Pudasjärven kaupungin esitykset kokeilutoiminnan edistämiseksi ja ilmoittautuminen kokeilualueeksi rakentamisen ja kaavoituksen joustavoittamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pudasjärven kaupungin esitykset kokeilutoiminnan edistämiseksi ja ilmoittautuminen kokeilualueeksi rakentamisen ja kaavoituksen joustavoittamisessa"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Pudasjärven kaupungin esitykset kokeilutoiminnan edistämiseksi ja ilmoittautuminen kokeilualueeksi rakentamisen ja kaavoituksen joustavoittamisessa KH Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisessa hallitusohjelmassa Ratkaisujen Suomi linjataan hallituskauden kärkitavoitteita Suomen saamiseksi nousuun negatiivisen talouskasvun ja lamaantumisen tilasta. Strategisessa hallitusohjelmassa kuvataan nimensä mukaisesti yleisellä strategisella tasolla sitä keinovalikoimaa, joilla maan hallitus näkee Suomen ongelmat mahdollisiksi ratkaista. Valtioneuvoston kansliasta saapui kaupungille päivätty ja kuntaja uudistusministeri Anu Vehviläisen allekirjoittama kirje, joka on otsikoitu Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri!. Kirjeessä kerrotaan, että hallitusohjelman mukaisesti kokeilukulttuuri on yksi toimintatapojen uudistamisen kulmakivistä. Kokeilukulttuuri syntyy halusta ja rohkeudesta kokeilla ja valita erilaisia lähestymistapoja. Kuntaministerin mukaan kokeilutoimintaa toteutetaan kolmella tasolla, jotka ovat 1) strateginen taso (hallituksen valitsemat kokeilut, kuten perustulo, palvelualoite ja vapaakuntakokeilu), 2) kokeilukeskittymien/kumppaneiden taso (sellainen kokeilutoiminta, joka edistää hallitusohjelman tavoitteita, mutta jota toteuttavat kunnat, alueet, maakunnat, järjestöt ja elinkeinoelämä) ja 3) ruohonjuuritaso (kansalaisyhteiskunta). Kokeilutoiminnalla haetaan uusia ratkaisuja palvelujen uudistamiseen ja toimintatapojen joustavoittamiseen myös kunnissa. Kansalaisia ja yhteisöjä varten on avattu Otakantaa.fi palvelu, jossa voi välillä tuoda omat ehdotuksensa valtioneuvoston kokeiluideoiksi. Pudasjärven kaupunki kannattaa hallitusohjelman mukaisesti toimintaa ja kehittämistä jäykistävien säädöksien sujuvoittamista sekä kokeilukulttuurin käyttöön ottamista. Kaupungin mielestä tärkeää on myös puun liikkeelle saaminen ja uusien tuotteiden saaminen metsästä. Näihin tavoitteisiin liittyen Pudasjärven kaupunki osoittaa kiinnostuksensa ja ilmoittautuu kokeilualueeksi rakentamisen ja kaavoituksen joustavoittamisessa hallitusohjelmassa linjatulla tavalla. Pudasjärven kaupunki esittää, että kaupungin alueella toteutettaisiin määräaikainen kokeilu, jossa erityisesti hallitusohjelman liitteen 4 mukaisia asuntopolitiikan ja rakentamisen edistämiseksi tähtääviä, erityisesti harvaan asutulle pitkien etäisyyksien alueille soveltuvia, kehittämistoimenpiteitä ja kokeiluja testattaisiin käytännössä. Samalla rakentamisen edistämiseen tähtäävät toimet edistäisivät myös puun käytön lisäämistä rakentamisessa ja saisivat kansalliset metsävarat tehokkaampaan käyttöön sekä lisää työtä ja toimeentuloa suomalaisille. Ilmoittautuminen kokeilualueeksi rakentamisen ja kaavoituksen edistämisessä Seuraavassa on listattu niitä hallitusohjelman liitteessä 4 kuvattuja

2 toimenpiteitä, joita Pudasjärven kaupunki on halukas kokeilualueena toimimisen aikana edistämään ja testaamaan niiden toimivuutta käytännössä. Toimenpidelistaa voidaan muokata ja tarvittaessa täydentää tarpeen mukaan, mikäli järkevän ja pääosin kaupungin nykyresursseilla toteutettavan kokonaisuuden aikaan saaminen sitä vaatii. Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan rakentamismahdollisuuksien helpottamiseksi: lyhennetään päätösprosessia muun ohella valitusmenettelyjä muuttamalla, helpotetaan haja-asutusalueiden rakentamista muun muassa suunnittelutarvealuesäännöstöä lieventämällä, siirretään päätösvaltaa poikkeamistilanteissa ELY-keskuksilta kunnille ja yhdistetään hankekaavoitus ja YVA-menettely. Kunnan suunnittelutarveratkaisusta ELY-keskuksella ei olisi valitusoikeutta. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjausvaltaa selvennetään kuntien maankäyttövallan ja - vastuun lisäämiseksi. ELY-keskusten rooli kaavoitus- ja rakentamisasioissa muutetaan konsultoivaksi. ELY-keskusten valitusoikeutta kaavapäätöksistä rajoitetaan. Maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelystä ympäristöministeriössä luovutaan. Rantarakentamisen poikkeamispäätökset siirretään kokonaisuudessaan kuntiin. Tämä lisäisi huomattavasti rantarakentamisen mahdollisuuksia, mutta Pudasjärven kaupungin alueella ei johtaisi kuitenkaan hallitsemattomaan tilanteeseen, kun kaupunki on viime vuosina kaavoittanut melkein kaikki rantarakentamiseen parhaiten sopivat merkittävät vesistöjen varret. Viranomaiskäsittelylle asetetaan kaavoitusprosessissa, mukaan lukien YVA, sitovat käsittelyajat. Kaikissa rakentamis- ja ympäristöasioissa siirrytään menettelyyn, jossa valitusoikeus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää ensin valitusluvan saamista. Valituslupapäätöksen saamiselle asetetaan sitova määräaika. Maankäyttö- ja rakennuslupapäätösten valitustapausten oikeudenkäyntimaksuja korotetaan. Harkitaan mahdollisuutta lisätä kielteiseen päätökseen rajattu vahingonkorvausvelvoite hankkeen viivästymisestä. Tärkeää olisi myös asettaa hallinto-oikeudelle määräaika, missä ajassa asian käsittely tulee toimittaa. Selvitetään siirtyminen kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen. Korjausrakentamisen helpottamiseksi luodaan alueellisten poikkeuslupien menetelmä. Sujuvoitetaan asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa peruskorjaus-, esteettömyys- ja täydennysrakentamisessa. Korjausrakentamisessa energiataloudellisuus sidottaisiin vain korjattavaan osaan, ei koko rakennusmassaan. Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ja täydennysrakentamista sujuvoitetaan ottamalla käyttöön kevennetty kaavamenettely.

3 Edistetään rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista toimisto- ja liiketiloista asunnoiksi. Rakennuksen korjaaminen, käyttötarkoituksen muuttaminen tai perusparantaminen ei laukaise uudisrakentamistasoisia velvoitteita esimerkiksi esteettömyys- ja äänieristysvaatimusten osalta. Energiatehokkuusvaatimusten osalta energiatehokkuusdirektiivin mukaisessa sääntelyssä on hyödynnettävä kaikki direktiivin sallimat joustot ja poikkeusmahdollisuudet. Kaupan laatuluokituksesta kaavoituksessa luovutaan. Suuryksikkösääntelyä kevennetään keskustatoimintojen alueella. Kaavoitus- ja rakennussuojelulainsäädäntöä muutetaan siten, että suojelulla ei estetä asuinrakennusten esteettömyyden poistamista, esimerkiksi hissien jälkiasentamista. Rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueilla lisätään mm. siten, että yleiskaava voisi nykyistä laajemmin toimia rakentamisen perusteena. Vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön joustavoitetaan sekä rakentamismääräyksiin että kaavoitukseen tehtävillä joustoilla. Pysyvään asuinkäyttöön voitaisiin muuttaa kuitenkin vain sellaiset vapaa-ajanasunnot, jotka kohtuullisella tasolla täyttäisivät asumiselle asetetut vaatimukset niin rakennuksen energiatehokkuuden, palveluvarustuksen kuin sijainninkin osalta. Edellytyksistä tulisi päättää etukäteen tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Vapaa-ajan asunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön helpottaisi myös tilanteita, kun maistraateissa merkitään mökille muuttaneita henkilöitä vailla vakituista osoitetta oleviksi silloin, kun heillä ei ole muuta asuntoa kuin vapaa-ajan asunto. Maankäyttö- ja rakennuslakiin luodaan edellytykset nykyistä selvästi laajemmille mahdollisuuksille pienimuotoiseen piharakentamiseen ja erilaisten toimenpiteiden kuten aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen toteuttamiseksi ilmoitusmenettelyllä. Erityisesti puurakentamisen edistämiseksi luodaan valtakunnallisesti samat rakentamisen standardit ja koko maassa rakennuslupakäsittelyssä yleisesti yhteisesti hyväksyttävät tekniset ratkaisut. Ennen kaikkea on tärkeää yksinkertaistaa rakentamisen energiatehokkuutta koskevia määräyksiä. Puurakentamisen edistämiseksi on otettava käyttöön koko rakennuksen ja materiaalin elinkaarta koskeva energiavertailu. Tähän liittyen on kaupungin tarkempi esitys energiatehokkuusmääräysten järkevöittämiseksi. Rakennuslupa-asioissa toteutetaan asiakkaan kannalta yhden luukun periaate sekä viranomaistoimipisteissä, että sähköisessä asioinnissa. Rakentamisen energiatehokkuusvaatimusten järkevöittäminen ja puun käytön edistäminen rakentamisessa Suomessa on merkittävällä tavalla kiristetty rakentamisen energiatehokkuusvaatimuksia samalla, kun muutakin rakentamismääräyksiin liittyvää sääntelyä ja vaatimuksia on lisätty. Taustalla energiavaatimusten kiristämiseen on Suomen sitoutuminen

4 toteuttaa EU:n tavoitteita kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ottamisessa ja energiatehokkuuden parantamisessa. Näitä tavoitteita kohti pyritään mm. Energiatehokkuusdirektiivin (EED), Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD), Uusiutuvien energialähteiden edistämistä koskevan direktiivin (RES) ja Ekosuunnittelu- ja tuotemerkintädirektiivien kautta. Energiatehokkuusvaatimuksiin pääseminen edellyttää lähes nollaenergiarakennuksilta erittäin korkeaa energiatehokkuutta, jossa rakennuksen tarvitsema lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä olisi hyvin laajalti katettava uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla. EPBD direktiivissa määritellään, että jäsenvaltion on varmistettava, että mennessä kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia ja jo jälkeen uudet rakennukset, jotka ovat viranomaisen käytössä ja omistuksessa, ovat lähes nollaenergiarakennuksia. Edellä mainittujen direktiivien toteuttamiseksi ympäristöministeriössä on laadittu asetuspohjaa ja viranomaisohjeistuksia. Tämän hetkinen sääntelytilanne on jo hyvin sekava ja tulevat edelleen tiukkenevat energiatehokkuusvaatimukset uhkaavat johtaa tilanteeseen, jossa Suomen ilmasto-olosuhteisiin sopiva järkevä rakentaminen ei ole enää mahdollista. Samalla käytännössä vaikeutetaan puun käytön lisäämistä rakentamisessa ja lisätään kuntien rakennusvalvonnan taakkaa liian sekavien ja yksityiskohtaisten rakentamismääräyksien toteuttamisessa ja valvomisessa. Rakentamisen määräyksiä valmistelevalla ympäristöministeriöllä on käytettävissään lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä, joissa osoitetaan, että Suomen olosuhteissa lähes nollaenergiarakennuksien rakentaminen direktiiveissä esitetyllä tavalla ei ole kaikissa tapauksissa järkevää, eikä mahdollistakaan. Sinänsä nykyisen kaltainen kokonaisenergiatarkastelu toimii ja sitä on syytä jatkaa, mutta paikallisille suunnitteluratkaisuille ja -vapauksille tulee antaa enemmän tilaa. Eristepaksuuksien lisääminen nykymääräyksistä ei ole enää taloudellisesti kannattavaa ja isommissa rakennuksissa valaistuksen, ilmanvaihdon ja käyttäjälaitteiden sähkön kulutus asumisen aikana korostuu. Lämmityskulut eivät ole enää kokonaisuuden kannalta niin merkittäviä. Lähes nollaenergiarakennus termi ei käytännössä toimi, kun rakennus kuluttaa Suomen olosuhteissa joka tapauksessa yli 100 kwh/m2/vuosi. On eri asia toteuttaa Etelä-Euroopassa lähes nollaenergiarakennus, kun rakennuksen energiatase saadaan positiiviseksi vähimmillään pelkästään asentamalla talon katolle aurinkopaneelit. Puurakentamisen edistämisessä on järkevää ottaa käyttöön materiaali- ja resurssitehokkuustarkastelu, jossa esimerkiksi huomioidaan nykyistä paremmin puumateriaalien pieni hiilijalanjälki. Energiatehokkuuden tarkastelu koko elinkaaren aikana helpottaa puun, myös massiivirakenteisen eristämättömän hirren, käyttöä rakentamisessa. Vähintään pitäisi varmistaa, että Pudasjärven kaupungin toteuttamalla tavalla olisi mahdollista myös vuoden 2018 jälkeen rakentaa hirrestä julkisia rakennuksia, esimerkiksi kouluja, päiväkoteja ja palvelutaloja. Silti

5 jää huomioimatta käyttäjien positiiviset kokemukset puusta rakentamismateriaalina mm. viihtyvyyteen, terveyteen ja puhtaaseen sisäilmaan liittyen. Pudasjärven kaupunki esittää, että rakentamisen energiatehokkuusvaatimuksia järkevöitetään ja yksinkertaistetaan siten, että kannustetaan energiatehokkaaseen, ekologiseen ja rakennuksen koko elinkaarta koskevaan energiatehokkuustarkasteluun. Samalla edistetään puun käyttöä rakentamisessa ja mahdollistetaan muun muassa puurakenteisten julkisten rakennuksien rakentaminen myös vuoden 2018 jälkeen. Kuntien käytöstä poistuvien rakennusten alaskirjauskäytännön muuttaminen Kuntien nykyisistä kirjanpitokäytännöistä johtuen kunnille on muodostunut merkittävä käytöstä poistuneiden tai poistumassa olevien kiinteistöjen taakka, joka rasittaa kuntien taloutta. Käytännössä monessa kunnassa on palvelurakenteiden muuttumisen seurauksena, rakennusten teknisen käyttöiän täytyttyä ja osin myös taloudellisten resurssien niukkuuden vuoksi, paljon rakennuksia, joille ei kunnalla ole enää käyttöä. Myöskään muuta käyttöä rakennuksille on alkuperäisestä käyttötarkoituksesta johtuen vaikea löytää. Nykyisessä kuntien rahoitustilanteessa rakennuksien poistaminen käytöstä, kylmilleen jättäminen tai purkaminen on merkittävien alaskirjauksien vuoksi vaikeaa tai jopa mahdotonta. Alaskirjaukset vaikuttavat suoraan kyseisen vuoden tai vuosien tulokseen ja painavat entisestään vaikeaa kuntataloutta ahdinkoon. Pudasjärven kaupunki esittää, että kunnille myönnettäisiin määräaikainen oikeus (esim. 2 vuotta) poistaa kirjanpidostaan käytöstä poistettuja tai poistumassa olevia rakennuksia ilman alaskirjauksien tulosvaikutusta kyseisien vuosien tilikauden tulokseen. Tällä pienennettäisiin turhien kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvia käyttötalouden menoja ja piristettäisiin uuden rakentamista, koska alaskirjaus ei olisi enää esteenä sille että vanhan tilalle rakennetaan uutta. Samalla saisimme suomalaisille lisää työtä ja toimeentuloa. Asian on valmistellut kaupunginjohtaja Tomi Timonen, puh Kaupunginjohtajan esitys: Päätös: Kaupunginhallitus päättää edellä kuvatulla tavalla: 1) ilmoittautua kokeilualueeksi rakentamisen ja kaavoituksen joustavoittamisessa, 2) esittää rakentamisen energiatehokkuusvaatimusten järkevöittämistä ja puun käytön edistämistä rakentamisessa sekä 3) esittää kuntien käytöstä poistuvien rakennusten alaskirjauskäytännön muuttamista. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 --- Merkitään pöytäkirjaan, että Henrik Hämäläinen poistui klo

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409 Kaupunginhallitus 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 16:00-20:25 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 220 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallitusohjelma 27.5.2015. Poimintoja. rakennusteollisuuden. näkökulmasta. Anu Kärkkäinen 27.5.2015

Hallitusohjelma 27.5.2015. Poimintoja. rakennusteollisuuden. näkökulmasta. Anu Kärkkäinen 27.5.2015 Hallitusohjelma 27.5.2015 Poimintoja rakennusteollisuuden näkökulmasta Anu Kärkkäinen 27.5.2015 Asuntopolitiikka Valtion tukemien asuntojen omistajien yleishyödyllisyysvaateesta luovutaan uuden tuotannon

Lisätiedot

Liikennejärjestelmät ja asumisen haasteet. Merja Vikman-Kanerva 10.6.2015

Liikennejärjestelmät ja asumisen haasteet. Merja Vikman-Kanerva 10.6.2015 Liikennejärjestelmät ja asumisen haasteet Merja Vikman-Kanerva 10.6.2015 Uudellamaalla on lukuisia liikenneinvestointitarpeita HLJ 2015 investointitarpeet, 10 v ohjelma (HLJ toimikunnan päätös) 1. Pienet

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Liitteet. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Liitteet. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Liitteet 1 Hallituksen veropoliittinen linjaus 2 Ehdolliset lisätoimet 3 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet

Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet Kuntakentän keskustelunavaus Uudenmaan liitto 2014 1 Uudenmaan liitto 2014 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola (ellei toisin mainita) Uudenmaan liitto // Nylands

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp Sivu 1/26 Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp YmVM 10/2009 vp - HE 24/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:9 HELSINGIN

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Salon kaupunginhallitus PL 77 24101 SALO LÄHETE 19.5.2014 SALON KAUPUNKI

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Kokeilun paikka! Suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Annukka Berg Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN TIEDOTE 1 (2) 13.4.2015 ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN Realia Group on julkaissut vuotta 2015 tarkastelevan asuntomarkkinaselvityksen sekä

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

Murroksista strategisiin valintoihin

Murroksista strategisiin valintoihin Murroksista strategisiin valintoihin RAKLIn strategiatyön pohjaksi on tehty laaja tulevaisuuden ennakointityö. Tuloksena syntyi murroskartta, joka kuvaa eri näkökulmista yhteiskuntaan sekä kiinteistö-

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö ratkaisee energiatehokkuuden

Rakennettu ympäristö ratkaisee energiatehokkuuden Rakennettu ympäristö ratkaisee energiatehokkuuden Sisältö Rakennetussa ympäristössä valtava energiansäästöpotentiaali 5 Energiatehokkaassa yhdyskunnassa on eheä rakenne ja toimiva infra 7 Normiohjauksella

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot