SAARIJÄRVI KUKON KYLÄ (412)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVI KUKON KYLÄ (412)"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVI KUKON KYLÄ (412 TILAT (KIINGINJÄRVEN RANTA-ALUE AININKI RN:o 1:48 PUIKKARI RN:o 1:49 APAJA RN:o 1:50 VIHTARI RN:o 1:51 PISAA RN:o 1:52 ELA RN:o 1:53 TALAS RN:o 1:55 VERKKORANTA RN:o 1:56 KUTURANTA RN:o 1:58 KUKKO RN:o (osa tilasta TILAT (TOHTAANJÄRVEN RANTA-ALUE KÖYHÄRANTA RN:o 1:37 KUKONAA RN:o 1:44 KUKONRANTA RN:o 1:45 KUKKO RN:o (osa tilasta KUIKKA RN:o 1:61 JUOLUKKA RN:o 1:66 KIINGINJÄRVI TOHTAANJÄRVI KUKON RANTA-ASEAKAAVA JA RANTA-ASEAKAAVAN UUTOS OSALLISTUIS- JA ARVIOINTISUUNNITELA (OAS ,

2 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukon ranta-asemakaavan muutos Kunta: Saarijärvi (729 Kylä: Kukko (412 Kaavan laadituttajat / maanomistajat: UP-Kymmene Oyj (Kukko RN:o, Kukonmaa RN:o 1:44, Kukonranta RN:o 1:45 Sundberg aritta ja Stefan (Juolukka RN:o 1:66 Saarijärven kaupunki (Kuikka RN:o 1:61 Niskanen Anitta (Kuturanta RN:o 1:58 Niinikoski arja-liisa ja Ari (Köyhäranta RN:o 1:37 Nakari Saija ja Juha (ela RN:o 1:53 Laaksonen Vesa ja Heidi (Vihtari RN:o 1:51, Pisama RN:o 1:52 Kukkamo Inga-Lill ja Ahti (aininki RN:o 1:48 Kiinteistöyhtymä Kiminginjärvi Oy (Puikkari RN:o 1:49, Apaja RN:o 1:50 Jokinen Sirpa ja Kai (Talas RN:o 1:55 Härö Kari (Verkkoranta RN:o 1:56 UP-Kymmene Oyj yhteyshenkilöt : Jaakko oilanen Reijo Turunen p p Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilö Arto Remes p , fax Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue sijaitsee Saarijärven kaupungin länsi/lounaisosassa Kukon kylässä Kiminginjärven ja Tohtaanjärven ranta-alueilla. Alueella on voimassa Pylkönmäen kunnanvaltuuston hyväksymä ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen (N:o LA-576 vahvistamana Kukon ranta-asemakaava lukuun ottamatta kaava-alueen osia, jotka Pylkönmäen kunnanvaltuusto jätti hyväksymättä kaavan hyväksymiskäsittelyssä Ranta-asemakaavan laatiminen koskee kaava-alueen osia tilasta Kukko RN:o Kiminginjärven ja Tohtaanjärven ranta-alueilla (Alueita, jotka Pylkönmäen kunnanvaltuusto jätti hyväksymättä vanhan kaavan hyväksymiskäsittelyssä. Kaavan muutos koskee tiloja Kukko RN:o (osaa tilasta, Kukonranta RN:o 1:45, Kukonmaa RN:o 1:44, Apaja RN:o 1:50, Vihtari RN:o 1:51, Pisama RN:o 1:52, Juolukka RN:o 1:66, Kuikka RN:o 1:61, Kuturanta RN:o 1:58, Köyhäranta RN:o 1:37, aininki RN:o 1:48, ela RN:o 1:53, Puikkari RN:o 1:49, Talas RN:o 1:55 ja Verkkoranta RN:o 1:56. Alue on hyvin saavutettavissa yleisiä teitä pitkin. Kiminginjärven ja Tohtaanjärven pohjoispuolella kulkee seututie 633 ja järvien välistä kannasta pitkin kulkee Kukko-ultia yhdystie (Karhilantie. Voimassa olevan ranta-asemakaavan alueelle on myös rakentunut sisäinen tiestö. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 51 ha ja siihen kuuluu 3,3 km Kiminginjärven rantaviivaa sekä 1,55 km Tohtaanjärven rantaviivaa. Suunnittelualueelta on matkaa Pylkönmäen kirkonkylälle n. 8 km ja Saarijärvelle n. 30 km. Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaiset Kiminginjärven ranta-alueen tontit sekä Tohtaanjärven itärannan tontit on lohkottu omiksi kiinteistöikseen ja ne ovat myös pääosin rakentuneet. Kaavan muutosalue on muutoin tiestöä lukuun ottamatta rakentumatonta metsätalousaluetta. Tohtaanjärven itäpuolella sijaitsee turvetuotantoalue. 2

3 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI PYLKÖNÄEN KIRKONKYLÄ KUKON KYLÄ Kuva 1. Suunnittelualueen yleissijainti. 1:66 1:37 1:45 1:44 1:61 1:48 1:49 1:50 1:51 1:52 1:53 1:55 1:56 1:58 Kuva 2. Suunnittelualueeseen kuuluvien tilojen rajaus. Tavoitteet Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää osa voimassa olevassa ranta-asemakaavassa Tohtaanjärven ranta-alueelle osoitetuista toteutumattomista erillispientalojen (AO rakennuspaikoista Kiminginjärven ranta-alueelle. Kiminginjärvelle ja Tohtaanjärvelle osoitettavien rakennuspaikkojen lukumäärä määritellään Pylkönmäen itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan mitoitusperusteen lähtökohdista. Kaikki rakennuspaikat osoitetaan omarantaisina 3

4 lomarakennuspaikkoina. Lisäksi rakennuspaikkojen tonttikohtainen rakennusoikeuden määrä nostetaan alueella voimassa olevan Pylkönmäen rantaosayleiskaavan mukaiselle tasolle (200 k- m2 / RA- tontti. Kaavan muutoksen laatimisen yhteydessä selvitetään alueen mahdolliset luonnonympäristön erityisarvot ja tarvittaessa erityisarvot turvataan ranta-asemakaavoituksen keinoin. Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli lainvoimaiseksi Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan aankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. aakuntakaava Suunnittelualue kuuluu ympäristöministeriön vahvistaman Keski-Suomen maakuntakaavan alueeseen. Suunnittelualueelle on osoitettu maakuntakaavassa: Turvetuotantoalueen aluevaraus uinaismuistokohde aakuntakaavaa on päivitetty vaihemaakuntakaavoilla seuraavasti : - Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaava (Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus. Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu suunnittelualueelle varauksia. - Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaava (maa-aineshuolto ja luontovarat. Ympäristöministeriön vahvistama ja KHO:n päätöksellä lainvoiman saanut toinen vaihemaakuntakaava käsittelee maa-aineshuoltoa, erityisesti soraa ja hiekkaa, sekä maa-aineshuoltoon liittyviä luontoarvoja. Kaava turvaa laadukkaiden kiviainesten riittävyyden yhdyskunta- ym. rakentamiseen. Samalla se suojaa arvokkaita harju-, kallio- ja moreenialueita ja varmistaa hyvän pohjaveden saannin. 2. vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu suunnittelualueelle varauksia. - Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima. aakuntavaltuuston hyväksymä kolmas vaihemaakuntakaava osoittaa alueita turvetuotannolle ja suojelee samalla arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistojen alueet. 3. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu vastaava turvetuotantoalueen merkintä suunnittelualueelle kuten vuonna 2009 vahvistetussa maakuntakaavassa. - Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava (kaupallinen palveluverkko ym.. aakuntavaltuuston hyväksymä neljäs vaihemaakuntakaava päivittää mm. lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallisen palveluverkon ja taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liittyvää alue- ja yhdyskuntarakennetta. 4. vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu suunnittelualueelle varauksia. Kuva 3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta (

5 Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Pylkönmäen Itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Pylkönmäen kunnanvaltuustossa Rantaosayleiskaavan voimaantulo on kuulutettu Suunnittelualueelle on osoitettu ranta-asemakaavan mukaisesti Tohtaanjärven ranta-alueelle neljä omarantaista asuinrakennuspaikkaa (AO sekä viisi takamaaston asuinrakennuspaikkaa (AO. Tohtaanjärven itärannan niemeke on osoitettu uimaranta-alueeksi (VV ja Kiminginjärven rantaan kaava-alueen pohjoisosaan on merkitty yksi muinaismuistokohde (sm. uutoin alue on maa- ja metsätalousaluetta (. Liite 1. Ote Pylkönmäen itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavasta. Ranta-asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Pylkönmäen kunnanvaltuuston hyväksymä Kukon ranta-asemakaava. Keski-Suomen ympäristökeskus on vahvistanut kaavan (N:o LA-576. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on osoitettu Kiminginjärvelle 12 omarantaista ja Tohtaanjärven itärannalle kolme omarantaista lomarakennuspaikkaa. Ranta-asemakaavan mukaiset rakennuspaikat on lohkottu yksityisessä omistuksessa oleviksi kiinteistöiksi ja ne ovat myös osin rakentuneet. Ranta-asemakaavassa on lisäksi osoitettu Tohtaanjärven länsiosan ranta-alueelle neljä omarantaista (AO2 ja viisi takamaaston asuinrakennuspaikkaa (AO1. Kaavan mukaiset erillispientalojen tontit eivät ole rakentuneet. Tohtaanjärven itärannan niemeke on osoitettu uimaranta-alueeksi (VV. uutoin alue on maa- ja metsätalousaluetta (. Pylkönmäen kunnanvaltuusto jätti kaavan hyväksymiskäsittelyssä hyväksymättä Kiminginjärven ranta-alueelta RA- korttelin 5 kaksi tonttia ja Tohtaanjärven ranta-alueelta omarantaisten erillispientalojen AO2- korttelin tontin 5 ja takamaaston erillispientalojen AO1- korttelin tontin 6. Liite 2. Kukon ranta-asemakaava. Olemassa oleva selvitys- ja suunnitteluaineisto Luonnonympäristö Ympäristöhallinnon paikkatietopalvelu OIVA - Suunnittelualue ulottuu osittain Tohtaanjärven eteläpuolelta suojellulle valuma-alueelle ; Saarijärven reitti Leuhunkosken yläpuolella. (Kuvan 4. sininen viivarajaus Kuva 4. Ote ympäristöhallinnon paikkatietopalvelu OIVA:sta Pylkönmäen kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan luonto- ja kulttuurimaisemaselvitys (Teppo Häyhä, Suunnittelualueelta on havaittu kaksi huomionarvoista rannanosaa (kuvan 5 keltaiset rajaukset; Alue 35. = Tohtaanjärven Lobelia-järvi, arvokas kasvisto ja Alue 36. = Kiminginjärven rantasuo, saraluhtavyöhyke. - Tavanomaiset ranta-alueet on esitetty kuvassa 5. vihreällä viivalla. 5

6 Kuva 5. Ote rantaosayleiskaavan luonto- ja kulttuurimaisemaselvityksestä aakuntakaavan selvitysaineistot UP:n aineistot Rakennetun ympäristön selvitykset RKY on useoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. - Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Valtakunnallisesti arvokkaat Keski-Suomen kulttuurimaisemakokonaisuudet, Kyyjärvi, Karstula, Pylkönmäki, Saarijärvi. 1990, Keski-Suomen seutukaavaliitto. Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-alueet (1996, Keski-Suomen liitto. UP:n aineistot Arkeologiset selvitykset Pylkönmäen Itäisten ja läntisten vesistöjen rantayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi (ikroliitti Oy Suunnittelualueella sijaitsee yksi muinaismuistolain mukainen kiinteä muinaisjäännös: Kiminginjärvi NE, esihistoriallinen asuinpaikka. Lisäksi Hämeenniemen alueella on sijainnut 3-luokan ajoittamattomia muinaisjäännöksiä, hautapaikkoja. uinaismuistojen sijainti on esitetty alapuolisilla kartoilla puna-ruskealla. useoviraston muinaisjäännösrekisteri Kuva 6. Ote useoviraston muinaisjäännösrekisteristä 6

7 uuta Pylkönmäen kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan muu selvitys- ja kaavaaineisto mm. emätilaselvitys Laadittavat selvitykset / pohjakartta-aineisto Vaikutusalue Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään hyväksyttyä 1:2 000 mittakaavaista pohjakarttaa. - Voimassa olevan ranta-asemakaavan perusteella lohkotut tontit piirretään kaavamuutokseen perustuen maanmittauslaitoksen raja-aineiston rajapyykkien koordinaattitietoon. Ranta-asemakaavan muutosta varten on laadittu luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi / Petri Parkko Rantaosayleiskaavan emätilaselvityksen tarkistus (Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi kaava-alueeseen rajoittuvien naapurikiinteistöjen alueet. Osalliset Naapuritilojen maanomistajat ja asukkaat sekä ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Kaavaprosessi Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Viranomaiset - Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen museo - Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos - Terveysviranomaisena Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastaja - Saarijärven kaupungin hallintokunnat: tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta Vireille tulovaihe Selvitysten laatiminen Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS Valmisteluvaihe Kuulutus ja tiedottaminen kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos nähtävillä (30 vrk Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta Viranomaiskommentit valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta Kaavaehdotusvaihe Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä oloaikana Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta Tarvittaessa viranomaisneuvottelu Hyväksymisvaihe Ranta-asemakaavan hyväksymisestä päättää Saarijärven kaupunginvaltuusto Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valitusteitse (Hämeenlinnan hallinto-oikeus / KHO 7

8 Tiedottaminen Arvioitavat vaikutukset Alustava aikataulu Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Sampo- paikallislehdessä, Saarijärven kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin Internet-sivuilla. Lisäksi välittömän vaikutusalueen maanomistajille lähetetään tiedostuskirje em. kaavavaiheissa. Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: ARVIOITAVAT TEKIJÄT Ympäristövaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset TYÖVAIHE Yhteystiedot ja palaute SISÄLTÖ Luonnonympäristö, kasvillisuus ja eliöstö Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet Luonnon- ja vesiensuojelu, natura 2000 Arvokkaat luontokohteet aisema-arvot Rakennettu ympäristö Arkeologiset kohteet Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat Virkistystarpeet Rantarakenne, yhtenäiset vapaat rannat Tiestön rakentamistarve, liikennemäärät Vesihuollon järjestäminen Kiinteistöjen arvo, kuntatalous AJANKOHTA Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Vireilletulokuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaavaluonnos nähtävillä Tavoite / 2013 Kaavaehdotus nähtävillä Tavoite / 2014 Kaavamuutoksen hyväksyminen Tavoite / 2014 Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa tulee osoittaa Saarijärven kaupungin kaavoitusarkkitehdille. uistutukset kaavaehdotuksesta osoitetaan kirjallisesti Saarijärven kaupunginhallitukselle. Yhteyshenkilöt : UP-Kymmene Oyj Reijo Turunen p Jaakko oilanen p Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilö: Arto Remes p fax Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 PL SAARIJÄRVI Kaupungin yhteyshenkilöt : Kaavoitusarkkitehti Ulla-aija Humppi p Kaavasuunnittelija irja Tarvainen p Kaavavalmistelija Essi Kesämaa p

9 äntysalo 21:4 21:2 21:1 57:0 Kotiranta 30:0 ukko RA/2 Yht. 41:7 34:14 34:10 41:2 41:4 41:1 RA/3 34:12 RA/1 äkilampi 1:43 RA/2 RA/1 A sm Ritoniemi W RA/2 Yht. 876:1 Kiminki-Kukon jakokunta nat 28:9 28:2 28:5 28:1 1:3 AO/5 1:6 Turvetuotantoalue Tohtaanjärvi Humppila AO/ W 1:46 Yht. 876:1 1:37 1:45 Kiminki-Kukon jakokunta RA/3 1:47 1:12 Rannila 1:26 VV RA/2 1:25 RA/4 1:43 28:7 1:44 1:20 1:17 Nihtiinkangas 1:19 1:61 Yht. 876:1 W 1:63 48:0 RA/1 1:42 LIITE 1 1:26 Sillanpää 34:15 28:6 Kiviranta 1:43 34: Kukko 41:6 RA/2 Yht Lepola 401 Kukko :4 9 äkiharju :3 Kukko W äkilampi Saloranta :5 1:62RA/1 Kiminginjärvi :43 Kallosaari nat 1:43 Kiminki-Kukon jakokunta SL joki ingin Kim 1:50 1:51 17:11 RA/6 1:53 Kukonaho Tervah. 17:6 401 Kukko 1:52 17:1 17:2 1:49 Palkkikangas Haapakangas 1:48 RA/6 yllysaari 215 Kiminki Aittosaari Kaakkosuo W Rantala 17:12 Pitkäkangas 1: oski Kukko 17:9 Silmäsuo yllykangas 17: RA/6 sm :54 1:55 1:56 WYht.Kaakkolampi 1:57 Kaakkorinne 1:58 1: Kuoppala 402 Kuoppala 17. 1: Itä 1:10 000

10

11

12

TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41

TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41 TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41 PÄIJÄNNE LÄNTISEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.4.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Läntisen

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

SAARELAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAARELAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SAARELAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritetty maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Herrankukkaron asemakaava

Herrankukkaron asemakaava NAANTALIN KAUPUNKI Herrankukkaron asemakaava P23098P001 1 (16) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelun lähtökohdat... 2 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet...

Lisätiedot