INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY"

Transkriptio

1 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMA-KAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOS- KEE PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA KEU- RUUN KAUPUNGIN KEURUSSELÄN, HEPOLAMMEN JA PAJULAMMEN RANTA-ALUEILLA KAAVALUONNOS / selostus Tilat: , , , , , , , , , , , , , ja Laatija: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY Juha Poutanen, dipl.ins., YKS 361 Linnankatu 9, Hämeenlinna puh/fax sähköposti: juha.poutanen(at)poutanenoy.fi Kaavan käsittelyt : Kaupunginhallitus : Kaupunginvaltuusto:

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan ja kaavamuutoksen tavoitteet Liiteasiakirjat Muu käytetty lähdemateriaali LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja selvitetyt luontoarvot Rakennettu ympäristö Maanomistus Palvelut Vesistö Suunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat ja muut kaavat KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osallisluettelo Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS Yleistä Mitoitus Aluevaraukset Loma-asuntojen korttelialueet (RA) Maatilan talouskeskuksen alue (AM) Metsätalousalue, jolla erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) Metsätalousalue (M) Muinaismuistoalue (SM) Veneilyn ja ulkoilun käyttöön osoitettu virkistysalue (VR/v) Tekninen huolto Tiealueet KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviointi Maakuntakaava Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Ympäristö- ja maisemavaikutukset Muut vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja sen ajoitus Toteutuksen seuranta LIITTEET 1-7

3 3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alueet sijoittuvat Keurusselän länsirannalle sekä Hepo-, Pajulammen alueille hotelli Keurusselän länsi- ja pohjoispuolella noin 7 km:n päässä maanteitse Keuruun kaupungin keskustasta. Liitekartta. 1.3 Kaavan ja kaavamuutoksen tavoitteet Kaavan tavoitteena on määrittää kaava-alueen tilojen ranta-alueille mitoituksen sallima määrä uutta loma-asuntorakentamista lähinnä omarantaisina rakennuspaikkoina. Kaavamuutoksella selvitetään myös voimassaolevan hotelli-alueen ranta-asemakaavan osan ( kortteli 14 RA2) muuttaminen omarantaisiksi rakennuspaikoiksi ja rakennusoikeuden siirtäminen muualle kaava-alueella. 1.4 Liiteasiakirjat - yleiskartta kaava-aluerajaukset - ote maakuntakaava - ote rantayleiskaava ( ei oikeusvaikutteinen ) - voimassaoleva ranta-asemakaava, ote, pienennös - kaava-alueen maisemallisesti tärkeät kohteet, kartta - mitoituslaskelmataulukko - emätilaselvitys - luontoselvitykset 2013, Suomen Luontotieto Oy - arkeologinen selvitys 2013, Mikroliitti Oy - kaavakartta 1:2000 määräyksineen. 1.5 Muu käytetty lähdemateriaali - Keski-Suomen Liiton maakuntakaavojen aineistot - voimassaolevan ranta-asemakaavan aineistot 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Kaava-alueen tiloille on rakennettu tähän mennessä 3 kpl loma-asuntorakennuksia yksittäisille tonteille ja sekä vanha maatilan talouskeskus. Kaava-alueen tilojen alueilla on luonnollista rantaviivaa yhteensä noin 7.8 km.

4 4 Kaavalla on tarkoitus osoittaa suunnitelmallisesti lähinnä omarantaisia lomarakennuspaikkoja emätilatarkastelun ja käytettävän mitoituksen osoittama määrä. Kaavaratkaisuilla tuetaan myös Keurusselän hotellialueen ja siihen liittyvien matkailua tukevien ja virkistystoimintojen kehittämistä. Maakuntakaavan aluevarauksia tarkennetaan detaljikaavoituksella varaamalla Sikoniemestä vene-ja muuhun ulkoiluun soveltuva tukikohta-alue Alueen yleiskuvaus Kaava-alue muodostuu kolmesta laajasta niemialueesta, Mustaniemi, Hinkanniemi ja Sikoniemi, Mustalahden alueesta sekä Paju- ja Hepolampien ranta-alueista. Kaava-alueet ovat pääosin normaalia talousmetsää, joissa on tehty vuosien varrella laajoja hakkuita ja alueet ovat tällä hetkellä pääosin eri-ikäisissä taimikko- ja nuoren metsän vaiheissa. Osa alueesta on täysikasvuista hakkuukypsää metsää. Pajuja Hepolammen alueilla on myös peltoalueita. Kaava-alueen rannat on pääosin kovapohjaisia. Osalla alueen rantoja on vanhoista vesijätöistä muodostettuja kapeita (n m) rantatiloja, jotka omistaa eri maanomistaja kuin niiden takana olevat alueet. Kaavalla on tarkoitus osoittaa maankäyttö rantaan saakka koko kaava-alueella. Kaava-aluetta käsitellään siten yhtenä kokonaisuutena. Eri maanomistusyksikköjen mitoitus määräytyy pääsääntöisesti kullekin tilalle lasketun ja osoitetun mitoituksen perusteella. Kapeiden rantatilojen rantaviivamitoitus on esitetty laskennallisena, koska niitä ei voida käyttää kapeutensa ( noin m ) vuoksi yksinään omina rakennuspaikkoina Luonnonympäristö ja selvitetyt luontoarvot Kaava-alueelta tehtiin luontoselvitykset kesällä Alueelta ei löytynyt erityisiä suojelukohteita tai -lajeja. Seuraavassa ote selvityksen yhteenvedosta: Inventoidulla suunnittelualueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Metsälain 10 tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Vesilain (Vesilaki 1961/264, 15a ja 17a ) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä kuten luonnontilaisia lähteitä ei suunnittelualueella ole. Alueella ei ole perinnemaisemakohteita eikä perinnebiotooppeja. Kaikki alueen metsät ovat talousmetsäkäytössä. Mustaniemen itäpään pienellä metsäalueella on vanhan metsän tunnuspiirteitä (runsaasti lahopuuta ja kolopuita). Alueella ei havaittu liito-oravia, mutta lohkon 6 alueella on lajille tyypillistä elinympäristöä. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella esiintyy tai pesii pohjantikka palokärki, pyy ja teeri. Lisäksi läheisen Sikoselän ja Keurusselän pesimälinnustoon kuuluu laulujoutsen, kuikka ja kalatiira, jotka kaikki ovat myös Lintudirektiivin liitteen I lintulajeja. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäviin (NT) lajeihin kuuluva rantasipi pesii alueella kahden parin voimin. Alueella ei ole lepakoiden talvehtimispaikoiksi sopivia louhikoita. Lepakoita saattaa pesiä alueen vapaa-ajan asunnoissa. Järven ranta-alueet ovat tyypillistä saalistusaluetta mm. vesisiipoille. Alueella ei havaittu uhanalaista putkilokasvilajistoa.(suomen Luontotieto Oy v. 2013). Koko luontoselvitys on selostuksen erillisliitteenä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolossa Keuruun Luonnonystävät ry ja Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry. ovat antaneet mielipiteitä ja näkemyksiä alueen maankäyttötavoitteista ja luontoarvoista.

5 Rakennettu ympäristö Maanomistus Palvelut Vesistö 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-alueet on pääosin rakentamatonta metsätalousmaata. Kaava-alueella on vanha Seppälän tilan talouskeskus Pajulammen alueella sekä 3 kpl aiemmin rakennettuja loma-asuntoja Keurusselän alueella. Alueella on yksityinen laavu Hinkanniemen kannaksella, joka on ollut jokamiehen oikeuden perusteella ulkoilijoiden käytettävissä. Alueella on metsäautotie- ja tonttitiestö nykyisille rakennuspaikoille sekä tiestöä Sikoniemen keskiosaan saakka. Kaava-alueita omistavat yksityishenkilöt ja Finsilva Oyj. Lähimmät kaupalliset, kunnalliset ja muut peruspalvelut saa Keuruun keskustasta (noin 7 km autolla). Ravintolapalveluja saa Hotelli Keurusselältä. Keuruun kaupungin liikuntapuisto sijoittuu kaava-alueen pohjoisosan tuntumaan. Keurusselän vesistö Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Keuruun reitin suurin järvi, joka laskee Mäntän kautta edelleen länteen Näsijärveen. Vesistö on keskisyvyydeltään matalahko järviallas Aluetta koskevat suunnitelmat ja muut kaavat Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava Maakuntakaavassa kaava-alueet kuuluvat pääosin matkailua ja sitä tukevien palvelujen laajempaan aluevaraukseen Keurusselän hotellin ympäristössä. Sikoniemen alue kuuluu useita saaria käsittävään laajempaan virkistysaluevaraukseen. Aluekuvauksen mukaan Keurusselän saaret ovat matkailun ja virkistyksen kehittämisaluetta sekä veneulkoilualuetta. Pajulammen ja Hotellialueen pohjavesialuerajaukset ulottuvat osalle kaava-aluetta Liitekartta Yleiskaava Alue sijoittuu osittain Keurusselän hotellialueelle 1980 luvulla laaditun osayleiskaavan rajausalueelle. Osayleiskaavaa ei ole laadittu oikeusvaikutteisena. Liitekartta Ranta-asemakaava Kaava-aluerajaus sijoittuu pieneltä osin 1980-luvulla laadittuun Keurusselän hotellialueen ranta-asemakaavaan korttelin 14, RA/2 osalta. Kaavaa on tältä osin tarkoitus muuttaa yksittäisiin lomarakennuspaikkoihin.

6 6 Rakennusjärjestys Pohjakartta Kaava-aluerajaukselle sijoittuva ranta-asemakaavan osa on osoitettu korttelina 14 RA2, jolle saa rakentaa enintään 15 loma-asuntoa ja enintään 1200 k-m2. Lomaasunnot olisivat yhteisrantaisia ja ns. loma-osaketyyppisiä. Korttelia 14 RA ei ole toteutettu. Ote ranta-asemakaavasta liitteenä. Keuruun kaupungin uusi rakennusjärjestys on hyväksytty Alueelle on laadittu laserkeilaus- ja maastotietokantaan pohjautuva kaavoituksen pohjakartta 1: KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Kaavan suunnittelun tarve Kaavan suunnittelun tarve on tullut ajankohtaiseksi alueen yksityisten maanomistajien päätöksestä suunnitella kaavallisesti entisen Seppälän tilan ranta-alueet loma-asutuksen ja metsätalouden tarpeisiin. Myös virkistyskäyttömahdollisuudet huomioidaan pääasiassa Hinkanniemen ja Sikoniemen alueilla. Kaavalla on mahdollisuus myös järjestellä osalla aluetta olevien Finsilvan kapeiden rantatilojen liittäminen takana oleviin tiloihin. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja päätökset Kaavan ja -muutoksen laatiminen on käynnistynyt maanomistajien vireilletuloilmoituksella Keuruun kaupungille (8.2013). Kaava-alueeseen liittyi aikana Finsilva Oyj kaava-aluerajauksella omistamiensa kapeiden rantatilojen osalta. Kaavan osalta on järjestetty MRA:n 26 :n mukainen viranomaisneuvottelu sekä alkuneuvottelu maanomistajien ja kaupungin kanssa Kaavahakemus on käsitelty kaupunginhallituksessa Keuruun kaupunki on kuuluttanut kaavan vireilletulleeksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Osallisilla on ollut oikeus esittää mielipiteensä asiassa joko suullisesti tai kirjallisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu kaavaan liittyviä tavoitekommentteja Keski-Suomen Liitolta, Keurusselän Luonnonystävät ry:ltä, Suomenselän Lintutieteelliseltä yhdistys ry:ltä sekä yksityiseltä maanomistajalta. Keski-Suomen Museolla ei ollut huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

7 7 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallisluettelo Maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaiset: - Keuruun kaupunki - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen Liitto - Keski-Suomen maakuntamuseo Yhteisöt: - Tiusalan jakokunta / kalastuskunta - Hotelli Keurusselkä - Keurusseudun luonnonystävät ry. - Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry Vireilletulo Kaava laitettiin vireille aikana Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä aikana. Kaavamuutoksesta on pidetty MRL:n mukainen aloitusneuvottelu kunnan ja ELYkeskuksen kanssa Kaavasta on pidetty myös alkuneuvottelu Keuruun kaupungin ja maanomistajien kesken Kaavaluonnos pidetään MRL:n mukaisesti nähtävillä kaupungin virastossa 30 päivän ajan xx.xx.2014 välisen ajan ja osallisilla on oikeus lausua siitä mielipiteensä. Viranomaisosallisilta pyydetään luonnosvaiheessa lausunnot. Kaavaehdotus pidetään mahdollisten korjausten ja täydennysten jälkeen nähtävillä 30 päivän ajan ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä tarvittaessa muistutus asiassa ja saada kaupungin perusteltu vastine muistutukseen. Kaavaehdotuksesta pidetään nähtävilläolon ja lausuntojen / muistutusten saannin jälkeen vain tarvittaessa MRL:n 26 :n mukainen toinen viranomaisneuvottelu. Kaavan hyväksymisen (kaupunginvaltuusto) jälkeen muistutuksen tehneille lähetetään kirjallinen tieto kaavan hyväksymisestä. 4. RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS

8 8 4.1 Yleistä Mitoitus Kaavalla on osoitettu 2 vanhaa ja 31 uutta omarantaista RA-rakennuspaikkaa sekä vanha maatilan talouskeskus. Sikoniemeen on osoitettu maakuntakaavan mukaisesti VR/v vene- ja muuta ulkoilua palveleva noin 4 ha:n suuruinen aluevaraus sekä osoitettu ulkoilureittiyhteydet VR/v alueelle pääosin nykyisiä tieyhteyksiä pitkin. Sikoniemen ja Hinkanniemen alueet on osoitettu pääosin metsätalousalueina, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Hepolammen rantaan on osoitettu SM-alue arkeologisen selvityksen mukaan. Muut alueet on osoitettu metsätalousalueina (M). Voimassaolevan ranta-asemakaavan rakennusoikeudet siirretään omarantaisina Hinkanlahdesta toisaalle kaava-alueelle. Kaavassa on asetettu tavoitteeksi säilyttää Hinkanlahti pääosiltaan rakentamattomana sen nykyisen luonnontilaisuuden ja rantamaisemallisten tekijöiden kannalta sekä hotellin ja loma-osake-alueen läheisyyden vuoksi ( ulkoilutoiminnot ). Kaava-alueelta on tehty emätilaselvitys. Yksityisten tilojen emätilana on Seppälän tila 2-229, josta on lohottu v.1959 jälkeen muut kaava-alueen tilat lukuun ottamatta Finsilva Oyj:n omistamia tiloja. Seppälän tilasta on muodostettu tähän mennessä v jälkeen 3 kpl rakennettuja lomarakennustontteja. Finsilva Oyj:n tilat ( 3 kpl ) ovat osia laajemmista pääosin Tyrisevänjärvellä sijaitsevia emätiloja. Keurusselän rannoilla olevien kapeiden rantakaistatilojen laskennallisia rantarakennusoikeuksia ei ole käytetty Tyrisevänjärven ranta-asemakaavan selostuksen mukaan Tyrisevänjärven ranta-asemakaavassa. Emätilaselvitys. Liite. Kaavaa varten on laskettu alueen luonnollinen ja ns. muunnettu rantaviiva. Muunnoksessa on käytetty laskentataulukossa esitettyjä muunnosperusteita. Koko kaavaalueella on luonnollista rantaviivaa noin 7.8 km ja muunnettuna noin 5.2 km. Keurusselän alueella on käytetty mitoitusnormia 7 loma-as/ mrkm ja muiden vesistöjen alueilla 5 loma-as/ mrkm. Mitoitustaulukko on selostuksen liitteenä. Kaava-alueelle sijoittuvat Finsilva Oyj:n kapeat rantatilat on huomioitu rantaviivaja mitoituslaskennassa laskennallisina. Kaava-alueella on ennestään rakennettuna 2 lomarakennustonttia sekä vanha maatilan talouskeskus Seppälän kantatilalle. Rakennetut rakennuspaikat sekä kaavaalueeseen kuulumaton RA-rakennuspaikka on huomioitu kokonaismitoitusarvossa. 4.2 Aluevaraukset Loma-asuntojen korttelialueet (RA) Loma-asuntorakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja siihen liittyviä talousrakennuksia, joista yksi saa olla vierasmaja. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla

9 enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Vierasmajan kerrosala saa olla enintään, rakennuspaikan ollessa yli 3000 m2, 40 m2 ja jos rakennuspaikka on yli 5000 m2, enintään 60 m2. Rakennukset tulee sijoittaa keskiveden mukaisesta rantaviivasta seuraavasti, kerrosala pienempi kuin 150 k-m2, vähintään 30 m, kerrosala suurempi kuin 150 k-m2, vähintään 40 m ja kerrosalan ollessa yli 200 k- m2, vähintään 50 m. Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 25 k- m 2 sekä savusaunarakennuksen enintään 15 k-m2. Erillinen saunarakennus ja savu- sauna tulee sijaita vähintään 15 m:n etäisyydellä keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Erillisiä rakennuksia saa olla rakennuspaikalla enintään 6 kpl Maatilan talouskeskuksen alue (AM) Maatilan talouskeskuksen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yhden uuden asuinrakennuksen vanhan asuinrakennuksen lisäksi sekä maatilatalouden käyttöön tarkoitettuja talousrakennuksia. Talouskeskusta varten saa rakentaa erikseen osoitetulle rakennusalalle Pajulammen rantaan saunarakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 25 k-m2 sekä toisen savusaunarakennuksen enintään 15 k-m2. Saunarakennukset tulee sijoittaa vähintään 15 m etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Koko korttelin kerrosala saa olla enintään 15 % korttelin pinta-alasta Metsätalousalue, jolla erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) Metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen metsänhoidossa tulee huomioida rantamaisemalliset tekijät ja ulkoilun ohjaamistarpeet Metsätalousalue (M) Muu osa alueesta on osoitettu nykyisen käyttötarkoituksen mukaisena metsätalousalueena. rantamaisemalliset näkökohdat huomioonottaen Muinaismuistoalue (SM) Muinaismuistoalue. Alue on rauhoitettu muinaismuistolain perusteella. Alueella suoritettavista metsänhoidollisista toimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto. Alue sijoittuu Hepolammen ja maantien välimaastoon Veneilyn ja ulkoilun käyttöön osoitettu virkistysalue (VR/v) Tekninen huolto Veneilyn ja ulkoilun käyttöön osoitettu virkistysalue. Alue on tarkoitettu lyhytaikaiseen rantautumiseen, muuhun oleskeluun ja ulkoiluun. Alueelle saa rakentaa veneily- ja ulkoilukäyttöä varten tarvittavia rakenteita ja laitteita. Alue on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Alueelle on osoitettu tie- ja loppupäästä ulkoilureittiyhteys hotellialueelta. RA-rakennuspaikkojen jätevesihuolto on toteutettava haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen mukaisesti tai voidaan toteuttaa myös keskitetysti, jos hotellialueelta jatketaan vesihuoltolinjoja kaava-alueen tonteille. Käyttövesi saadaan rakennettavista yhteisistä tai rakennuspaikkakohtaisista kaivoista. 9

10 Kaava-alueen yhteiset jätehuoltopisteet on tarkoituksenmukaista sijoittaa eri korttelialueille tulevien pääsyteiden alkupäähän. Sähköverkkoa rakennetaan tarpeen mukaan kaava-alueelle Tiealueet Tiealueet on osoitettu ohjeellisina metsätalousalueilla. Rakennuspaikkojen tarvitsemat tiet ovat osalla aluetta jo valmiita. 5. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Vaikutusten arviointi Maakuntakaava Kaava edistää maakuntakaavan tavoitteita kehittää Keurusselän hotellialueen ympäristön toimintoja matkailua tukeviin ja virkistyksen tarpeisiin. Maakuntakaavan mukaan alueella on sallittua matkailupalveluja tukeva rakentaminen. Sikoniemen osalta kaava tarkentaa kaavoitusjärjestelmän periaatteen mukaisesti detaljikaavoituksella ylemmänasteista kaavaa. Sikoniemen alueella on mahdollisuus toteuttaa laajasti virkistystoimintoja ja käyttää niemen MU-alueita ja rantoja jokamiehen oikeuden perusteella VR/v alueen ulkopuolella Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Koska kyseessä on maanomistajien ranta-asemakaava, kaavan yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ovat rajoitettuja. Kaavaan tulevan loma-asutuksen uudet rakennuspaikat omalta osaltaan tukevat Keurusselän hotellialueen matkailu- ja muiden palvelujen kysyntää. Kaavan yhdyskuntatekniset kustannukset koostuvat kaavateiden, kiinteistökohtaisen vesihuollon, sähköverkoston, rakennusten ja piha-alueiden rakentamiskustannuksista. Koska kyseessä on maanomistajien toteutettava kaava, kustannukset jäävät myös nykyisten ja tulevien tontinomistajien kustannettavaksi. Keuruun kaupungille kaavasta ei aiheudu suoranaisesti mitään toteuttamiskustannuksia. VR/r-alueen toteuttamismuodoista Sikoniemen kärjessä sovitaan erikseen kaupungin ja maanomistajan kesken Ympäristö- ja maisemavaikutukset Kaavalla ei tule olemaan käytännössä heikentäviä ympäristövaikutuksia Keurusselän vesistön tilaan haja-asutusta koskevan jätevesiasetuksen käsittelysäännökset huomioiden. Alueen luontoarvot on kartoitettu kesällä 2013 liito-oravien, pesimälinnuston ja arvokkaiden elinympäristöjen osalta. Erityisiä suojeltavia lajeja tai arvokkaita elinympäristöjä ei selvityksessä todettu. Kaavassa on huomioitu useiden alueen lahdenpohjien jättäminen vapaa-alueiksi ja sitä kautta osoittamaan elinympäristöjä mm. vesi- ja metsälinnuille.

11 Kaavassa alueille jää yhteensä noin 5.3 km (n. 68 % rantaviivasta) vapaata luonnollista rantaa. Rakennuspaikkojen alueina on osoitettu noin 2.5 km (n. 32 %) koko rantaviivasta. Kaavaan jää luonnontilaisina yhtenäisinä vapaina ranta-alueina koko Hinkanlahti ( yht. noin 1.2 km ), laajat alueet Sikoniemeä ( yht. noin 2.3 km ) ja Hinkanniemen kannasalue ( yht. noin 0.25 km ) edelleen Mustaniemeen ja -lahteen yhteensä noin 0.9 km:n sekä Hepo- ja Pajulammelle noin 0.65 km:n vapaat ranta-alueet. Kaavan maisemallisesti tärkeitä kohteita on esitetty liitekartalla. Maisemavaikutusten osalta on huomioitu sekä vesistömaisema-, tiemaisema- ja kävelymaisematekijät. Lisäksi maisematekijöitä huomioidaan kaavassa mm. tonttien rakennusalojen sijoitteluissa ja rakentamisen vähimmäisetäisyyksillä rannasta ja muilla kaavamääräyksillä. Liitekartta Muut vaikutukset Kaavassa huomioidaan Seppälän tilan vanhan talouskeskuksen päärakennuksen kulttuurihistorialliset arvot. Kaavalla ei voida katsoa olevan erityistä muita vaikutuksia vanhaan kulttuuriympäristöön tai rakennuskantaan alueen ollessa muilta osin pääosin rakentamaton Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavakartalla on esitetty kaavamääräykset. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1. Toteuttaminen ja sen ajoitus Kaava toteutus tapahtuu maanomistajien päätösten ja aikataulujen mukaan. 6.2 Toteutuksen seuranta Toteutuksen seuranta tapahtuu rakennustarkastuksen yhteydessä rakennuslupakäsittelyissä ja rakennusvalvonnan määrämuotoisissa tarkastuksissa. Liitteet: 1. Yleissilmäyskartta / kaava-alueen sijainti 2. Ote maakuntakaava 3. Ote rantayleiskaava (ei oikeusvaikutteinen) 4. Voimassaoleva ranta-asemakaava / muutosalueen rajaus 5. Kaava-alueen maisemallisesti tärkeät kohteet, kartta 6. Mitoituslaskelmataulukko 7. Emätilaselvitys ( kiinteistönmuodostusvaiheet )

12 12 Erilliset liitteet: - Luontoselvitykset v. 2013, Suomen Luontotieto Oy - Arkeologinen selvitys, v. 2013, Mikroliitti Oy KAAVAKARTTA 1: erilliset määräykset - kaavakartta A3 koossa, noin 1:7000

13 RANTA-ASEMAKAAVA KAAVA-ALUET LIKIM. RAJAUS

14 K-S maakuntakaava, OTE Kaava-aluerajaus likim. s E mv EO/tu st Keurusselkä

15 KEURUSSELKÄ OSAYLEISKAAVA 1980 ( ei oikeusvaikutteinen )

16 voimassaoleva ranta-asemakaava, ote kaava-aluerajauksella

17 KEURUSSELKÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAISEMALLISESTI TÄRKEÄT KOHTEET TIENVARSI VESISTÖMAISEMA ULKOILUMAISEMA ULKOILUREITTI MAISEMA VESISTÖMAISEMA VESISTÖMAISEMAT

18 KEURUSSELKÄ RANTA ASEMAKAAVA MITOITUSLASKELMA / JP TILA / TILAT RANTAVIIVA, KM MITOITUSARVOT, VESISTÖT yhteensä RAKENNUSOIKEUS KPL/ TONTIT sijainti ym. Tietoja luonnoll. muunnettu 7 la/ mrkm 5 la/ mrkm käytetty mitoitus jäljellä Lisätiedot Keurusselkä Hepo, Pajulampi määrä kpl KPL KPL 2 229/2 172 Hinkanlahti, Mustaniemi ja lahti ( sis. tilan 2 169, lohottu ) Pajulampi ( sis. talousk.+ sauna rak.oikeus ) / FS Rantatila, Finsilva; Hinkanlahti, niemi * ( laskennallinen rak.oikeus ) ranta asemakaava, Hinkanl. RA2 / 15 as ( mitoitus omarantaisena) yht ~ Pajulampi " Hepolampi /6 126 Keurusselkä, Hinkanlahti, niemi ( sis. tilan 21 0, lohottu ) yht ~ Keurusselkä, Sikoniemi /6 149/ FS Rantatilat, Finsilva, Sikoniemi * ( laskennallinen rak. oikeus ) 6 94 / FS Sikoniemi, länsikulma, Finsilva yht ~ / 171 Mustaniemi ja Mustalahti ( sis. tilan 2 173, lohottu ) 6 168/FS Rantatilat, Finsilva, Mustaniemi, lahti * ( laskennallinen rak.oikeus ) yht ~ Yhteensä *) laskennallinen rakennusoikeus, jota ei voida käyttää ilman taustatilan aluetta. Käytetyt rantaviivan muunnoskertoimet : Kerroin = 0% alle hehtaarin saaret ja alle 50 metriä leveät niemet Kerroin = 25% alle 100 metriä leveät lahdet ja salmet Kerroin = 50% metriä leveät niemet metriä leveät lahdet ja salmet Kerroin =75% metriä leveät niemet metriä leveät lahdet

19

20

21

22

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY tark. 30.9.2014 25.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KEU- RUUN KAUPUNGISSA TILOJEN 249-411-2-229, 249-411-2-247,

Lisätiedot

KAAVALUONNOS / selostus INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY. Tilat: , , , , , 249-

KAAVALUONNOS / selostus INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY. Tilat: , , , , , 249- 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22.2.2014 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA SAARIJÄRVEN, ISO- LITVASEN, ISO-VUORIJÄRVEN, PIRTTIJÄRVEN JA JOKIJÄRVEN

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA- ASEMAKAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 16.10

RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA- ASEMAKAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 16.10 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA- ASEMAKAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 16.10.2015 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA KEURUUN KAUPUNGIN KEURUSSELÄN, HEPOLAMMEN JA PAJULAMMEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 15.3.2011 tark. 31.5.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAADINTAA TOIVAKAN KUN- NASSA TILALLE SOUKKA 850-405-4-245 JA OSALLE TILOJEN 850-405-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 22.4.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMISTA TI- LOILLE 82-444-1-45, 1-46 ja 3-41 MONAALAN KARTANON ALUEILLA VANAJAVEDELLÄ

Lisätiedot

KAAVAEHDOTUS / selostus INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY. Tilat: , , , , , 249-

KAAVAEHDOTUS / selostus INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY. Tilat: , , , , , 249- 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 30.9.2014 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA SAARIJÄRVEN, ISO- LITVASEN, ISO-VUORIJÄRVEN, PIRTTIJÄRVEN JA JOKIJÄRVEN

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa 581-893-1-1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.10.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd. 22.4.2015 10.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / LUONNOS Tila : Valtion metsämaa

PARKANON KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / LUONNOS Tila : Valtion metsämaa 1 PARKANON KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / LUONNOS 20.10.2009 Tila : Valtion metsämaa 581-893-1-1 vanha saunakämppä Liesijärvellä Laatija: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY Juha Poutanen,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS / Kaavaluonnos 3.5.2013. Tilat: 834-423-2-39, 834-423-2-41

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS / Kaavaluonnos 3.5.2013. Tilat: 834-423-2-39, 834-423-2-41 1 ININÖÖRITOIMITO POTANEN OY RANTA-AEMAKAAVAN ELOT / Kaavaluonnos 3.5.2013 TAMMELA, OKJÄRVI Tilat: 834-423-2-39, 834-423-2-41 Laatia: ININÖÖRITOIMITO POTANEN OY Juha Poutanen, dipl.ins, Linnankatu 9 13100

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LOPPI, OJAJÄRVI, ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

LOPPI, OJAJÄRVI, ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) LOPPI, OJAJÄRVI, ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 293-RAK1706 TAIVASSALON KUNTA PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.7.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (19) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

KAAVAEHDOTUS / INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY. Tilat: , , , , , 249-

KAAVAEHDOTUS / INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY. Tilat: , , , , , 249- 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMA-KAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOS- KEE 15.1.2014 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA KEU- RUUN KAUPUNGIN KEURUSSELÄN, HEPOLAMMEN JA PAJULAMMEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostus koskee 27.10.2014. päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAADINTAA URJALAN KUNNAN NUUTAJÄRVEN KYLÄSSÄ OSALLE TILAA VA- LAJÄRVEN KARTANO 1:493 JA URJALAN KYLÄSSÄ TILOJEN WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:98

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-RAK1602 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Iso-Mateen TUULINIEMEN RANTAKAAVAN MUUTOS Koskien korttelin 1 tontteja 1 ja 2 KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS / KAAVOITUS 17.10.2017 Ranta-asemakaava no 214003032 2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 291-RAK1706 KUSTAVIN KUNTA LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2013 HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS IITTI KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Tokkola 4:94 KAAVASELOSTUS Helsinki 4.5.2015 Vireille tulo: Kunnanhallituksen päätös 9.3.2015 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 16.3. - 14.4.2015

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 16.3.2017 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta 1-107 Kaava-alueen yleissijainti 2 1. Aloite ja

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / KAAVAEHDOTUS Tila : Valtion metsämaa

PARKANON KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / KAAVAEHDOTUS Tila : Valtion metsämaa 1 PARKANON KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / KAAVAEHDOTUS 12.4.2010 Tila : Valtion metsämaa 581-893-1-1 vanha saunakämppä Liesijärvellä Laatija: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY Juha Poutanen,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOERON YHTEISETSÄ NUI-PUSULA KIVIJÄRVI, SÄRKIJÄRVI, PATAO, VAHERAJÄRVI, SAARIJÄRVI, SAARILAI, SIRKKALAI, LAUTA- LAI, KAKSINAINEN, POJAO. RANTA-ASEAKAAVAN UUTOS KAAVAUUTOSEHDOTUS / 0..0 KAAVASELOSTUS Laatija:

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2013 Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan osittainen muutos Porin kaupunki Rankun kylä Sopukka RN:o 6:68 Svälsö RN:o 6:70 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot