LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto AIKA klo 17:00-19:20 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 58 UM YHTÖT OY /PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA/RAKENNUSLUPA NRO R 59 UM YHTIÖT OY/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN,LIIKE/TOIMISTORAKENNUS, RAKENNUSLUPA R, VALTAKIRJALLA PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 62 ALATIEN ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLEASETTAMINEN KIVIAHON POHJOISOSAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / LUHTALA ARI JA TUIJA 65 VILJAKAINEN MATTI JA MIRJA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA 66 LAUSUNTO YRÄYS-KALLONEN JOHANNA POIKKEAMISLUPA 67 NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTON KOKOUKSISSA ILMOITUSASIAT 43

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ojala Juhani 17:00-19:20 puheenjohtaja Rautkivi Jouko 17:00-19:20 varapuheenjohtaja Haapasalmi Anita 17:10-19:20 jäsen Halme Riitta 17:00-19:20 jäsen Jakovuori Reijo 17:00-19:20 jäsen Kiehelä Silja 17:00-18:05 jäsen Kotiranta Jouni 17:00-19:20 jäsen Seppänen Tuija 17:00-19:20 jäsen Tolvanen Matti 17:00-19:20 jäsen Tikkanen Juha 17:03-19:20 varajäsen POISSA Harjumäki Maria jäsen Kuisma Tapio jäsen Mikkola Markku tekn.ltk:n puh.joht. Hupanen Jaakko tekninen johtaja Kortesmaa Antero kaavasuunnittelija MUU Söderström Päivi 17:00-19:20 khall edustaja Rasimus Ilari 17:00-19:20 kaav.pääll./esittelijä Hämäläinen Risto 17:00-19:20 joht.rak.tarkastaja/esittelijä Harmainen Eeva 17:00-19:20 sihteeri / vs hallintopäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Juhani Ojala Puheenjohtaja Eeva Harmainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jouko Rautkivi Tuija Seppänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Eeva Harmainen, vs hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KAAVRAKJ Kaavoitus- ja rakennusjaoston kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kaavoitus- ja rakennusjaoston päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenistä. TEKN Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEKN /EH/eh

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KAAVRAKJ Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Rautkiven ja Tuija Seppäsen. TEKN Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Rautkiven ja Tuija Seppäsen. TEKN /EH/eh

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto UM YHTÖT OY /PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA/RAKENNUSLUPA NRO R KAAVRAKJ ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Moisio, Peräsalo ja Pohjoisrinne. Pinta-ala m² Rakentamismääräykset KMK-2 Kaupallisten ja julkisten palvelujen ja muun toimitilarakentamisen alue Asemakaava Sallittukerrosala 5300 m² HAKIJA UM Yhtiöt Oy/perustettavan yhtiön lukuun Realparkinkatu 9, Lempäälä TOIMENPIDE Päivittäistavaramyymälä, sekä mainospyloni Uusi kerrosala 2507 m² Kerrosala 2507 m² Kokonaisala 2507 m² Tilavuus m³ POIKKEAMINEN Myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 pykälän nojalla vähäinen poik keus. Poikkeaminen asemakaavaan merkitystä liittymäkiellosta. Kulkuyhteys kiin teis töl le tapahtuu teknisen johtajan päätöksellä rakennetun pää sy tien kautta, joka on rakennettu alueen ensimmäisen rakennusluvan yh tey dessä. Kulkuyhteyden liittyminen Ideaparkinkatuun tapahtuu ase ma kaa vaan merkityllä liittymäkielto alueella. LISÄSELVITYS Rakennuspaikka koostuu seuraavista kiinteistöllä olevista määräaloista ,Peräsalo ja Pohjoisrinne. Pääsuunnitelija arkkitehti Rakennussuunnittelija arkkitehti Hiltunen Mika Hiltunen Mika KUULEMINEN Kunta kuulee naapurin (ELY-keskus), vastausaikaa saakka. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKKA Rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokka, MRL120 e - pääsuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto rakennussuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennesuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - lvi-suunnittelija,vattiva suunnittelutehtävä Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka, MRL 122 c vastaava työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä kvv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä iv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä LAUSUNNOT PELASTUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu VESIHUOLTOLAITOS Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu Kiinteistö sijaitsee Lempäälän Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueella. Liittymiskohta on määrätty oheisen liitteen mukaan. Kiinteistö on liitettävä vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hu le ve si vie mä riin. Jätevesiviemärin liitoskorkeus = + 109,72 Padotuskorkeus = + 110,87 Hulevesiviemärin liitoskorkeus = + 110,33 Padotuskorkeus = kansi + 10 cm Korkeudet on annettu N2000-korkeusjärjestelmässä. Vesimittarin tulee sijaita tilassa, jossa on lattiakaivo. Vesijohdon liitoskohdan painetaso = kpa. Perustusten kuivatusvedet ja pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin. Liittymissopimus tulee tehdä Lempäälän Vesi -liikelaitoksen kanssa en nen liitostöihin ryhtymistä. Vesimittari tulee asennuttaa ennen käyttöönottokatselmusta. LVI-LAUSUNTO Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hulevedet tulee viivyttää tontilla ja veden tulvimisreitit tulee suunnitella ympä ris tö vi ran omai sen lausunnon mukaisesti. Suunnitelma hu le ve si vie märöin nis tä ja hulevesien viivytyksestä tulee toimittaa ra ken nus val von taan ennen aloituskokousta. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hakemuksen kohteena olevan alueen hulevesien käsittelystä tulee laa tia tarkempi suunnitelma. Suunnitelmassa tulee huomioida Marjamäen kort telin k905 hulevesiselvitys (Sito ) mm. tonttikohtaisen hu le ve sien viivytyksen ja tulvareittisuunnittelun osalta. KAAVOITUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Rakennus tulee sijoittaa kokonaan rakennusalan sisäpuolelle. KATUJEN KUNNOSSAPITO

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Lausuntopyynnön syy Kiinteistön liittymän rakentaminen Lausuntopvm Kiinteistölle suunnitellut liittymät on rakennettava niin, että niistä ei ai heu du haittaa katualueen kuivatusjärjestelmille. Kiinteistön liittymän toi min nal li nen leveys ei saa ylittää ao. kohteen ajoradan leveyttä (8,2m) Suo si tus le veys kohteessa noin 7 m, jolloin liittymä mielletään sel keäm min kiinteistön liikennettä palvelevaksi väyläksi. Liittymien si joit ta mi ses sa tulee huomioida katuvalopylväiden sijainti ja riittävä turvaetäisyys nii hin. LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ RH 1 tiedon mukaan kiinteistö liittyy kaukolämpöön. Lausuntopvm : Suullisen lausunnon mukaan kiinteistön liittyminen verkostoon on mah dollis ta. Liitteet Valtakirja Kauppakirjakirja Kaupparekisteriote Vesijohto- ja viemäriliitos lausunto Kaavaote ja - määräykset Pääpiirustukset Rakennushankeilmoitus Väestönsuojailmoitus Ympäristöterveydenhuolto, lausunto Energiaselvitys RH 1 lomake Suunnittelija ilmoitus 3 kpl Liite Alustava ehdotus sijaintia osoittava kartta/asemapiirroksen pienennös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää myöntää maankäyttö ja ra ken nus lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perus teel la haetun luvan ja vahvistaa esitetyt pääpiirustukset nou da tet ta vik si seuraavin ehdoin: Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty - Vastaava työnjohtaja - Kvv-töiden työnjohtaja - Ilmanvaihtotöiden työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on ra ken nus val von ta vi ran omai sel le esitettävä: - rakennepiirustukset - kvv-suunnitelmat - iv-suunnitelmat - käyttö- ja huolto-ohje - palokatko suunnitelma - hulevesisuunniitelma - pinnantasaussuunnitelma Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja kat sel mus ten suorittamista: - rakennuksen paikan merkitseminen - aloitusilmoitus - sijaintikatselmus - aloituskokous - rakennekatselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus MUUT LUPAMÄÄRÄYKSET Rakenne- ja lvi- suunnittelija on nimettävä aloituskokoukseen men nes sä. Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja ra ken ta mises sa. Rakennus tulee sijoittaa kokonaan rakennusalueen sisäpuolelle. Hankkeesta tulee laatia palokatkosuunnitelma (erityissuunnitelma) ja toimit taa se rakennusvalvontaan. Pelastuslain 379/ :n mukaan hankkeen väestönsuojatilat voi daan rakentaa yhteiseksi seuraavan hankkeen kanssa, kuitenkin vii meis tään viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osit tai ses ta loppukatselmuksesta. Hankkeeseen ryhtyvän tulee tilata Pirkanmaan pelastuslaitoksen eri tyi nen palotarkastus hankkeen käyttöönoton yhteydessä ennen ra ken nus val vonta vi ran omai sen käyttöönottokatselmusta. Rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi tulee esittää tontin pin nan ta saussuun ni tel ma ennen hankkeen aloituskokousta. Pin nan ta saus suun ni tel massa tulee esittää pihan korkeusasemat, sadevesijärjestelmät, pin ta ma te ri aalit, kasvilajikkeet, kasvien koot sekä mahdolliset asemakaavan vaa ti mat istutukset. Maanpinnan korkeusasemat tulee tarvittaessa esit tää poikkileikkauksin. Mahdolliset pengerrykset tulee hoitaa muualla kuin tontin rajoilla. Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on en nen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloi tus ko kouk sen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kut suu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vä hin tään seuraavat: - rakennushankkeeseen ryhtyvä - rakennusvalvontaviranomainen - kohteen pääsuunnittelija - rakennustöiden vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttynä) Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja ra kennus lain ja sen nojalla annetut määräykset. Rakennustöiden vas taa vien työnjohtajien on pidettävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 mu kaista tarkastusasiakirjaa, josta rakennustöiden vastaava työnjohtaja luo vut taa kopion rakennuksen käyttöönoton yhteydessä ja lopullisen tar kas tus asiakir jan viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä ra ken nus val von ta vi ranomai sel le.

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Rakennuksen alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiin ty vä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin. Rakennuksen portaiden ja kaiteiden tulee olla RakMk F2 kohdan 2 määräys ten ja ohjeiden mukaisia, myös ulkona. Hankkeeseen ryhtyvä tilaa Työsuojeluhallinnosta työsuojelun tar kas tuk sen ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ennen rakennuksen käyttöönottoa on energiaselvitys päivitettävä Suo men rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaiseksi. Ilmavuotomittaus on teetettävä ennen käyttöönottoa ja asiakirja toi mi tet tava rakennusvalvontaan. Kulkuyhteys rakennuspaikalle tapahtuu alueelle ensimmäisen ra ken nuksen kulkuyhteyden kautta. Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoite kil pi. Rakentamisessa sekä kiinteistön käytössä syntyvien jätteiden jä te huol to (lajittelu, kerääminen, mahdollinen hyödyntäminen ja poiskuljetus) on toteu tet ta va jätehuoltosäännösten ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukai ses ti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta ra ken ta mi ses ta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti, jos ra ken ta mi nen tai muu toimenpide kestää vähintään kaksi kuukautta tai ai heut taa olennaisen muutoksen ympäristössä. Työmaataulusta tai -kyl tis tä tulee ilmetä rakennustyön kohde, työstä vastaavat tahot ja yh teys tie dot sekä kohteen valmistumisajankohta. Työn aloittaminen Työtä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on saanut lainvoiman. Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on kat selmuk ses sa käyttöön hyväksytty. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu lop puun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myön net ty rakennuslupa, ellei rakennusvalvontaviranomainen ha ke muk ses ta, erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaikaa. Rakennuslupapiirustukset Piirustuksista ei saa poiketa ilman rakennusvalvonnan suostumusta tai lupaa. Luvan hakijalle luovutetut rakennuslupa-asiakirjat on säilytettävä kiin teistöl lä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suo ri te-

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto taan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen sään nös ten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tar kas tuk ses ta (MRL 149). Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija TEKN Todettiin, että naapurin (Ely-keskus) kuuleminen on saatu. Ei huomautettavaa. Alustava ehdotus on päätösehdotus. Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana Juha Tikkanen saapui kokoukseen klo ja Anita Haapasalmi klo Liitteet SIJAINTIA OSOITTAVA KARTTA / ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS / UM YHTIÖT OY

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto UM YHTIÖT OY/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN,LIIKE/TOIMISTORAKENNUS, RAKENNUSLUPA R, VALTAKIRJALLA KAAVRAKJ ASIA Rakennuslupa R RAKENNUSPAIKKA Rakennuspaikka muodostuu määräaloista , Jokela Areenakatu 9, Lempäälä Pinta-ala: Ma m² Rakentamismääräykset:KMK-2 Kaupallisten ja julkisten palvelujen ja muun toimitilarakentamisen alue Asemakaava Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala 0 m² HAKIJA UM-Yhtiöt Oy/perustettavan yhtiön lukuun, valtakirjalla Realparkinkatu 9,37570 Lempäälä TOIMENPIDE Rakennetaan myymälä- ja toimistorakennus Uusi kerrosala 7070 m² - palti 4712 m 2 - ertav 2358 m 2 Jäljellä 3286 Paloluokka: P2 Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija LVI-suunnittelija Ahlström Jarl Gustav Verner, arkkitehti Ahlström Jarl Gustav Verner, arkkitehti Kuitunen Jarmo, insinööri SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKKA Rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokka, MRL120 e - pääsuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennussuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennesuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - lvi-suunnittelija,vaativa suunnittelutehtävä Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka, MRL 122 c vastaava työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä kvv-työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä iv-työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä LISÄTIETO Rakennusluvan alaisen kiinteistön kautta kulkee Kivimurron yksityistie. Tie on otettu kunnan hoidettavaksi teknisen lautakunnan päätöksellä Tämän rakennusluvan yhteydessä haettu rakennus sijoittuu

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto osin Kivimurrontien päälle, katkaisten kulkuyhteyden. Korvaava kulkuyhteys siirtyy Ideaparkin kadulle liittyvän kulkuyhteyden kautta. POIKKEAMINEN Myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 pykälän nojalla vähäinen poikkeus: Poikkeaminen asemakaavaan merkitystä liittymäkiellosta.kulkuyhteys kiinteistölle tapahtuu teknisen johtajan päätöksellä rakennetun pääsytien kautta, joka on rakennettu alueen ensimmäisen rakennusluvan yhteydesä.kulkuyhteyden liittyminen Ideaparkinkatuun tapahtuu asemakaavaan merkityllä liittymäkielto alueella.tämän lupapäätöksen yhteydessä siirtyy Kivimurrontien liikennöinti tämän yhteyden kautta. KUULEMINEN Hakija on itse tiedottanut hankkeesta naapureille. Huomautuksia hakemuksesta ei ole jätetty. Myös kunta naapurina. LAUSUNNOT LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY Lausunto pvm suullinen lausunto Lausunnon tulos puollettu RH1 lomakkeen mukaan kiinteistö liittyy kaukolämpöön. Liittyminen käukolämpöön on mahdollista. Parkkipaikkoja sijoittuu kaasuputken läheisyyteen.maakaasuputki on suojattava liikennealueilla. Ennen rakentamiseen ryhtymistä on otettava yhteyttä putken haltijaan (Lempäälän Lämpö Oy), tarkempien suojausohjeiden saamiseksi. VESIHUOLTOLAITOS Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu Kiinteistö sijaitsee Lempäälän Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueella. Liittymiskohta on määrätty oheisen liitteen mukaan. Kiinteistö on liitettävä vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin. Jätevesiviemärin liitoskorkeus = + 108,56 Padotuskorkeus = + 109,73 Hulevesiviemärin liitoskorkeus = + 108,14 Padotuskorkeus = + 109,53 Korkeudet on annettu N2000-korkeusjärjestelmässä. Vesimittarin tulee sijaita tilassa, jossa on lattiakaivo. Vesijohdon liitoskohdan painetaso = kpa. Perustusten kuivatusvedet ja pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin. Liittymissopimus tulee tehdä Lempäälän Vesi -liikelaitoksen kanssa ennen liitostöihin ryhtymistä. Vesimittari tulee asennuttaa ennen käyttöönottokatselmusta. LVI- LAUSUNTO Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hulevedet tulee viivyttää tontilla ja veden tulvimisreitit tulee suunnitella ympäristöviranomaisen lausunnon mukaisesti. Suunnitelma hulevesiviemäröinnistä ja hulevesien viivytyksestä tulee toimittaa

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto rakennusvalvontaan ennen aloituskokousta. KAAVOITUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Hakemuksen kohteena olevan alueen hulevesien käsittelystä tulee laatia tarkempi suunnitelma. Suunnitelmassa tulee huomioida Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys (Sito ) mm. tonttikohtaisen hulevesien viivytyksen ja tulvareittisuunnittelun osalta. Riippuen rakennukseen sijoitettavista toiminnoista (esim. autokorjaamo, autopesupaikka, autosuoja lattiakaivolla) jätevesilaitteistoissa tulee käyttää erotinlaitteistoja (hiekan- ja öljynerotin), jotka on mitoitettava ja varustettava toiminnan laajuuden mukaan. Mahdollisesti varastoitavien kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnissa on huolehdittava (mm. allastukset, alustan pinnoite) siitä, että kemikaalit tai vaaralliset jätteet eivät pääse viemäriin tai maaperään. Kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava Lempäälän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Perustelut Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6 ja 7 Lempäälän kunnan ympäristönsuojelumääräykset ( ): 9 PELASTUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu KATUJEN KUNNOSSAPITO Lausuntopyynnön syy: Liittymä Lausuntopvm Kiinteistölle suunnitellut liittymät on rakennettava niin, että niistä ei aiheudu haittaa katualueen kuivatusjärjestelmille. Kiinteistön liittymän toiminnallinen leveys ei saa ylittää ao. kohteen ajoradan leveyttä (8,2m) Suositusleveys kohteessa noin 7 m, jolloin liittymä mielletään selkeämmin kiinteistön liikennettä palvelevaksi väyläksi. Liittymien sijoittamisessa tulee huomioida katuvalopylväiden sijainti ja riittävä turvaetäisyys niihin. Liittymän suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon lumitilavaraukset. LIITTEET Valtakirja Valtakirja Lempäälän kunta Karttaote Vesijohto- ja viemäriliitoslausunto Energiatalodellinen selvitys Energiatodistus Ulkoväriselvitys Pääpiirustukset Rakennushankeilmoitus (RH 1) 3 kpl

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Väestönsuojaselvitys Perustamistapalaisunto Kaupparekisteriote Pintavaaituskartta Terveysviranomainen Liite Ehdotus sijaintia osoittava kartta/asemapiirroksen pienennös, kartta poikkeamisesta. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää myöntää maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella haetun luvan ja vahvistaa esitetyt pääpiirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: - Vastaava työnjohtaja - Kvv-töiden työnjohtaja - Ilmanvaihtotöiden työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: - rakennepiirustukset - kvv-suunnitelmat - iv-suunnitelmat - käyttö- ja huolto-ohje - hulevesisuunnitelma - palokatkosuunnitelma Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - rakennuksen paikan merkitseminen - aloitusilmoitus - Sijaintikatselmus - aloituskokous - rakennekatselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus MUUT LUPAMÄÄRÄYKSET Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa. Hankkeesta tulee laatia palokatkosuunnitelma (erityissuunnitelma) ja toimittaa se rakennusvalvontaan. Pelastuslain 379/ :n mukaan hankkeen väestönsuojatilat voidaan rakentaa yhteiseksi seuraavan hankkeen kanssa, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta.

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Hankkeeseen ryhtyvän tulee tilata Pirkanmaan pelastuslaitoksen erityinen palotarkastus hankkeen käyttöönoton yhteydessä ennen rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottokatselmusta. Suunnitelma hulevesiviemäröinnistä ja hulevesien viivytyksestä tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen aloituskokousta. Rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi tulee esittää tontin pinnantasaussuunnitelma ennen hankkeen aloituskokousta. Pinnantasaussuunnitelmassa tulee esittää pihan korkeusasemat, sadevesijärjestelmät, pintamateriaalit, kasvilajikkeet, kasvien koot sekä mahdolliset asemakaavan vaatimat istutukset. Maanpinnan korkeusasemat tulee tarvittaessa esittää poikkileikkauksin. Mahdolliset pengerrykset tulee hoitaa muualla kuin tontin rajoilla. Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on ennen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloituskokouksen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vähintään seuraavat: - rakennushankkeeseen ryhtyvä - rakennusvalvontaviranomainen - kohteen pääsuunnittelija - rakennustöiden vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttynä) Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annetut määräykset. Rakennustöiden vastaavien työnjohtajien on pidettävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 mukaista tarkastusasiakirjaa, josta rakennustöiden vastaava työnjohtaja luovuttaa kopion rakennuksen käyttöönoton yhteydessä ja lopullisen tarkastusasiakirjan viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuksen alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiintyvä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin. Rakennuksen portaiden ja kaiteiden tulee olla RakMk F2 kohdan 2 määräysten ja ohjeiden mukaisia, myös ulkona. Hankkeeseen ryhtyvä tilaa Työsuojeluhallinnosta työsuojelun tarkastuksen ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ennen rakennuksen käyttöönottoa on energiaselvitys päivitettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaiseksi. Ilmavuotomittaus on teetettävä ennen käyttöönottoa ja asiakirja toimitettava rakennusvalvontaan. Vastaavien rakenne- ja LVI suunnittelijoiden toimitettava suunnittelijailmoitus hyväksyttäväksi rakennusvalvontaa ennen erityissuunnitelmien toimittamista rakennusvalvontaan. Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoitekilpi.

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Rakentamisessa sekä kiinteistön käytössä syntyvien jätteiden jätehuolto (lajittelu, kerääminen, mahdollinen hyödyntäminen ja poiskuljetus) on toteutettava jätehuoltosäännösten ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti, jos rakentaminen tai muu toimenpide kestää vähintään kaksi kuukautta tai aiheuttaa olennaisen muutoksen ympäristössä. Työmaataulusta tai -kyltistä tulee ilmetä rakennustyön kohde, työstä vastaavat tahot ja yhteystiedot sekä kohteen valmistumisajankohta. Työn aloittaminen Työtä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on saanut lainvoiman. Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei rakennusvalvontaviranomainen hakemuksesta, erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaikaa. Rakennuslupapiirustukset Piirustuksista ei saa poiketa ilman rakennusvalvonnan suostumusta tai lupaa. Luvan hakijalle luovutetut rakennuslupa-asiakirjat on säilytettävä kiinteistöllä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastuksesta (MRL 149). Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija TEKN Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Merkittiin, että Risto Hämäläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Liitteet SIJAINTIA OSOITTAVA KARTTA, ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS, KARTTA POIKKEAMISESTA / UM YHTIÖT OY

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVRAKJ Pirkanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt aset taa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineiston näh tävil le väliseksi ajaksi. Samalla maakuntahallitus pyy tää valmisteluaineistosta lausuntoja. Pirkanmaan liitto on kirjeellään pyytänyt Lempäälän kunnalta lausuntoa, joka pyydetään toi mit ta maan mennessä. Pirkanmaan liiton kanssa on kuitenkin so vit tu, että lausunto voidaan toimittaa hieman myöhemminkin, kui ten kin toukokuun puoliväliin mennessä. Lausunnon valmistelu kunnassa on suunniteltu tapahtuvan kak si vai hei sesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa kaavoitus- ja ra ken nus jaos tol le ja kunnanhallitukselle esitellään käytävän keskustelun pohjaksi maa kun takaa van valmisteluaineisto, minkä jälkeen toimielimet myö hem mis sä kokouksissaan käsittelevät varsinaisen valmistellun lau sun non. Kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenille on etukäteen toimitettu maa kun takaa van valmisteluaineistoa käsittelevä, Pirkanmaan liiton laatima noin satasivuinen esittelyaineisto sekä kaavakarttaote. Kaa voi tus pääl lik kö esittelee maakuntakaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa ko koukses sa. Maakuntakaavan luonnosaineisto on nähtävillä Lempäälän kun nan vi ras ton palvelupisteessä sekä Pirkanmaan maakuntakaavan In ter net-si vuil la Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO keskustelee maa kun ta kaa va luonnok ses ta ja antaa osaltaan evästyksiä lausunnon valmistelua var ten. TEKN Kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus esitteli maakuntakaavaluonnosta. Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO keskusteli maa kun ta kaa va luonnok ses ta ja antoi evästyksiä lausunnon valmistelua varten. KAAVRAKJ TEKN /EH/eh Merkittiin, että Matti Tolvanen poistui kokouksesta tämän asian kä sit te lyn aikana klo Kunnanhallitus keskustelee maakuntakaavaluonnoksesta ko kouk ses saan ja antaa evästyksiä lausunnon valmistelua varten. Teknisessä toimessa on valmisteltu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa seuraavassa esitettyä lausuntoa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistosta.

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto LAUSUNTO Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluaineisto (luonnos) Maakuntakaavaluonnoksen keskeinen sisältö koostuu yleis mää räyk sis tä, kehittämisvyöhyke- ja kehittämisaluemerkinnöistä, alue- ja yh dys kun ta raken tees ta sekä useista eri teemoja koskevista merkinnöistä ja mää räyk sistä. Kehittämisvyöhykkeet ja alueet Maakuntakaavaluonnoksen kehittämisaluemerkinnöistä erityisesti kau punki- ja taajamarakenteeseen liittyvät perustuvat ensisijaisesti Pir kan maan maakuntavaltuuston linjaamiin maankäytön perusratkaisuihin ja maa kun tastra te gias sa esiin nostettuihin teemoihin. Kaavakartan ke hit tä mis pe ri aa temer kin nät vahvistavat osaltaan maakuntakaavan pe rus rat kai sun mukaisia kehittämisen ja kasvun painopistesuuntia. Mer kin nöil lä on myös huomattava viestinnällinen rooli kehittämisen pai no pis te aluei den ja pitkän aikavälin maankäytön osoittamisessa. Ke hit tä mis pe ri aa te mer kin tö jen tavoitteena on vahvistaa maankäytön ohjausvaikutusta maa kun nal li ses ti merkittävillä vyöhykkeillä ja kehittämisen pai no pis te alueil la. Lempäälän kunnan alueelle osuu kuusi erilaista kehittämisvyöhykettä tai aluetta. Nämä ovat 1) kaupunkiseudun keskusakselin ke hit tä mis vyö hy ke (kk-1), 2) valtatien 3 kehittämisvyöhyke (kk-2), 3) 2-kehän ke hit tä mis vyöhy ke (kk-3), 4) kasvutaajaman kehittämisvyöhyke (kk-6), 5) tii vis tet tä vä joukkoliikennevyöhyke sekä 6) tiivistettävä asemanseutu -mer kin tä. Lempäälän kunta pitää kaikkia edellä mainittuja kehittämisvyöhykkeitä ja alueita tärkeinä ja kaavan tavoitteita ajatellen strategisesti oikein pai notet tui na. Alue- ja yhdyskuntarakenne Alue- ja yhdyskuntarakenteen lähtökohtana on pidettävä maakunnan merkit tä vää väestönkasvua, joka yhdistettynä asumisväljyyden kasvuun merkit see myös yhdyskuntarakenteen laajenemista, mutta erityisesti myös tiivistymistä. Maakuntakaavan perusratkaisun viitoittama Tam pe reen kaupunkiseudun eteläosien huomattava väestönkasvu edellyttää eri tyi ses ti keskusverkon, asumisen ja liikkumisen osalta vahvaa nä ke mys tä ja oikein mitoitettuja suunnitteluratkaisuja. Maa kun ta kaa va rat kai su merkitsee Lempäälässä tarvetta kehittää asuntotuotantoa mää räl lis ten tavoitteiden lisäksi myös laadullisesti. Lempäälässä onkin tarpeen koh den taa asuinalueiden kaavoitusta keskustamaiseen rakentamiseen se kä tiivistettävällä joukkoliikennekäytävällä niin sanottuun kes ki te hok kaa seen asuntorakentamiseen. Maakuntakaavan kehittämisperiaatteet ko ros ta vat kaiken kaikkiaan tarvetta asumisen, työpaikkojen ja liik ku mi sen uudenlaisiin ratkaisuihin. Lempäälän osalta alue- ja yhdyskuntarakenne on maa kun ta kaa va luon nokses sa varsin toimiva ja kaavan strategisiin kehittämismerkintöihin ja -tavoit tei siin nähden oikeansuuntainen. Lempäälän keskusta ja Sääks jär vi on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C). Lempäälän kes kus ta on

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto keskusverkkorakenteessa kaupunkitasoinen keskus, Sääksjärvi kau pun kiseu dun uusi alakeskus. Taajamatoimintojen aluetta (A) on osoitettu pitkän aikavälin kaa voi tus tarpei siin nähden pääosin riittävän laajasti. Taajamatoimintojen aluetta on kunnan toiveesta laajennettu hieman Hauralan suunnalla val mis te lu työn aikana. Lempäälän kunta esittää jatkosuunnittelussa pohdittavaksi taa jama toi min to jen alueen laajentamista seuraavilla kahdella alueella: Sääksjär ven länsipuoli nk. läntisten väylähankkeiden suun nit te lu alu eel la, Höytämöjärven lounaisrannalla (Vt 3:n ja järven välinen alue). Jäl kim mäisen alueen laajentaminen tukisi myös mahdollisuuksia toteuttaa tu le vaisuu des sa Ruotasjärven ympärille osoitettu taajamatoimintojen re ser vi alue (A/res). Lisäksi olisi syytä tutkia taajamatoimintojen alueen ulot ta mis ta vähäisessä määrin myös Vaihmalan alueelle Lempäälän kes kus tan välittömässä läheisyydessä. Keskusta- ja taajamatoimintojen lisäksi yhdyskuntarakennetta on osoi tet tu Lempäälässä kaupallisten palveluiden alueeksi (KM), työ paik ka-alueik si (TP) ja työpaikkojen reservialueeksi (TP/res), Työpaikka- ja kau pal lis ten palveluiden alueeksi, teollisuus- ja varastoalueeksi (T) sekä teol li suus- ja varastotoimintojen reservialueeksi (T/res). Kaupallisten pal ve lui den alueeksi on osoitettu Ideaparkin kortteli. Uusia työ paik ka-aluei ta on Lempäälään osoitettu Marjamäen jatkeena Helsingintien var teen Valkeakosken suuntaan, Vanattaraan ja Kortejärven eteä puo lel le. Reservialuetta on lisäksi osoitettu merkittävässä määrin läntisten väy lähank kei den suunnittelualueelle Pirkkalan rajan tuntumaan sekä Ti kin maalle, Valkeakosken rajan läheisyyteen. Kokonaan uutta teollisuus- ja varastoaluetta on osoitettu suunnitellun järjestelyratapihan yhteyteen se kä reservialueena Valkeakosken rajan tuntumaan Tikinmaalle. Mar ja mäes sä nk. Realparkin alue on maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu työ paik kaja kaupallisten palvelujen alueeksi, jota on osoitettu re ser vi alu ee na myös Vt3:n oikaisun ja 2-kehän risteyksen ympärille. Kaupan palveluverkko ja mitoitus Maakuntakaavan ja strategian tavoitteina on kehittää Pirkanmaan asemaa johtavana ympäristövastuullisen elämäntavan, kehittyvän elin kei noelä män ja viihtyisän asumisen palvelumaakuntana. Kaupan pal ve lu ver kon ohjaaminen osana tarkoituksenmukaista alue- ja yh dys kun ta ra ken net ta on keskeinen osa maakunnan elinkeinoelämän toi min ta edel ly tys ten ja kestävän palvelurakenteen huomioimista. Valtakunnallisten aluei den käyttö ta voit tei den mukaan alueiden suunnittelussa uusia huo mat ta via asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa ir ral leen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja vähittäiskaupan suur yk si köt tulee sijoittaa tukemaan olemassa olevaa yh dys kun ta ra ken net ta (kaavaselostus, s. 75). Maakuntakaavassa on MRL 71 b :n mukaan esitettävä seudullisen vä hittäis kau pan suuryksikön koon alaraja ja suuryksiköiden enim mäis mi toi tus riittävällä tarkkuudella. Maakuntakaavassa osoitetut vä hit täis kau pan enimmäismitoitukset perustuvat vähittäiskaupan laskennalliseen ko ko naismi toi tuk seen tavoitevuodelle Mitoituksessa on huomioitu ny kyi nen kerrosala ja laskennallinen lisätarve, joka pohjautuu väes tö suun nit teen väestönkasvuun sekä ostovoiman kasvuun. Liiketilan li sä tar ve nykyiseen

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto kem 2 verrattuna on vuoteen 2040 mennessä kem 2 (kaavaselostus, s.76-77). Maakuntakaavaluonnoksessa on Lempäälän osalta esitetty vä hit täis kaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus seuraavasti. Lempäälän kes kus tan keskustatoimintojen alue (C) kem 2, Sääksjärven kes kus ta toi min tojen alue kem 2, Marjamäessä Ideaparkin alue (KM) kem 2 erikoistavarakauppaa, kem 2 paljon tilaa vievän eri kois ta va ran kauppaa ja kem 2 päivittäistavarakauppaa (yh teen sä kem 2 ). Nk. Realparkin alueelle on maa kun ta kaa va luon nok ses sa esitetty enimmäismitoitukseksi kem 2 paljon tilaa vievän eri kois ta va ran kauppaa, mutta ei lainkaan muuta erikoistavarakauppaa tai päi vit täis ta vara kaup paa. Lisäksi on Vt3:n oikaisun ja 2-kehän ris teyk sen tun tu maan reservialueelle (Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueil la) mi toi tet tu enimmillään kem 2 paljon tilaa vievän eri kois ta va ran kaup paa. Lempäälän kunta pitää Marjamäen alueen sijaintia yh dys kun ta ra ken tees sa siinä määrin edullisena, että kunta esittää Marjamäen kau pal lis ten palveluiden alueen (KM) rajausta tarkasteltavaksi vielä kaavan jat ko valmis te lus sa. Tässä yhteydessä on syytä huomata myös maa kun ta kaa va ratkai sus sa esitetty merkittävä väestön- ja ostovoiman kasvu Lem pää län alueella. Kunta myös muistuttaa, että Marjamäen pohjoisen osa-alu een (nk. Realparkin alue) yleis- ja asemakaavoissa on osoitettu pal jon tilaa vievän erikoistavaran kaupan ( kem 2 ) lisäksi huo mat ta va määrä erikoistavarakaupan kerrosalaa (voimassa olevassa ase ma kaa vas sa kem 2, josta päivittäistavarakaupan kerrosalaa kem2). Puheena oleva alue on Marjamäen osayleiskaavassa osoitettu mer kin näl lä KM-1. Asemakaavassa korttelin käyttötarkoitus on osoitettu mer kin näl lä KMK-2. Kunta pitää tärkeänä, että alueen voimassa olevan ase ma kaa van mukainen kehittäminen on jatkossakin mahdollista ja tu le van maakuntakaavan mukaista. Lempäälän kunta esittää päi vit täis ta va ra kaupan osalta, että Marjamäen alueella olisi jonkin verran esitettyä suu rem pi määrä, yhteensä kem2 päivittäistavarakaupan ker ros alaa. Maaseudun kyläverkko Maakuntakaavaluonnoksessa on kaavaselostuksen (s. 81) mukaan osoitet tu maakunnallisesti merkittävät kylät, eli ne kylät, jotka ovat mer kit tä viä maakunnan alue-, yhdyskunta-, ja palvelurakenteen kannalta, ja joil la on riittävän vahva väestöpohja. Kriteerinä on ollut vähintään 150 asuk kaan väestöpohja kolmen kilometrin kävelysäteellä ky lä kes kuk ses ta, jonkin kylille tyypillisen palvelun (päivähoito, koulu, kauppa) saa ta vuus kylässä, 2000-luvulla toteutunut väestönkehitys, jouk ko lii ken ne pal ve lu jen taso, asemakaavoitustilanne sekä muita laadullisia kriteerejä. Kri tee rit ovat olleet suuntaa-antavia reunaehtoja kyläverkon mää rit te lys sä, eivätkä ne ohjaa alueiden jatkosuunnittelua. Myös paikallisesti mer kit tä viä kyliä voidaan kehittää kuntatason suunnittelussa. Kylien tar kem pi suunnittelu tapahtuu kuntatason suunnittelussa, jossa on huo mioi ta va mm. yhdyskuntatekniikan järjestämismahdollisuudet, lähipalveluiden saa vu tetta vuus, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset piirteet ja alueen oma lei maisuus. Lempäälässä kylämerkinnällä on osoitettu Säijän, Nur men, Mattilan, Kelhon ja Lastusten kylät. Maakuntakaava ohjaa maa seu tu aluei den maankäyttöä samansuuntaisesti kuin Lempäälän kunnan ha ja ra ken ta mi-

Rakennuslupa nro 16-109-R sekä ennakkoaloituslupa.

Rakennuslupa nro 16-109-R sekä ennakkoaloituslupa. Kaavoitus- ja rakennusjaosto 52 02.06.2016 RAKENNUSLUPA 16-109-R, KIINTEISTÖ OY REAL KÄRKI, MYYMÄLÄRAKENNUS, ENNAKKOALOITUSLUPA KAAVRAKJ 02.06.2016 52 ASIA Rakennuslupa nro 16-109-R sekä ennakkoaloituslupa.

Lisätiedot

RAKENNUSLUPA R, AS OY LEMPÄÄLÄN KUUNLINJA, KOLME RIVITALOA, VÄESTÖNSUOJA

RAKENNUSLUPA R, AS OY LEMPÄÄLÄN KUUNLINJA, KOLME RIVITALOA, VÄESTÖNSUOJA Kaavoitus- ja rakennusjaosto 73 01.09.2016 RAKENNUSLUPA 16-170-R, AS OY LEMPÄÄLÄN KUUNLINJA, KOLME RIVITALOA, VÄESTÖNSUOJA KAAVRAKJ 01.09.2016 73 ASIA Rakennuslupa nro 16-170- R RAKENNUSPAIKKA Maakala,

Lisätiedot

RAKENNUSLUPA R, UUDENMAAN KULJETUSPALVELU OY, HUOLTOHALLI JA TOIMISTORAKENNUS, JOSSA YKSI ASUNTO

RAKENNUSLUPA R, UUDENMAAN KULJETUSPALVELU OY, HUOLTOHALLI JA TOIMISTORAKENNUS, JOSSA YKSI ASUNTO Kaavoitus- ja rakennusjaosto 75 01.09.2016 RAKENNUSLUPA 16-188-R, UUDENMAAN KULJETUSPALVELU OY, HUOLTOHALLI JA TOIMISTORAKENNUS, JOSSA YKSI ASUNTO KAAVRAKJ 01.09.2016 75 ASIA Rakennuslupa nro 16-188-R

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Rakennuslupa nro R

Rakennuslupa nro R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 74 01.09.2016 RAKENNUSLUPA 16-182-R, KIINTEISTÖ OY GREEN PARK TOIMITILARAKENNUS. KAAVRAKJ 01.09.2016 74 ASIA Rakennuslupa nro 16-182-R RAKENNUSPAIKKA Kulju, 418-424-0009-1143-M-0609

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 16-1050-R 21.09.2016 94 Sivu 1 HAKIJA Asunto Oy Sipoon Killinki, c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Asunto Oy Sipoon Kopeekka, c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Asunto Oy Sipoon Klaava, c/o YIT

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa Rakennuslautakunta 49 30.06.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-353 / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 49 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 16-0629-R 13.09.2016 4 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0845-0002 Sarvijaakonkatu 39, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1369 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 12 Ympäristökatselmus Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5

Sisällysluettelo. 12 Ympäristökatselmus Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Rakennuslautakunta 11.05.2016 Sisällysluettelo Sivu 12 Ympäristökatselmus 2016 3 13 Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5 14 Rakennustarkastajan päätökset

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot