TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan"

Transkriptio

1 TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA Kaavoitus vireille AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 91 OULU Puhelin Telefax Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen , 17 Kunnanhallituksen kuulutuksella lainvoimaiseksi

2

3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Yhdyskuntatekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt, viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Maakuntakaavan asettamien tavoitteiden toteuttaminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

4 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Paljakan laskettelukeskuksen ytimessä. Voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan Tonkopuron alueella ja asemakaavaa laajennetaan hieman pohjoiseen päin. 2

5 1.2 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Kainuun maakuntakaava, 29, Kainuun liitto Kotilan osayleiskaava, 199, arkkitehtuuritoimisto O Yipahkala Oy Tonkopuron rakennuskaava ja kaavan muutos 1999, arkkitehtuuritoimisto O Ylipahkala Oy Ajantasakaava, skannattu Origo Oy:ssä Paljakka 215 masterplan, 27 Veikko Halonen Consulting Asemakaavan pohjakartta 1:2, Origo Oy Ortokuvat ja ilmakuva Paljakan laskettelukeskuksen ydinalue, luonto ja maisemaselvitys 28, Mikko Siitonen ja Hannu Keränen Puolangan Osoitekartta, 28, Infokartta Oy ja Origo Oy Paljakan latukartta, 29, Mapline Oy Puolangan moottorikelkkailu-urat, 26, Genimap Oy Paljakan mönkijäratahankkeen työsuunnitelma, 29, Matkailuyhdistys PuolankaPaljakka ry Paljakan kalapuisto-hanke, muistio , Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry Kylpylän luonnospiirrokset 28, arkkitehtuuritoimisto H Pyykönen Valokuvat arkkit. yo Elina Marjakangas, , AIRIX Ympäristö Oy 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Kunnanvaltuusto on päättänyt kaavoituksen vireilletulosta Kunnanhallitus päätti suunnittelutarjousten pyytämisestä Kunnanjohtaja valitsi konsultiksi Airix Ympäristö Oy:n kaavoituksen aloituskokous Paljakassa, alustavan OAS:n esittely toimikunnalle lähtötietomateriaalin kerääminen viikolla 7 kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS:n nähtävillepanopäätös kunnanhallituksessa , 48 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä välisen ajan luonnosten laadinta maaliskuussa 1. viranomaisneuvottelu Kunnanhallituksen päätös luonnoksen nähtävillepanosta , 71 Luonnosten nähtävillä pitoaika Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Kunnanhallituksen päätös ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville Asemakaavaehdotus nähtävillä välisen ajan Vastineet muistutuksiin Kaavan hyväksyminen kunnanhallituksessa Kaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Noin 2 ha kokoinen suunnittelualue on Paljakan laskettelukeskukseen liittyvien matkailutoimintojen ydinkeskustaa. Kaava-aluetta rajaavat lännessä Rakennusjoki ja idässä Louhenjoki tekolampineen. Aluerakenne on väljää ja nykyisen asemakaavan osoittamat lomarakentamisen tontit suurelta osin vielä rakentamattomia Luonnonympäristö Alueesta on biologin tekemä luonto- ja maisemaselvitys vuodelta 28. Alue on voimakkaasti käsiteltyä matkailutoimintojen leimaamaa ympäristöä. Luonnontilaisia alueita tai merkittäviä luontoarvoja ei juuri ole. Maisemaa hallitsevat Paljakan laskettelukeskuksen rinteet kaava-alueen ja tekolampien itäpuolella. Suunnittelualueen maa on pääosin hiekkaperäistä harjuainesta. Jokivarressa ja tekolampien ympärillä on myös turvemultamaata. Kaava-alue on pääasiassa kuivahkoa kangasta. Ainoastaan Tonkopuron varrella on lehtomaisempaa, metsälain mukaista luonnonympäristöä. Paljakkakeskukseen johtavan tien pohjoispuolella on pieni suolampi (Piilovesi), jonka kohdalla on kosteampaa maata. Maasto on mäkistä ja harjumaista, ja tasaisimmat kohdat ovat pääasiassa paikoitusalueina. Jyrkimmät ja korkeimmat rinteet sijaitsevat Paljakkatalon länsipuolella hotellin ja Jyrkänpartaan ympärillä. Alueella ei ole tavattu uhanalaisia lajeja, lukuun ottamatta kahta liito-oravien esiintymiseen liittyvää yksittäistä havaintoa Rakennusjoen varressa. Kyse ei kuitenkaan ole lisääntymis- tai suojapaikasta, eikä siten elinpiirin ydinalueesta. Havainnot eivät estä rakentamista jokivarsilehdon ulkopuolisille rinnealueille. Kaava-alue on osa tärkeää, Rakennuskankaan I-luokan pohjaveden muodostumisaluetta. Pohjavedenottamo on suunnittelualueen pohjoispuolella noin 4 metrin etäisyydellä. (ks. kartta s.4) Jyrkänpartaan lenkkitien keskellä oleva suppa Rakennettu ympäristö Alueen näkyvin ja keskeisin rakennus on Paljakkatalo pääsisääntulotien kupeessa. Paljakkatalon ja rinnekeskuksen välinen laakso on pysäköintialuetta. Harjun päällä sijaitsee hotelli. Hotellin suurehko, matala rakennus jää lähes näkymättömiin mäen alapuolisilta alueilta tarkasteltuna. Jyrkänpartaan varteen Paljakkataloa lähimpänä oleville tonteille on rakennettu yksi rivitalotyyppinen lomarakennus. Rivitalorakentamista on myös Rinnetien suulla. Muita rakennuksia kaava-alueella ei ole. Pysäköintialueen jatkeena pohjoisessa on kaava-alueen ulkopuolelle jäävä asuntovaunualue ja siihen liittyvä huoltorakennus. Alueen pohjoispuolella on Rakennuskankaan vedenottamo. Lähin kauppa sijaitsee noin 3 kilometriä Hoikanvaarantietä etelään. 4

7 Paljakkatalo ja hotelli Hotelli Rinnetien lomarakentamista Jyrkänpartaan lomarakentamista Asuntovaunualueen portti 5

8 3.1.4 Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueella on vesi- ja viemäriverkosto, johon kaavoitettava alue voidaan liittää. Runkovesijohto tulee kaavoitettavan alueen pohjoispuolella olevasta Rakennuskankaan pohjavedenottamosta. E.ON Kainuun Sähköverkko Oy toimitti luonnoksen kuulemisvaiheessa oheisen maakaapelireittikartan, joka on kuitenkin epätarkka. Yhtiö tarkistaa kaapeleiden paikat myöhemmin. Sijaintiperiaate kuitenkin on kartalta nähtävissä ja sitä voidaan käyttää lähtökohtana kun selvitetään alueen tilannetta ennen rakennushankkeen suunnittelua. 6

9 3.1.5 Maanomistus Kaava-alue on pääosin kunnan maata (vihreä väri). Hoikanvaarantien varressa Rinnetien pohjoispuolella on yksityistä maata. 7

10 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Kaavoituksessa huomioidaan valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, erityisesti tavoitteet eheyttää yhdyskuntarakennetta ja parantaa elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonperinnön vaaliminen sekä matkailussa alueen omien vahvuuksien kehittäminen. Maakuntakaava Kaava-alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava, joka on saanut lainvoiman Maakuntakaavassa aluetta koskevat merkinnät: - Luontomatkailun kehittämisalue (merkittävä luontomatkailun kehittämisalue). Alueita kehitetään luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kohdealueina. luontomatkailua palvelevat rakenteen pyritään keskittämään näille alueille. Alueilla tulee varautua merkittäviin matkailijamäärien kasvuun ja kansainväliseen yhteistyöhön. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäyttöön ja luontomatkailun edistämiseen sekä luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen toteuttamien ei saa vaarantaa alueella sijaitsevan tai siihen rajoittuvan Natura-alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla alueilla ei saa rajoittaa nykyisestään metsätalouden toimintaedellytyksiä. - Matkailun vetovoima-alue (maakunnan matkailun kannalta merkittävä aluekokonaisuus) Vetovoima perustuu matkailukeskusten lisäksi luonnon- ja kulttuuriympäristöön. Alueilla tulee eidstää suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisemaalueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä. Metsien käytössä lähialueilla on huomioitava matkailuelinkeino. - Matkailupalvelujen alue (valtakunnallisesti merkittävä matkailupalvelujen ydinalue). Paljakan alueella tulee kiinnittää huomiota toimintojen tiivistämiseen. Matkailupalvelujen alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden toiminnallisuuteen ja tarkoituksenmukaiseen rajaukseen. - Yhdystie eli matkailun kannalta merkittävät yhdystie 1919 ja välillä Ukkohalla-Paljakka, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä, mikä edellyttää sujuvia ja turvallisia liikenneyhteyksiä etenkin talvella. - Tärkeä pohjavesialue, rakennuskankaan 1.luokan pohjavesialue suunnittelumääräyksineen: Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueista tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta. - Liikenneturvallisuutta koskeva yleismääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenneympäristön saavuttamiseen. 8

11 Ote maakuntakaavasta. 9

12 Yleiskaava Alueella on voimassa hyväksytty Kotilan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Siinä alue on pääosin rinnehiihtoaluetta, jolle saa rakentaa hotelleja, ravintoloita, henkilökunnan asuntoja, asuntovaunujen pysäköintialuetta sekä retkeily- ja ulkoilureittejä. Ote Kotilan yleiskaavasta. Paljakka 215 masterplan, matkailukeskuksen kehittämissuunnitelma Matkailukeskuksen kehittämissuunnitelma on laadittu 27. Tavoitteena on saada liiketoimintaan lähivuosina selvä kasvupiikki siten, että alueen majoituskapasiteetti kaksinkertaistuu vuoteen 212 mennessä. Nyt alueella on noin 8 vuodepaikkaa. Visiona on että alue on vuonna 215 ympärivuotinen noin 16 vuodepaikan matkailukohde, joka on keskittynyt lasketteluun ja luonnossa liikkumiseen. Strategisena tavoitteena on talvisesongin pidentäminen, kesän vetovoiman lisääminen ja luoda uutta kysyntää hiljaisille kausille. Kehittämisen tavoitteena on luoda: - tiivis ja tunnelmallinen matkailukeskus: pääraitin rakentamisen tiivistäminen, muodostetaan selvä keskusalue, pääraitin korttelialueiden ajanmukaistaminen, ylempi asuntovaunualue rakennusalueeksi 1

13 - - kapasiteetin kasvattaminen, monipuolinen ja tasapainoinen palvelurakenne luontoaktiviteettien vaatimien reitistöjen kehittäminen ja kunnossapito niin, että ne palvelevat ympärivuotisesti ja yhä monipuolisempia käyttäjäryhmiä: lähtöalueelle opasteet ja huoltoalue, vesielementti / kylpylä laskettelun / hiihtokeskuksen aseman säilyttäminen kotimaan kilpailutilanteessa 11

14 Asemakaava Alueella on voimassa kunnanhallituksen hyväksymä asemakaava, joka on vahvistettu Kainuun Ympäristökeskuksessa Siinä alueelle on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten ja loma-asuntojen korttelialueita, yleisiä pysäköintialueita ja lähivirkistys sekä retkeily- ja ulkoilualueita. Koko kaavan (noin 3x laajempi kuin muutosalue) rakennusoikeus on k-m2. Ajantasa-asemakaavaote on myös kaavaluonnoskartalla. Ote Paljakan ajantasakaavasta. Kaavamuutosalueen rajaus punaisella viivalla. 12

15 Paljakan kalastuspuiston yleissuunnitelma Louhenjoen ranta-alueelle laaditaan yleissuunnitelma vuoden 21 aikana. Kunnan keskeisenä ajatuksena on muodostaa ydinalueesta viihtyisä, puistomainen alue, jossa vedestä tulee viihdyttävä elementti ja ylirakentamista pyritään välttämään. Kalastus on alueelle sopiva aktiviteetti, jonka puitteiden kehittämisessä huomioidaan erityisesti lapset ja esteettömyys. Tavoitteena on luoda helpot ja viihtyisät kalastuspuitteet perhekeskeisen kalastukseen erilaisin rakentein ja palveluin. Alue rajautuu pysäköintialueisiin ja Paljakkataloon sekä sen viereen suunniteltuun kylpylään. Suunnitelmassa esitetään sisääntulotien ja portin kehittämistoimet, paikoitusalueet ja reittien lähtöalueet, rantapolut, valaistus, grilli- ja nuotiopaikat, sillat, infokatos, uusi saunarakennus, uinti- ja kalastuspaikat, kalanperkaus ja savustamo, lasten leikkipaikka Röllimaa, picnic-alue, pallokenttä, rinneportaat, laiturit ja sisäkalastuskohde. 13

16 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Kaavatyön tarkoituksena on laatia asemakaavamuutos noin 2 hehtaarin alueelle Puolangan Paljakassa. Alueen kadut ja muu infrastruktuuri on pääosin toteutunut voimassa olevan Tonkopuron asemakaavan mukaisesti. Rakentamisen alueet ovat toteutuneet vain osittain. Laajennusalueella on toteutuneita rakennuksia ja infrastruktuuria. Kunta teki kaavoituspäätöksen 28 ja kaavoitus käynnistyi helmikuussa Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaavan laatimiseen voivat osallistua kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa vaikuttaa (MRL 62 ). Henkilöitä tai yhteisöjä, joita laadinta koskee, kutsutaan osallisiksi. Osallisia ovat Kainuun maakuntayhtymä, Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne, Kainuun Museo, Kainuun Energia /EON, Kainuun pelastuslaitos, Maanomistajat, lähialueiden asukkaat, kunnan hallinto, yrittäjät, yhdistykset: Kotilan kehittäjät, Puolanka-Paljakka matkailuyhdistys Ry, Kainuun luonto, Kotilan osakaskunta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt, viranomaisyhteistyö Osalliset voivat olla yhteydessä kuntaan ja kaavoittajaan koko kaavaprosessin ajan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kuulemisvaiheita ovat valmisteluvaiheen kuuleminen luonnosvaiheessa ja julkinen kuuleminen kaavan ehdotusvaiheessa, jolloin kaavat ovat yleisesti nähtävillä sekä kunnanvirastolla että internetissä kuntasivuilla. Suunnittelun aikataulu 2-3/1 3/1 4/1 5/1 6/1 14 Aloituspalaveri (työpalaveri) ja maastokäynti Kaavoituksen vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen viikolla 8. Viranomaisneuvottelu Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville vähintään 14 vrk ajaksi. Nähtävillä oloaikana osalliset voivat jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kunnantalolle, tekniseen toimistoon postitse tai sähköpostin välityksellä. Nähtävillä pitoaika on Asemakaavaluonnoksesta pyydettyjen lausuntojen ja mielipiteiden käsittely. Kaavaehdotuksen valmistelu. Kaavaehdotus nähtävillä Ehdotus asetetaan nähtäville kunnantalolle 3 vrk:n ajaksi, alustavan aikataulun mukaan Nähtävillä oloaikana osalliset voivat jättää kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta kunnantalolle, tekniseen toimistoon postitse tai sähköpostin välityksellä. Ehdotuksesta saatujen muistutusten ja lausuntojen käsittely Kaavaehdotus viedään kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi

17 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Työn aloituspalaverissa asetettiin seuraavat tavoitteet: 15

18 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Alueelle ei laadittu erillisiä vaihtoehtoja, koska alueen perusrakenne on määritetty jo voimassa olevassa asemakaavassa. Rakentamisen mitoituksen suhteen tehtiin vaihtoehtoja keskeisellä alueella kortteleissa 1-11 ja niiden välisellä LP-alueella. Jyrkänpartaalla kortteleiden 17, 14 ja 13 alueiden mitoitusta tarkasteltiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Korttelin 17 osalta tavoitteen mukainen 18 k-m 2 rakennusoikeus voidaan toteuttaa mutta kortteleihin 13 ja 14 ei saa luontevasti mahtumaan niin isoa rakennusoikeutta, varsinkin kun tontille on järjestettävä myös autojen pysäköinti. Niinpä näihin kortteleihin on osoitettu rakennusoikeutta vain 13 km2. Sijoittelua hankaloittaa erittäin jyrkät rinteet, joissa rakentaminen tulee toteuttaa terassoimalla huoneistot 2-3 tasoon. Lenkkitien keskelle jäävät korttelit säilyttävät nykyisen rakennusoikeutensa eli noin 125 k-m2/ tontti. Keskeisen alueen osalta tavoitteena on täydentää korttelirakennetta jotta alueelle syntyisi tiivis keskusta. Kortteliin 1 toivottiin pientä laajennusta ja rakennusoikeuden nostoa. Katualuetta hieman kaventamalla alueelle voidaan osoittaa rakennusoikeutta 35 k-m2 (nyt 3 k-m2). Rakentaminen tulee kuitenkin sijoittaa 3 kerrokseen, jotta pihalle mahtuu tarvittavat autopaikat, noin 6kpl. Korkea rakentaminen turvaa paremmin näköalat rinteeseen. Myös puron puolelle entiselle puistoalueelle toivottiin rakennuspaikkaa ja siihen voi rakentua noin 15 km2 huoneistohotelli. Autopaikkoja kadun puolelle voidaan sijoittaa noin 25 kpl, mikä johtaa huoneistokokoon 4-6 k-m2. Toisessa vaihtoehdossa katu maantielle on poistettu ja katualue on yhtä korttelialuetta, jolle voi rakentaa yhteensä 5 k-m2. Tässä mallissa maastoltaan tasainen katualue helpottaa tontin pihajärjestelyjä ja pysäköintiä. 16

19 LP-alueelle osoitetaan alarinteeseen liikerakentamista ja yläpuolelle majoitusrakentamista. Alustavassa mitoituksessa kortteliin ideoitiin kauttaaltaan 3-kerroksista rakentamista ja rakennusoikeus oli 8 tai 95 k-m2. Näin tehokas rakentaminen edellyttää, että kaikki pysäköinti on sijoitettava rakennusten kellarikerroksiin. Käytännössä koko korttelialue rakennettaisiin pysäköintikellarin päälle, jonne mahtuisi noin 15 pysäköintipaikkaa. Mitoitusnormi olisi tällöin 1 ap/5-6 k-m2. Näin tehokas rakentaminen voi kuitenkin olla liian mittavaa ja kallista kysyntään nähden. Se myös peittäisi taustalle tulevan korttelin 1 huoneistojen rinnenäkymiä. Niinpä alueelle laadittiin toinen luonnos noin puolta pienemmällä rakennusoikeudella. Siinä lammen puolelle sijoittuisi 2-kerroksiset huoneistohotellit, joiden rakennusoikeus on 2x 9 k-m2. Alarinteeseen ison pysäköintialueen reunalle ja monitoimitalon viereen sijoittuisi liikerakennus 25 k-m2, jonka yläkerroksiin sijoittuisi hotellihuoneita. Alangon puolella rakennus on 3-kerroksinen ja ylärinteessä pihan puolella 1kerroksinen. Liikerakennuksen tulee olla korkea, jotta se olisi taajamakuvallisesti riittävän näyttävä suhteessa viereiseen monitoimitaloon ja sen kupeesta nousevaan 15 metriä korkeaan, seinämäiseen rinteeseen. Korttelin keskelle mahtuu noin 45 autopaikkaa, jotka palvelevat majoitushuoneistoja (2x9 k-m2). Pohjakerroksen puolittain rinteeseen upotettujen liiketilojen, noin 7 k-m2, pysäköinti sijoittuu yleiselle pysäköintialueelle. MMM 17

20 Monitoimitalon kupeeseen on varattu lisätila pienelle kylpylälle. Toiminnot on erotettu omaksi tontikseen ja muutettu kaavamerkinnältään RM:stä PV:ksi eli huvi- ja viihdepalvelujen korttelialueeksi. Nykyinen sisääntulokatu Paljakkakeskus poistetaan kokonaan VE-1:ssä ja VE-2:ssa se muutetaan kapeammaksi siten, että puron puolelle mahtuu kapea matkailutontti RM. Sisääntulon muuttaminen rivitaloliittymän kautta Rinnetielle on ensisijainen tavoite, kun halutaan johtaa autoilijat keskelle pysäköintialueita. Nykyinen Paljakkakeskuksen liittymä johtaa jyrkkään mäkeen, joka on hankala liikennöidä talviliukkailla. Päätien varteen rakennetaan kevytliikenteen väylä. Ulkoilureitit yhdistävät muut lomaalueet Paljakan keskustan palveluihin. Jyrkänpartaan katuaukko pidetään alueen viihtyisyyden takia mahdollisimman kapeana. Täällä autopaikat rajautuvat suoraan katuun, jota ne käyttävät peruutustilanaan. 18

21 4.4.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vaikutuksia arvioidaan MRA 1 mukaisesti ympäristön, taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön sekä liikenteen näkökulmista. Vaikutuksia arvioidaan seuraavien aihepiirien pohjalta. Ympäristövaikutuksia luonnonympäristön muuttuminen, rakennetun ympäristön muuttuminen: - rakennusten suuri koko suhteessa tonttiin voi hävittää liikaa tontin puustoa, rinnesijoittelu voi johtaa kaiken suojaavan puuston häviämiseen - pysäköintiruudut kadun puolella levittävät katuaukion pinnoitetun alueen noin m leveäksi. On tärkeää että pysäköintiruudut eivät ole asfalttia vaan ne tulee kivetä esim. reikäkivin. Tämä pienentää myös imemättömien pintojen alaa, mikä on tärkeää pohjaveden muodostumisalueella - alueen rakentuminen parantaa ympäristökuvaa, jos tyyli ja mittakaava on yhtenäinen. Nyt keskeinen alue on ilmeeltään keskeneräinen. - Lämpövoimalan sijoittuminen pääsisääntulon portiksi on haasteellinen ja vaatii toimintojen suunnittelulta sekä rakennuksen arkkitehtuurilta erityistä huolellisuutta - Rakennustyylin kirjavuus voi luoda alueelle negatiivisen imagon, mistä syystä rakentamisen yhtenäiseen tyyliin ja mittakaavaan tulee kiinnittää erityisesti huomioita - Pohjaveden imeytymistä ei saa estää liiallisilla pinnoituksilla tai vesien keskitetyllä keräämisellä. Vesien tulee imeytyä hajautetusti maahan jotta vältytään esim. rinteiden vyörymiltä. Taloudellisia vaikutuksia kunnallistekniikan rakentaminen ja muuttaminen, virkistysalueiden hoito: - alueelle on rakennettu kunnallistekniikka, joka on nyt vajaakäytössä. Jos alue rakentuu, kunta saa lisää liittymä- ja käyttömaksuja, joka parantaa kunnan ja vesiyhtiöiden taloutta - jos rakentaminen vilkastuu, paikalliset rakentajat voivat työllistyä ja alueen talous voimistuu, kunta saa enemmän verotuloja ja kiinteistöjen veroja Sosiaalisia vaikutuksia ympäristön toimivuus ja viihtyisyys, terveys ja turvallisuus - keskus säilyy edelleenkin pienenä ja mittakaavaltaan inhimillisenä - kun naapureita tulee lisää, voi syntyä yhteisöllisyyttä, mikä parantaa alueen turvallisuutta - hyvät liikuntamahdollisuudet parantavat ihmisten terveyttä Liikennevaikutuksia yleinen liikenneturvallisuus, liikenteen ja ulkoilureittien toimivuus - liikenneverkkoa jäsennöidään uudelleen, mikä selkeyttää alueen sisäistä liikkumista, moottorikelkkareitit suunnataan vain etelään päin ja maantien varteen - kevytliikenteen yhteyksiä parannetaan - kaikilta tonteilta on suora pääsy ulkoilureiteille 19

22 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Voimassa olevassa asemakaavassa alueen rakennusoikeus on yhteensä noin 11 2 k-m 2. Uudessa kaavassa rakennusoikeus kasvaa aluelaajennuksen takia AR-alueen 12 k-m 2. LP-alueen muuttaminen korttelialueeksi RM / KL nostaa keskustan rakennusoikeutta 5 2 k-m2. Olevien RM-korttelialueiden rakennusoikeus kasvaa liki saman verran eli 98 k-m 2. Suurin kasvu, 9 k-m2, on osoitettu keskustan kortteliin 18. Lounaisrinteen korttelissa 17 kasvu on 114 k-m2. Yhteensä kaava-alueelle tulee uutta rakennusoikeutta 18 k-m2. Korttelissa 11, 75 k-m2, hotelliin on rakennettu noin 2 k-m2. Nyt kortteli on jaettu pienempiin tontteihin, ja hotellille jää vielä käyttämätöntä rakennusoikeutta 3 k-m 2. Monitoimitalon eli Paljakkatalon tontille on osoitettu rakennusoikeutta 4 k-m 2, josta noin 21 on toteutunut. Vireillä olevan kylpylähankkeen rakennusoikeus on noin 8 k-m 2. Korttelin 11 kulmalle rinteeseen osoitettu RM-tontti saa rakennusoikeutta 15 k-m Palvelut Paljakka on Kainuun korkein hiihtokeskus, jossa korkeusero on 19 m ja pisin rinne 134 m. Rinteitä on 12 joista kaikki on lumetettuja ja 5 valaistua. Hissejä on 7 joiden kapasiteetti on noin 8 henkilöä tunnissa. Hoidettuja latukilometrejä on noin 14, joista valaistuja 9 km. Hiihtokeskuksen palvelutarjontaan kuuluvat välinevuokraamo, välineiden huolto, vuokraus ja myynti, rinnekahvila ja rinneravintola. Kesällä tärkeimpiä aktiviteetteja ovat ulkoilu merkityillä reiteillä, kalastus ja maastopyöräily. Alueella on myös minigolf ja tenniskenttä. Kaavamuutosalueen palvelut sijoittuvat Paljakkataloon, jossa toimii kuntosali, elokuvateatteri, kahvio, matkamuistomyymälä ja parturi sekä safariyritysten toimitilat. Kokouksia voidaan järjestää mm. auditoriossa ja hotellissa. Ravintolapalveluja on hotellin lisäksi Paljakkatalon kahviossa, rinnekeskuksen ala-asemalla ja laskettelukaudella rinneravintolassa. Lähin ruokakauppa on Kotilan kylällä noin 3 km päässä. Majoituspalveluja tarjoavat hotelli ja mökit, joista osaa vuokrataan. Alueella toimii yksi safaripalveluyritys ja hiihtokoulu. Paljakan hiihtokeskuksen ytimeen kaavoitetaan nyt uusi liiketontti, johon voidaan sijoittaa erilaisia yksityisiä palveluja ja myymälöitä. Rinteen alareunaan sijoittuva liikerakennus voi olla kooltaan 25 k-m2, josta alin kerros on varsinaisia liiketiloja, noin 7-8 k-m2, ja ylimmät kaksi kerrosta voivat olla esim. majoitushuoneistoja. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Maakuntakaavan asettamien tavoitteiden toteuttaminen Asemakaavamuutos tiivistää ja selkeyttää Paljakan keskusta-aluetta, millä vastataan hyvin maakuntakaavan matkailuun liittyviin tavoitteisiin. Tavoitteena on lisätä Paljakan matkailullista vetovoimaa ja matkailijamäärien kasvuun on varauduttu lisäämällä matkailuun ja sen tukipalveluihin liittyvää rakennusoikeutta. Asemakaavamuutoksessa rakentamisen väliin rajautuu alueita, joilla on nykyistä väljää kaavatilannetta paremmat edellytykset toteutua viihtyisäksi ja ihmisen mittakaavaan sopivaksi kävely- ja ulkoiluympäristöksi. 2

23 Paljakan aluetta on tarkoitus kehittää myös luontomatkailua tukevana keskuksena. Ulkoilureitistöihin ja luontomatkailuun liittyvää puolta on suunniteltu jo aiemmin Paljakka Master Planin ja kalastuspuisto-hankkeiden yhteydessä, mikä on huomioitu myös asemakaavamuutoksessa. Asemakaava selkiyttää Paljakan keskustasta pohjoiseen ja etelään suuntaavia luonto-, ulkoilu-, ja kuntoilureitistöjä (maakuntakaavassa luontomatkailun kehittämisalueeksi on osoitettu mm. Saarijärven-Ukkohallan-Paljakan-Siikavaaran alue). Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan ohjaamalla ajoneuvojen sisääntuloliikenne keskustakorttelin ulkopuolelta kiertäen pysäköintialueille, jolloin keskusta-alue rauhoittuu puhtaasti jalankulkuympäristöksi. Keskustaan liittyvien katujen yhteydessä varaudutaan myös pyöräteiden rakentamiseen. Tilannetta parantaa huomattavasti myös moottorikelkka- ja mönkijäreittien siirtyminen rakennettavan ydinalueen ulkopuolelle. Tärkeän pohjavesialueen suojelu on otettu huomioon asemakaavan kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa ja oheisessa kaavaselostuksessa. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet ET YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE Hiihtokeskuksen pääsisääntulon yhteyteen sijoittuvan lämpökeskuksen rakennus ja pihatoiminnot on suunniteltava siten, että ne muodostavat edustavan portin alueelle. Polttoainesäiliöt on sijoitettava rakennuksiin. Alue on tarkoitettu lämpövoimalalle ja sille on osoitettu rakennusalaa 6 k-m 2. Alustavien suunnitelmien mukaan lämpölaitos eli konttivoimala tuottaisi vuosittain lämpöä hakkeella 12 kv ja raskaalla polttoöljyllä noin 1 kv. Vuodessa alueelle tuodaan noin 4 kuormaa haketta ja tiiviimmin talven pakkasjaksoilla noin 3 kuormaa viikossa. Alueelle tulee pienehkö hakkeen ja polttoöljyn varastorakennus. Huoltoliikenne tontille voidaan hoitaa peruuttamalla ja toiminta mahtuu kaavan suhteellisen pienelle tontille. Maantien alikäytävän ulkoilureitin puolella tonttia on säilytettävä puustoa. Huoltoliikenne tulee hoitaa mieluummin Rinnetien puolelta, jolloin rakennus suojaa pohjoispuolen ulkoilualuetta. Myös Rinnetien puolella tulee säilyttää puustoa tai istuttaa katuvarteen puukuja. Koska kortteli on portti alueelle, puukujaistutusten tulee sopia alueen imagoon. Näkymiä peittäviä puita ovat esim. kuusi, sembramänty, koivu ja pihlaja, näkymiä avaava mänty. AR RIVITALOJEN JA MUIDEN KYTKETTYJEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE Korttelialue on rajattu olevan maanomistustilanteen mukaan. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 12 k-m2 ja tilat voi sijoittaa kahteen kerrokseen. Toteutuneet rivitalot ovat Ikerroksisia ja penkattu voimakkaasti maastoon. Uusi rakennus sijoittuu melko tasaiselle maalle maantien lähelle. K-1 LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE Alueelle saa rakentaa liike- ja toimistotiloja sekä ylimpiin kerroksiin hotellin tai lomahuoneistoja. Korttelin asiakaspysäköintipaikat sijoittuvat yleiselle pysäköintialueelle LP. Alue on hiihtokeskuksen keskellä ja siinä on rakennusoikeutta 25 k-m2, minkä voi rakentaa III kerrokseen joista alimman kellarikerroksen liiketilojen osuus voi olla enintään 3/4 suurim- 21

24 man kerroksen pinta-alasta. Alin, osin rinteeseen upotettu kerros on luontevimmin liiketilaa ja ylemmät kerrokset majoitustiloja. Kerrosten rakennusoikeus on noin 8 k-m 2, joten se voi olla lähitulevaisuudessa liiketilojen realistinen määrä tällä tontilla. Huoltoliikenne tulisi järjestää rakennuksen pohjoispäästä Rinnetien puolelta. Kaikki lastaustilat ja välineet tulee sijoittaa näin keskeisellä paikalla rakennuksen sisään. Pienliikkeiden huoltoliikennettä voidaan hoitaa myös torin puolelta pakettiautoilla. Liiketoimintoja voivat olla esim. ravintolat, kioski, urheiluvälinemyymälä, ruokakauppa ja erilaisia hoivapalveluja tarjoavat yrittäjät kuten hieroja, kosmetologi ja kampaaja. PV HUVI- JA VIIHDEPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE Alueella on Paljakkakeskus, jonka palvelut on kuvattu edellisellä sivulla. Sen kylkeen pohjoispuolelle on suunniteltu pienkylpylää ja eteläpuolelle laajennuksena keilahallia. Korttelin rakennusoikeus on 4 k-m2, josta noin 15 k-m2 on jo rakennetussa Paljakkakeskuksessa. Rakennus poikkeaa tyyliltään loma-asunnoista ja sen tyyliä, materiaaleja ja väritystä voidaan pitää mallina viereisen K-1 korttelin toteutuksessa. RM MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE Alueen keskeiset korttelit on osoitettu tällä yleismerkinnällä, mikä mahdollistaa monenlaisen toteutustavan. Korttelit on tarkoitettu hotelli- ja motellityyppiseen majoitukseen mutta myös huoneistohotellit ovat paikalle sopivia. Autopaikoitusnormina korttelisuunnittelussa on ollut 1 ap/ 6 k-m2. Osalle kortteleista autopaikoitus on vaikea järjestää maaston takia, mistä syystä alueelle on osoitettu runsaasti kadunvarsipysäköintiä. Osa nykyisen hotellin paikoituksesta voitaisiin sijoittaa luontevasti myös maan alle, johtuen jyrkästä rinteestä. Keskeiset korttelit sijoittuvat melko tasaisille alueille, mutta korttelissa 11 ja 14 voidaan rakentaa myös terassoituja rinnetaloja. Rakentamisohjeessa on tarkemmin kuvattu rakentamisen tapaa. RM-3 MATKAILUA PALVELEVIEN LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE Alueelle saa rakentaa loma-asuntoja pari- ja rivitaloihin tai pienkerrostaloihin. Korttelit on tarkoitettu lomaosaketyyppiselle rakentamiselle mutta se voidaan toteuttaa myös huoneistohotellina. Huoneiston keskikoko on 4-5 k-m2. Rakennukset ovat kadulta katsoen 1-2-kerroksisia ja alarinteen puolelta 3-kerroksisia, ½ k II. Korttelialueille sijoitettujen maakaapelien paikat on selvitettävä ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Maaston jyrkkyydestä johtuen rakennusalat on rajattu tiukasti niin, että rakennus on rakennettava kiinni kadun puoleiseen rakennusalaan. Rakennuksen ja kadun väliin jää pysäköintipaikat, jotka tulee jakaa osiin puurivillä. Puita tulisi istuttaa vähintään 1 metrin välein. Pysäköintiruudut voidaan kattaa läpäisevillä materiaaleilla kuten betonireikäkivillä tai soralla. Tällä pyritään varmistamaan katuympäristön viihtyisyys ja intiimi mittakaava. (s. 16 katuleikkaus A) LPA AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE Alueen pysäköintikortteli palvelee Paljakkakeskusta ja osin matkailukorttelia 11. Keskustan kortteleiden rakennusoikeutta on nostettu, mikä lisää pysäköintipaikkojen tarvetta, eikä niitä voida osoittaa kovin paljon erittäin jyrkille rinnetonteille. Pysäköintikortteli mahdollistaa paikkojen käytön lomittamisen kysynnän mukaan ja siten voi vähentää pysäköintipaikkojen kokonaistarvetta alueella. Paljakkakeskuksen alueelle mahtuu noin 4 autoa. 22

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 ASEMAKAAVASELOSTUS EHDOTUS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 16.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot