Kaava N 141 Nummelan Huhdanmäen asemakaavamuutos kortteleissa (osa)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaava N 141 Nummelan Huhdanmäen asemakaavamuutos kortteleissa 193-195 (osa)"

Transkriptio

1 Ympa Ympa liite Kaava N 141 Nummelan Huhdanmäen asemakaavamuutos kortteleissa (osa) Selostus Ympa Kh tavoitteet Ympa eh Kh eh om b

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaavan nimi: VIHTI, Nummela, Huhdanmäki, korttelit (osa), kaava N 141. Kaava-alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee Huhdanmäen taajamanosan kortteleita (osa) sekä viereisiä katu- ja viheralueita. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Nummelan ydinkeskustan tuntumassa Huhdanpaju-nimisen kadun molemmin puolin rajoittuen pohjoisessa Huhtatiehen ja etelässä Pajuniityn puistoalueeseen. Alueelta on matkaa noin 600 metriä Nummelan keskustaan Pisteelle. VT 2 Kaava-alueen sijainti opaskartalla Vihdin kunta mittaustoimi Suunnittelualue Vihdin kunnan opaskartalla. Pohjakartta Vihdin kunta mittaustoimi

3 3 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia jo kaavoitetun kerrostalo-alueen tiivistämistä siten, että nykyisen max 3-kerroksen rakentamisen sijasta rakentaminen sallittaisiin neljään, osin viiteen kerrokseen. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään myös lisääntyvän autopaikkamäärän vaatimat tarpeet kortteli- ja katualueilla sekä lisäliikenteen vaikutukset alueen ympäristöön 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan tarkoitus 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.5 Luettelo liiteasiakirjoista 1.6 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, selvityksistä ja lähdemateriaalista 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 4.4 Asemakaavamuutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 5. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 5.5 Ympäristön häiriötekijät 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

4 4 1.5 Luettelo liiteasiakirjoista Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2. Kaavakartta Liite 3. Kaavamääräykset Liite 4. Havainnekuva Liite 5. Katujulkisivut Liite 6. Perspektiivikuva länteen Liite 7. Perspektiivikuva itään Liite 8. Pysäköinnin järjestelyt 1.6 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaaleista - Asemakaavoituksen käynnistämissopimus YIT-Rakennus Oy:n kanssa - Huhdanmäen (Pajuniitty) asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava 83, kv Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotus, kh Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma Uudenmaan tiepiiri ja Vihdin kunta - Yleiskaava, kunnanvaltuusto Ympäristöohjelma, kunnanvaltuusto Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan liitto, Ympäristöministeriö

5 5 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Pajuniityn korttelien asemakaavamuutos sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään ja päivitettyyn kaavoitusohjelmaan vuodelle 2008 sekä kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle Kunta on tehnyt allekirjoitetun asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen YIT-Rakennus Oy:n kanssa koskien kortteleita sekä osaa korttelista 195. Ympäristölautakunta käsitteli asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman Vireilletulokuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Kaavamuutoksen tavoitteiden ja valmisteluaineiston käsittely ympäristölautakunnassa Kunnanhallitus hyväksyi kaavan tavoitteet Kaavamuutoksen valmisteluaineisto nähtävillä Kaavamuutoksen valmisteluaineiston esittelytilaisuus kunnanvirastolla

6 6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijoittuu Huhdanmäkeen, Pajuniityn asuinalueelle, noin 600 metrin etäisyydelle Nummelan ydinkeskustasta. Alue on osa Nummelan eteläistä laajentumisaluetta. Kaavamuutosalueen sijainti

7 Luonnonympäristö Maisemarakenne ja maisemakuva Alue kuuluu maisemarakenteeltaan Nummelan eteläiseen tasankoalueeseen, joka on suurelta osin ollut viljelymaata. Maastoltaan suunnittelualue on tasaista, sijoittuen korkeustasolle n. +59 mpy. Maaperä ja rakennettavuus Suunnittelualue on vanhaa peltoa käsittäen kasvukerroksen, jonka paksuus on noin metriä. Kasvukerroksen alla on pääsääntöisesti 1 3 metrin paksuinen kuorikerros, joka käsittää sitkeää tai puolikovaa savea tai savista silttiä. Kuorikerroksen alla on pehmeää savea, savista silttiä tai löyhää silttiä. Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan (2000, 2003) mukaan suunnittelualueen maaperässä yli 30 % aineksesta on alle 0,0002 mm. Alueella on tehty maaperätutkimuksia aikaisemman kaavoituksen yhteydessä. Maapohja on kauttaaltaan routivaa. Rakentamiseen ryhdyttäessä on maaperän kantavuudet tutkittava rakennuspaikkakohtaisesti. Vesitalous Suunnittelualue kuuluu Siuntionjoen vesistöön. Alueen pintavedet valuvat Enäjärveen (+ 49,5 mpy). Alueella on sadevesiviemäröinti, johon kiinteistöt liitetään. Kaavan 83 kaavoitusvaiheen rakennettavuusselvityksessa (Geotek Oy) on pohjavesipinnan arvioitu sijaitsevan kuorikerroksen alapinnassa. Suunnittelualue ei sijoitu tärkeälle pohjaveden muodostumisalueelle tai suojavyöhykkeelle. Kasvillisuus Kasvillisuus on pääasiassa heinikkoa. Puustoa alueella ei ole Rakennettu ympäristö. Yhdyskuntarakenne ja nykyinen rakennuskanta Suunnittelualueelta on matkaa Nummelan nykyiseen ns. ydinkeskustaan Pisteelle noin metriä. Pääosa Nummelan kaupallisista palveluista mm. kaksi hypermarkettia sijoittuu noin metrin etäisyydelle alueesta. Viime vuosina Nummela on voimakkaasti laajentunut taajaman eteläpuolelle, jossa myös suunnittelualue sijaitsee. Alueen välittömässä läheisyydessä on kerrostaloasutusta ja kaakkoispuolella, puistoalueen takana, rakennuskanta koostuu pääsääntöisesti 2- kerroksisista rivitaloista.

8 8 Prisma Suunnittelualueen korttelit merkitty vihreällä värillä Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Muutosalueeseen rajoittuvan korttelinosan 195 tonteilla 2-4 sijaitsee yhteensä viisi 3-kerroksista asuinkerrostaloa. Huhtatien varren muutosalueeseen rajoittuvalla osalla sijaitsee neljä 4-kerroksista asuinkerrostaloa. Väestö ja työpaikat Suunnittelualueella ei sijaitse työpaikkoja. Lähimmät työpaikat ovat palvelualalla ja sijaitsevat noin 150 metrin etäisyydellä olevassa päivittäistavaran suurmyymälässä (Prisma). Kiinteistössä sijaitsee myös useita pienliikkeitä. Palvelut Nummelan kaikki kaupalliset palvelut sijaitsevat kävelyetäisyydellä alueesta. Julkisista palveluista lähinnä sijaitsee Pajuniityn perhekeskus, johon sijoittuvat päiväkoti ja neuvola. Alueen länsiosasta on perhekeskukseen matkaa noin 50 metriä. Päiväkodin tarvitsema kenttä on sijoitettu viereiselle Pajuniityn puistoalueelle. Alueen lähistöllä on myös kaavallinen varaus seurakunnallisten rakennusten rakentamiselle. Ko. alueen omistaa ortodoksiseurakunta. Liikenneverkko Meritie on Nummelan taajaman pääsisääntuloyhteys valtatieltä 2 (Porintie). Kaavamuutosalueen liittyminen taajaman sisäiseen verkkoon tapahtuu Naaranpajuntien ja Huhdanpajun-Huhtatien välityksellä. Meritien liikennemäärät ovat kasvussa. Huhtatien ja Meritien kiertoliittymää on laajennettu lisäkaistalla ja Meritien kaistajärjestelyjä on muutettu sekä

9 tullaan muuttamaan liikenteen sujuvoittamiseksi. Lähivuosina on tarkoitus avata myös Nummelan eteläinen sisääntulotie, joka avaa suunnittelualueelta ja koko Pajuniitystä yhteyden Naaranpajuntien välityksellä etelään Pillistöntielle ja sitä kautta tielle 110 (Vanha Turuntie). Lähialueen katuverkko on valmiiksi rakennettu. 9 Tekninen huolto Alue on liitetty kunnallistekniseen verkostoon. Alue on liitetty myös kaukolämmön piiriin. Kaava-alueen katujen varsilla kulkee kaukolämpöputki. Hakkeella toimiva kaukolämpövoimala sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Erityispiirteet ja suojelukohteet Alueella ei ole suojelukohteita. Alueella on kuitenkin keskeinen merkitys Nummelan tiivistyvän keskustan täydentävänä kohteena ja sen taajamamaisen kokonaiskuvan muodostavana osana. Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualueella ei ole suuria ympäristön häiriötekijöitä Maanomistus Suunnittelualue on pääosin YIT-Rakennus Oy:n omistuksessa. Katu- ja puistoalueet ovat kunnan omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat Maankäyttö- ja rakennuslain mukanaan tuoma uusi alueidenkäytön ohjausväline. MRL:n 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat myös asemakaavoitusta, vaikkakin tavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen pääosin yleiskaavan ohjausvaikutuksen kautta.

10 Maakuntakaava 10 Vihti kuuluu Uudenmaan liiton alueeseen. Vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, joka rajoittuu keskustatoimintojen alueeseen. Yleiskaava Vihdissä on voimassa oikeusvaikutukseton yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt Siinä kaava-alue on kerrostalojen aluetta (AK) ja osin pientaloaluetta (AP-1). Osayleiskaava Kaavamuutosalue sisältyy Nummelan eteläosiin 1990-luvulla ehdotukseksi asti valmisteltuun osayleiskaava-alueeseen. Siinä kaava-alue on osoitettu kerrostalojen alueeksi (AK) ja osin asuinpientalojen alueeksi (AP). Asemakaavat Kaava-alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Huhdanmäen asemakaava. kaava 83. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu asuinkerrostalojenalueeksi (AK ja AK-5). Rakennusjärjestys Vihdin kunnan rakentamista ohjaa voimaan tullut kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys. Rakennusjärjestys sisältää mm. ohjeita rakennusten sovittamisesta olemassa olevaan ympäristöön sekä muita yksityiskohtaisempia ohjeita rakentamiseen. Rakennus- ja toimenpidekiellot Alueella ei ole voimassa rakennus- tai toimenpidekieltoja. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat Kunta on tehnyt aluetta koskevan asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen YIT- Rakennus Oy:n kanssa asemakaavan muuttamisesta. Nummelan keskustan liikennesuunnitelma. Vihdin kunta ja Esisuunnittelijat Oy Vihdin kunnan ympäristöohjelma. Kv Vihdin kunnan kehityskuva Kv Pohjakartta mittakaavassa 1:1000. Arkkitehdit Ingervo Consulting Oy:n tekemät suunnitelmaluonnokset.

11 11 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty, jotta voimassa olevaa asemakaavaa tehostetaan niin, että mahdollistetaan pääosin 4-kerroksisten kerrostalojen rakentaminen alueelle. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan laatimisesta on tehty kunnanvaltuuston hyväksymä sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä ja kustannusten jaosta YIT-Rakennus Oy:n kanssa. Sopimus on allekirjoitettu Kaava sisältyy vuosien 2008 ja 2009 kaavoitusohjelmiin. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat kaavamuutosalueen ja sitä rajaavan alueen maanomistajat, infrastruktuurin rakentajat ja muut alueen toimijat. Muut osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Vireilletulo Vihdin ympäristölautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan Kaavan vireilletulokuulutus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman esilläolosta kuulutettiin Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla alkaen. Valmisteluaineiston nähtävillä olosta kuulutettiin Aineisto oli nähtävillä kunnan ilmoitustaululla MRL 62 :n mukainen yleisötilaisuus kaavamuutoksen tavoitteista järjestettiin YIT-Rakennus Oy:n kanssa on järjestetty useita suunnittelukokouksia. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet

12 12 Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa voimassa olevaa keskusta-alueella olevaa asemakaavaa siten, että asuinrakennukset liittyvät luontevasti rakennettuun ympäristöön. Kaavamuutoksella tutkitaan myös pysäköinnin sijoittumista korttelialueella. Kaavamuutoksen tavoitteet hyväksyttiin kunnanhallituksessa Lopulliset tavoitteet täydentyvät kaavan laadintaprosessin aikana. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet MRL:n 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat myös asemakaavoitusta silloin, kun alueella ei ole sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa ne olisi jo huomioitu. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Elinympäristön toimivuutta ja taloudellisuutta edistetään hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa. Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja. Kaavamuutosalue on osa Nummelan eteläistä laajentumisaluetta. Maakuntakaavassa se on taajamatoimintojen aluetta. Alue on mahdollista liittää olevaan kaukolämpöverkkoon, joka kulkee kadun varressa. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelualueella on tärkeä merkitys Nummelan keskustan tiivistyvässä rakenteessa. Asumisen lisääminen alueella lisärakennusoikeuden myötä on perusteltua sen sijainnin ja palvelujen läheisyyden johdosta. Liikenteellisesti alueen saavutettavuus tulee lähivuosina parantumaan Nummelan taajaman uuden eteläisen sisääntulotien myötä, jolloin nykyisen taajaman pääsisääntulotien, Meritien liikennemääriin saadaan helpotusta Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Suunnittelupalaverissa YIT esitti tarpeen vanhusten palveluasuntojen rakentamiseksi alueelle. Tämän myötä kahdelle korttelinosalle sovittiin asetettavaksi tämän salliva kaavamääräys (AK-1) palaverissa läpikäytiin kaavakarttaa ja määräyksiä sekä sovittiin mahdollisuudesta sijoittaa osa autopaikoista katualueelle.

13 13 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Suunnittelualueella on tärkeä merkitys keskustan tiivistyvässä rakenteessa. Alueen täydentämisessä pyritään taajamamaisuuden korostamiseen siten, että rakennukset on sijoiteltu katujen varsille. Näin muodostuu puoliavointa korttelitilaa, joka korostaa katutilaa ja muodostaa kortteleiden sisäosiin suojaisia alueita oleskelulle ja pihatoiminnoille. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Käyttötarkoitus: Pinta-ala: Rak.oikeus: Taloustilat (ulko): Käyttötarkoitus: Pinta-ala: Rak.oikeus: Taloustilat (ulko): AK, Asuinkerrostalojen korttelialue m k-m2, e= k-m2 AK-1, Asuinkerrostalojen korttelialue, jonne voidaan sijoittaa myös palveluasumista m k-m2, e= k-m2 Voimassa olevan kaavan rakennusoikeus: Kaavamuutoksen rakennusoikeus: k-m k-m Muut alueet Käyttötarkoitus: Pinta-ala: Käyttötarkoitus: Pinta-ala: Katualue (Huhdanpaju, Huhtatie) m2 VP, Puisto 197 m2 Autopaikkanormi 1ap/75 k-m2 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutusalue Kaavamuutosalueen vaikutusalue on koko Nummelan ydinkeskustan eteläisen osan kärki radan itäpuolella.

14 Vaikutukset yhdyskuntarakenteen eheyteen ja taajamakuvaan 14 Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, joka ulottuu keskustatoimintojen alueeseen. Alueen rakentuminen suunnitellulla tavalla täydentää ja eheyttää taajamakuvaa ja yhdyskuntarakennetta. Muutosalue liittyy olemassa olevan kunnallisteknisen verkoston piiriin. Vaikutukset liikenteeseen Valtatie 2:n suunnasta aluetta lähestyttäessä pullonkaulaksi muodostuu ruuhkatunteina Meritien sisääntulo-osuus. Tilannetta on huomattavasti helpottanut juuri valmistunut lisäkaista ja kiertoliittymän leventäminen, jolloin Huhtatien kautta alueelle pääseminen sujuvoituu. Liikennemäärien lisääntyminen suunnittelualuetta laajemmalla alueella aiheuttaa painetta infrastruktuuri-investointeihin. Alueen lisärakentamisen aiheuttamat vaikutukset liikenteeseen ovat varsin vähäiset. Koko eteläisen Nummelan liikenne helpottuu lähi vuosina, kun eteläinen sisääntulotie ja radan alitus valmistuu. Sosiaaliset vaikutukset Alueen asukasrakenne tulee todennäköisesti olemaan sekoittunutta. Sinne kaavaillaan sekä omistus- että vuokra-asuntoja sekä myös palveluasumista. Viime aikoina Nummelan keskustan uusiin kerrostaloihin on muuttanut runsaasti ikääntyneitä ihmisiä, mutta pienistä perheasunnoistakin on ollut kysyntää. Tämän hetken taloudellisesti epävakaa tilanne on vaikuttanut tyrehdyttävästi asuntokauppaan. Taloudelliset vaikutukset Väestön lisääntyessä myös alueellinen ostovoima kasvaa, etenkin päivittäistavaroiden tuoteryhmissä. Vaikutukset kunnan investointeihin ulottuvat Nummelassa suunnittelualuetta laajemmalle. Lähinnä liikennemäärien lisääntyminen asettaa väylien lisärakentamiselle ja parantamiselle haasteita ja taloudellisia paineita. Kaavamuutoksen suhde Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Erityisesti huomioon otetuksi tavoitteeksi tulee asiakokonaisuus, joka koskee eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua. Elinympäristön toimivuutta ja taloudellisuutta edistetään hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamakuvaa. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa. keskusta-aluetta kehitetään monipuolisena palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan alueena. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Ainoa varsinaisesti ympäristöhäiriötä tuottava ilmiö alueella on taajaman liikenteen aiheuttama meluhaitta. Meluhaittaa piha-alueilla pyritään torjumaan sijoittamalla oleskelualueet kortteleiden takaosiin siten, että rakennusten sijoittelulla muodostuu suojaisia alueita.

15 Huhdanpaju ei ole liikenteellisesti vilkas. Huhtatien varren rakennusten kadunpuolisille rakenteille on annettu rakenteellinen meluntorjuntamääräys Kaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavamerkinnät ja määräykset on laadittu Ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Alustavasti on arvioitu, että alueen toteuttaminen käynnistyy Huhtatien varrella, joko korttelissa 194 tai 195. Vihdissä Rauno Kujanpää tekninen ja ympäristöjohtaja DI Matti Kanerva kaavoitusarkkitehti Arkkitehti SAFA

16 16 Liite 2 Kaavakartta

17 17 Kaavamääräykset Liite 3

18 18 Havainnekuva Liite 4

19 19 Katujulkisivut Liite 5

20 20 Liite 6 Perspektiivikuva länteen

21 21 Liite 7 Perspektiivikuva itään

22 22 Liite 8 Pysäköinnin järjestelyt

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun Perusselvitykset ja tavoitteet Ympa 21.8.2012 51 Ympa om Kh 27.8.2012 144 Kh liite 2 ASIA 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tarja Johansson, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Ympa 16.2.2010 21 Ympa om d Asia 276/713/2008 Vihti, Nummela, Ennärannan ja Huhdanmäen taajamanosien asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus Kaava Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos Valmisteluaineiston selostus Kate 14.8.2013 65 Kate om Kh 27.8.2012 143 Kh liite 1 Ympa 11.10.2011 Ympa 21.8.2012 50 Ympa liite om Ympa 20.3.2012

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos Tavoitteet Kate 9.4.2014 Kh 14.4.2014 49 69 Kate om Kh liite 2 Asia 63/10.02.03/2014 Kaavan laatija: Miia Perätalo, kaavasuunnittelija Asemantie 30,

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIHDIN KUNTA Ympa 28.10.2004 liite 2 Ympa 17.02.2005 liite 7 Kh 07.03.2005 liite 2 Ympa 14.06.2005 liite 6 Kh 19.9.2005 liite 7 Kv 10.10.2005 28.10.2004 LIM NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5.

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5. YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet KAAVASELOSTUS LUONNOS 7.9.2012 67090452.BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet 1 1. PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878 SIPOON KUNTA Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava 0630 - C3878 Selostus 30.11.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 1 (35) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot