INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY"

Transkriptio

1 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMA-KAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOS- KEE PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA KEU- RUUN KAUPUNGIN KEURUSSELÄN, HEPOLAMMEN JA PAJULAMMEN RANTA-ALUEILLA KAAVALUONNOS / selostus Tilat: , , , , , , , , , , , , , ja Laatija: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY Juha Poutanen, dipl.ins., YKS 361 Linnankatu 9, Hämeenlinna puh/fax sähköposti: juha.poutanen(at)poutanenoy.fi Kaavan käsittelyt : Kaupunginhallitus : Kaupunginvaltuusto:

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan ja kaavamuutoksen tavoitteet Liiteasiakirjat Muu käytetty lähdemateriaali LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja selvitetyt luontoarvot Rakennettu ympäristö Maanomistus Palvelut Vesistö Suunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat ja muut kaavat KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osallisluettelo Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS Yleistä Mitoitus Aluevaraukset Loma-asuntojen korttelialueet (RA) Maatilan talouskeskuksen alue (AM) Metsätalousalue, jolla erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) Metsätalousalue (M) Muinaismuistoalue (SM) Veneilyn ja ulkoilun käyttöön osoitettu virkistysalue (VR/v) Tekninen huolto Tiealueet KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviointi Maakuntakaava Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Ympäristö- ja maisemavaikutukset Muut vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja sen ajoitus Toteutuksen seuranta LIITTEET 1-7

3 3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alueet sijoittuvat Keurusselän länsirannalle sekä Hepo-, Pajulammen alueille hotelli Keurusselän länsi- ja pohjoispuolella noin 7 km:n päässä maanteitse Keuruun kaupungin keskustasta. Liitekartta. 1.3 Kaavan ja kaavamuutoksen tavoitteet Kaavan tavoitteena on määrittää kaava-alueen tilojen ranta-alueille mitoituksen sallima määrä uutta loma-asuntorakentamista lähinnä omarantaisina rakennuspaikkoina. Kaavamuutoksella selvitetään myös voimassaolevan hotelli-alueen ranta-asemakaavan osan ( kortteli 14 RA2) muuttaminen omarantaisiksi rakennuspaikoiksi ja rakennusoikeuden siirtäminen muualle kaava-alueella. 1.4 Liiteasiakirjat - yleiskartta kaava-aluerajaukset - ote maakuntakaava - ote rantayleiskaava ( ei oikeusvaikutteinen ) - voimassaoleva ranta-asemakaava, ote, pienennös - kaava-alueen maisemallisesti tärkeät kohteet, kartta - mitoituslaskelmataulukko - emätilaselvitys - luontoselvitykset 2013, Suomen Luontotieto Oy - arkeologinen selvitys 2013, Mikroliitti Oy - kaavakartta 1:2000 määräyksineen. 1.5 Muu käytetty lähdemateriaali - Keski-Suomen Liiton maakuntakaavojen aineistot - voimassaolevan ranta-asemakaavan aineistot 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Kaava-alueen tiloille on rakennettu tähän mennessä 3 kpl loma-asuntorakennuksia yksittäisille tonteille ja sekä vanha maatilan talouskeskus. Kaava-alueen tilojen alueilla on luonnollista rantaviivaa yhteensä noin 7.8 km.

4 4 Kaavalla on tarkoitus osoittaa suunnitelmallisesti lähinnä omarantaisia lomarakennuspaikkoja emätilatarkastelun ja käytettävän mitoituksen osoittama määrä. Kaavaratkaisuilla tuetaan myös Keurusselän hotellialueen ja siihen liittyvien matkailua tukevien ja virkistystoimintojen kehittämistä. Maakuntakaavan aluevarauksia tarkennetaan detaljikaavoituksella varaamalla Sikoniemestä vene-ja muuhun ulkoiluun soveltuva tukikohta-alue Alueen yleiskuvaus Kaava-alue muodostuu kolmesta laajasta niemialueesta, Mustaniemi, Hinkanniemi ja Sikoniemi, Mustalahden alueesta sekä Paju- ja Hepolampien ranta-alueista. Kaava-alueet ovat pääosin normaalia talousmetsää, joissa on tehty vuosien varrella laajoja hakkuita ja alueet ovat tällä hetkellä pääosin eri-ikäisissä taimikko- ja nuoren metsän vaiheissa. Osa alueesta on täysikasvuista hakkuukypsää metsää. Pajuja Hepolammen alueilla on myös peltoalueita. Kaava-alueen rannat on pääosin kovapohjaisia. Osalla alueen rantoja on vanhoista vesijätöistä muodostettuja kapeita (n m) rantatiloja, jotka omistaa eri maanomistaja kuin niiden takana olevat alueet. Kaavalla on tarkoitus osoittaa maankäyttö rantaan saakka koko kaava-alueella. Kaava-aluetta käsitellään siten yhtenä kokonaisuutena. Eri maanomistusyksikköjen mitoitus määräytyy pääsääntöisesti kullekin tilalle lasketun ja osoitetun mitoituksen perusteella. Kapeiden rantatilojen rantaviivamitoitus on esitetty laskennallisena, koska niitä ei voida käyttää kapeutensa ( noin m ) vuoksi yksinään omina rakennuspaikkoina Luonnonympäristö ja selvitetyt luontoarvot Kaava-alueelta tehtiin luontoselvitykset kesällä Alueelta ei löytynyt erityisiä suojelukohteita tai -lajeja. Seuraavassa ote selvityksen yhteenvedosta: Inventoidulla suunnittelualueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Metsälain 10 tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Vesilain (Vesilaki 1961/264, 15a ja 17a ) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä kuten luonnontilaisia lähteitä ei suunnittelualueella ole. Alueella ei ole perinnemaisemakohteita eikä perinnebiotooppeja. Kaikki alueen metsät ovat talousmetsäkäytössä. Mustaniemen itäpään pienellä metsäalueella on vanhan metsän tunnuspiirteitä (runsaasti lahopuuta ja kolopuita). Alueella ei havaittu liito-oravia, mutta lohkon 6 alueella on lajille tyypillistä elinympäristöä. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella esiintyy tai pesii pohjantikka palokärki, pyy ja teeri. Lisäksi läheisen Sikoselän ja Keurusselän pesimälinnustoon kuuluu laulujoutsen, kuikka ja kalatiira, jotka kaikki ovat myös Lintudirektiivin liitteen I lintulajeja. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäviin (NT) lajeihin kuuluva rantasipi pesii alueella kahden parin voimin. Alueella ei ole lepakoiden talvehtimispaikoiksi sopivia louhikoita. Lepakoita saattaa pesiä alueen vapaa-ajan asunnoissa. Järven ranta-alueet ovat tyypillistä saalistusaluetta mm. vesisiipoille. Alueella ei havaittu uhanalaista putkilokasvilajistoa.(suomen Luontotieto Oy v. 2013). Koko luontoselvitys on selostuksen erillisliitteenä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolossa Keuruun Luonnonystävät ry ja Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry. ovat antaneet mielipiteitä ja näkemyksiä alueen maankäyttötavoitteista ja luontoarvoista.

5 Rakennettu ympäristö Maanomistus Palvelut Vesistö 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-alueet on pääosin rakentamatonta metsätalousmaata. Kaava-alueella on vanha Seppälän tilan talouskeskus Pajulammen alueella sekä 3 kpl aiemmin rakennettuja loma-asuntoja Keurusselän alueella. Alueella on yksityinen laavu Hinkanniemen kannaksella, joka on ollut jokamiehen oikeuden perusteella ulkoilijoiden käytettävissä. Alueella on metsäautotie- ja tonttitiestö nykyisille rakennuspaikoille sekä tiestöä Sikoniemen keskiosaan saakka. Kaava-alueita omistavat yksityishenkilöt ja Finsilva Oyj. Lähimmät kaupalliset, kunnalliset ja muut peruspalvelut saa Keuruun keskustasta (noin 7 km autolla). Ravintolapalveluja saa Hotelli Keurusselältä. Keuruun kaupungin liikuntapuisto sijoittuu kaava-alueen pohjoisosan tuntumaan. Keurusselän vesistö Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Keuruun reitin suurin järvi, joka laskee Mäntän kautta edelleen länteen Näsijärveen. Vesistö on keskisyvyydeltään matalahko järviallas Aluetta koskevat suunnitelmat ja muut kaavat Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava Maakuntakaavassa kaava-alueet kuuluvat pääosin matkailua ja sitä tukevien palvelujen laajempaan aluevaraukseen Keurusselän hotellin ympäristössä. Sikoniemen alue kuuluu useita saaria käsittävään laajempaan virkistysaluevaraukseen. Aluekuvauksen mukaan Keurusselän saaret ovat matkailun ja virkistyksen kehittämisaluetta sekä veneulkoilualuetta. Pajulammen ja Hotellialueen pohjavesialuerajaukset ulottuvat osalle kaava-aluetta Liitekartta Yleiskaava Alue sijoittuu osittain Keurusselän hotellialueelle 1980 luvulla laaditun osayleiskaavan rajausalueelle. Osayleiskaavaa ei ole laadittu oikeusvaikutteisena. Liitekartta Ranta-asemakaava Kaava-aluerajaus sijoittuu pieneltä osin 1980-luvulla laadittuun Keurusselän hotellialueen ranta-asemakaavaan korttelin 14, RA/2 osalta. Kaavaa on tältä osin tarkoitus muuttaa yksittäisiin lomarakennuspaikkoihin.

6 6 Rakennusjärjestys Pohjakartta Kaava-aluerajaukselle sijoittuva ranta-asemakaavan osa on osoitettu korttelina 14 RA2, jolle saa rakentaa enintään 15 loma-asuntoa ja enintään 1200 k-m2. Lomaasunnot olisivat yhteisrantaisia ja ns. loma-osaketyyppisiä. Korttelia 14 RA ei ole toteutettu. Ote ranta-asemakaavasta liitteenä. Keuruun kaupungin uusi rakennusjärjestys on hyväksytty Alueelle on laadittu laserkeilaus- ja maastotietokantaan pohjautuva kaavoituksen pohjakartta 1: KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Kaavan suunnittelun tarve Kaavan suunnittelun tarve on tullut ajankohtaiseksi alueen yksityisten maanomistajien päätöksestä suunnitella kaavallisesti entisen Seppälän tilan ranta-alueet loma-asutuksen ja metsätalouden tarpeisiin. Myös virkistyskäyttömahdollisuudet huomioidaan pääasiassa Hinkanniemen ja Sikoniemen alueilla. Kaavalla on mahdollisuus myös järjestellä osalla aluetta olevien Finsilvan kapeiden rantatilojen liittäminen takana oleviin tiloihin. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja päätökset Kaavan ja -muutoksen laatiminen on käynnistynyt maanomistajien vireilletuloilmoituksella Keuruun kaupungille (8.2013). Kaava-alueeseen liittyi aikana Finsilva Oyj kaava-aluerajauksella omistamiensa kapeiden rantatilojen osalta. Kaavan osalta on järjestetty MRA:n 26 :n mukainen viranomaisneuvottelu sekä alkuneuvottelu maanomistajien ja kaupungin kanssa Kaavahakemus on käsitelty kaupunginhallituksessa Keuruun kaupunki on kuuluttanut kaavan vireilletulleeksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Osallisilla on ollut oikeus esittää mielipiteensä asiassa joko suullisesti tai kirjallisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu kaavaan liittyviä tavoitekommentteja Keski-Suomen Liitolta, Keurusselän Luonnonystävät ry:ltä, Suomenselän Lintutieteelliseltä yhdistys ry:ltä sekä yksityiseltä maanomistajalta. Keski-Suomen Museolla ei ollut huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

7 7 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallisluettelo Maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaiset: - Keuruun kaupunki - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen Liitto - Keski-Suomen maakuntamuseo Yhteisöt: - Tiusalan jakokunta / kalastuskunta - Hotelli Keurusselkä - Keurusseudun luonnonystävät ry. - Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry Vireilletulo Kaava laitettiin vireille aikana Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä aikana. Kaavamuutoksesta on pidetty MRL:n mukainen aloitusneuvottelu kunnan ja ELYkeskuksen kanssa Kaavasta on pidetty myös alkuneuvottelu Keuruun kaupungin ja maanomistajien kesken Kaavaluonnos pidetään MRL:n mukaisesti nähtävillä kaupungin virastossa 30 päivän ajan xx.xx.2014 välisen ajan ja osallisilla on oikeus lausua siitä mielipiteensä. Viranomaisosallisilta pyydetään luonnosvaiheessa lausunnot. Kaavaehdotus pidetään mahdollisten korjausten ja täydennysten jälkeen nähtävillä 30 päivän ajan ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä tarvittaessa muistutus asiassa ja saada kaupungin perusteltu vastine muistutukseen. Kaavaehdotuksesta pidetään nähtävilläolon ja lausuntojen / muistutusten saannin jälkeen vain tarvittaessa MRL:n 26 :n mukainen toinen viranomaisneuvottelu. Kaavan hyväksymisen (kaupunginvaltuusto) jälkeen muistutuksen tehneille lähetetään kirjallinen tieto kaavan hyväksymisestä. 4. RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS

8 8 4.1 Yleistä Mitoitus Kaavalla on osoitettu 2 vanhaa ja 31 uutta omarantaista RA-rakennuspaikkaa sekä vanha maatilan talouskeskus. Sikoniemeen on osoitettu maakuntakaavan mukaisesti VR/v vene- ja muuta ulkoilua palveleva noin 4 ha:n suuruinen aluevaraus sekä osoitettu ulkoilureittiyhteydet VR/v alueelle pääosin nykyisiä tieyhteyksiä pitkin. Sikoniemen ja Hinkanniemen alueet on osoitettu pääosin metsätalousalueina, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Hepolammen rantaan on osoitettu SM-alue arkeologisen selvityksen mukaan. Muut alueet on osoitettu metsätalousalueina (M). Voimassaolevan ranta-asemakaavan rakennusoikeudet siirretään omarantaisina Hinkanlahdesta toisaalle kaava-alueelle. Kaavassa on asetettu tavoitteeksi säilyttää Hinkanlahti pääosiltaan rakentamattomana sen nykyisen luonnontilaisuuden ja rantamaisemallisten tekijöiden kannalta sekä hotellin ja loma-osake-alueen läheisyyden vuoksi ( ulkoilutoiminnot ). Kaava-alueelta on tehty emätilaselvitys. Yksityisten tilojen emätilana on Seppälän tila 2-229, josta on lohottu v.1959 jälkeen muut kaava-alueen tilat lukuun ottamatta Finsilva Oyj:n omistamia tiloja. Seppälän tilasta on muodostettu tähän mennessä v jälkeen 3 kpl rakennettuja lomarakennustontteja. Finsilva Oyj:n tilat ( 3 kpl ) ovat osia laajemmista pääosin Tyrisevänjärvellä sijaitsevia emätiloja. Keurusselän rannoilla olevien kapeiden rantakaistatilojen laskennallisia rantarakennusoikeuksia ei ole käytetty Tyrisevänjärven ranta-asemakaavan selostuksen mukaan Tyrisevänjärven ranta-asemakaavassa. Emätilaselvitys. Liite. Kaavaa varten on laskettu alueen luonnollinen ja ns. muunnettu rantaviiva. Muunnoksessa on käytetty laskentataulukossa esitettyjä muunnosperusteita. Koko kaavaalueella on luonnollista rantaviivaa noin 7.8 km ja muunnettuna noin 5.2 km. Keurusselän alueella on käytetty mitoitusnormia 7 loma-as/ mrkm ja muiden vesistöjen alueilla 5 loma-as/ mrkm. Mitoitustaulukko on selostuksen liitteenä. Kaava-alueelle sijoittuvat Finsilva Oyj:n kapeat rantatilat on huomioitu rantaviivaja mitoituslaskennassa laskennallisina. Kaava-alueella on ennestään rakennettuna 2 lomarakennustonttia sekä vanha maatilan talouskeskus Seppälän kantatilalle. Rakennetut rakennuspaikat sekä kaavaalueeseen kuulumaton RA-rakennuspaikka on huomioitu kokonaismitoitusarvossa. 4.2 Aluevaraukset Loma-asuntojen korttelialueet (RA) Loma-asuntorakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja siihen liittyviä talousrakennuksia, joista yksi saa olla vierasmaja. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla

9 enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Vierasmajan kerrosala saa olla enintään, rakennuspaikan ollessa yli 3000 m2, 40 m2 ja jos rakennuspaikka on yli 5000 m2, enintään 60 m2. Rakennukset tulee sijoittaa keskiveden mukaisesta rantaviivasta seuraavasti, kerrosala pienempi kuin 150 k-m2, vähintään 30 m, kerrosala suurempi kuin 150 k-m2, vähintään 40 m ja kerrosalan ollessa yli 200 k- m2, vähintään 50 m. Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 25 k- m 2 sekä savusaunarakennuksen enintään 15 k-m2. Erillinen saunarakennus ja savu- sauna tulee sijaita vähintään 15 m:n etäisyydellä keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Erillisiä rakennuksia saa olla rakennuspaikalla enintään 6 kpl Maatilan talouskeskuksen alue (AM) Maatilan talouskeskuksen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yhden uuden asuinrakennuksen vanhan asuinrakennuksen lisäksi sekä maatilatalouden käyttöön tarkoitettuja talousrakennuksia. Talouskeskusta varten saa rakentaa erikseen osoitetulle rakennusalalle Pajulammen rantaan saunarakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 25 k-m2 sekä toisen savusaunarakennuksen enintään 15 k-m2. Saunarakennukset tulee sijoittaa vähintään 15 m etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Koko korttelin kerrosala saa olla enintään 15 % korttelin pinta-alasta Metsätalousalue, jolla erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) Metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen metsänhoidossa tulee huomioida rantamaisemalliset tekijät ja ulkoilun ohjaamistarpeet Metsätalousalue (M) Muu osa alueesta on osoitettu nykyisen käyttötarkoituksen mukaisena metsätalousalueena. rantamaisemalliset näkökohdat huomioonottaen Muinaismuistoalue (SM) Muinaismuistoalue. Alue on rauhoitettu muinaismuistolain perusteella. Alueella suoritettavista metsänhoidollisista toimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto. Alue sijoittuu Hepolammen ja maantien välimaastoon Veneilyn ja ulkoilun käyttöön osoitettu virkistysalue (VR/v) Tekninen huolto Veneilyn ja ulkoilun käyttöön osoitettu virkistysalue. Alue on tarkoitettu lyhytaikaiseen rantautumiseen, muuhun oleskeluun ja ulkoiluun. Alueelle saa rakentaa veneily- ja ulkoilukäyttöä varten tarvittavia rakenteita ja laitteita. Alue on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Alueelle on osoitettu tie- ja loppupäästä ulkoilureittiyhteys hotellialueelta. RA-rakennuspaikkojen jätevesihuolto on toteutettava haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen mukaisesti tai voidaan toteuttaa myös keskitetysti, jos hotellialueelta jatketaan vesihuoltolinjoja kaava-alueen tonteille. Käyttövesi saadaan rakennettavista yhteisistä tai rakennuspaikkakohtaisista kaivoista. 9

10 Kaava-alueen yhteiset jätehuoltopisteet on tarkoituksenmukaista sijoittaa eri korttelialueille tulevien pääsyteiden alkupäähän. Sähköverkkoa rakennetaan tarpeen mukaan kaava-alueelle Tiealueet Tiealueet on osoitettu ohjeellisina metsätalousalueilla. Rakennuspaikkojen tarvitsemat tiet ovat osalla aluetta jo valmiita. 5. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Vaikutusten arviointi Maakuntakaava Kaava edistää maakuntakaavan tavoitteita kehittää Keurusselän hotellialueen ympäristön toimintoja matkailua tukeviin ja virkistyksen tarpeisiin. Maakuntakaavan mukaan alueella on sallittua matkailupalveluja tukeva rakentaminen. Sikoniemen osalta kaava tarkentaa kaavoitusjärjestelmän periaatteen mukaisesti detaljikaavoituksella ylemmänasteista kaavaa. Sikoniemen alueella on mahdollisuus toteuttaa laajasti virkistystoimintoja ja käyttää niemen MU-alueita ja rantoja jokamiehen oikeuden perusteella VR/v alueen ulkopuolella Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Koska kyseessä on maanomistajien ranta-asemakaava, kaavan yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ovat rajoitettuja. Kaavaan tulevan loma-asutuksen uudet rakennuspaikat omalta osaltaan tukevat Keurusselän hotellialueen matkailu- ja muiden palvelujen kysyntää. Kaavan yhdyskuntatekniset kustannukset koostuvat kaavateiden, kiinteistökohtaisen vesihuollon, sähköverkoston, rakennusten ja piha-alueiden rakentamiskustannuksista. Koska kyseessä on maanomistajien toteutettava kaava, kustannukset jäävät myös nykyisten ja tulevien tontinomistajien kustannettavaksi. Keuruun kaupungille kaavasta ei aiheudu suoranaisesti mitään toteuttamiskustannuksia. VR/r-alueen toteuttamismuodoista Sikoniemen kärjessä sovitaan erikseen kaupungin ja maanomistajan kesken Ympäristö- ja maisemavaikutukset Kaavalla ei tule olemaan käytännössä heikentäviä ympäristövaikutuksia Keurusselän vesistön tilaan haja-asutusta koskevan jätevesiasetuksen käsittelysäännökset huomioiden. Alueen luontoarvot on kartoitettu kesällä 2013 liito-oravien, pesimälinnuston ja arvokkaiden elinympäristöjen osalta. Erityisiä suojeltavia lajeja tai arvokkaita elinympäristöjä ei selvityksessä todettu. Kaavassa on huomioitu useiden alueen lahdenpohjien jättäminen vapaa-alueiksi ja sitä kautta osoittamaan elinympäristöjä mm. vesi- ja metsälinnuille.

11 Kaavassa alueille jää yhteensä noin 5.3 km (n. 68 % rantaviivasta) vapaata luonnollista rantaa. Rakennuspaikkojen alueina on osoitettu noin 2.5 km (n. 32 %) koko rantaviivasta. Kaavaan jää luonnontilaisina yhtenäisinä vapaina ranta-alueina koko Hinkanlahti ( yht. noin 1.2 km ), laajat alueet Sikoniemeä ( yht. noin 2.3 km ) ja Hinkanniemen kannasalue ( yht. noin 0.25 km ) edelleen Mustaniemeen ja -lahteen yhteensä noin 0.9 km:n sekä Hepo- ja Pajulammelle noin 0.65 km:n vapaat ranta-alueet. Kaavan maisemallisesti tärkeitä kohteita on esitetty liitekartalla. Maisemavaikutusten osalta on huomioitu sekä vesistömaisema-, tiemaisema- ja kävelymaisematekijät. Lisäksi maisematekijöitä huomioidaan kaavassa mm. tonttien rakennusalojen sijoitteluissa ja rakentamisen vähimmäisetäisyyksillä rannasta ja muilla kaavamääräyksillä. Liitekartta Muut vaikutukset Kaavassa huomioidaan Seppälän tilan vanhan talouskeskuksen päärakennuksen kulttuurihistorialliset arvot. Kaavalla ei voida katsoa olevan erityistä muita vaikutuksia vanhaan kulttuuriympäristöön tai rakennuskantaan alueen ollessa muilta osin pääosin rakentamaton Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavakartalla on esitetty kaavamääräykset. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1. Toteuttaminen ja sen ajoitus Kaava toteutus tapahtuu maanomistajien päätösten ja aikataulujen mukaan. 6.2 Toteutuksen seuranta Toteutuksen seuranta tapahtuu rakennustarkastuksen yhteydessä rakennuslupakäsittelyissä ja rakennusvalvonnan määrämuotoisissa tarkastuksissa. Liitteet: 1. Yleissilmäyskartta / kaava-alueen sijainti 2. Ote maakuntakaava 3. Ote rantayleiskaava (ei oikeusvaikutteinen) 4. Voimassaoleva ranta-asemakaava / muutosalueen rajaus 5. Kaava-alueen maisemallisesti tärkeät kohteet, kartta 6. Mitoituslaskelmataulukko 7. Emätilaselvitys ( kiinteistönmuodostusvaiheet )

12 12 Erilliset liitteet: - Luontoselvitykset v. 2013, Suomen Luontotieto Oy - Arkeologinen selvitys, v. 2013, Mikroliitti Oy KAAVAKARTTA 1: erilliset määräykset - kaavakartta A3 koossa, noin 1:7000

13 RANTA-ASEMAKAAVA KAAVA-ALUET LIKIM. RAJAUS

14 K-S maakuntakaava, OTE Kaava-aluerajaus likim. s E mv EO/tu st Keurusselkä

15 KEURUSSELKÄ OSAYLEISKAAVA 1980 ( ei oikeusvaikutteinen )

16 voimassaoleva ranta-asemakaava, ote kaava-aluerajauksella

17 KEURUSSELKÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAISEMALLISESTI TÄRKEÄT KOHTEET TIENVARSI VESISTÖMAISEMA ULKOILUMAISEMA ULKOILUREITTI MAISEMA VESISTÖMAISEMA VESISTÖMAISEMAT

18 KEURUSSELKÄ RANTA ASEMAKAAVA MITOITUSLASKELMA / JP TILA / TILAT RANTAVIIVA, KM MITOITUSARVOT, VESISTÖT yhteensä RAKENNUSOIKEUS KPL/ TONTIT sijainti ym. Tietoja luonnoll. muunnettu 7 la/ mrkm 5 la/ mrkm käytetty mitoitus jäljellä Lisätiedot Keurusselkä Hepo, Pajulampi määrä kpl KPL KPL 2 229/2 172 Hinkanlahti, Mustaniemi ja lahti ( sis. tilan 2 169, lohottu ) Pajulampi ( sis. talousk.+ sauna rak.oikeus ) / FS Rantatila, Finsilva; Hinkanlahti, niemi * ( laskennallinen rak.oikeus ) ranta asemakaava, Hinkanl. RA2 / 15 as ( mitoitus omarantaisena) yht ~ Pajulampi " Hepolampi /6 126 Keurusselkä, Hinkanlahti, niemi ( sis. tilan 21 0, lohottu ) yht ~ Keurusselkä, Sikoniemi /6 149/ FS Rantatilat, Finsilva, Sikoniemi * ( laskennallinen rak. oikeus ) 6 94 / FS Sikoniemi, länsikulma, Finsilva yht ~ / 171 Mustaniemi ja Mustalahti ( sis. tilan 2 173, lohottu ) 6 168/FS Rantatilat, Finsilva, Mustaniemi, lahti * ( laskennallinen rak.oikeus ) yht ~ Yhteensä *) laskennallinen rakennusoikeus, jota ei voida käyttää ilman taustatilan aluetta. Käytetyt rantaviivan muunnoskertoimet : Kerroin = 0% alle hehtaarin saaret ja alle 50 metriä leveät niemet Kerroin = 25% alle 100 metriä leveät lahdet ja salmet Kerroin = 50% metriä leveät niemet metriä leveät lahdet ja salmet Kerroin =75% metriä leveät niemet metriä leveät lahdet

19

20

21

22

RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA- ASEMAKAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 16.10

RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA- ASEMAKAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 16.10 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA- ASEMAKAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 16.10.2015 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA KEURUUN KAUPUNGIN KEURUSSELÄN, HEPOLAMMEN JA PAJULAMMEN

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

KAAVAEHDOTUS / selostus INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY. Tilat: , , , , , 249-

KAAVAEHDOTUS / selostus INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY. Tilat: , , , , , 249- 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 30.9.2014 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA SAARIJÄRVEN, ISO- LITVASEN, ISO-VUORIJÄRVEN, PIRTTIJÄRVEN JA JOKIJÄRVEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / LUONNOS Tila : Valtion metsämaa

PARKANON KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / LUONNOS Tila : Valtion metsämaa 1 PARKANON KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / LUONNOS 20.10.2009 Tila : Valtion metsämaa 581-893-1-1 vanha saunakämppä Liesijärvellä Laatija: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY Juha Poutanen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2013 HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAADINTAA URJALAN KUNNAN NUUTAJÄRVEN KYLÄSSÄ OSALLE TILAA VA- LAJÄRVEN KARTANO 1:493 JA URJALAN KYLÄSSÄ TILOJEN WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:98

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-RAK1602 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOERON YHTEISETSÄ NUI-PUSULA KIVIJÄRVI, SÄRKIJÄRVI, PATAO, VAHERAJÄRVI, SAARIJÄRVI, SAARILAI, SIRKKALAI, LAUTA- LAI, KAKSINAINEN, POJAO. RANTA-ASEAKAAVAN UUTOS KAAVAUUTOSEHDOTUS / 0..0 KAAVASELOSTUS Laatija:

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 JUUPAJOEN KUNTA JUUPAJOEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015 Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm Asemakaavaselostus 21.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 2. TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KALVOLAN YHTEISMETSÄ

KALVOLAN YHTEISMETSÄ 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.5.2016 Ranta-asemakaava: Tunnistetiedot Työnro: 9024 Dnro: 2131/2015 YHLA KALVOLAN YHTEISMETSÄ Keihäsjärvi, Lapiolammi, Ojajärvi ja Perälammi

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Siimes) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto

Lisätiedot

Jaalangan rantaosayleiskaavan muutos tilalla Raivio 2:69

Jaalangan rantaosayleiskaavan muutos tilalla Raivio 2:69 1 VAALAN KUNTA Tekninen toimisto Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.-xx.20xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee xx.xx.2015 päivättyä

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2 UUSIKAUPUNKI 895 Siuttula 458 Tynki 463 RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Ranta-asemakaavalla muodostuvat RA- ja M-alueet. 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1. Tunnistetiedot VANTTUUNLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kunta

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

KAAVAEHDOTUS / INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY. Tilat: , , , , , 249-

KAAVAEHDOTUS / INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY. Tilat: , , , , , 249- 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMA-KAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOS- KEE 15.1.2014 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA KEU- RUUN KAUPUNGIN KEURUSSELÄN, HEPOLAMMEN JA PAJULAMMEN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 SIIKAISTEN KUNTA 28.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KALLIJÄRVEN RANNALLA TILOJA: MARJAMÄKI 747-411-3-207 JA RANTAMÄKI 747-411-3-218 2 1.

Lisätiedot

Kaavan nimi: Vitsiälä-Kalailan ranta-asemkaaavan muutos Kunta: Hämeenlinna 109 Kylä: Vitsiälä 474 Tilat: Satumetsä R:no 6:9 Vellari R:no 6:39

Kaavan nimi: Vitsiälä-Kalailan ranta-asemkaaavan muutos Kunta: Hämeenlinna 109 Kylä: Vitsiälä 474 Tilat: Satumetsä R:no 6:9 Vellari R:no 6:39 Hämeenlinnan kaupunki Vitsiälä- Kalailan ranta-asemakaavan muutos Iso-Roine ja Vähä-Roine Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.8.2014, tarkistukset 1.12 2014 ja 22.1.2015 Tunnistetiedot Kaavan nimi:

Lisätiedot