MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Lausunto Turun hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisusta / Olli Riku lietesäiliö 247 Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta 248 Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ( alkaen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy) ylimääräinen yhtiökokous Poikkeamishakemus / Zenith Installation Oy Lautakuntien päätösten ja viranhaltijapäätösten otto-oikeus Konserni- ja yhteistyöasiat Ilmoitusasiat 514

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Maisila Päivi kh:n pj Vanhanen Juha kh:n 1. vpj Rippstein Katja kh:n 2. vpj Tamminen Ari kh:n 3. vpj Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa jäsen Kantonen Jorma jäsen Lassila Hanne jäsen Lehtonen Aarne jäsen Varjonen Petri jäsen Iltanen Marko varajäsen (Jaakola) saapui klo :n 247 käsittelyn aikana Jaakkola Marianne varajäsen (Vänni) Alatalo Juuso kv:n puheenjohtaja Karkoinen Kimmo kv:n 3. vpj poistui klo :n 251 käsittelyn aikana Österberg Seija esittelijä Kärkkäinen Marja pöytäkirjanpitäjä POISSA Jaakola Timo jäsen Vänni Hanna jäsen Setälä Marko kv:n 1. vpj Myllymäki Pekka kv:n 2. vpj Huiskala Marjaana varajäsen (Maisila) Huuskonen Petteri varajäsen (Lassila) Immonen Mikko varajäsen (Tamminen) Laulumaa Eeva varajäsen (Kantonen) Lehtonen Karri varajäsen (Vanhanen) Punta Päivi varajäsen (Hyrsky-Heikkilä) Puustinen Petri varajäsen (Lehtonen) Randell' Miika varajäsen (Varjonen) Saastamoinen Merja varajäsen (Rippstein) ALLEKIRJOITUKSET Päivi Maisila Juha Vanhanen Marja Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 246 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Hanne Lassila Aarne Lehtonen

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus Ehdotus (pj): Päätös: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus Ehdotus (pj): Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Kantonen ja Hanne Lassila. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hanne Lassila ja Aarne Lehtonen.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisusta / Olli Riku lietesäiliö 814/10/2015 Kunnanhallitus Valmistelija (rak.tark.): Turun hallinto-oikeus pyytää kunnanhallituksen lausuntoa va li tukses ta, jonka Riku Olli on tehnyt kunnanhallituksen päätöksestä / suunnittelutarveratkaisu Olli Riku Kartanonranta 2:3. Riku Olli vaatii, että Turun hallinto-oikeus kumoaa valituksen koh tee na olevan päätöksen ja hyväksyy Riku Ollin hakemuksen. Valituksessa todetaan mm.seuraavaa: Lietesäiliön rakennuspaikka sijaitsee yleiskaava-alueella, joka on määritelty maatalouskäyttöön tarkoitetuksi peltoalueeksi. Lie te säi liö on tarkoitettu palvelemaan ainoastaan ympärillä olevia peltoja; valituksessa on selvitetty levitysmäärät. Pelloille tapahtuva liikenne ei tule lisääntymään millään lailla jo ole mas sa olevasta liikenteestä. Mikäli lietesäiliö rakennettaisiin kelluvalla katteella, tulee maanpääl le ainoastaan noin 40 cm korkuinen reunus. Hanke ei muuta alueen toimintaa eikä laajenna toimintaa, jolloin hankkeella ei voi olla haitallista merkitystä alueen kaa voituk sel le ym. toiminnalle. Riku Olli katsoo, että hakemuksen mukainen suun nit te lu tar verat kai su tulisi hänelle myöntää. Valituskirjelmä on esityslistan liitteenä. Ehdotus lausunnoksi Tila Kartanonranta 2:3 kuuluu Mynämäen Keskusta-Asemanseutu osa yleis kaa van MA-alueeseen. MA-alue on maisemallisesti arvokas pel to alue, alueen säilyttäminen avoimena ja viljelykäytössä on tärkeää. Alueelle sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta palveleva ra ken ta mi nen, joka tulee sijoittaa ensisijaisesti olemassa olevien talous kes kus ten läheisyyteen. Tilalla Kartanonranta 2:3 ei ole ta louskes kus ta. Mynämäen kunnanhallitus ja ympäristösihteeri ovat lausunnoissaan to den neet, että lähelle sijoittuvalle asemakaava-alueelle aiheutuvien ha ju hait to jen estämiseksi lietesäiliö tulisi kattaa kiinteällä katteella. Mikäli säiliö varustetaan kiinteällä katteella, nousee katteen harja noin 3-4 m korkeuteen. Osayleiskaavan MA-määräys edellyttää alu een säilyttämistä avoimena, jolloin kiinteällä katteella varustetun säi liön rakentaminen ei ole mahdollista. Suunnitellun lietesäiliön rakennuspaikan läheisyyteen on kaavoitettu 73 omakotitonttia, joista 13 on rakennettuja, lähin rakennettu okt si-

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus jait see noin 320 m etäisyydellä ja lähin rakentamaton tontti noin 170 m etäisyydellä. Kiinteä kate estää hajua kelluvaa katetta var memmin, kiinteän katteen hajureduktio on noin 95 % ja kelluvan noin 80 %. Kiinteän katteen rakentaminen on läheisen ase ma kaa va-alu een tont tien takia perusteltua. Riku Ollin omistuksessa on rakennuspaikan ympärillä n. 40 ha peltoa ja lisäksi 17 ha vuokrattua peltoa. Vuokrattu pelto on kunnan omis tuk ses sa ja siitä n. 10 ha on Sunilan asemakaava-aluetta, jonne on kaavoitettu 43 omakotitonttia. Vuokrasopimus on voimassa asti. Lietteen levitysala tulee su pis tu maan sitä mukaa kun Sunilan asemakaava-alue rakentuu. Vaikka lietteen nykyisten määräysten mukaan voisi levittää alueen pel loil le, voivat ns. nitraattiasetuksen määräykset kiristyä. Lietteen mah dol li ses ta kuljetuksesta pois suunnitellulta lietesäiliöltä muille pel to alueil le aiheutuu liikennemäärien kasvua, jota ei ole huomioitu laa dit taes sa Sunilan alueen asemakaavoja. Sunilan alueen ase makaa vo ja laadittaessa ei myöskään ole liikenneturvallisuutta ar vioitaes sa otettu huomioon lietteenkuljetuksen aiheuttamaa ras kaan liiken teen huomattavaa kasvua. Kunnanhallitus katsoo, että Riku Ollin suun nit te lu tar ve rat kai su ha kemuk sen mukainen rakentaminen ei täytä suunnittelutarvealueen erityi siä rakennus- tai toimenpideluvan myöntämisedellytyksiä. Liitteet: Riku Ollin valitus Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle edellä olevan lau sun non ja toteaa, että Riku Ollin valitus tulee perusteettomana hy lä tä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Päivi Maisila poistui kokouksesta tä män asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi 1. va ra pu heenjoh ta ja Juha Vanhanen.

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta 949/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Varsinais-Suomen liitossa on laadittu selvitys maakunnallisen virkis tys alue yh dis tyk sen perustamisesta. Selvitys perustuu laajaan ky se lyyn, jonka vastaajista 87 % kannatti yhdistyksen pe rus ta mista ja 72 % kuntavastaajistakin oli kiinnostunut osallistumaan ao. yh dis tyk sen toimintaan. Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perus ta mi sen selvitys löytyy: ut/2015/virkistysalueyhdistyshanke_selvitys_final_netti.pdf. Mahdollisen yhdistyksen tehtävinä tulisi olemaan mm. jäsenkuntiensa alueella olemassa olevien ja uusien vir kis tyskoh tei den ja reitistöjen ylläpito, suunnittelu, rakentaminen ja ke hit tä mi nen riittävien ja laatutasoltaan hyvien vir kis tys re surssien varmistamiseksi maakunnassa, kohteiden ja reitistöjen käytön, kunnon ja ylläpidon sekä ke hittä mi sen valvonta, yhteistyöverkoston rakentaminen, kehittäminen ja koordinointi, jäsenten edunvalvonta ja toiminnasta tiedottaminen, ajantasaisen tiedon kerääminen yhteen paikkaan maa kun nassa olevista virkistys- ja luontomatkailukohteista maakunnan alu eel la ja järjestäisi seminaareja ja koulutuksia jäsenilleen ja muille toimi joil le. Selvityksessä (s. 16) on esitetty neljä toimintamallia, jotka eroavat toi sis taan rahoitusmuodon osalta. Varsinais-Suomen liitto on päät tä nyt esittää toimintamallin A mukaista yhdistysmallia, si sältäen seu raa vat pääkohdat: Maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perusrahoitus muodos tuu kuntien asukaslukuun suhteutetusta 0,44 /asukas vuo si mak sus ta. Mynämäen vuosimaksu vuoden 2014 ti lanteen mukaan olisi Hankkeen koko pe rus ra hoi tus on Tällä rahoituksella perustettava yhdistys muo dostuu uskottavaksi toimijaksi virkistysalueiden ja reittien ke hit tämi ses sä maakunnassa. Yhdistyksen budjetti jaetaan hallinnon osuuteen ja ylläpidon ja ke hi tyk sen rahoitusosuuteen. Kunnallisen päätöksenteon jälkeen rahoitusta tarkastellaan uu del leen rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Toiminnan alkuvaiheessa liiton rooli on merkittävä ja koostuu työ pa nok ses ta ja muusta prosessin edistämisestä. Tavoitteena on oma erillinen yhdistys, jossa liitto on mukana jä se ne nä. Yhdistyksen hallituksessa olisi jäsenet jäsenkunnista ja lii tosta. Tavoitteena on aloittaa toiminta vuoden 2016 aikana. Varsinais-Suomen liitto pyytää kuntien lausuntoa Var si nais-suomen maa kun nal li sen virkistysalueyhdistyksen pe rus ta mis esi tykses tä mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kan taa eri tyi ses ti siihen, onko kunta valmis lähtemään mukaan esi tyk sen mu kai sen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen toimin taan. Osa Varsinais-Suomen kunnista kuuluu Kuhankuonon ret kei ly reitis tö- ja virkistysalueyhdistykseen. Uudella yhdistyksellä olisi samo ja teh tä viä kuin Kuhankuonon yhdistyksellä. Ajatuksena on, että myös Ku han kuo non yhdistys jatkaisi toimintaansa ainakin jonkin aikaa. My nä mäen kunnan maksuosuus Kuhankuonon yh distyk sel le on vuonna Selvityksen kohdasta 4.3. Nykyiset ja potentiaaliltaan kes kei simmät vir kis tys- ja luontomatkailukohteet (s. 20) puuttuu Mie tois tenlah ti, jo ka on yksi Suomen arvokkaimmista lintuvesistä ja lin tubon ga rei den suu res sa suosiossa. Varsinais-Suomen liiton lausuntopyyntö lähetetään esityslistan mu ka na. Yritysvaikutukset: Ret kei ly rei tis töt ja virkistysalueet ja niiden kehittäminen edes auttaa matkailun lisääntymistä ja paikallisten yritysten palvelujen kysyntää. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kj): Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti Varsinais-Suomen maa kunnal li sen virkistysalueyhdistyksen perustamiseen ja on valmis läh temään mukaan sen toimintaan edellyttäen kuitenkin lisäselvityksiä ja täs men nyk siä seuraaviin kysymyksiin: Miten rajataan yhdistykselle ja kuntien vastuulle kuuluvia vir kistys aluei ta ja ulkoilureittejä? Mikä on mm. kevyenliikenteenväylien ja puistokäytävien suhde ul koi lu reit tei hin? Mikä taho päättää yhdistyksen toiminnan piiriin liitettävät vir kistys alu eet ja ulkoilureitit? Onko yhdistyksen mahdollisuus hakea ja saada ulkopuolista hankerahoitusta virkistysalueiden kehittämiseen? Onko yhdistykseen tarkoitus palkata omaa henkilökuntaa sen

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus jälkeen kun Varsinais-Suomen liitto jättäytyy vain yhdistyksen jäseneksi? Kunnanhallitus edellyttää, että kunnan Kuhankuonon ret kei ly rei tis töja virkistysalueyhdistyksen maksuosuus hyvitetään uuden yh dis tyksen maksuosuudessa. Kunnanhallitus esittää harkittavaksi Kuhankuonon ret kei ly rei tis tö- ja vir kis tys alue yh dis tyk sen lakkauttamista, koska yhdistyksillä tulisi olemaan päällekkäisiä tehtäviä ja osittain samoja kuntajäseniä. Mahdollisen uuden yhdistyksen tulee toiminnassaan huomioida myös nyt selvityksestä puuttuva Mietoistenlahti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ( alkaen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy) ylimääräinen yhtiökokous / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ( alkaen Lounais-Suomen Jä te huol to Oy) ylimääräinen yhtiökokous pidetään Kokouk seen kutsutaan Turun Seudun Jätehuolto Oy:n sekä Rouskis Oy:n osakkeenomistajat, jotka voimaan tulevan su lau tumi sen seurauksena tulevat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkeen omis ta jik si. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat: hallituksen jäsenten valitseminen tilintarkastajan valinta hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten se kä tilintarkastajien palkkioista päättäminen toimitusjohtajan katsaus Yhtiökokouskutsu lähetetään esityslistan mukana. Kunnanhallitus on valinnut teknisen johtajan yh tiö kokous edus ta jak si TSJ Oy:n yhtiökokoukseen, jossa omistajakunnat hy väk syi vät yhdistymisasiakirjat TSJ Oy:tä sitovaksi. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan ja antaa tarvittaessa oh jeet yhtiökokousta varten. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan tämän kunnanhallituksen toimikauden loppuun saakka pidettäviin yhtiökokouksiin.

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Poikkeamishakemus / Zenith Installation Oy 814/10/2015 Kunnanhallitus Valmistelija (rak.tark.): Hakija Zenith Installation Oy, Piimätie 3 a 3, Rymättylä. Rakennuspaikka Mynämäen kunnan Korvensuun kylässä määräala tilasta Katavisto 6:53, kiin teis tö tun nus Rakennuspaikalle on kul ku yhteys Vehmaantieltä. Kiinteistön pinta-ala on noin 3000 m² ja ran ta viivan pi tuus noin 50 m. Määräala on rakentamaton. Tilalla Katavisto si jait see 1900-luvun alussa rakennettu asuinrakennus ja ta lous raken nus. Suunniteltu rakentaminen Poikkeaminen/rakentaminen ranta-alueelle. Tarkoituksena on ra kentaa kerrosalaltaan 80 m² vapaa-ajanasuinrakennus, 25 m² sau na raken nus ja 45 m² varastorakennus. Kaavatilanne: Asemakaava: Yleiskaava: Maakuntakaava: alueella ei ole asemakaavaa alueella ei ole yleiskaavaa maa- ja metsätalousvaltainen alue, mitoitusluokka 6, 0-3 lay/km Selostus poikkeamisesta: Poikkeamista haetaan MRL mom. nojalla MRL 72 1 mom. mää räyk sis tä. Kunta ei voi myöntää poikkeusta, kun on kysymys uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voi massa MRL 72 1 mom. tarkoitettua kaavaa. Kunta antaa poik kea mises ta lausunnon ja päätöksen antaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Naapurien kuuleminen: MRL 173 mukaan on ennen poikkeamishakemuksen ratkaisua kuul ta va naapureita tai muita, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa. Naapureina on kuultu tilojen Kata vis to 6:53, Eskola 5:30 ja Kotopelto 6:43 omistajia. Naapureilla ei ole huo mau tet ta vaa hakemuksen johdosta. Hakijan perustelut: Vanhan metsämaan käyttö nykyisiin tarpeisiin. Tontti on rauhallisella pai kal la, jonne on hyvät kulkuyhteydet. Rakennustarkastajan lausunto: Kantatila/emätila on Katavisto , joka on rekisteröity Kan ta ti las ta ei ole vuoden 1969 jälkeen muo dos tet tu

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus uu sia rakennuspaikkoja. Kantatilalla on yksi rakennettu ra ken nuspaik ka, joka sijoittuu rantavyöhykkeelle. Asuinrakennus on ra ken nettu noin 150 m etäisyydelle joen rannasta. Maakuntakaavan mu kai ses ti alue kuuluu mi toi tus luok kaan 6. Alu eelle voi muodostaa 0-3 omarantaista ra ken nus paik kaa/rantakilometri. Luok kaan kuuluvat kaikki Var si nais-suo men alueen jokien ja pienten jär vien sekä lampien rannat. Jo ki var ren pituuteen lasketaan mukaan joen molemmat rannat. Mitoituksen vaih te lu vä liä tulee soveltaa joen ran nan laadun perusteella siten, et tä peitteettömillä tai sor tu ma vaaran vuoksi rakennuskelvottomilla ran noil la sovelletaan tehokkuutta nol la. Peitteellisyyden lisääntyessä se kä joen leveyden ja muiden raken ta mis kel poi suus eh to jen ollessa ole mas sa sovelletaan nollaa korkeam pia tehokkuuksia. Koska vesistö on kapea (< 100 m) käy te tään mi toi tuk ses sa muun to ker roin ta 0,25. Lisäksi 60 % rantaviivasta tulee jät tää rakentamisesta vapaaksi. Kantatilalla on rantaviivaa noin 520 m (joen molemmat puolet) ja muun net tua ran ta vii vaa noin 130 metriä. Kantatilalla on jo yksi raken net tu rakennuspaikka rantavyöhykkeellä. Maakuntakaavan mukai nen mitoitus on jo käytetty. Määräalalle kiinteistöstä Katavisto 6:53 ei voida muodostaa uutta raken nus paik kaa vaa ran ta mat ta maanomistajien tasapuolista kohtelua alu eel la. Poik kea mi sen myöntäminen aiheuttaa siten haittaa kaa voituk sel le ja aluei den käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei täytä poik kea mi sel le ase tet tu ja edellytyksiä. Liitteet: sijaintikartta ja asemapiirros Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus tutkii poikkeamishakemuksen ja toteaa lau sun tonaan, että se ei puolla poikkeamishakemusta MRL 72 1 mom. mää räyk sis tä määräalalle tilasta Katavisto 6:53, koska alueen maakun ta kaa van mu kai nen mitoitus on jo käytetty ja koska hankkeen toteut ta mi nen vaa ran taa maanomistajien tasapuolisen kohtelun sekä ai heut taa hait taa kaa voi tuk sel le ja alueiden käytön muulle jär jes tämi sel le. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Varajäsen Marianne Jaakkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Lautakuntien päätösten ja viranhaltijapäätösten otto-oikeus Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kuntalain 51 :n (365/1995) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen joh ta ja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan vi ranhal ti ja voivat ot taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tä män lain nojalla siir ret ty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kun nan hal lituk sen jaos ton toimivaltaan ja jossa asianomainen vi ran omai nen on tehnyt pää tök sen. Mitä edellä 1. momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden pu heen joh ta jia tai johtosäännössä määrättyä kunnan vi ran hal ti jaa asian omai sen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaos ton toi mi val taan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kun nan hal li tuk sen pu heen joh ta ja, kunnanjohtaja tai 1. momentissa tar koi tet tu johtosäännössä mää rät ty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan ku lues sa, jossa kuntalain 89 :ssä (365/1995) tarkoitettu oikaisuvaatimus pää tök ses tä on teh tä vä (14 päivän kuluessa tiedoksisaannista). Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ot taa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tus menet te lyä koskevia asioita; eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai so si aa li toimen asioita. 3. kuntalain 51 :ssä (410/2015) tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioi ta, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Hallintosäännön 18 :n mukaan asian ottamisesta kun nan hal li tuk sen kä sitel tä väk si voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen joh ta ja tai kun nan joh ta ja ja kunnanjohtajan estyneenä ollessa hal lin to joh ta ja. Asian ot ta mi ses ta lautakunnan käsiteltäväksi voi päät tää lautakunta, lau ta kunnan puheenjohtaja ja lautakunnan esit te li jä. Hallintosäännön 19 :n mukaan muusta kuin momentissa (365/1995) tar koi te tus ta päätöksestä (otto-oikeus kielletty) on ilmoitettava vi ran omai sel le, joka on toimivaltainen ottamaan kyseisen päätöksen ylemmän toimielimen kä sit te lyyn. Ilmoittaa ei tule päätöksiä, jotka kos ke vat henkilövalintoja, joissa yhden vuoden yhtäjaksoinen määräaika yhdel lä tai useammalla virkamääräyksellä tai työsopimuksella ei ylity; virka- tai työehtosopimuksen mukaisia etuuksia, jotka eivät ole harkin nan va rai sia; harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia ja työlomia yh tä jak soises ti enintään yhdeksi vuodeksi; henkilöstöasioita, jotka työnantaja on oikeutettu päättämään; tai päätöksiä, joiden ilmoitusvelvollisuudesta kunnanhallitus tai lau takun ta on toimielimen tai viranhaltijan vapauttanut. Mikäli päätöksistä on ilmoitettava, on ilmoitus tehtävä neljän päivän kulues sa toimelimen tai viranhaltijan päätöksenteosta niille vi ran omai sil le,

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus joil la on otto-oikeus. Sen estämättä, mitä hallintosäännön 19 :n 2. momentissa mää rä tään, voivat ne, joilla on otto-oikeus, ottaa muunkin päätöksen ylem män viranomaisen kä sit te lyyn. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan ot to-oi keu den es tä mät tä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole il moi tet tu asian ot ta mi ses ta kunnanhallituksen tai lautakunnan ylem män viranomaisen käsi tel tä väk si. Kokoukselle esitellään seuraava pöytäkirja: kokous nähtävillä otto-oikeusaika päättyy tekninen lautakunta Esityslistan mukana lähetetään luettelo kunnanjohtajan, hal lin to joh ta jan ja ta lous hal lin to yk si kön päällikön tekemistä päätöksistä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan yllämainituissa lautakuntien kokouksissa tehtyihin päätöksiin. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan em. viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Konserni- ja yhteistyöasiat Kunnanhallitus Perusturvakuntayhtymä Akseli Yhtymähallituksen esityslista Vakka-Suomen Media Osuuskunta Kutsu Vakka-Suomen Sanomien seminaariin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Talousarviokortti ja kuntaviuhka (erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen) Lähetetään esityslistan mukana. Hallituksen esityslista 7/2015 Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Hallituksen esityslista Varsinais-Suomen liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 6/2015 Maakuntahallituksen esityslista 7/2015 Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi: Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Hallituksen pöytäkirja 8/2015 ja esityslista Turun kaupunki Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan esityslista 4/2015

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kunnanhallitus Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Laajoen seurantatutkimus heinäkuussa 2015 Mynäjoen seurantatutkimus heinäkuussa 2015 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Pelastusviranomaisen päätös sallia ilotulitus ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta klo Valonia Puolivuotisraportti Sauvon kunta Kunnanhallitus : Lausunto työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtajan osaamisesta Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Kivijärven tarkkailututkimus elokuussa 2015 Marttilan kunta Kunnanhallitus : Lausunto pakkausjätteen alueellisen keräyksen järjestämisestä

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n (365/1995) mukaan oi kai suvaa ti mus ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom (365/1995) mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Hallintolainkäyttölaki 5 :n 2 mom. ja 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: lautakunta/hallitus Osoite: Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä x on pöytäkirjassa erikseen. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Osoite:

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovu tettu muulla taval la, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97. Laissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tekninen lautakunta 13.01.2016 AIKA 13.01.2016 klo 17:30-18:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot