INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY"

Transkriptio

1 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMA-KAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOS- KEE PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA KEU- RUUN KAUPUNGIN KEURUSSELÄN, HEPOLAMMEN JA PAJULAMMEN RANTA-ALUEILLA KAAVALUONNOS / selostus Tilat: , , , , , , , , , , , , , ja Laatija: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY Juha Poutanen, dipl.ins., YKS 361 Linnankatu 9, Hämeenlinna puh/fax sähköposti: juha.poutanen(at)poutanenoy.fi Kaavan käsittelyt : Kaupunginhallitus : Kaupunginvaltuusto:

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan ja kaavamuutoksen tavoitteet Liiteasiakirjat Muu käytetty lähdemateriaali LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja selvitetyt luontoarvot Rakennettu ympäristö Maanomistus Palvelut Vesistö Suunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat ja muut kaavat KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osallisluettelo Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS Yleistä Mitoitus Aluevaraukset Loma-asuntojen korttelialueet (RA) Maatilan talouskeskuksen alue (AM) Metsätalousalue, jolla erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) Metsätalousalue (M) Muinaismuistoalue (SM) Veneilyn ja ulkoilun käyttöön osoitettu virkistysalue (VR/v) Tekninen huolto Tiealueet KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviointi Maakuntakaava Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Ympäristö- ja maisemavaikutukset Muut vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja sen ajoitus Toteutuksen seuranta LIITTEET 1-7

3 3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alueet sijoittuvat Keurusselän länsirannalle sekä Hepo-, Pajulammen alueille hotelli Keurusselän länsi- ja pohjoispuolella noin 7 km:n päässä maanteitse Keuruun kaupungin keskustasta. Liitekartta. 1.3 Kaavan ja kaavamuutoksen tavoitteet Kaavan tavoitteena on määrittää kaava-alueen tilojen ranta-alueille mitoituksen sallima määrä uutta loma-asuntorakentamista lähinnä omarantaisina rakennuspaikkoina. Kaavamuutoksella selvitetään myös voimassaolevan hotelli-alueen ranta-asemakaavan osan ( kortteli 14 RA2) muuttaminen omarantaisiksi rakennuspaikoiksi ja rakennusoikeuden siirtäminen muualle kaava-alueella. 1.4 Liiteasiakirjat - yleiskartta kaava-aluerajaukset - ote maakuntakaava - ote rantayleiskaava ( ei oikeusvaikutteinen ) - voimassaoleva ranta-asemakaava, ote, pienennös - kaava-alueen maisemallisesti tärkeät kohteet, kartta - mitoituslaskelmataulukko - emätilaselvitys - luontoselvitykset 2013, Suomen Luontotieto Oy - arkeologinen selvitys 2013, Mikroliitti Oy - kaavakartta 1:2000 määräyksineen. 1.5 Muu käytetty lähdemateriaali - Keski-Suomen Liiton maakuntakaavojen aineistot - voimassaolevan ranta-asemakaavan aineistot 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Kaava-alueen tiloille on rakennettu tähän mennessä 3 kpl loma-asuntorakennuksia yksittäisille tonteille ja sekä vanha maatilan talouskeskus. Kaava-alueen tilojen alueilla on luonnollista rantaviivaa yhteensä noin 7.8 km.

4 4 Kaavalla on tarkoitus osoittaa suunnitelmallisesti lähinnä omarantaisia lomarakennuspaikkoja emätilatarkastelun ja käytettävän mitoituksen osoittama määrä. Kaavaratkaisuilla tuetaan myös Keurusselän hotellialueen ja siihen liittyvien matkailua tukevien ja virkistystoimintojen kehittämistä. Maakuntakaavan aluevarauksia tarkennetaan detaljikaavoituksella varaamalla Sikoniemestä vene-ja muuhun ulkoiluun soveltuva tukikohta-alue Alueen yleiskuvaus Kaava-alue muodostuu kolmesta laajasta niemialueesta, Mustaniemi, Hinkanniemi ja Sikoniemi, Mustalahden alueesta sekä Paju- ja Hepolampien ranta-alueista. Kaava-alueet ovat pääosin normaalia talousmetsää, joissa on tehty vuosien varrella laajoja hakkuita ja alueet ovat tällä hetkellä pääosin eri-ikäisissä taimikko- ja nuoren metsän vaiheissa. Osa alueesta on täysikasvuista hakkuukypsää metsää. Pajuja Hepolammen alueilla on myös peltoalueita. Kaava-alueen rannat on pääosin kovapohjaisia. Osalla alueen rantoja on vanhoista vesijätöistä muodostettuja kapeita (n m) rantatiloja, jotka omistaa eri maanomistaja kuin niiden takana olevat alueet. Kaavalla on tarkoitus osoittaa maankäyttö rantaan saakka koko kaava-alueella. Kaava-aluetta käsitellään siten yhtenä kokonaisuutena. Eri maanomistusyksikköjen mitoitus määräytyy pääsääntöisesti kullekin tilalle lasketun ja osoitetun mitoituksen perusteella. Kapeiden rantatilojen rantaviivamitoitus on esitetty laskennallisena, koska niitä ei voida käyttää kapeutensa ( noin m ) vuoksi yksinään omina rakennuspaikkoina Luonnonympäristö ja selvitetyt luontoarvot Kaava-alueelta tehtiin luontoselvitykset kesällä Alueelta ei löytynyt erityisiä suojelukohteita tai -lajeja. Seuraavassa ote selvityksen yhteenvedosta: Inventoidulla suunnittelualueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Metsälain 10 tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Vesilain (Vesilaki 1961/264, 15a ja 17a ) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä kuten luonnontilaisia lähteitä ei suunnittelualueella ole. Alueella ei ole perinnemaisemakohteita eikä perinnebiotooppeja. Kaikki alueen metsät ovat talousmetsäkäytössä. Mustaniemen itäpään pienellä metsäalueella on vanhan metsän tunnuspiirteitä (runsaasti lahopuuta ja kolopuita). Alueella ei havaittu liito-oravia, mutta lohkon 6 alueella on lajille tyypillistä elinympäristöä. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella esiintyy tai pesii pohjantikka palokärki, pyy ja teeri. Lisäksi läheisen Sikoselän ja Keurusselän pesimälinnustoon kuuluu laulujoutsen, kuikka ja kalatiira, jotka kaikki ovat myös Lintudirektiivin liitteen I lintulajeja. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäviin (NT) lajeihin kuuluva rantasipi pesii alueella kahden parin voimin. Alueella ei ole lepakoiden talvehtimispaikoiksi sopivia louhikoita. Lepakoita saattaa pesiä alueen vapaa-ajan asunnoissa. Järven ranta-alueet ovat tyypillistä saalistusaluetta mm. vesisiipoille. Alueella ei havaittu uhanalaista putkilokasvilajistoa.(suomen Luontotieto Oy v. 2013). Koko luontoselvitys on selostuksen erillisliitteenä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolossa Keuruun Luonnonystävät ry ja Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry. ovat antaneet mielipiteitä ja näkemyksiä alueen maankäyttötavoitteista ja luontoarvoista.

5 Rakennettu ympäristö Maanomistus Palvelut Vesistö 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-alueet on pääosin rakentamatonta metsätalousmaata. Kaava-alueella on vanha Seppälän tilan talouskeskus Pajulammen alueella sekä 3 kpl aiemmin rakennettuja loma-asuntoja Keurusselän alueella. Alueella on yksityinen laavu Hinkanniemen kannaksella, joka on ollut jokamiehen oikeuden perusteella ulkoilijoiden käytettävissä. Alueella on metsäautotie- ja tonttitiestö nykyisille rakennuspaikoille sekä tiestöä Sikoniemen keskiosaan saakka. Kaava-alueita omistavat yksityishenkilöt ja Finsilva Oyj. Lähimmät kaupalliset, kunnalliset ja muut peruspalvelut saa Keuruun keskustasta (noin 7 km autolla). Ravintolapalveluja saa Hotelli Keurusselältä. Keuruun kaupungin liikuntapuisto sijoittuu kaava-alueen pohjoisosan tuntumaan. Keurusselän vesistö Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Keuruun reitin suurin järvi, joka laskee Mäntän kautta edelleen länteen Näsijärveen. Vesistö on keskisyvyydeltään matalahko järviallas Aluetta koskevat suunnitelmat ja muut kaavat Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava Maakuntakaavassa kaava-alueet kuuluvat pääosin matkailua ja sitä tukevien palvelujen laajempaan aluevaraukseen Keurusselän hotellin ympäristössä. Sikoniemen alue kuuluu useita saaria käsittävään laajempaan virkistysaluevaraukseen. Aluekuvauksen mukaan Keurusselän saaret ovat matkailun ja virkistyksen kehittämisaluetta sekä veneulkoilualuetta. Pajulammen ja Hotellialueen pohjavesialuerajaukset ulottuvat osalle kaava-aluetta Liitekartta Yleiskaava Alue sijoittuu osittain Keurusselän hotellialueelle 1980 luvulla laaditun osayleiskaavan rajausalueelle. Osayleiskaavaa ei ole laadittu oikeusvaikutteisena. Liitekartta Ranta-asemakaava Kaava-aluerajaus sijoittuu pieneltä osin 1980-luvulla laadittuun Keurusselän hotellialueen ranta-asemakaavaan korttelin 14, RA/2 osalta. Kaavaa on tältä osin tarkoitus muuttaa yksittäisiin lomarakennuspaikkoihin.

6 6 Rakennusjärjestys Pohjakartta Kaava-aluerajaukselle sijoittuva ranta-asemakaavan osa on osoitettu korttelina 14 RA2, jolle saa rakentaa enintään 15 loma-asuntoa ja enintään 1200 k-m2. Lomaasunnot olisivat yhteisrantaisia ja ns. loma-osaketyyppisiä. Korttelia 14 RA ei ole toteutettu. Ote ranta-asemakaavasta liitteenä. Keuruun kaupungin uusi rakennusjärjestys on hyväksytty Alueelle on laadittu laserkeilaus- ja maastotietokantaan pohjautuva kaavoituksen pohjakartta 1: KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Kaavan suunnittelun tarve Kaavan suunnittelun tarve on tullut ajankohtaiseksi alueen yksityisten maanomistajien päätöksestä suunnitella kaavallisesti entisen Seppälän tilan ranta-alueet loma-asutuksen ja metsätalouden tarpeisiin. Myös virkistyskäyttömahdollisuudet huomioidaan pääasiassa Hinkanniemen ja Sikoniemen alueilla. Kaavalla on mahdollisuus myös järjestellä osalla aluetta olevien Finsilvan kapeiden rantatilojen liittäminen takana oleviin tiloihin. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja päätökset Kaavan ja -muutoksen laatiminen on käynnistynyt maanomistajien vireilletuloilmoituksella Keuruun kaupungille (8.2013). Kaava-alueeseen liittyi aikana Finsilva Oyj kaava-aluerajauksella omistamiensa kapeiden rantatilojen osalta. Kaavan osalta on järjestetty MRA:n 26 :n mukainen viranomaisneuvottelu sekä alkuneuvottelu maanomistajien ja kaupungin kanssa Kaavahakemus on käsitelty kaupunginhallituksessa Keuruun kaupunki on kuuluttanut kaavan vireilletulleeksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Osallisilla on ollut oikeus esittää mielipiteensä asiassa joko suullisesti tai kirjallisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu kaavaan liittyviä tavoitekommentteja Keski-Suomen Liitolta, Keurusselän Luonnonystävät ry:ltä, Suomenselän Lintutieteelliseltä yhdistys ry:ltä sekä yksityiseltä maanomistajalta. Keski-Suomen Museolla ei ollut huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

7 7 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallisluettelo Maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaiset: - Keuruun kaupunki - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen Liitto - Keski-Suomen maakuntamuseo Yhteisöt: - Tiusalan jakokunta / kalastuskunta - Hotelli Keurusselkä - Keurusseudun luonnonystävät ry. - Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry Vireilletulo Kaava laitettiin vireille aikana Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä aikana. Kaavamuutoksesta on pidetty MRL:n mukainen aloitusneuvottelu kunnan ja ELYkeskuksen kanssa Kaavasta on pidetty myös alkuneuvottelu Keuruun kaupungin ja maanomistajien kesken Kaavaluonnos pidetään MRL:n mukaisesti nähtävillä kaupungin virastossa 30 päivän ajan xx.xx.2014 välisen ajan ja osallisilla on oikeus lausua siitä mielipiteensä. Viranomaisosallisilta pyydetään luonnosvaiheessa lausunnot. Kaavaehdotus pidetään mahdollisten korjausten ja täydennysten jälkeen nähtävillä 30 päivän ajan ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä tarvittaessa muistutus asiassa ja saada kaupungin perusteltu vastine muistutukseen. Kaavaehdotuksesta pidetään nähtävilläolon ja lausuntojen / muistutusten saannin jälkeen vain tarvittaessa MRL:n 26 :n mukainen toinen viranomaisneuvottelu. Kaavan hyväksymisen (kaupunginvaltuusto) jälkeen muistutuksen tehneille lähetetään kirjallinen tieto kaavan hyväksymisestä. 4. RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS

8 8 4.1 Yleistä Mitoitus Kaavalla on osoitettu 2 vanhaa ja 31 uutta omarantaista RA-rakennuspaikkaa sekä vanha maatilan talouskeskus. Sikoniemeen on osoitettu maakuntakaavan mukaisesti VR/v vene- ja muuta ulkoilua palveleva noin 4 ha:n suuruinen aluevaraus sekä osoitettu ulkoilureittiyhteydet VR/v alueelle pääosin nykyisiä tieyhteyksiä pitkin. Sikoniemen ja Hinkanniemen alueet on osoitettu pääosin metsätalousalueina, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Hepolammen rantaan on osoitettu SM-alue arkeologisen selvityksen mukaan. Muut alueet on osoitettu metsätalousalueina (M). Voimassaolevan ranta-asemakaavan rakennusoikeudet siirretään omarantaisina Hinkanlahdesta toisaalle kaava-alueelle. Kaavassa on asetettu tavoitteeksi säilyttää Hinkanlahti pääosiltaan rakentamattomana sen nykyisen luonnontilaisuuden ja rantamaisemallisten tekijöiden kannalta sekä hotellin ja loma-osake-alueen läheisyyden vuoksi ( ulkoilutoiminnot ). Kaava-alueelta on tehty emätilaselvitys. Yksityisten tilojen emätilana on Seppälän tila 2-229, josta on lohottu v.1959 jälkeen muut kaava-alueen tilat lukuun ottamatta Finsilva Oyj:n omistamia tiloja. Seppälän tilasta on muodostettu tähän mennessä v jälkeen 3 kpl rakennettuja lomarakennustontteja. Finsilva Oyj:n tilat ( 3 kpl ) ovat osia laajemmista pääosin Tyrisevänjärvellä sijaitsevia emätiloja. Keurusselän rannoilla olevien kapeiden rantakaistatilojen laskennallisia rantarakennusoikeuksia ei ole käytetty Tyrisevänjärven ranta-asemakaavan selostuksen mukaan Tyrisevänjärven ranta-asemakaavassa. Emätilaselvitys. Liite. Kaavaa varten on laskettu alueen luonnollinen ja ns. muunnettu rantaviiva. Muunnoksessa on käytetty laskentataulukossa esitettyjä muunnosperusteita. Koko kaavaalueella on luonnollista rantaviivaa noin 7.8 km ja muunnettuna noin 5.2 km. Keurusselän alueella on käytetty mitoitusnormia 7 loma-as/ mrkm ja muiden vesistöjen alueilla 5 loma-as/ mrkm. Mitoitustaulukko on selostuksen liitteenä. Kaava-alueelle sijoittuvat Finsilva Oyj:n kapeat rantatilat on huomioitu rantaviivaja mitoituslaskennassa laskennallisina. Kaava-alueella on ennestään rakennettuna 2 lomarakennustonttia sekä vanha maatilan talouskeskus Seppälän kantatilalle. Rakennetut rakennuspaikat sekä kaavaalueeseen kuulumaton RA-rakennuspaikka on huomioitu kokonaismitoitusarvossa. 4.2 Aluevaraukset Loma-asuntojen korttelialueet (RA) Loma-asuntorakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja siihen liittyviä talousrakennuksia, joista yksi saa olla vierasmaja. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla

9 enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Vierasmajan kerrosala saa olla enintään, rakennuspaikan ollessa yli 3000 m2, 40 m2 ja jos rakennuspaikka on yli 5000 m2, enintään 60 m2. Rakennukset tulee sijoittaa keskiveden mukaisesta rantaviivasta seuraavasti, kerrosala pienempi kuin 150 k-m2, vähintään 30 m, kerrosala suurempi kuin 150 k-m2, vähintään 40 m ja kerrosalan ollessa yli 200 k- m2, vähintään 50 m. Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 25 k- m 2 sekä savusaunarakennuksen enintään 15 k-m2. Erillinen saunarakennus ja savu- sauna tulee sijaita vähintään 15 m:n etäisyydellä keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Erillisiä rakennuksia saa olla rakennuspaikalla enintään 6 kpl Maatilan talouskeskuksen alue (AM) Maatilan talouskeskuksen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yhden uuden asuinrakennuksen vanhan asuinrakennuksen lisäksi sekä maatilatalouden käyttöön tarkoitettuja talousrakennuksia. Talouskeskusta varten saa rakentaa erikseen osoitetulle rakennusalalle Pajulammen rantaan saunarakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 25 k-m2 sekä toisen savusaunarakennuksen enintään 15 k-m2. Saunarakennukset tulee sijoittaa vähintään 15 m etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Koko korttelin kerrosala saa olla enintään 15 % korttelin pinta-alasta Metsätalousalue, jolla erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) Metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen metsänhoidossa tulee huomioida rantamaisemalliset tekijät ja ulkoilun ohjaamistarpeet Metsätalousalue (M) Muu osa alueesta on osoitettu nykyisen käyttötarkoituksen mukaisena metsätalousalueena. rantamaisemalliset näkökohdat huomioonottaen Muinaismuistoalue (SM) Muinaismuistoalue. Alue on rauhoitettu muinaismuistolain perusteella. Alueella suoritettavista metsänhoidollisista toimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto. Alue sijoittuu Hepolammen ja maantien välimaastoon Veneilyn ja ulkoilun käyttöön osoitettu virkistysalue (VR/v) Tekninen huolto Veneilyn ja ulkoilun käyttöön osoitettu virkistysalue. Alue on tarkoitettu lyhytaikaiseen rantautumiseen, muuhun oleskeluun ja ulkoiluun. Alueelle saa rakentaa veneily- ja ulkoilukäyttöä varten tarvittavia rakenteita ja laitteita. Alue on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Alueelle on osoitettu tie- ja loppupäästä ulkoilureittiyhteys hotellialueelta. RA-rakennuspaikkojen jätevesihuolto on toteutettava haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen mukaisesti tai voidaan toteuttaa myös keskitetysti, jos hotellialueelta jatketaan vesihuoltolinjoja kaava-alueen tonteille. Käyttövesi saadaan rakennettavista yhteisistä tai rakennuspaikkakohtaisista kaivoista. 9

10 Kaava-alueen yhteiset jätehuoltopisteet on tarkoituksenmukaista sijoittaa eri korttelialueille tulevien pääsyteiden alkupäähän. Sähköverkkoa rakennetaan tarpeen mukaan kaava-alueelle Tiealueet Tiealueet on osoitettu ohjeellisina metsätalousalueilla. Rakennuspaikkojen tarvitsemat tiet ovat osalla aluetta jo valmiita. 5. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Vaikutusten arviointi Maakuntakaava Kaava edistää maakuntakaavan tavoitteita kehittää Keurusselän hotellialueen ympäristön toimintoja matkailua tukeviin ja virkistyksen tarpeisiin. Maakuntakaavan mukaan alueella on sallittua matkailupalveluja tukeva rakentaminen. Sikoniemen osalta kaava tarkentaa kaavoitusjärjestelmän periaatteen mukaisesti detaljikaavoituksella ylemmänasteista kaavaa. Sikoniemen alueella on mahdollisuus toteuttaa laajasti virkistystoimintoja ja käyttää niemen MU-alueita ja rantoja jokamiehen oikeuden perusteella VR/v alueen ulkopuolella Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Koska kyseessä on maanomistajien ranta-asemakaava, kaavan yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ovat rajoitettuja. Kaavaan tulevan loma-asutuksen uudet rakennuspaikat omalta osaltaan tukevat Keurusselän hotellialueen matkailu- ja muiden palvelujen kysyntää. Kaavan yhdyskuntatekniset kustannukset koostuvat kaavateiden, kiinteistökohtaisen vesihuollon, sähköverkoston, rakennusten ja piha-alueiden rakentamiskustannuksista. Koska kyseessä on maanomistajien toteutettava kaava, kustannukset jäävät myös nykyisten ja tulevien tontinomistajien kustannettavaksi. Keuruun kaupungille kaavasta ei aiheudu suoranaisesti mitään toteuttamiskustannuksia. VR/r-alueen toteuttamismuodoista Sikoniemen kärjessä sovitaan erikseen kaupungin ja maanomistajan kesken Ympäristö- ja maisemavaikutukset Kaavalla ei tule olemaan käytännössä heikentäviä ympäristövaikutuksia Keurusselän vesistön tilaan haja-asutusta koskevan jätevesiasetuksen käsittelysäännökset huomioiden. Alueen luontoarvot on kartoitettu kesällä 2013 liito-oravien, pesimälinnuston ja arvokkaiden elinympäristöjen osalta. Erityisiä suojeltavia lajeja tai arvokkaita elinympäristöjä ei selvityksessä todettu. Kaavassa on huomioitu useiden alueen lahdenpohjien jättäminen vapaa-alueiksi ja sitä kautta osoittamaan elinympäristöjä mm. vesi- ja metsälinnuille.

11 Kaavassa alueille jää yhteensä noin 5.3 km (n. 68 % rantaviivasta) vapaata luonnollista rantaa. Rakennuspaikkojen alueina on osoitettu noin 2.5 km (n. 32 %) koko rantaviivasta. Kaavaan jää luonnontilaisina yhtenäisinä vapaina ranta-alueina koko Hinkanlahti ( yht. noin 1.2 km ), laajat alueet Sikoniemeä ( yht. noin 2.3 km ) ja Hinkanniemen kannasalue ( yht. noin 0.25 km ) edelleen Mustaniemeen ja -lahteen yhteensä noin 0.9 km:n sekä Hepo- ja Pajulammelle noin 0.65 km:n vapaat ranta-alueet. Kaavan maisemallisesti tärkeitä kohteita on esitetty liitekartalla. Maisemavaikutusten osalta on huomioitu sekä vesistömaisema-, tiemaisema- ja kävelymaisematekijät. Lisäksi maisematekijöitä huomioidaan kaavassa mm. tonttien rakennusalojen sijoitteluissa ja rakentamisen vähimmäisetäisyyksillä rannasta ja muilla kaavamääräyksillä. Liitekartta Muut vaikutukset Kaavassa huomioidaan Seppälän tilan vanhan talouskeskuksen päärakennuksen kulttuurihistorialliset arvot. Kaavalla ei voida katsoa olevan erityistä muita vaikutuksia vanhaan kulttuuriympäristöön tai rakennuskantaan alueen ollessa muilta osin pääosin rakentamaton Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavakartalla on esitetty kaavamääräykset. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1. Toteuttaminen ja sen ajoitus Kaava toteutus tapahtuu maanomistajien päätösten ja aikataulujen mukaan. 6.2 Toteutuksen seuranta Toteutuksen seuranta tapahtuu rakennustarkastuksen yhteydessä rakennuslupakäsittelyissä ja rakennusvalvonnan määrämuotoisissa tarkastuksissa. Liitteet: 1. Yleissilmäyskartta / kaava-alueen sijainti 2. Ote maakuntakaava 3. Ote rantayleiskaava (ei oikeusvaikutteinen) 4. Voimassaoleva ranta-asemakaava / muutosalueen rajaus 5. Kaava-alueen maisemallisesti tärkeät kohteet, kartta 6. Mitoituslaskelmataulukko 7. Emätilaselvitys ( kiinteistönmuodostusvaiheet )

12 12 Erilliset liitteet: - Luontoselvitykset v. 2013, Suomen Luontotieto Oy - Arkeologinen selvitys, v. 2013, Mikroliitti Oy KAAVAKARTTA 1: erilliset määräykset - kaavakartta A3 koossa, noin 1:7000

13 RANTA-ASEMAKAAVA KAAVA-ALUET LIKIM. RAJAUS

14 K-S maakuntakaava, OTE Kaava-aluerajaus likim. s E mv EO/tu st Keurusselkä

15 KEURUSSELKÄ OSAYLEISKAAVA 1980 ( ei oikeusvaikutteinen )

16 voimassaoleva ranta-asemakaava, ote kaava-aluerajauksella

17 KEURUSSELKÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAISEMALLISESTI TÄRKEÄT KOHTEET TIENVARSI VESISTÖMAISEMA ULKOILUMAISEMA ULKOILUREITTI MAISEMA VESISTÖMAISEMA VESISTÖMAISEMAT

18 KEURUSSELKÄ RANTA ASEMAKAAVA MITOITUSLASKELMA / JP TILA / TILAT RANTAVIIVA, KM MITOITUSARVOT, VESISTÖT yhteensä RAKENNUSOIKEUS KPL/ TONTIT sijainti ym. Tietoja luonnoll. muunnettu 7 la/ mrkm 5 la/ mrkm käytetty mitoitus jäljellä Lisätiedot Keurusselkä Hepo, Pajulampi määrä kpl KPL KPL 2 229/2 172 Hinkanlahti, Mustaniemi ja lahti ( sis. tilan 2 169, lohottu ) Pajulampi ( sis. talousk.+ sauna rak.oikeus ) / FS Rantatila, Finsilva; Hinkanlahti, niemi * ( laskennallinen rak.oikeus ) ranta asemakaava, Hinkanl. RA2 / 15 as ( mitoitus omarantaisena) yht ~ Pajulampi " Hepolampi /6 126 Keurusselkä, Hinkanlahti, niemi ( sis. tilan 21 0, lohottu ) yht ~ Keurusselkä, Sikoniemi /6 149/ FS Rantatilat, Finsilva, Sikoniemi * ( laskennallinen rak. oikeus ) 6 94 / FS Sikoniemi, länsikulma, Finsilva yht ~ / 171 Mustaniemi ja Mustalahti ( sis. tilan 2 173, lohottu ) 6 168/FS Rantatilat, Finsilva, Mustaniemi, lahti * ( laskennallinen rak.oikeus ) yht ~ Yhteensä *) laskennallinen rakennusoikeus, jota ei voida käyttää ilman taustatilan aluetta. Käytetyt rantaviivan muunnoskertoimet : Kerroin = 0% alle hehtaarin saaret ja alle 50 metriä leveät niemet Kerroin = 25% alle 100 metriä leveät lahdet ja salmet Kerroin = 50% metriä leveät niemet metriä leveät lahdet ja salmet Kerroin =75% metriä leveät niemet metriä leveät lahdet

19

20

21

22

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT:

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: URJALA, VALAJÄRVI VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: VALAJÄRVEN KARTANO 1:493, WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:88 JA IMMALA 10:144. Ojansuunvuoren niemessä oleva vanha loma-asuntorakennus RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS / Kaavaluonnos 3.5.2013. Tilat: 834-423-2-39, 834-423-2-41

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS / Kaavaluonnos 3.5.2013. Tilat: 834-423-2-39, 834-423-2-41 1 ININÖÖRITOIMITO POTANEN OY RANTA-AEMAKAAVAN ELOT / Kaavaluonnos 3.5.2013 TAMMELA, OKJÄRVI Tilat: 834-423-2-39, 834-423-2-41 Laatia: ININÖÖRITOIMITO POTANEN OY Juha Poutanen, dipl.ins, Linnankatu 9 13100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd. 22.4.2015 10.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNKI: KYLÄ: ALUE: TAMPERE VATTULA VATTULAN RANTA- ASEMAKAAVA-ALUE Air-Ix Ympäristö Oy, 2005 PL 453 33101 TAMPERE Puh. (03) 2442 111 Fax (03) 2616019

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RISTIJÄRVI PUTKOSJÄRVEN ASEMAKAAVA

RISTIJÄRVI PUTKOSJÄRVEN ASEMAKAAVA RISTIJÄRVI PUTKOSJÄRVEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS 23.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 ASEMAKAAVAN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 1.2 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJAUS... 1 ASEMAKAAVAN LAATIMISTARVE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa.

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa. KOHMALAN KYLÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 3.10.2014 Ilmakuva alueesta Kaavan käsittelyvaiheet ja päätökset: Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa

Lisätiedot

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian

Lisätiedot

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot