PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-09:20 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 148 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MAAKUNTAVALTUUSTON SYYSKOKOUS MAAKUNTAVALTUUSTON POLIIITTISEN TAHDON MUODOSTAMINEN EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN LAHDEN ETELÄISEN KEHÄTIEN SUUNNITTELUUN (VT12) 155 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN VALMENTAJAHIOMO -HANKKEELLE 156 PÄIJÄT-HÄME STRATEGIAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ JA LAUSUNNOLLA 157 PÄIJÄT-HÄMEEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA LAUSUNTO UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN ALUSTAVASTA LUONNOKSESTA 159 LAUSUNTO HÄME -OHJELMASTA OIKAISU MAKSATUSPÄÄTÖKSEEN PROJEKTILLE A31641 HEINOLAN POHJAVESIALUEIDEN VEDENHANKINTAKELPOISUUDEN SELVITTÄMINEN JA TURVAAMINEN SEKÄ RAJAUKSIEN TARKENTAMINEN JA HULEVESIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA 161 TIEDOKSISAANTIASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISKATSAUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-09:20 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Jari Salonen x Merja Vahter vpj Sanna Koponen - Vuokko Rolig x Eevakaisa x Liisa Korpela Lehtosalo-Lönnberg Erkki Nieminen x Jari Hartman Ilpo Markkola x Aino Alonen Juha Rehula x Atte Härkälä Juha Rostedt x Mika Lampola Leena Mantere x Sonja Falk Matti Mäntylä x Rami Lehto Mervi Hännikäinen x Pirjo Ahola Riitta Karjalainen x Riitta Siltanen Reijo Savurinne x Kari Satovuori Sirpa Tilander x Tuula Kaukonen Tuomo Riihilahti x Mika Järvinen Maakuntavaltuuston pj Eero Vainio x 1 varapuheenjohtaja Antti Räsänen x 2 varapuheenjohtaja Lasse Koskinen x Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Salonen Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 14. lokakuuta 2013 Allekirjoitukset Tuomo Riihilahti Leena Mantere PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liitossa 16. lokakuuta 2013 klo Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus 148 Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus 149 Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaatiessa muul la tavoin. Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Tuomo Riihilahden ja Leena Mantereen.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus 150 Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestykses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU 136/ /2013 Maakuntahallitus 151 Maakuntahallitus Perussopimuksen mukaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille mennessä. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Liiton virkamiesjohto yhdessä pelastuslaitoksen edustajien kanssa teki kevään aikana kuntakierroksen jokaiseen jäsenkuntaan. Tavoitteena oli kartoittaa jäsenkuntien näkemyksiä liiton ja pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseksi toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista varten Kuntakierroksen palautteen lisäksi vuoden 2014 toiminnan ja talouden näkymät perustuvat maakuntavaltuuston hyväksymään maakuntasuunnitelmaan ja toimintaja taloussuunnitelmaan Toimintasuunnitelmaa on valmisteltu maakuntasuunnitelman lähtökohdasta, jonka mukaan Päijät-Häme ja Lahti kehittyvät kohti valtakunnan osakeskusasemaa. Valmistelua on tehty seuraavien tavoitteiden pohjalta: Matalamman energiankulutuksen työ- ja elämäntavat Enemmän omaa energiaa ja vähemmän päästöjä Enemmän sähköisiä mahdollisuuksia ja vähemmän turhaa liikennettä Enemmän julkista liikennettä ja vähemmän yksityisliikennettä Enemmän puhdasta ympäristöä ja vähemmän ympäristön rasitusta Vahva suurkaupunkikeskus ja monipuoliset mahdollisuudet Enemmän mahdollisuuksia luovan potentiaalin kohtaamiseen ja vähemmän vajaakäyttöä Enemmän vetovoimaa ja vähemmän rajoja Enemmän tiivistämistä ja vähemmän asutuksen hajoamista Enemmän erikoistuneita kyliä ja vähemmän taantuvaa maaseutua Tuottava ja innostava toimintaympäristö Enemmän osaamista ja vähemmän syrjäytymistä Enemmän erikoistumista, innovaatioita ja vähemmän massatuotantoa Enemmän tuottavuutta ja vähemmän työpanosta Enemmän terveyttä ja työuraa ja vähemmän uupumista Tavoitteellinen aluerakenne Vahva suurkaupunkikeskus, hyvän kaupunkitason keskukset, kaupunkikylät, kirkonkylät ja maaseutukylät Virkistyksen ja vapaa-ajan suuralueet Yhteydet ja kehityskäytävät Maakuntavaltuuston hyväksymässä vuosien taloussuunnitelmassa arvioitiin vuodelle 2014 maksuosuuden kasvuksi 1,5-2,5 %. Talousarvioluonnosta on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuus liiton menoihin kasvaa 1,5 % ( ). Vuosien 2015 ja 2016 kasvuksi on arvioitu 1-1,5 %.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus Talousarvioluonnokseen sisältyy myös seuraavat erillisrahoitteiset hankkeet: 1. Kuntayhteistyön tuki -hanke euroa Kunnat varautuvat omissa talousarvioissaan rahoitusosuudella 0,6 /as/kunta. 2. Verkkotietokeskuksen kuntarahoitusosuudet euroa. 3. Lahden yliopistokeskukselle maksettava kuntarahoitusosuus euroa. 4. Etelä-Suomen EAKR -ohjelman hallinnointi euroa. Kustannukset katetaan ohjelman teknisestä tuesta. Asian valmistelutilanne esitellään kokouksessa. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Jari Parkkonen, puh ja hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee asian esittelyn ja siitä käytävän keskustelun tiedoksi ja antaa jatkovalmisteluohjeet kunnille toimitettavan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimiseksi. Esityslistan liitteenä lähetetään luonnos vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2014 talousarvioksi. Talousarvio on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuus liiton menoihin kasvaa 1,2 % kuluvan vuoden maksuosuuksiin verrattuna. Vuosien 2015 ja 2016 jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on arvioitu 1,0-1,5 prosentiksi, riippuen yleisestä kustannuskehityksestä. Asian ovat valmistelleet Jari Parkkonen, puh ja hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää hyväksyä jäsenkunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten lähetettävän luonnoksen vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2014 talousarvioksi.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus MAAKUNTAVALTUUSTON SYYSKOKOUS / /2011 Maakuntahallitus 152 Aikaisemmin sovitun mukaisesti maakuntavaltuuston syyskokous pidetään tiistaina 3. päivänä joulukuuta Kokouspaikkana on Lahden upseerikerho (Hennalankatu, rak 7, LAHTI). tulokahvit asioiden esittely klo ryhmät lounas klo kokous Kokouksen jälkeen Vellamon Maakuntajuhla klo Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston kokousajan ja -paikan.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus MAAKUNTAVALTUUSTON POLIIITTISEN TAHDON MUODOSTAMINEN / /2011 Maakuntahallitus 153 Maakuntavaltuusto on vuosittain muodostanut poliittisen tahdon kulloinkin tärkeästä painopisteestä. Edellisinä vuosina aiheet ovat olleet: - koulutukseen ja tutkimukseen osoitettavien valtakunnan voimavarojen tehokkaampi käyttö - kunta- ja palvelurakennehanke - kannanotto eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen hallitusohjelmaan - aluehallinnon uudistamishanke - ympäristövastuullinen yhdyskunta - välttämättömät toimenpiteet rakennemuutoksen haittojen torjumiseksi - kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteen asettaminen Päijät-Hämeelle - tulevaisuuden maakunnat - kuntalaisten voimaantuminen Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan poliittista tahtoa esitettäväksi maakuntavaltuustolle. Maakuntahallitus nimesi maakuntahallituksen sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajistot työryhmään. Lisäksi työryhmään nimettiin edustajat ryhmistä jotka eivät kuulu puheenjohtajistoon.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN LAHDEN ETELÄISEN KEHÄTIEN SUUNNITTELUUN (VT12) 137/ /2013 Maakuntahallitus 154 Lahden kaupunki on hakenut rahoitusta projektille Lahden eteläisen kehätien suunnittelu (Vt 12). Valtatie 12 on valtakunnallinen ja seudullinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys, joka nykytilanteessa kulkee Lahden kaupungin ja Hollolan kuntakeskuksen keskusta-alueiden läpi. Valtatien varressa on runsaasti asutusta ja muuta maankäyttöä, joille tie aiheuttaa melu-, päästö- ja viihtyvyyshaittoja. Valtatieliikenteen kulkeminen kaupunkirakenteessa haittaa tien varren maankäytön kehittämistä erityisesti Lahden keskusta-alueella ja Salpakankaan keskustassa. Nykyinen vt 12 kulkee Salpausselän harjulla, joka on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesi-aluetta. Pohjavesien pilaantumisriskiä lisää nykyisen tien poikkeuksellisen suuri onnettomuusalttius. Suurimmat liikennemäärät ovat Mytäjäisten liittymän länsipuolella n autoa/vrk. Liikenteen lisääntyessä nykyinen valtatie palvelee entistä heikommin valtakunnallista ja seudullista itä-länsisuuntaista liikennettä ja aiheuttaa merkittävän ympäristöriskin. Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien yleissuunnitelma on valmistunut vuonna Yleissuunnitelmassa esitetään, että valtatielle 12 rakennetaan uusi linjaus (Lahden eteläinen kehätie) tarvittavine tie- ja liittymäjärjestelyineen Soramäen ja Kujalan välille niin sanotun Launeen vaihtoehdon mukaisesti. Uusi kehätie on välttämätön liikenneverkon ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta. Nykyistä valtatietä ei voida kehittää liikenteen kasvun edellyttämällä tavalla päätieverkolle asetettujen tavoitteiden mukaiseksi. Kehätien linjaus on hyväksytty maakuntakaavassa Launeen linjauksen mukaisesti. Liikennevirasto on tehnyt yleissuunnitelmasta hyväksymispäätöksen, jossa on hyväksytty yleissuunnitelman mukaiset ratkaisut jatkosuunnittelun pohjaksi. Hyväksymispäätöksestä on tehty hallinto-oikeuteen kaksi valitusta, jotka on hylätty. Salpausselän luonnonystävät ry on tehnyt KHO:lle valituksen yleissuunnitelman hyväksymispäätöksestä. Uudenmaan ELY-keskus on teettänyt yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen seuraavat selvitykset: - Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, Yleissuunnitelma, Hankearviointi Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, Liikennekäytäväselvitys Tämän hankkeen tuloksena valmistuu Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma, joka oikeuttaa tienpitäjän lunastamaan tiealueen rakentamista varten. Arviointiryhmä Arviointiryhmä piti tärkeänä, että suunnittelun aikana arvioidaan rakentamisen ympäristövaikutukset Projektin rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys EAKR-ja valtion rahoitus Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on suosittanut projektin rahoittamista. Projektin osarahoitus on varmistettu. Projektin työllisyysvaikutukset ovat 100 pysyvää työpaikkaa. Uusia yrityksiä ei välittömästi synny.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus Asian on valmistellut erityisasiantuntija Marja Koivula, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin rahoitusta seuraavasti: Projekti: Lahden eteläisen kehätien suunnittelu (Vt 12) Toteuttaja: Lahden kaupunki Tarkoitus: Tehdä Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma, joka on ympäristönäkökohdat hyvin huomioiva Tavoitteet: Mahdollistaa Lahden radan varren rakentuminen, Nostavan logistiikkakeskuksen rakentuminen sekä Pipon teollisuusalueen tehokas käyttö Projektin kesto: Päätöksen perustelut:hanke toteuttaa Etelä-Suomen EKAR-toimenpideohjelman toimintalinjan 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen tavoitteita logististen yteyksien parantamisesta sekä ympäristöriskien hallinnasta Hyväksyttävät kokonaiskustannukset euroa Myönnetty avustus 36,1 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista Myönnetään rahoitusta enintään Projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot on esitetty EURA2007-järjestelmässä tehdyssä päätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava ja otettava huomioon Päijät-Hämeen arviointiryhmän lausunto. Avustus on haettava maksatukseen 2 kuukauden sisällä projektin päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN VALMENTAJAHIOMO -HANKKEELLE 134/ /2013 Maakuntahallitus 155 Päijät-Hämeen Urheiluakatemia on hakenut rahoitusta projektille Valmentajahiomo. Hakemusta on täydennetty Tämä päätös perustuu jälkimmäiseen täydennettyyn hakemukseen. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia on toiminut yhdistyksenä vuodesta 2008 lähtien. Se perustettiin tukemaan opiskelevienurheilijoiden kilpaurheilun ja opiskelun yhdistämistä. Viidessä vuodessa Päijät-Hämeen Urheiluakatemia on kasvanut pienestä paikallisesta yksiköstä merkittäväksi alueelliseksi huippu-urheilun asiantuntija-, palvelu- ja edunvalvontaorganisaatioksi. Vuonna 2010 Päijät-Hämeen Urheiluakatemialle myönnettiin Suomen Olympiakomitean toimesta valtakunnallinen huippu-urheiluakatemiastatus laadukkaasta työstä urheilun edistämisen saralla. Urheiluakatemioiden keskeisin tulevien vuosien kehittämiskohde on valmennus. Urheiluakatemia toimintaympäristönä tarjoaa valmentajalle monilajisen työskentely-ympäristön. Osaaminen on huippu-urheilun tärkein kilpailutekijä urheilijan ja valmentajan polun käytännön toteutuksessa. Tavoitteena on valmennusprosessien syvempi ymmärrys ja niiden kehittäminen. Urheiluakatemioiden tehtävänä on luoda omaan toimintaympäristöönsä sopivia valmentajien yhteistoiminnan muotoja yli lajirajojen. (Suomen Olympiakomitea, Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013) Valmentajahiomo on Päijät-Häme huippu-urheilun kasvukeskus- projektin synnyttämä pilotti, jonka tavoitteena on Päijät-Hämeen alueen urheiluvalmennuksen kehittyminen monisävyisesti ja valmentajaverkostojen laajeneminen eri lajien väliseksi yhteistyöksi. Päijät-Häme huippu-urheilun kasvukeskus- projektiin kuului työpajoja, jotka kokosivat yhteen urheilijan polun asiantuntijoita yli sektorirajojen. Työpajoissa nousi esiin muutamia selkeitä kehitys- ja ongelmakohtia. Valmentajien yhteisöllisyyden ja arvostuksen puute sekä puutteet valmennusosaamisen jakamisessa nousivat esiin. Tähän tarpeeseen ideoitiin valmentajien yhteisöllisyyttä edistävä toimintamalli valmentajahiomo. Päijät-Hämeen urheiluakatemian katsottiin olevan luonnollinen vastuunottotaho hiomokoordinaatiosta, sillä valmentajuuden edistäminen maakunnassamme on osa Päijät-Hämeen Urheiluakatamien tehtäväkenttää. Hiomotoimintaan ovat sitoutuneet alueen urheiluopistot, puolustusvoimien urheilukoulu, Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu sekä monia urheiluseuroja. Hiomotoiminta tukee alueen urheiluseurojen ja valmentajien työtä. Valmentajahiomon tavoitteeksi on asetettu: - Tiiviin, säännöllisesti hiomopäiviin kokoontuvan valmentajaverkoston muotoutuminen - Mahdollisuuden tarjoaminen säännölliselle valmentajamentoroinnille - Toiminnassa mukana olevien valmentajien määrän kasvattaminen Arviointiryhmä: Arviointiryhmällä ei ollut huomautettavaa. Projektin rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys EAKR-ja valtion rahoitus Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on suosittanut projektin rahoittamista. Projektin osarahoitus on varmistettu. Projektilla ei ole välittömiä työllisyysvaikutuksia eikä uusia yrityksiä synny. Asian on valmistellut erityisasiantuntija Marja Koivula, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin rahoitusta seuraavasti: Projekti: Toteuttaja: Tarkoitus: Tavoitteet: Valmentajahiomo Päijät-Hämeen Urheiluakatemia Neljä laajempaa hiomotapaamista, joissa asiantuntijan johdolla pureudutaan tiettyyn valmennukselliseen teemaan. Lisäksi pari ajatuksia tuulettavaa tilaisuutta valmennuksen ajankohtaisista aiheista Tiiviin, säännöllisesti hiomopäiviin kokoontuvan valmentajaverkoston muodostaminen, mahdollisuuden tarjoaminen säännölliselle valmentajamentoroinnille sekä toiminnassa mukana olevien valmentajien määrän kasvattaminen Projektin kesto: Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman toimintalinjan Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen tavoitteita Hyväksyttävät kokonaiskustannukset Myönnetty avustus 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista Myönnetään rahoitusta enintään Projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää 9649 euroa yksityistä rahoitusta. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset euroa Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot on esitetty EURA2007-järjestelmässä tehdyssä päätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava ja otettava huomioon Päijät-Hämeen arviointiryhmän lausunto. Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä projektin päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on projektisihteeri Ville Majala.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus PÄIJÄT-HÄME STRATEGIAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ JA LAUSUNNOLLA 87/ /2012 Maakuntahallitus 156 Maakuntavaltuuston poliittiset ryhmät tekivät maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä ehdotuksensa strategisiksi kärjiksi. Valituiksi tulivat: Kehittyvillä markkinoilla osaajana Hyvinvointiliiketoimintaa Sosiaalinen osallisuus Pietarin ja Venäjän potentiaali Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Maakuntahallitus työsti strategisia painopistealueita seminaarissaan Maakunnan yhteistyöryhmä teki kokouksessaan neljä vaihtoehtoista esitystä maakunnan visioksi ja missioksi. Näistä on tehty yhdistelmä ehdotukseen. Päijät-Häme strategiaehdotus on asetettu nähtäville Ehdotus on liiton internet-sivuilla ja facebookissa. Lisäksi ehdotus on lähetetty lausunnoille samalla jakelulla kuin Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma kesällä Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään Maakuntahallitus käsittelee saadut mielipiteet ja lausunnot kokouksessaan ja hyväksyy niiden pohjalta laaditun ehdotuksen Päijät-Häme strategiaksi. Maakuntavaltuusto hyväksyy strategian lopullisesti Päijät-Häme strategiaehdotus on tausta-aineistona. Asian on valmistellut erityisasiantuntija Marja Koivula, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Päijät-Häme strategiaehdotuksen nähtävillä ja lausunnolla olon.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus PÄIJÄT-HÄMEEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA Maakuntahallitus 157 Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimenpiteet vuosille (liite) on koottu yhteistyössä maakunnan elinkeinoelämän, aluehallinnon, sivistystoimen sekä alueen oppilaitosten kanssa. Strategiassa määritellään yhteinen yrittäjyyskasvatuksen visio ja sitä konkretisoivat tavoitteet sekä oppilaitoskohtaiset toimenpiteet perusasteelta aina korkeakoulutukseen saakka. Lisäksi strategiaan on kuvattu tiekartta kuntien toimenpiteitä varten. Strategian laadinta oli lähes vuoden mittainen strategiatyöprosessi ja alku tulevaisuuden pitkäjänteiselle verkostoyhteistyölle yrittäjyyden vahvistamiseksi ja yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittämiseksi maakunnassa. Strategiset painopisteet yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä 1. Yrittäjyyskasvatuksen pysyvän kehittämisverkoston synnyttäminen ja johtaminen 2. Jokaisen kunnan jokaisen oppilaitoksen sitouttaminen mukaan 3. Voimaantumisen, innostumisen ja positiivisen yrittäjyysilmapiirin kehittäminen Tavoitteet kuntatason ja oppilaitosten kehittämiseksi 1. Yrittäjyyskasvatuksen johtaminen on tavoitteellista 2. Oppilaitosten johtamisen kehittäminen 3. Oppilaitosten toimintakulttuurin radikaali kehittäminen 4. Opettajien osaamisen kehittäminen Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh Päijät-Hämeen liitto kannustaa ja tukee maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategiatyön edistämistä ja toimenpideohjelman toteuttamista ja esittää, että kaikki maakunnan kunnat ja koulutusorganisaatiot ottavat strategian osaksi yrittäjyyden ja kasvatuksen tavoitteita ja omalta osaltaan toteuttavat laadittua toimenpideohjelmaa vuosina

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus LAUSUNTO UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN ALUSTAVASTA LUONNOKSESTA 133/ /2012 Maakuntahallitus 158 Nastolan kunta pyytää liiton lausuntoa Uudenkylä osayleiskaavan alustavasta luonnok ses ta mennessä. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnan ko ti si vuilla: Kaava-alue käsittää Nastolan Uudenkylän alueen kokonaisuudessaan sekä Syl vojär ven ja Immilän ranta-alueen ja Immilänkylän kyläalueita Immilän ja Arrajoen kylis sä. Lisäksi mukana on teollisuusalue Nastolan kirkonkylän puolella Rakokiven kun ta kes kuk sen läheisyydessä. Kaava-alue rajautuu etelässä Orimattilaan ja idässä Ii tin kunnan rajaan. Keskeiset merkinnät lainvoimaisessa maakuntakaavassa ovat Rakokiven kes kusta toi min to jen alue C ja sen pohjoispuolella on Turranmetsän virkistysalue V. Kaava-aluet ta halkovat maakuntakaavan merkittävästi parannettava rataosa, uuden moot to ri tien linjaus mo4, seututiet st 28 ja 29 sekä muutamat yhdystiet. Moot to ritien Uudenkylän liittymäalueen ympäristö on maakuntakaavassa palvelujen alu eena P, jolla voi sijoittaa tilaa vaativaa kauppaa. Uudenkylän alakeskus on merkitty ca-mer kin näl lä. Taajama-alueella on taajamatoimintojen alueen merkitä A, joka jat kuu Uudenkylän alueella kyläalueena AT. Rakokiven keskustan eteläpuolelle, ra dan ja teiden väliin jää teollisuusalue T. Sylvöjärven länsirannalla on kult tuu ri histo rian tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue kmv sekä ma. Oikeusvaikutteisena laadittavan osayleiskaava tavoitteena on tarkastella mm. Uuden ky län asemaa osana Nastolan nauhataajama, vahvistaa Rakokiven roolia kunnan kaupallisena keskuksena ja kylämäisen asutuksen osoittaminen sekä Syl vöjär ven ja Immilänjoen rantavyöhykkeen rakentamisen ohjaaminen. Poikkeukselliseksi yleiskaavahankkeen tekee samaan aikaan käynnissä oleva valta tien 12 Lahti - Kouvola yhteysvälin liikennepoliittisen seloteon mukainen uusi tarkas te lu kustannustehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi toteuttamiselle. Eri tyises ti välillä Uuskylä - Suvioja on tarkasteltu vaihtoehtoisia linjauksia Uu den maan ELY-kes kuk sen johdolla. Asian ovat valmistelleet aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, puh , maa kun ta-ark ki teh ti Mirja Karila-Reponen, puh ja projektikoordinaattori Jus si Mäkinen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Nastolan kunnalle seuraavan sisältöisen lau sunnon: "Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Uudenkylän osayleiskaavan alus ta vas ta luonnoksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Uudenkylän osayleiskaavatyössä on paneuduttu haasteelliseen kaavatyöhön huolel li ses ti valmistelemalla kaavalle tavoitteet ja mitoitusperiaatteet, sekä selvityksiä ja vaikutusten arviointeja ja alustavia luonnosvaihtoehtoja. Väestötavoitteen poh timi nen kuntastrategian pohjalta, eri maankäyttöalueiden tavoitteet ja viranomaisten aset ta mien tavoitteiden kirjaaminen mm. valtatien 12 osalta ovat hyvää pohjaa kaa va työl le. Taajamarakennetta koskevista vaihtoehtotarkasteluissa nro1:ssä, Rakokiven keskus ta laajentamisvaihtoehdoissa, taustalla ovat käytöstä poistuneen soramontun uu si käyttö ja taajamarakenteen keskellä olevan betonitehtaan alueen mahdollinen tu le va käyttö. Keskustatoimintojen alueen laajentaminen ja asuinkerrostaloalue alus ta vas sa luonnoksessa esitetyllä tavalla toteuttavat hyvin lainvoimaista

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus maa kun ta kaa vaa. Kaavan havainnollisuuden kannalta voisi olla paikallaan harkita sekä so ra mon tun että betonitehtaan alueiden osalta "uudet ja olennaisesti muuttuvat alu eet" -merkintää, jossa tuleva maankäyttö osoitettaisiin reunaviivalla ja sisäpuolella nä kyi si nykytilannetta kuvaava pohjakartta. Maankäytön muuttamisesta ai heu tu vis sa vaikutuksissa olisi hyvä tuoda esiin, mitä vaikutuksia kaavaratkaisulla olisi ole mas sa olevalle yritystoiminnalle. Vaihtoehtotarkastelussa nro 3 on luonnosteltu kerrostaloasumista henkilöliikenteen ase man läheisyyteen. Olemassa olevien raideliikenteen asemien läheisyyteen si joitet tu asuminen tukisi hyvin raideliikenteen käyttöä kuten arvioinnissa todetaan. Siitä huolimatta, että melu- ja tärinävaikutukset tulisivat nostamaan ra ken nus kus tannuk sia, tulisi raideliikennettä tukevaan rakentamiseen olla mahdollisuuksia myös pää kau pun ki seu dun ulkopuolella. Vaihtoehtotarkastelun nro 4 osalta olisi hyvä käyttää "uudet ja olennaisesti muut tuvat alueet" -merkintää selkeyttämään kaavaratkaisua. Palveluiden alueen si joit tami nen esitettyyn paikkaa toteuttaa lainvoimaisen maakuntakaavan ajatusta, mutta voi si olla pe rus tel tua harkita vähittäiskaupan suuryksikön tai alueen KM-merkitää nyt, kun tilaa vaa ti van kaupan erityisasema on poistumassa keväällä Alustavassa kaavaluonnoksessa esitetyt perustelut vaihtoehtotarkastelun nro 5 osal ta ovat kannatettavia. Vaihtoehtotarkastelu sijoittuu lainvoimaisen maa kun takaa van taajamatoimintojen alueelle. Teollisuuden siirtyminen asteittain pois poh jave si alu eel ta on tärkeää. Vaikutuksissa olisi hyvä esittää myös, mitä vaikutuksia itse yri tys toi min nal le olisi asumisen ja palveluiden alueeksi osoittamisella. Valtatien 12 linjaus Uudenkylän ja kunnan rajan välillä on esitetty lainvoimaisen maa kun ta kaa van mukaisena. Yleissuunnitelman tarkistaminen on käynnistymässä ja ratkaisua YVA-menettelyn tarpeellisuudesta ei vielä tässä vaiheessa ole. Hankkeen palvelutasolle asetettavien tavoitteiden määrittely on parhaillaan käynnissä, jon ka pohjalta on todettu arvioitavan YVA-menettelyn tarvetta Hämeen ELY-keskuk sen toimesta. Sekä Uudenkylä osa yleis kaa van että käynnissä olevan Päijät-Hä meen maakuntakaavatyön kan nal ta on erityisen tärkeää, että Uudenmaan ELY-kes kus voi edetä yleissuunnitelman tar kis ta mi ses sa viivytyksettä. Vanhan valtatien hyödyntämistä on luonnosteltu vaihtoehtotarkastelussa nro 7. Seu tu tie ta soi nen rinnakkaisväylä on lainvoimaisen maakuntakaavan mukainen ratkai su ja erityisen tarpeellinen Nastolasta Lahteen ja edelleen länteen ja itään suuntau tu van pendelöinnin ja muun asiointi- ja vapaa-ajan liikenteen takia, koska se vähen tää seudullisen liikenteen sekoittumista valtatielle. Vaihtoehtotarkastelussa nro 8 on hahmoteltu taajaman laajentamista itään harvaan asututun alueen tiivistämiseksi. Lainvoimaisen maakuntakaavan varauksena on tällä alueella taajamatoimintojen alue A. Maakuntakaavan tavoitteena on ollut mah dol lis taa Uudenkylän alakeskuksen palveluiden turvaaminen asumista li säämäl lä. Kunnan tavoite asutuksen tiivistämiseksi on joka tapauksessa maa kun takaa van hengen mukaista. Rakennettu ympäristö on kirjoitettu ja kuvattu hyvin kaavaselostuksessa. Kaa va selos tuk sen kerronta palvelee hyvin myös tietolähteenä omasta ympäristöstään kiinnos tu nei ta ihmisiä. Valtakunnallisesti arvokkaita Toivonojan kartanoa ja Immilän myl lyä ei kuitenkaan ole viety kaavakartalle ja status puuttuu sieltä. Val ta kun nal lises ti arvokkaat kohteet tulisi merkitä kaavakartalle. Kulttuuriympäristöjä on kä si tel ty uudella yleispiirteisellä tavalla. Totuttu tapa esittää maa kun nal li ses ti arvokkaat kult tuu ri ym pä ris töt tai maisemat on korvattu yleis piir teisel lä Kyläkuvallisesti ar vo kas alue merkinnällä. Merkintää voisi terävöittää nos tamal la maakunnallinen arvo mer kin tö jen selityksiin mukaan ja viitata liitetietoihin. Uu sien merkintätapojen ke hit te ly on kuitenkin hyvä asia ja onnistuessaan se luo uut ta selkeyttä kaavakartalle.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus Maa kun ta kaa van selvityksiin liittyen on tehty Historiallisen ajan muinaisjäännösten in ven toin ti vuonna Suunnittelualueella on 2 vanhaa kylätonttia ja olisi hyvä jos tämä uusi selvitystieto siirtyisi avattuna osayleiskaavatasolle kaa va se los tukseen. Rantarakentamista on suunniteltu perinteisin keinoin määrittelemällä ranta-alue ja ko ros ta mal la omarantaisuutta sekä rannankäyttömahdollisuutta. Uusia ran ta ra kennus paik ko ja on suhteellisen vähän ja uudet rakennuspaikat sijoittuvat hyvin jo olemas sa oleviin ryhmiin. Kylä- ja haja-asutusrakentaminen on ratkaistu joustavasti ja yh dys kun ta ra ken net ta tii vis tä väs ti. Hyvien, maaseutumaisten kyläalueiden syn tymis tä edistää myös uu det, vuonna 2012 valmistuneet Kärkölän, Lahden ja Nas tolan maaseutualueita kos ke vat Maaseutualueiden rakennustapaohjeet. Osayleiskaavan luontoselvityksessä on ansiokkaasti selvitetty alueen ekologista ver kos toa paikallisella tasolla. Kaavaselostuksessa ekologisten yhteyksien kä sit tele mi nen sopisi kuitenkin paremmin luonnonympäristö teeman alle, eikä kohtaan ra ken net tu ympäristö kuten asia on nyt esitetty. Päijät-Hämeen liitto on teettänyt päi vi tyk sen maakunnallisesta ekologisesta verkos tos ta osana valmisteilla olevan maa kun ta kaa van taustaselvityksiä. Selvitys valmis tuu lokakuun 2013 aikana, mut ta tässä yhteydessä ovat jo käytettävissä sen luon nos ver sion tiedot. Selvityksessä tul laan nostamaan esiin uutena maa kun nal lise na ekologisena yhteytenä Tur ran met säs tä taajaman läpi etelään Orimattilan Lakeasuon alueelle johtava yhteys. Se pal ve lee osittain samaa tarkoitusta kuin yleiskaa van luontoselvityksessä pai kal li ses ti arvokkaaksi osoitettu Sylvöjärven itärantaa ete lään taajaman läpi kulkeva yh teys. Paikallisesti ja etenkin maakunnallisesti tai val ta kun nal li ses ti tärkeät eko lo gi set yhteydet tulisi huomioida yleiskaavassa osoitta mal la ne sellaisin merkinnöin, et tä puustoisten yhteyksien säilyminen tiiviiksi raken tu van taajaman läpi voidaan tur va ta. Uusien teollisuusaluevarausten ja tu le vaisuu den palvelualueiden osoit ta mi nen VT 12 ympärille lisää entisestään tarvetta huo leh tia tärkeiden maakunnallisten eko lo gis ten yhteyksien säilymisestä. Kaavaratkaisun vaihtoehto nro 2, Tammelan metsän, molemmat vaihtoehdot (sekä SL että V) tukevat em. pohjois-etelä suuntaisen ekologisen yhteyden säilymistä. Ky sei nen alue on kuitenkin todettu erityisesti luontoarvojensa puolesta ar vok kaaksi, joten sen merkitseminen SL-varauksella olisi sen puolesta perustellumpaa kuin osoit ta mi nen virkistysalueeksi. Alueen virkistysarvot voidaan turvata myös suo je luvaih to eh dos sa järkevillä rauhoitusmääräyksillä. Alueen pohjoispuolelle sijoittuvan asu mi sen reservialueen toteutuessa tulee huolehtia, että eteläpuolella oleva ar vokas luontoalue ei jää tiiviin taajamarakenteen puristuksiin, vaan ekologiset yhteydet tur va taan esimerkiksi virkistyskäytävällä. Kaava-alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu Salpausselän harju alue kahtena vierekkäisenä, soranottoalueen katkaisemana alueena. Nämä alueet on osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa ge-rajauksella. Näiden koh tei den osalta ei ole tullut tietoon sellaisia seikkoja, että niiden maakunnallinen ar vo olisi romahtanut, joten ne tulisi osoittaa myös yleiskaavassa ge- tai luo-merkin nöin. Päijät-Hämeen uusi kokonaismaakuntakaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen, jos sa mm. kaupan mitoitusta koskevat ratkaisut on tarkoitus tehdä. Päijät-Hämeen kau pan palvelurakenneselvityksesta käy ilmi, että Nastolan koko kunnan os to voimas ta 16 % asioi päivittäistavaraostosten osalta ja 64 % erikoiskaupan osalta muu al la kuin omassa kunnassa. Rakokiven keskusta-alueen ja Uudenkylä kaupallisten palveluiden li sää mis mah dolli suuk sien turvaaminen osayleiskaavan keinoin on linjassa uudelle maa kun ta kaaval le asetettujen kauppaa koskevien tarkempien tavoitteiden kanssa. Uudenkylän osa yleis kaa van alueella tulisi esitettyjen palvelujen alueiden P merkintä harkita niin, että Rakokiven keskustahakuisia kaupan palveluita ei vaaranneta ja kuitenkin mah dol lis te taan tilaa vaativan kaupan suuryksiköiden sijoittuminen niille.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus Asuinalueiden (A- ja AT) merkinnöissä voisi olla paikallaan käyttää laajemminkin kaa van selkeyden kannalta "uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet" -merkintää. Tur ran met sän reservialue määräyksineen on hyvä."

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus LAUSUNTO HÄME -OHJELMASTA 145/ /2013 Maakuntahallitus 159 Hämeen liitto on pyytänyt lausuntoa Häme-ohjelman luonnoksesta mennessä. Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Häme-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman. Strategiaosa tavoittelee pitkää horisonttia aina vuoteen Ohjelmaosa kattaa ohjelmakauden Tavoitteena on muodostaa riittävän suuria, vaikuttavia kehittämisen kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseksi kootaan voimavarat kunnista, maakunnasta, alueiden verkostoista, valtiolta, Euroopan unionista sekä yritysmaailmasta. Häme-ohjelmaa on valmisteltu vuoden alusta lähtien ja taustatöitä on tehty jo edellisenä vuonna. Strateginen perusta ohjelmalle on luotu laajan metropolialueen skenaariotyön ja Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen Siivet ja Juuret tulevaisuustarkastelun työskentelyssä. Hämeen maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä Häme ohjelma kokouksessaan Häme ohjelman luonnos on kokonaisuudessaan luettavissa Hämeen liiton nettisivuilla, os. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Jaana Simola, puh Lausuntonaan Häme-ohjelman luonnoksesta Päijät-Hämeen liitto toteaa seuraavaa: Yhteistoiminta-alueen yhteiset strategiset painopisteet näkyvät Häme-ohjelman luonnoksessa erinomaisesti. Näiden lisäksi Hämeen maakunnan omat erityispiirteet on kyetty nostamaan esille ja näin vahvistamaan maakunnan omia strategisia kärkiä. Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen tulisi uudella ohjelmakaudella yhdistää entistä enemmän mm. biotalouden, kulttuurin, luonnonvarojen, teollisuuden ja kansainvälistymisen resursseja ja verkostoja. Erityisesti liikkumisen ja pendelöinnin osalta on tärkeää että itä-länsi suuntaisen liikennöinnin sujuvuutta korostetaan sekä Kanta-Hämeen että Päijät-Hämeen maakuntaohjelmissa. Se on erityisen merkityksellistä sekä vähähiilisen yhteiskunnan tukemisen näkökulmasta että alueiden kilpailukyvyn kannalta. Liiketoimintamahdollisuuksien kasvattaminen mm. Pietarin suuntaan ja yhteistoiminta-alueen yhteiset markkinointitoimenpiteet näkyvät yhteisissä maakunnallisissa linjauksissa. Maakunnallisen Venäjän markkinoinnin hanke tulisi rakentaa yhdessä yhteistoiminta-alueen toimijoiden kanssa. Tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset alueellisissa rakenteissa on viisaasti otettu huomioon ohjelman sisältökysymyksissä, eikä mm. taloudellisten epävarmuustekijöiden ole annettu vaikuttaa kehittämispolkujen kuvauksiin. Hankekokonaisuudet kokoavat ohjelman kärjet ryppäiksi, joiden terävöittäminen ja tiivistäminen tulee vielä napakoittamaan ohjelman esitysasua.

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 15.02.2016 AIKA 17:00-18:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot