. Yhteenveto kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä on esitetty selostuksen kappaleessa Kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja esitettyihin mielipiteisiin on laadittu kaavan laatijan toimesta vastineet. Ehdotusvaihe Kaavaehdotusaineistot käsitellään xx Asikkalan kunnanhallituksessa, joka päättää kaavaehdotusaineistojen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotusaineistot pidetään yleisesti nähtävillä xx.xx.2014 xx.xx Viranomaisilta pyydetään lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavasta. 4

5 2.2 Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Asikkalan kunnan Pulkkilan kylässä, Päijänteen Asikkalanselän pohjoisosan ranta-alueen takamaastossa. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Vähä-Ranta RN:o 4:129. Ranta-asemakaavalla muodostuu yksi loma-asuntojen korttelialue (RA), jolle on osoitettu kuusi loma-asuntotonttia Päijänteen ranta-alueen takamaastoon. Rakennuspaikat tai niiden rakentamisalueet on osoitettu kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 metrin syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle ns. kuivan maan tonteiksi, joille ei ole osoitettu kaavallista yhteyttä Päijänteen vesistölle. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu RA-korttelin tonttien yhteiskäyttöön tarkoitettu lähivirkistysalue (VL). 2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Kaava toteutuu maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajien määräämän aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen sijainti ja yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Asikkalan kunnan Pulkkilan kylässä, Päijänteen Asikkalanselän pohjoisosan ranta-alueen takamaastossa (Kuvat 1 ja 2). Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Vähä-Ranta RN:o 4:129. Suunnittelualueeseen ei kuulu lainkaan Päijänteen rantaviivaa. Alueen pinta-ala on n. 2 ha ja alueelta on matkaa Asikkalan kunnan keskustaajamaan Vääksyyn 26 km. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. 5

6 4:20 4:26 4:119 Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus on esitetty punaisella viivalla Luonnonympäristö Luonnonolot Suunnittelualue on kokonaisuudessaan tavanomaista metsätalousmaata. Alueen eteläosa on vanhaa loivapiirteistä peltoaluetta, joka on aikoinaan istutettu koivulle (Kuva 3). Pohjoisosan topografialtaan hieman korkeampi alue on mäntykangasta (Kuva 4). Suunnittelualueen itäosassa on Kanavankulmantiehen rajoittuva pieni avohakkio, johon on istutettu koivun taimet (Kuva 5). Kanavankulmantien varren aluetta on kaivettu ja muokattu sähkölinjojen maakaapeloinnin yhteydessä. Kuva 3. Alueen eteläosan koivikkoa. Kuva 4. Alueen pohjoisosan männikköä. 6

7 Kuva 5. Alueen itäosan avohakkuuta ja Kanavankulmantien varren läjitysmaita. Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan suunnittelualue kuuluu luonnonolojensa puolesta luokkaan I eli tavanomainen alue. Ensimmäiseen arvoluokkaan (1) sijoitettiin ranta-alueet, jotka soveltuvat hyvin rakentamiseen. Ne ovat ympäristöllisesti tavanomaisia tai melko tavanomaisia. Arvoluokan I kohteista ei ole kohdekohtaisia ympäristökortteja, kuten muista kohteista. Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin kesinä 1995 ja Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan alueet on jaettu luonto- ja maisemaselvitysten perusteella mitoitusvyöhykkeisiin. Suunnittelualue kuuluu osa-alueeseen Q5 (7 rak/km): Sulunpohjan kokonaisuus on laaja, luonteeltaan sulkeutuva vesialue, jota luonnehtii pienten saarten muodostama mosaiikki. Vesialueella kokonaisuutena on kalastollista merkitystä. Suunnittelualueen läheisellä lahdelmalla ei ole erityistä linnustollista tai kalastollista merkitystä. Osa-alueen pääosan ympäristö on verraten tavanomaista ja soveltuu täydennysrakennettavaksi. Sulunpohjan eteläranta soveltuu täydennysrakentamiseen, sillä nykyinen rakentaminen on jo voimakkaasti muuttanut alueen luontoa. Kalkkisten kanavan alueella on uudisrakennusten sijoitteluun ja ulkoasuun kiinnitettävä erityistä huomiota. Aluetta voidaan luonnehtia viljelys-asutuskokonaisuudeksi. Luonnonsuojelu ja Natura 2000 Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole toteutettuja suojelualueita. Alueelta ei myöskään tunneta luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Suunnittelualueelta on vesitse matkaa Päijänteen Natura alueeseen ja Päijänteen kansallispuiston alueeseen kuuluvalle Pulkkilanharjulle n. 2,5 km. Päijänteen Natura alue (FI ) Päijänteen alue käsittää kymmeniä rakentamattomia saaria ja luotoja sekä osia asutuista saarista. Kirkas- ja puhdasvetinen Päijänne on karu järvi, joka kuuluu pohjaruusukekasvillisuuden luonnehtimaan järvityyppiin. Päijänteen alueen kalalajistoon kuuluu vaateliaita lohikaloja ja alue on suurten sisävesien linnuston suojelun kannalta tärkeä. Osa kohteesta on Päijänteen kansallispuistoa. (www.ymparisto.fi) Maisema Rantavyöhykkeen metsäalueen ja vanhojen rakennuspaikkojen taakse jäävä loivapiirteinen suunnittelualue ei näy maisemassa Päijänteen vesistön suunnasta tarkasteltuna. Lisäksi suunnittelualueen kohdalla oleva vesistön kapea lahti ja viereinen Velhonniemi rajoittavat näkymäsektorin vesistön suunnasta hyvin kapeaksi. Kanavankulmantien suunnasta tarkasteltuna alue näkyy loivapiirteisenä metsäalueena tien varren avohakkuualueen kohdalta. Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan selvitysaineistot kertovat suunnittelualuetta ympäröivästä maisemasta seuraavaa: 7

8 Pulkkilanharju-Isosaari-Myttyniemi. Laajahko avoin järvenselkä Pulkkilanharjun itäpuolella. Alueen Myttyniemen puoleiset rannat ovat tiiviisti rakennettuja, mutta tiheä puusto kätkee mökit taakseen lukuun ottamatta rannan tuntumaan pystytettyjä lipputankoja. Alueen tärkein maamerkki on Karisalmen kaarisilta. Idässä maisematilan porttina toimii Kalkkisten kanavan suu. Pulkkilanharjun rannat muodostavat alueelle tärkeän rajaavan elementin ja paikoin sen laella kulkevalta tieltä avautuu valoisan harjumännikön läpi näkymiä kohti Pikku-Vihtasta. Vesistö Suunnittelualue sijaitsee Päijänteen Asikkalanselän pohjoisosan ranta-alueen takamaastossa. Päijänne on Kymijoen vesistön pääjärvi ja Suomen toiseksi suurin järvi. Päijänteen selkävedet ovat laadultaan erinomaisia, kun taas suljetummilla ja rannanläheisillä alueilla vedenlaatu on hyvää. Vesistönä Päijänne tarjoaa erinomaiset virkistyskäyttömahdollisuudet. Suunnittelualueen edustan lahdenpoukamalla on leveyttä vain n. 100 m Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia lukuun ottamatta pientä vanhaa lautarakenteista varastokopperoa. Suunnittelualueen naapurusto on ollut jo pitkään rakentunut (Kuva 6). Kuva 6. Ote vuoden 1965 peruskartasta. Suunnittelualueen eteläpuolella Kanavankulmantien varressa sijaitsee vanhan Vähä- Siikalan tilan talouskeskus (nyk. RN:o 4:119) ja tilaan kuuluva saunamökki sijaitsee suunnittelualueen ja rannan välissä. Rannassa sijaitsee myös tilan RN:o 4:26 lomarakennuspaikka. Alueen itä-/koillispuolella, Kanavankulmantien varressa, sijaitsee tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva rakennuspaikka. Lähiympäristön Velhonniemeen ja alueen eteläpuoliselle ranta-alueelle on muodostunut paljon loma-asutusta. Laajemmin tarkasteltuna seudun rakennuskanta muodostuu pääosin vanhasta talonpoikaisasutuksesta sekä eri-ikäisestä huvila-asutuksesta. Suunnittelualueen välittömän lähiympäristön rakennuskantaa on esitetty kuvissa 7-9. Kuva 7. Kuvan vasemmassa reunassa tilan RN:o 4:26 loma-asunto ja oikeassa reunassa tilan RN:o 4:119 saunamökki. Suunnittelualue sijaitsee takamaastossa. 8

9 Kuva 8. Tilan RN:o 4:26 lomarakennus. Kuva 9. Tilan RN:o 4:20 lomarakennus. Arkeologia Suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen muinaisjäännöksiä koskevana selvitysaineistona on käytetty Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset -julkaisua vuodelta 2008 sekä Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Suunnittelualueen lähimmät palvelut löytyvät Kalkkisten kylältä, jonne on matkaa n. 8 km. Kylällä sijaitsevat mm. koulu, kauppa, pankki ja kirkko. Suunnittelualueen muut peruspalvelut löytyvät Asikkalan kunnan keskustaajamasta Vääksystä, jonne on matkaa noin 26 km. Lähialueella harjoitetaan elinkeinona pääasiassa maa- ja metsätaloutta. Kalkkisissa on enemmän muuta yritystoimintaa. Lähialueella on myös matkailuyrittäjiä sekä lomamökkien vuokraustoimintaa. Virkistyskäyttö Suunnittelualueella ei ole huomioitavaa merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta ja naapuruston nykyinen rakentamistilanne rajoittaa jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista myös suunnittelualueella. Liikenne Suunnittelualueelle on hyvät kulkuyhteydet yleisiä teitä pitkin. Seututie 314 kulkee Pulkkilanharjua pitkin Asikkalasta Sysmään. Myös Kalkkisten kylän kautta pääsee Kopsuontietä (3132) Asikkalaan ja Onalintietä pitkin Heinolaan. Suunnittelualueelle kuljetaan Kalkkistentieltä (3142) erkanevaa Kanavankulmantietä pitkin, jolta kääntyy Velhoniementien yksityistie kohti Päijänteen rantaa. Suunnittelualueen halki kulkee kaksi rasitetietä rannassa sijaitseville kiinteistöille. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Kalkkisten kanava, joka yhdistää Päijänteen ja Ruotsalaisen vesistöt. Tekninen huolto Suunnittelualuetta ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Seudun vesihuolto on järjestetty ja tulee lähtökohtaisesti jatkossakin järjestää rakennuspaikkakohtaisesti. Alueella on sähköverkko. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei sijaitse suojelualueita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä Maanomistus Vähä-Rannan tilan RN:o 4:129 omistavat Elina Kakko ja Lauri Kakko. 9

10 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Suunnittelualueelle ei kohdistu erityistavoitteita. Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Päijät-Hämeen maakuntakaavan Maakuntakaavassa ei ole osoitettu merkintöjä suunnittelualueelle. Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 laatiminen on vireillä. Luonnosvaiheen nähtävilläolo oli syksyllä Uudessa maakuntakaavassa ei ole eriäviä merkintöjä suunnittelualueen osalta. Kuva 10. Ote Päijät-Hämeen voimassa olevasta maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. Yleiskaava Alueella on voimassa Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava, joka on vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa Suunnittelualue on kokonaisuudessaan osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja sillä kulkee yhdysteitä (Kuva 11). M MAA- JA METSÄTALOUSVAL- TAINEN ALUE Alueella on sallittu rakennuslain 4 :ssä tarkoitettu haja-asutusluonteinen rakentaminen lukuun ottamatta 100 metrin syvyistä rantavyöhykettä. Rakennuslain 31 :n perusteella määrätään, että alueella on 100 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä rakentaminen kielletty lukuun ottamatta kunnanvaltuuston kaavan hyväksymishetkellä olemassa olevaan maatilan talouskeskuksen asuinrakennukseen liittyvää kerrosalaltaan korkeintaan 25 m2 suuruista rantasaunaa. Kuva 11. Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalle likimääräisesti sinisellä. Ranta-asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa. Rakennusjärjestys Asikkalan rakennusjärjestys on tullut voimaan

11 Pohjakartta Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään 1:2000-mittakaavaista Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan laatimaa pohjakarttaa. Pohjakartta on hyväksytty Olemassa oleva selvitysaineisto Kulttuurimaisema ja rakennettu ympäristö - RKY 2009 on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. - Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt: Henrik Wager (2006). Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto, MARY-selvitys. Suunnittelualue ei kuulu maakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. - Tarkemmin Asikkalan kunnan rakennuskantaa on selvitetty Hämeen ympäristökeskuksen julkaisussa 108/2006 (Teija Ahola), Asikkalan rakennusinventointi. - Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma. Tulonen, A Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995) - Päijät-Hämeen maisemaselvitys. Aarrevaara, E., Uronen, C. & Vuorinen, T Lahden ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen ympäristökeskus. - Päijät-Hämeen perinnemaisemat. Hovi, A Hämeen ympäristökeskus, Alueelliset ympäristöjulkaisut 190. Arkeologia - Päijät-Hämeen liitto on julkaissut ajantasaisen luettelon kaikista maakunnan tunnetuista esihistoriallisen ja historiallisen ajan suojelluista muinaisjäännöksistä, jotka olivat tiedossa lokakuussa 2007: Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (2008). Päijät- Hämeen liitto, A Museoviraston muinaisjäännösrekisteri Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Luonnonympäristö - Asikkalan kunnan Päijänteen rantaosayleiskaavan luontoselvitys Suunnittelualue on rajattu rantayleiskaavan luontoselvityksessä luokkaan 1, tavanomaiset ranta-alueet. Luontoselvityksen luokkaan 2 on rajattu melko tavanomaiset, kulutuskestävyydeltään hyvät ranta-alueet. Luokan 3 alueet ovat sisältäneet merkittäviä luontoarvoja. - Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot (OIVA). Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura verkostoon kuuluvia alueita eikä pohjavesialueita. Alueelta ei myöskään tunneta mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita. Muuta - Päijänteen rantaosayleiskaavan muut aineistot - Vesivehmaan osayleiskaavan aineistot - Urajärven osayleiskaavan aineistot - Maakuntakaavan selvitysaineistot 11

12 Ranta-asemakaavatyön yhteydessä laaditut selvitykset - Ranta-asemakaavaa varten ei ole tarpeen laatia uusia selvityksiä. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve Ranta-asemakaavan laatimiseen on ryhdytty, koska alueen maanomistajat haluavat selvittää suunnittelualueen rakennusoikeuden määrän ja sijoittumisen suunnitelmallisesti kokonaisuutena. Suunnittelualue on osoitettu Asikkalan Päijänteen rantayleiskaavassa rantavyöhykkeen ulkopuoliseksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on yleiskaavan ohjausvaikutuksen mukaan sallittu päämaankäyttömuodon lisäksi hajaasutusluonteinen rakentaminen. Rantayleiskaava ei kuitenkaan ohjaa alueen rakentamisen määrää ja sijoittumista, mikä aiheuttaa ranta-asemakaavan laatimistarpeen. Rantaasemakaavan laatiminen on nähty parempana vaihtoehtona rakennusoikeuden määrän ja sijoittumisen selvittämiseen kuin yksittäiset rakennus- / poikkeamisluvat. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajien aloitteesta keväällä Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan rantaasemakaavan vireille tulon ja päätti asettaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat: Vaikutusalueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään - Elenia Oy Viranomaiset - Hämeen ELY-keskus ja liikenneasioissa Uudenmaan ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntamuseo ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (ympäristöterveys) - Asikkalan kunnan hallintokunnat: Tekninen- ja ympäristölautakunta Vireille tulo Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Hallinnollinen käsittely Ajankohta kh Suunnitteluvaihe Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan ranta-asemakaavan vireille tulon ja päätti asettaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. 12

13 kh kh xx Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan ranta-asemakaavan luonnosaineistot ja päätti aineistojen nähtäville asettamisesta. Asikkalan kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan Vähä-Rannan ranta-asemakaavan ehdotusaineistot ja päättää aineistojen nähtäville asettamisesta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Ajankohta Suunnitteluvaihe Kuulutus ranta-asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan Internet-sivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävillä alkaen Asikkalan kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan Internet-sivuilla. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei esitetty mielipiteitä Ranta-asemakaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan Internet-sivuilla. Kaavaalueeseen rajautuville naapuritilojen maanomistajille lähetettiin tiedotuskirje kaavaluonnoksen nähtävillä olosta. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. xx.xx.2014 xx.xx.2015 Kaksi naapuritilojen (RN:o 4:119 ja 4:26) omistajaa esittivät mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteissä vastustettiin uusien rakennuspaikkojen sijoittumista Vähä-Rannan tilan kaava-alueelle. Kaavaluonnoksesta esitettyihin mielipiteisiin on laadittu kaavan laatijan toimesta vastineet. Kaavakarttaan tai -merkintöihin ei tehty muutoksia mielipiteiden johdosta. Ranta-asemakaavan ehdotusaineistot pidetään yleisesti nähtävillä. Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavasta Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Hämeen ELYkeskuksessa. Neuvottelussa käsiteltiin kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava kaavaluonnos. Neuvotteluun osallistuivat Hämeen ELY-keskuksen, Asikkalan kunnan ja Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen edustajat, maanomistajat sekä kaavan laatijan edustajat. Neuvotteluun oli kutsuttu myös Päijät-Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo, jotka lähettivät terveisensä neuvotteluun sähköpostilla. (muistio) Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnosaineistoista. Lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologian ja rakennuskulttuurin yksiköt, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Asikkalan kunnan tekninen ja ympäristölautakunta. - Hämeen ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että suunnittelualue on ranta-aluetta, jonka maankäyttö on suunniteltu ja rakennusoikeus mitoitettu kantatilakohtaisesti Päijänteen rantaosayleiskaa- 13

14 xx.xx.2014 xx.xx.2015 vassa. Ranta-asemakaavaluonnos on ELY:n mukaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastainen eikä siten täytä asemakaavan sisältövaatimuksia. - Asikkalan kunnan teknisen lautakunnan lausunnossa huomautettiin, että kaavassa tulee huomioida mahdollisen yhteisvesihuollon järjestäminen. - Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologian ja rakennuskulttuurin yksiköillä ei ollut huomautettavaa kaavaluonnokseen. - Kaavaluonnoksen määräyksistä poistettiin ympäristölautakunnan lausunnon perusteella tarpeettomana teksti Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. - Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon perusteella kaavamääräyksiin lisättiin teksti Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Asikkalan kunnan kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin on laadittu kaavan laatijan toimesta vastineet. Luonnosvaiheen kaavakarttaan tai - merkintöihin ei tehty muita muutoksia lausuntojen johdosta. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotusaineistoista. 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tavoitteena on muodostaa kuusi loma-asunnon rakennuspaikkaa kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 metrin syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle. Kunnan rantaosayleiskaavan ohjauksen mukaan syvyydeltään 100 metriä olevan rantavyöhykkeen ulkopuolisella kaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on ns. haja-asutusluonteinen rakennusoikeus. Rakentamisalueet on tarkoitus sijoittaa siten, että lähimmät rakentamisalueet sijaitsevat vähintään 100 m etäisyydellä rannasta. Rakentaminen ohjataan kaavalla siten, että siitä ei aiheudu maisemavaikutuksia Päijänteen vesistön suunnasta tarkasteltuna. Rakennuspaikat suunnitellaan tukeutuen olemassa olevaan tiestöön. Ranta-asemakaavoitettava alue rajataan siten, että kaavalla ei muodosteta tonteille yhteyttä vesistöön. Ranta-asemakaavalla osoitettava rakennusoikeus osoitetaan vähintään 100 metrin päähän rannasta, mutta rakennuspaikat voivat ulottua lähemmäksikin rantaa. Rakennuspaikan koko ja rakennusoikeus tulevat perustumaan Asikkalan kunnan rakennusjärjestykseen, jossa lomarakennuspaikan rakennusoikeus ranta-alueella on 6 % tontin pintaalasta, mutta enintään 250 k-m 2. Maksimikerrosala vaatii siten n m 2 tontin. Suurehko tonttikokovaatimus ohjaa myös taustamaaston rakentamista rantaosayleiskaavan tavoitteen mukaisesti haja-asutusluonteisesti. Kaavalla osoitettava tonttikohtainen rakennusoikeus sovitetaan alueelle sopivaksi ja naapuriolosuhteet huomioivaksi. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Ranta-asemakaavalla muodostuu yksi loma-asuntojen korttelialue (RA), jolle on osoitettu kuusi takamaaston loma-asuntotonttia. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu lomaasuntojen korttelialueen tonttien yhteiskäyttöön tarkoitettu lähivirkistysalue (VL). 14

15 5.1.1 Mitoitus Ranta-asemakaavan mitoituslähtökohtana on ollut Asikkalan Päijänteen rantayleiskaava, jonka ohjauksen mukaan syvyydeltään 100 metriä syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolisella kaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on sallittu ns. hajaasutusluonteinen rakentaminen. Ranta-asemakaavalla on osoitettu kuusi kuivanmaan tonttia pinta-alaltaan suurehkoille n m 2 suuruisille tonteille. Tontin pinta-alan mukaan määräytyvä tonttikohtainen rakennusoikeus on määritelty tehokkuudella e=0,06 perustuen Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen ohjaukseen. Tonttikohtainen rakennusoikeus vaihtelee välillä 130 k-m² 250 k-m². 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Suunnittelualueella ei ole merkittäviä luonnonympäristön tai rakennetun ympäristön arvoja. Haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien käsittelyvaatimukset määritellään kaavan laatimisajankohtana Valtioneuvoston asetuksessa 209/2011. Jätevesien käsittelyn on vähennettävä ympäristöön joutuvaa kuormitusta (orgaaninen aines, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi) asetuksen vaatima määrä eli asetus määrittää talousjätevesien puhdistustasolle raja-arvot. Kun kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen säädösten mukaisesti, niin kaavan mukaisen rakentamisen toteutuminen ei vaikuta haitallisesti ympäristöön. Kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta suunnittelualueen tai sen vaikutusalueen ympäristön nykytilaan. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Ranta-asemakaavalla muodostuu osalle tilaa Vähä-Ranta RN:o 4:129 loma-asuntojen korttelialue 1 (RA), jolle on osoitettu kuusi loma-asunnon rakennuspaikkaa. RAkorttelin pinta-ala on yhteensä n. 1,85 ha. Rakennuspaikat sijoittuvat Päijänteen ranta-alueen takamaastoon, kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 metrin syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle. RA-tonteille 2 ja 6 on osoitettu luonnonmukaisena säilytettävää aluetta siltä osin, kun tonttialue ulottuu alle 100 metrin etäisyydelle rannasta. Ko. alueen puusto tulee säilyttää ja alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia. RA-korttelin kerrosluku on I u 1/2. Kullekin tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 5. Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enimmillään 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin vähintään 130 k-m² ja enintään 250 k-m². Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeuksien määrät ovat seuraavat: RA-kortteli 1 Pinta-ala (m 2 ) Rak.oik. määrä (k-m 2 ) tontti tontti tontti tontti tontti tontti yht. 1,8456 ha 1104 k-m 2 15

16 RA-korttelin 1 tonttien sijoittelussa on huomioitu alueen lävitse kulkevat naapuritilojen rakennuspaikoille johtavat rasitetiet. Olemassa olevat tiet on merkitty RA-korttelin alueelle ajoyhteysmerkinnöin (ajo). Lisäksi RA-korttelin tontteja koskevat seuraavat määräykset: Alueelle rakennettavien rakennusten ja rakenteiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena. Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Asikkalan kunnan kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. RA-alueiden vesihuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Asikkalan kunnan määräysten mukaisesti Muut alueet Kaava-alueen rannan läheisin osa on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL), jonka pintaala on 1385 m 2. Alue on tarkoitettu lomarakennusten korttelialueen 1 tonttien yhteiskäyttöiseksi lähivirkistysalueeksi. Alueelle saa sijoittaa rakenteita ja laitteita, jotka palvelevat alueen käyttötarkoitusta. Kyseeseen voisivat tulla esim. lasten leikkipaikan rakenteet tai yhteinen grillauspaikka. VL-alueen länsireunassa kulkee ajoyhteys (ajo) rannassa sijaitseville kiinteistöille. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin tai maisema-alueisiin. Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita, eikä tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ranta-asemakaavoitettava alue on rakentumaton. Alue rajautuu Kanavankulmantiehen ja alueella on myös sisäiset tieyhteydet valmiina. Suunnittelualueen eteläpuolella Kanavankulmantien varressa sijaitsee vanhan Vähä- Siikalan tilan talouskeskus (nyk. RN:o 4:119) ja tilaan kuuluva saunamökki sijaitsee suunnittelualueen ja rannan välissä. Rannassa sijaitsee myös tilan RN:o 4:26 lomarakennuspaikka. Alueen itä-/koillispuolella, Kanavankulmantien varressa, sijaitsee tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva rakennuspaikka. Uusien rakennuspaikkojen toteutuminen vaikuttaa eniten edellä mainittuihin lähimpiin vanhoihin rakennuspaikkoihin nykyisin metsätalouskäytössä olevien alueiden muuttuessa lomarakentamisalueiksi. Suunnittelualueen rannanpuoleisten naapurien vanhat rakennuspaikat on huomioitu kaavassa osoittamalla niiden läheiset alueet luonnonmukaisena säilytettävän alueen osan merkinnällä. Myös kaavassa osoitettu lähivirkistysalue toimii suoja-alueena rantarakentamisen ja kaavalla osoitettujen kuivanmaan rakennuspaikkojen välissä. Ent. Vähä-Siikalan päätalo puolestaan sijaitsee hieman etäämpänä kaavalla osoitetuista tonteista. Kaava-alueen itä-/koillispuolella sijaitsevan tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva rakennuspaikka sijaitsee lähimpänä kaavalla osoitettuja uusia rakentamisalueita. Kaavalla osoitetut uudet tontit tukeutuvat suoraan olevaan tiestöön. Kaava toteutuminen ei vaadi uusien teiden rakentamista. Kaavassa on huomioitu myös naapuritilojen kulkuoikeudet alueella. Kokonaisuutena tarkasteltuna uuden rakentamisen vaikutukset nykyiseen rakennettuun ympäristöön ovat paikallisia ja kohdistuvat lähinnä naapurikiinteistöjen vanhoihin ra- 16

17 kennuspaikkoihin rakennetun ympäristön laajentuessa. Kaavan toteutuminen ei aiheuta alueen ja lähiympäristön nykyiselle rakennetulle ympäristölle merkittäviä vaikutuksia Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Suunnittelualueella ei ole erityisen arvokkaita luontokohteita (suojelualueita, luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaisia suojeltavia elinympäristöjä) eikä alueella myöskään tavata sellaisia tärkeitä eläin- tai kasvilajeja, jotka tulisi erityisesti huomioida maankäytön suunnittelussa. Suunnittelualue on luonnonympäristöltään tavanomaista talousmetsää. Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan suunnittelualue kuuluu luonnonolojensa puolesta luokkaan I eli tavanomainen alue, joka soveltuu hyvin rakentamiseen. Suunnittelualueen eteläosan koivikko on syntynyt vanhan peltoalueen metsittämisen seurauksena. Itäosan metsäalue on osin avohakattu ja edelleen istutettu koivun taimin. Kanavankulmantien varteen on läjitetty maita sähkölinjan maakaapeloinnin yhteydessä. Pohjoisosan metsäalue on nuorta mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Vaikka alueella ei esiinny mitään erityisiä luontoarvoja, niin rakentamisen luonnonympäristöön sopeutuminen on varmistettu kaavamääräyksin. Kaavalla mm. ohjataan alueelle rakennettavien rakennusten ja rakenteiden muotoja, materiaaleja ja väritystä luontoon ja ympäristöön soveltuviksi. Lisäksi RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena, ja rakennusten sekä rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. Kun uusi rakentaminen toteutetaan kaavan ohjauksen mukaisesti, niin kaavan toteutumisesta ei aiheudu merkittävää vaikutusta alueen luonnonmaiseman nykytilaan. Valtioneuvoston asetus 209/2011 määrittelee haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien puhdistusvaatimukset. Ranta-asemakaavalla osoitetut tontit soveltuvat suurten pinta-alojensa ja moreenisen maaperänsä puolesta hyvin tonttikohtaiseen jätevesien käsittelyyn. Kaavan mukaisten tonttien rakentuminen ei tule aiheuttamaan suoraan tai välillisesti merkittävää haitallista jätevesikuormitusta ympäristöön, kun jätevesienkäsittely hoidetaan asetuksessa määritellyllä tavalla. Suunnittelualueen runsas puusto ja rakentamisalueiden huomattava rantaetäisyys (yli 100 m) huomioiden takamaastoon sijoittuva rakentaminen ei tule muuttamaan maisemankuvaa Päijänteen suunnasta tarkasteltuna. Rakentaminen sijoittuu myös naapuritilojen rantarakennuspaikkojen taakse, joten oleva rantarakentaminen estää osaltaan uuden rakentamisen näkymisen vesistölle. Suunnittelualue ei myöskään nouse korkeusasemaltaan hallitsevasti rantaan ja naapuritilojen rakennuspaikkoihin nähden. Suunnittelualueen kohdalla oleva kapea lahti ja viereinen Velhonniemi rajaavat lisäksi näkemäsektorin hyvin kapeaksi aluetta vesistön suunnasta tarkasteltaessa. Kanavankulmantien suunnasta tarkasteltuna kaavan toteutuminen tonttien 4-6 osalta näkyy maisemassa, mutta maamassojen läjityksen ja avohakkuualueen osalta rakentamisen toteutumisen voidaan arvioida muuttavan alueen nykyistä maisemankuvaa parempaan suuntaan. Kokonaisuutena arvioidaan, että kaavan toteutumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen ja sen lähistön luonnonympäristöön tai maisemankuvaan Sosiaaliset vaikutukset Kaavan toteutumisen sosiaalisia vaikutuksia voidaan ennustaa olevan alueen käyttäjien määrän lisääntyminen. Alueen rakennuspaikkojen lisäys kasvattaa käyttäjien määrää alueen tiestöllä kuin myös jokamiehenoikeuksiin perustuen lähiympäristössä muutenkin. Lomarakentamisalue laajenee, mikä saattaa lisätä vierekkäisten rakennuspaikkojen omistajien ja käyttäjien välistä kanssakäymistä. Kaavan toteutumisesta ei aiheudu normaalista rantarakentamisesta tai loma-asumisesta poikkeavaa merkittävää häiriötä lähiympäristön vanhoille rakennuspaikoille tai päinvas- 17

18 toin. Liikenteen lisääntymisestä ei aiheudu merkittävää häiriötä vanhojen naapurikiinteistöjen rakennuspaikoille, koska uudet rakennuspaikat sijaitsevat Kanavankulmantie varressa, eikä tonttien rakentumisesta aiheudu läpikulkuliikennettä. Suunnittelualueella ei ole huomioitavaa merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta. Alueella on vanha tiestö, jota voidaan edelleen hyödyntää kulkemisessa. Arvioidaan, että kokonaisuutena tarkasteltuna kaavan toteutumisen sosiaaliset vaikutukset ovat vähäisiä Yhdyskuntarakenne Kaavalla osoitettu uusi rakentaminen tukeutuu olevaan Asikkalan Päijänteen rantayleiskaavan mukaiseen haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Alueen itä-/koillispuolella sijaitseva tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva vanha rakennuspaikka sijaitsevat rantayleiskaavan M-alueella eikä sitä ole käsitelty rantayleiskaavassa rantarakentamisena. Kaavalla osoitetut uudet rakennuspaikat tukeutuvat suoraan olevaan tiestöön. Kaavan toteutuminen ei vaadi uusien teiden rakentamista. Alueella on myös valmis sähköverkko Taloudelliset vaikutukset Alueen rakennusoikeuden määrittäminen kaavalla jäsentää ja turvaa alueeseen liittyviä taloudellisia arvoja. Ranta-asemakaavan voidaan arvioida nostavan alueen arvoa Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Kaavalla ei vaikeuteta Asikkalan kunnan muiden vastaavien alueiden maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää alueitaan vastaavalla tavalla ominaisuuksiltaan samankaltaisissa olosuhteissa. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole mitään erityisiä kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla tällaisia häiriötekijöitä synny. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 18

19 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaava toteutuu maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajan määräämän aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Ranta-asemakaava alueella ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 ). Maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen tai kunnan määräämä muu viranomainen. Hämeenlinnassa , Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Arto Remes maanmittausinsinööri (AMK) Piia Tuokko ympäristösuunnittelija (ylempi AMK) 19

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA (413) Määräala (M604) Vähä-Siikalan tilasta RN:o 4:101 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 6.6.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 6.6.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS HÄMEENLINNA LIESO Kiila 109-532-7-52 Harjuntaka 109-532-7-98 Ali-Äijälä 109-532-7-95 (osa tilasta) KUOHIJÄRVI LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.6.2012,

Lisätiedot

SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274. Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274. Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus SYSMÄ SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274 Päijänne, Pyhätselkä Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.3.2014, 13.5.2014

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

JANAKKALA JOKIMAA. Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

JANAKKALA JOKIMAA. Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JANAKKALA JOKIMAA LAITALA RN:o 1:140 TÄHKÄMÄKI RN:o 1:146 OHRAPELTO RN:o 1:161 JÄRVIKANNAS RN:o 1:162 Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

HÄMEEN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO 18.9.2014 VÄHÄ-RANNAN RANTA- ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

HÄMEEN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO 18.9.2014 VÄHÄ-RANNAN RANTA- ASEMAKAAVALUONNOKSESTA HÄMEEN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO 18.9.2014 VÄHÄ-RANNAN RANTA- ASEMAKAAVALUONNOKSESTA Suunnittelualue on ranta-aluetta, jonka maankäyttö on suunniteltu Päijänteen rantaosayleiskaavassa. Ranta-alueen rakennusoikeus

Lisätiedot

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143 SYSMÄ RAPALAN KYLÄ TILA RAPALA RN:o 1:143 PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Rapalan ranta-asemakaava Kunta:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Pyhätselkä Tilat Keidas 781-414-7-0 ja Haapakangas 781-414-1-274 Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.3.2014, 13.5.2014, 28.5.2015

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HÄMEENLINNA Toivola 109-416-4-38 ja osa tilasta Rantaniitty 109-416-16-106 Alajärvi, Renkovaha RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / Alajärvi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2014,

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

HÄMEENLINNA POHJOINEN

HÄMEENLINNA POHJOINEN HÄMEENLINNA POHJOINEN Osa tiloista Valkeajärvi 109-593-19-8 ja Valkeajärvi 109-593-11-16 Valkeajärvi TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS (Valkeajärvi) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.11.2014,

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2014, 13.6.2014 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Asemakaavan muutos kortteleissa 75 ja 79 Kunta: Pomarkku

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65

KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 PÄLKÄNE EPAALA Pälkänevesi, Kelppiänselkä KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee loma-asuntokorttelia 6, maa- ja metsätalousaluetta

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) HÄMEENLINNA PORRAS ERIKOISTA 109-462-2-56 Pyhäjärvi ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.12.2014, 26.1.2015, 19.3.2015 1. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Erikoista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PÄLKÄNE PUUTIKKALA Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.3.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Jylhäniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä:

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS IITTI KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Tokkola 4:94 KAAVASELOSTUS Helsinki 4.5.2015 Vireille tulo: Kunnanhallituksen päätös 9.3.2015 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 16.3. - 14.4.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014. SWECO Ympäristö Oy

ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014. SWECO Ympäristö Oy ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014 SWECO Ympäristö Oy SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3. MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kunta: Kylät: Savan alueen osayleiskaava

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41

TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41 TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41 PÄIJÄNNE LÄNTISEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.4.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Läntisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot