Selvityksen tavoite. Keskittyy Ruotsin, Saksan ja Alankomaiden lupaja rjestelmiin. Mukana myo s Iso-Britannia, Tanska, Viro, Ranska, Norja ja Sveitsi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvityksen tavoite. Keskittyy Ruotsin, Saksan ja Alankomaiden lupaja rjestelmiin. Mukana myo s Iso-Britannia, Tanska, Viro, Ranska, Norja ja Sveitsi."

Transkriptio

1

2 Selvityksen tausta Useissa Euroopan unionin ja senmaissa on tehty laaja-alaisia kehitta mistoimenpiteita ympa risto oikeudellisen hallinnollisen ohjausja rjestelma n kehitta miseksi. Suomessa meneilla a n ympa risto nsuojelulain (YSL, 527/2014) kokonaisuudistus tarpeen kehitta a ja rjestelma sta nykyista tehokkaampi, joustavampi ja joutuisampi. globaalin kilpailun kiristyminen. tarve huomioida kustannukset ja menettelyihin kuluva aika. Merkitta viin lievennyksiin ympa risto nsuojelun tasossa ei valmiutta. Myo s Suomessa selvitetty ympa risto lupaja rjestelma n kehitta mistarpeita ja selvitykset ovat johtaneet joihinkin uudistuksiin. Kokonaisuutena toteutuneet verrattain hitaasti ja usein vain osittain. 2

3 Selvityksen tavoite Selvityksen tavoitteena oli koota erityisesti tietoa: lupaka sittelyn kestosta vertailumaissa, eri lupamenettelyiden ja YVA:n kytkeytymisesta toisiinsa (esim. vesiasiat, kaivos, maa-ainesasiat ja kemikaaliturvallisuus, muut TUKES:n tekniset luvat), lupien tarkistamismenettelyista, luvanhakuvelvollisten lukuma a ra sta ja kynnystasoista (mm. suhteessa EU-lainsa a da nto o n), muutoksenhakuja rjestelma sta, sa hko isten ja rjestelmien ka yto sta lupamenettelyissa. Keskittyy Ruotsin, Saksan ja Alankomaiden lupaja rjestelmiin. Mukana myo s Iso-Britannia, Tanska, Viro, Ranska, Norja ja Sveitsi. 3

4 Ympa risto lupamenettelyn kesto Aluehallintovirastojen tavoite lupamenettelyn kestosta on kk Vuonna 2009 keskima a ra inen ka sittelyaika oli noin 14 kk, mutta on pidentynyt entisesta a n noin 16 kk:een Kuntatason luvan ka sittelyaika vaihtelee kunnittain Toistaiseksi voimassa oleva valtion lupaviranomaisen myo nta ma lupa on tarkistettava noin 9 vuoden va lein ja ma a ra aikanen lupa on voimassa keskima a rin 5,9 vuotta Vuosina vireille noin lupahakemusta, 60 % tarkistamisia 4

5 Lupaprosessin vaiheet Suomessa nykytila aika natura LSL VESIL YVA YSL (8-10 kk) lausunto ymp.lupa lajipoikkeus tms. (vesilupa) KEMTURVL kemtlupa valvonta 1-10 vuotta 5-9 v. ymp. lupa tarkistus Maak Ylk Ask (tai 135 ) maa-ain.lupa rak. lupa +MUUTOKSEN HAKU MRL MAL valvonta 5

6 Lupaprosessin vaiheet Suomessa; nykytila Kesto: n vuotta + muutoksenhaku VIRANOMAINEN: Maakunnan liitto/ym, Kunta Kaavoitus ELY Maakunta-, yleis-, asemakaava (5-3v + 1-3v + ½-1v = ½ - 10 vuotta) HaO 1. valitusaste KHO 2. valitus-aste Ympäristövaikutusten arviointi (1 2 vuotta) AVI, Kunta Ympäristölupa, vesitalouslupa (½ - 1 vuotta) VHaO 1. valitusaste KHO 2. valitusaste AVI, Tukes, Kunta, Energiavirasto, Evira... HaO KHO Muut luvat Rakennus, kemikaali, maa-aines, kaivos, sivutuote, pa a sto kauppa... (2 kk 1 vuosi) 1. valitusaste 2. valitusaste

7 Ympa risto lupavelvollisten ma a ra Suomessa valtion luvittamat laitokset (AVI) AVI:n myo nta mia ympa risto lupia on kappaletta EU:n teollisuuden päästödirektiivi vaatii Suomessa luvan toimijalta (ns. pa a toimintoa 888 ja sivutoimintoa 130) Vuosittain lupapa a to ksia annetaan noin kappaletta 7 7

8 Ympa risto lupavelvollisten ma a ra Suomessa kunnan luvittamat laitokset Kunnan myo nta mia ympa risto lupia on kappaletta Na ilta toiminnoilta EU ei edellyta lupaa N laitosta toimii siirtyma sa a nno sten nojalla edelleen ympa risto luvan mukaisesti: jakeluasemia (1 536 kpl) asfalttiasemia (117 kpl) pienia energiantuotantolaitoksia (337 kpl) Rekistero innin piiriin on toistaiseksi siirtynyt 640 laitosta La hde: Taskinen, SYKE

9 Ympa risto lupavelvollisten ma a ra eri maissa 9

10 Iso-Britannia Maanka ytto lupa (planning permit) ja ympa risto lupa laaja-alaisia Lupaja rjestelma n perusteisiin kirjattu hallinnollinen tehokkuus Ka yto ssa lupa- ja ilmoitusja rjestelma Ennakoivat neuvottelut viranomaisen ja toiminnanharjoittajan va lilla Tehostettu: Standardiluvat ja suora normiohjaus Ta ydenta va suora normiohjaus (simplified permitting) Tiiviit lupapa a to kset Ka sittelyn enimma iskestosta sa a detty Hakemus ka sitelta va 2-4 kuukaudessa ta ydellisesta hakemuksesta Tavoiteajat viela kirea mpia Hakemuksen ta ydellisyys selvitetta va ja ilmoitettava hakijalle arvioitu pa a to spa iva Ei yleensa sa a nno nmukaisia tarkistamismenettelyita (tarvittaessa) Sa hko iseen asiointiin panostettu voimakkaasti Muutoksenhaku erilainen: valituksen ratkaisee hallintoa edustava tarkastaja ja poikkeustapauksissa ministeri (tarkastaja valmistelee) 10 10

11 Ruotsi Lainsa a da nto koottu ympa risto kaari, yhtena inen menettely Luvanvaraisia toimintoja karsittu viime vuosina Tavoite lupalaitosta Saavutettu va henema 3-portainen laitosluettelo, alin luokka ilmoituksien piirissa Luvanvaraisia laitoksia n , na ista direktiivin mukaisia Ilmoituksenvaraisia laitoksia n Lupa voidaan yleensa vaatia tarkistettavaksi 10 vuoden kuluttua Ruotsissa lupamenettelyiden kesto on edelleen ongelma Muutoksenhakureitti riippuu lupaviranomaisesta A-luokka: Maa- ja ympäristöoikeudet (5 kpl) B-luokka: Lääninhallitusten konsessioviranomaiset (12 lääninhallitusta) C-luokka: Kunnan viranomainen (kuntia 290 kpl) 11

12 Saksa Saksan kodifiointihanke on lopetettu lähinnä perustuslaillisista syistä. Tavoitetaso oli korkea, pyrkimyksenä oli yhdistää ympäristölupamenettelyyn vesioikeudellisen sääntelyn lisäksi myös kemikaaliturvallisuusasiat. Lupien ka sittelylle on asetettu ma a ra ajat ja lupavelvollisten lukuma a ra a on va hennetty mm. luvanhakukynnyksia tarkentamalla Kuulemismenettelyt ovat va ha isten hankkeiden osalta kevyita Erilaisia raportointivelvollisuuksia on va hennetty Lainsa a da nto on edelleen liittovaltiotasolla rakenteeltaan verrattain hajanaista, hankkeet voivat vaatia useita lupia Muutoksenhakutasoja kolme, reitti riippuu hanketyypista ; hallintoylioikeus -> liittovaltion hallinto-oikeus 12

13 Tanska Laajan kodifikaatiohankkeen ehdotuksen pitäisi valmistua vuonna 2015 Lupavelvollisten lukumäärää on vähennetty: lupavelvollisia on n. kolmasosa Suomen määrästä (n ) Vähäisempien hankkeiden lupamenettelyä on kevennetty tuntuvasti toimialakohtaisesti normeilla Luvissa poiketaan standardimääräyksistä vain erityisin perustein Kuntauudistuksella kuntatason lupaviranomaisten määrä vähennettiin noin kolmasosaan entisestä Sähköistä asiointia kehitetään Muutoksenhakujärjestelmään liittyvä traditio erilainen kuin Suomessa Tanskassa hallitus ajaa ympäristöministerin johdolla voimakkaasti ympäristönsuojelun hallinnollisen rasituksen vähentämistä. Kuva: socialdemokraterne.dk 13

14 Ranska Ranskassa ympa risto lupaja rjestelma sta sa a deta a n osana laaja-alaista ympa risto kaarta (Code de l'environnement). Ympa risto luvat (ympa risto n pilaantumisen ehka iseminen mukaan lukien vesien pilaantuminen) on integroitu yhteen lupamenettelyyn. viranomaisja rjestelma yhtena inen siten, etta asiallinen ratkaisuvalta kuuluu lupa-asioissa seudullisesti ja rjestetylle viranomaiselle (Inspecteurs de l'environnement) ja menettelyllisesti myo s prefetille. Ranskassa viranomaisvalvonta na ytta isi vahvasti pohjautuvan ympa risto riskien arviointiin. Grenelle 1 ja 2 uudistukset: Koskevat ympa risto lainsa a da nto a kokonaisuudessaan Ta rkea na osana ilmastosa a ntely. 14

15 Viro Ympa risto lainsa a da nto hajanainen Vanhaa ja uutta (EU-ajan) lainsa a da nto a voimassa. Virossa on asetettu menettelyiden kestolle lakisa a teisen aikaraja, joka on enimmilla a n yksi vuosi Virossa on vireilla ympa risto lainsa a da nno n kodifiointihanke 1 osa, jossa yleiset sa a nno kset, on valmis ja parlamentin hyva ksyma Ei kuitenkaan ilmeisesti voimassa, vaan tulisi voimaan erityisen/erityisten osien valmistuttua 15

16 Alankomaat Keskeisin lainsa a da nto Laaja ympa risto lupamenettelylaki (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo, 2010) Muutoksia, esim Ympa risto nsuojelulaki 1993 (Wet milieubeheer) Lukuisia muutoksia Alueiden ka yto n suunnittelulaki (2008) Luonnonsuojelualuelaki (1998), lajisuojelulaki, metsa laki Vesilaki (sis. suunnittelun eli WFD:n, 2009) Huom! Talouskriisilaki 2010: ja rjestelma n nopeuttamispyrkimykset Ympa risto lakiehdotus 2014 ( ympa risto kaari, omgevingswet) tarkoituksena on helpottaa erilaisten rakentamisprojektien (esimerkiksi asuntorakentaminen ja tuulivoima) aloittamista tavoitteena myo s va henta a kunnissa laadittavien asemakaavojen ma a ra a siten, etta jatkossa yksi kaava voisi korvata erilliset kaavat 16

17 Alankomaiden uusi ympa risto lupamenettely (2010) Yhdensi 25 ympa risto lupaa yhdeksi luvaksi Luvat (mm. ympa risto lupa, rakennuslupa, kaivoslupa, hakkuut, mainokset ja YVA jne.) Poikkeamiset (mm. luonnon- ja kulttuuriympa risto nsuojelu) Menettelyllinen yhdenta minen Aineellinen lainsa a da nto erilla a n Sisa llo lliset ristiriidat ratkaistaan viranomaisen sisa lla eli ei ristiriitoja sisa llo llisesti (sitovat lausunnot) Yksi toimivaltainen lupaviranomainen Yksi valvontaviranomainen Sa hko inen asiointi 17

18 Alankomaiden uusi ympa risto lupamenettely (2010) Lupamenettely kaaviona Aikataulut, lupapa a to s tehta va : Tavallisessa asiassa 8 viikossa (n. 2 kk) Mahdollisuus pidenta a 6 viikkoa -> max n. 3,5 kk. Laajassa asiassa 26 viikossa (n. 6 kk) Mahdollisuus pidenta a 6 viikkoa -> max alle 8 kk Pidenta misen edellytyksena asian monimutkaisuus, ei automaatio Jos ei pa a tetty, lupa myo nnetty Lupahakemus, viranomaisratkaisu: laaja vai tavallinen Valitus yleiseen tuomioistuimeen (rechtbank), joita on Alankomaissa 11 kpl pa a to kseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Raad van State en ( korkein hallinto-oikeus ) Sa hko inen lupaja rjestelma https://www.omgevingsloket.nl/ 18

19 Useasta erillisesta laista yhteen? Kodifikaatiot ( kaaret ) Mita kodifikaatiolla tarkoitetaan? vrt. Ruotsi ja Ranska Mita silla voidaan saavuttaa? vrt. Ruotsi ja Alankomaat Eri lakien yhdenta misen na ko kulma ta rkea : Onko tavoitteena vain saattaa kaikki samaan lakiin? Samat periaatteet? Ehka va hemma n viranomaisia? Onko tarkoituksena menettelyn vai aineellisen lainsa a da nno n eli ympa risto vaatimusten yhdenta minen (vaiko molemmat)? Pa a sta a nko la hemma ksi hankkeiden kokonaishyva ksynta a? 19

20 Yleisia huomioita eri maista Menettelyiden kesto ongelmana monissa maissa yksi ratkaisu: viranomaisilla sa a detyt ka sittelyajat toinen ratkaisu: yhdennetyt ka sittelyt projektiajattelu. Ja rjestelmien yhdenta minen/keventa minen va hemma n lupavelvollisia, standardisoidut luvat, toimialakohtainen normiohjaus ja sa hko iset ka sittelyja rjestelma t. 20

21 Tilanne Suomessa miten ratkaistaan? Kesto Yhdennetty menettely Viranomaiselle sa a detty pa a to ksentekoaika Sa hko inen asiointi Ennakoitavuus Yleiset normit (luvitettavat ja muut) Lupahakemustietojen tarkka ma a ritys Standardiluvat (+ sa hko inen asiointi) Resurssit Luvanhakukynnysten uudelleen ma a ritys Lupien tarkistamisen poisto kokonaan tai osittain Yleiset normit Lupa- ja valvontaviranomainen yhteen 21

22 Tilanne Suomessa miten tehda a n? Uudistetaan lupaja rjestelma yhden luukun periaatteella Sisa llyteta a n YVA mahdollisimman hyvin luvan yhteyteen Muutoksenhaku yhdentyy, mahdollisesti ka ytto o n myo s valituslupaja rjestelma Otetaan ka ytto o n valtakunnallinen sa hko inen ympa risto lupaja rjestelma (laajasti ymma rretty ympa risto lupa) Valtion ja kuntien yhteinen Samassa yhteydessa tarkennetaan merkitta va sti lupahakemuksessa vaadittavia tietoja Mahdollistetaan laajamittaisesti ympa risto hallinnolla olevan tiedon hyva ksika ytto Toteutetaan kuuleminen sa hko isessa ja rjestelma ssa Arvioidaan luvanhakukynnykset uudestaan Aloitetaan laajamittainen yleisten normien laatiminen Lupavelvollisille -> standardilupa Rekistero ita ville 22

23 Tilanne Suomessa miten vaikuttaa? Ympa risto Aineellinen lainsa a da nto ennallaan, ei negatiivisia ympa risto vaikutuksia eli korkea ympa risto nsuojelun taso pysyy tai/ja normien kautta paranee Haitanka rsija (ja ympa risto edun puolesta puhuja) Menettelyt va heneva t/yksinkertaistuvat, aikaa ja rahaa sa a styy Rekistero ita vien osalta valvonnan vireillepano mahdollistettava paremmin Viranomaiset Resurssien ka ytto tehostuu Toiminnanharjoittaja Aikataulut lyheneva t Taloudellinen rasite va henee jonkin verran Varmuus paranee 23

Ympäristölupajärjestelmän keventämishankkeista eräissä maissa

Ympäristölupajärjestelmän keventämishankkeista eräissä maissa Ekroos, Ari Warsta, Matias Ympäristölupajärjestelmän keventämishankkeista eräissä maissa Oikeusvertaileva katsaus 31.08.2014 Tiivistelmä Työssä tarkasteltiin ympäristöoikeudellisen ennakkovalvontajärjestelmän

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista Risto Saarinen ja Mervi Leikoski Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

JURIDIIKKA M I L J Ö J U R I D I K 1/2003. Sisällys

JURIDIIKKA M I L J Ö J U R I D I K 1/2003. Sisällys YMPÄRISTÖ- JURIDIIKKA 1/2003 M I L J Ö J U R I D I K Jukka Similä - Mikael Hildén Sisällys Yhdennetty ympäristölupa - ympäristönsuojelulakiuudistuksen vaikutukset...4 Per Mickwitz - Kimmo Ollikka - Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 7 2012 Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YVA-lain toimivuus kansainvälistä kuulemista koskevien velvoitteiden näkökulmasta Timo Koivurova,

Lisätiedot

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja 1/2009 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Helsinki 2009 ISSN 1456-9442 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LITIUMPRO- VINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN LITIUMPRO- VINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA KESKI-POHJANMAAN LITIUMPRO- VINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Päivämäärä 29.1.2014 Laatija Jaana Hakola, Johanna Korkiakoski,

Lisätiedot

TkT Matias Warsta Enlawin Consulting Oy

TkT Matias Warsta Enlawin Consulting Oy Sähköisen asiointijärjestelmän (e-lupajärjestelmän) kehittäminen sujuvoittamaan ympäristöön liittyvää päätöksentekoa sekä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä TkT Matias Warsta Enlawin Consulting

Lisätiedot

YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi

YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi SUOMEN YMPÄRISTÖ 18 2010 YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi YMPÄRISTÖN- SUOJELU Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimivuus ja kehittämistarpeet Jorma Jantunen Pekka Hokkanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hyvä kaivos pohjoisessa

Hyvä kaivos pohjoisessa Hyvä kaivos pohjoisessa opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

Suomen vesiviljelyn ympäristösäätely ja sen kehittämistarpeet

Suomen vesiviljelyn ympäristösäätely ja sen kehittämistarpeet Suomen vesiviljelyn ympäristösäätely ja sen kehittämistarpeet Unto Eskelinen, Jouni Vielma, Markus Kankainen ja Jari Setälä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2014 Julkaisija: Riista- ja

Lisätiedot

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Katja Kuisma Maisterintutkielma Kevät 2013 Ympäristöoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta.

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. 3.8.2011 Ulkoinen tarkastus Ville Voima Lyhennelmä arviointimuistiosta sivut

Lisätiedot

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä Suomen ympäristö 454 Eero Siitonen, Mika Pohjonen, Lea Gynther, Pertti Koski Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä HELSINKI 2001 Ympäristöministeriö 1... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Suomen

Lisätiedot

SALAVA OSA III TAUSTA-AINEISTO

SALAVA OSA III TAUSTA-AINEISTO OSA III TAUSTA-AINEISTO Museovirasto 2012 SISÄLLYS 1 ARKEOLOGISTEN TUTKIMUSTEN LAATU JA LAADUNHALLINTA EUROOPASSA... 3 1.1 Arkeologisten kenttätutkimusten laadunhallinta... 3 1.1.1 Toimijoita koskeva laadunhallinta...

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Pekka Ojanen (toim.) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Metsäteollisuuden ympäristölupaja

Lisätiedot

Ohjeistus moottoriurheiluradan ympäristöluvan laadintaan

Ohjeistus moottoriurheiluradan ympäristöluvan laadintaan AKK-Motorsport & Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen, Elina Kerko, Anne Määttä 11.6.2013 11.6.2013 1 (37) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 YLEISTÄ YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISESTA... 3 Ympäristöluvan muoto... 3 Käsittelyprosessi...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi uudistuksiin

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA ESIPUHE Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa tavoitteenaan

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Kaivoksia ohjaavat strategiat ja lainsäädäntö Suomessa. Outokumpu, arkisto-kuva. Myös Outokummussa oltiin huolissaan resurssin riittävyydestä

Kaivoksia ohjaavat strategiat ja lainsäädäntö Suomessa. Outokumpu, arkisto-kuva. Myös Outokummussa oltiin huolissaan resurssin riittävyydestä Kaivoksia ohjaavat strategiat ja lainsäädäntö Suomessa Outokumpu, arkisto-kuva. Myös Outokummussa oltiin huolissaan resurssin riittävyydestä Suomen kaivosteollisuus lukuina 2013 Fennoskandian kilpi arvioitu

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot