LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto AIKA klo 17:00-19:20 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 58 UM YHTÖT OY /PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA/RAKENNUSLUPA NRO R 59 UM YHTIÖT OY/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN,LIIKE/TOIMISTORAKENNUS, RAKENNUSLUPA R, VALTAKIRJALLA PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 62 ALATIEN ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLEASETTAMINEN KIVIAHON POHJOISOSAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / LUHTALA ARI JA TUIJA 65 VILJAKAINEN MATTI JA MIRJA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA 66 LAUSUNTO YRÄYS-KALLONEN JOHANNA POIKKEAMISLUPA 67 NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTON KOKOUKSISSA ILMOITUSASIAT 43

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ojala Juhani 17:00-19:20 puheenjohtaja Rautkivi Jouko 17:00-19:20 varapuheenjohtaja Haapasalmi Anita 17:10-19:20 jäsen Halme Riitta 17:00-19:20 jäsen Jakovuori Reijo 17:00-19:20 jäsen Kiehelä Silja 17:00-18:05 jäsen Kotiranta Jouni 17:00-19:20 jäsen Seppänen Tuija 17:00-19:20 jäsen Tolvanen Matti 17:00-19:20 jäsen Tikkanen Juha 17:03-19:20 varajäsen POISSA Harjumäki Maria jäsen Kuisma Tapio jäsen Mikkola Markku tekn.ltk:n puh.joht. Hupanen Jaakko tekninen johtaja Kortesmaa Antero kaavasuunnittelija MUU Söderström Päivi 17:00-19:20 khall edustaja Rasimus Ilari 17:00-19:20 kaav.pääll./esittelijä Hämäläinen Risto 17:00-19:20 joht.rak.tarkastaja/esittelijä Harmainen Eeva 17:00-19:20 sihteeri / vs hallintopäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Juhani Ojala Puheenjohtaja Eeva Harmainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jouko Rautkivi Tuija Seppänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Eeva Harmainen, vs hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KAAVRAKJ Kaavoitus- ja rakennusjaoston kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kaavoitus- ja rakennusjaoston päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenistä. TEKN Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEKN /EH/eh

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KAAVRAKJ Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Rautkiven ja Tuija Seppäsen. TEKN Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Rautkiven ja Tuija Seppäsen. TEKN /EH/eh

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto UM YHTÖT OY /PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA/RAKENNUSLUPA NRO R KAAVRAKJ ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Moisio, Peräsalo ja Pohjoisrinne. Pinta-ala m² Rakentamismääräykset KMK-2 Kaupallisten ja julkisten palvelujen ja muun toimitilarakentamisen alue Asemakaava Sallittukerrosala 5300 m² HAKIJA UM Yhtiöt Oy/perustettavan yhtiön lukuun Realparkinkatu 9, Lempäälä TOIMENPIDE Päivittäistavaramyymälä, sekä mainospyloni Uusi kerrosala 2507 m² Kerrosala 2507 m² Kokonaisala 2507 m² Tilavuus m³ POIKKEAMINEN Myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 pykälän nojalla vähäinen poik keus. Poikkeaminen asemakaavaan merkitystä liittymäkiellosta. Kulkuyhteys kiin teis töl le tapahtuu teknisen johtajan päätöksellä rakennetun pää sy tien kautta, joka on rakennettu alueen ensimmäisen rakennusluvan yh tey dessä. Kulkuyhteyden liittyminen Ideaparkinkatuun tapahtuu ase ma kaa vaan merkityllä liittymäkielto alueella. LISÄSELVITYS Rakennuspaikka koostuu seuraavista kiinteistöllä olevista määräaloista ,Peräsalo ja Pohjoisrinne. Pääsuunnitelija arkkitehti Rakennussuunnittelija arkkitehti Hiltunen Mika Hiltunen Mika KUULEMINEN Kunta kuulee naapurin (ELY-keskus), vastausaikaa saakka. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKKA Rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokka, MRL120 e - pääsuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto rakennussuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennesuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - lvi-suunnittelija,vattiva suunnittelutehtävä Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka, MRL 122 c vastaava työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä kvv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä iv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä LAUSUNNOT PELASTUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu VESIHUOLTOLAITOS Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu Kiinteistö sijaitsee Lempäälän Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueella. Liittymiskohta on määrätty oheisen liitteen mukaan. Kiinteistö on liitettävä vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hu le ve si vie mä riin. Jätevesiviemärin liitoskorkeus = + 109,72 Padotuskorkeus = + 110,87 Hulevesiviemärin liitoskorkeus = + 110,33 Padotuskorkeus = kansi + 10 cm Korkeudet on annettu N2000-korkeusjärjestelmässä. Vesimittarin tulee sijaita tilassa, jossa on lattiakaivo. Vesijohdon liitoskohdan painetaso = kpa. Perustusten kuivatusvedet ja pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin. Liittymissopimus tulee tehdä Lempäälän Vesi -liikelaitoksen kanssa en nen liitostöihin ryhtymistä. Vesimittari tulee asennuttaa ennen käyttöönottokatselmusta. LVI-LAUSUNTO Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hulevedet tulee viivyttää tontilla ja veden tulvimisreitit tulee suunnitella ympä ris tö vi ran omai sen lausunnon mukaisesti. Suunnitelma hu le ve si vie märöin nis tä ja hulevesien viivytyksestä tulee toimittaa ra ken nus val von taan ennen aloituskokousta. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hakemuksen kohteena olevan alueen hulevesien käsittelystä tulee laa tia tarkempi suunnitelma. Suunnitelmassa tulee huomioida Marjamäen kort telin k905 hulevesiselvitys (Sito ) mm. tonttikohtaisen hu le ve sien viivytyksen ja tulvareittisuunnittelun osalta. KAAVOITUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Rakennus tulee sijoittaa kokonaan rakennusalan sisäpuolelle. KATUJEN KUNNOSSAPITO

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Lausuntopyynnön syy Kiinteistön liittymän rakentaminen Lausuntopvm Kiinteistölle suunnitellut liittymät on rakennettava niin, että niistä ei ai heu du haittaa katualueen kuivatusjärjestelmille. Kiinteistön liittymän toi min nal li nen leveys ei saa ylittää ao. kohteen ajoradan leveyttä (8,2m) Suo si tus le veys kohteessa noin 7 m, jolloin liittymä mielletään sel keäm min kiinteistön liikennettä palvelevaksi väyläksi. Liittymien si joit ta mi ses sa tulee huomioida katuvalopylväiden sijainti ja riittävä turvaetäisyys nii hin. LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ RH 1 tiedon mukaan kiinteistö liittyy kaukolämpöön. Lausuntopvm : Suullisen lausunnon mukaan kiinteistön liittyminen verkostoon on mah dollis ta. Liitteet Valtakirja Kauppakirjakirja Kaupparekisteriote Vesijohto- ja viemäriliitos lausunto Kaavaote ja - määräykset Pääpiirustukset Rakennushankeilmoitus Väestönsuojailmoitus Ympäristöterveydenhuolto, lausunto Energiaselvitys RH 1 lomake Suunnittelija ilmoitus 3 kpl Liite Alustava ehdotus sijaintia osoittava kartta/asemapiirroksen pienennös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää myöntää maankäyttö ja ra ken nus lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perus teel la haetun luvan ja vahvistaa esitetyt pääpiirustukset nou da tet ta vik si seuraavin ehdoin: Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty - Vastaava työnjohtaja - Kvv-töiden työnjohtaja - Ilmanvaihtotöiden työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on ra ken nus val von ta vi ran omai sel le esitettävä: - rakennepiirustukset - kvv-suunnitelmat - iv-suunnitelmat - käyttö- ja huolto-ohje - palokatko suunnitelma - hulevesisuunniitelma - pinnantasaussuunnitelma Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja kat sel mus ten suorittamista: - rakennuksen paikan merkitseminen - aloitusilmoitus - sijaintikatselmus - aloituskokous - rakennekatselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus MUUT LUPAMÄÄRÄYKSET Rakenne- ja lvi- suunnittelija on nimettävä aloituskokoukseen men nes sä. Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja ra ken ta mises sa. Rakennus tulee sijoittaa kokonaan rakennusalueen sisäpuolelle. Hankkeesta tulee laatia palokatkosuunnitelma (erityissuunnitelma) ja toimit taa se rakennusvalvontaan. Pelastuslain 379/ :n mukaan hankkeen väestönsuojatilat voi daan rakentaa yhteiseksi seuraavan hankkeen kanssa, kuitenkin vii meis tään viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osit tai ses ta loppukatselmuksesta. Hankkeeseen ryhtyvän tulee tilata Pirkanmaan pelastuslaitoksen eri tyi nen palotarkastus hankkeen käyttöönoton yhteydessä ennen ra ken nus val vonta vi ran omai sen käyttöönottokatselmusta. Rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi tulee esittää tontin pin nan ta saussuun ni tel ma ennen hankkeen aloituskokousta. Pin nan ta saus suun ni tel massa tulee esittää pihan korkeusasemat, sadevesijärjestelmät, pin ta ma te ri aalit, kasvilajikkeet, kasvien koot sekä mahdolliset asemakaavan vaa ti mat istutukset. Maanpinnan korkeusasemat tulee tarvittaessa esit tää poikkileikkauksin. Mahdolliset pengerrykset tulee hoitaa muualla kuin tontin rajoilla. Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on en nen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloi tus ko kouk sen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kut suu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vä hin tään seuraavat: - rakennushankkeeseen ryhtyvä - rakennusvalvontaviranomainen - kohteen pääsuunnittelija - rakennustöiden vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttynä) Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja ra kennus lain ja sen nojalla annetut määräykset. Rakennustöiden vas taa vien työnjohtajien on pidettävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 mu kaista tarkastusasiakirjaa, josta rakennustöiden vastaava työnjohtaja luo vut taa kopion rakennuksen käyttöönoton yhteydessä ja lopullisen tar kas tus asiakir jan viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä ra ken nus val von ta vi ranomai sel le.

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Rakennuksen alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiin ty vä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin. Rakennuksen portaiden ja kaiteiden tulee olla RakMk F2 kohdan 2 määräys ten ja ohjeiden mukaisia, myös ulkona. Hankkeeseen ryhtyvä tilaa Työsuojeluhallinnosta työsuojelun tar kas tuk sen ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ennen rakennuksen käyttöönottoa on energiaselvitys päivitettävä Suo men rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaiseksi. Ilmavuotomittaus on teetettävä ennen käyttöönottoa ja asiakirja toi mi tet tava rakennusvalvontaan. Kulkuyhteys rakennuspaikalle tapahtuu alueelle ensimmäisen ra ken nuksen kulkuyhteyden kautta. Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoite kil pi. Rakentamisessa sekä kiinteistön käytössä syntyvien jätteiden jä te huol to (lajittelu, kerääminen, mahdollinen hyödyntäminen ja poiskuljetus) on toteu tet ta va jätehuoltosäännösten ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukai ses ti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta ra ken ta mi ses ta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti, jos ra ken ta mi nen tai muu toimenpide kestää vähintään kaksi kuukautta tai ai heut taa olennaisen muutoksen ympäristössä. Työmaataulusta tai -kyl tis tä tulee ilmetä rakennustyön kohde, työstä vastaavat tahot ja yh teys tie dot sekä kohteen valmistumisajankohta. Työn aloittaminen Työtä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on saanut lainvoiman. Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on kat selmuk ses sa käyttöön hyväksytty. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu lop puun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myön net ty rakennuslupa, ellei rakennusvalvontaviranomainen ha ke muk ses ta, erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaikaa. Rakennuslupapiirustukset Piirustuksista ei saa poiketa ilman rakennusvalvonnan suostumusta tai lupaa. Luvan hakijalle luovutetut rakennuslupa-asiakirjat on säilytettävä kiin teistöl lä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suo ri te-

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto taan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen sään nös ten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tar kas tuk ses ta (MRL 149). Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija TEKN Todettiin, että naapurin (Ely-keskus) kuuleminen on saatu. Ei huomautettavaa. Alustava ehdotus on päätösehdotus. Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana Juha Tikkanen saapui kokoukseen klo ja Anita Haapasalmi klo Liitteet SIJAINTIA OSOITTAVA KARTTA / ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS / UM YHTIÖT OY

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto UM YHTIÖT OY/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN,LIIKE/TOIMISTORAKENNUS, RAKENNUSLUPA R, VALTAKIRJALLA KAAVRAKJ ASIA Rakennuslupa R RAKENNUSPAIKKA Rakennuspaikka muodostuu määräaloista , Jokela Areenakatu 9, Lempäälä Pinta-ala: Ma m² Rakentamismääräykset:KMK-2 Kaupallisten ja julkisten palvelujen ja muun toimitilarakentamisen alue Asemakaava Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala 0 m² HAKIJA UM-Yhtiöt Oy/perustettavan yhtiön lukuun, valtakirjalla Realparkinkatu 9,37570 Lempäälä TOIMENPIDE Rakennetaan myymälä- ja toimistorakennus Uusi kerrosala 7070 m² - palti 4712 m 2 - ertav 2358 m 2 Jäljellä 3286 Paloluokka: P2 Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija LVI-suunnittelija Ahlström Jarl Gustav Verner, arkkitehti Ahlström Jarl Gustav Verner, arkkitehti Kuitunen Jarmo, insinööri SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKKA Rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokka, MRL120 e - pääsuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennussuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennesuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - lvi-suunnittelija,vaativa suunnittelutehtävä Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka, MRL 122 c vastaava työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä kvv-työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä iv-työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä LISÄTIETO Rakennusluvan alaisen kiinteistön kautta kulkee Kivimurron yksityistie. Tie on otettu kunnan hoidettavaksi teknisen lautakunnan päätöksellä Tämän rakennusluvan yhteydessä haettu rakennus sijoittuu

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto osin Kivimurrontien päälle, katkaisten kulkuyhteyden. Korvaava kulkuyhteys siirtyy Ideaparkin kadulle liittyvän kulkuyhteyden kautta. POIKKEAMINEN Myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 pykälän nojalla vähäinen poikkeus: Poikkeaminen asemakaavaan merkitystä liittymäkiellosta.kulkuyhteys kiinteistölle tapahtuu teknisen johtajan päätöksellä rakennetun pääsytien kautta, joka on rakennettu alueen ensimmäisen rakennusluvan yhteydesä.kulkuyhteyden liittyminen Ideaparkinkatuun tapahtuu asemakaavaan merkityllä liittymäkielto alueella.tämän lupapäätöksen yhteydessä siirtyy Kivimurrontien liikennöinti tämän yhteyden kautta. KUULEMINEN Hakija on itse tiedottanut hankkeesta naapureille. Huomautuksia hakemuksesta ei ole jätetty. Myös kunta naapurina. LAUSUNNOT LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY Lausunto pvm suullinen lausunto Lausunnon tulos puollettu RH1 lomakkeen mukaan kiinteistö liittyy kaukolämpöön. Liittyminen käukolämpöön on mahdollista. Parkkipaikkoja sijoittuu kaasuputken läheisyyteen.maakaasuputki on suojattava liikennealueilla. Ennen rakentamiseen ryhtymistä on otettava yhteyttä putken haltijaan (Lempäälän Lämpö Oy), tarkempien suojausohjeiden saamiseksi. VESIHUOLTOLAITOS Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu Kiinteistö sijaitsee Lempäälän Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueella. Liittymiskohta on määrätty oheisen liitteen mukaan. Kiinteistö on liitettävä vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin. Jätevesiviemärin liitoskorkeus = + 108,56 Padotuskorkeus = + 109,73 Hulevesiviemärin liitoskorkeus = + 108,14 Padotuskorkeus = + 109,53 Korkeudet on annettu N2000-korkeusjärjestelmässä. Vesimittarin tulee sijaita tilassa, jossa on lattiakaivo. Vesijohdon liitoskohdan painetaso = kpa. Perustusten kuivatusvedet ja pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin. Liittymissopimus tulee tehdä Lempäälän Vesi -liikelaitoksen kanssa ennen liitostöihin ryhtymistä. Vesimittari tulee asennuttaa ennen käyttöönottokatselmusta. LVI- LAUSUNTO Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hulevedet tulee viivyttää tontilla ja veden tulvimisreitit tulee suunnitella ympäristöviranomaisen lausunnon mukaisesti. Suunnitelma hulevesiviemäröinnistä ja hulevesien viivytyksestä tulee toimittaa

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto rakennusvalvontaan ennen aloituskokousta. KAAVOITUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hakemuksen kohteena olevan alueen hulevesien käsittelystä tulee laatia tarkempi suunnitelma. Suunnitelmassa tulee huomioida Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys (Sito ) mm. tonttikohtaisen hulevesien viivytyksen ja tulvareittisuunnittelun osalta. Riippuen rakennukseen sijoitettavista toiminnoista (esim. autokorjaamo, autopesupaikka, autosuoja lattiakaivolla) jätevesilaitteistoissa tulee käyttää erotinlaitteistoja (hiekan- ja öljynerotin), jotka on mitoitettava ja varustettava toiminnan laajuuden mukaan. Mahdollisesti varastoitavien kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnissa on huolehdittava (mm. allastukset, alustan pinnoite) siitä, että kemikaalit tai vaaralliset jätteet eivät pääse viemäriin tai maaperään. Kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava Lempäälän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Perustelut Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6 ja 7 Lempäälän kunnan ympäristönsuojelumääräykset ( ): 9 PELASTUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu KATUJEN KUNNOSSAPITO Lausuntopyynnön syy: Liittymä Lausuntopvm Kiinteistölle suunnitellut liittymät on rakennettava niin, että niistä ei aiheudu haittaa katualueen kuivatusjärjestelmille. Kiinteistön liittymän toiminnallinen leveys ei saa ylittää ao. kohteen ajoradan leveyttä (8,2m) Suositusleveys kohteessa noin 7 m, jolloin liittymä mielletään selkeämmin kiinteistön liikennettä palvelevaksi väyläksi. Liittymien sijoittamisessa tulee huomioida katuvalopylväiden sijainti ja riittävä turvaetäisyys niihin. Liittymän suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon lumitilavaraukset. LIITTEET Valtakirja Valtakirja Lempäälän kunta Karttaote Vesijohto- ja viemäriliitoslausunto Energiatalodellinen selvitys Energiatodistus Ulkoväriselvitys Pääpiirustukset Rakennushankeilmoitus (RH 1) 3 kpl

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Väestönsuojaselvitys Perustamistapalaisunto Kaupparekisteriote Pintavaaituskartta Terveysviranomainen Liite Ehdotus sijaintia osoittava kartta/asemapiirroksen pienennös, kartta poikkeamisesta. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää myöntää maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella haetun luvan ja vahvistaa esitetyt pääpiirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: - Vastaava työnjohtaja - Kvv-töiden työnjohtaja - Ilmanvaihtotöiden työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: - rakennepiirustukset - kvv-suunnitelmat - iv-suunnitelmat - käyttö- ja huolto-ohje - hulevesisuunnitelma - palokatkosuunnitelma Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - rakennuksen paikan merkitseminen - aloitusilmoitus - Sijaintikatselmus - aloituskokous - rakennekatselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus MUUT LUPAMÄÄRÄYKSET Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa. Hankkeesta tulee laatia palokatkosuunnitelma (erityissuunnitelma) ja toimittaa se rakennusvalvontaan. Pelastuslain 379/ :n mukaan hankkeen väestönsuojatilat voidaan rakentaa yhteiseksi seuraavan hankkeen kanssa, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta.

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Hankkeeseen ryhtyvän tulee tilata Pirkanmaan pelastuslaitoksen erityinen palotarkastus hankkeen käyttöönoton yhteydessä ennen rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottokatselmusta. Suunnitelma hulevesiviemäröinnistä ja hulevesien viivytyksestä tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen aloituskokousta. Rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi tulee esittää tontin pinnantasaussuunnitelma ennen hankkeen aloituskokousta. Pinnantasaussuunnitelmassa tulee esittää pihan korkeusasemat, sadevesijärjestelmät, pintamateriaalit, kasvilajikkeet, kasvien koot sekä mahdolliset asemakaavan vaatimat istutukset. Maanpinnan korkeusasemat tulee tarvittaessa esittää poikkileikkauksin. Mahdolliset pengerrykset tulee hoitaa muualla kuin tontin rajoilla. Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on ennen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloituskokouksen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vähintään seuraavat: - rakennushankkeeseen ryhtyvä - rakennusvalvontaviranomainen - kohteen pääsuunnittelija - rakennustöiden vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttynä) Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annetut määräykset. Rakennustöiden vastaavien työnjohtajien on pidettävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 mukaista tarkastusasiakirjaa, josta rakennustöiden vastaava työnjohtaja luovuttaa kopion rakennuksen käyttöönoton yhteydessä ja lopullisen tarkastusasiakirjan viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuksen alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiintyvä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin. Rakennuksen portaiden ja kaiteiden tulee olla RakMk F2 kohdan 2 määräysten ja ohjeiden mukaisia, myös ulkona. Hankkeeseen ryhtyvä tilaa Työsuojeluhallinnosta työsuojelun tarkastuksen ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ennen rakennuksen käyttöönottoa on energiaselvitys päivitettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaiseksi. Ilmavuotomittaus on teetettävä ennen käyttöönottoa ja asiakirja toimitettava rakennusvalvontaan. Vastaavien rakenne- ja LVI suunnittelijoiden toimitettava suunnittelijailmoitus hyväksyttäväksi rakennusvalvontaa ennen erityissuunnitelmien toimittamista rakennusvalvontaan. Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoitekilpi.

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Rakentamisessa sekä kiinteistön käytössä syntyvien jätteiden jätehuolto (lajittelu, kerääminen, mahdollinen hyödyntäminen ja poiskuljetus) on toteutettava jätehuoltosäännösten ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti, jos rakentaminen tai muu toimenpide kestää vähintään kaksi kuukautta tai aiheuttaa olennaisen muutoksen ympäristössä. Työmaataulusta tai -kyltistä tulee ilmetä rakennustyön kohde, työstä vastaavat tahot ja yhteystiedot sekä kohteen valmistumisajankohta. Työn aloittaminen Työtä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on saanut lainvoiman. Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei rakennusvalvontaviranomainen hakemuksesta, erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaikaa. Rakennuslupapiirustukset Piirustuksista ei saa poiketa ilman rakennusvalvonnan suostumusta tai lupaa. Luvan hakijalle luovutetut rakennuslupa-asiakirjat on säilytettävä kiinteistöllä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastuksesta (MRL 149). Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija TEKN Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Merkittiin, että Risto Hämäläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Liitteet SIJAINTIA OSOITTAVA KARTTA, ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS, KARTTA POIKKEAMISESTA / UM YHTIÖT OY

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVRAKJ Pirkanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt aset taa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineiston näh tävil le väliseksi ajaksi. Samalla maakuntahallitus pyy tää valmisteluaineistosta lausuntoja. Pirkanmaan liitto on kirjeellään pyytänyt Lempäälän kunnalta lausuntoa, joka pyydetään toi mit ta maan mennessä. Pirkanmaan liiton kanssa on kuitenkin so vit tu, että lausunto voidaan toimittaa hieman myöhemminkin, kui ten kin toukokuun puoliväliin mennessä. Lausunnon valmistelu kunnassa on suunniteltu tapahtuvan kak si vai hei sesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa kaavoitus- ja ra ken nus jaos tol le ja kunnanhallitukselle esitellään käytävän keskustelun pohjaksi maa kun takaa van valmisteluaineisto, minkä jälkeen toimielimet myö hem mis sä kokouksissaan käsittelevät varsinaisen valmistellun lau sun non. Kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenille on etukäteen toimitettu maa kun takaa van valmisteluaineistoa käsittelevä, Pirkanmaan liiton laatima noin satasivuinen esittelyaineisto sekä kaavakarttaote. Kaa voi tus pääl lik kö esittelee maakuntakaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa ko koukses sa. Maakuntakaavan luonnosaineisto on nähtävillä Lempäälän kun nan vi ras ton palvelupisteessä sekä Pirkanmaan maakuntakaavan In ter net-si vuil la Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO keskustelee maa kun ta kaa va luonnok ses ta ja antaa osaltaan evästyksiä lausunnon valmistelua var ten. TEKN Kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus esitteli maakuntakaavaluonnosta. Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO keskusteli maa kun ta kaa va luonnok ses ta ja antoi evästyksiä lausunnon valmistelua varten. KAAVRAKJ TEKN /EH/eh Merkittiin, että Matti Tolvanen poistui kokouksesta tämän asian kä sit te lyn aikana klo Kunnanhallitus keskustelee maakuntakaavaluonnoksesta ko kouk ses saan ja antaa evästyksiä lausunnon valmistelua varten. Teknisessä toimessa on valmisteltu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa seuraavassa esitettyä lausuntoa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistosta.

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto LAUSUNTO Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluaineisto (luonnos) Maakuntakaavaluonnoksen keskeinen sisältö koostuu yleis mää räyk sis tä, kehittämisvyöhyke- ja kehittämisaluemerkinnöistä, alue- ja yh dys kun ta raken tees ta sekä useista eri teemoja koskevista merkinnöistä ja mää räyk sistä. Kehittämisvyöhykkeet ja alueet Maakuntakaavaluonnoksen kehittämisaluemerkinnöistä erityisesti kau punki- ja taajamarakenteeseen liittyvät perustuvat ensisijaisesti Pir kan maan maakuntavaltuuston linjaamiin maankäytön perusratkaisuihin ja maa kun tastra te gias sa esiin nostettuihin teemoihin. Kaavakartan ke hit tä mis pe ri aa temer kin nät vahvistavat osaltaan maakuntakaavan pe rus rat kai sun mukaisia kehittämisen ja kasvun painopistesuuntia. Mer kin nöil lä on myös huomattava viestinnällinen rooli kehittämisen pai no pis te aluei den ja pitkän aikavälin maankäytön osoittamisessa. Ke hit tä mis pe ri aa te mer kin tö jen tavoitteena on vahvistaa maankäytön ohjausvaikutusta maa kun nal li ses ti merkittävillä vyöhykkeillä ja kehittämisen pai no pis te alueil la. Lempäälän kunnan alueelle osuu kuusi erilaista kehittämisvyöhykettä tai aluetta. Nämä ovat 1) kaupunkiseudun keskusakselin ke hit tä mis vyö hy ke (kk-1), 2) valtatien 3 kehittämisvyöhyke (kk-2), 3) 2-kehän ke hit tä mis vyöhy ke (kk-3), 4) kasvutaajaman kehittämisvyöhyke (kk-6), 5) tii vis tet tä vä joukkoliikennevyöhyke sekä 6) tiivistettävä asemanseutu -mer kin tä. Lempäälän kunta pitää kaikkia edellä mainittuja kehittämisvyöhykkeitä ja alueita tärkeinä ja kaavan tavoitteita ajatellen strategisesti oikein pai notet tui na. Alue- ja yhdyskuntarakenne Alue- ja yhdyskuntarakenteen lähtökohtana on pidettävä maakunnan merkit tä vää väestönkasvua, joka yhdistettynä asumisväljyyden kasvuun merkit see myös yhdyskuntarakenteen laajenemista, mutta erityisesti myös tiivistymistä. Maakuntakaavan perusratkaisun viitoittama Tam pe reen kaupunkiseudun eteläosien huomattava väestönkasvu edellyttää eri tyi ses ti keskusverkon, asumisen ja liikkumisen osalta vahvaa nä ke mys tä ja oikein mitoitettuja suunnitteluratkaisuja. Maa kun ta kaa va rat kai su merkitsee Lempäälässä tarvetta kehittää asuntotuotantoa mää räl lis ten tavoitteiden lisäksi myös laadullisesti. Lempäälässä onkin tarpeen koh den taa asuinalueiden kaavoitusta keskustamaiseen rakentamiseen se kä tiivistettävällä joukkoliikennekäytävällä niin sanottuun kes ki te hok kaa seen asuntorakentamiseen. Maakuntakaavan kehittämisperiaatteet ko ros ta vat kaiken kaikkiaan tarvetta asumisen, työpaikkojen ja liik ku mi sen uudenlaisiin ratkaisuihin. Lempäälän osalta alue- ja yhdyskuntarakenne on maa kun ta kaa va luon nokses sa varsin toimiva ja kaavan strategisiin kehittämismerkintöihin ja -tavoit tei siin nähden oikeansuuntainen. Lempäälän keskusta ja Sääks jär vi on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C). Lempäälän kes kus ta on

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto keskusverkkorakenteessa kaupunkitasoinen keskus, Sääksjärvi kau pun kiseu dun uusi alakeskus. Taajamatoimintojen aluetta (A) on osoitettu pitkän aikavälin kaa voi tus tarpei siin nähden pääosin riittävän laajasti. Taajamatoimintojen aluetta on kunnan toiveesta laajennettu hieman Hauralan suunnalla val mis te lu työn aikana. Lempäälän kunta esittää jatkosuunnittelussa pohdittavaksi taa jama toi min to jen alueen laajentamista seuraavilla kahdella alueella: Sääksjär ven länsipuoli nk. läntisten väylähankkeiden suun nit te lu alu eel la, Höytämöjärven lounaisrannalla (Vt 3:n ja järven välinen alue). Jäl kim mäisen alueen laajentaminen tukisi myös mahdollisuuksia toteuttaa tu le vaisuu des sa Ruotasjärven ympärille osoitettu taajamatoimintojen re ser vi alue (A/res). Lisäksi olisi syytä tutkia taajamatoimintojen alueen ulot ta mis ta vähäisessä määrin myös Vaihmalan alueelle Lempäälän kes kus tan välittömässä läheisyydessä. Keskusta- ja taajamatoimintojen lisäksi yhdyskuntarakennetta on osoi tet tu Lempäälässä kaupallisten palveluiden alueeksi (KM), työ paik ka-alueik si (TP) ja työpaikkojen reservialueeksi (TP/res), Työpaikka- ja kau pal lis ten palveluiden alueeksi, teollisuus- ja varastoalueeksi (T) sekä teol li suus- ja varastotoimintojen reservialueeksi (T/res). Kaupallisten pal ve lui den alueeksi on osoitettu Ideaparkin kortteli. Uusia työ paik ka-aluei ta on Lempäälään osoitettu Marjamäen jatkeena Helsingintien var teen Valkeakosken suuntaan, Vanattaraan ja Kortejärven eteä puo lel le. Reservialuetta on lisäksi osoitettu merkittävässä määrin läntisten väy lähank kei den suunnittelualueelle Pirkkalan rajan tuntumaan sekä Ti kin maalle, Valkeakosken rajan läheisyyteen. Kokonaan uutta teollisuus- ja varastoaluetta on osoitettu suunnitellun järjestelyratapihan yhteyteen se kä reservialueena Valkeakosken rajan tuntumaan Tikinmaalle. Mar ja mäes sä nk. Realparkin alue on maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu työ paik kaja kaupallisten palvelujen alueeksi, jota on osoitettu re ser vi alu ee na myös Vt3:n oikaisun ja 2-kehän risteyksen ympärille. Kaupan palveluverkko ja mitoitus Maakuntakaavan ja strategian tavoitteina on kehittää Pirkanmaan asemaa johtavana ympäristövastuullisen elämäntavan, kehittyvän elin kei noelä män ja viihtyisän asumisen palvelumaakuntana. Kaupan pal ve lu ver kon ohjaaminen osana tarkoituksenmukaista alue- ja yh dys kun ta ra ken net ta on keskeinen osa maakunnan elinkeinoelämän toi min ta edel ly tys ten ja kestävän palvelurakenteen huomioimista. Valtakunnallisten aluei den käyttö ta voit tei den mukaan alueiden suunnittelussa uusia huo mat ta via asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa ir ral leen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja vähittäiskaupan suur yk si köt tulee sijoittaa tukemaan olemassa olevaa yh dys kun ta ra ken net ta (kaavaselostus, s. 75). Maakuntakaavassa on MRL 71 b :n mukaan esitettävä seudullisen vä hittäis kau pan suuryksikön koon alaraja ja suuryksiköiden enim mäis mi toi tus riittävällä tarkkuudella. Maakuntakaavassa osoitetut vä hit täis kau pan enimmäismitoitukset perustuvat vähittäiskaupan laskennalliseen ko ko naismi toi tuk seen tavoitevuodelle Mitoituksessa on huomioitu ny kyi nen kerrosala ja laskennallinen lisätarve, joka pohjautuu väes tö suun nit teen väestönkasvuun sekä ostovoiman kasvuun. Liiketilan li sä tar ve nykyiseen

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto kem 2 verrattuna on vuoteen 2040 mennessä kem 2 (kaavaselostus, s.76-77). Maakuntakaavaluonnoksessa on Lempäälän osalta esitetty vä hit täis kaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus seuraavasti. Lempäälän kes kus tan keskustatoimintojen alue (C) kem 2, Sääksjärven kes kus ta toi min tojen alue kem 2, Marjamäessä Ideaparkin alue (KM) kem 2 erikoistavarakauppaa, kem 2 paljon tilaa vievän eri kois ta va ran kauppaa ja kem 2 päivittäistavarakauppaa (yh teen sä kem 2 ). Nk. Realparkin alueelle on maa kun ta kaa va luon nok ses sa esitetty enimmäismitoitukseksi kem 2 paljon tilaa vievän eri kois ta va ran kauppaa, mutta ei lainkaan muuta erikoistavarakauppaa tai päi vit täis ta vara kaup paa. Lisäksi on Vt3:n oikaisun ja 2-kehän ris teyk sen tun tu maan reservialueelle (Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueil la) mi toi tet tu enimmillään kem 2 paljon tilaa vievän eri kois ta va ran kaup paa. Lempäälän kunta pitää Marjamäen alueen sijaintia yh dys kun ta ra ken tees sa siinä määrin edullisena, että kunta esittää Marjamäen kau pal lis ten palveluiden alueen (KM) rajausta tarkasteltavaksi vielä kaavan jat ko valmis te lus sa. Tässä yhteydessä on syytä huomata myös maa kun ta kaa va ratkai sus sa esitetty merkittävä väestön- ja ostovoiman kasvu Lem pää län alueella. Kunta myös muistuttaa, että Marjamäen pohjoisen osa-alu een (nk. Realparkin alue) yleis- ja asemakaavoissa on osoitettu pal jon tilaa vievän erikoistavaran kaupan ( kem 2 ) lisäksi huo mat ta va määrä erikoistavarakaupan kerrosalaa (voimassa olevassa ase ma kaa vas sa kem 2, josta päivittäistavarakaupan kerrosalaa kem2). Puheena oleva alue on Marjamäen osayleiskaavassa osoitettu mer kin näl lä KM-1. Asemakaavassa korttelin käyttötarkoitus on osoitettu mer kin näl lä KMK-2. Kunta pitää tärkeänä, että alueen voimassa olevan ase ma kaa van mukainen kehittäminen on jatkossakin mahdollista ja tu le van maakuntakaavan mukaista. Lempäälän kunta esittää päi vit täis ta va ra kaupan osalta, että Marjamäen alueella olisi jonkin verran esitettyä suu rem pi määrä, yhteensä kem2 päivittäistavarakaupan ker ros alaa. Maaseudun kyläverkko Maakuntakaavaluonnoksessa on kaavaselostuksen (s. 81) mukaan osoitet tu maakunnallisesti merkittävät kylät, eli ne kylät, jotka ovat mer kit tä viä maakunnan alue-, yhdyskunta-, ja palvelurakenteen kannalta, ja joil la on riittävän vahva väestöpohja. Kriteerinä on ollut vähintään 150 asuk kaan väestöpohja kolmen kilometrin kävelysäteellä ky lä kes kuk ses ta, jonkin kylille tyypillisen palvelun (päivähoito, koulu, kauppa) saa ta vuus kylässä, 2000-luvulla toteutunut väestönkehitys, jouk ko lii ken ne pal ve lu jen taso, asemakaavoitustilanne sekä muita laadullisia kriteerejä. Kri tee rit ovat olleet suuntaa-antavia reunaehtoja kyläverkon mää rit te lys sä, eivätkä ne ohjaa alueiden jatkosuunnittelua. Myös paikallisesti mer kit tä viä kyliä voidaan kehittää kuntatason suunnittelussa. Kylien tar kem pi suunnittelu tapahtuu kuntatason suunnittelussa, jossa on huo mioi ta va mm. yhdyskuntatekniikan järjestämismahdollisuudet, lähipalveluiden saa vu tetta vuus, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset piirteet ja alueen oma lei maisuus. Lempäälässä kylämerkinnällä on osoitettu Säijän, Nur men, Mattilan, Kelhon ja Lastusten kylät. Maakuntakaava ohjaa maa seu tu aluei den maankäyttöä samansuuntaisesti kuin Lempäälän kunnan ha ja ra ken ta mi-

UM YHTIÖT OY/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN,LIIKE/TOIMISTORAKENNUS, RAKENNUSLUPA 15-58- R, VALTAKIRJALLA

UM YHTIÖT OY/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN,LIIKE/TOIMISTORAKENNUS, RAKENNUSLUPA 15-58- R, VALTAKIRJALLA Kaavoitus- ja rakennusjaosto 59 07.05.2015 UM YHTIÖT OY/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN,LIIKE/TOIMISTORAKENNUS, RAKENNUSLUPA 15-58- R, VALTAKIRJALLA KAAVRAKJ 07.05.2015 59 ASIA Rakennuslupa 15-58-R RAKENNUSPAIKKA

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS Kaavoitus- ja rakennusjaosto 38 05.03.2015 KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS KAAVRAKJ 05.03.2015 38 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Kulju,

Lisätiedot

Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka MRL 122 c

Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka MRL 122 c Kaavoitus- ja rakennusjaosto 99 03.09.2015 OY SÄÄKSJÄRVEN TALLIOSAKE, VARASTOHALLI, RAKENNUSLUPA 15-153-R KAAVRAKJ 03.09.2015 99 ASIA Rakennuslupa nro 15-153-R RAKENNUSPAIKKA Pappila,418-444-0033-0001-M-0608

Lisätiedot

POIKKEAMINEN Myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 pykälän nojalla vähäinen poik keus.

POIKKEAMINEN Myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 pykälän nojalla vähäinen poik keus. Kaavoitus- ja rakennusjaosto 58 07.05.2015 UM YHTÖT OY /PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA/RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 07.05.2015 58 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Moisio, 418-439-0002-0389 Peräsalo ja 418-439-2-389

Lisätiedot

SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R

SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 100 03.09.2015 SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R KAAVRAKJ 03.09.2015 100 ASIA Rakennuslupa nro 15-165-R RAKENNUSPAIKKA Herrala,418-406-0002-0290

Lisätiedot

TOIMENPIDE Kaksi yksikerroksista ja yksi kaksikerroksinen rivitalo, väes tön suo ja ra kennus sekä maisematyölupa

TOIMENPIDE Kaksi yksikerroksista ja yksi kaksikerroksinen rivitalo, väes tön suo ja ra kennus sekä maisematyölupa Kaavoitus- ja rakennusjaosto 43 09.04.2015 RAKENNUSLUPA NRO 15-55-R, AS OY LEMPÄÄLÄN RUISKAUNOKKI KAAVRAKJ 09.04.2015 43 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Maakala, 418-436-0001-0019 Maakalantie 22, 37500

Lisätiedot

Rakennuslupa nro 16-109-R sekä ennakkoaloituslupa.

Rakennuslupa nro 16-109-R sekä ennakkoaloituslupa. Kaavoitus- ja rakennusjaosto 52 02.06.2016 RAKENNUSLUPA 16-109-R, KIINTEISTÖ OY REAL KÄRKI, MYYMÄLÄRAKENNUS, ENNAKKOALOITUSLUPA KAAVRAKJ 02.06.2016 52 ASIA Rakennuslupa nro 16-109-R sekä ennakkoaloituslupa.

Lisätiedot

HAKIJA Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 32/per. Asunto Oy Lempäälän Ka na van Pihan lukuun Itsenäisyydenkatu 17 A, 33500 TAMPERE

HAKIJA Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 32/per. Asunto Oy Lempäälän Ka na van Pihan lukuun Itsenäisyydenkatu 17 A, 33500 TAMPERE Kaavoitus- ja rakennusjaosto 45 09.04.2015 KIINTEISTÖ OY POHJOLAN PERUSYHTIÖ 32/AS OY LEMPÄÄLÄN KANAVAN PIHA/RAKENNUSLUPA 15-51-R KAAVRAKJ 09.04.2015 45 ASIA Rakennuslupa 15-51-R RAKENNUSPAIKKA Lempoinen,

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennusjaosto LEMPÄÄLÄN KUNTA, PÄIVÄKOTI/KIRJASTO RAKENNUS, LUPA NRO 17-6-R 2875/ /2016 KAAVRAKJ

Kaavoitus- ja rakennusjaosto LEMPÄÄLÄN KUNTA, PÄIVÄKOTI/KIRJASTO RAKENNUS, LUPA NRO 17-6-R 2875/ /2016 KAAVRAKJ Kaavoitus- ja rakennusjaosto 12 02.02.2017 LEMPÄÄLÄN KUNTA, PÄIVÄKOTI/KIRJASTO RAKENNUS, LUPA NRO 17-6-R 2875/10.03.02.00/2016 KAAVRAKJ 02.02.2017 12 ASIA Rakennuslupa nro 17-6-R RAKENNUSPAIKKA Kortteli

Lisätiedot

RAKENNUSLUPA R, AS OY LEMPÄÄLÄN KUUNLINJA, KOLME RIVITALOA, VÄESTÖNSUOJA

RAKENNUSLUPA R, AS OY LEMPÄÄLÄN KUUNLINJA, KOLME RIVITALOA, VÄESTÖNSUOJA Kaavoitus- ja rakennusjaosto 73 01.09.2016 RAKENNUSLUPA 16-170-R, AS OY LEMPÄÄLÄN KUUNLINJA, KOLME RIVITALOA, VÄESTÖNSUOJA KAAVRAKJ 01.09.2016 73 ASIA Rakennuslupa nro 16-170- R RAKENNUSPAIKKA Maakala,

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

KUULEMINEN Lempäälän kunta kuulee naapurit. Vastausaikaa asti. Kuulemisen tiedot esitellään kokouksessa.

KUULEMINEN Lempäälän kunta kuulee naapurit. Vastausaikaa asti. Kuulemisen tiedot esitellään kokouksessa. Kaavoitus- ja rakennusjaosto 83 06.10.2016 RAKENNUSLUPA NRO 16-218-R, KIINTEISTÖ OY MIKONKULMA KAAVRAKJ 06.10.2016 83 ASIA Rakennuslupa nro 16-218-R RAKENNUSPAIKKA Kulju, 418-439-0002-0344-M-0601 Ruokosmetsänkatu

Lisätiedot

RAKENNUSLUPA R, UUDENMAAN KULJETUSPALVELU OY, HUOLTOHALLI JA TOIMISTORAKENNUS, JOSSA YKSI ASUNTO

RAKENNUSLUPA R, UUDENMAAN KULJETUSPALVELU OY, HUOLTOHALLI JA TOIMISTORAKENNUS, JOSSA YKSI ASUNTO Kaavoitus- ja rakennusjaosto 75 01.09.2016 RAKENNUSLUPA 16-188-R, UUDENMAAN KULJETUSPALVELU OY, HUOLTOHALLI JA TOIMISTORAKENNUS, JOSSA YKSI ASUNTO KAAVRAKJ 01.09.2016 75 ASIA Rakennuslupa nro 16-188-R

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

V-0001( vuokra-alue) Kortteli/tontti: 112/1 Määräalan pinta-ala 1490 m² Rakennusoikeus: 3431 kem²

V-0001( vuokra-alue) Kortteli/tontti: 112/1 Määräalan pinta-ala 1490 m² Rakennusoikeus: 3431 kem² Kaavoitus- ja rakennusjaosto 25 02.03.2017 RAKENNUSLUPA KERROSTALO, YH-ANTURA OY/LEMPÄÄLÄN AAVANKATU 2 KAAVRAKJ 02.03.2017 25 ASIA Rakennuslupa 16-270-R RAKENNUSPAIKKA (Vuokra-alue) Kiinteistön nimi Tikankontti

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Muiden suunnittelutehtävien vaativuusluokka ja suun nit te lijoi den kelpoisuus selvitetään suunnitelmien jättämisen yhtey

Muiden suunnittelutehtävien vaativuusluokka ja suun nit te lijoi den kelpoisuus selvitetään suunnitelmien jättämisen yhtey Ympäristölautakunta 97 07.09.2017 Ympäristölautakunta 105 26.09.2017 Paimion Valimokiinteistöt Oy:n rakennuslupahakemus YMPLTK 97 Hakija PAIMION VALIMOKIINTEISTÖT OY Lohipurontie 2, 21510 HEVONPÄÄ Rakennuspaikka

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA Rakennuslautakunta 105 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-810 / Myllymäen koulurakennuksen laajennus päiväkodilla ja viidellä opetustilalla, jäte- ja varastorakennus ja kolme piharakennusta 187/10.03.00.04.00/2014

Lisätiedot

RAKENNUSLUPA / LIIKERAKENNUS, KIINTEISTÖ OY REAL AREENA, REALPARKINKATU 12. Osoite: Realparkinkatu 12, LEMPÄÄLÄ

RAKENNUSLUPA / LIIKERAKENNUS, KIINTEISTÖ OY REAL AREENA, REALPARKINKATU 12. Osoite: Realparkinkatu 12, LEMPÄÄLÄ Kaavoitus- ja rakennusjaosto 54 31.05.2017 RAKENNUSLUPA / LIIKERAKENNUS, KIINTEISTÖ OY REAL AREENA, REALPARKINKATU 12 KAAVRAKJ 31.05.2017 54 ASIA Rakennuslupa 17-101-R RAKENNUSPAIKKA Rakennuspaikka muodostuu

Lisätiedot

RAKENNUSLUPA / LIIKERAKENNUS, KIINTEISTÖ OY REAL AREENA, AREENAKATU 7

RAKENNUSLUPA / LIIKERAKENNUS, KIINTEISTÖ OY REAL AREENA, AREENAKATU 7 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 53 31.05.2017 RAKENNUSLUPA / LIIKERAKENNUS, KIINTEISTÖ OY REAL AREENA, AREENAKATU 7 KAAVRAKJ 31.05.2017 53 ASIA Rakennuslupa 17-102-R RAKENNUSPAIKKA Rakennuspaikka muodostuu

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE Lupatunnus 17-0115-R 14.03.2017 30 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7601-0002 Palkkionmaankatu 3, 33870 TAMPERE Pinta-ala 8706 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Rakennuslupa nro R

Rakennuslupa nro R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 74 01.09.2016 RAKENNUSLUPA 16-182-R, KIINTEISTÖ OY GREEN PARK TOIMITILARAKENNUS. KAAVRAKJ 01.09.2016 74 ASIA Rakennuslupa nro 16-182-R RAKENNUSPAIKKA Kulju, 418-424-0009-1143-M-0609

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 42 14.05.2013 Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus RAKLA 42 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt Rakennuslautakunta 92 04.11.2014 Lupa 2014-771 / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000.

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000. Rakennuslautakunta 82 10.09.2013 Lupa nro 2013-620 / Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskus perustettavan yhtiön lukuun, Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus perustettavan yhtiön lukuun sekä Kiinteistö Oy Lappeenrannan

Lisätiedot

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 45 06.05.2014 Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus RAKLA 45 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Luvan Kokonaisa rakennus la 1 326.0 Z 273.0 3 15.0 4 15.0 326.0 1090.0 273.0 897.0 15.0 40.0. LilTE ß.$ Laillisuus ia Päätösvaltaisuus

Luvan Kokonaisa rakennus la 1 326.0 Z 273.0 3 15.0 4 15.0 326.0 1090.0 273.0 897.0 15.0 40.0. LilTE ß.$ Laillisuus ia Päätösvaltaisuus Rakennus- ja ympäristölautakunta S 59 Laillisuus ia valtaisuus OTE pöytäkirjasta 26.O3.2014 LilTE ß.$ RYL S 46 Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO Lupatunnus 17-0143-R 24.05.2017 53 Sivu 1 HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, 80710 LEHMO RAKENNUSPAIKKA 753-423-0004-0131-M-0601 Karttakuja 1, 04130 SIPOO Kaavatilanne N

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 16-1050-R 21.09.2016 94 Sivu 1 HAKIJA Asunto Oy Sipoon Killinki, c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Asunto Oy Sipoon Kopeekka, c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Asunto Oy Sipoon Klaava, c/o YIT

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA Kortteli 806 Vaihmala, 418-458-0001-0127 Valkeakoskentie 19,37500 LEMPÄÄLÄ Pinta-ala 6936 m² ( koko rakennuspaikan pinta-ala 21240 m²)

RAKENNUSPAIKKA Kortteli 806 Vaihmala, 418-458-0001-0127 Valkeakoskentie 19,37500 LEMPÄÄLÄ Pinta-ala 6936 m² ( koko rakennuspaikan pinta-ala 21240 m²) Kaavoitus- ja rakennusjaosto 95 06.08.2015 RAKENNUSLUPA NRO 15-107-R, TREDU KIINTEISTÖT OY 2173/10.03.00.00/2015 KAAVRAKJ 06.08.2015 95 ASIA Rakennuslupa nro 15-107-R RAKENNUSPAIKKA Kortteli 806 Vaihmala,

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 17-0108-R 14.03.2017 29 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7644-0002 Takamaanrinne 9, 33870 TAMPERE Pinta-ala 5325 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMAN 2040 HYVÄKSYMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMAN 2040 HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 93 17.03.2014 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 11 15.01.2015 Kunnanhallitus 53 02.02.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMAN 2040 HYVÄKSYMINEN 453/10.02.00/2013 KHAL 17.03.2014 93

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

SÄÄKSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLA KORTTELEITA 52 JA 54 SEKÄ LÄHIALUEELLA, VIKKINIITTY, KAAVA NRO 1096

SÄÄKSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLA KORTTELEITA 52 JA 54 SEKÄ LÄHIALUEELLA, VIKKINIITTY, KAAVA NRO 1096 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 22 03.03.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 42 12.05.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 06.10.2016 Kunnanhallitus 247 17.10.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 114 08.12.2016

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot