LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto AIKA klo 17:00-19:20 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 58 UM YHTÖT OY /PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA/RAKENNUSLUPA NRO R 59 UM YHTIÖT OY/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN,LIIKE/TOIMISTORAKENNUS, RAKENNUSLUPA R, VALTAKIRJALLA PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 62 ALATIEN ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLEASETTAMINEN KIVIAHON POHJOISOSAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / LUHTALA ARI JA TUIJA 65 VILJAKAINEN MATTI JA MIRJA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA 66 LAUSUNTO YRÄYS-KALLONEN JOHANNA POIKKEAMISLUPA 67 NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTON KOKOUKSISSA ILMOITUSASIAT 43

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ojala Juhani 17:00-19:20 puheenjohtaja Rautkivi Jouko 17:00-19:20 varapuheenjohtaja Haapasalmi Anita 17:10-19:20 jäsen Halme Riitta 17:00-19:20 jäsen Jakovuori Reijo 17:00-19:20 jäsen Kiehelä Silja 17:00-18:05 jäsen Kotiranta Jouni 17:00-19:20 jäsen Seppänen Tuija 17:00-19:20 jäsen Tolvanen Matti 17:00-19:20 jäsen Tikkanen Juha 17:03-19:20 varajäsen POISSA Harjumäki Maria jäsen Kuisma Tapio jäsen Mikkola Markku tekn.ltk:n puh.joht. Hupanen Jaakko tekninen johtaja Kortesmaa Antero kaavasuunnittelija MUU Söderström Päivi 17:00-19:20 khall edustaja Rasimus Ilari 17:00-19:20 kaav.pääll./esittelijä Hämäläinen Risto 17:00-19:20 joht.rak.tarkastaja/esittelijä Harmainen Eeva 17:00-19:20 sihteeri / vs hallintopäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Juhani Ojala Puheenjohtaja Eeva Harmainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jouko Rautkivi Tuija Seppänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Eeva Harmainen, vs hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KAAVRAKJ Kaavoitus- ja rakennusjaoston kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kaavoitus- ja rakennusjaoston päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenistä. TEKN Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEKN /EH/eh

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KAAVRAKJ Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Rautkiven ja Tuija Seppäsen. TEKN Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Rautkiven ja Tuija Seppäsen. TEKN /EH/eh

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto UM YHTÖT OY /PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA/RAKENNUSLUPA NRO R KAAVRAKJ ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Moisio, Peräsalo ja Pohjoisrinne. Pinta-ala m² Rakentamismääräykset KMK-2 Kaupallisten ja julkisten palvelujen ja muun toimitilarakentamisen alue Asemakaava Sallittukerrosala 5300 m² HAKIJA UM Yhtiöt Oy/perustettavan yhtiön lukuun Realparkinkatu 9, Lempäälä TOIMENPIDE Päivittäistavaramyymälä, sekä mainospyloni Uusi kerrosala 2507 m² Kerrosala 2507 m² Kokonaisala 2507 m² Tilavuus m³ POIKKEAMINEN Myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 pykälän nojalla vähäinen poik keus. Poikkeaminen asemakaavaan merkitystä liittymäkiellosta. Kulkuyhteys kiin teis töl le tapahtuu teknisen johtajan päätöksellä rakennetun pää sy tien kautta, joka on rakennettu alueen ensimmäisen rakennusluvan yh tey dessä. Kulkuyhteyden liittyminen Ideaparkinkatuun tapahtuu ase ma kaa vaan merkityllä liittymäkielto alueella. LISÄSELVITYS Rakennuspaikka koostuu seuraavista kiinteistöllä olevista määräaloista ,Peräsalo ja Pohjoisrinne. Pääsuunnitelija arkkitehti Rakennussuunnittelija arkkitehti Hiltunen Mika Hiltunen Mika KUULEMINEN Kunta kuulee naapurin (ELY-keskus), vastausaikaa saakka. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKKA Rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokka, MRL120 e - pääsuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto rakennussuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennesuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - lvi-suunnittelija,vattiva suunnittelutehtävä Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka, MRL 122 c vastaava työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä kvv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä iv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä LAUSUNNOT PELASTUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu VESIHUOLTOLAITOS Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu Kiinteistö sijaitsee Lempäälän Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueella. Liittymiskohta on määrätty oheisen liitteen mukaan. Kiinteistö on liitettävä vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hu le ve si vie mä riin. Jätevesiviemärin liitoskorkeus = + 109,72 Padotuskorkeus = + 110,87 Hulevesiviemärin liitoskorkeus = + 110,33 Padotuskorkeus = kansi + 10 cm Korkeudet on annettu N2000-korkeusjärjestelmässä. Vesimittarin tulee sijaita tilassa, jossa on lattiakaivo. Vesijohdon liitoskohdan painetaso = kpa. Perustusten kuivatusvedet ja pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin. Liittymissopimus tulee tehdä Lempäälän Vesi -liikelaitoksen kanssa en nen liitostöihin ryhtymistä. Vesimittari tulee asennuttaa ennen käyttöönottokatselmusta. LVI-LAUSUNTO Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hulevedet tulee viivyttää tontilla ja veden tulvimisreitit tulee suunnitella ympä ris tö vi ran omai sen lausunnon mukaisesti. Suunnitelma hu le ve si vie märöin nis tä ja hulevesien viivytyksestä tulee toimittaa ra ken nus val von taan ennen aloituskokousta. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hakemuksen kohteena olevan alueen hulevesien käsittelystä tulee laa tia tarkempi suunnitelma. Suunnitelmassa tulee huomioida Marjamäen kort telin k905 hulevesiselvitys (Sito ) mm. tonttikohtaisen hu le ve sien viivytyksen ja tulvareittisuunnittelun osalta. KAAVOITUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Rakennus tulee sijoittaa kokonaan rakennusalan sisäpuolelle. KATUJEN KUNNOSSAPITO

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Lausuntopyynnön syy Kiinteistön liittymän rakentaminen Lausuntopvm Kiinteistölle suunnitellut liittymät on rakennettava niin, että niistä ei ai heu du haittaa katualueen kuivatusjärjestelmille. Kiinteistön liittymän toi min nal li nen leveys ei saa ylittää ao. kohteen ajoradan leveyttä (8,2m) Suo si tus le veys kohteessa noin 7 m, jolloin liittymä mielletään sel keäm min kiinteistön liikennettä palvelevaksi väyläksi. Liittymien si joit ta mi ses sa tulee huomioida katuvalopylväiden sijainti ja riittävä turvaetäisyys nii hin. LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ RH 1 tiedon mukaan kiinteistö liittyy kaukolämpöön. Lausuntopvm : Suullisen lausunnon mukaan kiinteistön liittyminen verkostoon on mah dollis ta. Liitteet Valtakirja Kauppakirjakirja Kaupparekisteriote Vesijohto- ja viemäriliitos lausunto Kaavaote ja - määräykset Pääpiirustukset Rakennushankeilmoitus Väestönsuojailmoitus Ympäristöterveydenhuolto, lausunto Energiaselvitys RH 1 lomake Suunnittelija ilmoitus 3 kpl Liite Alustava ehdotus sijaintia osoittava kartta/asemapiirroksen pienennös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää myöntää maankäyttö ja ra ken nus lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perus teel la haetun luvan ja vahvistaa esitetyt pääpiirustukset nou da tet ta vik si seuraavin ehdoin: Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty - Vastaava työnjohtaja - Kvv-töiden työnjohtaja - Ilmanvaihtotöiden työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on ra ken nus val von ta vi ran omai sel le esitettävä: - rakennepiirustukset - kvv-suunnitelmat - iv-suunnitelmat - käyttö- ja huolto-ohje - palokatko suunnitelma - hulevesisuunniitelma - pinnantasaussuunnitelma Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja kat sel mus ten suorittamista: - rakennuksen paikan merkitseminen - aloitusilmoitus - sijaintikatselmus - aloituskokous - rakennekatselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus MUUT LUPAMÄÄRÄYKSET Rakenne- ja lvi- suunnittelija on nimettävä aloituskokoukseen men nes sä. Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja ra ken ta mises sa. Rakennus tulee sijoittaa kokonaan rakennusalueen sisäpuolelle. Hankkeesta tulee laatia palokatkosuunnitelma (erityissuunnitelma) ja toimit taa se rakennusvalvontaan. Pelastuslain 379/ :n mukaan hankkeen väestönsuojatilat voi daan rakentaa yhteiseksi seuraavan hankkeen kanssa, kuitenkin vii meis tään viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osit tai ses ta loppukatselmuksesta. Hankkeeseen ryhtyvän tulee tilata Pirkanmaan pelastuslaitoksen eri tyi nen palotarkastus hankkeen käyttöönoton yhteydessä ennen ra ken nus val vonta vi ran omai sen käyttöönottokatselmusta. Rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi tulee esittää tontin pin nan ta saussuun ni tel ma ennen hankkeen aloituskokousta. Pin nan ta saus suun ni tel massa tulee esittää pihan korkeusasemat, sadevesijärjestelmät, pin ta ma te ri aalit, kasvilajikkeet, kasvien koot sekä mahdolliset asemakaavan vaa ti mat istutukset. Maanpinnan korkeusasemat tulee tarvittaessa esit tää poikkileikkauksin. Mahdolliset pengerrykset tulee hoitaa muualla kuin tontin rajoilla. Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on en nen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloi tus ko kouk sen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kut suu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vä hin tään seuraavat: - rakennushankkeeseen ryhtyvä - rakennusvalvontaviranomainen - kohteen pääsuunnittelija - rakennustöiden vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttynä) Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja ra kennus lain ja sen nojalla annetut määräykset. Rakennustöiden vas taa vien työnjohtajien on pidettävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 mu kaista tarkastusasiakirjaa, josta rakennustöiden vastaava työnjohtaja luo vut taa kopion rakennuksen käyttöönoton yhteydessä ja lopullisen tar kas tus asiakir jan viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä ra ken nus val von ta vi ranomai sel le.

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Rakennuksen alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiin ty vä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin. Rakennuksen portaiden ja kaiteiden tulee olla RakMk F2 kohdan 2 määräys ten ja ohjeiden mukaisia, myös ulkona. Hankkeeseen ryhtyvä tilaa Työsuojeluhallinnosta työsuojelun tar kas tuk sen ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ennen rakennuksen käyttöönottoa on energiaselvitys päivitettävä Suo men rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaiseksi. Ilmavuotomittaus on teetettävä ennen käyttöönottoa ja asiakirja toi mi tet tava rakennusvalvontaan. Kulkuyhteys rakennuspaikalle tapahtuu alueelle ensimmäisen ra ken nuksen kulkuyhteyden kautta. Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoite kil pi. Rakentamisessa sekä kiinteistön käytössä syntyvien jätteiden jä te huol to (lajittelu, kerääminen, mahdollinen hyödyntäminen ja poiskuljetus) on toteu tet ta va jätehuoltosäännösten ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukai ses ti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta ra ken ta mi ses ta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti, jos ra ken ta mi nen tai muu toimenpide kestää vähintään kaksi kuukautta tai ai heut taa olennaisen muutoksen ympäristössä. Työmaataulusta tai -kyl tis tä tulee ilmetä rakennustyön kohde, työstä vastaavat tahot ja yh teys tie dot sekä kohteen valmistumisajankohta. Työn aloittaminen Työtä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on saanut lainvoiman. Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on kat selmuk ses sa käyttöön hyväksytty. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu lop puun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myön net ty rakennuslupa, ellei rakennusvalvontaviranomainen ha ke muk ses ta, erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaikaa. Rakennuslupapiirustukset Piirustuksista ei saa poiketa ilman rakennusvalvonnan suostumusta tai lupaa. Luvan hakijalle luovutetut rakennuslupa-asiakirjat on säilytettävä kiin teistöl lä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suo ri te-

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto taan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen sään nös ten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tar kas tuk ses ta (MRL 149). Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija TEKN Todettiin, että naapurin (Ely-keskus) kuuleminen on saatu. Ei huomautettavaa. Alustava ehdotus on päätösehdotus. Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana Juha Tikkanen saapui kokoukseen klo ja Anita Haapasalmi klo Liitteet SIJAINTIA OSOITTAVA KARTTA / ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS / UM YHTIÖT OY

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto UM YHTIÖT OY/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN,LIIKE/TOIMISTORAKENNUS, RAKENNUSLUPA R, VALTAKIRJALLA KAAVRAKJ ASIA Rakennuslupa R RAKENNUSPAIKKA Rakennuspaikka muodostuu määräaloista , Jokela Areenakatu 9, Lempäälä Pinta-ala: Ma m² Rakentamismääräykset:KMK-2 Kaupallisten ja julkisten palvelujen ja muun toimitilarakentamisen alue Asemakaava Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala 0 m² HAKIJA UM-Yhtiöt Oy/perustettavan yhtiön lukuun, valtakirjalla Realparkinkatu 9,37570 Lempäälä TOIMENPIDE Rakennetaan myymälä- ja toimistorakennus Uusi kerrosala 7070 m² - palti 4712 m 2 - ertav 2358 m 2 Jäljellä 3286 Paloluokka: P2 Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija LVI-suunnittelija Ahlström Jarl Gustav Verner, arkkitehti Ahlström Jarl Gustav Verner, arkkitehti Kuitunen Jarmo, insinööri SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKKA Rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokka, MRL120 e - pääsuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennussuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennesuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - lvi-suunnittelija,vaativa suunnittelutehtävä Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka, MRL 122 c vastaava työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä kvv-työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä iv-työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä LISÄTIETO Rakennusluvan alaisen kiinteistön kautta kulkee Kivimurron yksityistie. Tie on otettu kunnan hoidettavaksi teknisen lautakunnan päätöksellä Tämän rakennusluvan yhteydessä haettu rakennus sijoittuu

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto osin Kivimurrontien päälle, katkaisten kulkuyhteyden. Korvaava kulkuyhteys siirtyy Ideaparkin kadulle liittyvän kulkuyhteyden kautta. POIKKEAMINEN Myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 pykälän nojalla vähäinen poikkeus: Poikkeaminen asemakaavaan merkitystä liittymäkiellosta.kulkuyhteys kiinteistölle tapahtuu teknisen johtajan päätöksellä rakennetun pääsytien kautta, joka on rakennettu alueen ensimmäisen rakennusluvan yhteydesä.kulkuyhteyden liittyminen Ideaparkinkatuun tapahtuu asemakaavaan merkityllä liittymäkielto alueella.tämän lupapäätöksen yhteydessä siirtyy Kivimurrontien liikennöinti tämän yhteyden kautta. KUULEMINEN Hakija on itse tiedottanut hankkeesta naapureille. Huomautuksia hakemuksesta ei ole jätetty. Myös kunta naapurina. LAUSUNNOT LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY Lausunto pvm suullinen lausunto Lausunnon tulos puollettu RH1 lomakkeen mukaan kiinteistö liittyy kaukolämpöön. Liittyminen käukolämpöön on mahdollista. Parkkipaikkoja sijoittuu kaasuputken läheisyyteen.maakaasuputki on suojattava liikennealueilla. Ennen rakentamiseen ryhtymistä on otettava yhteyttä putken haltijaan (Lempäälän Lämpö Oy), tarkempien suojausohjeiden saamiseksi. VESIHUOLTOLAITOS Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu Kiinteistö sijaitsee Lempäälän Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueella. Liittymiskohta on määrätty oheisen liitteen mukaan. Kiinteistö on liitettävä vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin. Jätevesiviemärin liitoskorkeus = + 108,56 Padotuskorkeus = + 109,73 Hulevesiviemärin liitoskorkeus = + 108,14 Padotuskorkeus = + 109,53 Korkeudet on annettu N2000-korkeusjärjestelmässä. Vesimittarin tulee sijaita tilassa, jossa on lattiakaivo. Vesijohdon liitoskohdan painetaso = kpa. Perustusten kuivatusvedet ja pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin. Liittymissopimus tulee tehdä Lempäälän Vesi -liikelaitoksen kanssa ennen liitostöihin ryhtymistä. Vesimittari tulee asennuttaa ennen käyttöönottokatselmusta. LVI- LAUSUNTO Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hulevedet tulee viivyttää tontilla ja veden tulvimisreitit tulee suunnitella ympäristöviranomaisen lausunnon mukaisesti. Suunnitelma hulevesiviemäröinnistä ja hulevesien viivytyksestä tulee toimittaa

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto rakennusvalvontaan ennen aloituskokousta. KAAVOITUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hakemuksen kohteena olevan alueen hulevesien käsittelystä tulee laatia tarkempi suunnitelma. Suunnitelmassa tulee huomioida Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys (Sito ) mm. tonttikohtaisen hulevesien viivytyksen ja tulvareittisuunnittelun osalta. Riippuen rakennukseen sijoitettavista toiminnoista (esim. autokorjaamo, autopesupaikka, autosuoja lattiakaivolla) jätevesilaitteistoissa tulee käyttää erotinlaitteistoja (hiekan- ja öljynerotin), jotka on mitoitettava ja varustettava toiminnan laajuuden mukaan. Mahdollisesti varastoitavien kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnissa on huolehdittava (mm. allastukset, alustan pinnoite) siitä, että kemikaalit tai vaaralliset jätteet eivät pääse viemäriin tai maaperään. Kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava Lempäälän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Perustelut Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6 ja 7 Lempäälän kunnan ympäristönsuojelumääräykset ( ): 9 PELASTUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu KATUJEN KUNNOSSAPITO Lausuntopyynnön syy: Liittymä Lausuntopvm Kiinteistölle suunnitellut liittymät on rakennettava niin, että niistä ei aiheudu haittaa katualueen kuivatusjärjestelmille. Kiinteistön liittymän toiminnallinen leveys ei saa ylittää ao. kohteen ajoradan leveyttä (8,2m) Suositusleveys kohteessa noin 7 m, jolloin liittymä mielletään selkeämmin kiinteistön liikennettä palvelevaksi väyläksi. Liittymien sijoittamisessa tulee huomioida katuvalopylväiden sijainti ja riittävä turvaetäisyys niihin. Liittymän suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon lumitilavaraukset. LIITTEET Valtakirja Valtakirja Lempäälän kunta Karttaote Vesijohto- ja viemäriliitoslausunto Energiatalodellinen selvitys Energiatodistus Ulkoväriselvitys Pääpiirustukset Rakennushankeilmoitus (RH 1) 3 kpl

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Väestönsuojaselvitys Perustamistapalaisunto Kaupparekisteriote Pintavaaituskartta Terveysviranomainen Liite Ehdotus sijaintia osoittava kartta/asemapiirroksen pienennös, kartta poikkeamisesta. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää myöntää maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella haetun luvan ja vahvistaa esitetyt pääpiirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: - Vastaava työnjohtaja - Kvv-töiden työnjohtaja - Ilmanvaihtotöiden työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: - rakennepiirustukset - kvv-suunnitelmat - iv-suunnitelmat - käyttö- ja huolto-ohje - hulevesisuunnitelma - palokatkosuunnitelma Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - rakennuksen paikan merkitseminen - aloitusilmoitus - Sijaintikatselmus - aloituskokous - rakennekatselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus MUUT LUPAMÄÄRÄYKSET Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa. Hankkeesta tulee laatia palokatkosuunnitelma (erityissuunnitelma) ja toimittaa se rakennusvalvontaan. Pelastuslain 379/ :n mukaan hankkeen väestönsuojatilat voidaan rakentaa yhteiseksi seuraavan hankkeen kanssa, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta.

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Hankkeeseen ryhtyvän tulee tilata Pirkanmaan pelastuslaitoksen erityinen palotarkastus hankkeen käyttöönoton yhteydessä ennen rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottokatselmusta. Suunnitelma hulevesiviemäröinnistä ja hulevesien viivytyksestä tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen aloituskokousta. Rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi tulee esittää tontin pinnantasaussuunnitelma ennen hankkeen aloituskokousta. Pinnantasaussuunnitelmassa tulee esittää pihan korkeusasemat, sadevesijärjestelmät, pintamateriaalit, kasvilajikkeet, kasvien koot sekä mahdolliset asemakaavan vaatimat istutukset. Maanpinnan korkeusasemat tulee tarvittaessa esittää poikkileikkauksin. Mahdolliset pengerrykset tulee hoitaa muualla kuin tontin rajoilla. Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on ennen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloituskokouksen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vähintään seuraavat: - rakennushankkeeseen ryhtyvä - rakennusvalvontaviranomainen - kohteen pääsuunnittelija - rakennustöiden vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttynä) Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annetut määräykset. Rakennustöiden vastaavien työnjohtajien on pidettävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 mukaista tarkastusasiakirjaa, josta rakennustöiden vastaava työnjohtaja luovuttaa kopion rakennuksen käyttöönoton yhteydessä ja lopullisen tarkastusasiakirjan viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuksen alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiintyvä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin. Rakennuksen portaiden ja kaiteiden tulee olla RakMk F2 kohdan 2 määräysten ja ohjeiden mukaisia, myös ulkona. Hankkeeseen ryhtyvä tilaa Työsuojeluhallinnosta työsuojelun tarkastuksen ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ennen rakennuksen käyttöönottoa on energiaselvitys päivitettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaiseksi. Ilmavuotomittaus on teetettävä ennen käyttöönottoa ja asiakirja toimitettava rakennusvalvontaan. Vastaavien rakenne- ja LVI suunnittelijoiden toimitettava suunnittelijailmoitus hyväksyttäväksi rakennusvalvontaa ennen erityissuunnitelmien toimittamista rakennusvalvontaan. Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoitekilpi.

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Rakentamisessa sekä kiinteistön käytössä syntyvien jätteiden jätehuolto (lajittelu, kerääminen, mahdollinen hyödyntäminen ja poiskuljetus) on toteutettava jätehuoltosäännösten ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti, jos rakentaminen tai muu toimenpide kestää vähintään kaksi kuukautta tai aiheuttaa olennaisen muutoksen ympäristössä. Työmaataulusta tai -kyltistä tulee ilmetä rakennustyön kohde, työstä vastaavat tahot ja yhteystiedot sekä kohteen valmistumisajankohta. Työn aloittaminen Työtä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on saanut lainvoiman. Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei rakennusvalvontaviranomainen hakemuksesta, erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaikaa. Rakennuslupapiirustukset Piirustuksista ei saa poiketa ilman rakennusvalvonnan suostumusta tai lupaa. Luvan hakijalle luovutetut rakennuslupa-asiakirjat on säilytettävä kiinteistöllä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastuksesta (MRL 149). Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija TEKN Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Merkittiin, että Risto Hämäläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Liitteet SIJAINTIA OSOITTAVA KARTTA, ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS, KARTTA POIKKEAMISESTA / UM YHTIÖT OY

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVRAKJ Pirkanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt aset taa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineiston näh tävil le väliseksi ajaksi. Samalla maakuntahallitus pyy tää valmisteluaineistosta lausuntoja. Pirkanmaan liitto on kirjeellään pyytänyt Lempäälän kunnalta lausuntoa, joka pyydetään toi mit ta maan mennessä. Pirkanmaan liiton kanssa on kuitenkin so vit tu, että lausunto voidaan toimittaa hieman myöhemminkin, kui ten kin toukokuun puoliväliin mennessä. Lausunnon valmistelu kunnassa on suunniteltu tapahtuvan kak si vai hei sesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa kaavoitus- ja ra ken nus jaos tol le ja kunnanhallitukselle esitellään käytävän keskustelun pohjaksi maa kun takaa van valmisteluaineisto, minkä jälkeen toimielimet myö hem mis sä kokouksissaan käsittelevät varsinaisen valmistellun lau sun non. Kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenille on etukäteen toimitettu maa kun takaa van valmisteluaineistoa käsittelevä, Pirkanmaan liiton laatima noin satasivuinen esittelyaineisto sekä kaavakarttaote. Kaa voi tus pääl lik kö esittelee maakuntakaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa ko koukses sa. Maakuntakaavan luonnosaineisto on nähtävillä Lempäälän kun nan vi ras ton palvelupisteessä sekä Pirkanmaan maakuntakaavan In ter net-si vuil la Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO keskustelee maa kun ta kaa va luonnok ses ta ja antaa osaltaan evästyksiä lausunnon valmistelua var ten. TEKN Kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus esitteli maakuntakaavaluonnosta. Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO keskusteli maa kun ta kaa va luonnok ses ta ja antoi evästyksiä lausunnon valmistelua varten. KAAVRAKJ TEKN /EH/eh Merkittiin, että Matti Tolvanen poistui kokouksesta tämän asian kä sit te lyn aikana klo Kunnanhallitus keskustelee maakuntakaavaluonnoksesta ko kouk ses saan ja antaa evästyksiä lausunnon valmistelua varten. Teknisessä toimessa on valmisteltu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa seuraavassa esitettyä lausuntoa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistosta.

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto LAUSUNTO Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluaineisto (luonnos) Maakuntakaavaluonnoksen keskeinen sisältö koostuu yleis mää räyk sis tä, kehittämisvyöhyke- ja kehittämisaluemerkinnöistä, alue- ja yh dys kun ta raken tees ta sekä useista eri teemoja koskevista merkinnöistä ja mää räyk sistä. Kehittämisvyöhykkeet ja alueet Maakuntakaavaluonnoksen kehittämisaluemerkinnöistä erityisesti kau punki- ja taajamarakenteeseen liittyvät perustuvat ensisijaisesti Pir kan maan maakuntavaltuuston linjaamiin maankäytön perusratkaisuihin ja maa kun tastra te gias sa esiin nostettuihin teemoihin. Kaavakartan ke hit tä mis pe ri aa temer kin nät vahvistavat osaltaan maakuntakaavan pe rus rat kai sun mukaisia kehittämisen ja kasvun painopistesuuntia. Mer kin nöil lä on myös huomattava viestinnällinen rooli kehittämisen pai no pis te aluei den ja pitkän aikavälin maankäytön osoittamisessa. Ke hit tä mis pe ri aa te mer kin tö jen tavoitteena on vahvistaa maankäytön ohjausvaikutusta maa kun nal li ses ti merkittävillä vyöhykkeillä ja kehittämisen pai no pis te alueil la. Lempäälän kunnan alueelle osuu kuusi erilaista kehittämisvyöhykettä tai aluetta. Nämä ovat 1) kaupunkiseudun keskusakselin ke hit tä mis vyö hy ke (kk-1), 2) valtatien 3 kehittämisvyöhyke (kk-2), 3) 2-kehän ke hit tä mis vyöhy ke (kk-3), 4) kasvutaajaman kehittämisvyöhyke (kk-6), 5) tii vis tet tä vä joukkoliikennevyöhyke sekä 6) tiivistettävä asemanseutu -mer kin tä. Lempäälän kunta pitää kaikkia edellä mainittuja kehittämisvyöhykkeitä ja alueita tärkeinä ja kaavan tavoitteita ajatellen strategisesti oikein pai notet tui na. Alue- ja yhdyskuntarakenne Alue- ja yhdyskuntarakenteen lähtökohtana on pidettävä maakunnan merkit tä vää väestönkasvua, joka yhdistettynä asumisväljyyden kasvuun merkit see myös yhdyskuntarakenteen laajenemista, mutta erityisesti myös tiivistymistä. Maakuntakaavan perusratkaisun viitoittama Tam pe reen kaupunkiseudun eteläosien huomattava väestönkasvu edellyttää eri tyi ses ti keskusverkon, asumisen ja liikkumisen osalta vahvaa nä ke mys tä ja oikein mitoitettuja suunnitteluratkaisuja. Maa kun ta kaa va rat kai su merkitsee Lempäälässä tarvetta kehittää asuntotuotantoa mää räl lis ten tavoitteiden lisäksi myös laadullisesti. Lempäälässä onkin tarpeen koh den taa asuinalueiden kaavoitusta keskustamaiseen rakentamiseen se kä tiivistettävällä joukkoliikennekäytävällä niin sanottuun kes ki te hok kaa seen asuntorakentamiseen. Maakuntakaavan kehittämisperiaatteet ko ros ta vat kaiken kaikkiaan tarvetta asumisen, työpaikkojen ja liik ku mi sen uudenlaisiin ratkaisuihin. Lempäälän osalta alue- ja yhdyskuntarakenne on maa kun ta kaa va luon nokses sa varsin toimiva ja kaavan strategisiin kehittämismerkintöihin ja -tavoit tei siin nähden oikeansuuntainen. Lempäälän keskusta ja Sääks jär vi on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C). Lempäälän kes kus ta on

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto keskusverkkorakenteessa kaupunkitasoinen keskus, Sääksjärvi kau pun kiseu dun uusi alakeskus. Taajamatoimintojen aluetta (A) on osoitettu pitkän aikavälin kaa voi tus tarpei siin nähden pääosin riittävän laajasti. Taajamatoimintojen aluetta on kunnan toiveesta laajennettu hieman Hauralan suunnalla val mis te lu työn aikana. Lempäälän kunta esittää jatkosuunnittelussa pohdittavaksi taa jama toi min to jen alueen laajentamista seuraavilla kahdella alueella: Sääksjär ven länsipuoli nk. läntisten väylähankkeiden suun nit te lu alu eel la, Höytämöjärven lounaisrannalla (Vt 3:n ja järven välinen alue). Jäl kim mäisen alueen laajentaminen tukisi myös mahdollisuuksia toteuttaa tu le vaisuu des sa Ruotasjärven ympärille osoitettu taajamatoimintojen re ser vi alue (A/res). Lisäksi olisi syytä tutkia taajamatoimintojen alueen ulot ta mis ta vähäisessä määrin myös Vaihmalan alueelle Lempäälän kes kus tan välittömässä läheisyydessä. Keskusta- ja taajamatoimintojen lisäksi yhdyskuntarakennetta on osoi tet tu Lempäälässä kaupallisten palveluiden alueeksi (KM), työ paik ka-alueik si (TP) ja työpaikkojen reservialueeksi (TP/res), Työpaikka- ja kau pal lis ten palveluiden alueeksi, teollisuus- ja varastoalueeksi (T) sekä teol li suus- ja varastotoimintojen reservialueeksi (T/res). Kaupallisten pal ve lui den alueeksi on osoitettu Ideaparkin kortteli. Uusia työ paik ka-aluei ta on Lempäälään osoitettu Marjamäen jatkeena Helsingintien var teen Valkeakosken suuntaan, Vanattaraan ja Kortejärven eteä puo lel le. Reservialuetta on lisäksi osoitettu merkittävässä määrin läntisten väy lähank kei den suunnittelualueelle Pirkkalan rajan tuntumaan sekä Ti kin maalle, Valkeakosken rajan läheisyyteen. Kokonaan uutta teollisuus- ja varastoaluetta on osoitettu suunnitellun järjestelyratapihan yhteyteen se kä reservialueena Valkeakosken rajan tuntumaan Tikinmaalle. Mar ja mäes sä nk. Realparkin alue on maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu työ paik kaja kaupallisten palvelujen alueeksi, jota on osoitettu re ser vi alu ee na myös Vt3:n oikaisun ja 2-kehän risteyksen ympärille. Kaupan palveluverkko ja mitoitus Maakuntakaavan ja strategian tavoitteina on kehittää Pirkanmaan asemaa johtavana ympäristövastuullisen elämäntavan, kehittyvän elin kei noelä män ja viihtyisän asumisen palvelumaakuntana. Kaupan pal ve lu ver kon ohjaaminen osana tarkoituksenmukaista alue- ja yh dys kun ta ra ken net ta on keskeinen osa maakunnan elinkeinoelämän toi min ta edel ly tys ten ja kestävän palvelurakenteen huomioimista. Valtakunnallisten aluei den käyttö ta voit tei den mukaan alueiden suunnittelussa uusia huo mat ta via asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa ir ral leen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja vähittäiskaupan suur yk si köt tulee sijoittaa tukemaan olemassa olevaa yh dys kun ta ra ken net ta (kaavaselostus, s. 75). Maakuntakaavassa on MRL 71 b :n mukaan esitettävä seudullisen vä hittäis kau pan suuryksikön koon alaraja ja suuryksiköiden enim mäis mi toi tus riittävällä tarkkuudella. Maakuntakaavassa osoitetut vä hit täis kau pan enimmäismitoitukset perustuvat vähittäiskaupan laskennalliseen ko ko naismi toi tuk seen tavoitevuodelle Mitoituksessa on huomioitu ny kyi nen kerrosala ja laskennallinen lisätarve, joka pohjautuu väes tö suun nit teen väestönkasvuun sekä ostovoiman kasvuun. Liiketilan li sä tar ve nykyiseen

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto kem 2 verrattuna on vuoteen 2040 mennessä kem 2 (kaavaselostus, s.76-77). Maakuntakaavaluonnoksessa on Lempäälän osalta esitetty vä hit täis kaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus seuraavasti. Lempäälän kes kus tan keskustatoimintojen alue (C) kem 2, Sääksjärven kes kus ta toi min tojen alue kem 2, Marjamäessä Ideaparkin alue (KM) kem 2 erikoistavarakauppaa, kem 2 paljon tilaa vievän eri kois ta va ran kauppaa ja kem 2 päivittäistavarakauppaa (yh teen sä kem 2 ). Nk. Realparkin alueelle on maa kun ta kaa va luon nok ses sa esitetty enimmäismitoitukseksi kem 2 paljon tilaa vievän eri kois ta va ran kauppaa, mutta ei lainkaan muuta erikoistavarakauppaa tai päi vit täis ta vara kaup paa. Lisäksi on Vt3:n oikaisun ja 2-kehän ris teyk sen tun tu maan reservialueelle (Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueil la) mi toi tet tu enimmillään kem 2 paljon tilaa vievän eri kois ta va ran kaup paa. Lempäälän kunta pitää Marjamäen alueen sijaintia yh dys kun ta ra ken tees sa siinä määrin edullisena, että kunta esittää Marjamäen kau pal lis ten palveluiden alueen (KM) rajausta tarkasteltavaksi vielä kaavan jat ko valmis te lus sa. Tässä yhteydessä on syytä huomata myös maa kun ta kaa va ratkai sus sa esitetty merkittävä väestön- ja ostovoiman kasvu Lem pää län alueella. Kunta myös muistuttaa, että Marjamäen pohjoisen osa-alu een (nk. Realparkin alue) yleis- ja asemakaavoissa on osoitettu pal jon tilaa vievän erikoistavaran kaupan ( kem 2 ) lisäksi huo mat ta va määrä erikoistavarakaupan kerrosalaa (voimassa olevassa ase ma kaa vas sa kem 2, josta päivittäistavarakaupan kerrosalaa kem2). Puheena oleva alue on Marjamäen osayleiskaavassa osoitettu mer kin näl lä KM-1. Asemakaavassa korttelin käyttötarkoitus on osoitettu mer kin näl lä KMK-2. Kunta pitää tärkeänä, että alueen voimassa olevan ase ma kaa van mukainen kehittäminen on jatkossakin mahdollista ja tu le van maakuntakaavan mukaista. Lempäälän kunta esittää päi vit täis ta va ra kaupan osalta, että Marjamäen alueella olisi jonkin verran esitettyä suu rem pi määrä, yhteensä kem2 päivittäistavarakaupan ker ros alaa. Maaseudun kyläverkko Maakuntakaavaluonnoksessa on kaavaselostuksen (s. 81) mukaan osoitet tu maakunnallisesti merkittävät kylät, eli ne kylät, jotka ovat mer kit tä viä maakunnan alue-, yhdyskunta-, ja palvelurakenteen kannalta, ja joil la on riittävän vahva väestöpohja. Kriteerinä on ollut vähintään 150 asuk kaan väestöpohja kolmen kilometrin kävelysäteellä ky lä kes kuk ses ta, jonkin kylille tyypillisen palvelun (päivähoito, koulu, kauppa) saa ta vuus kylässä, 2000-luvulla toteutunut väestönkehitys, jouk ko lii ken ne pal ve lu jen taso, asemakaavoitustilanne sekä muita laadullisia kriteerejä. Kri tee rit ovat olleet suuntaa-antavia reunaehtoja kyläverkon mää rit te lys sä, eivätkä ne ohjaa alueiden jatkosuunnittelua. Myös paikallisesti mer kit tä viä kyliä voidaan kehittää kuntatason suunnittelussa. Kylien tar kem pi suunnittelu tapahtuu kuntatason suunnittelussa, jossa on huo mioi ta va mm. yhdyskuntatekniikan järjestämismahdollisuudet, lähipalveluiden saa vu tetta vuus, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset piirteet ja alueen oma lei maisuus. Lempäälässä kylämerkinnällä on osoitettu Säijän, Nur men, Mattilan, Kelhon ja Lastusten kylät. Maakuntakaava ohjaa maa seu tu aluei den maankäyttöä samansuuntaisesti kuin Lempäälän kunnan ha ja ra ken ta mi-

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS Kaavoitus- ja rakennusjaosto 38 05.03.2015 KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS KAAVRAKJ 05.03.2015 38 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Kulju,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista Kaupunkikehitysjaosto 32 05.03.2014 Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista 536/51.510/2012 KKJ 32 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Lausuntopyyntö Pirkanmaan liitto pyytää

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot