TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan"

Transkriptio

1 TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA Kaavoitus vireille AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 91 OULU Puhelin Telefax Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen , 17 Kunnanhallituksen kuulutuksella lainvoimaiseksi

2

3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Yhdyskuntatekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt, viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Maakuntakaavan asettamien tavoitteiden toteuttaminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

4 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Paljakan laskettelukeskuksen ytimessä. Voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan Tonkopuron alueella ja asemakaavaa laajennetaan hieman pohjoiseen päin. 2

5 1.2 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Kainuun maakuntakaava, 29, Kainuun liitto Kotilan osayleiskaava, 199, arkkitehtuuritoimisto O Yipahkala Oy Tonkopuron rakennuskaava ja kaavan muutos 1999, arkkitehtuuritoimisto O Ylipahkala Oy Ajantasakaava, skannattu Origo Oy:ssä Paljakka 215 masterplan, 27 Veikko Halonen Consulting Asemakaavan pohjakartta 1:2, Origo Oy Ortokuvat ja ilmakuva Paljakan laskettelukeskuksen ydinalue, luonto ja maisemaselvitys 28, Mikko Siitonen ja Hannu Keränen Puolangan Osoitekartta, 28, Infokartta Oy ja Origo Oy Paljakan latukartta, 29, Mapline Oy Puolangan moottorikelkkailu-urat, 26, Genimap Oy Paljakan mönkijäratahankkeen työsuunnitelma, 29, Matkailuyhdistys PuolankaPaljakka ry Paljakan kalapuisto-hanke, muistio , Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry Kylpylän luonnospiirrokset 28, arkkitehtuuritoimisto H Pyykönen Valokuvat arkkit. yo Elina Marjakangas, , AIRIX Ympäristö Oy 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Kunnanvaltuusto on päättänyt kaavoituksen vireilletulosta Kunnanhallitus päätti suunnittelutarjousten pyytämisestä Kunnanjohtaja valitsi konsultiksi Airix Ympäristö Oy:n kaavoituksen aloituskokous Paljakassa, alustavan OAS:n esittely toimikunnalle lähtötietomateriaalin kerääminen viikolla 7 kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS:n nähtävillepanopäätös kunnanhallituksessa , 48 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä välisen ajan luonnosten laadinta maaliskuussa 1. viranomaisneuvottelu Kunnanhallituksen päätös luonnoksen nähtävillepanosta , 71 Luonnosten nähtävillä pitoaika Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Kunnanhallituksen päätös ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville Asemakaavaehdotus nähtävillä välisen ajan Vastineet muistutuksiin Kaavan hyväksyminen kunnanhallituksessa Kaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Noin 2 ha kokoinen suunnittelualue on Paljakan laskettelukeskukseen liittyvien matkailutoimintojen ydinkeskustaa. Kaava-aluetta rajaavat lännessä Rakennusjoki ja idässä Louhenjoki tekolampineen. Aluerakenne on väljää ja nykyisen asemakaavan osoittamat lomarakentamisen tontit suurelta osin vielä rakentamattomia Luonnonympäristö Alueesta on biologin tekemä luonto- ja maisemaselvitys vuodelta 28. Alue on voimakkaasti käsiteltyä matkailutoimintojen leimaamaa ympäristöä. Luonnontilaisia alueita tai merkittäviä luontoarvoja ei juuri ole. Maisemaa hallitsevat Paljakan laskettelukeskuksen rinteet kaava-alueen ja tekolampien itäpuolella. Suunnittelualueen maa on pääosin hiekkaperäistä harjuainesta. Jokivarressa ja tekolampien ympärillä on myös turvemultamaata. Kaava-alue on pääasiassa kuivahkoa kangasta. Ainoastaan Tonkopuron varrella on lehtomaisempaa, metsälain mukaista luonnonympäristöä. Paljakkakeskukseen johtavan tien pohjoispuolella on pieni suolampi (Piilovesi), jonka kohdalla on kosteampaa maata. Maasto on mäkistä ja harjumaista, ja tasaisimmat kohdat ovat pääasiassa paikoitusalueina. Jyrkimmät ja korkeimmat rinteet sijaitsevat Paljakkatalon länsipuolella hotellin ja Jyrkänpartaan ympärillä. Alueella ei ole tavattu uhanalaisia lajeja, lukuun ottamatta kahta liito-oravien esiintymiseen liittyvää yksittäistä havaintoa Rakennusjoen varressa. Kyse ei kuitenkaan ole lisääntymis- tai suojapaikasta, eikä siten elinpiirin ydinalueesta. Havainnot eivät estä rakentamista jokivarsilehdon ulkopuolisille rinnealueille. Kaava-alue on osa tärkeää, Rakennuskankaan I-luokan pohjaveden muodostumisaluetta. Pohjavedenottamo on suunnittelualueen pohjoispuolella noin 4 metrin etäisyydellä. (ks. kartta s.4) Jyrkänpartaan lenkkitien keskellä oleva suppa Rakennettu ympäristö Alueen näkyvin ja keskeisin rakennus on Paljakkatalo pääsisääntulotien kupeessa. Paljakkatalon ja rinnekeskuksen välinen laakso on pysäköintialuetta. Harjun päällä sijaitsee hotelli. Hotellin suurehko, matala rakennus jää lähes näkymättömiin mäen alapuolisilta alueilta tarkasteltuna. Jyrkänpartaan varteen Paljakkataloa lähimpänä oleville tonteille on rakennettu yksi rivitalotyyppinen lomarakennus. Rivitalorakentamista on myös Rinnetien suulla. Muita rakennuksia kaava-alueella ei ole. Pysäköintialueen jatkeena pohjoisessa on kaava-alueen ulkopuolelle jäävä asuntovaunualue ja siihen liittyvä huoltorakennus. Alueen pohjoispuolella on Rakennuskankaan vedenottamo. Lähin kauppa sijaitsee noin 3 kilometriä Hoikanvaarantietä etelään. 4

7 Paljakkatalo ja hotelli Hotelli Rinnetien lomarakentamista Jyrkänpartaan lomarakentamista Asuntovaunualueen portti 5

8 3.1.4 Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueella on vesi- ja viemäriverkosto, johon kaavoitettava alue voidaan liittää. Runkovesijohto tulee kaavoitettavan alueen pohjoispuolella olevasta Rakennuskankaan pohjavedenottamosta. E.ON Kainuun Sähköverkko Oy toimitti luonnoksen kuulemisvaiheessa oheisen maakaapelireittikartan, joka on kuitenkin epätarkka. Yhtiö tarkistaa kaapeleiden paikat myöhemmin. Sijaintiperiaate kuitenkin on kartalta nähtävissä ja sitä voidaan käyttää lähtökohtana kun selvitetään alueen tilannetta ennen rakennushankkeen suunnittelua. 6

9 3.1.5 Maanomistus Kaava-alue on pääosin kunnan maata (vihreä väri). Hoikanvaarantien varressa Rinnetien pohjoispuolella on yksityistä maata. 7

10 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Kaavoituksessa huomioidaan valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, erityisesti tavoitteet eheyttää yhdyskuntarakennetta ja parantaa elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonperinnön vaaliminen sekä matkailussa alueen omien vahvuuksien kehittäminen. Maakuntakaava Kaava-alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava, joka on saanut lainvoiman Maakuntakaavassa aluetta koskevat merkinnät: - Luontomatkailun kehittämisalue (merkittävä luontomatkailun kehittämisalue). Alueita kehitetään luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kohdealueina. luontomatkailua palvelevat rakenteen pyritään keskittämään näille alueille. Alueilla tulee varautua merkittäviin matkailijamäärien kasvuun ja kansainväliseen yhteistyöhön. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäyttöön ja luontomatkailun edistämiseen sekä luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen toteuttamien ei saa vaarantaa alueella sijaitsevan tai siihen rajoittuvan Natura-alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla alueilla ei saa rajoittaa nykyisestään metsätalouden toimintaedellytyksiä. - Matkailun vetovoima-alue (maakunnan matkailun kannalta merkittävä aluekokonaisuus) Vetovoima perustuu matkailukeskusten lisäksi luonnon- ja kulttuuriympäristöön. Alueilla tulee eidstää suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisemaalueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä. Metsien käytössä lähialueilla on huomioitava matkailuelinkeino. - Matkailupalvelujen alue (valtakunnallisesti merkittävä matkailupalvelujen ydinalue). Paljakan alueella tulee kiinnittää huomiota toimintojen tiivistämiseen. Matkailupalvelujen alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden toiminnallisuuteen ja tarkoituksenmukaiseen rajaukseen. - Yhdystie eli matkailun kannalta merkittävät yhdystie 1919 ja välillä Ukkohalla-Paljakka, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä, mikä edellyttää sujuvia ja turvallisia liikenneyhteyksiä etenkin talvella. - Tärkeä pohjavesialue, rakennuskankaan 1.luokan pohjavesialue suunnittelumääräyksineen: Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueista tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta. - Liikenneturvallisuutta koskeva yleismääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenneympäristön saavuttamiseen. 8

11 Ote maakuntakaavasta. 9

12 Yleiskaava Alueella on voimassa hyväksytty Kotilan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Siinä alue on pääosin rinnehiihtoaluetta, jolle saa rakentaa hotelleja, ravintoloita, henkilökunnan asuntoja, asuntovaunujen pysäköintialuetta sekä retkeily- ja ulkoilureittejä. Ote Kotilan yleiskaavasta. Paljakka 215 masterplan, matkailukeskuksen kehittämissuunnitelma Matkailukeskuksen kehittämissuunnitelma on laadittu 27. Tavoitteena on saada liiketoimintaan lähivuosina selvä kasvupiikki siten, että alueen majoituskapasiteetti kaksinkertaistuu vuoteen 212 mennessä. Nyt alueella on noin 8 vuodepaikkaa. Visiona on että alue on vuonna 215 ympärivuotinen noin 16 vuodepaikan matkailukohde, joka on keskittynyt lasketteluun ja luonnossa liikkumiseen. Strategisena tavoitteena on talvisesongin pidentäminen, kesän vetovoiman lisääminen ja luoda uutta kysyntää hiljaisille kausille. Kehittämisen tavoitteena on luoda: - tiivis ja tunnelmallinen matkailukeskus: pääraitin rakentamisen tiivistäminen, muodostetaan selvä keskusalue, pääraitin korttelialueiden ajanmukaistaminen, ylempi asuntovaunualue rakennusalueeksi 1

13 - - kapasiteetin kasvattaminen, monipuolinen ja tasapainoinen palvelurakenne luontoaktiviteettien vaatimien reitistöjen kehittäminen ja kunnossapito niin, että ne palvelevat ympärivuotisesti ja yhä monipuolisempia käyttäjäryhmiä: lähtöalueelle opasteet ja huoltoalue, vesielementti / kylpylä laskettelun / hiihtokeskuksen aseman säilyttäminen kotimaan kilpailutilanteessa 11

14 Asemakaava Alueella on voimassa kunnanhallituksen hyväksymä asemakaava, joka on vahvistettu Kainuun Ympäristökeskuksessa Siinä alueelle on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten ja loma-asuntojen korttelialueita, yleisiä pysäköintialueita ja lähivirkistys sekä retkeily- ja ulkoilualueita. Koko kaavan (noin 3x laajempi kuin muutosalue) rakennusoikeus on k-m2. Ajantasa-asemakaavaote on myös kaavaluonnoskartalla. Ote Paljakan ajantasakaavasta. Kaavamuutosalueen rajaus punaisella viivalla. 12

15 Paljakan kalastuspuiston yleissuunnitelma Louhenjoen ranta-alueelle laaditaan yleissuunnitelma vuoden 21 aikana. Kunnan keskeisenä ajatuksena on muodostaa ydinalueesta viihtyisä, puistomainen alue, jossa vedestä tulee viihdyttävä elementti ja ylirakentamista pyritään välttämään. Kalastus on alueelle sopiva aktiviteetti, jonka puitteiden kehittämisessä huomioidaan erityisesti lapset ja esteettömyys. Tavoitteena on luoda helpot ja viihtyisät kalastuspuitteet perhekeskeisen kalastukseen erilaisin rakentein ja palveluin. Alue rajautuu pysäköintialueisiin ja Paljakkataloon sekä sen viereen suunniteltuun kylpylään. Suunnitelmassa esitetään sisääntulotien ja portin kehittämistoimet, paikoitusalueet ja reittien lähtöalueet, rantapolut, valaistus, grilli- ja nuotiopaikat, sillat, infokatos, uusi saunarakennus, uinti- ja kalastuspaikat, kalanperkaus ja savustamo, lasten leikkipaikka Röllimaa, picnic-alue, pallokenttä, rinneportaat, laiturit ja sisäkalastuskohde. 13

16 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Kaavatyön tarkoituksena on laatia asemakaavamuutos noin 2 hehtaarin alueelle Puolangan Paljakassa. Alueen kadut ja muu infrastruktuuri on pääosin toteutunut voimassa olevan Tonkopuron asemakaavan mukaisesti. Rakentamisen alueet ovat toteutuneet vain osittain. Laajennusalueella on toteutuneita rakennuksia ja infrastruktuuria. Kunta teki kaavoituspäätöksen 28 ja kaavoitus käynnistyi helmikuussa Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaavan laatimiseen voivat osallistua kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa vaikuttaa (MRL 62 ). Henkilöitä tai yhteisöjä, joita laadinta koskee, kutsutaan osallisiksi. Osallisia ovat Kainuun maakuntayhtymä, Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne, Kainuun Museo, Kainuun Energia /EON, Kainuun pelastuslaitos, Maanomistajat, lähialueiden asukkaat, kunnan hallinto, yrittäjät, yhdistykset: Kotilan kehittäjät, Puolanka-Paljakka matkailuyhdistys Ry, Kainuun luonto, Kotilan osakaskunta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt, viranomaisyhteistyö Osalliset voivat olla yhteydessä kuntaan ja kaavoittajaan koko kaavaprosessin ajan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kuulemisvaiheita ovat valmisteluvaiheen kuuleminen luonnosvaiheessa ja julkinen kuuleminen kaavan ehdotusvaiheessa, jolloin kaavat ovat yleisesti nähtävillä sekä kunnanvirastolla että internetissä kuntasivuilla. Suunnittelun aikataulu 2-3/1 3/1 4/1 5/1 6/1 14 Aloituspalaveri (työpalaveri) ja maastokäynti Kaavoituksen vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen viikolla 8. Viranomaisneuvottelu Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville vähintään 14 vrk ajaksi. Nähtävillä oloaikana osalliset voivat jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kunnantalolle, tekniseen toimistoon postitse tai sähköpostin välityksellä. Nähtävillä pitoaika on Asemakaavaluonnoksesta pyydettyjen lausuntojen ja mielipiteiden käsittely. Kaavaehdotuksen valmistelu. Kaavaehdotus nähtävillä Ehdotus asetetaan nähtäville kunnantalolle 3 vrk:n ajaksi, alustavan aikataulun mukaan Nähtävillä oloaikana osalliset voivat jättää kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta kunnantalolle, tekniseen toimistoon postitse tai sähköpostin välityksellä. Ehdotuksesta saatujen muistutusten ja lausuntojen käsittely Kaavaehdotus viedään kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi

17 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Työn aloituspalaverissa asetettiin seuraavat tavoitteet: 15

18 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Alueelle ei laadittu erillisiä vaihtoehtoja, koska alueen perusrakenne on määritetty jo voimassa olevassa asemakaavassa. Rakentamisen mitoituksen suhteen tehtiin vaihtoehtoja keskeisellä alueella kortteleissa 1-11 ja niiden välisellä LP-alueella. Jyrkänpartaalla kortteleiden 17, 14 ja 13 alueiden mitoitusta tarkasteltiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Korttelin 17 osalta tavoitteen mukainen 18 k-m 2 rakennusoikeus voidaan toteuttaa mutta kortteleihin 13 ja 14 ei saa luontevasti mahtumaan niin isoa rakennusoikeutta, varsinkin kun tontille on järjestettävä myös autojen pysäköinti. Niinpä näihin kortteleihin on osoitettu rakennusoikeutta vain 13 km2. Sijoittelua hankaloittaa erittäin jyrkät rinteet, joissa rakentaminen tulee toteuttaa terassoimalla huoneistot 2-3 tasoon. Lenkkitien keskelle jäävät korttelit säilyttävät nykyisen rakennusoikeutensa eli noin 125 k-m2/ tontti. Keskeisen alueen osalta tavoitteena on täydentää korttelirakennetta jotta alueelle syntyisi tiivis keskusta. Kortteliin 1 toivottiin pientä laajennusta ja rakennusoikeuden nostoa. Katualuetta hieman kaventamalla alueelle voidaan osoittaa rakennusoikeutta 35 k-m2 (nyt 3 k-m2). Rakentaminen tulee kuitenkin sijoittaa 3 kerrokseen, jotta pihalle mahtuu tarvittavat autopaikat, noin 6kpl. Korkea rakentaminen turvaa paremmin näköalat rinteeseen. Myös puron puolelle entiselle puistoalueelle toivottiin rakennuspaikkaa ja siihen voi rakentua noin 15 km2 huoneistohotelli. Autopaikkoja kadun puolelle voidaan sijoittaa noin 25 kpl, mikä johtaa huoneistokokoon 4-6 k-m2. Toisessa vaihtoehdossa katu maantielle on poistettu ja katualue on yhtä korttelialuetta, jolle voi rakentaa yhteensä 5 k-m2. Tässä mallissa maastoltaan tasainen katualue helpottaa tontin pihajärjestelyjä ja pysäköintiä. 16

19 LP-alueelle osoitetaan alarinteeseen liikerakentamista ja yläpuolelle majoitusrakentamista. Alustavassa mitoituksessa kortteliin ideoitiin kauttaaltaan 3-kerroksista rakentamista ja rakennusoikeus oli 8 tai 95 k-m2. Näin tehokas rakentaminen edellyttää, että kaikki pysäköinti on sijoitettava rakennusten kellarikerroksiin. Käytännössä koko korttelialue rakennettaisiin pysäköintikellarin päälle, jonne mahtuisi noin 15 pysäköintipaikkaa. Mitoitusnormi olisi tällöin 1 ap/5-6 k-m2. Näin tehokas rakentaminen voi kuitenkin olla liian mittavaa ja kallista kysyntään nähden. Se myös peittäisi taustalle tulevan korttelin 1 huoneistojen rinnenäkymiä. Niinpä alueelle laadittiin toinen luonnos noin puolta pienemmällä rakennusoikeudella. Siinä lammen puolelle sijoittuisi 2-kerroksiset huoneistohotellit, joiden rakennusoikeus on 2x 9 k-m2. Alarinteeseen ison pysäköintialueen reunalle ja monitoimitalon viereen sijoittuisi liikerakennus 25 k-m2, jonka yläkerroksiin sijoittuisi hotellihuoneita. Alangon puolella rakennus on 3-kerroksinen ja ylärinteessä pihan puolella 1kerroksinen. Liikerakennuksen tulee olla korkea, jotta se olisi taajamakuvallisesti riittävän näyttävä suhteessa viereiseen monitoimitaloon ja sen kupeesta nousevaan 15 metriä korkeaan, seinämäiseen rinteeseen. Korttelin keskelle mahtuu noin 45 autopaikkaa, jotka palvelevat majoitushuoneistoja (2x9 k-m2). Pohjakerroksen puolittain rinteeseen upotettujen liiketilojen, noin 7 k-m2, pysäköinti sijoittuu yleiselle pysäköintialueelle. MMM 17

20 Monitoimitalon kupeeseen on varattu lisätila pienelle kylpylälle. Toiminnot on erotettu omaksi tontikseen ja muutettu kaavamerkinnältään RM:stä PV:ksi eli huvi- ja viihdepalvelujen korttelialueeksi. Nykyinen sisääntulokatu Paljakkakeskus poistetaan kokonaan VE-1:ssä ja VE-2:ssa se muutetaan kapeammaksi siten, että puron puolelle mahtuu kapea matkailutontti RM. Sisääntulon muuttaminen rivitaloliittymän kautta Rinnetielle on ensisijainen tavoite, kun halutaan johtaa autoilijat keskelle pysäköintialueita. Nykyinen Paljakkakeskuksen liittymä johtaa jyrkkään mäkeen, joka on hankala liikennöidä talviliukkailla. Päätien varteen rakennetaan kevytliikenteen väylä. Ulkoilureitit yhdistävät muut lomaalueet Paljakan keskustan palveluihin. Jyrkänpartaan katuaukko pidetään alueen viihtyisyyden takia mahdollisimman kapeana. Täällä autopaikat rajautuvat suoraan katuun, jota ne käyttävät peruutustilanaan. 18

21 4.4.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vaikutuksia arvioidaan MRA 1 mukaisesti ympäristön, taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön sekä liikenteen näkökulmista. Vaikutuksia arvioidaan seuraavien aihepiirien pohjalta. Ympäristövaikutuksia luonnonympäristön muuttuminen, rakennetun ympäristön muuttuminen: - rakennusten suuri koko suhteessa tonttiin voi hävittää liikaa tontin puustoa, rinnesijoittelu voi johtaa kaiken suojaavan puuston häviämiseen - pysäköintiruudut kadun puolella levittävät katuaukion pinnoitetun alueen noin m leveäksi. On tärkeää että pysäköintiruudut eivät ole asfalttia vaan ne tulee kivetä esim. reikäkivin. Tämä pienentää myös imemättömien pintojen alaa, mikä on tärkeää pohjaveden muodostumisalueella - alueen rakentuminen parantaa ympäristökuvaa, jos tyyli ja mittakaava on yhtenäinen. Nyt keskeinen alue on ilmeeltään keskeneräinen. - Lämpövoimalan sijoittuminen pääsisääntulon portiksi on haasteellinen ja vaatii toimintojen suunnittelulta sekä rakennuksen arkkitehtuurilta erityistä huolellisuutta - Rakennustyylin kirjavuus voi luoda alueelle negatiivisen imagon, mistä syystä rakentamisen yhtenäiseen tyyliin ja mittakaavaan tulee kiinnittää erityisesti huomioita - Pohjaveden imeytymistä ei saa estää liiallisilla pinnoituksilla tai vesien keskitetyllä keräämisellä. Vesien tulee imeytyä hajautetusti maahan jotta vältytään esim. rinteiden vyörymiltä. Taloudellisia vaikutuksia kunnallistekniikan rakentaminen ja muuttaminen, virkistysalueiden hoito: - alueelle on rakennettu kunnallistekniikka, joka on nyt vajaakäytössä. Jos alue rakentuu, kunta saa lisää liittymä- ja käyttömaksuja, joka parantaa kunnan ja vesiyhtiöiden taloutta - jos rakentaminen vilkastuu, paikalliset rakentajat voivat työllistyä ja alueen talous voimistuu, kunta saa enemmän verotuloja ja kiinteistöjen veroja Sosiaalisia vaikutuksia ympäristön toimivuus ja viihtyisyys, terveys ja turvallisuus - keskus säilyy edelleenkin pienenä ja mittakaavaltaan inhimillisenä - kun naapureita tulee lisää, voi syntyä yhteisöllisyyttä, mikä parantaa alueen turvallisuutta - hyvät liikuntamahdollisuudet parantavat ihmisten terveyttä Liikennevaikutuksia yleinen liikenneturvallisuus, liikenteen ja ulkoilureittien toimivuus - liikenneverkkoa jäsennöidään uudelleen, mikä selkeyttää alueen sisäistä liikkumista, moottorikelkkareitit suunnataan vain etelään päin ja maantien varteen - kevytliikenteen yhteyksiä parannetaan - kaikilta tonteilta on suora pääsy ulkoilureiteille 19

22 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Voimassa olevassa asemakaavassa alueen rakennusoikeus on yhteensä noin 11 2 k-m 2. Uudessa kaavassa rakennusoikeus kasvaa aluelaajennuksen takia AR-alueen 12 k-m 2. LP-alueen muuttaminen korttelialueeksi RM / KL nostaa keskustan rakennusoikeutta 5 2 k-m2. Olevien RM-korttelialueiden rakennusoikeus kasvaa liki saman verran eli 98 k-m 2. Suurin kasvu, 9 k-m2, on osoitettu keskustan kortteliin 18. Lounaisrinteen korttelissa 17 kasvu on 114 k-m2. Yhteensä kaava-alueelle tulee uutta rakennusoikeutta 18 k-m2. Korttelissa 11, 75 k-m2, hotelliin on rakennettu noin 2 k-m2. Nyt kortteli on jaettu pienempiin tontteihin, ja hotellille jää vielä käyttämätöntä rakennusoikeutta 3 k-m 2. Monitoimitalon eli Paljakkatalon tontille on osoitettu rakennusoikeutta 4 k-m 2, josta noin 21 on toteutunut. Vireillä olevan kylpylähankkeen rakennusoikeus on noin 8 k-m 2. Korttelin 11 kulmalle rinteeseen osoitettu RM-tontti saa rakennusoikeutta 15 k-m Palvelut Paljakka on Kainuun korkein hiihtokeskus, jossa korkeusero on 19 m ja pisin rinne 134 m. Rinteitä on 12 joista kaikki on lumetettuja ja 5 valaistua. Hissejä on 7 joiden kapasiteetti on noin 8 henkilöä tunnissa. Hoidettuja latukilometrejä on noin 14, joista valaistuja 9 km. Hiihtokeskuksen palvelutarjontaan kuuluvat välinevuokraamo, välineiden huolto, vuokraus ja myynti, rinnekahvila ja rinneravintola. Kesällä tärkeimpiä aktiviteetteja ovat ulkoilu merkityillä reiteillä, kalastus ja maastopyöräily. Alueella on myös minigolf ja tenniskenttä. Kaavamuutosalueen palvelut sijoittuvat Paljakkataloon, jossa toimii kuntosali, elokuvateatteri, kahvio, matkamuistomyymälä ja parturi sekä safariyritysten toimitilat. Kokouksia voidaan järjestää mm. auditoriossa ja hotellissa. Ravintolapalveluja on hotellin lisäksi Paljakkatalon kahviossa, rinnekeskuksen ala-asemalla ja laskettelukaudella rinneravintolassa. Lähin ruokakauppa on Kotilan kylällä noin 3 km päässä. Majoituspalveluja tarjoavat hotelli ja mökit, joista osaa vuokrataan. Alueella toimii yksi safaripalveluyritys ja hiihtokoulu. Paljakan hiihtokeskuksen ytimeen kaavoitetaan nyt uusi liiketontti, johon voidaan sijoittaa erilaisia yksityisiä palveluja ja myymälöitä. Rinteen alareunaan sijoittuva liikerakennus voi olla kooltaan 25 k-m2, josta alin kerros on varsinaisia liiketiloja, noin 7-8 k-m2, ja ylimmät kaksi kerrosta voivat olla esim. majoitushuoneistoja. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Maakuntakaavan asettamien tavoitteiden toteuttaminen Asemakaavamuutos tiivistää ja selkeyttää Paljakan keskusta-aluetta, millä vastataan hyvin maakuntakaavan matkailuun liittyviin tavoitteisiin. Tavoitteena on lisätä Paljakan matkailullista vetovoimaa ja matkailijamäärien kasvuun on varauduttu lisäämällä matkailuun ja sen tukipalveluihin liittyvää rakennusoikeutta. Asemakaavamuutoksessa rakentamisen väliin rajautuu alueita, joilla on nykyistä väljää kaavatilannetta paremmat edellytykset toteutua viihtyisäksi ja ihmisen mittakaavaan sopivaksi kävely- ja ulkoiluympäristöksi. 2

23 Paljakan aluetta on tarkoitus kehittää myös luontomatkailua tukevana keskuksena. Ulkoilureitistöihin ja luontomatkailuun liittyvää puolta on suunniteltu jo aiemmin Paljakka Master Planin ja kalastuspuisto-hankkeiden yhteydessä, mikä on huomioitu myös asemakaavamuutoksessa. Asemakaava selkiyttää Paljakan keskustasta pohjoiseen ja etelään suuntaavia luonto-, ulkoilu-, ja kuntoilureitistöjä (maakuntakaavassa luontomatkailun kehittämisalueeksi on osoitettu mm. Saarijärven-Ukkohallan-Paljakan-Siikavaaran alue). Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan ohjaamalla ajoneuvojen sisääntuloliikenne keskustakorttelin ulkopuolelta kiertäen pysäköintialueille, jolloin keskusta-alue rauhoittuu puhtaasti jalankulkuympäristöksi. Keskustaan liittyvien katujen yhteydessä varaudutaan myös pyöräteiden rakentamiseen. Tilannetta parantaa huomattavasti myös moottorikelkka- ja mönkijäreittien siirtyminen rakennettavan ydinalueen ulkopuolelle. Tärkeän pohjavesialueen suojelu on otettu huomioon asemakaavan kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa ja oheisessa kaavaselostuksessa. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet ET YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE Hiihtokeskuksen pääsisääntulon yhteyteen sijoittuvan lämpökeskuksen rakennus ja pihatoiminnot on suunniteltava siten, että ne muodostavat edustavan portin alueelle. Polttoainesäiliöt on sijoitettava rakennuksiin. Alue on tarkoitettu lämpövoimalalle ja sille on osoitettu rakennusalaa 6 k-m 2. Alustavien suunnitelmien mukaan lämpölaitos eli konttivoimala tuottaisi vuosittain lämpöä hakkeella 12 kv ja raskaalla polttoöljyllä noin 1 kv. Vuodessa alueelle tuodaan noin 4 kuormaa haketta ja tiiviimmin talven pakkasjaksoilla noin 3 kuormaa viikossa. Alueelle tulee pienehkö hakkeen ja polttoöljyn varastorakennus. Huoltoliikenne tontille voidaan hoitaa peruuttamalla ja toiminta mahtuu kaavan suhteellisen pienelle tontille. Maantien alikäytävän ulkoilureitin puolella tonttia on säilytettävä puustoa. Huoltoliikenne tulee hoitaa mieluummin Rinnetien puolelta, jolloin rakennus suojaa pohjoispuolen ulkoilualuetta. Myös Rinnetien puolella tulee säilyttää puustoa tai istuttaa katuvarteen puukuja. Koska kortteli on portti alueelle, puukujaistutusten tulee sopia alueen imagoon. Näkymiä peittäviä puita ovat esim. kuusi, sembramänty, koivu ja pihlaja, näkymiä avaava mänty. AR RIVITALOJEN JA MUIDEN KYTKETTYJEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE Korttelialue on rajattu olevan maanomistustilanteen mukaan. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 12 k-m2 ja tilat voi sijoittaa kahteen kerrokseen. Toteutuneet rivitalot ovat Ikerroksisia ja penkattu voimakkaasti maastoon. Uusi rakennus sijoittuu melko tasaiselle maalle maantien lähelle. K-1 LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE Alueelle saa rakentaa liike- ja toimistotiloja sekä ylimpiin kerroksiin hotellin tai lomahuoneistoja. Korttelin asiakaspysäköintipaikat sijoittuvat yleiselle pysäköintialueelle LP. Alue on hiihtokeskuksen keskellä ja siinä on rakennusoikeutta 25 k-m2, minkä voi rakentaa III kerrokseen joista alimman kellarikerroksen liiketilojen osuus voi olla enintään 3/4 suurim- 21

24 man kerroksen pinta-alasta. Alin, osin rinteeseen upotettu kerros on luontevimmin liiketilaa ja ylemmät kerrokset majoitustiloja. Kerrosten rakennusoikeus on noin 8 k-m 2, joten se voi olla lähitulevaisuudessa liiketilojen realistinen määrä tällä tontilla. Huoltoliikenne tulisi järjestää rakennuksen pohjoispäästä Rinnetien puolelta. Kaikki lastaustilat ja välineet tulee sijoittaa näin keskeisellä paikalla rakennuksen sisään. Pienliikkeiden huoltoliikennettä voidaan hoitaa myös torin puolelta pakettiautoilla. Liiketoimintoja voivat olla esim. ravintolat, kioski, urheiluvälinemyymälä, ruokakauppa ja erilaisia hoivapalveluja tarjoavat yrittäjät kuten hieroja, kosmetologi ja kampaaja. PV HUVI- JA VIIHDEPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE Alueella on Paljakkakeskus, jonka palvelut on kuvattu edellisellä sivulla. Sen kylkeen pohjoispuolelle on suunniteltu pienkylpylää ja eteläpuolelle laajennuksena keilahallia. Korttelin rakennusoikeus on 4 k-m2, josta noin 15 k-m2 on jo rakennetussa Paljakkakeskuksessa. Rakennus poikkeaa tyyliltään loma-asunnoista ja sen tyyliä, materiaaleja ja väritystä voidaan pitää mallina viereisen K-1 korttelin toteutuksessa. RM MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE Alueen keskeiset korttelit on osoitettu tällä yleismerkinnällä, mikä mahdollistaa monenlaisen toteutustavan. Korttelit on tarkoitettu hotelli- ja motellityyppiseen majoitukseen mutta myös huoneistohotellit ovat paikalle sopivia. Autopaikoitusnormina korttelisuunnittelussa on ollut 1 ap/ 6 k-m2. Osalle kortteleista autopaikoitus on vaikea järjestää maaston takia, mistä syystä alueelle on osoitettu runsaasti kadunvarsipysäköintiä. Osa nykyisen hotellin paikoituksesta voitaisiin sijoittaa luontevasti myös maan alle, johtuen jyrkästä rinteestä. Keskeiset korttelit sijoittuvat melko tasaisille alueille, mutta korttelissa 11 ja 14 voidaan rakentaa myös terassoituja rinnetaloja. Rakentamisohjeessa on tarkemmin kuvattu rakentamisen tapaa. RM-3 MATKAILUA PALVELEVIEN LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE Alueelle saa rakentaa loma-asuntoja pari- ja rivitaloihin tai pienkerrostaloihin. Korttelit on tarkoitettu lomaosaketyyppiselle rakentamiselle mutta se voidaan toteuttaa myös huoneistohotellina. Huoneiston keskikoko on 4-5 k-m2. Rakennukset ovat kadulta katsoen 1-2-kerroksisia ja alarinteen puolelta 3-kerroksisia, ½ k II. Korttelialueille sijoitettujen maakaapelien paikat on selvitettävä ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Maaston jyrkkyydestä johtuen rakennusalat on rajattu tiukasti niin, että rakennus on rakennettava kiinni kadun puoleiseen rakennusalaan. Rakennuksen ja kadun väliin jää pysäköintipaikat, jotka tulee jakaa osiin puurivillä. Puita tulisi istuttaa vähintään 1 metrin välein. Pysäköintiruudut voidaan kattaa läpäisevillä materiaaleilla kuten betonireikäkivillä tai soralla. Tällä pyritään varmistamaan katuympäristön viihtyisyys ja intiimi mittakaava. (s. 16 katuleikkaus A) LPA AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE Alueen pysäköintikortteli palvelee Paljakkakeskusta ja osin matkailukorttelia 11. Keskustan kortteleiden rakennusoikeutta on nostettu, mikä lisää pysäköintipaikkojen tarvetta, eikä niitä voida osoittaa kovin paljon erittäin jyrkille rinnetonteille. Pysäköintikortteli mahdollistaa paikkojen käytön lomittamisen kysynnän mukaan ja siten voi vähentää pysäköintipaikkojen kokonaistarvetta alueella. Paljakkakeskuksen alueelle mahtuu noin 4 autoa. 22

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot