Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka Uusitalo Tapio pj. (kesk) Karila Juhani (kesk) toimii puheenjohtajana) Oikarinen Hannu vpj (vas) Oikarinen Antti (vas) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Kiemunki Unto (kesk) Tervo Jari (kesk) Kulpakko Aino (sit) Pöntiö Jouni (kesk) Perttunen Jimmy (vas) Romo Päivi (kok) saapui Suokanerva Hanne (sit) Jääskeläinen Raija (sit) Pesonen Eila (sit) Hietala Eija (sit) MUUT SAAPUVILLA Nyman Pekka, saapui kvalt:n pj. (sit) OLLEET Honkanen Heikki kvalt:n I vpj. (kesk) Leinonen Panu kvalt:n II vpj. (sit) Laurila Pauli kunnanjohtaja Mustonen Marjo hallintosihteeri Kankaanranta Markku pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapio Uusitalo Markku Kankaanranta PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Eila Pesonen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 233, 234, 235 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 233 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 234 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Hannu Oikarisen ja Eila Pesosen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Hallintosihteeri muutti päätösehdotusta siten, että pöytäkirjantarkastajina ovat Eila Pesonen ja Pirkko Hyötylä. Päivi Romo saapui tämän pykälän aikana kello ASIALISTA JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 235 Kunnanhallituksen hallintosäännön 4 :n mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsussa on ilmoitettu käsiteltävät asiat (asialista). Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin muuta päätä. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 235 Hallintosihteeri esitti, että pykälä 249 käsitellään tämän pykälän jälkeen.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 236 VÄHÄLIIKENTEISTEN RATOJEN TULEVAISUUSSELVITYS Khall 236 Ratahallintokeskus esittää kirjeellään seuraavaa: Ratahallintokeskus (RHK) pyytää lausuntoanne Vähäliikenteisten ratojen tulevaisuusselvityksestä. Toivomme Teidän ottavan kantaa ainakin seuraaviin asioihin: 1. Miten arvioitte selvityksen työskentelytavan onnistumista? Onko se ollut oikeaa käsiteltävän asian mittavuuteen nähden? 2. Ovatko edustamanne tahon näkökulmat tulleet riittävän hyvin kuvatuiksi raportissa? 3. Miten arvioitte päätösesityksen mukaisten toimenpiteiden vaikutusta alueenne kuljetusketjuihin ja ihmisten jokapäiväiseen liikkumiseen? 4. Miten tehokkaasti arvioitte yhteiskunnan varojen käyttöä, jos niitä kohdennetaan esitetyllä tavalla ratojen korvausinvestointeihin? Ovatko yhdysratojen säilyttämisestä saatavat hyödyt niin suuret, että investointi on perusteltu? Liitteenä olevan pääraportin lisäksi työhön liittyvät vuoropuhelun ai- kana laaditut muistiot sisältävä tekninen raportti ja Tampereen yli- opiston tutkimus, jotka löytyvät osoitteesta Myös päära- portti löytyy samasta paikasta. Tulevaisuussuunnitelma liitteenä nro 1. Liitteenä nro 2 muistio pidetystä kokouksesta. Selvityksen mukaan Isokylä-Kelloselkä-rataosuus esitetään suljettavaksi liikenteeltä. Virastossa on yhteistyössä Lapin liiton kanssa valmisteltu luonnos kunnan lausunnoksi. Lausunto luonnos liitteenä nro 3. Asia on ollut esillä Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa Päätöksen mukaan rataosuuden sulkemista vastuste- taan ja kehittämispäällikkö valmistelee tätä tarkoittavan kannanoton perusteluineen. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausuntoluonnoksen toimi- vakavaa huomiota Itä-Lapin logistiikan kehitykseen osana koko seu- tettavaksi Ratahallintokeskukselle. Samalla kunnanhallitus kiinnittää tukunnan kehitystä, jolloin logistiikkaan suun-

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 236 nattujen toimenpiteiden tulee olla sopusoinnussa Itä-Lapin muiden kehittämistoimenpiteiden kanssa. Lausuntopyynnön kohtiin 1-4 kunnanhallitus toteaa seuraavaa: 1. Kuulemiset on hoidettu riittävässä määrin. 2. Itä-Lapin kuntien edustajien ja Itä-Lapin kuntayhtymän perustel- lut kannanotot puuttuvat kokonaan selvityksestä, samoin Salla- Kantalahti radan rakentamisen kannattavuusselvityksen tulokset. 3. Päätösesitys on vakavassa ristiriidassa seudun muiden kehittä- mistoimen kanssa. 4. Ratayhteyden peruskorjauksen ja liikenteen jatkuvuuden tur- vaaminen ovat ehdottomasti perusteltuja koko yhteiskunnan kannalta lähitulevaisuudessa.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 237 LAPIN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall 237 Lapin liiton hallitus on kokouksessaan valtuuttanut liiton viraston valmistelemaan perussopimuksen muutosesityksen liiton hallitukselle. Liiton hallitus on käsitellyt valmistellun perussopimuksen muutosluonnoksen. Perussopimuksen muutostarve johtuu Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymisestä sekä Aluepelastuslai- Lisäksi sa- toksen maksuosuuksien perusteiden muutostarpeesta. malla tehdään muita pienempiä teknisluonteisia korjauksia. Rovaniemien kuntaliitokseen liittyy ns. kuntaleikkurin aktivoitumi- edusnen. Nykyisen perussopimuksen määrittämä enimmäismäärä tajia/valtuutettuja kunnista on ollut "...viidennes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä". Tämä esitetään muutettavaksi muo- toon "...neljännes rajoittamattomasta...". Nykyisen sopimuksen mukaan uusi Rovaniemen kaupunki menettäisi 5 edusta- jaa/valtuutettua. Erillisinä kuntina kaupungilla on 11 ja maalaiskun- käy- nalla 7 paikkaa eli yhteensä 18 paikkaa. Esitetyn muutoksen mukaan menetys on 2 edustajaa/valtuutettua eli lopullinen edustaja/valtuutettumäärä tulisi olemaan 16. Kuntajohtajien kanssa dyissä neuvotteluissa ( ) valmistelussa päädyttiin esittämään muutosta tältä pohjalta, koska leikkurista ei kokonaan haluttu luopua. Aluepelastuslaitoksen osalta valmistelua on tehty viraston toimesta ja lisäksi asiaa on käsitellyt aluepelastuslautakunta (11.5. ja 17.6) sekä kunnanjohtajat kokouksessaan Valmistelussa päädyttiin siihen, että perussopimuksen muutos esitetään lähteväksi sii- tä, että kuntien maksuosuus määräytyy seuraavasti: 2/3 toteutu- neiden pelastustoimen nettokustannusten ja 1/3 asukasluvun perusteella. Lisäksi kaluston investointeja varten kerätään 2 euroa/ asukas. Kaluston siirtymisen osalta esitys muutokseksi on siirtymäsäännöksissä 38: Kalusto luovutetaan Lapin liiton / pe- lastuslaitoksen omistukseen vasta sen jälkeen kun se on poisto-ohjelmien mukaisesti poistettu jäsenkuntien kirjanpidosta. Maksuosuuksia koskeva perussopimuksen muutos on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2006 ajan. Samalla käynnistetään maksuosuuksien määräytymistä koskeva perussopimuksen muutosval- mistelu vuoden 2006 jälkeiselle ajalle.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 237 Muut muutosesitykset ilmenevät sopimusluonnoksesta ja sen perusteluista. Perussopimuksen muutos tulee käyttää kaikkien jäsenkuntien val- vaan 2/3 jäsenkuntien lukumäärästä, jotka samalla edustavat yli tuustossa. Muutokseen ei vaadita kuntien yksimielisiä päätöksiä, 50% maakunnan asukasluvusta, voivat määräenemmistöllä hyväk- syä muutoksen kaikkia sitovaksi. Uusi perussopimus kuntaliitoksen osalta tulee saada voimaan alkaen, koska Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maa- laiskunta lakkaavat olemasta ja uusi Rovaniemen kau- muutokset ajoittuvat samaan ajankohtaan, koska pelastuslaitoksen budjettivuosi on punki aloittaa toimintansa Myös pelastuslaitosta koskevat kalenterivuosi. Liitteenä nro 4 Lapin liiton kirje ja uusi perussopimusesitys , muistio kunnanjohtajien kokouksesta sekä Rovaniemen järjestelytoimikunnan pöytäkirjakopio. Liitteenä nro 5 muistio neuvottelusta koskien pe- russopimusten muuttamista. Rovaniemen järjestelytoimikunta kokoontuu käsittele- olevan tiedon mukaan järjestelytoimikunta tekee kokouksessa eh- mään mm. Lapin liiton perussopimuksen muutosta. Käytettävissä dotuksen Lapin liiton perussopimuksen muuttamisesta ja pyytää kuntien lausunnon ehdotuksestaan. Esitys ja lausuntopyyntö esitel- lään kokouksessa. Lapin liitto esittää kunnan/kaupunginvaltuustoille liitteenä olevan petoimittaa Lapin russopimusluonnoksen hyväksymistä Lapin liiton perussopimukseksi lukien. Valtuustojen päätökseksi tulisi liittoon mennessä. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Lapin liiton uuden perussopimuksen.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 238 LAPIN MAAKUNTAOHJELMA JA MAAKUNTA-OHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Khall 238 Lapin liitto esittää kirjeellään seuraavaa: Kuluva vuosi on Lapissa kehittämisohjelmien tekemisen aikaa. Toukokuussa Lapin liiton valtuusto hyväksyi pitkän aikavälin maakuntasuunnitelman ELÄKÖÖN LAPPI Nyt ovat vuorossa Maakuntaohjelma ja Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Näitä ohjelmia varten Lapin liitto pyytää tietä vastaamaan oheisiin kysymyksiin. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Lapissa lähivuosina toteutettavat ja tarvittavat kehittämis-, tutkimus-, koulutus- ja in- vestointihankkeet ja niiden rahoitustarpeet. Ohjelmilla pyritään vai- kuttamaan valtion tulo- ja menoarvion määrärahoihin ja niiden alueelliseen jakoon. Samalla niillä ohjataan maakunnallisten kehittämisvarojen käyttöä. Kysely on saatavissa sähköisenä myös Lapin liiton kotisivulta Vastaukset pyydetään toimittamaan Lapin liittoon mennessä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Lapin liitto tulee lokakuun 05 aikana käymään kanssanne keskus- esittämienne vastausten telun pohjalta. Liitteenä nro 6 kyselyasiakirjat. Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja laatinut yhteistyössä kuntien eri viranomaisten kanssa maakuntaohjelmaan otettavan hanke- ja toimenpideasiakirjan. Hanke- ja toimenpideasiakirja liitteenä nro 7. Itä-Lappia koskeva aluetilaisuus maakunta-ohjelmasta järjestetään Savukoskella. Kunnanhallitus 1. hyväksyy liitteenä olevan hanke- ja toimenpideasiakirjan siten muutettuna, että siihen lisätään Pyhätunturin monitoimikeskuksen rakentaminen.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 238 Monitoimikeskukseen on alustavasti suunniteltu rakennettavaksi tilat ala-asteen koululle, sisäliikuntatilat sekä tilat tapahtumien järjestämiseen sekä tilat suurille kansallisille ja kansainvälisille kokouksille. 2. päättää, että toteuttamissuunnitelmaan otetaan ainakin seuraa- vat hankkeet Pelkosenniemeltä: - bioenergian käyttöönotto korvaamaan nykyisiä lämmitysjärjestelmiä -Pyhätunturin ns. uuden nousutien rakentaminen Hotelli Pyhätunturille -ensilumenladun rakentaminen -freestylehyppyrin rakentaminen kesäaikaista harjoittelua ja ohja rinteiden sekä lumetusjärjestelmien rakenta- jelmapalvelutarkoitukseen -uusien hissien minen (Pyhätunturi Oy) Elinkeinojohtaja ja rakennustarkastaja laativat kohdan 2. hank- keista Lapin liiton edellyttämät (kysely) selvitykset ja kustannus- laskelmat mennessä.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 239 VESIVOIMAKUNTIEN VEROTUKSELLISEN ASEMAN KORJAAMINEN Khall 239 Julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaa vesivoimalaitosten verotusta ollaan korjaamassa. Hallituksen budjettiriihessä on sovittu yleisesti korotuksesta, mutta korotuksen tasosta ei lienen vielä päätetty. Virastossa on yhteistyössä Itä-Lapin kuntayhtymän, Rovaniemen kaupungin ja Lapin liiton kanssa valmisteltu Valtiovarainministeriölle osoitettu kirje ja taustamuistio voimalaitosten verotuksen korjaamisesta. Kirje ja taustamuistio liitteenä nro 8. Taustamuistio on kuvaus vesivoimalaitosten verotuksen kehittymisestä ja kirjeeseen sisältyy ehdotus nykytilanteen korjaamisesta ja erityisesti ydinvoimalan ja vesivoimalan verotuksen eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden poistamisesta. Lisäksi kirjeessä esitetään, että vesivoimalaitoksen kiinteistövero poistetaan kokonaan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasausjärjestelmästä. Näin tehtiin aikaisemmin ja vasta 1990-luvulla vesivoimalaitoksen kiinteistövero siirrettiin tasauksen laskentatekijöihin sillä seurauksella, että esim. Pelkosenniemen kunta maksoi verotulojen tasausta vuonna 1999 lähes eli noin 4 tuloveroprosentin suuruisen summan muille kunnille ja valtiolle. Liitteenä olevat asiakirjat luovutetaan valtionvarainministeriölle ja jakelussa mainituille Lapin ns. vesivoimakuntien toimesta. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat asiakirjat ja asiassa suoritetut toimenpiteet. Kunnanhallituksen kannanotto toimitetaan Valtiovarainministeriölle, kirjelmän allekirjoittaneille kunnilla ja kirjelmän jakelussa mainituille tahoille. Tauko

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 240 LAUSUNTOPYYNTÖ ITÄ-LAPIN, POHJOIS-LAPIN JA TUNTURI-LAPIN VAKUUTUSPIIRIEN YHDISTÄMISESTÄ Khall 240 Kirjeellään Kansaneläkelaitoksen Pohjois-Suomen aluekeskus esittää mm. seuraavaa: Laki Kansaneläkelaitoksesta 10 :n 3 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksen palkallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit. Vakuutuspiirit määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kansaneläkelaitoksen (Kela) Pohjois-Suomen vakuutusalueella, mikä käsittää Oulun ja Lapin läänit, on 11 vakuutuspiiriä, joihin kuuluu 43 toimistoa. Koko Pohjois-Suomen vakuutusalueella asuu noin vakuutettua. Itä-Lapin vakuutuspiiriin kuuluvat Kemijärven, Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat, Pohjois-Lapin vakuutuspiiriin kuuluvat Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunnat ja Tunturi-Lapin vakuutuspiiriin Kittilä, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat. Kelassa ja myös Pohjois-Suomen alueella ollaan siirrytty asiakkaiden hakemusten osalta ns. sähköiseen asiakirjahallintaan. Tämä mahdollistaa entistä paremmin toimihenkilöiden erityisosaamisen hyödyntämisen ja erikoistumisen maantieteellisistä välimatkoista riippumatta sekä yhtenäisten ratkaisulinjojen varmistamisen etuusratkaisuissa. Erikoistumalla voimme palvella asiakkaitamme nykyistä laadukkaammin ja tasapuolisemmin koko maassa. Työn siirtämiseen mm. Etelä-Suomen ruuhkakeskuksista Pohjois-Suomeen on uutta tekniikkaa hyödyntäen jo ryhdyttävä. Työn siirtämisellä varmistetaan mm. Kelan palveluverkon säilyvyys harvaan asutuilla alueilla sekä toimihenkilöiden työkuorman nykyistä tasaisempi jakautuminen. Aikaisempaa suurempien vakuutuspiirien muodostamisesta on saatu käytännössä lähes pelkästään positiivisia kokemuksia mm. vakuutuspiirien toimintavarmuuden parantumisena. Kelan palveluverkon kehittämistyöryhmä esitti muistiossaan mm., että vakuutuspiirejä tulisi yhdistää siten, että pienimpien vakuutuspiirien asukasmäärä olisi asukasta. Vakuutusalueiden osalta on laadittu palveluverkkosuunnitelma, jonka mukaan nykyisiä vakuutuspiirejä yhdistettäisiin ja näin saataisiin aikaiseksi suurempia ja erikoistumisen mahdollistavia, paremmin toimivia yksiköitä.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 240 Mikäli vakuutuspiirit yhdistetään, on se hallinnollinen toimenpide, millä ei ole vaikutusta Kelan toimipisteiden tai työsuhteiden määrään. Joissakin tapauksissa pienten toimistojen henkilömäärä on mahdollista jopa lisätä. Pohjois-Suomen aluekeskus pyytää lausuntoanne Itä-Lapin, Pohjois-Lapin ja Tunturi-Lapin vakuutuspiirien yhdistämisestä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään mennessä osoitteella Kela, Pohjois-Suomen aluekeskus, PL 190, Oulu. Kirje kokonaisuudessa liitteenä nro 9. Mikäli esittelyssä ja liitteenä olevassa kirjeessä esitetyt palvelujen tason ja saatavuuden tavoitteet toteutuvat, kunnanhallituksella ei ole huomauttamista vakuutuspiirien yhdistämisestä. Kaikissa olosuhteissa on kuitenkin huolehdittava KELA:n palvelujen saatavuus myös harvaan asutulla alueella.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 241 LAINAN OTTAMINEN VUODEN 2005 INVESTOINTEIHIN JA KÄYTTÖTALOUTEEN Khall 241 Vuoden 2005 talousarvioon varattiin lainanottoon yhteensä Tämä laina on nostettu kunnanhallituksen päätöksen nojalla. Terveydenhoidon kustannukset ylittävän talousarvioon vuodelle 2005 varatun määrärahan, suurin budjetin ylitys tapahtuu erikoissai- raanhoidonossa ja näiden kustannusten kattamiseen tarvitaan lisä- rahoitusta. Talousarvion toteutuminen 06/2005 esitellään koko investointien uksessa. Lisäksi lainarahoitusta tultaneen tarvitsemaan vuoden toteuttamiseen. Rahoitustarpeeksi on arvioitu euroa. Tarvittavan lainarahoi- tuksen lopulliseen tarpeeseen vaikuttaa mahdollisesti saatavan val- tion harkinnanvaraisen avustuksen määrä sekä vuoden 2005 investointien toteutuma. 1. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että myöntää euron lainaottovaltuudet vuoden 2005 käyttötalouteen ja investointei- hin. 2. Kunnanhallitus oikeuttaa hallintosihteerin ja kunnanjohtajan nostamaan suuruisen lainan. Hallintosihteeri huolehtii käytännön toimenpiteistä. Muilta osin lainannostosta päättää kunnanhallitus. Hallintosihteeri muutti päätösesitystä kohtaan 2 siten, että kunnahallitus oikeuttaa hallintosihteerin nostamaan :n lainan.

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 242 ASUNTO OY MESSUPYHÄN ENERGIANSÄÄSTÖHANKE Tekn.ltk 76 Liite 5. Energiansäästöpalvelu Enespa Oy:n esite ja referenssit Liite 6. Projektiehdotus ja puitesopimusmalli Liite 7. Kiinteistörajakartta alueesta Asunto Oy Messupyhä lämmitysjärjestelmänä on sähkökäyttöinen vesikeskuslämmitys. Energiankulutus vuonna 2004 oli 385 MWh, ja kustannukset vuositasolla noin (noin 60 % kiinteistön hoi- tokuluista). Sähköenergian hinnan jatkuvan nousun vuoksi on syytä etsiä hal- vempia lämmitysratkaisuja. Energiasäästöpalvelut Enespa Oy on todennut annettujen tunnus- kannattavaksi ja esittää kunnalle liitteessä 6 esitettyä yhteistyötä. lukujen perusteella maalämpöön perustuvan lämpöinvestoinnin Rahoitusyhtiö rahoittaisi ja toteuttaisi investoinnit, jotka maksetaan takaisin korkoineen syntyneistä säästöistä. Eli rahoitusyhtiö kantaa investointiin liittyvän riskin. Enespa Oy edellyttää, että sopimus tehdään taloyhtiön omistajan kanssa. Investoinnin toteuttaminen edellyttää, että kunta antaa taloyhtiölle rasitteen maalämpöputkiston ( noin 4 km) sijoittamiseen omistamal- leen Hiltupellon Rno 6:56 tilalle ( 1,2 ha). Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta pitää liitteessä 6 esitettyä projektiehdotusta hyvänä ja esittää kunnanhallitukselle, että kunta tekee puitesopimuksen Enespa Oy:n kanssa. Lisäksi kunta myöntää oikeuden maalämpöputkiston sijoittamiseen liitteessä 7 esitettyyn Hiltupellon Rno 6:56 tilaan. Tekn.ltk: * * * Khall 242 Liitteenä nro 10 Energiansäästöpalvelu Enespa Oy:n esite, referenssi, projektiehdotus ja puitesopimusmalli ja kiinteistöra- jakartta alueesta. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle lisämäärärahan hyväksymistä. Sopimusneuvottelut kunnan puolelta käy Markku Kankaanranta ja sopimuksen allekir- joittavat Markku Kankaanranta ja Kari Harju.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 242 Hallintosihteeri muutti päätösesitystä siten, että valtuustolle ei esitetä lisämäärärahaa. Unto Kiemunki poistui klo Kokous keskeytettiin Pekka Nyman saapui kokoukseen klo

16 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 243 NIMIVAKUUDEN ANTAMINEN LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PELKOSENNIEMEN KAATOPAIKAN LOPPUTÖIDEN VARMISTAMISEKSI Tekn.ltk 83 Lapin ympäristökeskuksen myöntämässä Pelkosen- koh- niemen kaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten dassa 34. edellytetään, että toiminnanharjoittajan tulee asettaa euron vakuus tai esittää muu vastaava järjestely asianmukai- sen jätehuollon, käytöstä poistamisen ja jälkitöiden varmistamiseksi. Muuna vastaavana järjestelynä voidaan pitää esimerkiksi kuntata mennessä. Vakuuden määrä voidaan tarkistaa kaato- kausta. Vakuus tulee asettaa Lapin ympäristökeskukselle paikan lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä. Kaatopaikkatoiminnan päätyttyä luvan hakija vastaa edelleen, vä- 30 vuoden ajan, ettei kaatopaikka-alue aiheuta vaaraa tai hintään haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristökeskuksen kanssa on asiasta keskusteltu ja vakuus kun- puolesta voidaan antaa ns. nimivakuutena. Ympäristökeskus nan hyväksyy vakuuspäätöksen tekemisen asetetun aikarajan jälkeen- kin, kun asia valmistellaan seuraavaan valtuuston kokoukseen. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk.: Khall 243 Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta antaa Lapin ympäristökeskukselle nimivakuuden ympäristö-lupapäätöksen kohdan 34. vakuudeksi. * * * Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta antaa nimivakuuden ympäristölupapäätöksen kohdan 34 vakuudeksi.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 244 PERACTION / PERTTI HUSSIN RAKENNUSPAIKAN VARAUSANOMUS Khall 244 Pertti Hussi on kirjeellään esittänyt, että valmisteilla ole- van kaavamuutosalueen korttelin 396 rakennuspaikan 5 varaamista Peraction ja Lapland Memories Oy:lle yrityksien toimiti- lojen ja työntekijöiden asumista varten. Kirje ja kartta liitteenä nro 11. Kartalle on vinoviivoituksella merkitty varattavaksi esitetty määala. Alueella on asemakaavanmuutos valmisteilla ja valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot ovat parhaillaan julkisesti nähtävillä. Esitetty aluevaraus on kunnan omistuksessa ja tällä alueella ei ole vahvistetussa asemakaavassa rakennusoikeutta. Ennen asemakaavan vahvistumista myynti tai vuokraus ei ole suo- siteltavaa koska rakennuspaikan sijoittaminen juuri esitetylle paikal- le voisi aiheuttaa reunaehtoja vielä valmisteilla olevalle asemakaa- valle. Kuitenkin yritykset haluavat periaatepäätöksen tontinvarauksesta, jotta voisivat viedä eteenpäin omia rakennussuunnitelmiaan. Keskusteluissa varaajan kanssa on sovittu, ettei varaus ole esteenä kaavan laatimisessa, ja rakennuspaikkaa voidaan siirtää, mikäli se on kaavoituksen kannalta järkevää. Kunnanhallitus päättää 1. varata Peractionille karttaliitteessä olevan määräalan 2. että varaus on voimassa siihen asti kun asemakaava alueella saa lainvoiman kuitenkin korkeintaan vuoden 2006 loppuun 3. että rakennuspaikan vuokraamisesta tai myymisestä pääte- tään myöhemmin 4. että varaus ei saa olla esteenä kaavoitukselle, ja tontin varaa- ja suostuu tarvittaessa siirtämään varausaluetta, jos se kaavoituksen kannalta on järkevää.

18 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 245 TALOUSARVIOVERTAILU Tekn.ltk 81 Liite 14. Talousarviovertailu Liite 15. Investoinnit Puolen vuoden toteuma menoissa 45 % ja tuloissa oli 46 %. Sisäi- siä eriä ei vertailuun kokonaisuudessaan ole laskettu. Lämpöhuolto tilinpäätösvuoteen 27 %:a suurempi (huomioitu talousarviossa). Talonmiespalvelujen kustannusnousu aiempaan vuoteen 7,5 % korkeampi. Investointien toteuma ,5 % ( netto 43 %) Seuraavat investoinnit eivät talousarviovuonna toteudu: Kaukolämpölaitoksen liittymät ja lämmönjakajat: Kemijärven kaukolämpö ei toteuta hankkeita talousarviovuonna. Kultakeron tie: Suunnittelumääräraha myönnetty Lapin liitosta, toteutus siirtyy seu- raavalle vuodelle. Ensilumen latu Valtionapuhakemukset hylätty Free Style hyppyri Ei myönnetä valtionapuja Rak.tarkastaja: Lautakunta hyväksyy toimenpiteet ja merkitsee talousarviovertailun tiedokseen. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustol- le, että investoinneista muutetaan talousarviovuodelta seuraavat in- vestoinnit ( uusi esitys tummennettuna) Kaukolämpölaitos Menot Muutetaan Menot Kultakeron tie (Serpentiinitie) Menot Tulot Netto

19 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 245 Muutetaan seuraavasti: Menot Tulot Netto Ensi lumen latu Menot Tulot Netto Poistetaan investoinneista. Free-style hyppyri ja palvelurakenteet Menot Tulot Netto Poistetaan investoinneista. Yhteensä investointien netto-osuutta poistetaan Tekn.ltk: Khall 245 Khall : Hyväksyttiin yksimielisesti * * * Liitteenä nro 12 teknisen lautakunnan käyttötalouden ja inves- tointien talousarviovertailut. Kunnanhallitus merkitsee talousarviovertailun tiedokseen ja esittää valtuustolle esittelytekstissä mainittujen investointien muuttamisen ja poistamisen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

20 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 246 MATKUSTUSAVUSTUS ITÄ-LAPIN SEUTUKUNNASSA JA SODANKYLÄN KUNNASSA TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSISSA OPISKELEVILLE PELKOSENNIEMELÄISILLE OPISKELIJOILLE Sivistysltk 54 Pelkosenniemen kunnanhallitus on lukiokoulutusta koskevan pää- töksen ohessa (khall ) velvoittanut sivistyslauta- matkustusavustusta, tai muita järjestelyjä, joilla helpotetaan kotoa, Pelkosenniemen kunnan alueelta tapahtuvaa kunnan valmistelemaan naapurikunnissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville pelkosenniemeläisille opiskelijoille maksettavaa opiskelua. Matkustusavustuksella tulisi kyetä osittain korvaamaan todellisia aiheutuneita kuluja opiskelusta toisella paikkakunnalla. Korvauksen perusteena voitaisiin silloin pitää kilometrikorvausta matkasta kotoa oppilaitokseen. Korvausperusteena voisi olla kulloinkin voimassa olevan kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen matkakustannusten korvaus ( alkaen 0,40 euroa/kilometri). Käytännön kannalta tuki olisi helpointa maksaa jälkikäteen lukukausittain. Näin vältyttäisiin tukien mahdollisilta takaisinperinnöiltä esim. oppilaitok- sen vaihto tai opintojen keskeytystapauksissa. Koska matkustusavustuksen käyttöön otto liittyy siihen päätökseen (Kvalt ), että Pelkosenniemen lukioon ei otettu uu- sia oppilaita tänä syksynä tulee matkustusavustuksen lukuvuonna kohdistua keväällä 2005 peruskoulun päättäneisiin oppi- aina laisiin. Jatkossa avustus luonnollisesti laajenee koskemaan kulloisenakin vuonna peruskoulunsa päättäneitä pelkosenniemeläi- siä opiskelijoita. Lisäksi pyritään edistämään pelkosenniemeläisen opiskelijoiden osittaista kotoa käsin tapahtuvaa opiskelua tukemalla itsenäis- opiskelijoiden käyttöön (mm. etäopetuslaitteet), mikäli se ei hanka- tä/etäopiskelua antamalla Pelkosenniemen koulun välineitä ja tiloja loita koulun normaalia opetustoimintaa. Pelkosenniemen koulun etäopetusvalmiuksia ja opetustarjontaa pyritään edelleen kehittämään yhä paremmin opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi. Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että toisen asteen oppilaitoksissa Itäkosenniemeläisille ensimmäistä peruskoulun jälkeistä tutkintoaan lapin seutukunnassa ja Sodankylän kunnassa opiskeleville pel- suorittaville opiskelijoille maksetaan matkustusavustusta seuraa- tammikuus- vasti: 1. avustus maksetaan lukukausittain jälkikäteen sa ja kesäkuussa vapaamuotoisi lla hakemuksilla, joista

21 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta 54 Kunnanhallitus ilmenee matka kotoa oppilaitokseen. Hakemukseen tulee liittää opiskelutodistus. 2. avustuksena maksetaan kaksi yhdensuuntaista matkaa viikossa kunnallisen virkaehtosopimuksen matkakustan- ko. oppilaitoksessa järjestetään. 3. lukuvuonna tuen piiriin kuuluvat keväällä 2005 peruskoulunsa päättäneet opiskelijat. Jatkossa tuen piiriin nusten korvauksen mukaan, niinä viikkoina joina opetusta tulee aina seuraava perusopetuksen oppimäärän suorittanut ikäluokka. Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että Pelkosenniemen koulun tiloja ja välineitä tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien pelkosenniemeläisten käyttöön etäopintojen suorittamiseksi. Sivistysltk: Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Matkakorvaukseksi hyväksyttiin 0,20 euroa/kilometri, joka on myös KELAN käyttämä oman auton käytön kustannuskorvaus kilometriltä. Tämä pykälä päätettiin antaa kunnanhallitukselle tiedoksi. Khall 246 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello * * * Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 247 LAUSUNTO PELKOSENNIEMEN SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN Khall 247 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa ja kehittämisehdotuksia toimintaja taloussuunnitelmaan Lausunto tulee toimittaa yhty- mähallitukselle mennessä. Liitteenä nro 13 toimintatiedot 1-6/2005 sekä talousarviovertai- lu 1-7/2005. Pelkosenniemen kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Pelkosenniemen kunta pyytää kiinnittämään eritystä huomiota pal- velutasoon. Palvelua on pyrittävä järjestämään tarpeellisessa mää- rin, kuitenkin samalla muistaen peruskuntien taloudellisen tilanteen. Investoinneista tulee mahdollisuuksien mukaan pidättäytyä ja osto- ostopalveluihin on puututtava. Eritystä huomiota tulee kiinnittää eri- palveluiden käyttöä ja tasoa on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa tyssairaanhoidon ostopalvelujen käyttöön ja seurantaan. Talouden hoidossa tulee harkita tarkoin ne tavat ja kohteet, joilla pitkällä aikajaksolla tarjotaan kuntalaisille hyvää laatutasoa olevia terveydenhuollon palveluita tukipalveluineen. Toimintatapoja tarkas- teltaessa tulee myös selvittää mahdollisuudet seutuyhteistyöhön. Palveluiden järjestämisessä tulee jatkuvasti huomioida taloudellisuus, tehokkuus ja kestävän kehityksen periaatteet.

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 2/2008 KOKOUSAIKA Maanantaina 04.02.2008 kello 16.35-18.28 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.03.2007 kello 17.06-18.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 10/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 04.10.2005 kello 15.00-16.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Perjantai 26.03.2010 klo 09.00 16.20 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 30 42 31 42 32 43

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 161 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.07.2008 kello 8.09-9.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 17.06 19.15 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 9 14 10 14 11 14

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 13.11.2011 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 65 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 06.03.2008 kello 16.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 20 3/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 13.03.2008 kello 15.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulukeskuksessa SAAPUVILLA Honkanen Heikki

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk) Unto Kiemunki Markku Kankaanranta, Marjo Säärelä 211

Arvola Anneli (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk) Unto Kiemunki Markku Kankaanranta, Marjo Säärelä 211 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 336 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.11.2006 kello 15.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 09.10.2007 kello 16.00-16.53 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm )

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm ) Kunnanhallitus 61 11.04.2016 Kunnanhallitus 98 23.05.2016 Kunnanhallitus 140 15.08.2016 Kunnanvaltuusto 36 29.08.2016 Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 18.00 21.35 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 80 129 81 129 82

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Torstai klo Kirjaston yläkerta, nuorisotilat

Torstai klo Kirjaston yläkerta, nuorisotilat Vapaa-aikalautakunta Torstai 10.04.2014 klo 19.00 Kirjaston yläkerta, nuorisotilat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 02.07.2012 klo 18.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 57 95 58 95 59 95

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 180 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2010 KOKOUSAIKA Maanantaina 13.09.2010 kello 14.00 15.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloaseman kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot