RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 14. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 14. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa"

Transkriptio

1 1 RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 14. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa Alueen määrittely IMATRA Kylä 404, Immalanjärvi Ranta-asemakaava Korttelin 40 osa. Ranta-asemakaavan muutos: Kortteli 40, pysäköinti-, maa- ja metsätalousaluetta sekä yhteiskäyttöisen tien aluetta. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: Vesi-, maa- ja metsätalousaluetta sekä yhteiskäyttöisen tien aluetta. Alueen sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Jäppilänniemessä, Immalanjärven rannalla, Sammallahdentien varrella. Kaava-alueeseen kuuluu Munaniemi niminen tila RNo 9:36, tiealuetta ja maa- ja metsätalousaluetta. Kaavan vireilletulo: (kuulutus vireilletulosta kaavoituskatsauksessa) Kaavan laatija: Tiia Sillgren, puh sähköposti: osoite: Virastokatu 2, Imatra

2 2 1. TIIVISTELMÄ Ranta-asemakaavan muutoksella on sallittu pysyvän asumisen tontilla. Ranta-asemakaavan muutos on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,55 ha. Alue on yksityisten maanomistuksessa ja vesialueet ovat Immalanjärven yhteisen vesialueen osakaskunnan omistuksessa. 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Aloite Ranta-asemakaavan muutos on käynnistetty tilan omistajan aloitteesta (2/2014), jossa esitetään pysyvän asumisen salliminen tilalla Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Jäppilänniemessä Immalanjärven rannalla, Munaniemessä. Niemenkärjessä on sijainnut Imatran Rakennusmestarit ja - insinöörit yhdistyksen saunatila. Tilaa ympäröi metsä ja lähin loma-asunto on noin 30 metrin päässä tilan itäpuolen rajasta. Yhdistystoiminnan ajalta Sammallahdentien päähän on varattu tilan käyttöön pysäköintialue. Kuva 1. Aluerajaus ilmaviistokuvalla (Lentokuva Vallas/Panu Nikkola, 2014). Kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella soikiolla.

3 3 Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Vuoksenniskalla, jonka päivittäistavarakaupan tarjontaa täydentää erikoiskaupan ja palveluiden tarjonta. Matkaa suunnittelualueelta Vuoksenniskan keskustaan on noin 14 km. Terveys- ja sosiaalipalvelut sijaitsevat noin 16 kilometrin etäisyydellä Vuoksenniskalla Honkaharjun alueella, jossa sijaitsee myös Vuoksenniskan vuoropäiväkoti. Lähin koulu on noin 14,5 kilometrin päässä sijaitseva Vuoksenniskan koulu, jossa annetaan opetusta luokille 1-9. Julkinen liikenne on Jäppilänniementiellä kulkevan kutsutaksin varassa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,55 ha. Alue on yksityisten maanomistuksessa ja vesialueet ovat Immalanjärven yhteisen vesialueen osakaskunnan omistuksessa Rakennettu ympäristö Tilan eteläosassa on sijainnut Imatran Rakennusmestarit ja -insinöörit yhdistyksen virkistyskäytössä ollut rakennus. Rakennus oli sijoitettu rinteeseen niin, että rakennuksen katto oli lähes maanpinnan tasossa ja rakennus oli katettu viherkatolla. Rakennuksessa oli sauna ja puku/oleskelutila. Rakennusta oli tarkoitus laajentaa toisella kerroksella, mutta muutostöiden alkuvaiheessa huomattiin rakennuksen betonirakenteissa näkyviä vaurioita. Raudoituksen puutteen vuoksi osa rakenteista romahti, jonka vuoksi koko rakennus päätettiin purkaa. Puretun rakennuksen tilalle on suunniteltu pysyvään asumiseen tarkoitettu uudisrakennus. Sammallahdentie on sorapintainen kapea yhteiskäyttöinen tieyhteys rannan loma-asunnoille. Kaavamuutosalue ei kuulu Imatran kaupungin kunnallistekniikan verkostoon Luonnonympäristö Alueen puusto on karua mäntymetsää ja ranta on kivikkoinen. Rinne laskee suhteellisen jyrkästi kohti Immalanjärveä. Tilan yläosan ja rannan välillä on korkeuseroa noin 4 metriä. Tila on tasaisin yläosaltaan ja puustoltaan avoimempaa. Immalanjärven keskivedenpinta on korkeudella +69,75 (N43). Rantaviivan pituus on noin 190 metriä, josta 160 metriä on Munaniemen tilan rantaviivaa. Jäppilänniemen alueelle on laadittu vuonna 2007 luontoselvitys rantaasemakaavan 977 laadinnan yhteydessä. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää luontodirektiivin erityisen tärkeiden luontotyyppien esiintyminen. Kaavan muutosalueella ei ole selvityksen mukaan erityisiä luontoarvoja.

4 4 Kuva 2. Näkymä Munaniemestä Immalanjärvelle (TS ) Maaperä Alueen maaperä on kalliomaata (GTK Maankamara kartta-palvelu, ). Kalliopaljastumat ovat yleensä mäkien lakiosissa tai rinteillä, missä vesi on huuhdellut pois maapeitteen. Kalliomailla maapeitteen paksuus ylittää harvoin kahta metriä ja maapeitteen laatu vaihtelee suuresti. Maalajit ovat enimmäkseen karkeita kitkamaalajeja tai moreenia Voimassa oleva kaavatilanne Maakuntakaava Alueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa todetaan, että rantaalueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on aina tarpeen ottaa huomioon vesistöjen tulvakorkeudet. Immalanjärvi on kehitettävä vesialue (W-1). Merkinnällä osoitetaan vesien moninaiskäytön kannalta merkittävät vesistöalueet ja pintavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka ovat tai voivat olla yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.

5 5 Kuva 3. Ote maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella soikiolla Yleiskaava Imatran yleiskaava Kestävä Imatra 2020 on hyväksytty kaupungin valtuustossa Yleiskaavassa kaava-alue on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA). Alueelle rakentaminen edellyttää asemakaavaa tai oikeusvaikutteista erityisen määräyksen omaavaa osayleiskaavaa. Yleiskaavassa rantatontit, joille on mahdollista rakentaa joko loma-asunto ja/tai asuintalo on merkitty RAmerkinnällä. Pieni osa alueesta on maa- ja metsätalousaluetta (M-1). Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätaloutta palvelevia talous- ja tuotantorakennuksia. Jäppilänniemi on aluetta, jonka maankäyttöä ja kaavamääräyksiä tarkistetaan rantaasemakaavan tarkistamisen yhteydessä (rak). Immalanjärvi on vesialuetta (W). Ranta-asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Kuva 4. Ote yleiskaavasta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella renkaalla.

6 Asemakaava Alueella on voimassa ranta-asemakaava 977, jonka on hyväksynyt kaupunginvaltuusto Munaniemen tila on loma-asuntojen korttelialue yhteisöjen käyttöön (RA-6). Alueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. Rakennusten tulee olla yksikerroksia lukuun ottamatta päärakennusta, jonka maantasokerroksen ala- tai yläpuolelle saa rakentaa kerroksen, jonka alasta enintään puolet saa olla kerrosalaan laskettavia tiloja. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Maalaamatonta peltiä ei saa käyttää vesikaton katteena. Rakennuksen värityksen tulee olla maisemaan sopiva. Rakennusoikeus tontilla on 200 k-m2. Tilaa ympäröi maa- ja metsätalousalue (M-1). Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätaloutta palvelevia talous- ja tuotantorakennuksia, ei kuitenkaan maatilamatkailuun tarkoitettuja rakennuksia. Rakennuksen etäisyyden naapurin hallitsemasta tai yksityisen tien alueesta on oltava vähintään 12 m. Talous- ja tuotantorakennusten etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 100 m. Kaikki alueelle rakennettavat rakennukset on sovitettava olemassa oleviin rakennuksiin, maastoon ja kasvillisuuteen. Sammallahdentie on yhteiskäyttöinen tie ja merkintä yk osoittaa tien likimääräisen sijainnin. Tie päättyy yleiseen pysäköintialueeseen (LP). Yleismääräyksissä todetaan, että rakennusten lattiatason korkeusaseman tulee olla korkeusjärjestelmässä N43. Lisäksi yleismääräyksissä on annettu jätevesi- ja autopaikkamääräyksiä Maankäyttöä koskeva muu suunnittelu ja päätökset - Metsätalouden vaikutus Immalanjärven vedenlaatuun, maisemaan, alueen virkistyskäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen, osa II (Yrjö Haverinen, 2014) - Laitilanlahden, Jäppilänniemen ja Varpaanlahden luontoselvitys vuonna Vesijätön lunastustoimitukset, rekisteröintipäivät ja Poikkeamispäätökset Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt poikkeamisen (811/2012) lomarakennuksen muuttamiseksi asuinrakennukseksi ja rakennuksen laajentamiselle. Samalla tilalle on haettu vuonna 2013 uutta poikkeamislupaa (815/2013) omakotitalon ja piharakennuksen rakentamiseksi, koska loma-asunnon muutostöissä asuintaloksi huomattiin rakennuksen olevan korjauskelvottomassa kunnossa ja rakennus oli purettava. Poikkeamishanke on peruttu hakijan toimesta ja hakija on tehnyt kaavoitusaloitteen käyttötarkoituksen muuttamiseksi Rakennusjärjestys Imatran rakennusjärjestys on hyväksytty kaupungin valtuustossa ja tullut voimaan (Muutos, KV , 84).

7 Pohjakartta Pohjakartan tulee täyttää MRL 54a vaatimukset. Pohjakartan laadusta vastaa Imatran kaupunki. 3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Asemakaavan muutos on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutoksella sallitaan pysyvä asuminen Immalanjärven rannalla Osallistuminen, vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö (MRL 6, 62 ja 63, MRA 30 ) Osalliset Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat Sähkö- ja puhelinyhtiöt Kaakkois-Suomen ELY-keskus Immalanjärven vesialueen osakaskunta Yhteistyö sidosryhmien kanssa Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin palautetta teknisen toimialan sidosryhmiltä sekä sähkö- ja puhelinyhtiöiltä. Palautetta pyydettiin mennessä. Sähkö- ja puhelinyhtiöillä ei ole alueella kaapeleita, joten heillä ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen Yhteistyö viranomaisten kanssa Valmisteluvaiheessa ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksesta käytiin MRL 77 mukainen viranomaisneuvottelu , jossa olivat läsnä Imatran kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajia. Viranomaisneuvottelussa keskusteltiin alustavan kaavaluonnoksen sisällöstä. Koska rakennuspaikka sijaitsee niemessä, tulee rantapuuston säilyttämistä edistää kaavamääräyksellä. Kaavamuutos koskee vain yhtä rakennuspaikkaa, joten muutoksella ei ole valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Seudullisista tavoitteista tulee huomioida kehitettävä vesialue, joksi Immalanjärvi on osoitettu Etelä-Karjalana maakuntakaavassa Kaavan vireilletulo ja laatimisvaiheen kuuleminen Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä kuulutuksella kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Imatralaisessa, kaupungin ilmoi-

8 8 tustaululla ja internetsivuilla Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudesta kuulutetaan Uutisvuoksessa Lisäksi on lähetetty kutsukirjeet esittelytilaisuuteen kaava-alueen sekä naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Kaavahankkeen vireilletuloon ja luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvä esittelyja tiedotustilaisuus järjestettiin Imatran kaupungintalolla Osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta sekä arvioida kaavan vaikutuksia. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli jakelussa. Palautetta pyydettiin mennessä. Kaavan esittely- ja tiedotustilaisuudessa kaavaluonnokseen kävi tutustumassa yksi kuntalainen. Hänellä ei ollut huomauttamista kaavaluonnokseen. Sammallahdentien tiehoitokunnan puheenjohtajan palautteessa ( ) todetaan, että Sammallahdentien kunnossapidosta ja talviaurauksesta vastaa Sammallahdentien tiehoitokunta. Tie on ajoittain huonokuntoinen ja liikennöintiä on rajoitettu ajoittain kelirikko- ja painorajoitusmerkein. Tieyhteys ei ole näin ollen ole vakituisen asumisen tarpeiden mukainen. Tiehoitokunta ehdottaa, että tieyhteyden rakentamiskustannukset tulee sälyttää tilan 9:36 Munaniemi hoidettavaksi ja kaupungin tulisi jyvittää tienhoitokustannukset uudelleen. Asemakaavamääräyksessä todetaan, että pysyvän asumisen sallimiseksi tontilla, tulee rakennuspaikalle järjestää vakituisen asumisen tarpeiden mukainen tieyhteys. Tieyhteyden riittävyys arvioidaan rakennuslupavaiheessa. Munaniemen tilan pääkäyttötarkoitus on loma-asuntojen ja erillispientalojen korttelialue (RA/AO-1), joten tontille on mahdollista toteuttaa joko loma-asunto tai vakituinen asunto. Tieyhteyden hoito- ja rakennuskustannusten jaosta tulee tiehoitokunnan sopia keskenään tai vaihtoehtoisesti Maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksella. Kaavoituksella ei oteta kantaa kustannusjakoon eikä kustannusjaon tekeminen tiehoitokunnalle kuulu kaupungin tehtäviin. Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaan Sammallahdentien varren loma-asuntokiinteistöistä viidelle on sallittu pysyvä asuminen. Kolme lomaasuntojen ja erillispientalojen korttelialueista (RA/AO-1) sijaitsevat ennen Munaniemen tilaa ja kaksi Sammallahdentien loppupäässä. Munaniemen tila on näin ollen kuudes kiinteistö, jolle sallitaan pysyvä asuminen, sillä tila on kooltaan riittävän suuri rakennuspaikaksi Lausunnot Kaavaluonnoksesta on pyydetty mennessä lausunnot Kaakkois- Suomen ELY-keskukselta, rakennusvalvontajaostolta ja Imatran seudun lautakunnalta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan ( ), että Viranomaisneuvottelussa nähtävillä ollut suunnitteluaineisto sekä nyt lausunnolla oleva kaavaluonnos pohjaa Imatran kaupunginvaltuuston hyväksymään Imatran yleiskaavaan sekä hyväksyttyyn Immalanjärven

9 9 ranta-asemakaavan määräyksiin. Neuvottelussa ELYn edustajan esittämä palaute mm. rantapuuston säilyttämisestä on luonnoksessa otettu huomioon. Näin ollen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Yhdyskunnat ja luonnonvarat - yksikkö (YLU) toteaa, ettei sillä ole kaavaluonnoksesta huomautettavaa tai muutoin erityistä kommentoitavaa. Rakennusvalvontajaosto puoltaa kaavaluonnosta huomautuksitta ( ). Imatran seudun ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa rantaasemakaavasta ja ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta ( ). Kaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunto tarvittaessa Kaakkois- Suomen ELY-keskukselta Nähtävilläolo (MRL 65, 27, 32 ) Kaavaehdotus on nähtävillä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.krs) vähintään 14 päivää; kuulutus kaupungin virallisessa kuulutuslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä kirjeitse tiedoksi ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajille. Mahdollinen muistutus kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen tekniselle lautakunnalle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, Imatra tai Hyväksyminen (MRL 52 ) Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen, asemakaavan muutoksen hyväksyy hallintosääntöön (44, 2 mom.) perustuen tekninen lautakunta. Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat kirjallisesti sitä pyytäneet (MRL 67 ). Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio 3.3. Asemakaavan tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvä asuminen alueella.

10 10 4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1. Kaavan perustelut ja rakenne Kaavaratkaisun periaatteet perustuvat vuonna 2008 hyväksyttyyn rantaasemakaavaan. Munaniemen tila on merkitty loma-asuntojen ja erillispientalojen korttelialueeksi (RA/AO-1). Rakennuspaikalle saa rakentaa vakituisen asunnon tai rakennuspaikalla olevan loma-asunnon saa muuttaa vakituiseksi asunnoksi kun jätevedet on käsitelty voimassa olevien säädösten mukaisesti, rakennuspaikalla on saatavissa juomakelpoista vettä, rakennuspaikalle on ympäri vuoden käytössä oleva tieyhteys ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle on myönnetty rakennuslupa. Munaniemen tilalle on sallittu pysyvä asuminen, sillä rakennuspaikan koko on yli 3000 m 2, mikä on ollut yksi pysyvän rakentamisen ehdoista rantapaikoilla. Rakennuspaikan rakennusoikeus on määritelty siten, että rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 k-m 2, mikäli loma-asunto tai asunto rakennetaan yhteen kerrokseen ja enintään 250 k-m 2, mikäli päärakennus rakennetaan osittain kahteen kerrokseen. Rakennuspaikalle saa olla enintään neljä kerrosalaan laskettavaa rakennusta. Päärakennus lisäksi rakennusalalle saa rakentaa 25 k-m 2 kokoisen erillisen rantasaunan sekä aitan tai vierasmajan, jonka kerrosala saa olla enintään 50 k-m 2. Rakennusten tulee olla yksikerroksisia lukuun ottamatta päärakennusta, jonka maantasokerroksen ala- tai yläpuolelle saa rakentaa kerroksen, jonka alasta enintään puolet saa olla kerrosalaan laskettavia tiloja. Porrastaminen mahdollistaa maastonmuotojen huomioimisen rakennuksen sijoittelussa rakennuspaikalle. Rakennusten lattiatason korkeusasema tulee olla +71,30 korkeusjärjestelmässä N43 tulvariskin välttämiseksi. Rakennusala on rajattu niin, että korkeusasema on huomioitu. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta ja rakennuksen värityksen tulee olla maisemaan sopiva, jotta rakennus sulautuu Immalanjärven rantarakentamiseen sekä järvimaisemaan. Immalanjärven puoleinen raja on vesijätön lunastuksen ja maanomistusrajojen mukainen kortteli- ja maa- ja metsätalousalueella, jonka seurauksena kaavaalueelle muodostuu vesialuetta noin 14 m 2. Voimassa olevassa rantaasemakaavassa 977 rantaviiva oli laskettu Etelä-Savon liiton laatimiin ohjeisiin perustuen muunneltuna rantaviivana. Yhteiskäyttöisen tien merkintä (yk) noudattelee olemassa olevaa Sammallahdentietä. Tien päässä ollut yleinen pysäköintialue on poistettu, sillä pysäköintialue oli tarkoitettu yhteisön käytössä olleen korttelialueen pysäköintialueeksi. Korttelin luonne muuttuu yksityiseksi alueeksi, jolloin yleiselle pysäköintialueelle ei ole tarvetta. Sammallahdentien päässä sijaitsee kääntöpaikka ja tieltä on suora yhteys rakennuspaikalle. Korttelialuetta ympäröi maa- ja metsätalousalue (M-1). Aluerajauksiin on tehty pieniä muutoksia, jotka johtuvat vesijätönlunastuksesta sekä pysäköinti- ja tierasitteiden huomioimisesta. Maa- ja metsätalousalueelle saa rakentaa toimintaa palvelevia talous- ja tuotantorakennuksia, mutta ei kuitenkaan maatilamat-

11 11 kailuun tarkoitettuja tiloja. Rakennusten on sijaittava vähintään 12 metriä naapurin hallitsemasta tai yksityisen tien alueesta ja rantaviivasta tulee olla vähintään 100 metriä. Alueelle rakennettava rakennus on sovitettava olemassa oleviin rakennuksiin ja maastoon, jotta tuotanto- ja talousrakennukset sulautuvat ympäristöönsä. Maa- ja metsätalousalueen sekä korttelin 41 (tila ) välistä korttelirajaa on korjattu vastaamaan maanomistusrajoja. Voimassa olevassa rantaasemakaavassa korttelien rajojen on ollut tarkoitus olla maanomistusrajojen mukaiset. Kaavan laadinnan jälkeen alueella on tehty vesijätönlunastukseen liittyviä mittauksia, jonka vuoksi kaavarajassa ja maanomistusrajassa on leveimmillään 0,5 metrin ero. Kaavarajan siirto maanomistusrajan mukaiseksi on tekninen korjaus, jolla ei ole vaikutusta kortteliin 41 eikä sen vuoksi kyseistä korttelia ole otettu mukaan kaavamuutosalueeseen. Kaava-alueen pinta-ala on 0,55 ha, josta korttelialuetta on 0,37 ha. Alueen rakennusoikeus on k-m 2 riippuen päärakennuksen rakentamistavasta. Rakennusoikeuteen ei tule muutosta verrattuna voimassa olevaan rantaasemakaavaan, mikäli päärakennus rakennetaan yhteen kerrokseen. Mikäli päärakennus rakennetaan kahteen kerrokseen ja kaikki kaavamuutoksen sallima rakennusoikeus hyödynnetään, kasvaa kaava-alueen rakennusoikeus 50 k-m 2. Rakennusoikeuden kasvu johtuu käyttötarkoituksen muutoksesta Kaavan vaikutukset Kaavan laadinnan yhteydessä ei ole tehty erillisiä vaikutusselvityksiä. Hankkeen vaikutuksia on arvioitu kaavasuunnittelun eri vaiheissa. Kaavamuutoksella on vähäinen vaikutus kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan. Munaniemen rakennuspaikka muuttuu kaavan toteutumisen jälkeen luonteeltaan rakennetummaksi verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, jolloin yhteiskäytössä ollut rakennus oli turvekattoinen ja rinteeseen upotettu. Munaniemessä ollut loma-asunto korvataan uudella rakennuksella. Hyvällä suunnittelulla, sovittamalla rakennuksen maastonmuotojen mukaan ja säästämällä rantapuusto voidaan vähentää järvimaisemaan tapahtuvan muutoksen vaikutusta. Pysyvän asumisen sallimisella rakennuspaikalle ei ole vaikutusta Jäppilänniementien liikennöintimääriin, mutta se vaikuttaa hiukan Sammallahdentien päivittäiseen liikennöintiin. Sammallahdentien vaatinee kunnostusta, jos Munaniemeen toteutetaan vakituinen asuinpaikka. Immalanjärvi toimii Imatran Veden osittaisena juomaveden raakavesilähteenä, jonka vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota jätevesien määräysten mukaiseen toimintaan. Noudattamalla jätevesiä koskevia määräyksiä pysyvällä asumisella ei ole vaikutusta Immalanjärven vedenlaatuun.

12 12 5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Alueen toteuttaminen on mahdollista kaavan tulessa voimaan. Imatra Tarkistettu Laatinut Hyväksynyt Tiia Sillgren kaavoitusinsinööri Vuokko Jääskeläinen kaavoituspäällikkö LIITTEET 1. Seurantalomake 2. Poistuva kaava

13 13 Liite 1.

14 14

15 15

16 16

17 17

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068. Alueen määrittely IMATRA Kaupunginosa 74, Vuoksenniska Asemakaavan muutos: Korttelin 22 osa.

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. Alueen määrittely IMATRA Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 12, Imatrankoski Korttelit 34 36, 38

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa.

ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa. RAUTJÄRVEN KUNTA SIMPELE ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa. RAMBOLL FINLAND OY Valtakatu 25 53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0101197-5

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNKI: KYLÄ: ALUE: TAMPERE VATTULA VATTULAN RANTA- ASEMAKAAVA-ALUE Air-Ix Ympäristö Oy, 2005 PL 453 33101 TAMPERE Puh. (03) 2442 111 Fax (03) 2616019

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot