Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka Uusitalo Tapio pj. (kesk) Karila Juhani (kesk) toimii puheenjohtajana) Oikarinen Hannu vpj (vas) Oikarinen Antti (vas) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Kiemunki Unto (kesk) Tervo Jari (kesk) Kulpakko Aino (sit) Pöntiö Jouni (kesk) Perttunen Jimmy (vas) Romo Päivi (kok) saapui Suokanerva Hanne (sit) Jääskeläinen Raija (sit) Pesonen Eila (sit) Hietala Eija (sit) MUUT SAAPUVILLA Nyman Pekka, saapui kvalt:n pj. (sit) OLLEET Honkanen Heikki kvalt:n I vpj. (kesk) Leinonen Panu kvalt:n II vpj. (sit) Laurila Pauli kunnanjohtaja Mustonen Marjo hallintosihteeri Kankaanranta Markku pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapio Uusitalo Markku Kankaanranta PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Eila Pesonen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 233, 234, 235 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 233 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 234 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Hannu Oikarisen ja Eila Pesosen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Hallintosihteeri muutti päätösehdotusta siten, että pöytäkirjantarkastajina ovat Eila Pesonen ja Pirkko Hyötylä. Päivi Romo saapui tämän pykälän aikana kello ASIALISTA JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 235 Kunnanhallituksen hallintosäännön 4 :n mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsussa on ilmoitettu käsiteltävät asiat (asialista). Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin muuta päätä. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 235 Hallintosihteeri esitti, että pykälä 249 käsitellään tämän pykälän jälkeen.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 236 VÄHÄLIIKENTEISTEN RATOJEN TULEVAISUUSSELVITYS Khall 236 Ratahallintokeskus esittää kirjeellään seuraavaa: Ratahallintokeskus (RHK) pyytää lausuntoanne Vähäliikenteisten ratojen tulevaisuusselvityksestä. Toivomme Teidän ottavan kantaa ainakin seuraaviin asioihin: 1. Miten arvioitte selvityksen työskentelytavan onnistumista? Onko se ollut oikeaa käsiteltävän asian mittavuuteen nähden? 2. Ovatko edustamanne tahon näkökulmat tulleet riittävän hyvin kuvatuiksi raportissa? 3. Miten arvioitte päätösesityksen mukaisten toimenpiteiden vaikutusta alueenne kuljetusketjuihin ja ihmisten jokapäiväiseen liikkumiseen? 4. Miten tehokkaasti arvioitte yhteiskunnan varojen käyttöä, jos niitä kohdennetaan esitetyllä tavalla ratojen korvausinvestointeihin? Ovatko yhdysratojen säilyttämisestä saatavat hyödyt niin suuret, että investointi on perusteltu? Liitteenä olevan pääraportin lisäksi työhön liittyvät vuoropuhelun ai- kana laaditut muistiot sisältävä tekninen raportti ja Tampereen yli- opiston tutkimus, jotka löytyvät osoitteesta Myös päära- portti löytyy samasta paikasta. Tulevaisuussuunnitelma liitteenä nro 1. Liitteenä nro 2 muistio pidetystä kokouksesta. Selvityksen mukaan Isokylä-Kelloselkä-rataosuus esitetään suljettavaksi liikenteeltä. Virastossa on yhteistyössä Lapin liiton kanssa valmisteltu luonnos kunnan lausunnoksi. Lausunto luonnos liitteenä nro 3. Asia on ollut esillä Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa Päätöksen mukaan rataosuuden sulkemista vastuste- taan ja kehittämispäällikkö valmistelee tätä tarkoittavan kannanoton perusteluineen. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausuntoluonnoksen toimi- vakavaa huomiota Itä-Lapin logistiikan kehitykseen osana koko seu- tettavaksi Ratahallintokeskukselle. Samalla kunnanhallitus kiinnittää tukunnan kehitystä, jolloin logistiikkaan suun-

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 236 nattujen toimenpiteiden tulee olla sopusoinnussa Itä-Lapin muiden kehittämistoimenpiteiden kanssa. Lausuntopyynnön kohtiin 1-4 kunnanhallitus toteaa seuraavaa: 1. Kuulemiset on hoidettu riittävässä määrin. 2. Itä-Lapin kuntien edustajien ja Itä-Lapin kuntayhtymän perustel- lut kannanotot puuttuvat kokonaan selvityksestä, samoin Salla- Kantalahti radan rakentamisen kannattavuusselvityksen tulokset. 3. Päätösesitys on vakavassa ristiriidassa seudun muiden kehittä- mistoimen kanssa. 4. Ratayhteyden peruskorjauksen ja liikenteen jatkuvuuden tur- vaaminen ovat ehdottomasti perusteltuja koko yhteiskunnan kannalta lähitulevaisuudessa.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 237 LAPIN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall 237 Lapin liiton hallitus on kokouksessaan valtuuttanut liiton viraston valmistelemaan perussopimuksen muutosesityksen liiton hallitukselle. Liiton hallitus on käsitellyt valmistellun perussopimuksen muutosluonnoksen. Perussopimuksen muutostarve johtuu Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymisestä sekä Aluepelastuslai- Lisäksi sa- toksen maksuosuuksien perusteiden muutostarpeesta. malla tehdään muita pienempiä teknisluonteisia korjauksia. Rovaniemien kuntaliitokseen liittyy ns. kuntaleikkurin aktivoitumi- edusnen. Nykyisen perussopimuksen määrittämä enimmäismäärä tajia/valtuutettuja kunnista on ollut "...viidennes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä". Tämä esitetään muutettavaksi muo- toon "...neljännes rajoittamattomasta...". Nykyisen sopimuksen mukaan uusi Rovaniemen kaupunki menettäisi 5 edusta- jaa/valtuutettua. Erillisinä kuntina kaupungilla on 11 ja maalaiskun- käy- nalla 7 paikkaa eli yhteensä 18 paikkaa. Esitetyn muutoksen mukaan menetys on 2 edustajaa/valtuutettua eli lopullinen edustaja/valtuutettumäärä tulisi olemaan 16. Kuntajohtajien kanssa dyissä neuvotteluissa ( ) valmistelussa päädyttiin esittämään muutosta tältä pohjalta, koska leikkurista ei kokonaan haluttu luopua. Aluepelastuslaitoksen osalta valmistelua on tehty viraston toimesta ja lisäksi asiaa on käsitellyt aluepelastuslautakunta (11.5. ja 17.6) sekä kunnanjohtajat kokouksessaan Valmistelussa päädyttiin siihen, että perussopimuksen muutos esitetään lähteväksi sii- tä, että kuntien maksuosuus määräytyy seuraavasti: 2/3 toteutu- neiden pelastustoimen nettokustannusten ja 1/3 asukasluvun perusteella. Lisäksi kaluston investointeja varten kerätään 2 euroa/ asukas. Kaluston siirtymisen osalta esitys muutokseksi on siirtymäsäännöksissä 38: Kalusto luovutetaan Lapin liiton / pe- lastuslaitoksen omistukseen vasta sen jälkeen kun se on poisto-ohjelmien mukaisesti poistettu jäsenkuntien kirjanpidosta. Maksuosuuksia koskeva perussopimuksen muutos on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2006 ajan. Samalla käynnistetään maksuosuuksien määräytymistä koskeva perussopimuksen muutosval- mistelu vuoden 2006 jälkeiselle ajalle.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 237 Muut muutosesitykset ilmenevät sopimusluonnoksesta ja sen perusteluista. Perussopimuksen muutos tulee käyttää kaikkien jäsenkuntien val- vaan 2/3 jäsenkuntien lukumäärästä, jotka samalla edustavat yli tuustossa. Muutokseen ei vaadita kuntien yksimielisiä päätöksiä, 50% maakunnan asukasluvusta, voivat määräenemmistöllä hyväk- syä muutoksen kaikkia sitovaksi. Uusi perussopimus kuntaliitoksen osalta tulee saada voimaan alkaen, koska Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maa- laiskunta lakkaavat olemasta ja uusi Rovaniemen kau- muutokset ajoittuvat samaan ajankohtaan, koska pelastuslaitoksen budjettivuosi on punki aloittaa toimintansa Myös pelastuslaitosta koskevat kalenterivuosi. Liitteenä nro 4 Lapin liiton kirje ja uusi perussopimusesitys , muistio kunnanjohtajien kokouksesta sekä Rovaniemen järjestelytoimikunnan pöytäkirjakopio. Liitteenä nro 5 muistio neuvottelusta koskien pe- russopimusten muuttamista. Rovaniemen järjestelytoimikunta kokoontuu käsittele- olevan tiedon mukaan järjestelytoimikunta tekee kokouksessa eh- mään mm. Lapin liiton perussopimuksen muutosta. Käytettävissä dotuksen Lapin liiton perussopimuksen muuttamisesta ja pyytää kuntien lausunnon ehdotuksestaan. Esitys ja lausuntopyyntö esitel- lään kokouksessa. Lapin liitto esittää kunnan/kaupunginvaltuustoille liitteenä olevan petoimittaa Lapin russopimusluonnoksen hyväksymistä Lapin liiton perussopimukseksi lukien. Valtuustojen päätökseksi tulisi liittoon mennessä. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Lapin liiton uuden perussopimuksen.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 238 LAPIN MAAKUNTAOHJELMA JA MAAKUNTA-OHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Khall 238 Lapin liitto esittää kirjeellään seuraavaa: Kuluva vuosi on Lapissa kehittämisohjelmien tekemisen aikaa. Toukokuussa Lapin liiton valtuusto hyväksyi pitkän aikavälin maakuntasuunnitelman ELÄKÖÖN LAPPI Nyt ovat vuorossa Maakuntaohjelma ja Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Näitä ohjelmia varten Lapin liitto pyytää tietä vastaamaan oheisiin kysymyksiin. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Lapissa lähivuosina toteutettavat ja tarvittavat kehittämis-, tutkimus-, koulutus- ja in- vestointihankkeet ja niiden rahoitustarpeet. Ohjelmilla pyritään vai- kuttamaan valtion tulo- ja menoarvion määrärahoihin ja niiden alueelliseen jakoon. Samalla niillä ohjataan maakunnallisten kehittämisvarojen käyttöä. Kysely on saatavissa sähköisenä myös Lapin liiton kotisivulta Vastaukset pyydetään toimittamaan Lapin liittoon mennessä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Lapin liitto tulee lokakuun 05 aikana käymään kanssanne keskus- esittämienne vastausten telun pohjalta. Liitteenä nro 6 kyselyasiakirjat. Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja laatinut yhteistyössä kuntien eri viranomaisten kanssa maakuntaohjelmaan otettavan hanke- ja toimenpideasiakirjan. Hanke- ja toimenpideasiakirja liitteenä nro 7. Itä-Lappia koskeva aluetilaisuus maakunta-ohjelmasta järjestetään Savukoskella. Kunnanhallitus 1. hyväksyy liitteenä olevan hanke- ja toimenpideasiakirjan siten muutettuna, että siihen lisätään Pyhätunturin monitoimikeskuksen rakentaminen.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 238 Monitoimikeskukseen on alustavasti suunniteltu rakennettavaksi tilat ala-asteen koululle, sisäliikuntatilat sekä tilat tapahtumien järjestämiseen sekä tilat suurille kansallisille ja kansainvälisille kokouksille. 2. päättää, että toteuttamissuunnitelmaan otetaan ainakin seuraa- vat hankkeet Pelkosenniemeltä: - bioenergian käyttöönotto korvaamaan nykyisiä lämmitysjärjestelmiä -Pyhätunturin ns. uuden nousutien rakentaminen Hotelli Pyhätunturille -ensilumenladun rakentaminen -freestylehyppyrin rakentaminen kesäaikaista harjoittelua ja ohja rinteiden sekä lumetusjärjestelmien rakenta- jelmapalvelutarkoitukseen -uusien hissien minen (Pyhätunturi Oy) Elinkeinojohtaja ja rakennustarkastaja laativat kohdan 2. hank- keista Lapin liiton edellyttämät (kysely) selvitykset ja kustannus- laskelmat mennessä.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 239 VESIVOIMAKUNTIEN VEROTUKSELLISEN ASEMAN KORJAAMINEN Khall 239 Julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaa vesivoimalaitosten verotusta ollaan korjaamassa. Hallituksen budjettiriihessä on sovittu yleisesti korotuksesta, mutta korotuksen tasosta ei lienen vielä päätetty. Virastossa on yhteistyössä Itä-Lapin kuntayhtymän, Rovaniemen kaupungin ja Lapin liiton kanssa valmisteltu Valtiovarainministeriölle osoitettu kirje ja taustamuistio voimalaitosten verotuksen korjaamisesta. Kirje ja taustamuistio liitteenä nro 8. Taustamuistio on kuvaus vesivoimalaitosten verotuksen kehittymisestä ja kirjeeseen sisältyy ehdotus nykytilanteen korjaamisesta ja erityisesti ydinvoimalan ja vesivoimalan verotuksen eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden poistamisesta. Lisäksi kirjeessä esitetään, että vesivoimalaitoksen kiinteistövero poistetaan kokonaan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasausjärjestelmästä. Näin tehtiin aikaisemmin ja vasta 1990-luvulla vesivoimalaitoksen kiinteistövero siirrettiin tasauksen laskentatekijöihin sillä seurauksella, että esim. Pelkosenniemen kunta maksoi verotulojen tasausta vuonna 1999 lähes eli noin 4 tuloveroprosentin suuruisen summan muille kunnille ja valtiolle. Liitteenä olevat asiakirjat luovutetaan valtionvarainministeriölle ja jakelussa mainituille Lapin ns. vesivoimakuntien toimesta. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat asiakirjat ja asiassa suoritetut toimenpiteet. Kunnanhallituksen kannanotto toimitetaan Valtiovarainministeriölle, kirjelmän allekirjoittaneille kunnilla ja kirjelmän jakelussa mainituille tahoille. Tauko

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 240 LAUSUNTOPYYNTÖ ITÄ-LAPIN, POHJOIS-LAPIN JA TUNTURI-LAPIN VAKUUTUSPIIRIEN YHDISTÄMISESTÄ Khall 240 Kirjeellään Kansaneläkelaitoksen Pohjois-Suomen aluekeskus esittää mm. seuraavaa: Laki Kansaneläkelaitoksesta 10 :n 3 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksen palkallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit. Vakuutuspiirit määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kansaneläkelaitoksen (Kela) Pohjois-Suomen vakuutusalueella, mikä käsittää Oulun ja Lapin läänit, on 11 vakuutuspiiriä, joihin kuuluu 43 toimistoa. Koko Pohjois-Suomen vakuutusalueella asuu noin vakuutettua. Itä-Lapin vakuutuspiiriin kuuluvat Kemijärven, Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat, Pohjois-Lapin vakuutuspiiriin kuuluvat Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunnat ja Tunturi-Lapin vakuutuspiiriin Kittilä, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat. Kelassa ja myös Pohjois-Suomen alueella ollaan siirrytty asiakkaiden hakemusten osalta ns. sähköiseen asiakirjahallintaan. Tämä mahdollistaa entistä paremmin toimihenkilöiden erityisosaamisen hyödyntämisen ja erikoistumisen maantieteellisistä välimatkoista riippumatta sekä yhtenäisten ratkaisulinjojen varmistamisen etuusratkaisuissa. Erikoistumalla voimme palvella asiakkaitamme nykyistä laadukkaammin ja tasapuolisemmin koko maassa. Työn siirtämiseen mm. Etelä-Suomen ruuhkakeskuksista Pohjois-Suomeen on uutta tekniikkaa hyödyntäen jo ryhdyttävä. Työn siirtämisellä varmistetaan mm. Kelan palveluverkon säilyvyys harvaan asutuilla alueilla sekä toimihenkilöiden työkuorman nykyistä tasaisempi jakautuminen. Aikaisempaa suurempien vakuutuspiirien muodostamisesta on saatu käytännössä lähes pelkästään positiivisia kokemuksia mm. vakuutuspiirien toimintavarmuuden parantumisena. Kelan palveluverkon kehittämistyöryhmä esitti muistiossaan mm., että vakuutuspiirejä tulisi yhdistää siten, että pienimpien vakuutuspiirien asukasmäärä olisi asukasta. Vakuutusalueiden osalta on laadittu palveluverkkosuunnitelma, jonka mukaan nykyisiä vakuutuspiirejä yhdistettäisiin ja näin saataisiin aikaiseksi suurempia ja erikoistumisen mahdollistavia, paremmin toimivia yksiköitä.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 240 Mikäli vakuutuspiirit yhdistetään, on se hallinnollinen toimenpide, millä ei ole vaikutusta Kelan toimipisteiden tai työsuhteiden määrään. Joissakin tapauksissa pienten toimistojen henkilömäärä on mahdollista jopa lisätä. Pohjois-Suomen aluekeskus pyytää lausuntoanne Itä-Lapin, Pohjois-Lapin ja Tunturi-Lapin vakuutuspiirien yhdistämisestä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään mennessä osoitteella Kela, Pohjois-Suomen aluekeskus, PL 190, Oulu. Kirje kokonaisuudessa liitteenä nro 9. Mikäli esittelyssä ja liitteenä olevassa kirjeessä esitetyt palvelujen tason ja saatavuuden tavoitteet toteutuvat, kunnanhallituksella ei ole huomauttamista vakuutuspiirien yhdistämisestä. Kaikissa olosuhteissa on kuitenkin huolehdittava KELA:n palvelujen saatavuus myös harvaan asutulla alueella.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 241 LAINAN OTTAMINEN VUODEN 2005 INVESTOINTEIHIN JA KÄYTTÖTALOUTEEN Khall 241 Vuoden 2005 talousarvioon varattiin lainanottoon yhteensä Tämä laina on nostettu kunnanhallituksen päätöksen nojalla. Terveydenhoidon kustannukset ylittävän talousarvioon vuodelle 2005 varatun määrärahan, suurin budjetin ylitys tapahtuu erikoissai- raanhoidonossa ja näiden kustannusten kattamiseen tarvitaan lisä- rahoitusta. Talousarvion toteutuminen 06/2005 esitellään koko investointien uksessa. Lisäksi lainarahoitusta tultaneen tarvitsemaan vuoden toteuttamiseen. Rahoitustarpeeksi on arvioitu euroa. Tarvittavan lainarahoi- tuksen lopulliseen tarpeeseen vaikuttaa mahdollisesti saatavan val- tion harkinnanvaraisen avustuksen määrä sekä vuoden 2005 investointien toteutuma. 1. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että myöntää euron lainaottovaltuudet vuoden 2005 käyttötalouteen ja investointei- hin. 2. Kunnanhallitus oikeuttaa hallintosihteerin ja kunnanjohtajan nostamaan suuruisen lainan. Hallintosihteeri huolehtii käytännön toimenpiteistä. Muilta osin lainannostosta päättää kunnanhallitus. Hallintosihteeri muutti päätösesitystä kohtaan 2 siten, että kunnahallitus oikeuttaa hallintosihteerin nostamaan :n lainan.

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 242 ASUNTO OY MESSUPYHÄN ENERGIANSÄÄSTÖHANKE Tekn.ltk 76 Liite 5. Energiansäästöpalvelu Enespa Oy:n esite ja referenssit Liite 6. Projektiehdotus ja puitesopimusmalli Liite 7. Kiinteistörajakartta alueesta Asunto Oy Messupyhä lämmitysjärjestelmänä on sähkökäyttöinen vesikeskuslämmitys. Energiankulutus vuonna 2004 oli 385 MWh, ja kustannukset vuositasolla noin (noin 60 % kiinteistön hoi- tokuluista). Sähköenergian hinnan jatkuvan nousun vuoksi on syytä etsiä hal- vempia lämmitysratkaisuja. Energiasäästöpalvelut Enespa Oy on todennut annettujen tunnus- kannattavaksi ja esittää kunnalle liitteessä 6 esitettyä yhteistyötä. lukujen perusteella maalämpöön perustuvan lämpöinvestoinnin Rahoitusyhtiö rahoittaisi ja toteuttaisi investoinnit, jotka maksetaan takaisin korkoineen syntyneistä säästöistä. Eli rahoitusyhtiö kantaa investointiin liittyvän riskin. Enespa Oy edellyttää, että sopimus tehdään taloyhtiön omistajan kanssa. Investoinnin toteuttaminen edellyttää, että kunta antaa taloyhtiölle rasitteen maalämpöputkiston ( noin 4 km) sijoittamiseen omistamal- leen Hiltupellon Rno 6:56 tilalle ( 1,2 ha). Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta pitää liitteessä 6 esitettyä projektiehdotusta hyvänä ja esittää kunnanhallitukselle, että kunta tekee puitesopimuksen Enespa Oy:n kanssa. Lisäksi kunta myöntää oikeuden maalämpöputkiston sijoittamiseen liitteessä 7 esitettyyn Hiltupellon Rno 6:56 tilaan. Tekn.ltk: * * * Khall 242 Liitteenä nro 10 Energiansäästöpalvelu Enespa Oy:n esite, referenssi, projektiehdotus ja puitesopimusmalli ja kiinteistöra- jakartta alueesta. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle lisämäärärahan hyväksymistä. Sopimusneuvottelut kunnan puolelta käy Markku Kankaanranta ja sopimuksen allekir- joittavat Markku Kankaanranta ja Kari Harju.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 242 Hallintosihteeri muutti päätösesitystä siten, että valtuustolle ei esitetä lisämäärärahaa. Unto Kiemunki poistui klo Kokous keskeytettiin Pekka Nyman saapui kokoukseen klo

16 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 243 NIMIVAKUUDEN ANTAMINEN LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PELKOSENNIEMEN KAATOPAIKAN LOPPUTÖIDEN VARMISTAMISEKSI Tekn.ltk 83 Lapin ympäristökeskuksen myöntämässä Pelkosen- koh- niemen kaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten dassa 34. edellytetään, että toiminnanharjoittajan tulee asettaa euron vakuus tai esittää muu vastaava järjestely asianmukai- sen jätehuollon, käytöstä poistamisen ja jälkitöiden varmistamiseksi. Muuna vastaavana järjestelynä voidaan pitää esimerkiksi kuntata mennessä. Vakuuden määrä voidaan tarkistaa kaato- kausta. Vakuus tulee asettaa Lapin ympäristökeskukselle paikan lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä. Kaatopaikkatoiminnan päätyttyä luvan hakija vastaa edelleen, vä- 30 vuoden ajan, ettei kaatopaikka-alue aiheuta vaaraa tai hintään haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristökeskuksen kanssa on asiasta keskusteltu ja vakuus kun- puolesta voidaan antaa ns. nimivakuutena. Ympäristökeskus nan hyväksyy vakuuspäätöksen tekemisen asetetun aikarajan jälkeen- kin, kun asia valmistellaan seuraavaan valtuuston kokoukseen. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk.: Khall 243 Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta antaa Lapin ympäristökeskukselle nimivakuuden ympäristö-lupapäätöksen kohdan 34. vakuudeksi. * * * Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta antaa nimivakuuden ympäristölupapäätöksen kohdan 34 vakuudeksi.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 244 PERACTION / PERTTI HUSSIN RAKENNUSPAIKAN VARAUSANOMUS Khall 244 Pertti Hussi on kirjeellään esittänyt, että valmisteilla ole- van kaavamuutosalueen korttelin 396 rakennuspaikan 5 varaamista Peraction ja Lapland Memories Oy:lle yrityksien toimiti- lojen ja työntekijöiden asumista varten. Kirje ja kartta liitteenä nro 11. Kartalle on vinoviivoituksella merkitty varattavaksi esitetty määala. Alueella on asemakaavanmuutos valmisteilla ja valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot ovat parhaillaan julkisesti nähtävillä. Esitetty aluevaraus on kunnan omistuksessa ja tällä alueella ei ole vahvistetussa asemakaavassa rakennusoikeutta. Ennen asemakaavan vahvistumista myynti tai vuokraus ei ole suo- siteltavaa koska rakennuspaikan sijoittaminen juuri esitetylle paikal- le voisi aiheuttaa reunaehtoja vielä valmisteilla olevalle asemakaa- valle. Kuitenkin yritykset haluavat periaatepäätöksen tontinvarauksesta, jotta voisivat viedä eteenpäin omia rakennussuunnitelmiaan. Keskusteluissa varaajan kanssa on sovittu, ettei varaus ole esteenä kaavan laatimisessa, ja rakennuspaikkaa voidaan siirtää, mikäli se on kaavoituksen kannalta järkevää. Kunnanhallitus päättää 1. varata Peractionille karttaliitteessä olevan määräalan 2. että varaus on voimassa siihen asti kun asemakaava alueella saa lainvoiman kuitenkin korkeintaan vuoden 2006 loppuun 3. että rakennuspaikan vuokraamisesta tai myymisestä pääte- tään myöhemmin 4. että varaus ei saa olla esteenä kaavoitukselle, ja tontin varaa- ja suostuu tarvittaessa siirtämään varausaluetta, jos se kaavoituksen kannalta on järkevää.

18 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 245 TALOUSARVIOVERTAILU Tekn.ltk 81 Liite 14. Talousarviovertailu Liite 15. Investoinnit Puolen vuoden toteuma menoissa 45 % ja tuloissa oli 46 %. Sisäi- siä eriä ei vertailuun kokonaisuudessaan ole laskettu. Lämpöhuolto tilinpäätösvuoteen 27 %:a suurempi (huomioitu talousarviossa). Talonmiespalvelujen kustannusnousu aiempaan vuoteen 7,5 % korkeampi. Investointien toteuma ,5 % ( netto 43 %) Seuraavat investoinnit eivät talousarviovuonna toteudu: Kaukolämpölaitoksen liittymät ja lämmönjakajat: Kemijärven kaukolämpö ei toteuta hankkeita talousarviovuonna. Kultakeron tie: Suunnittelumääräraha myönnetty Lapin liitosta, toteutus siirtyy seu- raavalle vuodelle. Ensilumen latu Valtionapuhakemukset hylätty Free Style hyppyri Ei myönnetä valtionapuja Rak.tarkastaja: Lautakunta hyväksyy toimenpiteet ja merkitsee talousarviovertailun tiedokseen. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustol- le, että investoinneista muutetaan talousarviovuodelta seuraavat in- vestoinnit ( uusi esitys tummennettuna) Kaukolämpölaitos Menot Muutetaan Menot Kultakeron tie (Serpentiinitie) Menot Tulot Netto

19 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 245 Muutetaan seuraavasti: Menot Tulot Netto Ensi lumen latu Menot Tulot Netto Poistetaan investoinneista. Free-style hyppyri ja palvelurakenteet Menot Tulot Netto Poistetaan investoinneista. Yhteensä investointien netto-osuutta poistetaan Tekn.ltk: Khall 245 Khall : Hyväksyttiin yksimielisesti * * * Liitteenä nro 12 teknisen lautakunnan käyttötalouden ja inves- tointien talousarviovertailut. Kunnanhallitus merkitsee talousarviovertailun tiedokseen ja esittää valtuustolle esittelytekstissä mainittujen investointien muuttamisen ja poistamisen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

20 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 246 MATKUSTUSAVUSTUS ITÄ-LAPIN SEUTUKUNNASSA JA SODANKYLÄN KUNNASSA TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSISSA OPISKELEVILLE PELKOSENNIEMELÄISILLE OPISKELIJOILLE Sivistysltk 54 Pelkosenniemen kunnanhallitus on lukiokoulutusta koskevan pää- töksen ohessa (khall ) velvoittanut sivistyslauta- matkustusavustusta, tai muita järjestelyjä, joilla helpotetaan kotoa, Pelkosenniemen kunnan alueelta tapahtuvaa kunnan valmistelemaan naapurikunnissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville pelkosenniemeläisille opiskelijoille maksettavaa opiskelua. Matkustusavustuksella tulisi kyetä osittain korvaamaan todellisia aiheutuneita kuluja opiskelusta toisella paikkakunnalla. Korvauksen perusteena voitaisiin silloin pitää kilometrikorvausta matkasta kotoa oppilaitokseen. Korvausperusteena voisi olla kulloinkin voimassa olevan kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen matkakustannusten korvaus ( alkaen 0,40 euroa/kilometri). Käytännön kannalta tuki olisi helpointa maksaa jälkikäteen lukukausittain. Näin vältyttäisiin tukien mahdollisilta takaisinperinnöiltä esim. oppilaitok- sen vaihto tai opintojen keskeytystapauksissa. Koska matkustusavustuksen käyttöön otto liittyy siihen päätökseen (Kvalt ), että Pelkosenniemen lukioon ei otettu uu- sia oppilaita tänä syksynä tulee matkustusavustuksen lukuvuonna kohdistua keväällä 2005 peruskoulun päättäneisiin oppi- aina laisiin. Jatkossa avustus luonnollisesti laajenee koskemaan kulloisenakin vuonna peruskoulunsa päättäneitä pelkosenniemeläi- siä opiskelijoita. Lisäksi pyritään edistämään pelkosenniemeläisen opiskelijoiden osittaista kotoa käsin tapahtuvaa opiskelua tukemalla itsenäis- opiskelijoiden käyttöön (mm. etäopetuslaitteet), mikäli se ei hanka- tä/etäopiskelua antamalla Pelkosenniemen koulun välineitä ja tiloja loita koulun normaalia opetustoimintaa. Pelkosenniemen koulun etäopetusvalmiuksia ja opetustarjontaa pyritään edelleen kehittämään yhä paremmin opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi. Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että toisen asteen oppilaitoksissa Itäkosenniemeläisille ensimmäistä peruskoulun jälkeistä tutkintoaan lapin seutukunnassa ja Sodankylän kunnassa opiskeleville pel- suorittaville opiskelijoille maksetaan matkustusavustusta seuraa- tammikuus- vasti: 1. avustus maksetaan lukukausittain jälkikäteen sa ja kesäkuussa vapaamuotoisi lla hakemuksilla, joista

21 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta 54 Kunnanhallitus ilmenee matka kotoa oppilaitokseen. Hakemukseen tulee liittää opiskelutodistus. 2. avustuksena maksetaan kaksi yhdensuuntaista matkaa viikossa kunnallisen virkaehtosopimuksen matkakustan- ko. oppilaitoksessa järjestetään. 3. lukuvuonna tuen piiriin kuuluvat keväällä 2005 peruskoulunsa päättäneet opiskelijat. Jatkossa tuen piiriin nusten korvauksen mukaan, niinä viikkoina joina opetusta tulee aina seuraava perusopetuksen oppimäärän suorittanut ikäluokka. Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että Pelkosenniemen koulun tiloja ja välineitä tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien pelkosenniemeläisten käyttöön etäopintojen suorittamiseksi. Sivistysltk: Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Matkakorvaukseksi hyväksyttiin 0,20 euroa/kilometri, joka on myös KELAN käyttämä oman auton käytön kustannuskorvaus kilometriltä. Tämä pykälä päätettiin antaa kunnanhallitukselle tiedoksi. Khall 246 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello * * * Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 247 LAUSUNTO PELKOSENNIEMEN SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN Khall 247 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa ja kehittämisehdotuksia toimintaja taloussuunnitelmaan Lausunto tulee toimittaa yhty- mähallitukselle mennessä. Liitteenä nro 13 toimintatiedot 1-6/2005 sekä talousarviovertai- lu 1-7/2005. Pelkosenniemen kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Pelkosenniemen kunta pyytää kiinnittämään eritystä huomiota pal- velutasoon. Palvelua on pyrittävä järjestämään tarpeellisessa mää- rin, kuitenkin samalla muistaen peruskuntien taloudellisen tilanteen. Investoinneista tulee mahdollisuuksien mukaan pidättäytyä ja osto- ostopalveluihin on puututtava. Eritystä huomiota tulee kiinnittää eri- palveluiden käyttöä ja tasoa on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa tyssairaanhoidon ostopalvelujen käyttöön ja seurantaan. Talouden hoidossa tulee harkita tarkoin ne tavat ja kohteet, joilla pitkällä aikajaksolla tarjotaan kuntalaisille hyvää laatutasoa olevia terveydenhuollon palveluita tukipalveluineen. Toimintatapoja tarkas- teltaessa tulee myös selvittää mahdollisuudet seutuyhteistyöhön. Palveluiden järjestämisessä tulee jatkuvasti huomioida taloudellisuus, tehokkuus ja kestävän kehityksen periaatteet.

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 25, 26, 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 25 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot