MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Lausunto Turun hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisusta / Olli Riku lietesäiliö 247 Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta 248 Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ( alkaen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy) ylimääräinen yhtiökokous Poikkeamishakemus / Zenith Installation Oy Lautakuntien päätösten ja viranhaltijapäätösten otto-oikeus Konserni- ja yhteistyöasiat Ilmoitusasiat 514

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Maisila Päivi kh:n pj Vanhanen Juha kh:n 1. vpj Rippstein Katja kh:n 2. vpj Tamminen Ari kh:n 3. vpj Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa jäsen Kantonen Jorma jäsen Lassila Hanne jäsen Lehtonen Aarne jäsen Varjonen Petri jäsen Iltanen Marko varajäsen (Jaakola) saapui klo :n 247 käsittelyn aikana Jaakkola Marianne varajäsen (Vänni) Alatalo Juuso kv:n puheenjohtaja Karkoinen Kimmo kv:n 3. vpj poistui klo :n 251 käsittelyn aikana Österberg Seija esittelijä Kärkkäinen Marja pöytäkirjanpitäjä POISSA Jaakola Timo jäsen Vänni Hanna jäsen Setälä Marko kv:n 1. vpj Myllymäki Pekka kv:n 2. vpj Huiskala Marjaana varajäsen (Maisila) Huuskonen Petteri varajäsen (Lassila) Immonen Mikko varajäsen (Tamminen) Laulumaa Eeva varajäsen (Kantonen) Lehtonen Karri varajäsen (Vanhanen) Punta Päivi varajäsen (Hyrsky-Heikkilä) Puustinen Petri varajäsen (Lehtonen) Randell' Miika varajäsen (Varjonen) Saastamoinen Merja varajäsen (Rippstein) ALLEKIRJOITUKSET Päivi Maisila Juha Vanhanen Marja Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 246 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Hanne Lassila Aarne Lehtonen

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus Ehdotus (pj): Päätös: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus Ehdotus (pj): Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Kantonen ja Hanne Lassila. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hanne Lassila ja Aarne Lehtonen.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisusta / Olli Riku lietesäiliö 814/10/2015 Kunnanhallitus Valmistelija (rak.tark.): Turun hallinto-oikeus pyytää kunnanhallituksen lausuntoa va li tukses ta, jonka Riku Olli on tehnyt kunnanhallituksen päätöksestä / suunnittelutarveratkaisu Olli Riku Kartanonranta 2:3. Riku Olli vaatii, että Turun hallinto-oikeus kumoaa valituksen koh tee na olevan päätöksen ja hyväksyy Riku Ollin hakemuksen. Valituksessa todetaan mm.seuraavaa: Lietesäiliön rakennuspaikka sijaitsee yleiskaava-alueella, joka on määritelty maatalouskäyttöön tarkoitetuksi peltoalueeksi. Lie te säi liö on tarkoitettu palvelemaan ainoastaan ympärillä olevia peltoja; valituksessa on selvitetty levitysmäärät. Pelloille tapahtuva liikenne ei tule lisääntymään millään lailla jo ole mas sa olevasta liikenteestä. Mikäli lietesäiliö rakennettaisiin kelluvalla katteella, tulee maanpääl le ainoastaan noin 40 cm korkuinen reunus. Hanke ei muuta alueen toimintaa eikä laajenna toimintaa, jolloin hankkeella ei voi olla haitallista merkitystä alueen kaa voituk sel le ym. toiminnalle. Riku Olli katsoo, että hakemuksen mukainen suun nit te lu tar verat kai su tulisi hänelle myöntää. Valituskirjelmä on esityslistan liitteenä. Ehdotus lausunnoksi Tila Kartanonranta 2:3 kuuluu Mynämäen Keskusta-Asemanseutu osa yleis kaa van MA-alueeseen. MA-alue on maisemallisesti arvokas pel to alue, alueen säilyttäminen avoimena ja viljelykäytössä on tärkeää. Alueelle sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta palveleva ra ken ta mi nen, joka tulee sijoittaa ensisijaisesti olemassa olevien talous kes kus ten läheisyyteen. Tilalla Kartanonranta 2:3 ei ole ta louskes kus ta. Mynämäen kunnanhallitus ja ympäristösihteeri ovat lausunnoissaan to den neet, että lähelle sijoittuvalle asemakaava-alueelle aiheutuvien ha ju hait to jen estämiseksi lietesäiliö tulisi kattaa kiinteällä katteella. Mikäli säiliö varustetaan kiinteällä katteella, nousee katteen harja noin 3-4 m korkeuteen. Osayleiskaavan MA-määräys edellyttää alu een säilyttämistä avoimena, jolloin kiinteällä katteella varustetun säi liön rakentaminen ei ole mahdollista. Suunnitellun lietesäiliön rakennuspaikan läheisyyteen on kaavoitettu 73 omakotitonttia, joista 13 on rakennettuja, lähin rakennettu okt si-

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus jait see noin 320 m etäisyydellä ja lähin rakentamaton tontti noin 170 m etäisyydellä. Kiinteä kate estää hajua kelluvaa katetta var memmin, kiinteän katteen hajureduktio on noin 95 % ja kelluvan noin 80 %. Kiinteän katteen rakentaminen on läheisen ase ma kaa va-alu een tont tien takia perusteltua. Riku Ollin omistuksessa on rakennuspaikan ympärillä n. 40 ha peltoa ja lisäksi 17 ha vuokrattua peltoa. Vuokrattu pelto on kunnan omis tuk ses sa ja siitä n. 10 ha on Sunilan asemakaava-aluetta, jonne on kaavoitettu 43 omakotitonttia. Vuokrasopimus on voimassa asti. Lietteen levitysala tulee su pis tu maan sitä mukaa kun Sunilan asemakaava-alue rakentuu. Vaikka lietteen nykyisten määräysten mukaan voisi levittää alueen pel loil le, voivat ns. nitraattiasetuksen määräykset kiristyä. Lietteen mah dol li ses ta kuljetuksesta pois suunnitellulta lietesäiliöltä muille pel to alueil le aiheutuu liikennemäärien kasvua, jota ei ole huomioitu laa dit taes sa Sunilan alueen asemakaavoja. Sunilan alueen ase makaa vo ja laadittaessa ei myöskään ole liikenneturvallisuutta ar vioitaes sa otettu huomioon lietteenkuljetuksen aiheuttamaa ras kaan liiken teen huomattavaa kasvua. Kunnanhallitus katsoo, että Riku Ollin suun nit te lu tar ve rat kai su ha kemuk sen mukainen rakentaminen ei täytä suunnittelutarvealueen erityi siä rakennus- tai toimenpideluvan myöntämisedellytyksiä. Liitteet: Riku Ollin valitus Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle edellä olevan lau sun non ja toteaa, että Riku Ollin valitus tulee perusteettomana hy lä tä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Päivi Maisila poistui kokouksesta tä män asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi 1. va ra pu heenjoh ta ja Juha Vanhanen.

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta 949/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Varsinais-Suomen liitossa on laadittu selvitys maakunnallisen virkis tys alue yh dis tyk sen perustamisesta. Selvitys perustuu laajaan ky se lyyn, jonka vastaajista 87 % kannatti yhdistyksen pe rus ta mista ja 72 % kuntavastaajistakin oli kiinnostunut osallistumaan ao. yh dis tyk sen toimintaan. Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perus ta mi sen selvitys löytyy: ut/2015/virkistysalueyhdistyshanke_selvitys_final_netti.pdf. Mahdollisen yhdistyksen tehtävinä tulisi olemaan mm. jäsenkuntiensa alueella olemassa olevien ja uusien vir kis tyskoh tei den ja reitistöjen ylläpito, suunnittelu, rakentaminen ja ke hit tä mi nen riittävien ja laatutasoltaan hyvien vir kis tys re surssien varmistamiseksi maakunnassa, kohteiden ja reitistöjen käytön, kunnon ja ylläpidon sekä ke hittä mi sen valvonta, yhteistyöverkoston rakentaminen, kehittäminen ja koordinointi, jäsenten edunvalvonta ja toiminnasta tiedottaminen, ajantasaisen tiedon kerääminen yhteen paikkaan maa kun nassa olevista virkistys- ja luontomatkailukohteista maakunnan alu eel la ja järjestäisi seminaareja ja koulutuksia jäsenilleen ja muille toimi joil le. Selvityksessä (s. 16) on esitetty neljä toimintamallia, jotka eroavat toi sis taan rahoitusmuodon osalta. Varsinais-Suomen liitto on päät tä nyt esittää toimintamallin A mukaista yhdistysmallia, si sältäen seu raa vat pääkohdat: Maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perusrahoitus muodos tuu kuntien asukaslukuun suhteutetusta 0,44 /asukas vuo si mak sus ta. Mynämäen vuosimaksu vuoden 2014 ti lanteen mukaan olisi Hankkeen koko pe rus ra hoi tus on Tällä rahoituksella perustettava yhdistys muo dostuu uskottavaksi toimijaksi virkistysalueiden ja reittien ke hit tämi ses sä maakunnassa. Yhdistyksen budjetti jaetaan hallinnon osuuteen ja ylläpidon ja ke hi tyk sen rahoitusosuuteen. Kunnallisen päätöksenteon jälkeen rahoitusta tarkastellaan uu del leen rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Toiminnan alkuvaiheessa liiton rooli on merkittävä ja koostuu työ pa nok ses ta ja muusta prosessin edistämisestä. Tavoitteena on oma erillinen yhdistys, jossa liitto on mukana jä se ne nä. Yhdistyksen hallituksessa olisi jäsenet jäsenkunnista ja lii tosta. Tavoitteena on aloittaa toiminta vuoden 2016 aikana. Varsinais-Suomen liitto pyytää kuntien lausuntoa Var si nais-suomen maa kun nal li sen virkistysalueyhdistyksen pe rus ta mis esi tykses tä mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kan taa eri tyi ses ti siihen, onko kunta valmis lähtemään mukaan esi tyk sen mu kai sen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen toimin taan. Osa Varsinais-Suomen kunnista kuuluu Kuhankuonon ret kei ly reitis tö- ja virkistysalueyhdistykseen. Uudella yhdistyksellä olisi samo ja teh tä viä kuin Kuhankuonon yhdistyksellä. Ajatuksena on, että myös Ku han kuo non yhdistys jatkaisi toimintaansa ainakin jonkin aikaa. My nä mäen kunnan maksuosuus Kuhankuonon yh distyk sel le on vuonna Selvityksen kohdasta 4.3. Nykyiset ja potentiaaliltaan kes kei simmät vir kis tys- ja luontomatkailukohteet (s. 20) puuttuu Mie tois tenlah ti, jo ka on yksi Suomen arvokkaimmista lintuvesistä ja lin tubon ga rei den suu res sa suosiossa. Varsinais-Suomen liiton lausuntopyyntö lähetetään esityslistan mu ka na. Yritysvaikutukset: Ret kei ly rei tis töt ja virkistysalueet ja niiden kehittäminen edes auttaa matkailun lisääntymistä ja paikallisten yritysten palvelujen kysyntää. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kj): Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti Varsinais-Suomen maa kunnal li sen virkistysalueyhdistyksen perustamiseen ja on valmis läh temään mukaan sen toimintaan edellyttäen kuitenkin lisäselvityksiä ja täs men nyk siä seuraaviin kysymyksiin: Miten rajataan yhdistykselle ja kuntien vastuulle kuuluvia vir kistys aluei ta ja ulkoilureittejä? Mikä on mm. kevyenliikenteenväylien ja puistokäytävien suhde ul koi lu reit tei hin? Mikä taho päättää yhdistyksen toiminnan piiriin liitettävät vir kistys alu eet ja ulkoilureitit? Onko yhdistyksen mahdollisuus hakea ja saada ulkopuolista hankerahoitusta virkistysalueiden kehittämiseen? Onko yhdistykseen tarkoitus palkata omaa henkilökuntaa sen

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus jälkeen kun Varsinais-Suomen liitto jättäytyy vain yhdistyksen jäseneksi? Kunnanhallitus edellyttää, että kunnan Kuhankuonon ret kei ly rei tis töja virkistysalueyhdistyksen maksuosuus hyvitetään uuden yh dis tyksen maksuosuudessa. Kunnanhallitus esittää harkittavaksi Kuhankuonon ret kei ly rei tis tö- ja vir kis tys alue yh dis tyk sen lakkauttamista, koska yhdistyksillä tulisi olemaan päällekkäisiä tehtäviä ja osittain samoja kuntajäseniä. Mahdollisen uuden yhdistyksen tulee toiminnassaan huomioida myös nyt selvityksestä puuttuva Mietoistenlahti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ( alkaen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy) ylimääräinen yhtiökokous / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ( alkaen Lounais-Suomen Jä te huol to Oy) ylimääräinen yhtiökokous pidetään Kokouk seen kutsutaan Turun Seudun Jätehuolto Oy:n sekä Rouskis Oy:n osakkeenomistajat, jotka voimaan tulevan su lau tumi sen seurauksena tulevat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkeen omis ta jik si. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat: hallituksen jäsenten valitseminen tilintarkastajan valinta hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten se kä tilintarkastajien palkkioista päättäminen toimitusjohtajan katsaus Yhtiökokouskutsu lähetetään esityslistan mukana. Kunnanhallitus on valinnut teknisen johtajan yh tiö kokous edus ta jak si TSJ Oy:n yhtiökokoukseen, jossa omistajakunnat hy väk syi vät yhdistymisasiakirjat TSJ Oy:tä sitovaksi. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan ja antaa tarvittaessa oh jeet yhtiökokousta varten. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan tämän kunnanhallituksen toimikauden loppuun saakka pidettäviin yhtiökokouksiin.

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Poikkeamishakemus / Zenith Installation Oy 814/10/2015 Kunnanhallitus Valmistelija (rak.tark.): Hakija Zenith Installation Oy, Piimätie 3 a 3, Rymättylä. Rakennuspaikka Mynämäen kunnan Korvensuun kylässä määräala tilasta Katavisto 6:53, kiin teis tö tun nus Rakennuspaikalle on kul ku yhteys Vehmaantieltä. Kiinteistön pinta-ala on noin 3000 m² ja ran ta viivan pi tuus noin 50 m. Määräala on rakentamaton. Tilalla Katavisto si jait see 1900-luvun alussa rakennettu asuinrakennus ja ta lous raken nus. Suunniteltu rakentaminen Poikkeaminen/rakentaminen ranta-alueelle. Tarkoituksena on ra kentaa kerrosalaltaan 80 m² vapaa-ajanasuinrakennus, 25 m² sau na raken nus ja 45 m² varastorakennus. Kaavatilanne: Asemakaava: Yleiskaava: Maakuntakaava: alueella ei ole asemakaavaa alueella ei ole yleiskaavaa maa- ja metsätalousvaltainen alue, mitoitusluokka 6, 0-3 lay/km Selostus poikkeamisesta: Poikkeamista haetaan MRL mom. nojalla MRL 72 1 mom. mää räyk sis tä. Kunta ei voi myöntää poikkeusta, kun on kysymys uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voi massa MRL 72 1 mom. tarkoitettua kaavaa. Kunta antaa poik kea mises ta lausunnon ja päätöksen antaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Naapurien kuuleminen: MRL 173 mukaan on ennen poikkeamishakemuksen ratkaisua kuul ta va naapureita tai muita, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa. Naapureina on kuultu tilojen Kata vis to 6:53, Eskola 5:30 ja Kotopelto 6:43 omistajia. Naapureilla ei ole huo mau tet ta vaa hakemuksen johdosta. Hakijan perustelut: Vanhan metsämaan käyttö nykyisiin tarpeisiin. Tontti on rauhallisella pai kal la, jonne on hyvät kulkuyhteydet. Rakennustarkastajan lausunto: Kantatila/emätila on Katavisto , joka on rekisteröity Kan ta ti las ta ei ole vuoden 1969 jälkeen muo dos tet tu

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus uu sia rakennuspaikkoja. Kantatilalla on yksi rakennettu ra ken nuspaik ka, joka sijoittuu rantavyöhykkeelle. Asuinrakennus on ra ken nettu noin 150 m etäisyydelle joen rannasta. Maakuntakaavan mu kai ses ti alue kuuluu mi toi tus luok kaan 6. Alu eelle voi muodostaa 0-3 omarantaista ra ken nus paik kaa/rantakilometri. Luok kaan kuuluvat kaikki Var si nais-suo men alueen jokien ja pienten jär vien sekä lampien rannat. Jo ki var ren pituuteen lasketaan mukaan joen molemmat rannat. Mitoituksen vaih te lu vä liä tulee soveltaa joen ran nan laadun perusteella siten, et tä peitteettömillä tai sor tu ma vaaran vuoksi rakennuskelvottomilla ran noil la sovelletaan tehokkuutta nol la. Peitteellisyyden lisääntyessä se kä joen leveyden ja muiden raken ta mis kel poi suus eh to jen ollessa ole mas sa sovelletaan nollaa korkeam pia tehokkuuksia. Koska vesistö on kapea (< 100 m) käy te tään mi toi tuk ses sa muun to ker roin ta 0,25. Lisäksi 60 % rantaviivasta tulee jät tää rakentamisesta vapaaksi. Kantatilalla on rantaviivaa noin 520 m (joen molemmat puolet) ja muun net tua ran ta vii vaa noin 130 metriä. Kantatilalla on jo yksi raken net tu rakennuspaikka rantavyöhykkeellä. Maakuntakaavan mukai nen mitoitus on jo käytetty. Määräalalle kiinteistöstä Katavisto 6:53 ei voida muodostaa uutta raken nus paik kaa vaa ran ta mat ta maanomistajien tasapuolista kohtelua alu eel la. Poik kea mi sen myöntäminen aiheuttaa siten haittaa kaa voituk sel le ja aluei den käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei täytä poik kea mi sel le ase tet tu ja edellytyksiä. Liitteet: sijaintikartta ja asemapiirros Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus tutkii poikkeamishakemuksen ja toteaa lau sun tonaan, että se ei puolla poikkeamishakemusta MRL 72 1 mom. mää räyk sis tä määräalalle tilasta Katavisto 6:53, koska alueen maakun ta kaa van mu kai nen mitoitus on jo käytetty ja koska hankkeen toteut ta mi nen vaa ran taa maanomistajien tasapuolisen kohtelun sekä ai heut taa hait taa kaa voi tuk sel le ja alueiden käytön muulle jär jes tämi sel le. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Varajäsen Marianne Jaakkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Lautakuntien päätösten ja viranhaltijapäätösten otto-oikeus Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kuntalain 51 :n (365/1995) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen joh ta ja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan vi ranhal ti ja voivat ot taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tä män lain nojalla siir ret ty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kun nan hal lituk sen jaos ton toimivaltaan ja jossa asianomainen vi ran omai nen on tehnyt pää tök sen. Mitä edellä 1. momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden pu heen joh ta jia tai johtosäännössä määrättyä kunnan vi ran hal ti jaa asian omai sen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaos ton toi mi val taan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kun nan hal li tuk sen pu heen joh ta ja, kunnanjohtaja tai 1. momentissa tar koi tet tu johtosäännössä mää rät ty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan ku lues sa, jossa kuntalain 89 :ssä (365/1995) tarkoitettu oikaisuvaatimus pää tök ses tä on teh tä vä (14 päivän kuluessa tiedoksisaannista). Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ot taa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tus menet te lyä koskevia asioita; eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai so si aa li toimen asioita. 3. kuntalain 51 :ssä (410/2015) tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioi ta, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Hallintosäännön 18 :n mukaan asian ottamisesta kun nan hal li tuk sen kä sitel tä väk si voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen joh ta ja tai kun nan joh ta ja ja kunnanjohtajan estyneenä ollessa hal lin to joh ta ja. Asian ot ta mi ses ta lautakunnan käsiteltäväksi voi päät tää lautakunta, lau ta kunnan puheenjohtaja ja lautakunnan esit te li jä. Hallintosäännön 19 :n mukaan muusta kuin momentissa (365/1995) tar koi te tus ta päätöksestä (otto-oikeus kielletty) on ilmoitettava vi ran omai sel le, joka on toimivaltainen ottamaan kyseisen päätöksen ylemmän toimielimen kä sit te lyyn. Ilmoittaa ei tule päätöksiä, jotka kos ke vat henkilövalintoja, joissa yhden vuoden yhtäjaksoinen määräaika yhdel lä tai useammalla virkamääräyksellä tai työsopimuksella ei ylity; virka- tai työehtosopimuksen mukaisia etuuksia, jotka eivät ole harkin nan va rai sia; harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia ja työlomia yh tä jak soises ti enintään yhdeksi vuodeksi; henkilöstöasioita, jotka työnantaja on oikeutettu päättämään; tai päätöksiä, joiden ilmoitusvelvollisuudesta kunnanhallitus tai lau takun ta on toimielimen tai viranhaltijan vapauttanut. Mikäli päätöksistä on ilmoitettava, on ilmoitus tehtävä neljän päivän kulues sa toimelimen tai viranhaltijan päätöksenteosta niille vi ran omai sil le,

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus joil la on otto-oikeus. Sen estämättä, mitä hallintosäännön 19 :n 2. momentissa mää rä tään, voivat ne, joilla on otto-oikeus, ottaa muunkin päätöksen ylem män viranomaisen kä sit te lyyn. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan ot to-oi keu den es tä mät tä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole il moi tet tu asian ot ta mi ses ta kunnanhallituksen tai lautakunnan ylem män viranomaisen käsi tel tä väk si. Kokoukselle esitellään seuraava pöytäkirja: kokous nähtävillä otto-oikeusaika päättyy tekninen lautakunta Esityslistan mukana lähetetään luettelo kunnanjohtajan, hal lin to joh ta jan ja ta lous hal lin to yk si kön päällikön tekemistä päätöksistä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan yllämainituissa lautakuntien kokouksissa tehtyihin päätöksiin. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan em. viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Konserni- ja yhteistyöasiat Kunnanhallitus Perusturvakuntayhtymä Akseli Yhtymähallituksen esityslista Vakka-Suomen Media Osuuskunta Kutsu Vakka-Suomen Sanomien seminaariin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Talousarviokortti ja kuntaviuhka (erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen) Lähetetään esityslistan mukana. Hallituksen esityslista 7/2015 Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Hallituksen esityslista Varsinais-Suomen liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 6/2015 Maakuntahallituksen esityslista 7/2015 Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi: Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Hallituksen pöytäkirja 8/2015 ja esityslista Turun kaupunki Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan esityslista 4/2015

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kunnanhallitus Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Laajoen seurantatutkimus heinäkuussa 2015 Mynäjoen seurantatutkimus heinäkuussa 2015 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Pelastusviranomaisen päätös sallia ilotulitus ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta klo Valonia Puolivuotisraportti Sauvon kunta Kunnanhallitus : Lausunto työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtajan osaamisesta Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Kivijärven tarkkailututkimus elokuussa 2015 Marttilan kunta Kunnanhallitus : Lausunto pakkausjätteen alueellisen keräyksen järjestämisestä

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n (365/1995) mukaan oi kai suvaa ti mus ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom (365/1995) mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Hallintolainkäyttölaki 5 :n 2 mom. ja 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: lautakunta/hallitus Osoite: Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä x on pöytäkirjassa erikseen. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Osoite:

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovu tettu muulla taval la, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97. Laissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55 Tekninen lautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 14.01.2015 AIKA 14.01.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Turun seudun puhdistamo Oy KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot