VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS

2 Tämä kaavaselostus koskee päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Vähä-Rannan ranta-asemakaava Kunta: Asikkala (16) Kylä: Pulkkila (413) Tila: osa tilasta Vähä-Ranta RN:o 4:129 Kaavan laadituttajat ja alueen maanomistajat: Elina Kakko, Lahti Lauri Kakko, Lahti Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilöt: Arto Remes ja Piia Tuokko Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA puh , Vireille tulo: Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Kaavan nimi ja tarkoitus: Asikkalan kunnan Pulkkilan kylään sijoittuvan Vähä-Rannan rantaasemakaavan laatimisen tarkoituksena on osoittaa alueelle kuusi lomaasunnon rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen rakentamisalueet osoitetaan kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 m syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle, yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on rantayleiskaavan mukaan sallittu haja-asutusluonteinen rakentaminen. Rakennuspaikat suunnitellaan yli 2500 m 2 :n kokoisiksi ja sijoitetaan rakentamiseen hyvin sopiville paikoille. Tonteille on tarkoitus osoittaa rakennusoikeutta Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti 6 % tontin pinta-alasta, mutta enintään 250 k-m 2. Käsittely- ja hyväksymispäivämäärät: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä alkaen. Kaavaluonnos ja valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä Kaavaehdotusaineistot nähtävillä xx.xx.2014 xx.xx.2015 Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan Voimaantulo: 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 2 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen sijainti ja yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Hallinnollinen käsittely Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset Maanomistajien tasapuolinen kohtelu YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET Asemakaavan seurantalomake (tilasto) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireille tulovaihe Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajien aloitteesta keväällä Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan rantaasemakaavan vireille tulon ja päätti asettaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. Kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole jätetty yhtään osallisen mielipidettä järjestettiin Hämeen ELY-keskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, 77, MRA 18 ). Läsnä olivat Hämeen ELY-keskuksen, Asikkalan kunnan ja Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen edustajat, maanomistajat sekä kaavan laatijan edustajat. (muistio) Valmisteluvaihe (luonnosvaihe) Asikkalan kunnanhallitus päätti Vähä-Rannan ranta-asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnos ja muut kaavan valmisteluvaiheen aineistot pidettiin yleisesti nähtävillä Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnosaineistoista. Lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologian ja rakennuskulttuurin yksiköt, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Asikkalan kunnan tekninen ja ympäristölautakunta. Yhteenveto kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista on esitetty selostuksen kappaleessa Kaavaluonnokseen tehtiin seuraavat muutokset lausuntojen perusteella: - Kaavamääräyksistä poistettiin tarpeettomana teksti Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. - Kaavamääräyksiin lisättiin teksti Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Asikkalan kunnan kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Naapuritilojen maanomistajia tiedotettiin kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kirjeitse. Kaksi naapuritilojen omistajaa esitti mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kaavakarttaan tai -merkintöihin ei tehty muutoksia mielipiteiden johdosta. Yhteenveto kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä on esitetty selostuksen kappaleessa Kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja esitettyihin mielipiteisiin on laadittu kaavan laatijan toimesta vastineet. Ehdotusvaihe Kaavaehdotusaineistot käsitellään xx Asikkalan kunnanhallituksessa, joka päättää kaavaehdotusaineistojen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotusaineistot pidetään yleisesti nähtävillä xx.xx.2014 xx.xx Viranomaisilta pyydetään lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavasta. 4

5 2.2 Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Asikkalan kunnan Pulkkilan kylässä, Päijänteen Asikkalanselän pohjoisosan ranta-alueen takamaastossa. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Vähä-Ranta RN:o 4:129. Ranta-asemakaavalla muodostuu yksi loma-asuntojen korttelialue (RA), jolle on osoitettu kuusi loma-asuntotonttia Päijänteen ranta-alueen takamaastoon. Rakennuspaikat tai niiden rakentamisalueet on osoitettu kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 metrin syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle ns. kuivan maan tonteiksi, joille ei ole osoitettu kaavallista yhteyttä Päijänteen vesistölle. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu RA-korttelin tonttien yhteiskäyttöön tarkoitettu lähivirkistysalue (VL). 2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Kaava toteutuu maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajien määräämän aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen sijainti ja yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Asikkalan kunnan Pulkkilan kylässä, Päijänteen Asikkalanselän pohjoisosan ranta-alueen takamaastossa (Kuvat 1 ja 2). Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Vähä-Ranta RN:o 4:129. Suunnittelualueeseen ei kuulu lainkaan Päijänteen rantaviivaa. Alueen pinta-ala on n. 2 ha ja alueelta on matkaa Asikkalan kunnan keskustaajamaan Vääksyyn 26 km. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. 5

6 4:20 4:26 4:119 Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus on esitetty punaisella viivalla Luonnonympäristö Luonnonolot Suunnittelualue on kokonaisuudessaan tavanomaista metsätalousmaata. Alueen eteläosa on vanhaa loivapiirteistä peltoaluetta, joka on aikoinaan istutettu koivulle (Kuva 3). Pohjoisosan topografialtaan hieman korkeampi alue on mäntykangasta (Kuva 4). Suunnittelualueen itäosassa on Kanavankulmantiehen rajoittuva pieni avohakkio, johon on istutettu koivun taimet (Kuva 5). Kanavankulmantien varren aluetta on kaivettu ja muokattu sähkölinjojen maakaapeloinnin yhteydessä. Kuva 3. Alueen eteläosan koivikkoa. Kuva 4. Alueen pohjoisosan männikköä. 6

7 Kuva 5. Alueen itäosan avohakkuuta ja Kanavankulmantien varren läjitysmaita. Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan suunnittelualue kuuluu luonnonolojensa puolesta luokkaan I eli tavanomainen alue. Ensimmäiseen arvoluokkaan (1) sijoitettiin ranta-alueet, jotka soveltuvat hyvin rakentamiseen. Ne ovat ympäristöllisesti tavanomaisia tai melko tavanomaisia. Arvoluokan I kohteista ei ole kohdekohtaisia ympäristökortteja, kuten muista kohteista. Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin kesinä 1995 ja Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan alueet on jaettu luonto- ja maisemaselvitysten perusteella mitoitusvyöhykkeisiin. Suunnittelualue kuuluu osa-alueeseen Q5 (7 rak/km): Sulunpohjan kokonaisuus on laaja, luonteeltaan sulkeutuva vesialue, jota luonnehtii pienten saarten muodostama mosaiikki. Vesialueella kokonaisuutena on kalastollista merkitystä. Suunnittelualueen läheisellä lahdelmalla ei ole erityistä linnustollista tai kalastollista merkitystä. Osa-alueen pääosan ympäristö on verraten tavanomaista ja soveltuu täydennysrakennettavaksi. Sulunpohjan eteläranta soveltuu täydennysrakentamiseen, sillä nykyinen rakentaminen on jo voimakkaasti muuttanut alueen luontoa. Kalkkisten kanavan alueella on uudisrakennusten sijoitteluun ja ulkoasuun kiinnitettävä erityistä huomiota. Aluetta voidaan luonnehtia viljelys-asutuskokonaisuudeksi. Luonnonsuojelu ja Natura 2000 Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole toteutettuja suojelualueita. Alueelta ei myöskään tunneta luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Suunnittelualueelta on vesitse matkaa Päijänteen Natura alueeseen ja Päijänteen kansallispuiston alueeseen kuuluvalle Pulkkilanharjulle n. 2,5 km. Päijänteen Natura alue (FI ) Päijänteen alue käsittää kymmeniä rakentamattomia saaria ja luotoja sekä osia asutuista saarista. Kirkas- ja puhdasvetinen Päijänne on karu järvi, joka kuuluu pohjaruusukekasvillisuuden luonnehtimaan järvityyppiin. Päijänteen alueen kalalajistoon kuuluu vaateliaita lohikaloja ja alue on suurten sisävesien linnuston suojelun kannalta tärkeä. Osa kohteesta on Päijänteen kansallispuistoa. (www.ymparisto.fi) Maisema Rantavyöhykkeen metsäalueen ja vanhojen rakennuspaikkojen taakse jäävä loivapiirteinen suunnittelualue ei näy maisemassa Päijänteen vesistön suunnasta tarkasteltuna. Lisäksi suunnittelualueen kohdalla oleva vesistön kapea lahti ja viereinen Velhonniemi rajoittavat näkymäsektorin vesistön suunnasta hyvin kapeaksi. Kanavankulmantien suunnasta tarkasteltuna alue näkyy loivapiirteisenä metsäalueena tien varren avohakkuualueen kohdalta. Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan selvitysaineistot kertovat suunnittelualuetta ympäröivästä maisemasta seuraavaa: 7

8 Pulkkilanharju-Isosaari-Myttyniemi. Laajahko avoin järvenselkä Pulkkilanharjun itäpuolella. Alueen Myttyniemen puoleiset rannat ovat tiiviisti rakennettuja, mutta tiheä puusto kätkee mökit taakseen lukuun ottamatta rannan tuntumaan pystytettyjä lipputankoja. Alueen tärkein maamerkki on Karisalmen kaarisilta. Idässä maisematilan porttina toimii Kalkkisten kanavan suu. Pulkkilanharjun rannat muodostavat alueelle tärkeän rajaavan elementin ja paikoin sen laella kulkevalta tieltä avautuu valoisan harjumännikön läpi näkymiä kohti Pikku-Vihtasta. Vesistö Suunnittelualue sijaitsee Päijänteen Asikkalanselän pohjoisosan ranta-alueen takamaastossa. Päijänne on Kymijoen vesistön pääjärvi ja Suomen toiseksi suurin järvi. Päijänteen selkävedet ovat laadultaan erinomaisia, kun taas suljetummilla ja rannanläheisillä alueilla vedenlaatu on hyvää. Vesistönä Päijänne tarjoaa erinomaiset virkistyskäyttömahdollisuudet. Suunnittelualueen edustan lahdenpoukamalla on leveyttä vain n. 100 m Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia lukuun ottamatta pientä vanhaa lautarakenteista varastokopperoa. Suunnittelualueen naapurusto on ollut jo pitkään rakentunut (Kuva 6). Kuva 6. Ote vuoden 1965 peruskartasta. Suunnittelualueen eteläpuolella Kanavankulmantien varressa sijaitsee vanhan Vähä- Siikalan tilan talouskeskus (nyk. RN:o 4:119) ja tilaan kuuluva saunamökki sijaitsee suunnittelualueen ja rannan välissä. Rannassa sijaitsee myös tilan RN:o 4:26 lomarakennuspaikka. Alueen itä-/koillispuolella, Kanavankulmantien varressa, sijaitsee tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva rakennuspaikka. Lähiympäristön Velhonniemeen ja alueen eteläpuoliselle ranta-alueelle on muodostunut paljon loma-asutusta. Laajemmin tarkasteltuna seudun rakennuskanta muodostuu pääosin vanhasta talonpoikaisasutuksesta sekä eri-ikäisestä huvila-asutuksesta. Suunnittelualueen välittömän lähiympäristön rakennuskantaa on esitetty kuvissa 7-9. Kuva 7. Kuvan vasemmassa reunassa tilan RN:o 4:26 loma-asunto ja oikeassa reunassa tilan RN:o 4:119 saunamökki. Suunnittelualue sijaitsee takamaastossa. 8

9 Kuva 8. Tilan RN:o 4:26 lomarakennus. Kuva 9. Tilan RN:o 4:20 lomarakennus. Arkeologia Suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen muinaisjäännöksiä koskevana selvitysaineistona on käytetty Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset -julkaisua vuodelta 2008 sekä Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Suunnittelualueen lähimmät palvelut löytyvät Kalkkisten kylältä, jonne on matkaa n. 8 km. Kylällä sijaitsevat mm. koulu, kauppa, pankki ja kirkko. Suunnittelualueen muut peruspalvelut löytyvät Asikkalan kunnan keskustaajamasta Vääksystä, jonne on matkaa noin 26 km. Lähialueella harjoitetaan elinkeinona pääasiassa maa- ja metsätaloutta. Kalkkisissa on enemmän muuta yritystoimintaa. Lähialueella on myös matkailuyrittäjiä sekä lomamökkien vuokraustoimintaa. Virkistyskäyttö Suunnittelualueella ei ole huomioitavaa merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta ja naapuruston nykyinen rakentamistilanne rajoittaa jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista myös suunnittelualueella. Liikenne Suunnittelualueelle on hyvät kulkuyhteydet yleisiä teitä pitkin. Seututie 314 kulkee Pulkkilanharjua pitkin Asikkalasta Sysmään. Myös Kalkkisten kylän kautta pääsee Kopsuontietä (3132) Asikkalaan ja Onalintietä pitkin Heinolaan. Suunnittelualueelle kuljetaan Kalkkistentieltä (3142) erkanevaa Kanavankulmantietä pitkin, jolta kääntyy Velhoniementien yksityistie kohti Päijänteen rantaa. Suunnittelualueen halki kulkee kaksi rasitetietä rannassa sijaitseville kiinteistöille. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Kalkkisten kanava, joka yhdistää Päijänteen ja Ruotsalaisen vesistöt. Tekninen huolto Suunnittelualuetta ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Seudun vesihuolto on järjestetty ja tulee lähtökohtaisesti jatkossakin järjestää rakennuspaikkakohtaisesti. Alueella on sähköverkko. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei sijaitse suojelualueita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä Maanomistus Vähä-Rannan tilan RN:o 4:129 omistavat Elina Kakko ja Lauri Kakko. 9

10 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Suunnittelualueelle ei kohdistu erityistavoitteita. Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Päijät-Hämeen maakuntakaavan Maakuntakaavassa ei ole osoitettu merkintöjä suunnittelualueelle. Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 laatiminen on vireillä. Luonnosvaiheen nähtävilläolo oli syksyllä Uudessa maakuntakaavassa ei ole eriäviä merkintöjä suunnittelualueen osalta. Kuva 10. Ote Päijät-Hämeen voimassa olevasta maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. Yleiskaava Alueella on voimassa Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava, joka on vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa Suunnittelualue on kokonaisuudessaan osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja sillä kulkee yhdysteitä (Kuva 11). M MAA- JA METSÄTALOUSVAL- TAINEN ALUE Alueella on sallittu rakennuslain 4 :ssä tarkoitettu haja-asutusluonteinen rakentaminen lukuun ottamatta 100 metrin syvyistä rantavyöhykettä. Rakennuslain 31 :n perusteella määrätään, että alueella on 100 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä rakentaminen kielletty lukuun ottamatta kunnanvaltuuston kaavan hyväksymishetkellä olemassa olevaan maatilan talouskeskuksen asuinrakennukseen liittyvää kerrosalaltaan korkeintaan 25 m2 suuruista rantasaunaa. Kuva 11. Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalle likimääräisesti sinisellä. Ranta-asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa. Rakennusjärjestys Asikkalan rakennusjärjestys on tullut voimaan

11 Pohjakartta Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään 1:2000-mittakaavaista Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan laatimaa pohjakarttaa. Pohjakartta on hyväksytty Olemassa oleva selvitysaineisto Kulttuurimaisema ja rakennettu ympäristö - RKY 2009 on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. - Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt: Henrik Wager (2006). Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto, MARY-selvitys. Suunnittelualue ei kuulu maakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. - Tarkemmin Asikkalan kunnan rakennuskantaa on selvitetty Hämeen ympäristökeskuksen julkaisussa 108/2006 (Teija Ahola), Asikkalan rakennusinventointi. - Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma. Tulonen, A Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995) - Päijät-Hämeen maisemaselvitys. Aarrevaara, E., Uronen, C. & Vuorinen, T Lahden ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen ympäristökeskus. - Päijät-Hämeen perinnemaisemat. Hovi, A Hämeen ympäristökeskus, Alueelliset ympäristöjulkaisut 190. Arkeologia - Päijät-Hämeen liitto on julkaissut ajantasaisen luettelon kaikista maakunnan tunnetuista esihistoriallisen ja historiallisen ajan suojelluista muinaisjäännöksistä, jotka olivat tiedossa lokakuussa 2007: Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (2008). Päijät- Hämeen liitto, A Museoviraston muinaisjäännösrekisteri Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Luonnonympäristö - Asikkalan kunnan Päijänteen rantaosayleiskaavan luontoselvitys Suunnittelualue on rajattu rantayleiskaavan luontoselvityksessä luokkaan 1, tavanomaiset ranta-alueet. Luontoselvityksen luokkaan 2 on rajattu melko tavanomaiset, kulutuskestävyydeltään hyvät ranta-alueet. Luokan 3 alueet ovat sisältäneet merkittäviä luontoarvoja. - Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot (OIVA). Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura verkostoon kuuluvia alueita eikä pohjavesialueita. Alueelta ei myöskään tunneta mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita. Muuta - Päijänteen rantaosayleiskaavan muut aineistot - Vesivehmaan osayleiskaavan aineistot - Urajärven osayleiskaavan aineistot - Maakuntakaavan selvitysaineistot 11

12 Ranta-asemakaavatyön yhteydessä laaditut selvitykset - Ranta-asemakaavaa varten ei ole tarpeen laatia uusia selvityksiä. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve Ranta-asemakaavan laatimiseen on ryhdytty, koska alueen maanomistajat haluavat selvittää suunnittelualueen rakennusoikeuden määrän ja sijoittumisen suunnitelmallisesti kokonaisuutena. Suunnittelualue on osoitettu Asikkalan Päijänteen rantayleiskaavassa rantavyöhykkeen ulkopuoliseksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on yleiskaavan ohjausvaikutuksen mukaan sallittu päämaankäyttömuodon lisäksi hajaasutusluonteinen rakentaminen. Rantayleiskaava ei kuitenkaan ohjaa alueen rakentamisen määrää ja sijoittumista, mikä aiheuttaa ranta-asemakaavan laatimistarpeen. Rantaasemakaavan laatiminen on nähty parempana vaihtoehtona rakennusoikeuden määrän ja sijoittumisen selvittämiseen kuin yksittäiset rakennus- / poikkeamisluvat. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajien aloitteesta keväällä Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan rantaasemakaavan vireille tulon ja päätti asettaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat: Vaikutusalueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään - Elenia Oy Viranomaiset - Hämeen ELY-keskus ja liikenneasioissa Uudenmaan ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntamuseo ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (ympäristöterveys) - Asikkalan kunnan hallintokunnat: Tekninen- ja ympäristölautakunta Vireille tulo Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Hallinnollinen käsittely Ajankohta kh Suunnitteluvaihe Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan ranta-asemakaavan vireille tulon ja päätti asettaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. 12

13 kh kh xx Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vähä-Rannan ranta-asemakaavan luonnosaineistot ja päätti aineistojen nähtäville asettamisesta. Asikkalan kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan Vähä-Rannan ranta-asemakaavan ehdotusaineistot ja päättää aineistojen nähtäville asettamisesta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Ajankohta Suunnitteluvaihe Kuulutus ranta-asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan Internet-sivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävillä alkaen Asikkalan kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan Internet-sivuilla. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei esitetty mielipiteitä Ranta-asemakaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan Internet-sivuilla. Kaavaalueeseen rajautuville naapuritilojen maanomistajille lähetettiin tiedotuskirje kaavaluonnoksen nähtävillä olosta. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. xx.xx.2014 xx.xx.2015 Kaksi naapuritilojen (RN:o 4:119 ja 4:26) omistajaa esittivät mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteissä vastustettiin uusien rakennuspaikkojen sijoittumista Vähä-Rannan tilan kaava-alueelle. Kaavaluonnoksesta esitettyihin mielipiteisiin on laadittu kaavan laatijan toimesta vastineet. Kaavakarttaan tai -merkintöihin ei tehty muutoksia mielipiteiden johdosta. Ranta-asemakaavan ehdotusaineistot pidetään yleisesti nähtävillä. Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavasta Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Hämeen ELYkeskuksessa. Neuvottelussa käsiteltiin kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava kaavaluonnos. Neuvotteluun osallistuivat Hämeen ELY-keskuksen, Asikkalan kunnan ja Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen edustajat, maanomistajat sekä kaavan laatijan edustajat. Neuvotteluun oli kutsuttu myös Päijät-Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo, jotka lähettivät terveisensä neuvotteluun sähköpostilla. (muistio) Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnosaineistoista. Lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologian ja rakennuskulttuurin yksiköt, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Asikkalan kunnan tekninen ja ympäristölautakunta. - Hämeen ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että suunnittelualue on ranta-aluetta, jonka maankäyttö on suunniteltu ja rakennusoikeus mitoitettu kantatilakohtaisesti Päijänteen rantaosayleiskaa- 13

14 xx.xx.2014 xx.xx.2015 vassa. Ranta-asemakaavaluonnos on ELY:n mukaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastainen eikä siten täytä asemakaavan sisältövaatimuksia. - Asikkalan kunnan teknisen lautakunnan lausunnossa huomautettiin, että kaavassa tulee huomioida mahdollisen yhteisvesihuollon järjestäminen. - Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologian ja rakennuskulttuurin yksiköillä ei ollut huomautettavaa kaavaluonnokseen. - Kaavaluonnoksen määräyksistä poistettiin ympäristölautakunnan lausunnon perusteella tarpeettomana teksti Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. - Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon perusteella kaavamääräyksiin lisättiin teksti Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Asikkalan kunnan kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin on laadittu kaavan laatijan toimesta vastineet. Luonnosvaiheen kaavakarttaan tai - merkintöihin ei tehty muita muutoksia lausuntojen johdosta. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotusaineistoista. 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tavoitteena on muodostaa kuusi loma-asunnon rakennuspaikkaa kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 metrin syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle. Kunnan rantaosayleiskaavan ohjauksen mukaan syvyydeltään 100 metriä olevan rantavyöhykkeen ulkopuolisella kaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on ns. haja-asutusluonteinen rakennusoikeus. Rakentamisalueet on tarkoitus sijoittaa siten, että lähimmät rakentamisalueet sijaitsevat vähintään 100 m etäisyydellä rannasta. Rakentaminen ohjataan kaavalla siten, että siitä ei aiheudu maisemavaikutuksia Päijänteen vesistön suunnasta tarkasteltuna. Rakennuspaikat suunnitellaan tukeutuen olemassa olevaan tiestöön. Ranta-asemakaavoitettava alue rajataan siten, että kaavalla ei muodosteta tonteille yhteyttä vesistöön. Ranta-asemakaavalla osoitettava rakennusoikeus osoitetaan vähintään 100 metrin päähän rannasta, mutta rakennuspaikat voivat ulottua lähemmäksikin rantaa. Rakennuspaikan koko ja rakennusoikeus tulevat perustumaan Asikkalan kunnan rakennusjärjestykseen, jossa lomarakennuspaikan rakennusoikeus ranta-alueella on 6 % tontin pintaalasta, mutta enintään 250 k-m 2. Maksimikerrosala vaatii siten n m 2 tontin. Suurehko tonttikokovaatimus ohjaa myös taustamaaston rakentamista rantaosayleiskaavan tavoitteen mukaisesti haja-asutusluonteisesti. Kaavalla osoitettava tonttikohtainen rakennusoikeus sovitetaan alueelle sopivaksi ja naapuriolosuhteet huomioivaksi. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Ranta-asemakaavalla muodostuu yksi loma-asuntojen korttelialue (RA), jolle on osoitettu kuusi takamaaston loma-asuntotonttia. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu lomaasuntojen korttelialueen tonttien yhteiskäyttöön tarkoitettu lähivirkistysalue (VL). 14

15 5.1.1 Mitoitus Ranta-asemakaavan mitoituslähtökohtana on ollut Asikkalan Päijänteen rantayleiskaava, jonka ohjauksen mukaan syvyydeltään 100 metriä syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolisella kaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on sallittu ns. hajaasutusluonteinen rakentaminen. Ranta-asemakaavalla on osoitettu kuusi kuivanmaan tonttia pinta-alaltaan suurehkoille n m 2 suuruisille tonteille. Tontin pinta-alan mukaan määräytyvä tonttikohtainen rakennusoikeus on määritelty tehokkuudella e=0,06 perustuen Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen ohjaukseen. Tonttikohtainen rakennusoikeus vaihtelee välillä 130 k-m² 250 k-m². 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Suunnittelualueella ei ole merkittäviä luonnonympäristön tai rakennetun ympäristön arvoja. Haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien käsittelyvaatimukset määritellään kaavan laatimisajankohtana Valtioneuvoston asetuksessa 209/2011. Jätevesien käsittelyn on vähennettävä ympäristöön joutuvaa kuormitusta (orgaaninen aines, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi) asetuksen vaatima määrä eli asetus määrittää talousjätevesien puhdistustasolle raja-arvot. Kun kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen säädösten mukaisesti, niin kaavan mukaisen rakentamisen toteutuminen ei vaikuta haitallisesti ympäristöön. Kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta suunnittelualueen tai sen vaikutusalueen ympäristön nykytilaan. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Ranta-asemakaavalla muodostuu osalle tilaa Vähä-Ranta RN:o 4:129 loma-asuntojen korttelialue 1 (RA), jolle on osoitettu kuusi loma-asunnon rakennuspaikkaa. RAkorttelin pinta-ala on yhteensä n. 1,85 ha. Rakennuspaikat sijoittuvat Päijänteen ranta-alueen takamaastoon, kunnan rantaosayleiskaavassa määritellyn 100 metrin syvyisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle. RA-tonteille 2 ja 6 on osoitettu luonnonmukaisena säilytettävää aluetta siltä osin, kun tonttialue ulottuu alle 100 metrin etäisyydelle rannasta. Ko. alueen puusto tulee säilyttää ja alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia. RA-korttelin kerrosluku on I u 1/2. Kullekin tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 5. Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enimmillään 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin vähintään 130 k-m² ja enintään 250 k-m². Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeuksien määrät ovat seuraavat: RA-kortteli 1 Pinta-ala (m 2 ) Rak.oik. määrä (k-m 2 ) tontti tontti tontti tontti tontti tontti yht. 1,8456 ha 1104 k-m 2 15

16 RA-korttelin 1 tonttien sijoittelussa on huomioitu alueen lävitse kulkevat naapuritilojen rakennuspaikoille johtavat rasitetiet. Olemassa olevat tiet on merkitty RA-korttelin alueelle ajoyhteysmerkinnöin (ajo). Lisäksi RA-korttelin tontteja koskevat seuraavat määräykset: Alueelle rakennettavien rakennusten ja rakenteiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena. Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Asikkalan kunnan kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. RA-alueiden vesihuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Asikkalan kunnan määräysten mukaisesti Muut alueet Kaava-alueen rannan läheisin osa on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL), jonka pintaala on 1385 m 2. Alue on tarkoitettu lomarakennusten korttelialueen 1 tonttien yhteiskäyttöiseksi lähivirkistysalueeksi. Alueelle saa sijoittaa rakenteita ja laitteita, jotka palvelevat alueen käyttötarkoitusta. Kyseeseen voisivat tulla esim. lasten leikkipaikan rakenteet tai yhteinen grillauspaikka. VL-alueen länsireunassa kulkee ajoyhteys (ajo) rannassa sijaitseville kiinteistöille. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin tai maisema-alueisiin. Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita, eikä tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ranta-asemakaavoitettava alue on rakentumaton. Alue rajautuu Kanavankulmantiehen ja alueella on myös sisäiset tieyhteydet valmiina. Suunnittelualueen eteläpuolella Kanavankulmantien varressa sijaitsee vanhan Vähä- Siikalan tilan talouskeskus (nyk. RN:o 4:119) ja tilaan kuuluva saunamökki sijaitsee suunnittelualueen ja rannan välissä. Rannassa sijaitsee myös tilan RN:o 4:26 lomarakennuspaikka. Alueen itä-/koillispuolella, Kanavankulmantien varressa, sijaitsee tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva rakennuspaikka. Uusien rakennuspaikkojen toteutuminen vaikuttaa eniten edellä mainittuihin lähimpiin vanhoihin rakennuspaikkoihin nykyisin metsätalouskäytössä olevien alueiden muuttuessa lomarakentamisalueiksi. Suunnittelualueen rannanpuoleisten naapurien vanhat rakennuspaikat on huomioitu kaavassa osoittamalla niiden läheiset alueet luonnonmukaisena säilytettävän alueen osan merkinnällä. Myös kaavassa osoitettu lähivirkistysalue toimii suoja-alueena rantarakentamisen ja kaavalla osoitettujen kuivanmaan rakennuspaikkojen välissä. Ent. Vähä-Siikalan päätalo puolestaan sijaitsee hieman etäämpänä kaavalla osoitetuista tonteista. Kaava-alueen itä-/koillispuolella sijaitsevan tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva rakennuspaikka sijaitsee lähimpänä kaavalla osoitettuja uusia rakentamisalueita. Kaavalla osoitetut uudet tontit tukeutuvat suoraan olevaan tiestöön. Kaava toteutuminen ei vaadi uusien teiden rakentamista. Kaavassa on huomioitu myös naapuritilojen kulkuoikeudet alueella. Kokonaisuutena tarkasteltuna uuden rakentamisen vaikutukset nykyiseen rakennettuun ympäristöön ovat paikallisia ja kohdistuvat lähinnä naapurikiinteistöjen vanhoihin ra- 16

17 kennuspaikkoihin rakennetun ympäristön laajentuessa. Kaavan toteutuminen ei aiheuta alueen ja lähiympäristön nykyiselle rakennetulle ympäristölle merkittäviä vaikutuksia Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Suunnittelualueella ei ole erityisen arvokkaita luontokohteita (suojelualueita, luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaisia suojeltavia elinympäristöjä) eikä alueella myöskään tavata sellaisia tärkeitä eläin- tai kasvilajeja, jotka tulisi erityisesti huomioida maankäytön suunnittelussa. Suunnittelualue on luonnonympäristöltään tavanomaista talousmetsää. Asikkalan kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan suunnittelualue kuuluu luonnonolojensa puolesta luokkaan I eli tavanomainen alue, joka soveltuu hyvin rakentamiseen. Suunnittelualueen eteläosan koivikko on syntynyt vanhan peltoalueen metsittämisen seurauksena. Itäosan metsäalue on osin avohakattu ja edelleen istutettu koivun taimin. Kanavankulmantien varteen on läjitetty maita sähkölinjan maakaapeloinnin yhteydessä. Pohjoisosan metsäalue on nuorta mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Vaikka alueella ei esiinny mitään erityisiä luontoarvoja, niin rakentamisen luonnonympäristöön sopeutuminen on varmistettu kaavamääräyksin. Kaavalla mm. ohjataan alueelle rakennettavien rakennusten ja rakenteiden muotoja, materiaaleja ja väritystä luontoon ja ympäristöön soveltuviksi. Lisäksi RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena, ja rakennusten sekä rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. Kun uusi rakentaminen toteutetaan kaavan ohjauksen mukaisesti, niin kaavan toteutumisesta ei aiheudu merkittävää vaikutusta alueen luonnonmaiseman nykytilaan. Valtioneuvoston asetus 209/2011 määrittelee haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien puhdistusvaatimukset. Ranta-asemakaavalla osoitetut tontit soveltuvat suurten pinta-alojensa ja moreenisen maaperänsä puolesta hyvin tonttikohtaiseen jätevesien käsittelyyn. Kaavan mukaisten tonttien rakentuminen ei tule aiheuttamaan suoraan tai välillisesti merkittävää haitallista jätevesikuormitusta ympäristöön, kun jätevesienkäsittely hoidetaan asetuksessa määritellyllä tavalla. Suunnittelualueen runsas puusto ja rakentamisalueiden huomattava rantaetäisyys (yli 100 m) huomioiden takamaastoon sijoittuva rakentaminen ei tule muuttamaan maisemankuvaa Päijänteen suunnasta tarkasteltuna. Rakentaminen sijoittuu myös naapuritilojen rantarakennuspaikkojen taakse, joten oleva rantarakentaminen estää osaltaan uuden rakentamisen näkymisen vesistölle. Suunnittelualue ei myöskään nouse korkeusasemaltaan hallitsevasti rantaan ja naapuritilojen rakennuspaikkoihin nähden. Suunnittelualueen kohdalla oleva kapea lahti ja viereinen Velhonniemi rajaavat lisäksi näkemäsektorin hyvin kapeaksi aluetta vesistön suunnasta tarkasteltaessa. Kanavankulmantien suunnasta tarkasteltuna kaavan toteutuminen tonttien 4-6 osalta näkyy maisemassa, mutta maamassojen läjityksen ja avohakkuualueen osalta rakentamisen toteutumisen voidaan arvioida muuttavan alueen nykyistä maisemankuvaa parempaan suuntaan. Kokonaisuutena arvioidaan, että kaavan toteutumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen ja sen lähistön luonnonympäristöön tai maisemankuvaan Sosiaaliset vaikutukset Kaavan toteutumisen sosiaalisia vaikutuksia voidaan ennustaa olevan alueen käyttäjien määrän lisääntyminen. Alueen rakennuspaikkojen lisäys kasvattaa käyttäjien määrää alueen tiestöllä kuin myös jokamiehenoikeuksiin perustuen lähiympäristössä muutenkin. Lomarakentamisalue laajenee, mikä saattaa lisätä vierekkäisten rakennuspaikkojen omistajien ja käyttäjien välistä kanssakäymistä. Kaavan toteutumisesta ei aiheudu normaalista rantarakentamisesta tai loma-asumisesta poikkeavaa merkittävää häiriötä lähiympäristön vanhoille rakennuspaikoille tai päinvas- 17

18 toin. Liikenteen lisääntymisestä ei aiheudu merkittävää häiriötä vanhojen naapurikiinteistöjen rakennuspaikoille, koska uudet rakennuspaikat sijaitsevat Kanavankulmantie varressa, eikä tonttien rakentumisesta aiheudu läpikulkuliikennettä. Suunnittelualueella ei ole huomioitavaa merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta. Alueella on vanha tiestö, jota voidaan edelleen hyödyntää kulkemisessa. Arvioidaan, että kokonaisuutena tarkasteltuna kaavan toteutumisen sosiaaliset vaikutukset ovat vähäisiä Yhdyskuntarakenne Kaavalla osoitettu uusi rakentaminen tukeutuu olevaan Asikkalan Päijänteen rantayleiskaavan mukaiseen haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Alueen itä-/koillispuolella sijaitseva tilan RN:o 4:20 nykyisin vapaa-ajankäytössä oleva vanha rakennuspaikka sijaitsevat rantayleiskaavan M-alueella eikä sitä ole käsitelty rantayleiskaavassa rantarakentamisena. Kaavalla osoitetut uudet rakennuspaikat tukeutuvat suoraan olevaan tiestöön. Kaavan toteutuminen ei vaadi uusien teiden rakentamista. Alueella on myös valmis sähköverkko Taloudelliset vaikutukset Alueen rakennusoikeuden määrittäminen kaavalla jäsentää ja turvaa alueeseen liittyviä taloudellisia arvoja. Ranta-asemakaavan voidaan arvioida nostavan alueen arvoa Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Kaavalla ei vaikeuteta Asikkalan kunnan muiden vastaavien alueiden maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää alueitaan vastaavalla tavalla ominaisuuksiltaan samankaltaisissa olosuhteissa. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole mitään erityisiä kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla tällaisia häiriötekijöitä synny. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 18

19 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaava toteutuu maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajan määräämän aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Ranta-asemakaava alueella ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 ). Maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen tai kunnan määräämä muu viranomainen. Hämeenlinnassa , Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Arto Remes maanmittausinsinööri (AMK) Piia Tuokko ympäristösuunnittelija (ylempi AMK) 19

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA (413) Määräala (M604) Vähä-Siikalan tilasta RN:o 4:101 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 6.6.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 6.6.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Tehinselkä Tilat Karhupalsta 781-420-4-104 Sanni-Karhu 781-420-4-103 Eskola 781-420-4-96 Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65

KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 PÄLKÄNE EPAALA Pälkänevesi, Kelppiänselkä KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee loma-asuntokorttelia 6, maa- ja metsätalousaluetta

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA PULKKILA KAAVASELOSTUS. Osa tilasta Vähä-Ranta

ASIKKALA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA PULKKILA KAAVASELOSTUS. Osa tilasta Vähä-Ranta ASIKKALA PULKKILA Osa tilasta Vähä-Ranta 16-413-4-129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 3.3.2015 1 Tämä kaavaselostus koskee 3.3.2015 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596)

HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596) HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596) Osa tilasta Rantala RN:o 13:6 Suolijärvi TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS (Suolijärvi / Tila Rantala RN:o 13:6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 18.6.2013, 24.11.2014

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3. MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kunta: Kylät: Savan alueen osayleiskaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

HÄMEENLINNA JUTTILA (591)

HÄMEENLINNA JUTTILA (591) HÄMEENLINNA JUTTILA (591) Koivula RN:o 8:23 KOPSJOKI TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.10.2012, 23.5.2013, 2.12.2013 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Tuuloksen

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KANGASALAN KUNTA AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ AHOLAITA 211-440-1-38/10 JA 211-440-1-38/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.02.2016

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Kaavan nimi: Vitsiälä-Kalailan ranta-asemkaaavan muutos Kunta: Hämeenlinna 109 Kylä: Vitsiälä 474 Tilat: Satumetsä R:no 6:9 Vellari R:no 6:39

Kaavan nimi: Vitsiälä-Kalailan ranta-asemkaaavan muutos Kunta: Hämeenlinna 109 Kylä: Vitsiälä 474 Tilat: Satumetsä R:no 6:9 Vellari R:no 6:39 Hämeenlinnan kaupunki Vitsiälä- Kalailan ranta-asemakaavan muutos Iso-Roine ja Vähä-Roine Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.8.2014, tarkistukset 1.12 2014 ja 22.1.2015 Tunnistetiedot Kaavan nimi:

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. Tekninen toimisto. Manamansalon rantaosayleiskaavan muutos Kultahiekkojen leirintäalueella Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. Tekninen toimisto. Manamansalon rantaosayleiskaavan muutos Kultahiekkojen leirintäalueella Kaavaselostus 1 VAALAN KUNTA Tekninen toimisto Manamansalon rantaosayleiskaavan muutos Kultahiekkojen leirintäalueella Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 8.4.-9.5.2014 Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA EURAJOEN KUNTA RANTAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Eurajoen rantayleiskaavan muutoksen laadinnan

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVOITUS KOSKEE 1.6.1989 RANTAKAAVANA VAHVISTETUN KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTTAMISTA KAAVAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEN JA KAAVAMERKINTÖJEN AJANTASAISTAMISEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot