VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS

2 Tämä kaavaselostus koskee päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Vähä-Rannan ranta-asemakaava Kunta: Asikkala (16) Kylä: Pulkkila (413) Tila: osa tilasta Vähä-Ranta RN:o 4:129 Kaavan laadituttajat ja alueen maanomistajat: Elina Kakko, Lahti Lauri Kakko, Lahti Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilöt: Arto Remes ja Piia Tuokko Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA puh , Vireille tulo: Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Kaavan nimi ja tarkoitus: Asikkalan kunnan Pulkkilan kylään sijoittuvan Vähä-Rannan rantaasemakaavan laatimisen tarkoituksena on osoittaa alueelle kuusi lomaasunnon rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen rakentamisalueet osoitetaan kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 m syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle, yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on rantayleiskaavan mukaan sallittu haja-asutusluonteinen rakentaminen. Rakennuspaikat suunnitellaan yli 2500 m 2 :n kokoisiksi ja sijoitetaan rakentamiseen hyvin sopiville paikoille. Tonteille on tarkoitus osoittaa rakennusoikeutta Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti 6 % tontin pinta-alasta, mutta enintään 250 k-m 2. Käsittely- ja hyväksymispäivämäärät: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä alkaen. Kaavaluonnos ja valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä Kaavaehdotusaineistot nähtävillä xx.xx.2014 xx.xx.2015 Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan Voimaantulo: 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 2 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen sijainti ja yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Hallinnollinen käsittely Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset Maanomistajien tasapuolinen kohtelu YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET Asemakaavan seurantalomake (tilasto) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireille tulovaihe Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajien aloitteesta keväällä Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan rantaasemakaavan vireille tulon ja päätti asettaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. Kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole jätetty yhtään osallisen mielipidettä järjestettiin Hämeen ELY-keskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, 77, MRA 18 ). Läsnä olivat Hämeen ELY-keskuksen, Asikkalan kunnan ja Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen edustajat, maanomistajat sekä kaavan laatijan edustajat. (muistio) Valmisteluvaihe (luonnosvaihe) Asikkalan kunnanhallitus päätti Vähä-Rannan ranta-asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnos ja muut kaavan valmisteluvaiheen aineistot pidettiin yleisesti nähtävillä Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnosaineistoista. Lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologian ja rakennuskulttuurin yksiköt, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Asikkalan kunnan tekninen ja ympäristölautakunta. Yhteenveto kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista on esitetty selostuksen kappaleessa Kaavaluonnokseen tehtiin seuraavat muutokset lausuntojen perusteella: - Kaavamääräyksistä poistettiin tarpeettomana teksti Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. - Kaavamääräyksiin lisättiin teksti Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Asikkalan kunnan kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Naapuritilojen maanomistajia tiedotettiin kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kirjeitse. Kaksi naapuritilojen omistajaa esitti mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kaavakarttaan tai -merkintöihin ei tehty muutoksia mielipiteiden johdosta. Yhteenveto kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä on esitetty selostuksen kappaleessa Kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja esitettyihin mielipiteisiin on laadittu kaavan laatijan toimesta vastineet. Ehdotusvaihe Kaavaehdotusaineistot käsitellään xx Asikkalan kunnanhallituksessa, joka päättää kaavaehdotusaineistojen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotusaineistot pidetään yleisesti nähtävillä xx.xx.2014 xx.xx Viranomaisilta pyydetään lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavasta. 4

5 2.2 Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Asikkalan kunnan Pulkkilan kylässä, Päijänteen Asikkalanselän pohjoisosan ranta-alueen takamaastossa. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Vähä-Ranta RN:o 4:129. Ranta-asemakaavalla muodostuu yksi loma-asuntojen korttelialue (RA), jolle on osoitettu kuusi loma-asuntotonttia Päijänteen ranta-alueen takamaastoon. Rakennuspaikat tai niiden rakentamisalueet on osoitettu kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 metrin syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle ns. kuivan maan tonteiksi, joille ei ole osoitettu kaavallista yhteyttä Päijänteen vesistölle. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu RA-korttelin tonttien yhteiskäyttöön tarkoitettu lähivirkistysalue (VL). 2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Kaava toteutuu maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajien määräämän aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen sijainti ja yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Asikkalan kunnan Pulkkilan kylässä, Päijänteen Asikkalanselän pohjoisosan ranta-alueen takamaastossa (Kuvat 1 ja 2). Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Vähä-Ranta RN:o 4:129. Suunnittelualueeseen ei kuulu lainkaan Päijänteen rantaviivaa. Alueen pinta-ala on n. 2 ha ja alueelta on matkaa Asikkalan kunnan keskustaajamaan Vääksyyn 26 km. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. 5

6 4:20 4:26 4:119 Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus on esitetty punaisella viivalla Luonnonympäristö Luonnonolot Suunnittelualue on kokonaisuudessaan tavanomaista metsätalousmaata. Alueen eteläosa on vanhaa loivapiirteistä peltoaluetta, joka on aikoinaan istutettu koivulle (Kuva 3). Pohjoisosan topografialtaan hieman korkeampi alue on mäntykangasta (Kuva 4). Suunnittelualueen itäosassa on Kanavankulmantiehen rajoittuva pieni avohakkio, johon on istutettu koivun taimet (Kuva 5). Kanavankulmantien varren aluetta on kaivettu ja muokattu sähkölinjojen maakaapeloinnin yhteydessä. Kuva 3. Alueen eteläosan koivikkoa. Kuva 4. Alueen pohjoisosan männikköä. 6

7 Kuva 5. Alueen itäosan avohakkuuta ja Kanavankulmantien varren läjitysmaita. Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan suunnittelualue kuuluu luonnonolojensa puolesta luokkaan I eli tavanomainen alue. Ensimmäiseen arvoluokkaan (1) sijoitettiin ranta-alueet, jotka soveltuvat hyvin rakentamiseen. Ne ovat ympäristöllisesti tavanomaisia tai melko tavanomaisia. Arvoluokan I kohteista ei ole kohdekohtaisia ympäristökortteja, kuten muista kohteista. Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin kesinä 1995 ja Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan alueet on jaettu luonto- ja maisemaselvitysten perusteella mitoitusvyöhykkeisiin. Suunnittelualue kuuluu osa-alueeseen Q5 (7 rak/km): Sulunpohjan kokonaisuus on laaja, luonteeltaan sulkeutuva vesialue, jota luonnehtii pienten saarten muodostama mosaiikki. Vesialueella kokonaisuutena on kalastollista merkitystä. Suunnittelualueen läheisellä lahdelmalla ei ole erityistä linnustollista tai kalastollista merkitystä. Osa-alueen pääosan ympäristö on verraten tavanomaista ja soveltuu täydennysrakennettavaksi. Sulunpohjan eteläranta soveltuu täydennysrakentamiseen, sillä nykyinen rakentaminen on jo voimakkaasti muuttanut alueen luontoa. Kalkkisten kanavan alueella on uudisrakennusten sijoitteluun ja ulkoasuun kiinnitettävä erityistä huomiota. Aluetta voidaan luonnehtia viljelys-asutuskokonaisuudeksi. Luonnonsuojelu ja Natura 2000 Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole toteutettuja suojelualueita. Alueelta ei myöskään tunneta luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Suunnittelualueelta on vesitse matkaa Päijänteen Natura alueeseen ja Päijänteen kansallispuiston alueeseen kuuluvalle Pulkkilanharjulle n. 2,5 km. Päijänteen Natura alue (FI ) Päijänteen alue käsittää kymmeniä rakentamattomia saaria ja luotoja sekä osia asutuista saarista. Kirkas- ja puhdasvetinen Päijänne on karu järvi, joka kuuluu pohjaruusukekasvillisuuden luonnehtimaan järvityyppiin. Päijänteen alueen kalalajistoon kuuluu vaateliaita lohikaloja ja alue on suurten sisävesien linnuston suojelun kannalta tärkeä. Osa kohteesta on Päijänteen kansallispuistoa. (www.ymparisto.fi) Maisema Rantavyöhykkeen metsäalueen ja vanhojen rakennuspaikkojen taakse jäävä loivapiirteinen suunnittelualue ei näy maisemassa Päijänteen vesistön suunnasta tarkasteltuna. Lisäksi suunnittelualueen kohdalla oleva vesistön kapea lahti ja viereinen Velhonniemi rajoittavat näkymäsektorin vesistön suunnasta hyvin kapeaksi. Kanavankulmantien suunnasta tarkasteltuna alue näkyy loivapiirteisenä metsäalueena tien varren avohakkuualueen kohdalta. Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan selvitysaineistot kertovat suunnittelualuetta ympäröivästä maisemasta seuraavaa: 7

8 Pulkkilanharju-Isosaari-Myttyniemi. Laajahko avoin järvenselkä Pulkkilanharjun itäpuolella. Alueen Myttyniemen puoleiset rannat ovat tiiviisti rakennettuja, mutta tiheä puusto kätkee mökit taakseen lukuun ottamatta rannan tuntumaan pystytettyjä lipputankoja. Alueen tärkein maamerkki on Karisalmen kaarisilta. Idässä maisematilan porttina toimii Kalkkisten kanavan suu. Pulkkilanharjun rannat muodostavat alueelle tärkeän rajaavan elementin ja paikoin sen laella kulkevalta tieltä avautuu valoisan harjumännikön läpi näkymiä kohti Pikku-Vihtasta. Vesistö Suunnittelualue sijaitsee Päijänteen Asikkalanselän pohjoisosan ranta-alueen takamaastossa. Päijänne on Kymijoen vesistön pääjärvi ja Suomen toiseksi suurin järvi. Päijänteen selkävedet ovat laadultaan erinomaisia, kun taas suljetummilla ja rannanläheisillä alueilla vedenlaatu on hyvää. Vesistönä Päijänne tarjoaa erinomaiset virkistyskäyttömahdollisuudet. Suunnittelualueen edustan lahdenpoukamalla on leveyttä vain n. 100 m Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia lukuun ottamatta pientä vanhaa lautarakenteista varastokopperoa. Suunnittelualueen naapurusto on ollut jo pitkään rakentunut (Kuva 6). Kuva 6. Ote vuoden 1965 peruskartasta. Suunnittelualueen eteläpuolella Kanavankulmantien varressa sijaitsee vanhan Vähä- Siikalan tilan talouskeskus (nyk. RN:o 4:119) ja tilaan kuuluva saunamökki sijaitsee suunnittelualueen ja rannan välissä. Rannassa sijaitsee myös tilan RN:o 4:26 lomarakennuspaikka. Alueen itä-/koillispuolella, Kanavankulmantien varressa, sijaitsee tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva rakennuspaikka. Lähiympäristön Velhonniemeen ja alueen eteläpuoliselle ranta-alueelle on muodostunut paljon loma-asutusta. Laajemmin tarkasteltuna seudun rakennuskanta muodostuu pääosin vanhasta talonpoikaisasutuksesta sekä eri-ikäisestä huvila-asutuksesta. Suunnittelualueen välittömän lähiympäristön rakennuskantaa on esitetty kuvissa 7-9. Kuva 7. Kuvan vasemmassa reunassa tilan RN:o 4:26 loma-asunto ja oikeassa reunassa tilan RN:o 4:119 saunamökki. Suunnittelualue sijaitsee takamaastossa. 8

9 Kuva 8. Tilan RN:o 4:26 lomarakennus. Kuva 9. Tilan RN:o 4:20 lomarakennus. Arkeologia Suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen muinaisjäännöksiä koskevana selvitysaineistona on käytetty Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset -julkaisua vuodelta 2008 sekä Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Suunnittelualueen lähimmät palvelut löytyvät Kalkkisten kylältä, jonne on matkaa n. 8 km. Kylällä sijaitsevat mm. koulu, kauppa, pankki ja kirkko. Suunnittelualueen muut peruspalvelut löytyvät Asikkalan kunnan keskustaajamasta Vääksystä, jonne on matkaa noin 26 km. Lähialueella harjoitetaan elinkeinona pääasiassa maa- ja metsätaloutta. Kalkkisissa on enemmän muuta yritystoimintaa. Lähialueella on myös matkailuyrittäjiä sekä lomamökkien vuokraustoimintaa. Virkistyskäyttö Suunnittelualueella ei ole huomioitavaa merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta ja naapuruston nykyinen rakentamistilanne rajoittaa jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista myös suunnittelualueella. Liikenne Suunnittelualueelle on hyvät kulkuyhteydet yleisiä teitä pitkin. Seututie 314 kulkee Pulkkilanharjua pitkin Asikkalasta Sysmään. Myös Kalkkisten kylän kautta pääsee Kopsuontietä (3132) Asikkalaan ja Onalintietä pitkin Heinolaan. Suunnittelualueelle kuljetaan Kalkkistentieltä (3142) erkanevaa Kanavankulmantietä pitkin, jolta kääntyy Velhoniementien yksityistie kohti Päijänteen rantaa. Suunnittelualueen halki kulkee kaksi rasitetietä rannassa sijaitseville kiinteistöille. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Kalkkisten kanava, joka yhdistää Päijänteen ja Ruotsalaisen vesistöt. Tekninen huolto Suunnittelualuetta ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Seudun vesihuolto on järjestetty ja tulee lähtökohtaisesti jatkossakin järjestää rakennuspaikkakohtaisesti. Alueella on sähköverkko. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei sijaitse suojelualueita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä Maanomistus Vähä-Rannan tilan RN:o 4:129 omistavat Elina Kakko ja Lauri Kakko. 9

10 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Suunnittelualueelle ei kohdistu erityistavoitteita. Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Päijät-Hämeen maakuntakaavan Maakuntakaavassa ei ole osoitettu merkintöjä suunnittelualueelle. Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 laatiminen on vireillä. Luonnosvaiheen nähtävilläolo oli syksyllä Uudessa maakuntakaavassa ei ole eriäviä merkintöjä suunnittelualueen osalta. Kuva 10. Ote Päijät-Hämeen voimassa olevasta maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. Yleiskaava Alueella on voimassa Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava, joka on vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa Suunnittelualue on kokonaisuudessaan osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja sillä kulkee yhdysteitä (Kuva 11). M MAA- JA METSÄTALOUSVAL- TAINEN ALUE Alueella on sallittu rakennuslain 4 :ssä tarkoitettu haja-asutusluonteinen rakentaminen lukuun ottamatta 100 metrin syvyistä rantavyöhykettä. Rakennuslain 31 :n perusteella määrätään, että alueella on 100 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä rakentaminen kielletty lukuun ottamatta kunnanvaltuuston kaavan hyväksymishetkellä olemassa olevaan maatilan talouskeskuksen asuinrakennukseen liittyvää kerrosalaltaan korkeintaan 25 m2 suuruista rantasaunaa. Kuva 11. Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalle likimääräisesti sinisellä. Ranta-asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa. Rakennusjärjestys Asikkalan rakennusjärjestys on tullut voimaan

11 Pohjakartta Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään 1:2000-mittakaavaista Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan laatimaa pohjakarttaa. Pohjakartta on hyväksytty Olemassa oleva selvitysaineisto Kulttuurimaisema ja rakennettu ympäristö - RKY 2009 on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. - Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt: Henrik Wager (2006). Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto, MARY-selvitys. Suunnittelualue ei kuulu maakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. - Tarkemmin Asikkalan kunnan rakennuskantaa on selvitetty Hämeen ympäristökeskuksen julkaisussa 108/2006 (Teija Ahola), Asikkalan rakennusinventointi. - Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma. Tulonen, A Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995) - Päijät-Hämeen maisemaselvitys. Aarrevaara, E., Uronen, C. & Vuorinen, T Lahden ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen ympäristökeskus. - Päijät-Hämeen perinnemaisemat. Hovi, A Hämeen ympäristökeskus, Alueelliset ympäristöjulkaisut 190. Arkeologia - Päijät-Hämeen liitto on julkaissut ajantasaisen luettelon kaikista maakunnan tunnetuista esihistoriallisen ja historiallisen ajan suojelluista muinaisjäännöksistä, jotka olivat tiedossa lokakuussa 2007: Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (2008). Päijät- Hämeen liitto, A Museoviraston muinaisjäännösrekisteri Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Luonnonympäristö - Asikkalan kunnan Päijänteen rantaosayleiskaavan luontoselvitys Suunnittelualue on rajattu rantayleiskaavan luontoselvityksessä luokkaan 1, tavanomaiset ranta-alueet. Luontoselvityksen luokkaan 2 on rajattu melko tavanomaiset, kulutuskestävyydeltään hyvät ranta-alueet. Luokan 3 alueet ovat sisältäneet merkittäviä luontoarvoja. - Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot (OIVA). Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura verkostoon kuuluvia alueita eikä pohjavesialueita. Alueelta ei myöskään tunneta mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita. Muuta - Päijänteen rantaosayleiskaavan muut aineistot - Vesivehmaan osayleiskaavan aineistot - Urajärven osayleiskaavan aineistot - Maakuntakaavan selvitysaineistot 11

12 Ranta-asemakaavatyön yhteydessä laaditut selvitykset - Ranta-asemakaavaa varten ei ole tarpeen laatia uusia selvityksiä. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve Ranta-asemakaavan laatimiseen on ryhdytty, koska alueen maanomistajat haluavat selvittää suunnittelualueen rakennusoikeuden määrän ja sijoittumisen suunnitelmallisesti kokonaisuutena. Suunnittelualue on osoitettu Asikkalan Päijänteen rantayleiskaavassa rantavyöhykkeen ulkopuoliseksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on yleiskaavan ohjausvaikutuksen mukaan sallittu päämaankäyttömuodon lisäksi hajaasutusluonteinen rakentaminen. Rantayleiskaava ei kuitenkaan ohjaa alueen rakentamisen määrää ja sijoittumista, mikä aiheuttaa ranta-asemakaavan laatimistarpeen. Rantaasemakaavan laatiminen on nähty parempana vaihtoehtona rakennusoikeuden määrän ja sijoittumisen selvittämiseen kuin yksittäiset rakennus- / poikkeamisluvat. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajien aloitteesta keväällä Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan rantaasemakaavan vireille tulon ja päätti asettaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat: Vaikutusalueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään - Elenia Oy Viranomaiset - Hämeen ELY-keskus ja liikenneasioissa Uudenmaan ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntamuseo ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (ympäristöterveys) - Asikkalan kunnan hallintokunnat: Tekninen- ja ympäristölautakunta Vireille tulo Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Hallinnollinen käsittely Ajankohta kh Suunnitteluvaihe Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan ranta-asemakaavan vireille tulon ja päätti asettaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. 12

13 kh kh xx Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan ranta-asemakaavan luonnosaineistot ja päätti aineistojen nähtäville asettamisesta. Asikkalan kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan Vähä-Rannan ranta-asemakaavan ehdotusaineistot ja päättää aineistojen nähtäville asettamisesta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Ajankohta Suunnitteluvaihe Kuulutus ranta-asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan Internet-sivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävillä alkaen Asikkalan kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan Internet-sivuilla. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei esitetty mielipiteitä Ranta-asemakaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan Internet-sivuilla. Kaavaalueeseen rajautuville naapuritilojen maanomistajille lähetettiin tiedotuskirje kaavaluonnoksen nähtävillä olosta. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. xx.xx.2014 xx.xx.2015 Kaksi naapuritilojen (RN:o 4:119 ja 4:26) omistajaa esittivät mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteissä vastustettiin uusien rakennuspaikkojen sijoittumista Vähä-Rannan tilan kaava-alueelle. Kaavaluonnoksesta esitettyihin mielipiteisiin on laadittu kaavan laatijan toimesta vastineet. Kaavakarttaan tai -merkintöihin ei tehty muutoksia mielipiteiden johdosta. Ranta-asemakaavan ehdotusaineistot pidetään yleisesti nähtävillä. Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavasta Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Hämeen ELYkeskuksessa. Neuvottelussa käsiteltiin kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava kaavaluonnos. Neuvotteluun osallistuivat Hämeen ELY-keskuksen, Asikkalan kunnan ja Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen edustajat, maanomistajat sekä kaavan laatijan edustajat. Neuvotteluun oli kutsuttu myös Päijät-Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo, jotka lähettivät terveisensä neuvotteluun sähköpostilla. (muistio) Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnosaineistoista. Lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologian ja rakennuskulttuurin yksiköt, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Asikkalan kunnan tekninen ja ympäristölautakunta. - Hämeen ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että suunnittelualue on ranta-aluetta, jonka maankäyttö on suunniteltu ja rakennusoikeus mitoitettu kantatilakohtaisesti Päijänteen rantaosayleiskaa- 13

14 xx.xx.2014 xx.xx.2015 vassa. Ranta-asemakaavaluonnos on ELY:n mukaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastainen eikä siten täytä asemakaavan sisältövaatimuksia. - Asikkalan kunnan teknisen lautakunnan lausunnossa huomautettiin, että kaavassa tulee huomioida mahdollisen yhteisvesihuollon järjestäminen. - Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologian ja rakennuskulttuurin yksiköillä ei ollut huomautettavaa kaavaluonnokseen. - Kaavaluonnoksen määräyksistä poistettiin ympäristölautakunnan lausunnon perusteella tarpeettomana teksti Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. - Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon perusteella kaavamääräyksiin lisättiin teksti Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Asikkalan kunnan kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin on laadittu kaavan laatijan toimesta vastineet. Luonnosvaiheen kaavakarttaan tai - merkintöihin ei tehty muita muutoksia lausuntojen johdosta. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotusaineistoista. 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tavoitteena on muodostaa kuusi loma-asunnon rakennuspaikkaa kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 metrin syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle. Kunnan rantaosayleiskaavan ohjauksen mukaan syvyydeltään 100 metriä olevan rantavyöhykkeen ulkopuolisella kaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on ns. haja-asutusluonteinen rakennusoikeus. Rakentamisalueet on tarkoitus sijoittaa siten, että lähimmät rakentamisalueet sijaitsevat vähintään 100 m etäisyydellä rannasta. Rakentaminen ohjataan kaavalla siten, että siitä ei aiheudu maisemavaikutuksia Päijänteen vesistön suunnasta tarkasteltuna. Rakennuspaikat suunnitellaan tukeutuen olemassa olevaan tiestöön. Ranta-asemakaavoitettava alue rajataan siten, että kaavalla ei muodosteta tonteille yhteyttä vesistöön. Ranta-asemakaavalla osoitettava rakennusoikeus osoitetaan vähintään 100 metrin päähän rannasta, mutta rakennuspaikat voivat ulottua lähemmäksikin rantaa. Rakennuspaikan koko ja rakennusoikeus tulevat perustumaan Asikkalan kunnan rakennusjärjestykseen, jossa lomarakennuspaikan rakennusoikeus ranta-alueella on 6 % tontin pintaalasta, mutta enintään 250 k-m 2. Maksimikerrosala vaatii siten n m 2 tontin. Suurehko tonttikokovaatimus ohjaa myös taustamaaston rakentamista rantaosayleiskaavan tavoitteen mukaisesti haja-asutusluonteisesti. Kaavalla osoitettava tonttikohtainen rakennusoikeus sovitetaan alueelle sopivaksi ja naapuriolosuhteet huomioivaksi. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Ranta-asemakaavalla muodostuu yksi loma-asuntojen korttelialue (RA), jolle on osoitettu kuusi takamaaston loma-asuntotonttia. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu lomaasuntojen korttelialueen tonttien yhteiskäyttöön tarkoitettu lähivirkistysalue (VL). 14

15 5.1.1 Mitoitus Ranta-asemakaavan mitoituslähtökohtana on ollut Asikkalan Päijänteen rantayleiskaava, jonka ohjauksen mukaan syvyydeltään 100 metriä syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolisella kaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on sallittu ns. hajaasutusluonteinen rakentaminen. Ranta-asemakaavalla on osoitettu kuusi kuivanmaan tonttia pinta-alaltaan suurehkoille n m 2 suuruisille tonteille. Tontin pinta-alan mukaan määräytyvä tonttikohtainen rakennusoikeus on määritelty tehokkuudella e=0,06 perustuen Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen ohjaukseen. Tonttikohtainen rakennusoikeus vaihtelee välillä 130 k-m² 250 k-m². 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Suunnittelualueella ei ole merkittäviä luonnonympäristön tai rakennetun ympäristön arvoja. Haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien käsittelyvaatimukset määritellään kaavan laatimisajankohtana Valtioneuvoston asetuksessa 209/2011. Jätevesien käsittelyn on vähennettävä ympäristöön joutuvaa kuormitusta (orgaaninen aines, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi) asetuksen vaatima määrä eli asetus määrittää talousjätevesien puhdistustasolle raja-arvot. Kun kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen säädösten mukaisesti, niin kaavan mukaisen rakentamisen toteutuminen ei vaikuta haitallisesti ympäristöön. Kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta suunnittelualueen tai sen vaikutusalueen ympäristön nykytilaan. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Ranta-asemakaavalla muodostuu osalle tilaa Vähä-Ranta RN:o 4:129 loma-asuntojen korttelialue 1 (RA), jolle on osoitettu kuusi loma-asunnon rakennuspaikkaa. RAkorttelin pinta-ala on yhteensä n. 1,85 ha. Rakennuspaikat sijoittuvat Päijänteen ranta-alueen takamaastoon, kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 metrin syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle. RA-tonteille 2 ja 6 on osoitettu luonnonmukaisena säilytettävää aluetta siltä osin, kun tonttialue ulottuu alle 100 metrin etäisyydelle rannasta. Ko. alueen puusto tulee säilyttää ja alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia. RA-korttelin kerrosluku on I u 1/2. Kullekin tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 5. Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enimmillään 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin vähintään 130 k-m² ja enintään 250 k-m². Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeuksien määrät ovat seuraavat: RA-kortteli 1 Pinta-ala (m 2 ) Rak.oik. määrä (k-m 2 ) tontti tontti tontti tontti tontti tontti yht. 1,8456 ha 1104 k-m 2 15

16 RA-korttelin 1 tonttien sijoittelussa on huomioitu alueen lävitse kulkevat naapuritilojen rakennuspaikoille johtavat rasitetiet. Olemassa olevat tiet on merkitty RA-korttelin alueelle ajoyhteysmerkinnöin (ajo). Lisäksi RA-korttelin tontteja koskevat seuraavat määräykset: Alueelle rakennettavien rakennusten ja rakenteiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena. Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Asikkalan kunnan kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. RA-alueiden vesihuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Asikkalan kunnan määräysten mukaisesti Muut alueet Kaava-alueen rannan läheisin osa on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL), jonka pintaala on 1385 m 2. Alue on tarkoitettu lomarakennusten korttelialueen 1 tonttien yhteiskäyttöiseksi lähivirkistysalueeksi. Alueelle saa sijoittaa rakenteita ja laitteita, jotka palvelevat alueen käyttötarkoitusta. Kyseeseen voisivat tulla esim. lasten leikkipaikan rakenteet tai yhteinen grillauspaikka. VL-alueen länsireunassa kulkee ajoyhteys (ajo) rannassa sijaitseville kiinteistöille. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin tai maisema-alueisiin. Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita, eikä tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ranta-asemakaavoitettava alue on rakentumaton. Alue rajautuu Kanavankulmantiehen ja alueella on myös sisäiset tieyhteydet valmiina. Suunnittelualueen eteläpuolella Kanavankulmantien varressa sijaitsee vanhan Vähä- Siikalan tilan talouskeskus (nyk. RN:o 4:119) ja tilaan kuuluva saunamökki sijaitsee suunnittelualueen ja rannan välissä. Rannassa sijaitsee myös tilan RN:o 4:26 lomarakennuspaikka. Alueen itä-/koillispuolella, Kanavankulmantien varressa, sijaitsee tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva rakennuspaikka. Uusien rakennuspaikkojen toteutuminen vaikuttaa eniten edellä mainittuihin lähimpiin vanhoihin rakennuspaikkoihin nykyisin metsätalouskäytössä olevien alueiden muuttuessa lomarakentamisalueiksi. Suunnittelualueen rannanpuoleisten naapurien vanhat rakennuspaikat on huomioitu kaavassa osoittamalla niiden läheiset alueet luonnonmukaisena säilytettävän alueen osan merkinnällä. Myös kaavassa osoitettu lähivirkistysalue toimii suoja-alueena rantarakentamisen ja kaavalla osoitettujen kuivanmaan rakennuspaikkojen välissä. Ent. Vähä-Siikalan päätalo puolestaan sijaitsee hieman etäämpänä kaavalla osoitetuista tonteista. Kaava-alueen itä-/koillispuolella sijaitsevan tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva rakennuspaikka sijaitsee lähimpänä kaavalla osoitettuja uusia rakentamisalueita. Kaavalla osoitetut uudet tontit tukeutuvat suoraan olevaan tiestöön. Kaava toteutuminen ei vaadi uusien teiden rakentamista. Kaavassa on huomioitu myös naapuritilojen kulkuoikeudet alueella. Kokonaisuutena tarkasteltuna uuden rakentamisen vaikutukset nykyiseen rakennettuun ympäristöön ovat paikallisia ja kohdistuvat lähinnä naapurikiinteistöjen vanhoihin ra- 16

17 kennuspaikkoihin rakennetun ympäristön laajentuessa. Kaavan toteutuminen ei aiheuta alueen ja lähiympäristön nykyiselle rakennetulle ympäristölle merkittäviä vaikutuksia Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Suunnittelualueella ei ole erityisen arvokkaita luontokohteita (suojelualueita, luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaisia suojeltavia elinympäristöjä) eikä alueella myöskään tavata sellaisia tärkeitä eläin- tai kasvilajeja, jotka tulisi erityisesti huomioida maankäytön suunnittelussa. Suunnittelualue on luonnonympäristöltään tavanomaista talousmetsää. Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan suunnittelualue kuuluu luonnonolojensa puolesta luokkaan I eli tavanomainen alue, joka soveltuu hyvin rakentamiseen. Suunnittelualueen eteläosan koivikko on syntynyt vanhan peltoalueen metsittämisen seurauksena. Itäosan metsäalue on osin avohakattu ja edelleen istutettu koivun taimin. Kanavankulmantien varteen on läjitetty maita sähkölinjan maakaapeloinnin yhteydessä. Pohjoisosan metsäalue on nuorta mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Vaikka alueella ei esiinny mitään erityisiä luontoarvoja, niin rakentamisen luonnonympäristöön sopeutuminen on varmistettu kaavamääräyksin. Kaavalla mm. ohjataan alueelle rakennettavien rakennusten ja rakenteiden muotoja, materiaaleja ja väritystä luontoon ja ympäristöön soveltuviksi. Lisäksi RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena, ja rakennusten sekä rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. Kun uusi rakentaminen toteutetaan kaavan ohjauksen mukaisesti, niin kaavan toteutumisesta ei aiheudu merkittävää vaikutusta alueen luonnonmaiseman nykytilaan. Valtioneuvoston asetus 209/2011 määrittelee haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien puhdistusvaatimukset. Ranta-asemakaavalla osoitetut tontit soveltuvat suurten pinta-alojensa ja moreenisen maaperänsä puolesta hyvin tonttikohtaiseen jätevesien käsittelyyn. Kaavan mukaisten tonttien rakentuminen ei tule aiheuttamaan suoraan tai välillisesti merkittävää haitallista jätevesikuormitusta ympäristöön, kun jätevesienkäsittely hoidetaan asetuksessa määritellyllä tavalla. Suunnittelualueen runsas puusto ja rakentamisalueiden huomattava rantaetäisyys (yli 100 m) huomioiden takamaastoon sijoittuva rakentaminen ei tule muuttamaan maisemankuvaa Päijänteen suunnasta tarkasteltuna. Rakentaminen sijoittuu myös naapuritilojen rantarakennuspaikkojen taakse, joten oleva rantarakentaminen estää osaltaan uuden rakentamisen näkymisen vesistölle. Suunnittelualue ei myöskään nouse korkeusasemaltaan hallitsevasti rantaan ja naapuritilojen rakennuspaikkoihin nähden. Suunnittelualueen kohdalla oleva kapea lahti ja viereinen Velhonniemi rajaavat lisäksi näkemäsektorin hyvin kapeaksi aluetta vesistön suunnasta tarkasteltaessa. Kanavankulmantien suunnasta tarkasteltuna kaavan toteutuminen tonttien 4-6 osalta näkyy maisemassa, mutta maamassojen läjityksen ja avohakkuualueen osalta rakentamisen toteutumisen voidaan arvioida muuttavan alueen nykyistä maisemankuvaa parempaan suuntaan. Kokonaisuutena arvioidaan, että kaavan toteutumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen ja sen lähistön luonnonympäristöön tai maisemankuvaan Sosiaaliset vaikutukset Kaavan toteutumisen sosiaalisia vaikutuksia voidaan ennustaa olevan alueen käyttäjien määrän lisääntyminen. Alueen rakennuspaikkojen lisäys kasvattaa käyttäjien määrää alueen tiestöllä kuin myös jokamiehenoikeuksiin perustuen lähiympäristössä muutenkin. Lomarakentamisalue laajenee, mikä saattaa lisätä vierekkäisten rakennuspaikkojen omistajien ja käyttäjien välistä kanssakäymistä. Kaavan toteutumisesta ei aiheudu normaalista rantarakentamisesta tai loma-asumisesta poikkeavaa merkittävää häiriötä lähiympäristön vanhoille rakennuspaikoille tai päinvas- 17

18 toin. Liikenteen lisääntymisestä ei aiheudu merkittävää häiriötä vanhojen naapurikiinteistöjen rakennuspaikoille, koska uudet rakennuspaikat sijaitsevat Kanavankulmantie varressa, eikä tonttien rakentumisesta aiheudu läpikulkuliikennettä. Suunnittelualueella ei ole huomioitavaa merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta. Alueella on vanha tiestö, jota voidaan edelleen hyödyntää kulkemisessa. Arvioidaan, että kokonaisuutena tarkasteltuna kaavan toteutumisen sosiaaliset vaikutukset ovat vähäisiä Yhdyskuntarakenne Kaavalla osoitettu uusi rakentaminen tukeutuu olevaan Asikkalan Päijänteen rantayleiskaavan mukaiseen haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Alueen itä-/koillispuolella sijaitseva tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva vanha rakennuspaikka sijaitsevat rantayleiskaavan M-alueella eikä sitä ole käsitelty rantayleiskaavassa rantarakentamisena. Kaavalla osoitetut uudet rakennuspaikat tukeutuvat suoraan olevaan tiestöön. Kaavan toteutuminen ei vaadi uusien teiden rakentamista. Alueella on myös valmis sähköverkko Taloudelliset vaikutukset Alueen rakennusoikeuden määrittäminen kaavalla jäsentää ja turvaa alueeseen liittyviä taloudellisia arvoja. Ranta-asemakaavan voidaan arvioida nostavan alueen arvoa Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Kaavalla ei vaikeuteta Asikkalan kunnan muiden vastaavien alueiden maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää alueitaan vastaavalla tavalla ominaisuuksiltaan samankaltaisissa olosuhteissa. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole mitään erityisiä kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla tällaisia häiriötekijöitä synny. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 18

19 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaava toteutuu maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajan määräämän aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Ranta-asemakaava alueella ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 ). Maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen tai kunnan määräämä muu viranomainen. Hämeenlinnassa , Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Arto Remes maanmittausinsinööri (AMK) Piia Tuokko ympäristösuunnittelija (ylempi AMK) 19

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNKI: KYLÄ: ALUE: TAMPERE VATTULA VATTULAN RANTA- ASEMAKAAVA-ALUE Air-Ix Ympäristö Oy, 2005 PL 453 33101 TAMPERE Puh. (03) 2442 111 Fax (03) 2616019

Lisätiedot

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen

Lisätiedot

TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41

TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41 TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41 PÄIJÄNNE LÄNTISEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.4.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Läntisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian

Lisätiedot

JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy UURAISTEN KUNTA JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Oikeusvaikutteinen SELOSTUS 685-P12048 Ehdotus 9.3.2012 Osayleiskaava 15.11.2012 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P12048

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822 SÄKYLÄN KUNTA Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät Rannankulman ranta-asemakaava Työt: E25822 Turku, 8.2.2013, tark. 27.3.2014, 19.8.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot